Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006"

Transkript

1 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze dne 15. září 2006 Projednáno a schváleno na školské radě dne 2. října 2006.

2 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze dne 15. září

3 OBSAH: Výroční zpráva o činnosti ZŠ genpor. Františka Peřiny 1. Název školy 2. Úvod 3. Charakteristika školy 4. Vzdělávací program školy 4.1. Nabídka povinně volitelných předmětů 4.2. Nabídka nepovinných předmětů 4.3. Výuka informatiky 5. Údaje o pracovnících 6. Materiální zázemí 7. Počet tříd 8. Počet žáků 9. Průměrný počet žáků 10. Zaměření tříd s rozšířenou výukou 11. Zaměření specializovaných tříd 12. Integrovaní žáci 13. Počet zapsaných žáků pro školní rok 2006 / Výsledky přijímacího řízení 15. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 16. Školní družina a školní klub 17. Výchovné poradenství 18. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů 19. Školská rada 20. Další formy spolupráce s rodiči 21. Školní stravování 22. Výjezdy žáků mimo objekt školy 23. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 24. Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států 25. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území HMP 26.Akreditované programy dalšího vzdělávání 27.Ekologická výchova, resp. environmentální výchova 28.Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol 29.Účast žáků v soutěžích 29.1.Vyhlašované MŠMT ČR 29.2.Ostatní soutěže 30.Hodnocení práce předmětových komisí 31. Školní vzdělávací program 32.Další nejvýznamnější akce školy 33.Závěrečné informace Seznam příloh 3

4 OBSAH: Výroční zpráva o hospodaření ZŠ genpor. Františka Peřiny 1. Úvod 2. Přehled příjmů a výdajů za rok Čerpání fondů v roce Přehled příjmů a výdajů za 1. pololetí roku Čerpání fondů v 1. pololetí roku Závěr ke zprávě o hospodaření Seznam příloh 4

5 1. Název školy Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol. Poslední rozhodnutí o zařazení vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: Sine / Datum posledního vydání rozhodnutí : Identifikátor zařízení : Adresa : Socháňova 19/1139, Praha 6 Řepy Zřizovatel : Městská část Praha 17 Právní forma : část obce, IČO : Žalanského 12b/291, Praha 6 Řepy Právní forma : Příspěvková organizace od IČO : Telefony : , E mail : WWW : zs-perina.cz Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Ředitelka školy : Mgr. Jarmila Holá 5

6 2. Úvod Výroční zpráva o činnosti zachycuje vše, co se v naší škole během školního roku 2005 / 2006 stalo, co se nám, žákům i pedagogům povedlo či nepovedlo. Zpráva je i východiskem pro plánování na další období. Plán práce na školní rok 2005 / 2006 se v podstatě podařil splnit. 3. Charakteristika školy Základní škola genpor. Františka Peřiny byla slavnostně otevřena 1. září v roce 1986 na sídlišti v Praze Řepích. Školní budova má charakter pavilonové školní budovy, jedná se o větší školu. V roce 2002 získala čestný název ZŠ genpor. Františka Peřiny jako výraz snahy navázat na morální a lidské hodnoty, které pan generál Peřina ve svém životě uplatňoval. Pan František Peřina se narodil 8. dubna V roce 1937 reprezentoval Československo na mezinárodním leteckém mítinku v Curychu. Po Mnichovu utekl do Polska a později do Francie. Během války se stal ve Francii společně se štábním kapitánem Vašátkem naším nejúspěšnějším stíhačem. Po porážce Francie přeletěl do Anglie, kde bojoval v řadách RAF. V roce 1945 se vrátil do Československa. V dubnu 1949 společně s manželkou Annou uletěl na sportovním letounu do americké zóny obsazeného Německa. Po několika letech strávených v RAF a v Kanadě se usadil ve Spojených státech amerických, odkud se do naší republiky vrátil v roce května 2006 pan generál Peřina zemřel. Pro žáky i učitele jeho odchod znamenal velikou ztrátu a všichni byli moc rádi, že měli tu čest tohoto velikého člověka poznat a strávit s ním pár hezkých chvil. Poslední setkání s panem generálem a jeho paní Annou bylo dne 6.dubna 2006, když pan generál slavil své 95. narozeniny a žáci naší školy pro pana generála připravili krásné vystoupení, které shlédli i další významní hosté. 6

7 Mezi hosty byli například ministr obrany JUDr. Karel Kühnel, náčelník generálního štábu AČR armádní generál Ing. Pavel Štefka, velitel Vojenské kanceláře prezidenta republiky genpor. Ing. Picek, hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl, starosta městské části Praha Řepy pan starosta Vlastislav Fencl a další významní hosté. Manželka pana generála Peřiny zemřela 16. dubna

8 Roku 1994 škola obdržela status fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha. Od této doby vždy po pěti letech je pro velmi dobré výsledky tento status škole prodloužen na další období. Po každých pěti letech bývá škola opět prověřována a pro velmi dobré výsledky je tento status škole ponechán na další období. Škola spolupracuje kromě PedF UK Praha i s dalšími fakultami, které vzdělávají budoucí učitele. Naše škola se zaměřuje na všestranný, harmonický rozvoj osobnosti žáka, všichni učitelé akceptují individuální vývojové odlišnosti žáků. Od třetího ročníku zřizujeme třídy s rozšířeným vyučováním jazyků. Dle potřeb otvíráme speciální třídy pro žáky se specifickými poruchami učení, dále poskytujeme i nadstandardní speciální pedagogickou péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Škola se snaží o co nejširší rejstřík činností ve výuce, výchově i mimoškolní sféře. Po několik let aplikuje projektové vyučování, udržuje kontakt s mnoha partnerskými organizacemi v ČR. Ve školním roce 2005 / 2006 se zintenzivnil kontakt se zahraničními školami. Široké spektrum kroužků v rámci školní družiny a školního klubu poskytuje žákům kvalitní využití volného času. V programu primární prevence sociálně negativních jevů klademe důraz na využívání volného času dětí. Estetickou výchovou vedeme žáky k citlivějšímu vnímání světa, učíme je kultivovaně vystupovat na veřejnosti, vzájemně spolupracovat a vytvářet nad rámec výuky aktivity, které přinášejí radost dětem, rodičům i pedagogům. Výzdoba školy je na velmi vysoké úrovni, podílí se na ní žáci se svými učiteli. Škola sdružuje : Základní školu, která má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. Kapacita školy je žáků. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Školní družinu s kapacitou 200 žáků. Školní klub s kapacitou 200 žáků. Školní jídelnu s kapacitou 950 jídel. Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a brannou výchovu a ekologickou výchovu žáků. Zároveň umožňuje náboženskou výchovu a vede žáky ke zdravému životnímu stylu. Základní škola připravuje žáky pro další studium na středních školách a učilištích a následně i pro praktický život. Již několik let jsou naši žáci pro velmi dobré výsledky v přijímacím řízení ve větším počtu přijati na víceletá gymnázia, což svědčí o velmi dobré přípravě na přijímací řízení. 8

9 Všechny třídy školy se naplňovaly maximálně do počtu 30 žáků. Ředitelka školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Ředitelka školy ustanovuje třídní učitele, vedoucí předmětových komisí a metodických sdružení, vedoucí učitele, protidrogového koordinátora a výchovné poradce. Dále pak jmenuje zástupce ředitele pro první a druhý stupeň, pro mimoškolní činnost, vedoucí vychovatelku školní družiny a školního klubu, vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařku a vedoucí správních zaměstnanců. V rozsahu stanoveném vládou se žákům prvního ročníku bezplatně poskytují učebnice, učební texty a základní školní pomůcky. Ostatním ročníkům se bezplatně poskytují učebnice a učební texty. Všechny učebnice a učební texty, které škola používala, byly schváleny a doporučeny MŠMT ČR. Ředitelka školy každoročně zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Pedagogická rada se sešla pětkrát během školního roku, měla 49 členů. Mezi její kompetence patří zejména jednání o chování a prospěchu žáků a metodika výuky předmětů. Výchovně vzdělávací činnost školy, klasifikace prospěchu a chování žáků se řídí novým Školským zákonem a Vyhláškou o základní škole ze dne 18. ledna Dále se pedagogická rada na svých jednáních seznamovala s pokyny vydanými MŠMT ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a Úřadem městské části Praha Řepy. Z každé pedagogické rady je pořizován zápis s uložením úkolů a s usnesením. Kromě pravidelných plánovaných pedagogických rad jsou zaměstnanci školy svoláváni na provozní porady, kde jsou průběžně řešeny problémy školy. Zástupkyně ředitelky školy svolávaly porady třídních učitelů, které probíhaly 1 2 x za měsíc. Ředitelka školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagogické rady řád školy, schvaluje řád odborných pracoven, laboratoří, tělocvičen a hřiště. 4. Vzdělávací program školy Škola postupuje podle vzdělávacího programu Základní škola. Tento vzdělávací program i učební plány byly schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tímto vzdělávacím programem prošlo všech 640 žáků školy. Učební plány vzdělávacího programu Základní škola : 1. Učební plán č.j.: / Základní škola Příloha č. 1 a, 1b, 3 9

10 2. Učební plán č.j / Příloha č. 2, 3 Pro výběrové třídy využívá učební plány : pro třídy s rozšířeným vyučováním jazyků Ve třídách s rozšířenou výukou jazyků se žáci od třetí třídy učí anglický jazyk a od šesté třídy je jim přidán jazyk německý Nabídka povinně volitelných předmětů pohybové a sportovní aktivity základy administrativy informatika seminář z dějepisu cvičení z matematiky cvičení z českého jazyka 4.2. Nabídka nepovinných předmětů cvičení z českého jazyka cvičení z matematiky pohybové a sportovní aktivity individuální logopedická péče náprava učení sborový zpěv sólový zpěv seminář a praktika z chemie 4.3. Výuka informatiky Předmět informatika jsme zařadili do výuky, která probíhá ve vhodně upravené počítačové učebně. Žáci se postupně seznamují s činností počítače, se základními pojmy v oblasti hardwaru i softwaru, učí se počítač ovládat. Do počítačové pracovny žáci chodí jak v předmětu informatika, tak i v rámci ostatních předmětů. Cílem je dát žákům ucelené základní vzdělání v oblasti informatiky, naučit je používat počítač ke studiu, dalšímu sebevzdělávání i k řešení různých úkolů. Škola má dvě počítačové učebny, které však neodpovídají požadavkům. Toto bylo také zjištění ČŠI, která ve škole prováděla inspekční činnost. Na základě závěrů této inspekce městská část poskytla škole finanční prostředky na zakoupení 5 počítačů pro potřeby pedagogů. 10

11 5. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení pracovníci K fyzické osoby k přepočtení pracovníci Pedagogičtí 51 50,150 Nepedagogičtí 23 21,070 Celkem 74 71,220 Z pedagogických pracovníků je k přepočtený počet učitelů : 40,120. b ) věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci Počet c ) kvalifikace pedagogických pracovníků (podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupeň 14 3 II. stupeň 20 5 Vychovatelé 4 3 Celkem d ) aprobovanost výuky 1. stupeň Odučeno aprobovaně 276 hodin neaprobovaně 68 hodin 2. stupeň Odučeno aprobovaně 405 hodin neaprobovaně 107 hodin V těchto tabulkách nejsou uvedeni pracovníci školního klubu. 11

12 Na prvním stupni vyučují dvě paní učitelky, které mají vystudovanou střední pedagogickou školu. Na druhém stupni jedna paní učitelka učící anglický jazyk má státní zkoušku z tohoto jazyka a studuje na PedF UK Praha obor anglický jazyk ruský jazyk. Další paní učitelka učící anglický jazyk byla přijata od školního roku 2006 / 2007 ke studiu na vysoké škole. Další pedagožka studuje doplňkové pedagogické studium na PedF UK Praha, má vystudovanou Vysokou školu zemědělskou obor výpočetní technika. Na naší škole zabezpečuje výuku informatiky. Vyučující hudební výchovy je vystudován pro tento obor ( Dis.). I.a II. stupeň Nekvalifikovaní pracovníci Počet SPgŠ 2 VŠCHT 1 Gymnázium 1 SPŠS 1 SZdŠ 1 Konzervatoř 1 e) odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku 1 odchod mimo školství. Po odešlo vzhledem k snižování stavu 5 pedagogů. f) nově přijatí absolventi učitelského studia 0 g) nově přijatí absolventi neučitelského studia 0 h) další vzdělávání pedagogických pracovníků Zaměření Počet pracovníků Formy cizí jazyky 5 dlouhodobé kurzy počítače 25 kurz pořádán ve škole zdravý životní styl 3 kurz zeměpis 3 kurz biologie 1 Kurz poruchy učení 3 Kurz český jazyk 2 Kurz chemie 1 Kurz 12

13 ŠVP 39 4x školení, ve škole studium k získání kvalif 3 studium na PedF UK Vedení školy považuje vzdělávání pedagogických pracovníků za prvořadý úkol pro rozvoj školy. Velice si ceníme snahy našich pracovníků získat kvalifikační předpoklady k výkonu učitelského povolání studiem na PedF UK Praha. Dle možností školy se snažíme těmto zaměstnancům zajistit podmínky ke studiu. Vedení školy podporuje zvyšování odborných znalostí u pedagogů, což se odrazilo i v plánu DVPP na školní rok 2005 / Pedagogové si v současné době více vybírají semináře zaměřené na aktuální problémy související se zaváděním školské reformy školení k tvorbě ŠVP. Vedení školy informuje učitele o různých nabídkách vzdělávání. Učitelé si sami podle zájmu vybrali kurz, o který měli zájem. Nejvíce navštěvovali kurzy, které pořádají pedagogická centra. V letošním školním roce jsme se snažili využít systému vnitřního vzdělávání, pedagogičtí pracovníci si navzájem předávali informace z různých školení. Škola pravidelně nakupovala novinky odborné literatury, takže všichni učitelé měli možnost samostudia. Kromě toho odebíráme dle zájmu pedagogů odborná periodika. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vychází z potřeb rozvoje školství. Celý sbor je veden cíleně k celoživotnímu vzdělávání, k získávání kompetencí v intencích moderní pedagogiky a psychologie. Vedení školy podporuje a oceňuje snahy o individuální vzdělávání u všech členů sboru. Ve školním roce 2005 / 2006 jsme si vytyčili tyto priority : zvyšování kvalifikačních předpokladů u neaprobovaných pracovníků školy příprava všech pedagogických pracovníků na tvorbu školního vzdělávacího programu zvyšování odborné připravenosti vyučujících cizích jazyků zvyšování a rozšiřování znalostí práce na PC s využitím internetu u všech pedagogických pracovníků rozšiřování metodického, didaktického a odborného potenciálu vyučujících odborných předmětů zvyšování odborné a pedagogické způsobilosti pracovnic školní družiny rozvoj osobnosti učitele, rozšiřování poznatků a dovedností z oblasti speciální pedagogiky rozšiřování poznatků z oblasti primární prevence sociálně patologických jevů 13

14 ch) přehled pedagogických pracovníků školy Vedení školy : pí řed. Holá Jarmila pí zást. Stejskalová Helena I. stupeň pí zást. Tenglerová Hana II. stupeň pí zást. Dědová Miluše - správní zaměstnanci Třídní učitelé : I.A pí uč. Casková Marie I.B pí uč. Siváková Michaela I.C pí uč. Veselková Hana II.A pí uč. Dusilová Zdeňka II.B pí uč. Dvořáková Marie II.C pí uč. Štolcová Irma III.A pí uč. Špaleta Romana III.B pí uč. Hudcová Iva III.C pí uč. Pátková Eva IV.A pí uč. Rozkošová Marcela IV.B pí uč. Gamrotvá Jana IV.C pí uč. Hlaváčková Helena, od pí uč Švarcová V.A pí uč. Kratochvílová Miloslava V.B pí uč. Šindelářová Ivana V.C pí uč. Kropáčová Dana VI.A pí uč. Panošová Olga VI.B p. uč. Vránek Lukáš, od Holubová Eva VI.C pí uč. Eliášová Hana VI.D pí uč. Neubauerová Zdenka VII.A pí uč. Kuncmanová Libuše VII.B pí uč. Pačesová Dana VII.C pí uč. Drahošová Helena VIII.A p.uč. Maxant Miroslav VIII.B pí uč. Palečková Eva VIII.C pí uč. Tůmová Olga IX.A pí uč. Hrašnová Naďa IX.B pí uč. Makulová Jolana IX.C pí uč. Krejčová Stanislava IX.D pí uč. Volková Alena 14

15 Netřídní učitelé p. uč. Bednář Tomáš, od p. uč. Lán Tomáš, od pí uč. Motlová Bohuslava pí uč. Němcová Dagmar pí uč. Novotná Martina pí uč. Paštová Yveta pí uč. Sandanusová Jana p. uč. Šťastný Jan, od pí uč. Trojanová Ivana pí uč. Veselá Věra Asistenti pedagoga p. as. Kopkan Jiří pí as. Korbelová Hana pí as. Košová Květoslava Školní družina pí vych. Kotkova Hana, vedoucí vychovatelka pí vych. Dosoudilová Renata pí vych. Mikešová Věra pí vych. Petrolová Vladimíra pí vych. Potančoková Alena pí vych. Tomášková Eva pí vych. Veselá Olga pí vych. Žandová Jana i ) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání Celkem : 0 6. Materiální zázemí Budova školy byla dána do provozu 1. září Budova se skládá z 5 pavilonů. V areálu školy se nachází také parkoviště, které slouží zaměstnancům i rodičům, kteří jdou do školy. Největším problémem v současné době je najít společně se zřizovatelem finanční prostředky na výměnu oken a opravu pláště budovy. Pavilon A sloužil k zajištění provozu školní jídelny a 7 oddělení školní družiny. Dále jsou zde dvě třídy I. stupně, šatny pro žáky a učebna výpočetní techniky. 15

16 Ve školní jídelně proběhla rozsáhlá rekonstrukce klimatizace a rekonstrukce dvou výdejen. Obě jídelny, kde se stravují žáci i zaměstnanci školy, jsou prostorné. Pavilon B1 je určen pro třídy I. stupně. Jsou zde kabinety učitelů I. stupně, knihovna a kabinet pomůcek I. stupně. V pavilonu B2 sídlí třídy II. stupně, dále jsou zde odborné pracovny fyziky, chemie, hudební výchovy, rodinné výchovy a tři učebny jazyků. V tomto pavilonu jsou umístěny kabinety se sbírkami chemie, fyziky, hudební výchovy, výtvarné výchovy, anglického jazyka, dějepisu, občanské výchovy a rodinné výchovy. V pracovně rodinné výchovy, tzv. cvičný byt, je pracoviště pro výuku šití a vaření. Ve II. patře se nachází dějepisný archiv a stálá výstava Škola našich babiček. Pavilon B3 je určen pro třídy II. stupně a pro odborné pracovny českého jazyka, cizích jazyků a základů administrativy. I zde se nacházejí kabinety se sbírkami matematiky, českého jazyka, audia, zeměpisu, přírodopisu a německého jazyka. V přízemí tohoto pavilonu je studovna, která však stále není podle představ všech pedagogických pracovníků. Dále jsou zde kanceláře vedení školy, administrativních pracovníků a sborovna. V pavilonu C se nachází tři tělocvičny. Dvě tělocvičny jsou velké a jedna je malá s umělým povrchem. K dispozici jsou šatny, sprchy a WC. V I. poschodí se nachází chodba se zrcadly a pro potřeby pracovníků školy posilovna a sauna. V druhé části tohoto pavilonu je dílna pro výuku předmětu práce s technickými materiály, pracovna pro pěstitelství a keramická dílna. Keramická dílna se v současné době nevyužívá. Areál školního hřiště je rozdělen na fotbalové hřiště s umělým povrchem a hřiště vhodné pro míčové hry ( volejbal, nohejbal atd.) s asfaltovým povrchem. Dále jsou zde umístěny 4 basketbalové koše. V areálu školního hřiště jsou ještě dva tenisové kurty s umělým povrchem, v zimě je na ně dávána nafukovací hala. Tento prostor je pronajat, škola však tyto prostory může využívat v určených hodinách. U fotbalového hřiště jsou 2 doskočiště pro skok daleký a běžecký ovál s asfaltovým povrchem. V případě hezkého počasí mohou žáci využívat pro oddych o hlavní přestávce atria i školní hřiště. Ve školním roce 2005 / 2006 se vyučovalo ve všech pracovnách, které má škola zřízeny. Učebny jsou velmi vkusně upraveny. 16

17 Materiální vybavení školy je na dobré úrovni. Škola je vybavena odpovídajícími učebnicemi a učebními pomůckami. Někteří učitelé v hodinách využívají výukový SW. Pro pedagogy je k dispozici studovna, která však nemá potřebné množství titulů. Většina pomůcek je evidována v kabinetech, které se průběžně doplňují. Stejným způsobem, a to na základě požadavků správců kabinetů i vedoucích učitelů jednotlivých předmětů, se doplňují pomůcky na vyučování a výukový SW. V současné době probíhá postupná výměna školního nábytku. Jednou z priorit, kterou jsme si stanovili, je využití informačních a komunikačních technologií. Máme pouze jednu počítačovou učebnu s připojením k internetu. V této učebně jsou k dispozici dvě laserové tiskárny, (jedna na barevný tisk), dále scanner dataprojektor. Počet PC je nedostatečný, potřebujeme zvýšit počet jak pro učitele, tak pro žáky. Škola má kvalitní audiovizuální techniku kameru, datavideoprojektor, digitální fotoaparát, aparaturu na ozvučení místností. Na každém pavilonu je digitální kopírovací technika, která je již však zastaralá a vždy v jednom kabinetě počítač, který je k dispozici pro učitele. Tento počítač je připojen do sítě a učitelé mají k dispozici internet. Všechny počítače ve škole jsou propojeny do sítě, učitelé i žáci mají možnost přístupu na internet, přístupové heslo, mohou si ukládat svá data na server, mají svoji ovou schránku s adresou. Naším cílem je pořídit do každého kabinetu počítač. V delším časovém období bychom chtěli několik stanic pořídit i do odborných učeben. Nedostatečné je vybavení projekční technikou. Jeden datavideoprojektor je málo, zpětné projektory jsou zastaralé. Vzhledem k tomu, že v současné době je naší prioritou zvýšení počtu PC a 17

18 nemáme dostatečný počet finančních prostředků, tak tyto pomůcky zatím zakoupit nemůžeme. Vyučující maximálně využívali možnost kopírování učebních textů, na každý pavilon byla dána kopírka pro potřeby všech vyučujících. Škola má školní knihovnu, ve které jsou odborné tituly pro zaměstnance školy a beletrie pro děti. Fond knihovny pravidelně doplňuje určený pracovník školy, který je zároveň odpovědný za výběr knih. 7. Počet tříd I. stupeň II. stupeň Celkem k z toho počet specializovaných tříd: I. stupeň II. stupeň Celkem k Počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem k z toho ve spec.tř Průměrný počet žáků a) Průměrný počet žáků na třídu: I. stupeň II.stupeň Průměr za I.a II.stupeň Škola všeobecných tříd Všeobecné třídy 20,62 24,86 22,81 Specializované třídy 12,00 0 b) Průměrný počet žáků na učitele: I. stupeň II. stupeň Průměr za I. a II. stupeň Škola běžných tříd Všeobecné třídy 18,36 14,87 16,21 Specializované třídy 12,

19 10. Zaměření tříd s rozšířenou výukou třídy s rozšířeným vyučováním jazyků - počet tříd 12 - počet žáků Zaměření specializovaných tříd Počet tříd Počet žáků z toho z toho celkem poruchy učení poruchy chování Personální zajištění : Děti s hlubšími problémy ( SPU ) jsou vyučovány ve specializovaných třídách, kde pracují pod vedením kvalifikovaných speciálních pedagogů, dále je pro ně zřizována hodina individuální logopedické péče. Materiální zajištění : Speciální pedagogové využívali veškeré speciální pomůcky včetně počítačové učebny. Děti mají k dispozici například bzučáky, pracovní sešity a čítanky pro dyslektiky, gramatické tabulky, bílé magnetické tabule a výukové programy pro dyslektiky. 12. Integrovaní žáci Počet integrovaných dětí celkem: 37 z toho postižení: SPU Zrakové sluchové Řeči Tělesné Mentální Autisté U těchto integrovaných dětí byla psychologem diagnostikována specifická vývojová porucha učení nebo jiné zdravotní postižení. Speciální pedagogové pracovali s těmito dětmi v určených hodinách českého jazyka, kde prováděli nápravnou práci. Dále spolupracují s třídními učiteli, popřípadě učiteli jazyků. Také tito žáci využívali počítačovou učebnu a všechny pomůcky jako děti ze specializovaných tříd. Všichni žáci měli vypracován individuální vzdělávací plán, který se velmi pečlivě konzultuje s rodiči žáka i se školní psycholožkou. Plán obsahuje základní informace o 19

20 žákovi, konkrétní úkoly v jednotlivých obdobích, způsob hodnocení. Dle potřeby jej vyučující aktualizují. Speciální pedagožky pravidelně konzultují s vyučujícími integrovaných žáků, docházejí na hospitace do tříd. Na konci školního roku se navrhne opatření pro další školní rok. Ve škole pracují tři asistenti pedagogů. Jejich mzdu hradíme z rozpočtu, který nám přiděluje MHMP. Jeden tělesně postižený žák byl integrován do třídy I.B. Chlapec má u sebe asistentku, která mu pomáhá při výuce, ale i o přestávkách. Zrakově postižený chlapec byl zařazen od školního 2005 / 2006 do běžné třídy. Ve vyučovacích hodinách je asistentka, která spolupracuje s paní učitelkou při přípravě hodin a pomůcek na vyučování. Chlapec byl i nadále schopen se do výuky aktivně zapojit, práce se mu dařila. S ostatními dětmi vychází velmi dobře, zapojuje se do akcí školy. Jedna tělesně postižená žákyně byla integrována do 3. třídy a to do třídy III.B. V této třídě je pouze 12 žáků. V jejím případě zatím není potřeba mnoho péče, protože její nemoc je zatím v klidové formě. V průběhu let se však bude zhoršovat. Její omezení je zatím v hodinách tělesné výchovy. Jeden tělesně postižený žák byl integrován do třídy VIII.A. Chlapec má u sebe asistenta, který mu pomáhá při výuce, ale i o přestávkách. V této třídě je umístěna ještě jedna tělesně postižená dívka, ta však k práci ve škole nepotřebuje asistenta. Díky iniciativě a pochopení pedagogických pracovníků školy procházeli všichni žáci učebním programem bez výrazných problémů. Přípravné třídy na naší škole nemáme. 13. Počet zapsaných dětí do 1. ročníků pro školní rok 2006 / 2007 a) počet zapsaných žáků na školní rok 2006 / z toho počet odkladů školní docházky na školní rok 2006 / Výsledky přijímacího řízení Novou vyhláškou č. 671 / 2004 Sb., kterou se stanovily podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na SŠ a VG, se uchazečům o studium na SŠ a VG vydávala pouze jedna přihláška s volbou jedné školy pro první kolo přijímacího řízení. K přihlášce se přikládalo i výstupní hodnocení žáků. 20

21 Všichni žáci naší školy byli přijati na zvolené školy. a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku Gymnázia zřízená krajem 9 3 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z 9. ročníků, dále na SOŠ a SOU a OU bylo přijato 101 žáků. Novou vyhláškou č. 671 / 2004 Sb., kterou se stanovili podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na SŠ a VG, se uchazečům o studium na SŠ a VG vydávala pouze jedna přihláška s volbou jedné školy pro první kolo přijímacího řízení. K přihlášce se přikládalo i výstupní hodnocení žáků. 15. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku : v nižším ročníku : Školní družina a školní klub Počet oddělení Počet žáků Školní družina Školní klub 5 83 Ve školní družině při ZŠ genpor. Františka Peřiny pracovalo celkem 7 vychovatelek v 7 odděleních školní družiny. Vedoucí vychovatelka podporuje odborný růst a další vzdělávání pedagogických pracovnic školní družiny. Ve školním roce 2005 / 2006 jedna vychovatelka studovala na SPgŠ. Cílem všech pracovnic školní družiny je zabezpečit kvalitní trávení volného času dětí pod odborným pedagogickým dohledem. Školní družina má vypracován celoroční plán činnosti ŠD a ŠK. Vedoucí vychovatelka se hlavně soustředí na zvyšování bezpečnosti dětí při pobytu ve školní družině, na zlepšení systému předávání dětí rodičům. Ve školní družině pracovalo 7 oddělení. Odpolední zaměstnání mělo vždy rekreační charakter. Náplň práce dětí byla velmi pestrá, prolínaly se v ní všechny prvky výchovy. V letošním roce pracovalo celkem 10 skupin školního 21

22 klubu nejrůznějšího zaměření informatika, volejbal, přehazovaná, vybíjená, házená, florbal, sportovní přípravka, anglický jazyk. Žáci řešili ve školní družině i klubu problémy spojené s přípravou na vyučování. Do své činnosti vychovatelky zařazovaly návštěvy divadel, místní knihovny, návštěvu muzikálu ZUŠ Blatiny a dopravního hřiště. Děti pod vedením vychovatelek již tradičně vyrábějí drobné dárky pro nejrůznější akce, podílejí se na výzdobě tělocvičny při představení pro rodiče. Kromě pravidelné denní činnosti probíhající v jednotlivých odděleních školní družiny a klubu, který je určen i pro žáky druhého stupně, se děti přihlásily do kroužků, které vedou v rámci svého úvazku vychovatelky. Jednalo se o tyto kroužky : hudební, výtvarný a ruční práce. Během školního roku pracovnice ŠD připravily pro děti několik atraktivních akcí, jako například dětský karneval, pyžamový karneval, velkostavby z dřevěných kostiček, bojovou hru, šipkovanou, různé kvízy a turnaje. Školní klub připravil pro žáky celé školy turnaj v šachu a turnaj v dámě. Na Den dětí vychovatelky školní družiny připravily pro žáky různé soutěže. Provoz školní družiny je od 6,30 8,00 a od 11,45 17,00 hod.. Vzhledem k dlouhodobé nemoci vychovatelky ŠK se děti bohužel sportovních akcí zúčastnily jen málo. 22

23 17. Výchovné poradenství a) spolupráce PPP Spolupráce se školním psychologem byla stále na velmi dobré úrovni. Psycholožka navštěvovala pravidelně školu, měla konzultace s učiteli, hospitovala ve vybraných třídách a vyšetřovala žáky ve škole i v PPP Praha 6. Škola i nadále spolupracuje s Centrem sociálně zdravotních služeb v Řepích. Dvě paní učitelky úzce spolupracují s psycholožkou z tohoto zařízení a provádějí logopedickou péči pro žáky předškolních zařízení. b) výchovné poradenství Ve školním roce 2005 / 2006 ředitelka školy rozdělila činnost výchovného poradenství mezi dvě paní učitelky takto : pí uč. Kropáčová zajišťovala speciálně pedagogické problémy u žáků pí uč. Drahošová zajišťovala výchovné problémy, primární prevenci na škole a profesionální orientaci Obě paní učitelky úzce spolupracovaly s vedením školy, s psycholožkou, s třídními učiteli i ostatními vyučujícími. Výchovné poradkyně se zúčastňovaly výchovných komisí, spolupracovaly s odborem péče o dítě na Praze 17, s kurátory Prahy 17, s Policií ČR, s TRIGONEM atd.. S lékaři organizovaly různé přednášky pro učitele, rodiče i žáky. Žákům, kteří mají výchovné problémy, je věnována velká pozornost vyučujících, třídních učitelů, výchovné poradkyně i vedení školy. Pohovory se žáky a jejich rodiči se snažíme předcházet větším problémům. Výchovné komise jsou určeny pro řešení kázeňských problémů žáků, neomluvenou absenci, drogovou prevenci a stanovení pravidel spolupráce rodiny a školy. Na těchto komisích nabízíme rodičům odbornou pomoc dalších institucí. Ve většině šetřených případů máme pozitivní výsledky spolupráce, pomoci, zlepšení chování žáků i plnění školních povinností. Kromě specializovaných tříd pro žáky se specifickou vývojovou poruchou učení se snažíme také tyto žáky integrovat do běžných tříd. Speciální pedagožky a psycholožka jsou v úzkém kontaktu s učitelkami na prvním stupni a snaží se tak zachytit případný vznik poruchy již od začátku. Pokud se u žáka projeví specifické výukové problémy, tak po dohodě s rodiči zajistíme vyšetření u školního psychologa. Po vyšetření se snažíme společně s rodiči najít nejlepší postup, abychom pomohli dítěti překonat obtíže. V případě, že byla u žáka diagnostikována specifická vývojová porucha učení, postupujeme u něj jako u integrovaného dítěte. 23

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola a Mateřská škola OLOMOUC, Nedvědova 17, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 V Olomouci 9.10.2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Pala ředitel školy (od

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více