Aspekty daně darovací ve vybraných zemích EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aspekty daně darovací ve vybraných zemích EU"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Aspekty daně darovací ve vybraných zemích EU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Martina ELIÁŠOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Břetislav ANDRLÍK, Ph.D. Znojmo, 2010

2 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Aspekty daně darovací ve vybraných zemích EU vypracovala samostatně, veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádné označila a uvedla v seznamu použitých zdrojů. Ve Znojmě dne Martina Eliášová

3 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala vedoucímu bakalářské práce Ing. Břetislavu Andrlíkovi, Ph.D. za poskytnutí cenných rad a připomínek při psaní bakalářské práce.

4 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2009/2010 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Martina ELIÁŠOVÁ Ekonomika a management Mzdové účetnictví, daně a personalistika Název tématu: Aspekty daně darovací ve vybraných zemích EU Zásady pro vypracování: 1. Zpracovat návrh pracovní osnovy a projednat jej s vedoucím bakalářské práce. 2. Prostudovat odbornou literaturu a získat praktické poznatky pro vypracování bakalářské práce. 3. V průběhu zpracování pravidelně konzultovat s vedoucím bakalářské práce postup a dosažené výsledky. 4. Cílem bakalářské práce je s využitím metody analýzy daně darovací ve vybraných zemích Evropské unie provést komparaci a navrhnout postupy řešení ve vztahu ke zvýšení efektivity inkasa v České republice. Rozsah práce: min. 40 stran Seznam odborné literatury:

5 1. KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 4. aktualizované vyd. Praha: ASPI, s. ISBN NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie.2. aktualizované vyd. Praha: ASPI, s. ISBN ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 3. aktualizované a přepracované vyd. Praha: Linde Praha, s. ISBN Datum zadání bakalářské práce: duben 2009 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2010 L. S. Martina ELIÁŠOVÁ autor Ing. Břetislav ANDRLÍK vedoucí bakalářské práce Prof. PhDr. Miroslav FORET, CSc. rektor SVŠE Znojmo

6 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá aspekty daně darovací v Německu, Irsku, Řecku, Nizozemí, Bulharsku a Finsku. Teoretická část je věnována definici, funkci a třídění daní, daňovému systému, efektivnosti daní, daňové spravedlnosti, harmonizaci a historii majetkových daní. Další část je zaměřena na základní charakteristiky daně darovací, jako jsou poplatník, předmět, základ a sazba daně. Analyzovány jsou příjmy z těchto daní v období let v jednotlivých členských zemích Evropské unie, podíl daní na celkovém daňovém inkasu či na HDP. Vývoj sazeb daně darovací a nezdanitelných částek je sledován během let 2009 a V rámci diskuse je pak provedena komparace analyzovaných dat s Českou republikou. V závěru práce je provedena syntéza a na základě získaných informací jsou navržena doporučení pro Českou republiku. Klíčová slova: daň, majetkové daně, transferové daně, daň darovací Abstract This bachelor thesis deals with the aspects of gift tax in Germany, Ireland, Greece, the Netherlands, Bulgaria and Finland. Its theoretical part is devoted to the definition, function and ranking of taxes, their effectivity, the system of taxes, tax justice, harmonisation and history of property taxes. The second part of the study is focused on basic characteristics of gift tax, such as taxpayer, subject, tax base and rate of tax. There are also analysed the incomes of these taxes in the period of in each of the member countries of the EU and the share in the gross encashment or GDP. The trend in rating gift tax and untaxable amounts is followed in the course of years 2009 and The comparison of the analysed data with the Czech Republic is made in the form of a discussion. The final part of the thesis provides the synthesis of the information and the new findings are used for making the recommendations to the Czech Republic. Key words: tax, property taxes, transfer taxes, gift tax

7 Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Teoretická část Definice daně Funkce daní Třídění daní Daňový systém a efektivnost daní Efektivnost daní Daňová spravedlnost Daňová harmonizace Historie a vývoj majetkových daní na území dnešní České republiky Darovací daň Praktická část Německo Poplatník daně Předmět a základ daně Osvobození od daně, odpočty, slevy Sazba daně Splatnost daně/daňové přiznání Irsko Poplatník daně Předmět a základ daně Osvobození od daně, odpočty, slevy Splatnost daně/daňové přiznání Řecko... 30

8 4.3.1 Poplatník daně Předmět a základ daně Osvobození od daně, odpočty, slevy Sazba daně Splatnost daně/daňové přiznání Nizozemí Poplatník daně Předmět a základ daně Osvobození od daně, odpočty, slevy Sazba daně Splatnost daně/daňové přiznání Bulharsko Poplatník daně Předmět a základ daně Osvobození od daně, odpočty, slevy Sazba daně Splatnost daně/daňové přiznání Finsko Poplatník daně Předmět a základ daně Osvobození od daně, odpočty, slevy Sazba daně Splatnost daně/daňové přiznání Vývoj a změny sazeb daní a nezdanitelných částek Německo Irsko Řecko... 48

9 4.7.4 Nizozemí Diskuse Podíl daně darovací na celkovém daňovém inkasu z daně darovací a dědické Česká republika Německo Finsko Závěr Seznam pouţitých zdrojů Seznam pouţitých zkratek Seznam schémat Seznam tabulek Seznam obrázků Přílohy... 71

10 1 Úvod Za předchůdce daní z kapitálových transferů na území dnešní České republiky, kam spadá i darovací daň, jsou od roku 1954 považovány tzv. notářské poplatky, konkrétně notářské poplatky z darování. Dnešní podobu získal zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí až v roce 1993, kdy byla pro Českou republiku vytvořena zcela nová daňová soustava. Darovací daň patří, podle jednoho z nejzákladnějšího rozlišení, tj. daní podle vazby na důchod, mezi přímé daně, neboť všechny přímé daně platí poplatník na úkor svého důchodu a předpokládá se, že je nemůže přenést na jiný subjekt. Pro porovnání údajů mezi jednotlivými zeměmi se používá třídění např. podle klasifikace OECD, kde je darovací daň součástí skupiny 4000 Daně majetkové, 4320 Daně darovací. V České republice tvoří spolu s daní z převodu nemovitostí a dědickou daní tzv. trojdaň, kterou upravuje jeden zákon, a to Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Poslední významná novelizace zákona č. 357/1992 Sb., zejména co se týká daně darovací, nastala k zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Touto novelizací bylo zavedeno úplné osvobození od daně darovací pro bezúplatný převod majetku mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině. I v ostatních analyzovaných zemích prochází darovací daň mnohými vývoji, zejména v sazbách a nezdanitelných částech daně. Tento vývoj je součástí praktické části práce a byl sledován v letech 2009 a Majetkové daně představují pro Českou republiku doplňkový zdroj příjmů do veřejných rozpočtů. Výši inkasa darovací daně viditelně ovlivnila v posledních dvou letech již zmíněná novelizace zákona. S darovací daní, stejně jako se všemi daněmi, které jsou součástí daňového systému, je spojeno vymezení základních pojmů. Jedná se hlavně o pojmy jako je poplatník, předmět a základ nebo sazba daně. Výklad těchto pojmů ve vybraných zemích EU, jako Německo, Irsko, Řecko, Nizozemí, Bulharsko a Finsko, je součástí praktické části práce. 10

11 2 Cíl práce a metodika Cílem bakalářské práce je s využitím metody analýzy daně darovací ve vybraných zemích Evropské unie provést komparaci a navrhnout postupy řešení ve vztahu ke zvýšení efektivity inkasa v České republice. Bakalářská práce je rozdělena na tři hlavní části teoretickou, praktickou a diskusi. Teoretická část je zpracována s využitím českých a zahraničních odborných daňových publikací. Zpracování praktické části předcházelo shromažďování podkladů a informací z primárních zdrojů. Protože většina použitých zdrojů byla v anglickém jazyce, následovalo přeložení všech získaných podkladů. Většina zemí, hlavně ty, kde se používá jiná úřední řeč než angličtina a němčina, nepoužívá na oficiálních stránkách ministerstev nebo daňových správ jinou řeč než svoji úřední. Proto byl pro všechny informace u vybraných zemí Evropské unie použit jednotný zdroj, a to webové stránky European Commission. Tam, kde byla možnost získat podklady i z jiného oficiálního zdroje, jsou tyto zdroje uvedeny. Data pro Českou republiku byly čerpány ze Zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, nebo z portálu České daňové správy. Země pro účely bakalářské práce byly vybrány podle dostupných zdrojů informací a ve finále nám daly ucelený obraz na aspekty daně darovací jak v zemích, které byly zakladateli EU, jako Německo a Nizozemí, přes Irsko, Řecko, Finsko až po Bulharsko, které vstoupilo do EU teprve nedávno. I přes to, že ne ve všech zemích je již zavedeno EURO (Bulharsko), nebylo nutné žádná data, kromě České republiky, přepočítávat z cizí měny. V České republice byl pro tyto účely použit kurz České národní banky. U každé země jsou, pomocí metody deskripce, objasněny základní pojmy, jako je poplatník, předmět, základ a sazba daně a nezdanitelné částky daně. Nechybí zde ani přehled o vývoji inkasa, podíl daní na HDP a na celkovém daňovém inkasu. Následuje část zaměřená na změny a vývoj sazeb daně darovací a nezdanitelných částek daně v letech 2009 a Všechna analyzovaná data jsou v závěru, s využitím metody syntézy, shrnuta v rámci diskuse. Na základě těchto poznatků jsou navržena řešení pro Českou republiku. 11

12 3 Teoretická část V následující části jsou objasněny jak všeobecné pojmy, jako je definice a funkce daní nebo daňový systém či daňová harmonizace, tak problematika třídění daní nebo daňové spravedlnosti. Zde je přímo uvedeno, která kategorie souvisí s darovací daní, nebo jak je příšlušný princip zajištěn v rámci darovací daně. 3.1 Definice daně Daně představují druh příjmů veřejných rozpočtů (vedle poplatků a půjček). Daň je definována jako povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Z ekonomického hlediska patří mezi daně i clo (KUBÁTOVÁ, 2006, s. 16). Formální definici daně uvádí OECD jako povinné jednostranné platby do veřejných rozpočtů (VERMEEND, 2008, s. 61). Schéma č. 1: Příjmy veřejného rozpočtu daně (+ cla) poplatky VEŘEJNÝ ROZPOČET Zdroj: Práce autora půjčky 3.2 Funkce daní Mezi základní funkce daní dle KUBÁTOVÉ (2006, s.19) patří: alokační uplatňuje se tehdy, když trh projevuje neefektivnost v alokaci zdrojů; redistribuční veřejné finance mají za úkol přesunout část důchodů a bohatství směrem od bohatších jedinců k chudším; 12

13 stabilizační znamená zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice v zájmu zajištění dostatečné zaměstnanosti a cenové stability. Obdobnou definici nalezneme i v zahraniční literatuře, která uvádí také tři funkce daní s nepatrnými odlišnostmi. Jak uvádí VERMEEND (2008, s. 12), funkce daně jsou : tradiční zajišťuje zvýšení příjmů pro financování vládních výdajů distribuční jako nástroj ke změně rozdělení příjmů a bohatství mezi domácnosti stabilizační užívá zdanění k tlumení hospodářského cyklu Za nejdůležitější funkci je označována funkce fiskální, která je obsažena ve všech výše uvedených. Rozumí se jí získávání prostředků do veřejných financí a následné financování veřejných výdajů právě z těchto příjmů. 3.3 Třídění daní podle dopadu - jedno z nejzákladnějších rozlišení daní je podle vazby na důchod poplatníka na daně přímé a nepřímé (KUBÁTOVÁ, 2006, s. 20). Darovací daň spadá do kategorie přímých daní, neboť daň platí poplatník na úkor svého důchodu a nepředpokládá se, že ji může přenést na jiný subjekt. Na rozdíl od nepřímých daní, kde se předpokládá, že subjekt, který daň odvádí, ji neplatí z vlastního důchodu, ale přenáší ji na jiný subjekt. Přímé daně jsou zpravidla vybírány od jednotlivců a podniků. Nepřímou daní jsou pak zatíženy zejména výdaje na nákup zboží a služeb především spotřební daně a DPH (VERMEEND, 2008, s. 61). Schéma č. 2: Přímé a nepřímé daně DANĚ Přímé Daň z příjmu FO Daň z příjmu PO Daň z nemovitosti Daň dědická Daň darovací Silniční daň Nepřímé DPH Spotřební daně Ekologické daně Zdroj: Práce autora 13

14 podle objektu na jaký objekt jsou daně uloženy. Dělí se na daně z důchodů (příjmů), ze spotřeby a z majetku. Darovací daň zaujímá v této kategorii místo v daních z majetku. Do této kategorie patří i daně z hlavy, kde je daň uložena poplatníkovi bez ohledu na jeho příjem a daně výnosové, kterými jsou postiženy určité druhy výnosů. podle veličiny rozlišujeme daně kapitálové, které vycházejí ze stavové veličiny, která se zjišťuje k určitému okamžiku. Sem spadá darovací daň, protože se zde zdaňuje majetek jako takový. Další skupinou jsou daně běžné, které jsou uloženy na veličinu tokovou, tzn. zjišťují se za určitý časový úsek. podle adresnosti - je třídění založeno na vztahu platební schopnosti poplatníka. Darovací daň se řadí mezi osobní daně, neboť je adresná a vztahuje se ke konkrétnímu poplatníkovi. Na rozdíl od toho daně in rem se platí bez ohledu na platební schopnost poplatníka (KUBÁTOVÁ, 2006, s. 22). podle druhu sazby- znamená třídění podle vztahu mezi velikostí daně a velikostí daňového základu. Rozlišujeme daně stanovené bez vztahu ke zdaňovanému základu, což jsou daně placené paušálně a z hlavy, specifické, které jsou stanoveny např. podle množství jednotek daňového základu. Poslední daně ad valorem, kam patří darovací daň, které se stanovují podle ceny zdaňovaného základu. Schéma č. 3: Daň darovací osobní kapitálové daně DAŇ DAROVACÍ daně z majetku přímé daně ad valorem Zdroj: Práce autora 14

15 podle daňového určení - znamená, podle rozpočtů, do kterého jsou výnosy směřovány. Tyto se pak dělí na státní, municipální, vyšších územních celků a svěřené. Výnosy z daně darovací jsou v České republice směřovány do státního rozpočtu. V členských státech EU jsou majetkové daně velmi rozličné a vycházejí většinou z národních tradic. Jednotícím rysem je pak skutečnost, že jejich výnosy (zejména u daně z nemovitostí) jsou směřovány, respektive ponechány, rozpočtům místních municipalit (ŠIROKÝ, 2009, s. 65). třídění institucionální - je používáno ve spojení se zpracováním statistických údajů a slouží ke srovnání a řazení. Klasifikace daní podle OECD rozděluje daně do šesti skupin a jejich následných podskupin. Např Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů, 4000 Majetkové daně 4320 Daně darovací, atd. (KUBÁTOVÁ, 2006, s ). 3.4 Daňový systém a efektivnost daní Konstrukce daňových systémů závisí na velkém množství sociálních, ekonomických a politických faktorů (VERMEEND, 2008, s. 50). Například v rámci majetkových daní, respektive daně dědické a darovací, kdy její političtí zastánci označují takto získaný majetek za nespravedlivě nabytý a jeho redukci se snaží zajistit prostřednictvím daně. Odpůrci těchto daní naopak tvrdí, že není spravedlivé postihovat zdaněním ty, kteří majetek naspořili a následně převedli na své děti. Ty jej takto získaly de facto nevlastním přičiněním. Daňový systém by měl být podle VERMEEND (2008, s. 59): dostatečný a stabilní efektivní spravedlivý s minimálními náklady na administrativu a dodržování 15

16 3.4.1 Efektivnost daní Daně znamenají transfer peněžních prostředků od jedinců a firem do veřejných rozpočtů, transfer, který se neobejde bez dodatečných nákladů. Tyto dodatečné náklady snižují celkový efekt ekonomiky, respektive vyvolávají neefektivnost. Cílem daňových systémů je především snížit neefektivnost na nejnižší možnou míru (KUBÁTOVÁ, 2006, s. 45). Daňová teorie rozlišuje dva druhy daňových nákladů, jak uvádí Kubátová (2006, s. 45): administrativní náklady přímé a nepřímé, nadměrné břemeno daně Přímé náklady jsou veškeré náklady související s daňovým systémem, jako jsou např. i náklady na zpracování statistik. Jsou poměrně snadno zjistitelné, na rozdíl od administrativních nákladů nepřímých, které nese soukromý sektor (KUBÁTOVÁ, 2006, s.46). Je to čas a peníze občanů vynaložené na studium a seznámení se s daňovými zákony. Oba druhy nákladů rostou se složitostí daně. Z důvodu administrativního zjednodušení se v rámci darovací daně uplatňují nezdanitelná minima, zejména proto, že malá dědictví a malé dary lidé stejně nepřiznávají (KUBÁTOVÁ, 2006, s. 256). Nadměrné břemeno znamená další náklad spojený s daňovým systémem způsobuje neefektivnost (KUBÁTOVÁ, 2006, s. 48). Vzniku daňového břemena předchází při vzniku nové daně tzv. distorze (zkreslení) a následná substitutce. 3.5 Daňová spravedlnost Otázka daňové spravedlnosti se táhne dějinami zdanění a daňových teorií jako červená nit (KUBÁTOVÁ, 2006, s. 101). Mezi nejznámější principy spravedlivého zdanění patří princip prospěchu a princip platební schopnosti. Princip prospěchu znamená, že jedinci mají být zdaněni podle prospěchu, který mají z veřejných výdajů umožněných daněmi. Poplatník, který více využívá státních služeb, by 16

17 měl tedy platit vyšší daň a naopak. Princip užitku při zdaňování majetku jako celku spočívá v tom, že veřejné služby, vybudování infrastruktury, osvětlení a propagace lokality zvyšují hodnotu nemovitostí (ŠIROKÝ, 2008, s. 162). Majetkové daně mohou být samozřejmě uvaleny i na jiný cenný majetek. Podle principu platební schopnosti mají být jedincům uloženy daně podle toho, jaká je jejich schopnost je platit (KUBÁTOVÁ, 2006, s. 104). Nejčastější daňovou základnou pro uplatnění tohoto principu je důchod (příjem) doplněný spotřebou, atd. Mezi dva základní koncepty, ze kterých daňová spravedlnost podle principu platební schopnosti vychází, patří: spravedlnost horizontální dva jedinci, kteří jsou na tom v podstatě stejně (v určitých aspektech), by měli platit stejnou daň spravedlnost vertikální vyšší daň by měl platit ten jedinec, který je na tom lépe Oba tyto principy musí platit zároveň. V rámci darovací daně je princip platební schopnosti zajištěn díky progresivní sazbě daně. 3.6 Daňová harmonizace Daňová harmonizace představuje proces sbližování daňových soustav států na základě společných pravidel (NERUDOVÁ, 2008, s. 15). V rámci harmonizačního procesu jsou popisovány tři základní fáze: výběr daně, která má být harmonizována harmonizace daňového základu harmonizace sazby daně Na základě výše uvedených skutečností se pak harmonizační proces rozlišuje na několik úrovní, jako např. zda jsou rozdílné nebo stejné daně ve všech zemích. Úroveň daňové harmonizace, kdy všechny země aplikují rozdílné daně, můžeme následně rozdělit na situace, kdy harmonizace neexistuje nebo existuje tzv. mírná harmonizace (NERUDOVÁ, 2008, s ). V případě neexistující harmonizace neexistují smlouvy o zamezení dvojího zdanění ani žádná spolupráce v rámci administrativy. Naopak v případě mírné 17

18 harmonizace smlouvy o zamezení dvojího zdanění existují, stejně jako spolupráce na administrativní úrovni. Mezinárodní smlouva, i když má vyšší právní sílu než daňový zákon, nikdy nemůže stanovit daňovou povinnost nad rozsah stanovený vnitrostátními daňovými předpisy (RYLOVÁ, 2009, s. 24). Příkladem je Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické a darovací. Na Slovensku se v současné době darovací (ani dědická) daň nevybírá. Na převodové majetkové daně se vztahují ustanovení smluv o zamezení dvojího zdanění, legislativa Evropských společenství však nepředpokládá jakoukoliv jejich harmonizaci (ŠIROKÝ, 2010, s. 65). 3.7 Historie a vývoj majetkových daní na území dnešní České republiky První zmínka o majetkových daních pochází již z 12. století, kdy existovaly tzv. daně z obdělávaných pozemků a městských domů. Šlechta a církev daně neplatila. V roce 1517 vznikl Berní předpis, který stanovil všeobecnou daň z majetku a výnosů kapitálu a je považován za první ucelený náznak české daňové soustavy (ŠIROKÝ, 2008, s. 34). V roce 1522 již existovaly tři přímé daně a mezi nimi i majetková daň. Rozšířil se i okruh poplatníků. Předmět daně majetkové se lišil u vrchnosti a poddaných. U vrchnosti se zdaňoval jen vybraný majetek, kdežto u poddaných byl zdaněn veškerý majetek. V roce 1531 byla ustanovena berně konvenční a majetková daň ( šacuňk ), do které nebyl pojat majetek poddaných (ŠIROKÝ, 2008, s. 35). Teprve za vlády Marie Terezie a Josefa II. došlo k postupnému odstranění těchto nerovností. V roce 1748 vznikl tzv. Revisitační katastr, který popisoval veškerou poddanskou půdu. V následujících desetiletích k žádné významné reformě nedošlo. Od počátku první republiky se začalo usilovat o sjednocení daňového systému celé země. To se povedlo až roce 1927, kdy proběhla dlouze připravovaná daňová reforma. Dávka z majetku a přírůstku na majetku byla v roce 1919 jednorázovou dávkou a sloužila k zachycení válečného - nově vzniklého bohatství. Majetkové daně existovaly jako pozemková a domovní daň. 18

19 K další zásadní reformě došlo až po únoru 1948, ale její provedení nastalo až k V tomto období se vyskytují první předchůdci tzv. daní z kapitálových transferů, tedy i darovací daně. Vybírány byly prostřednictvím tzv. notářských poplatků, které hradili občané a organizace za určité úkony nebo služby provedené orgány státního aparátu a obecních úřadů (ŠIROKÝ, 2008, s. 44). Po listopadu 1989 bylo rozhodnuto nereformovat stávající daňovou soustavu, ale vytvořit zcela novou. To se povedlo až v roce 1993 a reforma se týkala všech stávajících daní a představovala rozsáhlý zásah do ekonomiky (ŠIROKÝ, 2008, s. 46). 3.8 Darovací daň Stejně jako v mnoha zemích EU, tak i v České republice, je darovací daň úzce spojována s daní dědickou. V České republice tvoří spolu s daní z převodu nemovitostí a dědickou daní, tzv. trojdaň, která spadá do kategorie přímých daní. Někdy jsou tyto daně také nazývány daněmi z kapitálových transferů, neboť se vztahují na bezplatné převody majetku, neboli transfery. Sazba daně a stupně příbuznosti jsou v mnoha zemích opět pro obě daně stejné. Darovací daň není placena pravidelně v určitém časovém období. Nicméně pravidelnost je zde splněna v tom smyslu, že daň je placena pravidelně vždy, když dojde k bezúplatnému převodu. V každém dokumentu upravujícím darovací daň je vymezen zejména poplatník daně, předmět, základ a sazba daně a osvobození nebo výjimky s daní související. Subjektem u darovací daně (stejně jako u všech přímých daní) je poplatník na rozdíl od nepřímých daní, kdy se rozlišuje mezi poplatníkem a plátcem. V předmětu daně jsou přesně vymezeny okolnosti nabytí majetku a majetek jako takový. Zároveň je zde také uvedeno, co není předmětem daně. V základu daně je specifikována cena převáděného majetku. Česká literatura uvádí v souvislosti s darovací daní pouze určitá osvobození. Mnohé majetkové daně však působí regresivně, neberou ohled na současné důchody poplatníků a mohou tak značnou silou dopadnout zejména na starší osoby. Proto v mnohých daňových systémech existují tzn. pojistky proti přetížení ve formě daňových úlev či slev (ŠIROKÝ, 19

20 2008, s. 165). V zahraniční literatuře a zdrojích jsou tyto tzv. pojistky uváděny jako daňové odpočty, nebo úlevy, jak uvádí Vermeend (2008, s 68): deduction odpočty - snižují daňový základ tax credits daňová úleva jednotkové snížení daně exemptions osvobození od daně předem zamezuje tomu, aby zdanitelná skutečnost byla zahrnuta do základu daně Pro přehlednost bude v praktické části vždy uveden i anglický název toho kterého osvobození, nebo úlevy, aby bylo (dle následujícího popisu) jasné, co přesně je tím myšleno. V dalších ustanoveních jednotlivých právních předpisů jsou uvedeny např. vyměření a splatnost daně nebo specifika týkající se daňového přiznání. Schéma č. 4: Daňová povinnost ZÁKLAD DANĚ = zdanitelný příjem deductions Sazba daně Tax credits Daňová povinnost Zdroj: Práce autora 20

21 4 Praktická část Aspekty ve vybraných zemích, jako jsou inkaso, podíl daní na hrubém domácím produktu (dále jen HDP) a podíl daní na celkovém daňovém inkasu, byly sledovány v období let Pouze u některých zemí, jako je Irsko, Nizozemí a Řecko, uvádí zdroj časovou řadu rozšířenou o několik let. Číselné údaje těchto aspektů jsou vykazovány podle metodiky ESA 95, což znamená, že jsou založeny na akruálním principu. V této metodice jsou povinny všechny státy Evropské unie vykazovat údaje o hospodaření. Za dodržování tohoto standardu jsou zodpovědné statistické úřady jednotlivých zemí (Metodiky vykazování vládního deficitu a dluhu, 2005). Z toho vyplývá zřejmě i fakt, že v některých zemích není vykazován přesný údaj o darovací dani. Data uvedená v tabulkách jsou proto vždy uvedena dohromady s daní, která figuruje v oficiálním názvu daně (nebude-li uvedeno jinak). V zemích, kde bylo možno získat informaci o přesném podílu darovací daně na celkovém daňovém inkasu, jsou tato data připojena. 4.1 Německo Oficiální název daně - Erbschaft und Schenkenkungsteuer Dědickou a darovací daň upravuje v Německu jeden zákon, vydaný v roce Jeho poslední novelizace proběhla v roce 2008 (v platnost vstoupil v roce 2009) a byla vyžádána německým ústavním soudem. Tato změna obsahuje hlavně změnu v legislativě týkající se oceňovacích metod majetku, změnu v daňových výhodách blízkých členů rodiny, a za určitých podmínek, i právních nástupců firem. Zákon o dani dědické a darovací ErbStG - Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3950) (Erbschaft- und Schenkensteuer, 2010). Zákon je rozdělen na oddíly s příslušnými paragrafy, jak je uvedeno v Erbsachft- und Schenkensteuer (2010) např.: oddíl I 7 upřesňuje předmět daně darovací oddíl II se zabývá, mimo jiné, oceněním majetku, osvobozením od daně 21

22 oddíl III - 15 Daňové třídy, 19 Sazby daně Darovací daň je dodatkem k dědické dani a je vybírána zejména z toho důvodu, aby daň dědická nebyla obejita prostřednictvím darů mezi živými. Proto jsou dary zatíženy zdaněním za stejných podmínek jako převod majetku v rámci dědictví. Sazba daně, základ daně a úlevy s tím související jsou v pravomoci ústředního orgánu (vlády). Daň je vybírána daňovými úřady a výnosy z těchto daní jsou směřovány do místních (regionálních) rozpočtů Poplatník daně Poplatníkem daně darovací je nabyvatel Předmět a základ daně Darovací daň se vztahuje na jakýkoliv bezplatný převod (mezi živými), pokud je dárce nebo obdarovaný rezidentem Německa. Převody majetku, mezi dárcem - nonrezidentem a obdarovaným nonrezidentem, podléhají rovněž dani, a to za předpokladu, že převáděný majetek je domácím majetkem podle definice v zákoně o oceňování Bewertungsgesetzes (BewG) z (Bundesgesetztblatt online-bürgerzugang, 2010). Poslední novelizací, tj. novelizací z (BGBI I., strana 3018), byla hodnota majetku (základu daně) stanovena v souladu s požadavky Německého ústavního soudu takto: všechny druhy majetku jsou oceněny na základě reálné tržní ceny (= tržní hodnoty). Zákon o dani dědické a darovací rozděluje příjemce do tří skupin na základě jejich vztahu k dárci: Třída I. vztahuje se pouze k dědické dani Třída II. - vztahuje se k dani darovací a týká se rodičů, předků, synovců, neteří, nevlastních rodičů, tchánů, tchýní a rozvedených manželů Třída III. vztahuje se na všechny ostatní příjemce (např. i registrované partnery) 22

23 4.1.3 Osvobození od daně, odpočty, slevy Osvobození od daně (exemptions), na které má příjemce nárok, závisí na daňové třídě, do které spadá viz. kapitola Jedná-li se o převody mezi manžely nebo registrovanými partnery, může být od daně osvobozena nemovitost, pokud je užívána jako rodinný dům. Kromě toho má každý příjemce nárok na osobní osvobození (exemptions) od daně. Dani pak nepodléhají částky: EUR pro manžela nebo registrovaného partnera, respektive EUR pro dítě, EUR pro vnouče, EUR pro ostatní osoby ve třídě I EUR pro osoby ve třídě II. a III. Aby bylo zajištěno, že tato osobní osvobození (exemptions) budou uplatňována pouze jednou za deset let, všechny převody majetku od jednoho a téhož dárce jednomu obdarovanému se kvůli daňovým účelům sčítají tak, aby byly nakonec brány jako jeden jediný převod. Příjem osvobozený od daně ve výši EUR se vztahuje na převod ostatních movitých věcí, jako jsou například umělecké předměty, sbírky, cenné papíry, mince, drahokamy atd. Příjemci z třídy II. a III. mohou využít i dalších kombinovaných osvobození od daně ve výši EUR na vybavení domácnosti a jiné movité předměty s výjimkou předmětů uvedených výše. Zákon také upravuje převod obchodního majetku Sazba daně Sazba daně viz. tabulka č. 1, závisí na hodnotě převáděného majetku a skupině, kam příjemce patří. Speciální daňovou úlevu za obchodní majetek (podíly ve společnosti, zemědělský a lesní majetek) mohou požadovat příjemci ve skupině II. a III. Dědická (a darovací) daň se vybírá podle následujících procentních sazeb: 23

24 Tabulka č. 1: Sazby daně darovací v Německu Hodnota převáděného majetku (zdanitelná), v EUR do částky (včetně) Procentní sazba daně pro skupinu I II III nad Zdroj: European Commission (2010a) Splatnost daně/daňové přiznání Poplatník musí daň zaplatit do jednoho měsíce od podání daňového přiznání. Tabulka č. 2: Inkaso daně darovací a dědické, podíl daní na HDP, podíl na celkovém daňovém inkasu Německo Kalendářní rok Inkaso (v milionech EUR) 24 Podíl daní na HDP (v%) Podíl na celkovém daňovém inkasu (v %) ,14 0, ,14 0, ,14 0, ,15 0, ,19 0, ,18 0, ,16 0, ,17 0, ,19 0,48 Zdroj: European Commission (2010a) Z údajů v tabulce č. 2 je patrné, že inkaso dosahuje v Německu i hodnot těsně pod mil. EUR, což je nejvyšší hodnota ze všech analyzovaných zemí. Údaje představující podíl daní na HDP a na celkovém daňovém inkasu nedosahují výše ani jednoho procenta. Na

25 základě toho lze říci, že příjem z těchto daní tvoří pouze doplňkový příjem do, v tomto případě, regionálního rozpočtu. Obrázek č. 1: Vývoj inkasa daně darovací a dědické v letech v Německu Zdroj: Práce autora na základě informací z tabulky č. 2 Vývoj inkasa, jak ukazuje obrázek č. 1, má dlouhodobě rostoucí trend. Nejvyšší inkaso za sledovaných devět let bylo dosaženo v roce Naopak nejnižší hodnoty dosáhlo v roce Obrázek č. 2: Podíl daně darovací a dědické na HDP a na celkovém daňovém inkasu - Německo Zdroj: Práce autora na základě informací z tabulky č. 2 25

26 Z obrázku č. 2 je zřetelný naprosto stejný vývoj obou sledovaných veličin, jaký mělo inkaso v jednotlivých letech. V roce 2008 dosáhl svého maxima podíl na HDP, zatímco podíl na celkovém daňovém inkasu byl nejvyšší v roce V posledních letech vzrostl podíl na celkovém daňovém inkasu i podíl daní na HDP o 112 %. 4.2 Irsko Oficiální název daně Inheritence and Gift Tax Dědická a darovací daň je v platnosti v Irsku od roku Všechna ustanovení se týkají území Irska. Zákon upravující dědickou a darovací daň CAPITAL ACQUISITIONS TAX ACT, No. 8/1796. Vysvětlením základních pojmů darovací daně se zabývá část II (Part II). Ostatní části jsou věnovány např. dědické dani (Part III), zdanitelné hodnotě majetku (Part IV) nebo osvobozením od daně (Part IX) (Capital Acquisitions Tax Act, 1976, 2010). Sazba, základ daně a osvobození související s darovací a dědickou daní jsou v pravomoci ústředního orgánu (vlády). Výnosy z těchto daní jsou směřovány do státního rozpočtu Poplatník daně Poplatníkem daně je obdarovaný. V případě, že obdarovaný daň nezaplatí, odpovědnost zaplatit daň přechází na správce, zástupce nebo jinou osobu, v jejíž péči je majetek umístěn Předmět a základ daně Předmětem daně jsou dary převzaté obdarovaným od jakéhokoliv majitele/držitele. Darovací daň se vztahuje ke : státu, kde má majitel/držitel trvalý nebo obvyklý pobyt v den převodu majetku, nebo v jistých případech v den darování 26

27 státu, kde má obdarovaný trvalý nebo obvyklý pobyt v den darování Za rezidenta je, mimo jiné, považována osoba, která má po trvalý pobyt v Irsku minimálně po dobu pěti po sobě jdoucích zdaňovacích období před dnem darování. Základ daně je tvořen veškerým darovaným majetkem převzatým obdarovaným. Zdanitelná hodnota majetku, který je předmětem daně, se rovná jeho tržní hodnotě po odečtení závazků a nákladů. I zde jsou vztahy mezi dárci a obdarovanými rozděleny do skupin: Skupina A dary (a dědictví) mezi rodiči a dětmi nezdanitelná částka pro tuto skupinu je EUR Skupina B dary (a dědictví) od dětí rodičům, od strýců/tet neteřím/synovcům, od prarodičů vnoučatům a mezi sourozenci nezdanitelná část je EUR Skupina C dary (a dědictví) mezi ostatními stranami nezdanitelná část je EUR Nezdanitelné části daně jsou každoročně indexovány podle růstu spotřebitelských cen (ŠIROKÝ, 2010, s. 217), jak je uvedeno v kapitole Osvobození od daně, odpočty, slevy 1/ Slevy, odpočty (deduction), např.: 90% z tržní hodnoty zemědělské půdy a budov přijatých obdarovaným, který je farmář 90% z tržní hodnoty stromů a mlází 90% z tržní hodnoty příslušného obchodního majetku 2/ Mezi částky osvobozené od daně (exemption) patří např.: prvních 3000 EUR ze zdanitelné hodnoty darů přijatých obdarovaným od jednoho dárce v průběhu jednoho roku dar nebo dědictví přijaté za charitativním účelem dary přijaté po manželem od druhého manžela 27

28 peněžní částky podle konkretizující pojistné smlouvy, které jsou užity k zaplacení dědické nebo darovací daně platby trvale nezpůsobilým jedincům z investičních fondů, krytých prostřednictvím veřejných sbírek, atd Sazba daně Od je sazba daně darovací 25 % z částky přesahující nezdanitelnou část uvedenou v kapitole Splatnost daně/daňové přiznání Daňové přiznání podává nabyvatel daru. Daň je splatná do čtyř měsíců ode dne darování. Tabulka č. 3: Inkaso daně darovací a dědické, podíl daní na HDP, podíl na celkovém daňovém inkasu - Irsko Kalendářní rok Inkaso (v milionech EUR) 28 Podíl daní na HDP (v%) Podíl na celkovém daňovém inkasu (v %) ,1 0,21 0, ,8 0,14 0, ,9 0,11 0, ,3 0,15 0, ,1 0,12 0, ,1 0,15 0, ,19 0, ,6 0,2 0, ,18 0, ,15 Zdroj: European Commission (2010b) Z prezentovaných údajů v tabulce č. 3 o inkasech v letech vyplývá, že v letech a vykazuje inkaso daně darovací klesající tendenci. Co se týče podílu daně darovací na celkovém inkasu daní, lze jednoznačně konstatovat obdobně jako v Německu, že daná daň představuje pouze doplňkový zdroj příjmů, ale v tomto případě, veřejného rozpočtu.

29 Obrázek č. 3: Vývoj inkasa daně darovací a dědické v letech v Irsku Zdroj: Práce autora na základě informací z tabulky č. 3 Vývoj inkasa měl v Irsku, dle obrázku č. 3, velice proměnlivý vývoj. Teprve od roku 2004 dochází k postupnému růstu výše inkasa. Na rozdíl od Německa, kde se inkaso pohybuje kolem mil. EUR, dosahuje inkaso v Irsku nejvyšších hodnot pouze na hranici 400 mil. EUR. Obrázek č. 4: Podíl daně darovací a dědické na HDP a na celkovém daňovém inkasu - Irsko Zdroj: Práce autora na základě informací z tabulky č. 3 Vývoj podílu daní na HDP a na celkovém inkasu, zobrazený na obrázku č. 4, nepřekračuje za celou sledovanou dobu hranici jednoho procenta. Vývoj obou veličin je stejný, jako 29

30 vývoj inkasa patrný z obrázku č. 3. Podíl daní na celkovém daňovém inkasu dosáhl v roce 2002 jednu z nejnižších hodnot ze všech sledovaných zemí nižší hodnoty dosáhlo v tomto roce jen Německo (0,35%). 4.3 Řecko Oficiální název - Φόρος κληρονομιάς, δωρεών και γονικών παροχών (v angličtině - Tax on inheritance, gifts and parental provision) Zákon upravující v Řecku daň darovací, dědickou a daň z rodičovského zaopatření je platný od roku 1973, a vztahuje se na celé Řecko. Zákon upravuje zákon č. 118/1973, ve znění pozdějších předpisů, kodifikovaný zákonem č. 2961/2001 a ve znění zákona č. 3091/2002, zákonem č. 3193/2003, zákonem č. 3220/2004, zákonem č. 3296/2004, zákonem č. 3427/2005, zákon č. 3453/2006, zákon č. 3470/2006, zákon č. 3522/2006, 3554/2007 zákon, zákon 3610/2007 a zákona č. 3634/2008. Sazba daně, základ daně a daňové úlevy jsou v pravomoci ústředního orgánu (parlamentu). Příjem z daní směřuje jak do státního, tak do krajských (obecních) rozpočtů Poplatník daně Poplatníkem daně je příjemce daru = nabyvatel Předmět a základ daně Předmětem daně je veškerý majetek získaný darováním, který zahrnuje např.: darovaný majetek jakéhokoliv druhu nacházející se v Řecku movitý majetek převáděný darováním, který se nachází mimo Řecko, ale patří příslušníkovi Řecka movitý majetek nacházející se v zahraničí a patřící cizinci převedený darováním do Řecka nebo zahraničnímu rezidentovi v Řecku 30

31 Daň je vypočítána z tržní hodnoty majetku. V případě darů ve formě nemovitého majetku situovaného v oblastech, kde platí objektivní systém oceňování, je zdanitelná hodnota ta, která je definována daňovým systémem. Při ocenění majetku je směrodatný datum sepsání příslušné (darovací) smlouvy. V případě majetku, u kterého není vyžadována žádná písemná forma, je to doba, kdy je majetek převeden. Na základě stupně příbuznosti zákon rozděluje příjemce do tří kategorií: v kategorii A jsou nejbližší příbuzní jako manželé, děti, rodiče a vnoučata. Nezdanitelná částka pro tuto kategorii je EUR kategorie B zahrnuje bratry, sestry, nevlastní rodiče, tchány, tchyně a nezdanitelná částka je zde stanovena na hodnotu EUR v kategorii C jsou všichni ostatní. Nezdanitelná částka je EUR Zákon také upravuje pravidla pro darování (a dědění) v rámci akcionářů a firem Osvobození od daně, odpočty, slevy Následující nepodléhá dani (příklady): státy, obce, kostely, kláštery, právnické veřejnoprávní osoby, společenství Božího hrobu, Klášter Mount Sinai a Albánská pravoslavná církev nejsou ani povinni podávat daňové přiznání nevýdělečně činné právnické osoby založené nebo teprve zakládané v Řecku za předpokladu, že prokážou zaměření své činnosti na charitativní účely zahraniční právnické osoby (neziskové a charitativní) za podmínky reciprocity zahraniční příslušníci, jsou-li osvobozeni od daně na základě mezinárodní dohody, s podmínkou reciprocity převody movitého a nemovitého majetku od státu, obcí nebo veřejnoprávních právnických osob 31

32 4.3.4 Sazba daně Sazba daně uvedená v tabulce č. 4 závisí na stupni příbuznosti (viz. rozdělení v odst ). Tabulka č. 4: Sazby daně darovací v Řecku Kategorie A částka sazba výpočet daně daň vypočtená daň celková do % nad % 1% z do % 5% z nad % Kategorie B částka sazba výpočet daně daň vypočtená daň celková do % do % 5% ze % z do % nad % Kategorie C částka sazba výpočet daně daň vypočtená daň celková do % do % 20% z % z do % nad % Zdroj: European Commission (2010c) Splatnost daně/daňové přiznání Daňové přiznání se podává na finanční úřad v místě bydliště dárce. Tento daňový úřad je zodpovědný za celý postup (stanovení povinnosti zaplatit daň, atd.). Pokud je to 32

33 mimořádně obtížné, může být předloženo daňové přiznání finančnímu úřadu v místě, kde byla sepsána smlouva. Daňová povinnost může být výjimečně časem vrácena buď automaticky (např. v případě odkladného opatření, když je majetek držený státem předán jako opuštěný nebo zabavený) nebo na základě rozhodnutí místního daňového úřadu (v případech uvedených v zákoně). Daňové přiznání se podává během šesti měsíců od okamžiku, kdy byl majetek převeden. Právo státu vybírat darovací daň zaniká po 10ti letech v případě, že bylo podáno daňové přiznání nebo 15ti letech, pokud daňové přiznání podáno nebylo. Tato doba začíná běžet od konce roku, během kterého bylo daňové přiznání podáno nebo kdy lhůta pro podání daňového přiznání vypršela. Tabulka č. 5: Inkaso daně darovací, dědické a z rodičovského zaopatření, podíl daní na HDP, podíl na celkovém daňovém inkasu - Řecko Kalendářní rok Inkaso (v milionech EUR) Podíl daní na HDP (v%) Podíl na celkovém daňovém inkasu (v %) ,23 0, ,21 0, ,21 0, ,24 0, ,22 0, ,26 0, ,24 0, ,21 0, ,14 0, ,12 0, ,13 0, ,10 0, ,09 0, ,06 0,19 Zdroj: European Commission (2010c) Tabulka č. 5 popisuje vývoj inkasa daní, podíl daní na HDP a podíl daní na celkovém daňovém inkasu na nejdelší časové ose, tj. po dobu čtrnácti let. Zatímco ve Finsku má vývoj inkasa jasně stoupající trend, v Řecku je trend zcela opačný. Dalo by se říci, že 33

34 vývoj inkasa v Řecku je téměř zrcadlový k vývoji inkasa ve Finsku (viz. příloha č. 3). Obě země dosáhly v roce 2000 téměř shodné výše inkasa, tj. kolem 360 mil. EUR, ale v roce 2008 dosahuje výše inkasa ve Finsku 651 mil. EUR, kdežto v Řecku necelých 150 mil. EUR. Obrázek č. 5: Vývoj inkasa daně darovací, dědické a z rodičovského zaopatření v letech v Řecku Zdroj: Práce autora na základě informací z tabulky č. 5 Pokud budeme sledovat vývoj inkasa jen v letech , ve kterých jsou k dispozici údaje od všech sledovaných zemí, dojdeme k závěru, že vývoj inkasa měl během těchto let v Řecku dlouhodobě klesající tendenci, jak je možné vyčíst z obrázku č. 5. V roce 2008 dosáhla výše inkasa druhých nejnižších hodnot (nejnižší inkaso bylo dosaženo v České republice). 34

35 Obrázek č. 6: Podíl daně darovací, dědické a z rodičovského zaopatření na HDP a na celkovém daňovém inkasu - Řecko Zdroj: Práce autora na základě informací z tabulky č. 5 Stejně jako vývoj inkasa, tak i vývoj dalších dvou sledovaných údajů, tj. podílu daní na HDP a podíl na celkovém daňovém inkasu, má klesající trend, jak je patrné z obrázku č. 6. V roce 2008 dosáhly oba podíly nejnižších hodnot ze všech sledovaných zemí. Podíl daní na HDP dosáhl pouze 0,06 %. 4.4 Nizozemí Oficiální název daně Successierecht V Nizozemí je daň dědická, darovací a z převodu v platnosti od roku Upravuje ji jeden zákon. Zákon upravující daň dědickou, darovací a z převodu je ze dne 28. června (Stb. 362), ve znění zákona ze dne 18. prosince 2008 (Stb. 565). Sazba daně, základ daně a daňové úlevy jsou v pravomoci ústředního orgánu (vlády). Příjemcem výnosů z této daně je stát. 35

36 4.4.1 Poplatník daně Poplatníkem daně je příjemce daru Předmět a základ daně Darovací daň je uvalena na všechny dary od dárce s bydlištěm v Nizozemí. Každý dar je zdaněn individuálně, jen dary v období jednoho kalendářního roku od jednoho dárce se sčítají. Rozdělení příjemců do kategorií: I. Manželé, děti a přímí potomci ve druhém a dalším stupni. Kromě toho i partner (nad 18 let), který žije společně s dárcem 2 roky a osoba, která žije ve společné domácnosti s dárcem minimálně 5 let (po dosažení věku 22 let) II. Ostatní osoby nebo právnické subjekty Osvobození od daně, odpočty, slevy Od daně jsou osvobozeny (exmptions) např.: dary státu a nizozemským veřejnoprávním subjektům dary učiněné ve veřejném zájmu nebo ve prospěch instituce propagující veřejný zájem dary od rodičů dětem, zahrnující i adoptivní a nevlastní děti, jsou osvobozeny až do výše EUR za kalendářní rok. Jednou za život dítěte může být částka zvýšena na EUR, pokud je dítěti mezi lety Všichni ostatní mohou uplatnit daňové zvýhodnění ve výši EUR. Od platí, že daňové odpočty (deductions) mohou být uplatněny pouze u těch darů, jejichž příjemce označila daňová správa jako Instituci všeobecného prospěchu (Donations, 2010). 36

37 4.4.4 Sazba daně Stejná sazba, uvedená v tabulce č. 6, platí jak pro darovací, tak pro dědickou daň. Sazba se odvíjí od hodnoty převáděného majetku snížené o osvobození (exemptions) od daně. Různé sazby platí podle kategorií, kam je příjemce zařazen (viz. kapitola 4.4.2). Tabulka č. 6: Sazby daně darovací v Nizozemí Zdanitelná částka v EUR I Sazba v % Kategorie do nad Zdroj: European Commission (2010d) II Splatnost daně/daňové přiznání Daň je uložena daňovou správou a je stanovena na základě prohlášení poplatníka. Výše inkasa, podíl daní na HDP a podíl na celkovém daňovém inkasu viz. údaje v tabulce č. 7, dosahují v Nizozemí jedny z nejvyšších hodnot. Vyššího inkasa bylo dosaženo pouze v Německu, kde jeho hodnota dosáhla v roce 2008 výše téměř mil. EUR, v Nizozemí bylo nejvyššího inkasa (1887 mil. EUR) dosaženo v roce Tabulka č. 7: Inkaso daně darovací, dědické a z převodu, podíl daní na HDP, podíl na celkovém daňovém inkasu - Nizozemí Kalendářní rok Inkaso (v milionech EUR) Podíl daní na HDP (v%) Podíl na celkovém daňovém inkasu (v %) ,35 0, ,29 0, ,36 0, ,30 0, ,30 0, ,33 0, ,33 0, ,33 0, ,30 0, ,31 Zdroj: European Commission (2010d) 37

38 Obrázek č. 7: Vývoj inkasa daně darovací, dědické a z převodu v letech v Nizozemí Zdroj: Práce autora na základě informací z tabulky č. 7 Z obrázku č. 7 je zřejmé, že vývoj inkasa v letech zaznamenal značné výkyvy. Od roku 2004 docházelo k pozvolné stabilizaci výše inkasa a jeho následnému růstu, stejně jako třeba v Irsku nebo Bulharsku, kde vykazují zjištěné údaje taktéž rostoucí trend. Obrázek č. 8: Podíl daně darovací, dědické a z převodu na HDP a na celkovém daňovém inkasu Nizozemí Zdroj: Práce autora na základě informací z tabulky č. 7 38

39 Zatímco podíl daní na HDP v letech vykazuje (viz. obrázek č. 8) naprosto stejnou výši, podíl daní na celkovém daňovém inkasu v průběhu těchto let nepatrně klesl. Podíl daní na celkovém inkasu dosahuje dlouhodobě nejvyšších hodnot ze všech sledovaných zemí. 4.5 Bulharsko Oficiální název - Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин Název v angličtině - Taxes on donations, taxes on sponsorships and taxes on acquisition of property Daň darovací, daň ze sponzorování a z nabývání majetku je v Bulharsku v platnosti od roku ). Tento zákon je aplikován na území republiky Bulharska. Zákon upravující tyto daně se řídí Zákonem o místních daních a poplatcích (Local Taxes and Fees Act /LTFA/) - Sbírka zákonů č. 117/ , efektivní , naposledy pozměněno a doplněno, SG č. 95/ , účinné od Sazbu daně, základ daně a další s tím související osvobození a úlevy jsou v pravomoci ústředního orgány (vlády). Příjmy z těchto daní jdou do místních (obecních) rozpočtů Poplatník daně Daň platí nabyvatel daného majetku. Pokud je příjemce daru v zahraničí, je povinen zaplatit daň převodce Předmět a základ daně Daň se platí z jakéhokoliv majetku nabytého prostřednictví daru (tato daň se vztahuje i na jakoukoliv úplatně nabytou nemovitost a na motorová vozidla). Daň darovací se vypočítává z tržní hodnoty majetku nabytého obdarovaným (ŠIROKÝ, 2010, s. 187). 39

40 4.5.3 Osvobození od daně, odpočty, slevy Následující je osvobozeno (exemptions) od daně (např.): 1/ Jakýkoliv majetek nabytý: státem a obcemi veřejně financovanými vzdělávacími, kulturními, vědeckými a výzkumnými organizacemi, stejně jako majetek nabytý všemi domy s pečovatelskou službou pro osiřelé a opuštěné děti předškolního věku Bulharským červeným křížem celostátními organizacemi, které zastupují tělesně postižené občany a zabývají se pomocí těmto občanům některými lékařskými zařízeními všechny poskytované prostředky obětem přírodních katastrof a financování ochrany a obnovy kulturních památek 2/ Jakékoliv dobročinné dary osobám, které přišly o 50 až 100 procent své pracovní kapacity, a také sociálně znevýhodněným jedincům 3/ Dary ve prospěch komunitních center 4/ Jakékoliv dary na ošetření evropských občanů, stejně jako technická pomoc pro lidi se zdravotním postižením 5/ Majetek získaný v souladu s Privatizací a Post-privatizačním kontrolním zákonem Pokud bude jakýkoliv majetek uvedený v bodě 1 převeden třetím stranám, nevybraná daň bude splatná, pokud se prokáže, že převod není učiněn za účelem dosažení bezprostředních cílů, za kterým byla uvedená organizace zřízena, anebo tam, kde je uveden důvod pro vynětí z daně Sazba daně Daň je počítána z tržní hodnoty majetku následujícími sazbami: Od 0,4 do 0,8 % 1 pro dary mezi sourozenci a dětmi sourozenců 40

41 Od 3,3 do 6,6% 1 pro dary mezi ostatními osobami. Manžel nebo manželka a příbuzní v přímé linii jsou zproštěni platit dědickou i darovací daň. (ŠIROKÝ 2008, s. 189) Zákon také stanovuje sazbu 0,1-3% 1 pro úplatné převody a dělení majetku Splatnost daně/daňové přiznání Při bezúplatném nabytí majetku (případy přesně vymezí zákon) je nabyvatel povinen předložit daňové přiznání a uhradit daň do dvou měsíců od jeho přijetí. Tabulka č. 8: Inkaso daně darovací, daně ze sponzorování a z nabývání majetku, podíl daní na HDP, podíl na celkovém daňovém inkasu - Bulharsko Kalendářní rok Inkaso (v milionech EUR) Podíl daní na HDP (v%) Podíl na celkovém daňovém inkasu (v %) ,30 0,11 0, ,30 0,13 0, ,70 0,13 0, ,80 0,18 0, ,00 0,21 0, ,80 0,28 0, ,80 0,42 1, ,50 0,55 1, ,70 0,54 Zdroj: European Commission (2010e) Z údajů z tabulky č. 8 je zřejmé, že během sledovaných devíti let došlo k výraznému nárůstu všech tří sledovaných ukazatelů. Podíl na celkovém daňovém inkasu dosáhl v roce 2007 hodnoty 1,63 %, což je nejvyšší hodnota ze všech analyzovaných zemí. Navíc Bulharsko jako jediné překročilo u tohoto podílu hranici 1%. Inkaso dosahuje v letech téměř stejné výše jako v České republice. Od roku 2004 tady ale dochází k velice rychlému růstu na rozdíl od České republiky, kde je od toho roku zaznamenán spíše pokles viz. příloha č přesnou sazbu daně stanoví příslušný městský úřad 41

42 Obrázek č. 9: Vývoj inkasa daně darovací, dědické a z převodu v letech v Bulharsku Zdroj: Práce autora na základě informací z tabulky č. 8 Obrázek č. 9 doplňuje komentář k tabulce č. 8 a lze z něj ještě lépe pozorovat stoupající trend výše inkasa. Jedná se o jedinou zemi, kde během sledovaných let nedošlo k naprosto žádnému poklesu. Obrázek č. 10: Podíl daně darovací, dědické a z převodu na HDP a na celkovém daňovém inkasu - Bulharsko Zdroj: Práce autora na základě informací z tabulky č. 8 42

43 Obrázek č. 10 zobrazuje vývoj podílu daní na HDP a podílu daní na celkovém daňovém inkasu. Oba ukazatele mají stejný rostoucí trend, stejně jako vývoj inkasa zobrazený na obrázku č. 9. I z těchto údajů lze vyčíst, že v případě podílu na celkovém daňovém inkasu nedošlo během osmi let k žádnému poklesu. Podíl daní na HDP zaznamenal první (minimální) pokles až v roce Finsko Oficiální název daně - Lahjavero/Gåvoskatt (v angličtině Gift Tax) Darovací a dědická daň je ve Finsku upravena zákonem č. 378/1940 z 12. července Sazba daně, základ daně a úlevy s tím související jsou ve Finsku v pravomoci ústředního orgánu (vlády). Daň je vybírána okresními finančními úřady na základě daňového přiznání podaného poplatníkem a jejich příjem směřuje do státního rozpočtu Poplatník daně Poplatníkem daně je obdarovaný Předmět a základ daně Darovací dani podléhá všechen movitý majetek, pokud dárce nebo obdarovaný byl v době převodu rezidentem Finska, dále nemovitý majetek na území Finska a akcie nebo práva v podniku, kde více než 50% celkového majetku společnosti tvoří nemovitosti na území Finska. Darovací daň je vypočítána z tržní hodnoty daru. Rozdělení poplatníků do tříd: Třída I. do této skupiny spadají: manželé, děti, adoptované děti nebo v některých případech i snoubenci, otec, matka, adoptivní rodiče Třída II. všechny ostatní příbuzné a nepříbuzné osoby 43

44 4.6.3 Osvobození od daně, odpočty, slevy Výjimky (exemptions): darovací daň není vybírána z darovaného movitého majetku (potřeb pro domácnost), který je určen pro příjemce daru nebo osobní potřebu jeho rodiny, pokud jeho hodnota nepřesahuje EUR. Plátce daně může navíc zažádat, aby část darovací daně byla za určitých podmínek osvobozena od daně. Např. pokud obdarovaný pokračuje ve vedení firmy (nebo farmy), která používá majetek, který získal darováním. Dary věnované jedním dárcem jednomu obdarovanému v rozmezí tří let jsou sčítány pro účely vypočítání nezdanitelného limitu EUR i pro výpočet daňové povinnosti Sazba daně Sazby daně, uvedené v tabce č. 9, jsou stejné jak pro darovací, tak pro dědickou daň. Tabulka č. 9 : Sazby daně darovací ve Finsku Zdanitelná částka daru (v EUR) Sazba daně pro I. třídu Základní výše daně (v EUR) Sazba daně (v %) nad Zdanitelná částka daru (v EUR) Sazba daně pro II. třídu Základní výše daně (v EUR) Sazba daně (v %) nad Zdroj: European Commission (2010f) 44

45 4.6.5 Splatnost daně/daňové přiznání Povinnost k darovací dani vzniká dnem převzetí daru a daňové přiznání musí být podáno do následujících tří měsíců. Následující tabulka č. 10 obsahuje údaje o vývoji inkasa daní, podílu daní na HDP a podílu na celkovém daňovém inkasu v letech Jak již bylo zmíněno u komentáře k tabulce č. 5, má vývoj inkasa ve Finsku jasně stoupající trend. Ani tady podíl daní na HDP a podíl daní na celkovém daňovém inkasu nedosahuje výše jednoho procenta. I zde tedy tvoří příjem z těchto daní pouze doplňkový příjem do veřejného rozpočtu, stejně jako například v Irsku nebo Nizozemí. Tabulka č. 10: Inkaso daně darovací a dědické, podíl daní na HDP, podíl na celkovém daňovém inkasu - Finsko Kalendářní rok Inkaso (v milionech EUR) Podíl daní na HDP (v%) Podíl na celkovém daňovém inkasu (v %) ,27 0, ,27 0, ,31 0, ,28 0, ,31 0, ,3 0, ,3 0, ,25 0, ,35 0,81 Zdroj: European Commission (2010f) Pro lepší názornost jsou data z tabulky č. 10 graficky znázorněna na následujícím obrázku č. 11. Kromě let 2003 a 2007, kdy došlo k mírnému výkyvu poklesu, má vývoj inkasa rostoucí trend. 45

46 Obrázek č. 11: Vývoj inkasa daně darovací a dědické v letech ve Finsku Zdroj: Práce autora na základě informací z tabulky č. 10 Obrázek č. 12: Podíl daně darovací a dědické na HDP a na celkovém daňovém inkasu Finsko Zdroj: Práce autora na základě informací z tabulky č. 10 Podíl daní na HDP a podíl na celkovém daňovém inkasu (viz. obrázek č. 12) dosahuje druhých nejvyšších hodnot ze všech sledovaných zemí. Nejvyšších hodnot bylo dosaženo v Nizozemí, kde v roce 2002 činil podíl daní na HDP 0,36 %. Téměř této hodnoty (0,35%) dosáhlo Finsko až o šest let později, tj. až v roce

47 4.7 Vývoj a změny sazeb daní a nezdanitelných částek Německo Tabulka č. 11: Změny sazeb daně darovací v Německu v letech 2009, 2010 Zdroj: Práce autora na základě informací z European Commission (2010a), European Commission (2009a) Změny v sazbách nastaly, jak je vidět z tabulky č. 11, pouze u první a druhé skupiny. V první skupině došlo ke zvýšení sazby jen u převáděného majetku s hodnotou do EUR. Ve druhé skupině došlo naopak celkově ke snížení sazeb pro první dvě částky základu daně o 5%, pro částku do 13 mil. EUR o 15%, pro částku do 26 mil. EUR o 10% a pro poslední částku základu daně o 7%. I přesto toto snížení má Německo stále nejvyšší sazby daně darovací Irsko Tabulka č. 12: Vývoj nezdanitelných částí daně darovací v Irsku nezdanitelná část v EUR Skupina od 1/1/2009-7/4/2009 od 8/4/2009 r A B C Zdroj: Thresholds for Capital Acquisitions Tax (2010) 47

48 V průběhu tří sledovaných období docházelo vždy ke snížení nezdatitelné části daně, jak je uvedeno v tabulce č. 12. V roce 2010 klesly tyto částky oproti prvnímu sledovanému období o 76%, během prvních čtyř měsíců roku 2009 klesla částka o 80%. Sazba daně darovací byla v roce % z částky přesahující nezdanitelnou část. V roce 2010 vzrostla na 25% Řecko Tabulka č. 13: Vývoj nezdanitelných částí daně v Řecku Nezdanitelná částka pro kategorii (v EUR) A B C r pohyblivá sazba r Zdroj: Práce autora na základě informací z European Commission (2010c), (2009b) Jak ukazuje tabulka č. 13, změna nezdanitelných částek u prvních dvou skupin vzrostla. Pro první kategorii se částka zvýšila o 55 tisíc EUR, pro druhou o 10 tisíc EUR. Pro kategorii C byla stanovena, místo pohyblivé částky, pevná částka EUR. 48

49 Tabulka č. 14: Změny sazeb daně darovací v Řecku v letech 2009, 2010 Kategorie A r r částka sazba částka sazba do % do % dalších % nad % dalších % do % nad % nad % Kategorie B r r částka sazba částka sazba do % do % dalších % do % dalších % do % nad % nad % Kategorie C r r částka sazba částka sazba do % do % do % do % do % do % nad % nad % Zdroj: Práce autora na základě informací z European Commission (2010c), (2009b) Tabulka č. 14 obsahuje údaje o sazbách daně darovací a částky pro základ daně v letech 2009 a V kategorii A a B došlo ke snížení sazeb téměř o polovinu. Na druhou stranu ale u částek pro základ daně došlo k navýšení. Největší rozdíly v těchto částkách jsou zejména v kategorii A, kdy došlo k navýšení částky pro základ daně až o 155 tis. EUR. Kategorie C zůstala beze změn. 49

50 4.7.4 Nizozemí Tabulka č. 15: Vývoj nezdanitelných částí daně darovací v Nizozemí v letech 2009, 2010 skupina osvobozená částka v EUR r r dary od rodičů dětem-běžně dary od rodičů dětem-jedenkrát za život ostatní Zdroj: Práce autora na základě informací z European Commission (2010d), (2009c) U nezdanitelných částek, jak vyplává z údajů tabulky č. 15, došlo u prvních dvou uvedených skupin k navýšení, podobně jako v případě Řecka. U částky pro dary od rodičů dětem, které je možné využít jen jedenkrát za rok, se částka zvýšila o EUR. Částka pro ostatní se naopak snížila. U všech částek došlo ke zřetelnému zjednodušení v podobě zaokrouhlení na celé tisíce. Tabulka č. 16: Vývoj sazeb daně darovací v Nizozemí v letech 2009, 2010 Zdroj: Práce autora na základě informací z European Commission (2010d), (2009c) Tabulka č. 16 obsahuje sazby daně darovací v letech 2009 a 2010 v Nizozemí. Došlo zde k výraznému zjednodušení sazby daně a částek pro základ daně. Z původních tří kategorií zůstaly v roce 2010 pouze dvě. Ze sedmistupňového progresivního systému zdanění zůstaly pro rok 2010 taktéž pouze dva, a navíc byly poslední dvě kategorie, určující vztah mezi dárcem a obdarovaným, sloučeny v jednu. V Nizozemí došlo k nejradikálnější změně jak sazeb, tak částek pro základ daně. 50

Daňová teorie a politika

Daňová teorie a politika Daňová teorie a politika 9 31.1.2011 1 1. Fiskální, rozpočtová a daňová politika a její nástroje. 2. Vývoj daňové teorie a geneze daní. 3. Daňové ukazatele uplatňované při mezinárodních komparacích. 4.

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

Daňová teorie a politika, úvod

Daňová teorie a politika, úvod Daňová teorie a politika, úvod Úvod Základní prvky daňové techniky a jejich uplatnění. Daňový systém ČR, jeho význam a vývoj. Veřejný rozpočet veřejné příjmy neúvěrové daňové nedaňové úvěrové veřejné výdaje

Více

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí:

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí: b) články BONĚK, V. K historii reforem v českých zemích. Daně a Finance, 2007, č. 11. BONĚK, V. Naše daňové reformy. Daně a Finance, 2013, č. 1. GRÚŇ, L. Z historie zdanění a daní. Daně a Finance, 2007,

Více

Člověk a společnost. 9. Daně a daňová soustava v ČR. Daně a daňová soustava v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 9. Daně a daňová soustava v ČR. Daně a daňová soustava v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Integrovaná Integrovaná střední střední škola škola polygrafická, polygrafická, Brno, Brno, Šmahova Šmahova 110 110 Šmahova Šmahova

Více

Sazby daně dědické a daně darovací v České republice a ve státech Evropské unie 1) Česká republika Daň dědická Daň darovací Dosavadní úprava

Sazby daně dědické a daně darovací v České republice a ve státech Evropské unie 1) Česká republika Daň dědická Daň darovací Dosavadní úprava Sazby daně dědické a daně darovací v České republice a ve státech Evropské unie 1) Česká republika Daň dědická Daň darovací Dosavadní úprava I. skupina (příbuzní v řadě přímé a manželé) 0 1,0 % - 5,0 %

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 2011

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST TRANSFEROVÝCH DANÍ

SOUČASNOST A BUDOUCNOST TRANSFEROVÝCH DANÍ SOUČASNOST A BUDOUCNOST TRANSFEROVÝCH DANÍ JAN NECKÁŘ Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Příspěvek se zabývá současným a budoucím postavením transferových

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Daň z občanskoprávních činností

Daň z občanskoprávních činností Daň z občanskoprávních činností Daň z občanskoprávních činností byla upravená v zákoně ze dne 9. září 2000 o dani z občanskoprávních činností (Sb. Polské republiky 2005, č. 41, pol. 399). a) předmětný

Více

Daňová politika České republiky

Daňová politika České republiky Daňová politika České republiky Obsah 1. Úvod... 2 2. Rešerše... 2 2.1 Daňová soustava... 3 2.1.1 Daň z příjmů... 3 2.1.2 Daň z nemovitosti... 3 2.1.3 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí... 3

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06. Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor

SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06. Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Název školy: Autor: Název: Číslo projektu: Název projektu: SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06 CZ.1.07/1.5.00/34.1021 Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Daně převodové

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

Daňový systém České republiky. Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha

Daňový systém České republiky. Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha Daňový systém České republiky Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha Struktura přednášky Pojem daně Historické ohlédnutí Tři hlavní funkce daní Daňové principy Druhy daní Coffee break

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra zemědělské ekonomiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Daňová soustava České republiky Autor diplomové práce: Bc. Lucie Ječná Vedoucí

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

OBSAH. Pfiedmluva... 11. I. ãást DaÀová teorie

OBSAH. Pfiedmluva... 11. I. ãást DaÀová teorie Pfiedmluva............................................ 11 I. ãást DaÀová teorie 1 Základní pojmy..................................... 15 1.1 Definice daně................................... 15 1.2 Funkce

Více

Pří. Klasifikace (člen. jmů: říjm

Pří. Klasifikace (člen. jmů: říjm Pří říjmy veřejn ejných rozpočtů Veřejné příjmy jsou základním zdrojem krytí veřejných výdajů tzn., že v případě politiky vyrovnaného rozpočtu jsou veřejné příjmy rozpočtovým omezením. Klasifikace (člen

Více

Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II

Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II 1. Přímé daně Jedná se o takové daně, které zdaněný subjekt (poplatník) hradí na úkor svého příjmu, svého majetku, a dopadají na něj přímo (viz Daňový přesun

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Soustava veřejných rozpočtů

Soustava veřejných rozpočtů 1 Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet 2 Soustava veřejných rozpočtů Evropský rozpočet Státní rozpočet Rozpočet vyššího územně správního celku (rozpočet krajů) Rozpočet místní = municipální (rozpočet

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů.

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. Sponzorské dary 1. Právní předpisy Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. 1. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 2. zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické,

Více

Finanční a daňové právo 1

Finanční a daňové právo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Finanční a daňové právo 1 a 2 Účelem dvousemestrálního kursu je získání znalostí studentů o základních pojmech a principech existence veřejných financí,

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně důchodové (DPFO, DPPO) daně majetkové (DN, SilD) daně z civilněpráv

Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně důchodové (DPFO, DPPO) daně majetkové (DN, SilD) daně z civilněpráv Zdanění civilněprávních úkonů (Transferové daně) Kristýna Müllerová (za využití prezentace Jana Neckáře, podzim 2009) Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací Finančnímu úřadu v, ve, pro 02 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo / 04 Identifikační číslo

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Daňová teorie a politika. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová teorie a politika. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová teorie a politika Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Blok 3 Daňové ukazatele uplatňované při mezinárodních komparacích 1. Daňová kvóta. 2. Ukazatelé globální progresivity daní. 3. Giniho koeficient.

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO Název DUMu EKO.2712.4F Stupeň a typ vzdělávání Odborné

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 19. května

Více

O autorce... 10 Úvodem... 11

O autorce... 10 Úvodem... 11 O autorce............................................ 10 Úvodem............................................. 11 1 Veřejné finance a jejich využití ve smíšené ekonomice.... 15 1.1 Příčiny tržního selhání

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část Otázka: Daně Předmět: Ekonomie Přidal(a): FIbicko Historicky je vznik daní spojen se vznikem a rozvojem státu. Setkáváme se s ní již ve Starém Řecku a Římě. Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních),

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna:

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU)

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21) (2014/647/EU) VÝKONNÁ RADA

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II VEŘEJNÁ EKONOMIKA FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Daňová teorie a politika

Daňová teorie a politika Daňová teorie a politika 4 31.1.2011 1 Dobrý pastýř má ovce střihat, ne je stahovat z kůže. Tiberius 31.1.2011 2 1. Fiskální, rozpočtová a daňová politika a její nástroje. 2. Vývoj daňové teorie a geneze

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Zkušební témata pro ústní zkoušku maturitní zkouška Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Školní rok: 2016/2017 Třída: 3. E Předmět: Ekonomika podniku 1. a) Základní ekonomické pojmy - ekonomie x ekonomika

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Veřejné příjmy, daně a daňový systém ČR

Veřejné příjmy, daně a daňový systém ČR Veřejné příjmy, daně a daňový systém ČR 6. přednáška Základní literatura: Maaytová, A. a kol. Veřejné finance v teorii a praxi. Grada publishing. Praha 2015. ISBN 978-80-247-5561-8. 208 stran. Osnova Veřejné

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Daňové nedoplatky představují rozdíl mezi daní, která měla být zaplacena, a skutečně zaplacenou částkou. Daní, která měla být zaplacena, může

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více