VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI"

Transkript

1 VYBRANÉ PROBLÉMY MĚSTA BRNA OPTIKOU BRNĚNSKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva z kvantitativní analýzy pro ZO ČSOP Veronica, Brno Za finanční podpory Ministerstva životního prostředí ČR. ZO ČSOP Veronica, FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

2 OBSAH. CÍLE VÝZKUMU. DESIGN VÝZKUMU. HLAVNÍ ZÁVĚRY. PROBLÉMY MĚSTA BRNA. CYKLISTIKA VE MĚSTĚ BRNĚ. Nejčastější způsob dopravy v Brně. Frekvence využívání jednotlivých typů dopravy v Brně. Bariéry užívání kola v Brně. Účel užívání kola v Brně. Počet kol v brněnských domácnostech. Využívání brněnských cyklostezek a spokojenost s nimi nost s nimi. Potenciál rozšíření zájmu o cyklodopravu v Brně vu v Brně Brně U EŇ FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

3 . CÍLE VÝZKUMU CÍLE VÝZKUMU Cílem výzkumu je popis a analýza postojů a chování brněnské veřejnosti vůči přírodě a dopravě vbrně aokolí s akcentem na tři problémové oblasti: cyklistika ve městě Brně, stav městské zeleně. FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

4 . DESIGN VÝZKUMU METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum reprezentativní na populaci města Brna starší let. Výběrový soubor (vzorek dotázaných) Velikost výběrového souboru: N = respondentů (+ let) Cílová skupina: lidé starší let trvale žijící v Brně Způsob výběru vzorku: kvótní výběr podle městské části, věku, pohlaví a nejvyššího dosaženého vzdělání. Termín sběru dat: květen Nástroj sběru dat - dotazník Délka vyplnění: průměrně minut. Metodika sběru dat Face to face rozhovor vyškolených tazatelů s respondenty. Rozhovory realizovala tazatelská síť agentury FOCUS. Kontrola sběru dat Sběr dat je kontrolován v souladu s pravidly kodexu Esomar. Kontrola je prováděna v těchto oblastech: správnost výběru požadované osoby podle kvóty, úplnost a správnost vyplnění dotazníku, korespondenční kontrola % dotázaného souboru. Interval spolehlivosti: max. ±, % na % hladině významnosti pro četnost jevu %. FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

5 . HLAVNÍ ZÁVĚRY Největší problém, se kterým se podle respondentů město Brno potýká, je znečištění Brněnské přehrady, těsně následované velkým množstvím aut v centru a dopravními zácpami v centru. Nejpreferovanějším způsobem dopravy po městě Brně je jednoznačně městská hromadná doprava, kterou jako nejčastější způsob dopravy volí % dotázaných. Výrazně méně je populární doprava autem (%), pěšky po městě chodí méně než % obyvatel Brna. Kolo jako nejčastější způsob dopravy volí jen % dotázaných. Nejvýraznější bariérou pro využívání kola je jeho absence v domácnosti (%), zdravotní důvody (%) a věk (%). Ti, kteří využívají alespoň občas kolo k jízdě po městě, jej využívají především k turistice (%), sportu (%), méně než třetina pak jako dopravní prostředek (%). Třetina brněnských domácností nevlastní ani jedno kolo (%), pětina uvádí kolo v domácnosti (%), kola v domácnosti má % respondentů a a více kol v domácnosti uvádí čtvrtina dotázaných (%). Brněnské cyklostezky využívá % dotázaných, výrazně však převažují ti, kteří tyto komunikace neužívají (%). Informaci o existenci cyklostezek nezaregistrovala % respondentů. Pokud jde o délku cyklostezek v Brně, pak převažuje mírná nespokojenost. Podobná situace je i v otázce polohy / trasování cyklostezek. Bezpečnost brněnských cyklostezek je naopak hodnocena spíše pozitivně Zpředložených motivačních faktorů pro častější užívání kola jsou Brňany jako nejdůležitější vnímány následující: větší respektování cyklistů na silnici (%); lepší propojenost cyklostezek (%); větší rozsah cyklostezek ve městě aokolí (%); zlepšení ovzduší ve městě (%); lepší trasování cyklostezek (%); snížení obav z odcizení kola (%) Názor na podporu rozvoje cyklostezek je mezi brněnskou veřejností poměrně jednoznačný - město Brno by mělo podporovat rozvoj cyklostezek (%), cyklostezky by měly být oddělené od automobilové dopravy (%). FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

6 Potenciál pro rozšíření cyklistické dopravy v Brně je poměrně významný, byť jde o odpovědi projektivní, jen v rovině hypotézy. Pokud by bylo v Brně více cyklostezek, které by navíc byli lépe trasované, využívalo by je více a častěji % Brňanů. Přesto by ale pravděpodobně nedošlo k výraznému přesunu cestujících z MHD a aut na tento ekologičtější způsob dopravy, neboť hlavním účelem využívání těchto cyklostezek by byla opět především rekreace Podle nadpoloviční většiny respondentů je centrum Brna lákavým místem k trávení volného času. Ti, kdo tento názor nesdílejí, nejčastěji poukazují na málo prostoru k relaxaci a málo zeleně. Břehy brněnských řek a potoků jsou příjemným místem pro relaxaci podle necelé poloviny občanů, o možnost koupání v nich by měly zájem dvě třetiny obyvatel. Takřka tři čtvrtiny dotázaných denně chodí pěšky svou městskou částí, necelá třetina centrem města. Zhruba stejné podíly respondentů uvádějí, že jejich motivaci k pohybu pěšky by zvýšilo méně hluku a dopravy, oprava chodníků a méně psích výkalů. Zeleň ve svém městě hodnotí obyvatelé Brna pozitivně výrazněji ve své městské části a v okolí bydliště než v centru. Ti, kdo spokojeni nejsou, si především myslí, že je zeleně málo a že je špatně udržovaná. Také vývoj stavu zeleně za poslední léta je hodnocen vcelku pozitivně. Pokud mají dotázaní uvést, jaké množství městské zeleně by bylo ideální, chtěli by, aby jí bylo více než nyní - to platí zejména o centru Brna. Jen % respondentů uvádějí, že je v několika posledních letech oslovila radnice jejich městské části s podnětem k účasti na úpravě veřejných prostor v okolí místa bydliště. Celkem se na zlepšování okolí bydliště během posledních let podílela desetina respondentů, ochota učinit tak v budoucnu není příliš vysoká. FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

7 . PROBLÉMY MĚSTA BRNA Největší problém, se kterým se podle respondentů město Brno potýká, je znečištění Brněnské přehrady (za problematické je považuje % Brňanů), těsně následované velkým množstvím aut v centru (%)a dopravními zácpami v centru (%). S větším odstupem následují špatný stav ovzduší (%), špína v ulicích (%) a hluk z automobilové dopravy (%). Na opačném spektru problémovosti daných oblastí života se umístily položky komplikované cestování v rámci IDS (%) a špatná dopravní obslužnost MHD (%). Respondenti považují hromadnou dopravu v Brně i v jeho okolí za uspokojivou. FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

8 Problémovost vybraných oblastí ve městě Brně Nakolik vnímáte či nevnímáte dané oblasti života v Brně jako problém? (q) v %, n = znečištění Brněnské přehrady příliš mnoho automobilů v centru dopravní zácpy v centru špatný stav ovzduší, smog špína v ulicích hluk z automobilové dopravy nedostatek kontejnerů na tříděný odpad nedostatek parků a zeleně ve městě nedokončený silniční obchvat města chybějící aquapark ve městě málo veřejně přístupných sportovišť rozhodnutí města o odsunutí hlavního nádraží nedostatečná síť cyklostezek chybí záchytná parkoviště na okraji města nedostatek dětských hřišť stav městské zeleně a městských lesů v okolí města komplikované cestování v rámci IDS špatná dopravní obslužnost MHD zahrádkářské kolonie rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nevím FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

9 . CYKLISTIKA VE MĚSTĚ BRNĚ Nejpreferovanějším způsobem dopravy po městě Brně je jednoznačně městská hromadná doprava, kterou jako nejčastější způsob dopravy volí % dotázaných. Výrazně méně je populární doprava autem (%), pěšky po městě chodí méně než % obyvatel Brna. Kolo jako nejčastější způsob dopravy volí jen % dotázaných. MHD využívají častěji ženy, lidé v nejmladších a nejstarších věkových kategoriích, lidé se socioekonomickým statusem B, C a E a lidé žijící na předměstích a panelových sídlištích. Autem po městě Brně cestují spíše muži, osoby ve středním věku ( - let), SŠ bez mat. a lidé s VŠ vzděláním, osoby se socioekonomickým statusem D, obyvatelé vilových čtvrtí. Kolo využívají k cestování po městě zejména muži, lidé s nejvyšším statusem A a nižším středním statusem D, obyvatelé předměstí a okrajových částí města, Pořadí využití jednotlivých forem dopravy s pomocí vozidel stvrzuje i četnost využití jednotlivých forem - nejčetnější je MHD, následuje automobil, s výrazným odstupem poté kolo. Nejvýraznější bariérou pro využívání kola je jeho absence v domácnosti (%), zdravotní důvody (%) a věk (%). Sečteme-li ale dílčí varianty, které různými způsoby popisují problematiku bezpečnosti cyklistů ve městě (bezpečnost, hustota dopravy, mám strach - součtem %), vidíme velký vliv i tohoto aspektu. Ti, kteří využívají alespoň občas kolo k jízdě po městě, jej využívají především k turistice (%), sportu (%), méně než třetina pak jako dopravní prostředek (%). Jako dopravní prostředek jej používají zejména muži, starší cyklisté ve věku nad let a obyvatelé předměstí, resp. okrajových částí Brna. K turistice jej využívají častěji ženy, lidé ve věku - let a - let, lidé se ZŠ vzděláním, osoby s nejnižším socioekonomickým statusem E, obyvatelé centra města a panelových sídlišť. Třetina brněnských domácností nevlastní ani jedno kolo (%), pětina uvádí kolo v domácnosti (%), kola v domácnosti má % respondentů a a více kol v domácnosti uvádí čtvrtina dotázaných (%). FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

10 Cyklistika ve městě Brně Brněnské cyklostezky využívá % dotázaných, výrazně však převažují ti, kteří tyto komunikace neužívají (%). Informaci o existenci cyklostezek nezaregistrovala % respondentů. Pokud jde o délku cyklostezek v Brně, pak převažuje mírná nespokojenost a to jak v rámci celé populace (nespokojeno %, spokojeno %), tak zejména mezi osobami z domácností, které vlastní alespoň kolo (nespokojeno %, spokojeno %). Podobná situace je i v otázce polohy / trasování cyklostezek - spokojeno je %, nespokojeno % Brňanů, u populace, která má v domácnosti alespoň kolo je podíl % spokojených, % nespokojených. Bezpečnost brněnských cyklostezek je naopak hodnocena spíše pozitivně (% spokojeno, % nespokojeno), u populace vlastnící alespoň kolo v domácnosti je pak hodnocení ještě pozitivnější (% spokojeno, % nespokojeno). Zpředložených motivačních faktorů jsou Brňany jako nejdůležitější vnímány následující: větší respektování cyklistů na silnici (%) lepší propojenost cyklostezek (%) větší rozsah cyklostezek ve městě a okolí (%) zlepšení ovzduší ve městě (%) lepší trasování cyklostezek (%) snížení obav z odcizení kola (%) Uváděné faktory jsou obecně více motivující pro osoby s nejvyšším socioekonomickým statusem A, mladší obyvatele mezi a lety a obyvatele předměstských a okrajových částí Brna. Názor na podporu rozvoje cyklostezek je mezi brněnskou veřejností poměrně jednoznačný - město Brno by mělo podporovat rozvoj cyklostezek (%), cyklostezky by měly být oddělené od automobilové dopravy (%). Názor na podporu cyklostezek na úkor automobilové dopravy je méně jednoznačný - podporují jej necelé dvě třetiny dotázaných (%). FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

11 Cyklistika ve městě Brně Potenciál pro rozšíření cyklistické dopravy v Brně je poměrně významný, byť jde o odpovědi projektivní, jen v rovině hypotézy. Pokud by bylo v Brně více cyklostezek, které by navíc byli lépe trasované, využívalo by je více a častěji % Brňanů. Přesto by ale pravděpodobně nedošlo k výraznému přesunu cestujících z MHD a aut na tento ekologičtější způsob dopravy, neboť hlavním účelem využívání těchto cyklostezek by byla opět především rekreace (% z těch, kteří by cyklostezky využívali více). Kcestámdopráce či do školy by je využívala více než polovina z těchto respondentů (%). Ještě méně výrazný by byl efekt v případě využívání kol k nákupům (%) či návštěvám úřadů, lékařů atp.(%) - tyto účely deklaruje necelá třetina z osob, které by zvýšily frekvenci cestování na kole. Necelá třetina této podskupiny Brňanů by s sebou při tomto častějším užívání brala i své děti (%). Potenciál většího využívání cyklostezek v případě jejich rozšiřování je nejvyšší u nejmladších respondentů a se stoupajícím věkem klesá. Naopak zájem vzrůstá, vcelku dle očekávání, v závislosti na počtu kol v domácnosti. FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

12 . Nejčastější způsob dopravy po Brně Jakým způsobem nejčastěji cestujete po městě Brně (q) MHD autem pěšky na kole jinak N = FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna v %

13 pohlaví věk vzdělání socioekonomický status typ bydlení vztah k Brnu Nejčastější způsob dopravy po Brně dle sociodemografických charakteristik celá populace muž žena - let - let - let - let - let a více let zš sš bez maturity sš s maturitou vš A B C C D E centrum města předměstí/okraj.část vilová čtvrť panelové sídliště předměstská čtvrť nevím od narození přistěhoval/a se pěšky FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna ano ne na kole celá populace

14 Nejčastější způsob dopravy po Brně dle sociodemografických charakteristik pohlaví věk vzdělání socioekonomický status typ bydlení vztah k Brnu muž žena - let - let - let - let - let a více let zš sš bez maturity sš s maturitou vš A B C C D E centrum města předměstí/okraj.část vilová čtvrť panelové sídliště předměstská čtvrť nevím od narození přistěhoval/a se celá populace MHD autem FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna ano ne celá populace

15 . Frekvence využívání jednotlivých typů dopravy v Brně Jak často k cestování po městě Brně používáte následující dopravní prostředky? (q) min.-x týdně x týdně max.x měsíčně méně než x měsíčně vůbec auto MHD vlak jízdní kolo detail denně neto téměř denně -x týdně x týdně x za dní x za měsíc méně často vůbec auto MHD v % vlak N = jízdní kolo FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

16 pohlaví věk vzdělání socioekonomický status typ bydlení vztah k Brnu Frekvence využívání jednotlivých typů dopravy v Brně dle sociodemografických charakteristik muž žena - let - let - let - let - let a více let zš sš bez maturity sš s maturitou vš A B C C D E centrum města předměstí/okraj.část vilová čtvrť panelové sídliště předměstská čtvrť nevím od narození přistěhoval/a se MHD celá populace FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna min.-x týdně x týdně max.x měsíčně méně než x měsíčně vůbec autem celá populace

17 pohlaví věk vzdělání socioekonomický status typ bydlení vztah k Brnu Frekvence využívání jednotlivých typů dopravy v Brně dle sociodemografických charakteristik muž žena - let - let - let - let - let a více let zš sš bez maturity sš s maturitou vš A B C C D E centrum města předměstí/okraj.část vilová čtvrť panelové sídliště předměstská čtvrť nevím od narození přistěhoval/a se vlak celá populace min.-x týdně FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna x týdně max.x měsíčně méně než x měsíčně vůbec jízdní kolo celá populace

18 . Bariéry užívání kola v Brně Z jakého důvodu nejezdíte v Brně na kole? (q) nemám kolo nejsou k tomu podmínky zdravotní důvody do práce daleko, vzdálenost věk pomalé hustota dopravy malé děti nejezdí na kole používá MHD nebaví ho to neschopnost policie bezpečnost jen na výlety, mám strach, obavy jezdí na bruslích, moc nesportuji klidnější aktivity, nemá čas není zdravé, málo cyklostezek rozbité kolo, neumí jezdit stav silnic, auto je pohodlnější, jezdí autem jezdí v přírodě, mimo město, fyzicky namáhavé mnoho chodců, nevhodné, nehodí se krádež kola, v % smog neví N = ; nejezdí po Brně na kole FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

19 . Účel užívání kola v Brně K jakému účelu v Brně používáte jízdní kolo? (q) turistika sport dopravní prostředek volný čas neuvedeno v % N = ; jezdí v Brně alespoň občas na kole FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

20 Účel užívání kola v Brně dle sociodemografických charakteristik celá populace celá populace pohlaví muž žena věk - let - let - let - let - let vzdělání a více let zš sš bez maturity sš s maturitou vš socioekonomický status A B C dopravní prostředek turistika C D typ bydlení E centrum města předměstí/okraj.část vilová čtvrť panelové sídliště vztah k Brnu předměstská čtvrť nevím od narození přistěhoval/a se FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

21 . Počet kol v brněnských domácnostech Kolik kol (včetně dětských) máte ve své domácnosti? (q) žádné kolo v domácnosti; kolo; a více kol; kola; v % N = FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

22 Počet kol v brněnských domácnostech průměr dle sociodemograf.char. celek, celek, muž, A, žena, B, - let - let,, C C D,,, - let, E, - let, centrum města, - let avícelet ZŠ SŠ bez maturity,,, počet kol v domácnosti předměstí/okrajová část vilová čtvrť panelové sídliště předměstská čtvrť nevím,,, počet kol v domácnosti, SŠ s maturitou, žije zde od narození, VŠ, přistěhoval/a se, FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

23 . Využívání brněnských cyklostezek a spokojenost s nimi Využíváte brněnské cyklostezky při jízdě na kole? (q) ano; neuvedeno; nevím o cyklostezkách; ne; v % N = Jak jste spokojen/a s bezpečností cyklostezek? (q) Jak jste spokojen/a s délkou cyklostezek? (q) velmi spokojen % spíše spokojen ani spokojen/ani nespokojen spíše nespokojen velmi nespokojen % % % neuvedeno v %; N = Nmajií kolo = Jak jste spokojen/a s polohou / trasováním cyklostezek? (q) velmi spokojen spíše spokojen ani spokojen/ani nespokojen spíše nespokojen velmi nespokojen neuvedeno % % % % celek velmi spokojen spíše spokojen alespoň kolo v domácnosti ani spokojen/ani nespokojen spíše nespokojen velmi nespokojen neuvedeno % % % % FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

24 pohlaví věk vzdělání socioekonomický status typ bydlení vztah k Brnu Spokojenost s cyklostezkami v Brně dle sociodemografických charakteristik muž žena - let - let - let - let - let a více let zš sš bez maturity sš s maturitou vš A B C C D E centrum města předměstí/okraj.část vilová čtvrť panelové sídliště předměstská čtvrť nevím od narození přistěhoval/a se spokojen/a - celek sdélkou sbezpečností velmi spokojen spíše spokojen ani spokojen/a ni nespokojen spíše nespokojen velmi nespokojen neuvedeno FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna spokojen/a - celek

25 pohlaví věk vzdělání socioekonomický status typ bydlení vztah k Brnu Spokojenost s cyklostezkami v Brně dle sociodemografických charakteristik muž žena - let - let - let - let - let a více let zš sš bez maturity sš s maturitou vš A B C C D E centrum města předměstí/okraj.část vilová čtvrť panelové sídliště předměstská čtvrť nevím od narození přistěhoval/a se spokojen/a - celek sdélkou FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna velmi spokojen spíše spokojen ani spokojen/a ni nespokojen spíše nespokojen velmi nespokojen neuvedeno

26 . Motivace pro častější používání kola celek Co by Vás motivovalo k častějšímu používání kola než dosud? (q) rozhodně motivovala spíše motivovala spíše nemotivovala rozhodně nemotivovala nevím zavedení cyklobusů větší rozšíření stojanů pro kola více půjčoven jízdních kol lepší podmínky pro přepravukol v mhd větší rozsah cyklostezek ve městě a okolí lepší propojenost cyklostezek větší respektování cyklitů na silnici zavedení úschoven kol ve městě snížení obav z odcizení kola zlepšení ovzduší ve městě lepší trasování cyklostezek snížení hluku z aut možnost vysprchovat se v práci/škole možnost uschovat kolo v práci/škole N = FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna v %

27 Motivace pro častější používání kola alespoň jedno kolo v domácnosti Co by Vás motivovalo k častějšímu používání kola než dosud? (q) rozhodně motivovala spíše motivovala spíše nemotivovala rozhodně nemotivovala nevím zavedení cyklobusů větší rozšíření stojanů pro kola více půjčoven jízdních kol lepší podmínky pro přepravukol v mhd větší rozsah cyklostezek ve městě a okolí lepší propojenost cyklostezek větší respektování cyklitů na silnici zavedení úschoven kol ve městě snížení obav z odcizení kola zlepšení ovzduší ve městě lepší trasování cyklostezek snížení hluku z aut možnost vysprchovat se v práci/škole možnost uschovat kolo v práci/škole N = FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna v %

28 Motivace pro častější používání kola využívá cyklostezky Co by Vás motivovalo k častějšímu používání kola než dosud? (q) rozhodně motivovala spíše motivovala spíše nemotivovala rozhodně nemotivovala nevím zavedení cyklobusů větší rozšíření stojanů pro kola více půjčoven jízdních kol lepší podmínky pro přepravukol v mhd větší rozsah cyklostezek ve městě a okolí lepší propojenost cyklostezek větší respektování cyklitů na silnici zavedení úschoven kol ve městě snížení obav z odcizení kola zlepšení ovzduší ve městě lepší trasování cyklostezek snížení hluku z aut možnost vysprchovat se v práci/škole možnost uschovat kolo v práci/škole FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

29 Motivace pro častější používání kola dle pohlaví průměry muži ženy celek zavedení cyklobusů větší rozšíření stojanů pro kola více půjčoven jízdních kol lepší podmínky pro přepravu kol v MHD větší rozsah cyklostezek ve městě a okolí lepší propojenost cyklostezek větší respektování cyklistů na silnici zavedení úschoven kol ve městě snížení obav z odcizení kola zlepšení ovzduší ve městě lepší trasování cyklostezek snížení hluku z aut možnost vysprchovat se v práci/škole možnost uschovat kolo v práci/škole N = FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

30 Motivace pro častější používání kola dle věku průměry - let - let - let - let - let zavedení cyklobusů větší rozšíření stojanů pro kola více půjčoven jízdních kol lepší podmínky pro přepravu kol v MHD větší rozsah cyklostezek ve městě a okolí lepší propojenost cyklostezek větší respektování cyklistů na silnici zavedení úschoven kol ve městě snížení obav z odcizení kola zlepšení ovzduší ve městě lepší trasování cyklostezek snížení hluku z aut možnost vysprchovat se v práci/škole a více let možnost uschovat kolo v práci/škole N = FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

31 Motivace pro častější používání kola dle vzdělání průměry zavedení cyklobusů větší rozšíření stojanů pro kola více půjčoven jízdních kol lepší podmínky pro přepravu kol v MHD větší rozsah cyklostezek ve městě a okolí lepší propojenost cyklostezek větší respektování cyklistů na silnici zavedení úschoven kol ve městě snížení obav z odcizení kola zlepšení ovzduší ve městě ZŠ SŠ bez mat. SŠ s mat. lepší trasování cyklostezek snížení hluku z aut možnost vysprchovat se v práci/škole VŠ možnost uschovat kolo v práci/škole N = FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

32 Motivace pro častější používání kola dle statusu průměry A B C C D E zavedení cyklobusů větší rozšíření stojanů pro kola více půjčoven jízdních kol lepší podmínky pro přepravu kol v MHD větší rozsah cyklostezek ve městě a okolí lepší propojenost cyklostezek větší respektování cyklistů na silnici zavedení úschoven kol ve městě snížení obav z odcizení kola zlepšení ovzduší ve městě lepší trasování cyklostezek snížení hluku z aut možnost vysprchovat se v práci/škole možnost uschovat kolo v práci/škole N = FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

33 Motivace pro častější používání kola dle typu bydlení průměry centrum města předměstí/okraj ová část vilová čtvrť panelové sídliště předměstská čtvrť nevím zavedení cyklobusů větší rozšíření stojanů pro kola více půjčoven jízdních kol lepší podmínky pro přepravu kol v MHD větší rozsah cyklostezek ve městě a okolí lepší propojenost cyklostezek větší respektování cyklistů na silnici zavedení úschoven kol ve městě snížení obav z odcizení kola zlepšení ovzduší ve městě lepší trasování cyklostezek snížení hluku z aut možnost vysprchovat se v práci/škole možnost uschovat kolo v práci/škole N = FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

34 Motivace pro častější používání kola dle vztahu k Brnu průměry narodil/a se v Brně přistěhoval/a se zavedení cyklobusů větší rozšíření stojanů pro kola více půjčoven jízdních kol lepší podmínky pro přepravu kol v MHD větší rozsah cyklostezek ve městě a okolí lepší propojenost cyklostezek větší respektování cyklistů na silnici zavedení úschoven kol ve městě snížení obav z odcizení kola zlepšení ovzduší ve městě lepší trasování cyklostezek snížení hluku z aut možnost vysprchovat se v práci/škole možnost uschovat kolo v práci/škole N = FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

35 Motivace pro častější používání kola dle využívání cyklostezek průměry využívá nevyužívá celkem zavedení cyklobusů větší rozšíření stojanů pro kola více půjčoven jízdních kol lepší podmínky pro přepravu kol v MHD větší rozsah cyklostezek ve městě a okolí lepší propojenost cyklostezek větší respektování cyklistů na silnici zavedení úschoven kol ve městě snížení obav z odcizení kola zlepšení ovzduší ve městě lepší trasování cyklostezek snížení hluku z aut možnost vysprchovat se v práci/škole možnost uschovat kolo v práci/škole N = FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

36 Motivace pro častější používání kola dle počtu kol v domácnosti průměry zavedení cyklobusů větší rozšíření stojanů pro kola více půjčoven jízdních kol lepší podmínky pro přepravu kol v MHD větší rozsah cyklostezek ve městě a okolí lepší propojenost cyklostezek větší respektování cyklistů na silnici zavedení úschoven kol ve městě žádné kolo kolo kola snížení obav z odcizení kola zlepšení ovzduší ve městě lepší trasování cyklostezek snížení hluku z aut možnost vysprchovat se v práci/škole a více kol možnost uschovat kolo v práci/škole N = FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

37 . Názor na rozvoj cyklostezek v Brně Mělo by podle vás město Brno podporovat rozvoj cyklostezek? (q) ANO % Podpořil/a byste názor, že rozvoj cyklostezek by měl být podporován i na úkor automobilové dopravy? (q) spíše ano; spíše ne; spíše ano; rozhodně ano; spíše ne; rozhodně ne; ANO % rozhodně ne; neuvedeno; v %; N = rozhodně ano; neuvedeno; v %; N = Měly by být cyklostezky zcela oddělené od automobilové dopravy? (q) ANO % spíše ano; spíše ne; rozhodně ano; neuvedeno; rozhodně ne; FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

38 Názor na rozvoj cyklostezek v Brně dle sociodemografických charakteristik pohlaví věk vzdělání socioekonomický status typ bydlení vztah k Brnu počet kol v domácnosti využití cyklostezek muž žena - let - let - let - let - let a více let zš sš bez maturity sš s maturitou vš A B C C D E centrum města předměstí/okrajová část vilová čtvrť panelové sídliště předměstská čtvrť nevím žije zde od narození přistěhoval/a se žádné kolo v domácnosti kolo kola a více kol využívá nevyužívá nevím o cyklostezkách, neuvedl podpora cyklostezek městem souhlasí - celek, rozhodně ano spíše ano FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna spíše ne rozhodně ne neuvedeno cyklostezky na úkor aut.dopravy

39 Názor na rozvoj cyklostezek v Brně dle sociodemografických charakteristik pohlaví věk vzdělání socioekonomický status typ bydlení vztah k Brnu počet kol v domácnosti využití cyklostezek muž žena - let - let - let - let - let a více let zš sš bez maturity sš s maturitou vš A B C C D E centrum města předměstí/okrajová část vilová čtvrť panelové sídliště předměstská čtvrť nevím žije zde od narození přistěhoval/a se žádné kolo v domácnosti kolo kola a více kol využívá nevyužívá nevím o cyklostezkách, neuvedl cyklostezky oddělené od aut.dop. souhlasí - celek rozhodně ano spíše ano FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna spíše ne rozhodně ne neuvedeno

40 . Potenciál rozšíření zájmu o cyklodopravu v Brně Kdyby bylo v Brně více cyklostezek a byly lépe trasované, jezdil/a byste více a častěji na kole? (q) spíše ano; nejsem si jist; spíše ne; K jakým účelům byste v takovém případě chtěl/a kolo používat? (q) rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne škola/práce NE % rekreační ježdění neví ANO % cesty na nákupy rozhodně ano; neuvedeno; rozhodně ne; v %; N = lékař/úřady/návštěvy Jezdily by s Vámi na kole i Vaše děti? (q) spíše ne; nejsem si jist; v %; N = ; deklarují zájem používat kolo v případě rozšíření cyklostezek NE % rozhodně ne; ANO % spíše ano; nemám děti; rozhodně ano; v %; N = ; deklarují zájem neuvedeno; používat kolo v případě rozšíření cyklostezek FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna

41 Potenciál rozšíření zájmu o cyklodopravu dle sociodemografických charakteristik pohlaví věk vzdělání socioekonomický status typ bydlení vztah k Brnu počet kol v domácnosti využití cyklostezek muž žena - let - let - let - let - let a více let zš sš bez maturity sš s maturitou vš A B C C D E centrum města předměstí/okrajová část vilová čtvrť panelové sídliště předměstská čtvrť nevím žije zde od narození přistěhoval/a se žádné kolo v domácnosti kolo kola a více kol využívá nevyužívá nevím o cyklostezkách, neuvedl souhlasí - celek rozhodně ano spíše ano nejsem si jist FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna spíše ne rozhodně ne neuvedeno v %; N =

42 Účel potenciálního využívání kola v Brně dle sociodemografických charakteristik pohlaví věk vzdělání socioekonomický status typ bydlení vztah k Brnu počet kol v domácnosti využití cyklostezek muž žena - let - let - let - let - let a více let zš sš bez maturity sš s maturitou vš A B C C D E centrum města předměstí/okrajová část vilová čtvrť panelové sídliště předměstská čtvrť nevím žije zde od narození přistěhoval/a se žádné kolo v domácnosti kolo kola a více kol využívá nevyužívá nevím o cyklostezkách do školy / do práce FOCUS, Marketing & Social Research AD-HOC RESEARCH: Vybrané problémy města Brna k rekreačnímu ježdění muž žena - let - let - let - let - let a více let zš sš bez maturity sš s maturitou vš A B C C D E centrum města předměstí/okrajová část vilová čtvrť panelové sídliště předměstská čtvrť nevím žije zde od narození přistěhoval/a se žádné kolo v domácnosti kolo kola a více kol využívá nevyužívá nevím o cyklostezkách, neuvedl v %; N = ; deklarují zájem používat kolo v případě rozšíření cyklostezek

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel regionu a návrh komunikační ní strategie úřadu vůči občanům Zadavatel: Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1 790 01 Jeseník Ostrava, srpen 2011 Obsah: 1. Průzkum spokojenosti

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli sociálních služeb uskutečněného v březnu Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 Praha

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 na základě průzkumu

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza na základě dotazníkových šetření mezi uživateli sociálních služeb v 11 pražských městských částech v průběhu září 2006 až května Vypracovala:

Více

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ MĚSTA ŽAMBERKA A JEHO ORGÁNŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST CZ104/4101/8900094 OBSAH 1

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 1 1/2013 C I V I T A S P E R POPULI /VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Vážení čtenáři, jarní - tedy první číslo ročníku 2013 časopisu Regionální rozvoj mezi teorií

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2013 Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2011) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009 Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 01 včetně porovnání s rokem 01 a 00 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala na přelomu dubna a května 01 dotazníkové

Více

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401 1 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala v lednu dotazníkové šetření mezi studenty českých středních škol. Šetření probíhalo ve spolupráci s agenturou pro výzkum trhu Millward Brown. Dotazníkové

Více

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová CESTY MĚSTY PRŮVODCE UDRŽITELNOU DOPRAVOU Druhé přepracované a doplněné vydání publikace Možnosti alternativ k individuální

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

8. Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy jako důsledek procesu suburbanizace

8. Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy jako důsledek procesu suburbanizace 8. Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy jako důsledek procesu suburbanizace PETRA PULDOVÁ, MARTIN OUŘEDNÍČEK 8.1 Úvod Cílem následující kapitoly je popsat a vysvětlit změny sociálního prostředí v

Více

Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života*

Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života* Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života* LUCIE VIDOVIĆOVÁ, MARCELA PETROVÁ KAFKOVÁ** Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno Activities of Seniors

Více

Analýza programu Podpora vzdělávání

Analýza programu Podpora vzdělávání Analýza programu Podpora vzdělávání Analýza programu Podpora vzdělávání Závěrečná výzkumná zpráva Závěrečná výzkumná zpráva Vypracovaly: Anita Homrová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná Plzeň, červen 2012

Více

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI 1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI Město v důsledku rozvoje společnosti a jejích jednotlivých aktivit prodělalo od počátku 20. století v celosvětovém měřítku radikální přerod, přičemž

Více

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Terénní šetření Jana Vavrečková

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Most DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Praha, prosinec 2009 www.gac.cz Tato výzkumná zpráva vznikla na základě výzkumného projektu Dlouhodobý monitoring situace romských lokalit

Více