VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole Základní údaje o součástech školy ve škol. roce 2013/ Charakteristika školy 4 2. Vzdělávací program školy 5 3. Údaje o pracovnících školy Základní údaje o pracovnících školy k Údaje o pedagogických pracovnících Údaje o nepedagogických pracovnících 9 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Údaje o zápisu k povinné školní docházce Počty žáků přijatých ke studiu Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2013/ , Opravné zkoušky Údaje o integrovaných žácích Zhodnocení práce výchovných poradců Snížené stupně z chování na konci školního roku 2013/ Pochvaly ředitelky školy Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení EVVO Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce pořádané školou Akce a soutěže pořádané jinými subjekty Hodnocení školního roku ve školní družině Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech Údaje o spolupráci s odborovou organizací Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 1. Základní údaje o škole název školy Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod sídlo školy Ledeč nad Sázavou, Nádražní ulice 780 právní forma příspěvková organizace IČ kontakt tel.: vedení školy ředitelka školy Mgr. Petra Vágnerová zástupce ředitelky pro I. stupeň, statutární zástupce Milan Štěpánek zástupce ředitelky pro II. stupeň Mgr. Ivana Drahokoupilová zástupce ředitelky pro speciální vzdělávání Mgr. Petr Hořejš (od ) zřizovatel název Město Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod adresa Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí č.7 kontakt tel.: školská rada devítičlenná školská rada byla zřízena předseda pan Jaroslav Doležal, místostarosta města místopředseda pan Milan Štěpánek, zástupce ředitelky ZŠ. součásti školy 1. Základní škola kapacita 1118 žáků kapacita (k ) 2. Školní družina kapacita 180 žáků kapacita 192 (k ) 3. Školní jídelna kapacita 1300 jídel odloučená pracoviště školy Ledeč nad Sázavou, Komenského 104 Ledeč nad Sázavou, Komenského 626 (od ) obory vzdělání C/01 Základní škola B/01 Základní škola speciální (od ) B/001 Pomocná škola (od ) - 3 -

4 1.1 Základní údaje o součástech školy ve školním roce 2013 / 2014 Součásti školy Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků Počet žáků na třídu Základní škola běžné třídy stupeň ZŠ běžné třídy ,29 2. stupeň ZŠ běžné třídy ,33 Třídy s uprav. vzdělávacími ,5 programy Třídy spec. oboru ,2 (k ) Školní druž ,17 Školní družina spec. obor (k ) Školní jídelna Charakteristika školy Základní škola se skládá z pěti budov. Ve třech budovách se vyučují žáci, další je tělocvična a jídelna. V budově v Komenského ulici je umístěno 14 tříd I. stupně a jedna třída s upravenými vzdělávacími programy. Kmenové třídy byli v červenci 2013 vybaveny interaktivními dataprojektory a počítači připojenými na internet. Školní družina zde má umístěny dvě stálé místnosti pro svoji ranní činnost. V budově je pracovna výpočetní techniky se 14 počítači připojenými na internet a s dataprojektorem, sborovna vybavená 3 počítači připojenými na internet, tiskárnou, skenerem, kopírkou pro kopírování pracovních listů a dalších materiálů pro žáky, kabinety, sklad učebnic a žákovská knihovna. Dále jsou zde dvě odborné pracovny vybavené dataprojektorem, počítačem a interaktivní tabulí. Jednu učebnu škola pronajímala ZUŠ, která si v této místnosti vytvořila sálek pro divadelní a hudební vystoupení, který využívá i naše škola. Velmi využívaná je malá tělocvična v přízemí této budovy, kterou kromě žáků naší školy navštěvují oddíly TJ Kovofiniš a SVČ Ledeč nad Sázavou. V budově je speciální vchod pro žáky s pohybovými obtížemi a výtah. Ve dvou budovách v Nádražní ulici bylo umístěno 10 tříd II. stupně. 5 kmenových tříd bylo v červenci 2013 vybaveno interaktivními dataprojektory a počítači připojenými na internet. V těchto budovách mohou žáci využívat pracovnu fyziky a chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, zeměpisu, cvičnou kuchyň, pracovnu pro výuku jazyků, pracovnu s keramickou pecí a hrnčířským kruhem, dvě pracovny výpočetní techniky. První pracovna je vybavena 14 počítači, tiskárnou a dataprojektorem. Tato pracovna prošla během hlavních prázdnin celkovou rekonstrukcí a byla dovybavena 6 počítači. Druhá pracovna výpočetní techniky je vybavena 18 počítači připojenými na internet. Většina odborných pracoven je vybavena počítačem připojeným k internetu a dataprojektory. Pracovny zeměpisu a jazyková učebna jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Školní jídelna je umístěna v blízkosti školních budov v Nádražní ulici. V přízemí jídelny jsou školní dílny. Školní jídelna je ve špatném technickém stavu co se týče pláště budovy (špatně těsnící - 4 -

5 okna, neizolovaný obvodní plášť, zatékání atd.). K evidenci strávníků a objednávání stravy je využíván čipový systém. Školní jídelna nabízí 2 krát týdně výběr ze dvou jídel. K převzala Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod činnost Základní školy Habrecká, Ledeč nad Sázavou. Od tohoto data poskytuje naše základní škola vzdělávání také v oborech vzdělání Pomocná škola a Základní škola speciální. Třídy speciálního oboru vzdělávání jsou umístěny v zrekonstruované budově v ul. Komenského 626, která je součástí areálu školy. V této budově bylo umístěno 5 kmenových tříd, počítačová pracovna a cvičná kuchyň. Třídy jsou vybaveny počítačem, dataprojektory a interaktivními tabulemi. Investiční akce rekonstrukce školní cvičné kuchyně nová kuchyňská linka, podlahová krytina, vymalování obnovena výmalba čtyř tříd žákovské knihovny vybaveny novými policemi oprava a nátěry dveří v obou pavilonech školy v Nádražní ul., včetně výměny kování a prahů nové dveře u bočního vchodu v budově v Komenského ul. nákup výškově stavitelného nábytku do jedné kmenové třídy instalace okenních rolet v kmenových třídách v budově školy v Komenského ul. rekonstrukce počítačové pracovny v pavilonu A školy v Nádražní ul. nové rozvody, vymalování, výměna podlahové krytiny, nátěry radiátorů úprava bývalého skladu učebnic v pavilonu B školy v Nádražní ul. na kmenovou třídu výměna podlahové krytiny, osvětlení, provedena výmalba a nátěry radiátorů úprava bývalého kabinetu tělesné výchovy v přízemí pavilonu B školy v Nádražní ul. výměna podlahové krytiny, výmalba, nové osvětlení, nátěry radiátorů přepažení místnosti ekonomického oddělení sádrokartonovou příčkou. 2. Vzdělávací program školy - Do života na vlastních nohou Výuka ve školním roce 2013/2014 probíhala ve a ročníku podle ŠVP Do života na vlastních nohou s platností od , v a ročníku podle inovovaného ŠVP Do života na vlastních nohou č.j. 1/ účinného od Důvodem inovace ŠVP bylo množství dodatků a především úprava ŠVP v souvislosti s rozhodnutím ředitelky školy o zavedení anglického jazyka již od druhého ročníku. Obě ŠVP plně odpovídají potřebám našich žáků, jejich zákonným zástupcům i pedagogickým pracovníkům. Ve školním roce 2013/2014 jsme také provedli revizi ŠVP tak, aby tento dokument více vyhovoval potřebám vyučujících i žáků. Došlo k drobným změnám ve formulacích v učivu přírodovědy a vlastivědy a dále českého jazyka na 1. stupni. Těmito úpravami nedošlo k podstatným změnám ve struktuře ŠVP. Na 2. stupni došlo ke změnám v souvislosti s opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se změnil Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávaní č.j

6 MSMT_2647/ ze dne 29.ledna Upravený RVP ZV vstoupil v účinnost 1. září V důsledku těchto změn byl vypracován dodatek ke stávajícímu ŠVP. Podle tohoto dodatku se žáci 7. ročníku vzdělávali v dalším cizím jazyce v časové dotaci 2 hodin týdně, žáci 8. ročníků v časové dotaci 3 hodin týdně. Žáků 9. ročníků se tyto změny netýkaly. Časová dotace na výuku druhého cizího jazyka byla čerpána z disponibilních hodin, které byly v předchozích letech využívány pro volitelné předměty. Vzdělávací program Do života na vlastních nohou, platný od Učební plány: 1. stupeň Vzdělávací oblasti ŠVP RVP Vyučovací předměty Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk X X Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Základy informatiky X X X X Člověk a jeho svět Prvouka X X 6 X Vlastivěda X X X X Přírodověda X X X X Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti X CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ X X X X X X 14.0 CELKEM V ROČNÍKU stupeň Vzdělávací oblasti ŠVP RVP Vyučovací předměty Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika 1 X X Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie X X Přírodopis 2 2 X Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova

7 Člověk, podpora a ochrana zdraví X X 3 X 3 X Rodinná výchova 1 1 X X 2 X Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volitelné předměty (Cj2, další viz tabulka) X CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ X X X X X 24.0 CELKEM V ROČNÍKU Vzdělávací program Do života na vlastních nohou, platný od Učební plány: I. stupeň Vzdělávací oblasti ŠVP RVP Vyučovací předměty Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk X X Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Základy informatiky X X X X Člověk a jeho svět Prvouka X X 6 X Vlastivěda X X X X Přírodověda X X X X Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti X CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ X X X X X X 14.0 CELKEM V ROČNÍKU Poznámka: učební plán II. stupně je shodný s učebním plánem v předchozím ŠVP. Povinně volitelné předměty na 2. stupni ROČNÍK Název vyučovacího předmětu Digitální technologie Příprava pokrmů Sportovní hry Výtvarný seminář

8 3. Údaje o pracovnících školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy k Pedagogický sbor je stabilizovaný, tvořený zkušenými pedagogy. Počet pracovníků celkem 73 Počet učitelů ZŠ 41 Počet vychovatelů ŠD 6 Počet asistentů pedagoga 7 Počet správních zaměstnanců ZŠ 12 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících k Pedagogičtí Stupeň Aprobace pracovníci Funkce Úvazek vzdělání 1 Ředitelka 1 VŠ M,Ov 2 Zástupce řed. 1 VŠ M,Tv 3 Zástupce řed. 1 VŠ D,Rj 4 Zástupce řed. 1 VŠ Spec. pedagog 5 Učitelka 1 VŠ I.st 6 Učitelka 1 VŠ I.st. 7 Učitelka 1 VŠ I.st. 8 Učitel 1 VŠ I.st. 9 Učitelka 1 VŠ I.st 10 Učitelka 1 VŠ I.st. 11 Učitelka 1 VŠ I.st. 12 Učitel 1 VŠ I.st. 13 Učitel 1 VŠ I.st. 14 Učitelka 1 VŠ I.st. 15 Učitelka 1 VŠ I.st. 16 Učitelka 1 VŠ I.st. 17 Učitel 1 VŠ I.st. 18 Učitelka 1 VŠ I.st. 19 Učitelka 0,5 VŠ I.st. 19 Asistentka 0,5 VŠ pedagoga 20 Učitel 1 ÚSO X 21 Učitel 1 VŠ M,Tv 22 Učitel 1 VŠ Př,Z,Inf 23 Učitel 1 VŠ Př,Ch 24 Učitelka 1 VŠ D, Rj 25 Učitelka 1 VŠ M,Ch 26 Učitelka 1 VŠ M, Vv 27 Učitelka 1 VŠ M, Ch - 8 -

9 28 Učitelka 1 VŠ Př, Ch 29 Učitelka 1 VŠ Vv, Ov 30 Učitelka 1 VŠ Spec. pedagog 31 Učitelka 1 VŠ Čj, Ov 32 Učitelka 1 VŠ Čj, D 33 Učitelka 1 VŠ I.st. 34 Učitelka 1 VŠ M, Př 35 Učitelka 1 VŠ M, Př 36 Asistentka 0,7 ÚSO pedagoga 37 Asistentka 0,7 ÚSO pedagoga 38 Vychovatelka 1 ÚSO Vych. 39 Vychovatelka 1 ÚSO Vych. 40 Vychovatelka 1 ÚSO Vych. 41 Vychovatelka 0,5 VŠ Vych. 42 Vychovatelka 0,5 ÚSO Vych. 43 Vychovatelka 0,5 ÚSO Vych. 44 Vychovatelka 0,5 ÚSO 45 Učitelka 1 VŠ Spec. ped. 46 Učitelka 1 VŠ Spec. ped. 47 Učitelka 1 VŠ Spec. ped. 48 Učitelka 1 VŠ Spec. ped. 49 Učitelka 1 VŠ Spec. ped. 50 Učitel VŠ Spec. ped. 51 Asistentka 1 ÚSO ped. 52 Asistentka 1 SO ped. 53 Asistentka 0,5 ÚSO ped. 54 Asistentka ped. 0,5 ÚSO 3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících k : Ostatní Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání pracovníci funkce 1 Ekonomka 1 ÚSO 2 Fakturantka 1 ÚSO 3 Administrativní 0,375 ÚSO prac. 4 Školník 1 ÚSO 5 Uklízečka 1 základní 6 Uklízečka 1 základní - 9 -

10 7 Uklízečka 1 SO 8 Uklízečka 1 základní 9 Uklízečka 1 SO 10 Uklízečka 1 SO 11 Uklízečka 1 SO 12 Uklízečka 1 SO Školní jídelna 1 Vedoucí ŠJ 1 ÚSO 2 Vedoucí kuchařka 1 SO 3 Kuchařka 1 SO 4 Kuchařka 1 SO 5 Kuchařka 1 SO 6 Kuchařka 1 SO 7 Kuchařka 1 SO 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Údaje o zápisu k povinné školní docházce počet prvních tříd Do prvních tříd počet odkladů pro školní nastoupilo rok 2012/ Počty žáků přijatých ke studiu a) na víceletá gymnázia z pátého ročníku gymnázia zřiz. krajem 17 b) na střední školy a odborná učiliště počet střední škola obor 2 OA a hotel. škola HB obchodní akademie Akademie, VOŠ, Gymnázium, SOŠ 1 uměleckoprůmyslová malířka skla 2 SŠ informatiky a cestovního ruchu SČMSD informační technologie 5 Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n.s. strojní mechanik 5 Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n.s. strojírenství 1 Gymnázium Humpolec všeobecné 2 Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n.s. informační technologie 1 OA a Hotel. Škola HB ekonomické lyceum

11 1 Česká zemědělská akademie Humpolec opravář zemědělských strojů 1 Obchodní akademie Vlašim zahraniční obchod a mediální komunikace 1 Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava -Helenín malba a ilustrace 2 Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola zdravotní lyceum 1 VOŠ a SOŠ zemědělská Benešova specialista 1 SOŠ a SOU Vlašim kuchař, číšník 1 Střední škola gastronomická a hotelová Praha kuchař, číšník 2 Střední škola obchodu a služeb Jihlava fotograffie a multimédia 1 Česká zemědělská akademie Humpolec instalatér Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba 1 Krčína vodohospodář 2 Česká zemědělská akademie Humpolec automechanik 1 Střední škola stavební elektrikář 1 Mezinárodní konzervatoř Praha populární zpěv 1 SPŠ Kamenická a sochařská konzervátor a restauatér 3 Obchodní a hotelová škola Havlíčkův Brod kuchař, číšník 1 Gymnáium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou gymnázium 1 Česká zemědělská akademie Humpolec opravář zemědělských strojů 1 Štřední škola ekonomiky a cestovního ruchu cestovní ruch 1 Česká lesnická akademie Trutnov lesnictví 1 SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín informační technologie 1 SOŠ SOU řemesel Kutná Hora kuchař, číšník 1 Akademie, VOŠ, Gymnázium, SOŠ uměleckoprůmyslová sociální činnost 2 Akademie, VOŠ, Gymnázium, SOŠ uměleckoprůmyslová bytový architekt 1 Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí autotronik 1 SOŠ a SOU dopravní Čáslav autotronik 1 Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola zdravotnický asistent 1 Česká zemědělská akademie Humpolec kynologie 1 Střední škola obchodu a služeb Jihlava kadeřník 1 Střední odborné učiliště cukrář 3 nezjištěno

12 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1. Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2013/2014:

13 5.2 Žáci s alespoň jednou nedostatečnou Ročník Na konci roku neprospělo Postoupili do dalšího ročníku po opravných zkouškách Celkem

14 5.3 Údaje o integrovaných žácích a) individuálně integrovaní na I. stupni Druh postižení: Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 Vady řeči 0 Tělesné postižení 0 Vývojové poruchy učení 6 Vývojová porucha chování 2 Celkem 8 b) individuálně integrovaní na II. stupni Druh postižení: Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 Vady řeči 1 Tělesné postižení 1 Vývojové poruchy učení 10 Celkem 12 c) skupinově integrovaní Druh postižení: Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 Vady řeči 0 Tělesné postižení 0 Vývojové poruchy učení 15 Celkem 15 d) skupinově integrovaní speciální obor vzdělání Druh postižení: Počet žáků Sluchové postižení

15 Souběžné postižení více vadami 7 Autismus 4 Středně těžké mentální postižení 4 Lehké mentální postižení 14 Zrakové postižení 0 Vady řeči 0 Vývojové poruchy učení 2 Celkem Hodnocení práce výchovných poradců Ve škole pracují tři výchovní poradci: Mgr. Zdenka Urbanová pro II. stupeň ZŠ, Mgr. Jana Čuchalová pro I. stupeň ZŠ a Mgr. Petr Hořejš pro speciální obor. II. stupeň: Oblast profesní orientace: V rámci hodin zaměřených na profesní orientaci se žáci 8. ročníku seznámili s nabídkou učebních a maturitních oborů nejen našeho regionu. Pomocí různých dotazníků a testů osobnosti zjistili předpoklady pro dané studium. Úřad práce v Ledči nad Sázavou zapůjčil pro potřeby školy a žáků DVD s prezentací vybraných profesí. Žáci 9. ročníku navštívili 5. listopadu 2013 burzu škol v Havlíčkově Brodě, Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou a robotizovaného pracoviště a výrobní haly firmy Galatek a.s.. 8. ročník navštívil Střední školu informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. a seznámil se se studijní nabídkou a uplatněním na trhu práce. V listopadu 2013 se uskutečnila schůzka pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku k volbě povolání, které se zúčastnili zástupci středních škol z našeho regionu. Během školního roku byly všechny nabídky středních škol zveřejněny na nástěnce v přízemí budovy B. Aktuální informace týkající se této oblasti jsou umístěny i na webových stránkách naší školy. V 1. kole přijímacího řízení byli 4 žáci přijati až na odvolání. Oblast vzdělávání: Na II. stupni ZŠ se vzdělávalo v běžné třídě 12 individuálně integrovaných žáků a ve skupinové integraci 9 žáků. 2 žáci z 6. ročníku se vzdělávali za pomoci asistenta pedagoga. Pro zkvalitnění výuky žáka s progresivní svalovou dystrofií byl zakoupen notebook. Pro všechny integrované žáky učitelé jednotlivých předmětů vytvořili individuální vzdělávací plán, který byl v souladu se školním vzdělávacím programem a se závěry z vyšetření pedagogicko-psychologických poraden (dále jen PPP). Plány byly v 2. pololetí školního roku zhodnoceny příslušnými vyučujícími a toto zhodnocení bylo zasláno do PPP. Během školního roku byly pravidelně hodnoceny výsledky a průběh vzdělávání zdravotně postižených žáků. V letošním školním roce většina žáků se zdravotním postižením navštěvovala dyslektický kroužek, který byl veden speciálním pedagogem. Asistenti pedagoga absolvovali další vzdělávání pro práci s žáky se zdravotním postižením. Škola spolupracuje s PPP Havlíčkův Brod, PPP Středočeského kraje Kolín a SPC Havlíčkův Brod

16 Oblast řešení výchovných problémů: V září 2013 proběhl v 6. ročníku dvoudenní adaptační kurz, který byl zaměřen na stmelení kolektivu a předcházení sociálně patologických jevů. V průběhu školního roku bylo řešeno mnoho výchovných problémů. Méně závažné problémy (zapomínání, vyrušování atp.) řeší třídní učitelé se zákonnými zástupci. Závažnější problémy (podvody se žákovskou knížkou, hrubé chování vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy atp.) jsou řešeny na linii: třídní učitel výchovný poradce - zástupce ředitele. Zástupce ředitelky pro II. stupeň informuje ředitelku školy na pravidelných poradách vedení. Závažné problémy (větší počet neomluvených hodin, užívání a distribuce tabákových výrobků atp.) se vždy řeší s vedením školy. Při řešení závažných problémů výchovná poradkyně spolupracovala s metodikem primární prevence Mgr. Ludmilou Olišarovou (užívaní a distribuce tabákových výrobků, šikana atp.) a Bc. Michaelou Kotěrovou ( OSPOD Světlá nad Sázavou). K omezení sociálně patologických jevů proběhly pro žáky 9. ročníku besedy s BC. Michaelou Kotěrovou pod názvem Právní vědomí. V květnu 2014 navštívil 6. ročník PhDr. Mgr. Petr Mokrejš (etoped) z důvodu diagnostiky třídních kolektivů a pomoci při zlepšování klimatu třídy. Byla domluvena i spolupráce pro další školní rok. I. stupeň: Oblast vzdělávání Na I. stupni ZŠ se vzdělávalo v běžných třídách 8 individuálně integrovaných žáků a byla zřízena jedna třída s upravenými vzdělávacími programy pro 5. ročník, kterou navštěvovalo 6 zdravotně postižených žáků. 1 žák 1. ročníku se vzdělával za pomoci asistenta pedagoga. Pro zdravotně postižené žáky byly vypracovány individuální vzdělávací plány (dále jen IVP), které byly v souladu s naším ŠVP a doporučeními pedagogicko-psychologických poraden. Zákonní zástupci byli s těmito plány seznámeni. Během I. čtvrtletí školního roku konzultovali třídní učitelé prvních tříd s vedením školy a výchovnou poradkyní žáky, kteří měli výrazné problémy se zvládáním učiva 1. ročníku. Všichni žáci 1. ročníku na konci školního roku prospěli. Oblast profesní orientace Přijímacího řízení na osmiletém gymnáziu se zúčastnilo 17 žáků 5. ročníku, ke studiu byli přijati všichni žáci, kteří se zúčastnili přijímacího řízení. Oblast řešení výchovných problémů Během celého školního roku se učitelé ve spolupráci s výchovnou poradkyní a vedením školy snažili předcházet, popř. řešit sociálně patologické jevy ve třídách. Škola spolupracovala s PPP v Havl. Brodě, pracovníky OSPOD. Speciální obor: Oblast vzdělávání Žáci se vzdělávali v pěti třídách. Ve dvou třídách se vzdělávali těžce zdravotně postižení žáci s těmito diagnózami: souběžné postižení více vadami, autismus a středně těžké mentální postižení. Ve třech třídách se vzdělávali lehce zdravotně postižení žáci s těmito diagnózami: lehké mentální postižení, vývojové poruchy učení, autismus. Žáci jsou do jednotlivých tříd zařazováni na základě doporučení pedagogicko psychologických poraden (PPP) a speciálně pedagogických center (SPC). Někteří zdravotně postižení žáci se vzdělávali podle speciálně pedagogických plánů, které byly vytvořené na základě doporučení PPP a SPC. Zákonní zástupci byli s těmito plány seznámeni

17 Oblast profesní orientace 2 žáci ukončili 10. ročník (zůstávají doma nebo docházejí do Stacionáře v Ledči n. S.). 3 žáci ukončili 9. ročník a byli přijati na střední odborná učiliště do studijních oborů opravář zemědělských strojů a cukrářka. Oblast řešení výchovných problémů Během celého školního roku se učitelé ve spolupráci s výchovným poradcem, vedením školy a zákonnými zástupci snažili předcházet sociálně patologickým jevům a výchovným problémům ve třídách. Ve speciálním oboru nebyl v loňském školním roce zaznamenán žádný zvlášť závažný problém. Všechny problémy byly řešeny třídními učiteli Snížené stupně z chování: a) v pololetí Počet Důvod 2 uspokojivé 3 - napadení spolužáka - nevhodné chování vůči spolužákovi 3 neuspokojivé 0 b) na konci školního roku Počet 2 uspokojivé 0 3 neuspokojivé 0 Ve školním roce 2013/2014 bylo uděleno 14 důtek ředitelky školy, nejčastěji za nekázeň v hodinách, soustavné neplnění školních povinností, podvody v žákovské knížce, neomluvené hodiny, kouření v budově školy a nevhodné chování vůči spolužákům. 5.6 Pochvaly ředitelky školy Ředitelka školy udělila 11 pochval ředitelky školy za úspěšnou reprezentaci školy na krajské či celostátní úrovni. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů (SPJ) Dlouhodobé cíle V rámci všech vyučovacích předmětů, zejména však v občanské výchově, prvouce, vlastivědě, přírodovědě a výchově ke zdraví, jsme vedli žáky k osvojování pozitivního sociálního chování a k rozvoji osobnosti, ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za své chování. Krátkodobé cíle Většina krátkodobých cílů byla splněna. Zákonní zástupci žáků i žáci byli seznámeni s Minimálním preventivním programem (dále MPP) a s postupy školy při řešení sociálně patologických jevů. Seznámení zákonných zástupců s MPP proběhlo na podzimních schůzkách SRPŠ (MPP je také k nahlédnutí na webových stránkách školy). Zákonným zástupcům byla poskytnuta informace o konzultačních hodinách metodiků prevence a výchovných poradců. Ve škole byl zjištěn výskyt sociálně patologických jevů. Na druhém stupni se jednalo se o kouření v budově školy a o agresivitu vůči spolužákovi, na prvním stupni se jednalo o nevhodné chování ke spolužákům. Případy byly šetřeny podle postupů v MPP. Následně byly svolány výchovné komise, kde došlo k projednání přestupků žáků s jejich zákonnými zástupci. Žáci pak byli

18 v souladu se školním řádem a MPP kázeňsky potrestáni. V rámci prevence byl ostatním žákům opět připomenut MPP a školní řád. Žáci byli seznámeni s funkcí a umístěním schránek důvěry. Případné náměty či podněty byly operativně řešeny. Pokračovali jsme ve spolupráci s PPP v Havlíčkově Brodě, s Policií ČR a sociálním kurátorem pro mládež (podrobněji viz seznam akcí). Třídy VI.A, VI.B absolvovaly program na zlepšení vztahů ve třídě pod vedením etopeda pana Mgr. Petra Mokrejše. Tyto programy měly velmi pozitivní ohlas u žáků i učitelů. V měsících září a červnu byly v každé třídě I. stupně provedeny pravidelné preventivní hodiny protidrogové prevence a metodik prevence Mgr. S. Kroutilová realizovala v každé třídě I. stupně hodinu z programu Primární prevence podpory zdraví a předcházení kouření Normální je nekouřit Učební materiály vhodné pro realizaci MPP a výuku jsou soustředěny ve sborovnách. Zde je také k dispozici časopis Prevence. Na prvním stupni byla umístěna nástěnka, kde byly pravidelně uveřejňovány informace týkající se prevence sociálně patologických jevů určené pro žáky a jejich zákonné zástupce. Krátkodobý cíl - zřízení školní nástěnky na II. stupni a vytvoření přehledu probíraných témat MPP v rámci ŠVP se přesouvá na školní rok 2014/2015. SEZNAM AKCÍ Z POHLEDU MPP VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 I. stupeň účast na celosvětové akci World Harmony Run Den se zvířaty - pořádající Středisko volného času, Stanice Pavlov, ZŠ Ledeč n. S. projektový den Stanice Pavlov na Šeptouchově Přírodou krok za krokem den věnovaný prevenci dětských úrazů IV. ročník pořádající Český červený kříž Den s dravci v rámci oslav Dne dětí. 6. ročník adaptační kurz LSVVZ Světlá nad Sázavou preventivní program (p. Mokrejš) preventivní program (p. Mokrejš) 7. ročník LSVVZ Čenkovice v Orlických horách (vedoucí Jan Čáp) 8. ročník beseda Právní vědomí (p. Kotěrová) první pomoc do škol (p. Prchalová) první pomoc do škol (p. Prchalová) první pomoc - sanitka 9.ročník beseda Právní vědomí (p. Kotěrová) beseda Kyberšikana (p. Křoustek) 7. Hodnocení EVVO ve školním roce 2013/2014 Recyklohraní V průběhu celého roku se naše škola aktivně zapojovala do celorepublikového projektu Recyklohraní sběr starých elektrospotřebičů a baterií

19 Exkurze Stanice v Pavlově Předmětem činnosti Stanice Pavlov o.p.s. je trvalé zajištění péče o ohrožené a handicapované živočichy z naší přírody, tedy provoz tzv. záchranné stanice v Kraji Vysočina. Naše škola využívá také nabídky výukových programů Stanice Pavlov. V září 2013 se I. stupeň zúčastnil programu Netopýři - duchové noci. Další exkurze Podblanické ekocentrum ČSOP ve Vlašimi, ZOO Praha a Jihlava, Veterinární ambulanci, ČOV čistička odpadních vod Výstavy V říjnu žáci 1. až 5. ročníku navštívili výstavu drobného zvířectva v Ledči n S. Výukové programy V lednu 2014 jsme využili nabídky společnosti E.ON a pro některé třídy I. stupně zorganizovali zábavně naučný program miseplus+, který částečně probíhal v E.ON Energy Trucku a v odborné pracovně školy. Škola pokračovala v činnosti v rámci celosvětového projektu GLOBE, koordinovaného pražským sdružením TEREZA. Letošní rok jsme se poprvé zúčastnili celorepublikového setkání Globe škol Globe Games 2014 v Třebíči. Ve dnech se 5 žáků naší školy zúčastnilo celostátní konference o životním prostřední Globe Games, kde na studentské konferenci prezentovali svá zjištění o povodních na Olešenském potoce, jak předcházet záplavám a informace o povodních v minulosti. Díky finanční podpoře ze Sdružení Tereza se nám podařilo osázet erozní svah v katastrálním území Číhošť. Žáci VIII.B a přírodovědného kroužku vysázeli celkem 80 listnatých stromků (olše lepkavá, dub letní). Žáci II. st. se zapojili do projektu Jaro ožívá (Spring alive). Jaro ožívá je jednoduchý projekt sledování ptáků. Vše co musíte, udělat je zaznamenat on-line vaše první pozorování vlaštovky, čápa bílého, kukačky, rorýse a vlhy Mnoho žáků z I. st. i z II. stupně se zapojilo do sběru starého papíru a víček od PET lahví. Soustavně jsme se s žáky připravovali na biologickou olympiádu ( II. stupeň) a přírodovědnou soutěž (I. stupeň). Žáci I. stupně si vedli výborně a obsadili přední místa v okrskovém kole ve Světlé nad Sázavou. Dva učitelé naší školy se aktivně zapojili do projektu Badatelé.cz. Hlavním cílem projektu je zavést do výuky takové metody a formy práce, které podporují rozvoj badatelských dovedností žáků prvního a druhého stupně základních škol na území ČR a rozvíjet zájem žáků o přírodovědné obory. Naše škola je jedna ze 6 autorských škol projektu. Projekt se úspěšně dokončuje, bylo přizváno několik nových škol, na kterých se ověřují lekce vytvořené autorskými učiteli. ZOO koutek v pracovně přírodopisu V našem zoo koutku chováme trnorepa skalního, oblovku žravou, krajtu královskou, užovku červenou, pakobylku indickou, želvu nádhernou, raka amerického, blavora žlutého

20 S našimi zvířecími svěřenci jsme se na konci měsíce června opět zúčastnili Dne zvířat, kde hlavně hadí chovanci sklidili velký úspěch. Letošní rok jsme rozšířili náš stánek o stereomikroskopy, kde byli k vidění nejrůznější drobní živočichové z řádů hmyzu. Letos poprvé jsme pro žáky II. stupně připravili přírodovědný kroužek. Kroužku se pravidelně účastnilo asi 15 žáků. Zúčastňovali jsme se nejrůznějších exkurzí (Stanice Pavlov, veterinární ordinace atd.), pracovali jsme na programu Globe, Spring alive atd. 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 1) Vzdělávání vedoucích pracovníků seminář Bakaláři tvorba rozvrhu (M. Štěpánek, P. Vágnerová) Občanský zákoník (M. Štěpánek, P. Vágnerová) 2) Vzdělávání nepedagogických pracovníků školy: uplatnění DPH v neziskové sféře H. Mikulová 3) Oborové vzdělávání Učitelé se převážně vzdělávali v oblasti nových metod práce ve výuce: seminář Instruktor školního florbalu M. Simandl, J. Čáp seminář AJ Primary Essentials P. Vágnerová, S. Kroutilová, P. Holatová, R. Melicharová konference pro učitele Aj S. Kroutilová, M. Barešová jednodenní seminář pro učitele AJ A. Krupičková, P. Holatová, S. Kroutilová Letní škola Fraus český jazyk M. Barešová seminář Brno S. Kroutilová seminář GLOBE Fenologie a klima P. Holatová dyslexie v hodinách Aj S. Kroutilová kurz instruktorů lyžování M. Simand všichni učitelé I.st seminář Náměty pro práci s dětmi s dyslexií - seminář Metoda Hejného pro mírně pokročilé všichni učitelé seminář Rosteme četbou čtení nás baví DVPP probíhalo v souladu se zájmem a potřebami školy a také jejich zaměstnanců. 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Škola prezentuje své aktivity v Ledečských novinách a na internetových stránkách školy, kde je většina akcí doplněna fotodokumentací. Škola se v loňském školním roce veřejnosti prezentovala tradiční akcí pro rodiče a veřejnost, kterou bylo v červnu 2014 Vyřazování deváťáků, vánočním jarmarkem spojeným se dnem otevřených dveří (podrobnosti o výše zmíněných akcích jsou v bodě 9.1.). 9.1 Akce pořádané školou Vyřazování deváťáků 25. června 2014 proběhlo 7. Slavnostní vyřazování deváťáků. Tento den se s žáky 9. ročníku přišli do místní sokolovny rozloučit jejich mladší spolužáci, kteří si pro ně připravili program, ani samotní žáci 9. ročníku nezůstali pozadu a připravili si pro své rodiče a spolužáky divadelní představení Perníková chaloupka

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva za školní rok 2002 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ

Výroční zpráva za školní rok 2002 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ Výroční zpráva za školní rok 2002 2013/2014 / 2003 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 0 OBSAH: I) Úvod II) Počet žáků a tříd III) Učební plán IV) Údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více