Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy"

Transkript

1 Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/ Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/ Zpráva o hospodaření školy za rok Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

2 Základní škola (statistické údaje) Část I. Základní charakteristika školy Název : Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov Zřizovatel školy: Obec Pustiměř Ředitel školy: Mgr.Miroslav Zourek Zástupce ředitele školy : Mgr. Jiří Bubeník Obor vzdělání : C/001 Základní škola C/01 Základní škola Druhy a typy škol a školských zařízení : základní škola, mateřská škola, školní jídelna, výdejna stravy, školní družina. Telefon, fax: , , www stránky: Školní rok 2012/2013 Úplná škola Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň ,5 2.stupeň ,5 Celkem ,5 Školská rada zřízená dle dle 167 zákona č.561/2004 Sb. k Funční období : Počet členů : 9 Předseda ŠR : Mgr. Jiří Bubeník Místopředseda ŠR : Mgr. Šárka Trávníčková Název zvoleného vzdělávacího programu Zvolený vzdělávací program Číslo jednací v ročníku ŠVP pro ZV- Škola pro život 291 / ročník Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměstnanci školy MŠ Radslavice ŠJ - úplná ŠJ vývařovna ŠJ výdejna

3 Počet pracovníků školního stravování Fyzické osoby 5 Přepočtení na plně zaměstnané 4,6 (z toho 0,6 výdejna MŠ) Školní družina ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 2 60 fyz. 2 přepoč. 1,44 Část II. Personální zabezpečení školy 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet učitelů 20/přep. 16,25 100% Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 18/přep. 14,98 92,18% Celkový počet asistentů pedagoga 4/přep.1,8 100% Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 4/přep.1,8 100% 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří v daném školním roce nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří v daném školním roce nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří v daném školním roce odešli ze školy: 1 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : 9 6. Věkové složení učitelů Věk Muži Učitelé(fyzický stav) do 35 let let 2 6 nad 50 let 1 2 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 1 2 Celkem 6 14 Rodičovská dovolená 0 0 Ženy

4 7.Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a správních pracovníků (ZŠ) ( včetně celoživotního vzdělávání - CŽV ) Typ studia celkem Výchovné poradenství PPP Vyškov 2 Primární prevence PPP Vyškov 1 Prevence kriminality a SPJ-Společně k bezpečí Orlík 1 Celostátní konference NQIST ČŠI NIDV Brno 1 Činnostní učení Tvořivá škola Olomouc 1 Reedukace předškoláků - NIDV Brno 2 Metodika konverzace AJ Descartes Brno 1 Zdravotník ZA 2 SAS ICT SaS Brno 1 Výtvarné techniky NIDV Brno 1 Finanční gramatika UP Olomouc 1 Diagnostika SPJ NIDV Brno 1 Stížnosti ČŠI NIDV Brno 1 CŽV - Studium pro vedoucí ped. pracovníky 1 (management školství)- FF MU Brno BOZP Hasko Vyškov 33 Konference + sem.stravování MŠMT 3 Účetnictví 2014 SSŠ Brno 1 celkem Romský asistent: Ne Asistent pedagoga : Ano - Porucha chování (doporučení PPP; úvazek 0,4;) - Porucha chování (doporučení PPP; úvazek 0,5;) - Autismus ( doporučení SPC; úvazek 0,5; ) - LMR (doporučení SPC;úvazek 0,5) Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 1.Celkové hodnocení prospěchu a chování žáků 1.pololetí třída Počet žáků Prospělo s vyznamenání Prospělo Neprospělo (opr.zk.) Opakují 1.A B

5 2.A :B A B Celkem za I.stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu třída NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. 1.A B A B A B Celkem za I.stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu pololetí Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenání Prospělo Neprospělo Opakují 1.A B A B A B Celkem za I.stupeň

6 Celkem za II. stupeň Celkem za školu třída NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. 1.A B A B A B Celkem za I.stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Celkový počet neomluvených hodin na škole za daný rok: 0 průměr na jednoho žáka: 0 3.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14): 0 4.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 203/14 Gymnázia SOŠ SOU maturita 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium SOU výuč. list Konzervatoř Počty přijatých žáků

7 5. Počet žáků s ukončenou povinnou školní docházkou Ročník Počet žáků 9.ročník 25 nižší ročník 0 Celkem 25 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce: 0 b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce: 0 Část V. Rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a,c, e, h,g, i, j,l (oblasti státní správy) 56 0 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2014/2015 : 34 Část VI. Podrobné údaje o škole a) Charakteristika školy Naše škola vytváří prostor pro všechny žáky = podporujeme inkluzivní vzdělávání Provoz základní školy byl od začátku školního roku zabezpečován ve dvou budovách. Ke konci školního roku se evidovalo na škole 222 žáků, z toho na I. stupni 140 a na II. stupni

8 82 žáků. Všichni navštěvovali 9 ročníků rozmístěných do 12 tříd. V hlavní budově (207) se umístilo 10 kmenových tříd a odborné učebny cizích jazyků, chemie, fyziky, přírodopisu, výpočetní techniky,výtvarné výchovy, hudební výchovy, tělocvična. Na protější budově (85) byly umístěny 2 třídy I. stupně, stravovací zařízení, školní družina a cvičná kuchyňka. Výuka ve školní družině ( dvě oddělení ) probíhala v prostorných učebnách, plně vyhovující potřebám žáků ( max. kapacita 60). Přehled místních a dojíždějících žáků obec Počet žáků Radslavice 19 Zelená Hora 15 Podivice 10 Drysice 37 Želeč 1 Dojíždějící celkem 82 Pustiměř 140 Odborné učebny výpočetní techniky a cizích jazyků s multimediálním zařízením jsou využívány k výuce všech předmětů již od 1.ročníku. K získávání informací slouží pro žáky, učitele i veřejnost naše školní knihovna ( Informační poradenské centrum - IPC). IPC s internetem bylo vybaveno moderním multimediálním zařízením ( OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku) je volně přístupné v době provozu školy a velmi využívané o přestávkách i ve výuce. V souladu s ICT plánem školy jsou při výuce učiteli i žáky velmi využívány interaktivní tabule (celkový počet na škole 8) a ICT (20 mobilních notebooků apod..). Školní intranetová i internetová síť je plně funkční ve všech prostorách budov (kompletní pokrytí WIFI ) b/ učební plány, zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, zapojení školy do projektů financovaných z cizích zdrojů,zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V tomto školním roce se ve všech ročnících (1.-9.r.) vyučovalo podle našeho Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život č.j. 291/07. Disponibilní hodiny (44) jsme použili na posílení výuky cizích jazyků ( Aj od 1. ročníku, Nj od 7.r.), vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, vzdělávacích oborů český jazyk, matematika a na bohatou nabídku povinně volitelných předmětů na 2. stupni ( bohužel snížena časová dotace zařazením druhého povinného cizího jazyka) Mimo povinný základ se na škole vyučovalo dle zájmu žáků třem povinně volitelným předmětům informatice (2.sk.), domácnosti (2.sk), ekologii ( 2.sk.). Z nepovinných

9 předmětů náboženství. Dále klademe důraz na aktivní práci s VT (od 1. třídy), zdravý životní styl, odpovědnost člověka k přírodě a svému životnímu prostředí (ekologická a environmentální výchova), zpracování a uskutečňování společných projektů a vzájemnou spolupráci. Během školního roku jsme se zapojili do těchto programů a projektů: - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám ( šablony) Projekt Inovace vzdělávání Cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků, matematiky, přírodních věd a digitálních technologií. Tyto cíle budou naplněny jak individualizací výuky v těchto oblastech, tak i vytvářením inovovaných materiálů pro výuku. Vzdělávání pedagogů v oblasti digitálních technologií pak bude sloužit jako doplněk, který umožní ještě zvýšit efektivitu celého projektu. Získaná dotace ,- Kč ( MŠMT) - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku jak správně zvolit další vzdělávací cestu? Cílem projektu je vytvořit na šesti základních školách okresu Vyškov informační poradenská centra (IPC) kariérového poradenství pro žáky 8.a 9.ročníku.Centra, která vytváří žáci školy, zajistí osvětovou vzdělávací činnost a usnadní vyhledávání informací pro další vzdělávací cestu (udržitelnost 5 let). Získaná dotace ,34,- Kč (MŠMT) - VP Zdravé zuby ( WHO CR) Dlouhodobý preventivní program péče o chrup. - MP Globe Global Learning and Observation to Benefit the Environment (NASA) Dlouhodobé lokální sledování životního prostředí žáky naší školy. ZŠ a MŠ Pustiměř je jediná škola na okrese Vyškov. - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt HOBIT - HOdina BIologie pro život : Začlenění problematiky cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních onemocnění do školního vzdělávacího plánu (reg. č. CZ.1.07/1.1.16/ MŠMT) - RP Recyklohraní ( fy - ASEKOL,ECOBAT,EKO-KOM)

10 Podpora ekologického myšlení a správného nakládání s odpady žáků školy. - VP Mléko do škol ( MŠMT,MZ,) Podpora zdravého životního stylu žáků zvýšenou konzumací celozrnných cereálních a mléčných výrobků za velmi příznivé dotované ceny. - VP Škola plná zdraví ( MŠMT,Bonduelle) Prevence špatných stravovacích návyků, rozvoj zdravého životního stylu u dětí a žáků naší školy stravujících se ve školní jídelně. - VP Ovoce do škol ( MŠMT) Cílem projektu "Ovoce do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. - VP Česko sportuje (MŠMT) Podpora zdravého životního stylu v České republice. Spojuje osvětovou kampaň, vlastní sportovní aktivity Českého olympijského výboru a spolupráci s existujícími sportovními podniky. Projekt vznikl za podpory Mezinárodního olympijského výboru, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva zdravotnictví, České televize a dalších partnerů. - VP SCIO testy Zjišťování výsledků vzdělávání včetně kompetencí u žáků 3.,5.,6.,7.,8., a 9.ročníku (udělen certifikát Škola pečující o vzdělání) -VP CLIL do škol ( Pdf MU Brno) Zavádění výuky angličtiny do ostatních vyučovacích předmětů 1. a 2.stupně základních škol Metodou CLIL- Conted and Language Integreated Learning - VP OVOV ( RR +MŠMT) Osvojení a upevňování zásad zdravého životního stylu především zapojením pohybové aktivity plněním různých disciplín (10x)

11 - VP Rodinné prostředí jako korelát pohybové aktivity 6 12 letých dětí (FSS UP Olomouc) Upevňování zdravého životního stylu v rodinném prostředí dětí. - ŠP Soužití generací Zapojení a spolupráce se seniory při školních akcích a aktivitách V rámci celoživotního učení umožňuje škola studium dvěma pedagogickým pracovníkům studium na PdF UP Olomouc a FF MU Brno. c) Personální zabezpečení činnosti školy Během školního roku působilo na škole spolu s vedením 20 učitelů, 2 vychovatelky školní družiny, 1 učitelka náboženství, 4 asistenti pedagoga fyzický stav. Délka praxe u pedagogických pracovníků je následující: Délka praxe Ped. pracovníci celkem Délka praxe Pedag. pracovníci celkem Do 5 let 4 21 až 25 let 3 6 až 10 let 2 26 až 30 let 1 11 až 15 let 3 Více než 30 let 5 16 až 20 let 5 Z tohoto přehledu vyplývá, že pedagogický sbor je složen převážně ze zkušených učitelů : Příjmení, jméno, titul Zourek Miroslav Mgr. Bubeník Jiří Mgr. Adamcová Jana,Mgr. Olejníková Zuzana Mgr.. a)odborná kvalifikace b)dvpp (PdF,FF,NIDV,SSŠ.) : VŠ 1.st.ZŠ spec.tv,zdr.tv : Aj,ICT,TV,RV;školní management : VŠ 1.st. ZŠ,spec.ped. : Nj : VŠ 1.st. ZŠ, TV,AJ :Aj : VŠ 1.st. ZŠ,spec.pedag.

12 Hronová Broňa Mgr. Podloučková Zuzana Mgr. Chelík Roman Moskovská Iveta Mgr. Zedníková Marie, Mgr. Smékal Vlastimil, Mgr. Hrozková Kateřina, Mgr. Vlčková Katka Mgr. Kaldová Marie, Mgr. Vrtílek Osvald Mgr. Pažická Jana Brtníčková Jitka Kalda Jiří, Mgr. Pohlodková Petra, Mgr. Špičáková Marie, Mgr. Szkutová Jana, Mgr. Klementová Jaroslava, Mgr. Ladislava Křetínská Externí: Zehnalová Jana, Mgr. :HV : VŠ 2.st ZŠ Čj, OV : VŠ mš;1.st. ZŠ,Vv,Hv : studuje VŠ PdF UP Inf : VŠ 1.st.ZŠ : Aj,Vv, spec. Pedag. : VŠ 2.st.ZŠ M, Hv : Nj : VŠ 2.st ZŠ M, Z : ekologie,envir. výchova,aj : VŠ 2.st. ZŠ ČJ, OV : Aj, D : VŠ 1.st.ZŠ : Aj : VŠ 2.st ZŠ Fy, Che, ZPV : VŠ 1.st.ZŠ : Aj,Fy Studuje VŠ PdF UP Olomouc 1.st. ZŠ : SŠ Vych., asistent pedagoga : VŠ 2.st. ZŠ Tv, RJ, asistent ped. : VŠ 2.st. ZŠ + SŠ Bi, Z : Aj, kar. poradenství :VŠ 2.st. ZŠ + SŠ M,Bi : infor.,fy : VŠ 2.st.ZŠ M,Př : Fy : VŠ 2.st ZŠ + SŠ Př,RV :Ch, envirom. výchova :SŠ vych., asist. pedagoga,vych. ŠD : VŠ; Náb. Další zaměstnanci školy ( fyzický stav - 9) Pracovní zařazení Počet Ekonomka školy 1 Školník 1 Vedoucí stravování 1 Kuchařky 3 Uklízečky 2,7

13 d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení K zápisu do 1. ročníku, který se uskutečnil 6. února, se dostavilo se svými rodiči 39 dětí. Na základě pedagogicko psychologického vyšetření, lékařského doporučení, byl povolen odklad školní docházky o jeden rok 5 dětem. Dá se předpokládat, že bude v 1. ročníku v příštím školním roce 35 dětí ( 1 žák bude opakovat). K 1.září budou ustanoveny dvě první třídy. K přijímacímu řízení na střední školy a střední odborná učiliště se přihlásilo 25 žáků z 9. ročníku. Z toho 18 na SŠ a SOU maturitní obory, 7 na SOU učební obory. Všichni žáci byli přijati. Mimo okres Vyškov se umístilo 11 žáků ( Prostějov, Brno, Kroměříž). Žádný z šikovných žáků 5. a 7. ročníku neodešel na víceleté Gymnázium ve Vyškově. e) Nejvýznamnější školní aktivity, prezentace školy na veřejnosti, spolupráce s partnery Plán akcí na ZŠ a MŠ Pustiměř na školní rok 2013/2014 Období Aktivity, činnosti Termín ZÁŘÍ 2.9. Zahájení nového školního roku Zahájení plavání roč Zahájení sběru starého papíru Dopravní hřiště Vyškov 4.tř Zahájení činností školních kroužků a integrace Sportovní den pro MŠ Společné rodičovské třídní schůzky Informativní schůzka s rodiči 9. r. Okresní kolo v přespolním běhu, 6.-9.r. Ekologický vzdělávací program r. přihlašování žáků do školních kroužků výzdoba školy zahájení ekologických programů GLOBE, Recyklohraní ŘÍJEN Okrskové kolo minifotbal, Vyškov 2.stup Návštěvní den pro MŠ Testování žáků 6.roč. (SCIO) Protidrogový program r Okresní kolo - stol. tenis 2.st.

14 Zábavné vyučování Den kouzel - zapalování a vynášení dýní, koncert skupiny Marbo Výstava ve vestibulu školy Veletrh vzdělávání ve Slavkově Podzimní prázdniny Zábavné vyučování Anglické divadlo pro r Anglické divadlo, r., Brno okresní kolo florbal 1.st. návštěva místní knihovny 5.-6.r. LISTOPAD Testování SCIO 9.r Ukončení sběru papíru Výukový pořad Planeta Země, Vyškov, 5.-9.roč Zábavné vyučování Divadelní představení r., Prostějov ÚP 9. r. Ekologický vzdělávací program 6. r Pedagogická rada Ekolog. program r Zábavné vyučování Zábavné vyučování Ekologický vzdělávací program 9. r. okresní kolo plaveckých štafet ZŠ okresní kolo - stol. tenis 1.st. příprava vánoční výzdoby školy školní kolo dějepisné olympiády Přírodovědný klokan 8.-9.r. PROSINEC individuální rodičovské třídní schůzky Mikulášská nadílka pro 1.-3.r. (spol. s 8.r.) Předvánoční setkání zaměstnanců Okrskové kolo 2. st. dív., hoši - florbal Zábavné vyučování Sportovní předvánoční turnaj žáci 2.st. Sněhuláci a sněhové stavby, r. Vánoční besídky ve třídách Vánoční prázdniny testy studijních předpokladů 8. a 9. r. - dle zájmu výstava žák. prací - O nejkrásnější vánoční svícen

15 předvánoční setkání zaměstnanců školní kolo recitace 2.st. LEDEN 8.1. Zábavné vyučování Uzavření klasifikace Zábavné vyučování Okres. kolo - matematika 9. roč Pedagogická rada Okresní kolo dějepisné olympiády Ukončení 1. pololetí, rozdání vysvědčení Promítání filmů - 1. st. Promítání filmů - 2. st Pololetní prázdniny. školní kolo olympiády ČJ výroba dárků pro zápis do 1. r. školní kolo anglické konverzace - 2.st. PLÁN AKCÍ ZŠ A MŠ PUSTIMĚŘ - 3. a 4. ČTVRTLETÍ ÚNOR 1.2. Obecní a školní ples 6.2. Zápis do 1.r. Okresní kolo olympiády ČJ Zahájení plavání 2. pol., r Jarní prázdniny Okresní kolo zeměpisné olympiády roč Okresní kolo zeměpisné olympiády roč Společné rodičovské třídní schůzky Okresní kolo konverzace v AJ Žákovský ples. výzdoba školy k zápisu školní kolo recitace r. školní kolo recitace r. vyhodnocení celoroční soutěže za 1. pol. BŘEZEN 4.3. okresní kolo recitace 1. st okresní kolo recitace 2. st Testování SCIO r. (Čtenář) do Vydání zápisových lístků na SŠ Matematický klokan Okresní kolo chemické olympiády Okresní kolo biologické olympiády, 8.-9.tř Okresní kolo fyzikální olympiády lyžařský výcvikový kurz 7.r.

16 školní kolo Zazpívej, slavíčku! 1.st. silová všestrannost roč. setkání zaměstnanců..den učitelů příprava na Velikonoční jarmark jarní, velikonoční výzdoba školy DUBEN Testování SCIO 5., r. (AJ) Testování žáků 3. r. (testy SCIO) 8.4. Okresní kolo biologické olympiády, 6.-7.tř Okresní kolo matematické olympiády roč Jarmark Pedagogická rada Velikonoční prázdniny Individuální rodičovské třídní schůzky Týdenní ekologický pobyt pro žáky 6.roč., Rychta Krásenko projekt Hobit 8. r. návštěva Planetária r. Den Země - výtvarná soutěž, aktivity. okrskové kolo Zazpívej, slavíčku! 1.st. divadelní představení pro r., Prostějov IPC - Úřad práce Vyškov, 8. r. okresní kolo v přehazované 1. st. příprava školních výletů ( TU roč. ) zahájení jarního sběru starého papíru informat. schůzka pro rodiče 8. roč. KVĚTEN Svátek matek Pohár rozhlasu - starší Pohár rozhlasu - mladší Pythagoriáda r zážitkový pobyt 8. r., Ruprechtov Archimediáda - okresní kolo. studijní zahraniční pobyt žáků 2. st. - Anglie studij. zahranič. pobyt žáků 2. st. - Rakousko škola v přírodě 3. ročník škola v přírodě 2.ročník Okresní přebor ZŠ v atletice, smíšená družstva Pohár rozhlasu - mladší Pohár rozhlasu - starší fotografování tříd okresní kolo ve vybíjené 1. st. pasování 1. r. na čtenáře v knihovně Pustiměř školní výlety

17 McDonald s cup - 1. st. výtvarná soutěž (Vyškovský cedník) ČERVEN Škola v přírodě 4.-5.ročník Informativní schůzka pro rodiče budoucího 1. roč Uzavření klasifikace Pedagogická rada Slavnostní zakončení Soutěže o nejaktivnějšího žáka Slavnostní zakončení 5. roč Slavnostní zakončení 9. roč Vydání vysvědčení, ukončení školního roku Den solidarity (postižení mezi námi) Noc ve škole - 1. r. Den dětí, branný závod atletický trojboj, okresní kolo, 1.stup. vyhodnocení celoroční olympiády 3.-9.roč. vyhodnocení projektu GLOBE prodejní výstava knih školní výlety turnaj ke konci škol. roku - 2. st. sportovní soutěže ke konci školního roku OVOV Projekty, časově nezařazené akce, zatím nedořešené termíny Zdravé zuby, I.stup. ( TU + Čjs) Dopravní hřiště 4.roč. 2.polol..rozpis přijde ve 2.polol. Časopis Marmeláda 4 x ročně Celoroční olympiáda 3.-9.roč..(4.-9. r. podle rozpisu) (3. r. dle dohody vyučujících) Projekt GLOBE Projekt Recyklohraní Soutěž o nejaktivnějšího žáka Besedy se zástupci středních škol Ekologické programy pro roč. Soužití generací - projekt spolupráce se seniory Pro zvyšování motivace v dosahování stále lepších výsledků a výkonů ve studiu a posilování kultury školy organizujeme pro naše žáky 3.-9.r. jednak celoroční Školní soutěž a také soutěž Nejaktivnější žák školy. Dále se pravidelně účastníme celostátního testování žáků SCIO, soutěží a olympiád v okresním či krajském měřítku.

18 Olympiáda ( soutěž) umístění M M 8. 5.,6. CH 8. Z ;13/9.;13 Z ,10. Aj II 7.,7 Aj I 3.,11 Bi C 6.,7.,13, Bi D nemoc Čj 13,21 D 28,29 Ch 8. Silová všestrannost dívky, 3.chlapci Vybíjená 3.dívky; 9.otevřená Přehazovaná 3. dívky; 7.chlapci Atletika 1.st./60m,dálka 5.chlapci/2.,2. Pohár rozhlasu atletika 8. dívky Ze života včel výtvarná (II.,III.,IV.kat.) 1.,2./ 2. /1.,3. Prostorové práce - výtvarná 3. /zvláštní ocenění 2.A, 9.,ŠD Florbal,minikopaná,atletika,stolní tenis HV-Zazpívej slavíčku Matematický a přírodov. klokan účast Čestná uznání Celost. kolo Všechna umístění do 10. místa jsou velkým úspěchem našich žáků v přetěžké konkurenci 20 základních škol vyškovského okresu.

19 Školní soutěž Nejaktivnější žák 3.ročník 13/14 VV 6.r-Burešová Jana 55 7.r.-Šormová Aneta 70 8.r-Přibylová Aféla 90 9.r.-Aneta Málková 25 výchovné předměty 2.st. Hv 6.r.-Burešová Jana 40 7.r.- Koudelková Aneta 40 8.r.-Krejčiříková Petra 35 9.r.-Marie Koleničová 40 Pč 6.r- Sádovská Markéta 90 7.r.- Koudelková Aneta 80 8.r-Zorek Michal 65 9.r.- Vrba Michal 75 TV 6.r.-Ryšánková Tereza 60 7.r.-Pučánová Martina 65 8.r.-Krejčiříková Petra 75 9.r.-Vrba Michal 90 humanitní předměty 2.st Čj 6.r.-Ďuráčová Lucie r.-Hodinka Pavel 60 8.r-Jenáčková Veronika r.-Lankašová Karolína 70 Aj Nj 6.r.-Václavíková Klára r r.-Šormová Aneta r.Kouřilová Michaela 35 8.r.-Krejčiříková Petra 12 8.r.-Krejčiříková Petra 75 9.r.-Alán Kamil r.-Vojáček Patrik 20 D 6.r-Kutrová Tereza 45 7.r.-Vureš Vojta 50 8.r-Jenáčková Veronika 80 9.r.-Zukal Lukáš 60 VOZ 6.r.-Jelínková Natálie 45 7.r.-Koudelková Aneta 55 8.r.- Drmelová Kateřina 55 9.r.-Ďuráčová Marcela 40

20 přírodovědné předměty 2.st. M 6.r-Hučík Jiří r.-Kouřilová Michaela 50 8.r-Krejčiříková Petra r.-Ďuráčová Marcela 40 Fy 6.r.-Štolfa Filip 45 7.r.-Kouřilová Michaela 50 8.r.-Barátová Tereza 45 9.r.-Vrba Michal 50 Z 6.r-Štolfa Filip 80 7.r.-Bureš Vojta 85 8.r-Jenáčková Veronika 75 9.r.-Alán Kamil 50 Př 6.r.-Václavíková Klára 85 7.r.-Hodinka Pavel 80 8.r.-Jenáčková Veronika 75 9.r.-Lankašová Karolína 45 Ch 8.r-Krejčiříková Petra 50 9.r.-Pospíšil Jan 50 Informatika 6.r.-Kutrová Tereza 20 nejlepší z 3.,4.,5.r A B 5.Hodinková Julie 265 Šafář Vojta Martiníz Andrés 295 Gregorová Adéla Olejník Lukáš 325 Rusnáková Brigita Michálková Petra 400 Fialová Zuzana Burešová Milena 485Koudelková Petra Smejkal Štěpán Alán Lukáš Voříšek Bohdan Drmelová Lucie Knapová Simona Hořická Lenka Malá Lucie Vitásková Veronika Sedláková Anna Brhelová Simona 425

21 6.r. 1. Václavíková Klára Jelínková Natálie Hučík Jiří 470 nejlepší z ročníků 2. stupně 7.r. 1.Hodinka Pavel Šormová Aneta Kouřilová Michaela r. 1.Krejčiříková Petra Jenáčková Veronika Drmelová Kateřina r. 1.Ďuráčová Marcela Lankašová Karolína Alán Kamil 390 Mimořádný čin - Krystýna Pruknerová +Marcela Ďuráčová ( žákyně 9.r.) Za celoroční aktivitu při organizování školních aktivit a projektů. - Jan Pospíšil ( žák 9.r.) Za celoroční nezištnou pomoc spolužákovi. Velice úzce spolupracujeme se ZUŠ Ivanovice na Hané, pracoviště Pustiměř. Dále se žáci aktivně zapojovali v organizaci žákovského parlamentu,při vydávání školního časopisu MARMELÁDA a při realizaci školních projektových dní. Škola umožnila ve svých prostorách činnost sportovních oddílů florbalu, kopané, sportovního a kondičního cvičení, cvičení rodičů a dětí,volejbalu,nohejbalu,tenisu aj. V červenci se škola opět podílela na organizaci a průběhu Příměstského tábora pro děti a žáky ZŠ a MŠ Pustiměř. Tábor probíhal v prostorách školy, školního hřiště a hasičské zbrojnice v Pustiměři. Při realizování veškerých školních aktivit úzce spolupracujeme s MŠ, SDH Pustiměř,MC Stonožka Pustiměř, OÚ Pustiměř,Obecní knihovna Pustiměř, SPCCH Pustiměř, DDM Vyškov, PPP Vyškov, Piafa Vyškov, PPP Brno, SPC Brno, Policie ČR, Internet poradna Olomouc, SIM Brno, CPP Brno, ES Lipka Brno, FTK UP Olomouc. Pro všechny šikovné, talentované, nadané, aktivní žáky nabízíme možnost individuálního rozvoje v pestré škále činností:

22 Nabídka pro nadané žáky školy Název činnosti žáci Název činnosti žáci Název činnosti žáci Pěvecká 12 Anglický klub 11 Anglický jazyk 1.r 20 Keramika 10 Dramatická 26 Biologie 5 český jazyk 18 Hra na kytaru 7 matematika 5 Bojová umění 15 logopedie 17 Sportovní hry 6.-9.r. 10 Tenis 1.-5.r. 5 Pohybová 20 Sportovní hry 2.-5.r 14 Počítačová 7 Podrobnější informace Část VII. Poradenské služby ve škole, prevence sociálně patologických jevů Údaje o pracovnících a) počty Fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 učitel vysokoškolské školní metodik prevence 1 učitel vysokoškolské Úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog školní speciální pedagog b) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce školní metodik prevence 1 0 0

23 školní psycholog školní speciální pedagog c) další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce: výchovné poradenství,ppp Vyškov,SPC Brno školní metodik prevence: primární prevence, SSŠ Brno,PPP Brno,PPP Vyškov Žáci doporučeni ke speciálnímu vzdělávání (IVP) Typ postižení třída Počet žáků Vývojové poruchy učení a chování 2A,.,5.,6. 3 Lehká mentální retardace 1B.,2.B 2 Autismus 2.A 1 Zdravotní postižení 9. 1 celkem 6 7 Při zabezpečování poradenských služeb, včetně prevence sociálně patologických jevů, úzce spolupracujeme s PPP Vyškov, Piafa Vyškov, PPP Brno, SPC Brno (Sekaninova, Kociánka, Štolcova), Internet Poradna Olomouc, SIM Brno, CPP Brno, FTK UP Olomouc Škola má vypracován Minimální preventivní program včetně Programu proti šikaně, kyberšikaně i Strategii řešení SPJ. Hlavní důraz klademe na sebepoznávání, poznávání druhých lidí, komunikaci, upevňování dobrých vztahů ve třídě tj. prevence šikany, kyberšikany, užívání a zneužívání návykových látek, zásady zdravého životního stylu. Při řešení této problematiky se nám velmi osvědčilo zavedení tzv. Pondělních snídání, společné zahájení pracovního týdne vzájemnou komunikací žáků, třídního učitele, případně ostatních vyučujících i ředitele školy. Naše žáky jsme vedli k toleranci vůči znevýhodněným osobám a lidem se zdravotním postižením. Naší další prioritou byla výchova k úctě ke starým lidem. Počet nežádoucích jevů dle záznamů ŠMP : 7 viz Vyhodnocení MPP 2013/2014 ( příloha) v Pustiměři dne 20.září 2014 Mgr.Miroslav Zourek ředitel školy

24 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu ZŠ Pustiměř Cílem MPP pro letošní školní rok byl rozvoj sebepoznávání, poznávání druhých lidí a komunikace, upevňování dobrých vztahů v kolektivu třídy. V obou pololetích školního roku jsme se v souladu s MPP naší školy zaměřili na vedení žáků ke zdravému životnímu stylu a prevenci sociálně-patologických projevů šikanování, antisemitismu, rasismu, xenofobie a zneužívání návykových látek. Naše žáky jsme vedli k toleranci vůči znevýhodněným osobám a lidem se zdravotním postižením. Naší další prioritou byla výchova k úctě ke starým lidem. Mgr. Hronová vytvořila dlouhodobý projekt Soužití generací, který představila vedení školy i preventivnímu týmu a za pomoci žáků 9. tř. jej úspěšně realizovala. Jednalo se o oslovení starších občanů, nabídnutí pomoci a návštěvy naší školy. V minulém týdnu možnosti zhlédnout moderní výuku využily tři důchodkyně. Prevenci jsme realizovali jak akcemi školy, nabídkou volnočasových aktivit, tak i posilováním komunikace a atmosféry pozitivního klimatu ve třídách v pondělní snídani s tř. učiteli. Žáci starších ročníků absolvovali besedu s ex-userem (drog), kterou zaštiťovala organizace Podané ruce Brno. Nejstarší ročníky navštívily vyhlazovací tábor v Osvětimi. Naše škola již má z minulých let vypracované krizové plány k řešení jednotlivých soc.-patol. projevů, odebíráme časopis Prevence. Strategie řešení soc.-patol. jevů byla aktualizována v souladu s Národní strategií prevence na období S nadšením přivítali žáci již 2. taneční odpoledne, oživené jak polonézou těch nejstarších, tak tanečními vystoupeními jednotlivých tříd. Na podzim a v měsíci dubnu jsme navštívili divadlo v Prostějově (Irské tance). Ve školní tělocvičně zhlédli žáci vystoupení kouzelníka, zazpívali si se skupinou Marbo. S velkým ohlasem se setkalo představení Dravci. K posílení motivace a zdravého sebehodnocení žáků sloužila letošní opakovaná akce Soutěž o nejaktivnějšího žáka, která měla celoroční charakter. Mezi sebou porovnávali své znalosti žáci rovněž v celoroční školní soutěži. V měsíci červnu jsme se za přítomnosti rodičů rozloučili s 1. stupněm a žáky 9. ročníku. Během celého pololetí probíhala spolupráce s OPPP ve Vyškově. Při řešení rizikového chování jsme situaci konzultovali s okresní metodičkou prevence, OSPOD. Aktivity se setkávaly s pozitivním hodnocením jak u žáků, tak i u jejich třídních učitelů, kteří byli programům přítomni. Kromě bezpočtu sportovních aktivit reprezentovali naši žáci školu ve vědomostních, konverzačních, literárních i pěveckých soutěžích. Výborně se umístili zejm. ve výtvarné soutěži Ze života včel. V projektových dnech Den kouzel a Velikonoční jarmark (spojen se dnem otevřených dveří) se představila škola veřejnosti, své síly změřili žáci tradičním branným závodem, který pro naši školu již tradičně pořádá místní SDH. Zájemci absolvovali pobyt v Anglii, ekologické cítění podpořil projektový Den Země. Metodička prevence se účastnila květnových schůzek metodiků prevence, pravidelně sleduje informační preventivní web, nové metodické materiály a doporučení, rozšiřuje si obzor studiem odborně- poradenského časopisu Prevence, který naše škola jako jedna z mála

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Brno září 2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více