Žaloba o nahrazení projevu vůle žalovaného uzavřít smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žaloba o nahrazení projevu vůle žalovaného uzavřít smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem"

Transkript

1 Městský soud v Praze pracoviště Slezská Slezská Praha 2 Žalobci: MUDr. Lucie Komaki, nar , bytem Wassermannova 142/35, Praha 5 - Barrandov MUDr. Tomáš Komaki, nar , bytem Wassermannova 142/35, Praha 5 - Barrandov Žalovaný: Pražské stavební bytové družstvo se sídlem Praha 5, Na Hutmance 7/300, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. DrXCVIII., vl. 431 Žaloba o nahrazení projevu vůle žalovaného uzavřít smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem T r o j m o Přílohy: dle textu Soudní poplatek uhrazen vylepenými kolkovými známkami v hodnotě 1.000,- Kč

2 I. Nemovitosti, které jsou předmětem žaloby Žalované družstvo je vlastníkem bytu - jednotky č. 142/35 a garáže jednotky č. 142/45, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p v Praze 5 - Barrandov, ulice Wassermannova 12. Budova je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha-město pro katastrální území Barrandov na listu vlastnictví č Budova je postavena na stavebním pozemku parc.č. 3489/2 katastrální území Barrandov, který je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha-město pro katastrální území Barrandov na listu vlastnictví č Vlastníky pozemku parc.č. 3489/2 jsou rovným dílem Antonín Mareš, Malé náměstí 5/2, Praha 6 Ruzyně a MVDr. Jaroslav Mareš, Povážská 2456/14, Praha 5 Smíchov. Vzhledem k tomu, že pozemek není k datu podání žaloby ve vlastnictví žalovaného družstva, není zároveň součástí smlouvy převod vlastnictví ke spoluvlastnickému podílu na pozemku. Předmětem žaloby je snaha žalobců nahradit projev vůle žalovaného rozhodnutím soudu tak, aby žalobci, po získání pravomocného rozhodnutí soudu ve věci, mohli sami podat návrh do katastru nemovitostí ke vkladu jejich vlastnického práva a získat do vlastnictví výše uvedený byt jednotku č. 142/35 a garáž jednotku č. 142/45, obojí s příslušným podílem na společných částech domu. K důkazu : - prohlášení vlastníka ze dne LV výpis z katastru nemovitostí vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory - LV částečný výpis z katastru nemovitostí vlastnictví jednotek 142/35 a 142/45 - LV výpis z katastru nemovitostí vlastnictví pozemku Žalobci jsou manželé od II. Členství žalobců v žalovaném družstvu Žalobce je od členem žalovaného družstva. Žalobce vyplnil přihlášku za člena žalovaného družstva, uhradil zápisné ve výši 260,- Kč a základní členský vklad ve výši 3.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že žalobce splnil všechny předepsané náležitosti pro vznik členství v žalovaném družstvu, rozhodlo představenstvo žalovaného dne o přijetí žalobce za člena žalovaného družstva. Na základě vzniku členství žalobce v žalovaném družstvu za trvání manželství se žalobkyní vniklo žalobcům společné členství v žalovaném družstvu. K důkazu : - oddací list osvědčující vznik manželství žalobců ke dni přihláška za člena bytového družstva doručená žalovanému dne žádost o zařazení do svépomocné družstevní výstavby ze dne (včetně poštovní stvrzenky o zaplacení zápisného dne ) - vyrozumění žalobce ze dne o přijetí za člena družstva a přidělení členského čísla potvrzení žalovaného ze dne o úhradě základního členského vkladu (včetně poštovní stvrzenky o uhrazení základního členského vkladu dne ) - potvrzení žalobce ze dne o členství žalobce v žalovaném družstvu - platné stanovy žalovaného družstva 2

3 III. Přidělení družstevního bytu a garáže žalobcům Na základě žádosti o zařazení do svépomocné družstevní výstavby ze dne a zápisu č. 1 ze schůze svépomocné samosprávy č. 51 konané dne obdržel žalobce výzvu k zaplacení finančního plnění členského podílu na družstevní byt a garáž. Na základě výzvy ze dne uhradili žalobci ,- Kč dne prostřednictvím půjček poskytnutých oběma tehdejšími zaměstnavateli žalobců. Dne uzavřel žalobce s žalovaným družstvem Smlouvu o osobním a jiném plnění. Na základě výše uvedených skutečností rozhodlo představenstvo žalovaného družstva dne o přidělení družstevního bytu č. 11 o velikosti 3+1 a garáže č. B/A5 v objektu A5 na stavbě v Praze 5 Hlubočepy. Rozhodnutí představenstva bylo žalobcům oznámeno doporučeným dopisem ze dne Dne žalované družstvo předalo do užívání žalobců družstevní byt č. 11 a garáž B v domě č.p v ulici Wassermannova v Praze 5 Barrandov. Předání se uskutečnilo na základě dvou Zápisů o dohodě o odevzdání a převzetí družstevního bytu, které dokládají nájem předmětných jednotek žalobci. V prohlášení vlastníka bylo garáži B přiděleno číslo jednotky 142/45 (garáži A bylo přiděleno číslo jednotky 142/35, tj. označení navazující na označení poslední bytové jednotky 2219/11 v objektu s celkem 11 bytovými jednotkami). K důkazu : - zápis č. 1 ze schůze svépomocné samosprávy č. 51 konané dne výzva ze dne k zaplacení finančního plnění členského podílu - smlouva o osobním a jiném plnění ze dne rozhodnutí žalovaného ze dne o přidělení družstevního bytu a garáže žalobci - zápis ze dne o odevzdání a převzetí družstevního bytu č. 11 o velikosti zápis ze dne o odevzdání a převzetí družstevní garáže B o velikosti 19,25 m 2 IV. Nárok žalobců na uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k předmětným jednotkám V souladu se zákonem č. 42/1992 Sb. vyzval žalobce dne žalované družstvo k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k předmětným jednotkám. Na základě uvedené výzvy žalované družstvo přípisem ze dne potvrdilo evidenci žádosti žalobce o uzavření smlouvy o převodu vlastnictví. K uzavření smlouvy o převodu vlastnictví však nedošlo, protože nebyly splněny nezbytné předpoklady pro uzavření smlouvy, tj. nebylo k dispozici prohlášení vlastníka a nebyla vyřešena práva k pozemku. Prohlášení vlastníka budovy č.p bylo schváleno představenstvem žalovaného družstva až dne Bylo zapsáno Katastrálním úřadem Praha město dne s tím, že právní účinky vkladu vznikly dnem Práva k pozemku parc.č. 3489/2 vyřešena nebyla, ale tato skutečnost není, podle současné judikatury, překážkou bránící provedení vkladu vlastnického práva k předmětným jednotkám. Na základě výzvy žalovaného družstva ze dne uhradil žalobce zůstatek nesplaceného investičního úvěru připadajícího na bytovou jednotku ve výši ,- Kč. Úhrada byla provedena dne složením požadované částky v hotovosti na bankovní účet /0300 žalovaného družstva vedený u ČSOB a.s. 3

4 Na základě výzvy žalovaného družstva ze dne uhradil žalobce poplatek za převod každé jednotky (bytu i garáže) částku 1.000,- Kč. Úhrada byla provedena dne složením částky 2.000,- Kč v hotovosti na bankovní účet /0300 žalovaného družstva vedený u ČSOB a.s. Uhrazením zůstatku nesplaceného úvěru a poplatků za převod každé jednotky splnil žalobce všechny své povinnosti vůči žalovanému družstvu dle platných stanov a rovněž v souladu s ust. 24 odst. 5) zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. K důkazu : - výzva žalobce ze dne k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví - dopis žalovaného ze dne , kterým byla potvrzena evidence žádosti žalobce - dopis žalovaného ze dne , kterým potvrdil vůli k převodu jednotek do vlastnictví - návrh na vklad prohlášení vlastníka budovy č.p ze dne výzva žalovaného družstva ze dne k uhrazení zůstatku nesplaceného úvěru - výzva žalovaného družstva ze dne k uhrazení poplatků za převod - potvrzení ČSOB a.s. ze dne o úhradě ,- Kč v hotovosti (vs ) - potvrzení ČSOB a.s. ze dne o úhradě 2.000,- Kč v hotovosti (vs ) - žádost žalovaného družstva ze dne o částečné splacení investiční půjčky - Dodatek č. 8 ze dne zánik práv a povinností z úvěrové smlouvy ze dne žádost žalovaného družstva ze dne o částečné splacení investiční půjčky - příkaz k úhradě ze dne , kterým došlo ke splacení úvěru žalovaným V. Okolnosti, které brání žalovanému v převodu vlastnického práva Žalovaný nemohl předmětné jednotky převést do vlastnictví žalobců zejména proto, že Obvodním soudem pro Prahu 5 byla dne nařízena exekuce, kterou byla po žalovaném družstvu vymáhána částka ,42 Kč s příslušenstvím. Žalované družstvo nebylo schopno splnit závazek v celkové výši ,27 Kč vůči oprávněnému, kterým byla Česká konsolidační agentura, a následovala exekuce nemovitého majetku žalovaného družstva včetně bytů některých členů žalovaného. Této situaci čelili členové žalovaného svoláním mimořádné členské schůze. Na mimořádné členské schůzi žalovaného, konané ve dnech 3. až 4. září 2003, bylo přítomnými členy rozhodnuto o pomoci žalovanému a úhradě splatných závazků žalovaného finanční spoluúčastí všech členů družstva nájemců bytů a garáží. Na základě usnesení mimořádné členské schůze ze dne 3. až 4. září 2003 uhradili žalobci dne na úhradu splatných závazků žalovaného částku ,- Kč. Na základě usnesení mimořádné členské schůze ze dne 3. až 4. září 2003 hradí žalobci žalovanému družstvu od září 2003 členský příspěvek ve výši 1.000,- Kč měsíčně, ze kterého jsou hrazeny všechny režijní náklady žalovaného družstva. Od září 2003 do ledna 2009 tak žalobci uhradili žalovanému družstvu dalších ,- Kč na členském příspěvku. Na další mimořádné členské schůzi žalovaného, konané ve dnech 15. až 16. října 2003, byly schváleny stanovy žalovaného, jejichž znění je platné i v době podání žaloby. Usnesením členské schůze bylo rozhodnuto a upřesněno použití prostředků z fondu dalších členských vkladů. Na základě finanční spoluúčasti členů žalovaného byly uhrazeny splatné závazky žalovaného v hodnotě ,- Kč, což dokládá informace představenstva žalovaného pro členy žalovaného, která byla zveřejněna v souvislosti s konáním náhradní řádné členské schůze dne Na základě žalob společnosti Frenn Trading B.V. proti žalovanému družstvu byla vydána předběžná opatření, kterými bylo žalovanému zakázáno nakládat s nemovitým majetkem : - usnesením č.j. 5Nc 972/ ze dne usnesením č.j. 34C 68/ , ze dne

5 Předběžné opatření č.j. 5Nc 972/ ze dne bylo zrušeno usnesením 5Nc 972/ ze dne , které bylo vydáno na základě nálezu ÚS sp.zn. I. ÚS 676/07 ze dne V zrušujícím usnesení 5Nc 972/ je citováno stanovisko ÚS Ústavní soud ČR v tomto nálezu konstatoval, že navrhovatelé MUDr. J. Stefan a A. Stefanová jako členové družstva (žalovaného) jsou v důsledku porušení principu ochrany legitimního očekávání plynoucího z ust. 23 a 24 zák. č. 72/1994 Sb. daným předběžným opatřením dotčeni na svém právu na bezplatný převod bytové jednotky z vlastnictví žalovaného. Ústavní soud dále konstatoval, že tomuto nároku na bezúplatný převod vlastnictví je nutno poskytnout přednostní ochranu jako ústavně chráněnému účelu. Předběžné opatření č.j. 34C 68/ ze dne zanikne zřejmě dne na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku ze dne , který byl vydán MS v Praze pod sp.zn. 18Co 403/2008. Žalobci předpokládají, že na základě pravomocného rozsudku ve věci 34C 68/2004 bude ze strany oprávněného následovat návrh na výkon rozhodnutí a žalovaný tak ani po zániku předběžného opatření ze dne nebude schopen dostát svým závazkům vůči žalobcům. Na základě výše uvedeného jsou žalobci přesvědčeni, že je možné žalobě v plném rozsahu vyhovět a nahradit projev vůle žalovaného rozhodnutím soudu. Žalované družstvo se v minulosti domáhalo, prostřednictvím všech řádných i mimořádných opravných prostředků, zrušení všech nařízených předběžných opatření, která bránila splnění zákonné povinnosti žalovaného vůči žalobcům. Tato snaha žalovaného však nebyla úšpěšná, K důkazu: - usnesení OS pro Prahu 5 ze dne o nařízení exekuce proti žalovanému - exekuční příkaz Ex 1651/ ze dne exekuční příkaz Ex 1651/ ze dne exekuční příkaz Ex 1651/ ze dne zápis z mimořádné členské schůze žalovaného konané ve dnech 3. až 4. září Smlouva o dalším členském vkladu ze dne uzavřená mezi žalovaným a žalobci - převodní příkaz ze dne na částku ,- Kč (další členský vklad) - Smlouva o členském příspěvku ze dne uzavřená mezi žalovaným a žalobci - zápis z mimořádné členské schůze žalovaného konané ve dnech 15. až 16. října potvrzení žalovaného ze dne o bezdlužnosti žalobce - potvrzení žalovaného ze dne informace představenstva žalovaného - předběžné opatření č.j. 5Nc 972/ ze dne předběžné opatření č.j. 34C 68/ ze dne usnesení OS pro Prahu 5 sp.zn. 5 Nc 972/ ze dne usnesení MS v Praze sp.zn. 18Co 199/ ze dne nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 676/07 ze dne rozsudek MS v Praze sp.zn. 18Co 203/ ze dne VI. Vzhledem k výše uvedenému žalobci navrhují, aby soud rozhodl rozsudkem 1. Rozhodnutím soudu se uzavírá, v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., následující smlouva o převodu vlastnictví bytu : 5

6 S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTU I. Účastníci smlouvy Pražské stavební bytové družstvo, se sídlem v Praze 5, Na Hutmance 7/300, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr. XCVIII, vložka č. 431, jednající členem představenstva MUDr. Vladimírem Stehlíkem a členem představenstva MUDr. Otakarem Vrbíkem (dále jen předávající ) člen družstva MUDr. Tomáš Komaki rodné číslo /725 bytem Wassermannova 142/35, Praha 5, státní občanství ČR manželka (jako společný člen družstva) MUDr. Lucie Komaki rodné číslo /06150 bytem Wassermannova 142/35, Praha 5, státní občanství ČR (dále jen přejímající ) a u z a v í r a j í podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) tuto smlouvu : II. Základní ustanovení 1) Ve vlastnictví předávajícího jsou nepřevedené jednotky v budově č.p v Praze 5 ulice Wassermannova. Budova byla zapsána do katastru nemovitostí na podkladě kolaudačního rozhodnutí vydaného odborem výstavby v MNV Praha Barrandov č.j. výst. 2469/89 Kk dne ) Budova je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha-město pro katastrální území Barrandov na listu vlastnictví č Budova je postavena na pozemku parc.č. 3489/2 o výměře 293 m 2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Barrandov. 3) Vlastníky pozemku parc.č. 3489/2 jsou rovným dílem Antonín Mareš, Malé náměstí 5/2, Praha 6 Ruzyně a MVDr. Jaroslav Mareš, Povážská 2456/14, Praha 5 Smíchov. Pozemek je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha-město pro katastrální území Barrandov na listu vlastnictví č ) Předávající učinil, ve smyslu 4 zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v budově, obsahující všechny náležitosti vyžadované citovaným ustanovením a právní účinky vkladu vznikly dne

7 5) Předávající prohlašuje, že na převáděné jednotce neváznou nesplacené úvěry, zástavní práva ani věcná břemena, a že právní stav předmětu převodu odpovídá zápisu v katastru nemovitostí a skutečnostem uvedeným v této smlouvě. 6) Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že přejímající je členem družstva předávajícího a nájemcem převáděné jednotky podle 23 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. a že tedy neexistuje žádná jiná osoba, jíž by měl dosavadní vlastník jednotky povinnost nabídnout převod jednotky přednostně. 7) Účastníci této smlouvy dále prohlašují, že přejímající vyzval předávajícího k převodu předmětné jednotky podle 23 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb. 8) Předávající touto smlouvou přejímajícímu převádí do vlastnictví bytovou jednotku č. 142/35 popsanou v čl. III. této smlouvy spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy č.p v Praze 5, ulice Wassermannova. III. Předmět převodu 1) Předmětem převodu podle této smlouvy je bytová jednotka č. 142/35 umístěná ve 4. nadzemním podlaží budovy uvedené v čl. II. odst. 1) a 2) této smlouvy. 2) Bytová jednotka č. 142/35 se skládá z 3+1 místností s příslušenstvím, a to : plocha/m 2 kuchyně 8,06 pokoj 26,97 ložnice 1 12,40 ložnice 2 12,40 ložnice 3 12,18 předsíň 14,13 koupelna 3,24 WC 0,88 přídavné WC 1,78 lodžie 6,78 sklep 4,34 Celková podlahová plocha bytové jednotky s příslušenstvím je 96,38 m 2, přičemž v této výměře není ve smyslu 2 zákona 72/1994 Sb. zahrnuta plocha lodžie. 3) Vybavení bytové jednotky č. 142/35 : Kuchyňská linka 1 ks WC mísa komb. 2 ks Varný panel + trouba 1 ks List. schránka 1 ks Plynový kotel kombinovaný 1 ks Zvonek dom.tel. 1 ks Vana 1 ks Infrazářič 1 ks Míchací baterie 4 ks Ventilátor 4 ks umyvadlo 2 ks Vestavěné skříně 2 ks 4) Součástí bytu jsou veškeré vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, ústředního topení, elektroinstalace, odpady, kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů). 5) K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu, jakož i vnitřní strany vstupních dveří a vnějších oken a pod. 7

8 6) Předmět převodu vlastnictví je ohraničen : a) vstupními dveřmi do bytu a do příslušenství umístěného mimo byt (sklep), včetně zárubně b) uzavíratelnými ventily přívodu studené vody a plynu, hlavními elektrickými pojistkami pro byt 7) Dále je předmětem převodu spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, kterými jsou : a) základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny b) střecha, dešťové svody c) hlavní svislé a vodorovné konstrukce d) vchod e) schodiště, okna a dveře přístupné za společných částí f) chodby g) prádelna h) sušárny, žehlírna i) kočárkárna j) úklidové místnosti a WC k) rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, elektřiny a plynu, společná televizní anténa (STA), domovní elektroinstalace (zvonek, domácí telefon, rozvody telekomunikací) l) rozvody odsávání a větrání včetně ventilátorů m) komíny n) venkovní schodiště, přístupová cesta o) společné technické zařízení (automatická pračka, mandl, plynový kombinovaný kotel, dřevěné stoly) p) hromosvody q) rozvod požární vody r) slaboproud 8) U společných částí budovy uvedených v odst. 7) se stává přejímající podílovým spoluvlastníkem v poměru velikosti podlahové plochy převáděné bytové jednotky k celkové ploše všech jednotek v budově. Spoluvlastnický podíl činí 9638/94673 na společných částech budovy. 9) V budově nejsou vymezeny části společné vlastníkům jen některých jednotek. 10) Předávající není vlastníkem pozemku č. parc. 3489/2 na němž je budova postavena. Pokud se vlastníkem tohoto pozemku stane předávající, převede odpovídající spoluvlastnický podíl k tomuto pozemku na přejímajícího a právo k tomuto pozemku bude upraveno podle ust. 21 zák. č. 72/1994 Sb. tak, aby rozsah práv nabyvatele k pozemku odpovídal rozsahu jeho spoluvlastnického podílu na společných částech domu. 11) Podle ust. 20 odst. 1) a 3) zákona č. 72/1994 Sb. dnem nabytí vlastnictví na přejímajícího přecházejí z předávajícího všechna práva a závazky týkající se budovy a jejích společných částí, a to právo dodávek médií (voda, elektrická energie, plyn) a služeb na základě smluv o dodávkách médií a výkonu služeb, které budou vždy uloženy u správce budovy. IV. Převod Přejímající prohlašuje, že předmět převodu přijímá a je mu znám stav převáděné bytové jednotky. 8

9 V. Zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu 1) Přejímající bere na vědomí ve smyslu ustanovení 4 odst. 2 písm. h) zákona č. 72/1994 Sb., že správcem domu je předávající, s tím, že správce domu zajišťuje správu, provoz a opravy společných částí domu, jakož i plní další povinnosti stanovené zákonem. 2) V případě, že podle 9 a násl. zákona č. 72/1994 Sb. dojde ke vzniku společenství vlastníků jednotek jako právnické osoby, bude správu domu vykonávat tato právnická osoba podle pravidel stanovených obecně závaznými právními předpisy a ve stanovách. 3) Přejímající je povinen při užívání bytové jednotky a společných částí domu plnit všechny povinnosti, které pro něj plynou z právních předpisů, z prohlášení vlastníka budovy, z rozhodnutí správce domu, případně společenství vlastníků jednotek. Se všemi těmito povinnostmi se přejímající seznámil ještě před uzavřením této smlouvy. Přejímající jako vlastník jednotky bude povinen přispívat na náklady spojené se správou domu. 4) Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, opravami a údržbou společných částí domu, stejně jako pravidla pro správu společných částí domu, popřípadě domu jako celku, budou obsažena ve smlouvě mezi přejímajícím a předávajícím jako správcem. Obě strany se tímto zavazují takovouto smlouvu uzavřít nejpozději při podpisu smlouvy o převodu bytu do vlastnictví. 5) Přejímající se zavazuje přispívat předávajícímu jako správci domu podle velikosti spoluvlastnického podílu na pojištění domu podle uzavřených pojistných smluv. Pojištění je přejímající povinen uzavřít prostřednictvím předávajícího jako správce domu, přičemž předávající je oprávněn úhradu pojistného zahrnout do nájemného a od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl návrh na vklad vlastnického práva k bytu předložen příslušnému katastrálnímu úřadu, do částky, kterou bude vybírat předávající jako správce. K uzavření pojistné smlouvy dává tímto přejímající předávajícímu plnou moc. VI. Práva a povinnosti 1) Provedením vkladu práv z této smlouvy do katastru nemovitostí se přejímající stává vlastníkem shora uvedené bytové jednotky a spoluvlastníkem společných částí domu. Právní účinky vkladu nastávají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen katastrálnímu úřadu. 2) Přejímající má právo i povinnost podílet se na správě budovy v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnického podílu. 3) Přejímající je povinen odstranit na svůj náklad škody, které na jiných jednotkách nebo na společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním bytovou jednotku užívají. 4) Přejímající nesmí provádět : a) takové úpravy bytové jednotky, jimiž by ohrožoval výkon vlastnického práva vlastníků ostatních jednotek, b) takové úpravy, při nichž by byla narušena činnost technického zařízení domu (voda, plyn, vytápění, kanalizace, elektrické rozvody a zařízení, vzduchotechnika, společná televizní anténa, domácí telefon), c) úpravy, jimiž se mění vzhled domu nebo jeho vnitřní uspořádání, může vlastník bytové jednotky provádět pouze se souhlasem spoluvlastníků, 9

10 5) Přejímající je povinen udržovat bytovou jednotku na svůj náklad ve stavu způsobilém k řádnému užívání, zejména včas provádět potřebnou údržbu a opravy. Je povinen při užívání, změnách, při přenechání bytové jednotky nebo její části do nájmu, počínat si tak, aby nerušil a neohrožoval ostatní při výkonu jejich vlastnických práv. 6) Pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, popřípadě domu jako celku, je přejímající povinen umožnit na předchozí vyzvání přístup do bytu osobám pověřeným správcem. VII. Finanční vypořádání 1) Účastníci této smlouvy podle ustanovení 24 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb. shodně prohlašují, že přejímající splnil vůči předávajícímu ke dni uzavření smlouvy všechny své závazky. 2) Účastníci této smlouvy prohlašují, že přejímající před uzavřením této smlouvy uhradil předávajícímu na jeho účet u Československé obchodní banky a.s. částku ,- Kč, která ke dni odpovídala nesplacenému dlouhodobému investičnímu úvěru připadajícímu na převáděnou jednotku. Potvrzení o úhradě tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 3) Předávající prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy uhradil Československé obchodní bance a.s. částku ,- Kč, která odpovídala nesplacenému dlouhodobému investičnímu úvěru připadajícímu na převáděnou jednotku. Potvrzení Československé obchodní banky a.s. tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 4) Až do měsíce, ve kterém bude doručen návrh na vklad vlastnického práva k převáděné bytové jednotce příslušnému katastrálnímu úřadu, je přejímající povinen hradit celkovou úhradu nájemného včetně zálohy na plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky, sníženou o měsíční splátku úvěrů připadajících na převáděnou bytovou jednotku, ve výši a v termínu určeném stanovami předávajícího, podle dosavadní nájemní smlouvy. 5) Přejímající je povinen platit od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl návrh na vklad vlastnického práva k bytové jednotce předložen příslušnému katastrálnímu úřadu, správci domu částku zahrnující příspěvek na náklady spojené se správou a provozem domu včetně úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytové jednotky, včetně odměny správci domu podle pravidel uvedených ve smlouvě o správě společných částí domu. 6) Podle ustanovení 24 odst. 7 zákona č. 72/1994 Sb. je součástí této smlouvy i vzájemné vypořádání finančních prostředků určených k vypořádání podle zmíněného ustanovení, připadajících na předmět převodu. 7) Předávající se zavazuje uhradit na účet správce právnické osoby určeného v prohlášení vlastníka podíl na prostředcích určených k financování oprav a údržby domu připadajících na bytovou jednotku podle stavu ke dni Částka se bude měnit až do dne, kdy bude podán návrh na vklad smlouvy na Katastrální úřad pro hlavní město Prahu. Konečnou částku převede předávající na účet správce domu k tomuto dni. 8) Nevyčerpané prostředky určené k vypořádání převede převádějící právnické osobě zabezpečující správu domu. V případě, že správa domu nebude zajišťována právnickou osobou, převede převádějící prostředky přímo vlastníku jednotky. 9) Převádějící se zavazuje převést přejímajícímu podíl na zisku bytového hospodářství podle stavu ke dni ve výši 0,- Kč. 10

11 VIII. Závěrečná ustanovení 1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým se nahrazuje projev vůle předávajícího. Vlastnictví se nabývá vkladem vlastnictví podle této smlouvy do katastru nemovitostí s účinností ke dni podání návrhu na vklad vlastnictví do katastru nemovitostí. 2) Podle 20 odst. 4 zákona č. 72/1994 Sb. je přejímající povinen, poté co se stane vlastníkem jednotky, oznámit bez odkladu tuto skutečnost správci domu, případně společenství vlastníků jednotek. 3) Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž jeden obdrží předávající, jeden přejímající a ostatní budou podány jako přílohy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. 4) Návrh na vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha město jsou oprávněni podat přejímající oba společně nebo kterýkoli z nich. 5) Podle této smlouvy lze vklad do Katastru nemovitostí zapsat na novém listu vlastnictví pro katastrální území Barrandov u Katastrálního úřadu Praha město takto : V části A LV : SJM MUDr. Komaki Tomáš a MUDr. Komaki Lucie MUDr. Komaki Tomáš, r.č /725 bytem Wassermannova 142/35, Praha, Barrandov, MUDr. Komaki Lucie, r.č /06150 bytem Wassermannova 142/35, Praha, Barrandov, V části B LV : jednotka č. 142/35 způsob využití : byt podíl jednotky na společných částech domu 9638/94673 ostatní části beze změny V Praze dne V Praze dne Předávající : Přejímající :... MUDr. Tomáš Komaki... MUDr. Lucie Komaki Přílohy: schéma půdorysů všech podlaží domu určující polohu jednotek a společných částí domu s údaji o podlahových plochách jednotek potvrzení ČSOB a.s. o splacení investičního úvěru připadajícího na jednotku č. 142/35 2. Rozhodnutím soudu se uzavírá, v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., následující smlouva o převodu vlastnictví garáže : 11

12 S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ GARÁŽE I. Účastníci smlouvy Pražské stavební bytové družstvo, se sídlem v Praze 5, Na Hutmance 7/300, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr. XCVIII, vložka č. 431, jednající členem představenstva MUDr. Vladimírem Stehlíkem a členem představenstva MUDr. Otakarem Vrbíkem (dále jen předávající ) člen družstva MUDr. Tomáš Komaki rodné číslo /725 bytem Wassermannova 142/35, Praha 5, státní občanství ČR manželka (jako společný člen družstva) MUDr. Lucie Komaki rodné číslo /06150 bytem Wassermannova 142/35, Praha 5, státní občanství ČR (dále jen přejímající ) a u z a v í r a j í podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) tuto smlouvu : II. Základní ustanovení 1) Ve vlastnictví předávajícího jsou nepřevedené jednotky v budově č.p v Praze 5 ulice Wassermannova. Budova byla zapsána do katastru nemovitostí na podkladě kolaudačního rozhodnutí vydaného odborem výstavby v MNV Praha Barrandov č.j. výst. 2469/89 Kk dne ) Budova je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha-město pro katastrální území Barrandov na listu vlastnictví č Budova je postavena na pozemku parc.č. 3489/2 o výměře 293 m 2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Barrandov. 3) Vlastníky pozemku parc.č. 3489/2 jsou rovným dílem Antonín Mareš, Malé náměstí 5/2, Praha 6 Ruzyně a MVDr. Jaroslav Mareš, Povážská 2456/14, Praha 5 Smíchov. Pozemek je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha-město pro katastrální území Barrandov na listu vlastnictví č ) Předávající učinil, ve smyslu 4 zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v budově, obsahující všechny náležitosti vyžadované citovaným ustanovením a právní účinky vkladu vznikly dne

13 5) Předávající prohlašuje, že na převáděné jednotce neváznou nesplacené úvěry, zástavní práva ani věcná břemena, a že právní stav předmětu převodu odpovídá zápisu v katastru nemovitostí a skutečnostem uvedeným v této smlouvě. 6) Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že přejímající je členem družstva předávajícího a nájemcem převáděné jednotky podle 23 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. a že tedy neexistuje žádná jiná osoba, jíž by měl dosavadní vlastník jednotky povinnost nabídnout převod jednotky přednostně. 7) Účastníci této smlouvy dále prohlašují, že přejímající vyzval předávajícího k převodu předmětné jednotky podle 23 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb. 8) Předávající touto smlouvou přejímajícímu převádí do vlastnictví nebytový prostor - garáž č. 142/45 popsanou v čl. III. této smlouvy spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy č.p v Praze 5, ulice Wassermannova. III. Předmět převodu 1) Předmětem převodu podle této smlouvy je nebytový prostor - garáž č. 142/45 umístěná v 1. podzemním podlaží budovy uvedené v čl. II. odst. 1) a 2) této smlouvy. 2) Podlahová plocha garáže je 17,59 m 2. 3) Vybavení garáže : součástí jednotky nejsou stoupací vedení a ležaté rozvody. 4) Součástí garáže je vnitřní elektroinstalace. 5) K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře nacházející se uvnitř nebytového prostoru, jakož i vnitřní strana vstupních dveří, vnější garážová vrata, jakož i vnitřní strana garážových vrat. 6) Předmět převodu vlastnictví je ohraničen : a) vstupními dveřmi do garáže včetně zárubně b) vjezdovými vraty do garáže c) hlavními elektrickými pojistkami pro garáž 7) Dále je předmětem převodu spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, kterými jsou : a) základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny b) střecha, dešťové svody c) hlavní svislé a vodorovné konstrukce d) vchod e) schodiště, okna a dveře přístupné za společných částí f) chodby g) prádelna h) sušárny, žehlírna i) kočárkárna j) úklidové místnosti a WC k) rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, elektřiny a plynu, společná televizní anténa (STA), domovní elektroinstalace (zvonek, domácí telefon, rozvody telekomunikací) l) rozvody odsávání a větrání včetně ventilátorů m) komíny n) venkovní schodiště, přístupová cesta o) společné technické zařízení (automatická pračka, mandl, plynový kombinovaný kotel, dřevěné stoly) p) hromosvody q) rozvod požární vody 13

14 r) slaboproud 8) U společných částí budovy uvedených v odst. 7) se stává přejímající podílovým spoluvlastníkem v poměru velikosti podlahové plochy převáděné bytové jednotky k celkové ploše všech jednotek v budově. Spoluvlastnický podíl činí 1759/94673 na společných částech budovy. 9) V budově nejsou vymezeny části společné vlastníkům jen některých jednotek. 10) Předávající není vlastníkem pozemku č. parc. 3489/2 na němž je budova postavena. Pokud se vlastníkem tohoto pozemku stane předávající, převede odpovídající spoluvlastnický podíl k tomuto pozemku na přejímajícího a právo k tomuto pozemku bude upraveno podle ust. 21 zák. č. 72/1994 Sb. tak, aby rozsah práv nabyvatele k pozemku odpovídal rozsahu jeho spoluvlastnického podílu na společných částech domu. 11) Podle ust. 20 odst. 1) a 3) zákona č. 72/1994 Sb. dnem nabytí vlastnictví na přejímajícího přecházejí z předávajícího všechna práva a závazky týkající se budovy a jejích společných částí, a to právo dodávek médií (voda, elektrická energie, plyn) a služeb na základě smluv o dodávkách médií a výkonu služeb, které budou vždy uloženy u správce budovy. IV. Převod Přejímající prohlašuje, že předmět převodu přijímá a je mu znám stav převáděné bytové jednotky. V. Zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu 1) Přejímající bere na vědomí ve smyslu ustanovení 4 odst. 2 písm. h) zákona č. 72/1994 Sb., že správcem domu je předávající, s tím, že správce domu zajišťuje správu, provoz a opravy společných částí domu, jakož i plní další povinnosti stanovené zákonem. 2) V případě, že podle 9 a násl. zákona č. 72/1994 Sb. dojde ke vzniku společenství vlastníků jednotek jako právnické osoby, bude správu domu vykonávat tato právnická osoba podle pravidel stanovených obecně závaznými právními předpisy a ve stanovách. 3) Přejímající je povinen při užívání bytové jednotky a společných částí domu plnit všechny povinnosti, které pro něj plynou z právních předpisů, z prohlášení vlastníka budovy, z rozhodnutí správce domu, případně společenství vlastníků jednotek. Se všemi těmito povinnostmi se přejímající seznámil ještě před uzavřením této smlouvy. Přejímající jako vlastník jednotky bude povinen přispívat na náklady spojené se správou domu. 4) Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, opravami a údržbou společných částí domu, stejně jako pravidla pro správu společných částí domu, popřípadě domu jako celku, budou obsažena ve smlouvě mezi přejímajícím a předávajícím jako správcem. Obě strany se tímto zavazují takovouto smlouvu uzavřít nejpozději při podpisu smlouvy o převodu bytu do vlastnictví. 5) Přejímající se zavazuje přispívat předávajícímu jako správci domu podle velikosti spoluvlastnického podílu na pojištění domu podle uzavřených pojistných smluv. Pojištění je přejímající povinen uzavřít prostřednictvím předávajícího jako správce domu, přičemž předávající je oprávněn úhradu pojistného zahrnout do nájemného a od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl návrh na vklad vlastnického práva k bytu předložen příslušnému katastrálnímu úřadu, do částky, kterou bude vybírat předávající jako správce. K uzavření pojistné smlouvy dává tímto přejímající předávajícímu plnou moc. 14

15 VI. Práva a povinnosti 1) Provedením vkladu práv z této smlouvy do katastru nemovitostí se přejímající stává vlastníkem shora uvedené bytové jednotky a spoluvlastníkem společných částí domu. Právní účinky vkladu nastávají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen katastrálnímu úřadu. 2) Přejímající má právo i povinnost podílet se na správě budovy v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnického podílu. 3) Přejímající je povinen odstranit na svůj náklad škody, které na jiných jednotkách nebo na společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním bytovou jednotku užívají. 4) Přejímající nesmí provádět : a) takové úpravy nebytového prostoru, jimiž by ohrožoval výkon vlastnického práva vlastníků ostatních jednotek, b) takové úpravy, při nichž by byla narušena činnost technického zařízení domu (voda, plyn, vytápění, kanalizace, elektrické rozvody a zařízení, vzduchotechnika, společná televizní anténa, domácí telefon), c) úpravy, jimiž se mění vzhled domu nebo jeho vnitřní uspořádání, může vlastník nebytového prostoru provádět pouze se souhlasem spoluvlastníků, 5) Přejímající je povinen udržovat nebytový prostor na svůj náklad ve stavu způsobilém k řádnému užívání, zejména včas provádět potřebnou údržbu a opravy. Je povinen při užívání, změnách, při přenechání nebytového prostoru nebo jeho části do nájmu, počínat si tak, aby nerušil a neohrožoval ostatní při výkonu jejich vlastnických práv. 6) Pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, popřípadě domu jako celku, je přejímající povinen umožnit na předchozí vyzvání přístup do nebytového prostoru osobám pověřeným správcem. VII. Finanční vypořádání 1) Účastníci této smlouvy podle ustanovení 24 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb. shodně prohlašují, že přejímající splnil vůči předávajícímu ke dni uzavření smlouvy všechny své závazky. 2) Přejímající uhradil předávajícímu náklady na převáděnou nebytovou jednotku garáž. 3) Až do měsíce, ve kterém bude doručen návrh na vklad vlastnického práva k převáděné bytové jednotce příslušnému katastrálnímu úřadu, je přejímající povinen hradit celkovou úhradu nájemného včetně zálohy na plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky, sníženou o měsíční splátku úvěrů připadajících na převáděnou bytovou jednotku, ve výši a v termínu určeném stanovami předávajícího, podle dosavadní nájemní smlouvy. 4) Přejímající je povinen platit od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl návrh na vklad vlastnického práva k bytové jednotce předložen příslušnému katastrálnímu úřadu, správci domu částku zahrnující příspěvek na náklady spojené se správou a provozem domu včetně úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytové jednotky, včetně odměny správci domu podle pravidel uvedených ve smlouvě o správě společných částí domu. 5) Podle ustanovení 24 odst. 7 zákona č. 72/1994 Sb. je součástí této smlouvy i vzájemné vypořádání finančních prostředků určených k vypořádání podle zmíněného ustanovení, připadajících na předmět převodu. 15

16 6) Předávající se zavazuje uhradit na účet správce právnické osoby určeného v prohlášení vlastníka podíl na prostředcích určených k financování oprav a údržby domu připadajících na bytovou jednotku podle stavu ke dni Částka se bude měnit až do dne, kdy bude podán návrh na vklad smlouvy na Katastrální úřad pro hlavní město Prahu. Konečnou částku převede předávající na účet správce domu k tomuto dni. 7) Nevyčerpané prostředky určené k vypořádání převede převádějící právnické osobě zabezpečující správu domu. V případě, že správa domu nebude zajišťována právnickou osobou, převede převádějící prostředky přímo vlastníku jednotky. 8) Převádějící se zavazuje převést přejímajícímu podíl na zisku bytového hospodářství podle stavu ke dni ve výši 0,- Kč. VIII. Závěrečná ustanovení 1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým se nahrazuje projev vůle předávajícího. Vlastnictví se nabývá vkladem vlastnictví podle této smlouvy do katastru nemovitostí s účinností ke dni podání návrhu na vklad vlastnictví do katastru nemovitostí. 2) Podle 20 odst. 4 zákona č. 72/1994 Sb. je přejímající povinen, poté co se stane vlastníkem jednotky, oznámit bez odkladu tuto skutečnost správci domu, případně společenství vlastníků jednotek. 3) Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž jeden obdrží předávající, jeden přejímající a ostatní budou podány jako přílohy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. 4) Návrh na vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha město jsou oprávněni podat přejímající oba společně nebo kterýkoli z nich. 5) Podle této smlouvy lze vklad do Katastru nemovitostí zapsat na novém listu vlastnictví pro katastrální území Barrandov u Katastrálního úřadu Praha město takto : V části A LV : SJM MUDr. Komaki Tomáš a MUDr. Komaki Lucie MUDr. Komaki Tomáš, r.č /725 Wassermannova 142/35, Praha, Barrandov, MUDr. Komaki Lucie, r.č /06150 Wassermannova 142/35, Praha, Barrandov, V části B LV : jednotka č. 142/45 způsob využití : garáž podíl jednotky na společných částech domu 1759/94673 ostatní části beze změny V Praze dne V Praze dne Předávající : Přejímající :... MUDr. Tomáš Komaki Přílohy: schéma půdorysů všech podlaží domu určující polohu jednotek a společných částí domu s údaji o podlahových plochách jednotek... MUDr. Lucie Komaki 16

17 3. Žalovaný je povinen uhradit žalobcům náklady řízení ve výši zaplaceného soudního poplatku. V Praze dne MUDr. Lucie Komaki MUDr. Tomáš Komaki 17

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky S m l o u v a o převodu družstevní jednotky I. Smluvní strany Střekovský domov, bytové družstvo, IČ 27331440, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Dr., vložka 856, se sídlem v Ústí nad Labem,

Více

S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY I. Smluvní strany Převodce: Bytové družstvo Nevanova 1037-1042 IČ: 26140861, se sídlem Praha 6 Řepy I., Nevanova 1042/6 zapsán v OR MS v Praze v odd. Dr. vložka

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Jiří Nauš, advokát IČ: 66246393, ČAK č. 8886 Peckova 9 Datová schránka: ddsgs32 186 00 Praha 8 E-mail: naus@aknaus.cz Tel.: 224 261 011 (024) Fax: 224 261 091 Mobil: 602 339 044 Níže uvedeného dne,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00EIPAX SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY uzavřená dle zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE DBS města Písku V Písku dne: 12.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Nový vzor Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Kupní smlouvy NÁVRH USNESENÍ

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Prohlášení vlastníka Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Bc. Bohumilem Zoufalíkem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein,

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená starostou Mgr.Vladislavem

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Prohlášení vlastníka Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein,

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Bytové družstvo Vratislavská čp. 390, 391, 392, Praha 8 IČO: 25089331 se sídlem Praha 8, Bohnice, Vratislavská 390/18, PSČ 181 00 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA o vymezení jednotek podle zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších změn a doplnění Obsah: 1. Popis budovy a pozemku 2. Vymezení jednotek v budově 3. Určení společných

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená starostou ing. Milanem

Více

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů mezi těmito

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA podle ust. 4 zák. č. 72/94 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA podle ust. 4 zák. č. 72/94 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA podle ust. 4 zák. č. 72/94 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů I. IDENTIFIKACE VLASTNÍKA BUDOVY Město Jesenice IČ: 00243825 se sídlem Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice

Více

Kupní smlouva Smluvní strany: JUDr. Ing. Helena Horová, se sídlem V Luhu 18, Praha 4, PSČ 140 00, Insolvenční správce BYDLENÍ SMETANKA, a.s., IČ 27235165, se sídlem Za Pivovarem 3, Dobříš, PSČ 263 01,

Více

Změnu prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek ze dne v plném znění

Změnu prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek ze dne v plném znění Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008, 2009, se sídlem Zázvorkova 2007, 155 00 Praha 5, IČ 276 43 875, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 6668, jednající Josefem

Více

SMLOUVA č. OM/ /2013

SMLOUVA č. OM/ /2013 SMLOUVA č. OM/ /2013 Smluvní strany: Město Břeclav, IČ: 283 061, se sídlem Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, PSČ 690 81, zastoupeno starostou města MUDr. Oldřichem Ryšavým, jako převádějící a prodávající

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Družstvo Benkova 1698-1700 Benkova 1699/7 149 00 Praha 4, Chodov 1 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb.,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU S T A V E B N Í B Y T O V É D R U Ž S T V O Máchova 23, 295 01 Mnichovo Hradiště IČ 00036331 Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII, vložka 484 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení v ě c n é h o p ř e d k u p n í h o p r á v a

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení v ě c n é h o p ř e d k u p n í h o p r á v a 7 SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení v ě c n é h o p ř e d k u p n í h o p r á v a í H I. Smluvní strany Město Poděbrady Jiřího náměstí 0/1, 9 0 31 P o d ě b r a d y z a s t o u

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:... bytem:... pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.: bytem:.... (dále jen převodce ) na straně jedné a

Více

B. Vymezení jednotek v budově

B. Vymezení jednotek v budově A. Popis budovy 1. Bytové družstvo PRAGOSTAV, se sídlem v Praze 10, Strašnická 2, IČO 00034843, je vlastníkem budovy sestávající z: čísel popisných : 884, 885, 886, 887 čísel orientačních : 1, 3, 5, 7

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů mezi těmito

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

11 PŘÍLLOHA: VZOR SMLOUVY O VÝSTAVBĚ

11 PŘÍLLOHA: VZOR SMLOUVY O VÝSTAVBĚ 11 PŘÍLLOHA: VZOR SMLOUVY O VÝSTAVBĚ Předmětem této smlouvy o výstavbě jsou stavební úpravy, jimiž se mění, respektive zvětšuje, velikost bytové jednotky na úkor společných částí domu a současně se těmito

Více

1. Vlastník budovy na stavební parcele číslo 2845 a na stavební parcele číslo 2846 v katastrálním území

1. Vlastník budovy na stavební parcele číslo 2845 a na stavební parcele číslo 2846 v katastrálním území VOLARIS Chrudim, Palackého třída 314, Psč 53701 lč~275t2877 zes36upe~a jednatelkou spolecnosti Marketou Mencovou I, předkládá: PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA ~ 4 zákona Č 72/1994 Sb v platném zněni Obsah: A) Popis

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA č.1 I. VLASTNÍK DOMU ROZESTAVĚNÉ BUDOVY Ing.

Více

Prohlášení vlastníka budovy

Prohlášení vlastníka budovy Prohlášení vlastníka budovy Podle 5 zákona č.72/1994 Sb. Vlastník : Hlavní město Praha (IČ 00064581), se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Staré město Svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:... bytem:... pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.: bytem:... (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í

Více

Žaloba o nahrazení projevu vůle žalovaného uzavřít smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem

Žaloba o nahrazení projevu vůle žalovaného uzavřít smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem Městský soud v Praze pracoviště Slezská Slezská 9 120 00 Praha 2 Žalobci: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, oba bytem Vodnická 440/54, Praha 4, PSČ 149 00 jako společní účastníci - manželé

Více

činí toto prohlášení o změně prohlášení vlastníka budovy dle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění.

činí toto prohlášení o změně prohlášení vlastníka budovy dle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění. Prohlášení o změně prohlášení vlastníka budovy podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") a v souladu s Čl. 4, bodu 1.1 (písm. c) Pokynu č. 24 Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

2) Zdeňka Lerchová, r.č /1174, trvale bytem Holandská 115/18, Praha 10, PSČ

2) Zdeňka Lerchová, r.č /1174, trvale bytem Holandská 115/18, Praha 10, PSČ Prohlášení o změně prohlášení vlastníka budovy podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") a v souladu s Čl. 4, bodu 1.1 (písm. c) Pokynu č. 24 Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního

Více

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky Příloha č. 1 návrh smlouvy Smlouva o převodu vlastnictví jednotky uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle 2079 a 2128 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, takto: 1. Účastníci

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 684 Vzor č. 33 (1/13) PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY o vymezení jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. Obsah: A) Popis budovy B) Vymezení jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Úprava práv k

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů, v souladu s

Více

smlouvu o převodu vlastnictví jednotky: (dále označeno jen smlouva )

smlouvu o převodu vlastnictví jednotky: (dále označeno jen smlouva ) Příloha č. 4 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem Ostrava- Moravská Ostrava, Prokešovo nám. 8, zastoupené Ing. Petrou Bernfeldovou,

Více

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Jde o prohlášení Převodce (Nový domov SBD) o tom co je převedeno na Nabyvatele (člen SBD), do jeho vlastnictví

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví nebytového prostoru

SMLOUVA o převodu vlastnictví nebytového prostoru 1*i% SMLOUVA o převodu vlastnictví nebytového prostoru Smluvní strany Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislavem Langrem fč: 00239640 bankovní spojení:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. jméno / název: **** bytem / se sídlem **** r. č. / dat. nar./ IČ: **** (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. jméno / název: **** bytem / se sídlem **** r. č. / dat. nar./ IČ: **** (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA REZIDENCE NAD JEZEREM s.r.o. se sídlem Vězeňská 912/6, 110 00 Praha 1 Staré Město jejímž jménem jedná Michal Bouška, jednatel IČ: 24122394 č. ú. : **** (dále jen prodávající ) a jméno / název:

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů, v souladu s

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY Kód Př. (VS):. Č. smlouvy:. Č. jednotky:. SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY mezi níže uvedenými smluvními stranami byla uzavřena tato smlouva o převodu vlastnictví nebytové jednotky (dále

Více

BYTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ

BYTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ Ing. Květa Olivová Ing. Bohumil Kuba BYTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ 8. aktualizované vydání po dle stavu k 1. 12. 2008 2008 Linde Praha, akciová společnost, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 Část druhá Úkony katastrálního

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka: Pan/í (jméno a příjmení): (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka : pan/í (jméno a příjmení):

Více

smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky :

smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky : Bytové družstvo Poznaňská 434,435,436 se sídlem: Praha 8 Bohnice, Poznaňská 434/35, PSČ 181 00 IČ: 247 00 002 zastoupené: Mgr.Jiřím Fuchsem předsedou představenstva, a Tomášem Mayerem, členem představenstva,

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3216 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.09.2010 Účinnost od : 22.09.2010 Platnost do: Zpracoval:

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

V Z O R k výběrovému řízení č. 02/2008

V Z O R k výběrovému řízení č. 02/2008 V Z O R k výběrovému řízení č. 02/2008 K U P N Í S M L O U V A o převodu vlastnictví k jednotce, kterou podle ustanovení zák. č. 72/1994 Sb. a podle Občanského zákoníku v platném znění níže uvedeného dne,

Více

Vzor smlouvy o převodu jednotky ( A ) vymezené podle zákona 72/1994 Sb. v domech vystavěných v DBV s komentářem

Vzor smlouvy o převodu jednotky ( A ) vymezené podle zákona 72/1994 Sb. v domech vystavěných v DBV s komentářem SMLOUVA O PŘEVODU [DRUŽSTEVNÍHO BYTU / NEBYTOVÉHO PROSTORU] [A POZEMKU] DO VLASTNICTVÍ ČLENA DRUŽSTVA Bytové družstvo: se sídlem: IČ: zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném., v oddíle Dr.. (dále jen převádějící

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Mgr. Bohumilem Zoufalíkem, starostou Městské

Více

Kupní smlouva č. MaP/11414/2016-BJ o převodu vlastnictví jednotky výběrovým řízením

Kupní smlouva č. MaP/11414/2016-BJ o převodu vlastnictví jednotky výběrovým řízením Kupní smlouva č. MaP/11414/2016-BJ o převodu vlastnictví jednotky výběrovým řízením Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1. Město Cheb, IČO 00253979, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 71/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 20 ze dne 8.12.2010 ke koupi nebytové jednotky č. 2404/36, dle zákona č. 72/1994 Sb., včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení.

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení. Kupní smlouva na byt 0. SMLUVNÍ STRANY Jméno (doplňte), r. č. (doplňte), bytem v (doplňte), (dále jen Prodávající ) Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Vzor smlouvy o převodu jednotky ( B ) vymezené podle zákona 72/1994 Sb. s komentářem

Vzor smlouvy o převodu jednotky ( B ) vymezené podle zákona 72/1994 Sb. s komentářem SMLOUVA O PŘEVODU [DRUŽSTEVNÍHO BYTU / NEBYTOVÉHO PROSTORU] [A POZEMKU] DO VLASTNICTVÍ ČLENA DRUŽSTVA Bytové družstvo: se sídlem: IČ: zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném., v oddíle Dr.. (dále jen převádějící

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany: Pan(-í):... trvale bytem:... rodné číslo:... (dále

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

Preambule. Článek 1. Vymezení pojmů

Preambule. Článek 1. Vymezení pojmů PRAVIDLA POSTUPU PŘI PRODEJI BYTOVÝCH JEDNOTEK, BYTOVÝCH DOMŮ, ZASTAVĚNÝCH A FUNKČNĚ SOUVISEJÍCÍCH POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (dále jen Pravidla ) schválená usnesením Zastupitelstva hl.

Více

- upřesnění žaloby a návrh na úpravu petitu - - rozšíření o podíl na dalším pozemku

- upřesnění žaloby a návrh na úpravu petitu - - rozšíření o podíl na dalším pozemku Městský soud v Praze pracoviště Slezská Slezská 9 120 00 Praha 2 K sp.zn. soudu XXXXXXXXXX Žalobci: XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXX, oba bytem Vodnická 440/54, Praha 4, PSČ 149

Více

Byty v katastru nemovitostí

Byty v katastru nemovitostí Byty v katastru nemovitostí Ing. Květa Olivová 23. dubna 2008 Související právní předpisy Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 265/1992 Sb.,

Více

Stavební bytové družstvo Plzeň - sever

Stavební bytové družstvo Plzeň - sever Stavební bytové družstvo Plzeň - sever SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU pan(í) manžel(ka) (dále jen převodce ) na straně jedné a pan(í) manžel(ka) (dále jen nabyvatel ) na straně druhé uzavřeli níže

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA. podle ust zákona č. 89/2012 Sb.

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA. podle ust zákona č. 89/2012 Sb. PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA podle ust. 1166 zákona č. 89/2012 Sb. VLASTNÍK: Bytové družstvo Nechvílova 1857-1859 Praha 4 IČ: 27101894, sídlo: Nechvílova 1858, 148 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

V Z O R k výběrovému řízení č. 01/2008

V Z O R k výběrovému řízení č. 01/2008 V Z O R k výběrovému řízení č. 01/2008 K U P N Í S M L O U V A o převodu vlastnictví k jednotce, kterou podle ustanovení zák. č. 72/1994 Sb. a podle Občanského zákoníku v platném znění níže uvedeného dne,

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ 1. Smluvní strany budoucí prodávající: Firma/název: SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ uzavřená dle 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku IČ: 022 21 390 se sídlem: v Olomouci, Nová Ulice,

Více