Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356"

Transkript

1 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon ) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ) vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. 1. Přijímací řízení 1.1 Zápis dětí do mateřské školy od následujícího školního roku probíhá v dohodě se zřizovatelem (rovněž 34 odst. 2) zpravidla v průběhu dubna daného roku. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce u zápisu, popřípadě je ke stažení na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte budou zákonným zástupcům oznámena doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci V posledním týdnu měsíce srpna, na schůzce zákonných zástupců nově přijatých dětí, si tito vyzvednou k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a další informace. 2. Evidence dítěte 2.1. Při nástupu dítěte do mateřské školy předají zákonní zástupci ředitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: - jméno a příjmení dítěte - rodné číslo - státní občanství, místo trvalého pobytu a místo narození - jméno a příjmení zákonného zástupce - místo trvalého pobytu - adresa pro doručování písemností - telefonické spojení. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu mateřské školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím. 3. Provoz mateřské školy 3.1. Provoz mateřské školy je od 6,15 do 15,30 hod. Děti se scházejí od 6,15 hod., nejpozději však do 8,30 hod. Jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. Budova se uzamyká v 15:30 hod.

2 3.2. V měsících červenci a srpnu bývá provoz mateřské školy omezen nebo přerušen. Omezení nebo přerušení provozu školy oznámí ředitelka zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem, dále pak seznámí rodiče s jinými možnostmi péče o děti v době uzavření MŠ. Provoz lze omezit nebo přerušit i v jiné měsíce, a to z důvodů organizačních pokles dětí pod 5 nebo technických. Informaci o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy zveřejní ředitelka školy na informační nástěnce a webových stránkách mateřské školy neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne Organizace dovozu a odvozu dětí do mateřské školy je stanovena v příloze školního řádu Rámcový režim dne jednotlivých tříd: Rámcový režim dne jednotlivých tříd: I. třída s názvem Koťata 6:15-7:10 scházení dětí v čekárně stanice ČD v Meziměstí, odjezd do Vižňova, svlékání, ukládání oděvů 7:10-8:25 příchod dětí, spontánní zájmové aktivity, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry a zájmovou činnost, komunitní kroužek, práce ve skupinách, řízené činnosti, ranní cvičení 8:25-8:45 hygiena, přesnídávka 8:45-9:20 spontánní zájmové aktivity, volné činnosti a aktivity dětí, komunitní kroužek, práce ve skupinách, řízené činnosti, úklid 9:20-11:25 vycházka, hry venku 11: hygiena, oběd 11:50 13: 50 péče o chrup, četba pohádek, poslech relaxační hudby, odpočinek 13:50-14:15 vstávání, hygiena, svačina 14:15 15:20/15:30 klidové činnosti, děti se dělí do tříd podle toho, zda odjíždí autobusem nebo zůstávají v MŠ, hry, zpěv, klidové činnosti, úklid II. třída s názvem Sluníčka 6:15-7:10 scházení dětí v čekárně stanice ČD v Meziměstí, odjezd do Vižňova, svlékání, ukládání oděvů 7:10-8:30 příchod dětí, spontánní zájmové aktivity, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry a zájmovou činnost, komunitní kroužek, práce ve skupinách, řízené činnosti, ranní cvičení, jednou týdně ve čtvrtek velké cvičení v úborech při příznivém počasí se aktivita přesouvá na školní zahradu 8:30-8:45 hygiena, přesnídávka 8:45-9:30 spontánní zájmové aktivity, volné činnosti a aktivity dětí, komunitní kroužek, práce ve skupinách, řízené činnosti, úklid 9:30-11:30 vycházka, hry venku 11: hygiena, oběd 11:50 13: 50 péče o chrup, četba pohádek, poslech relaxační hudby, odpočinek 13: 00 13:50 pro děti s menší potřebou spánku klidové aktivity, nadstandardní aktivity flétna - 1.sudý týden úterý/čtvrtek 2. sudý - úterý výtvarný k. 2.sudý týden středa angličtina - 2. lichý týden úterý -začátečníci čtvrtek pokročilí taneční k. 1.lichý t. - středa 13:50-14:15 vstávání, hygiena, svačina 14:15 15:20/15:30 děti se dělí do tříd podle toho, zda odjíždí autobusem nebo zůstávají v MŠ, hry, zpěv, klidové činnosti, úklid

3 3.5. Zákonní zástupci omlouvají děti nejpozději do 12,00 hod. předcházejícího dne omluvy, a to telefonicky (ředitelce školy, učitelkám) na tel , mob nebo zápisem do sešitu v MŠ Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách, webových stránkách školy nebo letáčcích. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky, webové stránky a letáčky Děti i zaměstnanci mají právo používat zařízení mateřské školy a pomůcky, děti jsou povinny se řídit pokyny učitelů, ostatní zaměstnanci pokyny vedoucího pracovníka. Majetek školy jsou všichni povinni (děti vzhledem k jejich vývojovým schopnostem) chránit před poškozením. 4. Péče o zdraví a bezpečnost dětí 4.1. Mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy je učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy je učitelka předá jeho zákonnému zástupce nebo jím pověřené osobě K zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka dostatečný počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí V péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí mateřská škola spolupracuje s příslušnými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a praktickým lékařem pro děti a dorost Dětem se nedoporučuje přinášet do mateřské školy hodnotné předměty a jakékoliv hračky. Za zcizené, ztracené nebo poškození věcí mateřská škola nezodpovídá. Z bezpečnostních důvodů nenosí děvčata na krku řetízky a náhrdelníky Děti i zaměstnanci školy mají povinnost účastnit se školení v problematice BOZP, děti jsou poučeny v BOZ a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy. Obsahy školení (pro děti poučení) jsou zapisovány do dokumentace BOZP, u dětí do třídní knihy Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v mateřské škole a při akcích pořádaných mateřskou školou. S výjimkou akcí, kdy děti jsou předány zákonným zástupcům nebo pověřeným osobám, a ti jsou zodpovědní za bezpečnost dětí Ve všech vnitřních a vnějších prostorách školy je zakázáno užívat alkohol, omamné a psychotropní látky, zakazuje se manipulace s otevřeným ohněm Důležitým prvkem ochrany před sociálně - patologickými jevy je výchovně - vzdělávací působení na děti již v předškolním věku, zaměřené na zdravý způsob života. v rámci ŠVP jsou proto děti nenásilnou formou / hry, hromadné aktivity/ seznamovány s různým nebezpečím / kouření, počítače, televize, video, vandalismus, kriminalita / jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu učitelky se snaží o vytváření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými pracovníky školy a mezi dospělými pracovníky školy a rodiči. sledují chování dětí a případné projevy diskriminace ve třídních kolektivech, nepřátelství a násilí bezprostředně řeší ve spolupráci se zákonnými zástupci dětí, popřípadě za pomoci školských poradenských center / PPP/ Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v mateřské škole (teplota, průjem, zvracení, bolesti břicha, záněty v očích) jsou zákonní zástupci telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

4 5. Ukončení předškolního vzdělávání Ředitelka může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, jestliže: - se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, - zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, - ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení, - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady. 6. Platby v mateřské škole 6.1. Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ředitelkou školy na období školního roku a zákonný zástupce je s její výší seznámen nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku, v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku při přijetí dítěte Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatného předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením ( 123 odst. 2 školského zákona). Úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2014/2015 stanovena na 200,- Kč měsíčně Osvobozen od úplaty je: a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi - 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb., b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči - 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb., c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči - 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb., o nezaopatřené dítě, nebo d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče - 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy Úplata za školní stravování je stanovena ve vnitřním řádu mateřské školy Způsoby platby: - Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné, a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. - Zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostně - zavedením trvalého příkazu s přidělením variabilního symbolu na účet mateřské školy. Hotově u ředitelky MŠ pouze v ojedinělých případech, kdy zákonný zástupce nemá vlastní bankovní účet Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny.

5 6.7. Podrobnosti o úplatě za předškolní vzdělávání jsou stanoveny ve vnitřním předpise o úplatě. 7. Práva zákonných zástupců Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. Zákonní zástupci mají právo: 7.1. Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života Po dohodě s učitelkou být přítomni činnostem v mateřské škole Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy Přispívat svými nápady a náměty k obohacení školního vzdělávacího programu školy Projevovat jakékoli připomínky k provozu mateřské školy, učitelce nebo ředitelce školy Na informace o prospívání dítěte, o jeho individuálních pokrocích, o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání Podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů K předávání či vyzvednutí dítěte písemně pověřit jinou osobu; bez písemného pověření nevydají učitelky nikomu jinému, než zákonnému zástupci. 8. Povinnosti zákonných zástupců 8.1. Předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnost Hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o změně zdravotní způsobilosti dítěte do školy patří dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout dítě s nachlazením či jiným infekčním onemocněním Ihned hlásit změny v osobních údajích dítěte (změny zdravotní pojišťovny, telefonního spojení na rodiče, trvalého pobytu ) Oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně. /rovněž tak dítě k docházce přihlásit/ 8.5. V řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání, pokud ředitelka nerozhodla o osvobození či prominutí úplaty a úplatu za školní stravování Dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy (vnitřní řád školní jídelny, školní řád, bezpečnostní předpisy). 9. Práva dítěte Dítě má právo: 9.1. Aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit) Být respektován jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny) Na emočně kladné prostředí a projevování lásky Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,.) Být respektován jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu, jednat a žít svým vlastním způsobem (vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

6 10. Povinnosti dítěte 10.1.děti se řídí pokyny učitelek a dalších oprávněných osob děti se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování děti se snaží (v rámci svých možností) dodržovat pravidla kulturního chování 11. Zaměstnanci školy Zaměstnanci školy jsou povinni se ve své práci řídit Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení Vystupování a jednání před dětmi, rodiči a širší veřejností musí být v souladu s pravidly slušnosti a občanského soužití a s výchovným posláním a působením školy Školní vzdělávací program a další schválené dokumenty, organizační předpisy, hygienické normy, požární směrnice a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou pro všechny závazné Děti budou vychovávány každým zaměstnancem v souladu se zásadami humanity a demokracie, k dodržování pravidel slušného chování, k dodržování hygienických zásad a také k ochraně společného majetku Předpokladem úspěchu je spolupráce s rodiči. Ti jsou informováni na třídních schůzkách, případně na individuálně dohodnuté schůzce o vývoji a potřebách dítěte. Školní řád nabývá účinnosti dne: Aktualizován dne: Ředitelka školy Bc. Zdena Chrásková

7 MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ, VIŽŇOV 356 Vižňov 356, Meziměstí Tel: ,Mob Vnitřní směrnice č. 1/2013 Organizace dovozu a odvozu dětí do Mateřské školy Meziměstí, Vižňov Dovoz dětí-organizace-zajištění Děti z Meziměstí se přijímají od 6,15 hodin v hale nebo čekárně nádraží ČD v Meziměstí. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba předávají dítě učitelce, která od převzetí dítěte za dítě zodpovídá. Platí též i při nástupu na trase Meziměstí Vižňov. V 6,50 hod odjíždí učitelka s dětmi linkovým autobusem do Mateřské školy ve Vižňově. / protože nyní je počet dětí dojíždějících do 20, jezdí s nimi pouze jedna učitelka/. Po příjezdu autobusu učitelka seřadí děti, počítá a pomáhá jim nastupovat. Potom nastoupí učitelka, zakoupí jízdenky a usadí děti. Při vystupování před budovou mateřské školy pomáhá učitelka dětem vystoupit na nástupní ostrůvek, přitom děti počítá. Po odjezdu autobusu zajistí učitelka bezpečný přechod dětí do mateřské školy. 2. Odvoz dětí-organizace dle jízdního řádu P transport Odjezd - v 15,10 hod autobus zastavuje před budovou MŠ Společná ustanovení: učitelky pomáhají dětem při oblékání a v přípravě na odjezd/sbalení věcí do batůžku/,odchod z MŠ. Děti čekají na chodníku před mateřskou školou a společně čekají na autobus. Učitelka pomáhá dětem nastoupit do autobusu, děti usadí a zakoupí jízdenky. Po příjezdu do Meziměstí pomáhá učitelka vystoupit. Učitelky předávají děti zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě až po vystoupení všech dětí. Jsou povinni vyčkat, až všechny děti vystoupí a teprve pak si děti odvádět. / bezpečnost, učitelka musí mít přehled o dětech/. Pokud na dítě nikdo nečeká, mají učitelky s sebou tel. kontakty, a se zákonným zástupcem se domluví na dalším postupu. Všechny učitelky byly řádně seznámeny s organizací dovozu a odvozu dětí, zajištění bezpečnosti mají učitelky ve své pracovní náplni, za dítě zodpovídají od doby převzetí dítěte až do doby předání dítěte zákonným zástupcům. Účinnosti tato směrnice nabývá dnem Aktualizovaná dne: ředitelka mateřské školy Bc.Chrásková Zdena

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Školní řád Mateřské školy Sokolnice

Školní řád Mateřské školy Sokolnice 1) Ředitelka Mateřské školy Sokolnice vydala Školní řád Mateřské školy Sokolnice Mateřská škola Sokolnice, příspěvková organizace okres Brno- venkov Zahradní 494 Sokolnice 664 52 Číslo jednací: 105/15

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540, příspěvková organizace IČO: 72745266 Odloučené pracoviště: MŠ Školní 518 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka mateřské školy v souladu s 30 Zákona č. 561/2004

Více

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o.

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o. Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích,

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA s.r.o I. Základní ustanovení Řád Mateřské školy Kometka ( dále jen MŠ ) upravuje organizaci, provoz, práva a povinnosti všech zainteresovaných (dětí,rodičů, zaměstnanců)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Osnova: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Školní řád ČÁST PRVNÍ

Školní řád ČÁST PRVNÍ Základní umělecká škola Morava Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Morava, spol. s r.o., Kotěrova 4395, 760 01 Zlín vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

Vnitřní řád školní družiny školní rok 2014/2015

Vnitřní řád školní družiny školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace IČO: 70880646, č.ú.: 168679512/0300, tel: 519430207, reditelna@zsmjos.cz Vnitřní řád školní družiny školní rok 2014/2015

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace UŠ J.R.MÍ ŠI ORLOVÁ-PORU BA Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více