Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Č.j. MŠ/181/2010 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ústřední téma školy: Poznáváme všemi smysly Mateřská škola Motto: Správně vidíme jen srdcem

2 Identifikační údaje Adresa zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695, Zlín, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Jana Gavendová Místo poskytování služeb Mateřské školy: Zlín, Mostní 2397, Telefon a fax: Mobilní telefon: Historie: od roku 1975 do roku 1990 MŠ ortoptická, zřizovatel MěNV Gottwaldov zřizovatel Jm KNV Brno MŠ pro zrakově postižené, zřizovatel MŠMT ČR od zřizovatel Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně od Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, zřizovatel Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Mateřská škola vychovává a vzdělává děti se zrakovým, mentálním postižením a s jinými typy zdravotního postižení. Provoz MŠ: hodin Personální obsazení: Ředitelka Učitelka v MŠ, osoba pověřená vedením MŠ Učitelka v MŠ Učitelka v MŠ Učitelka v MŠ Učitelka v MŠ + logopedie Provozní pracovnice MŠ - úklid Oftalmolog Platnost ŠVP PV na období 5 let / / Projednáno na pedagogické radě ŠVPPV platný od

3 1. úprava ŠVPPV Projednáno na pedagogické radě úprava ŠVPPV Projednáno na pedagogické radě úprava ŠVP PV Projednáno na pedagogické radě ŠVPPV zpracovala: Bc. Ivana Vicherková, Mgr.Miroslava Urbánková 1. úpravu ŠVPPV zpracovala: Mgr. Ivana Vicherková, Mgr. Kristina Balunová 2. úpravu ŠVPPV zpracovala: Mgr. Ivana Vicherková 3. úpravu ŠVPPV zpracovaly: učitelky MŠ a Mgr. Ivana Vicherková Mgr. Jana Gavendová ředitelka školy

4 Charakteristika školy Mateřská škola (MŠ) se nachází jako detašované pracoviště zařízení DD, MŠ, ZŠ a PRŠ Zlín Lazy v městské čtvrti Letná ve Zlíně. Zřizuje ji Zlínský kraj a je jedinou mateřskou školou pro děti se zdravotním postižením ve Zlíně a okolí. Do mateřské školy přijímáme děti se zrakovým, mentálním a kombinovaným postižením, poruchou autistického spektra a jinými vzdělávacími speciálními potřebami. Děti do MŠ přijímá ředitelka školy na základě doporučení školského poradenského zařízení. Prostory MŠ jsou upraveny tak, aby vyhovovaly požadavkům dětí s postižením. Celá MŠ je řešena bezbariérově, s bezbariérovým vstupem a šikmou schodišťovou plošinou. Mateřská škola má dvě nově zrekonstruované třídy, kapacita MŠ je 24 dětí. S dětmi pracují 4 kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané učitelky. Třídy MŠ a prostory MŠ jsou vybaveny speciálními pomůckami a přístroji, které jsou každodenně využívány k reedukaci a kompenzaci vad dětí a pro individuální práci s dětmi se zrakovým, mentálním, kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra. MŠ zajišťuje komplexní péči a individuální reedukační a kompenzační postupy u jednotlivých dětí podle druhu a stupně postižení, veškeré činnosti v rámci MŠ respektují možnosti dítěte, dětem je v maximálně možné míře věnován individuální přístup. Důležitou náplní práce MŠ je kompenzace a reedukace zrakových vad dětí předškolního věku ve spojení s jejich výchovou a vzděláváním, přípravou na vstup do ZŠ a začleněním do běžného života. Mateřská škola má pro zajišťování komplexní péče o zrakově postižené děti velmi dobré zázemí /speciální přístroje a pomůcky, kvalifikovaný personál/. Významnou součástí náplně práce MŠ je příprava těžce zrakově postižených dětí na úspěšnou integraci dětí do běžných ZŠ v místě jejich bydliště. Mateřská škola pracuje podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Výchovně vzdělávací činnosti probíhají ve dvou třídách. Děti jsou do tříd rozděleny podle druhu postižení. I. třída sluníčka jsou zde přijímány děti od 3 do 6(7)let. Tato třída je určena především pro děti s mentálním postižením. Kapacita třídy je 10 dětí. Činnosti jsou zde zaměřeny převážně na adaptaci dětí na prostředí MŠ, sebeobslužné a pracovní činnosti, osvojení si hygienických návyků, rozvoj komunikačních dovedností, seznamování s organizací činností, nácvik veškerých dovedností souvisejících s reedukací a kompenzací směřující k dosažení co největší samostatnosti těchto dětí a postupnou přípravu na vstup do základního vzdělávání. Osvojování vědomostí a dovedností probíhá v souladu s individuálními potřebami dětí a ve shodě s ŠVP PV. II. třída sovičky - do této třídy jsou zařazovány děti s různým typem a stupněm zrakového postižení ve věku od 3 do 6(7) let. Kapacita třídy pro děti se zrakovým postižením je 14 dětí. Činnosti v této třídě jsou zaměřeny především na reedukaci a kompenzaci zrakových vad dětí. Děti si osvojují veškeré dovednosti, systematicky rozvíjí své schopnosti a poznatky ve shodě

5 s ŠVP pro předškolní vzdělávání. Hlavním cílem je příprava zrakově postiženého dítěte na vstup do běžné ZŠ, rozvoj schopnosti učit se, být aktivní. MŠ úzce spolupracuje s pracovníky Speciálně pedagogických center (SPC), využívá jejich služeb. Pracovníci SPC provádí diagnostiku, stanovují rehabilitační postupy, spolupracují na vypracování reedukačních a kompenzačních postupů. Učitelky MŠ využívají veškeré speciální přístroje a pomůcky k individuálním nácvikům. Součástí MŠ je i nově zrekonstruovaná hrací plocha v areálu hřiště ZŠ Mostní Zlín, která bude dětem sloužit od března Organizace scházení a vyzvedávání dětí: Provoz MŠ je od 6.30 hodin do hodin. Děti se v časných ranních hodinách schází ve třídě soviček. V 7.30 hod. se děti přesunou do svých kmenových tříd. Po 7.30h přivádí rodiče své děti již do kmenových tříd. V odpoledních hodinách pondělí čtvrtek si rodiče vyzvedávají své děti v době od hod. v kmenových třídách, po 15 hodině ve třídě soviček. V pátek si rodiče vyzvedávají děti v době od v kmenových třídách, od ve třídě soviček. Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Do mateřské školy přijímá děti ředitelka školy na základě doporučení školského poradenského zařízení a podle následujících kritérií: Třída pro děti s mentálním postižením 1. Děti s mentálním postižením s upřednostněním dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 2. Děti s jiným zdravotním postižením, jejichž počet nepřesáhne 25% nejvyššího počtu dětí ve třídě Třída pro děti se zrakovým postižením 1. Děti se zrakovým postižením s upřednostněním dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 2. Děti s jiným zdravotním postižením, jejichž počet nepřesáhne 25% nejvyššího počtu dětí ve třídě Zápis do mateřské školy probíhá individuálně. Děti jsou přijímány v průběhu celého školního roku.

6 Ústřední téma školy Poznáváme všemi smysly Ústřední téma vyjadřuje filozofii mateřské školy. Veškeré činnosti realizované v mateřské škole směřují k tomu, aby děti s různými typy a stupni postižení byly schopny za využití zraku, ale i jiného kompenzačního smyslu (sluchu, hmatu, čichu) pokračovat v dalším vzdělávání a byly dobře připraveny na další život. Obsah vzdělávání Obsah je uzpůsoben tak, aby vyhovoval dětem vzhledem k věku a typu postižení. Obsah je rozdělen do 5 tématických bloků. Celý obsah je vypracován pouze rámcově, tedy tak, aby mohl být v průběhu realizace doplňován, měněn a obohacován v závislosti na složení dětí v jednotlivých třídách. Celý obsah je dále rozpracován v Třídních vzdělávacích programech. Průběžně je možno zařazovat tzv. Hrací dny. Jsou to dny, kdy hra dětí koresponduje s daným tématem a přerušení hry by bylo v daný okamžik násilné a z pedagogického hlediska nevhodné. Hrací hry nenahrazují didakticky cílené činnosti, proto jejich počet by neměl přesáhnout čtyři dny v měsíci. K tomu, aby se mohly jednotlivé bloky realizovat, uplatňujeme tyto prostředky: - tvořivé a námětové hry - pohybové a relaxační činnosti - didaktické hry - prožitkové, situační a kooperativní učení - sociální učení - manipulační a pracovní aktivity - sportovní aktivity - poznávací vycházky - školní slavnosti a zábavy - dramatické hry a činnosti - společné akce dětí a rodičů - kulturní vyžití návštěvy divadelních a hudebních představení, účast na dětských pořadech

7 Cíle mateřské školy Hlavním cílem školy je: - Vzdělávat a vychovávat děti se specifickými vzdělávacími potřebami. - Připravit děti na další vzdělávání a pro plnohodnotný život. - Učit děti v maximálně možné míře využívat zrak a ostatní smysly k získávání poznatků o světě s využitím nejrůznějších forem učení. Rámcové cíle v dlouhodobém horizontu: 1. Úprava funkčních zrakových vad. 2. Příprava dětí se specifickými vzdělávacími potřebami na vstup do základní školy. 3. Příprava těžce zrakově postižených dětí na úspěšnou integraci do běžných škol, dětí s mentálním a kombinovaným postižením na další vzdělávání dle jejich individuálních předpokladů. 4. Osvojení si hodnot důležitých pro další život a rozvoj komunikativních dovedností dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. 5. Rozvoj sebevědomí dítěte s postižením, jeho samostatnosti a získání zdravé sebedůvěry. 6. Celkový rozvoj dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a jejich schopnosti učit se v rozsahu osobních předpokladů, klást na tyto děti požadavky přiměřené jejich psychické a sociální vyspělosti a osvojení si kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a učení Veškeré cíle jsou realizovány se všemi dětmi mateřské školy. Při realizaci cílů je vždy uplatňován individuální přístup ke každému dítěti jako jedinečné a neopakovatelné osobnosti a vždy je přihlédnuto ke druhu a stupni postižení. Činnosti jsou zařazovány na základě zájmů dětí, učitelky při výběru cíle vychází z individuální volby a aktivní účasti dítěte, je uplatňován didaktický styl s nabídkou.

8 Tématické bloky Já a moje školka Moje barevná očekávání Čím budu Já a příroda kolem nás Jsem zvídavý Já a moje školka Prostřednictvím tématického bloku Já a moje školka se chci naučit na základě svých schopností a individuálních předpokladů vše o svém těle, rozvíjet své správné chování vůči ostatním lidem a kamarádům, chci znát místo, ve kterém žiji a kam chodím do školky, všímat si svého okolí a změn v přírodě. Umět se chovat bezpečně. Plněno v období září říjen Mým cílem je: Dovědět se poznatky o svém těle a jeho stavbě Rozvíjet jemnou a hrubou motoriku Učit se správným hygienickým návykům Naučit se základům sebeobsluhy Správně používat zrak, pokud nevidím, tak sluch, hmat i čich Vědět, jak pečovat o své zdraví Být zvídavý, projevovat zájem o změny ve svém okolí a v přírodě Naučit se komunikovat se svým okolím Na základě svých možností umět komunikovat s kamarády, nestydět se Být pozorný a umět naslouchat Mít spousty kamarádů Znát místo, kde žiji i místo, kde je moje školka Znát dopravní prostředky a bezpečnost při chování na silnici Dodržovat režim dne Umět se najíst, udržovat pořádek ve svých věcech, uklízet si po sobě Být zdvořilý Nikomu neubližovat

9 K tomu abych to všechno zvládl mi pomohou: - hry na domácnost s panenkami, kuchyňkou, kočárky - hry na doktorství - využití dřevěných kostek a stavebnic pro stavby měst - hry s molitanovou stavebnicí - dřevěné domečky (městečko) - dřevěná stavebnice vláček - dopravní koberec, auta a herní soubor dopravní výchova, dřevěné dopravní značky - umělohmotná zvířátka domácí hospodářství a ZOO - vycházky městem orientace v prostředí - dřevěné puzzle chlapec, dívka - stavebnice lego - práce s přírodninami, poznávání přírodnin (podzimní) - tématicky zaměřené námětové, pohybové, didaktické a smyslové hry Paní učitelky si budou všímat zda: Poznám a dokážu pojmenovat části lidského těla Znám jména kamarádů v MŠ a zaměstnanců školy Dokážu charakterizovat místo, kde žije, znám adresu svého bydliště Znám a umím pojmenovat jednotlivé členy rodiny, znám jejich funkci v rámci rodiny Uplatňuji prosociální chování vůči dětem i dospělým Komunikuji řečí nebo jiným způsobem Se chovám obezřetně a bezpečně Využívám všech funkčních smyslů při vnímání a poznávání svého okolí a změn v přírodě Chápu význam zdraví a zdravého životního stylu pro člověka Jsem schopno přiměřeně se soustředit s přihlédnutím k mému věku a mentální úrovni Jsem přiměřeně aktivní při vnímání okolních jevů a osvojování si nových poznatků Jsem schopno osvojit si určitý řád a režim dne Umím se obléknout, svléknout, jím lžící (příborem) Mám osvojeny zdvořilostní návyky, umím se slušně chovat Umím vyjmenovat dny v týdnu

10 Moje barevná očekávání Prostřednictvím tématického bloku Moje barevná očekávání se na základě svých individuálních předpokladů a schopností dovím vše o tradicích a zvycích, které jsou typické pro naši vlast, náš kraj a město ve kterém žiji. Naučím se poznávat, vnímat a hodnotit kulturní výtvory našich předků, ale také kulturní hodnoty současnosti, budu umět poznávat a pojmenovávat barvy, naučím se myslet na své nejbližší. Plněno v období listopad prosinec Mým cílem je: Mít kamarády a být v osobní pohodě Osvojit si základní kulturní, společenské a životní návyky Být psychicky zdatným a odolným vůči zátěži Rozvíjet své estetické cítění a seznámit se s uměleckou tvorbou (literární, hudební, výtvarnou i dramatickou) Mít elementární povědomí o kultuře a kulturním prostředí v našem městě a kraji Umět respektovat názor druhého, poslechnout dospělého Rozvíjet své estetické dovednosti, při nichž se uplatňuje smyslové (zrakové, sluchové a hmatové) vnímání Stále upevňovat schopnost vnímat, chápat a využívat řeč, jako nástroj dorozumívání mezi lidmi Naučit se co nejvíce písní, básní a hudebně pohybových her (HPH), sladit pohyb se zpěvem Umět poznat a pojmenovávat co nejvíce barev Charakterizovat roční období a jeho typické znaky Vymyslet překvapení pro své nejbližší Projevovat zájem a těšit se na všechno, co mě čeká K tomu, abych to zvládl mi pomohou: - soubor maňásků pro děti - soubor hracích čepiček - kuličková, kolíčková a magnetická mozaika - navlékání perliček - javajkové divadlo - využití výtvarného materiálu barvy, tuž, voskový pastel, pastelky atd. - Orffovy nástroje - knihy a encyklopedie - exkurze, návštěvy divadel - vycházky do okolí MŠ pozorování budov, jejich architektury, poslech ruchu ulice - tématicky zaměřené námětové, didaktické, pohybové a smyslové hry

11 Paní učitelky si budou všímat zda: Jsem schopen chápat význam tradic, různých národopisných zvyků a svátků Osvojil jsem si nějakou vánoční koledu nebo zvyk Jsem schopen reprodukovat báseň, píseň, pořekadlo, HPH Jsem schopen vyjmenovat některé charakteristické znaky nejznámějších svátků (Mikuláš, Vánoce, masopust ) Využívám aktivně řeč v každodenním styku s dětmi a dospělými Projevuji zájem o literaturu a lidovou slovesnost Zapojuji se aktivně do kulturně společenského dění v rámci MŠ Jsem odolný vůči zátěži, které na mě klade MŠ Poznám a pojmenuji základní barvy Umím si poradit při řešení problému Projevuji zájem o dění v MŠ Využívám co nejvíce smyslů Poslechnu dospělého a respektuji názor druhého Jsem schopen popsat roční období a jejich charakteristické znaky Orientuji se v okolí MŠ

12 Čím budu Prostřednictvím tématického bloku Čím budu chci znát všechny členy své rodiny, umět je poznat a pojmenovat. Poznat práci a povolání jiných lidí a umět si jí vážit. Vědět, kde a s čím pracují mí rodiče. Třídit a pojmenovávat materiály, které nás obklopují. Rozvíjet své motorické schopnosti. V budoucnu chci být šikovným školákem. Plněno v období leden únor Mým cílem je: Naučit se zacházet s výtvarným materiálen, umět malovat, kreslit, modelovat, stříhat a lepit Osvojit si řád a pořádek ve všem, co dělám Umět vykonávat jednoduché pracovní činnosti s využitím manipulačních schopností Poznávat různé materiály Poznat a pochopit práci jiných lidí Znát a umět pojmenovat všechny členy naší rodiny Chápat povinnosti své i jednotlivých pracovníků školy Pomáhat kamarádovi i dospělým Neničit práci a výtvory druhých Umět ocenit práci jiných Zapojovat se do všech činností školky Umět mluvit o tom co znám a co mě zajímá Být dobře připravený k zápisu do školy K tomu, abych to všechno zvládl mi pomohou: - konstruktivní stavebnice Lego, Cheva - exkurze do zajímavých provozů - prohlížení knih, čtení příběhů - hry a sportovní aktivity ve sněhu - puzzle medvědí rodina - tématicky zaměřené námětové, pohybové, didaktické a smyslové hry - nejrůznější námětové hry na rodinu, na povolání - mozaiky, korálky - soubor dřevěné stavebnice - prohlížení encyklopedií - příběhy s rodinou a pracovní tématikou

13 Paní učitelky si budou všímat zda: Umím samostatně pracovat s nůžkami a s různým výtvarným materiálem Znám povolání rodičů a umím je krátce charakterizovat Umím pojmenovat jednotlivé pracovníky školy Uvědomuji si míru svých povinností v rámci rodiny i MŠ Využívám všech funkčních smyslů a pohybu při estetických a pracovních aktivitách Mám přiměřené vědomosti a ovládám dovednosti související se vstupem do školy (pouze děti 5-6 leté) Jsem zralé a připravené na vstup do ZŠ (pouze děti 5-6 leté) Respektuji názor druhého Umím pomáhat Zapojuji se do dění v rámci MŠ Umím vyslechnout názor dospělého Umím reprodukovat své poznatky a myšlenky

14 Já a příroda kolem nás Prostřednictvím tématického bloku Já a příroda kolem nás si chci na základě svých schopností osvojovat poznatky související s přírodou živou i neživou, učit se chápat a vnímat život ve všech jeho formách, vědět, že jsem součástí přírody, seznamovat se s rostlinami a zvířaty, učit se je poznávat a pojmenovávat a osvojovat si praktické dovednosti, související s péčí o přírodu. Vnímat člověka jako součást přírody. Plněno v období březen duben Mým cílem je: Orientovat se v přírodním prostředí a poznávat zvuky přírody Pozorovat přírodu, hrát si a experimentovat s přírodním materiálem Poznávat zvířata v knihách, pracovat s encyklopedií Mít vztah k přírodě Rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách Rozlišovat a poznávat jednotlivé přírodní jevy (proměny počasí, přírodní úkazy, probouzející se příroda, střídání ročních období ) Poznat a pojmenovat rostliny a živočichy vyskytující se v ČR zvířata domácí, lesní i hospodářská Poznávat některá cizokrajná zvířata a rostliny Znát roční období, jednotlivé měsíce a dny v týdnu Umět pečovat o přírodu, být pozorný k lidem kolem nás Vědět, co škodí přírodnímu prostředí (továrny, dopravní prostředky, člověk ) Aktivně se zapojit do spolupráce v péči o okolí Chovat se ekologicky K tomu, abych to všechno zvládl mi pomohou: - vycházky do okolí MŠ - smyslové (hmatové a sluchové) hry v přírodě - umělohmotná zvířátka hospodářská i cizokrajná - dřevěné hospodářství - prohlížení knih a encyklopedií - návštěva ZOO - výlety do lesa - dřevěné a papírové puzzle - práce s přírodninami, jejich poznávání - dřevěné kostky (stavby hospodářství) - vkládačky tvarů zvířátka - tématicky zaměřené námětové, didaktické, pohybové a smyslové hry

15 Paní učitelky si budou všímat zda: Poznám a dokážu pojmenovat nejznámější rostliny Znám a pojmenuji nejznámější živočichy domácí, hospodářská, lesní i cizokrajná Experimentuji, manipuluji s předměty přiměřeně svému věku Projevuji zájem o přírodu, která nás obklopuje Chápu význam přírodního prostředí pro člověka Chovám se ekologicky Znám hlavní zásady péče o přírodu Mám základní znalosti v oblasti přírodních (meteorologických) jevů Orientuji se ve známém i méně známém přírodním prostředí Aktivně spolupracuji s kamarády Projevuji zájem o knihy a encyklopedie Umím pojmenovat roční období a měsíce a jejich charakteristické znaky Chápu princip růstu a stárnutí

16 Jsem zvídavý Prostřednictvím tématického bloku Jsem zvídavý chci rozvíjet a obohacovat veškeré své poznatky, především o světě, kterého jsem součástí. Chci se dozvědět o všem, co mě obklopuje, vše o vesmíru a planetách, poznávat život lidí a státy ve kterých žijí. Ukázat, co všechno jsem se už naučil. Plněno v období květen červen Mým cílem je: Umět reprodukovat, co všechno jsem slyšel, zažil nebo shlédl Seznamovat se se sdělovacími prostředky Umět zaujmout postoj a názor ke svému okolí, odhadnout své síly Naučit se, že každý člověk má svou hodnotu, přestože je každý jiný Umět tolerovat druhé lidi Pochopit pravidla společenského soužití Mít co nejvíce vědomostí o naší sluneční soustavě Vědět, jak žijí jiní lidé, kultury a národy Umět využívat získané informace v dalším životě Chápat jevy ze svého okolí Umět zacházet s různými předměty Pamatovat si vše, co jsem se dozvěděl Vědět, jak cestujeme po světě Osvojit si co nejvíce poznatků K tomu, abych to všechno zvládl mi pomohou: - práce s encyklopedií, orientace v ní - využívání sdělovacích prostředků audiovizuální techniky - skládání puzzle naše zeměkoule - využití knih, četby příběhů - skládání dřevěných puzzle život v moři - prohlížení a práce s knihou o vesmíru - hry a práce s plastelínou, barvou - dopravní koberec - hry s auty, soubor dopravní výchova - hry s kamínky, mušlemi skládanky, mozaiky - mozaiky z papíru - tématicky zaměřené námětové, didaktické, pohybové a smyslové hry

17 Paní učitelky si budou všímat zda: Jsem schopen pochopit rozdíly mezi lidmi barva pleti, způsob života Jsem schopen souvisle reprodukovat, co jsem slyšel, shlédl Zná funkci a význam sdělovacích prostředků Jsem schopen spolupracovat a tolerovat druhé lidi Osvojil jsem si poznatky (přiměřené věku) o naší sluneční soustavě Chápu jevy a situace z nejbližšího okolí Umím vyjmenovat dopravní prostředky, kterými lze cestovat Chápu pravidla společenského soužití Jsem schopen chápat složitější přírodní jevy Pamatuji si osvojené poznatky Využívám osvojené poznatky v komunikaci a dalších činnostech Poznávám všemi smysly Osvojil jsem si poznatky přiměřené mému věku a schopnostem

18 Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami Vzdělávání dětí se zrakovým postižením Cíle: 1. Zajišťovat reedukaci zraku dětí s poruchami binokulárního vidění - Uplatňovat metody reedukace ve všech výchovně-vzdělávacích aktivitách - Provádět s dětmi zraková cvičení - Stanovit očními lékaři postup reedukace zraku u jednotlivých dětí - Konzultovat s očními lékaři a tyflopedy SPC reedukační a kompenzační cvičení zraku jednotlivých dětí - Zraková cvičení provádět dle ordinace oftalmologa - Dodržovat zásady osvětlení dle ČSN, zamezit oslnění - Učit děti správně zacházet s brýlemi a okluzorem, optickými pomůckami - Zaměřit se na hlavní reedukační složky aktivit tělesnou, pracovní, výtvarnou - Pomůcky pro jednotlivé aktivity vybírat s ohledem na zrakové vady dětí. Volit vhodnou barevnost, tvar, velikost, materiál 2. Uplatňovat speciálně pedagogické metody u dětí s těžkým zrakovým postižením ve všech výchovně-vzdělávacích složkách - Rozvíjení motoriky činnosti výtvarné, pracovní, tělesné - Rozvíjení sluchového vnímání činnosti hudební, literární, jazykové a řečové, pobyt venku - Rozvíjení čichu a chuti činnosti související se stolováním, rozvíjení poznání - Nácvik orientace v prostoru a samostatného pohybu činnosti tělesné, pobyt venku - Rozvíjení sebeobslužných návyků a dovedností - Veškeré pomůcky pro jednotlivé aktivity vybírat, upravovat a vyrábět s ohledem na zrakové postižení - Zajistit speciální přípravu na bezproblémový vstup do základní školy pro děti s těžkým zrakovým postižením - Dodržovat zásady bezpečnosti těžce zrakově postižených dětí - Zajistit těžce zrakově postiženým dětem individuální péči, vést výchovně vzdělávací aktivity tak, aby se mohly vzdělávat s ostatními dětmi - Seznamovat rodiče s vedením těžce zrakově postiženého dítěte, se speciálními pomůckami a hračkami pro nevidomé - Pomoc rodičům těžce zrakově postižených dětí při zajištění informovanosti pomocí odborné literatury

19 Reedukační cvičení zraku dětí s poruchami binokulárního vidění Nácvik zrakového vnímání u dětí Rozvoj zrakového vnímání u dětí s funkční zrakovou vadou probíhá postupně v následujících oblastech: 1. Zjemňování barvocitu 2. Rozlišování tvarů 3. Orientace na ploše 4. Zrakově motorická orientace Reedukační cvičení je zajišťováno prostřednictvím: 1. Cvičení monokulárních - Nácvik zrakové ostrosti - Nácvik lokalizace tupozrakého oka okluzor na dobrém oku - Spolupráce zraku a ruky okluze na dobrém oku - Orientace na ploše okluze na dobrém oku - Nácvik rychlosti postřehu tupozrakého oka - Rozlišování amplitudy fúze - Využívání přístroje CAM 2. Cvičení binokulárních - Nácvik prostorového vidění - Cvičení abdukce - Cvičení na stereoskopu dle pokynů oftalmologa - Cvičení na cheiroskopu dle pokynů oftalmologa - Cvičení na troposkopu pod supervizí oftalmologa 3. Nácviku koordinace oko - ruka - Nácvik v oblasti hrubé motoriky - Nácvik jemné motoriky a mikromotoriky očí ve statické situaci - v dynamické situaci

20 Zajištění specifických vzdělávacích potřeb dětí se zrakovým postižením Bezpečnost - označení nebezpečných míst v celé prostoru MŠ - třídy, chodba, sociální zařízení, schodiště (reflexní polepy a nátěry) - využívání bezpečných a kontrastních pomůcek (např. jehly s tupým hrotem, dětské nůžky atd.) práce pod dozorem učitelky - upozorňování děti na jakékoliv nerovnosti a nebezpečí v prostorách MŠ a při pobytu venku - vyhovující osvětlení, dodržování zrakové hygieny dle potřeb a zrakové vady - individuální přístup k nevidomým a těžce slabozrakým dětem Osvojení si specifických dovedností s přihlédnutím k věku a individuálním schopnostem Pohybové dovednosti - nácvik základních sebeobslužných a hygienických návyků - chůze po schodech s dopomocí, bez dopomoci - orientace v prostředí MŠ vodící linie v prostorách školy - orientace a samostatný pohyb v nejbližším okolí MŠ - cvičení správného držení těla, koordinace pohybů, udržení rovnováhy tělovýchovné chvilky, pohybové hry, pobyt venku - rozvoj v oblasti jemné a hrubé motoriky - fixace správného držení pomůcek denní potřeby, psacích potřeb Cvičení zrakových funkcí - drobná a hrubá pleoptika - procvičování zrakové percepce dokreslování, vypichování, spojování, tečkování obrázků - ostré kontury, kontrastní barvy - orientace na ploše - rozlišování základních barev a barevných odstínů - popis obrázků a jejich prohlížení velikost a obsah přizpůsoben typu a stupni zrakové vady - práce se speciálními pomůckami pro reedukaci zraku těžce zrakově postižených light box, baterka, UV světlo, Lite Scout, televizní lupa, pracovní sklopná deska, Pichtův psací stroj,... Cvičení sluchového vnímání - lokalizace zvuku v okolí - sluchové hry ve třídě MŠ i v přírodě - nácvik určování vzdálenosti zdroje zvuku - nácvik orientace dle zvuku v dopravní situaci - poznávání známých osob podle hlasu - využívání předmětů denní potřeby a hudebních nástrojů pro nácvik sluchového vnímání - využívání speciálních ozvučených pomůcek a hraček

21 Cvičení hmatového vnímání - využívání speciálních tyflopedických pomůcek - nácvik orientace v šestibodí - využívání tyflografických pomůcek - rozlišování velikosti, tvaru, materiálu - rozlišení jednotlivých částí oděvů - poznávání předmětů denní potřeby - poznávání známých osob hmatem Přístroje a pomůcky využívané k reedukaci a kompenzaci zrakového vnímání Poruchy binokulárního vidění - stereoskop - troposkop - cheiroskop - přístroj CAM - hry pro děti předškolního věku na PC - polystyrenové destičky a speciální vypichovátka Slabozrakost - televizní lupa, po dohodě o zapůjčení ze SPC - sklopné desky - speciální program na PC - zvýrazňovače a výtvarný materiál se silnou stopou Nevidomost na doporučení SPC (dohoda o výpůjčce) lze využívat - ligh box - lite scoute - UV box - Pichtův psací stroj - tepelná tiskárna fuzér Další speciální pomůcky: - baterka - tabulky pro nácvik šestibodí - kolíčkové písanky - speciální program na PC - soubor reliéfních pomůcek - hmatové pomůcky, hry - vkládačky tvarů - speciální zvukové pomůcky - kreslenky

22 Vzdělávání dětí s mentálním, kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra Cíle: 1. Zajistit odbornou péči těmto dětem - Zajistit komplexní péči ve všech výchovně - vzdělávacích složkách, uplatňovat metody reedukace a kompenzace - Využívat speciální pomůcky a pracovní místo - Individuálně pracovat s těmito dětmi v rámci činností dle individuálních potřeb - Zařazovat alternativní a augmentativní komunikační systémy - Vytvářet a využívat pomůcky pro děti s postižením, dle potřeby zařazovat prvky strukturovaného učení - Průběžně provádět logopedická cvičení u těchto dětí - Provádět nácvik porušené motoriky - Spolupracovat s odporníky (speciálními pedagogy a psychology) 2. Spolupracovat s rodiči postižených dětí - Informovat rodiče o možnostech výchovy a vzdělávání dětí - Informovat rodiče o výchovně vzdělávacích pokrocích jejich dětí - Uplatňovat nové poznatky v práci s dětmi a jejich rodiči - Konzultovat vzájemně reedukační a kompenzační postupy - Nabídnout rodičům odbornou literaturu, odborné časopisy, umožnit rodičům účastnit se přednášek, pomáhat rodičům orientovat se ve speciálně pedagogické problematice Veškeré reedukační a kompenzační činnosti jsou realizovány při sníženém počtu dětí ve třídě, rozpis pracovní doby učitelek je přizpůsoben tomu, aby byl zajištěn individuální přístup ke každému dítěti - individuální činnosti, nácvik specifických dovedností, zajištění bezpečnosti dětí při všech činnostech MŠ. Logopedická podpora MŠ zajišťuje logopedickou podporu dětí přímo v prostorách MŠ. Logopedická podpora je zajištěna pravidelně jednou týdně v dopoledních hodinách speciálním pedagogem MŠ. Do péče logopeda jsou zařazovány děti s narušenou komunikační schopností dle individuáních potřeb, s upřednostněním dětí se zvýšenou potřebou alternativního a augmentativního způsobu komunikace Speciální pedagog - logoped provádí diagnostiku i nápravu narušené komuničkaní schopnosti. Učitelky navazují na práci logopeda pravidelným zařazováním lopedických chvilek, při kterých provádí procvičování vadné výslovnosti, rozvoj fonematického sluchu, cvičení motoriky mluvidel, rozvoj slovní zásoby, slovní hříčky, rozvoj motorických dovedností. Jsou využívány pomůcky pro logopedii i speciální PC programy.

23 Vzdělávání dětí nadaných V předškolním věku hovoříme o latentním nadání. Těmto dětem je v MŠ zajištěna individuální péče spočívající v náročnějších úkolech, které respektují vědomosti a schopnosti dětí. Vzdělávání těchto dětí zajišťují (v rámci individuálních i skupinových činností) vysokoškolsky vzdělané učitelky.

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více