Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova základní škola Libštát, okres Semily"

Transkript

1 Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 OBSAH

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ŠKOLA ZŘIZOVATEL MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MÍSTO POSKYTOVANÝCH SLUŽEB ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ ÚDAJE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ PŘI ŠKOLE PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL ŽÁCI PŘIJATÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽÁCI PŘIJATÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ DO STŘEDNÍ ŠKOLY ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ CELKOVÉ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ CELKOVÝ PRŮMĚR ZA ŠKOLU SNÍŽENÝ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ, KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ PŘEHLED O CHOVÁNÍ CELKOVÝ POČET ZAMEŠKANÝCH HODIN ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ HOSPITAČNÍ ČINNOST ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATALOGICKÝCH JEVŮ PREVENCE POČET VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, KTERÉ ŠKOLA ŘEŠILA ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE PŘEHLED ŠKOLENÍ PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED AKCÍ PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ SPOLUPRÁCE S RODIČI ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL PŘEHLED REVIZÍ PŘEHLED KONTROL ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ HLAVNÍ ČINNOST ORGANIZACE DOPLŇKOVÁ ČINNOST ORGANIZACE VÝSLEDKY INVENTARIZACE ZA ROK STAVY FONDŮ PLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY Z CIZÍCH ZDROJŮ PROJEKTY A GRANTY KÚ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM PŘÍLOHY PŘEHLED PROSPĚCHU ŠKOLY ZA 1. A 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU UČEBNÍ PLÁN I. STUPEŇ 5. UČEBNÍ PLÁN II. STUPEŇ 6. VZDĚLÁNÍ A ÚVAZKY ZAMĚSTNANCŮ 7. FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. ŠKOLA název školy Masarykova základní škola Libštát, okres Semily adresa školy Libštát 17, Libštát právní forma příspěvková organizace IČO IZO vedení školy ředitelka: Mgr. Jana Marková zástupce ředitelky: Mgr. Lubomír Hlava kontakt tel.: ZŘIZOVATEL název zřizovatele Obec Libštát, od Městys Libštát adresa zřizovatele Libštát 198, Libštát kontakt tel.: MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola kapacita 280 (dle zápisu v rejstříku) 1.4. MÍSTO POSKYTOVANÝCH SLUŽEB kapacita Školní družina 30 Školní jídelna 280 Součást školy Počet tříd, oddělení Počet dětí, žáků Počet dětí, žáků na třídu 1. stupeň 3, 2 1. pol. 60, 2. pol , stupeň ,8 Školní družina Školní jídelna x 154, 157 x 1.5. ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ Datum zřízení 12/2008 Počet členů školské rady 6 Kontakt - předsedkyně 3

4 Komentář: Školská rada byla volena dne na další funkční období od Jejími členy jsou: Irena Janatová, David Farský (zástupci zřizovatele), Ludmila Chuchlíková, Jitka Hakenová (zástupci rodičů), Mgr. Milena Hloušková, Mgr. Antonín Šváb (zástupci pedagogů). Školská rada se v tomto školním roce sešla na dvou jednáních a jednom mimořádném, při nichž byla schválena výroční zpráva školy za uplynulý školní rok, projednala nový ŠVP školy, bylo provedeno seznámení s finančním rozpočtem školy a byla předána informace o personálních změnách ÚDAJE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ PŘI ŠKOLE Registrace MV dne , č. j. VS/1-1/91230/12-R IČO Zaměření Podpora vzdělávací, kulturní, osvětové, sportovní, publikační, poznávací a jiné aktivity dětí Předseda Mgr. Šárka Svatá Kontakt Tel.: , Členové Mgr. Milena Hloušková, Lenka Mejsnarová Komentář: Občanské sdružení působí jako dobrovolné sdružení, které se významnou měrou podílí na činnosti školy v oblasti výchovy, vzdělávání a mimoškolní činnosti. Dobrovolným příspěvkem dotuje dlouhodobé i jednorázové školní akce, soutěže, sportovní a kulturní pořady. 2. PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2.1. PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kód Obor vzdělání Zařazené třídy C/01 Rámcový vzdělávací program pro ZV třída 2.2.VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Vzdělávací program Školní vzdělávací program Škola základ života č. j. 100/2013 Školní vzdělávací program Škola základ života č. j. 195/2007 Zařazené třídy 1. až 7. ročník 8. a 9. ročník 4

5 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 3.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Počet učitelů 15 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet správních zaměstnanců 7 (+ 1x MD) Počet zaměstnanců celkem 23 (+ 1x MD) 4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 4.1. ŽÁCI PŘIJATÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY Počet dětí přijatých do prvního ročníku Počet odkladů pro školní rok 21 4 (+ 2 žáci nastoupili na jinou školu) 4.2. ŽÁCI PŘIJATÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ DO STŘEDNÍ ŠKOLY Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení a) víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku Gymnázia zřízená krajem 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední odb. celkem akademie školy školy střední školy učiliště c) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 4 1 celkem 5 d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 30 1 celkem 31 5

6 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1. CELKOVÉ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ Ročník Počet zapsaných žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Pololetí Celkem za 1. stupeň (A + B) Celkem za 2. stupeň Celkem za školu Komentář: Podrobný přehled je součástí příloh statistika druhý a třetí stupeň z chování, opatření k posílení kázně, souhrnná statistika tříd, přehled prospěchu ve školním roce 2013/2014. Počet žáků během školního roku kolísal na začátku 1. pololetí: 154, na konci 1. a 2. pololetí: CELKOVÝ PRŮMĚR ZA ŠKOLU 1. pololetí 2. pololetí 1,654 1, SNÍŽENÝ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ, KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ Stupeň z chování Počet % počtu vše žáků školy 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí ,60 2, ,65 0,00 Napomenutí ,09 7,01 třídního učitele Důtka třídního učitele ,34 12,74 6

7 Důtka ředitele školy ,49 5, PŘEHLED O CHOVÁNÍ Stupeň z chování Počet % počtu vše žáků školy 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí ,82 97, CELKOVÝ POČET ZAMEŠKANÝCH HODIN Počet omluvených hodin celkem Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin celkem Počet neomluvených hodin na žáka I. pololetí , ,27 II. pololetí ,18 7 0,04 Celkem za školu , , ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH Druh postižení I. stupeň II. stupeň Celkem žáků Tělesně postižení (těžce) S vývojovými poruchami učení Autisté Celkem Komentář: Vykázáno bylo 7 žáků, v lednu přestoupili na školu další dva integrovaní žáci. Všichni individuálně integrovaní žáci se vyučovali podle individuálních vzdělávacích plánů. Všichni žáci měli platné speciálně-pedagogické a psychologické vyšetření vypracované PPP Semily, SPC Turnov a Liberec. 1 žák má diagnostikován autismus, největší počet žáků se vyskytoval s dyslektickými a dysortografickými obtížemi. Reedukace vycházela ze závěrů PPP. Individuální náprava poruch učení probíhala pod vedením pedagogů odborně proškolených v kurzech dyslektických asistentů. Nejvíce času reedukační péče jsme věnovali technice čtení, čtenářským návykům a čtení s porozuměním s reprodukcí obsahu. Ve všech případech se jedná o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dle 16 školského zákona, vyžadující zohlednění při vzdělávání PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ - HOSPITAČNÍ ČINNOST Pracovník Počet hospitací Ředitelka školy 15 Zástupce ředitelky školy 6 Ostatní pracovníci Celkem 32 7

8 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 6.1. PREVENCE Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Volný čas žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Komentář Ano centrum primární prevence, pravidelné vzdělávání Ano průběžně, dle nabídky V tematických plánech jednotlivých předmětů (prvouka, vlastivěda, VZd, OV, PČ) V tematických plánech jednotlivých předmětů (prvouka, přírodověda, VZd, PČ) V tematických plánech jednotlivých předmětů (prvouka, přírodověda, VZd, PČ) Rozhovory, besedy, prvky dramatické výchovy, práce ve skupinách, třídní i celoškolní projekty, školy v přírodě, exkurze, výlety, harmonizační pobyty, spaní ve škole Ano aktualizace každý školní rok Kroužky, akce školy Třídní učitelé, vyučující všech předmětů, výchovný poradce, školní metodik prevence Kdykoliv v případě potřeby Kdykoliv v případě potřeby PPP Semily, Maják o. p. s. Liberec Ano CD, DVD, videonahrávky, nástěnné tabule, propagační materiály, výukové programy na PC, zdroje na internetu Ano Programy PPP Semily, DVD Mezi stěnami, Mezi nimi, koncerty Patříme k sobě, besedy, projektové dny, spaní ve škole, harmonizační pobyt, sportovní dny se sousedními ZŠ 6.2. POČET VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Sociálně patologický jev Počet Drogová závislost 0 Alkohol 0 Kouření 0 Kriminalita a delikvence 0 Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 8

9 Patologické hráčství (gambling) 0 Záškoláctví 2 (5. tř. a 6. tř.) Šikanování 1 (6. tř.) Vandalismus 0 Násilné chování 0 Xenofobie 0 Rasismus 0 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 7.1. ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE Mejsnarová Lenka Studium TV PF J. E. Purkyně Ústí nad Labem 7.2. PŘEHLED ŠKOLENÍ K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE Jméno Mgr. Cardová Marta Mgr. Hejsková Pavlína, PhD. Mgr. Hlava Lubomír Mgr. Hloušková Milena Mgr. Malá Lenka Mgr. Marková Jana Téma DVVP Spisová služba Kurz AJ Datakabinet Ing. Musil Zdravotník zotavovacích akcí B. Taroba Seminář výchovných poradců Vztah ředitel zřizovatel Mgr. Bárta Školský managment Dr. Černohorský, Mgr. Zeman Právo ve škole Mgr. Veselá Zákoník práce v praxi škol Dr. Valenta Setkání metodiků Mgr. Provazníková, Mgr. Chudobová Komunikace pro vedoucí pracovníky Mgr. Opravil Nový občanský zákoník ve školské praxi Dr. Valenta 9

10 Mgr. Maťátková Jana Mejsnarová Lenka Mgr. Kmínková Jana Mgr. Krejčová Kateřina Mgr. Kulichová Markéta Mgr. Rejman Miroslav 0 Mgr. Svatá Šárka Mgr. Šváb Antonín Mgr. Švábová Milena DiS. Jandová Martina Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Porada ředitelů Mgr. Tesarčík, p. Matoušová Setkání metodiků Mgr. Provazníková, MUDr. Nejedlá Změny v zákoníku práce vyvolané NOZ Dr. Valenta Právo ve škole Mgr. Veselá Kurz AJ Kurz logopedické prevence asistent logopeda Podpora vícejazyčnosti ve školách Zdravotník zotavovacích akcí B. Taroba Podpora vícejazyčnosti ve školách Jak úspěšně pracovat s problémovými dětmi Matematika pro všechny Datakabinet Ing. Musil Google pro mírně pokročilé www stránky Bakaláři el. třídní kniha Biologie člověka a genetiky - LP Kurz AJ Datakabinet Ing. Musil 10

11 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 8.1. SOUHRNNÝ PŘEHLED AKCÍ Typ akce Počet zúčastněných Zúčastněné třídy tříd, počet akcí Výuka plavání 2 3. a 4. třída Lyžařský výcvik 1 7. třída Harmonizační pobyt 1 6. třída Branně-sportovní kurz 1 8. třída Exkurze třída Školní výlety třída, B třída Kulturní akce třída Sportovní soutěže třída Vědomostní soutěže třída Prevence třída Jiné akce školy třída 8.2. PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ ZÁŘÍ Harmonizační pobyt žáků 6.tř. v Kořenově Školní výlet 9.A Dvoračky Atletický 4 boj Turnov starší žáci 1.místo postup do krajského finále Dopravní hřiště Košťálov 4.tř. ŘÍJEN Přespolní běh na Hraběnce Jilemnice 1.místo starší žáci postup do krajského finále v Jablonci n.n. 1.místo starší dívky // místo ml. chlapci + ml. dívky Exkurze pevnost Hanička Krajské finále přespolního běhu v Jablonci n.n. st. žáci + st. žákyně obě družstva 4.místa Zátopkova štafeta Semily 2.místo Coca-Cola cup Studenec 1.místo a postup fotbalistů LISTOPAD Exkurze svíčkárna,,rodas Liberec, 7.tř Turnaj v přehazované dívek v Loukově 2.místo Vánoční výtvarná dílna Stará Paka dívky tř. PROSINEC Přednáška,,Zdravý životní styl, - pro tř Okrskový turnaj ve florbale ml. žáků 3.místo Okrskový turnaj ve florbale st. žáků 1.místo 11

12 Okresní finále ve florbale st. žáků 1.místo Exkurze,,Vánoční Praha tř. LEDEN Projektový den ISŠ Semily Prezentace foto a přednáška o Peru Divadlo Ml. Boleslav 6.+7.tř Okrskový turnaj ve florbale ml.+ st. žákyň Lyžařský výcvikový kurz žáků 7.tř Prezentace fotografií o Peru 6.+7.tř LP z chemie na SPŠS v Žel. Brodě 8.tř Krajské finále ve florbale st. žáků Liberec 3.místo ÚNOR Okresní olympiáda NJ v Semilech 1.místo Krajská olympiáda z NJ v Liberci Šachový turnaj Liberec 2.místo BŘEZEN Okrskový turnaj ve futsale st.žáků 1.místo Projektový den 1.st. -,,Rej masek,, Okresní kolo ve futsale Lomnice n.p. 4.místo Basketbalový turnaj st. žáků a žákyň v Jilemnici -3.místo chlapci i dívky Basketbalový turnaj ml. žáků a žákyň v Jilemnici 4.místo obě družstva DUBEN Coca-Cola cup v Trutnově 2.místo VV dílna se ZŠ Stará Paka Filmové představení pro 1.st Den Země pro 1.st. KVĚTEN Exkurze Terezín 9.A,B Divadlo Ml. Boleslav 8.tř.+9.A Projektové vyučování Terezín Pohár Čes. rozhlasu Turnov atletické závody pro 2.st. žáků a žákyň 14., Finanční gramotnost 8.tř DDH Košťálov 4.tř KF 4 boje v Jablonném v Podještědí st. žáci Branně-sportovní kurz 8. tř. Kořenov ČERVEN Okresní kolo atletického 3-boje 1.st. Turnov Přednáška,,Recyklace,, pro 1.st Okresní olympiáda v Turnově žáci a žákyně 2.st. 7.žáků na stupních vítězů 8.3. SPOLUPRÁCE S RODIČI 12

13 Formy spolupráce Školská rada Občanské sdružení při škole Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Školní akce pro rodiče Komentář Ano Ano 3 x + individuální konzultace dle dohody Sázení třídního stromu, divadelní představení, projektové dny, celoroční výstava žákovských prací v prostorách školy 9. ÚDAJE O REVIZÍCH A KONTROLÁCH 9.1. PŘEHLED REVIZÍ Druh Termín Elektrická zařízení 2/2014 Hasicí přístroje 6/2014 Plynové zařízení 8/2012 Komíny 12/2013 Plošiny 1/2013 Kotel 2/2014 Hala a tělocvična 3/2014 Výtah 9/2013, 6/2014 Elektrické spotřebiče a prodlužovací přívody 2/2014 Expanzní automat 1/2013 Hromosvody 6/2011 Štafle 5/2014 Komentář: Revize proběhly bez zjištění vážných závad, drobné závady byly odstraněny v určených termínech PŘEHLED KONTROL Kontrolní orgán Termín Závěr Obec Libštát, Karel Pítro Bez závad ČŠI Liberecký inspektorát Bez závad 10. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za rok

14 10.1. HLAVNÍ ČINNOST ORGANIZACE Příjmy zabezpečující činnost organizace : ,03 Kč Dotace ze SR ,00 Kč Dotace od zřizovatele ,00 Kč Dotace od jiného USC 5 000,00 Kč Poskytnutá dotace celkem ,92 Kč Projekt Peníze do škola UZ Zúčtování fondů Ostatní příjmy ,72 Kč ,80 Kč ,51 Kč Výdaje na činnost organizace: ,80 Kč Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši ,23 Kč DOPLŇKOVÁ ČINNOST ORGANIZACE Příspěvková organizace má doplňkovou činnost. Kladný hospodářský výsledek činil ,30 Kč VÝSLEDKY INVENTARIZACE ZA ROK 2012 Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky ,58 Kč ,90 Kč ,82 Kč ,50 Kč ,43 Kč STAVY FONDŮ FKSP Rezervní fond Fond odměn ,81 Kč ,62 Kč 8 039,00 Kč PLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ Organizaci nebylo uloženo žádné nápravné opatření. Komentář: 14

15 Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. 11. PŘEDLOŽENÉ PROJEKTY PROJEKTY A GRANTY Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova Název programu Pomozte nám splnit naše sny Stručný popis Rekonstrukce školního hřiště a učebny jazyků Dotace Kč Nepodpořeno 12. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM a) Počet podaných žádostí o informace: 0 Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0 Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0 d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0 e) Počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0 f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0 Výroční zprávu školy projednala pedagogická rada dne , školské radě byla předložena ke schválení dne

16 V Libštátě Mgr. Jana Marková ředitelka školy 13. PŘÍLOHY: 1. Přehled prospěchu školy za 1. a 2. pololetí školního roku Přehled o výsledcích vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku Přehled o výsledcích vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku Učební plán I. stupeň 5. Učební plán II. stupeň 6. Vzdělání, úvazky zaměstnanců, aprobace učitelů 7. Fotodokumentace z akcí ve školním roce

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola v Náměšti nad Oslavou, Husova 579 je úplná škola s devíti ročníky.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje o škole Název: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Sídlo: Masarykova 559, Chabařovice, 403 17 IČO: 70944105 Telefon: 475 225 186, 602

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY sestavená podle vyhlášky 15/25 Sb. 7 odst. 2 za školní rok 211/212 Zprávu zpracoval: PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy Zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne 31. 8.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více