Žaloba o nahrazení projevu vůle žalovaného uzavřít smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žaloba o nahrazení projevu vůle žalovaného uzavřít smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem"

Transkript

1 Městský soud v Praze pracoviště Slezská Slezská Praha 2 Žalobci: MUDr. Lucie Komaki, nar , bytem Wassermannova 142/35, Praha 5 - Barrandov MUDr. Tomáš Komaki, nar , bytem Wassermannova 142/35, Praha 5 - Barrandov Žalovaný: Pražské stavební bytové družstvo se sídlem Praha 5, Na Hutmance 7/300, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. DrXCVIII., vl. 431 Žaloba o nahrazení projevu vůle žalovaného uzavřít smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem T r o j m o Přílohy: dle textu Soudní poplatek uhrazen vylepenými kolkovými známkami v hodnotě 1.000,- Kč

2 I. Nemovitosti, které jsou předmětem žaloby Žalované družstvo je vlastníkem bytu - jednotky č. 142/35 a garáže jednotky č. 142/45, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p v Praze 5 - Barrandov, ulice Wassermannova 12. Budova je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha-město pro katastrální území Barrandov na listu vlastnictví č Budova je postavena na stavebním pozemku parc.č. 3489/2 katastrální území Barrandov, který je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha-město pro katastrální území Barrandov na listu vlastnictví č Vlastníky pozemku parc.č. 3489/2 jsou rovným dílem Antonín Mareš, Malé náměstí 5/2, Praha 6 Ruzyně a MVDr. Jaroslav Mareš, Povážská 2456/14, Praha 5 Smíchov. Vzhledem k tomu, že pozemek není k datu podání žaloby ve vlastnictví žalovaného družstva, není zároveň součástí smlouvy převod vlastnictví ke spoluvlastnickému podílu na pozemku. Předmětem žaloby je snaha žalobců nahradit projev vůle žalovaného rozhodnutím soudu tak, aby žalobci, po získání pravomocného rozhodnutí soudu ve věci, mohli sami podat návrh do katastru nemovitostí ke vkladu jejich vlastnického práva a získat do vlastnictví výše uvedený byt jednotku č. 142/35 a garáž jednotku č. 142/45, obojí s příslušným podílem na společných částech domu. K důkazu : - prohlášení vlastníka ze dne LV výpis z katastru nemovitostí vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory - LV částečný výpis z katastru nemovitostí vlastnictví jednotek 142/35 a 142/45 - LV výpis z katastru nemovitostí vlastnictví pozemku Žalobci jsou manželé od II. Členství žalobců v žalovaném družstvu Žalobce je od členem žalovaného družstva. Žalobce vyplnil přihlášku za člena žalovaného družstva, uhradil zápisné ve výši 260,- Kč a základní členský vklad ve výši 3.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že žalobce splnil všechny předepsané náležitosti pro vznik členství v žalovaném družstvu, rozhodlo představenstvo žalovaného dne o přijetí žalobce za člena žalovaného družstva. Na základě vzniku členství žalobce v žalovaném družstvu za trvání manželství se žalobkyní vniklo žalobcům společné členství v žalovaném družstvu. K důkazu : - oddací list osvědčující vznik manželství žalobců ke dni přihláška za člena bytového družstva doručená žalovanému dne žádost o zařazení do svépomocné družstevní výstavby ze dne (včetně poštovní stvrzenky o zaplacení zápisného dne ) - vyrozumění žalobce ze dne o přijetí za člena družstva a přidělení členského čísla potvrzení žalovaného ze dne o úhradě základního členského vkladu (včetně poštovní stvrzenky o uhrazení základního členského vkladu dne ) - potvrzení žalobce ze dne o členství žalobce v žalovaném družstvu - platné stanovy žalovaného družstva 2

3 III. Přidělení družstevního bytu a garáže žalobcům Na základě žádosti o zařazení do svépomocné družstevní výstavby ze dne a zápisu č. 1 ze schůze svépomocné samosprávy č. 51 konané dne obdržel žalobce výzvu k zaplacení finančního plnění členského podílu na družstevní byt a garáž. Na základě výzvy ze dne uhradili žalobci ,- Kč dne prostřednictvím půjček poskytnutých oběma tehdejšími zaměstnavateli žalobců. Dne uzavřel žalobce s žalovaným družstvem Smlouvu o osobním a jiném plnění. Na základě výše uvedených skutečností rozhodlo představenstvo žalovaného družstva dne o přidělení družstevního bytu č. 11 o velikosti 3+1 a garáže č. B/A5 v objektu A5 na stavbě v Praze 5 Hlubočepy. Rozhodnutí představenstva bylo žalobcům oznámeno doporučeným dopisem ze dne Dne žalované družstvo předalo do užívání žalobců družstevní byt č. 11 a garáž B v domě č.p v ulici Wassermannova v Praze 5 Barrandov. Předání se uskutečnilo na základě dvou Zápisů o dohodě o odevzdání a převzetí družstevního bytu, které dokládají nájem předmětných jednotek žalobci. V prohlášení vlastníka bylo garáži B přiděleno číslo jednotky 142/45 (garáži A bylo přiděleno číslo jednotky 142/35, tj. označení navazující na označení poslední bytové jednotky 2219/11 v objektu s celkem 11 bytovými jednotkami). K důkazu : - zápis č. 1 ze schůze svépomocné samosprávy č. 51 konané dne výzva ze dne k zaplacení finančního plnění členského podílu - smlouva o osobním a jiném plnění ze dne rozhodnutí žalovaného ze dne o přidělení družstevního bytu a garáže žalobci - zápis ze dne o odevzdání a převzetí družstevního bytu č. 11 o velikosti zápis ze dne o odevzdání a převzetí družstevní garáže B o velikosti 19,25 m 2 IV. Nárok žalobců na uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k předmětným jednotkám V souladu se zákonem č. 42/1992 Sb. vyzval žalobce dne žalované družstvo k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k předmětným jednotkám. Na základě uvedené výzvy žalované družstvo přípisem ze dne potvrdilo evidenci žádosti žalobce o uzavření smlouvy o převodu vlastnictví. K uzavření smlouvy o převodu vlastnictví však nedošlo, protože nebyly splněny nezbytné předpoklady pro uzavření smlouvy, tj. nebylo k dispozici prohlášení vlastníka a nebyla vyřešena práva k pozemku. Prohlášení vlastníka budovy č.p bylo schváleno představenstvem žalovaného družstva až dne Bylo zapsáno Katastrálním úřadem Praha město dne s tím, že právní účinky vkladu vznikly dnem Práva k pozemku parc.č. 3489/2 vyřešena nebyla, ale tato skutečnost není, podle současné judikatury, překážkou bránící provedení vkladu vlastnického práva k předmětným jednotkám. Na základě výzvy žalovaného družstva ze dne uhradil žalobce zůstatek nesplaceného investičního úvěru připadajícího na bytovou jednotku ve výši ,- Kč. Úhrada byla provedena dne složením požadované částky v hotovosti na bankovní účet /0300 žalovaného družstva vedený u ČSOB a.s. 3

4 Na základě výzvy žalovaného družstva ze dne uhradil žalobce poplatek za převod každé jednotky (bytu i garáže) částku 1.000,- Kč. Úhrada byla provedena dne složením částky 2.000,- Kč v hotovosti na bankovní účet /0300 žalovaného družstva vedený u ČSOB a.s. Uhrazením zůstatku nesplaceného úvěru a poplatků za převod každé jednotky splnil žalobce všechny své povinnosti vůči žalovanému družstvu dle platných stanov a rovněž v souladu s ust. 24 odst. 5) zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. K důkazu : - výzva žalobce ze dne k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví - dopis žalovaného ze dne , kterým byla potvrzena evidence žádosti žalobce - dopis žalovaného ze dne , kterým potvrdil vůli k převodu jednotek do vlastnictví - návrh na vklad prohlášení vlastníka budovy č.p ze dne výzva žalovaného družstva ze dne k uhrazení zůstatku nesplaceného úvěru - výzva žalovaného družstva ze dne k uhrazení poplatků za převod - potvrzení ČSOB a.s. ze dne o úhradě ,- Kč v hotovosti (vs ) - potvrzení ČSOB a.s. ze dne o úhradě 2.000,- Kč v hotovosti (vs ) - žádost žalovaného družstva ze dne o částečné splacení investiční půjčky - Dodatek č. 8 ze dne zánik práv a povinností z úvěrové smlouvy ze dne žádost žalovaného družstva ze dne o částečné splacení investiční půjčky - příkaz k úhradě ze dne , kterým došlo ke splacení úvěru žalovaným V. Okolnosti, které brání žalovanému v převodu vlastnického práva Žalovaný nemohl předmětné jednotky převést do vlastnictví žalobců zejména proto, že Obvodním soudem pro Prahu 5 byla dne nařízena exekuce, kterou byla po žalovaném družstvu vymáhána částka ,42 Kč s příslušenstvím. Žalované družstvo nebylo schopno splnit závazek v celkové výši ,27 Kč vůči oprávněnému, kterým byla Česká konsolidační agentura, a následovala exekuce nemovitého majetku žalovaného družstva včetně bytů některých členů žalovaného. Této situaci čelili členové žalovaného svoláním mimořádné členské schůze. Na mimořádné členské schůzi žalovaného, konané ve dnech 3. až 4. září 2003, bylo přítomnými členy rozhodnuto o pomoci žalovanému a úhradě splatných závazků žalovaného finanční spoluúčastí všech členů družstva nájemců bytů a garáží. Na základě usnesení mimořádné členské schůze ze dne 3. až 4. září 2003 uhradili žalobci dne na úhradu splatných závazků žalovaného částku ,- Kč. Na základě usnesení mimořádné členské schůze ze dne 3. až 4. září 2003 hradí žalobci žalovanému družstvu od září 2003 členský příspěvek ve výši 1.000,- Kč měsíčně, ze kterého jsou hrazeny všechny režijní náklady žalovaného družstva. Od září 2003 do ledna 2009 tak žalobci uhradili žalovanému družstvu dalších ,- Kč na členském příspěvku. Na další mimořádné členské schůzi žalovaného, konané ve dnech 15. až 16. října 2003, byly schváleny stanovy žalovaného, jejichž znění je platné i v době podání žaloby. Usnesením členské schůze bylo rozhodnuto a upřesněno použití prostředků z fondu dalších členských vkladů. Na základě finanční spoluúčasti členů žalovaného byly uhrazeny splatné závazky žalovaného v hodnotě ,- Kč, což dokládá informace představenstva žalovaného pro členy žalovaného, která byla zveřejněna v souvislosti s konáním náhradní řádné členské schůze dne Na základě žalob společnosti Frenn Trading B.V. proti žalovanému družstvu byla vydána předběžná opatření, kterými bylo žalovanému zakázáno nakládat s nemovitým majetkem : - usnesením č.j. 5Nc 972/ ze dne usnesením č.j. 34C 68/ , ze dne

5 Předběžné opatření č.j. 5Nc 972/ ze dne bylo zrušeno usnesením 5Nc 972/ ze dne , které bylo vydáno na základě nálezu ÚS sp.zn. I. ÚS 676/07 ze dne V zrušujícím usnesení 5Nc 972/ je citováno stanovisko ÚS Ústavní soud ČR v tomto nálezu konstatoval, že navrhovatelé MUDr. J. Stefan a A. Stefanová jako členové družstva (žalovaného) jsou v důsledku porušení principu ochrany legitimního očekávání plynoucího z ust. 23 a 24 zák. č. 72/1994 Sb. daným předběžným opatřením dotčeni na svém právu na bezplatný převod bytové jednotky z vlastnictví žalovaného. Ústavní soud dále konstatoval, že tomuto nároku na bezúplatný převod vlastnictví je nutno poskytnout přednostní ochranu jako ústavně chráněnému účelu. Předběžné opatření č.j. 34C 68/ ze dne zanikne zřejmě dne na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku ze dne , který byl vydán MS v Praze pod sp.zn. 18Co 403/2008. Žalobci předpokládají, že na základě pravomocného rozsudku ve věci 34C 68/2004 bude ze strany oprávněného následovat návrh na výkon rozhodnutí a žalovaný tak ani po zániku předběžného opatření ze dne nebude schopen dostát svým závazkům vůči žalobcům. Na základě výše uvedeného jsou žalobci přesvědčeni, že je možné žalobě v plném rozsahu vyhovět a nahradit projev vůle žalovaného rozhodnutím soudu. Žalované družstvo se v minulosti domáhalo, prostřednictvím všech řádných i mimořádných opravných prostředků, zrušení všech nařízených předběžných opatření, která bránila splnění zákonné povinnosti žalovaného vůči žalobcům. Tato snaha žalovaného však nebyla úšpěšná, K důkazu: - usnesení OS pro Prahu 5 ze dne o nařízení exekuce proti žalovanému - exekuční příkaz Ex 1651/ ze dne exekuční příkaz Ex 1651/ ze dne exekuční příkaz Ex 1651/ ze dne zápis z mimořádné členské schůze žalovaného konané ve dnech 3. až 4. září Smlouva o dalším členském vkladu ze dne uzavřená mezi žalovaným a žalobci - převodní příkaz ze dne na částku ,- Kč (další členský vklad) - Smlouva o členském příspěvku ze dne uzavřená mezi žalovaným a žalobci - zápis z mimořádné členské schůze žalovaného konané ve dnech 15. až 16. října potvrzení žalovaného ze dne o bezdlužnosti žalobce - potvrzení žalovaného ze dne informace představenstva žalovaného - předběžné opatření č.j. 5Nc 972/ ze dne předběžné opatření č.j. 34C 68/ ze dne usnesení OS pro Prahu 5 sp.zn. 5 Nc 972/ ze dne usnesení MS v Praze sp.zn. 18Co 199/ ze dne nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 676/07 ze dne rozsudek MS v Praze sp.zn. 18Co 203/ ze dne VI. Vzhledem k výše uvedenému žalobci navrhují, aby soud rozhodl rozsudkem 1. Rozhodnutím soudu se uzavírá, v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., následující smlouva o převodu vlastnictví bytu : 5

6 S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTU I. Účastníci smlouvy Pražské stavební bytové družstvo, se sídlem v Praze 5, Na Hutmance 7/300, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr. XCVIII, vložka č. 431, jednající členem představenstva MUDr. Vladimírem Stehlíkem a členem představenstva MUDr. Otakarem Vrbíkem (dále jen předávající ) člen družstva MUDr. Tomáš Komaki rodné číslo /725 bytem Wassermannova 142/35, Praha 5, státní občanství ČR manželka (jako společný člen družstva) MUDr. Lucie Komaki rodné číslo /06150 bytem Wassermannova 142/35, Praha 5, státní občanství ČR (dále jen přejímající ) a u z a v í r a j í podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) tuto smlouvu : II. Základní ustanovení 1) Ve vlastnictví předávajícího jsou nepřevedené jednotky v budově č.p v Praze 5 ulice Wassermannova. Budova byla zapsána do katastru nemovitostí na podkladě kolaudačního rozhodnutí vydaného odborem výstavby v MNV Praha Barrandov č.j. výst. 2469/89 Kk dne ) Budova je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha-město pro katastrální území Barrandov na listu vlastnictví č Budova je postavena na pozemku parc.č. 3489/2 o výměře 293 m 2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Barrandov. 3) Vlastníky pozemku parc.č. 3489/2 jsou rovným dílem Antonín Mareš, Malé náměstí 5/2, Praha 6 Ruzyně a MVDr. Jaroslav Mareš, Povážská 2456/14, Praha 5 Smíchov. Pozemek je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha-město pro katastrální území Barrandov na listu vlastnictví č ) Předávající učinil, ve smyslu 4 zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v budově, obsahující všechny náležitosti vyžadované citovaným ustanovením a právní účinky vkladu vznikly dne

7 5) Předávající prohlašuje, že na převáděné jednotce neváznou nesplacené úvěry, zástavní práva ani věcná břemena, a že právní stav předmětu převodu odpovídá zápisu v katastru nemovitostí a skutečnostem uvedeným v této smlouvě. 6) Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že přejímající je členem družstva předávajícího a nájemcem převáděné jednotky podle 23 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. a že tedy neexistuje žádná jiná osoba, jíž by měl dosavadní vlastník jednotky povinnost nabídnout převod jednotky přednostně. 7) Účastníci této smlouvy dále prohlašují, že přejímající vyzval předávajícího k převodu předmětné jednotky podle 23 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb. 8) Předávající touto smlouvou přejímajícímu převádí do vlastnictví bytovou jednotku č. 142/35 popsanou v čl. III. této smlouvy spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy č.p v Praze 5, ulice Wassermannova. III. Předmět převodu 1) Předmětem převodu podle této smlouvy je bytová jednotka č. 142/35 umístěná ve 4. nadzemním podlaží budovy uvedené v čl. II. odst. 1) a 2) této smlouvy. 2) Bytová jednotka č. 142/35 se skládá z 3+1 místností s příslušenstvím, a to : plocha/m 2 kuchyně 8,06 pokoj 26,97 ložnice 1 12,40 ložnice 2 12,40 ložnice 3 12,18 předsíň 14,13 koupelna 3,24 WC 0,88 přídavné WC 1,78 lodžie 6,78 sklep 4,34 Celková podlahová plocha bytové jednotky s příslušenstvím je 96,38 m 2, přičemž v této výměře není ve smyslu 2 zákona 72/1994 Sb. zahrnuta plocha lodžie. 3) Vybavení bytové jednotky č. 142/35 : Kuchyňská linka 1 ks WC mísa komb. 2 ks Varný panel + trouba 1 ks List. schránka 1 ks Plynový kotel kombinovaný 1 ks Zvonek dom.tel. 1 ks Vana 1 ks Infrazářič 1 ks Míchací baterie 4 ks Ventilátor 4 ks umyvadlo 2 ks Vestavěné skříně 2 ks 4) Součástí bytu jsou veškeré vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, ústředního topení, elektroinstalace, odpady, kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů). 5) K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu, jakož i vnitřní strany vstupních dveří a vnějších oken a pod. 7

8 6) Předmět převodu vlastnictví je ohraničen : a) vstupními dveřmi do bytu a do příslušenství umístěného mimo byt (sklep), včetně zárubně b) uzavíratelnými ventily přívodu studené vody a plynu, hlavními elektrickými pojistkami pro byt 7) Dále je předmětem převodu spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, kterými jsou : a) základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny b) střecha, dešťové svody c) hlavní svislé a vodorovné konstrukce d) vchod e) schodiště, okna a dveře přístupné za společných částí f) chodby g) prádelna h) sušárny, žehlírna i) kočárkárna j) úklidové místnosti a WC k) rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, elektřiny a plynu, společná televizní anténa (STA), domovní elektroinstalace (zvonek, domácí telefon, rozvody telekomunikací) l) rozvody odsávání a větrání včetně ventilátorů m) komíny n) venkovní schodiště, přístupová cesta o) společné technické zařízení (automatická pračka, mandl, plynový kombinovaný kotel, dřevěné stoly) p) hromosvody q) rozvod požární vody r) slaboproud 8) U společných částí budovy uvedených v odst. 7) se stává přejímající podílovým spoluvlastníkem v poměru velikosti podlahové plochy převáděné bytové jednotky k celkové ploše všech jednotek v budově. Spoluvlastnický podíl činí 9638/94673 na společných částech budovy. 9) V budově nejsou vymezeny části společné vlastníkům jen některých jednotek. 10) Předávající není vlastníkem pozemku č. parc. 3489/2 na němž je budova postavena. Pokud se vlastníkem tohoto pozemku stane předávající, převede odpovídající spoluvlastnický podíl k tomuto pozemku na přejímajícího a právo k tomuto pozemku bude upraveno podle ust. 21 zák. č. 72/1994 Sb. tak, aby rozsah práv nabyvatele k pozemku odpovídal rozsahu jeho spoluvlastnického podílu na společných částech domu. 11) Podle ust. 20 odst. 1) a 3) zákona č. 72/1994 Sb. dnem nabytí vlastnictví na přejímajícího přecházejí z předávajícího všechna práva a závazky týkající se budovy a jejích společných částí, a to právo dodávek médií (voda, elektrická energie, plyn) a služeb na základě smluv o dodávkách médií a výkonu služeb, které budou vždy uloženy u správce budovy. IV. Převod Přejímající prohlašuje, že předmět převodu přijímá a je mu znám stav převáděné bytové jednotky. 8

9 V. Zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu 1) Přejímající bere na vědomí ve smyslu ustanovení 4 odst. 2 písm. h) zákona č. 72/1994 Sb., že správcem domu je předávající, s tím, že správce domu zajišťuje správu, provoz a opravy společných částí domu, jakož i plní další povinnosti stanovené zákonem. 2) V případě, že podle 9 a násl. zákona č. 72/1994 Sb. dojde ke vzniku společenství vlastníků jednotek jako právnické osoby, bude správu domu vykonávat tato právnická osoba podle pravidel stanovených obecně závaznými právními předpisy a ve stanovách. 3) Přejímající je povinen při užívání bytové jednotky a společných částí domu plnit všechny povinnosti, které pro něj plynou z právních předpisů, z prohlášení vlastníka budovy, z rozhodnutí správce domu, případně společenství vlastníků jednotek. Se všemi těmito povinnostmi se přejímající seznámil ještě před uzavřením této smlouvy. Přejímající jako vlastník jednotky bude povinen přispívat na náklady spojené se správou domu. 4) Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, opravami a údržbou společných částí domu, stejně jako pravidla pro správu společných částí domu, popřípadě domu jako celku, budou obsažena ve smlouvě mezi přejímajícím a předávajícím jako správcem. Obě strany se tímto zavazují takovouto smlouvu uzavřít nejpozději při podpisu smlouvy o převodu bytu do vlastnictví. 5) Přejímající se zavazuje přispívat předávajícímu jako správci domu podle velikosti spoluvlastnického podílu na pojištění domu podle uzavřených pojistných smluv. Pojištění je přejímající povinen uzavřít prostřednictvím předávajícího jako správce domu, přičemž předávající je oprávněn úhradu pojistného zahrnout do nájemného a od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl návrh na vklad vlastnického práva k bytu předložen příslušnému katastrálnímu úřadu, do částky, kterou bude vybírat předávající jako správce. K uzavření pojistné smlouvy dává tímto přejímající předávajícímu plnou moc. VI. Práva a povinnosti 1) Provedením vkladu práv z této smlouvy do katastru nemovitostí se přejímající stává vlastníkem shora uvedené bytové jednotky a spoluvlastníkem společných částí domu. Právní účinky vkladu nastávají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen katastrálnímu úřadu. 2) Přejímající má právo i povinnost podílet se na správě budovy v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnického podílu. 3) Přejímající je povinen odstranit na svůj náklad škody, které na jiných jednotkách nebo na společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním bytovou jednotku užívají. 4) Přejímající nesmí provádět : a) takové úpravy bytové jednotky, jimiž by ohrožoval výkon vlastnického práva vlastníků ostatních jednotek, b) takové úpravy, při nichž by byla narušena činnost technického zařízení domu (voda, plyn, vytápění, kanalizace, elektrické rozvody a zařízení, vzduchotechnika, společná televizní anténa, domácí telefon), c) úpravy, jimiž se mění vzhled domu nebo jeho vnitřní uspořádání, může vlastník bytové jednotky provádět pouze se souhlasem spoluvlastníků, 9

10 5) Přejímající je povinen udržovat bytovou jednotku na svůj náklad ve stavu způsobilém k řádnému užívání, zejména včas provádět potřebnou údržbu a opravy. Je povinen při užívání, změnách, při přenechání bytové jednotky nebo její části do nájmu, počínat si tak, aby nerušil a neohrožoval ostatní při výkonu jejich vlastnických práv. 6) Pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, popřípadě domu jako celku, je přejímající povinen umožnit na předchozí vyzvání přístup do bytu osobám pověřeným správcem. VII. Finanční vypořádání 1) Účastníci této smlouvy podle ustanovení 24 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb. shodně prohlašují, že přejímající splnil vůči předávajícímu ke dni uzavření smlouvy všechny své závazky. 2) Účastníci této smlouvy prohlašují, že přejímající před uzavřením této smlouvy uhradil předávajícímu na jeho účet u Československé obchodní banky a.s. částku ,- Kč, která ke dni odpovídala nesplacenému dlouhodobému investičnímu úvěru připadajícímu na převáděnou jednotku. Potvrzení o úhradě tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 3) Předávající prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy uhradil Československé obchodní bance a.s. částku ,- Kč, která odpovídala nesplacenému dlouhodobému investičnímu úvěru připadajícímu na převáděnou jednotku. Potvrzení Československé obchodní banky a.s. tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 4) Až do měsíce, ve kterém bude doručen návrh na vklad vlastnického práva k převáděné bytové jednotce příslušnému katastrálnímu úřadu, je přejímající povinen hradit celkovou úhradu nájemného včetně zálohy na plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky, sníženou o měsíční splátku úvěrů připadajících na převáděnou bytovou jednotku, ve výši a v termínu určeném stanovami předávajícího, podle dosavadní nájemní smlouvy. 5) Přejímající je povinen platit od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl návrh na vklad vlastnického práva k bytové jednotce předložen příslušnému katastrálnímu úřadu, správci domu částku zahrnující příspěvek na náklady spojené se správou a provozem domu včetně úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytové jednotky, včetně odměny správci domu podle pravidel uvedených ve smlouvě o správě společných částí domu. 6) Podle ustanovení 24 odst. 7 zákona č. 72/1994 Sb. je součástí této smlouvy i vzájemné vypořádání finančních prostředků určených k vypořádání podle zmíněného ustanovení, připadajících na předmět převodu. 7) Předávající se zavazuje uhradit na účet správce právnické osoby určeného v prohlášení vlastníka podíl na prostředcích určených k financování oprav a údržby domu připadajících na bytovou jednotku podle stavu ke dni Částka se bude měnit až do dne, kdy bude podán návrh na vklad smlouvy na Katastrální úřad pro hlavní město Prahu. Konečnou částku převede předávající na účet správce domu k tomuto dni. 8) Nevyčerpané prostředky určené k vypořádání převede převádějící právnické osobě zabezpečující správu domu. V případě, že správa domu nebude zajišťována právnickou osobou, převede převádějící prostředky přímo vlastníku jednotky. 9) Převádějící se zavazuje převést přejímajícímu podíl na zisku bytového hospodářství podle stavu ke dni ve výši 0,- Kč. 10

11 VIII. Závěrečná ustanovení 1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým se nahrazuje projev vůle předávajícího. Vlastnictví se nabývá vkladem vlastnictví podle této smlouvy do katastru nemovitostí s účinností ke dni podání návrhu na vklad vlastnictví do katastru nemovitostí. 2) Podle 20 odst. 4 zákona č. 72/1994 Sb. je přejímající povinen, poté co se stane vlastníkem jednotky, oznámit bez odkladu tuto skutečnost správci domu, případně společenství vlastníků jednotek. 3) Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž jeden obdrží předávající, jeden přejímající a ostatní budou podány jako přílohy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. 4) Návrh na vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha město jsou oprávněni podat přejímající oba společně nebo kterýkoli z nich. 5) Podle této smlouvy lze vklad do Katastru nemovitostí zapsat na novém listu vlastnictví pro katastrální území Barrandov u Katastrálního úřadu Praha město takto : V části A LV : SJM MUDr. Komaki Tomáš a MUDr. Komaki Lucie MUDr. Komaki Tomáš, r.č /725 bytem Wassermannova 142/35, Praha, Barrandov, MUDr. Komaki Lucie, r.č /06150 bytem Wassermannova 142/35, Praha, Barrandov, V části B LV : jednotka č. 142/35 způsob využití : byt podíl jednotky na společných částech domu 9638/94673 ostatní části beze změny V Praze dne V Praze dne Předávající : Přejímající :... MUDr. Tomáš Komaki... MUDr. Lucie Komaki Přílohy: schéma půdorysů všech podlaží domu určující polohu jednotek a společných částí domu s údaji o podlahových plochách jednotek potvrzení ČSOB a.s. o splacení investičního úvěru připadajícího na jednotku č. 142/35 2. Rozhodnutím soudu se uzavírá, v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., následující smlouva o převodu vlastnictví garáže : 11

12 S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ GARÁŽE I. Účastníci smlouvy Pražské stavební bytové družstvo, se sídlem v Praze 5, Na Hutmance 7/300, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr. XCVIII, vložka č. 431, jednající členem představenstva MUDr. Vladimírem Stehlíkem a členem představenstva MUDr. Otakarem Vrbíkem (dále jen předávající ) člen družstva MUDr. Tomáš Komaki rodné číslo /725 bytem Wassermannova 142/35, Praha 5, státní občanství ČR manželka (jako společný člen družstva) MUDr. Lucie Komaki rodné číslo /06150 bytem Wassermannova 142/35, Praha 5, státní občanství ČR (dále jen přejímající ) a u z a v í r a j í podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) tuto smlouvu : II. Základní ustanovení 1) Ve vlastnictví předávajícího jsou nepřevedené jednotky v budově č.p v Praze 5 ulice Wassermannova. Budova byla zapsána do katastru nemovitostí na podkladě kolaudačního rozhodnutí vydaného odborem výstavby v MNV Praha Barrandov č.j. výst. 2469/89 Kk dne ) Budova je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha-město pro katastrální území Barrandov na listu vlastnictví č Budova je postavena na pozemku parc.č. 3489/2 o výměře 293 m 2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Barrandov. 3) Vlastníky pozemku parc.č. 3489/2 jsou rovným dílem Antonín Mareš, Malé náměstí 5/2, Praha 6 Ruzyně a MVDr. Jaroslav Mareš, Povážská 2456/14, Praha 5 Smíchov. Pozemek je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha-město pro katastrální území Barrandov na listu vlastnictví č ) Předávající učinil, ve smyslu 4 zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v budově, obsahující všechny náležitosti vyžadované citovaným ustanovením a právní účinky vkladu vznikly dne

13 5) Předávající prohlašuje, že na převáděné jednotce neváznou nesplacené úvěry, zástavní práva ani věcná břemena, a že právní stav předmětu převodu odpovídá zápisu v katastru nemovitostí a skutečnostem uvedeným v této smlouvě. 6) Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že přejímající je členem družstva předávajícího a nájemcem převáděné jednotky podle 23 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. a že tedy neexistuje žádná jiná osoba, jíž by měl dosavadní vlastník jednotky povinnost nabídnout převod jednotky přednostně. 7) Účastníci této smlouvy dále prohlašují, že přejímající vyzval předávajícího k převodu předmětné jednotky podle 23 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb. 8) Předávající touto smlouvou přejímajícímu převádí do vlastnictví nebytový prostor - garáž č. 142/45 popsanou v čl. III. této smlouvy spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy č.p v Praze 5, ulice Wassermannova. III. Předmět převodu 1) Předmětem převodu podle této smlouvy je nebytový prostor - garáž č. 142/45 umístěná v 1. podzemním podlaží budovy uvedené v čl. II. odst. 1) a 2) této smlouvy. 2) Podlahová plocha garáže je 17,59 m 2. 3) Vybavení garáže : součástí jednotky nejsou stoupací vedení a ležaté rozvody. 4) Součástí garáže je vnitřní elektroinstalace. 5) K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře nacházející se uvnitř nebytového prostoru, jakož i vnitřní strana vstupních dveří, vnější garážová vrata, jakož i vnitřní strana garážových vrat. 6) Předmět převodu vlastnictví je ohraničen : a) vstupními dveřmi do garáže včetně zárubně b) vjezdovými vraty do garáže c) hlavními elektrickými pojistkami pro garáž 7) Dále je předmětem převodu spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, kterými jsou : a) základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny b) střecha, dešťové svody c) hlavní svislé a vodorovné konstrukce d) vchod e) schodiště, okna a dveře přístupné za společných částí f) chodby g) prádelna h) sušárny, žehlírna i) kočárkárna j) úklidové místnosti a WC k) rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, elektřiny a plynu, společná televizní anténa (STA), domovní elektroinstalace (zvonek, domácí telefon, rozvody telekomunikací) l) rozvody odsávání a větrání včetně ventilátorů m) komíny n) venkovní schodiště, přístupová cesta o) společné technické zařízení (automatická pračka, mandl, plynový kombinovaný kotel, dřevěné stoly) p) hromosvody q) rozvod požární vody 13

14 r) slaboproud 8) U společných částí budovy uvedených v odst. 7) se stává přejímající podílovým spoluvlastníkem v poměru velikosti podlahové plochy převáděné bytové jednotky k celkové ploše všech jednotek v budově. Spoluvlastnický podíl činí 1759/94673 na společných částech budovy. 9) V budově nejsou vymezeny části společné vlastníkům jen některých jednotek. 10) Předávající není vlastníkem pozemku č. parc. 3489/2 na němž je budova postavena. Pokud se vlastníkem tohoto pozemku stane předávající, převede odpovídající spoluvlastnický podíl k tomuto pozemku na přejímajícího a právo k tomuto pozemku bude upraveno podle ust. 21 zák. č. 72/1994 Sb. tak, aby rozsah práv nabyvatele k pozemku odpovídal rozsahu jeho spoluvlastnického podílu na společných částech domu. 11) Podle ust. 20 odst. 1) a 3) zákona č. 72/1994 Sb. dnem nabytí vlastnictví na přejímajícího přecházejí z předávajícího všechna práva a závazky týkající se budovy a jejích společných částí, a to právo dodávek médií (voda, elektrická energie, plyn) a služeb na základě smluv o dodávkách médií a výkonu služeb, které budou vždy uloženy u správce budovy. IV. Převod Přejímající prohlašuje, že předmět převodu přijímá a je mu znám stav převáděné bytové jednotky. V. Zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu 1) Přejímající bere na vědomí ve smyslu ustanovení 4 odst. 2 písm. h) zákona č. 72/1994 Sb., že správcem domu je předávající, s tím, že správce domu zajišťuje správu, provoz a opravy společných částí domu, jakož i plní další povinnosti stanovené zákonem. 2) V případě, že podle 9 a násl. zákona č. 72/1994 Sb. dojde ke vzniku společenství vlastníků jednotek jako právnické osoby, bude správu domu vykonávat tato právnická osoba podle pravidel stanovených obecně závaznými právními předpisy a ve stanovách. 3) Přejímající je povinen při užívání bytové jednotky a společných částí domu plnit všechny povinnosti, které pro něj plynou z právních předpisů, z prohlášení vlastníka budovy, z rozhodnutí správce domu, případně společenství vlastníků jednotek. Se všemi těmito povinnostmi se přejímající seznámil ještě před uzavřením této smlouvy. Přejímající jako vlastník jednotky bude povinen přispívat na náklady spojené se správou domu. 4) Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, opravami a údržbou společných částí domu, stejně jako pravidla pro správu společných částí domu, popřípadě domu jako celku, budou obsažena ve smlouvě mezi přejímajícím a předávajícím jako správcem. Obě strany se tímto zavazují takovouto smlouvu uzavřít nejpozději při podpisu smlouvy o převodu bytu do vlastnictví. 5) Přejímající se zavazuje přispívat předávajícímu jako správci domu podle velikosti spoluvlastnického podílu na pojištění domu podle uzavřených pojistných smluv. Pojištění je přejímající povinen uzavřít prostřednictvím předávajícího jako správce domu, přičemž předávající je oprávněn úhradu pojistného zahrnout do nájemného a od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl návrh na vklad vlastnického práva k bytu předložen příslušnému katastrálnímu úřadu, do částky, kterou bude vybírat předávající jako správce. K uzavření pojistné smlouvy dává tímto přejímající předávajícímu plnou moc. 14

15 VI. Práva a povinnosti 1) Provedením vkladu práv z této smlouvy do katastru nemovitostí se přejímající stává vlastníkem shora uvedené bytové jednotky a spoluvlastníkem společných částí domu. Právní účinky vkladu nastávají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen katastrálnímu úřadu. 2) Přejímající má právo i povinnost podílet se na správě budovy v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnického podílu. 3) Přejímající je povinen odstranit na svůj náklad škody, které na jiných jednotkách nebo na společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním bytovou jednotku užívají. 4) Přejímající nesmí provádět : a) takové úpravy nebytového prostoru, jimiž by ohrožoval výkon vlastnického práva vlastníků ostatních jednotek, b) takové úpravy, při nichž by byla narušena činnost technického zařízení domu (voda, plyn, vytápění, kanalizace, elektrické rozvody a zařízení, vzduchotechnika, společná televizní anténa, domácí telefon), c) úpravy, jimiž se mění vzhled domu nebo jeho vnitřní uspořádání, může vlastník nebytového prostoru provádět pouze se souhlasem spoluvlastníků, 5) Přejímající je povinen udržovat nebytový prostor na svůj náklad ve stavu způsobilém k řádnému užívání, zejména včas provádět potřebnou údržbu a opravy. Je povinen při užívání, změnách, při přenechání nebytového prostoru nebo jeho části do nájmu, počínat si tak, aby nerušil a neohrožoval ostatní při výkonu jejich vlastnických práv. 6) Pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, popřípadě domu jako celku, je přejímající povinen umožnit na předchozí vyzvání přístup do nebytového prostoru osobám pověřeným správcem. VII. Finanční vypořádání 1) Účastníci této smlouvy podle ustanovení 24 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb. shodně prohlašují, že přejímající splnil vůči předávajícímu ke dni uzavření smlouvy všechny své závazky. 2) Přejímající uhradil předávajícímu náklady na převáděnou nebytovou jednotku garáž. 3) Až do měsíce, ve kterém bude doručen návrh na vklad vlastnického práva k převáděné bytové jednotce příslušnému katastrálnímu úřadu, je přejímající povinen hradit celkovou úhradu nájemného včetně zálohy na plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky, sníženou o měsíční splátku úvěrů připadajících na převáděnou bytovou jednotku, ve výši a v termínu určeném stanovami předávajícího, podle dosavadní nájemní smlouvy. 4) Přejímající je povinen platit od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl návrh na vklad vlastnického práva k bytové jednotce předložen příslušnému katastrálnímu úřadu, správci domu částku zahrnující příspěvek na náklady spojené se správou a provozem domu včetně úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytové jednotky, včetně odměny správci domu podle pravidel uvedených ve smlouvě o správě společných částí domu. 5) Podle ustanovení 24 odst. 7 zákona č. 72/1994 Sb. je součástí této smlouvy i vzájemné vypořádání finančních prostředků určených k vypořádání podle zmíněného ustanovení, připadajících na předmět převodu. 15

16 6) Předávající se zavazuje uhradit na účet správce právnické osoby určeného v prohlášení vlastníka podíl na prostředcích určených k financování oprav a údržby domu připadajících na bytovou jednotku podle stavu ke dni Částka se bude měnit až do dne, kdy bude podán návrh na vklad smlouvy na Katastrální úřad pro hlavní město Prahu. Konečnou částku převede předávající na účet správce domu k tomuto dni. 7) Nevyčerpané prostředky určené k vypořádání převede převádějící právnické osobě zabezpečující správu domu. V případě, že správa domu nebude zajišťována právnickou osobou, převede převádějící prostředky přímo vlastníku jednotky. 8) Převádějící se zavazuje převést přejímajícímu podíl na zisku bytového hospodářství podle stavu ke dni ve výši 0,- Kč. VIII. Závěrečná ustanovení 1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým se nahrazuje projev vůle předávajícího. Vlastnictví se nabývá vkladem vlastnictví podle této smlouvy do katastru nemovitostí s účinností ke dni podání návrhu na vklad vlastnictví do katastru nemovitostí. 2) Podle 20 odst. 4 zákona č. 72/1994 Sb. je přejímající povinen, poté co se stane vlastníkem jednotky, oznámit bez odkladu tuto skutečnost správci domu, případně společenství vlastníků jednotek. 3) Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž jeden obdrží předávající, jeden přejímající a ostatní budou podány jako přílohy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. 4) Návrh na vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha město jsou oprávněni podat přejímající oba společně nebo kterýkoli z nich. 5) Podle této smlouvy lze vklad do Katastru nemovitostí zapsat na novém listu vlastnictví pro katastrální území Barrandov u Katastrálního úřadu Praha město takto : V části A LV : SJM MUDr. Komaki Tomáš a MUDr. Komaki Lucie MUDr. Komaki Tomáš, r.č /725 Wassermannova 142/35, Praha, Barrandov, MUDr. Komaki Lucie, r.č /06150 Wassermannova 142/35, Praha, Barrandov, V části B LV : jednotka č. 142/45 způsob využití : garáž podíl jednotky na společných částech domu 1759/94673 ostatní části beze změny V Praze dne V Praze dne Předávající : Přejímající :... MUDr. Tomáš Komaki Přílohy: schéma půdorysů všech podlaží domu určující polohu jednotek a společných částí domu s údaji o podlahových plochách jednotek... MUDr. Lucie Komaki 16

17 3. Žalovaný je povinen uhradit žalobcům náklady řízení ve výši zaplaceného soudního poplatku. V Praze dne MUDr. Lucie Komaki MUDr. Tomáš Komaki 17

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA č.1 I. VLASTNÍK DOMU ROZESTAVĚNÉ BUDOVY Ing.

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky Příloha č. 1 návrh smlouvy Smlouva o převodu vlastnictví jednotky uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle 2079 a 2128 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, takto: 1. Účastníci

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 684 Vzor č. 33 (1/13) PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY o vymezení jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. Obsah: A) Popis budovy B) Vymezení jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Úprava práv k

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12784-064/11 o ceně bytové jednotky č.424/21 umístěné v domě čp.421, 422, 423,424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 na ul.šrámkova, katastrální území Lesná, obec Brno, okres Brno

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Datum: 05. ledna 2004 Místo: Opava, okr. Opava Prohlášení vlastníka (podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY ve smyslu 4 zákona č. 72/1994, Sb., zákon o vlastnictví bytů Obsah: 1. Označení a popis budovy 2. Vymezení jednotek v budově 3. Určení společných částí budovy 4. Označení pozemku

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Dotaz do právní poradny č. 5.

Dotaz do právní poradny č. 5. Dotaz do právní poradny č. 5. Výklad části prohlášení vlastníka budovy, kdy součástí jednotky má být i balkon uvedený v prohlášení. Z výše uvedeného balkonu dochází k zatékání vody z tohoto balkonu do

Více

Právní rámec převodu družstevního podílu

Právní rámec převodu družstevního podílu Právní rámec převodu družstevního podílu Zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích: Převod družstevního podílu 599 Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení tohoto zákona

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13897-337/13 o ceně bytové jednotky č.2431/92 umístěné v domě č.p. 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436 na parc.č.3500, ul.švýcarská, katastrální území Kročehlavy,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální Příloha k č. j. ČÚZK-00090/2014-22 POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek

Více

72/1994 Sb. Zákon. ze dne 24. března 1994

72/1994 Sb. Zákon. ze dne 24. března 1994 72/1994 Sb. Zákon ze dne 24. března 1994 kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

uzavírají tuto smlouvu o převodu vlastnictví jednotky

uzavírají tuto smlouvu o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA ROZESTAVĚNÉ BUDOVY podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(CDE2014)-K2-0xxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN OMIKRON, a.s. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994, ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994, ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce

Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce (dle ust. 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ust. 6 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé

Více

Smlouva o převodu bytu - jednotky č.../... a spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k pozemkům, v k.ú. Střížkov, obec Praha

Smlouva o převodu bytu - jednotky č.../... a spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k pozemkům, v k.ú. Střížkov, obec Praha Smlouva o převodu bytu - jednotky č..../... a spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k pozemkům, v k.ú. Střížkov, obec Praha I. Smluvní strany U labutě, Černého 511-516, bytové družstvo

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí

Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí uzavřená v souladu s ustanovením 139 odst. 2 občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění). I. Účastníci

Více

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994,

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994, 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

Pro účely tohoto zákona se rozumí

Pro účely tohoto zákona se rozumí Zákon č. 72/1994 Sb., ze dne 24. března 1994 kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Prodávající si vyhrazuje právo na upřesnění m² bytové plochy, a to v kupní smlouvě v rozmezí ± 5% s tím, že cena bytu je neměnná.

Prodávající si vyhrazuje právo na upřesnění m² bytové plochy, a to v kupní smlouvě v rozmezí ± 5% s tím, že cena bytu je neměnná. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli : DEVELOPPILS, s.r.o. se sídlem 312 00 Plzeň, Sluneční 27/984, IČO 279 73 221, DIČ CZ 27973221, zapsán v OR u KS Plzeň, oddíl C, vložka 19498, zastoupen jednatelem

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

Změny oproti původnímu prohlášení ze dne 8.6.2009, právní účinky vkladu práva ke dni 8.6.2009 pod č.j. V 6231/2009 jsou vyznačeny kurzívou

Změny oproti původnímu prohlášení ze dne 8.6.2009, právní účinky vkladu práva ke dni 8.6.2009 pod č.j. V 6231/2009 jsou vyznačeny kurzívou Prohlášení vlastníka budovy-změna podle zákona.72/1994 Sb.,kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám ve znění pozdějších předpisů.

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku) 592/CPT/2014-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/638/2014-CPTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - Nové Město zastoupená JUDr. Milanem Cícerem,

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 378/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, Změna: 126/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb.

Více

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ SMĚRNICE Č. 1/ 2012 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OPRAV V DOMĚ F O N D O P R A V Valašské

Více

U P N Í S M L O U V U

U P N Í S M L O U V U KUPNÍ SMLOUVA Obec Chýně IČ: 00241296 sídlo: Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice zast.: Mgr. Annou Chvojkovou, starostkou obce, a Ing. Petrou Vackovou, místostarostkou obce (dále jen obec Chýně nebo obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ N á v r h Z ÁKON ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dani dědické,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená Příloha smlouvy č.3: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-L2-0XXX uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN THÉTA s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. a Hlobílková Tatiana Rejvíz 1 793 76 Zlaté Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. a Hlobílková Tatiana Rejvíz 1 793 76 Zlaté Hory ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12719-424/10 o ceně bytové jednotky č.715/17 umístěné v domě čp.715 na parc.č.1307, ul.wolkerova, katastrální území Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory, okres Jeseník, včetně

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13780-220/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Jana Ziky 1728 347 01 Tachov

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13780-220/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Jana Ziky 1728 347 01 Tachov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13780-220/13 o ceně byt.jednotky č.1728/1 umístěné v domě čp.1727, 1728, katastrální území, obec a okres Tachov, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 352/10000 na společných

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15...

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva byt standartní Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Městskou částí Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více