FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014"

Transkript

1 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní

2 Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign

3 Úvod 4 Základní údaje o organizaci 5 1/ CHARITNÍ DOMOV SV. DOMINIKA SAVIA 6 2/ DÙM SV. PETRA 10 3/ MOST NADÌJE 14 4/ PEÈOVATELSKÁ SLUŽBA 16 PROJEKTY 16 Ekonomické info 21 DÁRCI 22 Obsah

4 Úvod Pøedkládáme Vám zhodnocení naší práce a èinnosti za rok Ani tento rok se neobešel bez zmìn v naší organizaci. Tyto zmìny se však nijak neprojevily na kvalitì námi poskytovaných služeb. Stále se nepøestáváme snažit, aby se naše služby staly ostrùvky bezpeèí pro všechny, kterým se momentálnì nedaøí a ztrácejí kontrolu nad svým životem. Dovolte, abych podìkovala všem spolupracovníkùm a také všem, kteøí nám jakýmkoliv zpùsobem pomáhají k tomu, abychom mohli pomáhat všem potøebným. Jana Schwarzová, øeditelka Pokud chceme létat, musíme se vzdát toho, co nás stahuje dolù. 4

5 Základní údaje o organizaci Název: Farní charita Prachatice Sídlo: Sluneèná 1135, Prachatice Zøizovatel: Biskupství èeskobudìjovické, Biskupská 4, Èeské Budìjovice Právní postavení, registrace: Evidovaná právnická osoba, Ministerstvo kultury ÈR, Rejstøík právnických osob, dne , pod è.8/ /1998 Statutární zástupce: Jana Schwarzová, øeditelka Kanceláø: Vodòanská 7, Prachatice Tel.: Mobil: Web: IÈ: Bankovní spojení: ÈSOB, Nádražní 67, Prachatice è. úètu: /0300 Sbírkové konto: è. úètu: /0300, KUJCK 12042/2013/OLVV-2 ze dne Registrace poskytovaných sociálních služeb: KRAJSKÝ ÚØAD JIHOÈESKÝ KRAJ V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH, KUJCK 44509/2013/OSZV ze dne Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dìtmi - identifikátor Dùm sv. Petra pro muže v Záblatí - identifikátor Most nadìje - identifikátor Peèovatelská služba (do ) - identifikátor

6 1 CHARITNÍ DOMOV SV. DOMINIKA SAVIA pro matky s dìtmi Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dìtmi je pobytové azylové zaøízení, které poskytuje všechny základní èinnosti dané 57 zákona è. 108/2006 Sb., o sociálních službách. To znamená, že poskytuje ubytování na pøechodnou dobu (obvykle na 6 mìsícù), podmínky pro pøípravu stravy, podmínky pro zajištìní osobní hygieny, základní sociální poradenství, pomoc a ochranu oprávnìných práv a zájmù uživatele služby. Sluneèná 1135, Prachatice , Cílová skupina Charitního domova sv. Dominika Savia tìhotné ženy bez pøístøeší (vìk min. 16 let) matky s nezaopatøenými dìtmi ženy s dìtmi, které se ocitly v nepøíznivé životní situaci z dùvodu ztráty bydlení, dluhù, nevyhovujících bytových podmínek èi z dùvodu rodinných a partnerských neshod osoby s cizí státní pøíslušností za pøedpokladu, že komunikují slovem v èeském jazyce

7 Kalendárium akcí za rok 2014 V prùbìhu roku jsme uspoøádali velké množství akcí, jejichž cílem bylo zpøíjemnit maminkám a dìtem pobyt u nás. Cílem volnoèasových a motivaèních programù bylo nauèit se trávit volný èas spolu se svými dìtmi. Nadále jsme pokraèovali v akci Celé Èesko ète dìtem. leden 4 / Pohádkové odpoledne Vánoèní tématika 8 / My tøi králové jdeme k Vám.. tvoøení 17 / Òam koblížek spoleèné peèení 18 / Krmení zvíøátek tvoøení 26 / Miniškolièka pøíprava dìtí na školku a školu únor 5 / Spoleèné peèení buchty s povidly 6 / Práce na PC 7 / Spoleèné vaøení bramborový guláš 9 / Miniškolikaèka poèítání, malování, zimní tématika 12 / Srdíèkový den valentýnské tvoøení pøáníèka 28 / Karneval veselé odpoledne pro rodièe a dìti bøezen 3 / Poèítaè je kamarád základy práce na PC 10 / Spoleèné peèení pizzy 19 / Kresba mandal 20 / Návštìva plaveckého bazénu 22 / Spoleèné posezení s maminkami 23 / Miniškolièka poèítání, pozn. tvary a barvy, malování 25 / Práce na PC 30 / Práce na zahradì duben 6 / Spoleèné peèení øezy Eskymo 7 / Velikonoèní pøíbìh vyprávìní o Velikonocích 7 / Sladké peèení spoleèné peèení øezù 12 / Práce na PC 17 / Peèení velikonoèního beránka peèení a posezení 18 / Barvení velikonoèních vajíèek tvoøení 20 / Peèení velikonoèní sekané spoleèné vaøení 26 / Spoleèné vaøení koprová omáèka s knedlíkem 27 / Miniškolikaèka tvoøení z papíru, jarní tématika kvìten 3 / Zpíváme si pro radost 13 / Spoleèné vaøení ovocné knedlíky 19 / Øezy z Bebe sušenek spoleèné peèení 20 / Spoleèné zpívání - ukolébavky 22 / Karneval malování na sklo tvoøení 25 / Spoleèné zpívání zpìv, seznámení s hudeb. nástr. 31 / Den dìtí zábavné odpoledne pro dìti èerven 5 / Spoleèné zpívání Brouèkova cesta 7 / Spoleèná vycházka, opékání vuøtù 11 / Práce na PC 12 / Zpíváme si pro radost hra na nástroje 13 / Muzejní noc návštìva muzea 16 / Celé Èesko ète dìtem spoleèné ètení 17 / Zpíváme si pro radost zpìv lidových písní 20 / Zpívání a taneèky pro potìšení zpìv, tanec 22 / Spoleèné posezení s maminkami 29 / Spoleèné peèení ovocná buchta èervenec 5 / Spoleèné peèení - bublanina 6 / Spoleèné koupání na Huláku 8 / Veselé zpívání 11 / Prázdninové putování - výlet 12 / Peèení øezù s ovocem a snìhovou peøinkou 16 / Prohlídka Prachatic s výkladem 22 / Výroba zvíøátek z papíru 30 / Jak dosáhnout vnitøního pocitu pohody srpen 1 / Spoleèné peèení - piškotová buchta s tvarohem 6 / Melounové odpoledne 7 / Korálkování 13 / Spoleèné peèení banány v èokoládì 16 / Spoleèné vaøení - tìstoviny s houbami a sýrem 18 / Pøednáška- Výchova a vzdìlávání 25 / Výlet do ZOO Ohrada 30 / Louèení s prázdninami záøí 1 / Spoleèné peèení švestkový koláè 12 / Malování podle èísel 19 / Miniškolka 21 / Hopsárium È. Budìjovice 22 / Peèení pizzy 27 / Spoleèné peèení - hnìtýnky øíjen 10 / Miniškolka 13 / Pøednáška vývoj a zdraví dítìte 16 / Zábavné odpoledne - hry 18 / Korálkování 30 / Dlabání halloweenské dýnì listopad 9 / Spoleèné vaøení Plnìné zelné listy 23 / Výroba desátkù 29 / Výroba pøívìskù z FIMO hmoty 30 / Hopsárium È. Budìjovice prosinec 5 / Pøíchod Mikuláše a èerta 7 / Spoleèné peèení - cukroví 9 / Pøednáška Péèe o dìti 18 / Pøedvánoèní posezení 7

8 Statistika uživatelù služeb rok 2014 V roce 2014 využilo našich sociálních služeb celkem 58 uživatelù, tzn. 23 matek a 35 dìtí. Dùvody pøíchodu do CHD / Poèet Vìkové složení dìtí charitního domova Ztráta bydlení / 9 Nevyhovující bydlení / 4 Domácí násilí / 3 Pøíchod z jiného AD / 2 Odchod od partnera / 3 Pøíchod z jiného zaøízení / 2 Vìk / Poèet Do 3 let / 10 Do 5 let / 5 Do 10 / 13 Do 15 / 3 Do 18 / 4 Vìkové složení uživatelek v charitním domovì Vìk / Poèet / / / / / / / 3 50 a více / 1 Dùvody odchodu ze zaøízení / Poèet Nalezení vlastního ubytování / 3 Navrácení zpìt k partnerovi / 5 Odchod na ubytovnu / 3 Odchod do zahranièí / 1 Odchod do jiného AD / 8 Odchod do dìtského centra / 1 Návrat k rodinì / 2 Sociální práce v zaøízení Pracovníci zaøízení pøi práci s uživatelkami dodržují jejich práva a respektují jejich volby. Pøistupují ke každé uživatelce jako k jedineèné bytosti a podporují je v sobìstaènosti a v zaèleòování do spoleènosti. Nepohlížejí na uživatelky jako na osoby vyèlenìné ze spoleèenského prostøedí a snaží se chápat jejich problémy. 8

9 9 U nás se poøád nìco dìje :)

10 2 DÙM SV. PETRA pro muže Dùm sv. Petra pro muže je pobytovým zaøízením sociální prevence, jehož posláním je provázet èlovìka, který se ocitl bez pøístøeší, a poskytnout mu èas, prostor a podporu pøi øešení jeho nepøíznivé životní situace. Služba je urèena pro muže-jednotlivce starší 18 let, je poskytována po dobu nezbytnì nutnou, maximálnì však na 12 mìsícù. Záblatí 38, , Základní poskytované služby vytvoøení podmínek pro samostatnou pøípravu nebo pomoc s pøípravou stravy ubytování po dobu zpravidla nepøevyšující 1 rok umožnìní celkové hygieny tìla vytvoøení podmínek pro zajištìní úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výmìny ložního prádla pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi obstarávání osobních záležitostí (pomoc pøi vyøizování bìžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánù, pøi obnovení nebo upevnìní kontaktu s rodinou, pøi dalších aktivitách podporujících sociální zaèleòování osob, vèetnì uplatòování zákonných nárokù a pohledávek. 10

11 Kalendárium akcí za rok 2014 Nedílnou souèástí sociální práce jsou motivaèní programy, jejichž smyslem je získávání dovedností èi obnovení pracovních návykù uživatelù. V rámci motivaèních programù jsou též poøádány kulturnì spoleèenské akce, vzdìlávací kurzy èi pøednášky. V roce 2014 jsme uspoøádali následující akce: leden 11 / Dílenské práce (výroba krmítek pro nemigrující èeské ptactvo) 13 / Vzdìlávací kurz (dávky hmotné nouze) 17 / Kurz PC (základy práce na poèítaèi) 25 / Dílenské práce (výroba krmítek pro nemigrující èeské ptactvo) únor 22 / Dílenské práce (výroba krmítek pro nemigrující èeské ptactvo) 17 / Kurz vaøení (soutìž v pøípravì cizokrajných pokrmù) bøezen 8 / Dílenské práce (výroba døevìných rohoží) 15 / Dílenské práce (výroba døevìných rohoží) 23 / Kurz vaøení (pøíprava palaèinek se zavaøeninou) 29 / Kurz PC (základy práce na poèítaèi) duben 6 / Dílenské práce (výroba døevìných vìšákù na klíèe) 19 / Kurz vaøení (pøíprava Hrabukovských slavíkù ) kvìten 3 / Dílenské práce (opravy starého nábytku) 18 / Kurz vaøení (pøíprava kynutých knedlíkù) 24 / Dílenské práce (výroba vìšáku na odìvy) záøí 6 / Dílenské práce (výroba užitných pøedmìtù pro domácnost) 27 / Kurz vaøení (pøíprava grilované vepøové krkovice) øíjen 26 / Kurz vaøení (peèení domácího kváskového chleba) listopad 11 / Dílenské práce (výroba užitných pøedmìtù pro domácnost) 23 / Kurz vaøení (peèení domácích dalamánkù a housek) 24 / Slavnostní otevøení Multikulturního prostoru pro Záblatí 30 / Adventní besídka s uživateli prosinec 7 / Kurz vaøení (pøedvánoèní peèení vánoèek a bochánkù) 7 / Adventní besídka s uživateli 9 / Dílenské práce (výroba ptaèích krmítek) 14 / Adventní besídka s uživateli 20 / Zabijaèka 22 / Pøedvánoèní posezení s uživateli 21 / Adventní besídka s uživateli èerven 21 / Dílenské práce (výroba hracích kostek a stojánkù na tužky) 6 / Kurz vaøení (pøíprava kuøecího masa na rožni) èervenec 19 / Dílenské práce (výroba užitných pøedmìtù pro domácnost) srpen 16 / Kurz vaøení (pøíprava kuøecího masa na rožni) 23 / Dílenské práce (výroba užitných pøedmìtù pro domácnost) 11

12 Statistika uživatelù služeb rok 2014 V roce 2014 Dùm sv. Petra v Záblatí poskytl pøístøeší celkem 44 uživatelùm. Z toho 32 smluv bylo uzavøeno s novì pøíchozími uživateli, 12 uživatelù bylo ubytováno již i v roce Obložnost pøi kapacitì 13 lùžek pøedstavovala 82,52 procenta. 43 vìk Prùmìrný uživatelù Dùvody nových žádostí zájemcù o poskytnutí sociální služby / Poèet Ztráta vlastního bydlení / 5 Ukonèení výkonu trestu / 3 Ukonèení pobytu v jiném soc. zaøízení / 4 Pobyt na ulici / 20 Práce v hospodáøství / 2500 Zpracování palivového døeva / 1110 Rekonstrukce hospodáøských budov / 1730 V rámci dobrovolnické èinnosti se uživatelé podíleli na tìchto èinnostech / hod 12 Sociální práce v zaøízení V období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 bylo uskuteènìno v rámci sociální práce celkem 4649 kontaktù s uživateli. Jednalo se pøedevším o dohled pøi pracovní èinnosti èi nácvik pracovních èinností (2664 kontaktù), v oblasti individuálního plánování s uživateli bylo uskuteènìno 180 konzultací, pøi obstarávání osobních záležitostí uživatelù a oprávnìných zájmù se jednalo o 420 konzultací, osobní èi motivaèní rozhovory s uživateli byly vedeny v 554 pøípadech, poradenství bylo poskytnuto 107krát a materiální pomoc (poskytnutí potravin èi vìcná pomoc) pak 343krát.

13 Obecnì prospìšné práce Umožòujeme ve spolupráci s Probaèní a mediaèní službou Prachatice odpracování Obecnì prospìšných prací. Jedná se o nejèastìji ukládaný alternativní trest tj. trest nespojený s odnìtím svobody v Èeské republice. Odsouzený má možnost odpracovat si svùj trest a vlastní aktivitou odèinit své trestní jednání. V roce 2014 odpracovaly tøi osoby celkem 300 hodin. 13 V roce 1972 jsem ukonèil základní školní docházku. Mé rozhodnutí o tom, že se pùjdu uèit kuchaøem, bylo rychlé, neboť již jako dítì jsem pomáhal matce v kuchyni a tato práce mì bavila. Uèební obor jsem po tøech letech úspìšnì dokonèil a hned poté jsem pøijal místo kuchaøe v jedné z restaurací v Karlových Varech. Po asi dvou letech jsem nastoupil vojenskou základní službu a po jejím ukonèení jsem opìt pracoval jako kuchaø v øadì restaurací. Jak už to tak bývá, i já jsem si po èase našel partu svých vrstevníkù. S kamarády jsme velmi èasto podnikali rùzné alkoholové dýchánky, které mìly nahradit nudu a stereotyp. Bìhem jednoho takovéhoto sezení jsme se shodli na tom, že je naèase zmìnit naši nepøíznivou finanèní situaci. Zrodil se tedy plán, jak si dopomoci k pohádkovému jmìní. Jako zdroj jsme si vybrali penìžní pøepážku poboèky Èeské pošty. Nechci dále popisovat prùbìh následujícího loupežného pøepadení, neboť tento èin mi zmìnil, a vlastnì zkazil celý život. Následujících dvacet let jsem strávil za møížemi. Po ukonèení výkonu trestu již nìkolik let po sametové revoluci se mi podaøilo sehnat práci kuchaøe s ubytováním v Nìmecku. Všechny vydìlané peníze jsem však odevzdal do hracích automatù a ocitl se zcela na dnì. Tehdy jsem mìl štìstí v neštìstí. Náhodou mì oslovil terénní pracovník tamní charitní organizace a nabídl mi poskytnutí ubytování. Tuto možnost jsem okamžitì využil. Od této chvíle se mùj život zásadnì zmìnil k lepšímu. Po krátkém èase mnì pracovníci Charity dokonce pomohli sehnat pracovní místo v jednom z berlínských hotelù. Zde jsem pracoval jako pomocný kuchaø. V této dobì jsem vydìlával až dva tisíce Eur za mìsíc a myslel si, že to tak zùstane napoøád. Pak pøišla rána z èistého nebe zákeøná nemoc. Vzhledem k mému zhoršujícímu se zdravotnímu stavu jsem musel v hotelu skonèit a následnì absolvovat nìkolik nároèných operací. Po zaléèení jsem se vrátil z nemocnice a opìt se ocitnul bez práce a bez pøístøeší. Odjel jsem domù do Èech a vyhledal pomoc u Farní charity Prachatice. Zde jsem nyní ubytován. Vím, že to není možné, ale nejradìji bych tu zùstal již natrvalo. Emil životní PØÍBÌH

14 3 MOST NADÌJE terénní program Most nadìje je služba urèená lidem, kteøí se ocitli ve vážné sociální situaci, se kterou si nevìdí rady a nejsou schopni sami tento problém øešit. Jedná se o službu základního sociálního poradenství, která se poskytuje v terénu, tedy v místì, kde uživatel bydlí èi pracuje. Cílem naší pomoci je nalézt co možná nejlepší a nejjednodušší øešení souèasné nedobré situace uživatele. Chceme však také pøedejít tomu, aby lidé s odlišným životním stylem byli svým okolím (sousedy) špatnì vnímáni èi dokonce odsuzováni. Prostøednictvím naší služby chceme docílit toho, aby každý èlovìk mohl žít dùstojný a kvalitní život ve svém domovì. Vodòanská 7, Prachatice , , Obrátit se na nás mohou lidé, kteøí se ocitli v krizové sociální situaci (osoby dlouhodobì nezamìstnané, osoby pøicházející z výkonu trestu, obìti domácího násilí, osoby pøicházející z psychiatrických léèeben, azylových domù, osoby bez domova, etnické menšiny a další). Èasto pomáháme v rodinách, kde je naøízen soudní dohled, nebo se objevily výchovné problémy a zamìøujeme se na posílení vzájemné komunikace a mezilidských vztahù. Snažíme se podporovat rodièovské kompetence a nácvik základních dovedností, týkajících se péèe o dítì a základního hospodaøení v domácnosti (peníze, nákupy).

15 V roce 2014 bylo uskuteènìno 1972 kontaktù, službu využilo 232 osob, z toho novì 86 osob. PØÍBÌH uživatelky S terénním programem Most nadìje jsem spolupracovala nárazovì pøi øešení své situace. Pracovnice mi byla k dispozici dle mých potøeb a èasových možností. Pomohla mi s dluhovou situací a pøi kontaktu s úøady. Pøi rozhovorech jsme probíraly a nacvièovaly možnosti zlepšení péèe o mou dceru. Dále mi i pomáhala s dcerou cvièit Vojtovu metodu, doprovázela mne k lékaøi a pøi jednáních na úøadech. Byla mi poskytnuta velká psychická podpora, hlavnì v situaci, kdy má dcera byla umístìna do dìtského centra. Využila jsem možnosti, kdy se mnou pracovnice jezdila navštìvovat dceru do centra a pomohla mi jednat s pracovníky tohoto zaøízení. V letních mìsících mi pak bylo umožnìno být v centru spoleènì s dcerou. foto: projekt Sanovaná rodina 15

16 Peèovatelská služba Farní charita Prachatice novì zøídila od peèovatelskou službu v obcích na Prachaticku, kde tato služba nebyla poskytována. Jednalo se zejména o menší obce a vísky, kam nedojíždìli dosud registrovaní poskytovatelé. Naším cílem bylo poskytovat pøedevším služby domácí péèe. Smyslem bylo zajistit dobré podmínky pro kvalitní život ve svém domì èi domácnosti pro osoby, které mají sníženou sobìstaènost. Peèovatelská _ služba byla poskytovaná osobám, které mìly sníženou sobìstaènost z dùvodu vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního postižení, a rodinám s dìtmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Z dùvodu malého zájmu byla služba k ukonèena. PROJEKTY, programy, granty, akce, 4 Klíè grant poskytnutý z Grantového programu Jihoèeského kraje, Reg. è Cílem projektu bylo opìtovné zapojení maminek s dìtmi po opuštìní azylového domu zpìt do bìžného života. Projekt byl urèen nejen stávajícím uživatelkám v zaøízení, ale i tìm, které již zaøízení opustily, ale stále nezvládají øešit svou nepøíznivou situaci bez pomoci. U dìtí jsme se zamìøili na podpoøení všestranného rozvoje, rozvíjení sociálních kontaktù mezi dìtmi tak, aby byly schopny se vyrovnat svým vrstevníkùm. V rámci projektu Klíè probìhla øada akcí zamìøených na nácvik dovedností péèe o domácnost, péèe o dítì, osvojení si hygienických zásad vèetnì duševní hygieny. S dìtmi pøedškolního vìku jsme se zamìøili na pøedškolní vzdìlávání a to pøedevším formou hry. Školním dìtem byla nabídnuta pomoc pøi pøípravì do školy a douèování. 16

17 Výlet do Hopsária Díky Nadaènímu fondu Kolowrátek jsme v rámci projektu Výlet do Hopsária mìli možnost dvakrát navštívit zábavné centrum pro rodiny. Cílem bylo zpøíjemnit maminkám a jejich dìtem pobyt v zaøízení charitního domova. Zážitkem pro dìti byla již cesta pohodlným vláèkem do Èeských Budìjovic. Nejvíce si ovšem dìti užily pøímo v Hopsáriu, kde se jim naskytla možnost vyzkoušet si øadu zábavných atrakcí. Nakonec se do skotaèení zapojily i nìkteré z maminek a hned bylo veseleji. Tento spoleènì strávený èas byl pro všechny krásným zážitkem. Spokojené úsmìvy na tváøích dìtí a maminek mluvily za vše. Souèástí výletu byl i spoleèný obìd v zaøízení Hopsária. Dìti si pochutnaly na polévce, pizze a jiných dobrotách. Za zbývající finanèní prostøedky byly zakoupeny hraèky (skákací míèe, badminton), které budou využity v rámci volnoèasových aktivit poøádaných pro dìti. Veselý domeèek Nadaèní fond J&T nás podpoøil v projektu Veselý domeèek. Cílem bylo zlepšit životní podmínky v Charitním domovì sv. Dominika Savia pro matky s dìtmi, aby domov pùsobil pøíjemnì a útulnì zejména pro dìti. Hlavní myšlenkou celého projektu bylo vytvoøení bezpeèného a hravého prostøedí proto tedy název celého projektu Veselý domeèek. Pokoje byly novì vymalovány takovými barvami, u nichž je z výzkumù patrné, že dobøe pùsobí na lidskou psychiku. Dále došlo k úpravì interiéru díky nákupu nových záclon, závìsù a povleèení, aby pokoj pùsobil stejnorodým a uklidòujícím dojmem domácího prostøedí. Pøi nákupu dekorativních závìsù byly voleny takové barvy, aby ladily s interiérem pokoje. Projekt byl koncipován s ohledem na zlepšení životních podmínek v charitním domovì a také vnímání tìchto zmìn dìtmi z hlediska barevnosti a hravosti úprav daných pokojù. Cesta do života V rámci preventivní aktivity na podporu rodiny probìhl v roce 2014 v Charitním domovì pro matky s dìtmi projekt Cesta do života. Cílem tohoto projektu bylo napomoci matkám pomáhat zlepšit jejich rodièovské kompetence a nauèit se dovednostem, jak se stát dobrým rodièem, pøedevším ve smyslu uvìdomìní si významu stabilních vazeb mezi rodièem a dítìtem. V rámci pøednášek se maminky seznámily se základními rodièovskými kompetencemi a získaly informace jak správnì peèovat o své dìti. V praktické èásti pomocí nácviku dovedností si osvojily získané teoretické znalosti v praxi. Nácvik byl zamìøen pøedevším na správné zajištìní hygieny dítìte, nácvik vaøení, nácvik hospodaøení s finanèními prostøedky. V rámci projektu byly realizovány edukaèní èinnosti urèené pro matky uživatelky azylového domu. Zrealizovali jsme 3 pøednášky: probìhla pøednáška na téma Jak dosáhnout vnitøní pohody. Byla zamìøena pøedevším na zajištìní potøeb maminek. Matky v dopoledním bloku získaly informace o rùzných potížích pøi výchovì a vzdìlávání dìtí se specifickými poruchami uèení, ADHD, poruchami øeèi apod. Odpolední blok probíhal na zahradì azylového domu. Zde se již matky spolu s dìtmi uèily, jak lze efektivnì spolu trávit volný èas. Probìhla ukázka rùzných spoleèenských her, prostøednictvím nichž se lze správnì nauèit komunikovat se svými dìtmi. Matky mìly možnost se seznámit i se základy reflexní terapie a jejím využití v bìžném denním životì probìhla odborná pøednáška zamìøená na vývoj a zdraví dítìte v prenatálním a postnatálním období. Matky se seznámily se základními dìtskými nemocemi a zpùsoby jejich léèby, získaly znalosti o psychomotorickém vývoji dítìte a rovnìž se seznámily se zásadami správné výživy probìhla pøednáška pod vedením dìtské lékaøky, která se zamìøila pøedevším na téma péèe o novorozence, oèkování a posílení dìtské imunity. Lékaøka v rámci pøednášky zodpovídala na konkrétní dotazy úèastnic. 17

18 Høištì u Dominika V rámci grantového projektu Era pomáhá regionùm jsme uskuteènili projekt s názvem Høištì u Dominika, jehož cílem bylo zajistit rekonstrukci stávajících pøilehlých ploch a rozšíøení høištì o nové herní prvky. Høištì je urèeno dìtem z charitního domova, ale je i volnì dostupné veøejnosti. V rámci projektu došlo k výstavbì nového schodištì a pøístupového chodníku do budovy v zadní èásti areálu zaøízení. Stavební práce realizovala firma SABBIA s.r.o., Neumannova 158, Prachatice. Dìtské høištì je rozšíøeno o nové atraktivní herní prvky skluzavku se zastøešením urèenou pro mladší dìti a provazové prolézaèky vhodné pro starší dìti. Výroby a montáže herních prvkù se ujala firma LUNA PROGRESS s.r.o. Zdenice 40, Nebahovy. Projekt jsme mohli realizovat díky dofinancování od Diecézní charity Èeské Budìjovice. Odmìnou jsou nám rozzáøené oèi a úsmìvy našich malých obyvatel. Hrajeme si s dinosaury aneb cesta do minulosti Za finanèní podpory Mìsta Prachatice probìhly v Charitním domovì sv. Dominika Savia pro matky s dìtmi dvì zábavné akce, díky nimž mohly maminky spolu se svými dìtmi strávit pøíjemný èas. První naší spoleènou akcí byl výlet vlakem do zoologické zahrady Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Nejvíce èasu dìti strávily ve volném výbìhu s kozami a na dìtském venkovním høišti. Druhou uskuteènìnou akcí byl zábavný den na zahradì charitního domova. Ten se nesl v duchu zábavy, her a smíchu a to pøedevším pøi zpívání karaoke. Završením celodenní akce bylo spoleèné opékání vuøtù. Ze získaných finanèních prostøedkù byly rovnìž zakoupeny spoleèenské hry. Krabice od bot Poprvé jsme se v letošním roce zapojili do pøedvánoèní akce Krabice od bot, která probíhala letos v Èeské republice již ètvrtým rokem. Záštitu projektu poskytuje Èeskobratrská církev evangelická a Diakonie ÈCE. Radost z dárkù mìly dìti z azylového domu a také dìti ze sociálnì slabých rodin, se kterými spolupracujeme v rámci terénního programu Most nadìje. Zde bylo obdarováno celkem 31 dìtí z 19 rodin. Rodiny pocházejí z Prachatic, Husince, Ktiše, Volar, Hracholusk i Bøezovíku. Duhová bublina II, Nadaèní fond spoleènosti Henkel ÈR Za pomoci projektu Duhová bublina II jsme mìli možnost poskytnout hygienickou pomoc uživatelkám charitního domova pro matky s dìtmi, uživatelùm v azylovém domì pro muže a v neposlední øadì i rodinám, které žijí na hranici hmotné nouze a využívají pomoci terénního programu. V azylovém domì pro muže byla hygienická pomoc poskytnuta uživatelùm pøi pøíchodu do zaøízení a to formou vstupního balíèku. V charitním domovì pro matky s dìtmi využily pomoc uživatelky ubytované v zaøízení. Terénní program distribuoval hygienické balíèky do rodin žijícím dlouhodobì na hranici hmotné nouze. Celkem byla poskytnuta pomoc 38 rodinám. Cílem projektu bylo umožnit rodinám a jednotlivcùm øádnì peèovat o èistotu a udržet si tak standardní hygienické návyky. Pomocí hygienických balíèkù jsme mohli tìmto lidem pomoci pøekonat nepøíznivé období. Rádi bychom touto cestou podìkovali spoleènosti Henkel ÈR za poskytnuté hygienické a èisticí prostøedky. Potravinová banka Vysoèina, o.s. Zapojili jsme se do Národní potravinové sbírky, jejímž prostøednictvím se nám podaøilo vybrat celkové množství 231 kg potravin. Tyto potraviny jsme vybrali v prachatickém Penny Marketu. Postní almužna 2014 Nejen lidé vìøící, ale také všichni, kdo se chtìli pøidat, byli i v roce 2014 zváni k úèasti na starobylé postní tradici almužnì. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si bìhem postního období odøeknete, mùžete vložit do papírové postní krabièky. A tu na konci postu pøinesete do kostela. Tyto prostøedky poté církev prostøednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potøebným. Podstatou je tedy, že èlovìk do malé papírové schránky vloží obnos pøibližnì ve výši ceny požitku, který si odøekl. A èástka, kterou jsme si odepøeli, pak pomùže jiným. Každý si urèí úèel, na který má být obsah jeho kasièky využit. Naše charita obdržela pro své služby 1055,- Kè. O Tøíkrálové sbírce Jako každý rok, tak i poèátek roku 2014 byl ve znamení realizace tradièní Tøíkrálové sbírky. Do sbírky se v letošním roce zapojilo 43 vedoucích skupinek a nìkolik desítek dìtí z farnosti Prachatice, Netolice, Vlachovo Bøezí, Strunkovice nad Blanicí, Lhenic a Volar. Lidé mìli možnost pøispìt do 52 kasièek a vyjádøit tím svou solidaritu s potøebnými lidmi. Podaøilo se nám v letošním roce navštívit i nové obce, kam tøi králové pøinesli zvìst o narození Ježíše Krista a Boží požehnání všem lidem dobré vùle. V letošní sbírce bylo od dárcù vybráno Kè. Získané finance podpoøily sociální služby Farní charity Prachatice. Èást získaných prostøedkù byla pøedána i do Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. Most nadìje, projekt Sanovaná rodina Pøímá práce s rodinami øešení problematiky se týkalo kombinace poradenství a asistence, dále byly s rodinami sestavovány individuální plány, na kterých se v prùbìhu roku pracovalo, byla nabídnuta i krizová intervence, která byla nìkterými rodinami využívána. V rámci pøímé práce v rodinách bylo zrealizováno celkem 762 kontaktù u 18 rodin, z nich 387 se týkalo poradenství (v oblasti péèe o dítì 106 kontaktù, základního poradenství se týkalo 131 kontaktù, dále z oblasti zamìstnání 34 kontaktù, v oblasti bydlení 58 kontaktù, dluhové problematice se vìnovalo 20 kontaktù, dávkám 11 kontaktù, oblasti nemoci a zdraví 18

19 23 kontaktù, rùzná témata 4 kontakty); asistence se týkalo 94 kontaktù (jednalo se zejména o doprovody a nácviky modelových situací i jednotlivých kompetencí a dovedností zejména v oblasti péèe o dítì, péèe o nemocné dítì, zamìøení na školní pøípravy apod.). Projekt splnil svùj cíl zejména v oblasti prohloubení užší spolupráce s pracovníky OSPOD, kdy se nám podaøilo spoleènì postupovat v øešení kumulativních problémù jednotlivých rodin. Soubìžnou spoluprací se øešilo nìkolik oblastí a tak došlo k narovnání nìkterých bariér (zejména jsme zaznamenali lepší pøípravu dìtí do škol, snížil se poèet záškoláckých hodin, i péèe o dìti v pøedškolním vìku v oblasti preventivních prohlídek a zmìn ve stravování a hygienické péèi byl u nìkolika rodin znatelný). Pøímá práce s uživateli pøinesla pro pracovníky zejména pozitivní pøínos ve skuteènosti, že se mohli pracovníci zamìøit na øešení problémù v celé jejich šíøi od péèe o dítì, pøes øešení dluhù, zamìstnání až k zdravotní péèi. Prevence sociálního vylouèení a komunitní práce za rok 2014, Program Úøadu vlády Èeské republiky Hlavním cílem projektu bylo podpoøit jedince i rodiny z vylouèených lokalit pøedevším v oblasti péèe o zdraví a zdravého životního stylu. Projektovým zámìrem bylo, aby osoby z cílové skupiny projektu získaly adekvátní dovednosti, které by z dlouhodobého hlediska zajistily kvalitu života ve vylouèených lokalitách, podpoøily zdravý vývoj dìtí a mladistvých, podpoøily informovanost v oblasti práv a povinností a zajistily bezpeèný a pøíjemný život starší generaci osob z vylouèených lokalit ve mìstech Prachatice a Volary. V rámci projektu byly naplánovány 3 aktivity zamìøené na pøímou práci s obyvatelivylouèených lokalit: 1. Edukace a osvìta cílové skupiny - v oblasti zdravého životního stylu; 2. Pomoc pøi øešení zdravotních problémù a jejich prevence doprovody, nácviky, poradenství ve zdravotní a ošetøovatelské oblasti; 3. Zprostøedkování informací z oblasti zdraví a kontaktù na zdravotnické instituce. Druhá èást projektu byla zamìøena na podporu kvality samotné služby, mezi její aktivity patøilo napøíklad: 1. Vzdìlávání pracovníkù v pøímé péèi smìøovalo ke zvyšování specifické odbornosti pro práci ve vylouèených lokalitách; 2. Monitoring vylouèených lokalit obsahovalo jak zjišťování potøeb obyvatel vylouèených lokalit, tak i sledování a definování potencionálních rizik ohrožujících kvalitu života ve vylouèených lokalitách; 3. Spolupráce s místními institucemi i organizacemi s cílem budovat obecné povìdomí zejména odborné veøejnosti o tématech vylouèených lokalit a pochopení odlišného života. Do projektu bylo zapojeno celkem 68 uživatelù (v pùvodní žádosti jsme plánovali 61 uživatelù), z toho 7 mužù a 61 žen z celého øešeného území. Celkem bylo poskytnuto 503 kontaktù pøímé péèe u uživatelù služby. Kotva, grant poskytnutý z Grantového programu Jihoèeského kraje, Reg. è V rámci grantového programu zamìøeného na podporu sociálních služeb nedefinovaných v zákonì è. 108/2006 Sb. o sociálních službách byl v Domì sv. Petra pro muže bez domova v Záblatí pøi Farní charitì Prachatice realizován projekt KOTVA. Cílem programu bylo napomoci souèasným i bývalým uživatelùm sociální služby s návratem do bìžného života formou následujících aktivit: nácvik sociálních dovedností - vystupování, zásady verbální a neverbální komunikace, spoleèenské role (zamìstnanec, partner, rodiè, soused), pøijímací pohovor s potencionálním zamìstnavatelem, obhajoba vlastních práv, komunikace na úøadech, nácvik dovedností v písemném styku - náležitosti úøední korespondence, tvorba strukturovaného životopisu, práce s osobním poèítaèem - získávání základních dovedností pøi práci s internetem, em, nácvik dovedností pøi péèi o domácnost - základní zásady vedení domácnosti, aktivní kurz pøípravy jídel èeské kuchynì, sestavení rozpoètu domácnosti, seznamování se se zásadami zdravého životního stylu - životospráva, péèe o tìlo, zásady duševní hygieny, vyrovnávání se s nároènými životními situacemi, nebezpeèí užívání návykových látek. Oprava památky stáje Záblatí (II. èást), Dokonèení projektu FCH Prachatice FCH Prachatice uskuteènila a dokonèila v DSP realizaci projektu Oprava památky stáje Záblatí II. èást. Tento projekt byl realizován z Programu rozvoje venkova ÈR (PRV) ze Státního zemìdìlského intervenèního fondu (SZIF) na základì naøízení Rady ES o podpoøe pro rozvoj venkova z Evropského zemìdìlského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Realizace projektu je souèástí PRV s názvem Realizace místní rozvojové strategie. Na realizaci projektu dohlížela místní akèní skupina Obèanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP se sídlem v Malenicích. Hlavním cílem projektu byla oprava havarijního stavu pùvodní stáje a vybudování multifunkèní místnosti jak pro uživatele sociální služby azylového domu, tak pro veøejnost. Uživatelé sociální služby využijí rekonstruované prostory jako spoleèenskou místnost pro zajištìní volnoèasových aktivit, pro poøádání vzdìlávacích, kulturních a sportovních akcí. Záblatským obèanùm pak multifunkèní místnost poslouží k poøádání rùzných kulturních a spoleèenských akcí, výstav, pøednášek èi oslav životních jubileí. Dále zde vzniknou skladové prostory pro úèely materiálnì- technického zajištìní provozu azylového domu. Projekt Oprava památky stáje Záblatí II. èást pøispìje k udržení kvality života na venkovì. Vytváøí prostor pro trávení volného èasu uživatelù azylového domu i obèanù Záblatí. Zachovává odkaz pøedchozích generací, v nìmž byla fara považována za otevøený prostor pro rozvoj mezilidských vztahù. Tím pøispívá ke zdárnému návratu sociálnì vylouèených osob zpìt do spoleènosti. Multikulturní prostor pro Záblatí Farní charita Prachatice realizovala v Domì sv. Petra pro muže bez domova v Záblatí projekt Multikulturní prostor pro Záblatí. Tento projekt byl realizován z Programu rozvoje venkova ÈR (PRV) ze Státního zemìdìlského intervenèního fondu (SZIF) na základì naøízení Rady ES o podpoøe pro rozvoj venkova z Evropského zemìdìlského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Realizace projektu je souèástí PRV s názvem Realizace místní rozvojové strategie. Na realizaci projektu dohlíží místní akèní skupina Obèanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP se sídlem v Malenicích. Projekt 19

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Název: Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 IÈO: 70996415 DIÈ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail: ms.vancurova@tiscali.cz internetové stránky: www.msvancurovanachod.cz

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Agentura Koniklec je obèanské sdružení pro lidská práva a životní prostøedí, založené v roce 1992. Agentura Koniklec smìøuje k vyhledávání a uskuteèòování efektivních a netradièních

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc

Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc za rok 2003 Hnutí DUHA místní skupina Olomouc Kdo jsme? Autoøi pøíspìvkù: Mgr Jiøina Popelková Bc Klára Kratochvílová Mgr Dominika Glacová Miroslav Kutal Iva Rašnerová

Více

našimi pravidelnými pøispìvateli. I drobný finanèní dar nám pomùže udržet a rozvíjet naše dosavadní aktivity

našimi pravidelnými pøispìvateli. I drobný finanèní dar nám pomùže udržet a rozvíjet naše dosavadní aktivity Vážení pøátelé, pøedkládáme Vám výroèní zprávu Hnutí DUHA Olomouc za rok 007 Chtìli bychom Vám touto cestou podìkovat za Vaši pøízeò a podporu Dìkujeme i tìm, kteøí v roce 007 využili našich služeb nebo

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Milí pøíznivci Suchopýru, ještì existujeme a tak mùeme podat Výroèní. Váený ètenáøi výroèní zprávy,

Milí pøíznivci Suchopýru, ještì existujeme a tak mùeme podat Výroèní. Váený ètenáøi výroèní zprávy, Výroční zpráva 2002 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí pøíznivci Suchopýru, ještì existujeme a tak mùeme podat Výroèní zprávu. e bychom se dostali mezi ohroené druhy? Je tomu skoro tak. Obecnì

Více