Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006"

Transkript

1 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze dne 15. září 2006 Projednáno a schváleno na školské radě dne 2. října 2006.

2 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze dne 15. září

3 OBSAH: Výroční zpráva o činnosti ZŠ genpor. Františka Peřiny 1. Název školy 2. Úvod 3. Charakteristika školy 4. Vzdělávací program školy 4.1. Nabídka povinně volitelných předmětů 4.2. Nabídka nepovinných předmětů 4.3. Výuka informatiky 5. Údaje o pracovnících 6. Materiální zázemí 7. Počet tříd 8. Počet žáků 9. Průměrný počet žáků 10. Zaměření tříd s rozšířenou výukou 11. Zaměření specializovaných tříd 12. Integrovaní žáci 13. Počet zapsaných žáků pro školní rok 2006 / Výsledky přijímacího řízení 15. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 16. Školní družina a školní klub 17. Výchovné poradenství 18. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů 19. Školská rada 20. Další formy spolupráce s rodiči 21. Školní stravování 22. Výjezdy žáků mimo objekt školy 23. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 24. Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států 25. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území HMP 26.Akreditované programy dalšího vzdělávání 27.Ekologická výchova, resp. environmentální výchova 28.Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol 29.Účast žáků v soutěžích 29.1.Vyhlašované MŠMT ČR 29.2.Ostatní soutěže 30.Hodnocení práce předmětových komisí 31. Školní vzdělávací program 32.Další nejvýznamnější akce školy 33.Závěrečné informace Seznam příloh 3

4 OBSAH: Výroční zpráva o hospodaření ZŠ genpor. Františka Peřiny 1. Úvod 2. Přehled příjmů a výdajů za rok Čerpání fondů v roce Přehled příjmů a výdajů za 1. pololetí roku Čerpání fondů v 1. pololetí roku Závěr ke zprávě o hospodaření Seznam příloh 4

5 1. Název školy Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol. Poslední rozhodnutí o zařazení vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: Sine / Datum posledního vydání rozhodnutí : Identifikátor zařízení : Adresa : Socháňova 19/1139, Praha 6 Řepy Zřizovatel : Městská část Praha 17 Právní forma : část obce, IČO : Žalanského 12b/291, Praha 6 Řepy Právní forma : Příspěvková organizace od IČO : Telefony : , E mail : WWW : zs-perina.cz Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Ředitelka školy : Mgr. Jarmila Holá 5

6 2. Úvod Výroční zpráva o činnosti zachycuje vše, co se v naší škole během školního roku 2005 / 2006 stalo, co se nám, žákům i pedagogům povedlo či nepovedlo. Zpráva je i východiskem pro plánování na další období. Plán práce na školní rok 2005 / 2006 se v podstatě podařil splnit. 3. Charakteristika školy Základní škola genpor. Františka Peřiny byla slavnostně otevřena 1. září v roce 1986 na sídlišti v Praze Řepích. Školní budova má charakter pavilonové školní budovy, jedná se o větší školu. V roce 2002 získala čestný název ZŠ genpor. Františka Peřiny jako výraz snahy navázat na morální a lidské hodnoty, které pan generál Peřina ve svém životě uplatňoval. Pan František Peřina se narodil 8. dubna V roce 1937 reprezentoval Československo na mezinárodním leteckém mítinku v Curychu. Po Mnichovu utekl do Polska a později do Francie. Během války se stal ve Francii společně se štábním kapitánem Vašátkem naším nejúspěšnějším stíhačem. Po porážce Francie přeletěl do Anglie, kde bojoval v řadách RAF. V roce 1945 se vrátil do Československa. V dubnu 1949 společně s manželkou Annou uletěl na sportovním letounu do americké zóny obsazeného Německa. Po několika letech strávených v RAF a v Kanadě se usadil ve Spojených státech amerických, odkud se do naší republiky vrátil v roce května 2006 pan generál Peřina zemřel. Pro žáky i učitele jeho odchod znamenal velikou ztrátu a všichni byli moc rádi, že měli tu čest tohoto velikého člověka poznat a strávit s ním pár hezkých chvil. Poslední setkání s panem generálem a jeho paní Annou bylo dne 6.dubna 2006, když pan generál slavil své 95. narozeniny a žáci naší školy pro pana generála připravili krásné vystoupení, které shlédli i další významní hosté. 6

7 Mezi hosty byli například ministr obrany JUDr. Karel Kühnel, náčelník generálního štábu AČR armádní generál Ing. Pavel Štefka, velitel Vojenské kanceláře prezidenta republiky genpor. Ing. Picek, hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl, starosta městské části Praha Řepy pan starosta Vlastislav Fencl a další významní hosté. Manželka pana generála Peřiny zemřela 16. dubna

8 Roku 1994 škola obdržela status fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha. Od této doby vždy po pěti letech je pro velmi dobré výsledky tento status škole prodloužen na další období. Po každých pěti letech bývá škola opět prověřována a pro velmi dobré výsledky je tento status škole ponechán na další období. Škola spolupracuje kromě PedF UK Praha i s dalšími fakultami, které vzdělávají budoucí učitele. Naše škola se zaměřuje na všestranný, harmonický rozvoj osobnosti žáka, všichni učitelé akceptují individuální vývojové odlišnosti žáků. Od třetího ročníku zřizujeme třídy s rozšířeným vyučováním jazyků. Dle potřeb otvíráme speciální třídy pro žáky se specifickými poruchami učení, dále poskytujeme i nadstandardní speciální pedagogickou péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Škola se snaží o co nejširší rejstřík činností ve výuce, výchově i mimoškolní sféře. Po několik let aplikuje projektové vyučování, udržuje kontakt s mnoha partnerskými organizacemi v ČR. Ve školním roce 2005 / 2006 se zintenzivnil kontakt se zahraničními školami. Široké spektrum kroužků v rámci školní družiny a školního klubu poskytuje žákům kvalitní využití volného času. V programu primární prevence sociálně negativních jevů klademe důraz na využívání volného času dětí. Estetickou výchovou vedeme žáky k citlivějšímu vnímání světa, učíme je kultivovaně vystupovat na veřejnosti, vzájemně spolupracovat a vytvářet nad rámec výuky aktivity, které přinášejí radost dětem, rodičům i pedagogům. Výzdoba školy je na velmi vysoké úrovni, podílí se na ní žáci se svými učiteli. Škola sdružuje : Základní školu, která má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. Kapacita školy je žáků. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Školní družinu s kapacitou 200 žáků. Školní klub s kapacitou 200 žáků. Školní jídelnu s kapacitou 950 jídel. Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a brannou výchovu a ekologickou výchovu žáků. Zároveň umožňuje náboženskou výchovu a vede žáky ke zdravému životnímu stylu. Základní škola připravuje žáky pro další studium na středních školách a učilištích a následně i pro praktický život. Již několik let jsou naši žáci pro velmi dobré výsledky v přijímacím řízení ve větším počtu přijati na víceletá gymnázia, což svědčí o velmi dobré přípravě na přijímací řízení. 8

9 Všechny třídy školy se naplňovaly maximálně do počtu 30 žáků. Ředitelka školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Ředitelka školy ustanovuje třídní učitele, vedoucí předmětových komisí a metodických sdružení, vedoucí učitele, protidrogového koordinátora a výchovné poradce. Dále pak jmenuje zástupce ředitele pro první a druhý stupeň, pro mimoškolní činnost, vedoucí vychovatelku školní družiny a školního klubu, vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařku a vedoucí správních zaměstnanců. V rozsahu stanoveném vládou se žákům prvního ročníku bezplatně poskytují učebnice, učební texty a základní školní pomůcky. Ostatním ročníkům se bezplatně poskytují učebnice a učební texty. Všechny učebnice a učební texty, které škola používala, byly schváleny a doporučeny MŠMT ČR. Ředitelka školy každoročně zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Pedagogická rada se sešla pětkrát během školního roku, měla 49 členů. Mezi její kompetence patří zejména jednání o chování a prospěchu žáků a metodika výuky předmětů. Výchovně vzdělávací činnost školy, klasifikace prospěchu a chování žáků se řídí novým Školským zákonem a Vyhláškou o základní škole ze dne 18. ledna Dále se pedagogická rada na svých jednáních seznamovala s pokyny vydanými MŠMT ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a Úřadem městské části Praha Řepy. Z každé pedagogické rady je pořizován zápis s uložením úkolů a s usnesením. Kromě pravidelných plánovaných pedagogických rad jsou zaměstnanci školy svoláváni na provozní porady, kde jsou průběžně řešeny problémy školy. Zástupkyně ředitelky školy svolávaly porady třídních učitelů, které probíhaly 1 2 x za měsíc. Ředitelka školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagogické rady řád školy, schvaluje řád odborných pracoven, laboratoří, tělocvičen a hřiště. 4. Vzdělávací program školy Škola postupuje podle vzdělávacího programu Základní škola. Tento vzdělávací program i učební plány byly schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tímto vzdělávacím programem prošlo všech 640 žáků školy. Učební plány vzdělávacího programu Základní škola : 1. Učební plán č.j.: / Základní škola Příloha č. 1 a, 1b, 3 9

10 2. Učební plán č.j / Příloha č. 2, 3 Pro výběrové třídy využívá učební plány : pro třídy s rozšířeným vyučováním jazyků Ve třídách s rozšířenou výukou jazyků se žáci od třetí třídy učí anglický jazyk a od šesté třídy je jim přidán jazyk německý Nabídka povinně volitelných předmětů pohybové a sportovní aktivity základy administrativy informatika seminář z dějepisu cvičení z matematiky cvičení z českého jazyka 4.2. Nabídka nepovinných předmětů cvičení z českého jazyka cvičení z matematiky pohybové a sportovní aktivity individuální logopedická péče náprava učení sborový zpěv sólový zpěv seminář a praktika z chemie 4.3. Výuka informatiky Předmět informatika jsme zařadili do výuky, která probíhá ve vhodně upravené počítačové učebně. Žáci se postupně seznamují s činností počítače, se základními pojmy v oblasti hardwaru i softwaru, učí se počítač ovládat. Do počítačové pracovny žáci chodí jak v předmětu informatika, tak i v rámci ostatních předmětů. Cílem je dát žákům ucelené základní vzdělání v oblasti informatiky, naučit je používat počítač ke studiu, dalšímu sebevzdělávání i k řešení různých úkolů. Škola má dvě počítačové učebny, které však neodpovídají požadavkům. Toto bylo také zjištění ČŠI, která ve škole prováděla inspekční činnost. Na základě závěrů této inspekce městská část poskytla škole finanční prostředky na zakoupení 5 počítačů pro potřeby pedagogů. 10

11 5. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení pracovníci K fyzické osoby k přepočtení pracovníci Pedagogičtí 51 50,150 Nepedagogičtí 23 21,070 Celkem 74 71,220 Z pedagogických pracovníků je k přepočtený počet učitelů : 40,120. b ) věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci Počet c ) kvalifikace pedagogických pracovníků (podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupeň 14 3 II. stupeň 20 5 Vychovatelé 4 3 Celkem d ) aprobovanost výuky 1. stupeň Odučeno aprobovaně 276 hodin neaprobovaně 68 hodin 2. stupeň Odučeno aprobovaně 405 hodin neaprobovaně 107 hodin V těchto tabulkách nejsou uvedeni pracovníci školního klubu. 11

12 Na prvním stupni vyučují dvě paní učitelky, které mají vystudovanou střední pedagogickou školu. Na druhém stupni jedna paní učitelka učící anglický jazyk má státní zkoušku z tohoto jazyka a studuje na PedF UK Praha obor anglický jazyk ruský jazyk. Další paní učitelka učící anglický jazyk byla přijata od školního roku 2006 / 2007 ke studiu na vysoké škole. Další pedagožka studuje doplňkové pedagogické studium na PedF UK Praha, má vystudovanou Vysokou školu zemědělskou obor výpočetní technika. Na naší škole zabezpečuje výuku informatiky. Vyučující hudební výchovy je vystudován pro tento obor ( Dis.). I.a II. stupeň Nekvalifikovaní pracovníci Počet SPgŠ 2 VŠCHT 1 Gymnázium 1 SPŠS 1 SZdŠ 1 Konzervatoř 1 e) odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku 1 odchod mimo školství. Po odešlo vzhledem k snižování stavu 5 pedagogů. f) nově přijatí absolventi učitelského studia 0 g) nově přijatí absolventi neučitelského studia 0 h) další vzdělávání pedagogických pracovníků Zaměření Počet pracovníků Formy cizí jazyky 5 dlouhodobé kurzy počítače 25 kurz pořádán ve škole zdravý životní styl 3 kurz zeměpis 3 kurz biologie 1 Kurz poruchy učení 3 Kurz český jazyk 2 Kurz chemie 1 Kurz 12

13 ŠVP 39 4x školení, ve škole studium k získání kvalif 3 studium na PedF UK Vedení školy považuje vzdělávání pedagogických pracovníků za prvořadý úkol pro rozvoj školy. Velice si ceníme snahy našich pracovníků získat kvalifikační předpoklady k výkonu učitelského povolání studiem na PedF UK Praha. Dle možností školy se snažíme těmto zaměstnancům zajistit podmínky ke studiu. Vedení školy podporuje zvyšování odborných znalostí u pedagogů, což se odrazilo i v plánu DVPP na školní rok 2005 / Pedagogové si v současné době více vybírají semináře zaměřené na aktuální problémy související se zaváděním školské reformy školení k tvorbě ŠVP. Vedení školy informuje učitele o různých nabídkách vzdělávání. Učitelé si sami podle zájmu vybrali kurz, o který měli zájem. Nejvíce navštěvovali kurzy, které pořádají pedagogická centra. V letošním školním roce jsme se snažili využít systému vnitřního vzdělávání, pedagogičtí pracovníci si navzájem předávali informace z různých školení. Škola pravidelně nakupovala novinky odborné literatury, takže všichni učitelé měli možnost samostudia. Kromě toho odebíráme dle zájmu pedagogů odborná periodika. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vychází z potřeb rozvoje školství. Celý sbor je veden cíleně k celoživotnímu vzdělávání, k získávání kompetencí v intencích moderní pedagogiky a psychologie. Vedení školy podporuje a oceňuje snahy o individuální vzdělávání u všech členů sboru. Ve školním roce 2005 / 2006 jsme si vytyčili tyto priority : zvyšování kvalifikačních předpokladů u neaprobovaných pracovníků školy příprava všech pedagogických pracovníků na tvorbu školního vzdělávacího programu zvyšování odborné připravenosti vyučujících cizích jazyků zvyšování a rozšiřování znalostí práce na PC s využitím internetu u všech pedagogických pracovníků rozšiřování metodického, didaktického a odborného potenciálu vyučujících odborných předmětů zvyšování odborné a pedagogické způsobilosti pracovnic školní družiny rozvoj osobnosti učitele, rozšiřování poznatků a dovedností z oblasti speciální pedagogiky rozšiřování poznatků z oblasti primární prevence sociálně patologických jevů 13

14 ch) přehled pedagogických pracovníků školy Vedení školy : pí řed. Holá Jarmila pí zást. Stejskalová Helena I. stupeň pí zást. Tenglerová Hana II. stupeň pí zást. Dědová Miluše - správní zaměstnanci Třídní učitelé : I.A pí uč. Casková Marie I.B pí uč. Siváková Michaela I.C pí uč. Veselková Hana II.A pí uč. Dusilová Zdeňka II.B pí uč. Dvořáková Marie II.C pí uč. Štolcová Irma III.A pí uč. Špaleta Romana III.B pí uč. Hudcová Iva III.C pí uč. Pátková Eva IV.A pí uč. Rozkošová Marcela IV.B pí uč. Gamrotvá Jana IV.C pí uč. Hlaváčková Helena, od pí uč Švarcová V.A pí uč. Kratochvílová Miloslava V.B pí uč. Šindelářová Ivana V.C pí uč. Kropáčová Dana VI.A pí uč. Panošová Olga VI.B p. uč. Vránek Lukáš, od Holubová Eva VI.C pí uč. Eliášová Hana VI.D pí uč. Neubauerová Zdenka VII.A pí uč. Kuncmanová Libuše VII.B pí uč. Pačesová Dana VII.C pí uč. Drahošová Helena VIII.A p.uč. Maxant Miroslav VIII.B pí uč. Palečková Eva VIII.C pí uč. Tůmová Olga IX.A pí uč. Hrašnová Naďa IX.B pí uč. Makulová Jolana IX.C pí uč. Krejčová Stanislava IX.D pí uč. Volková Alena 14

15 Netřídní učitelé p. uč. Bednář Tomáš, od p. uč. Lán Tomáš, od pí uč. Motlová Bohuslava pí uč. Němcová Dagmar pí uč. Novotná Martina pí uč. Paštová Yveta pí uč. Sandanusová Jana p. uč. Šťastný Jan, od pí uč. Trojanová Ivana pí uč. Veselá Věra Asistenti pedagoga p. as. Kopkan Jiří pí as. Korbelová Hana pí as. Košová Květoslava Školní družina pí vych. Kotkova Hana, vedoucí vychovatelka pí vych. Dosoudilová Renata pí vych. Mikešová Věra pí vych. Petrolová Vladimíra pí vych. Potančoková Alena pí vych. Tomášková Eva pí vych. Veselá Olga pí vych. Žandová Jana i ) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání Celkem : 0 6. Materiální zázemí Budova školy byla dána do provozu 1. září Budova se skládá z 5 pavilonů. V areálu školy se nachází také parkoviště, které slouží zaměstnancům i rodičům, kteří jdou do školy. Největším problémem v současné době je najít společně se zřizovatelem finanční prostředky na výměnu oken a opravu pláště budovy. Pavilon A sloužil k zajištění provozu školní jídelny a 7 oddělení školní družiny. Dále jsou zde dvě třídy I. stupně, šatny pro žáky a učebna výpočetní techniky. 15

16 Ve školní jídelně proběhla rozsáhlá rekonstrukce klimatizace a rekonstrukce dvou výdejen. Obě jídelny, kde se stravují žáci i zaměstnanci školy, jsou prostorné. Pavilon B1 je určen pro třídy I. stupně. Jsou zde kabinety učitelů I. stupně, knihovna a kabinet pomůcek I. stupně. V pavilonu B2 sídlí třídy II. stupně, dále jsou zde odborné pracovny fyziky, chemie, hudební výchovy, rodinné výchovy a tři učebny jazyků. V tomto pavilonu jsou umístěny kabinety se sbírkami chemie, fyziky, hudební výchovy, výtvarné výchovy, anglického jazyka, dějepisu, občanské výchovy a rodinné výchovy. V pracovně rodinné výchovy, tzv. cvičný byt, je pracoviště pro výuku šití a vaření. Ve II. patře se nachází dějepisný archiv a stálá výstava Škola našich babiček. Pavilon B3 je určen pro třídy II. stupně a pro odborné pracovny českého jazyka, cizích jazyků a základů administrativy. I zde se nacházejí kabinety se sbírkami matematiky, českého jazyka, audia, zeměpisu, přírodopisu a německého jazyka. V přízemí tohoto pavilonu je studovna, která však stále není podle představ všech pedagogických pracovníků. Dále jsou zde kanceláře vedení školy, administrativních pracovníků a sborovna. V pavilonu C se nachází tři tělocvičny. Dvě tělocvičny jsou velké a jedna je malá s umělým povrchem. K dispozici jsou šatny, sprchy a WC. V I. poschodí se nachází chodba se zrcadly a pro potřeby pracovníků školy posilovna a sauna. V druhé části tohoto pavilonu je dílna pro výuku předmětu práce s technickými materiály, pracovna pro pěstitelství a keramická dílna. Keramická dílna se v současné době nevyužívá. Areál školního hřiště je rozdělen na fotbalové hřiště s umělým povrchem a hřiště vhodné pro míčové hry ( volejbal, nohejbal atd.) s asfaltovým povrchem. Dále jsou zde umístěny 4 basketbalové koše. V areálu školního hřiště jsou ještě dva tenisové kurty s umělým povrchem, v zimě je na ně dávána nafukovací hala. Tento prostor je pronajat, škola však tyto prostory může využívat v určených hodinách. U fotbalového hřiště jsou 2 doskočiště pro skok daleký a běžecký ovál s asfaltovým povrchem. V případě hezkého počasí mohou žáci využívat pro oddych o hlavní přestávce atria i školní hřiště. Ve školním roce 2005 / 2006 se vyučovalo ve všech pracovnách, které má škola zřízeny. Učebny jsou velmi vkusně upraveny. 16

17 Materiální vybavení školy je na dobré úrovni. Škola je vybavena odpovídajícími učebnicemi a učebními pomůckami. Někteří učitelé v hodinách využívají výukový SW. Pro pedagogy je k dispozici studovna, která však nemá potřebné množství titulů. Většina pomůcek je evidována v kabinetech, které se průběžně doplňují. Stejným způsobem, a to na základě požadavků správců kabinetů i vedoucích učitelů jednotlivých předmětů, se doplňují pomůcky na vyučování a výukový SW. V současné době probíhá postupná výměna školního nábytku. Jednou z priorit, kterou jsme si stanovili, je využití informačních a komunikačních technologií. Máme pouze jednu počítačovou učebnu s připojením k internetu. V této učebně jsou k dispozici dvě laserové tiskárny, (jedna na barevný tisk), dále scanner dataprojektor. Počet PC je nedostatečný, potřebujeme zvýšit počet jak pro učitele, tak pro žáky. Škola má kvalitní audiovizuální techniku kameru, datavideoprojektor, digitální fotoaparát, aparaturu na ozvučení místností. Na každém pavilonu je digitální kopírovací technika, která je již však zastaralá a vždy v jednom kabinetě počítač, který je k dispozici pro učitele. Tento počítač je připojen do sítě a učitelé mají k dispozici internet. Všechny počítače ve škole jsou propojeny do sítě, učitelé i žáci mají možnost přístupu na internet, přístupové heslo, mohou si ukládat svá data na server, mají svoji ovou schránku s adresou. Naším cílem je pořídit do každého kabinetu počítač. V delším časovém období bychom chtěli několik stanic pořídit i do odborných učeben. Nedostatečné je vybavení projekční technikou. Jeden datavideoprojektor je málo, zpětné projektory jsou zastaralé. Vzhledem k tomu, že v současné době je naší prioritou zvýšení počtu PC a 17

18 nemáme dostatečný počet finančních prostředků, tak tyto pomůcky zatím zakoupit nemůžeme. Vyučující maximálně využívali možnost kopírování učebních textů, na každý pavilon byla dána kopírka pro potřeby všech vyučujících. Škola má školní knihovnu, ve které jsou odborné tituly pro zaměstnance školy a beletrie pro děti. Fond knihovny pravidelně doplňuje určený pracovník školy, který je zároveň odpovědný za výběr knih. 7. Počet tříd I. stupeň II. stupeň Celkem k z toho počet specializovaných tříd: I. stupeň II. stupeň Celkem k Počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem k z toho ve spec.tř Průměrný počet žáků a) Průměrný počet žáků na třídu: I. stupeň II.stupeň Průměr za I.a II.stupeň Škola všeobecných tříd Všeobecné třídy 20,62 24,86 22,81 Specializované třídy 12,00 0 b) Průměrný počet žáků na učitele: I. stupeň II. stupeň Průměr za I. a II. stupeň Škola běžných tříd Všeobecné třídy 18,36 14,87 16,21 Specializované třídy 12,

19 10. Zaměření tříd s rozšířenou výukou třídy s rozšířeným vyučováním jazyků - počet tříd 12 - počet žáků Zaměření specializovaných tříd Počet tříd Počet žáků z toho z toho celkem poruchy učení poruchy chování Personální zajištění : Děti s hlubšími problémy ( SPU ) jsou vyučovány ve specializovaných třídách, kde pracují pod vedením kvalifikovaných speciálních pedagogů, dále je pro ně zřizována hodina individuální logopedické péče. Materiální zajištění : Speciální pedagogové využívali veškeré speciální pomůcky včetně počítačové učebny. Děti mají k dispozici například bzučáky, pracovní sešity a čítanky pro dyslektiky, gramatické tabulky, bílé magnetické tabule a výukové programy pro dyslektiky. 12. Integrovaní žáci Počet integrovaných dětí celkem: 37 z toho postižení: SPU Zrakové sluchové Řeči Tělesné Mentální Autisté U těchto integrovaných dětí byla psychologem diagnostikována specifická vývojová porucha učení nebo jiné zdravotní postižení. Speciální pedagogové pracovali s těmito dětmi v určených hodinách českého jazyka, kde prováděli nápravnou práci. Dále spolupracují s třídními učiteli, popřípadě učiteli jazyků. Také tito žáci využívali počítačovou učebnu a všechny pomůcky jako děti ze specializovaných tříd. Všichni žáci měli vypracován individuální vzdělávací plán, který se velmi pečlivě konzultuje s rodiči žáka i se školní psycholožkou. Plán obsahuje základní informace o 19

20 žákovi, konkrétní úkoly v jednotlivých obdobích, způsob hodnocení. Dle potřeby jej vyučující aktualizují. Speciální pedagožky pravidelně konzultují s vyučujícími integrovaných žáků, docházejí na hospitace do tříd. Na konci školního roku se navrhne opatření pro další školní rok. Ve škole pracují tři asistenti pedagogů. Jejich mzdu hradíme z rozpočtu, který nám přiděluje MHMP. Jeden tělesně postižený žák byl integrován do třídy I.B. Chlapec má u sebe asistentku, která mu pomáhá při výuce, ale i o přestávkách. Zrakově postižený chlapec byl zařazen od školního 2005 / 2006 do běžné třídy. Ve vyučovacích hodinách je asistentka, která spolupracuje s paní učitelkou při přípravě hodin a pomůcek na vyučování. Chlapec byl i nadále schopen se do výuky aktivně zapojit, práce se mu dařila. S ostatními dětmi vychází velmi dobře, zapojuje se do akcí školy. Jedna tělesně postižená žákyně byla integrována do 3. třídy a to do třídy III.B. V této třídě je pouze 12 žáků. V jejím případě zatím není potřeba mnoho péče, protože její nemoc je zatím v klidové formě. V průběhu let se však bude zhoršovat. Její omezení je zatím v hodinách tělesné výchovy. Jeden tělesně postižený žák byl integrován do třídy VIII.A. Chlapec má u sebe asistenta, který mu pomáhá při výuce, ale i o přestávkách. V této třídě je umístěna ještě jedna tělesně postižená dívka, ta však k práci ve škole nepotřebuje asistenta. Díky iniciativě a pochopení pedagogických pracovníků školy procházeli všichni žáci učebním programem bez výrazných problémů. Přípravné třídy na naší škole nemáme. 13. Počet zapsaných dětí do 1. ročníků pro školní rok 2006 / 2007 a) počet zapsaných žáků na školní rok 2006 / z toho počet odkladů školní docházky na školní rok 2006 / Výsledky přijímacího řízení Novou vyhláškou č. 671 / 2004 Sb., kterou se stanovily podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na SŠ a VG, se uchazečům o studium na SŠ a VG vydávala pouze jedna přihláška s volbou jedné školy pro první kolo přijímacího řízení. K přihlášce se přikládalo i výstupní hodnocení žáků. 20

21 Všichni žáci naší školy byli přijati na zvolené školy. a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku Gymnázia zřízená krajem 9 3 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z 9. ročníků, dále na SOŠ a SOU a OU bylo přijato 101 žáků. Novou vyhláškou č. 671 / 2004 Sb., kterou se stanovili podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na SŠ a VG, se uchazečům o studium na SŠ a VG vydávala pouze jedna přihláška s volbou jedné školy pro první kolo přijímacího řízení. K přihlášce se přikládalo i výstupní hodnocení žáků. 15. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku : v nižším ročníku : Školní družina a školní klub Počet oddělení Počet žáků Školní družina Školní klub 5 83 Ve školní družině při ZŠ genpor. Františka Peřiny pracovalo celkem 7 vychovatelek v 7 odděleních školní družiny. Vedoucí vychovatelka podporuje odborný růst a další vzdělávání pedagogických pracovnic školní družiny. Ve školním roce 2005 / 2006 jedna vychovatelka studovala na SPgŠ. Cílem všech pracovnic školní družiny je zabezpečit kvalitní trávení volného času dětí pod odborným pedagogickým dohledem. Školní družina má vypracován celoroční plán činnosti ŠD a ŠK. Vedoucí vychovatelka se hlavně soustředí na zvyšování bezpečnosti dětí při pobytu ve školní družině, na zlepšení systému předávání dětí rodičům. Ve školní družině pracovalo 7 oddělení. Odpolední zaměstnání mělo vždy rekreační charakter. Náplň práce dětí byla velmi pestrá, prolínaly se v ní všechny prvky výchovy. V letošním roce pracovalo celkem 10 skupin školního 21

22 klubu nejrůznějšího zaměření informatika, volejbal, přehazovaná, vybíjená, házená, florbal, sportovní přípravka, anglický jazyk. Žáci řešili ve školní družině i klubu problémy spojené s přípravou na vyučování. Do své činnosti vychovatelky zařazovaly návštěvy divadel, místní knihovny, návštěvu muzikálu ZUŠ Blatiny a dopravního hřiště. Děti pod vedením vychovatelek již tradičně vyrábějí drobné dárky pro nejrůznější akce, podílejí se na výzdobě tělocvičny při představení pro rodiče. Kromě pravidelné denní činnosti probíhající v jednotlivých odděleních školní družiny a klubu, který je určen i pro žáky druhého stupně, se děti přihlásily do kroužků, které vedou v rámci svého úvazku vychovatelky. Jednalo se o tyto kroužky : hudební, výtvarný a ruční práce. Během školního roku pracovnice ŠD připravily pro děti několik atraktivních akcí, jako například dětský karneval, pyžamový karneval, velkostavby z dřevěných kostiček, bojovou hru, šipkovanou, různé kvízy a turnaje. Školní klub připravil pro žáky celé školy turnaj v šachu a turnaj v dámě. Na Den dětí vychovatelky školní družiny připravily pro žáky různé soutěže. Provoz školní družiny je od 6,30 8,00 a od 11,45 17,00 hod.. Vzhledem k dlouhodobé nemoci vychovatelky ŠK se děti bohužel sportovních akcí zúčastnily jen málo. 22

23 17. Výchovné poradenství a) spolupráce PPP Spolupráce se školním psychologem byla stále na velmi dobré úrovni. Psycholožka navštěvovala pravidelně školu, měla konzultace s učiteli, hospitovala ve vybraných třídách a vyšetřovala žáky ve škole i v PPP Praha 6. Škola i nadále spolupracuje s Centrem sociálně zdravotních služeb v Řepích. Dvě paní učitelky úzce spolupracují s psycholožkou z tohoto zařízení a provádějí logopedickou péči pro žáky předškolních zařízení. b) výchovné poradenství Ve školním roce 2005 / 2006 ředitelka školy rozdělila činnost výchovného poradenství mezi dvě paní učitelky takto : pí uč. Kropáčová zajišťovala speciálně pedagogické problémy u žáků pí uč. Drahošová zajišťovala výchovné problémy, primární prevenci na škole a profesionální orientaci Obě paní učitelky úzce spolupracovaly s vedením školy, s psycholožkou, s třídními učiteli i ostatními vyučujícími. Výchovné poradkyně se zúčastňovaly výchovných komisí, spolupracovaly s odborem péče o dítě na Praze 17, s kurátory Prahy 17, s Policií ČR, s TRIGONEM atd.. S lékaři organizovaly různé přednášky pro učitele, rodiče i žáky. Žákům, kteří mají výchovné problémy, je věnována velká pozornost vyučujících, třídních učitelů, výchovné poradkyně i vedení školy. Pohovory se žáky a jejich rodiči se snažíme předcházet větším problémům. Výchovné komise jsou určeny pro řešení kázeňských problémů žáků, neomluvenou absenci, drogovou prevenci a stanovení pravidel spolupráce rodiny a školy. Na těchto komisích nabízíme rodičům odbornou pomoc dalších institucí. Ve většině šetřených případů máme pozitivní výsledky spolupráce, pomoci, zlepšení chování žáků i plnění školních povinností. Kromě specializovaných tříd pro žáky se specifickou vývojovou poruchou učení se snažíme také tyto žáky integrovat do běžných tříd. Speciální pedagožky a psycholožka jsou v úzkém kontaktu s učitelkami na prvním stupni a snaží se tak zachytit případný vznik poruchy již od začátku. Pokud se u žáka projeví specifické výukové problémy, tak po dohodě s rodiči zajistíme vyšetření u školního psychologa. Po vyšetření se snažíme společně s rodiči najít nejlepší postup, abychom pomohli dítěti překonat obtíže. V případě, že byla u žáka diagnostikována specifická vývojová porucha učení, postupujeme u něj jako u integrovaného dítěte. 23

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ v Základní škole Šumperk, 8. května 63 na období 2008-2012 -------------------------------------------------- ------------------------------------------ Mgr. Věra Kolaříková

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více