NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Tel.: , fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz"

Transkript

1 NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Klapkova Praha 8 Tel.: , fax: Učitelům, kteří usilují o aktivní přístup k vyučování a žákům nabízí nakladatelství Portál pestrou nabídku praktických příruček, které přinášejí přehled nejmodernějších přístupů, metod a potřebných dovedností spojených s realizací vyučování, zlepšováním klimatu třídy i s přístupem k žákům se specifickými poruchami učení a chování. O některých novějších publikacích přinášíme krátké informace a ukázky. Ch. Kyriacou J. Slavík J. Průcha I. Stuchlíková a kolektiv KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI UČITELE HODNOCENÍ V SOUČASNÉ ŠKOLE ALTERNATIVNÍ ŠKOLY A INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ ZVLÁDÁNÍ EMOČNÍCH PROBLÉMŮ ŠKOLÁKŮ Shrnutí poznatků o technikách a dovednostech, bez kterých se úspěšný učitel neobejde (příprava a realizace vyučovací hodiny, udržení pozornosti žáků, klima třídy, kázeň, hodnocení žáků aj.) a praktické náměty. brož., 160 s., 175 Kč Přehled teoretických východisek i metod netestového školního hodnocení, požadavky na dobré hodnocení, konkrétní náměty, cvičení a didaktické hry, s jejichž pomocí lze teoretické poznatky ihned převést do praxe. brož., 192 s., 175 Kč Informace o známějších typech alternativních škol a zejména poznatky o jejich kladech a záporech, jak je zjišťuje nezávislý výzkum. brož., 144 s., 219 Kč Základní poznatky potřebné pro pochopení problematiky emocí a praktické rady, co lze s emočními problémy v životě školáka dělat. Obsahuje řadu podnětných kazuistik, v nichž jsou naznačeny možnosti řešení emočních obtíží školáků. brož., 176 s., 259 Kč Z. Helus A. Train O. Zelinková A. Munden, J. Arcelus DÍTĚ V OSOBNOSTNÍM POJETÍ NEJČASTĚJŠÍ PORUCHY CHOVÁNÍ DĚTÍ PORUCHY UČENÍ PORUCHY POZORNOSTI A HYPERAKTIVITA O obratu k dítěti a výchovné úloze školy se často mluví. Přední odborník v oblasti výchovy ukazuje, jaký obsah má tento obrat v praxi školy i rodinné výchovy mít. Uvádí poznatky psychologie, sociálních věd aj. brož., 232 s., 299 Kč Publikace probírá okruh poruch spojených s ADHD, poruchy vztahů, komunikace, úzkostné poruchy, strachy, poruchy spojené s užíváním návykových látek apod. Uvádí informace, jak mohou dětem s problémovým chováním pomoci sami a jaké metody léčení mohou užít odborníci. brož., 200 s., 245 Kč V rozšířeném vydání autorka doplnila nové informace a zkušenosti týkající se základních tematických okruhů (terminologie, příčiny a projevy poruch učení, diagnostika a reedukace jednotlivých typů poruch). Nově zahrnula aktuální témata (žáci s poruchami učení na vyšších stupních školy, výuka cizích jazyků apod.). brož., 240 s., 249 Kč Děti trpící poruchou pozornosti s hyperaktivitou představují pro rodiče a učitele náročnou zkoušku. Kniha je přehledem poznatků o specifických poruchách pozornosti a hyperaktivitě u dětí a zároveň je vodítkem pro práci s nimi. brož., 120 s., 177 Kč Informace a objednávky na tel , Ucelená aktuální nabídka nakladatelství Portál na internetu

2 M. Pasch a kol. G. Petty J. Čáp, J. Mareš D. Fontana OD VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU K VYUČOVACÍ HODINĚ MODERNÍ VYUČOVÁNÍ PSYCHOLOGIE PRO UČITELE Praktická příručka pro každého, kdo předstupuje před děti nebo dospělé jako učitel (motivace studentů, kázeň ve třídě, metody učení a pomůcky, plánování vyučovací hodiny aj.). Pomocí kontrolních testů lze řešit modelové situace. brož., 384 s., 375 Kč Rozšířené a přepracované vydání učebnice představuje syntézu základních poznatků s nejnovějšími výzkumy psychologických základů vzdělávání a výchovy. váz., 656 s., 597 Kč PSYCHOLOGIE VE ŠKOLNÍ PRAXI Přehled moderních přístupů a metod spojených s aktivním vytvářením nebo dotvářením kurikula, s realizací vyučování a se zlepšováním klimatu třídy na základních a středních školách. brož., 424 s., 389 Kč Poznatky současné psychologie jsou spojeny s aplikací na úkoly a činnosti učitele, na problematiku jeho osobnosti a nároků jeho povolání. brož., 384 s., 355 Kč V. Pokorná A. Kirbyová Z. Šimanovský, B. Šimanovská R. Portmannová TEORIE A NÁPRAVA VÝVOJOVÝCH PORUCH UČENÍ A CHOVÁNÍ NEŠIKOVNÉ DÍTĚ HRY PRO ROZVOJ ZDRAVÉ OSOBNOSTI HRY PRO TVOŘIVÉ MYŠLENÍ Přehled vývojových poruch učení a chování i praktické návody pro jejich nápravu nabízí rozšířené vydání úspěšné publikace. váz., 336 s., 445 Kč Mnoho dětí trpí specifickou poruchou jemné motoriky, dyspraxií, nebo obecněji vývojovou poruchou koordinace. Autorka podává řadu rad pro výchovu i informace o příčinách a diagnostických postupech. brož., 208 s., 225 Kč Bohatý zásobník informací, her a metod, které účinně pomáhají při vytváření zdravé osobnosti dětí a mládeže. Zlepšují vztahy ve skupině a schopnost obrany proti manipulaci. Osvojené formy jednání působí jako prevence problémů se závislostí, pasivitou a agresivitou. brož., 160 s., 185 Kč 107 her a cvičení rozvíjí paměť, fantazii, schopnost zpracovávat a využívat informace, podporují komunikaci, simulují sociální procesy, rozvíjejí osobnost a kromě toho je při nich ještě zábava. Hry lze využít pro děti od 10 let, mládež i dospělé. brož., 112 s., 149 Kč M. Spirit V. Krejčová (ed.) V. Spilková a kol. B. Hofbauer ZÁKONÍK PRÁCE s komentářem pro školy, předškolní a školská zařízení VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZAČÍT SPOLU pro 1. stupeň ZŠ PROMĚNY PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS Aktualizované vydání komentáře k paragrafovanému znění zákoníku práce se zaměřuje na problematiku školství. brož., 248 s., 375 Kč Alternativní vzdělávací program pro 1. stupeň ZŠ s důrazem na individuální přístup k dítěti a na partnerství školy, rodiny a komunity. brož., 232 s., 249 Kč Kniha vychází z empirických výzkumů a analyzuje reformní tendence v oblasti primárního vzdělávání v posledním desetiletí. Pozornost věnuje i alternativním a inovativním přístupům. brož., 312 s., 359 Kč Hlavní rysy využívání volného času mladými lidmi ve světě i u nás a budoucí vývoj, plánování práce s dětmi a mládeží ve volném čase, metody a organizační formy, hodnocení účinnosti této práce, zdroje financování apod. brož., 176 s., 275 Kč

3 M. T. Auger, Ch. Boucharlat UČITEL A PROBLÉMOVÝ ŽÁK Strategie pro řešení problémů s kázní a učením Autoři vycházejí z vlastních výchovných zkušeností a předkládají také syntézu zkušeností stovek vyučujících, u kterých prováděli průzkumy. Tyto průzkumy byly zaměřeny na metody práce se žáky považovanými za obtížně zvladatelné. Zaznamenali a utřídili zkušenosti mnoha vyučujících, jejichž výchovný přístup k takovým žákům byl úspěšný, a názory odborných autorů zabývajících se způsoby jednání a výchovou. Cílem autorů knihy je osvětlit vyučujícím psychologické a sociální příčiny chování jednotlivců a skupin žáků ve škole a ukázat, že mnozí vyučující se setkávají se stejnými problémy a dokážou je překonávat. Podávají přehled metod, které si mohou vyučující osvojit pro lepší komunikaci s těžko zvladatelnými žáky. Kniha je psána velmi přehledně a jako doplněk jsou uvedeny příklady cvičení, které jsou součástí školení a seminářů, pořádaných autory v rámci dalšího vzdělávání učitelů. brož., 128 s., 187 Kč Učitel a problémový žák Třída jako fungující kolektiv Na začátku školního roku je třída shlukem jednotlivců, kteří se navzájem vůbec neznají, nebo se znají jenom málo. Někdy se ve třídě utvoří malé skupinky, které se navzájem spolu nebaví nebo spolu bojují. Soudržnost skupiny nevzniká automaticky, ale vytváří se postupně. Věnujete-li čas tomu, že se snažíte skupinu budovat a pracovat na atmosféře ve třídě, neztrácíte tím čas, ale připravujete tím podmínky k tomu, aby se žáci i učitelé mohli ve třídě cítit dobře a lépe se jim pracovalo. Ze třídy je potřeba skupinu teprve vybudovat, to znamená vybudovat prostor vzájemného poznávání, prostor solidarity a vzájemného obohacování. Ke zvýšení soudržnosti ve třídě a zlepšení jejího přístupu k práci může učitel využít několik prostředků. Seznámení na začátku školního roku Začátek školního roku je pro žáky i učitele velmi důležité období, jehož hlavním cílem je pro učitele poznat žáky a vybudovat z nich soudržnou skupinu a pro žáky seznámit se s učiteli, najít si kamarády a začít se učit. Těmto věcem však není vždycky dán dostatečný prostor, protože sotva si žáci zapíšou všechno potřebné a vyplní důležité papíry, už jim učitelé začínají vysvětlovat, co se budou tento rok učit, a zahrnou je opakovacími testy. Hlavním cílem prvních okamžiků nového školního roku by mělo být lepší vzájemné poznávání. To znamená představit se, mluvit o sobě nebo například o své volbě povolání proč jsem se stal učitelem, co mám na svém povolání rád. Některé otázky, které mohou žáci učiteli klást (například Jste ženatý/vdaná?), možná u učitele vyvolají obrannou reakci, jsou ovšem pouze projevem legitimní zvědavosti vůči člověku, se kterým žáci budou trávit po dobu minimálně jednoho roku několik hodin týdně. Čím lépe bude učitel znát své žáky a čím lépe se oni budou znát navzájem, tím snadnější bude vzájemná komunikace a tím snadněji se učiteli podaří vytvořit ze žáků soudržnou skupinu. Pro vzájemné představení existuje řada metod, z nichž vybíráme dvě: Vzájemné interview Žáci utvoří dvojice. První z dvojice pokládá druhému nejrůznější otázky, na něž by rád znal odpověď. Po pěti minutách si žáci vymění role. Poté se žáci posadí do kruhu a každý z dvojice představí ostatním ve třídě svého spolužáka, se kterým dělal rozhovor. Než s touto aktivitou začnete, můžete společně sestavit seznam otázek, které je možné použít. Řeč fotografií Jedná se o metodu, která se hojně využívá při práci s dospělými a s mladými lidmi, kteří mají problémy s komunikací. Lze ji použít na počátku školního roku, aby se usnadnilo budování třídy jako skupiny. Každý žák si ze zhruba padesáti fotografií, které jsou rozloženy na stole, vybere v tichosti jednu, která ho nejlépe vystihuje nebo která se mu obzvlášť líbí. Pak si žáci sednou do kruhu a každý představí fotografii, kterou si vybral. Tuto metodu je možné použít i v jiných situacích, kdy si žáci mají navzájem sdělovat své představy nebo pro podpoření kreativity. Tyto dvě metody, které jsme popsali, umožní každému žákovi, aby měl od prvního dne ve třídě možnost vyjádřit se, a tudíž mohl získat rovnocennou pozici jako ostatní spolužáci. Ačkoli je začátek školního roku pro žáky i učitele velmi důležitý, stejně je pro klima ve třídě zásadní, aby žáci měli pocit přijetí na počátku každé další hodiny. Žáci nejsou schopni vrhnout se okamžitě do učení, zvláště pokud předchozí hodinu nebo o přestávce zažili něco, co je stále ještě zaměstnává. Je proto nutné uspořádat začátek hodiny tak, aby učitel dokázal s žáky navázat kontakt, umožnil každému z nich usadit se, cítit se dobře, fyzicky se zklidnit a myšlenkově se soustředit. Je-li to nezbytné, může učitel někoho vyzvat, aby vyprávěl, co třída právě prožila. Žáci se díky tomu zbaví rozptylujících myšlenek, které by je jinak odváděly od učení. Situace usnadňující komunikaci Pokud chceme, aby třída fungovala jako skupina, můžeme vytvářet různé komunikační situace, při kterých nemusí žák sledovat učitele, ale může se obracet na spolužáky, naslouchat jim, ptát se jich, pracovat s nimi. K tomu může sloužit několik metod:

4 Práce ve skupinách Zvláště na začátku školního roku je možné uzpůsobit práci ve skupinách tak, aby každý žák měl možnost pracovat s každým ze svých spolužáků, což předpokládá, že žáci jsou na každé cvičení rozděleni do skupin jinak, takže se mohou setkat s co největším počtem svých kamarádů. Vzájemná pomoc mezi žáky Chceme-li podpořit soudržnost skupiny, je vhodné vytvořit ve třídě klima založené spíše na solidaritě, na pomoci než na soutěživosti jednotlivců. Můžeme například uvažovat o tom, že budou někteří šikovní žáci pomáhat těm, kdo mají nějaké problémy, ovšem za předpokladu, že o tuto pomoc mají zájem a sami si vyberou svého poradce. Na některých školách se uplatňuje ještě jiný způsob vzájemné pomoci žáků, takzvaný monitoring. V rámci monitoringu pomáhají dobrovolně starší žáci mladším žákům, kteří o to mají zájem. V každém případě je ovšem nutné si uvědomit, že pro žáka není nic tak ponižujícího jako být stále ten, kdo potřebuje neustálou pomoc, ale nemůže ji nijak oplatit. Je proto důležité udělat si představu, kdo má jaké schopnosti, a organizovat takovou pomoc spíše jako reciproční než tak, že jedni pouze pomáhají a druzí jen přijímají. Cvičení zaměřená na komunikaci V problémových třídách může být hlavním cílem rozvíjení správné komunikace u žáků (naslouchání druhému, schopnost kultivovaně se vyjádřit apod.), protože právě tuto schopnost žáci postrádají. Z toho důvodu je možné praktikovat zvláštní cvičení zaměřená na komunikaci, a to nejen v hodinách českého jazyka, ale pokud to je potřeba, pak i ve všech ostatních předmětech. Učitel může využít řadu cvičení, která zlepšují mluvený projev, vzájemné naslouchání a komunikaci (cvičení zaměřená na naslouchání, na správnou formulaci myšlenek, na komunikaci dialogovou, na komunikaci ve skupině, improvizační cvičení, cvičení argumentace, asociaci vyvolanou slovy, společnou tvorbu příběhu, cvičení zaměřená na kreativitu atd.). Společné budování atmosféry ve třídě Atmosféra, která ve třídě panuje, má vliv nejen na chování všech zúčastněných (na učitele i žáky), ale také na kvalitu práce. Žáci mají jasnou představu o tom, co ve třídě vytváří příjemnou atmosféru, stačí, když jsou na toto téma dotázáni. Pokud učitel žáky nechá, aby se k tomu mohli na začátku školního roku vyjádřit, může to přispět k budování třídy jako skupiny. Je možné postupovat tak, že například nejprve učitel vyjádří, co si představuje pod pozitivní atmosférou ve třídě (třída, ve které se cítíme dobře a kde můžeme pracovat), a potom nechá žáky, aby totéž formulovali v malých skupinách. Zkušenosti ukazují, že žáci, kteří byli o něco podobného požádáni, přišli se značně rozdílnými návrhy. Ve svých názorech se může lišit třída od třídy. Žáci například řeknou, že pro třídu, kde je příjemná atmosféra, platí: rozumíme si; nenadáváme si, nehádáme se; neposmíváme se, když se někomu něco nepovede; pomáháme si navzájem; nejlepší pomáhají nejslabším; respektujeme učitele; učitelé respektují nás; učitelé jsou fajn; učitelé nám naslouchají; chováme se slušně k vybavení třídy; s učiteli spolupracujeme; posloucháme, když druhý mluví, a neskáčeme mu do řeči; jezdíme na výlety; čas od času je ve třídě legrace a můžeme se zasmát atd. Žáci pak mohou vybrat ty zásady, které považují za nejdůležitější, a tak si stanoví společné hodnoty, které budou ve třídě platit, tedy něco jako pravidla ideálně fungující třídy. Pokud učitel na konci týdne zjistí, že některá z hodnot není respektována, může společně s žáky formulovat pravidla, která zaručí jejich respektování, něco jako společnou listinu práv. Co znamená mít autoritu? Pojem autorita pochází z latinského slova auctor, což znamená autor. Mít autoritu tedy představuje: Pracovat na sobě, to znamená budovat vlastní osobnost, osvojovat si určité kompetence, budovat autoritu. Znamená to také umožnit ostatním, aby na sobě mohli pracovat, pomáhat jim k tomu, aby mohli osobnostně vyrůst, tedy aby získali zodpovědnost za vlastní jednání, osamostatnili se a postupně budovali také svou autoritu. Znamená to také působit skrze vztahy na druhé lidi při zachování vzájemného respektu a úcty a naklonit si tak druhé bez donucování nebo nátlaku. Jedná se tedy o pravý opak toho, co nazýváme autoritářským jednáním, při němž člověk uplatňuje svou moc, aby druhého k něčemu přinutil. Jako příklad si můžeme uvést případ žáka, který se rozhodne opustit školu tři měsíce před závěrečnými zkouškami. Učitel se může pokusit proniknout do důvodů, které žáka vedly k takovému rozhodnutí, může mu ukázat všechny pozitivní i negativní důsledky, může mu přesvědčivě a nadšeně přednést všechny argumenty, které svědčí ve prospěch toho, aby žák ve škole zůstal, ale nakonec je konečné rozhodnutí stejně na samotném žákovi. Znamená to také překonat strach, důvěřovat si a také důvěřovat žákovi. Důvěřovat si znamená mít odvahu být sám sebou, být autentický, nehrát si na někoho jiného nebo se schovávat za profesionální masku, moci se mýlit a necítit se kvůli tomu ohrožený. Paradoxně tehdy, kdy se učitel chová velmi lidsky, a tudíž je mnohem zranitelnější, vystupuje vůči žákům s respektem a sám je od nich respektován. Důvěra, kterou učitel k žákům chová, nemůže být slepá a musí ji doprovázet schopnost rozlišovat. Je to schopnost vzít na sebe určité riziko, umět ho posoudit a také vyhnout se případným nástrahám. Být schopen odhalit nástrahy, jež na učitele čekají v souvislosti s mocí, kterou má ve třídě, schopnost vyrovnat se s nimi, dokázat správně rozhodovat, stmelovat třídní kolektiv a umožnit žákům realizovat přání vnitřně růst, které pociťuje každý z nich.

5 Autorita představuje také schopnost zamezit násilí ve třídě a garantovat dodržování společně stanovených pravidel. A to je možné jen tehdy, když si je učitel vědom své moci, kterou má při působení na žáky (jaká to má rizika), a vlastní podřízenosti vyšší autoritě (jejímuž působení se podřizuje on sám). To, co jsme zde uvedli, se člověk musí postupně učit, ačkoli se často hovoří o přirozené autoritě, která je člověku vrozená. Někteří lidé mají v tomto směru skutečně určité vlohy, nicméně například učitel, který má autoritu, když učí na gymnáziu, si ji musí budovat znovu ve chvíli, kdy přejde například na sídlištní základní školu, protože se musí adaptovat na nové prostředí a žáky. Začínající učitel zase může na počátku své kariéry autoritu postrádat a buduje si ji postupně tak, jak se učí pracovat se skupinou a jak pracuje sám na sobě. Faktory podporující motivaci žáka Strategie, které pomáhají žákům motivovat se Mluvte se žáky o smyslu zadaných úkolů a dávejte najevo svůj zájem o věc Konkrétně to znamená odpovídat žákům na otázky typu: K čemu nám to bude? Co se díky tomu naučíme? Nepodaří se nám motivovat žáka k učení, pokud nebude mít pocit, že to, co se učí, mu bude k užitku! Jestliže učitel naproti tomu dává školní poznatky do souvislostí se situacemi z reálného života, bude mít taková práce pro žáka smysl. Kromě toho žák před každým úkolem hodnotí, kolik musí k jeho zvládnutí ze sebe vydat (kolik energie ho to bude stát) a co tím naopak získá. Pokud je zisk menší než vydaná energie, hrozí, že žák nebude mít chuť se do takové činnosti pustit, protože každé jednání je podmíněno předpokladem, že svému aktéru přinese určité uspokojení. Zapojte žáky aktivně do vzdělávacího procesu Není těžké někoho něco učit, zásadní je ovšem, zda se žák skutečně také něco naučí. Výklad učitele, i když je veden dialogicky, nemá po většinu času žádný vliv na to, co se žáci naučí. Aby se žák něčemu skutečně naučil, je potřeba ho spíše do aktivit zapojit, jeho práci pak sledovat a pomáhat mu při ní. Práce učitele tedy spočívá v tom, že by měl vytvářet takové podmínky, které žákovi umožní, aby své poznatky samostatně budoval. Při řešení různých úkolů žák díky svým znalostem dokáže analyzovat vzniklou situaci, řešit problémy, se kterými se setkává nebo se kterými se setká později ve svém profesním životě. Vytvářejte interaktivní situace Dobře řízená práce ve dvojicích nebo v malých skupinkách je silným motivačním prvkem, protože narušuje schéma jednostranného vztahu učitel žák, kdy žáci pouze přijímají to, co jim učitel předkládá. Žáci, kteří pracují ve skupině, mají navíc příležitost vyjadřovat se, mohou konfrontovat své názory s ostatními, korigovat své chyby a také zažívat vzájemnou pomoc a spolupráci. Kromě toho se ve třídě, která pracuje ve skupinách, mění role učitele. Učitel je pro žáky poradcem a průvodcem v učebním procesu, může se věnovat v mnohem větší míře osobním kontaktům s žáky a to při klasickém frontálním vyučování není možné. Umožněte žákům zažít úspěch Už jsme se zmínili o tom, že potřeba být oceněn je vlastní každému jedinci. Tak může učitel svým oceněním, lhostejností nebo nedoceněním žáka v každodenním kontaktu buď motivovat, nebo naopak demotivovat. Ocenění vynaloženého úsilí a dílčích úspěchů je pro žáka odměnou a motivuje ho k dalšímu vzdělávání. V případě některých žáků, kteří v dané situaci dosáhli požadovaných schopností, nelze pouze čekat, až se další úspěch dostaví sám. Aby se učiteli podařilo je motivovat, je nutné navodit takovou situaci, při níž budou moci zažít úspěch, protože tato zkušenost v nich vyvolá přání uspět znovu a znovu. Uplatňujte formativní hodnocení Sumativní hodnocení je pro žáky mnohdy značně demotivující bilancí. Tento typ hodnocení, který je vyjádřen formou známek, pociťují slabší žáci velmi často jako nepříjemný, protože u nich potvrzuje už tak značně silný pocit nedostatečnosti. Někteří učitelé se přitom domnívají, že špatné známky budou tyto žáky motivovat a nutit k tomu, aby příště podali lepší výkon. Naproti tomu je možné denně sledovat, jak špatné známky žáky odrazují od další práce, protože ne vždy správně vypovídají o vztahu mezi vynaloženým úsilím a dosaženými výsledky. Špatné známky jsou často spojovány s nedostatkem píle, úsilí a pracovního nasazení, zatímco problém může spočívat v nevhodné strategii učení nebo v neporozumění látce. Formativní hodnocení má sloužit především žákovi. Tento způsob hodnocení se týká pokroku, který žák při učení udělá. Umožňuje žákovi, aby s učitelem probíral to, co se v něm při učení odehrává. Přenáší také určitou aktivitu na něho samého, protože ho vede k sebehodnocení. Učitel, který žákům umožní, aby se ústně nebo písemně vyjadřovali k procesu učení, může porozumět tomu, co brání v konkrétních situacích tomu, aby se žák určitou látku naučil. Učitel může například žákům připravit malý dotazník, v němž bude zjišťovat, jaké postupy žáci volí při řešení zadaných úkolů, jaké přitom překonávají překážky, kolik času nad úkolem stráví, jakou známku by si za vypracovaný úkol dali apod. Kromě toho při formativním hodnocení přenechává učitel žákům část své pravomoci hodnotit a společně s nimi vytváří kritéria pro posuzování splněných úkolů. Žák má právo udělat chybu. Chybami se člověk učí, jak praví známé přísloví; prostřednictvím pokusů a omylů si žák postupně osvojuje určité znalosti a dovednosti. Chyba je nedílnou součástí žákovy činnosti a indicií, že se v něčem žák potřebuje zdokonalit. Pokud má žák po svém prvním pokusu něco nového se naučit ihned špatnou známku, zažívá pocit neúspěchu a pocit, že nebyl brán ohled na jeho právo udělat chybu. Ostatně nemá sloužit škola právě tomu, aby v ní žáci mohli bez obav zakoušet nové věci? (Například při praktickém výcviku ve středních odborných školách se žáci učí novým dovednostem, aniž by ohrožovali výrobu.) Schopnost žáka naučit se něčemu novému spočívá do značné míry v tom, jak ve třídě probíhá vzájemná komunikace a výměna informací, zda je učitel pro žáka pomocníkem při získávání nových poznatků a zda se žák, s jehož potřebami se vážně počítá, může stát aktivním činitelem v procesu svého učení. Ukázky z knihy Učitel a problémový žák (Portál, 2005)

6 Mezinárodní akademie vzdělávání / Unesco EFEKTIVNÍ UČENÍ VE ŠKOLE Unikátní moderní sborník, který se věnuje důležitým pedagogickým otázkám. Přední světoví odborníci v něm odpovídají na otázku, co dnes ví pedagogika, psychologie a další obory o tom, co podporuje efektivní vyučování a učení ve škole i jak předcházet nejčastějším problémům s chováním a motivací žáků. Zabývají se také rozvojem sociálních a emociálních dovedností žáků a spoluprací mezi školou a rodiči. Jednotlivé otázky jsou probírány ve stručných kapitolách, které vždy krátce informují o stavu pedagogického výzkumu a pak uvádějí praktické tipy pro využití poznatků v každodenní praxi ve třídě a škole. brož., 144 s., 199 Kč Efektivní učení ve škole Pracovní skupina pro kognitivní, sociální a emoční učení (www.casel.org) určila soubor sociálních a emočních dovedností, které tvoří základ efektivního výkonu široké škály sociálních rolí a životních úkolů. CASEL se při tom opírala o výsledky rozsáhlého výzkumu, zahrnujícího celou radu oblastí, od fungování mozku po metody vyučování a učení. Tyto dovednosti, jejichž seznam uvádíme, mladým lidem poskytují orientaci při jednání ve všech oblastech života, ve škole i mimo ni. Klíčové dovednosti pro oblast kognitivního i socioemočního učení podle CASEL Poznání sebe i druhých: rozpoznávání citu vnímá pocity a dokáže je pojmenovat; odpovědnost rozumí svým závazkům a potřebě jednat etickým, bezpečným a zákonným způsobem; uvědomuje si silné stránky rozpoznává své potenciální kvality a kultivuje je. Odpovědné rozhodování: zvládání citu ovládá pocity tak, aby nepřekážely, ale naopak pomáhaly při řešení situací; porozumění situacím přesně vnímá okolnosti, v nichž se nachází, a rozumí jim; stanovování cílu a plánování určuje si konkrétní krátkodobé i dlouhodobé cíle a pracuje na jejich splnění; kreativní řešení problému zapojuje se do tvořivého, ale systematického a ukázněného procesu zkoumání různých alternativních možností, který vede k odpovědnému, cílevědomému a účelnému jednání, dokáže překonávat překážky stavějící se do cesty zvolenému plánu. Zájem a péče o druhé: projevy empatie rozpoznává myšlenky a city druhých lidí a rozumí jim; úcta k ostatním věří, že ostatní lidé si zaslouží, aby se s nimi jednalo laskavě a citlivě, protože všichni patříme k jednomu lidstvu; vědomí hodnoty rozmanitosti chápe, že rozdíly mezi jednotlivci a skupinami umožňují, abychom se vzájemně doplňovali, a mohou být zdrojem síly a schopnosti přizpůsobovat se světu kolem nás. Schopnost jednat: efektivní komunikace ovládá verbální i neverbální dovednosti a užívá je pro sebevyjádření i pro efektivní interakci s jinými lidmi; budování vztahu dokáže navazovat a udržovat zdravé, přínosné či opětované vztahy s jednotlivci i skupinami; čestné vyjednávání dokáže dosáhnout řešení konfliktu uspokojující všechny zúčastněné, protože bere v úvahu potřeby všech; odmítání provokací jasně dává najevo a dodržuje své rozhodnutí nezapojovat se do dobrovolně nezvoleného, nežádoucího, nebezpečného nebo neetického chování; vyhledávání pomoci při snaze o splnění cílu nebo uspokojení potřeb dokáže rozpoznat, kdy je nutná pomoc či podpora, a umí si ji opatřit; mravné jednání řídí svá rozhodnutí a jednání podle souboru pravidel či standardu odvozeného z obecně uznávaných zákonů či profesních zásad nebo založeného na některém náboženském či morálním systému. Aplikace Zvažte možnost použití některého programu rozvíjení sociálních a emočních dovedností, u nějž se prokázala efektivita u dětí podobných vašim žákům a za podobných okolností, v jakých pracujete vy. Seznam programu a odkazy na další zdroje na internetu najdete na adresách nebo (v angličtine). Seznamte třídu s přehledem klíčových dovedností. Ukažte žákům, jak by jim zvládnutí těchto dovedností pomohlo při zpracování školních a domácích úkolů, projektu nebo při písemných pracích a testech. Zeptejte se žáků, v jakých situacích v jejich životě je důležité určitou dovednost použít. Potom jim pomozte rozvíjet tuto dovednost a použít ji, když tato situace nastane. Pokuste se každý týden zařadit do svého běžného vyučování jednu dovednost ze seznamu vytvořeného skupinou CASEL. Dělejte to tak po celý rok; když se vrátíte k některé již dříve probírané dovednosti, opakujte a prohlubujte činnosti vhodné pro její rozvíjení. Ukázky z knihy Efektivní učení ve škole (Portál, 2005)

7 R. Fisher UČÍME DĚTI MYSLET A UČIT SE Praktický průvodce strategiemi vyučování, které vedou děti k rozvoji schopnosti myslet a učit se. Představuje současné znalosti psychologie a pedagogiky o kognitivních procesech a seznamuje čtenáře s technikami, které poskytují rámec pro aktivní učení. Kniha upozorňuje i na opomíjené oblasti inteligence a myšlení a ukazuje způsoby, jak je rozvíjet (kladení otázek, diskuse, mentální mapování, kooperativní učení, individuální vedení, hodnocení). Obsahuje řadu názorných příkladů, schémat a ukázek, které lze při výuce používat. brož., 176 s., 185 Kč Učíme děti myslet a učit se Kladení otázek Když se někdo ptal Isidora Rabiho, jaderného fyzika a nositele Nobelovy ceny, jak se stal fyzikem, vyprávěl příběh o tom, jak mu jeho matka po jeho návratu ze školy nedávala obvyklou otázku: Tak co jste se dnes učili? Místo toho se ho ptávala: Izzy, položil jsi dnes dobrou otázku? Dítě poznává, jakou moc má kladení otázek, nejprve doma. Jedna výzkumná studie zjistila (Tizard a Hughes, 1984), že čtyřleté děti hovořily se svými matkami průměrně 27x za hodinu, při čem se s nimi v každém rozhovoru vystřídaly v průměru 16x. Polovinu z těchto rozhovorů zahájily děti; ty pokládaly za hodinu průměrně asi 26 otázek. V množství, častost i a obsahu rozhovorů byly pozorovány jen nepatrné rozdíly mezi rodinami z dělnických a ze středních vrstev. Badatelé zjistili epizody zvídavosti, epizody vytrvalého zkoumání prostřednictvím rozhovoru, ve všech typech rodin. Doma jsou děti svým rodičům obvykle partnery v dialogu. Co se pak stane, kdy přijdou do školy? Studie ukázala, že kdy děti nastoupily do školy, množství rozhovorů s učiteli pokleslo na 10 za hodinu, přičemž se v každém z nich v jednotlivých promluvách vystřídaly asi 8x. Většinu rozhovorů započali učitelé a ti také kladli většinu otázek. Tato studie i další podobné prokázaly, že děti ve škole kromě toho, že hovoří méně než doma, mohou také jen méně často v jednom rozhovoru promluvit, kladou méně otázek,méně často žádají informaci, užívají jednodušších vět, vyjadřují se v menší významové šíři a řidčeji užívají řeči k plánování, reflektování, diskutování či vzpomínání na dřívější události. Je zde méně epizod zvídavosti. Namísto mluvení s dětmi se zde mluví na děti. Tato diskontinuita mezi kulturou domova a školy může vést ke vzdělávací ztrátě. Způsob, jak učitelé užívají řeči a zvláště jak užívají otázek, může ovlivnit dětské učení bezprostředně i dlouhodobě. Učitelé kladou spoustu otázek. Možná, že jich kladou až příliš mnoho. Badatelé zjistili u skupiny učitelů, že položili v průměru více než tři sta otázek za den. Oxfordský tým pro výzkum dětí předškolního věku, který pracoval s učitelkami mateřských škol, zjistil, že dospělí, kteří kladli více otázek, měli : menší pravděpodobnost, že jim položí otázku děti; menší pravděpodobnost, že získají od dětí podrobnější odpovědi; menší pravděpodobnost, že podnítí děti ke spontánnímu příspěvku k dialogu. Čím více byly děti tázány, tím méně iniciativy uplatňovaly ve svých odpovědích. Většina otázek zaznamenaných v této studii byla svou povahou uzavřená, například: Jakou to má barvu? Jak se to jmenuje? Odkud to je? Jedním z poučení z tohoto výzkumu nejspíše je, že bychom se měli ptát méně a lépe. Položit správnou otázku je označováno za podstatu vyučování, a to v tom smyslu, že to může vytvořit most mezi vyučováním a učením se. Výzkumy zaměřené na to, co činí ze škol místa, kde probíhá efektivní učení, zjistily, že jejich společným znakem je rozumově náročné vyučování. Jedna definice dobré otázky praví, že dobrá otázka klade nároky na intelekt. Podněcuje to, co Piaget nazval kognitivní konflikt, který může pomoci dětem pokročit k vyššímu stadiu v jejich vývoji. Dobrá otázka může poskytnout to, co Bruner nazývá lešením pro nové učení. Dobrá otázka je jako svíce ve tmě osvětlující pravdu i tajemno. Ne všechny otázky však podporují učení. Čím se liší dobrá otázka od otázky neproduktivní? Otázky myšlení vyššího řádu vedou děti k přemýšlení vzbuzují zvědavost a zájem zjišťují názory, pocity a zkušenosti podněcují diskusi zaměřují pozornost myšlení nižšího řádu ověřují vybavování znalostí zjišťují porozumění zjišťují nesnáze kontrolují učení vedou k dalšímu učení

8 Neproduktivní otázky Špatná otázka nechává myšlení tam, kde bylo, a může je i omezit, oslabit nebo mu úplně zabránit. Příklady neproduktivních otázek jsou: Hloupé otázky Jde o neuvážené otázky. Zprimitivňují něco, co je citově či rozumově složité. Například dítěte, jehož matka nedávno zemřela, se zeptali: Jak se cítíš? Hloupá otázka často vyvolá obdobnou odpověď. Příliš složité otázky To jsou otázky příliš rozsáhlé nebo příliš abstraktní, než aby bylo možno se s nimi naráz vyrovnat. Jednou jsem spěchal ulicí a oslovil mě muž s blokem, který se zeptal: Věříte v Boha? Poněkud zaskočen jsem odvětil: To záleží na tom, co míníte Bohem. Kdy jsem zas vykročil dál, řekl: Zanesu vás do kolonky Neví. Jeden učitel začal hodinu otázkou: Proč máme znečištěné životní prostředí? Ve třídě nikdo neodpověděl. Bylo by účelnější zúžit záběr otázky, vytvořit kontext a postupovat od známého k neznámému. Příliš ohraničené, úzké otázky Jsou to často otázky typu co-si-učitel-myslí? Kdy jsou příliš snadné, vedou k přívalu otázek typu vypal a prchej dál : Co je tohle...? Co je tamto...? A co je tamhleto...? Když jsou otázky příliš těžké, mohou vést k tomu, že si pak na ně učitel odpovídá sám. Jedna učitelka se své třídy zeptala: Co je žába? Když nedostávala žádnou odpověď, postupně si otázku zodpověděla sama: O-obo-oboj-oboj i-obojživelník! Hlavní překážkou myšlení je hledání právě té jediné odpovědi, která nejspíš vyhoví požadavku rychle a správně!, jako by šlo o hru hádej, co má učitel na mysli. Příklad je vybrán z Leedského výzkumného projektu: Učitel : Jaký den byl včera? Dítě 1: Úterý. Učitel: Opravdu? Dítě 2: Čtvrtek. Učitel : Jaký den je dnes? Dítě 2: Středa. Učitel : Dnes je... Jaký den je dnes? Dítě 1: Středa. Učitel: Co bylo dnes ráno? [ žádná odpověď.] Co bylo dnes ráno, kdy jsme přišli do školy? Žáci : Středa! Čtvrtek! Samozřejmě i rychlé otázky kvízového typu omezené na věcnou informaci mají své místo. Prověrka toho, co si žáci pamatují, může upevnit a připomenout, co už vědí, a může jim dopomoci k zapamatování. Všichni rádi ukazujeme, co víme - pokud ovšem správnou odpověď známe. Pro zvláštní účely, jako třeba počítání zpaměti, mohou uzavřené otázky významně provokovat kognitivní činnost. Lučavkovým kritériem otázky je: Klade na děti smysluplný nárok? V tomto ohledu je třeba hledat správný poměr mezi uzavřenými otázkami typu rychle a správně! a otevřenými otázkami, které vyžadují složitější myšlení vyššího řádu. Vyšší řád Hodnocení, např. Co si myslíte o..., podle čeho posuzujete či hodnotíte...? Syntéza, např. Jak bychom mohli přispět k..., zlepšit, navrhnout, vyřešit...? Analýza, např. Jaké jsou části či znaky..., důkazy pro...? Nižší řád Aplikace, např. Jaké jsou další příklady...? Porozumění, např. Co znamená...? Vysvětli to. Znalost, např. Kdo...Co...Kde...Kdy...Jak...? Mnoho učitelů podléhá pokušení klást příliš mnoho otázek příliš mnoho uzavřených otázek nižší úrovně. U dětí dosáhneme lepších výsledků v učení, budeme-li postupovat takto: Dávejte méně otázek, ale lepších. Dvě nebo tři promyšlené otázky jsou lepší než deset, které jste nepromysleli. Chtějte lepší odpovědi. Nespěchejte s hodnocením. Povzbuzujte děti, aby se více ptaly. Oceňujte otázky dětí stejně jako odpovědi. Příklady otázek s otevřeným koncem, které vedou děti k přemýšlení: Co si myslíš? Jak to víš? Proč si to myslíš? Máš k tomu důvod? Jak si můžeš být jist? Je to vždy tak? Je ještě jiný způsob, důvod, možnost? A co když...? A co když ne...? Kde ještě najdeme jiný příklad? Co myslíš, že se stane teď? Ukázky z knihy Učíme děti myslet a učit se (Portál 2004)

9 Knihy nakladatelství Portál můžete žádat u všech dobrých knihkupců nebo v knihkupectvích Portál, kde najdete celou nabídku. KNIHKUPECTVÍ P ORTÁL Jindřišská 30, Praha 1 tel , otevřeno po-pá 9-18 hodin Dominikánské náměstí 8, Brno tel , otevřeno po-pá 9-18 hodin Informace a objednávky Portál, s.r.o., Klapkova 2, Praha 8 tel , Ucelená aktuální nabídka nakladatelství Portál na internetu X aktuální informace o psychologickém dění u-nás i ve světě, zásadní články ze všech oblastí psychologie, rozhovory, recenze X spoluvytvářejí přední naši i zahraniční psychologové, lékaři a odborníci z dalších oborů X populárně-vědecký časopis pro psychology, studenty psychologie a příbuzných oborů, ale i pro širší veřejnost X pomocník rodičů, učitelů a vychovatelů, jimž záleží na všestranném rozvoji a uplatnění svěřených dětí X přináší praktické zkušenosti, rozhovory, teoretické články, recenze související se školní i mimoškolní výchovou dětí a mládeže X jediný populárně odborný časopis, který se pravidelně zabývá pedagogikou volného času Cena 45 Kč předplatné 440 Kč včetně poštovného (11 čísel + přílohy) Cena 25 Kč předplatné 250 Kč včetně poštovného (10 čísel) X přináší užitečné informace ze světa dětské medicíny, psychologie a pedagogiky X srozumitelný odborný časopis, který vás dopředu připraví na důležité okamžiky v životě vašich dětí X s pravidelnou přílohou o náhradní rodinné péči X časopis s mnohaletou tradicí, který nezapomíná na-děti vyžadující speciální péči UKÁZKOVÉ ČÍSLO ČI PŘEDPLATNÉ V ČR si můžete objednat na adrese: SEND Předplatné s.r.o. P.O.Box 141, Praha 4, tel fax , Cena 45 Kč předplatné 200 Kč včetně poštovného (5 čísel+přílohy)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika.

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace = souhrn hybných činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti či chování k sobě i ostatním,

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Organizace výuky a výukové strategie. Školní pedagogika - Teorie vyučování (didaktika) KPP 2015

Organizace výuky a výukové strategie. Školní pedagogika - Teorie vyučování (didaktika) KPP 2015 Organizace výuky a výukové strategie Školní pedagogika - Teorie vyučování (didaktika) KPP 2015 Organizace výuky = vyučovací formy Organizační forma výuky = způsob: uspořádání vyučovacího procesu jak je

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Mimořádně nadané děti v MŠ a ZŠ a důvody, proč se jim věnovat

Mimořádně nadané děti v MŠ a ZŠ a důvody, proč se jim věnovat 1 / 5 Nadané děti téma radostné, zajímavé, v poslední době často diskutované. Zejména v souvislosti s tím, jak jim zajistit co nejlepší péči odpovídající jejich předpokladům a nárokům Přestože se této

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika 1. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků / Kateřina Jančaříková -- 1. vydání V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Cíle výchovy a vzdělávání: Otázky spojené s konceptem klíčových kompetencí podle RVP. Učitel a cíle výuky. Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: 1. Tři otázky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Příloha Školního řádu ZŠ a MŠ Hněvotín, příspěvkové organizace č. 2 PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento dokument vydává ředitel školy na základě 30, odst. 1)

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více