SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249"

Transkript

1 SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/

2 Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT s.r.o., který děkuje všem klientkám za jejich svolení se zveřejněním jejich příběhů.

3

4 Obsah 1. Úvodní slovo O projektu Mobilní centrum pracovních příležitostí Popis realizace klíčových aktivit Příprava projektového týmu Příprava MCPP a vybavení materiálem Výběr účastníků Mobilní centrum pracovních příležitostí Vstupní modul Diagnostický modul Motivační modul Modul počítačové gramotnosti Rekvalifikační kurzy Praxe Podpora uplatnění na trhu práce Individuální poradenství Zabezpečení a redistribuce přímé podpory Publicita projektu Monitoring projektu Závěr projektu Zpětná vazba Pravdivé příběhy Několik slov o realizátoru projektu Kontaktní údaje Použité zdroje a literatura

5 1. Úvodní slovo Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou sborník zkušeností, které projektový tým získal v rámci realizace projektu MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ. Záměrem projektu bylo zlepšení postavení zástupců cílové skupiny na trhu práce, přičemž cílovou skupinou byly fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku (ženy, ale i muži v obdobné situaci). K dosažení stanoveného záměru byl sestaven projektový tým, který tvořili jak zkušení projektoví pracovníci, tak nováčci, které jsme museli zaškolit. Společně s ostatními zapojenými subjekty, zejména Úřadem práce České republiky, Kontaktním pracovištěm v Teplicích, zaměstnavateli a dalšími organizacemi a občanskými sdruženími, byla nastavena fungující spolupráce při pomoci začleňování sociálně znevýhodněných osob do společnosti a na trh práce a to prostřednictvím projektových aktivit. Všem zúčastněným zaměstnavatelům, mimo jiné také zástupcům státní správy i mnohým dalším podnikatelům a profesním sdružením, tímto upřímně děkuji za ochotu a vstřícnost při začlenění našich klientek na trh práce, do pracovního procesu. Podpořenými osobami v rámci projektu byly skutečně samé ženy. Podpora klientek a jejich uplatnění na trhu práce bylo hlavním cílem projektu. Jak byl tento cíl naplněn, zjistíte při dalším čtení. Dovoluji si, na tomto místě, poděkovat také projektovému týmu, lektorům a odborným poradcům v centru pracovních příležitostí, kteří našim klientkám vytvářeli příznivé prostředí, pomáhali jim vyhledávat pracovní příležitosti a připravovali je na pracovní pohovory, ale také naslouchali jejich problémům a nezištně snímali břemena, která znemožňovala praktický vstup do zaměstnání. Poděkování patří také všem zapojeným klientkám, bez jejichž nadšení bychom jen těžko splnili stanovené indikátory a děkuji i Vám, čtenářům, že jste si vybrali tento sborník jako svou inspiraci. Ing. Zdeněk Mach jednatel společnosti 1

6 2. O projektu Mobilní centrum pracovních příležitostí Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Prioritní osa 2 Aktivní politiky trhu práce Oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Cílová skupina Fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku (ženy i muži v obdobné situaci) Realizace projektu Místo realizace Obce Ústeckého kraje Cíl projektu Zvýšení motivace klientek ke změně postavení a situace na trhu práce, k dalšímu vzdělávání, změně kvalifikace a odstranění bariér bránících v aktivitách klientek a to prostřednictvím mobilního centra pracovních příležitostí, které je ve vytipovaných oblastech k dispozici klientkám. Základní principy Individuální přístup ke každé klientce Zvýšení kvalifikačních znalostí a dovedností klientek Cílené monitorování poptávky po profesích ze strany zaměstnavatelů Mobilita projektu, tzn. centrum dojíždí za klientkami do místa bydliště, nikoli klientky za aktivitami do centra města. Klíčové aktivity Výběr účastníků pro projekt MCPP Mobilní CPP Rekvalifikační kurzy a praxe Podpora uplatnění účastníků projektu na trhu práce Individuální poradenství a přímá podpora Doprovodná opatření Po celou dobu aktivní účasti byla klientkám vyplácena přímá podpora formou finančního příspěvku na stravné, cestovné, hlídání dětí. 2

7 3. Popis realizace klíčových aktivit 3.1 Příprava projektového týmu Příprava projektového týmu byla první aktivitou v projektu, bylo třeba vybrat kvalitní pracovníky, seznámit je s podstatou klíčových aktivit, odborně je proškolit a připravit na práci s klientkami. Aktivita byla zahájena a realizována v plánovaném termínu dle harmonogramu projektu, zahájení v dubnu 2011 a ukončení v květnu Projektový tým byl složen z 6 členů. 3.2 Příprava MCPP a vybavení materiálem V rámci přípravy na práci s klientkami, zejména pro poskytování individuální pomoci, vzniklo mobilní centrum pracovních příležitostí. Chtěli jsme, aby se toto místo stalo místem pracovních příležitostí pro všechny naše klientky. Věříme, že se nám toto předsevzetí podařilo naplnit. Základnu jsme vybudovali v pronajatých prostorách v Teplicích na Benešově náměstí a mobilní centrum jsme zajistili vždy v daném místě realizace v rámci každého běhu tzn. vždy ve vybrané obci. V rámci této aktivity jsme museli zajistit přepravní boxy pro převoz techniky, proškolit zaměstnance v pravidlech silničního provozu a zajistit pro ně referentské zkoušky. V každém místě realizace jsme tak pro klientky měli k dispozici vybavení jako notebooky, tiskárnu, dataprojektor, včetně internetového připojení. V souladu s pravidly pro publicitu jsme kontaktní místo označili informační tabulkou s uvedením provozní doby pro klientky. Veškeré přípravné práce a vybavení jsme pořídili z finančních prostředků projektu. 3.3 Výběr účastníků Cílem aktivity bylo zajistit nejméně 80 zájemkyň o vstup do projektu. Oslovení vhodných klientek probíhalo především výběrem z vlastní databáze, ve spolupráci s místním Úřadem práce v Teplicích, realizací informačních schůzek pro uchazeče o zaměstnání v prostorách úřadu práce a také v prostorách centra pracovních příležitostí. Součástí prezentačních schůzek a informování o možnosti vstoupit do projektu byla příprava prezentačních materiálů plakátů, letáků, brožurek a drobných propagačních předmětů, které nám pomohly klientky do projektu získat. Chtěli bychom vzpomenout a připomenout si příjemnou spolupráci s Ing. Jiřinou Burdysovou, Mgr. Jitkou Schönerovou, Ing. Šárkou Pajerovou a v závěru projektu i paní Kateřinou Holzknechtovou z KoP v Teplicích. 3

8 S klientkami, které se rozhodly do projektu vstoupit, byl proveden individuální pohovor a podepsána Dohoda o účasti v projektu. Za dobu trvání projektu bylo zrealizováno 6 prezentačních schůzek pro UoZ z evidence úřadu práce. Následně do projektu vstoupilo celkem 86 klientek z databáze úřadu práce a z databáze realizátora. 4

9 3.4 Mobilní centrum pracovních příležitostí MCPP bylo složeno ze dvou základních částí: motivační a podpůrné (poradenské). Motivační část tvořil: Vstupní modul, Diagnostický modul, Motivační modul a Modul PC gramotnosti. Podpůrnou částí byl mobilní týden podpory, který jsme realizovali v každém místě čtyřikrát vždy jednou za tři - čtyři měsíce Vstupní modul V průběhu Vstupního modulu došlo k vzájemnému seznámení pracovníků týmu a všech klientek. Klientkám jsme představili všechny projektové aktivity a jejich podstatu, význam jednotlivých aktivit a jejich posloupnost. Všechny klientky jsme poučili o bezpečnosti při práci a v jednotlivých aktivitách, abychom je uchránili před nechtěným úrazem a sjednali jsme si vzájemně pravidla, jak budeme oznamovat změny, ke kterým by mohlo docházet, jak se mají klientky omlouvat, pokud nebudou schopny na aktivitu přijít a ostatní povinnosti. Každé klientce jsme vysvětlili podstatu přímé podpory a domluvili jsme si vzájemně postup při jejím vyplácení tak, abychom vždy podpořili klientku včas a v době, kdy tuto podporu bude potřebovat. Vstupní modul absolvovalo celkem 84 klientek. 5

10 6

11 3.4.2 Diagnostický modul Smyslem pracovně-osobnostní diagnostiky bylo podrobně identifikovat kvalifikaci, vzdělání a schopnosti klientky a na základě těchto výstupů jí hledat zaměstnání, které co nejvíce odpovídá jednak kvalifikaci, ale také přání a představě klientky. Pracovně osobnostní diagnostiku absolvovalo 40 klientek. Byla zajištěna dodavatelem služeb, společností ExVA s.r.o. a jejím psychologickým poradcem. 7

12 3.4.3 Motivační modul Motivační modul obsahoval 4 části (orientace na trhu práce, motivace, rozvoj osobnosti a schopností pro trh práce, právní a finanční minimum). Vzdělávací program byl zaměřený na rozvoj sociálních dovedností, prezentačních schopností, využití výpočetní techniky pro aktivní vyhledávání pracovních příležitostí, zvýšení motivace k sebezaměstnání a uplatnění na trhu práce, sebepoznání a změně stavu, zažitých stereotypů, zvýšení vzdělání nebo získání zcela jiné kvalifikace. Motivační modul úspěšně absolvovalo 81 klientek. 8

13 9

14 10

15 3.4.4 Modul počítačové gramotnosti Modul počítačové gramotnosti byl zaměřený na rozvoj znalostí a dovedností při práci a využívání osobního počítače. Všechny ženy se s radostí zapojovaly do tohoto modulu. Velkou pomocí a inspirací pro ně byl Manažer mobilního centra pracovních příležitostí - poradce IT, který s nimi prošel od základů všemi taji práce s osobním počítačem. V závěru modulu již všechny klientky uměly vytvořit souměrně zarovnaný životopis, napsat zaměstnavateli a odeslat ze své schránky s přílohami. Obohacením pro ně byla i vzájemná možnost komunikace. V závěru modulu klientky získaly osvědčení. Modul PC gramotnosti úspěšně absolvovalo 80 klientek. 11

16 3.5 Rekvalifikační kurzy Rekvalifikační kurzy byly jedním z hlavních pilířů projektu. Cílem bylo zapojení minimálně 40 klientek, u nichž jsme předpokládali 90% úspěšnost při dokončení kurzu a získání osvědčení vzhledem k nízké nebo dosud žádné kvalifikaci. Do kurzů byly klientky zařazeny na základě výstupů z pracovně osobnostní diagnostiky, podle aktuální potřeby trhu práce a se souhlasem místního úřadu práce, ale také na základě jejich aktivity v klíčových aktivitách. Rekvalifikační kurzy měly za cíl zvýšit nebo získat novou kvalifikaci pro klientky a tím přispět ke zvýšení jejich nabídkové hodnoty na trhu práce. Největší překážkou pro klientky při výběru vhodné rekvalifikace bylo jejich nedokončené vzdělání. V konečném součtu se 40 klientek zapojilo do 8 různých rekvalifikačních kurzů. Rekvalifikační kurz dokončilo 39 klientek, které získaly osvědčení s celostátní platností a zvýšily si tak svou kvalifikaci. Klientky byly zařazeni do těchto rekvalifikačních kurzů: Obsluha osobního počítače Pedikúra včetně nehtové modeláže Pracovník v sociálních službách Řidičský průkaz skupiny B Účetnictví s využitím výpočetní techniky Vizážistika a barvové poradenství Všeobecný sanitář Základy obsluhy osobního počítače 12

17 13

18 14

19 3.6 Praxe V této aktivitě se jednalo o možnost potvrdit si pracovní schopnosti přímo v praxi u zaměstnavatele, získat a obnovit si pracovní návyky nebo dokonce pracovní místo. Sjednávání pracovní praxe pro klientky bylo hlavní činností specialisty trhu práce, který při osobních schůzkách se zástupci zaměstnavatelů sjednával pracovní možnosti pro klientky. Pracovní praxe trvala v rozmezí 3 5 dnů. Pro naše klientky, které byly již delší dobu v evidenci úřadu práce a mimo kontakt s pracovním trhem, to byla mnohdy jediná možnost jak se zapojit do pracovního procesu, obnovit si pracovní návyky nebo získat pracovní místo. Cílem bylo zapojení 20 klientek. Podařilo se nám však motivovat klientky k aktivitě a praxi absolvovalo 25 klientek. V souvislosti s naplněním počtu praxí, velmi děkujeme všem zaměstnavatelům, kteří našim klientkám umožnili pracovní praxi a odborně se jim po dobu stáže věnovali: Bettina Horová, IČ: , Drahénská 169, Novosedlice Český porcelán, a.s., IČ: , Tovární 605/17, Dubí Česká pošta, s.p., IČ: , Politických vězňů 909/4, Praha 1 Člověk v tísni o.p.s., IČ: , Šafaříkova 635/24, Praha 2 Colortec, s.r.o., IČ: , Kundratka 17/1944, Praha 8 Domov pro seniory Chlumec, p.o., IČ: , Pod Horkou 85, Chlumec Eva Soukupová, IČ: , V domkách 112, Teplice - Hudcov ExVA s.r.o., IČ: , Benešovo náměstí 422/3, Teplice Mediaservis s.r.o., IČ: , Špitálská 885/2a, Praha 9 - Vysočany Igor Surmaj, IČ: , Chlumín 176, Chlumín Jiří Puc, IČ: , Alej Boženy Němcové 329, Most Lahůdky JITŘENKA, spol. s r.o., IČ: , Gagarinova 1456, Teplice Lenka Bártová, IČ: , SAB 483, Košťany Libor Vanderka, IČ: , Na Návsi 103, Radslavice Michal Schneider, IČ: , Fučíkova 153, Krupka Unčín Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice, IČ: , Wolkerova 1248/2, Teplice Okresní hospodářská komora Teplice, IČ: , U Císařských lázní 352, Teplice Petra Řeháčková, IČ: , Pražská 3011/28, Teplice Roman Schwarz, IČ: , Liptická 464, Bílina - Mostecké Předměstí TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a.s., IČ: , Lázeňská 21, Dubí 15

20 16

21 3.7 Podpora uplatnění na trhu práce V průběhu srpna 2011 byla zahájena pomoc klientkám v oblasti zprostředkování zaměstnání. Projekt umožnil také zapojení klientek na tzv. dotovaná pracovní místa, která byla podpořena dotací na mzdové náklady zaměstnavatele. I tak bylo umístění klientek do pracovního procesu zásluhou spolupráce projektového týmu a klientky. Zprostředkování zaměstnání probíhalo na základě povolení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a následně Generálního ředitelství ÚP České republiky. Aktivitu zajišťoval specialista trhu práce, který mapoval pracovní trh, nabídku a poptávku pracovních míst a rozvíjel spolupráci s místním úřadem práce. V průběhu projektu bylo zajištěno zaměstnání pro 37 klientek. Z těchto 37 pracovních míst bylo 9 klientek umístěno na dotovaná pracovní místa. Popis spolupráce s jednotlivými klientkami při vyhledávání a zprostředkování pracovních míst je popsán v sekci Příběhy klientek z projektu. Děkujeme všem zaměstnavatelům, kteří naše klientky zaměstnali, vytvořili pro ně pracovní místo a věnovali čas jejich zaškolení: 3e TECHNOLOGIES a.s., IČ: , Jenštejnská 1777/4, Praha 2 AGENTURA PROME s.r.o., IČ: , Politických vězňů 912, Praha 1 Auto-Kabel Krupka, s.r.o., IČ: , Pod Dolní drahou 87, Krupka BILLA, spol. s r.o., IČ: , Modletice 67, Říčany u Prahy Colortec, s.r.o., IČ: , Kundratka 17/1944, Praha 8 Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: , Křížová 25, Praha 5 Český porcelán, a.s., IČ: , Tovární 605/17, Dubí DanCzek Teplice a.s., IČ: , Tolstého 451, Teplice Domov seniorů Rezidence Tereza Dubí, o.p.s., IČ: , Lázeňská 21, Dubí Igor Surmaj, IČ: , Chlumín 176, Chlumín Jiří Puc, IČ: , Alej Boženy Němcové 329, Most KOUTECKÝ s.r.o., IČ: , Družby 1413, Duchcov Libor Vanderka, IČ: , Na Návsi 103, Radslavice Max restaurant s.r.o., IČ: , Vostrovská 621/10, Praha 6 Mediaservis s.r.o., IČ: , Špitálská 885/2a, Praha 9 - Vysočany Mechanika Teplice, výrobní družstvo, IČ: , Masarykova 31, Teplice MEGA - PRO s.r.o., IČ: , Březinova 29, Praha 8 Město Duchcov, IČ: , Nám. republiky 5, Duchcov Město Košťany, IČ: , Teplická 297, Košťany Město Krupka, IČ: , Mariánské náměstí 22, Krupka Město Osek, IČ: , Zahradní 246, Osek MiBo F+K, s.r.o., IČ: , Vodní 215/5, Novosedlice Michal Brandl, IČ: , U Zámecké zahrady 1667/5, Teplice Michal Schneider, IČ: , Fučíkova 153, Krupka - Unčín s.r.o., IČ: , Karlovo náměstí 290, Praha 2 17

22 Obec Novosedlice, IČ: , Trnovanská 16/208, Novosedlice Obec Proboštov, IČ: , náměstí Svobody 700, Proboštov Pavel Havelka, IČ: , Teplická 234/16, Duchcov PANLUX s.r.o., IČ: , Kladruby 108, Teplice PECUD, v.o.d. ŽANDOV, IČ: , Žandov 67, Chlumec Roman Schwarz, IČ: , Liptická 464, Bílina - Mostecké Předměstí 18

23 19

24 20

25 3.8 Individuální poradenství Podpora klientek probíhala v průběhu jejich aktivní účasti v projektu a byla zajištěna prací všech pracovníků projektového týmu, jednalo se o individuální podporu a poradenství, sjednávání schůzek se zaměstnavateli, neustálou motivaci klientek k účasti na aktivitách nebo na výběrových řízeních, poskytování specifického poradenství odbornými poradci dle potřeb a zájmu klientek. Klientkám byl po celou dobu k dispozici centrum, místo pracovních příležitostí. Zde byli k dispozici členové projektového týmu, zejména specialista trhu práce, individuální poradce, organizační pracovník, ale i odborní poradci, kteří zde poskytovali rady na specifické problémy klientek v oblasti pracovněprávní, psychologické, finanční, nebo odborné konzultace k výběru rekvalifikačního kurzu. Součástí centra byla také možnost využívat internet pro vyhledávání nabídek práce, podpora individuálního poradce při práci s osobním počítačem a zpracování dokumentů nebo při přípravě na výběrové řízení u zaměstnavatelů. V rámci projektu působilo centrum do února 2013, ale klientky jej mohou navštěvovat i nadále, protože toto místo zůstalo zachováno. V průběhu realizace projektu navštívilo centrum pracovních příležitostí 671 klientek, většina z nich opakovaně. Specifické poradenství, které poskytovali odborní poradci, se týkalo především oblasti pracovněprávní problematiky, možnosti čerpat podporu při účasti v rekvalifikacích, sepisování smluv, soulad a výše dávek, diskriminační otázky, dále možnosti oddlužení fyzické osoby, osobního bankrotu a mnohých dalších osobních problémů a v průběhu projektu jej využilo 154 klientek. Zpravidla se jednalo o citlivé otázky, které klientky nechtěly rozebírat přímo s pracovníky projektového týmu, nebo otázky, které vyžadovaly odbornou konzultaci. 21

26 Přehled využití centra pracovních příležitostí 2011 Měsíc Počet Měsíc Počet Měsíc Počet Měsíc 1 2 Počet

27 3.9 Zabezpečení a redistribuce přímé podpory Prostřednictvím přímé podpory byly klientkám umožněny i aktivity, které by si nemohly z vlastních zdrojů zajistit. Jednalo se o úhradu nákladů spojených se zařazením do rekvalifikačních kurzů nebo praxí. Klientky využívaly zejména stravné, cestovné nebo hlídání dětí. Projektový tým mohl klientky podpořit i úhradou administrativních a správních poplatků spojených s vydáním výpisu z trestního rejstříku, zdravotních prohlídek, průkazů a jiných nezbytných dokumentů spojených s možností nastoupit do rekvalifikačního kurzu nebo do zaměstnání. Přímá podpora byla vynakládána zejména v těch případech, kdy hrozilo reálné vyloučení klientky z aktivity, pokud by jí takový druh podpory nebyl poskytnut. Dotovaná místa 95,3% Cestovné účastníků 87,79% Stravné účastníků 100% Příspěvek na hlídání dětí 36,67% Zdravotní prohlídky, správní popl. 100% Jiné výše neuvedené náklady (např. vstupní zdravotní prohlídka ap.) 97,64% 3.10 Publicita projektu V průběhu projektu bylo nezbytné informovat širokou veřejnost o realizaci projektu, možnosti zapojit se do projektu a o jeho dosažených výsledcích. Informace o spolufinancování projektu a jeho aktivit z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ byly uváděny na všech dokumentech a tiskových materiálech, které byly v rámci projektu využívány. Samozřejmě jsme o projektu informovali i v tisku nebo využívali jiné druhy propagace. 23

28 O projektu napsali Severočeské deníky Teplicko, článek: Jste nezaměstnaní, hledáte jinou práci, chcete získat novou profesi? Teplický deník, mimořádné vydání u příležitosti zahájení 857. Lázeň. sezóny v Teplicí ch, str. 13 Informace o zahájení projektu Deník EXTRA v Ústeckém kraji zdarma do všech domácností Teplický deník příloha Cesty městy, projekt MCPP informace o projektu, str Deník v Ústeckém kraji, str. 17 Informace o projektu Duchcovské noviny, str. 8 - Informace o projektu Měsíčník Radnice města Krupky, str. 10 Informace o průběhu projektu Dubský zpravodaj, str. 12 Informace o projektu Bílinský zpravodaj, str. 4 Informace o projektu Košťanský zpravodaj, str. 8 Informace o projektu Bílinský zpravodaj, str. 9 Informace o projektu 11/2011 Proboštovský zpravodaj, str. 10 Informace o projektu 03/2013 REGIO, str. 30 Zpracování výsledků projektu 03/2013 Dubský zpravodaj, str. 10 Zpracování výsledků projektu Webové stránky V rámci informování široké veřejnosti byla vytvořena webová stránka o projektu Informace o projektu byla vložena také na stránky Evropského sociálního fondu. Dále byla informace o projektu vložena na stránky Obecního úřadu Proboštov. Přenos dobré praxe Motivační setkání proběhlo první motivační setkání se zástupci zaměstnavatelů, státních institucí a cílových skupin z řad klientek projektu. Na tomto setkání byla představena základní myšlenka projektu a jeho aktivit, možnosti vzájemné spolupráce proběhlo druhé motivační setkání jehož cílem bylo zhodnocení průběhu projektu, aktivit, získání zpětné vazby a předávání zkušeností. Důležitým tématem bylo také jakým způsobem dále pokračovat v nastavené spolupráci, při udržitelnosti aktivit a jak spolupráci dále rozvíjet. Motivačního setkání se zúčastnili členové projektového týmu, zástupci zaměstnavatelů a zástupci cílové skupiny z řad klientek projektu. Dne proběhla závěrečná konference, které se zúčastnili pracovníci projektového týmu, zaměstnavatelé a zapojené klientky v projektu, včetně zástupců dalších institucí, spolupracujících subjektů a místního úřadu práce. 24

29 Obsahem jednání bylo závěrečné zhodnocení průběhu projektu, dosažené počty, splněné monitorovací indikátory a především přínos pro klientky projektu, který byl mimořádný. Tiskoviny a propagační předměty V rámci projektu jsme vytvořili plakát, brožuru a letáčky s informacemi o projektu. Plakáty a letáčky jsme rozmístili zejména na nástěnky místního KP-ÚP a v prostorách realizace projektu v Základní škole a Praktické škole v Krupce, v Kulturním centru v Duchcově, v MKZ Dubí, ve Fontáně v Bílině, na Obecním úřadě v Košťanech a Proboštově. Naše plakáty byly k vidění na Městském úřadě v Krupce, v Mateřském centru Permoníček, v Centru Lounská, v obchodě Bazárek U Skřítka v Teplicích, v centru Kulíšek v Dubí, na vývěsních plochách v Bílině, na vývěsní ploše v Košťanech, v prostorách Dubíčka o.s., v Klubu Kulihrášek Dubí, v knihovně v Proboštově, v MŠ Proboštov a na ZŠ v Košťanech a v Proboštově. Příležitostně byly letáky distribuovány na hromadných akcích, jako jsou prezentace na KP-ÚP pro UoZ, infoschůzky se zaměstnavateli apod. K popularizaci projektu jsme také využívali drobné propagační předměty, například samolepky, propisovací tužky a bloky, kontaktní kartičky a vizitky, kalendáříky a komplimentky, frisbee, trička a aromavisačky. 25

30 26

31 3.11 Monitoring projektu Od dubna 2011 byla projektovým týmem navedena opatření k zajištění průběžného sledování průběhu projektu. Tým se scházel na pravidelných poradách, plánoval, realizoval a kontroloval přípravu jednotlivých aktivit, následně jejich realizaci a zpětnou vazbu. Byly zde projednávány problémy při zajištění aktivit nebo dosažené pokroky každé klientky. Součástí této aktivity bylo také zpracování monitorovacích zpráv a jejich následné předložení řídícímu orgánu MPSV ČR ke kontrole a proplacení částí dotace. Při realizaci projektu došlo k několika nepodstatným změnám, mimo změny v projektovém týmu také v harmonogramu a rozpočtu projektu, ale tyto změny neměly žádný vliv na splnění plánovaných výstupů z projektu. V rámci realizace projektu byla provedena dvě podstatné změny. Součástí monitoringu projektu z pohledu Řídícího orgánu je také provedení kontroly projektu na místě u realizátora. Kontrola našeho projektu proběhla dne Kontrolu projektu provedla kontrolní skupina složená ze tří členů. Cílem kontroly bylo ověřit, zda-li je projekt realizován v souladu se schválenou projektovou žádostí a zda-li probíhá také správné financování. 27

32 Monitorovací indikátory Kód Název Dosažená cílová hodnota Počet nově vytvořených pracovních míst celkem 9, Počet nově vytvořených pracovních míst muži 0, Počet nově vytvořených pracovních míst ženy 9, Počet podpořených osob - celkem 85, Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem 200, Závěr projektu V posledním měsíci realizace projektu proběhla příprava na zpracování závěrečné zprávy o projektu, vyúčtování a vyrovnání veškerých finančních závazků. Na společné závěrečné konferenci byla vyhodnocena celá realizace a průběh projektových aktivit, formy spolupráce, dosažené výsledky a výstupy z projektu. Součástí závěrečné fáze projektu byl i audit, který provedla nezávislá auditorská společnost Saul Consulting, s.r.o. Praha. Při realizaci projektu a jeho finančního řízení nebyly shledány nedostatky. 28

33 4. Zpětná vazba Klientky velmi dobře hodnotily školící prostory, v nichž byly jednotlivé aktivity realizovány. Líbilo se jim prostředí, měly k dispozici veškeré zázemí projektového týmu, zasedací místnost, počítačovou učebnu se vším potřebným vybavením. Také byli spokojeny s organizací a průběhem aktivit. Žádná z klientek nevyhodnotila aktivity vcelku jako špatné, všechny si našly části, které jim vyhovovaly více, jiné hodnotily méně příznivě. Celkový dojem byl velmi dobrý. V této části děkujeme za příkladné a kvalitní provedení dodavatele služeb, společnosti ExVA s.r.o. a jejím lektorům v rámci Motivačního modulu a členům projektového týmu v rámci Modulu PC gramotnosti. V této části si dovolujeme poděkovat za kvalitní provedení nejen dodavatelům rekvalifikačních kurzů a jejím lektorům, ale také za jejich odbornou práci s klientkami a bezproblémovou spolupráci při zajištění kurzů pro naše klientky. Školícími středisky našich klientek byly tyto vzdělávací instituce: bfz o.p.s., IČ: , Provaznická 425/16, Cheb Emco - drive s.r.o., IČ: , Doubravská 1615/28, Teplice ExVA s.r.o., IČ: , Benešovo náměstí 422/3, Teplice Kateřina Drobná, IČ: , Klapý 42, Klapý Krajská zdravotní, a.s., IČ: , Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem MAVO, s.r.o., IČ: , Na Poříčí 30/3, Praha 1 PARMS servis s.r.o., I , Masarykova třída 1208, Teplice 29

34 30

35 5. Pravdivé příběhy Jana 1 Paní Jana se dostávala do stále většího stresu. Z posledního zaměstnání, kde pracovala jako reprodukční grafik - dispečer odbytu, byla propuštěna pro nadbytečnost. Sehnat práci v oboru svého vzdělání, se jí stále nedařilo, práce reprodukčního grafika prostě není. Na jinou administrativní práci neměla požadované vzdělání. V této době také odložila plánovanou svatbu, dokud si nenajde novou práci. Z předchozího vztahu měla 2 děti a nechtěla být plně závislá na příjmu budoucího manžela. Situace se s dalšími neúspěšnými pokusy u výběrových řízení stále zhoršovala, bezvýchodnost dostávala paní Janu do depresí, až se ocitla na samém dně. Měla pocit, že jí nikdo nezaměstná, že její hodnota jako možného zaměstnance je nulová. V této situaci se jí dostal do ruky Dubský zpravodaj, kde si přečetla o projektu Mobilní centrum pracovních příležitostí. Sjednala si nezávaznou osobní schůzku, aby se dozvěděla více. Poradce Janě vysvětlil podstatu projektu a Jana se rozhodla bojovat. Výhodou projektu bylo, mimo jiné, že se aktivity konaly v místě jejího bydliště, tedy v Dubí. Nemusela dojíždět, takže obě děti mohla ráno vypravit do školy i do školky. Navíc všechny ženy, které se v Dubí sešly, na tom byly obdobně. V rámci aktivit, za podpory projektového týmu i odborných poradců, se začala opět stavět na nohy, uvědomovat si, že není horší než ostatní lidé, a když nemůže dělat svou původní profesi, může se naučit něco nového a tím rozšířit možnosti svého uplatnění na trhu práce. Vybrala si rekvalifikační kurz Účetnictví s využitím výpočetní techniky, který úspěšně absolvovala. Pustila se znovu do hledání zaměstnání, bohužel všude vyžadovali praxi, kterou ani v tomto novém oboru neměla. Jak získat praxi bez práce? Pomohl opět projektový tým, který zajistil paní Janě práci v administrativě na dotovaném pracovním místě k její velké radosti také v Dubí, ve společnosti Český porcelán, a.s. A pointa? Paní Jana stále pracuje a dle vyjádření zaměstnavatele si vede velmi dobře. Došlo i na plánovanou svatbu a změnu příjmení. 1 Příběhy klientek jsou pravdivé, jména klientek jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 31

36 Petra 2 Vyučená prodavačka bez praxe v obchodě, déle než rok v evidenci na úřadu práce, 41 let a dvě děti školního věku. Takto začíná příběh paní Petry. V době, kdy v obchodech vidíte spíš krásná mladá děvčata se středoškolským vzděláním, znalostí jazyků, s možností naprosto časově vyhovět zaměstnavatelům, po roce neúspěšných výběrových řízení, po roce, kdy chodily dopisy se slovy přednost byla dána jiné uchazečce, ztrácela paní Petra téměř naději. Představení projektu se konalo přímo v Duchcově a velice ji překvapilo. Projektový tým mladých a nadšených lidí nesliboval nemožné, ale nabízel pomoc velmi reálně. Paní Petra věděla, že pokud chce sehnat práci, a ze všeho nejvíce chtěla pomáhat lidem, musí se v tomto oboru také vzdělat. Prošla aktivitami projektu a konečně rekvalifikačním kurzem Pracovník v sociálních službách. Ve všech těchto aktivitách ji podporoval projektový tým, a především individuální poradce, se kterým byla pravidelně v kontaktu. Všichni tito lidé jí dodávali odvahu nevzdávat se, naučili ji znovu si vážit sebe samé, když jí docházely síly z dopadů dalších neúspěšných pracovních pohovorů. A pak přišel den s velkým D. Zazvonil telefon a poradce ji pozval na schůzku do Teplic, prý ohledně možnosti pracovního uplatnění. Hned druhý den ráno, poté, co vypravila své děti do školy, spěchala na smluvenou schůzku. Že by se konečně dočkala úspěchu? Cestou také doufala, že by to mohla být práce, po které toužila, a na kterou se připravovala v rámci rekvalifikace. Ani nemohla promluvit radostí, když se dozvěděla, že na základě výborného průběhu odborné praxe v Rezidenci Tereza v Dubí, kde se starala o seniory, dojednal pro ni specialista trhu práce možnost zaměstnání. Konečně! Mám práci svých snů, která mě naplňuje, děti už nemají mámu na pracáku a domů chodím sice někdy unavená, ale šťastná z každého úsměvu svých staroušků. Moc děkuji celému projektovému týmu! Děkuji za Váš vstřícný přístup, trpělivost a ohromnou snahu pro nás všechny, kteří jsme prošli Vaším projektem. 2 Příběhy klientek jsou pravdivé, jména klientek jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 32

37 Marie 3 Konec mateřské dovolené. Samoživitelka se třemi dětmi, dvě chodí do školy a nejmenší by už mohlo do školky. Hrozná situace. Jenže paní Marie je velký bojovník. Musí být. Práci potřebuje, a nejlépe v Dubí, kde s dětmi žijí. Obešla celé město, nikde pracovní sílu nepotřebují. Jedno místo přeci jen našla, práci pečovatelky, ale bohužel, na to nemá jako vyučená prodavačka vzdělání. Pomohl by kurz Pracovníka v sociálních službách. Paní Marie našla úřadu práce letáček společnosti JOB ASISTENT o projektu Mobilní centrum pracovních příležitostí. Nu, nedá-li kurz úřad práce a zde možnost rekvalifikace nabízejí, zeptám se, řekla si. Zavolala do společnosti a domluvila si schůzku s projektovým týmem. Výsledek ji velmi povzbudil, proto hned zašla za svou zprostředkovatelkou na úřad práce a vyžádala si doporučenku do projektu. Byla zařazena do 3. běhu, který probíhal v Dubí. Vzorně absolvovala všechny aktivity, na nichž se mnohému naučila, především pak práci s počítačem a komunikačním dovednostem. Pak nastoupila na žádaný rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách. Před mateřskou dovolenou pracovala jako sanitářka v jiném domově důchodců, což bylo velmi znát na její praxi, kdy práci zvládala bez problémů s tolik potřebným úsměvem, byla si totiž dobře vědoma, že nic nepotěší staré lidi víc než vlídné slovo a úsměv. Kurz úspěšně zakončila. Realizátor projektu paní Marii při jejím nástupu navíc podpořil, a to příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele. Dosáhla tedy svého cíle. Projektový tým ocenil její přístup ke všem aktivitám projektu, její iniciativu v každé z nich, její odhodlání stůj co stůj pracovat. Paní Marie si naopak váží přístupu celého projektového týmu, jejich přístupu k sobě samé, ale i ke všem ostatním účastníkům. A vzkaz všem: Přijdete-li o práci, nevěšte hlavu. Hledejte, vzdělávejte se. A kde nepomůže úřad práce, ptejte se po projektu v JOB ASISTENT s.r.o., z úřadu práce je to jen kousek, stejně jako do práce, když pracovat opravdu chcete! 3 Příběhy klientek jsou pravdivé, jména klientek jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 33

38 Marcela 4 Paní Marcela má základní vzdělání, je vdaná, jedno dítě. V evidenci úřadu práce je od roku Přestože v roce 2011 absolvovala od ÚP dva rekvalifikační kurzy (kurz obsluhy počítače a pracovníka v sociálních službách), stále byla bez práce. Jedním z důvodů, o kterých se domnívala, že ji na pohovorech u zaměstnavatelů znevýhodňují, je špatný slovní projev. K nedobré situaci přispěly též problémy s bydlením. S rodinou žila v pronájmu, majitel se rozhodl byt prodat a její rodině hrozilo vystěhování. Ani od projektu Mobilní centrum pracovních příležitostí si mnoho neslibovala. Prezentace projektu ji však zaujala a rozhodla se, že nemá co ztratit, že může jen získat, a to práci, finance a díky nim stabilizovat svou rodinnou situaci. Vstupní a motivační modul, včetně modulu počítačové gramotnosti absolvovala v Proboštově. Po jejich skončení se pravidelně účastnila schůzek s individuálním poradcem. Přesto byla stále bez zaměstnání a to až do doby, kdy jí byl poradcem sjednán osobní pohovor ve společnosti PECUD, výrobní a obchodní družstvo ŽANDOV, na pozici Pracovník expedice. Na pohovoru byla úspěšná a nastoupila do pracovního poměru, který stále trvá. Projekt Mobilní centrum pracovních příležitostí paní Marcele dodal sebedůvěru, rozšířil znalosti v oblasti pracovně-právní, pohovor u pracovně-osobnostní diagnostiky, osobní schůzky s individuálním poradcem a dalšími členy projektového týmu a dalšími aktivitami pomohl získat práci. V návaznosti na získání zaměstnání mohla paní Marcela s manželem vyřešit svou bytovou situaci odkoupením pronajatého bytu a začít normální, klidnější život. 4 Příběhy klientek jsou pravdivé, jména klientek jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 34

39 Eva 5 Paní Eva vstupuje do projektu Mobilní centrum pracovních příležitostí na základě doporučení od zprostředkovatelky z úřadu práce, kde je v evidenci od roku Práci potřebuje, má pět dětí. Snaží se práci sehnat, ale pokud sežene, jedná se vždy o krátkodobou brigádu, například roznos letáků. Život se nemazlí s nikým, lidé, jako paní Eva, to mají těžké, pro zaměstnavatele jsou rizikoví s ohledem na možnosti absence z důvodu nemoci dětí, navíc bez vzdělání. Vstup do projektu byl pro paní Evu spíš povinností, než větší nadějí na pracovní uplatnění. V průběhu aktivit se situace začala měnit. Z povinnosti se účast v projektu stala aktivita příjemná a naděje se zvětšovaly. Svou situaci mohla porovnat s ostatními ženami projektu, nakonec zjistila, že na tom není tak špatně. V průběhu aktivit využila možnosti hlídání dětí, které v danou dobu měly letní prázdniny. Dále souběžně stále brigádně roznášela letáky v 6 hodin ráno, aby stihla docházet na aktivity včas. Po povinných aktivitách, kdy se naučila mimo jiné lépe zorganizovat svůj čas, se objem její práce postupně zvyšoval, a tak se paní Eva vlastně dopracovala ke svému pracovnímu místu. Nyní již pracuje na plný úvazek jako doručovatelka u společnosti Mediaservis s.r.o. Asi si všichni umíte představit, co znamená mít práci pro maminku pěti dětí. Sice nějaké sociální dávky ještě pobírá, protože příjem doručovatelky pro tak velkou rodinu nestačí, ale je velmi dobrý pocit, že už na ni nikdo nemůže hledět jako na jednu z těch, kteří žijí z dávek a nepracují. Málokdo už totiž ví, že práci nemáte, ne že ji nechcete. 5 Příběhy klientek jsou pravdivé, jména klientek jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 35

40 Ivana 6 Paní Ivana se o projektu Mobilní asistenční centrum dověděla od zprostředkovatelky na Úřadu práce v Teplicích. V té době byla v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než půl roku. Má dokončené středoškolské vzdělání, nastoupila na vysokou školu, kterou bohužel nedokončila. Její dosavadní praxe zahrnuje především obchodní činnost pracovala převážně jako prodejce, a to i prodejce aut. V současné době je velká konkurence i v této profesi. A ve věku čtyřiceti let, byť s praxí, příležitosti dostávají mladší. Přestože je paní Ivana z Krupky, sjednala si s realizátorem projektu možnost zúčastnit se 4. běhu projektu, který se konal v Bílině. Veškeré aktivity zvládla na výbornou, byla pečlivá, zodpovědná a velmi komunikativní. Po skončení aktivit projektu ale byla stále bez práce. Přes veškeré své úsilí se jí práci v oboru, který uměla a kde stále chtěla pracovat, nedařilo nalézt. Nakonec se jí podařilo najít zájemce z řady zaměstnavatelů, který by ji potřeboval. Hurá! Ale zaměstnavatel si bohužel nebyl jist, jak to finančně z počátku zvládne. Realizátor projektu rozhodl o podpoře jejího uplatnění a projednal se zaměstnavatelem možnost požádat přes projekt o Příspěvek na dotované pracovní místo, pomohl s vyplněním žádosti o jeho přidělení a poté, co Ministerstvo práce a sociálních věcí podporu v rámci režimu de minimis zaměstnavateli schválilo, paní Ivana se vrací do zaměstnání. Je skvělé, že projekty a lidé, kteří je realizují, v tomto případě projektový tým ze společnosti JOB ASISTENT s.r.o., nejen že lidem pomáhají formou vzdělávání, podporou jejich sebevědomí, podporou odborníků psychologickým, finančním či právním poradenstvím, ale v neposlední řadě i zvyšují možnost jejich návratu na trh práce podporou zaměstnavatelů formou příspěvku na mzdové náklady pro klientky projektu. 6 Příběhy klientek jsou pravdivé, jména klientek jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 36

41 Marika 7 Jsem Romka slovenské národnosti. Je mi 30 let, žiju s přítelem a mám 3 malé děti. Nikdy jsem nepracovala. Mám základní vzdělání, učební obor šičky jsem nedokončila. I když jsem práci hledala, nikde mě nevzali. Pak jsem rezignovala. Nemám žádné šance. Na pracáku mi zprostředkovatelka navrhla účast v projektu Mobilní centrum pracovních příležitostí. Prý pomohli i jiným. Zkusím to, i když moc nevěřím, přemýšlela jsem. Na úvodní schůzku jsem nešla nijak natěšená, ale když jsem zprostředkovatelce přikývla, musím. Projekt nám představil tým mladých lidí, a popravdě, líbilo se mi jejich chování, se všemi ženami jednali stejně otevřeně a hezky. Nepřišli s nabídkou práce, ale s podávající rukou pomoci, zkusit ji najít, a to i cestou nás něco nového naučit. Snad by to mohlo vyjít, pomyslela jsem si, bylo to tak jiné než na úřadě, kam chodím jen pro potvrzení, že jsem přišla, a pro termín, kdy zas mám přijít Vstupní a motivační modul těšila jsem se na každý den. Samé ženské se stejnými nebo podobnými problémy, ale fajn parta. Jak ohodnotit lektory a projektový tým? Výborní, zas si připadám, že jsem člověk jako každý jiný, a naučila jsem se spoustu věcí, třeba jak správně napsat životopis, jak se připravit na pracovní pohovor, jak hledat práci. A pak to přišlo!! Našli mi práci! V rámci projektu podpoří vytvoření nového pracovního místa pro mě! Tak jsem nastoupila jako pradlena, pereme prádlo na zakázku pro firmy, třeba pro restaurace, hotel. Práci mám v Krupce, kde bydlím, ráno se postarám o děti a jdu do práce. Představte si to, ve 30 letech jsem poprvé držela v ruce svou první výplatu! Jak já byla na sebe pyšná! Sepsáním mého příběhu pro Vás, kteří ho čtete, chci poděkovat realizátorovi projektu, všem lidem, kteří se o nás v projektu starali, hlavně paní projektové manažerce a panu poradci. 7 Příběhy klientek jsou pravdivé, jména klientek jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 37

42 Lenka 8 Deset let bez práce. Deset let snahy a k ničemu. Téměř bez šance, bez motivace. Paní Lenka, ve třiceti letech a tudíž v nejlepším věku vzhledem k pracovní výkonnosti, dělnice, samoživitelka s jedním dítětem, o tom ví své. O možnosti účastnit se projektu se dozvěděla na úřadu práce. Do projektu vstoupila, ale vlastně spíš z povinnosti. Lenka už totiž přestala věřit a rezignovala. Nevěřila, že se pro ni práce najde, nevěřila nikomu, a především ani v sebe. Vstupní modul, ale především motivační modul a pracovně osobnostní diagnostika byly přesně ty aktivity, které potřebovala. Den po dni začala rozkvétat. Přestala se bát, získala znovu chuť hledat si práci. Od projektového týmu dostala podporu, získala zpět ztracenou sebedůvěru a uvědomila si, že i přístup k práci je důležitý a věděla o sobě, že je trpělivá, pečlivá, obětavá a ochotná (a tohle musí na trhu práce prodat). S novým elánem začala opět sledovat možnosti trhu práce. Absolvovala pracovní pohovory, zatím bez výsledku. Ale ještě se nechtěla vzdát. Povzbuzena individuálním poradcem stále a stále hledala, a čas se snažila využít také tím, že nastoupila na rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače. Zde viděla své nedostatky již při nástupu do projektu, v modulu počítačové gramotnosti si plně uvědomila, jaké možnosti nabízí internet. Kurz ovšem nedokončila. Chtělo by se říci bohužel, ale nikdo jí to nemůže mít za zlé. Díky podpoře projektového týmu, který ji mimo jiné, dodal velkou sebedůvěru, se znovu nevzdala a vyplatilo se. Kurz sice nedokončila, přesto se nedá mluvit o neúspěchu - nastoupila do zaměstnání. 8 Příběhy klientek jsou pravdivé, jména klientek jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 38

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008 Najdi si práci v Olomouckém kraji Dodavatel: Cílová skupina NsPOK 1. Do 6 měsíců v evidenci ÚP 2. Vstup v šesti cyklech po cca 100 účastnících. 3. Do projektu vstoupilo 713 účastníků, Termín realizace:

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM

PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM CZ.1.04/3.3.05/75.00247 Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec Místo realizace: lounský

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE

AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/74.00252 Termín: 1.3.2012 28.2.2014 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří občanské sdružení lounský region Hlavní cíl

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

ÚVODNÍ SEMINÁŘ K PROJEKTU 11. 04. 2013

ÚVODNÍ SEMINÁŘ K PROJEKTU 11. 04. 2013 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt realizuje Úřad práce ČR. Realizace projektu probíhá ví Jihomoravském

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec NOVÁ ŠANCE 90 CZ.1.04/2.1.01/74.00214 Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec Místo realizace: rakovnický region Cílová

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE 1. Projekt Návrat do práce Projekt Návrat do práce - podpora znevýhodněných osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob po výkonu trestu odnětí

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/74.00182 Název projektu Cesta k práci Příjemce Občanské sdružení STUDNICE Datum

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005

Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005 Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005 Informační a poradenské centrum Praha pro nezaměstnané nebo nezaměstnaností ohrožené

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Případová studie projektu

Případová studie projektu Případová studie projektu Obsah: - Vstupní analytická data (počty, potřeby, problémy cílové skupiny) - Průběh výběrů - Problémy při realizaci a práce s cílovými skupinami - Úspěšnost absolvování jednotlivých

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014)

Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014) Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj stav k 31. 10. 2014 Ukazatel Česká republika Liberecký kraj počet uchazečů 519 638 22 989 Informace o nástrojích APZ realizovaných ÚP ČR KrP v Liberci počet

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

NOVÁ PROFESE. Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00078.

NOVÁ PROFESE. Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00078. NOVÁ PROFESE Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00078. Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Cíle projektů Cílem tohoto projektu bylo vybrat zřad dlouhodobě nezaměstnaných,

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc PŘEDSTAVENÍ FIRMY POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc KDO JSME Naše firma oslavila v letošním roce jiţ 18. narozeniny. Od roku 1996 se věnujeme vzdělávání dospělých v oblasti profesních

Více

CZ.1.04/3.3.05/75.00135

CZ.1.04/3.3.05/75.00135 CZ.1.04/3.3.05/75.00135 Číslo projektu: Termín: 16.4.2012 15.4.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří občanské sdružení Masarykova 745, 438 01 Žatec Místo realizace: rakovnický region

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Šance pro Děčínsko Závěrečný sborník

Šance pro Děčínsko Závěrečný sborník s.r.o. externí vzdělávací agentura ŠANCE PRO DĚČÍNSKO Šance pro Děčínsko Závěrečný sborník grantového projektu registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/63.00254 ŠANCE PRO DĚČÍNSKO Tento sborník byl vypracován

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Shrnující informace k ZMZ

Shrnující informace k ZMZ PŘÍLEŽITOST PRO TEBE - komplexní podpora nezaměstnaných osob Grantový projekt spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR (CZ.1.04/2.1.01/63.00034) Shrnující informace k ZMZ Grantový projekt probíhal v

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v uplynulém roce se nám podařilo

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Petr Vyhnánek Praha, 4. 2. 2015 Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha Škola bez bariér

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012 2 SLOVO ŘEDITELKY Rok 2012 byl pro GLE o.p.s. rokem úspěšným. Od ledna jsme začali poskytovat služby v nových kancelářích v Praze 2, které jsou dobře dostupné pro všechny

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Informace o průběhu realizace projektu

Informace o průběhu realizace projektu Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt realizuje Úřad práce ČR. Projekt je realizován na území Jihomoravského

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE DROM, romské středisko se sídlem na ul. Bratislavská 41 je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Brno-sever. Jejím hlavním

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Název a číslo projektu. Žadatel projektu. Kontaktní osoba. Cíle projektu. Cílové skupiny

Název a číslo projektu. Žadatel projektu. Kontaktní osoba. Cíle projektu. Cílové skupiny ANOTACE PROJEKTU OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Název a číslo projektu Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši CZ.1.04/3.1.06/30.00128 Žadatel projektu VS Rychleby s.r.o. 24704971 Olivova 303/49 Praha 251 01 Kontaktní

Více

Název projektu: KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT FIRMY DZD DRAŢICE Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00014

Název projektu: KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT FIRMY DZD DRAŢICE Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00014 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název globálního grantu: Adaptabilita a konkurenceschopnost Název oblasti podpory: 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku Úřad práce v Mostě Náš region Most REGION MOST - charakteristika rozloha regionu: 467 km2 počet obyvatel regionu: 116 685 městské obyvatelstvo:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POJMŮ Evropský sociální fond (ESF) Globální grant (GG) Operační program Rozvoj

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa

Více

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Zaměstnanost Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Nezaměstnanost vývoj podílu nezaměstnaných osob 9,0 8,0 Olomoucký kraj 7,0 Zlínsky kraj Celkem ČR 6,0 5,0 4,0 2005 2006 2007 2008

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí

Stáže ve firmách vzdělávání praxí Stáže ve firmách vzdělávání praxí Představení projektu Základní informace o projektu Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) prioritní osa

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce

PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce Odbor pro válečné veterány - 16. prosince 2014 Péče poskytovaná válečným veteránům Válečný veterán voják

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem Poskytování komplexních služeb v

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo Restrukturalizace vzdělávání registr.

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Název Projektu: Závěrečná hodnotící zpráva Město Kravaře realizovalo v období od 1.6.2010 do 31.5.2013 projekt "Vzdělávání v egon Centru Kravaře", který byl zaměřen na vzdělávání úředníků v oblasti egovernmentu

Více