FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014"

Transkript

1 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní

2 Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign

3 Úvod 4 Základní údaje o organizaci 5 1/ CHARITNÍ DOMOV SV. DOMINIKA SAVIA 6 2/ DÙM SV. PETRA 10 3/ MOST NADÌJE 14 4/ PEÈOVATELSKÁ SLUŽBA 16 PROJEKTY 16 Ekonomické info 21 DÁRCI 22 Obsah

4 Úvod Pøedkládáme Vám zhodnocení naší práce a èinnosti za rok Ani tento rok se neobešel bez zmìn v naší organizaci. Tyto zmìny se však nijak neprojevily na kvalitì námi poskytovaných služeb. Stále se nepøestáváme snažit, aby se naše služby staly ostrùvky bezpeèí pro všechny, kterým se momentálnì nedaøí a ztrácejí kontrolu nad svým životem. Dovolte, abych podìkovala všem spolupracovníkùm a také všem, kteøí nám jakýmkoliv zpùsobem pomáhají k tomu, abychom mohli pomáhat všem potøebným. Jana Schwarzová, øeditelka Pokud chceme létat, musíme se vzdát toho, co nás stahuje dolù. 4

5 Základní údaje o organizaci Název: Farní charita Prachatice Sídlo: Sluneèná 1135, Prachatice Zøizovatel: Biskupství èeskobudìjovické, Biskupská 4, Èeské Budìjovice Právní postavení, registrace: Evidovaná právnická osoba, Ministerstvo kultury ÈR, Rejstøík právnických osob, dne , pod è.8/ /1998 Statutární zástupce: Jana Schwarzová, øeditelka Kanceláø: Vodòanská 7, Prachatice Tel.: Mobil: Web: IÈ: Bankovní spojení: ÈSOB, Nádražní 67, Prachatice è. úètu: /0300 Sbírkové konto: è. úètu: /0300, KUJCK 12042/2013/OLVV-2 ze dne Registrace poskytovaných sociálních služeb: KRAJSKÝ ÚØAD JIHOÈESKÝ KRAJ V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH, KUJCK 44509/2013/OSZV ze dne Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dìtmi - identifikátor Dùm sv. Petra pro muže v Záblatí - identifikátor Most nadìje - identifikátor Peèovatelská služba (do ) - identifikátor

6 1 CHARITNÍ DOMOV SV. DOMINIKA SAVIA pro matky s dìtmi Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dìtmi je pobytové azylové zaøízení, které poskytuje všechny základní èinnosti dané 57 zákona è. 108/2006 Sb., o sociálních službách. To znamená, že poskytuje ubytování na pøechodnou dobu (obvykle na 6 mìsícù), podmínky pro pøípravu stravy, podmínky pro zajištìní osobní hygieny, základní sociální poradenství, pomoc a ochranu oprávnìných práv a zájmù uživatele služby. Sluneèná 1135, Prachatice , Cílová skupina Charitního domova sv. Dominika Savia tìhotné ženy bez pøístøeší (vìk min. 16 let) matky s nezaopatøenými dìtmi ženy s dìtmi, které se ocitly v nepøíznivé životní situaci z dùvodu ztráty bydlení, dluhù, nevyhovujících bytových podmínek èi z dùvodu rodinných a partnerských neshod osoby s cizí státní pøíslušností za pøedpokladu, že komunikují slovem v èeském jazyce

7 Kalendárium akcí za rok 2014 V prùbìhu roku jsme uspoøádali velké množství akcí, jejichž cílem bylo zpøíjemnit maminkám a dìtem pobyt u nás. Cílem volnoèasových a motivaèních programù bylo nauèit se trávit volný èas spolu se svými dìtmi. Nadále jsme pokraèovali v akci Celé Èesko ète dìtem. leden 4 / Pohádkové odpoledne Vánoèní tématika 8 / My tøi králové jdeme k Vám.. tvoøení 17 / Òam koblížek spoleèné peèení 18 / Krmení zvíøátek tvoøení 26 / Miniškolièka pøíprava dìtí na školku a školu únor 5 / Spoleèné peèení buchty s povidly 6 / Práce na PC 7 / Spoleèné vaøení bramborový guláš 9 / Miniškolikaèka poèítání, malování, zimní tématika 12 / Srdíèkový den valentýnské tvoøení pøáníèka 28 / Karneval veselé odpoledne pro rodièe a dìti bøezen 3 / Poèítaè je kamarád základy práce na PC 10 / Spoleèné peèení pizzy 19 / Kresba mandal 20 / Návštìva plaveckého bazénu 22 / Spoleèné posezení s maminkami 23 / Miniškolièka poèítání, pozn. tvary a barvy, malování 25 / Práce na PC 30 / Práce na zahradì duben 6 / Spoleèné peèení øezy Eskymo 7 / Velikonoèní pøíbìh vyprávìní o Velikonocích 7 / Sladké peèení spoleèné peèení øezù 12 / Práce na PC 17 / Peèení velikonoèního beránka peèení a posezení 18 / Barvení velikonoèních vajíèek tvoøení 20 / Peèení velikonoèní sekané spoleèné vaøení 26 / Spoleèné vaøení koprová omáèka s knedlíkem 27 / Miniškolikaèka tvoøení z papíru, jarní tématika kvìten 3 / Zpíváme si pro radost 13 / Spoleèné vaøení ovocné knedlíky 19 / Øezy z Bebe sušenek spoleèné peèení 20 / Spoleèné zpívání - ukolébavky 22 / Karneval malování na sklo tvoøení 25 / Spoleèné zpívání zpìv, seznámení s hudeb. nástr. 31 / Den dìtí zábavné odpoledne pro dìti èerven 5 / Spoleèné zpívání Brouèkova cesta 7 / Spoleèná vycházka, opékání vuøtù 11 / Práce na PC 12 / Zpíváme si pro radost hra na nástroje 13 / Muzejní noc návštìva muzea 16 / Celé Èesko ète dìtem spoleèné ètení 17 / Zpíváme si pro radost zpìv lidových písní 20 / Zpívání a taneèky pro potìšení zpìv, tanec 22 / Spoleèné posezení s maminkami 29 / Spoleèné peèení ovocná buchta èervenec 5 / Spoleèné peèení - bublanina 6 / Spoleèné koupání na Huláku 8 / Veselé zpívání 11 / Prázdninové putování - výlet 12 / Peèení øezù s ovocem a snìhovou peøinkou 16 / Prohlídka Prachatic s výkladem 22 / Výroba zvíøátek z papíru 30 / Jak dosáhnout vnitøního pocitu pohody srpen 1 / Spoleèné peèení - piškotová buchta s tvarohem 6 / Melounové odpoledne 7 / Korálkování 13 / Spoleèné peèení banány v èokoládì 16 / Spoleèné vaøení - tìstoviny s houbami a sýrem 18 / Pøednáška- Výchova a vzdìlávání 25 / Výlet do ZOO Ohrada 30 / Louèení s prázdninami záøí 1 / Spoleèné peèení švestkový koláè 12 / Malování podle èísel 19 / Miniškolka 21 / Hopsárium È. Budìjovice 22 / Peèení pizzy 27 / Spoleèné peèení - hnìtýnky øíjen 10 / Miniškolka 13 / Pøednáška vývoj a zdraví dítìte 16 / Zábavné odpoledne - hry 18 / Korálkování 30 / Dlabání halloweenské dýnì listopad 9 / Spoleèné vaøení Plnìné zelné listy 23 / Výroba desátkù 29 / Výroba pøívìskù z FIMO hmoty 30 / Hopsárium È. Budìjovice prosinec 5 / Pøíchod Mikuláše a èerta 7 / Spoleèné peèení - cukroví 9 / Pøednáška Péèe o dìti 18 / Pøedvánoèní posezení 7

8 Statistika uživatelù služeb rok 2014 V roce 2014 využilo našich sociálních služeb celkem 58 uživatelù, tzn. 23 matek a 35 dìtí. Dùvody pøíchodu do CHD / Poèet Vìkové složení dìtí charitního domova Ztráta bydlení / 9 Nevyhovující bydlení / 4 Domácí násilí / 3 Pøíchod z jiného AD / 2 Odchod od partnera / 3 Pøíchod z jiného zaøízení / 2 Vìk / Poèet Do 3 let / 10 Do 5 let / 5 Do 10 / 13 Do 15 / 3 Do 18 / 4 Vìkové složení uživatelek v charitním domovì Vìk / Poèet / / / / / / / 3 50 a více / 1 Dùvody odchodu ze zaøízení / Poèet Nalezení vlastního ubytování / 3 Navrácení zpìt k partnerovi / 5 Odchod na ubytovnu / 3 Odchod do zahranièí / 1 Odchod do jiného AD / 8 Odchod do dìtského centra / 1 Návrat k rodinì / 2 Sociální práce v zaøízení Pracovníci zaøízení pøi práci s uživatelkami dodržují jejich práva a respektují jejich volby. Pøistupují ke každé uživatelce jako k jedineèné bytosti a podporují je v sobìstaènosti a v zaèleòování do spoleènosti. Nepohlížejí na uživatelky jako na osoby vyèlenìné ze spoleèenského prostøedí a snaží se chápat jejich problémy. 8

9 9 U nás se poøád nìco dìje :)

10 2 DÙM SV. PETRA pro muže Dùm sv. Petra pro muže je pobytovým zaøízením sociální prevence, jehož posláním je provázet èlovìka, který se ocitl bez pøístøeší, a poskytnout mu èas, prostor a podporu pøi øešení jeho nepøíznivé životní situace. Služba je urèena pro muže-jednotlivce starší 18 let, je poskytována po dobu nezbytnì nutnou, maximálnì však na 12 mìsícù. Záblatí 38, , Základní poskytované služby vytvoøení podmínek pro samostatnou pøípravu nebo pomoc s pøípravou stravy ubytování po dobu zpravidla nepøevyšující 1 rok umožnìní celkové hygieny tìla vytvoøení podmínek pro zajištìní úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výmìny ložního prádla pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi obstarávání osobních záležitostí (pomoc pøi vyøizování bìžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánù, pøi obnovení nebo upevnìní kontaktu s rodinou, pøi dalších aktivitách podporujících sociální zaèleòování osob, vèetnì uplatòování zákonných nárokù a pohledávek. 10

11 Kalendárium akcí za rok 2014 Nedílnou souèástí sociální práce jsou motivaèní programy, jejichž smyslem je získávání dovedností èi obnovení pracovních návykù uživatelù. V rámci motivaèních programù jsou též poøádány kulturnì spoleèenské akce, vzdìlávací kurzy èi pøednášky. V roce 2014 jsme uspoøádali následující akce: leden 11 / Dílenské práce (výroba krmítek pro nemigrující èeské ptactvo) 13 / Vzdìlávací kurz (dávky hmotné nouze) 17 / Kurz PC (základy práce na poèítaèi) 25 / Dílenské práce (výroba krmítek pro nemigrující èeské ptactvo) únor 22 / Dílenské práce (výroba krmítek pro nemigrující èeské ptactvo) 17 / Kurz vaøení (soutìž v pøípravì cizokrajných pokrmù) bøezen 8 / Dílenské práce (výroba døevìných rohoží) 15 / Dílenské práce (výroba døevìných rohoží) 23 / Kurz vaøení (pøíprava palaèinek se zavaøeninou) 29 / Kurz PC (základy práce na poèítaèi) duben 6 / Dílenské práce (výroba døevìných vìšákù na klíèe) 19 / Kurz vaøení (pøíprava Hrabukovských slavíkù ) kvìten 3 / Dílenské práce (opravy starého nábytku) 18 / Kurz vaøení (pøíprava kynutých knedlíkù) 24 / Dílenské práce (výroba vìšáku na odìvy) záøí 6 / Dílenské práce (výroba užitných pøedmìtù pro domácnost) 27 / Kurz vaøení (pøíprava grilované vepøové krkovice) øíjen 26 / Kurz vaøení (peèení domácího kváskového chleba) listopad 11 / Dílenské práce (výroba užitných pøedmìtù pro domácnost) 23 / Kurz vaøení (peèení domácích dalamánkù a housek) 24 / Slavnostní otevøení Multikulturního prostoru pro Záblatí 30 / Adventní besídka s uživateli prosinec 7 / Kurz vaøení (pøedvánoèní peèení vánoèek a bochánkù) 7 / Adventní besídka s uživateli 9 / Dílenské práce (výroba ptaèích krmítek) 14 / Adventní besídka s uživateli 20 / Zabijaèka 22 / Pøedvánoèní posezení s uživateli 21 / Adventní besídka s uživateli èerven 21 / Dílenské práce (výroba hracích kostek a stojánkù na tužky) 6 / Kurz vaøení (pøíprava kuøecího masa na rožni) èervenec 19 / Dílenské práce (výroba užitných pøedmìtù pro domácnost) srpen 16 / Kurz vaøení (pøíprava kuøecího masa na rožni) 23 / Dílenské práce (výroba užitných pøedmìtù pro domácnost) 11

12 Statistika uživatelù služeb rok 2014 V roce 2014 Dùm sv. Petra v Záblatí poskytl pøístøeší celkem 44 uživatelùm. Z toho 32 smluv bylo uzavøeno s novì pøíchozími uživateli, 12 uživatelù bylo ubytováno již i v roce Obložnost pøi kapacitì 13 lùžek pøedstavovala 82,52 procenta. 43 vìk Prùmìrný uživatelù Dùvody nových žádostí zájemcù o poskytnutí sociální služby / Poèet Ztráta vlastního bydlení / 5 Ukonèení výkonu trestu / 3 Ukonèení pobytu v jiném soc. zaøízení / 4 Pobyt na ulici / 20 Práce v hospodáøství / 2500 Zpracování palivového døeva / 1110 Rekonstrukce hospodáøských budov / 1730 V rámci dobrovolnické èinnosti se uživatelé podíleli na tìchto èinnostech / hod 12 Sociální práce v zaøízení V období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 bylo uskuteènìno v rámci sociální práce celkem 4649 kontaktù s uživateli. Jednalo se pøedevším o dohled pøi pracovní èinnosti èi nácvik pracovních èinností (2664 kontaktù), v oblasti individuálního plánování s uživateli bylo uskuteènìno 180 konzultací, pøi obstarávání osobních záležitostí uživatelù a oprávnìných zájmù se jednalo o 420 konzultací, osobní èi motivaèní rozhovory s uživateli byly vedeny v 554 pøípadech, poradenství bylo poskytnuto 107krát a materiální pomoc (poskytnutí potravin èi vìcná pomoc) pak 343krát.

13 Obecnì prospìšné práce Umožòujeme ve spolupráci s Probaèní a mediaèní službou Prachatice odpracování Obecnì prospìšných prací. Jedná se o nejèastìji ukládaný alternativní trest tj. trest nespojený s odnìtím svobody v Èeské republice. Odsouzený má možnost odpracovat si svùj trest a vlastní aktivitou odèinit své trestní jednání. V roce 2014 odpracovaly tøi osoby celkem 300 hodin. 13 V roce 1972 jsem ukonèil základní školní docházku. Mé rozhodnutí o tom, že se pùjdu uèit kuchaøem, bylo rychlé, neboť již jako dítì jsem pomáhal matce v kuchyni a tato práce mì bavila. Uèební obor jsem po tøech letech úspìšnì dokonèil a hned poté jsem pøijal místo kuchaøe v jedné z restaurací v Karlových Varech. Po asi dvou letech jsem nastoupil vojenskou základní službu a po jejím ukonèení jsem opìt pracoval jako kuchaø v øadì restaurací. Jak už to tak bývá, i já jsem si po èase našel partu svých vrstevníkù. S kamarády jsme velmi èasto podnikali rùzné alkoholové dýchánky, které mìly nahradit nudu a stereotyp. Bìhem jednoho takovéhoto sezení jsme se shodli na tom, že je naèase zmìnit naši nepøíznivou finanèní situaci. Zrodil se tedy plán, jak si dopomoci k pohádkovému jmìní. Jako zdroj jsme si vybrali penìžní pøepážku poboèky Èeské pošty. Nechci dále popisovat prùbìh následujícího loupežného pøepadení, neboť tento èin mi zmìnil, a vlastnì zkazil celý život. Následujících dvacet let jsem strávil za møížemi. Po ukonèení výkonu trestu již nìkolik let po sametové revoluci se mi podaøilo sehnat práci kuchaøe s ubytováním v Nìmecku. Všechny vydìlané peníze jsem však odevzdal do hracích automatù a ocitl se zcela na dnì. Tehdy jsem mìl štìstí v neštìstí. Náhodou mì oslovil terénní pracovník tamní charitní organizace a nabídl mi poskytnutí ubytování. Tuto možnost jsem okamžitì využil. Od této chvíle se mùj život zásadnì zmìnil k lepšímu. Po krátkém èase mnì pracovníci Charity dokonce pomohli sehnat pracovní místo v jednom z berlínských hotelù. Zde jsem pracoval jako pomocný kuchaø. V této dobì jsem vydìlával až dva tisíce Eur za mìsíc a myslel si, že to tak zùstane napoøád. Pak pøišla rána z èistého nebe zákeøná nemoc. Vzhledem k mému zhoršujícímu se zdravotnímu stavu jsem musel v hotelu skonèit a následnì absolvovat nìkolik nároèných operací. Po zaléèení jsem se vrátil z nemocnice a opìt se ocitnul bez práce a bez pøístøeší. Odjel jsem domù do Èech a vyhledal pomoc u Farní charity Prachatice. Zde jsem nyní ubytován. Vím, že to není možné, ale nejradìji bych tu zùstal již natrvalo. Emil životní PØÍBÌH

14 3 MOST NADÌJE terénní program Most nadìje je služba urèená lidem, kteøí se ocitli ve vážné sociální situaci, se kterou si nevìdí rady a nejsou schopni sami tento problém øešit. Jedná se o službu základního sociálního poradenství, která se poskytuje v terénu, tedy v místì, kde uživatel bydlí èi pracuje. Cílem naší pomoci je nalézt co možná nejlepší a nejjednodušší øešení souèasné nedobré situace uživatele. Chceme však také pøedejít tomu, aby lidé s odlišným životním stylem byli svým okolím (sousedy) špatnì vnímáni èi dokonce odsuzováni. Prostøednictvím naší služby chceme docílit toho, aby každý èlovìk mohl žít dùstojný a kvalitní život ve svém domovì. Vodòanská 7, Prachatice , , Obrátit se na nás mohou lidé, kteøí se ocitli v krizové sociální situaci (osoby dlouhodobì nezamìstnané, osoby pøicházející z výkonu trestu, obìti domácího násilí, osoby pøicházející z psychiatrických léèeben, azylových domù, osoby bez domova, etnické menšiny a další). Èasto pomáháme v rodinách, kde je naøízen soudní dohled, nebo se objevily výchovné problémy a zamìøujeme se na posílení vzájemné komunikace a mezilidských vztahù. Snažíme se podporovat rodièovské kompetence a nácvik základních dovedností, týkajících se péèe o dítì a základního hospodaøení v domácnosti (peníze, nákupy).

15 V roce 2014 bylo uskuteènìno 1972 kontaktù, službu využilo 232 osob, z toho novì 86 osob. PØÍBÌH uživatelky S terénním programem Most nadìje jsem spolupracovala nárazovì pøi øešení své situace. Pracovnice mi byla k dispozici dle mých potøeb a èasových možností. Pomohla mi s dluhovou situací a pøi kontaktu s úøady. Pøi rozhovorech jsme probíraly a nacvièovaly možnosti zlepšení péèe o mou dceru. Dále mi i pomáhala s dcerou cvièit Vojtovu metodu, doprovázela mne k lékaøi a pøi jednáních na úøadech. Byla mi poskytnuta velká psychická podpora, hlavnì v situaci, kdy má dcera byla umístìna do dìtského centra. Využila jsem možnosti, kdy se mnou pracovnice jezdila navštìvovat dceru do centra a pomohla mi jednat s pracovníky tohoto zaøízení. V letních mìsících mi pak bylo umožnìno být v centru spoleènì s dcerou. foto: projekt Sanovaná rodina 15

16 Peèovatelská služba Farní charita Prachatice novì zøídila od peèovatelskou službu v obcích na Prachaticku, kde tato služba nebyla poskytována. Jednalo se zejména o menší obce a vísky, kam nedojíždìli dosud registrovaní poskytovatelé. Naším cílem bylo poskytovat pøedevším služby domácí péèe. Smyslem bylo zajistit dobré podmínky pro kvalitní život ve svém domì èi domácnosti pro osoby, které mají sníženou sobìstaènost. Peèovatelská _ služba byla poskytovaná osobám, které mìly sníženou sobìstaènost z dùvodu vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního postižení, a rodinám s dìtmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Z dùvodu malého zájmu byla služba k ukonèena. PROJEKTY, programy, granty, akce, 4 Klíè grant poskytnutý z Grantového programu Jihoèeského kraje, Reg. è Cílem projektu bylo opìtovné zapojení maminek s dìtmi po opuštìní azylového domu zpìt do bìžného života. Projekt byl urèen nejen stávajícím uživatelkám v zaøízení, ale i tìm, které již zaøízení opustily, ale stále nezvládají øešit svou nepøíznivou situaci bez pomoci. U dìtí jsme se zamìøili na podpoøení všestranného rozvoje, rozvíjení sociálních kontaktù mezi dìtmi tak, aby byly schopny se vyrovnat svým vrstevníkùm. V rámci projektu Klíè probìhla øada akcí zamìøených na nácvik dovedností péèe o domácnost, péèe o dítì, osvojení si hygienických zásad vèetnì duševní hygieny. S dìtmi pøedškolního vìku jsme se zamìøili na pøedškolní vzdìlávání a to pøedevším formou hry. Školním dìtem byla nabídnuta pomoc pøi pøípravì do školy a douèování. 16

17 Výlet do Hopsária Díky Nadaènímu fondu Kolowrátek jsme v rámci projektu Výlet do Hopsária mìli možnost dvakrát navštívit zábavné centrum pro rodiny. Cílem bylo zpøíjemnit maminkám a jejich dìtem pobyt v zaøízení charitního domova. Zážitkem pro dìti byla již cesta pohodlným vláèkem do Èeských Budìjovic. Nejvíce si ovšem dìti užily pøímo v Hopsáriu, kde se jim naskytla možnost vyzkoušet si øadu zábavných atrakcí. Nakonec se do skotaèení zapojily i nìkteré z maminek a hned bylo veseleji. Tento spoleènì strávený èas byl pro všechny krásným zážitkem. Spokojené úsmìvy na tváøích dìtí a maminek mluvily za vše. Souèástí výletu byl i spoleèný obìd v zaøízení Hopsária. Dìti si pochutnaly na polévce, pizze a jiných dobrotách. Za zbývající finanèní prostøedky byly zakoupeny hraèky (skákací míèe, badminton), které budou využity v rámci volnoèasových aktivit poøádaných pro dìti. Veselý domeèek Nadaèní fond J&T nás podpoøil v projektu Veselý domeèek. Cílem bylo zlepšit životní podmínky v Charitním domovì sv. Dominika Savia pro matky s dìtmi, aby domov pùsobil pøíjemnì a útulnì zejména pro dìti. Hlavní myšlenkou celého projektu bylo vytvoøení bezpeèného a hravého prostøedí proto tedy název celého projektu Veselý domeèek. Pokoje byly novì vymalovány takovými barvami, u nichž je z výzkumù patrné, že dobøe pùsobí na lidskou psychiku. Dále došlo k úpravì interiéru díky nákupu nových záclon, závìsù a povleèení, aby pokoj pùsobil stejnorodým a uklidòujícím dojmem domácího prostøedí. Pøi nákupu dekorativních závìsù byly voleny takové barvy, aby ladily s interiérem pokoje. Projekt byl koncipován s ohledem na zlepšení životních podmínek v charitním domovì a také vnímání tìchto zmìn dìtmi z hlediska barevnosti a hravosti úprav daných pokojù. Cesta do života V rámci preventivní aktivity na podporu rodiny probìhl v roce 2014 v Charitním domovì pro matky s dìtmi projekt Cesta do života. Cílem tohoto projektu bylo napomoci matkám pomáhat zlepšit jejich rodièovské kompetence a nauèit se dovednostem, jak se stát dobrým rodièem, pøedevším ve smyslu uvìdomìní si významu stabilních vazeb mezi rodièem a dítìtem. V rámci pøednášek se maminky seznámily se základními rodièovskými kompetencemi a získaly informace jak správnì peèovat o své dìti. V praktické èásti pomocí nácviku dovedností si osvojily získané teoretické znalosti v praxi. Nácvik byl zamìøen pøedevším na správné zajištìní hygieny dítìte, nácvik vaøení, nácvik hospodaøení s finanèními prostøedky. V rámci projektu byly realizovány edukaèní èinnosti urèené pro matky uživatelky azylového domu. Zrealizovali jsme 3 pøednášky: probìhla pøednáška na téma Jak dosáhnout vnitøní pohody. Byla zamìøena pøedevším na zajištìní potøeb maminek. Matky v dopoledním bloku získaly informace o rùzných potížích pøi výchovì a vzdìlávání dìtí se specifickými poruchami uèení, ADHD, poruchami øeèi apod. Odpolední blok probíhal na zahradì azylového domu. Zde se již matky spolu s dìtmi uèily, jak lze efektivnì spolu trávit volný èas. Probìhla ukázka rùzných spoleèenských her, prostøednictvím nichž se lze správnì nauèit komunikovat se svými dìtmi. Matky mìly možnost se seznámit i se základy reflexní terapie a jejím využití v bìžném denním životì probìhla odborná pøednáška zamìøená na vývoj a zdraví dítìte v prenatálním a postnatálním období. Matky se seznámily se základními dìtskými nemocemi a zpùsoby jejich léèby, získaly znalosti o psychomotorickém vývoji dítìte a rovnìž se seznámily se zásadami správné výživy probìhla pøednáška pod vedením dìtské lékaøky, která se zamìøila pøedevším na téma péèe o novorozence, oèkování a posílení dìtské imunity. Lékaøka v rámci pøednášky zodpovídala na konkrétní dotazy úèastnic. 17

18 Høištì u Dominika V rámci grantového projektu Era pomáhá regionùm jsme uskuteènili projekt s názvem Høištì u Dominika, jehož cílem bylo zajistit rekonstrukci stávajících pøilehlých ploch a rozšíøení høištì o nové herní prvky. Høištì je urèeno dìtem z charitního domova, ale je i volnì dostupné veøejnosti. V rámci projektu došlo k výstavbì nového schodištì a pøístupového chodníku do budovy v zadní èásti areálu zaøízení. Stavební práce realizovala firma SABBIA s.r.o., Neumannova 158, Prachatice. Dìtské høištì je rozšíøeno o nové atraktivní herní prvky skluzavku se zastøešením urèenou pro mladší dìti a provazové prolézaèky vhodné pro starší dìti. Výroby a montáže herních prvkù se ujala firma LUNA PROGRESS s.r.o. Zdenice 40, Nebahovy. Projekt jsme mohli realizovat díky dofinancování od Diecézní charity Èeské Budìjovice. Odmìnou jsou nám rozzáøené oèi a úsmìvy našich malých obyvatel. Hrajeme si s dinosaury aneb cesta do minulosti Za finanèní podpory Mìsta Prachatice probìhly v Charitním domovì sv. Dominika Savia pro matky s dìtmi dvì zábavné akce, díky nimž mohly maminky spolu se svými dìtmi strávit pøíjemný èas. První naší spoleènou akcí byl výlet vlakem do zoologické zahrady Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Nejvíce èasu dìti strávily ve volném výbìhu s kozami a na dìtském venkovním høišti. Druhou uskuteènìnou akcí byl zábavný den na zahradì charitního domova. Ten se nesl v duchu zábavy, her a smíchu a to pøedevším pøi zpívání karaoke. Završením celodenní akce bylo spoleèné opékání vuøtù. Ze získaných finanèních prostøedkù byly rovnìž zakoupeny spoleèenské hry. Krabice od bot Poprvé jsme se v letošním roce zapojili do pøedvánoèní akce Krabice od bot, která probíhala letos v Èeské republice již ètvrtým rokem. Záštitu projektu poskytuje Èeskobratrská církev evangelická a Diakonie ÈCE. Radost z dárkù mìly dìti z azylového domu a také dìti ze sociálnì slabých rodin, se kterými spolupracujeme v rámci terénního programu Most nadìje. Zde bylo obdarováno celkem 31 dìtí z 19 rodin. Rodiny pocházejí z Prachatic, Husince, Ktiše, Volar, Hracholusk i Bøezovíku. Duhová bublina II, Nadaèní fond spoleènosti Henkel ÈR Za pomoci projektu Duhová bublina II jsme mìli možnost poskytnout hygienickou pomoc uživatelkám charitního domova pro matky s dìtmi, uživatelùm v azylovém domì pro muže a v neposlední øadì i rodinám, které žijí na hranici hmotné nouze a využívají pomoci terénního programu. V azylovém domì pro muže byla hygienická pomoc poskytnuta uživatelùm pøi pøíchodu do zaøízení a to formou vstupního balíèku. V charitním domovì pro matky s dìtmi využily pomoc uživatelky ubytované v zaøízení. Terénní program distribuoval hygienické balíèky do rodin žijícím dlouhodobì na hranici hmotné nouze. Celkem byla poskytnuta pomoc 38 rodinám. Cílem projektu bylo umožnit rodinám a jednotlivcùm øádnì peèovat o èistotu a udržet si tak standardní hygienické návyky. Pomocí hygienických balíèkù jsme mohli tìmto lidem pomoci pøekonat nepøíznivé období. Rádi bychom touto cestou podìkovali spoleènosti Henkel ÈR za poskytnuté hygienické a èisticí prostøedky. Potravinová banka Vysoèina, o.s. Zapojili jsme se do Národní potravinové sbírky, jejímž prostøednictvím se nám podaøilo vybrat celkové množství 231 kg potravin. Tyto potraviny jsme vybrali v prachatickém Penny Marketu. Postní almužna 2014 Nejen lidé vìøící, ale také všichni, kdo se chtìli pøidat, byli i v roce 2014 zváni k úèasti na starobylé postní tradici almužnì. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si bìhem postního období odøeknete, mùžete vložit do papírové postní krabièky. A tu na konci postu pøinesete do kostela. Tyto prostøedky poté církev prostøednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potøebným. Podstatou je tedy, že èlovìk do malé papírové schránky vloží obnos pøibližnì ve výši ceny požitku, který si odøekl. A èástka, kterou jsme si odepøeli, pak pomùže jiným. Každý si urèí úèel, na který má být obsah jeho kasièky využit. Naše charita obdržela pro své služby 1055,- Kè. O Tøíkrálové sbírce Jako každý rok, tak i poèátek roku 2014 byl ve znamení realizace tradièní Tøíkrálové sbírky. Do sbírky se v letošním roce zapojilo 43 vedoucích skupinek a nìkolik desítek dìtí z farnosti Prachatice, Netolice, Vlachovo Bøezí, Strunkovice nad Blanicí, Lhenic a Volar. Lidé mìli možnost pøispìt do 52 kasièek a vyjádøit tím svou solidaritu s potøebnými lidmi. Podaøilo se nám v letošním roce navštívit i nové obce, kam tøi králové pøinesli zvìst o narození Ježíše Krista a Boží požehnání všem lidem dobré vùle. V letošní sbírce bylo od dárcù vybráno Kè. Získané finance podpoøily sociální služby Farní charity Prachatice. Èást získaných prostøedkù byla pøedána i do Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. Most nadìje, projekt Sanovaná rodina Pøímá práce s rodinami øešení problematiky se týkalo kombinace poradenství a asistence, dále byly s rodinami sestavovány individuální plány, na kterých se v prùbìhu roku pracovalo, byla nabídnuta i krizová intervence, která byla nìkterými rodinami využívána. V rámci pøímé práce v rodinách bylo zrealizováno celkem 762 kontaktù u 18 rodin, z nich 387 se týkalo poradenství (v oblasti péèe o dítì 106 kontaktù, základního poradenství se týkalo 131 kontaktù, dále z oblasti zamìstnání 34 kontaktù, v oblasti bydlení 58 kontaktù, dluhové problematice se vìnovalo 20 kontaktù, dávkám 11 kontaktù, oblasti nemoci a zdraví 18

19 23 kontaktù, rùzná témata 4 kontakty); asistence se týkalo 94 kontaktù (jednalo se zejména o doprovody a nácviky modelových situací i jednotlivých kompetencí a dovedností zejména v oblasti péèe o dítì, péèe o nemocné dítì, zamìøení na školní pøípravy apod.). Projekt splnil svùj cíl zejména v oblasti prohloubení užší spolupráce s pracovníky OSPOD, kdy se nám podaøilo spoleènì postupovat v øešení kumulativních problémù jednotlivých rodin. Soubìžnou spoluprací se øešilo nìkolik oblastí a tak došlo k narovnání nìkterých bariér (zejména jsme zaznamenali lepší pøípravu dìtí do škol, snížil se poèet záškoláckých hodin, i péèe o dìti v pøedškolním vìku v oblasti preventivních prohlídek a zmìn ve stravování a hygienické péèi byl u nìkolika rodin znatelný). Pøímá práce s uživateli pøinesla pro pracovníky zejména pozitivní pøínos ve skuteènosti, že se mohli pracovníci zamìøit na øešení problémù v celé jejich šíøi od péèe o dítì, pøes øešení dluhù, zamìstnání až k zdravotní péèi. Prevence sociálního vylouèení a komunitní práce za rok 2014, Program Úøadu vlády Èeské republiky Hlavním cílem projektu bylo podpoøit jedince i rodiny z vylouèených lokalit pøedevším v oblasti péèe o zdraví a zdravého životního stylu. Projektovým zámìrem bylo, aby osoby z cílové skupiny projektu získaly adekvátní dovednosti, které by z dlouhodobého hlediska zajistily kvalitu života ve vylouèených lokalitách, podpoøily zdravý vývoj dìtí a mladistvých, podpoøily informovanost v oblasti práv a povinností a zajistily bezpeèný a pøíjemný život starší generaci osob z vylouèených lokalit ve mìstech Prachatice a Volary. V rámci projektu byly naplánovány 3 aktivity zamìøené na pøímou práci s obyvatelivylouèených lokalit: 1. Edukace a osvìta cílové skupiny - v oblasti zdravého životního stylu; 2. Pomoc pøi øešení zdravotních problémù a jejich prevence doprovody, nácviky, poradenství ve zdravotní a ošetøovatelské oblasti; 3. Zprostøedkování informací z oblasti zdraví a kontaktù na zdravotnické instituce. Druhá èást projektu byla zamìøena na podporu kvality samotné služby, mezi její aktivity patøilo napøíklad: 1. Vzdìlávání pracovníkù v pøímé péèi smìøovalo ke zvyšování specifické odbornosti pro práci ve vylouèených lokalitách; 2. Monitoring vylouèených lokalit obsahovalo jak zjišťování potøeb obyvatel vylouèených lokalit, tak i sledování a definování potencionálních rizik ohrožujících kvalitu života ve vylouèených lokalitách; 3. Spolupráce s místními institucemi i organizacemi s cílem budovat obecné povìdomí zejména odborné veøejnosti o tématech vylouèených lokalit a pochopení odlišného života. Do projektu bylo zapojeno celkem 68 uživatelù (v pùvodní žádosti jsme plánovali 61 uživatelù), z toho 7 mužù a 61 žen z celého øešeného území. Celkem bylo poskytnuto 503 kontaktù pøímé péèe u uživatelù služby. Kotva, grant poskytnutý z Grantového programu Jihoèeského kraje, Reg. è V rámci grantového programu zamìøeného na podporu sociálních služeb nedefinovaných v zákonì è. 108/2006 Sb. o sociálních službách byl v Domì sv. Petra pro muže bez domova v Záblatí pøi Farní charitì Prachatice realizován projekt KOTVA. Cílem programu bylo napomoci souèasným i bývalým uživatelùm sociální služby s návratem do bìžného života formou následujících aktivit: nácvik sociálních dovedností - vystupování, zásady verbální a neverbální komunikace, spoleèenské role (zamìstnanec, partner, rodiè, soused), pøijímací pohovor s potencionálním zamìstnavatelem, obhajoba vlastních práv, komunikace na úøadech, nácvik dovedností v písemném styku - náležitosti úøední korespondence, tvorba strukturovaného životopisu, práce s osobním poèítaèem - získávání základních dovedností pøi práci s internetem, em, nácvik dovedností pøi péèi o domácnost - základní zásady vedení domácnosti, aktivní kurz pøípravy jídel èeské kuchynì, sestavení rozpoètu domácnosti, seznamování se se zásadami zdravého životního stylu - životospráva, péèe o tìlo, zásady duševní hygieny, vyrovnávání se s nároènými životními situacemi, nebezpeèí užívání návykových látek. Oprava památky stáje Záblatí (II. èást), Dokonèení projektu FCH Prachatice FCH Prachatice uskuteènila a dokonèila v DSP realizaci projektu Oprava památky stáje Záblatí II. èást. Tento projekt byl realizován z Programu rozvoje venkova ÈR (PRV) ze Státního zemìdìlského intervenèního fondu (SZIF) na základì naøízení Rady ES o podpoøe pro rozvoj venkova z Evropského zemìdìlského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Realizace projektu je souèástí PRV s názvem Realizace místní rozvojové strategie. Na realizaci projektu dohlížela místní akèní skupina Obèanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP se sídlem v Malenicích. Hlavním cílem projektu byla oprava havarijního stavu pùvodní stáje a vybudování multifunkèní místnosti jak pro uživatele sociální služby azylového domu, tak pro veøejnost. Uživatelé sociální služby využijí rekonstruované prostory jako spoleèenskou místnost pro zajištìní volnoèasových aktivit, pro poøádání vzdìlávacích, kulturních a sportovních akcí. Záblatským obèanùm pak multifunkèní místnost poslouží k poøádání rùzných kulturních a spoleèenských akcí, výstav, pøednášek èi oslav životních jubileí. Dále zde vzniknou skladové prostory pro úèely materiálnì- technického zajištìní provozu azylového domu. Projekt Oprava památky stáje Záblatí II. èást pøispìje k udržení kvality života na venkovì. Vytváøí prostor pro trávení volného èasu uživatelù azylového domu i obèanù Záblatí. Zachovává odkaz pøedchozích generací, v nìmž byla fara považována za otevøený prostor pro rozvoj mezilidských vztahù. Tím pøispívá ke zdárnému návratu sociálnì vylouèených osob zpìt do spoleènosti. Multikulturní prostor pro Záblatí Farní charita Prachatice realizovala v Domì sv. Petra pro muže bez domova v Záblatí projekt Multikulturní prostor pro Záblatí. Tento projekt byl realizován z Programu rozvoje venkova ÈR (PRV) ze Státního zemìdìlského intervenèního fondu (SZIF) na základì naøízení Rady ES o podpoøe pro rozvoj venkova z Evropského zemìdìlského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Realizace projektu je souèástí PRV s názvem Realizace místní rozvojové strategie. Na realizaci projektu dohlíží místní akèní skupina Obèanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP se sídlem v Malenicích. Projekt 19

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb v rámci akce Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice, reg. č. : CZ.1.04/3.1.03/65.00008 Název poskytovatele: Právní forma:. Registrovaná

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Obèanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ÈR è. VS/1 1/55713/03-R, IÈ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

CZ.1.04/3.1.00/

CZ.1.04/3.1.00/ Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00066 VÝROČNÍ ZPRÁVA I. Poslání a základní informace o organizaci Poslání: Poskytujeme ubytování za úhradu, na

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manaţerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manaţerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz Zadavatel: Občanské sdruţení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice IČ: 26663091 Zastoupeno: panem Josefem Bláhovcem, předsedou sdruţení www.chanceinnature.cz Kontaktní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s,

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s, OBSAH 1 OBSAH I. Úvodní slovo...2 II. Základní údaje a kontakty...3 III. Poslání...4 IV. Historie...4 V. Mapa pùsobnosti...5 VI. Správa spoleènosti...6 VII. Èinnost v r. 2006...8 1. Služby sociální intervence...8

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Úvodní slovo...2 Základní údaje a kontakty...3 Poslání, historie...4 Mapa pùsobnosti...5 Správa spoleènosti...6 Èinnost v r. 2007...8 Služby sociální intervence...8 Služby

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice

MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice MĚSTSKÁ CHARITA České Budějovice Výroèní zpráva 2013 MĚSTSKÁ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Adresa: Žižkova 12/309, 370 01 Èeské Budìjovice IÈ: 600 727 09 Èíslo úètu: 7000029251/8040 (Oberbank AG, poboèka Èeské

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK 2012 Olomouc, 2013 Slovo úvodem Vážení pøátelé, dìkujeme, že jste si ke ètení vybrali právì tuto

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Emauzy ÈR. Výroèní zpráva. Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou

Emauzy ÈR. Výroèní zpráva. Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou Emauzy ÈR Výroèní zpráva 2009 Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou Z HISTORIE ORGANIZACE Obèanské sdružení bylo založeno a zaregistrováno u MV ÈR pod èj. VSC/1-6559/91-R

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2 1 ESET - HELP, obèanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 4 IÈO: 6293726 Tel.: 2/ 72 94 8 79 Tel./fax: 2/ 72 94 8 8 e-mail: esethelp@volny.cz, eset@mbox.vol.cz internet: www.esethelp.cz

Více

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II.

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. 1. Označení služby : Dům Agapé II. 2. Forma sociální služby: ambulantní, terénní 3. Působnost služby: Krupka 4. Poskytovatel sociální služby: Oblastní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!"

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Chráněné bydlení Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!" Poslání Posláním chráněného bydlení je podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů a zajištění podmínek pro bydlení v přirozeném prostředí.

Více

POSLÁNÍ A CÍLE. Poslání. Zásady (principy) poskytované sociální služby. Cíle

POSLÁNÍ A CÍLE. Poslání. Zásady (principy) poskytované sociální služby. Cíle 2 0 1 1 Výroèní zpráva za rok 2011 str. 2 Poslání Azylový dùm pøedstavuje komplex sociálních služeb poskytujících individuální, dùstojnou, nepøetržitou a koncepèní pomoc matkám s nezletilými dìtmi, které

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku Adresáø poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobèané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných zmìn.

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Město Jindřichův Hradec. Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna

Město Jindřichův Hradec. Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna Město Jindřichův Hradec Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna organizační složka města, adresa: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec IČ: 00246875, DIČ:CZ00246875 -------------------------------------------------

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více