MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice"

Transkript

1 MĚSTSKÁ CHARITA České Budějovice Výroèní zpráva 2013

2 MĚSTSKÁ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Adresa: Žižkova 12/309, Èeské Budìjovice IÈ: Èíslo úètu: /8040 (Oberbank AG, poboèka Èeské Budìjovice) Tel: Fax: Statutární zástupce: Mgr. Josef Hes, øeditel Registrace: , Ministerstvo kultury, Praha, è. 8/ /1998 Zøizovatel: Biskupství èeskobudìjovické, Biskupská 132/4, Èeské Budìjovice POSLÁNÍ Pomoc bližním v nouzi bez ohledu na pøíslušnost k rase, národnosti èi náboženství. HLAVNÍ ÈINNOST Poskytování sociálních a zdravotnických služeb na území mìsta Èeské Budìjovice a v jeho okolí a pomoc všem lidem, kteøí ji potøebují. Zejména se jedná o pomoc: seniorùm a nemocným obèanùm v domácím prostøedí lidem bez domova a v nepøíznivé sociální situaci dìtem a mládeži ze sociálnì znevýhodnìného prostøedí lidem s duševním onemocnìním lidem dlouhodobì nezamìstnaným a znevýhodnìným na trhu práce Tvoøí jednu z organizaèních složek Diecézní charity Èeské Budìjovice a spadá pod Charitu Èeská republika v Praze. ZÁKLADNÍ KONTAKTY Øeditel: Mgr. Josef Hes / , Zástupce øeditele (vedoucí ekonomicko-provozního oddìlení): Ing. Zdenìk Lacina / , / Vedoucí oddìlení zdrojù: Mgr. Gabriela Kombercová / Rada Mìstské charity Èeské Budìjovice P. Dr. Zdenìk Mareš, Th.D. / Mgr. Josef Hes / Mgr. Rudolf Vodièka / Ing. Zdenìk Lacina / Zorka Šílená, DiS. / Irma Zemková Revizní komise Ing. Dana Smolková / Mgr. Michaela Èermáková / Roman Tlapák / Miroslava Rùžièková / Radek Húska ÚVODNÍ SLOVO øeditele Mám-li struènì zhodnotit a krátce vystihnout uplynulý rok, musím pøedevším velice podìkovat všem zamìstnancùm za odvedenou práci. Ekonomicky to bylo nároèné. Peníze byly tak trochu nerovnomìrnì rozloženy a nìkteré služby byly podfinancovány (pøedevším osobní asistence a Domino). Již tradiènì se potýkáme s finanèním propadem u Berušky. Slibovaný zákon o dìtských skupinách zùstal po celý rok v rovinì politických slibù. U nízkoprahových služeb pro dìti a mládež nás zase svazovala povinná spoluúèast na financování. Rok 2013 byl plný personálních zmìn, ke kterým pøispìly zejména odchody manažerek na mateøské dovolené. Samozøejmì všem moc blahopøejeme! Tato situace si žádala reorganizaci ve struktuøe. Byly odebrány øídící mezièlánky a v návaznosti na to vytvoøena dvì podpùrná oddìlení, a sice Ekonomicko-provozní a Oddìlení zdrojù. Vìøíme, že tato zmìna bude ku prospìchu všech. V roce 2014 chceme ještì racionalizovat nìkteré procesy. Zefektivnit rozvoz obìdù a tak vyšetøit více prostoru na vlastní péèi. Více propojit práci v nízkoprahových zaøízeních pro dìti a mládež i vzhledem k tomu, že se prùbìžnì dìti (i díky stìhování, napø. uzavøení Vrbenské) pøelévají mezi støedisky. Ale hlavnì bychom chtìli samozøejmì pøi zachování profesionality - se neutopit ve smìrnicích, pøedpisech, standardech, procesech a byrokracii. Vìdomì se chceme stále vracet k tomu, že slovo CHARITA znamená nezištná láska. A taky že ÈLO- VÌK zdaleka není jen klient, úkon, nebo plnìní ukazatelù. Aneb: Aby nás Pán Bùh pøi zdravém rozumu zachovati ráèil. Charitní pečovatelská služba (CHPS) Vedoucí / sociální pracovnice: Pavla Floriánová, DiS. / , Peèovatelská služba poskytuje pomoc a podporu v každodenních záležitostech života v pøirozeném domácím prostøedí lidem, kteøí v dùsledku vìku nebo zdravotního postižení èi omezení o tuto pomoc požádají. v pøilehlém okolí ve všedních dnech od 8 do 20 hodin a o víkendech od 8 do18 hodin. pomoc pøi zvládání bìžných úkonù péèe o vlastní osobu pomoc pøi osobní hygienì, nebo poskytnutí podmínek osobní hygieny poskytnutí stravy nebo pomoc pøi zajištìní stravy pomoc pøi zajištìní chodu domácnosti zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím V roce 2013 Peèovatelskou službu využilo 420 uživatelù a bylo uskuteènìno návštìv. Uplynulý rok hodnotíme v rámci nastavených cílù jako velmi úspìšný. Hlavní priority nastavené pro 2013 byly - obnova vozového parku a zmìna informaèního systému pro komplexní správu složité agendy sociální služby. Informaèní systém Orion byl zaveden, èímž došlo k zjednodušení a usnadnìní práce zamìstnancù. Díky jeho praktickým funkcím je možné plánovat, realizovat i úètovat úkony, stejnì jako zpracovávat nároènou agendu rozvozù obìdù. Rovnìž se nám zdaøila èásteèná obnova vozového parku - poøízena 4 auta. optimalizace procesu rozvozu obìdù zvyšování odbornosti pracovníkù dalším vzdìláváním pokraèující obnova vozového parku Peèovatelská služba pomáhá CHPS poprvé kontaktoval bratr paní Ž., který se o ni velmi bál, protože byla hospitalizována v nemocnici z dùvodu psychických problémù. Paní Ž. se zaèala èím dál více uzavírat do sebe a pøestala úplnì komunikovat s okolím. Bratr mìl obavy, aby po propuštìní z nemocnice opìt neupadla do stejného stavu. Pøi rozhovoru s paní Ž. vyplynulo, že se cítí doma velmi nejistá, protože okolo sebe nikoho nemá a ve svém velkém domì trpí pocitem samoty je vdova a s manželem nemìli žádné dìti. Spoleènì jsme se domluvili na dovozu obìdù a pravidelné odpolední návštìvì, pøi které zaèala chodit s peèovatelkami na procházky, do obchodu nebo jen pracovat na zahradu. Postupnì s nimi zaèala i komunikovat a v souèasné dobì se dokonce pøihlásila na kurz Práce na PC pro seniory celý život totiž pracovala jako øeditelka banky a práce na PC ji chybí. Osobní asistence (OA) Vedoucí / sociální pracovnice: Pavlína Petrásková, DiS. / , Osobní asistence poskytuje pomoc a podporu lidem, kteøí mají sníženou sobìstaènost z dùvodu vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Místem poskytování služby je domácí prostøedí a místo pohybu uživatele - pøi cestì do práce, do školy, do zdravotnického zaøízení, za zábavou a jiné. v pøilehlém okolí 24 hodin dennì 7 dní v týdnu vèetnì svátkù podle potøeb uživatele a s ohledem na jeho pøání. pomoc pøi zvládání bìžných úkonù péèe o vlastní osobu pomoc pøi osobní hygienì pomoc pøi zajištìní stravy pomoc pøi zajištìní chodu domácnosti výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi obstarávání osobních záležitostí V roce 2013 Osobní asistenci využilo 54 uživatelù, z toho 3 uživatelùm byla poskytovaná služba ve školském zaøízení a 51 uživatelùm v domácím prostøedí. Plánovaný rozvoj služby se nám nepodaøilo realizovat. Od ledna roku 2013 prochází služba finanèní krizí a to zejména z dùvodu omezení dotace ze státního rozpoètu na službu Osobní asistence, která tvoøí hlavní podíl na financování služby. Proto jsme si pro rok 2013 vytyèili jako hlavní cíl - udržení služby. Pøes veškerou snahu a využití vícezdrojového financování se nám nepodaøilo deficit v pøiznané dotaci (o 1,1 mil. ménì oproti roku 2012) plnì pokrýt. Byli jsme nuceni pøistoupit ke slouèení služby do jednoho støediska a snížení kapacity služby. S ohledem na vývoj dotace ze státního rozpoètu (pro rok 2014 pøiznaná dotace o 2,4 mil. ménì oproti roku 2012) neplánujeme rozvoj služby, ale udržení a zachování služby ve vztahu ke klientùm. Proè se snažíme službu udržet? V domácnosti, u sympatických manželù, probíhala asistence osm hodin dennì. Jednalo se o dobu, než se jejich dcera, která se o nì starala, vrátila ze zamìstnání. Zpoèátku byli manželé schopni chùze a drobných úkonu v péèi o vlastní osobu. Jejich zdravotní stav se však postupnì a soubìžnì zhoršoval, až ulehli oba dva trvale na lùžko a stali se plnì závislými na pomoci druhých. Zvláštì pán nemìl jednoduchou diagnózu a péèe o nìj byla psychicky i fyzicky nároèná. Manželé mìli mezi sebou velmi pìkný vztah. Stále spolu spali na dvojlùžkové posteli, èasto se na lùžku spoleènì drželi za ruce a vyjadøovali si lásku a úctu i v tomto vìku. Nakonec, s pomocí rodiny, ošetøující lékaøky a charitního ošetøovatelského støediska, se nám je podaøilo doprovodit až na konec jejich života. Zemøeli zakrátko po sobì, pokojnì, ve svém domácím prostøedí, jak si oba pøáli. Máme na nì svìtlou vzpomínku, protože jsme s nimi prožili hezký kousek života. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) V.I.P. Vedoucí: Mgr. Anna Geigerová / Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež V.I.P. pomáhá dìtem a mládeži, které se ocitly v obtížné životní situaci nebo jsou jí ohroženy, a které nevyhledávají standardní formy institucionalizované pomoci a péèe. Služba je urèena pro dìti a mládež ve vìku od 6 do 26 let. KLUB: V rámci Klubu nabízíme bezpeèné prostøedí pro volnoèasové aktivity, s uživateli je systematicky pracováno v rámci individuálního plánování. Mezi nejèastìji øešené problémy patøí drogy a alkohol, problémy se školou, problémy se zákonem a trávení volného èasu. Tento program je urèen pro uživatele ve vìku 12 až 26 let. Otevírací doba: ÚT, ÈT , ST , PÁ V roce 2013 využilo Klub 98 uživatelù a celkem bylo realizováno kontaktù. KLUBÍK: Program Klubík je urèen pro mladší dìti, které ještì nechodí do klubu. V rámci her a soutìží se dìti uèí jednak pravidlùm a také poznávají mnoho nového - dozvídají se o správné výživì, uèí se barvy a názvy zvíøat nebo v rámci dopravní výchovy poznávají dopravní znaèky. Otevírací doba: ÚT a ÈT V roce 2013 využilo Klubík 40 uživatelù a celkem bylo realizováno 801 kontaktù. DOUÈOVÁNÍ A ŠKOLNÍ PØÍPRAVA: pro uživatele ve vìku 6 26 let nabízíme program douèování a školní pøípravu. dílny (taneèní, hudební, výtvarná a kuchaøská) Otevírací doba: Program probíhá v klubu každé pondìlí, po pøedchozí individuální domluvì s pracovníky lze i mimo tento stanovený den. V roce 2013 probìhlo v rámci douèování 144 kontaktù. V roce 2013 došlo k posílení pracovního týmu a tím i rozšíøení èinností poskytovaných v rámci NZDM V.I.P. Jelikož od ledna 2013 má Mìstská charita Èeské Budìjovice registrovanou sociální službu Sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi, èást sociální práce (pøedevším práce, týkající se celé rodiny) pøešla na tuto novou službu. zamìøení èinnosti na primárnì preventivní témata (každý mìsíc bude program Klubu i Klubíku orientován na dané preventivní téma) rozšiøování spolupráce se základními školami, které navštìvují uživatelé (kvalitnìjší zacílení douèování a školní pøípravy) Milan a finanèní gramotnost Milan (24 let) chodí do našeho zaøízení od zaèátku roku Byl k nám poslán od pracovníkù Salesiánského støediska, kam chodil na douèování. Z kapacitních dùvodù byl nakontaktován k nám. Milan má lehkou mozkovou dysfunkci, navštìvuje pravidelnì Arpidu a potøebuje se zlepšit v oblasti hospodaøení s financemi - chce se více osamostatnit. S Milanem jsme pravidelnì trénovali finanèní gramotnost, spoleènì jsme vypracovávali týdenní rozpoèty hospodaøení. V dnešní dobì si Milan sám vypracovává nákupní seznam, hospodaøí s financemi na potraviny. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SASANKA (døíve VIP rodina) Vedoucí: Mgr. Anna Geigerová / Sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi SA- SANKA pomáhají rodinám s nezletilými dìtmi žijícími v sociálnì vylouèených lokalitách a v lokalitách ohrožených sociálním vylouèením na území mìsta Èeské Budìjovice a tím pøispívá k jejich sociálnímu zaèlenìní. Cílovou skupinou SASANKY jsou rodiny z lokality Palackého námìstí, ubytovny Okružní 1A a obyvatelé bytového domu Vrbenská 3/4. BYTOVÝ DÙM VRBENSKÁ V lokalitì je, mimo ostatních cílù, hlavním cílem komunikace se Správou domù s.r.o. Èeské Budìjovice. Jde pøedevším o souèinnost pøi øešení dluhové problematiky vùèi Správì domù s.r.o. Dále se jedná o souèinnost s technickým provozem domu. Pøímo v domì má SASANKA svou kanceláø, která slouží zároveò jako kontaktní místnost pro uživatele služby. V rámci èinnosti SASANKY jsou poøádány komunitní akce pro dìti a rodièe za spolupráce obyvatel bytového domu. PALACKÉHO NÁMÌSTÍ Pro službu SASANKY je v lokalitì k dispozici kanceláø pøi Nízkoprahovém zaøízení pro dìti a mládež V.I.P. ve Skuherského ulici. Uživatelé SASANKY mají možnost využívat tuto kanceláø v urèených hodinách (dle pøedchozí domluvy). UBYTOVNA OKRUŽNÍ 1A V lokalitì je, mimo ostatních cílù, hlavním cílem komunikace se Správou domù s.r.o. Èeské Budìjovice. Jde pøedevším o souèinnost pøi øešení dluhové problematiky vùèi Správì domù s.r.o. Dále se jedná o souèinnost s technickým provozem domu. Pøímo v domì má SASANKA svou kanceláø, která slouží zároveò jako kontaktní místnost pro uživatele služby. V rámci èinnosti SASANKY jsou poøádány komunitní akce pro dìti a rodièe za spolupráce obyvatel ubytovny. Za rok 2013 evidujeme 121 spolupracujících rodin a 187 spolupracujících èlenù rodin, celkem probìhlo výkonù. Služba SASANKA byla zaregistrována k a navázala na zkušenosti a potøebnost rozšíøení èinností v rámci pùsobení NZDM Srdíèko Jiloro a NZDM V.I.P. V roce 2013 se služba postupnì formovala a reagovala na potøebu ze strany uživatelù. Služba pùsobila ve tøech lokalitách na území mìsta Èeské Budìjovice. Zejména èinnost v bytovém domì Vrbenská 3/4 se upravila dle požadavkù uživatelù. Dìti mohly využít kromì volnoèasových aktivit, jednorázových akcí také douèování a školní pøípravu. posílení terénní práce pøímo v rodinách v lokalitì Palackého námìstí aktivnì napomáhat klidnému soužití obyvatel na ubytovnì Okružní 1A (zejména v dobì, kdy se do objektu pøistìhují noví obyvatelé, a pøedpokládáme zvýšený výskyt problémového chování) Rodina N. S rodinou byl navázán kontakt v rámci pùsobení terénní sociální práce v bytovém domì. S rodinou jsme se z poèátku zamìøili pøedevším na to, aby se jejich narùstající dluhy vùèi Správì Domù s.r.o. pozastavily a postupnì se zaèaly snižovat. Podaøilo se nám dluh snížit a odvrátit hrozbu vystìhování. Pozdìji jsme se zamìøili i na práci s dìtmi, a to konkrétnì na Nikolu a Rosťu skrze douèování a následnì také s nejmenším synem Martinem. Ten byl vzhledem ke svému vìku velice citovì i podnìtovì deprivovaný, proto zde nejlépe pøicházela v úvahu pøedškolní pøíprava. K dnešnímu dni jsou u všech dìtí viditelné pokroky v celkovém rozvoji osobnosti. Nyní spolupracujeme s oddìlením OSPOD na zlepšení výchovné péèe, ale i celkové péèe o dìti. Podaøilo se nám v rodièích vzbudit zájem o výchovu svých dìtí. Rodièe nám pravidelnì sdìlují své úspìchy èi neúspìchy. Momentálnì se rodina pøestìhovala do centra mìsta, kam za ní stále docházíme. Charitní ošetřovatelská služba (CHOS) Vrchní sestra: Mgr. Jana Bartošová / , / Poslání charitní ošetøovatelské služby je umožnit pacientùm setrvat ve vlastním domácím prostøedí až do konce života a zajišťovat bio, psycho, sociální a duchovní potøeby. Je urèena pro pacienty se sníženou sobìstaèností, kteøí potøebují odbornou ošetøovatelskou péèi a mohou zùstat ve svém domácím prostøedí. Péèi poskytují zdravotní sestry na základì doporuèení ošetøujících lékaøù. Služba je plnì hrazena z veøejného zdravotního pojištìní. okolí, 24 hodin dennì 7 dní v týdnu. ošetøovatelská rehabilitaèní péèe lokální ošetøení ran, kožních defektù, dekubitù a bércových vøedù aplikace injekcí aplikace infuzní terapie a enterální výživy péèe o stomie aplikace klysma zavádìní a péèe o permanentní moèové katétry u žen monitoring fyziologických funkcí (krevní tlak, pulz), kontrola glykémie odbìry biologického materiálu péèe o pacienty v terminálním stadiu, domácí hospicová péèe. V roce 2013 Charitní ošetøovatelskou službu využilo 180 pacientù, z toho u 22 pacientù se jednalo o Domácí paliativní (hospicovou) péèi. Celkem bylo realizováno návštìv. Podaøilo se nám rozšíøit vybavení pro domácí paliativní péèi a také poøídit 1 automobil. Snažili jsme se o zvýšení povìdomí lidí o domácí ošetøovatelské péèi a možnostech jejího využití v rámci poøádaných akcí Týden s charitou a Den pro seniory, kde si mohli lidé nechat zmìøit tlak, cukr a využít odborného poradenství zdarma. rozšiøování specializovaného vzdìlávání zdravotních sester obnova vozového parku rozšíøení vybavení pro domácí hospicovou péèi (koncentrátor kyslíku) Domácí péèe ošetøovatelské služby Pana P. jsme pøijali do domácí péèe v èervenci V èervnu 2013 prodìlal cévní mozkovou pøíhodu s pravostrannou hemiplegií, mírnou dysartrií a parézou lícního nervu vpravo. K pacientovi jsme docházeli 5x týdnì a provádìli jsme ošetøovatelskou rehabilitaèní péèi. Pacient nebyl schopen chùze, stoje u lùžka byl schopen pouze s oporou dvou osob. Díky vèasné indikaci ošetøovatelské rehabilitaèní péèe obvodním lékaøem a výbornou spoluprací s rodinou, se pacientova hybnost velmi zlepšila. Zlepšila se i chùze, která je s pomocí 4 bodové hole za asistence 2 osob. Je schopen se sám najíst, s hygienickou péèí a oblékáním je stále závislý na pomoci druhé osoby. K pacientovi docházíme dále a díky naší péèi a péèi rodiny nemá svalové kontraktury a deformity. Má stále volnou kloubní hybnost a stává se sobìstaènìjší. DOMINO služba pro lidi s duševním onemocněním Vedoucí: Mgr. Kateøina Kosová / Posláním Domina je podporovat, udržovat a rozvíjet sobìstaènost a samostatnost lidí s duševním onemocnìním, aby mohli zùstat ve svém pøirozeném prostøedí, rozvíjet své schopnosti a dovednosti, uplatnit se na trhu práce a zaèlenit se do bìžné spoleènosti. Cílovou skupinou jsou osoby starší 18 let s chronickým duševním onemocnìním a poskytování služby je zdarma. Služba je dostupná ve mìstì Èeské Budìjovice a okolí ve dnech: PO, ÚT, ÈT , ST (aktivity mimo Domino), PÁ sociálnì terapeutické èinnosti (keramická a textilní dílna, psychoterapie, arteterapie, pravidelné pobyty v pøírodì, mozkový jogging, canisterapie) zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím (prostøednictvím volnoèasových aktivit jako jsou ètenáøský klub, relaxaèní cvièení, dílna tvoøivé inspirace, výuka anglického jazyka, kulináøské umìní, dámský klub, pánský klub, filmový klub, práce na PC, spoleèenské hry, host Domina pravidelné pøednášky a besedy, návštìva kulturních a spoleèenských akcí) pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi obstarávání osobních záležitostí - dopomoc pøi zaøizování osobních vìcí (doprovody na úøady a jiné instituce), zprostøedkování dalších služeb, pomoc a podpora pøi vyøizování bìžných záležitostí (doprovody na nákup). Podpora sobìstaènosti uživatelù ve vlastní domácnosti. sociální poradenství V roce 2013 službu Domino využilo 40 uživatelù a bylo uskuteènìno kontaktù. Aktivnì jsme se podíleli na komunitním plánování Mìsta Èeské Budìjovice. Formou rùzných akcí jsme se snažili o propagaci služby na veøejnosti (Divsefest, Týden pro duševní zdraví 2013, návštìvy psychiatrických léèeben, prezentace služby v mediích, exkurze zahranièních hostù z Norska a Finska). Za velký úspìch považujeme umístìní našich uživatelù na turnaji v 1. lize v Boccii - obsadili krásné 2. místo. Podaøilo se nám revitalizovat dílny, byla zakoupena nová keramická pec, otevøeli jsme keramickou dílnu i pro veøejnost a vytvoøili novou sadu výrobkù. Zapojili jsme se do projektu Kultura i pro Tebe (úèast lidí s duševním onemocnìním na kulturních akcích v ÈB). zvýšit informovanost o službì smìrem k veøejnosti rozšíøení a zkvalitnìní nabídky aktivit rozšíøení prodeje výrobkù z dílen mezi širokou veøejnost rozšíøení služby o kontaktní místo Èeské alzheimerovské spoleènosti Domino pomohlo se zamìstnáním V roce 2013 probìhl v Dominu projekt Aktivizace osob se zdravotním postižením, pod záštitou Èeské asociace pro psychické zdraví, z nìhož se vyprofilovaly 2 asistentky koordinátora keramické a textilní dílny zamìstnané v Dominu na sdíleném pracovním místì. Tyto asistentky se staly vítanou posilou týmu Domina a výraznì pøispìly k revitalizaci keramické a textilní dílny. Projekt také podpoøil informovanost o Dominu napø. na serveru Terénní program (TP) Vedoucí: Bc. Ingrid Dulawová / Posláním Terénního programu je vyhledávat a podporovat osoby, které jsou ohroženy sociálním vylouèením nebo jsou již sociálnì vylouèeny, pøípadnì se nacházejí v krizové životní situaci. TP pùsobí preventivnì, podporuje osoby dle cílové skupiny k aktivnímu øešení jejich životní situace a v pøípadì rizikového zpùsobu života, mírní jeho negativní dùsledky. TP je urèen pro osoby bez pøístøeší starší 18 let, osoby v krizi starší 18 let, jejichž aktuální stav je zapøíèinìn náhlou ztrátou zázemí (práce, domov, dluhy atd.), etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostøedí. TP pùsobí na území mìsta Èeské Budìjovice a v SO ORP Èeské Budìjovice každý všední den od 8.00 do Služba je poskytovaná zdarma. zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím (kulturní a volnoèasové aktivity) pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi obstarávání osobních záležitostí (pomoc a podpora pøi vyøizování bìžných záležitostí, doprovody atd.) sociální poradenství V roce 2013 Terénní program využilo 411 uživatelù a celkem bylo provedeno kontaktù. Podíleli jsme se na komunitním plánování mìsta Èeské Budìjovice a na jiných zásadních setkáních týkajících se problematiky osob bez domova (S.A.D., Kolegium DCH, konference). Organizovali jsme akce pro lidi bez domova - Piknik pro bezdomovce, Zádušní mše za zemøelé bezdomovce, Vaøení s bezdomovci a také se podíleli na akcích, které poøádal Dùm sv. Pavla - Velikonoce, Divsefest, Štìdroveèerní veèeøe. Dále byl realizován monitoring bezdomovcù v terénu a také jsme se snažili o medializaci služby smìrem k veøejnosti - pøednášky o Terénním programu a práci s bezdomovci, prezentace na školách, èlánky v tisku. efektivní øešení životní situace lidí dlouhodobì sociálnì vylouèených, nebo tímto vylouèením ohrožených participace na komunitním plánování Mìsta Èeské Budìjovice rozvoj a upevòování spolupráce s organizacemi v rámci problematiky lidí bez domova komplexní zamìøení služby na osoby bez pøístøeší a osoby v krizi starší 18 let Z rozpadlého domku do mìstského bytu Petr je uživatelem Terénního programu od roku V té dobì témìø s nikým nekomunikoval a nebyl schopen bìžného sociálního kontaktu. Bydlel ve starém domku, kde bylo možné užívat malou místnost s chodbièkou, a mìl problémy s dluhy. Postupem èasu, ve spolupráci s Terénním programem a dalšími službami, se Petrovi podaøilo získat èásteèný invalidní dùchod a pøihlásil se na úøad práce. Dále jsme øešili jeho dluhy. Podaøilo se nám domluvit mírné splátkové kalendáøe, které byl schopen splácet. Postupnì zaèal trénovat pracovní návyky a od jara 2013 nastoupil do chránìné dílny. Díky tomu se mu zvýšil pøíjem a on mohl aktivnì zaèít øešit svoji bytovou situaci. Podaøilo se nám ho zapojit do projektu, díky nìmuž získal mìstský byt, ve kterém od poloviny prosince 2013 bydlí. I nadále s ním spolupracujeme a spoleènì se snažíme o plné osamostatnìní. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Srdíčko - Jiloro Vedoucí: Mgr. Anna Geigerová / Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež Srdíèko - Jiloro motivuje a podporuje dìti a mládež žijící èi pohybující se ve vylouèené lokalitì a prostøednictvím sociální práce a nabídky volnoèasových a vzdìlávacích aktivit pøispívá k jejich sociálnímu zaèlenìní. Služba je urèena pro dìti a mládež ve vìku od 6 do 26 let. KLUB: Uživatelé mají možnost trávit svùj volný èas v bezpeèném prostøedí, mají k dispozici pestrou škálu volnoèasových aktivit: stolní tenis, fotbálek, skákání na trampolínì, stolní a karetní hry, hry na PC a další. S uživateli jsou vypracovávány a prùbìžnì revidovány individuální plány s nejèastìjšími tématy: škola, práce, bydlení a rodina. Otevírací doba: PO-ÈT: , PÁ: ŠKOLNÍ PØÍPRAVA: Dìtem a mládeži pomáháme s pøípravou do školy i s vyhotovením domácích úkolù. Probíhá také douèování, jednání se školami a pedagogicko-psychologickou poradnou. dílny (taneèní, hudební, výtvarná a kuchaøská) základní sociální poradenství v oblasti sociálnì patologických jevù (nejèastìji probíranými tématy s uživateli jsou drogy, alkohol a nezdravý životní zpùsob obecnì) V roce 2013 využilo služby NZDM Srdíèko - Jiloro 98 uživatelù a celkem bylo realizováno kontaktù. FAKULTATIVNÍ SLUŽBA: Pøedškolní pøíprava Otevírací doba: PO-ÈT: Bìhem školních prázdnin se pøedškolní pøíprava neposkytuje. V roce 2013 využilo pøedškolní pøípravy 18 uživatelù a probìhlo 307 kontaktù. V roce 2013 se nám podaøilo posílit školní pøípravu uživatelù. Po celý rok probíhala intenzivní spolupráce s rùznými návaznými organizacemi Poradna Eva, Oddìlení sociálnì právní ochrany dìtí Magistrátu mìsta Èeské Budìjovice, Správa domù Èeské Budìjovice, Romský koordinátor Magistrátu mìsta Èeské Budìjovice a další. V rámci èinnosti klubu bylo uskuteènìno mnoho akcí. Mezi nejvýznamnìjší patøí: Tøíkrálová sbírka, návštìva lanového parku, Evropský den proti rasismu, fotbalový turnaj, Bambiriáda, cyklistický tábor, tábor pro mladší uživatele na Hosínì, pasování školákù a další. zvýšit motivaci rodièù ke zlepšení péèe o dìti zvýšit participaci rodièù v rámci èinnosti klubu (pøíprava akcí, spoluúèast na pøedškolním vzdìlávání a další) zachování hudební zkušebny pro uživatele Fungující a spokojená rodina S rodinou N. spolupracujeme od roku Nejprve zaèaly využívat službu dìti. Velmi brzy byl navázán kontakt s celou rodinou, která má 6 èlenù. Matka i otec donedávna pobírali èásteèný invalidní dùchod a s naší spoluprací aktivnì hledali práci. V souèasné dobì je otec zamìstnán u PCO a matka je na mateøské dovolené s nejmladším synem. Dcera V. k nám pøišla v dobì, kdy nezvládala první tøídu. Proto jsme se domluvili, že bude tøídu opakovat a vše potøebné jí v rámci školní pøípravy douèíme, což se podaøilo. Nejstarší syn P. chodil nejprve do speciální školy, poté jsme zaøídili vyšetøení v pedagogicko- psychologické poradnì a byl pøesunut do základní školy. Nyní P. studuje uèòovský obor - kuchaø. Všechny dìti aktivnì využívají náš klub v oblasti školní pøípravy a volnoèasových aktivit, zapojují se do všech aktivit vèetnì nìkolika soutìží. Centrum sociálních služeb Dům sv. Pavla (DsP) Vedoucí: Bc. Václava Novotná / Dùm sv. Pavla poskytuje komplex služeb lidem ohrožených sociálním vylouèením a pomáhá jim k návratu na trh práce, pøi nalezení vlastního bydlení a v integraci do bìžného života spoleènosti. NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM (NDC) nabízí mužùm a ženám od 18 let pøevážnì bez pøístøeší možnost vysprchování, získání èistého obleèení, uvaøení si, využití internetu, prodeje èasopisu Nový Prostor, potravinové výpomoci a výdeje teplé polévky. Dùležitou souèástí služby je sociální poradenství a psychoterapeutická podpora. Služba je poskytována dennì od 8.00 do a je zdarma. V roce 2013 službu využilo 439 uživatelù (z toho 77 žen) a bylo uèinìno kontaktù (vstupù na NDC). NOCLEHÁRNA (NL) nabízí mužùm starším 18 let bez pøístøeší možnost pøespání v èistém a vytopeném prostøedí s hygienickým zázemím. Souèástí služby je sociální poradenství a psychoterapeutická podpora. Kapacita služby je 20 lùžek a je poskytována dennì - v létì od do 8.00 hodin druhého dne a v zimì od do 8.00 hodin druhého dne. V roce 2013 službu využilo 167 uživatelù a poskytnutých noclehù bylo Úhrada jedné noci èinila 30,- Kè. AZYLOVÝ DÙM (AD) nabízí mužùm od 18 let pøevážnì bez pøístøeší a bez práce pomoc a podporu pøi jejich opìtovném získávání. Uživatelé této služby postupnì smìøují ke svému cíli ve spolupráci se sociální pracovnicí a psychoterapeutem. Souèástí služby je ubytování (pokoje pro uživatele, hygienické zázemí, kuchyòka, kulturní místnost s TV). Kapacita služby je 25 lùžek a je poskytována dennì 24 hodin. V roce 2013 využilo službu 69 uživatelù. Úhrada za službu èinila 80 Kè, nebo 100 Kè za noc (dle vybraného pokoje). DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: individuální a skupinová psychoterapie sociální poradenství a zprostøedkovávání návazných èi dalších sociálních služeb potravinová výpomoc a výdej hotové polévky snižování hygienických a zdravotních rizik (uživatelùm je k dispozici koupelna, prádelna, charitní šatník a mohou využít ošetøovnu, kam pravidelnì dochází lékaø a zdravotní sestry) pracovní terapie výuka práce s internetem a PC Pokroèili jsme v budování systému zdravotní péèe o lidi bez domova. V prùbìhu roku se nám podaøilo navázat spolupráci s lékaøem, který pravidelnì dochází na ošetøovnu a zaèali jsme chodit za uživateli i do terénu. Po celý rok jsme uživatelùm vydávali hotové polévky, které kupujeme v menze JU v Èeských Budìjovicích. Pokraèovala spolupráce s ostatními projekty Mìstské charity, pøedevším s Terénním programem. V rámci psychoterapeutické skupiny nacvièili uživatelé služeb Domu sv. Pavla krátké divadelní pøedstavení Do Dna. Pro velký úspìch vystupovali i na vyžádání v Literární kavárnì. Pro uživatele uspoøádali pracovníci Domu sv. Pavla velikonoèní posezení a vánoèní veèeøi, pøi které každý pøíchozí také dostal malou pozornost ve vánoèním balíèku (ponožky, ruèníky, hygienu, rukavice). komplexnì zkvalitòovat praxi v kontextu s posláním Mìstské charity Èeské Budìjovice komplexní pohled na problematiku životní situace lidí dlouhodobì sociálnì vylouèených (hledat a nacházet co nejvhodnìjší øešení) koordinovat spolupráci všech, kteøí na Èeskobudìjovicku pomáhají lidem na okraji spoleènosti angažovat se i na jiných platformách v problematice osob bez pøístøeší (napø. OKCHÈR, S.A.D., APSS, RPSS) Je návrat z ulice do života možný? Uživatel 64 let pøišel do služby Azylový dùm koncem roku Po nìkolika životních zklamáních žil na ulici bez pøíjmù, bez dokladù a bez vùle na svém životì nìco zmìnit. Prvotnì byl uživatelem terénního programu. Pomalu se však zaèal zaèleòovat a využívat služeb Domu sv. Pavla. Vyøídil si nový obèanský prùkaz, zažádal o starobní dùchod a èasem i o možnost využití služby Azylový dùm. Pøišel s cílem našetøit si na podnájem a to se mu i podaøilo. Bìhem pobytu na Azylovém domì splatil své dluhy na zdravotním pojištìní, naspoøil si finance a v záøí 2013 odešel na vlastní žádost do podnájmu. Dostali od života druhou šanci Sleèna A. (19 let) a její pøítel B. (20 let) navštívili v dubnu roku 2013 Dùm sv. Pavla s cílem se osamostatnit, nalézt si práci a podnájem. Oba byli vyhozeni z domova rodina z obou stran nefungovala dobøe. Jedna rodina nesouhlasila se vztahem toho druhého a ta další se nedokázala smíøit s odchodem dcery ze studií. A tak se ocitli zde, v azylovém domì. Pár mìsícù žili i ve squatu spolu s dalšími uživateli azylového domu. Jejich pozitivní postoj zaèal ztrácet na síle byli nezamìstnaní, žili jen z dávek hmotné nouze a zdálo se, jako by jim život bezdomovce dokonce i vyhovoval. Po pár mìsících sleèna A. zjistila, že je tìhotná. Dlouze spolu uvažovali nad možností interrupce a zvažovali všechna pro a proti. Nakonec celou situaci pojali jako výzvu, jako šanci na nový, lepší život. Aèkoliv by to málokdo èekal, bìhem pár mìsícù si pan B. našel zamìstnání. Dokonce i rodina sleèny A. nabídla pomocnou ruku a vytvoøila zázemí pro nì i pro dalšího èlena rodiny, vnouèka. Kdoví, co by bylo, kdyby se oba rozhodli jinak, ale každopádnì vìøí, že se rozhodli správnì. Tranzitní program (TP) Koordinátor TrP: Mgr. Andrea Vitošová / Tranzitní program je systém pøípravy a podpory žákù, kteøí chtìjí najít uplatnìní na bìžném trhu práce. Jedná se o sociální službu, která usnadòuje žákùm se speciálními potøebami pøechod ze školy do zamìstnání a pomáhá jim žít plnohodnotný život. TP pomáhá nejen v oblasti pracovní, ale také v oblasti trávení volného èasu nebo mezilidských vztahù. Tato služba je souèástí Terénního programu Mìstské charity Èeské Budìjovice. Tranzitní program je žákùm a jejich rodinám poskytován bezplatnì. OBECNÌ O PROGRAMU Program probíhá ve spolupráci se Základní a Praktickou školou Trhové Sviny - elokované pracovištì Dlouhá 35, Èeské Budìjovice, jejíž žáci jsou do programu zapojeni. Program probíhá v dobì povinné školní docházky žákù Praktické školy jednoleté èi Praktické školy dvouleté. V rámci praktické výuky je žákùm zajišťována 2x týdnì praxe na vytipovaných pracovištích u skuteèných zamìstnavatelù na otevøeném trhu práce. Pracovištì jsou vybírána s ohledem na schopnosti žákù, jejich možnosti, pøedchozí pracovní zkušenosti, ale i na základì osobních zájmù a pøání žákù. Bìhem celého programu probíhá prùbìžná spolupráce s žákem, jeho rodièi, školou, tøídní uèitelkou a také se zamìstnavatelem. MÍSTA VÝKONU PRAXÍ uživatelù v TP ve školním roce 2012/2013 a 2013/2014 v Èeských Budìjovicích: Domov pro seniory Máj, Menza Jihoèeské univerzity (pomocné práce v kuchyni) Kolej K4, Junák, svaz skautù a skautek ÈR, elektro U Helmichù, elektro Voráèek, zahradnictví Kec, Akademická knihovna Jihoèeské univerzity, Mìstská charita Èeské Budìjovice (pomocné úklidové práce) Domino služba pro lidi s duševním onemocnìním (práce v keramické dílnì) Podaøilo se nám navázat nové pracovní kontakty pro uživatele praxí. Probíhalo pravidelné setkávání uživatelù v rámci Tranzit Job klubù a pokraèovala spolupráce s bývalými uživateli programu - pomoc a podpora pøi øešení jejich problémù, pomoc pøi uplatnìní na trhu práce. Nìkteøí uživatelé se aktivnì zapojili v rámci prodejních trhù Mìstské charity. Pravidelnì jsme byli úèastni na setkávání poskytovatelù sociálních služeb z Jihoèeského kraje a poskytovatelù Tranzitních programù v ÈR. Dětské centrum Beruška (DC) Vedoucí: Renáta Rejžková / Dìtské centrum Beruška je zaøízení služby pro péèi o dìti od 2 do 6 let vìku. DC Beruška podporuje rodièe k využití flexibilních forem pracovní doby, pracovního úvazku a pøispívá tak k možnostem jejich rychlejšího návratu na trh práce. Provoz je pøizpùsoben potøebám rodièù s možností umístìní dìtí vždy od pondìlí do pátku. S ohledem na rùzné formy pracovní doby rodièù je služba zajištìna od 6.00 do hodin. Jsou zde využívány prvky klasické pøedškolní výchovy, zároveò s implementací metod Montesori. Dìti nemají od poèátku stanoven individuální vzdìlávací plán, dùraz je kladen na individuální pøístup a rozvoj dìtí dle jejich vlastních potøeb a vrozených schopností. Uplynulý rok hodnotíme z hlediska obsazenosti jako úspìšný a s ohledem na skuteènost, že máme dobré reference od rodièù a jejich známých, kteøí také projevují o návštìvu svých dìtí v DC zájem, vìøíme v jeho další rozvoj. S aktivitami v DC jsme spokojeni, což odráží i pozitivní reference okolí a zájem rodièù. Dìti mají zajištìnu individuální laskavou péèi a všestranný rozvoj. O velkém úspìchu a spokojenosti rodièù se službami DC hovoøí fakt, že rodièe starších dìtí již rezervují místa jejich mladším sourozencùm. Zároveò rodièe projevují zájem, aby dítì chodilo do DC i ve vìku, kdy již mùže navštìvovat bìžnou MŠ. Půjčovna kompenzačních pomůcek (PKP) Kontaktní osoby: Mgr. Michaela Benešová / , Marie Turczynová / , Souèástí služeb Komplexní domácí péèe je pùjèování kompenzaèních pomùcek (elektrické a mechanické polohovací postele, antidekubitní podložky, mechanické vozíky, chodítka, WC nástavce, francouzské hole, berle, apod.). Kompenzaèní pomùcky jsou pùjèovány za úhradu, pùjèovné se platí pøedem (dle dohody hotovì èi pøevodem z úètu). K zapùjèení kompenzaèní pomùcky není potøeba doporuèení lékaøe ani potvrzení zdravotní pojišťovny. * pozn. (u pøíkladù dobré praxe, byla redakènì zmìnìna jména)

3

4 AUDIT

5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA rada mìstské charity / øeditel / revizní komise / administrativní pracovnice / projektový management / oblast komplexní domácí péèe (KDP) / ekonomický úsek / personalista, mzdový úèetní / oblast sociálnì znevýhodnìných (OSZ) / provoz a autoprovoz pùjèovna kompenzaèních pomùcek Charitní peèovatelská služba A+B (CHPS) Charitní ošetøovatelská služba (CHOS) Osobní asistence I. + II. (OA) Dìtské centrum Beruška (DC) / / / Finanèní úèetní Domino služba pro lidi s duševním onemocnìním Dùm sv. Pavla (DSP) azylový dùm (AD), nízkoprahové denní centrum (NDC), noclehárna (NL) (NZDM) V.I.P. Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež (NZDM) Srdíèko - Jiloro Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež Sasanka Sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi Terénní a tranzitní program (TP a TrP) TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013 Výnos Tøíkrálové sbírky 2013 za MCHÈB byl Kè. Dìkujeme. Dobroèinná akce Tøíkrálová sbírka, kterou poøádá Charita Èeská republika, je nejvìtší dobrovolnickou akcí u nás a v roce 2013 se v celostátním mìøítku uskuteènila již potøinácté. Výtìžek sbírky je urèen pøedevším na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorùm, matkám s dìtmi v tísni a dalším jinak sociálnì potøebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Výnos sbírky se rozdìlil podle tohoto klíèe: 65 % samostatné a spoleèné projekty farních a oblastních charit v regionech, kde se výnos vykoledoval; 15 % projekty diecézních charit; 10 % humanitární pomoc; 5 % projekty pomoci organizované sekretariátem CHÈR; 5 % režijní náklady na poøádání sbírky. MCHÈB rozdìlila svých 65 % takto: 60 % na podporu a obnovu vozového parku (abychom se mìli jak dostávat k potøebným, o které se staráme); 20 % na Domino (práce s duševnì nemocnými v dílnách - keramika, šicí dílna apod.); 20 % na Dùm sv. Pavla (pomoc lidem bez domova). EKONOMICKÉ ÚDAJE Městská charita České Budějovice Text Kè % Náklady celkem ,00 100,00 materiál, energie ,85 9,84 služby ,57 8,60 osobní náklady ,66 79,10 ostatní náklady ,92 1,87 odpisy ,00 0,59 Výnosy celkem ,68 100,00 dotace MPSV ,00 40,73 dotace MMÈB ,00 12,74 dotace obcí ,00 0,71 dotace JèK ,00 0,96 dotace MŠMT ,00 1,48 dotace Úøadu vlády ÈR ,00 2,01 dotace ESF ,00 0,09 dary FO (finanèní + vìcné) ,50 0,32 dary PO (finanèní + vìcné) ,64 1,05 nadace ,00 0,09 tøíkrálová sbírka ,60 0,32 tržby za vlastní výrobky ,00 0,36 tržby zdravotní pojišťovny ,79 14,83 tržby za vlastní výkony a služby ,55 12,62 tržby za školkovné ,00 1,36 tržby za obìdy (dìtské centrum) ,00 0,31 tržby za pùjèování pomùcek ,57 0,59 tržby za potraviny 1 145,00 0,00 tržby za ostatní služby ,50 0,77 tržby z prodeje majetku ,00 0,07 výnosy na základì smlouvy ,19 7,92 ostatní výnosy ,34 0,66 DÁRCI A PODPOROVATELÉ Instituce Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR, Praha Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR, Praha Ministerstvo kultury ÈR, Praha Ministerstvo zdravotnictví ÈR, Praha Úøad vlády ÈR Krajský úøad Jihoèeského kraje Statutární mìsto Èeské Budìjovice Mìsto Hluboká nad Vltavou Mìsto Rudolfov Obecní úøad Adamov Obecní úøad Dobrá Voda Obecní úøad Srubec Úøad práce, ÈB Mìstská policie, ÈB Zdravotní pojišťovny (VZP, VoZP, ZPMV, OZP, ÈPZP) Jihoèeská univerzita (TF, ZSF, PF, Koleje a menzy) CZ-ARF, Hosín Probaèní a mediaèní služba, ÈB Biskupství èeskobudìjovické Kongregace sester Nejsvìtìjší svátosti, ÈB Kongregace bratøí Nejsvìtìjší svátosti, ÈB Salesiáni Dona Boska ÈB Dìkanství sv. Mikuláše, ÈB Oblastní a farní charity v rámci diecéze Právnické osoby Asociace poskytovatelù sociálních služeb Bit Servis, s. r. o. BRODEC + PARTNERS Byznys pro spoleènost Centrum sociálních služeb Staromìstská Cukrárna U Brouèkù Èeská asociace pro psychické zdraví Èeská provincie Kongregace Školských sester Èeský rozhlas ÈEVAK, a. s. ÈEZ, JE Temelín ÈSAD Jihotrans, a. s. Devìtsil JST, s. r. o. Diecézní charita ÈB DMA Praha František Strnad - Koberce Strnad Lišov GLOBUS ÈR, k. s. ÈB Gynette, s. r. o. Praha Hafík, o. s. Hochtief, a. s., prov. ÈB JEDNOTA, s. d. ÈB Jiøí Palièka, s. r. o. Kavárna na pùl cesty Koníèek, o. s. LAPROD AK, s. r. o. MEDIMAT Inko, s. r.o. Nadace OKD, Ostrava Obèanské sdružení tìlesnì a zdravotnì postižených PENAM, s.r.o. PNEU Dvoøák, s. r. o. POHODA Servis, s. r. o. Rybáøství Hluboká, a. s. Øeznictví a uzenáøství Václav Jakš RUSTICO NOVÁ VES, s.r.o. SAIKO-Servis Správa domù, s. r. o. Stavounion, a. s. ÈB Studio kulináø, Petr Stupka SU servis, s. r. o. T-Mobile CR, a. s. TOYOTA Dolák, s. r. o. UNIPEX CZ, s. r. o. VDV, Nadace Olgy Havlové Velko-maloobchod Vítovec Viscofan CZ, s. r. o., ÈB ZÁRUBA M&K, a. s. Fyzické osoby pan Andrejs Václav pan Berkovský Petr pan Bláha pan Èad Roman paní Daòhová Dana paní Dudová Jana pan Farda Aleš pan Habrda Milan paní Hejlková Kristina pan Hnátek Petr paní Kadlecová Hana paní Kubeèková Irena paní Kubíková Pavlína pan Kuèera J., MUDr. paní Marešová Marie manželé Marešovi pan Maruška Fr. pan Mládek Pavel paní Mlynáøová Ludmila, Ing. paní Mrázková Monika paní Neubauerová Lenka paní Pártlová Šárka paní Pavlíèková Marie pan Pumpr Zdenìk pan Severa Zdenìk paní Sládková Božena paní Srncová Jitka pan Štekr Vladislav paní Švejdová Eva pan Tenkl Tomáš pan Toman Jaroslav paní Trèková Olga paní Troupová Irena paní Trubaèová Olga paní Výborná Daniela, MUDr. paní Zynová pan Vyšický Petr Dìkujeme také všem anonymním dárcùm, kteøí v roce 2013 podporovali èinnost Mìstské charity Èeské Budìjovice. Výroèní zpráva 2013

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Městská charita. České Budějovice. Výroční zpráva

Městská charita. České Budějovice. Výroční zpráva Městská charita České Budějovice 2012 Výroční zpráva Dětské centrum Beruška (DC) Charitní pečovatelská služba (CHPS) Terénní a Tranzitní program (TP a TrP) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM)

Více

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku Adresáø poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobèané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných zmìn.

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Charita Vsetín 24. 9. 2015

Charita Vsetín 24. 9. 2015 Charita Vsetín 24. 9. 2015 Historie a území působnosti Trvání činnosti: od 1. 7. 1992 zřizovací dekret CZ 36/93. Území působnosti: Město Vsetín a 25 přilehlých obcí o celkové rozloze 38 000 ha: Bystřička,

Více

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením charita název cílová skupina obsah částka Podpora osob se zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením 180 000 Kč Charita sv. Alexandra vybavenost chráněných dílen Charita Bohumín Charita Český

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s,

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s, OBSAH 1 OBSAH I. Úvodní slovo...2 II. Základní údaje a kontakty...3 III. Poslání...4 IV. Historie...4 V. Mapa pùsobnosti...5 VI. Správa spoleènosti...6 VII. Èinnost v r. 2006...8 1. Služby sociální intervence...8

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2 1 ESET - HELP, obèanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 4 IÈO: 6293726 Tel.: 2/ 72 94 8 79 Tel./fax: 2/ 72 94 8 8 e-mail: esethelp@volny.cz, eset@mbox.vol.cz internet: www.esethelp.cz

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 2012 1 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Úvodní slovo...2 Základní údaje a kontakty...3 Poslání, historie...4 Mapa pùsobnosti...5 Správa spoleènosti...6 Èinnost v r. 2007...8 Služby sociální intervence...8 Služby

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Emauzy ÈR. Výroèní zpráva. Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou

Emauzy ÈR. Výroèní zpráva. Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou Emauzy ÈR Výroèní zpráva 2009 Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou Z HISTORIE ORGANIZACE Obèanské sdružení bylo založeno a zaregistrováno u MV ÈR pod èj. VSC/1-6559/91-R

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 Mìstská charita Èeské Budìjovice

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 Mìstská charita Èeské Budìjovice VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 Mìstská charita Èeské Budìjovice ARITNÍ PEÈOVATELSKÁ SLUŽBA (CHPS) OSOBNÍ AS NCE (OA) CHARITNÍ OŠETØOVATELSKÁ SLUŽBA (CH ÙJÈOVNA KOMPENZAÈNÍCH POMÙCEK (PKP) DOMI ERÉNNÍ PROGRAM (TP)

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011 1 2011 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300, sekretariat@hospic.cz, www.ochck.cz, číslo účtu KB:

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Obèanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ÈR è. VS/1 1/55713/03-R, IÈ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Výroèní zpráva. Oblastní Charita Jièín

Výroèní zpráva. Oblastní Charita Jièín Výroèní zpráva Oblastní Charita Jièín 2008 Vážený ètenáøi, rok 2008 byl pro Oblastní charitu Jièín z pohledu jejího rozvoje velmi významný. Od 1.1. 2008 jsme po vzájemné dohodì s mìsty Kopidlnem a Libání

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více