Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

2 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského Krajková IČO : IZO: REDIZO: Datová schránka: g3amemz Ředitelka: Mgr. Radomíra Juričková Zřizovatel: Obec Krajková Krajková Krajková IČO : Tel./fax: Starosta: Ing. Roman Šístek Školská rada: Předseda: Iva Fašková Tel.:

3 3 Charakteristika školy Základní škola v Krajkové je umístěna v rekonstruované starší školní budově, která byla uvedena do provozu v roce Je uprostřed obce, v těsné blízkosti hlavní komunikace. Základní škola je klasickou základní školou bez speciálního zaměření. Škola byla zařazena do sítě škol s účinností od S platností od je škola samostatným právním subjektem, který hospodaří jako příspěvková organizace. Od se usnesením zastupitelstva Obce Krajková č. 14/03 ze dne stala součástí školy mateřská škola. Zřizovatelem je Obec Krajková. Základní škola Krajková je školou úplnou. Kapacita školy je dána rozhodnutím KÚ Karlovarského kraje č.j. 2299/SK/07. Nejvyšší povolený počet žáků v oboru je 250. Ve školním roce 2013/2014 byly vzhledem k nízkému počtu žáků sloučeny ročníky na 1. stupni. Vyučovalo se v sedmi samostatných učebnách. Kromě kmenových učeben škola disponuje učebnou výpočetní techniky, interaktivní učebnou, učebnou pro výuku fyziky a chemie, školní dílnou, cvičnou kuchyní a samostatnou učebnou pro výuku hudební výchovy. Pro zajištění výuky tělesné výchovy slouží malá tělocvična a obecní sál, dále využíváme travnaté hřiště TJ Dynamo Krajková. Pro činnost školní družiny jsou v provozu dvě samostatná oddělení. Součástí školy je školní kuchyně a školní jídelna. Zázemí školy doplňuje 15 kabinetů, žákovská a učitelská knihovna, sborovna a ředitelna. Sborovna a ředitelna mají připojení k internetu. Vnitřní technický stav budovy je dobrý, v roce 1986 zde byly provedeny rozsáhlé stavební úpravy. Přestože je budova 135 let stará, mají žáci i zaměstnanci školy vytvořeny dobré podmínky pro svou práci. Škola je materiálně i technicky vybavena velmi dobře. Od je odloučeným pracovištěm školy mateřská škola. Mateřská škola je umístěna v pavilónové stavbě se zahradou a do provozu byla uvedena v roce Mateřská škola byla v tomto školním roce dvoutřídní, kapacita MŠ je 50 dětí. Od je součástí MŠ školní jídelna výdejna. Při škole pracuje Školská rada a Sdružení rodičů a přátel školy. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo základní školu k žáků. 40% procent žáků školy je dojíždějících. Mateřskou školu navštěvovalo k dětí.

4 4 Přehled oborů vzdělání a vzdělávací programy C/01 Základní škola, studium denní, délka studia: 9 roků 0 měsíců Ve školním roce 2013/2014 jsme ve všech ročnících vyučovali podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jako povinně volitelný byl do učebního plánu zařazen předmět ekologická výchova. Nepovinné předměty zavedeny nebyly, zdravotní tělesná výchova také ne. Ve školním 2013/2014 roce jsme v mateřské škole pracovali podle školního vzdělávacího programu s názvem Barevný svět. Obsah vzdělávání je plánován na období Konkrétní kompetence jsou naplňovány ve 4 integračních blocích (jaro, léto, podzim, zima). Společně s dětmi plánujeme činnosti a vytváříme tematické celky, které vycházejí ze zážitků a zkušeností dětí, z podmínek, tradic a ročních období.

5 5 Personální zabezpečení činnosti školy Přepočtené osoby průměrný stav 21,7 Fyzické osoby průměrný stav 25,5 Pedagogických pracovníků přepočtený stav 13,9 Ostatních pracovníků přepočtený stav 7,8 Pedagogičtí pracovníci jsou učitelé MŠ, učitelé ZŠ a vychovatelé ŠD. Ostatní pracovníci jsou školník, uklízečky, pracovníci kuchyně (vedoucí ŠJ, kuchařky) Ukončení pracovního poměru v tomto školním roce Zařízení Důvod ukončení Zařazení ZŠ Odchod do starobního důchodu učitelka Přehled kvalifikovanosti pedagogických pracovníků Kategorie Kvalifikovanost Studující Vedení školy 100 % ročník 100 % ročník 50 % 1 TV, 1 DPS Školní družina 33 % - Mateřská škola 75 % 1 předškolní pedagogika Celková kvalifikovanost má již několik let kolísavou úroveň. Trvalým úkolem vedení školy je podporovat zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků ve všech součástech školy. Kvalifikační dohoda je uzavřena s jednou pedagogickou pracovnicí.

6 6 Přijímací řízení a zápis k povinné školní docházce Zápis do 1. ročníku 29. ledna 2014 proběhl zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015 s následujícími výsledky: Celkem zapsáno 19 Rozhodnuto o odkladu školní docházky 4 Přeřazeno na jinou školu 0 Z jiných obvodů 0 Do budoucí 1. třídy zařazeno 15 Umístění absolventů školy Ve školním roce 2013/2014 ukončilo 7 žáků školy 9. třídu. Umístění vycházejících žáků: Gymnázium Sokolov (1 žák, 1 žákyně) ISŠTE Sokolov veřejnosprávní činnost (1 žákyně) Střední zemědělská škola Dalovice agropodnikání (1 žákyně) Střední zdravotnická škola Karlovy Vary zdravotnické lyceum (1 žákyně), sportovní a rekondiční trenér (1 žákyně) Střední škola lesnická Žlutice lesnictví (1 žák)

7 7 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Integrovaní žáci Ve školním roce 2013/2014 bylo ve škole individuálně integrováno 5 žáků se zdravotním postižením. Jeden žák se vzdělával podle individuálního vzdělávacího plánu. Zjišťování výsledků vzdělávání žáků Pro zjišťování výsledků vzdělávání jsou na obou stupních školy pravidelně zadávány srovnávací písemné práce z českého jazyka a matematiky, jejichž zadání vypracovávají vedoucí předmětových týmů. Další poznatky získáváme také z výsledků žáků na soutěžích a při přijímacím řízení ke studiu ve středních školách. Rozbor zjištěných skutečností je pravidelně prováděn na jednání předmětových týmů a na závěrečné pedagogické radě. Závěry analýzy jsou využívány při tvorbě plánu práce na příští školní rok. Opravné zkoušky Opravné zkoušky se uskutečnily 26. a 27. srpna Dva žáci je absolvovali úspěšně a postoupili do vyššího ročníku, dva žáci opravné zkoušky nesložili a musejí ročník opakovat.

8 8 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2013 / 2014, II. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená p I. Jitka Kuželkov á , ,11 33,11 II. Mgr. Jana Říhov á , ,88 20,88 III. Jitka Kuželkov á , ,00 16,00 IV. Mgr. Jana Říhov á , ,17 41,17 V. Jana Zajíčkov á , ,78 34,78 VI. Jana Henišov á , ,50 51,50 VII. Mgr. Radomíra Juričkov á , ,07 36,07 VIII. Mgr. Jana Přev rátilov á , ,10 68,10 IX. Mgr. Ladislav a Tučkov á , ,86 64,86 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,29 40,29 0 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2013 / 2014, I. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená p I. Jitka Kuželkov á , ,56 35,56 II. Mgr. Jana Říhov á , ,13 32,13 III. Jitka Kuželkov á , ,75 12,75 IV. Mgr. Jana Říhov á , ,83 50,83 V. Hana Škodov á , ,11 29,11 VI. Jana Henišov á , ,33 28,33 VII. Mgr. Radomíra Juričkov á , ,57 33,57 VIII. Mgr. Jana Přev rátilov á , ,40 54,40 IX. Mgr. Ladislav a Tučkov á , ,29 62,29 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,22 37,22 0

9 9 Prevence sociálně patologických jevů Na počátku školního roku byli všichni zaměstnanci školy seznámeni s Minimálním preventivním programem, který je součástí plánu práce školy na každý školní rok. Tvorbu minimálního preventivního programu koordinovala metodička prevence, na tvorbě se podílela ředitelka školy a výchovná poradkyně a paní učitelka občanské výchovy, která bude od školního roku 2014/2015 metodičkou prevence. Naplňování jednotlivých bodů bylo záležitostí všech pedagogických pracovníků. Prioritou preventivní činnosti v naší škole jsou nejen volnočasové aktivity (škola organizuje zájmové kroužky a poskytuje své prostory ZUŠ Habartov a dalším zájmovým sdružením), ale především systematická práce s dětmi mateřské školy, žáky základní školy, ale i zaměstnanci tak, aby každý pociťoval školní prostředí jako bezpečné místo. Kromě pravidelné zájmové činnosti organizujeme i jednorázové akce (besedy), které jsou popsány níže. V tomto školním roce proběhly následující besedy: Mezilidské vztahy, beseda o AIDS (9. tř.), Právní vědomí (8. tř.), Závislosti (7. tř.), Sebeochrana AJAX ( tř), Bezpečnost o prázdninách (7. třída a dětí v mateřské škole). Zvýšené úsilí věnujeme problematice kyberšikany a chování na internetu a sociálních sítích a to nejen v hodinách informatiky (pravidelné rozhovory se žáky o nebezpečích prostředí internetu a sociálních sítí, komentované promítání filmů Seznam se bezpečně ), ale i při třídnických desetiminutovkách a v hodinách občanské a rodinné výchovy. Žáci se na nás s touto problematikou obracejí, svěřují své problémy a metodička prevence ve spolupráci se zákonnými zástupci a ředitelkou školy pomáhají tyto problémy řešit. V oblasti prevence spolupracujeme s Policií ČR, Pedagogicko-psychologickou poradnou a s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Sokolově a v neposlední řadě s Obecním úřadem v Krajkové. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Všichni pedagogičtí pracovníci měli možnost zapojit se do forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které pro náš region zajišťovaly následující organizace: Gymnázium Sokolov a krajské vzdělávací centrum, Národní institut pro další vzdělávání, PECKA - Centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary, o. p. s., Bludiště Karlovy Vary, případně si vybrat z nabídky jiných akreditovaných pracovišť. Problémem nadále zůstává malá dostupnost vzdělávání v okrese Sokolov, téměř všechny vzdělávací akce se konají v Karlových Varech, což je časově velmi náročné a především s tím souvisejí zvýšené náklady na zastupování nepřítomných pedagogů. Tři pedagogické pracovnice se účastní studia k získání odborné kvalifikace (SPgŠ Beroun předškolní a mimoškolní pedagogika, UJEP Ústí nad Labem obor tělesná výchova a sport a UK Praha Didaktika cizích jazyků) Ředitelka školy se v tomto školním roce zúčastnila seminářů: Kariérní řád, Nový občanský zákoník v praxi škol, Autorské právo a tvorba DUM, autorské nástroje, Správní řízení ve škole z pohledu výkonu spisové služby. Společně s výchovnou poradkyní se účastnila metodického semináře k otevření 3D Planetária v Plzni.

10 10 Výchovná poradkyně se pravidelně účastnila porad výchovných poradců v Pedagogickopsychologické poradně v Sokolově a dále schůzky výchovných poradců na ISŠTE v Sokolově. Pedagogičtí pracovníci na obou stupních základní školy se podle svého odborného zaměření nebo podle funkcí ve škole účastnili těchto seminářů: Vím, co chci, Výuka prvouky a přírodovědy prostřednictvím činnostního učení a her, Hry, nápady a náměty o přírodě, Využití textů v hodinách českého jazyka, Environmentální výchova ve společenskovědních předmětech, 7a o alergii, Šikanování ve škole a Jak lépe učit češtinu v prvním období ZŠ. Vedoucí mateřské školy se zúčastnila semináře Mateřská škola očima České školní inspekce. V oblasti logopedické prevence v MŠ se vzdělávala paní učitelka mateřské školy. Pedagogičtí pracovníci mají možnost využít k dalšímu vzdělávání odbornou literaturu v učitelské knihovně a časopisy, které škola odebírá (Učitelské noviny, Informatorium, Tvořivý Amos, Školství, Řízení školy). Všichni učitelé mají rovněž přístup k internetu, buď přímo ve sborovně, ve třídách 1. stupně nebo v počítačové učebně. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výuka plavání V rámci povinné tělesné výchovy se žáci ročníku absolvovali výuku plavání v bazénu v Sokolově. Dopravní výchova Žáci 4. a 5. třídy se v průběhu školního roku účastnili výuky na dopravní hřišti Domu dětí a mládeže v Sokolově. Volba povolání Výchovou k volbě povolání se zabývají žáci všech ročníků. Na 1. stupni je to zejména v rámci předmětu prvouka a přírodověda a vlastivěda, na 2. stupni především v předmětech občanská výchova, rodinná výchova a praktické činnosti.

11 11 Žáci 9. ročníku se v listopadu zúčastnili Burzy škol Karlovarského kraje Škola 2014 a Dne otevřených dveří na ISŠTE Sokolov a na Gymnáziu Sokolov. V rámci projektu Řemesla od historie po nejmodernější techniky se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili exkurze do sklárny v Nižboru a do Coca-Coly v Praze. Součástí projektu byla i výuka ve speciálním počítačovém programu a celodenní výuka na statku Bernard. Tam si žáci vyzkoušeli výrobu ptačí budky ze dřeva, děvčata vyráběla šperky nebo pracovala v keramické dílně. Výchovná poradkyně se v této oblasti věnuje nejen žákům, ale také s jejich zákonným zástupcům, kterým individuálně pomáhá při výběru střední školy pro jejich děti. 1 Sklárna Nižbor Zájmová činnost žáků školy Zapojení žáků do mimoškolní zájmové činnosti věnujeme soustavně velkou pozornost, vzhledem k tomu, že ji považujeme za mimořádně důležitou pro prevenci sociálně patologických jevů. Škola nabízela ve školním roce 2013/2014 pro děti z mateřské i základní školy devět zájmových kroužků (nápravy poruch učení, pěvecký kroužek, čtenářský kroužek, německý jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk, šachový kroužek, tělovýchovný kroužek, němčina pro nejmenší, angličtina pro nejmenší). Kroužky jsou pro přihlášené žáky zdarma a jejich vedoucími jsou učitelé školy. Do mimoškolní zájmové činnosti organizované školou bylo v tomto školním roce zapojeno 50 žáků základní školy a 29 dětí mateřské školy. Z ostatních zájmových útvarů neorganizovaných školou můžeme uvést fotbal a hasičský kroužek organizované zájmovými sdruženími v Krajkové Významný podíl na mimoškolní zájmové činnosti žáků má i Základní umělecká škola Habartov (Základní škola praktická, základní škola speciální a základní umělecká škola Habartov), která má v naší škole odloučené pracoviště. V tomto školním roce zde byly tradičně vyučovány hudební obory a letos nově i taneční obor. Výsledky celoroční práce dětí v zájmových kroužcích mohou posoudit jednak návštěvníci školy (výzdoba školní budovy), či návštěvníci akcí pořádaných buď školou (školní akademie, koncert v kostele), nebo Obcí Krajková (rozsvícení vánočního stromu, adventní koncert a Pouť sv. Petra a Pavla v Krajkové).

12 12 Český den proti rakovině Žáci školy se již druhým rokem zapojili do sbírkově preventivní akce Ligy proti rakovině Praha Český den proti rakovině. Letos byla akce zaměřena na prevenci nádorových onemocnění dýchacího ústrojí. Prodejem kytiček získali částku 4279,- Kč, která bude použita na prevenci onkologických onemocnění a péči o onkologické pacienty. 2 Účastníci sbírky Den proti rakovině Účast v soutěžích Již tradičně se žáci naší školy zúčastňovali různých soutěží v rámci regionu. Ze sportovních soutěží to byly např. přespolní běh, vybíjená, basketbal, malá kopaná, šachy a McDonald cup. Jako každý rok jsme organizovali školní kolo Pythagoriády a mezinárodní soutěže Matematický klokan a soutěže Přírodovědný klokan. Pravidelně rovněž zasíláme výtvarné práce do různých soutěží od okresních po celostátní. Projektové vyučování Krajkovské školní sportovní hry ve školním roce 2013/2014 jsme opět organizovali školní sportovní hry. Jednalo se o sportovní odpoledne, při kterých děti hrály nejrůznější hry a závodily v zajímavých disciplínách. Vyhodnocení her probíhá tradičně na konci školního roku Den ochrany člověka za mimořádných událostí tento projektový den pořádáme každoročně. Všechny třídy obou stupňů vyjdou v tento den do přírody a úměrně věku se učí zásady poskytování první pomoci, věnují se pravidlům silničního provozu, bezpečnosti při zacházení s elektrickými spotřebiči, ochraně zdraví při živelných pohromách, zkrátka všem činnostem, které jsou důležité pro klidné a úspěšné zvládnutí mimořádné situace.

13 13 Vesmír (2. stupeň) letos jsme projekt pojali velmi důkladně a organizovali ho v podstatě jako dvoudenní. Jeden den jsme strávili ve 3D Planetáriu v Plzni, kde jsme shlédli celou expozici, účastnili se promítání 2D filmů a kde největším zážitkem byla výuka Science On a Sphere dvoumetrový globus v prostoru na který se promítají proměny Země v čase. Druhý den jsme věnovali výuce ve škole, třídění a vyhodnocování poznatků a především výrobě vlastního modelu sluneční soustavy, který jsme umístili na strop jídelny, kde si jej návštěvníci mohou prohlédnout. 3 3D Planetárium Plzeň 4 Projekt Vesmír - výroba planet Řemesla (1. stupeň) projektový den na 1. stupni byl zaměřen na seznámení s historickými řemesly a především na získání praktických zkušeností. Děti se seznámily s hrnčířstvím a vyrobili si svícen, při košíkářství si vyzkoušely vyrobit košíček i upletly vlastní pomlázku a při seznámení se sklářstvím si vyzkoušeli, jak se dělá mozaika ze skla. 5 Projekt Řemesla - výroba pomlázek Ukliďme si svět žáci naší školy se velmi aktivně zapojili do celostátního projektu společnosti Elektrowin Ukliďme si svět, který spočívá ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů. Na konci školního roku byli vyhodnoceni nejlepší sběrači i třídy.

14 14 Kultura Naším cílem je děti a žáky nejen vzdělávat, ale i vychovávat. Proto jim i přes problematickou dostupnost (vzdálenost od okresního i krajského města, drahá doprava atd.) nabízíme dostatek kulturních akcí. Abychom co nejvíce snížili náklady, které by museli rodiče vynaložit na úhrady kulturních pořadů, využíváme zájezdových představení, která se konají přímo ve škole, v mateřské školce nebo na sále v obecní restauraci. S úhradou dopravy na tradiční zájezdy do Západočeského divadla v Chebu nám pomáhá i Sdružení rodičů a přátel školy. Během celého školního roku se děti z třídy účastní společně s dětmi MŠ divadelních představení pořádaných přímo v MŠ. Tradicí je i nabídka hudebních pořadů v rámci výuky. Letos jsme se ve dvou výchovných hudebních pořadech dozvěděli o vývoji moderní hudby nejen v ČR ale i ve světě. Před Vánocemi jsme pořádali pro rodiče a veřejnost již dvanáctou Vánoční akademii. 6 Rozsvícení vánočního stromu v Krajkové Žáci naší školy i děti z mateřské školy pod vedením svých učitelů připravují velmi pěkná a hojně navštěvovaná kulturní vystoupení pro veřejnost zpívání u vánočního stromu v Krajkové, adventní koncert pěveckého kroužku, vánoční vystoupení dětí z mateřské školy v Domově pro seniory v Královském Poříčí, vystoupení našich žáků v Josefově při oslavě MDŽ a Noc kostelů v Krajkové, koncerty v Habartově. Lví podíl na pořádání těchto vystoupení mají paní učitelky Mgr. Ladislava Tučková, Marcela Kutláková. 7 Mikuláš v ZŠ Naši žáci rovněž vyrábějí vánoční přání, která jménem školy rozesíláme našim partnerům. Žáci 9. ročníku uspořádali mikulášskou nadílku pro děti ze ZŠ i MŠ a program k MDD pro děti z mateřské školy. Tradicí je i projekt Děti čtou dětem, při kterém žáci 5. ročníku třikrát navštíví předškoláky v mateřské škole, pod vedením paní učitelky přečtou dětem pohádku nebo 8 Den dětí v MŠ příběh a vyprávějí si s nimi o přečteném. Poslední školní den proběhlo tradiční Poslední zvonění, při kterém se žáci 9. třídy rozloučili se školou a zároveň přivítali budoucí prvňáčky.

15 15 Oslavy 135. výročí založení školy v Krajkové Bezesporu nejvýznamnější kulturní akcí školního roku 2013/2014, která přesáhla rámec nejen školy, ale i obce Krajková, byly oslavy 135. výročí založení školy v Krajkové. Uskutečnily se 17. května 2014 a na jejich přípravě se podíleli všichni zaměstnanci i žáci školy. Oslavy by se nemohly konat bez významné pomoci Obce Krajková a Sdružení rodičů a přátel školy. 9 Příprava výstavy fotografií na oslavy školy Pro návštěvníky byl připraven bohatý kulturní program, celá škola byla otevřena a ve všech učebnách byly instalovány nejrůznější výstavy - fotografie bývalých tříd, výtvarné práce současných i bývalých žáků, staré i nové učebnice a učební pomůcky, výstupy z projektového vyučování, fotografie z akcí školy a mnoho 10 Vystoupení děvčat z 9. třídy dalších. Nejnavštěvovanějším místem byla učebna s výstavou školních kronik a fotografiemi učitelských sborů. Pro všechny návštěvníky bylo rovněž připraveno malé občerstvení. Oslavy výročí školy pořádáme v pravidelných pětiletých intervalech a vždy jsme mile překvapeni nevšedním zájmem veřejnosti a bývalých žáků i zaměstnanců. 11 Vystoupení dětí z MŠ

16 16 Školička Pro děti, které od nového školního roku budou prvňáčky, jsme připravili krátkodobý projekt Školička, při kterém se seznamovaly s prostředím školy. S paní učitelkou, která je bude v 1. třídě učit, plnily společně úkoly zaměřené na roční období a svátky v tomto čase. Projekt probíhal v dubnu a květnu a připravily jej paní učitelky Jitka Lukešová a Mgr. Ladislava Tučková. Školní výlety, exkurze, škola v přírodě V červnu obvykle pořádáme pro naše děti a žáky školní výlety. Děti z mateřské školy byly na výletě v Lokti. Žáci z 1. stupně navštívili v rámci projektu Zahrada pod lupou ZOO v Praze, ekologické centrum na Křivoklátě, Botanickou zahradu v Praze a Muzeum Karla Zemana, přírodní rezervaci SOOS a Motýlí dům, přírodní rezervaci Kladská a zámek Kynžvart. Žáci 2. stupně navštívili sklárnu Nižbor a závod Coca Cola v Praze. 12 Loket - ražba mincí 13 Křivoklát - ekologické centrum 14 SOOS

17 17 V termínu května 2014 jsme zorganizovali pro naše žáky školu v přírodě v Libé. Bydleli jsme v nově zrekonstruovaném objektu bývalé pohraniční roty. Během školy v přírodě jsme navštívili hrad a zámek v Libé, kde probíhá rekonstrukce, hrad Seeberg a žáci 2. stupně podnikli celodenní pěší okružní výlet do Františkových Lázní. 15 Výlet na hrad a zámek Libá Užili jsme si sport, zábavu a samozřejmě i trošku učení a zpátky domů se vůbec nikomu nechtělo. 16 Diskotéka na ŠvP 17 Cestou do Františkových Lázní

18 18 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 neproběhla ve škole žádná inspekční činnost ze strany České školní inspekce. Základní údaje o hospodaření školy Škola je financována primárně ze dvou zdrojů: státní rozpočet a prostředky zřizovatele. Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou určeny na pokrytí mzdových nároků zaměstnanců, povinný odvod sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance, povinný odvod do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní neinvestiční náklady (nákup učebnic, učebních pomůcek, výuka plavání, další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobní ochranné pracovní pomůcky, nemocenská atd.) Finanční prostředky zřizovatele jsou určeny na provoz školy (energie, materiál, opravy, revize, pojištění, odvoz odpadů, zpracování mezd, účetnictví, telekomunikační poplatky platy za DPP a DPČ atd.) Dalším zdrojem finančních prostředků mohou být sponzorské dary (ve školním roce 2013/2014 to byla celková částka 6 000,- Kč od firem Myšáci, s.r.o., KLAPE, Böhm extruplast s.r.o., Böhmplast s.r.o.), projekty a granty. Vzhledem k tomu, že se finanční rok časově nekryje se školním rokem, lze ve výroční zprávě za školní rok uvádět pouze orientační údaje. Největší nákladovou položkou rozpočtu jsou výdaje za energie (plyn, elektrická energie, vodné, stočné). Tyto výdaje v současné době představují zhruba 45% rozpočtu na provoz školy. V září byla dokončena výměna digestoří ve školní kuchyni, výsledná cena byla ,- Kč. V prosinci byly opraveny podlahy a vyměněny podlahové krytiny v jedné třídě ZŠ, ve sborovně a v ředitelně za ,- Kč. Sborovna a ředitelna byly vybaveny novým nábytkem za ,- Kč. V příštím školním roce bude vybavena kancelář vedoucí mateřské školy. Do obnovy zařízení školní kuchyně investujeme pravidelně. Ve školním roce 2013/2014 byl zakoupen nový varný kotel v ceně ,- Kč a nové nerezové stoly do školní jídelny výdejny v mateřské škole za ,- Kč. O prázdninách byla vymalována jedna třída v mateřské škole a téměř celá školní budova (bez kabinetů). Malování v obou budovách stálo ,20 Kč. V mateřské škole proběhla výměna žlabového systému a oplechování stříšek nad terasami za ,- Kč. Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že zřizovatel Obec Krajková do školy velmi aktivně investuje a za to mu patří velký dík.

19 19 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola není zapojena do žádného programu. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola neorganizuje další vzdělávání v rámci celoživotního učení. Pedagogičtí pracovníci se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které poskytují akreditovaná pracoviště. Projekty financované z cizích zdrojů Škola je partnerskou školou v následujících projektech: Řemesla od historie po nejmodernější techniky, reg. č. CZ.1.07/1.1.18/ a Zahrada pod lupou, reg. č. CZ.1.07/1.1.18/ Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce s odborovými organizacemi Ve škole není odborová organizace. Spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou v Sokolově a v Karlových Varech PPP v Sokolově poskytuje škole kompletní servis potřebných odborných služeb. Výchovná poradkyně se zúčastňuje pravidelných porad pořádaných PPP. V evidenci PPP v Sokolově a Karlových Varech a SPC v Sokolově bylo ve školním roce 2013/ žáků školy, kteří pravidelně docházejí do poraden a centra na kontroly. Do školní nápravné péče pod vedením kvalifikované a proškolené učitelky 1. stupně Mgr. Jany Říhové bylo zařazeno 7 žáků.

20 20 Bezpečnost a ochrana zdraví Péče o žáky a pracovníky na úseku bezpečnosti V oblasti péče o žáky byla dodržována všechna legislativní opatření. V průběhu školního roku nedošlo v mateřské ani základní škole k žádnému školnímu úrazu. V oblasti péče o pracovníky jsme v souladu s platnou legislativou zabezpečili všechny předepsané formy protipožární a protiúrazové prevence. V oblasti BOZP nebyly veřejnou prověrkou zjištěny nedostatky. Závěr Vzhledem k tomu, že škola nesplňuje nejnižší počet žáků stanovený 4 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základní škole v platném znění udělil zřizovatel Obec Krajková usnesením zastupitelstva dne škole výjimku z počtu žáků pro školní rok 2013/2014 v souladu s 23, odst. 4 zákona 561/2044 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. Nadále zůstávají v platnosti úsporná opatření týkající se především sloučení tříd na 1. stupni ZŠ. V průběhu školního roku 2013/2014 nedošlo k žádným mimořádným událostem, provoz školy nebyl narušován, hlavní úkoly byly plněny průběžně. V Krajkové Mgr. Radomíra Juričková, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena Školskou radou dne

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více