VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole Základní údaje o součástech školy ve škol. roce 2013/ Charakteristika školy 4 2. Vzdělávací program školy 5 3. Údaje o pracovnících školy Základní údaje o pracovnících školy k Údaje o pedagogických pracovnících Údaje o nepedagogických pracovnících 9 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Údaje o zápisu k povinné školní docházce Počty žáků přijatých ke studiu Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2013/ , Opravné zkoušky Údaje o integrovaných žácích Zhodnocení práce výchovných poradců Snížené stupně z chování na konci školního roku 2013/ Pochvaly ředitelky školy Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení EVVO Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce pořádané školou Akce a soutěže pořádané jinými subjekty Hodnocení školního roku ve školní družině Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech Údaje o spolupráci s odborovou organizací Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 1. Základní údaje o škole název školy Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod sídlo školy Ledeč nad Sázavou, Nádražní ulice 780 právní forma příspěvková organizace IČ kontakt tel.: vedení školy ředitelka školy Mgr. Petra Vágnerová zástupce ředitelky pro I. stupeň, statutární zástupce Milan Štěpánek zástupce ředitelky pro II. stupeň Mgr. Ivana Drahokoupilová zástupce ředitelky pro speciální vzdělávání Mgr. Petr Hořejš (od ) zřizovatel název Město Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod adresa Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí č.7 kontakt tel.: školská rada devítičlenná školská rada byla zřízena předseda pan Jaroslav Doležal, místostarosta města místopředseda pan Milan Štěpánek, zástupce ředitelky ZŠ. součásti školy 1. Základní škola kapacita 1118 žáků kapacita (k ) 2. Školní družina kapacita 180 žáků kapacita 192 (k ) 3. Školní jídelna kapacita 1300 jídel odloučená pracoviště školy Ledeč nad Sázavou, Komenského 104 Ledeč nad Sázavou, Komenského 626 (od ) obory vzdělání C/01 Základní škola B/01 Základní škola speciální (od ) B/001 Pomocná škola (od ) - 3 -

4 1.1 Základní údaje o součástech školy ve školním roce 2013 / 2014 Součásti školy Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků Počet žáků na třídu Základní škola běžné třídy stupeň ZŠ běžné třídy ,29 2. stupeň ZŠ běžné třídy ,33 Třídy s uprav. vzdělávacími ,5 programy Třídy spec. oboru ,2 (k ) Školní druž ,17 Školní družina spec. obor (k ) Školní jídelna Charakteristika školy Základní škola se skládá z pěti budov. Ve třech budovách se vyučují žáci, další je tělocvična a jídelna. V budově v Komenského ulici je umístěno 14 tříd I. stupně a jedna třída s upravenými vzdělávacími programy. Kmenové třídy byli v červenci 2013 vybaveny interaktivními dataprojektory a počítači připojenými na internet. Školní družina zde má umístěny dvě stálé místnosti pro svoji ranní činnost. V budově je pracovna výpočetní techniky se 14 počítači připojenými na internet a s dataprojektorem, sborovna vybavená 3 počítači připojenými na internet, tiskárnou, skenerem, kopírkou pro kopírování pracovních listů a dalších materiálů pro žáky, kabinety, sklad učebnic a žákovská knihovna. Dále jsou zde dvě odborné pracovny vybavené dataprojektorem, počítačem a interaktivní tabulí. Jednu učebnu škola pronajímala ZUŠ, která si v této místnosti vytvořila sálek pro divadelní a hudební vystoupení, který využívá i naše škola. Velmi využívaná je malá tělocvična v přízemí této budovy, kterou kromě žáků naší školy navštěvují oddíly TJ Kovofiniš a SVČ Ledeč nad Sázavou. V budově je speciální vchod pro žáky s pohybovými obtížemi a výtah. Ve dvou budovách v Nádražní ulici bylo umístěno 10 tříd II. stupně. 5 kmenových tříd bylo v červenci 2013 vybaveno interaktivními dataprojektory a počítači připojenými na internet. V těchto budovách mohou žáci využívat pracovnu fyziky a chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, zeměpisu, cvičnou kuchyň, pracovnu pro výuku jazyků, pracovnu s keramickou pecí a hrnčířským kruhem, dvě pracovny výpočetní techniky. První pracovna je vybavena 14 počítači, tiskárnou a dataprojektorem. Tato pracovna prošla během hlavních prázdnin celkovou rekonstrukcí a byla dovybavena 6 počítači. Druhá pracovna výpočetní techniky je vybavena 18 počítači připojenými na internet. Většina odborných pracoven je vybavena počítačem připojeným k internetu a dataprojektory. Pracovny zeměpisu a jazyková učebna jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Školní jídelna je umístěna v blízkosti školních budov v Nádražní ulici. V přízemí jídelny jsou školní dílny. Školní jídelna je ve špatném technickém stavu co se týče pláště budovy (špatně těsnící - 4 -

5 okna, neizolovaný obvodní plášť, zatékání atd.). K evidenci strávníků a objednávání stravy je využíván čipový systém. Školní jídelna nabízí 2 krát týdně výběr ze dvou jídel. K převzala Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod činnost Základní školy Habrecká, Ledeč nad Sázavou. Od tohoto data poskytuje naše základní škola vzdělávání také v oborech vzdělání Pomocná škola a Základní škola speciální. Třídy speciálního oboru vzdělávání jsou umístěny v zrekonstruované budově v ul. Komenského 626, která je součástí areálu školy. V této budově bylo umístěno 5 kmenových tříd, počítačová pracovna a cvičná kuchyň. Třídy jsou vybaveny počítačem, dataprojektory a interaktivními tabulemi. Investiční akce rekonstrukce školní cvičné kuchyně nová kuchyňská linka, podlahová krytina, vymalování obnovena výmalba čtyř tříd žákovské knihovny vybaveny novými policemi oprava a nátěry dveří v obou pavilonech školy v Nádražní ul., včetně výměny kování a prahů nové dveře u bočního vchodu v budově v Komenského ul. nákup výškově stavitelného nábytku do jedné kmenové třídy instalace okenních rolet v kmenových třídách v budově školy v Komenského ul. rekonstrukce počítačové pracovny v pavilonu A školy v Nádražní ul. nové rozvody, vymalování, výměna podlahové krytiny, nátěry radiátorů úprava bývalého skladu učebnic v pavilonu B školy v Nádražní ul. na kmenovou třídu výměna podlahové krytiny, osvětlení, provedena výmalba a nátěry radiátorů úprava bývalého kabinetu tělesné výchovy v přízemí pavilonu B školy v Nádražní ul. výměna podlahové krytiny, výmalba, nové osvětlení, nátěry radiátorů přepažení místnosti ekonomického oddělení sádrokartonovou příčkou. 2. Vzdělávací program školy - Do života na vlastních nohou Výuka ve školním roce 2013/2014 probíhala ve a ročníku podle ŠVP Do života na vlastních nohou s platností od , v a ročníku podle inovovaného ŠVP Do života na vlastních nohou č.j. 1/ účinného od Důvodem inovace ŠVP bylo množství dodatků a především úprava ŠVP v souvislosti s rozhodnutím ředitelky školy o zavedení anglického jazyka již od druhého ročníku. Obě ŠVP plně odpovídají potřebám našich žáků, jejich zákonným zástupcům i pedagogickým pracovníkům. Ve školním roce 2013/2014 jsme také provedli revizi ŠVP tak, aby tento dokument více vyhovoval potřebám vyučujících i žáků. Došlo k drobným změnám ve formulacích v učivu přírodovědy a vlastivědy a dále českého jazyka na 1. stupni. Těmito úpravami nedošlo k podstatným změnám ve struktuře ŠVP. Na 2. stupni došlo ke změnám v souvislosti s opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se změnil Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávaní č.j

6 MSMT_2647/ ze dne 29.ledna Upravený RVP ZV vstoupil v účinnost 1. září V důsledku těchto změn byl vypracován dodatek ke stávajícímu ŠVP. Podle tohoto dodatku se žáci 7. ročníku vzdělávali v dalším cizím jazyce v časové dotaci 2 hodin týdně, žáci 8. ročníků v časové dotaci 3 hodin týdně. Žáků 9. ročníků se tyto změny netýkaly. Časová dotace na výuku druhého cizího jazyka byla čerpána z disponibilních hodin, které byly v předchozích letech využívány pro volitelné předměty. Vzdělávací program Do života na vlastních nohou, platný od Učební plány: 1. stupeň Vzdělávací oblasti ŠVP RVP Vyučovací předměty Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk X X Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Základy informatiky X X X X Člověk a jeho svět Prvouka X X 6 X Vlastivěda X X X X Přírodověda X X X X Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti X CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ X X X X X X 14.0 CELKEM V ROČNÍKU stupeň Vzdělávací oblasti ŠVP RVP Vyučovací předměty Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika 1 X X Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie X X Přírodopis 2 2 X Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova

7 Člověk, podpora a ochrana zdraví X X 3 X 3 X Rodinná výchova 1 1 X X 2 X Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volitelné předměty (Cj2, další viz tabulka) X CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ X X X X X 24.0 CELKEM V ROČNÍKU Vzdělávací program Do života na vlastních nohou, platný od Učební plány: I. stupeň Vzdělávací oblasti ŠVP RVP Vyučovací předměty Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk X X Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Základy informatiky X X X X Člověk a jeho svět Prvouka X X 6 X Vlastivěda X X X X Přírodověda X X X X Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti X CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ X X X X X X 14.0 CELKEM V ROČNÍKU Poznámka: učební plán II. stupně je shodný s učebním plánem v předchozím ŠVP. Povinně volitelné předměty na 2. stupni ROČNÍK Název vyučovacího předmětu Digitální technologie Příprava pokrmů Sportovní hry Výtvarný seminář

8 3. Údaje o pracovnících školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy k Pedagogický sbor je stabilizovaný, tvořený zkušenými pedagogy. Počet pracovníků celkem 73 Počet učitelů ZŠ 41 Počet vychovatelů ŠD 6 Počet asistentů pedagoga 7 Počet správních zaměstnanců ZŠ 12 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících k Pedagogičtí Stupeň Aprobace pracovníci Funkce Úvazek vzdělání 1 Ředitelka 1 VŠ M,Ov 2 Zástupce řed. 1 VŠ M,Tv 3 Zástupce řed. 1 VŠ D,Rj 4 Zástupce řed. 1 VŠ Spec. pedagog 5 Učitelka 1 VŠ I.st 6 Učitelka 1 VŠ I.st. 7 Učitelka 1 VŠ I.st. 8 Učitel 1 VŠ I.st. 9 Učitelka 1 VŠ I.st 10 Učitelka 1 VŠ I.st. 11 Učitelka 1 VŠ I.st. 12 Učitel 1 VŠ I.st. 13 Učitel 1 VŠ I.st. 14 Učitelka 1 VŠ I.st. 15 Učitelka 1 VŠ I.st. 16 Učitelka 1 VŠ I.st. 17 Učitel 1 VŠ I.st. 18 Učitelka 1 VŠ I.st. 19 Učitelka 0,5 VŠ I.st. 19 Asistentka 0,5 VŠ pedagoga 20 Učitel 1 ÚSO X 21 Učitel 1 VŠ M,Tv 22 Učitel 1 VŠ Př,Z,Inf 23 Učitel 1 VŠ Př,Ch 24 Učitelka 1 VŠ D, Rj 25 Učitelka 1 VŠ M,Ch 26 Učitelka 1 VŠ M, Vv 27 Učitelka 1 VŠ M, Ch - 8 -

9 28 Učitelka 1 VŠ Př, Ch 29 Učitelka 1 VŠ Vv, Ov 30 Učitelka 1 VŠ Spec. pedagog 31 Učitelka 1 VŠ Čj, Ov 32 Učitelka 1 VŠ Čj, D 33 Učitelka 1 VŠ I.st. 34 Učitelka 1 VŠ M, Př 35 Učitelka 1 VŠ M, Př 36 Asistentka 0,7 ÚSO pedagoga 37 Asistentka 0,7 ÚSO pedagoga 38 Vychovatelka 1 ÚSO Vych. 39 Vychovatelka 1 ÚSO Vych. 40 Vychovatelka 1 ÚSO Vych. 41 Vychovatelka 0,5 VŠ Vych. 42 Vychovatelka 0,5 ÚSO Vych. 43 Vychovatelka 0,5 ÚSO Vych. 44 Vychovatelka 0,5 ÚSO 45 Učitelka 1 VŠ Spec. ped. 46 Učitelka 1 VŠ Spec. ped. 47 Učitelka 1 VŠ Spec. ped. 48 Učitelka 1 VŠ Spec. ped. 49 Učitelka 1 VŠ Spec. ped. 50 Učitel VŠ Spec. ped. 51 Asistentka 1 ÚSO ped. 52 Asistentka 1 SO ped. 53 Asistentka 0,5 ÚSO ped. 54 Asistentka ped. 0,5 ÚSO 3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících k : Ostatní Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání pracovníci funkce 1 Ekonomka 1 ÚSO 2 Fakturantka 1 ÚSO 3 Administrativní 0,375 ÚSO prac. 4 Školník 1 ÚSO 5 Uklízečka 1 základní 6 Uklízečka 1 základní - 9 -

10 7 Uklízečka 1 SO 8 Uklízečka 1 základní 9 Uklízečka 1 SO 10 Uklízečka 1 SO 11 Uklízečka 1 SO 12 Uklízečka 1 SO Školní jídelna 1 Vedoucí ŠJ 1 ÚSO 2 Vedoucí kuchařka 1 SO 3 Kuchařka 1 SO 4 Kuchařka 1 SO 5 Kuchařka 1 SO 6 Kuchařka 1 SO 7 Kuchařka 1 SO 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Údaje o zápisu k povinné školní docházce počet prvních tříd Do prvních tříd počet odkladů pro školní nastoupilo rok 2012/ Počty žáků přijatých ke studiu a) na víceletá gymnázia z pátého ročníku gymnázia zřiz. krajem 17 b) na střední školy a odborná učiliště počet střední škola obor 2 OA a hotel. škola HB obchodní akademie Akademie, VOŠ, Gymnázium, SOŠ 1 uměleckoprůmyslová malířka skla 2 SŠ informatiky a cestovního ruchu SČMSD informační technologie 5 Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n.s. strojní mechanik 5 Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n.s. strojírenství 1 Gymnázium Humpolec všeobecné 2 Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n.s. informační technologie 1 OA a Hotel. Škola HB ekonomické lyceum

11 1 Česká zemědělská akademie Humpolec opravář zemědělských strojů 1 Obchodní akademie Vlašim zahraniční obchod a mediální komunikace 1 Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava -Helenín malba a ilustrace 2 Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola zdravotní lyceum 1 VOŠ a SOŠ zemědělská Benešova specialista 1 SOŠ a SOU Vlašim kuchař, číšník 1 Střední škola gastronomická a hotelová Praha kuchař, číšník 2 Střední škola obchodu a služeb Jihlava fotograffie a multimédia 1 Česká zemědělská akademie Humpolec instalatér Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba 1 Krčína vodohospodář 2 Česká zemědělská akademie Humpolec automechanik 1 Střední škola stavební elektrikář 1 Mezinárodní konzervatoř Praha populární zpěv 1 SPŠ Kamenická a sochařská konzervátor a restauatér 3 Obchodní a hotelová škola Havlíčkův Brod kuchař, číšník 1 Gymnáium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou gymnázium 1 Česká zemědělská akademie Humpolec opravář zemědělských strojů 1 Štřední škola ekonomiky a cestovního ruchu cestovní ruch 1 Česká lesnická akademie Trutnov lesnictví 1 SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín informační technologie 1 SOŠ SOU řemesel Kutná Hora kuchař, číšník 1 Akademie, VOŠ, Gymnázium, SOŠ uměleckoprůmyslová sociální činnost 2 Akademie, VOŠ, Gymnázium, SOŠ uměleckoprůmyslová bytový architekt 1 Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí autotronik 1 SOŠ a SOU dopravní Čáslav autotronik 1 Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola zdravotnický asistent 1 Česká zemědělská akademie Humpolec kynologie 1 Střední škola obchodu a služeb Jihlava kadeřník 1 Střední odborné učiliště cukrář 3 nezjištěno

12 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1. Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2013/2014:

13 5.2 Žáci s alespoň jednou nedostatečnou Ročník Na konci roku neprospělo Postoupili do dalšího ročníku po opravných zkouškách Celkem

14 5.3 Údaje o integrovaných žácích a) individuálně integrovaní na I. stupni Druh postižení: Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 Vady řeči 0 Tělesné postižení 0 Vývojové poruchy učení 6 Vývojová porucha chování 2 Celkem 8 b) individuálně integrovaní na II. stupni Druh postižení: Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 Vady řeči 1 Tělesné postižení 1 Vývojové poruchy učení 10 Celkem 12 c) skupinově integrovaní Druh postižení: Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 Vady řeči 0 Tělesné postižení 0 Vývojové poruchy učení 15 Celkem 15 d) skupinově integrovaní speciální obor vzdělání Druh postižení: Počet žáků Sluchové postižení

15 Souběžné postižení více vadami 7 Autismus 4 Středně těžké mentální postižení 4 Lehké mentální postižení 14 Zrakové postižení 0 Vady řeči 0 Vývojové poruchy učení 2 Celkem Hodnocení práce výchovných poradců Ve škole pracují tři výchovní poradci: Mgr. Zdenka Urbanová pro II. stupeň ZŠ, Mgr. Jana Čuchalová pro I. stupeň ZŠ a Mgr. Petr Hořejš pro speciální obor. II. stupeň: Oblast profesní orientace: V rámci hodin zaměřených na profesní orientaci se žáci 8. ročníku seznámili s nabídkou učebních a maturitních oborů nejen našeho regionu. Pomocí různých dotazníků a testů osobnosti zjistili předpoklady pro dané studium. Úřad práce v Ledči nad Sázavou zapůjčil pro potřeby školy a žáků DVD s prezentací vybraných profesí. Žáci 9. ročníku navštívili 5. listopadu 2013 burzu škol v Havlíčkově Brodě, Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou a robotizovaného pracoviště a výrobní haly firmy Galatek a.s.. 8. ročník navštívil Střední školu informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. a seznámil se se studijní nabídkou a uplatněním na trhu práce. V listopadu 2013 se uskutečnila schůzka pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku k volbě povolání, které se zúčastnili zástupci středních škol z našeho regionu. Během školního roku byly všechny nabídky středních škol zveřejněny na nástěnce v přízemí budovy B. Aktuální informace týkající se této oblasti jsou umístěny i na webových stránkách naší školy. V 1. kole přijímacího řízení byli 4 žáci přijati až na odvolání. Oblast vzdělávání: Na II. stupni ZŠ se vzdělávalo v běžné třídě 12 individuálně integrovaných žáků a ve skupinové integraci 9 žáků. 2 žáci z 6. ročníku se vzdělávali za pomoci asistenta pedagoga. Pro zkvalitnění výuky žáka s progresivní svalovou dystrofií byl zakoupen notebook. Pro všechny integrované žáky učitelé jednotlivých předmětů vytvořili individuální vzdělávací plán, který byl v souladu se školním vzdělávacím programem a se závěry z vyšetření pedagogicko-psychologických poraden (dále jen PPP). Plány byly v 2. pololetí školního roku zhodnoceny příslušnými vyučujícími a toto zhodnocení bylo zasláno do PPP. Během školního roku byly pravidelně hodnoceny výsledky a průběh vzdělávání zdravotně postižených žáků. V letošním školním roce většina žáků se zdravotním postižením navštěvovala dyslektický kroužek, který byl veden speciálním pedagogem. Asistenti pedagoga absolvovali další vzdělávání pro práci s žáky se zdravotním postižením. Škola spolupracuje s PPP Havlíčkův Brod, PPP Středočeského kraje Kolín a SPC Havlíčkův Brod

16 Oblast řešení výchovných problémů: V září 2013 proběhl v 6. ročníku dvoudenní adaptační kurz, který byl zaměřen na stmelení kolektivu a předcházení sociálně patologických jevů. V průběhu školního roku bylo řešeno mnoho výchovných problémů. Méně závažné problémy (zapomínání, vyrušování atp.) řeší třídní učitelé se zákonnými zástupci. Závažnější problémy (podvody se žákovskou knížkou, hrubé chování vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy atp.) jsou řešeny na linii: třídní učitel výchovný poradce - zástupce ředitele. Zástupce ředitelky pro II. stupeň informuje ředitelku školy na pravidelných poradách vedení. Závažné problémy (větší počet neomluvených hodin, užívání a distribuce tabákových výrobků atp.) se vždy řeší s vedením školy. Při řešení závažných problémů výchovná poradkyně spolupracovala s metodikem primární prevence Mgr. Ludmilou Olišarovou (užívaní a distribuce tabákových výrobků, šikana atp.) a Bc. Michaelou Kotěrovou ( OSPOD Světlá nad Sázavou). K omezení sociálně patologických jevů proběhly pro žáky 9. ročníku besedy s BC. Michaelou Kotěrovou pod názvem Právní vědomí. V květnu 2014 navštívil 6. ročník PhDr. Mgr. Petr Mokrejš (etoped) z důvodu diagnostiky třídních kolektivů a pomoci při zlepšování klimatu třídy. Byla domluvena i spolupráce pro další školní rok. I. stupeň: Oblast vzdělávání Na I. stupni ZŠ se vzdělávalo v běžných třídách 8 individuálně integrovaných žáků a byla zřízena jedna třída s upravenými vzdělávacími programy pro 5. ročník, kterou navštěvovalo 6 zdravotně postižených žáků. 1 žák 1. ročníku se vzdělával za pomoci asistenta pedagoga. Pro zdravotně postižené žáky byly vypracovány individuální vzdělávací plány (dále jen IVP), které byly v souladu s naším ŠVP a doporučeními pedagogicko-psychologických poraden. Zákonní zástupci byli s těmito plány seznámeni. Během I. čtvrtletí školního roku konzultovali třídní učitelé prvních tříd s vedením školy a výchovnou poradkyní žáky, kteří měli výrazné problémy se zvládáním učiva 1. ročníku. Všichni žáci 1. ročníku na konci školního roku prospěli. Oblast profesní orientace Přijímacího řízení na osmiletém gymnáziu se zúčastnilo 17 žáků 5. ročníku, ke studiu byli přijati všichni žáci, kteří se zúčastnili přijímacího řízení. Oblast řešení výchovných problémů Během celého školního roku se učitelé ve spolupráci s výchovnou poradkyní a vedením školy snažili předcházet, popř. řešit sociálně patologické jevy ve třídách. Škola spolupracovala s PPP v Havl. Brodě, pracovníky OSPOD. Speciální obor: Oblast vzdělávání Žáci se vzdělávali v pěti třídách. Ve dvou třídách se vzdělávali těžce zdravotně postižení žáci s těmito diagnózami: souběžné postižení více vadami, autismus a středně těžké mentální postižení. Ve třech třídách se vzdělávali lehce zdravotně postižení žáci s těmito diagnózami: lehké mentální postižení, vývojové poruchy učení, autismus. Žáci jsou do jednotlivých tříd zařazováni na základě doporučení pedagogicko psychologických poraden (PPP) a speciálně pedagogických center (SPC). Někteří zdravotně postižení žáci se vzdělávali podle speciálně pedagogických plánů, které byly vytvořené na základě doporučení PPP a SPC. Zákonní zástupci byli s těmito plány seznámeni

17 Oblast profesní orientace 2 žáci ukončili 10. ročník (zůstávají doma nebo docházejí do Stacionáře v Ledči n. S.). 3 žáci ukončili 9. ročník a byli přijati na střední odborná učiliště do studijních oborů opravář zemědělských strojů a cukrářka. Oblast řešení výchovných problémů Během celého školního roku se učitelé ve spolupráci s výchovným poradcem, vedením školy a zákonnými zástupci snažili předcházet sociálně patologickým jevům a výchovným problémům ve třídách. Ve speciálním oboru nebyl v loňském školním roce zaznamenán žádný zvlášť závažný problém. Všechny problémy byly řešeny třídními učiteli Snížené stupně z chování: a) v pololetí Počet Důvod 2 uspokojivé 3 - napadení spolužáka - nevhodné chování vůči spolužákovi 3 neuspokojivé 0 b) na konci školního roku Počet 2 uspokojivé 0 3 neuspokojivé 0 Ve školním roce 2013/2014 bylo uděleno 14 důtek ředitelky školy, nejčastěji za nekázeň v hodinách, soustavné neplnění školních povinností, podvody v žákovské knížce, neomluvené hodiny, kouření v budově školy a nevhodné chování vůči spolužákům. 5.6 Pochvaly ředitelky školy Ředitelka školy udělila 11 pochval ředitelky školy za úspěšnou reprezentaci školy na krajské či celostátní úrovni. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů (SPJ) Dlouhodobé cíle V rámci všech vyučovacích předmětů, zejména však v občanské výchově, prvouce, vlastivědě, přírodovědě a výchově ke zdraví, jsme vedli žáky k osvojování pozitivního sociálního chování a k rozvoji osobnosti, ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za své chování. Krátkodobé cíle Většina krátkodobých cílů byla splněna. Zákonní zástupci žáků i žáci byli seznámeni s Minimálním preventivním programem (dále MPP) a s postupy školy při řešení sociálně patologických jevů. Seznámení zákonných zástupců s MPP proběhlo na podzimních schůzkách SRPŠ (MPP je také k nahlédnutí na webových stránkách školy). Zákonným zástupcům byla poskytnuta informace o konzultačních hodinách metodiků prevence a výchovných poradců. Ve škole byl zjištěn výskyt sociálně patologických jevů. Na druhém stupni se jednalo se o kouření v budově školy a o agresivitu vůči spolužákovi, na prvním stupni se jednalo o nevhodné chování ke spolužákům. Případy byly šetřeny podle postupů v MPP. Následně byly svolány výchovné komise, kde došlo k projednání přestupků žáků s jejich zákonnými zástupci. Žáci pak byli

18 v souladu se školním řádem a MPP kázeňsky potrestáni. V rámci prevence byl ostatním žákům opět připomenut MPP a školní řád. Žáci byli seznámeni s funkcí a umístěním schránek důvěry. Případné náměty či podněty byly operativně řešeny. Pokračovali jsme ve spolupráci s PPP v Havlíčkově Brodě, s Policií ČR a sociálním kurátorem pro mládež (podrobněji viz seznam akcí). Třídy VI.A, VI.B absolvovaly program na zlepšení vztahů ve třídě pod vedením etopeda pana Mgr. Petra Mokrejše. Tyto programy měly velmi pozitivní ohlas u žáků i učitelů. V měsících září a červnu byly v každé třídě I. stupně provedeny pravidelné preventivní hodiny protidrogové prevence a metodik prevence Mgr. S. Kroutilová realizovala v každé třídě I. stupně hodinu z programu Primární prevence podpory zdraví a předcházení kouření Normální je nekouřit Učební materiály vhodné pro realizaci MPP a výuku jsou soustředěny ve sborovnách. Zde je také k dispozici časopis Prevence. Na prvním stupni byla umístěna nástěnka, kde byly pravidelně uveřejňovány informace týkající se prevence sociálně patologických jevů určené pro žáky a jejich zákonné zástupce. Krátkodobý cíl - zřízení školní nástěnky na II. stupni a vytvoření přehledu probíraných témat MPP v rámci ŠVP se přesouvá na školní rok 2014/2015. SEZNAM AKCÍ Z POHLEDU MPP VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 I. stupeň účast na celosvětové akci World Harmony Run Den se zvířaty - pořádající Středisko volného času, Stanice Pavlov, ZŠ Ledeč n. S. projektový den Stanice Pavlov na Šeptouchově Přírodou krok za krokem den věnovaný prevenci dětských úrazů IV. ročník pořádající Český červený kříž Den s dravci v rámci oslav Dne dětí. 6. ročník adaptační kurz LSVVZ Světlá nad Sázavou preventivní program (p. Mokrejš) preventivní program (p. Mokrejš) 7. ročník LSVVZ Čenkovice v Orlických horách (vedoucí Jan Čáp) 8. ročník beseda Právní vědomí (p. Kotěrová) první pomoc do škol (p. Prchalová) první pomoc do škol (p. Prchalová) první pomoc - sanitka 9.ročník beseda Právní vědomí (p. Kotěrová) beseda Kyberšikana (p. Křoustek) 7. Hodnocení EVVO ve školním roce 2013/2014 Recyklohraní V průběhu celého roku se naše škola aktivně zapojovala do celorepublikového projektu Recyklohraní sběr starých elektrospotřebičů a baterií

19 Exkurze Stanice v Pavlově Předmětem činnosti Stanice Pavlov o.p.s. je trvalé zajištění péče o ohrožené a handicapované živočichy z naší přírody, tedy provoz tzv. záchranné stanice v Kraji Vysočina. Naše škola využívá také nabídky výukových programů Stanice Pavlov. V září 2013 se I. stupeň zúčastnil programu Netopýři - duchové noci. Další exkurze Podblanické ekocentrum ČSOP ve Vlašimi, ZOO Praha a Jihlava, Veterinární ambulanci, ČOV čistička odpadních vod Výstavy V říjnu žáci 1. až 5. ročníku navštívili výstavu drobného zvířectva v Ledči n S. Výukové programy V lednu 2014 jsme využili nabídky společnosti E.ON a pro některé třídy I. stupně zorganizovali zábavně naučný program miseplus+, který částečně probíhal v E.ON Energy Trucku a v odborné pracovně školy. Škola pokračovala v činnosti v rámci celosvětového projektu GLOBE, koordinovaného pražským sdružením TEREZA. Letošní rok jsme se poprvé zúčastnili celorepublikového setkání Globe škol Globe Games 2014 v Třebíči. Ve dnech se 5 žáků naší školy zúčastnilo celostátní konference o životním prostřední Globe Games, kde na studentské konferenci prezentovali svá zjištění o povodních na Olešenském potoce, jak předcházet záplavám a informace o povodních v minulosti. Díky finanční podpoře ze Sdružení Tereza se nám podařilo osázet erozní svah v katastrálním území Číhošť. Žáci VIII.B a přírodovědného kroužku vysázeli celkem 80 listnatých stromků (olše lepkavá, dub letní). Žáci II. st. se zapojili do projektu Jaro ožívá (Spring alive). Jaro ožívá je jednoduchý projekt sledování ptáků. Vše co musíte, udělat je zaznamenat on-line vaše první pozorování vlaštovky, čápa bílého, kukačky, rorýse a vlhy Mnoho žáků z I. st. i z II. stupně se zapojilo do sběru starého papíru a víček od PET lahví. Soustavně jsme se s žáky připravovali na biologickou olympiádu ( II. stupeň) a přírodovědnou soutěž (I. stupeň). Žáci I. stupně si vedli výborně a obsadili přední místa v okrskovém kole ve Světlé nad Sázavou. Dva učitelé naší školy se aktivně zapojili do projektu Badatelé.cz. Hlavním cílem projektu je zavést do výuky takové metody a formy práce, které podporují rozvoj badatelských dovedností žáků prvního a druhého stupně základních škol na území ČR a rozvíjet zájem žáků o přírodovědné obory. Naše škola je jedna ze 6 autorských škol projektu. Projekt se úspěšně dokončuje, bylo přizváno několik nových škol, na kterých se ověřují lekce vytvořené autorskými učiteli. ZOO koutek v pracovně přírodopisu V našem zoo koutku chováme trnorepa skalního, oblovku žravou, krajtu královskou, užovku červenou, pakobylku indickou, želvu nádhernou, raka amerického, blavora žlutého

20 S našimi zvířecími svěřenci jsme se na konci měsíce června opět zúčastnili Dne zvířat, kde hlavně hadí chovanci sklidili velký úspěch. Letošní rok jsme rozšířili náš stánek o stereomikroskopy, kde byli k vidění nejrůznější drobní živočichové z řádů hmyzu. Letos poprvé jsme pro žáky II. stupně připravili přírodovědný kroužek. Kroužku se pravidelně účastnilo asi 15 žáků. Zúčastňovali jsme se nejrůznějších exkurzí (Stanice Pavlov, veterinární ordinace atd.), pracovali jsme na programu Globe, Spring alive atd. 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 1) Vzdělávání vedoucích pracovníků seminář Bakaláři tvorba rozvrhu (M. Štěpánek, P. Vágnerová) Občanský zákoník (M. Štěpánek, P. Vágnerová) 2) Vzdělávání nepedagogických pracovníků školy: uplatnění DPH v neziskové sféře H. Mikulová 3) Oborové vzdělávání Učitelé se převážně vzdělávali v oblasti nových metod práce ve výuce: seminář Instruktor školního florbalu M. Simandl, J. Čáp seminář AJ Primary Essentials P. Vágnerová, S. Kroutilová, P. Holatová, R. Melicharová konference pro učitele Aj S. Kroutilová, M. Barešová jednodenní seminář pro učitele AJ A. Krupičková, P. Holatová, S. Kroutilová Letní škola Fraus český jazyk M. Barešová seminář Brno S. Kroutilová seminář GLOBE Fenologie a klima P. Holatová dyslexie v hodinách Aj S. Kroutilová kurz instruktorů lyžování M. Simand všichni učitelé I.st seminář Náměty pro práci s dětmi s dyslexií - seminář Metoda Hejného pro mírně pokročilé všichni učitelé seminář Rosteme četbou čtení nás baví DVPP probíhalo v souladu se zájmem a potřebami školy a také jejich zaměstnanců. 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Škola prezentuje své aktivity v Ledečských novinách a na internetových stránkách školy, kde je většina akcí doplněna fotodokumentací. Škola se v loňském školním roce veřejnosti prezentovala tradiční akcí pro rodiče a veřejnost, kterou bylo v červnu 2014 Vyřazování deváťáků, vánočním jarmarkem spojeným se dnem otevřených dveří (podrobnosti o výše zmíněných akcích jsou v bodě 9.1.). 9.1 Akce pořádané školou Vyřazování deváťáků 25. června 2014 proběhlo 7. Slavnostní vyřazování deváťáků. Tento den se s žáky 9. ročníku přišli do místní sokolovny rozloučit jejich mladší spolužáci, kteří si pro ně připravili program, ani samotní žáci 9. ročníku nezůstali pozadu a připravili si pro své rodiče a spolužáky divadelní představení Perníková chaloupka

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2014/2015-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více