VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole Základní údaje o součástech školy ve škol. roce 2013/ Charakteristika školy 4 2. Vzdělávací program školy 5 3. Údaje o pracovnících školy Základní údaje o pracovnících školy k Údaje o pedagogických pracovnících Údaje o nepedagogických pracovnících 9 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Údaje o zápisu k povinné školní docházce Počty žáků přijatých ke studiu Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2013/ , Opravné zkoušky Údaje o integrovaných žácích Zhodnocení práce výchovných poradců Snížené stupně z chování na konci školního roku 2013/ Pochvaly ředitelky školy Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení EVVO Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce pořádané školou Akce a soutěže pořádané jinými subjekty Hodnocení školního roku ve školní družině Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech Údaje o spolupráci s odborovou organizací Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 1. Základní údaje o škole název školy Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod sídlo školy Ledeč nad Sázavou, Nádražní ulice 780 právní forma příspěvková organizace IČ kontakt tel.: vedení školy ředitelka školy Mgr. Petra Vágnerová zástupce ředitelky pro I. stupeň, statutární zástupce Milan Štěpánek zástupce ředitelky pro II. stupeň Mgr. Ivana Drahokoupilová zástupce ředitelky pro speciální vzdělávání Mgr. Petr Hořejš (od ) zřizovatel název Město Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod adresa Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí č.7 kontakt tel.: školská rada devítičlenná školská rada byla zřízena předseda pan Jaroslav Doležal, místostarosta města místopředseda pan Milan Štěpánek, zástupce ředitelky ZŠ. součásti školy 1. Základní škola kapacita 1118 žáků kapacita (k ) 2. Školní družina kapacita 180 žáků kapacita 192 (k ) 3. Školní jídelna kapacita 1300 jídel odloučená pracoviště školy Ledeč nad Sázavou, Komenského 104 Ledeč nad Sázavou, Komenského 626 (od ) obory vzdělání C/01 Základní škola B/01 Základní škola speciální (od ) B/001 Pomocná škola (od ) - 3 -

4 1.1 Základní údaje o součástech školy ve školním roce 2013 / 2014 Součásti školy Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků Počet žáků na třídu Základní škola běžné třídy stupeň ZŠ běžné třídy ,29 2. stupeň ZŠ běžné třídy ,33 Třídy s uprav. vzdělávacími ,5 programy Třídy spec. oboru ,2 (k ) Školní druž ,17 Školní družina spec. obor (k ) Školní jídelna Charakteristika školy Základní škola se skládá z pěti budov. Ve třech budovách se vyučují žáci, další je tělocvična a jídelna. V budově v Komenského ulici je umístěno 14 tříd I. stupně a jedna třída s upravenými vzdělávacími programy. Kmenové třídy byli v červenci 2013 vybaveny interaktivními dataprojektory a počítači připojenými na internet. Školní družina zde má umístěny dvě stálé místnosti pro svoji ranní činnost. V budově je pracovna výpočetní techniky se 14 počítači připojenými na internet a s dataprojektorem, sborovna vybavená 3 počítači připojenými na internet, tiskárnou, skenerem, kopírkou pro kopírování pracovních listů a dalších materiálů pro žáky, kabinety, sklad učebnic a žákovská knihovna. Dále jsou zde dvě odborné pracovny vybavené dataprojektorem, počítačem a interaktivní tabulí. Jednu učebnu škola pronajímala ZUŠ, která si v této místnosti vytvořila sálek pro divadelní a hudební vystoupení, který využívá i naše škola. Velmi využívaná je malá tělocvična v přízemí této budovy, kterou kromě žáků naší školy navštěvují oddíly TJ Kovofiniš a SVČ Ledeč nad Sázavou. V budově je speciální vchod pro žáky s pohybovými obtížemi a výtah. Ve dvou budovách v Nádražní ulici bylo umístěno 10 tříd II. stupně. 5 kmenových tříd bylo v červenci 2013 vybaveno interaktivními dataprojektory a počítači připojenými na internet. V těchto budovách mohou žáci využívat pracovnu fyziky a chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, zeměpisu, cvičnou kuchyň, pracovnu pro výuku jazyků, pracovnu s keramickou pecí a hrnčířským kruhem, dvě pracovny výpočetní techniky. První pracovna je vybavena 14 počítači, tiskárnou a dataprojektorem. Tato pracovna prošla během hlavních prázdnin celkovou rekonstrukcí a byla dovybavena 6 počítači. Druhá pracovna výpočetní techniky je vybavena 18 počítači připojenými na internet. Většina odborných pracoven je vybavena počítačem připojeným k internetu a dataprojektory. Pracovny zeměpisu a jazyková učebna jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Školní jídelna je umístěna v blízkosti školních budov v Nádražní ulici. V přízemí jídelny jsou školní dílny. Školní jídelna je ve špatném technickém stavu co se týče pláště budovy (špatně těsnící - 4 -

5 okna, neizolovaný obvodní plášť, zatékání atd.). K evidenci strávníků a objednávání stravy je využíván čipový systém. Školní jídelna nabízí 2 krát týdně výběr ze dvou jídel. K převzala Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod činnost Základní školy Habrecká, Ledeč nad Sázavou. Od tohoto data poskytuje naše základní škola vzdělávání také v oborech vzdělání Pomocná škola a Základní škola speciální. Třídy speciálního oboru vzdělávání jsou umístěny v zrekonstruované budově v ul. Komenského 626, která je součástí areálu školy. V této budově bylo umístěno 5 kmenových tříd, počítačová pracovna a cvičná kuchyň. Třídy jsou vybaveny počítačem, dataprojektory a interaktivními tabulemi. Investiční akce rekonstrukce školní cvičné kuchyně nová kuchyňská linka, podlahová krytina, vymalování obnovena výmalba čtyř tříd žákovské knihovny vybaveny novými policemi oprava a nátěry dveří v obou pavilonech školy v Nádražní ul., včetně výměny kování a prahů nové dveře u bočního vchodu v budově v Komenského ul. nákup výškově stavitelného nábytku do jedné kmenové třídy instalace okenních rolet v kmenových třídách v budově školy v Komenského ul. rekonstrukce počítačové pracovny v pavilonu A školy v Nádražní ul. nové rozvody, vymalování, výměna podlahové krytiny, nátěry radiátorů úprava bývalého skladu učebnic v pavilonu B školy v Nádražní ul. na kmenovou třídu výměna podlahové krytiny, osvětlení, provedena výmalba a nátěry radiátorů úprava bývalého kabinetu tělesné výchovy v přízemí pavilonu B školy v Nádražní ul. výměna podlahové krytiny, výmalba, nové osvětlení, nátěry radiátorů přepažení místnosti ekonomického oddělení sádrokartonovou příčkou. 2. Vzdělávací program školy - Do života na vlastních nohou Výuka ve školním roce 2013/2014 probíhala ve a ročníku podle ŠVP Do života na vlastních nohou s platností od , v a ročníku podle inovovaného ŠVP Do života na vlastních nohou č.j. 1/ účinného od Důvodem inovace ŠVP bylo množství dodatků a především úprava ŠVP v souvislosti s rozhodnutím ředitelky školy o zavedení anglického jazyka již od druhého ročníku. Obě ŠVP plně odpovídají potřebám našich žáků, jejich zákonným zástupcům i pedagogickým pracovníkům. Ve školním roce 2013/2014 jsme také provedli revizi ŠVP tak, aby tento dokument více vyhovoval potřebám vyučujících i žáků. Došlo k drobným změnám ve formulacích v učivu přírodovědy a vlastivědy a dále českého jazyka na 1. stupni. Těmito úpravami nedošlo k podstatným změnám ve struktuře ŠVP. Na 2. stupni došlo ke změnám v souvislosti s opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se změnil Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávaní č.j

6 MSMT_2647/ ze dne 29.ledna Upravený RVP ZV vstoupil v účinnost 1. září V důsledku těchto změn byl vypracován dodatek ke stávajícímu ŠVP. Podle tohoto dodatku se žáci 7. ročníku vzdělávali v dalším cizím jazyce v časové dotaci 2 hodin týdně, žáci 8. ročníků v časové dotaci 3 hodin týdně. Žáků 9. ročníků se tyto změny netýkaly. Časová dotace na výuku druhého cizího jazyka byla čerpána z disponibilních hodin, které byly v předchozích letech využívány pro volitelné předměty. Vzdělávací program Do života na vlastních nohou, platný od Učební plány: 1. stupeň Vzdělávací oblasti ŠVP RVP Vyučovací předměty Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk X X Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Základy informatiky X X X X Člověk a jeho svět Prvouka X X 6 X Vlastivěda X X X X Přírodověda X X X X Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti X CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ X X X X X X 14.0 CELKEM V ROČNÍKU stupeň Vzdělávací oblasti ŠVP RVP Vyučovací předměty Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika 1 X X Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie X X Přírodopis 2 2 X Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova

7 Člověk, podpora a ochrana zdraví X X 3 X 3 X Rodinná výchova 1 1 X X 2 X Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volitelné předměty (Cj2, další viz tabulka) X CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ X X X X X 24.0 CELKEM V ROČNÍKU Vzdělávací program Do života na vlastních nohou, platný od Učební plány: I. stupeň Vzdělávací oblasti ŠVP RVP Vyučovací předměty Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk X X Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Základy informatiky X X X X Člověk a jeho svět Prvouka X X 6 X Vlastivěda X X X X Přírodověda X X X X Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti X CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ X X X X X X 14.0 CELKEM V ROČNÍKU Poznámka: učební plán II. stupně je shodný s učebním plánem v předchozím ŠVP. Povinně volitelné předměty na 2. stupni ROČNÍK Název vyučovacího předmětu Digitální technologie Příprava pokrmů Sportovní hry Výtvarný seminář

8 3. Údaje o pracovnících školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy k Pedagogický sbor je stabilizovaný, tvořený zkušenými pedagogy. Počet pracovníků celkem 73 Počet učitelů ZŠ 41 Počet vychovatelů ŠD 6 Počet asistentů pedagoga 7 Počet správních zaměstnanců ZŠ 12 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících k Pedagogičtí Stupeň Aprobace pracovníci Funkce Úvazek vzdělání 1 Ředitelka 1 VŠ M,Ov 2 Zástupce řed. 1 VŠ M,Tv 3 Zástupce řed. 1 VŠ D,Rj 4 Zástupce řed. 1 VŠ Spec. pedagog 5 Učitelka 1 VŠ I.st 6 Učitelka 1 VŠ I.st. 7 Učitelka 1 VŠ I.st. 8 Učitel 1 VŠ I.st. 9 Učitelka 1 VŠ I.st 10 Učitelka 1 VŠ I.st. 11 Učitelka 1 VŠ I.st. 12 Učitel 1 VŠ I.st. 13 Učitel 1 VŠ I.st. 14 Učitelka 1 VŠ I.st. 15 Učitelka 1 VŠ I.st. 16 Učitelka 1 VŠ I.st. 17 Učitel 1 VŠ I.st. 18 Učitelka 1 VŠ I.st. 19 Učitelka 0,5 VŠ I.st. 19 Asistentka 0,5 VŠ pedagoga 20 Učitel 1 ÚSO X 21 Učitel 1 VŠ M,Tv 22 Učitel 1 VŠ Př,Z,Inf 23 Učitel 1 VŠ Př,Ch 24 Učitelka 1 VŠ D, Rj 25 Učitelka 1 VŠ M,Ch 26 Učitelka 1 VŠ M, Vv 27 Učitelka 1 VŠ M, Ch - 8 -

9 28 Učitelka 1 VŠ Př, Ch 29 Učitelka 1 VŠ Vv, Ov 30 Učitelka 1 VŠ Spec. pedagog 31 Učitelka 1 VŠ Čj, Ov 32 Učitelka 1 VŠ Čj, D 33 Učitelka 1 VŠ I.st. 34 Učitelka 1 VŠ M, Př 35 Učitelka 1 VŠ M, Př 36 Asistentka 0,7 ÚSO pedagoga 37 Asistentka 0,7 ÚSO pedagoga 38 Vychovatelka 1 ÚSO Vych. 39 Vychovatelka 1 ÚSO Vych. 40 Vychovatelka 1 ÚSO Vych. 41 Vychovatelka 0,5 VŠ Vych. 42 Vychovatelka 0,5 ÚSO Vych. 43 Vychovatelka 0,5 ÚSO Vych. 44 Vychovatelka 0,5 ÚSO 45 Učitelka 1 VŠ Spec. ped. 46 Učitelka 1 VŠ Spec. ped. 47 Učitelka 1 VŠ Spec. ped. 48 Učitelka 1 VŠ Spec. ped. 49 Učitelka 1 VŠ Spec. ped. 50 Učitel VŠ Spec. ped. 51 Asistentka 1 ÚSO ped. 52 Asistentka 1 SO ped. 53 Asistentka 0,5 ÚSO ped. 54 Asistentka ped. 0,5 ÚSO 3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících k : Ostatní Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání pracovníci funkce 1 Ekonomka 1 ÚSO 2 Fakturantka 1 ÚSO 3 Administrativní 0,375 ÚSO prac. 4 Školník 1 ÚSO 5 Uklízečka 1 základní 6 Uklízečka 1 základní - 9 -

10 7 Uklízečka 1 SO 8 Uklízečka 1 základní 9 Uklízečka 1 SO 10 Uklízečka 1 SO 11 Uklízečka 1 SO 12 Uklízečka 1 SO Školní jídelna 1 Vedoucí ŠJ 1 ÚSO 2 Vedoucí kuchařka 1 SO 3 Kuchařka 1 SO 4 Kuchařka 1 SO 5 Kuchařka 1 SO 6 Kuchařka 1 SO 7 Kuchařka 1 SO 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Údaje o zápisu k povinné školní docházce počet prvních tříd Do prvních tříd počet odkladů pro školní nastoupilo rok 2012/ Počty žáků přijatých ke studiu a) na víceletá gymnázia z pátého ročníku gymnázia zřiz. krajem 17 b) na střední školy a odborná učiliště počet střední škola obor 2 OA a hotel. škola HB obchodní akademie Akademie, VOŠ, Gymnázium, SOŠ 1 uměleckoprůmyslová malířka skla 2 SŠ informatiky a cestovního ruchu SČMSD informační technologie 5 Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n.s. strojní mechanik 5 Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n.s. strojírenství 1 Gymnázium Humpolec všeobecné 2 Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n.s. informační technologie 1 OA a Hotel. Škola HB ekonomické lyceum

11 1 Česká zemědělská akademie Humpolec opravář zemědělských strojů 1 Obchodní akademie Vlašim zahraniční obchod a mediální komunikace 1 Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava -Helenín malba a ilustrace 2 Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola zdravotní lyceum 1 VOŠ a SOŠ zemědělská Benešova specialista 1 SOŠ a SOU Vlašim kuchař, číšník 1 Střední škola gastronomická a hotelová Praha kuchař, číšník 2 Střední škola obchodu a služeb Jihlava fotograffie a multimédia 1 Česká zemědělská akademie Humpolec instalatér Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba 1 Krčína vodohospodář 2 Česká zemědělská akademie Humpolec automechanik 1 Střední škola stavební elektrikář 1 Mezinárodní konzervatoř Praha populární zpěv 1 SPŠ Kamenická a sochařská konzervátor a restauatér 3 Obchodní a hotelová škola Havlíčkův Brod kuchař, číšník 1 Gymnáium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou gymnázium 1 Česká zemědělská akademie Humpolec opravář zemědělských strojů 1 Štřední škola ekonomiky a cestovního ruchu cestovní ruch 1 Česká lesnická akademie Trutnov lesnictví 1 SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín informační technologie 1 SOŠ SOU řemesel Kutná Hora kuchař, číšník 1 Akademie, VOŠ, Gymnázium, SOŠ uměleckoprůmyslová sociální činnost 2 Akademie, VOŠ, Gymnázium, SOŠ uměleckoprůmyslová bytový architekt 1 Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí autotronik 1 SOŠ a SOU dopravní Čáslav autotronik 1 Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola zdravotnický asistent 1 Česká zemědělská akademie Humpolec kynologie 1 Střední škola obchodu a služeb Jihlava kadeřník 1 Střední odborné učiliště cukrář 3 nezjištěno

12 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1. Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2013/2014:

13 5.2 Žáci s alespoň jednou nedostatečnou Ročník Na konci roku neprospělo Postoupili do dalšího ročníku po opravných zkouškách Celkem

14 5.3 Údaje o integrovaných žácích a) individuálně integrovaní na I. stupni Druh postižení: Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 Vady řeči 0 Tělesné postižení 0 Vývojové poruchy učení 6 Vývojová porucha chování 2 Celkem 8 b) individuálně integrovaní na II. stupni Druh postižení: Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 Vady řeči 1 Tělesné postižení 1 Vývojové poruchy učení 10 Celkem 12 c) skupinově integrovaní Druh postižení: Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 Vady řeči 0 Tělesné postižení 0 Vývojové poruchy učení 15 Celkem 15 d) skupinově integrovaní speciální obor vzdělání Druh postižení: Počet žáků Sluchové postižení

15 Souběžné postižení více vadami 7 Autismus 4 Středně těžké mentální postižení 4 Lehké mentální postižení 14 Zrakové postižení 0 Vady řeči 0 Vývojové poruchy učení 2 Celkem Hodnocení práce výchovných poradců Ve škole pracují tři výchovní poradci: Mgr. Zdenka Urbanová pro II. stupeň ZŠ, Mgr. Jana Čuchalová pro I. stupeň ZŠ a Mgr. Petr Hořejš pro speciální obor. II. stupeň: Oblast profesní orientace: V rámci hodin zaměřených na profesní orientaci se žáci 8. ročníku seznámili s nabídkou učebních a maturitních oborů nejen našeho regionu. Pomocí různých dotazníků a testů osobnosti zjistili předpoklady pro dané studium. Úřad práce v Ledči nad Sázavou zapůjčil pro potřeby školy a žáků DVD s prezentací vybraných profesí. Žáci 9. ročníku navštívili 5. listopadu 2013 burzu škol v Havlíčkově Brodě, Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou a robotizovaného pracoviště a výrobní haly firmy Galatek a.s.. 8. ročník navštívil Střední školu informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. a seznámil se se studijní nabídkou a uplatněním na trhu práce. V listopadu 2013 se uskutečnila schůzka pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku k volbě povolání, které se zúčastnili zástupci středních škol z našeho regionu. Během školního roku byly všechny nabídky středních škol zveřejněny na nástěnce v přízemí budovy B. Aktuální informace týkající se této oblasti jsou umístěny i na webových stránkách naší školy. V 1. kole přijímacího řízení byli 4 žáci přijati až na odvolání. Oblast vzdělávání: Na II. stupni ZŠ se vzdělávalo v běžné třídě 12 individuálně integrovaných žáků a ve skupinové integraci 9 žáků. 2 žáci z 6. ročníku se vzdělávali za pomoci asistenta pedagoga. Pro zkvalitnění výuky žáka s progresivní svalovou dystrofií byl zakoupen notebook. Pro všechny integrované žáky učitelé jednotlivých předmětů vytvořili individuální vzdělávací plán, který byl v souladu se školním vzdělávacím programem a se závěry z vyšetření pedagogicko-psychologických poraden (dále jen PPP). Plány byly v 2. pololetí školního roku zhodnoceny příslušnými vyučujícími a toto zhodnocení bylo zasláno do PPP. Během školního roku byly pravidelně hodnoceny výsledky a průběh vzdělávání zdravotně postižených žáků. V letošním školním roce většina žáků se zdravotním postižením navštěvovala dyslektický kroužek, který byl veden speciálním pedagogem. Asistenti pedagoga absolvovali další vzdělávání pro práci s žáky se zdravotním postižením. Škola spolupracuje s PPP Havlíčkův Brod, PPP Středočeského kraje Kolín a SPC Havlíčkův Brod

16 Oblast řešení výchovných problémů: V září 2013 proběhl v 6. ročníku dvoudenní adaptační kurz, který byl zaměřen na stmelení kolektivu a předcházení sociálně patologických jevů. V průběhu školního roku bylo řešeno mnoho výchovných problémů. Méně závažné problémy (zapomínání, vyrušování atp.) řeší třídní učitelé se zákonnými zástupci. Závažnější problémy (podvody se žákovskou knížkou, hrubé chování vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy atp.) jsou řešeny na linii: třídní učitel výchovný poradce - zástupce ředitele. Zástupce ředitelky pro II. stupeň informuje ředitelku školy na pravidelných poradách vedení. Závažné problémy (větší počet neomluvených hodin, užívání a distribuce tabákových výrobků atp.) se vždy řeší s vedením školy. Při řešení závažných problémů výchovná poradkyně spolupracovala s metodikem primární prevence Mgr. Ludmilou Olišarovou (užívaní a distribuce tabákových výrobků, šikana atp.) a Bc. Michaelou Kotěrovou ( OSPOD Světlá nad Sázavou). K omezení sociálně patologických jevů proběhly pro žáky 9. ročníku besedy s BC. Michaelou Kotěrovou pod názvem Právní vědomí. V květnu 2014 navštívil 6. ročník PhDr. Mgr. Petr Mokrejš (etoped) z důvodu diagnostiky třídních kolektivů a pomoci při zlepšování klimatu třídy. Byla domluvena i spolupráce pro další školní rok. I. stupeň: Oblast vzdělávání Na I. stupni ZŠ se vzdělávalo v běžných třídách 8 individuálně integrovaných žáků a byla zřízena jedna třída s upravenými vzdělávacími programy pro 5. ročník, kterou navštěvovalo 6 zdravotně postižených žáků. 1 žák 1. ročníku se vzdělával za pomoci asistenta pedagoga. Pro zdravotně postižené žáky byly vypracovány individuální vzdělávací plány (dále jen IVP), které byly v souladu s naším ŠVP a doporučeními pedagogicko-psychologických poraden. Zákonní zástupci byli s těmito plány seznámeni. Během I. čtvrtletí školního roku konzultovali třídní učitelé prvních tříd s vedením školy a výchovnou poradkyní žáky, kteří měli výrazné problémy se zvládáním učiva 1. ročníku. Všichni žáci 1. ročníku na konci školního roku prospěli. Oblast profesní orientace Přijímacího řízení na osmiletém gymnáziu se zúčastnilo 17 žáků 5. ročníku, ke studiu byli přijati všichni žáci, kteří se zúčastnili přijímacího řízení. Oblast řešení výchovných problémů Během celého školního roku se učitelé ve spolupráci s výchovnou poradkyní a vedením školy snažili předcházet, popř. řešit sociálně patologické jevy ve třídách. Škola spolupracovala s PPP v Havl. Brodě, pracovníky OSPOD. Speciální obor: Oblast vzdělávání Žáci se vzdělávali v pěti třídách. Ve dvou třídách se vzdělávali těžce zdravotně postižení žáci s těmito diagnózami: souběžné postižení více vadami, autismus a středně těžké mentální postižení. Ve třech třídách se vzdělávali lehce zdravotně postižení žáci s těmito diagnózami: lehké mentální postižení, vývojové poruchy učení, autismus. Žáci jsou do jednotlivých tříd zařazováni na základě doporučení pedagogicko psychologických poraden (PPP) a speciálně pedagogických center (SPC). Někteří zdravotně postižení žáci se vzdělávali podle speciálně pedagogických plánů, které byly vytvořené na základě doporučení PPP a SPC. Zákonní zástupci byli s těmito plány seznámeni

17 Oblast profesní orientace 2 žáci ukončili 10. ročník (zůstávají doma nebo docházejí do Stacionáře v Ledči n. S.). 3 žáci ukončili 9. ročník a byli přijati na střední odborná učiliště do studijních oborů opravář zemědělských strojů a cukrářka. Oblast řešení výchovných problémů Během celého školního roku se učitelé ve spolupráci s výchovným poradcem, vedením školy a zákonnými zástupci snažili předcházet sociálně patologickým jevům a výchovným problémům ve třídách. Ve speciálním oboru nebyl v loňském školním roce zaznamenán žádný zvlášť závažný problém. Všechny problémy byly řešeny třídními učiteli Snížené stupně z chování: a) v pololetí Počet Důvod 2 uspokojivé 3 - napadení spolužáka - nevhodné chování vůči spolužákovi 3 neuspokojivé 0 b) na konci školního roku Počet 2 uspokojivé 0 3 neuspokojivé 0 Ve školním roce 2013/2014 bylo uděleno 14 důtek ředitelky školy, nejčastěji za nekázeň v hodinách, soustavné neplnění školních povinností, podvody v žákovské knížce, neomluvené hodiny, kouření v budově školy a nevhodné chování vůči spolužákům. 5.6 Pochvaly ředitelky školy Ředitelka školy udělila 11 pochval ředitelky školy za úspěšnou reprezentaci školy na krajské či celostátní úrovni. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů (SPJ) Dlouhodobé cíle V rámci všech vyučovacích předmětů, zejména však v občanské výchově, prvouce, vlastivědě, přírodovědě a výchově ke zdraví, jsme vedli žáky k osvojování pozitivního sociálního chování a k rozvoji osobnosti, ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za své chování. Krátkodobé cíle Většina krátkodobých cílů byla splněna. Zákonní zástupci žáků i žáci byli seznámeni s Minimálním preventivním programem (dále MPP) a s postupy školy při řešení sociálně patologických jevů. Seznámení zákonných zástupců s MPP proběhlo na podzimních schůzkách SRPŠ (MPP je také k nahlédnutí na webových stránkách školy). Zákonným zástupcům byla poskytnuta informace o konzultačních hodinách metodiků prevence a výchovných poradců. Ve škole byl zjištěn výskyt sociálně patologických jevů. Na druhém stupni se jednalo se o kouření v budově školy a o agresivitu vůči spolužákovi, na prvním stupni se jednalo o nevhodné chování ke spolužákům. Případy byly šetřeny podle postupů v MPP. Následně byly svolány výchovné komise, kde došlo k projednání přestupků žáků s jejich zákonnými zástupci. Žáci pak byli

18 v souladu se školním řádem a MPP kázeňsky potrestáni. V rámci prevence byl ostatním žákům opět připomenut MPP a školní řád. Žáci byli seznámeni s funkcí a umístěním schránek důvěry. Případné náměty či podněty byly operativně řešeny. Pokračovali jsme ve spolupráci s PPP v Havlíčkově Brodě, s Policií ČR a sociálním kurátorem pro mládež (podrobněji viz seznam akcí). Třídy VI.A, VI.B absolvovaly program na zlepšení vztahů ve třídě pod vedením etopeda pana Mgr. Petra Mokrejše. Tyto programy měly velmi pozitivní ohlas u žáků i učitelů. V měsících září a červnu byly v každé třídě I. stupně provedeny pravidelné preventivní hodiny protidrogové prevence a metodik prevence Mgr. S. Kroutilová realizovala v každé třídě I. stupně hodinu z programu Primární prevence podpory zdraví a předcházení kouření Normální je nekouřit Učební materiály vhodné pro realizaci MPP a výuku jsou soustředěny ve sborovnách. Zde je také k dispozici časopis Prevence. Na prvním stupni byla umístěna nástěnka, kde byly pravidelně uveřejňovány informace týkající se prevence sociálně patologických jevů určené pro žáky a jejich zákonné zástupce. Krátkodobý cíl - zřízení školní nástěnky na II. stupni a vytvoření přehledu probíraných témat MPP v rámci ŠVP se přesouvá na školní rok 2014/2015. SEZNAM AKCÍ Z POHLEDU MPP VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 I. stupeň účast na celosvětové akci World Harmony Run Den se zvířaty - pořádající Středisko volného času, Stanice Pavlov, ZŠ Ledeč n. S. projektový den Stanice Pavlov na Šeptouchově Přírodou krok za krokem den věnovaný prevenci dětských úrazů IV. ročník pořádající Český červený kříž Den s dravci v rámci oslav Dne dětí. 6. ročník adaptační kurz LSVVZ Světlá nad Sázavou preventivní program (p. Mokrejš) preventivní program (p. Mokrejš) 7. ročník LSVVZ Čenkovice v Orlických horách (vedoucí Jan Čáp) 8. ročník beseda Právní vědomí (p. Kotěrová) první pomoc do škol (p. Prchalová) první pomoc do škol (p. Prchalová) první pomoc - sanitka 9.ročník beseda Právní vědomí (p. Kotěrová) beseda Kyberšikana (p. Křoustek) 7. Hodnocení EVVO ve školním roce 2013/2014 Recyklohraní V průběhu celého roku se naše škola aktivně zapojovala do celorepublikového projektu Recyklohraní sběr starých elektrospotřebičů a baterií

19 Exkurze Stanice v Pavlově Předmětem činnosti Stanice Pavlov o.p.s. je trvalé zajištění péče o ohrožené a handicapované živočichy z naší přírody, tedy provoz tzv. záchranné stanice v Kraji Vysočina. Naše škola využívá také nabídky výukových programů Stanice Pavlov. V září 2013 se I. stupeň zúčastnil programu Netopýři - duchové noci. Další exkurze Podblanické ekocentrum ČSOP ve Vlašimi, ZOO Praha a Jihlava, Veterinární ambulanci, ČOV čistička odpadních vod Výstavy V říjnu žáci 1. až 5. ročníku navštívili výstavu drobného zvířectva v Ledči n S. Výukové programy V lednu 2014 jsme využili nabídky společnosti E.ON a pro některé třídy I. stupně zorganizovali zábavně naučný program miseplus+, který částečně probíhal v E.ON Energy Trucku a v odborné pracovně školy. Škola pokračovala v činnosti v rámci celosvětového projektu GLOBE, koordinovaného pražským sdružením TEREZA. Letošní rok jsme se poprvé zúčastnili celorepublikového setkání Globe škol Globe Games 2014 v Třebíči. Ve dnech se 5 žáků naší školy zúčastnilo celostátní konference o životním prostřední Globe Games, kde na studentské konferenci prezentovali svá zjištění o povodních na Olešenském potoce, jak předcházet záplavám a informace o povodních v minulosti. Díky finanční podpoře ze Sdružení Tereza se nám podařilo osázet erozní svah v katastrálním území Číhošť. Žáci VIII.B a přírodovědného kroužku vysázeli celkem 80 listnatých stromků (olše lepkavá, dub letní). Žáci II. st. se zapojili do projektu Jaro ožívá (Spring alive). Jaro ožívá je jednoduchý projekt sledování ptáků. Vše co musíte, udělat je zaznamenat on-line vaše první pozorování vlaštovky, čápa bílého, kukačky, rorýse a vlhy Mnoho žáků z I. st. i z II. stupně se zapojilo do sběru starého papíru a víček od PET lahví. Soustavně jsme se s žáky připravovali na biologickou olympiádu ( II. stupeň) a přírodovědnou soutěž (I. stupeň). Žáci I. stupně si vedli výborně a obsadili přední místa v okrskovém kole ve Světlé nad Sázavou. Dva učitelé naší školy se aktivně zapojili do projektu Badatelé.cz. Hlavním cílem projektu je zavést do výuky takové metody a formy práce, které podporují rozvoj badatelských dovedností žáků prvního a druhého stupně základních škol na území ČR a rozvíjet zájem žáků o přírodovědné obory. Naše škola je jedna ze 6 autorských škol projektu. Projekt se úspěšně dokončuje, bylo přizváno několik nových škol, na kterých se ověřují lekce vytvořené autorskými učiteli. ZOO koutek v pracovně přírodopisu V našem zoo koutku chováme trnorepa skalního, oblovku žravou, krajtu královskou, užovku červenou, pakobylku indickou, želvu nádhernou, raka amerického, blavora žlutého

20 S našimi zvířecími svěřenci jsme se na konci měsíce června opět zúčastnili Dne zvířat, kde hlavně hadí chovanci sklidili velký úspěch. Letošní rok jsme rozšířili náš stánek o stereomikroskopy, kde byli k vidění nejrůznější drobní živočichové z řádů hmyzu. Letos poprvé jsme pro žáky II. stupně připravili přírodovědný kroužek. Kroužku se pravidelně účastnilo asi 15 žáků. Zúčastňovali jsme se nejrůznějších exkurzí (Stanice Pavlov, veterinární ordinace atd.), pracovali jsme na programu Globe, Spring alive atd. 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 1) Vzdělávání vedoucích pracovníků seminář Bakaláři tvorba rozvrhu (M. Štěpánek, P. Vágnerová) Občanský zákoník (M. Štěpánek, P. Vágnerová) 2) Vzdělávání nepedagogických pracovníků školy: uplatnění DPH v neziskové sféře H. Mikulová 3) Oborové vzdělávání Učitelé se převážně vzdělávali v oblasti nových metod práce ve výuce: seminář Instruktor školního florbalu M. Simandl, J. Čáp seminář AJ Primary Essentials P. Vágnerová, S. Kroutilová, P. Holatová, R. Melicharová konference pro učitele Aj S. Kroutilová, M. Barešová jednodenní seminář pro učitele AJ A. Krupičková, P. Holatová, S. Kroutilová Letní škola Fraus český jazyk M. Barešová seminář Brno S. Kroutilová seminář GLOBE Fenologie a klima P. Holatová dyslexie v hodinách Aj S. Kroutilová kurz instruktorů lyžování M. Simand všichni učitelé I.st seminář Náměty pro práci s dětmi s dyslexií - seminář Metoda Hejného pro mírně pokročilé všichni učitelé seminář Rosteme četbou čtení nás baví DVPP probíhalo v souladu se zájmem a potřebami školy a také jejich zaměstnanců. 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Škola prezentuje své aktivity v Ledečských novinách a na internetových stránkách školy, kde je většina akcí doplněna fotodokumentací. Škola se v loňském školním roce veřejnosti prezentovala tradiční akcí pro rodiče a veřejnost, kterou bylo v červnu 2014 Vyřazování deváťáků, vánočním jarmarkem spojeným se dnem otevřených dveří (podrobnosti o výše zmíněných akcích jsou v bodě 9.1.). 9.1 Akce pořádané školou Vyřazování deváťáků 25. června 2014 proběhlo 7. Slavnostní vyřazování deváťáků. Tento den se s žáky 9. ročníku přišli do místní sokolovny rozloučit jejich mladší spolužáci, kteří si pro ně připravili program, ani samotní žáci 9. ročníku nezůstali pozadu a připravili si pro své rodiče a spolužáky divadelní představení Perníková chaloupka

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více