Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

2 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského Krajková IČO : IZO: REDIZO: Datová schránka: g3amemz Ředitelka: Mgr. Radomíra Juričková Zřizovatel: Obec Krajková Krajková Krajková IČO : Tel./fax: Starosta: Ing. Roman Šístek Školská rada: Předseda: Iva Fašková Tel.:

3 3 Charakteristika školy Základní škola v Krajkové je umístěna v rekonstruované starší školní budově, která byla uvedena do provozu v roce Je uprostřed obce, v těsné blízkosti hlavní komunikace. Základní škola je klasickou základní školou bez speciálního zaměření. Škola byla zařazena do sítě škol s účinností od S platností od je škola samostatným právním subjektem, který hospodaří jako příspěvková organizace. Od se usnesením zastupitelstva Obce Krajková č. 14/03 ze dne stala součástí školy mateřská škola. Zřizovatelem je Obec Krajková. Základní škola Krajková je školou úplnou. Kapacita školy je dána rozhodnutím KÚ Karlovarského kraje č.j. 2299/SK/07. Nejvyšší povolený počet žáků v oboru je 250. Ve školním roce 2013/2014 byly vzhledem k nízkému počtu žáků sloučeny ročníky na 1. stupni. Vyučovalo se v sedmi samostatných učebnách. Kromě kmenových učeben škola disponuje učebnou výpočetní techniky, interaktivní učebnou, učebnou pro výuku fyziky a chemie, školní dílnou, cvičnou kuchyní a samostatnou učebnou pro výuku hudební výchovy. Pro zajištění výuky tělesné výchovy slouží malá tělocvična a obecní sál, dále využíváme travnaté hřiště TJ Dynamo Krajková. Pro činnost školní družiny jsou v provozu dvě samostatná oddělení. Součástí školy je školní kuchyně a školní jídelna. Zázemí školy doplňuje 15 kabinetů, žákovská a učitelská knihovna, sborovna a ředitelna. Sborovna a ředitelna mají připojení k internetu. Vnitřní technický stav budovy je dobrý, v roce 1986 zde byly provedeny rozsáhlé stavební úpravy. Přestože je budova 135 let stará, mají žáci i zaměstnanci školy vytvořeny dobré podmínky pro svou práci. Škola je materiálně i technicky vybavena velmi dobře. Od je odloučeným pracovištěm školy mateřská škola. Mateřská škola je umístěna v pavilónové stavbě se zahradou a do provozu byla uvedena v roce Mateřská škola byla v tomto školním roce dvoutřídní, kapacita MŠ je 50 dětí. Od je součástí MŠ školní jídelna výdejna. Při škole pracuje Školská rada a Sdružení rodičů a přátel školy. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo základní školu k žáků. 40% procent žáků školy je dojíždějících. Mateřskou školu navštěvovalo k dětí.

4 4 Přehled oborů vzdělání a vzdělávací programy C/01 Základní škola, studium denní, délka studia: 9 roků 0 měsíců Ve školním roce 2013/2014 jsme ve všech ročnících vyučovali podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jako povinně volitelný byl do učebního plánu zařazen předmět ekologická výchova. Nepovinné předměty zavedeny nebyly, zdravotní tělesná výchova také ne. Ve školním 2013/2014 roce jsme v mateřské škole pracovali podle školního vzdělávacího programu s názvem Barevný svět. Obsah vzdělávání je plánován na období Konkrétní kompetence jsou naplňovány ve 4 integračních blocích (jaro, léto, podzim, zima). Společně s dětmi plánujeme činnosti a vytváříme tematické celky, které vycházejí ze zážitků a zkušeností dětí, z podmínek, tradic a ročních období.

5 5 Personální zabezpečení činnosti školy Přepočtené osoby průměrný stav 21,7 Fyzické osoby průměrný stav 25,5 Pedagogických pracovníků přepočtený stav 13,9 Ostatních pracovníků přepočtený stav 7,8 Pedagogičtí pracovníci jsou učitelé MŠ, učitelé ZŠ a vychovatelé ŠD. Ostatní pracovníci jsou školník, uklízečky, pracovníci kuchyně (vedoucí ŠJ, kuchařky) Ukončení pracovního poměru v tomto školním roce Zařízení Důvod ukončení Zařazení ZŠ Odchod do starobního důchodu učitelka Přehled kvalifikovanosti pedagogických pracovníků Kategorie Kvalifikovanost Studující Vedení školy 100 % ročník 100 % ročník 50 % 1 TV, 1 DPS Školní družina 33 % - Mateřská škola 75 % 1 předškolní pedagogika Celková kvalifikovanost má již několik let kolísavou úroveň. Trvalým úkolem vedení školy je podporovat zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků ve všech součástech školy. Kvalifikační dohoda je uzavřena s jednou pedagogickou pracovnicí.

6 6 Přijímací řízení a zápis k povinné školní docházce Zápis do 1. ročníku 29. ledna 2014 proběhl zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015 s následujícími výsledky: Celkem zapsáno 19 Rozhodnuto o odkladu školní docházky 4 Přeřazeno na jinou školu 0 Z jiných obvodů 0 Do budoucí 1. třídy zařazeno 15 Umístění absolventů školy Ve školním roce 2013/2014 ukončilo 7 žáků školy 9. třídu. Umístění vycházejících žáků: Gymnázium Sokolov (1 žák, 1 žákyně) ISŠTE Sokolov veřejnosprávní činnost (1 žákyně) Střední zemědělská škola Dalovice agropodnikání (1 žákyně) Střední zdravotnická škola Karlovy Vary zdravotnické lyceum (1 žákyně), sportovní a rekondiční trenér (1 žákyně) Střední škola lesnická Žlutice lesnictví (1 žák)

7 7 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Integrovaní žáci Ve školním roce 2013/2014 bylo ve škole individuálně integrováno 5 žáků se zdravotním postižením. Jeden žák se vzdělával podle individuálního vzdělávacího plánu. Zjišťování výsledků vzdělávání žáků Pro zjišťování výsledků vzdělávání jsou na obou stupních školy pravidelně zadávány srovnávací písemné práce z českého jazyka a matematiky, jejichž zadání vypracovávají vedoucí předmětových týmů. Další poznatky získáváme také z výsledků žáků na soutěžích a při přijímacím řízení ke studiu ve středních školách. Rozbor zjištěných skutečností je pravidelně prováděn na jednání předmětových týmů a na závěrečné pedagogické radě. Závěry analýzy jsou využívány při tvorbě plánu práce na příští školní rok. Opravné zkoušky Opravné zkoušky se uskutečnily 26. a 27. srpna Dva žáci je absolvovali úspěšně a postoupili do vyššího ročníku, dva žáci opravné zkoušky nesložili a musejí ročník opakovat.

8 8 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2013 / 2014, II. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená p I. Jitka Kuželkov á , ,11 33,11 II. Mgr. Jana Říhov á , ,88 20,88 III. Jitka Kuželkov á , ,00 16,00 IV. Mgr. Jana Říhov á , ,17 41,17 V. Jana Zajíčkov á , ,78 34,78 VI. Jana Henišov á , ,50 51,50 VII. Mgr. Radomíra Juričkov á , ,07 36,07 VIII. Mgr. Jana Přev rátilov á , ,10 68,10 IX. Mgr. Ladislav a Tučkov á , ,86 64,86 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,29 40,29 0 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2013 / 2014, I. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená p I. Jitka Kuželkov á , ,56 35,56 II. Mgr. Jana Říhov á , ,13 32,13 III. Jitka Kuželkov á , ,75 12,75 IV. Mgr. Jana Říhov á , ,83 50,83 V. Hana Škodov á , ,11 29,11 VI. Jana Henišov á , ,33 28,33 VII. Mgr. Radomíra Juričkov á , ,57 33,57 VIII. Mgr. Jana Přev rátilov á , ,40 54,40 IX. Mgr. Ladislav a Tučkov á , ,29 62,29 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,22 37,22 0

9 9 Prevence sociálně patologických jevů Na počátku školního roku byli všichni zaměstnanci školy seznámeni s Minimálním preventivním programem, který je součástí plánu práce školy na každý školní rok. Tvorbu minimálního preventivního programu koordinovala metodička prevence, na tvorbě se podílela ředitelka školy a výchovná poradkyně a paní učitelka občanské výchovy, která bude od školního roku 2014/2015 metodičkou prevence. Naplňování jednotlivých bodů bylo záležitostí všech pedagogických pracovníků. Prioritou preventivní činnosti v naší škole jsou nejen volnočasové aktivity (škola organizuje zájmové kroužky a poskytuje své prostory ZUŠ Habartov a dalším zájmovým sdružením), ale především systematická práce s dětmi mateřské školy, žáky základní školy, ale i zaměstnanci tak, aby každý pociťoval školní prostředí jako bezpečné místo. Kromě pravidelné zájmové činnosti organizujeme i jednorázové akce (besedy), které jsou popsány níže. V tomto školním roce proběhly následující besedy: Mezilidské vztahy, beseda o AIDS (9. tř.), Právní vědomí (8. tř.), Závislosti (7. tř.), Sebeochrana AJAX ( tř), Bezpečnost o prázdninách (7. třída a dětí v mateřské škole). Zvýšené úsilí věnujeme problematice kyberšikany a chování na internetu a sociálních sítích a to nejen v hodinách informatiky (pravidelné rozhovory se žáky o nebezpečích prostředí internetu a sociálních sítí, komentované promítání filmů Seznam se bezpečně ), ale i při třídnických desetiminutovkách a v hodinách občanské a rodinné výchovy. Žáci se na nás s touto problematikou obracejí, svěřují své problémy a metodička prevence ve spolupráci se zákonnými zástupci a ředitelkou školy pomáhají tyto problémy řešit. V oblasti prevence spolupracujeme s Policií ČR, Pedagogicko-psychologickou poradnou a s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Sokolově a v neposlední řadě s Obecním úřadem v Krajkové. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Všichni pedagogičtí pracovníci měli možnost zapojit se do forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které pro náš region zajišťovaly následující organizace: Gymnázium Sokolov a krajské vzdělávací centrum, Národní institut pro další vzdělávání, PECKA - Centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary, o. p. s., Bludiště Karlovy Vary, případně si vybrat z nabídky jiných akreditovaných pracovišť. Problémem nadále zůstává malá dostupnost vzdělávání v okrese Sokolov, téměř všechny vzdělávací akce se konají v Karlových Varech, což je časově velmi náročné a především s tím souvisejí zvýšené náklady na zastupování nepřítomných pedagogů. Tři pedagogické pracovnice se účastní studia k získání odborné kvalifikace (SPgŠ Beroun předškolní a mimoškolní pedagogika, UJEP Ústí nad Labem obor tělesná výchova a sport a UK Praha Didaktika cizích jazyků) Ředitelka školy se v tomto školním roce zúčastnila seminářů: Kariérní řád, Nový občanský zákoník v praxi škol, Autorské právo a tvorba DUM, autorské nástroje, Správní řízení ve škole z pohledu výkonu spisové služby. Společně s výchovnou poradkyní se účastnila metodického semináře k otevření 3D Planetária v Plzni.

10 10 Výchovná poradkyně se pravidelně účastnila porad výchovných poradců v Pedagogickopsychologické poradně v Sokolově a dále schůzky výchovných poradců na ISŠTE v Sokolově. Pedagogičtí pracovníci na obou stupních základní školy se podle svého odborného zaměření nebo podle funkcí ve škole účastnili těchto seminářů: Vím, co chci, Výuka prvouky a přírodovědy prostřednictvím činnostního učení a her, Hry, nápady a náměty o přírodě, Využití textů v hodinách českého jazyka, Environmentální výchova ve společenskovědních předmětech, 7a o alergii, Šikanování ve škole a Jak lépe učit češtinu v prvním období ZŠ. Vedoucí mateřské školy se zúčastnila semináře Mateřská škola očima České školní inspekce. V oblasti logopedické prevence v MŠ se vzdělávala paní učitelka mateřské školy. Pedagogičtí pracovníci mají možnost využít k dalšímu vzdělávání odbornou literaturu v učitelské knihovně a časopisy, které škola odebírá (Učitelské noviny, Informatorium, Tvořivý Amos, Školství, Řízení školy). Všichni učitelé mají rovněž přístup k internetu, buď přímo ve sborovně, ve třídách 1. stupně nebo v počítačové učebně. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výuka plavání V rámci povinné tělesné výchovy se žáci ročníku absolvovali výuku plavání v bazénu v Sokolově. Dopravní výchova Žáci 4. a 5. třídy se v průběhu školního roku účastnili výuky na dopravní hřišti Domu dětí a mládeže v Sokolově. Volba povolání Výchovou k volbě povolání se zabývají žáci všech ročníků. Na 1. stupni je to zejména v rámci předmětu prvouka a přírodověda a vlastivěda, na 2. stupni především v předmětech občanská výchova, rodinná výchova a praktické činnosti.

11 11 Žáci 9. ročníku se v listopadu zúčastnili Burzy škol Karlovarského kraje Škola 2014 a Dne otevřených dveří na ISŠTE Sokolov a na Gymnáziu Sokolov. V rámci projektu Řemesla od historie po nejmodernější techniky se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili exkurze do sklárny v Nižboru a do Coca-Coly v Praze. Součástí projektu byla i výuka ve speciálním počítačovém programu a celodenní výuka na statku Bernard. Tam si žáci vyzkoušeli výrobu ptačí budky ze dřeva, děvčata vyráběla šperky nebo pracovala v keramické dílně. Výchovná poradkyně se v této oblasti věnuje nejen žákům, ale také s jejich zákonným zástupcům, kterým individuálně pomáhá při výběru střední školy pro jejich děti. 1 Sklárna Nižbor Zájmová činnost žáků školy Zapojení žáků do mimoškolní zájmové činnosti věnujeme soustavně velkou pozornost, vzhledem k tomu, že ji považujeme za mimořádně důležitou pro prevenci sociálně patologických jevů. Škola nabízela ve školním roce 2013/2014 pro děti z mateřské i základní školy devět zájmových kroužků (nápravy poruch učení, pěvecký kroužek, čtenářský kroužek, německý jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk, šachový kroužek, tělovýchovný kroužek, němčina pro nejmenší, angličtina pro nejmenší). Kroužky jsou pro přihlášené žáky zdarma a jejich vedoucími jsou učitelé školy. Do mimoškolní zájmové činnosti organizované školou bylo v tomto školním roce zapojeno 50 žáků základní školy a 29 dětí mateřské školy. Z ostatních zájmových útvarů neorganizovaných školou můžeme uvést fotbal a hasičský kroužek organizované zájmovými sdruženími v Krajkové Významný podíl na mimoškolní zájmové činnosti žáků má i Základní umělecká škola Habartov (Základní škola praktická, základní škola speciální a základní umělecká škola Habartov), která má v naší škole odloučené pracoviště. V tomto školním roce zde byly tradičně vyučovány hudební obory a letos nově i taneční obor. Výsledky celoroční práce dětí v zájmových kroužcích mohou posoudit jednak návštěvníci školy (výzdoba školní budovy), či návštěvníci akcí pořádaných buď školou (školní akademie, koncert v kostele), nebo Obcí Krajková (rozsvícení vánočního stromu, adventní koncert a Pouť sv. Petra a Pavla v Krajkové).

12 12 Český den proti rakovině Žáci školy se již druhým rokem zapojili do sbírkově preventivní akce Ligy proti rakovině Praha Český den proti rakovině. Letos byla akce zaměřena na prevenci nádorových onemocnění dýchacího ústrojí. Prodejem kytiček získali částku 4279,- Kč, která bude použita na prevenci onkologických onemocnění a péči o onkologické pacienty. 2 Účastníci sbírky Den proti rakovině Účast v soutěžích Již tradičně se žáci naší školy zúčastňovali různých soutěží v rámci regionu. Ze sportovních soutěží to byly např. přespolní běh, vybíjená, basketbal, malá kopaná, šachy a McDonald cup. Jako každý rok jsme organizovali školní kolo Pythagoriády a mezinárodní soutěže Matematický klokan a soutěže Přírodovědný klokan. Pravidelně rovněž zasíláme výtvarné práce do různých soutěží od okresních po celostátní. Projektové vyučování Krajkovské školní sportovní hry ve školním roce 2013/2014 jsme opět organizovali školní sportovní hry. Jednalo se o sportovní odpoledne, při kterých děti hrály nejrůznější hry a závodily v zajímavých disciplínách. Vyhodnocení her probíhá tradičně na konci školního roku Den ochrany člověka za mimořádných událostí tento projektový den pořádáme každoročně. Všechny třídy obou stupňů vyjdou v tento den do přírody a úměrně věku se učí zásady poskytování první pomoci, věnují se pravidlům silničního provozu, bezpečnosti při zacházení s elektrickými spotřebiči, ochraně zdraví při živelných pohromách, zkrátka všem činnostem, které jsou důležité pro klidné a úspěšné zvládnutí mimořádné situace.

13 13 Vesmír (2. stupeň) letos jsme projekt pojali velmi důkladně a organizovali ho v podstatě jako dvoudenní. Jeden den jsme strávili ve 3D Planetáriu v Plzni, kde jsme shlédli celou expozici, účastnili se promítání 2D filmů a kde největším zážitkem byla výuka Science On a Sphere dvoumetrový globus v prostoru na který se promítají proměny Země v čase. Druhý den jsme věnovali výuce ve škole, třídění a vyhodnocování poznatků a především výrobě vlastního modelu sluneční soustavy, který jsme umístili na strop jídelny, kde si jej návštěvníci mohou prohlédnout. 3 3D Planetárium Plzeň 4 Projekt Vesmír - výroba planet Řemesla (1. stupeň) projektový den na 1. stupni byl zaměřen na seznámení s historickými řemesly a především na získání praktických zkušeností. Děti se seznámily s hrnčířstvím a vyrobili si svícen, při košíkářství si vyzkoušely vyrobit košíček i upletly vlastní pomlázku a při seznámení se sklářstvím si vyzkoušeli, jak se dělá mozaika ze skla. 5 Projekt Řemesla - výroba pomlázek Ukliďme si svět žáci naší školy se velmi aktivně zapojili do celostátního projektu společnosti Elektrowin Ukliďme si svět, který spočívá ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů. Na konci školního roku byli vyhodnoceni nejlepší sběrači i třídy.

14 14 Kultura Naším cílem je děti a žáky nejen vzdělávat, ale i vychovávat. Proto jim i přes problematickou dostupnost (vzdálenost od okresního i krajského města, drahá doprava atd.) nabízíme dostatek kulturních akcí. Abychom co nejvíce snížili náklady, které by museli rodiče vynaložit na úhrady kulturních pořadů, využíváme zájezdových představení, která se konají přímo ve škole, v mateřské školce nebo na sále v obecní restauraci. S úhradou dopravy na tradiční zájezdy do Západočeského divadla v Chebu nám pomáhá i Sdružení rodičů a přátel školy. Během celého školního roku se děti z třídy účastní společně s dětmi MŠ divadelních představení pořádaných přímo v MŠ. Tradicí je i nabídka hudebních pořadů v rámci výuky. Letos jsme se ve dvou výchovných hudebních pořadech dozvěděli o vývoji moderní hudby nejen v ČR ale i ve světě. Před Vánocemi jsme pořádali pro rodiče a veřejnost již dvanáctou Vánoční akademii. 6 Rozsvícení vánočního stromu v Krajkové Žáci naší školy i děti z mateřské školy pod vedením svých učitelů připravují velmi pěkná a hojně navštěvovaná kulturní vystoupení pro veřejnost zpívání u vánočního stromu v Krajkové, adventní koncert pěveckého kroužku, vánoční vystoupení dětí z mateřské školy v Domově pro seniory v Královském Poříčí, vystoupení našich žáků v Josefově při oslavě MDŽ a Noc kostelů v Krajkové, koncerty v Habartově. Lví podíl na pořádání těchto vystoupení mají paní učitelky Mgr. Ladislava Tučková, Marcela Kutláková. 7 Mikuláš v ZŠ Naši žáci rovněž vyrábějí vánoční přání, která jménem školy rozesíláme našim partnerům. Žáci 9. ročníku uspořádali mikulášskou nadílku pro děti ze ZŠ i MŠ a program k MDD pro děti z mateřské školy. Tradicí je i projekt Děti čtou dětem, při kterém žáci 5. ročníku třikrát navštíví předškoláky v mateřské škole, pod vedením paní učitelky přečtou dětem pohádku nebo 8 Den dětí v MŠ příběh a vyprávějí si s nimi o přečteném. Poslední školní den proběhlo tradiční Poslední zvonění, při kterém se žáci 9. třídy rozloučili se školou a zároveň přivítali budoucí prvňáčky.

15 15 Oslavy 135. výročí založení školy v Krajkové Bezesporu nejvýznamnější kulturní akcí školního roku 2013/2014, která přesáhla rámec nejen školy, ale i obce Krajková, byly oslavy 135. výročí založení školy v Krajkové. Uskutečnily se 17. května 2014 a na jejich přípravě se podíleli všichni zaměstnanci i žáci školy. Oslavy by se nemohly konat bez významné pomoci Obce Krajková a Sdružení rodičů a přátel školy. 9 Příprava výstavy fotografií na oslavy školy Pro návštěvníky byl připraven bohatý kulturní program, celá škola byla otevřena a ve všech učebnách byly instalovány nejrůznější výstavy - fotografie bývalých tříd, výtvarné práce současných i bývalých žáků, staré i nové učebnice a učební pomůcky, výstupy z projektového vyučování, fotografie z akcí školy a mnoho 10 Vystoupení děvčat z 9. třídy dalších. Nejnavštěvovanějším místem byla učebna s výstavou školních kronik a fotografiemi učitelských sborů. Pro všechny návštěvníky bylo rovněž připraveno malé občerstvení. Oslavy výročí školy pořádáme v pravidelných pětiletých intervalech a vždy jsme mile překvapeni nevšedním zájmem veřejnosti a bývalých žáků i zaměstnanců. 11 Vystoupení dětí z MŠ

16 16 Školička Pro děti, které od nového školního roku budou prvňáčky, jsme připravili krátkodobý projekt Školička, při kterém se seznamovaly s prostředím školy. S paní učitelkou, která je bude v 1. třídě učit, plnily společně úkoly zaměřené na roční období a svátky v tomto čase. Projekt probíhal v dubnu a květnu a připravily jej paní učitelky Jitka Lukešová a Mgr. Ladislava Tučková. Školní výlety, exkurze, škola v přírodě V červnu obvykle pořádáme pro naše děti a žáky školní výlety. Děti z mateřské školy byly na výletě v Lokti. Žáci z 1. stupně navštívili v rámci projektu Zahrada pod lupou ZOO v Praze, ekologické centrum na Křivoklátě, Botanickou zahradu v Praze a Muzeum Karla Zemana, přírodní rezervaci SOOS a Motýlí dům, přírodní rezervaci Kladská a zámek Kynžvart. Žáci 2. stupně navštívili sklárnu Nižbor a závod Coca Cola v Praze. 12 Loket - ražba mincí 13 Křivoklát - ekologické centrum 14 SOOS

17 17 V termínu května 2014 jsme zorganizovali pro naše žáky školu v přírodě v Libé. Bydleli jsme v nově zrekonstruovaném objektu bývalé pohraniční roty. Během školy v přírodě jsme navštívili hrad a zámek v Libé, kde probíhá rekonstrukce, hrad Seeberg a žáci 2. stupně podnikli celodenní pěší okružní výlet do Františkových Lázní. 15 Výlet na hrad a zámek Libá Užili jsme si sport, zábavu a samozřejmě i trošku učení a zpátky domů se vůbec nikomu nechtělo. 16 Diskotéka na ŠvP 17 Cestou do Františkových Lázní

18 18 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 neproběhla ve škole žádná inspekční činnost ze strany České školní inspekce. Základní údaje o hospodaření školy Škola je financována primárně ze dvou zdrojů: státní rozpočet a prostředky zřizovatele. Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou určeny na pokrytí mzdových nároků zaměstnanců, povinný odvod sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance, povinný odvod do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní neinvestiční náklady (nákup učebnic, učebních pomůcek, výuka plavání, další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobní ochranné pracovní pomůcky, nemocenská atd.) Finanční prostředky zřizovatele jsou určeny na provoz školy (energie, materiál, opravy, revize, pojištění, odvoz odpadů, zpracování mezd, účetnictví, telekomunikační poplatky platy za DPP a DPČ atd.) Dalším zdrojem finančních prostředků mohou být sponzorské dary (ve školním roce 2013/2014 to byla celková částka 6 000,- Kč od firem Myšáci, s.r.o., KLAPE, Böhm extruplast s.r.o., Böhmplast s.r.o.), projekty a granty. Vzhledem k tomu, že se finanční rok časově nekryje se školním rokem, lze ve výroční zprávě za školní rok uvádět pouze orientační údaje. Největší nákladovou položkou rozpočtu jsou výdaje za energie (plyn, elektrická energie, vodné, stočné). Tyto výdaje v současné době představují zhruba 45% rozpočtu na provoz školy. V září byla dokončena výměna digestoří ve školní kuchyni, výsledná cena byla ,- Kč. V prosinci byly opraveny podlahy a vyměněny podlahové krytiny v jedné třídě ZŠ, ve sborovně a v ředitelně za ,- Kč. Sborovna a ředitelna byly vybaveny novým nábytkem za ,- Kč. V příštím školním roce bude vybavena kancelář vedoucí mateřské školy. Do obnovy zařízení školní kuchyně investujeme pravidelně. Ve školním roce 2013/2014 byl zakoupen nový varný kotel v ceně ,- Kč a nové nerezové stoly do školní jídelny výdejny v mateřské škole za ,- Kč. O prázdninách byla vymalována jedna třída v mateřské škole a téměř celá školní budova (bez kabinetů). Malování v obou budovách stálo ,20 Kč. V mateřské škole proběhla výměna žlabového systému a oplechování stříšek nad terasami za ,- Kč. Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že zřizovatel Obec Krajková do školy velmi aktivně investuje a za to mu patří velký dík.

19 19 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola není zapojena do žádného programu. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola neorganizuje další vzdělávání v rámci celoživotního učení. Pedagogičtí pracovníci se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které poskytují akreditovaná pracoviště. Projekty financované z cizích zdrojů Škola je partnerskou školou v následujících projektech: Řemesla od historie po nejmodernější techniky, reg. č. CZ.1.07/1.1.18/ a Zahrada pod lupou, reg. č. CZ.1.07/1.1.18/ Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce s odborovými organizacemi Ve škole není odborová organizace. Spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou v Sokolově a v Karlových Varech PPP v Sokolově poskytuje škole kompletní servis potřebných odborných služeb. Výchovná poradkyně se zúčastňuje pravidelných porad pořádaných PPP. V evidenci PPP v Sokolově a Karlových Varech a SPC v Sokolově bylo ve školním roce 2013/ žáků školy, kteří pravidelně docházejí do poraden a centra na kontroly. Do školní nápravné péče pod vedením kvalifikované a proškolené učitelky 1. stupně Mgr. Jany Říhové bylo zařazeno 7 žáků.

20 20 Bezpečnost a ochrana zdraví Péče o žáky a pracovníky na úseku bezpečnosti V oblasti péče o žáky byla dodržována všechna legislativní opatření. V průběhu školního roku nedošlo v mateřské ani základní škole k žádnému školnímu úrazu. V oblasti péče o pracovníky jsme v souladu s platnou legislativou zabezpečili všechny předepsané formy protipožární a protiúrazové prevence. V oblasti BOZP nebyly veřejnou prověrkou zjištěny nedostatky. Závěr Vzhledem k tomu, že škola nesplňuje nejnižší počet žáků stanovený 4 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základní škole v platném znění udělil zřizovatel Obec Krajková usnesením zastupitelstva dne škole výjimku z počtu žáků pro školní rok 2013/2014 v souladu s 23, odst. 4 zákona 561/2044 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. Nadále zůstávají v platnosti úsporná opatření týkající se především sloučení tříd na 1. stupni ZŠ. V průběhu školního roku 2013/2014 nedošlo k žádným mimořádným událostem, provoz školy nebyl narušován, hlavní úkoly byly plněny průběžně. V Krajkové Mgr. Radomíra Juričková, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena Školskou radou dne

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více