Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Č.j. MŠ/181/2010 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ústřední téma školy: Poznáváme všemi smysly Mateřská škola Motto: Správně vidíme jen srdcem

2 Identifikační údaje Adresa zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695, Zlín, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Jana Gavendová Místo poskytování služeb Mateřské školy: Zlín, Mostní 2397, Telefon a fax: Mobilní telefon: Historie: od roku 1975 do roku 1990 MŠ ortoptická, zřizovatel MěNV Gottwaldov zřizovatel Jm KNV Brno MŠ pro zrakově postižené, zřizovatel MŠMT ČR od zřizovatel Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně od Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, zřizovatel Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Mateřská škola vychovává a vzdělává děti se zrakovým, mentálním postižením a s jinými typy zdravotního postižení. Provoz MŠ: hodin Personální obsazení: Ředitelka Učitelka v MŠ, osoba pověřená vedením MŠ Učitelka v MŠ Učitelka v MŠ Učitelka v MŠ Učitelka v MŠ + logopedie Provozní pracovnice MŠ - úklid Oftalmolog Platnost ŠVP PV na období 5 let / / Projednáno na pedagogické radě ŠVPPV platný od

3 1. úprava ŠVPPV Projednáno na pedagogické radě úprava ŠVPPV Projednáno na pedagogické radě úprava ŠVP PV Projednáno na pedagogické radě ŠVPPV zpracovala: Bc. Ivana Vicherková, Mgr.Miroslava Urbánková 1. úpravu ŠVPPV zpracovala: Mgr. Ivana Vicherková, Mgr. Kristina Balunová 2. úpravu ŠVPPV zpracovala: Mgr. Ivana Vicherková 3. úpravu ŠVPPV zpracovaly: učitelky MŠ a Mgr. Ivana Vicherková Mgr. Jana Gavendová ředitelka školy

4 Charakteristika školy Mateřská škola (MŠ) se nachází jako detašované pracoviště zařízení DD, MŠ, ZŠ a PRŠ Zlín Lazy v městské čtvrti Letná ve Zlíně. Zřizuje ji Zlínský kraj a je jedinou mateřskou školou pro děti se zdravotním postižením ve Zlíně a okolí. Do mateřské školy přijímáme děti se zrakovým, mentálním a kombinovaným postižením, poruchou autistického spektra a jinými vzdělávacími speciálními potřebami. Děti do MŠ přijímá ředitelka školy na základě doporučení školského poradenského zařízení. Prostory MŠ jsou upraveny tak, aby vyhovovaly požadavkům dětí s postižením. Celá MŠ je řešena bezbariérově, s bezbariérovým vstupem a šikmou schodišťovou plošinou. Mateřská škola má dvě nově zrekonstruované třídy, kapacita MŠ je 24 dětí. S dětmi pracují 4 kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané učitelky. Třídy MŠ a prostory MŠ jsou vybaveny speciálními pomůckami a přístroji, které jsou každodenně využívány k reedukaci a kompenzaci vad dětí a pro individuální práci s dětmi se zrakovým, mentálním, kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra. MŠ zajišťuje komplexní péči a individuální reedukační a kompenzační postupy u jednotlivých dětí podle druhu a stupně postižení, veškeré činnosti v rámci MŠ respektují možnosti dítěte, dětem je v maximálně možné míře věnován individuální přístup. Důležitou náplní práce MŠ je kompenzace a reedukace zrakových vad dětí předškolního věku ve spojení s jejich výchovou a vzděláváním, přípravou na vstup do ZŠ a začleněním do běžného života. Mateřská škola má pro zajišťování komplexní péče o zrakově postižené děti velmi dobré zázemí /speciální přístroje a pomůcky, kvalifikovaný personál/. Významnou součástí náplně práce MŠ je příprava těžce zrakově postižených dětí na úspěšnou integraci dětí do běžných ZŠ v místě jejich bydliště. Mateřská škola pracuje podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Výchovně vzdělávací činnosti probíhají ve dvou třídách. Děti jsou do tříd rozděleny podle druhu postižení. I. třída sluníčka jsou zde přijímány děti od 3 do 6(7)let. Tato třída je určena především pro děti s mentálním postižením. Kapacita třídy je 10 dětí. Činnosti jsou zde zaměřeny převážně na adaptaci dětí na prostředí MŠ, sebeobslužné a pracovní činnosti, osvojení si hygienických návyků, rozvoj komunikačních dovedností, seznamování s organizací činností, nácvik veškerých dovedností souvisejících s reedukací a kompenzací směřující k dosažení co největší samostatnosti těchto dětí a postupnou přípravu na vstup do základního vzdělávání. Osvojování vědomostí a dovedností probíhá v souladu s individuálními potřebami dětí a ve shodě s ŠVP PV. II. třída sovičky - do této třídy jsou zařazovány děti s různým typem a stupněm zrakového postižení ve věku od 3 do 6(7) let. Kapacita třídy pro děti se zrakovým postižením je 14 dětí. Činnosti v této třídě jsou zaměřeny především na reedukaci a kompenzaci zrakových vad dětí. Děti si osvojují veškeré dovednosti, systematicky rozvíjí své schopnosti a poznatky ve shodě

5 s ŠVP pro předškolní vzdělávání. Hlavním cílem je příprava zrakově postiženého dítěte na vstup do běžné ZŠ, rozvoj schopnosti učit se, být aktivní. MŠ úzce spolupracuje s pracovníky Speciálně pedagogických center (SPC), využívá jejich služeb. Pracovníci SPC provádí diagnostiku, stanovují rehabilitační postupy, spolupracují na vypracování reedukačních a kompenzačních postupů. Učitelky MŠ využívají veškeré speciální přístroje a pomůcky k individuálním nácvikům. Součástí MŠ je i nově zrekonstruovaná hrací plocha v areálu hřiště ZŠ Mostní Zlín, která bude dětem sloužit od března Organizace scházení a vyzvedávání dětí: Provoz MŠ je od 6.30 hodin do hodin. Děti se v časných ranních hodinách schází ve třídě soviček. V 7.30 hod. se děti přesunou do svých kmenových tříd. Po 7.30h přivádí rodiče své děti již do kmenových tříd. V odpoledních hodinách pondělí čtvrtek si rodiče vyzvedávají své děti v době od hod. v kmenových třídách, po 15 hodině ve třídě soviček. V pátek si rodiče vyzvedávají děti v době od v kmenových třídách, od ve třídě soviček. Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Do mateřské školy přijímá děti ředitelka školy na základě doporučení školského poradenského zařízení a podle následujících kritérií: Třída pro děti s mentálním postižením 1. Děti s mentálním postižením s upřednostněním dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 2. Děti s jiným zdravotním postižením, jejichž počet nepřesáhne 25% nejvyššího počtu dětí ve třídě Třída pro děti se zrakovým postižením 1. Děti se zrakovým postižením s upřednostněním dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 2. Děti s jiným zdravotním postižením, jejichž počet nepřesáhne 25% nejvyššího počtu dětí ve třídě Zápis do mateřské školy probíhá individuálně. Děti jsou přijímány v průběhu celého školního roku.

6 Ústřední téma školy Poznáváme všemi smysly Ústřední téma vyjadřuje filozofii mateřské školy. Veškeré činnosti realizované v mateřské škole směřují k tomu, aby děti s různými typy a stupni postižení byly schopny za využití zraku, ale i jiného kompenzačního smyslu (sluchu, hmatu, čichu) pokračovat v dalším vzdělávání a byly dobře připraveny na další život. Obsah vzdělávání Obsah je uzpůsoben tak, aby vyhovoval dětem vzhledem k věku a typu postižení. Obsah je rozdělen do 5 tématických bloků. Celý obsah je vypracován pouze rámcově, tedy tak, aby mohl být v průběhu realizace doplňován, měněn a obohacován v závislosti na složení dětí v jednotlivých třídách. Celý obsah je dále rozpracován v Třídních vzdělávacích programech. Průběžně je možno zařazovat tzv. Hrací dny. Jsou to dny, kdy hra dětí koresponduje s daným tématem a přerušení hry by bylo v daný okamžik násilné a z pedagogického hlediska nevhodné. Hrací hry nenahrazují didakticky cílené činnosti, proto jejich počet by neměl přesáhnout čtyři dny v měsíci. K tomu, aby se mohly jednotlivé bloky realizovat, uplatňujeme tyto prostředky: - tvořivé a námětové hry - pohybové a relaxační činnosti - didaktické hry - prožitkové, situační a kooperativní učení - sociální učení - manipulační a pracovní aktivity - sportovní aktivity - poznávací vycházky - školní slavnosti a zábavy - dramatické hry a činnosti - společné akce dětí a rodičů - kulturní vyžití návštěvy divadelních a hudebních představení, účast na dětských pořadech

7 Cíle mateřské školy Hlavním cílem školy je: - Vzdělávat a vychovávat děti se specifickými vzdělávacími potřebami. - Připravit děti na další vzdělávání a pro plnohodnotný život. - Učit děti v maximálně možné míře využívat zrak a ostatní smysly k získávání poznatků o světě s využitím nejrůznějších forem učení. Rámcové cíle v dlouhodobém horizontu: 1. Úprava funkčních zrakových vad. 2. Příprava dětí se specifickými vzdělávacími potřebami na vstup do základní školy. 3. Příprava těžce zrakově postižených dětí na úspěšnou integraci do běžných škol, dětí s mentálním a kombinovaným postižením na další vzdělávání dle jejich individuálních předpokladů. 4. Osvojení si hodnot důležitých pro další život a rozvoj komunikativních dovedností dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. 5. Rozvoj sebevědomí dítěte s postižením, jeho samostatnosti a získání zdravé sebedůvěry. 6. Celkový rozvoj dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a jejich schopnosti učit se v rozsahu osobních předpokladů, klást na tyto děti požadavky přiměřené jejich psychické a sociální vyspělosti a osvojení si kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a učení Veškeré cíle jsou realizovány se všemi dětmi mateřské školy. Při realizaci cílů je vždy uplatňován individuální přístup ke každému dítěti jako jedinečné a neopakovatelné osobnosti a vždy je přihlédnuto ke druhu a stupni postižení. Činnosti jsou zařazovány na základě zájmů dětí, učitelky při výběru cíle vychází z individuální volby a aktivní účasti dítěte, je uplatňován didaktický styl s nabídkou.

8 Tématické bloky Já a moje školka Moje barevná očekávání Čím budu Já a příroda kolem nás Jsem zvídavý Já a moje školka Prostřednictvím tématického bloku Já a moje školka se chci naučit na základě svých schopností a individuálních předpokladů vše o svém těle, rozvíjet své správné chování vůči ostatním lidem a kamarádům, chci znát místo, ve kterém žiji a kam chodím do školky, všímat si svého okolí a změn v přírodě. Umět se chovat bezpečně. Plněno v období září říjen Mým cílem je: Dovědět se poznatky o svém těle a jeho stavbě Rozvíjet jemnou a hrubou motoriku Učit se správným hygienickým návykům Naučit se základům sebeobsluhy Správně používat zrak, pokud nevidím, tak sluch, hmat i čich Vědět, jak pečovat o své zdraví Být zvídavý, projevovat zájem o změny ve svém okolí a v přírodě Naučit se komunikovat se svým okolím Na základě svých možností umět komunikovat s kamarády, nestydět se Být pozorný a umět naslouchat Mít spousty kamarádů Znát místo, kde žiji i místo, kde je moje školka Znát dopravní prostředky a bezpečnost při chování na silnici Dodržovat režim dne Umět se najíst, udržovat pořádek ve svých věcech, uklízet si po sobě Být zdvořilý Nikomu neubližovat

9 K tomu abych to všechno zvládl mi pomohou: - hry na domácnost s panenkami, kuchyňkou, kočárky - hry na doktorství - využití dřevěných kostek a stavebnic pro stavby měst - hry s molitanovou stavebnicí - dřevěné domečky (městečko) - dřevěná stavebnice vláček - dopravní koberec, auta a herní soubor dopravní výchova, dřevěné dopravní značky - umělohmotná zvířátka domácí hospodářství a ZOO - vycházky městem orientace v prostředí - dřevěné puzzle chlapec, dívka - stavebnice lego - práce s přírodninami, poznávání přírodnin (podzimní) - tématicky zaměřené námětové, pohybové, didaktické a smyslové hry Paní učitelky si budou všímat zda: Poznám a dokážu pojmenovat části lidského těla Znám jména kamarádů v MŠ a zaměstnanců školy Dokážu charakterizovat místo, kde žije, znám adresu svého bydliště Znám a umím pojmenovat jednotlivé členy rodiny, znám jejich funkci v rámci rodiny Uplatňuji prosociální chování vůči dětem i dospělým Komunikuji řečí nebo jiným způsobem Se chovám obezřetně a bezpečně Využívám všech funkčních smyslů při vnímání a poznávání svého okolí a změn v přírodě Chápu význam zdraví a zdravého životního stylu pro člověka Jsem schopno přiměřeně se soustředit s přihlédnutím k mému věku a mentální úrovni Jsem přiměřeně aktivní při vnímání okolních jevů a osvojování si nových poznatků Jsem schopno osvojit si určitý řád a režim dne Umím se obléknout, svléknout, jím lžící (příborem) Mám osvojeny zdvořilostní návyky, umím se slušně chovat Umím vyjmenovat dny v týdnu

10 Moje barevná očekávání Prostřednictvím tématického bloku Moje barevná očekávání se na základě svých individuálních předpokladů a schopností dovím vše o tradicích a zvycích, které jsou typické pro naši vlast, náš kraj a město ve kterém žiji. Naučím se poznávat, vnímat a hodnotit kulturní výtvory našich předků, ale také kulturní hodnoty současnosti, budu umět poznávat a pojmenovávat barvy, naučím se myslet na své nejbližší. Plněno v období listopad prosinec Mým cílem je: Mít kamarády a být v osobní pohodě Osvojit si základní kulturní, společenské a životní návyky Být psychicky zdatným a odolným vůči zátěži Rozvíjet své estetické cítění a seznámit se s uměleckou tvorbou (literární, hudební, výtvarnou i dramatickou) Mít elementární povědomí o kultuře a kulturním prostředí v našem městě a kraji Umět respektovat názor druhého, poslechnout dospělého Rozvíjet své estetické dovednosti, při nichž se uplatňuje smyslové (zrakové, sluchové a hmatové) vnímání Stále upevňovat schopnost vnímat, chápat a využívat řeč, jako nástroj dorozumívání mezi lidmi Naučit se co nejvíce písní, básní a hudebně pohybových her (HPH), sladit pohyb se zpěvem Umět poznat a pojmenovávat co nejvíce barev Charakterizovat roční období a jeho typické znaky Vymyslet překvapení pro své nejbližší Projevovat zájem a těšit se na všechno, co mě čeká K tomu, abych to zvládl mi pomohou: - soubor maňásků pro děti - soubor hracích čepiček - kuličková, kolíčková a magnetická mozaika - navlékání perliček - javajkové divadlo - využití výtvarného materiálu barvy, tuž, voskový pastel, pastelky atd. - Orffovy nástroje - knihy a encyklopedie - exkurze, návštěvy divadel - vycházky do okolí MŠ pozorování budov, jejich architektury, poslech ruchu ulice - tématicky zaměřené námětové, didaktické, pohybové a smyslové hry

11 Paní učitelky si budou všímat zda: Jsem schopen chápat význam tradic, různých národopisných zvyků a svátků Osvojil jsem si nějakou vánoční koledu nebo zvyk Jsem schopen reprodukovat báseň, píseň, pořekadlo, HPH Jsem schopen vyjmenovat některé charakteristické znaky nejznámějších svátků (Mikuláš, Vánoce, masopust ) Využívám aktivně řeč v každodenním styku s dětmi a dospělými Projevuji zájem o literaturu a lidovou slovesnost Zapojuji se aktivně do kulturně společenského dění v rámci MŠ Jsem odolný vůči zátěži, které na mě klade MŠ Poznám a pojmenuji základní barvy Umím si poradit při řešení problému Projevuji zájem o dění v MŠ Využívám co nejvíce smyslů Poslechnu dospělého a respektuji názor druhého Jsem schopen popsat roční období a jejich charakteristické znaky Orientuji se v okolí MŠ

12 Čím budu Prostřednictvím tématického bloku Čím budu chci znát všechny členy své rodiny, umět je poznat a pojmenovat. Poznat práci a povolání jiných lidí a umět si jí vážit. Vědět, kde a s čím pracují mí rodiče. Třídit a pojmenovávat materiály, které nás obklopují. Rozvíjet své motorické schopnosti. V budoucnu chci být šikovným školákem. Plněno v období leden únor Mým cílem je: Naučit se zacházet s výtvarným materiálen, umět malovat, kreslit, modelovat, stříhat a lepit Osvojit si řád a pořádek ve všem, co dělám Umět vykonávat jednoduché pracovní činnosti s využitím manipulačních schopností Poznávat různé materiály Poznat a pochopit práci jiných lidí Znát a umět pojmenovat všechny členy naší rodiny Chápat povinnosti své i jednotlivých pracovníků školy Pomáhat kamarádovi i dospělým Neničit práci a výtvory druhých Umět ocenit práci jiných Zapojovat se do všech činností školky Umět mluvit o tom co znám a co mě zajímá Být dobře připravený k zápisu do školy K tomu, abych to všechno zvládl mi pomohou: - konstruktivní stavebnice Lego, Cheva - exkurze do zajímavých provozů - prohlížení knih, čtení příběhů - hry a sportovní aktivity ve sněhu - puzzle medvědí rodina - tématicky zaměřené námětové, pohybové, didaktické a smyslové hry - nejrůznější námětové hry na rodinu, na povolání - mozaiky, korálky - soubor dřevěné stavebnice - prohlížení encyklopedií - příběhy s rodinou a pracovní tématikou

13 Paní učitelky si budou všímat zda: Umím samostatně pracovat s nůžkami a s různým výtvarným materiálem Znám povolání rodičů a umím je krátce charakterizovat Umím pojmenovat jednotlivé pracovníky školy Uvědomuji si míru svých povinností v rámci rodiny i MŠ Využívám všech funkčních smyslů a pohybu při estetických a pracovních aktivitách Mám přiměřené vědomosti a ovládám dovednosti související se vstupem do školy (pouze děti 5-6 leté) Jsem zralé a připravené na vstup do ZŠ (pouze děti 5-6 leté) Respektuji názor druhého Umím pomáhat Zapojuji se do dění v rámci MŠ Umím vyslechnout názor dospělého Umím reprodukovat své poznatky a myšlenky

14 Já a příroda kolem nás Prostřednictvím tématického bloku Já a příroda kolem nás si chci na základě svých schopností osvojovat poznatky související s přírodou živou i neživou, učit se chápat a vnímat život ve všech jeho formách, vědět, že jsem součástí přírody, seznamovat se s rostlinami a zvířaty, učit se je poznávat a pojmenovávat a osvojovat si praktické dovednosti, související s péčí o přírodu. Vnímat člověka jako součást přírody. Plněno v období březen duben Mým cílem je: Orientovat se v přírodním prostředí a poznávat zvuky přírody Pozorovat přírodu, hrát si a experimentovat s přírodním materiálem Poznávat zvířata v knihách, pracovat s encyklopedií Mít vztah k přírodě Rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách Rozlišovat a poznávat jednotlivé přírodní jevy (proměny počasí, přírodní úkazy, probouzející se příroda, střídání ročních období ) Poznat a pojmenovat rostliny a živočichy vyskytující se v ČR zvířata domácí, lesní i hospodářská Poznávat některá cizokrajná zvířata a rostliny Znát roční období, jednotlivé měsíce a dny v týdnu Umět pečovat o přírodu, být pozorný k lidem kolem nás Vědět, co škodí přírodnímu prostředí (továrny, dopravní prostředky, člověk ) Aktivně se zapojit do spolupráce v péči o okolí Chovat se ekologicky K tomu, abych to všechno zvládl mi pomohou: - vycházky do okolí MŠ - smyslové (hmatové a sluchové) hry v přírodě - umělohmotná zvířátka hospodářská i cizokrajná - dřevěné hospodářství - prohlížení knih a encyklopedií - návštěva ZOO - výlety do lesa - dřevěné a papírové puzzle - práce s přírodninami, jejich poznávání - dřevěné kostky (stavby hospodářství) - vkládačky tvarů zvířátka - tématicky zaměřené námětové, didaktické, pohybové a smyslové hry

15 Paní učitelky si budou všímat zda: Poznám a dokážu pojmenovat nejznámější rostliny Znám a pojmenuji nejznámější živočichy domácí, hospodářská, lesní i cizokrajná Experimentuji, manipuluji s předměty přiměřeně svému věku Projevuji zájem o přírodu, která nás obklopuje Chápu význam přírodního prostředí pro člověka Chovám se ekologicky Znám hlavní zásady péče o přírodu Mám základní znalosti v oblasti přírodních (meteorologických) jevů Orientuji se ve známém i méně známém přírodním prostředí Aktivně spolupracuji s kamarády Projevuji zájem o knihy a encyklopedie Umím pojmenovat roční období a měsíce a jejich charakteristické znaky Chápu princip růstu a stárnutí

16 Jsem zvídavý Prostřednictvím tématického bloku Jsem zvídavý chci rozvíjet a obohacovat veškeré své poznatky, především o světě, kterého jsem součástí. Chci se dozvědět o všem, co mě obklopuje, vše o vesmíru a planetách, poznávat život lidí a státy ve kterých žijí. Ukázat, co všechno jsem se už naučil. Plněno v období květen červen Mým cílem je: Umět reprodukovat, co všechno jsem slyšel, zažil nebo shlédl Seznamovat se se sdělovacími prostředky Umět zaujmout postoj a názor ke svému okolí, odhadnout své síly Naučit se, že každý člověk má svou hodnotu, přestože je každý jiný Umět tolerovat druhé lidi Pochopit pravidla společenského soužití Mít co nejvíce vědomostí o naší sluneční soustavě Vědět, jak žijí jiní lidé, kultury a národy Umět využívat získané informace v dalším životě Chápat jevy ze svého okolí Umět zacházet s různými předměty Pamatovat si vše, co jsem se dozvěděl Vědět, jak cestujeme po světě Osvojit si co nejvíce poznatků K tomu, abych to všechno zvládl mi pomohou: - práce s encyklopedií, orientace v ní - využívání sdělovacích prostředků audiovizuální techniky - skládání puzzle naše zeměkoule - využití knih, četby příběhů - skládání dřevěných puzzle život v moři - prohlížení a práce s knihou o vesmíru - hry a práce s plastelínou, barvou - dopravní koberec - hry s auty, soubor dopravní výchova - hry s kamínky, mušlemi skládanky, mozaiky - mozaiky z papíru - tématicky zaměřené námětové, didaktické, pohybové a smyslové hry

17 Paní učitelky si budou všímat zda: Jsem schopen pochopit rozdíly mezi lidmi barva pleti, způsob života Jsem schopen souvisle reprodukovat, co jsem slyšel, shlédl Zná funkci a význam sdělovacích prostředků Jsem schopen spolupracovat a tolerovat druhé lidi Osvojil jsem si poznatky (přiměřené věku) o naší sluneční soustavě Chápu jevy a situace z nejbližšího okolí Umím vyjmenovat dopravní prostředky, kterými lze cestovat Chápu pravidla společenského soužití Jsem schopen chápat složitější přírodní jevy Pamatuji si osvojené poznatky Využívám osvojené poznatky v komunikaci a dalších činnostech Poznávám všemi smysly Osvojil jsem si poznatky přiměřené mému věku a schopnostem

18 Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami Vzdělávání dětí se zrakovým postižením Cíle: 1. Zajišťovat reedukaci zraku dětí s poruchami binokulárního vidění - Uplatňovat metody reedukace ve všech výchovně-vzdělávacích aktivitách - Provádět s dětmi zraková cvičení - Stanovit očními lékaři postup reedukace zraku u jednotlivých dětí - Konzultovat s očními lékaři a tyflopedy SPC reedukační a kompenzační cvičení zraku jednotlivých dětí - Zraková cvičení provádět dle ordinace oftalmologa - Dodržovat zásady osvětlení dle ČSN, zamezit oslnění - Učit děti správně zacházet s brýlemi a okluzorem, optickými pomůckami - Zaměřit se na hlavní reedukační složky aktivit tělesnou, pracovní, výtvarnou - Pomůcky pro jednotlivé aktivity vybírat s ohledem na zrakové vady dětí. Volit vhodnou barevnost, tvar, velikost, materiál 2. Uplatňovat speciálně pedagogické metody u dětí s těžkým zrakovým postižením ve všech výchovně-vzdělávacích složkách - Rozvíjení motoriky činnosti výtvarné, pracovní, tělesné - Rozvíjení sluchového vnímání činnosti hudební, literární, jazykové a řečové, pobyt venku - Rozvíjení čichu a chuti činnosti související se stolováním, rozvíjení poznání - Nácvik orientace v prostoru a samostatného pohybu činnosti tělesné, pobyt venku - Rozvíjení sebeobslužných návyků a dovedností - Veškeré pomůcky pro jednotlivé aktivity vybírat, upravovat a vyrábět s ohledem na zrakové postižení - Zajistit speciální přípravu na bezproblémový vstup do základní školy pro děti s těžkým zrakovým postižením - Dodržovat zásady bezpečnosti těžce zrakově postižených dětí - Zajistit těžce zrakově postiženým dětem individuální péči, vést výchovně vzdělávací aktivity tak, aby se mohly vzdělávat s ostatními dětmi - Seznamovat rodiče s vedením těžce zrakově postiženého dítěte, se speciálními pomůckami a hračkami pro nevidomé - Pomoc rodičům těžce zrakově postižených dětí při zajištění informovanosti pomocí odborné literatury

19 Reedukační cvičení zraku dětí s poruchami binokulárního vidění Nácvik zrakového vnímání u dětí Rozvoj zrakového vnímání u dětí s funkční zrakovou vadou probíhá postupně v následujících oblastech: 1. Zjemňování barvocitu 2. Rozlišování tvarů 3. Orientace na ploše 4. Zrakově motorická orientace Reedukační cvičení je zajišťováno prostřednictvím: 1. Cvičení monokulárních - Nácvik zrakové ostrosti - Nácvik lokalizace tupozrakého oka okluzor na dobrém oku - Spolupráce zraku a ruky okluze na dobrém oku - Orientace na ploše okluze na dobrém oku - Nácvik rychlosti postřehu tupozrakého oka - Rozlišování amplitudy fúze - Využívání přístroje CAM 2. Cvičení binokulárních - Nácvik prostorového vidění - Cvičení abdukce - Cvičení na stereoskopu dle pokynů oftalmologa - Cvičení na cheiroskopu dle pokynů oftalmologa - Cvičení na troposkopu pod supervizí oftalmologa 3. Nácviku koordinace oko - ruka - Nácvik v oblasti hrubé motoriky - Nácvik jemné motoriky a mikromotoriky očí ve statické situaci - v dynamické situaci

20 Zajištění specifických vzdělávacích potřeb dětí se zrakovým postižením Bezpečnost - označení nebezpečných míst v celé prostoru MŠ - třídy, chodba, sociální zařízení, schodiště (reflexní polepy a nátěry) - využívání bezpečných a kontrastních pomůcek (např. jehly s tupým hrotem, dětské nůžky atd.) práce pod dozorem učitelky - upozorňování děti na jakékoliv nerovnosti a nebezpečí v prostorách MŠ a při pobytu venku - vyhovující osvětlení, dodržování zrakové hygieny dle potřeb a zrakové vady - individuální přístup k nevidomým a těžce slabozrakým dětem Osvojení si specifických dovedností s přihlédnutím k věku a individuálním schopnostem Pohybové dovednosti - nácvik základních sebeobslužných a hygienických návyků - chůze po schodech s dopomocí, bez dopomoci - orientace v prostředí MŠ vodící linie v prostorách školy - orientace a samostatný pohyb v nejbližším okolí MŠ - cvičení správného držení těla, koordinace pohybů, udržení rovnováhy tělovýchovné chvilky, pohybové hry, pobyt venku - rozvoj v oblasti jemné a hrubé motoriky - fixace správného držení pomůcek denní potřeby, psacích potřeb Cvičení zrakových funkcí - drobná a hrubá pleoptika - procvičování zrakové percepce dokreslování, vypichování, spojování, tečkování obrázků - ostré kontury, kontrastní barvy - orientace na ploše - rozlišování základních barev a barevných odstínů - popis obrázků a jejich prohlížení velikost a obsah přizpůsoben typu a stupni zrakové vady - práce se speciálními pomůckami pro reedukaci zraku těžce zrakově postižených light box, baterka, UV světlo, Lite Scout, televizní lupa, pracovní sklopná deska, Pichtův psací stroj,... Cvičení sluchového vnímání - lokalizace zvuku v okolí - sluchové hry ve třídě MŠ i v přírodě - nácvik určování vzdálenosti zdroje zvuku - nácvik orientace dle zvuku v dopravní situaci - poznávání známých osob podle hlasu - využívání předmětů denní potřeby a hudebních nástrojů pro nácvik sluchového vnímání - využívání speciálních ozvučených pomůcek a hraček

21 Cvičení hmatového vnímání - využívání speciálních tyflopedických pomůcek - nácvik orientace v šestibodí - využívání tyflografických pomůcek - rozlišování velikosti, tvaru, materiálu - rozlišení jednotlivých částí oděvů - poznávání předmětů denní potřeby - poznávání známých osob hmatem Přístroje a pomůcky využívané k reedukaci a kompenzaci zrakového vnímání Poruchy binokulárního vidění - stereoskop - troposkop - cheiroskop - přístroj CAM - hry pro děti předškolního věku na PC - polystyrenové destičky a speciální vypichovátka Slabozrakost - televizní lupa, po dohodě o zapůjčení ze SPC - sklopné desky - speciální program na PC - zvýrazňovače a výtvarný materiál se silnou stopou Nevidomost na doporučení SPC (dohoda o výpůjčce) lze využívat - ligh box - lite scoute - UV box - Pichtův psací stroj - tepelná tiskárna fuzér Další speciální pomůcky: - baterka - tabulky pro nácvik šestibodí - kolíčkové písanky - speciální program na PC - soubor reliéfních pomůcek - hmatové pomůcky, hry - vkládačky tvarů - speciální zvukové pomůcky - kreslenky

22 Vzdělávání dětí s mentálním, kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra Cíle: 1. Zajistit odbornou péči těmto dětem - Zajistit komplexní péči ve všech výchovně - vzdělávacích složkách, uplatňovat metody reedukace a kompenzace - Využívat speciální pomůcky a pracovní místo - Individuálně pracovat s těmito dětmi v rámci činností dle individuálních potřeb - Zařazovat alternativní a augmentativní komunikační systémy - Vytvářet a využívat pomůcky pro děti s postižením, dle potřeby zařazovat prvky strukturovaného učení - Průběžně provádět logopedická cvičení u těchto dětí - Provádět nácvik porušené motoriky - Spolupracovat s odporníky (speciálními pedagogy a psychology) 2. Spolupracovat s rodiči postižených dětí - Informovat rodiče o možnostech výchovy a vzdělávání dětí - Informovat rodiče o výchovně vzdělávacích pokrocích jejich dětí - Uplatňovat nové poznatky v práci s dětmi a jejich rodiči - Konzultovat vzájemně reedukační a kompenzační postupy - Nabídnout rodičům odbornou literaturu, odborné časopisy, umožnit rodičům účastnit se přednášek, pomáhat rodičům orientovat se ve speciálně pedagogické problematice Veškeré reedukační a kompenzační činnosti jsou realizovány při sníženém počtu dětí ve třídě, rozpis pracovní doby učitelek je přizpůsoben tomu, aby byl zajištěn individuální přístup ke každému dítěti - individuální činnosti, nácvik specifických dovedností, zajištění bezpečnosti dětí při všech činnostech MŠ. Logopedická podpora MŠ zajišťuje logopedickou podporu dětí přímo v prostorách MŠ. Logopedická podpora je zajištěna pravidelně jednou týdně v dopoledních hodinách speciálním pedagogem MŠ. Do péče logopeda jsou zařazovány děti s narušenou komunikační schopností dle individuáních potřeb, s upřednostněním dětí se zvýšenou potřebou alternativního a augmentativního způsobu komunikace Speciální pedagog - logoped provádí diagnostiku i nápravu narušené komuničkaní schopnosti. Učitelky navazují na práci logopeda pravidelným zařazováním lopedických chvilek, při kterých provádí procvičování vadné výslovnosti, rozvoj fonematického sluchu, cvičení motoriky mluvidel, rozvoj slovní zásoby, slovní hříčky, rozvoj motorických dovedností. Jsou využívány pomůcky pro logopedii i speciální PC programy.

23 Vzdělávání dětí nadaných V předškolním věku hovoříme o latentním nadání. Těmto dětem je v MŠ zajištěna individuální péče spočívající v náročnějších úkolech, které respektují vědomosti a schopnosti dětí. Vzdělávání těchto dětí zajišťují (v rámci individuálních i skupinových činností) vysokoškolsky vzdělané učitelky.

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Roční plán pro školní rok 2013-2014

Roční plán pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2013-2014 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Braillovo písmo česká sada a sady cizojazyčné, základní pravidla čtení a zápisu BP

Braillovo písmo česká sada a sady cizojazyčné, základní pravidla čtení a zápisu BP DÍTĚ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Program semináře Dokončení prezentace z Diagnostiky Předškolní vzdělávání dítěte se zrakovým postižením Videomateriál Den v mateřské škole Prezentace a domácí

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 ROČNÍ PLÁN. školní rok 2010/2011

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 ROČNÍ PLÁN. školní rok 2010/2011 Příloha č. 2 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 ROČNÍ PLÁN školní rok 2010/2011 20 z 59 Hlavní úkol Výchova

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Roční plán pro školní rok 2015-2016

Roční plán pro školní rok 2015-2016 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2015-2016 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více