Projektové řízení základní pojmy. Michal Beránek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektové řízení základní pojmy. Michal Beránek 17.1.2015"

Transkript

1 Projektové řízení základní pojmy Michal Beránek

2 Obsah Základní pojmy, definice Řízení projektu Souvislost strategie a projektu Životní cykly projektu Procesy řízení projektu Důležité techniky a nástroje

3 Základní pojmy, definice

4 Co je projekt - definice Projekt je proces plánování, organizování a řízení úkolů a zdrojů sloužící k dosažení určitého cíle, obvykle s omezenými zdroji. Projekt je jedinečný proces, který se skládá ze sady koordinovaných a řízených činností s datem zahájení a ukončení prováděných pro dosažení předem určeného cíle, který vyhovuje specifikovaným požadavkům včetně omezení daných časem, náklady a zdroji. (ISO 10006) Projekt je časově, nákladově a zdrojově omezený proces, realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů (rámec naplnění projektových cílů co do kvality, standardů a požadavků (ICB)

5 Dvě roviny projektu 5

6 Charakteristiky projektu Má definovaný měřitelný cíl Je omezen časově, nákladově a obsahově, má omezené lidské zdroje Není opakovatelný, je to unikátní činnost Forma práce je týmová, tým je dočasně sestaven a po skončení projektu je rozpuštěn Výstup projektu vzniká postupně Úspěch projektu není předem jasný ani daný, projekt vždy obsahuje riziko V projektu obvykle nastanou nepředvídatelné situace

7 Projekt liniové činnosti Projekt Prováděn lidmi Omezen zdroji Plánován, řízen, kontrolován Dočasný Unikátní Týmové řízení Dočasná alokace Linie, rutinní proces Prováděny lidmi Omezen zdroji Plánován, řízen, kontrolován Trvalý Opakovaný Liniové řízení Trvalé zařazení

8 Projekt liniové činnosti Práce na projektu se zpravidla účastní tým lidí z více liniových útvarů i externích subjektů Práce na projektu se zásadně liší od práce v tradiční liniové organizaci, kde je každá role přesně definována přesnými příkazy předpisy, směrnicemi apod.

9 Typické projekty Vývoj nového produktu nebo služby Investiční výstavba stavební projekty Změna organizační struktury, restrukturalizace HR/organizační projekty Vývoj, nákup, implementace ICT systému, produktu Politická kampaň Reklamní a marketingová kampaň Zavedení / reengineering procesů Stěhování, utlumení, rozeběhnutí výrobní linky, provozu

10 Co není projekt V současnosti je pojem projekt používán až příliš často, do určité míry v módních souvislostech nebo ve špatném významu V přeneseném slova smyslu toto platí i o projektovém řízení Projekt není : opakující se činnost! (včetně např. navazující podpory apod.) Vyplněná žádost o financování z EU Složka výkresů, stavební plány apod.

11 Projektový Trojimperativ Termín je možné krátit, ale je nutné navýšení rozpočtu nebo zdrojů Zvýšení nároků na technický obsah = ohrožení termínů Časový plán se musí měnit pokud se mění specifikace Zdroje Není možné snížit náklady aniž se změní specifikace Finance se vždy plánují na celý projekt Kvalita

12 Řízení projektu

13 Řízení projektu Řízení projektu je plánování, organizování, sledování, řízení a předkládání zpráv o všech aspektech projektu a motivace všech zúčastněných stran dosáhnout cílů projektu (ISO 10006) Řízení projektu je aplikace znalostí, dovedností, nástrojů a technik na činnosti projektu tak, aby projektu splnil požadavky na něj kladené (ICB)

14 Proč projektové řízení Projekt = nástroj provedení změny, v současné době je nutné být připraven na rychlé a neustálé změny V liniovém řízení je změna buď těžko uchopitelná nebo ji nelze vůbec provést V řadě oborů a organizací je již orientace na projekt zažitá a obvyklá Projektové řízení a projekty podporují strategické záměry a cíle organizace Pokud projekt není v souladu se strategií organizace, je něco špatně

15 Projekt jako nositel změny

16 Liniové projektové řízení Liniové řízení působí proti změně, prioritou je stabilita, ověřené postupy, omezení rizik Zaměření na stabilitu brání rychlému přizpůsobení požadavků business, zákazníků Přísná kontrola, pravidla, nařízení působí proti motivaci k výkonu Liniové řízení je ekonomicky méně průhledné, u projektů je vykazování vysoce transparentní V liniovém řízení převažuje systém nad kreativitou, zaměření na vlastní kariéru nad naplňováním cílů, mise, vize, strategie organizace

17 Motivace k nasazení projektového řízení Výkonnost efektivita Zákazníci, business Nové služby, produkty Schopnost Konkurence kontinuita Investiční řízení Záměr vedení Trh, soutěž

18 Projektové metodiky Existují jednak standardní metodiky, jednak korporátní metodiky jednotlivých firem Standardní metodiky a normy PMBoK vytvořen PMI (Project Management Institute), země původu USA. Procesně orientovaná metodika, definovány procesy, vazby a výstupy PRINCE 2 vytvořil OGC (Office of Governmental Commerce), země původu UK, kde vznikla jako povinná metodika pro IT projekty ve státní správě. Procesně orientovaná ICB IPMA Competence Baseline, země původu je Švýcarsko, je orientován kompetenčně, tj. nediktuje přesnou podobu procesů, ale doporučuje procení kroky a postupy. ISO Směrnice jakosti projektu ISO Guidance on project management, procesně orientovaná norma, vyšla na podzim 2012

19 Souvislost strategie a projektu

20 Kontext strategie organizace a projektu

21 Kontext projektu Strategický cíl firmy Konkrétní záměr Proj ekt? Liniový úkol Určení sponzora, PM Příprava záměru projektu Spu stit? Projekt

22 Zainteresované strany Zainteresovaná strana je osoba nebo organizace, která je aktivně zapojena do projektu nebo jejíž zájmy mohou být pozitivně či negativně ovlivněny výsledkem projektu (ICB) Řízení zainteresovaných stran (Stakeholder management) je důležitou součástí řízení projektu Typicky se odlišují podle role na projektu, kdy nejobvyklejší jsou: Zadavatel (vlastník) projektu Zákazník, finální konzument výsledku projektu Sponzor (garant) projektu Realizátor projektu Investor projektu

23 Zainteresované strany Pro posouzení vlivu se může vypracovat registr, který obsahuje : Jméno Cíle Znalost / podpora / vliv Strategie postupu v komunikaci Klíčový faktorem v práci se zainteresovanými stranami je komunikace, tj. správné informace ve správný čas správným lidem

24 Cíl projektu - technika SMART Specific konkrétní, specifický Measurable měřitelný Agreed schválený Realistic splnitelný, realizovatelný Time constrained časově omezený

25 Životní cykly projektu

26 Dva druhy životních cyklů Životní cyklus projektu Sekvence fází, které musí být vykonány aby byl naplněn cíl projektu Liší se podle typu a obsahu projektu Pokaždé se znovu určují a plánují Slouží k naplnění obsahového cíle Životní cyklus řízení projektu Vždy stejné fáze Obsahuje sadu standardizovaných činností Není závislý na obsahu projektu Slouží k uřízení projektu

27 Životní cyklus projektu Implementace SW Analýza Vývoj Testy Školení Přestěhování továrny Implementace procesů Naplnění fází se určuje podle konkrétního obsahu projektu Pro budoucí projekty lze využít zkušeností pro zpřesnění odhadů apod. ale nelze projekt vzít přes kopírák

28 Proč odlišovat oba cykly Formální versus odborně/technický pohled Odstup PM od technických detailů Rozdělení kompetenci, možnost udělení dílčí zodpovědnosti za určenou oblast Životní cyklus projektu = co se má dělat, aby se vytvořil produkt Životní cyklus řízení = co se má dělat, aby úspěšně probíhal projekt

29 Fáze projektu Ucelený časový rámec činností (aktivit), na jehož konci je předán výstup (-y) Fáze je zpravidla ukončena milníkem, akceptační procedurou apod. Při dokončení fáze projektu se vždy provádí vyhodnocení, rozhoduje se o dalším pokračování/změnách/zastavení projektu Fáze je skupina logicky spolu souvisejících projektových činností vrcholících obvykle dokončením některého z hlavních dodávaných výstupů (ICB)

30 Životní cyklus řízení projektu

31 Proč odlišovat oba cykly Formální versus odborně/technický pohled Odstup PM od technických detailů Rozdělení kompetenci, možnost udělení dílčí zodpovědnosti za určenou oblast Životní cyklus projektu = co se má dělat, aby se vytvořil produkt Životní cyklus řízení = co se má dělat, aby úspěšně probíhal projekt Rozdělení umožňuje koncentraci na specifickou oblast problému (řešení technických, vývojových vs. řízení zdrojů, financí, kvality, rizik atd.)

32 Procesy řízení projektu

33 Procesy řízení projektu Pro každou fázi je možné připravit proces resp. sadu procesů, které definují sled aktivit a kontrolních bodů, které musí být provedeny pro úspěšné dokončení dané fáze Fáze řízení projektu = část životního cyklu řízení projektu, která slouží ke stanovení řídících dokumentů projektu a řídících procesů projektového řízení a jejich provádění. Členění závisí na použité metodice řízení projektu. (ICB) Proces = soubor vzájemně souvisejících resp. působících činností,, který přeměňuje vstupy na výstupy (ISO 9000:2000)

34 Procesy dle PM metodik PMBoK skupiny procesů (5), znalostních oblasti (9), procesy (42) Znalostní oblasti jsou řízení integrace, rozsahu, času, nákladů, jakosti, zdrojů komunikace, rizik, obstarávání PRINCE 2 skupiny procesů (7), kompetenčních oblasti (10) IPMA 46 elementů kompetencí ve 3 skupinách - technické, behaviorální, kontextové ČSN ISO skupin procesů, 35 procesů ISO skupin procesů (příprava, plánování, implementace, kontroling, uzavření)

35 Příprava projektu Co je účelem: Definice cíle a obsahu projektu Stanovení omezení a předpokladů Stanovení prvotních nákladů, pracnosti, harmonogramu Výstupem je: Získání rozhodnutí = schválení/odložení/potvrzení realizace Dokumenty: Projektový záměr, business case, logický rámec, SWOT analýza RFP, RFI, ZD VŘ, nabídka,

36 Plánování projektu Co je účelem: Stanovení plánu projektu Stanovení výstupů, hierarchický seznam činností (WBS=work breakdown stucture) Stanovení rolí, odpovědností a kompetencí Výstupem je: Projekt připravený k realizaci Dokumenty: Plán projektu, WBS, registr rizik, matice kontaktů, definiční dokument projektu, definice komunikačních standardů atd.

37 Realizace projektu Co je účelem: Vytvoření a předání výstupů Projektový řídící dokumentace Výstupem je: Výstup dle jednotlivých fází Dokumenty: Zápis z jednání týmu, Status Report, akceptační testy a protokoly Technické výstupy

38 Kontroling projektu Co je účelem: Sledování a korekce plánu času, nákladů, zdrojů, Návrhy pro nápravná opatření Sledování a řízení kvality Výstupem je: Dokumentace Dokumenty: Zápis z jednání řídícího výboru, status reporty, issue logy apod.

39 Ukončení projektu Co je účelem: Formální ukončení Závěrečné vyúčtování Archivace dokumentace Výstupem je: Dokumentace Dokumenty: Finální akceptační protokol, Závěrečná zpráva o projektu

40 Důležité techniky, nástroje

41 Důležité techniky, nástroje Časové plánování Organizační struktura Rizika Dokumentace SWOT LRM WBS

42 Schématické znázornění

43 Gantt diagram

44 Harmonogram Trvání Zahájení Ukončení Předprojektová fáze 5 d Kontraktační jednání 5 d Vypracování definičního dokumentu projektu 5 d Sestavení projektového týmu 5 d Projektová fáze 165 d Kick-off meeting 1 d Etapa - Analýza a stanovení cílového stavu 65 d Aktivita 1 - Analýza současného stavu 35 d Úvodní analytický workshop 1 d Analytické workshopy 10 d Zpracování dokumentu "Analýza současného stavu" 10 d Předložení dokumentu "Analýza současného stavu" k oponentuře 1 d Interní oponentura dokumentu "Analýza současného stavu" 5 d Workshop k předloženému dokumentu "Analýza současného stavu" 1 d Zapracování připomínek k dokumentu "Analýza současného stavu" 5 d Předání dokumentu "Analýza současného stavu" k akceptační proceduře 1 d Akceptační procedura dokumentu "Analýza současného stavu" 5 d Akceptace dokumentu "Analýza současného stavu" 1 d

45 Organizační struktura projektu

46 Řízení rizik Je nutné v každém projektu Rizika je potřeba identifikovat, pojmenovat a stanovit jejich potenciální dopady na projekt V procesu ošetření rizik se zvažují konkrétní scénáře ošetření daného rizika Riziko je nejistá událost nebo podmínka, která v případě, že nastane, má negativní nebo i pozitivní vliv na dosažení cílů projektu. Riziko je nejistá událost nebo podmínka, která pokud nastane, má negativní vliv na dosažení cíle projektu

47 Vztah riziko cíl přínos Cíl projektu Přínosy projektu Trojim perativ rizika provedení podnikatelská rizika

48 Řízení rizik

49 Rizika metoda RIPRAN RIPRAN = Risk Project Analysis, vhodný pro zkušenější týmy, která mají zkušenost a podklady z uplynulých projektů Metoda se skládá ze 4 kroků: 1. identifikace nebezpečí projektu = do tabulky se sestavují očekávaná rizika projektu, pro vyhledávání se používají otázky a odpovědi v logice Hrozba scénář nebo Scénář hrozba 2. kvantifikace rizika viz vzorec na začátku kapitoly. Někdy se využívá verbální interpretace číselných hodnot pravděpodobnosti např. nízká pravděpodobnost je méně, než 10 %, střední 10% - 40%, vysoká je nad 40% i dopadů (zásadní dopad = ohrožení cíle, překročení rozpočtu o více než 20%, zpoždění o více než 1 měsíc atd) 3. sestavení opatření k rizikům riziko oslabení týmu z důvodů choroby se eliminuje očkováním, jeho cena se kvantifikuje 4. posuzuje se celková hodnota rizik a zvažuje se nakolik je vůbec projekt reálný atd.

50 Rizika metoda RIPRAN hrozba scénář pravd. škoda riziko

51 pravděpodobnost Nízká Vysoká Koncepce práce s rizikem Krizový plán rámcový Zapracovat do plánů projektu Krizový plán podrobný Operativní zásahy Nízká škoda Vysoká

52 Registr rizik - příklady Riziko Dopad Metrika Pravdě podobn ost Vliv Závaž nost Prevence/ eliminace Odpověd nost Očekávání nad rámec projektu Časté požadavky na změnu, ohrožení plnění plánu projektu a dodávek, problémy s akceptací dodávek Počet změnových požadavků nízká střední nízká Vyjasnění cílů projektu v úvodní fázi projektu příp. následně dalších jednání, nadrámcová komunikace Projekto vý manažer Riziko Dopad Metrika Pravd ěpodo bnost Hodnot a Prevence/ eliminace Metrika Hodnota Odpovědnost Zpoždění výstupů uzávěrky Pokuta od FÚ 1 mil Kč 0,6 0,6 mil Navýšení pracnosti 10 MD 0,1 mil Projektový manažer

53 Projektová dokumentace V rámci projektu vzniká v zásadě dvojí typ dokumentace: Projektová dokumentace dokumentace určená pro řízení projektu ve všech fázích řízení životního cyklu projektu Technická a uživatelská dokumentace projektu dokumentace, jež je součástí výstupů projektu tj. je součástí předmětu dodávky projektu a přímo popisuje výstupy projektu

54 Externí faktory Interní faktory SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitosti SWOT Hrozby

55 Objektivně ověřitelné ukazatele Předpoklady Prostředky ověření Logický rámec Přínosy projektu Cíl projektu Výstupy Činnosti Zdroje a rozpočet Trvání

56 Návrh webu Struktura projektu WBS 1. Definováno 1.1 Cílový koncept Návrh obsahu Návrh procesů Navržen obsah 2. Vyvinuto 2.1 Detailní návrh 2.2 Systémové komponenty 2.3.Instalováno Navržena logika Navrženo GUI 2.4 Plán testů 3. Otestováno 4. Nasazeno na produkci 3.1 UAT 3.2 Integrační testy 3.3 Performance testy

57 Souvislost WBS a LR

58 Strukturování projektu Projekt Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa Logické vazby, WBS Časové plánování Kapacitní plánování

59

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013)

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) 1.Historie projektového řízení Zakladatel: Henry L. Gantt (1861-1919) 1901 - první společnost pro řízení projektů (výstavba např. Hooverovy

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních

Více

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina Business Risk Services ŘÍZENÍ RIZIK a Josef Severa MODERNÍ INTERNÍ AUDIT Kraj Vysočina 28. května 2004 Program Definice rizika a vymezení pojmů Představení základního modelu řízení rizik Hlavní kroky při

Více

G5 Řízení rizik a příležitostí v projektech

G5 Řízení rizik a příležitostí v projektech Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! G Řízení kvality, kontroling, rizika G5 Řízení rizik a příležitostí v projektech Anotace tématu: Téma řízení rizik a příležitostí v projektech

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení

Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení oblast Řízení rizik Verze 1.00 Duben 2013 1/31 Obsah 1 Termíny a definice... 6 2 Jak chápat riziko a proč řídit rizika... 8 3 Řízení rizik principy a

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA)

OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) (účinnost od 1. února 2014) Leden 2014 1 OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) schválené usnesením vlády ze dne 14. prosince

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: září 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ

ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN NOK ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.0 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok 12.30-15.30 Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok 9.00-16.00 Manag. změn v ek.

Více

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Gabriela Pokorná Olomouc 2008 1. vydání Publikace byla připravena v rámci projektu

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna Projektové řízení pro administraci dotace Mgr. Milan Struna Obsah prezentace - Definice projektu - Dotační projekt - Projektové řízení v organizaci - Projektový tým organizace - Projektový tým role v administraci

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější

Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější Základní důvody ke změnám organizací - Vývoj a změny vnějšího prostředí (vývoj

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více