SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249"

Transkript

1 SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/

2 Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT s.r.o., který děkuje všem klientkám za jejich svolení se zveřejněním jejich příběhů.

3

4 Obsah 1. Úvodní slovo O projektu Mobilní centrum pracovních příležitostí Popis realizace klíčových aktivit Příprava projektového týmu Příprava MCPP a vybavení materiálem Výběr účastníků Mobilní centrum pracovních příležitostí Vstupní modul Diagnostický modul Motivační modul Modul počítačové gramotnosti Rekvalifikační kurzy Praxe Podpora uplatnění na trhu práce Individuální poradenství Zabezpečení a redistribuce přímé podpory Publicita projektu Monitoring projektu Závěr projektu Zpětná vazba Pravdivé příběhy Několik slov o realizátoru projektu Kontaktní údaje Použité zdroje a literatura

5 1. Úvodní slovo Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou sborník zkušeností, které projektový tým získal v rámci realizace projektu MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ. Záměrem projektu bylo zlepšení postavení zástupců cílové skupiny na trhu práce, přičemž cílovou skupinou byly fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku (ženy, ale i muži v obdobné situaci). K dosažení stanoveného záměru byl sestaven projektový tým, který tvořili jak zkušení projektoví pracovníci, tak nováčci, které jsme museli zaškolit. Společně s ostatními zapojenými subjekty, zejména Úřadem práce České republiky, Kontaktním pracovištěm v Teplicích, zaměstnavateli a dalšími organizacemi a občanskými sdruženími, byla nastavena fungující spolupráce při pomoci začleňování sociálně znevýhodněných osob do společnosti a na trh práce a to prostřednictvím projektových aktivit. Všem zúčastněným zaměstnavatelům, mimo jiné také zástupcům státní správy i mnohým dalším podnikatelům a profesním sdružením, tímto upřímně děkuji za ochotu a vstřícnost při začlenění našich klientek na trh práce, do pracovního procesu. Podpořenými osobami v rámci projektu byly skutečně samé ženy. Podpora klientek a jejich uplatnění na trhu práce bylo hlavním cílem projektu. Jak byl tento cíl naplněn, zjistíte při dalším čtení. Dovoluji si, na tomto místě, poděkovat také projektovému týmu, lektorům a odborným poradcům v centru pracovních příležitostí, kteří našim klientkám vytvářeli příznivé prostředí, pomáhali jim vyhledávat pracovní příležitosti a připravovali je na pracovní pohovory, ale také naslouchali jejich problémům a nezištně snímali břemena, která znemožňovala praktický vstup do zaměstnání. Poděkování patří také všem zapojeným klientkám, bez jejichž nadšení bychom jen těžko splnili stanovené indikátory a děkuji i Vám, čtenářům, že jste si vybrali tento sborník jako svou inspiraci. Ing. Zdeněk Mach jednatel společnosti 1

6 2. O projektu Mobilní centrum pracovních příležitostí Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Prioritní osa 2 Aktivní politiky trhu práce Oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Cílová skupina Fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku (ženy i muži v obdobné situaci) Realizace projektu Místo realizace Obce Ústeckého kraje Cíl projektu Zvýšení motivace klientek ke změně postavení a situace na trhu práce, k dalšímu vzdělávání, změně kvalifikace a odstranění bariér bránících v aktivitách klientek a to prostřednictvím mobilního centra pracovních příležitostí, které je ve vytipovaných oblastech k dispozici klientkám. Základní principy Individuální přístup ke každé klientce Zvýšení kvalifikačních znalostí a dovedností klientek Cílené monitorování poptávky po profesích ze strany zaměstnavatelů Mobilita projektu, tzn. centrum dojíždí za klientkami do místa bydliště, nikoli klientky za aktivitami do centra města. Klíčové aktivity Výběr účastníků pro projekt MCPP Mobilní CPP Rekvalifikační kurzy a praxe Podpora uplatnění účastníků projektu na trhu práce Individuální poradenství a přímá podpora Doprovodná opatření Po celou dobu aktivní účasti byla klientkám vyplácena přímá podpora formou finančního příspěvku na stravné, cestovné, hlídání dětí. 2

7 3. Popis realizace klíčových aktivit 3.1 Příprava projektového týmu Příprava projektového týmu byla první aktivitou v projektu, bylo třeba vybrat kvalitní pracovníky, seznámit je s podstatou klíčových aktivit, odborně je proškolit a připravit na práci s klientkami. Aktivita byla zahájena a realizována v plánovaném termínu dle harmonogramu projektu, zahájení v dubnu 2011 a ukončení v květnu Projektový tým byl složen z 6 členů. 3.2 Příprava MCPP a vybavení materiálem V rámci přípravy na práci s klientkami, zejména pro poskytování individuální pomoci, vzniklo mobilní centrum pracovních příležitostí. Chtěli jsme, aby se toto místo stalo místem pracovních příležitostí pro všechny naše klientky. Věříme, že se nám toto předsevzetí podařilo naplnit. Základnu jsme vybudovali v pronajatých prostorách v Teplicích na Benešově náměstí a mobilní centrum jsme zajistili vždy v daném místě realizace v rámci každého běhu tzn. vždy ve vybrané obci. V rámci této aktivity jsme museli zajistit přepravní boxy pro převoz techniky, proškolit zaměstnance v pravidlech silničního provozu a zajistit pro ně referentské zkoušky. V každém místě realizace jsme tak pro klientky měli k dispozici vybavení jako notebooky, tiskárnu, dataprojektor, včetně internetového připojení. V souladu s pravidly pro publicitu jsme kontaktní místo označili informační tabulkou s uvedením provozní doby pro klientky. Veškeré přípravné práce a vybavení jsme pořídili z finančních prostředků projektu. 3.3 Výběr účastníků Cílem aktivity bylo zajistit nejméně 80 zájemkyň o vstup do projektu. Oslovení vhodných klientek probíhalo především výběrem z vlastní databáze, ve spolupráci s místním Úřadem práce v Teplicích, realizací informačních schůzek pro uchazeče o zaměstnání v prostorách úřadu práce a také v prostorách centra pracovních příležitostí. Součástí prezentačních schůzek a informování o možnosti vstoupit do projektu byla příprava prezentačních materiálů plakátů, letáků, brožurek a drobných propagačních předmětů, které nám pomohly klientky do projektu získat. Chtěli bychom vzpomenout a připomenout si příjemnou spolupráci s Ing. Jiřinou Burdysovou, Mgr. Jitkou Schönerovou, Ing. Šárkou Pajerovou a v závěru projektu i paní Kateřinou Holzknechtovou z KoP v Teplicích. 3

8 S klientkami, které se rozhodly do projektu vstoupit, byl proveden individuální pohovor a podepsána Dohoda o účasti v projektu. Za dobu trvání projektu bylo zrealizováno 6 prezentačních schůzek pro UoZ z evidence úřadu práce. Následně do projektu vstoupilo celkem 86 klientek z databáze úřadu práce a z databáze realizátora. 4

9 3.4 Mobilní centrum pracovních příležitostí MCPP bylo složeno ze dvou základních částí: motivační a podpůrné (poradenské). Motivační část tvořil: Vstupní modul, Diagnostický modul, Motivační modul a Modul PC gramotnosti. Podpůrnou částí byl mobilní týden podpory, který jsme realizovali v každém místě čtyřikrát vždy jednou za tři - čtyři měsíce Vstupní modul V průběhu Vstupního modulu došlo k vzájemnému seznámení pracovníků týmu a všech klientek. Klientkám jsme představili všechny projektové aktivity a jejich podstatu, význam jednotlivých aktivit a jejich posloupnost. Všechny klientky jsme poučili o bezpečnosti při práci a v jednotlivých aktivitách, abychom je uchránili před nechtěným úrazem a sjednali jsme si vzájemně pravidla, jak budeme oznamovat změny, ke kterým by mohlo docházet, jak se mají klientky omlouvat, pokud nebudou schopny na aktivitu přijít a ostatní povinnosti. Každé klientce jsme vysvětlili podstatu přímé podpory a domluvili jsme si vzájemně postup při jejím vyplácení tak, abychom vždy podpořili klientku včas a v době, kdy tuto podporu bude potřebovat. Vstupní modul absolvovalo celkem 84 klientek. 5

10 6

11 3.4.2 Diagnostický modul Smyslem pracovně-osobnostní diagnostiky bylo podrobně identifikovat kvalifikaci, vzdělání a schopnosti klientky a na základě těchto výstupů jí hledat zaměstnání, které co nejvíce odpovídá jednak kvalifikaci, ale také přání a představě klientky. Pracovně osobnostní diagnostiku absolvovalo 40 klientek. Byla zajištěna dodavatelem služeb, společností ExVA s.r.o. a jejím psychologickým poradcem. 7

12 3.4.3 Motivační modul Motivační modul obsahoval 4 části (orientace na trhu práce, motivace, rozvoj osobnosti a schopností pro trh práce, právní a finanční minimum). Vzdělávací program byl zaměřený na rozvoj sociálních dovedností, prezentačních schopností, využití výpočetní techniky pro aktivní vyhledávání pracovních příležitostí, zvýšení motivace k sebezaměstnání a uplatnění na trhu práce, sebepoznání a změně stavu, zažitých stereotypů, zvýšení vzdělání nebo získání zcela jiné kvalifikace. Motivační modul úspěšně absolvovalo 81 klientek. 8

13 9

14 10

15 3.4.4 Modul počítačové gramotnosti Modul počítačové gramotnosti byl zaměřený na rozvoj znalostí a dovedností při práci a využívání osobního počítače. Všechny ženy se s radostí zapojovaly do tohoto modulu. Velkou pomocí a inspirací pro ně byl Manažer mobilního centra pracovních příležitostí - poradce IT, který s nimi prošel od základů všemi taji práce s osobním počítačem. V závěru modulu již všechny klientky uměly vytvořit souměrně zarovnaný životopis, napsat zaměstnavateli a odeslat ze své schránky s přílohami. Obohacením pro ně byla i vzájemná možnost komunikace. V závěru modulu klientky získaly osvědčení. Modul PC gramotnosti úspěšně absolvovalo 80 klientek. 11

16 3.5 Rekvalifikační kurzy Rekvalifikační kurzy byly jedním z hlavních pilířů projektu. Cílem bylo zapojení minimálně 40 klientek, u nichž jsme předpokládali 90% úspěšnost při dokončení kurzu a získání osvědčení vzhledem k nízké nebo dosud žádné kvalifikaci. Do kurzů byly klientky zařazeny na základě výstupů z pracovně osobnostní diagnostiky, podle aktuální potřeby trhu práce a se souhlasem místního úřadu práce, ale také na základě jejich aktivity v klíčových aktivitách. Rekvalifikační kurzy měly za cíl zvýšit nebo získat novou kvalifikaci pro klientky a tím přispět ke zvýšení jejich nabídkové hodnoty na trhu práce. Největší překážkou pro klientky při výběru vhodné rekvalifikace bylo jejich nedokončené vzdělání. V konečném součtu se 40 klientek zapojilo do 8 různých rekvalifikačních kurzů. Rekvalifikační kurz dokončilo 39 klientek, které získaly osvědčení s celostátní platností a zvýšily si tak svou kvalifikaci. Klientky byly zařazeni do těchto rekvalifikačních kurzů: Obsluha osobního počítače Pedikúra včetně nehtové modeláže Pracovník v sociálních službách Řidičský průkaz skupiny B Účetnictví s využitím výpočetní techniky Vizážistika a barvové poradenství Všeobecný sanitář Základy obsluhy osobního počítače 12

17 13

18 14

19 3.6 Praxe V této aktivitě se jednalo o možnost potvrdit si pracovní schopnosti přímo v praxi u zaměstnavatele, získat a obnovit si pracovní návyky nebo dokonce pracovní místo. Sjednávání pracovní praxe pro klientky bylo hlavní činností specialisty trhu práce, který při osobních schůzkách se zástupci zaměstnavatelů sjednával pracovní možnosti pro klientky. Pracovní praxe trvala v rozmezí 3 5 dnů. Pro naše klientky, které byly již delší dobu v evidenci úřadu práce a mimo kontakt s pracovním trhem, to byla mnohdy jediná možnost jak se zapojit do pracovního procesu, obnovit si pracovní návyky nebo získat pracovní místo. Cílem bylo zapojení 20 klientek. Podařilo se nám však motivovat klientky k aktivitě a praxi absolvovalo 25 klientek. V souvislosti s naplněním počtu praxí, velmi děkujeme všem zaměstnavatelům, kteří našim klientkám umožnili pracovní praxi a odborně se jim po dobu stáže věnovali: Bettina Horová, IČ: , Drahénská 169, Novosedlice Český porcelán, a.s., IČ: , Tovární 605/17, Dubí Česká pošta, s.p., IČ: , Politických vězňů 909/4, Praha 1 Člověk v tísni o.p.s., IČ: , Šafaříkova 635/24, Praha 2 Colortec, s.r.o., IČ: , Kundratka 17/1944, Praha 8 Domov pro seniory Chlumec, p.o., IČ: , Pod Horkou 85, Chlumec Eva Soukupová, IČ: , V domkách 112, Teplice - Hudcov ExVA s.r.o., IČ: , Benešovo náměstí 422/3, Teplice Mediaservis s.r.o., IČ: , Špitálská 885/2a, Praha 9 - Vysočany Igor Surmaj, IČ: , Chlumín 176, Chlumín Jiří Puc, IČ: , Alej Boženy Němcové 329, Most Lahůdky JITŘENKA, spol. s r.o., IČ: , Gagarinova 1456, Teplice Lenka Bártová, IČ: , SAB 483, Košťany Libor Vanderka, IČ: , Na Návsi 103, Radslavice Michal Schneider, IČ: , Fučíkova 153, Krupka Unčín Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice, IČ: , Wolkerova 1248/2, Teplice Okresní hospodářská komora Teplice, IČ: , U Císařských lázní 352, Teplice Petra Řeháčková, IČ: , Pražská 3011/28, Teplice Roman Schwarz, IČ: , Liptická 464, Bílina - Mostecké Předměstí TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a.s., IČ: , Lázeňská 21, Dubí 15

20 16

21 3.7 Podpora uplatnění na trhu práce V průběhu srpna 2011 byla zahájena pomoc klientkám v oblasti zprostředkování zaměstnání. Projekt umožnil také zapojení klientek na tzv. dotovaná pracovní místa, která byla podpořena dotací na mzdové náklady zaměstnavatele. I tak bylo umístění klientek do pracovního procesu zásluhou spolupráce projektového týmu a klientky. Zprostředkování zaměstnání probíhalo na základě povolení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a následně Generálního ředitelství ÚP České republiky. Aktivitu zajišťoval specialista trhu práce, který mapoval pracovní trh, nabídku a poptávku pracovních míst a rozvíjel spolupráci s místním úřadem práce. V průběhu projektu bylo zajištěno zaměstnání pro 37 klientek. Z těchto 37 pracovních míst bylo 9 klientek umístěno na dotovaná pracovní místa. Popis spolupráce s jednotlivými klientkami při vyhledávání a zprostředkování pracovních míst je popsán v sekci Příběhy klientek z projektu. Děkujeme všem zaměstnavatelům, kteří naše klientky zaměstnali, vytvořili pro ně pracovní místo a věnovali čas jejich zaškolení: 3e TECHNOLOGIES a.s., IČ: , Jenštejnská 1777/4, Praha 2 AGENTURA PROME s.r.o., IČ: , Politických vězňů 912, Praha 1 Auto-Kabel Krupka, s.r.o., IČ: , Pod Dolní drahou 87, Krupka BILLA, spol. s r.o., IČ: , Modletice 67, Říčany u Prahy Colortec, s.r.o., IČ: , Kundratka 17/1944, Praha 8 Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: , Křížová 25, Praha 5 Český porcelán, a.s., IČ: , Tovární 605/17, Dubí DanCzek Teplice a.s., IČ: , Tolstého 451, Teplice Domov seniorů Rezidence Tereza Dubí, o.p.s., IČ: , Lázeňská 21, Dubí Igor Surmaj, IČ: , Chlumín 176, Chlumín Jiří Puc, IČ: , Alej Boženy Němcové 329, Most KOUTECKÝ s.r.o., IČ: , Družby 1413, Duchcov Libor Vanderka, IČ: , Na Návsi 103, Radslavice Max restaurant s.r.o., IČ: , Vostrovská 621/10, Praha 6 Mediaservis s.r.o., IČ: , Špitálská 885/2a, Praha 9 - Vysočany Mechanika Teplice, výrobní družstvo, IČ: , Masarykova 31, Teplice MEGA - PRO s.r.o., IČ: , Březinova 29, Praha 8 Město Duchcov, IČ: , Nám. republiky 5, Duchcov Město Košťany, IČ: , Teplická 297, Košťany Město Krupka, IČ: , Mariánské náměstí 22, Krupka Město Osek, IČ: , Zahradní 246, Osek MiBo F+K, s.r.o., IČ: , Vodní 215/5, Novosedlice Michal Brandl, IČ: , U Zámecké zahrady 1667/5, Teplice Michal Schneider, IČ: , Fučíkova 153, Krupka - Unčín s.r.o., IČ: , Karlovo náměstí 290, Praha 2 17

22 Obec Novosedlice, IČ: , Trnovanská 16/208, Novosedlice Obec Proboštov, IČ: , náměstí Svobody 700, Proboštov Pavel Havelka, IČ: , Teplická 234/16, Duchcov PANLUX s.r.o., IČ: , Kladruby 108, Teplice PECUD, v.o.d. ŽANDOV, IČ: , Žandov 67, Chlumec Roman Schwarz, IČ: , Liptická 464, Bílina - Mostecké Předměstí 18

23 19

24 20

25 3.8 Individuální poradenství Podpora klientek probíhala v průběhu jejich aktivní účasti v projektu a byla zajištěna prací všech pracovníků projektového týmu, jednalo se o individuální podporu a poradenství, sjednávání schůzek se zaměstnavateli, neustálou motivaci klientek k účasti na aktivitách nebo na výběrových řízeních, poskytování specifického poradenství odbornými poradci dle potřeb a zájmu klientek. Klientkám byl po celou dobu k dispozici centrum, místo pracovních příležitostí. Zde byli k dispozici členové projektového týmu, zejména specialista trhu práce, individuální poradce, organizační pracovník, ale i odborní poradci, kteří zde poskytovali rady na specifické problémy klientek v oblasti pracovněprávní, psychologické, finanční, nebo odborné konzultace k výběru rekvalifikačního kurzu. Součástí centra byla také možnost využívat internet pro vyhledávání nabídek práce, podpora individuálního poradce při práci s osobním počítačem a zpracování dokumentů nebo při přípravě na výběrové řízení u zaměstnavatelů. V rámci projektu působilo centrum do února 2013, ale klientky jej mohou navštěvovat i nadále, protože toto místo zůstalo zachováno. V průběhu realizace projektu navštívilo centrum pracovních příležitostí 671 klientek, většina z nich opakovaně. Specifické poradenství, které poskytovali odborní poradci, se týkalo především oblasti pracovněprávní problematiky, možnosti čerpat podporu při účasti v rekvalifikacích, sepisování smluv, soulad a výše dávek, diskriminační otázky, dále možnosti oddlužení fyzické osoby, osobního bankrotu a mnohých dalších osobních problémů a v průběhu projektu jej využilo 154 klientek. Zpravidla se jednalo o citlivé otázky, které klientky nechtěly rozebírat přímo s pracovníky projektového týmu, nebo otázky, které vyžadovaly odbornou konzultaci. 21

26 Přehled využití centra pracovních příležitostí 2011 Měsíc Počet Měsíc Počet Měsíc Počet Měsíc 1 2 Počet

27 3.9 Zabezpečení a redistribuce přímé podpory Prostřednictvím přímé podpory byly klientkám umožněny i aktivity, které by si nemohly z vlastních zdrojů zajistit. Jednalo se o úhradu nákladů spojených se zařazením do rekvalifikačních kurzů nebo praxí. Klientky využívaly zejména stravné, cestovné nebo hlídání dětí. Projektový tým mohl klientky podpořit i úhradou administrativních a správních poplatků spojených s vydáním výpisu z trestního rejstříku, zdravotních prohlídek, průkazů a jiných nezbytných dokumentů spojených s možností nastoupit do rekvalifikačního kurzu nebo do zaměstnání. Přímá podpora byla vynakládána zejména v těch případech, kdy hrozilo reálné vyloučení klientky z aktivity, pokud by jí takový druh podpory nebyl poskytnut. Dotovaná místa 95,3% Cestovné účastníků 87,79% Stravné účastníků 100% Příspěvek na hlídání dětí 36,67% Zdravotní prohlídky, správní popl. 100% Jiné výše neuvedené náklady (např. vstupní zdravotní prohlídka ap.) 97,64% 3.10 Publicita projektu V průběhu projektu bylo nezbytné informovat širokou veřejnost o realizaci projektu, možnosti zapojit se do projektu a o jeho dosažených výsledcích. Informace o spolufinancování projektu a jeho aktivit z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ byly uváděny na všech dokumentech a tiskových materiálech, které byly v rámci projektu využívány. Samozřejmě jsme o projektu informovali i v tisku nebo využívali jiné druhy propagace. 23

28 O projektu napsali Severočeské deníky Teplicko, článek: Jste nezaměstnaní, hledáte jinou práci, chcete získat novou profesi? Teplický deník, mimořádné vydání u příležitosti zahájení 857. Lázeň. sezóny v Teplicí ch, str. 13 Informace o zahájení projektu Deník EXTRA v Ústeckém kraji zdarma do všech domácností Teplický deník příloha Cesty městy, projekt MCPP informace o projektu, str Deník v Ústeckém kraji, str. 17 Informace o projektu Duchcovské noviny, str. 8 - Informace o projektu Měsíčník Radnice města Krupky, str. 10 Informace o průběhu projektu Dubský zpravodaj, str. 12 Informace o projektu Bílinský zpravodaj, str. 4 Informace o projektu Košťanský zpravodaj, str. 8 Informace o projektu Bílinský zpravodaj, str. 9 Informace o projektu 11/2011 Proboštovský zpravodaj, str. 10 Informace o projektu 03/2013 REGIO, str. 30 Zpracování výsledků projektu 03/2013 Dubský zpravodaj, str. 10 Zpracování výsledků projektu Webové stránky V rámci informování široké veřejnosti byla vytvořena webová stránka o projektu Informace o projektu byla vložena také na stránky Evropského sociálního fondu. Dále byla informace o projektu vložena na stránky Obecního úřadu Proboštov. Přenos dobré praxe Motivační setkání proběhlo první motivační setkání se zástupci zaměstnavatelů, státních institucí a cílových skupin z řad klientek projektu. Na tomto setkání byla představena základní myšlenka projektu a jeho aktivit, možnosti vzájemné spolupráce proběhlo druhé motivační setkání jehož cílem bylo zhodnocení průběhu projektu, aktivit, získání zpětné vazby a předávání zkušeností. Důležitým tématem bylo také jakým způsobem dále pokračovat v nastavené spolupráci, při udržitelnosti aktivit a jak spolupráci dále rozvíjet. Motivačního setkání se zúčastnili členové projektového týmu, zástupci zaměstnavatelů a zástupci cílové skupiny z řad klientek projektu. Dne proběhla závěrečná konference, které se zúčastnili pracovníci projektového týmu, zaměstnavatelé a zapojené klientky v projektu, včetně zástupců dalších institucí, spolupracujících subjektů a místního úřadu práce. 24

29 Obsahem jednání bylo závěrečné zhodnocení průběhu projektu, dosažené počty, splněné monitorovací indikátory a především přínos pro klientky projektu, který byl mimořádný. Tiskoviny a propagační předměty V rámci projektu jsme vytvořili plakát, brožuru a letáčky s informacemi o projektu. Plakáty a letáčky jsme rozmístili zejména na nástěnky místního KP-ÚP a v prostorách realizace projektu v Základní škole a Praktické škole v Krupce, v Kulturním centru v Duchcově, v MKZ Dubí, ve Fontáně v Bílině, na Obecním úřadě v Košťanech a Proboštově. Naše plakáty byly k vidění na Městském úřadě v Krupce, v Mateřském centru Permoníček, v Centru Lounská, v obchodě Bazárek U Skřítka v Teplicích, v centru Kulíšek v Dubí, na vývěsních plochách v Bílině, na vývěsní ploše v Košťanech, v prostorách Dubíčka o.s., v Klubu Kulihrášek Dubí, v knihovně v Proboštově, v MŠ Proboštov a na ZŠ v Košťanech a v Proboštově. Příležitostně byly letáky distribuovány na hromadných akcích, jako jsou prezentace na KP-ÚP pro UoZ, infoschůzky se zaměstnavateli apod. K popularizaci projektu jsme také využívali drobné propagační předměty, například samolepky, propisovací tužky a bloky, kontaktní kartičky a vizitky, kalendáříky a komplimentky, frisbee, trička a aromavisačky. 25

30 26

31 3.11 Monitoring projektu Od dubna 2011 byla projektovým týmem navedena opatření k zajištění průběžného sledování průběhu projektu. Tým se scházel na pravidelných poradách, plánoval, realizoval a kontroloval přípravu jednotlivých aktivit, následně jejich realizaci a zpětnou vazbu. Byly zde projednávány problémy při zajištění aktivit nebo dosažené pokroky každé klientky. Součástí této aktivity bylo také zpracování monitorovacích zpráv a jejich následné předložení řídícímu orgánu MPSV ČR ke kontrole a proplacení částí dotace. Při realizaci projektu došlo k několika nepodstatným změnám, mimo změny v projektovém týmu také v harmonogramu a rozpočtu projektu, ale tyto změny neměly žádný vliv na splnění plánovaných výstupů z projektu. V rámci realizace projektu byla provedena dvě podstatné změny. Součástí monitoringu projektu z pohledu Řídícího orgánu je také provedení kontroly projektu na místě u realizátora. Kontrola našeho projektu proběhla dne Kontrolu projektu provedla kontrolní skupina složená ze tří členů. Cílem kontroly bylo ověřit, zda-li je projekt realizován v souladu se schválenou projektovou žádostí a zda-li probíhá také správné financování. 27

32 Monitorovací indikátory Kód Název Dosažená cílová hodnota Počet nově vytvořených pracovních míst celkem 9, Počet nově vytvořených pracovních míst muži 0, Počet nově vytvořených pracovních míst ženy 9, Počet podpořených osob - celkem 85, Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem 200, Závěr projektu V posledním měsíci realizace projektu proběhla příprava na zpracování závěrečné zprávy o projektu, vyúčtování a vyrovnání veškerých finančních závazků. Na společné závěrečné konferenci byla vyhodnocena celá realizace a průběh projektových aktivit, formy spolupráce, dosažené výsledky a výstupy z projektu. Součástí závěrečné fáze projektu byl i audit, který provedla nezávislá auditorská společnost Saul Consulting, s.r.o. Praha. Při realizaci projektu a jeho finančního řízení nebyly shledány nedostatky. 28

33 4. Zpětná vazba Klientky velmi dobře hodnotily školící prostory, v nichž byly jednotlivé aktivity realizovány. Líbilo se jim prostředí, měly k dispozici veškeré zázemí projektového týmu, zasedací místnost, počítačovou učebnu se vším potřebným vybavením. Také byli spokojeny s organizací a průběhem aktivit. Žádná z klientek nevyhodnotila aktivity vcelku jako špatné, všechny si našly části, které jim vyhovovaly více, jiné hodnotily méně příznivě. Celkový dojem byl velmi dobrý. V této části děkujeme za příkladné a kvalitní provedení dodavatele služeb, společnosti ExVA s.r.o. a jejím lektorům v rámci Motivačního modulu a členům projektového týmu v rámci Modulu PC gramotnosti. V této části si dovolujeme poděkovat za kvalitní provedení nejen dodavatelům rekvalifikačních kurzů a jejím lektorům, ale také za jejich odbornou práci s klientkami a bezproblémovou spolupráci při zajištění kurzů pro naše klientky. Školícími středisky našich klientek byly tyto vzdělávací instituce: bfz o.p.s., IČ: , Provaznická 425/16, Cheb Emco - drive s.r.o., IČ: , Doubravská 1615/28, Teplice ExVA s.r.o., IČ: , Benešovo náměstí 422/3, Teplice Kateřina Drobná, IČ: , Klapý 42, Klapý Krajská zdravotní, a.s., IČ: , Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem MAVO, s.r.o., IČ: , Na Poříčí 30/3, Praha 1 PARMS servis s.r.o., I , Masarykova třída 1208, Teplice 29

34 30

35 5. Pravdivé příběhy Jana 1 Paní Jana se dostávala do stále většího stresu. Z posledního zaměstnání, kde pracovala jako reprodukční grafik - dispečer odbytu, byla propuštěna pro nadbytečnost. Sehnat práci v oboru svého vzdělání, se jí stále nedařilo, práce reprodukčního grafika prostě není. Na jinou administrativní práci neměla požadované vzdělání. V této době také odložila plánovanou svatbu, dokud si nenajde novou práci. Z předchozího vztahu měla 2 děti a nechtěla být plně závislá na příjmu budoucího manžela. Situace se s dalšími neúspěšnými pokusy u výběrových řízení stále zhoršovala, bezvýchodnost dostávala paní Janu do depresí, až se ocitla na samém dně. Měla pocit, že jí nikdo nezaměstná, že její hodnota jako možného zaměstnance je nulová. V této situaci se jí dostal do ruky Dubský zpravodaj, kde si přečetla o projektu Mobilní centrum pracovních příležitostí. Sjednala si nezávaznou osobní schůzku, aby se dozvěděla více. Poradce Janě vysvětlil podstatu projektu a Jana se rozhodla bojovat. Výhodou projektu bylo, mimo jiné, že se aktivity konaly v místě jejího bydliště, tedy v Dubí. Nemusela dojíždět, takže obě děti mohla ráno vypravit do školy i do školky. Navíc všechny ženy, které se v Dubí sešly, na tom byly obdobně. V rámci aktivit, za podpory projektového týmu i odborných poradců, se začala opět stavět na nohy, uvědomovat si, že není horší než ostatní lidé, a když nemůže dělat svou původní profesi, může se naučit něco nového a tím rozšířit možnosti svého uplatnění na trhu práce. Vybrala si rekvalifikační kurz Účetnictví s využitím výpočetní techniky, který úspěšně absolvovala. Pustila se znovu do hledání zaměstnání, bohužel všude vyžadovali praxi, kterou ani v tomto novém oboru neměla. Jak získat praxi bez práce? Pomohl opět projektový tým, který zajistil paní Janě práci v administrativě na dotovaném pracovním místě k její velké radosti také v Dubí, ve společnosti Český porcelán, a.s. A pointa? Paní Jana stále pracuje a dle vyjádření zaměstnavatele si vede velmi dobře. Došlo i na plánovanou svatbu a změnu příjmení. 1 Příběhy klientek jsou pravdivé, jména klientek jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 31

36 Petra 2 Vyučená prodavačka bez praxe v obchodě, déle než rok v evidenci na úřadu práce, 41 let a dvě děti školního věku. Takto začíná příběh paní Petry. V době, kdy v obchodech vidíte spíš krásná mladá děvčata se středoškolským vzděláním, znalostí jazyků, s možností naprosto časově vyhovět zaměstnavatelům, po roce neúspěšných výběrových řízení, po roce, kdy chodily dopisy se slovy přednost byla dána jiné uchazečce, ztrácela paní Petra téměř naději. Představení projektu se konalo přímo v Duchcově a velice ji překvapilo. Projektový tým mladých a nadšených lidí nesliboval nemožné, ale nabízel pomoc velmi reálně. Paní Petra věděla, že pokud chce sehnat práci, a ze všeho nejvíce chtěla pomáhat lidem, musí se v tomto oboru také vzdělat. Prošla aktivitami projektu a konečně rekvalifikačním kurzem Pracovník v sociálních službách. Ve všech těchto aktivitách ji podporoval projektový tým, a především individuální poradce, se kterým byla pravidelně v kontaktu. Všichni tito lidé jí dodávali odvahu nevzdávat se, naučili ji znovu si vážit sebe samé, když jí docházely síly z dopadů dalších neúspěšných pracovních pohovorů. A pak přišel den s velkým D. Zazvonil telefon a poradce ji pozval na schůzku do Teplic, prý ohledně možnosti pracovního uplatnění. Hned druhý den ráno, poté, co vypravila své děti do školy, spěchala na smluvenou schůzku. Že by se konečně dočkala úspěchu? Cestou také doufala, že by to mohla být práce, po které toužila, a na kterou se připravovala v rámci rekvalifikace. Ani nemohla promluvit radostí, když se dozvěděla, že na základě výborného průběhu odborné praxe v Rezidenci Tereza v Dubí, kde se starala o seniory, dojednal pro ni specialista trhu práce možnost zaměstnání. Konečně! Mám práci svých snů, která mě naplňuje, děti už nemají mámu na pracáku a domů chodím sice někdy unavená, ale šťastná z každého úsměvu svých staroušků. Moc děkuji celému projektovému týmu! Děkuji za Váš vstřícný přístup, trpělivost a ohromnou snahu pro nás všechny, kteří jsme prošli Vaším projektem. 2 Příběhy klientek jsou pravdivé, jména klientek jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 32

37 Marie 3 Konec mateřské dovolené. Samoživitelka se třemi dětmi, dvě chodí do školy a nejmenší by už mohlo do školky. Hrozná situace. Jenže paní Marie je velký bojovník. Musí být. Práci potřebuje, a nejlépe v Dubí, kde s dětmi žijí. Obešla celé město, nikde pracovní sílu nepotřebují. Jedno místo přeci jen našla, práci pečovatelky, ale bohužel, na to nemá jako vyučená prodavačka vzdělání. Pomohl by kurz Pracovníka v sociálních službách. Paní Marie našla úřadu práce letáček společnosti JOB ASISTENT o projektu Mobilní centrum pracovních příležitostí. Nu, nedá-li kurz úřad práce a zde možnost rekvalifikace nabízejí, zeptám se, řekla si. Zavolala do společnosti a domluvila si schůzku s projektovým týmem. Výsledek ji velmi povzbudil, proto hned zašla za svou zprostředkovatelkou na úřad práce a vyžádala si doporučenku do projektu. Byla zařazena do 3. běhu, který probíhal v Dubí. Vzorně absolvovala všechny aktivity, na nichž se mnohému naučila, především pak práci s počítačem a komunikačním dovednostem. Pak nastoupila na žádaný rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách. Před mateřskou dovolenou pracovala jako sanitářka v jiném domově důchodců, což bylo velmi znát na její praxi, kdy práci zvládala bez problémů s tolik potřebným úsměvem, byla si totiž dobře vědoma, že nic nepotěší staré lidi víc než vlídné slovo a úsměv. Kurz úspěšně zakončila. Realizátor projektu paní Marii při jejím nástupu navíc podpořil, a to příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele. Dosáhla tedy svého cíle. Projektový tým ocenil její přístup ke všem aktivitám projektu, její iniciativu v každé z nich, její odhodlání stůj co stůj pracovat. Paní Marie si naopak váží přístupu celého projektového týmu, jejich přístupu k sobě samé, ale i ke všem ostatním účastníkům. A vzkaz všem: Přijdete-li o práci, nevěšte hlavu. Hledejte, vzdělávejte se. A kde nepomůže úřad práce, ptejte se po projektu v JOB ASISTENT s.r.o., z úřadu práce je to jen kousek, stejně jako do práce, když pracovat opravdu chcete! 3 Příběhy klientek jsou pravdivé, jména klientek jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 33

38 Marcela 4 Paní Marcela má základní vzdělání, je vdaná, jedno dítě. V evidenci úřadu práce je od roku Přestože v roce 2011 absolvovala od ÚP dva rekvalifikační kurzy (kurz obsluhy počítače a pracovníka v sociálních službách), stále byla bez práce. Jedním z důvodů, o kterých se domnívala, že ji na pohovorech u zaměstnavatelů znevýhodňují, je špatný slovní projev. K nedobré situaci přispěly též problémy s bydlením. S rodinou žila v pronájmu, majitel se rozhodl byt prodat a její rodině hrozilo vystěhování. Ani od projektu Mobilní centrum pracovních příležitostí si mnoho neslibovala. Prezentace projektu ji však zaujala a rozhodla se, že nemá co ztratit, že může jen získat, a to práci, finance a díky nim stabilizovat svou rodinnou situaci. Vstupní a motivační modul, včetně modulu počítačové gramotnosti absolvovala v Proboštově. Po jejich skončení se pravidelně účastnila schůzek s individuálním poradcem. Přesto byla stále bez zaměstnání a to až do doby, kdy jí byl poradcem sjednán osobní pohovor ve společnosti PECUD, výrobní a obchodní družstvo ŽANDOV, na pozici Pracovník expedice. Na pohovoru byla úspěšná a nastoupila do pracovního poměru, který stále trvá. Projekt Mobilní centrum pracovních příležitostí paní Marcele dodal sebedůvěru, rozšířil znalosti v oblasti pracovně-právní, pohovor u pracovně-osobnostní diagnostiky, osobní schůzky s individuálním poradcem a dalšími členy projektového týmu a dalšími aktivitami pomohl získat práci. V návaznosti na získání zaměstnání mohla paní Marcela s manželem vyřešit svou bytovou situaci odkoupením pronajatého bytu a začít normální, klidnější život. 4 Příběhy klientek jsou pravdivé, jména klientek jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 34

39 Eva 5 Paní Eva vstupuje do projektu Mobilní centrum pracovních příležitostí na základě doporučení od zprostředkovatelky z úřadu práce, kde je v evidenci od roku Práci potřebuje, má pět dětí. Snaží se práci sehnat, ale pokud sežene, jedná se vždy o krátkodobou brigádu, například roznos letáků. Život se nemazlí s nikým, lidé, jako paní Eva, to mají těžké, pro zaměstnavatele jsou rizikoví s ohledem na možnosti absence z důvodu nemoci dětí, navíc bez vzdělání. Vstup do projektu byl pro paní Evu spíš povinností, než větší nadějí na pracovní uplatnění. V průběhu aktivit se situace začala měnit. Z povinnosti se účast v projektu stala aktivita příjemná a naděje se zvětšovaly. Svou situaci mohla porovnat s ostatními ženami projektu, nakonec zjistila, že na tom není tak špatně. V průběhu aktivit využila možnosti hlídání dětí, které v danou dobu měly letní prázdniny. Dále souběžně stále brigádně roznášela letáky v 6 hodin ráno, aby stihla docházet na aktivity včas. Po povinných aktivitách, kdy se naučila mimo jiné lépe zorganizovat svůj čas, se objem její práce postupně zvyšoval, a tak se paní Eva vlastně dopracovala ke svému pracovnímu místu. Nyní již pracuje na plný úvazek jako doručovatelka u společnosti Mediaservis s.r.o. Asi si všichni umíte představit, co znamená mít práci pro maminku pěti dětí. Sice nějaké sociální dávky ještě pobírá, protože příjem doručovatelky pro tak velkou rodinu nestačí, ale je velmi dobrý pocit, že už na ni nikdo nemůže hledět jako na jednu z těch, kteří žijí z dávek a nepracují. Málokdo už totiž ví, že práci nemáte, ne že ji nechcete. 5 Příběhy klientek jsou pravdivé, jména klientek jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 35

40 Ivana 6 Paní Ivana se o projektu Mobilní asistenční centrum dověděla od zprostředkovatelky na Úřadu práce v Teplicích. V té době byla v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než půl roku. Má dokončené středoškolské vzdělání, nastoupila na vysokou školu, kterou bohužel nedokončila. Její dosavadní praxe zahrnuje především obchodní činnost pracovala převážně jako prodejce, a to i prodejce aut. V současné době je velká konkurence i v této profesi. A ve věku čtyřiceti let, byť s praxí, příležitosti dostávají mladší. Přestože je paní Ivana z Krupky, sjednala si s realizátorem projektu možnost zúčastnit se 4. běhu projektu, který se konal v Bílině. Veškeré aktivity zvládla na výbornou, byla pečlivá, zodpovědná a velmi komunikativní. Po skončení aktivit projektu ale byla stále bez práce. Přes veškeré své úsilí se jí práci v oboru, který uměla a kde stále chtěla pracovat, nedařilo nalézt. Nakonec se jí podařilo najít zájemce z řady zaměstnavatelů, který by ji potřeboval. Hurá! Ale zaměstnavatel si bohužel nebyl jist, jak to finančně z počátku zvládne. Realizátor projektu rozhodl o podpoře jejího uplatnění a projednal se zaměstnavatelem možnost požádat přes projekt o Příspěvek na dotované pracovní místo, pomohl s vyplněním žádosti o jeho přidělení a poté, co Ministerstvo práce a sociálních věcí podporu v rámci režimu de minimis zaměstnavateli schválilo, paní Ivana se vrací do zaměstnání. Je skvělé, že projekty a lidé, kteří je realizují, v tomto případě projektový tým ze společnosti JOB ASISTENT s.r.o., nejen že lidem pomáhají formou vzdělávání, podporou jejich sebevědomí, podporou odborníků psychologickým, finančním či právním poradenstvím, ale v neposlední řadě i zvyšují možnost jejich návratu na trh práce podporou zaměstnavatelů formou příspěvku na mzdové náklady pro klientky projektu. 6 Příběhy klientek jsou pravdivé, jména klientek jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 36

41 Marika 7 Jsem Romka slovenské národnosti. Je mi 30 let, žiju s přítelem a mám 3 malé děti. Nikdy jsem nepracovala. Mám základní vzdělání, učební obor šičky jsem nedokončila. I když jsem práci hledala, nikde mě nevzali. Pak jsem rezignovala. Nemám žádné šance. Na pracáku mi zprostředkovatelka navrhla účast v projektu Mobilní centrum pracovních příležitostí. Prý pomohli i jiným. Zkusím to, i když moc nevěřím, přemýšlela jsem. Na úvodní schůzku jsem nešla nijak natěšená, ale když jsem zprostředkovatelce přikývla, musím. Projekt nám představil tým mladých lidí, a popravdě, líbilo se mi jejich chování, se všemi ženami jednali stejně otevřeně a hezky. Nepřišli s nabídkou práce, ale s podávající rukou pomoci, zkusit ji najít, a to i cestou nás něco nového naučit. Snad by to mohlo vyjít, pomyslela jsem si, bylo to tak jiné než na úřadě, kam chodím jen pro potvrzení, že jsem přišla, a pro termín, kdy zas mám přijít Vstupní a motivační modul těšila jsem se na každý den. Samé ženské se stejnými nebo podobnými problémy, ale fajn parta. Jak ohodnotit lektory a projektový tým? Výborní, zas si připadám, že jsem člověk jako každý jiný, a naučila jsem se spoustu věcí, třeba jak správně napsat životopis, jak se připravit na pracovní pohovor, jak hledat práci. A pak to přišlo!! Našli mi práci! V rámci projektu podpoří vytvoření nového pracovního místa pro mě! Tak jsem nastoupila jako pradlena, pereme prádlo na zakázku pro firmy, třeba pro restaurace, hotel. Práci mám v Krupce, kde bydlím, ráno se postarám o děti a jdu do práce. Představte si to, ve 30 letech jsem poprvé držela v ruce svou první výplatu! Jak já byla na sebe pyšná! Sepsáním mého příběhu pro Vás, kteří ho čtete, chci poděkovat realizátorovi projektu, všem lidem, kteří se o nás v projektu starali, hlavně paní projektové manažerce a panu poradci. 7 Příběhy klientek jsou pravdivé, jména klientek jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 37

42 Lenka 8 Deset let bez práce. Deset let snahy a k ničemu. Téměř bez šance, bez motivace. Paní Lenka, ve třiceti letech a tudíž v nejlepším věku vzhledem k pracovní výkonnosti, dělnice, samoživitelka s jedním dítětem, o tom ví své. O možnosti účastnit se projektu se dozvěděla na úřadu práce. Do projektu vstoupila, ale vlastně spíš z povinnosti. Lenka už totiž přestala věřit a rezignovala. Nevěřila, že se pro ni práce najde, nevěřila nikomu, a především ani v sebe. Vstupní modul, ale především motivační modul a pracovně osobnostní diagnostika byly přesně ty aktivity, které potřebovala. Den po dni začala rozkvétat. Přestala se bát, získala znovu chuť hledat si práci. Od projektového týmu dostala podporu, získala zpět ztracenou sebedůvěru a uvědomila si, že i přístup k práci je důležitý a věděla o sobě, že je trpělivá, pečlivá, obětavá a ochotná (a tohle musí na trhu práce prodat). S novým elánem začala opět sledovat možnosti trhu práce. Absolvovala pracovní pohovory, zatím bez výsledku. Ale ještě se nechtěla vzdát. Povzbuzena individuálním poradcem stále a stále hledala, a čas se snažila využít také tím, že nastoupila na rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače. Zde viděla své nedostatky již při nástupu do projektu, v modulu počítačové gramotnosti si plně uvědomila, jaké možnosti nabízí internet. Kurz ovšem nedokončila. Chtělo by se říci bohužel, ale nikdo jí to nemůže mít za zlé. Díky podpoře projektového týmu, který ji mimo jiné, dodal velkou sebedůvěru, se znovu nevzdala a vyplatilo se. Kurz sice nedokončila, přesto se nedá mluvit o neúspěchu - nastoupila do zaměstnání. 8 Příběhy klientek jsou pravdivé, jména klientek jsou smyšlená. Jakákoli podobnost s určitou osobou je zcela náhodná. 38

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE obsah Škola a zaměstnavatelé Víno vstoupilo do celoživotního učení - 65-010-H Skvělá spolupráce školy a firmy - 66-002-H Alenka v říši pekařství - 29-012-H Tvrdá práce ve škole

Více

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim?

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Vážené čtenářky, vážení čtenáři, skoro každý z nás se v životě dostane do situace, kdy hledá práci. Pokud jste mladí, vzdělaní, s praxí a bez závazků, nemusí

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. O PROJEKTU...

Více

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Závěrečná evaluace projektu Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Autoři: Lukáš Radostný, Hana Štěpánková, Daniel Vališ Jaro 2015 OBSAH CHARAKTERISTIKA

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více