Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006"

Transkript

1 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze dne 15. září 2006 Projednáno a schváleno na školské radě dne 2. října 2006.

2 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze dne 15. září

3 OBSAH: Výroční zpráva o činnosti ZŠ genpor. Františka Peřiny 1. Název školy 2. Úvod 3. Charakteristika školy 4. Vzdělávací program školy 4.1. Nabídka povinně volitelných předmětů 4.2. Nabídka nepovinných předmětů 4.3. Výuka informatiky 5. Údaje o pracovnících 6. Materiální zázemí 7. Počet tříd 8. Počet žáků 9. Průměrný počet žáků 10. Zaměření tříd s rozšířenou výukou 11. Zaměření specializovaných tříd 12. Integrovaní žáci 13. Počet zapsaných žáků pro školní rok 2006 / Výsledky přijímacího řízení 15. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 16. Školní družina a školní klub 17. Výchovné poradenství 18. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů 19. Školská rada 20. Další formy spolupráce s rodiči 21. Školní stravování 22. Výjezdy žáků mimo objekt školy 23. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 24. Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států 25. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území HMP 26.Akreditované programy dalšího vzdělávání 27.Ekologická výchova, resp. environmentální výchova 28.Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol 29.Účast žáků v soutěžích 29.1.Vyhlašované MŠMT ČR 29.2.Ostatní soutěže 30.Hodnocení práce předmětových komisí 31. Školní vzdělávací program 32.Další nejvýznamnější akce školy 33.Závěrečné informace Seznam příloh 3

4 OBSAH: Výroční zpráva o hospodaření ZŠ genpor. Františka Peřiny 1. Úvod 2. Přehled příjmů a výdajů za rok Čerpání fondů v roce Přehled příjmů a výdajů za 1. pololetí roku Čerpání fondů v 1. pololetí roku Závěr ke zprávě o hospodaření Seznam příloh 4

5 1. Název školy Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol. Poslední rozhodnutí o zařazení vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: Sine / Datum posledního vydání rozhodnutí : Identifikátor zařízení : Adresa : Socháňova 19/1139, Praha 6 Řepy Zřizovatel : Městská část Praha 17 Právní forma : část obce, IČO : Žalanského 12b/291, Praha 6 Řepy Právní forma : Příspěvková organizace od IČO : Telefony : , E mail : WWW : zs-perina.cz Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Ředitelka školy : Mgr. Jarmila Holá 5

6 2. Úvod Výroční zpráva o činnosti zachycuje vše, co se v naší škole během školního roku 2005 / 2006 stalo, co se nám, žákům i pedagogům povedlo či nepovedlo. Zpráva je i východiskem pro plánování na další období. Plán práce na školní rok 2005 / 2006 se v podstatě podařil splnit. 3. Charakteristika školy Základní škola genpor. Františka Peřiny byla slavnostně otevřena 1. září v roce 1986 na sídlišti v Praze Řepích. Školní budova má charakter pavilonové školní budovy, jedná se o větší školu. V roce 2002 získala čestný název ZŠ genpor. Františka Peřiny jako výraz snahy navázat na morální a lidské hodnoty, které pan generál Peřina ve svém životě uplatňoval. Pan František Peřina se narodil 8. dubna V roce 1937 reprezentoval Československo na mezinárodním leteckém mítinku v Curychu. Po Mnichovu utekl do Polska a později do Francie. Během války se stal ve Francii společně se štábním kapitánem Vašátkem naším nejúspěšnějším stíhačem. Po porážce Francie přeletěl do Anglie, kde bojoval v řadách RAF. V roce 1945 se vrátil do Československa. V dubnu 1949 společně s manželkou Annou uletěl na sportovním letounu do americké zóny obsazeného Německa. Po několika letech strávených v RAF a v Kanadě se usadil ve Spojených státech amerických, odkud se do naší republiky vrátil v roce května 2006 pan generál Peřina zemřel. Pro žáky i učitele jeho odchod znamenal velikou ztrátu a všichni byli moc rádi, že měli tu čest tohoto velikého člověka poznat a strávit s ním pár hezkých chvil. Poslední setkání s panem generálem a jeho paní Annou bylo dne 6.dubna 2006, když pan generál slavil své 95. narozeniny a žáci naší školy pro pana generála připravili krásné vystoupení, které shlédli i další významní hosté. 6

7 Mezi hosty byli například ministr obrany JUDr. Karel Kühnel, náčelník generálního štábu AČR armádní generál Ing. Pavel Štefka, velitel Vojenské kanceláře prezidenta republiky genpor. Ing. Picek, hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl, starosta městské části Praha Řepy pan starosta Vlastislav Fencl a další významní hosté. Manželka pana generála Peřiny zemřela 16. dubna

8 Roku 1994 škola obdržela status fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha. Od této doby vždy po pěti letech je pro velmi dobré výsledky tento status škole prodloužen na další období. Po každých pěti letech bývá škola opět prověřována a pro velmi dobré výsledky je tento status škole ponechán na další období. Škola spolupracuje kromě PedF UK Praha i s dalšími fakultami, které vzdělávají budoucí učitele. Naše škola se zaměřuje na všestranný, harmonický rozvoj osobnosti žáka, všichni učitelé akceptují individuální vývojové odlišnosti žáků. Od třetího ročníku zřizujeme třídy s rozšířeným vyučováním jazyků. Dle potřeb otvíráme speciální třídy pro žáky se specifickými poruchami učení, dále poskytujeme i nadstandardní speciální pedagogickou péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Škola se snaží o co nejširší rejstřík činností ve výuce, výchově i mimoškolní sféře. Po několik let aplikuje projektové vyučování, udržuje kontakt s mnoha partnerskými organizacemi v ČR. Ve školním roce 2005 / 2006 se zintenzivnil kontakt se zahraničními školami. Široké spektrum kroužků v rámci školní družiny a školního klubu poskytuje žákům kvalitní využití volného času. V programu primární prevence sociálně negativních jevů klademe důraz na využívání volného času dětí. Estetickou výchovou vedeme žáky k citlivějšímu vnímání světa, učíme je kultivovaně vystupovat na veřejnosti, vzájemně spolupracovat a vytvářet nad rámec výuky aktivity, které přinášejí radost dětem, rodičům i pedagogům. Výzdoba školy je na velmi vysoké úrovni, podílí se na ní žáci se svými učiteli. Škola sdružuje : Základní školu, která má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. Kapacita školy je žáků. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Školní družinu s kapacitou 200 žáků. Školní klub s kapacitou 200 žáků. Školní jídelnu s kapacitou 950 jídel. Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a brannou výchovu a ekologickou výchovu žáků. Zároveň umožňuje náboženskou výchovu a vede žáky ke zdravému životnímu stylu. Základní škola připravuje žáky pro další studium na středních školách a učilištích a následně i pro praktický život. Již několik let jsou naši žáci pro velmi dobré výsledky v přijímacím řízení ve větším počtu přijati na víceletá gymnázia, což svědčí o velmi dobré přípravě na přijímací řízení. 8

9 Všechny třídy školy se naplňovaly maximálně do počtu 30 žáků. Ředitelka školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Ředitelka školy ustanovuje třídní učitele, vedoucí předmětových komisí a metodických sdružení, vedoucí učitele, protidrogového koordinátora a výchovné poradce. Dále pak jmenuje zástupce ředitele pro první a druhý stupeň, pro mimoškolní činnost, vedoucí vychovatelku školní družiny a školního klubu, vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařku a vedoucí správních zaměstnanců. V rozsahu stanoveném vládou se žákům prvního ročníku bezplatně poskytují učebnice, učební texty a základní školní pomůcky. Ostatním ročníkům se bezplatně poskytují učebnice a učební texty. Všechny učebnice a učební texty, které škola používala, byly schváleny a doporučeny MŠMT ČR. Ředitelka školy každoročně zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Pedagogická rada se sešla pětkrát během školního roku, měla 49 členů. Mezi její kompetence patří zejména jednání o chování a prospěchu žáků a metodika výuky předmětů. Výchovně vzdělávací činnost školy, klasifikace prospěchu a chování žáků se řídí novým Školským zákonem a Vyhláškou o základní škole ze dne 18. ledna Dále se pedagogická rada na svých jednáních seznamovala s pokyny vydanými MŠMT ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a Úřadem městské části Praha Řepy. Z každé pedagogické rady je pořizován zápis s uložením úkolů a s usnesením. Kromě pravidelných plánovaných pedagogických rad jsou zaměstnanci školy svoláváni na provozní porady, kde jsou průběžně řešeny problémy školy. Zástupkyně ředitelky školy svolávaly porady třídních učitelů, které probíhaly 1 2 x za měsíc. Ředitelka školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagogické rady řád školy, schvaluje řád odborných pracoven, laboratoří, tělocvičen a hřiště. 4. Vzdělávací program školy Škola postupuje podle vzdělávacího programu Základní škola. Tento vzdělávací program i učební plány byly schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tímto vzdělávacím programem prošlo všech 640 žáků školy. Učební plány vzdělávacího programu Základní škola : 1. Učební plán č.j.: / Základní škola Příloha č. 1 a, 1b, 3 9

10 2. Učební plán č.j / Příloha č. 2, 3 Pro výběrové třídy využívá učební plány : pro třídy s rozšířeným vyučováním jazyků Ve třídách s rozšířenou výukou jazyků se žáci od třetí třídy učí anglický jazyk a od šesté třídy je jim přidán jazyk německý Nabídka povinně volitelných předmětů pohybové a sportovní aktivity základy administrativy informatika seminář z dějepisu cvičení z matematiky cvičení z českého jazyka 4.2. Nabídka nepovinných předmětů cvičení z českého jazyka cvičení z matematiky pohybové a sportovní aktivity individuální logopedická péče náprava učení sborový zpěv sólový zpěv seminář a praktika z chemie 4.3. Výuka informatiky Předmět informatika jsme zařadili do výuky, která probíhá ve vhodně upravené počítačové učebně. Žáci se postupně seznamují s činností počítače, se základními pojmy v oblasti hardwaru i softwaru, učí se počítač ovládat. Do počítačové pracovny žáci chodí jak v předmětu informatika, tak i v rámci ostatních předmětů. Cílem je dát žákům ucelené základní vzdělání v oblasti informatiky, naučit je používat počítač ke studiu, dalšímu sebevzdělávání i k řešení různých úkolů. Škola má dvě počítačové učebny, které však neodpovídají požadavkům. Toto bylo také zjištění ČŠI, která ve škole prováděla inspekční činnost. Na základě závěrů této inspekce městská část poskytla škole finanční prostředky na zakoupení 5 počítačů pro potřeby pedagogů. 10

11 5. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení pracovníci K fyzické osoby k přepočtení pracovníci Pedagogičtí 51 50,150 Nepedagogičtí 23 21,070 Celkem 74 71,220 Z pedagogických pracovníků je k přepočtený počet učitelů : 40,120. b ) věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci Počet c ) kvalifikace pedagogických pracovníků (podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupeň 14 3 II. stupeň 20 5 Vychovatelé 4 3 Celkem d ) aprobovanost výuky 1. stupeň Odučeno aprobovaně 276 hodin neaprobovaně 68 hodin 2. stupeň Odučeno aprobovaně 405 hodin neaprobovaně 107 hodin V těchto tabulkách nejsou uvedeni pracovníci školního klubu. 11

12 Na prvním stupni vyučují dvě paní učitelky, které mají vystudovanou střední pedagogickou školu. Na druhém stupni jedna paní učitelka učící anglický jazyk má státní zkoušku z tohoto jazyka a studuje na PedF UK Praha obor anglický jazyk ruský jazyk. Další paní učitelka učící anglický jazyk byla přijata od školního roku 2006 / 2007 ke studiu na vysoké škole. Další pedagožka studuje doplňkové pedagogické studium na PedF UK Praha, má vystudovanou Vysokou školu zemědělskou obor výpočetní technika. Na naší škole zabezpečuje výuku informatiky. Vyučující hudební výchovy je vystudován pro tento obor ( Dis.). I.a II. stupeň Nekvalifikovaní pracovníci Počet SPgŠ 2 VŠCHT 1 Gymnázium 1 SPŠS 1 SZdŠ 1 Konzervatoř 1 e) odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku 1 odchod mimo školství. Po odešlo vzhledem k snižování stavu 5 pedagogů. f) nově přijatí absolventi učitelského studia 0 g) nově přijatí absolventi neučitelského studia 0 h) další vzdělávání pedagogických pracovníků Zaměření Počet pracovníků Formy cizí jazyky 5 dlouhodobé kurzy počítače 25 kurz pořádán ve škole zdravý životní styl 3 kurz zeměpis 3 kurz biologie 1 Kurz poruchy učení 3 Kurz český jazyk 2 Kurz chemie 1 Kurz 12

13 ŠVP 39 4x školení, ve škole studium k získání kvalif 3 studium na PedF UK Vedení školy považuje vzdělávání pedagogických pracovníků za prvořadý úkol pro rozvoj školy. Velice si ceníme snahy našich pracovníků získat kvalifikační předpoklady k výkonu učitelského povolání studiem na PedF UK Praha. Dle možností školy se snažíme těmto zaměstnancům zajistit podmínky ke studiu. Vedení školy podporuje zvyšování odborných znalostí u pedagogů, což se odrazilo i v plánu DVPP na školní rok 2005 / Pedagogové si v současné době více vybírají semináře zaměřené na aktuální problémy související se zaváděním školské reformy školení k tvorbě ŠVP. Vedení školy informuje učitele o různých nabídkách vzdělávání. Učitelé si sami podle zájmu vybrali kurz, o který měli zájem. Nejvíce navštěvovali kurzy, které pořádají pedagogická centra. V letošním školním roce jsme se snažili využít systému vnitřního vzdělávání, pedagogičtí pracovníci si navzájem předávali informace z různých školení. Škola pravidelně nakupovala novinky odborné literatury, takže všichni učitelé měli možnost samostudia. Kromě toho odebíráme dle zájmu pedagogů odborná periodika. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vychází z potřeb rozvoje školství. Celý sbor je veden cíleně k celoživotnímu vzdělávání, k získávání kompetencí v intencích moderní pedagogiky a psychologie. Vedení školy podporuje a oceňuje snahy o individuální vzdělávání u všech členů sboru. Ve školním roce 2005 / 2006 jsme si vytyčili tyto priority : zvyšování kvalifikačních předpokladů u neaprobovaných pracovníků školy příprava všech pedagogických pracovníků na tvorbu školního vzdělávacího programu zvyšování odborné připravenosti vyučujících cizích jazyků zvyšování a rozšiřování znalostí práce na PC s využitím internetu u všech pedagogických pracovníků rozšiřování metodického, didaktického a odborného potenciálu vyučujících odborných předmětů zvyšování odborné a pedagogické způsobilosti pracovnic školní družiny rozvoj osobnosti učitele, rozšiřování poznatků a dovedností z oblasti speciální pedagogiky rozšiřování poznatků z oblasti primární prevence sociálně patologických jevů 13

14 ch) přehled pedagogických pracovníků školy Vedení školy : pí řed. Holá Jarmila pí zást. Stejskalová Helena I. stupeň pí zást. Tenglerová Hana II. stupeň pí zást. Dědová Miluše - správní zaměstnanci Třídní učitelé : I.A pí uč. Casková Marie I.B pí uč. Siváková Michaela I.C pí uč. Veselková Hana II.A pí uč. Dusilová Zdeňka II.B pí uč. Dvořáková Marie II.C pí uč. Štolcová Irma III.A pí uč. Špaleta Romana III.B pí uč. Hudcová Iva III.C pí uč. Pátková Eva IV.A pí uč. Rozkošová Marcela IV.B pí uč. Gamrotvá Jana IV.C pí uč. Hlaváčková Helena, od pí uč Švarcová V.A pí uč. Kratochvílová Miloslava V.B pí uč. Šindelářová Ivana V.C pí uč. Kropáčová Dana VI.A pí uč. Panošová Olga VI.B p. uč. Vránek Lukáš, od Holubová Eva VI.C pí uč. Eliášová Hana VI.D pí uč. Neubauerová Zdenka VII.A pí uč. Kuncmanová Libuše VII.B pí uč. Pačesová Dana VII.C pí uč. Drahošová Helena VIII.A p.uč. Maxant Miroslav VIII.B pí uč. Palečková Eva VIII.C pí uč. Tůmová Olga IX.A pí uč. Hrašnová Naďa IX.B pí uč. Makulová Jolana IX.C pí uč. Krejčová Stanislava IX.D pí uč. Volková Alena 14

15 Netřídní učitelé p. uč. Bednář Tomáš, od p. uč. Lán Tomáš, od pí uč. Motlová Bohuslava pí uč. Němcová Dagmar pí uč. Novotná Martina pí uč. Paštová Yveta pí uč. Sandanusová Jana p. uč. Šťastný Jan, od pí uč. Trojanová Ivana pí uč. Veselá Věra Asistenti pedagoga p. as. Kopkan Jiří pí as. Korbelová Hana pí as. Košová Květoslava Školní družina pí vych. Kotkova Hana, vedoucí vychovatelka pí vych. Dosoudilová Renata pí vych. Mikešová Věra pí vych. Petrolová Vladimíra pí vych. Potančoková Alena pí vych. Tomášková Eva pí vych. Veselá Olga pí vych. Žandová Jana i ) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání Celkem : 0 6. Materiální zázemí Budova školy byla dána do provozu 1. září Budova se skládá z 5 pavilonů. V areálu školy se nachází také parkoviště, které slouží zaměstnancům i rodičům, kteří jdou do školy. Největším problémem v současné době je najít společně se zřizovatelem finanční prostředky na výměnu oken a opravu pláště budovy. Pavilon A sloužil k zajištění provozu školní jídelny a 7 oddělení školní družiny. Dále jsou zde dvě třídy I. stupně, šatny pro žáky a učebna výpočetní techniky. 15

16 Ve školní jídelně proběhla rozsáhlá rekonstrukce klimatizace a rekonstrukce dvou výdejen. Obě jídelny, kde se stravují žáci i zaměstnanci školy, jsou prostorné. Pavilon B1 je určen pro třídy I. stupně. Jsou zde kabinety učitelů I. stupně, knihovna a kabinet pomůcek I. stupně. V pavilonu B2 sídlí třídy II. stupně, dále jsou zde odborné pracovny fyziky, chemie, hudební výchovy, rodinné výchovy a tři učebny jazyků. V tomto pavilonu jsou umístěny kabinety se sbírkami chemie, fyziky, hudební výchovy, výtvarné výchovy, anglického jazyka, dějepisu, občanské výchovy a rodinné výchovy. V pracovně rodinné výchovy, tzv. cvičný byt, je pracoviště pro výuku šití a vaření. Ve II. patře se nachází dějepisný archiv a stálá výstava Škola našich babiček. Pavilon B3 je určen pro třídy II. stupně a pro odborné pracovny českého jazyka, cizích jazyků a základů administrativy. I zde se nacházejí kabinety se sbírkami matematiky, českého jazyka, audia, zeměpisu, přírodopisu a německého jazyka. V přízemí tohoto pavilonu je studovna, která však stále není podle představ všech pedagogických pracovníků. Dále jsou zde kanceláře vedení školy, administrativních pracovníků a sborovna. V pavilonu C se nachází tři tělocvičny. Dvě tělocvičny jsou velké a jedna je malá s umělým povrchem. K dispozici jsou šatny, sprchy a WC. V I. poschodí se nachází chodba se zrcadly a pro potřeby pracovníků školy posilovna a sauna. V druhé části tohoto pavilonu je dílna pro výuku předmětu práce s technickými materiály, pracovna pro pěstitelství a keramická dílna. Keramická dílna se v současné době nevyužívá. Areál školního hřiště je rozdělen na fotbalové hřiště s umělým povrchem a hřiště vhodné pro míčové hry ( volejbal, nohejbal atd.) s asfaltovým povrchem. Dále jsou zde umístěny 4 basketbalové koše. V areálu školního hřiště jsou ještě dva tenisové kurty s umělým povrchem, v zimě je na ně dávána nafukovací hala. Tento prostor je pronajat, škola však tyto prostory může využívat v určených hodinách. U fotbalového hřiště jsou 2 doskočiště pro skok daleký a běžecký ovál s asfaltovým povrchem. V případě hezkého počasí mohou žáci využívat pro oddych o hlavní přestávce atria i školní hřiště. Ve školním roce 2005 / 2006 se vyučovalo ve všech pracovnách, které má škola zřízeny. Učebny jsou velmi vkusně upraveny. 16

17 Materiální vybavení školy je na dobré úrovni. Škola je vybavena odpovídajícími učebnicemi a učebními pomůckami. Někteří učitelé v hodinách využívají výukový SW. Pro pedagogy je k dispozici studovna, která však nemá potřebné množství titulů. Většina pomůcek je evidována v kabinetech, které se průběžně doplňují. Stejným způsobem, a to na základě požadavků správců kabinetů i vedoucích učitelů jednotlivých předmětů, se doplňují pomůcky na vyučování a výukový SW. V současné době probíhá postupná výměna školního nábytku. Jednou z priorit, kterou jsme si stanovili, je využití informačních a komunikačních technologií. Máme pouze jednu počítačovou učebnu s připojením k internetu. V této učebně jsou k dispozici dvě laserové tiskárny, (jedna na barevný tisk), dále scanner dataprojektor. Počet PC je nedostatečný, potřebujeme zvýšit počet jak pro učitele, tak pro žáky. Škola má kvalitní audiovizuální techniku kameru, datavideoprojektor, digitální fotoaparát, aparaturu na ozvučení místností. Na každém pavilonu je digitální kopírovací technika, která je již však zastaralá a vždy v jednom kabinetě počítač, který je k dispozici pro učitele. Tento počítač je připojen do sítě a učitelé mají k dispozici internet. Všechny počítače ve škole jsou propojeny do sítě, učitelé i žáci mají možnost přístupu na internet, přístupové heslo, mohou si ukládat svá data na server, mají svoji ovou schránku s adresou. Naším cílem je pořídit do každého kabinetu počítač. V delším časovém období bychom chtěli několik stanic pořídit i do odborných učeben. Nedostatečné je vybavení projekční technikou. Jeden datavideoprojektor je málo, zpětné projektory jsou zastaralé. Vzhledem k tomu, že v současné době je naší prioritou zvýšení počtu PC a 17

18 nemáme dostatečný počet finančních prostředků, tak tyto pomůcky zatím zakoupit nemůžeme. Vyučující maximálně využívali možnost kopírování učebních textů, na každý pavilon byla dána kopírka pro potřeby všech vyučujících. Škola má školní knihovnu, ve které jsou odborné tituly pro zaměstnance školy a beletrie pro děti. Fond knihovny pravidelně doplňuje určený pracovník školy, který je zároveň odpovědný za výběr knih. 7. Počet tříd I. stupeň II. stupeň Celkem k z toho počet specializovaných tříd: I. stupeň II. stupeň Celkem k Počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem k z toho ve spec.tř Průměrný počet žáků a) Průměrný počet žáků na třídu: I. stupeň II.stupeň Průměr za I.a II.stupeň Škola všeobecných tříd Všeobecné třídy 20,62 24,86 22,81 Specializované třídy 12,00 0 b) Průměrný počet žáků na učitele: I. stupeň II. stupeň Průměr za I. a II. stupeň Škola běžných tříd Všeobecné třídy 18,36 14,87 16,21 Specializované třídy 12,

19 10. Zaměření tříd s rozšířenou výukou třídy s rozšířeným vyučováním jazyků - počet tříd 12 - počet žáků Zaměření specializovaných tříd Počet tříd Počet žáků z toho z toho celkem poruchy učení poruchy chování Personální zajištění : Děti s hlubšími problémy ( SPU ) jsou vyučovány ve specializovaných třídách, kde pracují pod vedením kvalifikovaných speciálních pedagogů, dále je pro ně zřizována hodina individuální logopedické péče. Materiální zajištění : Speciální pedagogové využívali veškeré speciální pomůcky včetně počítačové učebny. Děti mají k dispozici například bzučáky, pracovní sešity a čítanky pro dyslektiky, gramatické tabulky, bílé magnetické tabule a výukové programy pro dyslektiky. 12. Integrovaní žáci Počet integrovaných dětí celkem: 37 z toho postižení: SPU Zrakové sluchové Řeči Tělesné Mentální Autisté U těchto integrovaných dětí byla psychologem diagnostikována specifická vývojová porucha učení nebo jiné zdravotní postižení. Speciální pedagogové pracovali s těmito dětmi v určených hodinách českého jazyka, kde prováděli nápravnou práci. Dále spolupracují s třídními učiteli, popřípadě učiteli jazyků. Také tito žáci využívali počítačovou učebnu a všechny pomůcky jako děti ze specializovaných tříd. Všichni žáci měli vypracován individuální vzdělávací plán, který se velmi pečlivě konzultuje s rodiči žáka i se školní psycholožkou. Plán obsahuje základní informace o 19

20 žákovi, konkrétní úkoly v jednotlivých obdobích, způsob hodnocení. Dle potřeby jej vyučující aktualizují. Speciální pedagožky pravidelně konzultují s vyučujícími integrovaných žáků, docházejí na hospitace do tříd. Na konci školního roku se navrhne opatření pro další školní rok. Ve škole pracují tři asistenti pedagogů. Jejich mzdu hradíme z rozpočtu, který nám přiděluje MHMP. Jeden tělesně postižený žák byl integrován do třídy I.B. Chlapec má u sebe asistentku, která mu pomáhá při výuce, ale i o přestávkách. Zrakově postižený chlapec byl zařazen od školního 2005 / 2006 do běžné třídy. Ve vyučovacích hodinách je asistentka, která spolupracuje s paní učitelkou při přípravě hodin a pomůcek na vyučování. Chlapec byl i nadále schopen se do výuky aktivně zapojit, práce se mu dařila. S ostatními dětmi vychází velmi dobře, zapojuje se do akcí školy. Jedna tělesně postižená žákyně byla integrována do 3. třídy a to do třídy III.B. V této třídě je pouze 12 žáků. V jejím případě zatím není potřeba mnoho péče, protože její nemoc je zatím v klidové formě. V průběhu let se však bude zhoršovat. Její omezení je zatím v hodinách tělesné výchovy. Jeden tělesně postižený žák byl integrován do třídy VIII.A. Chlapec má u sebe asistenta, který mu pomáhá při výuce, ale i o přestávkách. V této třídě je umístěna ještě jedna tělesně postižená dívka, ta však k práci ve škole nepotřebuje asistenta. Díky iniciativě a pochopení pedagogických pracovníků školy procházeli všichni žáci učebním programem bez výrazných problémů. Přípravné třídy na naší škole nemáme. 13. Počet zapsaných dětí do 1. ročníků pro školní rok 2006 / 2007 a) počet zapsaných žáků na školní rok 2006 / z toho počet odkladů školní docházky na školní rok 2006 / Výsledky přijímacího řízení Novou vyhláškou č. 671 / 2004 Sb., kterou se stanovily podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na SŠ a VG, se uchazečům o studium na SŠ a VG vydávala pouze jedna přihláška s volbou jedné školy pro první kolo přijímacího řízení. K přihlášce se přikládalo i výstupní hodnocení žáků. 20

21 Všichni žáci naší školy byli přijati na zvolené školy. a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku Gymnázia zřízená krajem 9 3 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z 9. ročníků, dále na SOŠ a SOU a OU bylo přijato 101 žáků. Novou vyhláškou č. 671 / 2004 Sb., kterou se stanovili podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na SŠ a VG, se uchazečům o studium na SŠ a VG vydávala pouze jedna přihláška s volbou jedné školy pro první kolo přijímacího řízení. K přihlášce se přikládalo i výstupní hodnocení žáků. 15. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku : v nižším ročníku : Školní družina a školní klub Počet oddělení Počet žáků Školní družina Školní klub 5 83 Ve školní družině při ZŠ genpor. Františka Peřiny pracovalo celkem 7 vychovatelek v 7 odděleních školní družiny. Vedoucí vychovatelka podporuje odborný růst a další vzdělávání pedagogických pracovnic školní družiny. Ve školním roce 2005 / 2006 jedna vychovatelka studovala na SPgŠ. Cílem všech pracovnic školní družiny je zabezpečit kvalitní trávení volného času dětí pod odborným pedagogickým dohledem. Školní družina má vypracován celoroční plán činnosti ŠD a ŠK. Vedoucí vychovatelka se hlavně soustředí na zvyšování bezpečnosti dětí při pobytu ve školní družině, na zlepšení systému předávání dětí rodičům. Ve školní družině pracovalo 7 oddělení. Odpolední zaměstnání mělo vždy rekreační charakter. Náplň práce dětí byla velmi pestrá, prolínaly se v ní všechny prvky výchovy. V letošním roce pracovalo celkem 10 skupin školního 21

22 klubu nejrůznějšího zaměření informatika, volejbal, přehazovaná, vybíjená, házená, florbal, sportovní přípravka, anglický jazyk. Žáci řešili ve školní družině i klubu problémy spojené s přípravou na vyučování. Do své činnosti vychovatelky zařazovaly návštěvy divadel, místní knihovny, návštěvu muzikálu ZUŠ Blatiny a dopravního hřiště. Děti pod vedením vychovatelek již tradičně vyrábějí drobné dárky pro nejrůznější akce, podílejí se na výzdobě tělocvičny při představení pro rodiče. Kromě pravidelné denní činnosti probíhající v jednotlivých odděleních školní družiny a klubu, který je určen i pro žáky druhého stupně, se děti přihlásily do kroužků, které vedou v rámci svého úvazku vychovatelky. Jednalo se o tyto kroužky : hudební, výtvarný a ruční práce. Během školního roku pracovnice ŠD připravily pro děti několik atraktivních akcí, jako například dětský karneval, pyžamový karneval, velkostavby z dřevěných kostiček, bojovou hru, šipkovanou, různé kvízy a turnaje. Školní klub připravil pro žáky celé školy turnaj v šachu a turnaj v dámě. Na Den dětí vychovatelky školní družiny připravily pro žáky různé soutěže. Provoz školní družiny je od 6,30 8,00 a od 11,45 17,00 hod.. Vzhledem k dlouhodobé nemoci vychovatelky ŠK se děti bohužel sportovních akcí zúčastnily jen málo. 22

23 17. Výchovné poradenství a) spolupráce PPP Spolupráce se školním psychologem byla stále na velmi dobré úrovni. Psycholožka navštěvovala pravidelně školu, měla konzultace s učiteli, hospitovala ve vybraných třídách a vyšetřovala žáky ve škole i v PPP Praha 6. Škola i nadále spolupracuje s Centrem sociálně zdravotních služeb v Řepích. Dvě paní učitelky úzce spolupracují s psycholožkou z tohoto zařízení a provádějí logopedickou péči pro žáky předškolních zařízení. b) výchovné poradenství Ve školním roce 2005 / 2006 ředitelka školy rozdělila činnost výchovného poradenství mezi dvě paní učitelky takto : pí uč. Kropáčová zajišťovala speciálně pedagogické problémy u žáků pí uč. Drahošová zajišťovala výchovné problémy, primární prevenci na škole a profesionální orientaci Obě paní učitelky úzce spolupracovaly s vedením školy, s psycholožkou, s třídními učiteli i ostatními vyučujícími. Výchovné poradkyně se zúčastňovaly výchovných komisí, spolupracovaly s odborem péče o dítě na Praze 17, s kurátory Prahy 17, s Policií ČR, s TRIGONEM atd.. S lékaři organizovaly různé přednášky pro učitele, rodiče i žáky. Žákům, kteří mají výchovné problémy, je věnována velká pozornost vyučujících, třídních učitelů, výchovné poradkyně i vedení školy. Pohovory se žáky a jejich rodiči se snažíme předcházet větším problémům. Výchovné komise jsou určeny pro řešení kázeňských problémů žáků, neomluvenou absenci, drogovou prevenci a stanovení pravidel spolupráce rodiny a školy. Na těchto komisích nabízíme rodičům odbornou pomoc dalších institucí. Ve většině šetřených případů máme pozitivní výsledky spolupráce, pomoci, zlepšení chování žáků i plnění školních povinností. Kromě specializovaných tříd pro žáky se specifickou vývojovou poruchou učení se snažíme také tyto žáky integrovat do běžných tříd. Speciální pedagožky a psycholožka jsou v úzkém kontaktu s učitelkami na prvním stupni a snaží se tak zachytit případný vznik poruchy již od začátku. Pokud se u žáka projeví specifické výukové problémy, tak po dohodě s rodiči zajistíme vyšetření u školního psychologa. Po vyšetření se snažíme společně s rodiči najít nejlepší postup, abychom pomohli dítěti překonat obtíže. V případě, že byla u žáka diagnostikována specifická vývojová porucha učení, postupujeme u něj jako u integrovaného dítěte. 23

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Adresa: Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko Identifikátor: 600 002 831 Vedoucí týmu: Mgr. Jan Dusík

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 046 8/99-2650 Oblastní pracoviště č. 4 Signatura: bd5cs103 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova ZŠ Zruč-Senec, Školní 197, 330 08

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chrast, okres Chrudim U Pošty 5, 538 51 Chrast Identifikátor školy: 650 020 936 Termín konání inspekce: 27., 31. 3. a 3. 4.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 515 531

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více