Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova základní škola Libštát, okres Semily"

Transkript

1 Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 OBSAH

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ŠKOLA ZŘIZOVATEL MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MÍSTO POSKYTOVANÝCH SLUŽEB ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ ÚDAJE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ PŘI ŠKOLE PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL ŽÁCI PŘIJATÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽÁCI PŘIJATÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ DO STŘEDNÍ ŠKOLY ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ CELKOVÉ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ CELKOVÝ PRŮMĚR ZA ŠKOLU SNÍŽENÝ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ, KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ PŘEHLED O CHOVÁNÍ CELKOVÝ POČET ZAMEŠKANÝCH HODIN ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ HOSPITAČNÍ ČINNOST ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATALOGICKÝCH JEVŮ PREVENCE POČET VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, KTERÉ ŠKOLA ŘEŠILA ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE PŘEHLED ŠKOLENÍ PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED AKCÍ PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ SPOLUPRÁCE S RODIČI ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL PŘEHLED REVIZÍ PŘEHLED KONTROL ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ HLAVNÍ ČINNOST ORGANIZACE DOPLŇKOVÁ ČINNOST ORGANIZACE VÝSLEDKY INVENTARIZACE ZA ROK STAVY FONDŮ PLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY Z CIZÍCH ZDROJŮ PROJEKTY A GRANTY KÚ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM PŘÍLOHY PŘEHLED PROSPĚCHU ŠKOLY ZA 1. A 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU UČEBNÍ PLÁN I. STUPEŇ 5. UČEBNÍ PLÁN II. STUPEŇ 6. VZDĚLÁNÍ A ÚVAZKY ZAMĚSTNANCŮ 7. FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. ŠKOLA název školy Masarykova základní škola Libštát, okres Semily adresa školy Libštát 17, Libštát právní forma příspěvková organizace IČO IZO vedení školy ředitelka: Mgr. Jana Marková zástupce ředitelky: Mgr. Lubomír Hlava kontakt tel.: ZŘIZOVATEL název zřizovatele Obec Libštát, od Městys Libštát adresa zřizovatele Libštát 198, Libštát kontakt tel.: MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola kapacita 280 (dle zápisu v rejstříku) 1.4. MÍSTO POSKYTOVANÝCH SLUŽEB kapacita Školní družina 30 Školní jídelna 280 Součást školy Počet tříd, oddělení Počet dětí, žáků Počet dětí, žáků na třídu 1. stupeň 3, 2 1. pol. 60, 2. pol , stupeň ,8 Školní družina Školní jídelna x 154, 157 x 1.5. ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ Datum zřízení 12/2008 Počet členů školské rady 6 Kontakt - předsedkyně 3

4 Komentář: Školská rada byla volena dne na další funkční období od Jejími členy jsou: Irena Janatová, David Farský (zástupci zřizovatele), Ludmila Chuchlíková, Jitka Hakenová (zástupci rodičů), Mgr. Milena Hloušková, Mgr. Antonín Šváb (zástupci pedagogů). Školská rada se v tomto školním roce sešla na dvou jednáních a jednom mimořádném, při nichž byla schválena výroční zpráva školy za uplynulý školní rok, projednala nový ŠVP školy, bylo provedeno seznámení s finančním rozpočtem školy a byla předána informace o personálních změnách ÚDAJE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ PŘI ŠKOLE Registrace MV dne , č. j. VS/1-1/91230/12-R IČO Zaměření Podpora vzdělávací, kulturní, osvětové, sportovní, publikační, poznávací a jiné aktivity dětí Předseda Mgr. Šárka Svatá Kontakt Tel.: , Členové Mgr. Milena Hloušková, Lenka Mejsnarová Komentář: Občanské sdružení působí jako dobrovolné sdružení, které se významnou měrou podílí na činnosti školy v oblasti výchovy, vzdělávání a mimoškolní činnosti. Dobrovolným příspěvkem dotuje dlouhodobé i jednorázové školní akce, soutěže, sportovní a kulturní pořady. 2. PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2.1. PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kód Obor vzdělání Zařazené třídy C/01 Rámcový vzdělávací program pro ZV třída 2.2.VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Vzdělávací program Školní vzdělávací program Škola základ života č. j. 100/2013 Školní vzdělávací program Škola základ života č. j. 195/2007 Zařazené třídy 1. až 7. ročník 8. a 9. ročník 4

5 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 3.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Počet učitelů 15 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet správních zaměstnanců 7 (+ 1x MD) Počet zaměstnanců celkem 23 (+ 1x MD) 4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 4.1. ŽÁCI PŘIJATÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY Počet dětí přijatých do prvního ročníku Počet odkladů pro školní rok 21 4 (+ 2 žáci nastoupili na jinou školu) 4.2. ŽÁCI PŘIJATÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ DO STŘEDNÍ ŠKOLY Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení a) víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku Gymnázia zřízená krajem 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední odb. celkem akademie školy školy střední školy učiliště c) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 4 1 celkem 5 d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 30 1 celkem 31 5

6 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1. CELKOVÉ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ Ročník Počet zapsaných žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Pololetí Celkem za 1. stupeň (A + B) Celkem za 2. stupeň Celkem za školu Komentář: Podrobný přehled je součástí příloh statistika druhý a třetí stupeň z chování, opatření k posílení kázně, souhrnná statistika tříd, přehled prospěchu ve školním roce 2013/2014. Počet žáků během školního roku kolísal na začátku 1. pololetí: 154, na konci 1. a 2. pololetí: CELKOVÝ PRŮMĚR ZA ŠKOLU 1. pololetí 2. pololetí 1,654 1, SNÍŽENÝ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ, KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ Stupeň z chování Počet % počtu vše žáků školy 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí ,60 2, ,65 0,00 Napomenutí ,09 7,01 třídního učitele Důtka třídního učitele ,34 12,74 6

7 Důtka ředitele školy ,49 5, PŘEHLED O CHOVÁNÍ Stupeň z chování Počet % počtu vše žáků školy 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí ,82 97, CELKOVÝ POČET ZAMEŠKANÝCH HODIN Počet omluvených hodin celkem Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin celkem Počet neomluvených hodin na žáka I. pololetí , ,27 II. pololetí ,18 7 0,04 Celkem za školu , , ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH Druh postižení I. stupeň II. stupeň Celkem žáků Tělesně postižení (těžce) S vývojovými poruchami učení Autisté Celkem Komentář: Vykázáno bylo 7 žáků, v lednu přestoupili na školu další dva integrovaní žáci. Všichni individuálně integrovaní žáci se vyučovali podle individuálních vzdělávacích plánů. Všichni žáci měli platné speciálně-pedagogické a psychologické vyšetření vypracované PPP Semily, SPC Turnov a Liberec. 1 žák má diagnostikován autismus, největší počet žáků se vyskytoval s dyslektickými a dysortografickými obtížemi. Reedukace vycházela ze závěrů PPP. Individuální náprava poruch učení probíhala pod vedením pedagogů odborně proškolených v kurzech dyslektických asistentů. Nejvíce času reedukační péče jsme věnovali technice čtení, čtenářským návykům a čtení s porozuměním s reprodukcí obsahu. Ve všech případech se jedná o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dle 16 školského zákona, vyžadující zohlednění při vzdělávání PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ - HOSPITAČNÍ ČINNOST Pracovník Počet hospitací Ředitelka školy 15 Zástupce ředitelky školy 6 Ostatní pracovníci Celkem 32 7

8 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 6.1. PREVENCE Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Volný čas žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Komentář Ano centrum primární prevence, pravidelné vzdělávání Ano průběžně, dle nabídky V tematických plánech jednotlivých předmětů (prvouka, vlastivěda, VZd, OV, PČ) V tematických plánech jednotlivých předmětů (prvouka, přírodověda, VZd, PČ) V tematických plánech jednotlivých předmětů (prvouka, přírodověda, VZd, PČ) Rozhovory, besedy, prvky dramatické výchovy, práce ve skupinách, třídní i celoškolní projekty, školy v přírodě, exkurze, výlety, harmonizační pobyty, spaní ve škole Ano aktualizace každý školní rok Kroužky, akce školy Třídní učitelé, vyučující všech předmětů, výchovný poradce, školní metodik prevence Kdykoliv v případě potřeby Kdykoliv v případě potřeby PPP Semily, Maják o. p. s. Liberec Ano CD, DVD, videonahrávky, nástěnné tabule, propagační materiály, výukové programy na PC, zdroje na internetu Ano Programy PPP Semily, DVD Mezi stěnami, Mezi nimi, koncerty Patříme k sobě, besedy, projektové dny, spaní ve škole, harmonizační pobyt, sportovní dny se sousedními ZŠ 6.2. POČET VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Sociálně patologický jev Počet Drogová závislost 0 Alkohol 0 Kouření 0 Kriminalita a delikvence 0 Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 8

9 Patologické hráčství (gambling) 0 Záškoláctví 2 (5. tř. a 6. tř.) Šikanování 1 (6. tř.) Vandalismus 0 Násilné chování 0 Xenofobie 0 Rasismus 0 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 7.1. ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE Mejsnarová Lenka Studium TV PF J. E. Purkyně Ústí nad Labem 7.2. PŘEHLED ŠKOLENÍ K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE Jméno Mgr. Cardová Marta Mgr. Hejsková Pavlína, PhD. Mgr. Hlava Lubomír Mgr. Hloušková Milena Mgr. Malá Lenka Mgr. Marková Jana Téma DVVP Spisová služba Kurz AJ Datakabinet Ing. Musil Zdravotník zotavovacích akcí B. Taroba Seminář výchovných poradců Vztah ředitel zřizovatel Mgr. Bárta Školský managment Dr. Černohorský, Mgr. Zeman Právo ve škole Mgr. Veselá Zákoník práce v praxi škol Dr. Valenta Setkání metodiků Mgr. Provazníková, Mgr. Chudobová Komunikace pro vedoucí pracovníky Mgr. Opravil Nový občanský zákoník ve školské praxi Dr. Valenta 9

10 Mgr. Maťátková Jana Mejsnarová Lenka Mgr. Kmínková Jana Mgr. Krejčová Kateřina Mgr. Kulichová Markéta Mgr. Rejman Miroslav 0 Mgr. Svatá Šárka Mgr. Šváb Antonín Mgr. Švábová Milena DiS. Jandová Martina Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Porada ředitelů Mgr. Tesarčík, p. Matoušová Setkání metodiků Mgr. Provazníková, MUDr. Nejedlá Změny v zákoníku práce vyvolané NOZ Dr. Valenta Právo ve škole Mgr. Veselá Kurz AJ Kurz logopedické prevence asistent logopeda Podpora vícejazyčnosti ve školách Zdravotník zotavovacích akcí B. Taroba Podpora vícejazyčnosti ve školách Jak úspěšně pracovat s problémovými dětmi Matematika pro všechny Datakabinet Ing. Musil Google pro mírně pokročilé www stránky Bakaláři el. třídní kniha Biologie člověka a genetiky - LP Kurz AJ Datakabinet Ing. Musil 10

11 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 8.1. SOUHRNNÝ PŘEHLED AKCÍ Typ akce Počet zúčastněných Zúčastněné třídy tříd, počet akcí Výuka plavání 2 3. a 4. třída Lyžařský výcvik 1 7. třída Harmonizační pobyt 1 6. třída Branně-sportovní kurz 1 8. třída Exkurze třída Školní výlety třída, B třída Kulturní akce třída Sportovní soutěže třída Vědomostní soutěže třída Prevence třída Jiné akce školy třída 8.2. PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ ZÁŘÍ Harmonizační pobyt žáků 6.tř. v Kořenově Školní výlet 9.A Dvoračky Atletický 4 boj Turnov starší žáci 1.místo postup do krajského finále Dopravní hřiště Košťálov 4.tř. ŘÍJEN Přespolní běh na Hraběnce Jilemnice 1.místo starší žáci postup do krajského finále v Jablonci n.n. 1.místo starší dívky // místo ml. chlapci + ml. dívky Exkurze pevnost Hanička Krajské finále přespolního běhu v Jablonci n.n. st. žáci + st. žákyně obě družstva 4.místa Zátopkova štafeta Semily 2.místo Coca-Cola cup Studenec 1.místo a postup fotbalistů LISTOPAD Exkurze svíčkárna,,rodas Liberec, 7.tř Turnaj v přehazované dívek v Loukově 2.místo Vánoční výtvarná dílna Stará Paka dívky tř. PROSINEC Přednáška,,Zdravý životní styl, - pro tř Okrskový turnaj ve florbale ml. žáků 3.místo Okrskový turnaj ve florbale st. žáků 1.místo 11

12 Okresní finále ve florbale st. žáků 1.místo Exkurze,,Vánoční Praha tř. LEDEN Projektový den ISŠ Semily Prezentace foto a přednáška o Peru Divadlo Ml. Boleslav 6.+7.tř Okrskový turnaj ve florbale ml.+ st. žákyň Lyžařský výcvikový kurz žáků 7.tř Prezentace fotografií o Peru 6.+7.tř LP z chemie na SPŠS v Žel. Brodě 8.tř Krajské finále ve florbale st. žáků Liberec 3.místo ÚNOR Okresní olympiáda NJ v Semilech 1.místo Krajská olympiáda z NJ v Liberci Šachový turnaj Liberec 2.místo BŘEZEN Okrskový turnaj ve futsale st.žáků 1.místo Projektový den 1.st. -,,Rej masek,, Okresní kolo ve futsale Lomnice n.p. 4.místo Basketbalový turnaj st. žáků a žákyň v Jilemnici -3.místo chlapci i dívky Basketbalový turnaj ml. žáků a žákyň v Jilemnici 4.místo obě družstva DUBEN Coca-Cola cup v Trutnově 2.místo VV dílna se ZŠ Stará Paka Filmové představení pro 1.st Den Země pro 1.st. KVĚTEN Exkurze Terezín 9.A,B Divadlo Ml. Boleslav 8.tř.+9.A Projektové vyučování Terezín Pohár Čes. rozhlasu Turnov atletické závody pro 2.st. žáků a žákyň 14., Finanční gramotnost 8.tř DDH Košťálov 4.tř KF 4 boje v Jablonném v Podještědí st. žáci Branně-sportovní kurz 8. tř. Kořenov ČERVEN Okresní kolo atletického 3-boje 1.st. Turnov Přednáška,,Recyklace,, pro 1.st Okresní olympiáda v Turnově žáci a žákyně 2.st. 7.žáků na stupních vítězů 8.3. SPOLUPRÁCE S RODIČI 12

13 Formy spolupráce Školská rada Občanské sdružení při škole Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Školní akce pro rodiče Komentář Ano Ano 3 x + individuální konzultace dle dohody Sázení třídního stromu, divadelní představení, projektové dny, celoroční výstava žákovských prací v prostorách školy 9. ÚDAJE O REVIZÍCH A KONTROLÁCH 9.1. PŘEHLED REVIZÍ Druh Termín Elektrická zařízení 2/2014 Hasicí přístroje 6/2014 Plynové zařízení 8/2012 Komíny 12/2013 Plošiny 1/2013 Kotel 2/2014 Hala a tělocvična 3/2014 Výtah 9/2013, 6/2014 Elektrické spotřebiče a prodlužovací přívody 2/2014 Expanzní automat 1/2013 Hromosvody 6/2011 Štafle 5/2014 Komentář: Revize proběhly bez zjištění vážných závad, drobné závady byly odstraněny v určených termínech PŘEHLED KONTROL Kontrolní orgán Termín Závěr Obec Libštát, Karel Pítro Bez závad ČŠI Liberecký inspektorát Bez závad 10. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za rok

14 10.1. HLAVNÍ ČINNOST ORGANIZACE Příjmy zabezpečující činnost organizace : ,03 Kč Dotace ze SR ,00 Kč Dotace od zřizovatele ,00 Kč Dotace od jiného USC 5 000,00 Kč Poskytnutá dotace celkem ,92 Kč Projekt Peníze do škola UZ Zúčtování fondů Ostatní příjmy ,72 Kč ,80 Kč ,51 Kč Výdaje na činnost organizace: ,80 Kč Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši ,23 Kč DOPLŇKOVÁ ČINNOST ORGANIZACE Příspěvková organizace má doplňkovou činnost. Kladný hospodářský výsledek činil ,30 Kč VÝSLEDKY INVENTARIZACE ZA ROK 2012 Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky ,58 Kč ,90 Kč ,82 Kč ,50 Kč ,43 Kč STAVY FONDŮ FKSP Rezervní fond Fond odměn ,81 Kč ,62 Kč 8 039,00 Kč PLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ Organizaci nebylo uloženo žádné nápravné opatření. Komentář: 14

15 Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. 11. PŘEDLOŽENÉ PROJEKTY PROJEKTY A GRANTY Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova Název programu Pomozte nám splnit naše sny Stručný popis Rekonstrukce školního hřiště a učebny jazyků Dotace Kč Nepodpořeno 12. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM a) Počet podaných žádostí o informace: 0 Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0 Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0 d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0 e) Počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0 f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0 Výroční zprávu školy projednala pedagogická rada dne , školské radě byla předložena ke schválení dne

16 V Libštátě Mgr. Jana Marková ředitelka školy 13. PŘÍLOHY: 1. Přehled prospěchu školy za 1. a 2. pololetí školního roku Přehled o výsledcích vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku Přehled o výsledcích vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku Učební plán I. stupeň 5. Učební plán II. stupeň 6. Vzdělání, úvazky zaměstnanců, aprobace učitelů 7. Fotodokumentace z akcí ve školním roce

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, 512 03 Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. ŠKOLA... 3 1.2. ZŘIZOVATEL... 3 1.3. MÍSTO

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, 512 03 Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. ŠKOLA... 3 1.2. ZŘIZOVATEL... 3 1.3. MÍSTO

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více