PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech"

Transkript

1 PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků PHD EXISTENCE 2014 czech & slovak psychological conference (not only) for postgraduates and about postgraduates Proceedings

2

3 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Eva Maierová Roman Procházka Martin Dolejš Ondřej Skopal (Eds.) Sborník příspěvků z PhD konference 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Konference se konala května 2014 v Olomouci. Olomouc 2014

4 Oponenti doc. PhDr. Vladimír Řehan, CSc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. Záštitu nad konferencí převzali Rektor UPOL prof. Mgr. Jaroslav Miller Ph.D. Děkan FF UPOL doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. Proděkan pro vědu a výzkum, 1. zástupce děkana FF UPOL doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D. Vedoucí Katedry psychologie FF UPOL PhDr. Matúš Šucha Ph.D. Organizátor konference Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Partneři konference Contexo Česká asociace studentů psychologie ČASP, o. s Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Nakladatelství Portál Psychologický ústav Akademie věd České republiky časopis Československá psychologie Neoprávněné užití tohoto díla je porušením autorských práv a může zakládat občanskoprávní, správněprávní popř. trestněprávní odpovědnost. Na vydání této publikace se finančně podílí: Evropský sociální fond, Státní rozpočet České republiky Číslo a název projektu: Iniciace mezioborového potenciálu psychologie inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi CZ.1.07/2.2.00/ Autorkou kresby na obálce je Kristýna Drozdová (FF UK) Editors Eva Maierová, Roman Procházka, Martin Dolejš, Ondřej Skopal, 2014 Cover Lucie Šilberská, 2014 Univerzita Palackého v Olomouci, vydání ISBN

5 5 Obsah Adaptace dotazníku kvality života u dětí s epilepsií CHEQOL Dana BRABCOVÁ, Pavel KRŠEK, Jiří KOHOUT, Jana ZÁRUBOVÁ Cerebelární kognitivně afektivní syndrom:případová studie...22 Petr KULIŠŤÁK Co je málo a co už je moc?- ideální počet sexuálních partnerů...35 Jan JOKL, Kristýna VACKOVÁ, Panajotis CAKIRPALOGLU, Jan ŠMAHAJ Diferenciace adolescentů v ústavní výchově na základě osobnostních profilů pomocí shlukové analýzy...44 Lucie VAVRYSOVÁ, Miroslav CHARVÁT, Miluše HUTYROVÁ K otázke zisťovania sebaúčinnosti vo zvládaní konfliktu práce a rodiny prostredníctvom self-efficacy for work/family conflict management scale...58 Ivana VÁCLAVIKOVÁ Kariérny vývin absolventov študijného programu psychológia...64 Ivana ŽILKOVÁ Libetovy experimenty a svobodná vůle...75 Martin ZIELINA, Jan ŠMAHAJ Logoped a jeho role v rámci diagnostiky pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra...84 Kateřina VITÁSKOVÁ, Alena ŘÍHOVÁ Míra úzkosti u příslušníků hasičského záchranného sboru...93 Pavla HORÁKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ Neurophysiological findings in patients with anxiety disorders and their psychological and psychopathological correlates Jan PRASKO, Tomas DIVEKY, Ales GRAMBAL, Dana KAMARADOVA, Klara LATALOVA, Marie OCISKOVA, Zuzana SEDLACKOVA Obsahová Validita Testů Studijních Předpokladů Víme, Co (Ne)Měříme? Lucie VIKTOROVÁ, Miroslav CHARVÁT Overenie psychometrických vlastností a faktorovej štruktúry slovenskej verzie dotazníka tmms (trait meta-mood scale) Veronika LÁTALOVÁ, Ľubor PILÁRIK Partnerská spokojenost žen v akademických povoláních Veronika OČENÁŠKOVÁ, Irena SOBOTKOVÁ Partnerské styly a osobnost vysokoškolských studentů Eliška JIRMANOVÁ, Olga PECHOVÁ

6 6 Obsah Postoje k dopravní policii ČR Lenka ŠRÁMKOVÁ, Panajotis CAKIRPALOGLU Predikcia školského prospechu testom inteligencie a dynamickým testom latentných učebných schopností Eva REICHELOVÁ Riskantní jednání mladých řidičů pilotní studie Zuzana ŠEJDOVÁ, Lenka ŠRÁMKOVÁ Rizikové správanie, hudobná preferencia, osobnosť a afektivita adolescentov Gabriel BANÍK, Beáta GAJDOŠOVÁ Sebapoňatie slovenských dospievajúcich vo vzťahu k rizikovému správaniu Michal ČEREŠNÍK Sebepojetí českých adolescentů ve vztahu k rizikovému chování dle rosenbergovy koncepce sebehodnocení Ondřej SKOPAL, Martin DOLEJŠ Sebepojetí u intelektově nadaných dětí Ester ŠROMOVÁ, Jan ŠMAHAJ Testovanie psychometrických vlastností dotazníka the core self-evaluations scale: pilotná štúdia Jana KARASOVÁ, Lenka OČENÁŠOVÁ The mediational perspective in the relationship between spirituality and subjective well-being Dariusz KROK To čo chceme ovplyvňuje to ako žijeme: emocionálne a sociálne koreláty interpersonálnych cieľov Daniel DURKÁČ Ukradený management: reflexe rozporů ve vnímání podstaty manažerského výzkumu očima doktoranda Michal DOLEŽEL Základní psychometrické ukazatele škály sebepojetí u dětí PIERS-HARRIS 2 (PHCSCS-2) Radko OBEREIGNERŮ, Miroslav OREL, Eva REITEROVÁ, Martina FRIEDLOVÁ, Martin MALČÍK, Andrej MENTEL, Tereza PETRŮJOVÁ

7 7 Contents Adaptation of the quality-of-life measure for children with epilepsy (CHEQOL-25)...10 Dana BRABCOVÁ, Pavel KRŠEK, Jiří KOHOUT, Jana ZÁRUBOVÁ Cerebellar cognitive affective syndrome:follow-up case study...22 Petr KULIŠŤÁK What is little and what is too much? ideal number of sexual partners...35 Jan JOKL, Kristýna VACKOVÁ, Panajotis CAKIRPALOGLU, Jan ŠMAHAJ Differentiation of adolecents in residential care based on personality profiles using cluster analysis...44 Lucie VAVRYSOVÁ, Miroslav CHARVÁT, Miluše HUTYROVÁ Toward Question The Investigation Of Work/Family Conflict Self-Efficacy Using Self-Efficacy For Work/Family Conflict Management Scale...58 Ivana VÁCLAVIKOVÁ Career development of graduates in study program psychology...64 Ivana ŽILKOVÁ Libet s experiments and free will...75 Martin ZIELINA, Jan ŠMAHAJ Speech and language therapists and their role in the diagnostics of pragmatic language level in people with autism spectrum disorder...84 Kateřina VITÁSKOVÁ, Alena ŘÍHOVÁ The level of anxiety among members of fire brigade...93 Pavla HORÁKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ Neurophysiological findings in patients with anxiety disorders and their psychological and psychopathological correlates Jan PRASKO, Tomas DIVEKY, Ales GRAMBAL, Dana KAMARADOVA, Klara LATALOVA, Marie OCISKOVA, Zuzana SEDLACKOVA Content validity of learning potential tests do we know what we (don t) measure? Lucie VIKTOROVÁ, Miroslav CHARVÁT The evaluation of the psychometric properties and the factor structure of the slovak version of the questionnaire tmms (trait meta-mood scale) Veronika LÁTALOVÁ, Ľubor PILÁRIK Partnership satisfaction of women with academic careers Veronika OČENÁŠKOVÁ, Irena SOBOTKOVÁ

8 8 Contents Love styles and personality of university students Eliška JIRMANOVÁ, Olga PECHOVÁ Public attitude to traffic police in the czech republic Lenka ŠRÁMKOVÁ, Panajotis CAKIRPALOGLU Intelligence test and dynamic test of latent learning abilities in predicting academic achievement Eva REICHELOVÁ Risk-taking behaviour of young drivers pilot study Zuzana ŠEJDOVÁ, Lenka ŠRÁMKOVÁ Risk behavior, music preference, personality and affectivity in Gabriel BANÍK, Beáta GAJDOŠOVÁ Self-concept of slovak adolescents in the relation to risk behavior Michal ČEREŠNÍK Self-esteem of the czech adolescents in relationship to the risky behavior - according to the rosenberg self-esteem concept Ondřej SKOPAL, Martin DOLEJŠ Self-esteem of intellectually gifted children Ester ŠROMOVÁ, Jan ŠMAHAJ Testing the psychometric properties of the questionnaire the core self-evaluations scale: pilot study Jana KARASOVÁ, Lenka OČENÁŠOVÁ The mediational perspective in the relationship between spirituality and subjective well-being Dariusz KROK What we want affects how we live: emotional and social correlates of interpersonal goals Daniel DURKÁČ Stolen management: contradicting views on management research and a phd student s reflection Michal DOLEŽEL BASIC PSYCHOMETRIC INDICATORS OF THE PIERS-HARRIS CHILDREN S SELF CONCEPT SCALE 2 (PHCSCS-2) Radko OBEREIGNERŮ, Miroslav OREL, Eva REITEROVÁ, Martina FRIEDLOVÁ, Martin MALČÍK, Andrej MENTEL, Tereza PETRŮJOVÁ

9 9 Předmluva Konference PhD existence IV s hlavním tématem Mašinky v psychologii významně navazuje na předchozí její ročníky. Hlavní téma konference vycházelo ze zamyšlení se nad objektivními metodami zkoumání člověka a možnostmi jejich aplikace do praxe. Těší nás, že jsme měli možnost se setkat s kolegy z různých univerzit a v příjemném konferenčním prostředí s nimi společně sdílet jejich zkušenosti jak výzkumné, tak studijní. Právě studijní úskalí tzv. doktoranda mohou být různá ve svých podobách a mnohdy jejich zvládání představuje pomyslný vrchol exekutivních sil. Nelze však opomenout, že i přes nároky (např. nedostatečné finanční ohodnocení, vytíženost, studium, večery nad články a rána nad dizertační prací) krása a kouzlo studia Ph.D. představuje významnou možnost sebekultivace a seberozvoje, nikoliv jen ve smyslu odborném, ale i lidském. V tomto duchu vzpomeňme na citát Galénose z Pergamu je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geometrem, a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal dobrým člověkem. Na konferenci jsme se setkali se zajímavými příspěvky a sděleními. Měli jsme možnost vzájemného obohacení a sdílení zkušeností, které vyústilo do podoby tohoto sborníku. Ve sborníku, který držíte v rukách, jsou recenzně vybrané příspěvky. Jejich názvy a obsah již napovídají o bohatosti zaměření autorů a nabízejí nezbytný a důležitý podklad pro obohacení aktuálního poznání nejen v oblasti psychologie. Přeji všem čtenářům, aby na následujících stránkách nalezli zdroj inspirace, zamyšlení, ale také i možnosti k diskuzi. Na závěr děkuji všem členům pořadatelského týmu za tvrdou práci a někdy nezbytné nadšení při realizaci konference a sborníku. Za tým organizátorů konference PHD EXISTENCE Roman Procházka V Olomouci, Preface The conference entitled PhD Existence IV with the main theme Machines in psychology significantly follows up on its previous years. The main theme of the conference was built on reflection on objective methods of research of humans and their possible applications to practice. We are glad that we had a chance to meet with colleagues from various universities and to share our both research and study experience in the friendly atmosphere at the conference. For a PhD student, overcoming the many difficulties connected to their studies often demand using the full potential of their executive functions. We can not, however, forget that despite the demands (e. g. rather insufficient financial evaluation, work intensity, evenings spent in the company of research articles and mornings with dissertation thesis), the beauty and charm of PhD studies lie in the unique opportunity for self-cultivation and self-development not only professionally but also humanly. Remember the quotation of Galen of Pergamon: It is a shame that someone can work hard for many years to become a great doctor, lawyer, teacher or geometer but he is not willing to work hard long enough to become a good man. There was a great number of interesting lectures and presentations at the conference. We had a chance to share our experience and enrich each other. The result is the bulletin you hold in your hands. All the selected articles were carefully reviewed. As you can see from the contents and article titles, the authors specialize in various topics which is important for enriching our current knowledge not only in psychology. I wish the readers to find a source of inspiration, reflection and stimuli for discussion in this bulletion. Last but not least, I would like to thank all members of the organizational team for their hard work and necessary enthusiasm for the realization of the conference and this bulletin. In the name of the organizers of the conference PhD Existence IV Roman Procházka August 8 th, 2014 in Olomouc

10 10 ADAPTACE DOTAZNÍKU KVALITY ŽIVOTA U DĚTÍ S EPILEPSIÍ CHEQOL-25 ADAPTACE DOTAZNÍKU KVALITY ŽIVOTA U DĚTÍ S EPILEPSIÍ CHEQOL-25 ADAPTATION OF THE QUALITY-OF-LIFE MEASURE FOR CHILDREN WITH EPILEPSY (CHEQOL-25) Dana BRABCOVÁ 1, Pavel KRŠEK 2, Jiří KOHOUT 3, Jana ZÁRUBOVÁ 4 1 Katedra psychologie, FPE ZČU, Sedláčkova 38, Plzeň, Česká republika, 2 Klinika dětské neurologie 2. LF UK, V Úvalu 84, Praha 5, Česká republika, 3 Katedra fyziky, FAV ZČU, Univerzitní 8, Plzeň, Česká republika, 4 Thomayerova nemocnice, Vídeňská 5, Praha-Krč, Česká republika, Grantová podpora: Článek vznikl za podpory Motivačního systému Západočeské univerzity v Plzni, část POSTDOC MH CZ DRO (Fakultní nemocnice Motol) Quality of Life of Children Living with Epilepsy Promising Strategies 2010 Program, IBE the International Bureau for Epilepsy, GAJU 037/2010/S Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku je přiblížit adaptaci původně kanadského dotazníku CHEQOL-25 jako vůbec prvního nástroje umožňujícího měřit kvalitu života dětí s epilepsií v České republice. Pozornost bude věnována zejména zjištění reliability a validity české verze dotazníku, provedení explorativní a následně konfirmativní faktorové analýzy. Bude ukázáno, že pro zajištění dostatečné srozumitelnosti dotazníku v českém jazykovém prostředí je třeba realizovat významné zásahy do jeho struktury (konkrétně přechod od nepřímé k přímé formě odpovědí). Tyto zásahy následně vedou k nutnosti vypustit některé položky původního dotazníku a rovněž ke změnám v jeho faktorové struktuře. Po provedení těchto úprav se podařilo získat nástroj s vyhovujícími psychometrickými vlastnostmi, jejž je možné vzhledem k jeho jednoduchosti a srozumitelnosti uplatnit i u dětí se zhoršenými kognitivními funkcemi. Abstract: The aim of this paper is to describe the adaptation of the originally Canadian CHEQOL-25 questionnaire as the first ever tool allowing the measurement of quality of life in children with epilepsy in the Czech Republic. Attention will be paid especially to the reliability and validity of the Czech version of the questionnaire, and the conduction of explorative and confirmative factor analysis. It will be shown that in order to ensure sufficient clarity of the questionnaire in the Czech environment, it was necessary to make significant changes to its structure (in particular, changing responses from indirect to direct). It was subsequently necessary to eliminate some of the items in the original questionnaire and to make changes to its factor structure. After these adjustments, the questionnaire had satisfactory psychometric properties and due to its simplicity and clarity, we were able to use it even with children with impaired cognitive function. Kľúčové slová: kvalita života, epilepsie, adaptace, psychometrické vlastnosti, zkušenosti s Ph.D. studiem Keywords: Quality of life, epilepsy, adaptation, psychometric properties, experiences with the Ph.D. study 1. Cíl významu Cílem výzkumu bylo provést adaptaci původně kanadského dotazníku CHEQOL-25 (Ronen, Streiner & Rosenbaum, 2003) jako vůbec prvního nástroje majícího příslušné psychometrické vlastnosti a umožňujícího odpovídajícím způsobem měřit kvalitu života dětí s epilepsií v prostředí České republiky. 2. Teoretické zakotvení výzkumu Epilepsie je nejčastější chronické neurologické onemocnění v dětství mající četné sociální a psychologické důsledky (Seidenberg & Berrent, 1992). Stejně jako jiná chronická onemocnění má i epilepsie významný vliv na kvalitu života jedinců, kteří jí trpí (Devinsky & Cramer, 1993). Léčba epilepsie i veškeré další intervence vedoucí k redukci stigmatu spojeného s touto nemocí by měly směřovat ke zlepšení kvality života osob trpících epilepsií. Z tohoto důvodu je věnována značná pozornost studiu faktorů, které kvalitu života u jedinců s epilepsií ovlivňují. Této problematice je věnována například přehledová studie (Taylor, Sander, Taylor & Baker, 2011). K tomu, abychom se mohli odpovídajícím způsobem zabývat těmito faktory, však musíme mít k dispozici nástroje, které nám umožní kvalitu života spolehlivě měřit. Je rovněž třeba se zabývat tím, co si pod pojem kvalita života vlastně představit.

11 Dana BRABCOVÁ1, Pavel KRŠEK2, Jiří KOHOUT3, Jana ZÁRUBOVÁ4 11 První výskyt pojmu kvalita života (quality of life, QOL) se datuje do 20. let 20. století. Problémy s pojetím tohoto termínu a s jeho definováním blíže řeší práce prof. Mareše (2006, s ), která se přiklání k tomu, že snad ani není možné vytvoření univerzální definice kvality života, která by se dala použít v různých oblastech. Kvalita života, jež je aplikována na oblast medicínských oborů a zdravotnictví, má své specifické označení a to Health related quality of life, HRQOL čili kvalita života související se zdravím. Právě na ni se budeme v této práci zaměřovat. Existuje velké množství definic, které se snaží o vymezení oblastí specifických pro oblasti kvality života souvisejících se zdravotním stavem. Touto problematikou se blíže zabývá přehledová studie prof. Mareše (2006, s ), která blíže představuje celkem jedenáct rozdílných definic kvality života souvisejících se zdravím dětí. Především v posledních dvou desetiletích je ve světě věnována značná pozornost vytváření specifických nástrojů umožňujících odpovídajícím způsobem měřit kvalitu života související se zdravím u dětí s epilepsií. Některé tyto nástroje jsou založeny na odpovědích samotných adolescentů (Batzell, Dodrill, Dubinsky & Quiesser, 1991; Cramer, Wesibrook, Devinsky, Perrine, Glassman & Camfield, 1999), zatímco u jiných je kladen důraz na posouzení kvality života ze strany rodičů dětí či adolescentů (Hoare & Russell, 1995; Camfield, Breau & Camfield, 2001). Existují i nástroje, u nichž jsou zkombinovány výpovědi dětí a jejich rodičů (Arunkumar, Wyllie, Kotagal, Ong & Giliam, 2000). Uvedené nástroje se odlišují psychometrickými vlastnostmi i věkovým rozpětím, pro něž jsou použitelné. Jejich podrobný popis lze nalézt v přehledové studii (Cowan & Baker, 2004). V České republice byla v roce 2007 provedena adaptace dotazníku QOLIE-31 umožňujícího měřit kvalitu život osob s epilepsií (Tlustá, Kuběna, Šálek & Vlček, 2007). Tento dotazník však není vzhledem k svému pojetí vhodný pro děti a adolescenty. Dosud tak nebyl adaptován v ČR žádný nástroj umožňující měřit kvalitu života dětí s epilepsií, ačkoliv z hlediska výzkumu v této oblasti i klinické praxe je existence takového nástroje velmi důležitá. Byla provedena pouze předběžná studie zabývající se případnou využitelností dotazníku CHEQOL-25 v českém prostředí (Mareš, Bischopová & Ježek, 2008). Získané výsledky naznačily dobré vlastnosti české verze tohoto dotazníku, poměrně nízký počet respondentů (pouze 61) však znemožnil provedení faktorové analýzy a komplexní psychometrické zhodnocení tohoto nástroje. Bylo tudíž vhodné i na základě závěrů této předběžné studie provést adaptaci s dostatečně vysokým počtem respondentů tak, aby bylo možné realizovat faktorovou analýzu. Vedle určitých zkušeností v českém prostředí jsme při výběru dotazníku CHEQOL-25 ke standardizaci vycházeli i z toho, že tento dotazník je hodnocen jako jeden z nejlepších z hlediska jeho psychometrických vlastností (Cowan & Baker, 2004). 3. Popis souboru respondentů Základní charakteristiky souboru jsou uvedeny v tabulce 1. Charakterizace byla provedena na základě diagnostického dotazníku, který vyplňovali respondenti společně s rodiči, případně s lékařem před vyplněním samotného dotazníku CHEQOL-25. Do výzkumu byli zahrnuti respondenti, jejichž inteligence se pohybovala alespoň v oblasti mírné mentální retardace, tj. měli IQ > 50. Poruchy kognitivních schopností jsou poměrně častou komorbiditou epilepsie a je patrné, že podíl lehce mentálně retardovaných se pohybuje mírně nad 20%, což je v souladu se zjištěními z jiných studií, podle nichž se podíl epileptiků se sníženou inteligencí do pásma mírné mentální retardace či nižší pohybuje zpravidla mezi 18% a 30% (Reilly & Neville, 2011). Tab. 1: Základní charakteristiky souboru (n = 250) charakteristika věk 11,7 ± 2,3 leta (rozpětí 8-15 let) pohlaví muž 119 (47,6 %) žena 131 (52,4 %) doba trvání záchvatu 5,7 ± 3,6 leta (rozpětí 0-14 let) věk při diagnostikování epilepsie 6,2 ± 3,6 leta (rozpětí 0-15 let) lehká mentální retardace (IQ < 70) ano 52 (20,8 %) ne 198 (79,2 %) specifická porucha učení ano 89 (35,6 %) ne 161 (64,6 %) ADHD ano 67 (26,8 %) ne 183 (73,2 %) a průměr ± směrodatná odchylka

12 12 ADAPTATION OF THE QUALITY-OF-LIFE MEASURE FOR CHILDRENWITH EPILEPSY (CHEQOL-25) Rovněž je zjevný velmi častý výskyt specifických poruch učení a ADHD v našem souboru respondentů. To je opět v souladu s poznatky z literatury, protože v obou případech se jedná o velmi časté komorbidity epilepsie. Prevalence ADHD je u dětí s epilepsií několikanásobně vyšší ve srovnání se zbytkem populace a dosahuje v závislosti na užitém diagnostickém kritériu a dalších souvislostech hodnot zpravidla od 14% (Hesdorffer et al., 2004) do 38% (Dunn, Austin, Harezlak & Ambrosius, 2003). Rovněž výskyt specifických poruch učení je u dětí s epilepsií několikanásobně vyšší než u ostatních dětí, když jsou často uváděny hodnoty kolem 40 50% (Piccinelli et al., 2008) ve srovnání se 7,5% v celkové populace (Boyle et al., 2011). Konkrétní hodnoty však závisí velmi silně na typu epilepsie a rovněž na použitém diagnostickém kritériu (Fastenau, Shen, Dumm & Austin, 2008). Soubor respondentů byl rovněž podrobně charakterizován z hlediska typu epileptických záchvatů, jejich frekvence, pozice ložiska a dalších z lékařského pohledu významných charakteristik. V této práci se těmito aspekty pro jednoduchost nebudeme zabývat, podrobnější informace je možné nalézt v (Brabcová, Kršek, Kohout, Zárubová, 2014). 4. Metodologie a statistické zpracování V prvním kroku byl proveden předvýzkum, jehož cílem bylo zjistit, zda dotazník převzatý z prvotní české studie (Mareš, Bischopová & Ježek, 2008) bude srozumitelný a využitelný ke zjištění kvality života dětí a dospívajících ve věku 8 15 let trpících epilepsií. Mladší děti jsme v souladu se zjištěními z původní kanadské studie i z české předběžné studie do výzkumu nezahrnuli. Předvýzkum ukázal, že prvotní verze dotazníku založená na nepřímých výpovědích je těžko srozumitelná nejen pro většinu dětí a dospívajících se zhoršenými kognitivními schopnostmi, popř. specifickými poruchami učení, ale i pro řadu jedinců, u nichž tyto okolnosti nenastávají. Koncept nepřímých výpovědí užitý v originální verzi dotazníku byl těžko uchopitelný dokonce i pro část zdravotnického personálu, který se na zajištění předvýzkumu podílel. Na základě těchto zjištění jsme dospěli k názoru, že realizace výzkumu s dotazníkem založeným na nepřímých výpovědích by pravděpodobně vedla k významnému zkreslení výsledků. Proto jsme se rozhodli po důkladném rozboru a opakovaných konzultacích s lékaři, psychologem a statistikem, kteří se na výzkumu podíleli, ke změně formy dotazníku z nepřímých výpovědí na výpovědi přímé. Podrobněji budeme rozebírat souvislosti přechodu od nepřímých k přímým výpovědím v diskuzi. Provedená změna je na konkrétním příkladu ilustrována v tabulkách 2 a 3. Tab. 2: Ukázka dotazníku CHEQOL-25 s nepřímými výpověďmi V mém případě to V mém případě to Plně platí Platí částečně Platí částečně Plně platí (1) (2) Některé děti s epilepsií říkají, že si s nimi jiné děti nebudou hrát ALE Jiné děti s epilepsií říkají, že si jiné děti s nimi stále hrají (3) (4) Tab. 3: Ukázka modifikované verze dotazníku CHEQOL-25 založené na přímých výpovědích Ostatní děti si se mnou hrají: souhlasím - spíše souhlasím - spíše nesouhlasím nesouhlasím Po uvedeném přechodu od nepřímých k přímým výpovědím a ověření modifikované verze dotazníku v rámci předvýzkumu bylo možné přistoupit k systematickému oslovování dětí a dospívajících trpících epilepsií. To probíhalo v letech 2010 až 2012 na vybraných dětských neurologických pracovištích v ČR. Od rodičů dítěte či dospívajícího byl získán písemný souhlas s účastí na výzkumu. Samotnému vyplnění české verze dotazníku CHEQOL-25, které prováděli samotní dětští pacienti bez jakýchkoliv zásahů ze strany lékaře či rodičů, předcházelo vyplnění diagnostického dotazníku (viz předchozí kapitola). S odstupem 3 6 měsíců vyplňovali děti a dospívající modifikovanou českou verzi dotazníku CHEQOL-25 tak, aby bylo možné stanovit test-retest reliabilitu tohoto nástroje. Při zpracování získaných dat jsme použili program Microsoft Excel 2003 se zabudovaným doplňkem XLSTAT. Vedle klasických popisných statistik jsme využívali korelační analýzu (konkrétně Pearsonův korelační koeficient a polychorické korelace) spolu s testem nezávislosti, Cronbachův koeficient alfa ke zjištění vnitřní konzistence dotazníku a konečně explorativní faktorovou analýzu pomocí metody hlavních faktorů a metody maximální věrohodnosti. Dále jsme pomocí trialové verze programu LISREL realizovali konfirmativní faktorovou analýzu, kde jsme rovněž stanovili vybrané indexy shody modelu s daty (viz podkapitola 5.3).

13 Dana BRABCOVÁ1, Pavel KRŠEK2, Jiří KOHOUT3, Jana ZÁRUBOVÁ Výsledky 5.1. Popisné statistiky V této části se zaměříme na určení popisných statistik a srovnání výsledků českých dětí a dospívajících s těmi, jež byly zjištěny u odpovídající věkové skupiny 8 15 let v originální kanadské studii a ve studii realizované v Hongkongu (Yam et al., 2008). Z důvodu porovnatelnosti s původními výsledky budeme pracovat prozatím s položkami a škálami tak, jak byly prezentovány v původní verzi, ačkoliv, jak uvidíme v následující části věnované faktorové analýze našich dat, toto pojetí není z pohledu modifikované české verze nejvhodnější a je třeba provést určité úpravy. V tabulce 4 jsou uvedeny popisné statistiky u jednotlivých škál české verze CHEQOL-25. Pro srovnání jsou uvedeny rovněž původní výsledky z Kanady a ze srovnávací studie z Hongkongu. Je vidět, že u většiny škál dosahují děti a dospívající v ČR prakticky totožných výsledků jako u původní verze v Kanadě (rozdíl průměru je menší než 0,5 bodu). Výjimkou je škála zaměřená na intrapersonální a emoční dopady epilepsie, kde jsme zjistili znatelně horší výsledky. České děti a dospívající dosahují v průměru o 2,3 bodu horšího skóre. Naopak ve srovnání se studií z Hongkongu jsou zaznamenány výrazně lepší výsledky především u škál 2, 4 a 5, přičemž nejvýraznější rozdíl je u 4. škály. pořadí a název škály (její možný rozsah) 1. interpersonální a sociální dopady (5-20 bodů) 2. obavy, starosti a zájmy (5-20 bodů) 3. intrapersonální a emoční dopady (5-20 bodů) 4. epilepsie jako tajemství nemocného dítěte (5-20 bodů) 5. hledání normálního života (5-20 bodů) Tab. 4: Popisné statistiky modifikované české verze dotazníku CHEQOL-25 aritmetický průměr výběrová směrodatná odchylka výběrový koeficient šikmosti 15,82 (16,2a; 15,2 b ) 3,52 (4,0a; 3,8 b ) -0,67-0,43 13,85 (13,4; 12,4 ) 3,70 (3,8; 3,6) -0,23-0,72 11,61 (13,9; 13,4) 3,87 (3,9; 3,7) 0,33-0,78 15,85 (15,7; 13,9) 3,05 (3,6; 3,4) -0,57-0,18 16,55 (16,1; 15,5) 3,19 (3,2; 3,7) -0,79-0,17 a odpovídající údaje z originální kanadské studie (Ronen, Streiner & Rosenbaum, 2003) b odpovídající údaje ze studie realizované v Hongkongu kanadské studie (Yam et al., 2008) výběrový koeficient špičatosti Dále je z tabulky 4 patrné, že výběrové koeficienty šikmosti a špičatosti jsou poměrně blízké hodnotě nula, jež je typická pro normální rozdělení. Připomeňme, že právě na základě výběrové šikmosti a špičatosti je možné užitím např. Jarque-Berraova testu exaktně testovat hypotézu, že daná data pochází z normálního rozdělení. Provedení tohoto testu sice vede k zamítnutí hypotézy o normalitě dat na běžně užívané hladině významnosti 0,05, výsledek je však u většiny škál poměrně těsný a je ovlivněn vysokým počtem respondentů. Celkově je na základě analýzy možné říct, že data u jednotlivých škál sice pravděpodobně nepocházejí přesně z normálního rozdělení, ale nijak zásadně se od něj neodlišují. Z tohoto důvodu je v zásadě možné k popisu našich dat používat i statistické metody, které jsou plně validní pouze pro normálně rozdělená data, což je významné například z pohledu konfirmativní faktorové analýzy Explorativní faktorová analýza Po určení popisných statistik jsme přistoupili ke zjištění faktorové struktury české verze dotazníku CHEQOL-25. V prvním kroku bylo nutné ověřit, zda všechny položky z původní kanadské verze jsou vhodné i v případě modifikované české verze či zda některé z nich bude vhodné vypustit tak, aby nezhoršovaly psychometrické vlastnosti dotazníku. Za tímto účelem jsme stanovili korelační matici dotazníku. Vzhledem k tomu, že odpovědi jsou uvedeny na 4stupňové škále, využili jsme místo klasicky užívaného Pearsonova korelačního koeficientu polychorické korelace, jež jsou vhodnější pro tento typ dat. Dále jsme spočetli u jednotlivých položek test-retest reliabilitu vyjádřenou pomocí korelačního koeficientu pro původní testování a retest. Na základě podrobné analýzy jsme následně rozhodli o vypuštění položek 8 a 18 původního dotazníku. Učinili jsme tak z následujících důvodů: Obě položky jako jediné vykazují nízké korelace (maximálně 0,3) s ostatními položkami dotazníku. To svědčí o tom, že nezapadají do souboru a jejich ponechání by vedlo k nepřiměřenému zhoršení vnitřní konzistence škál, do nichž by tyto položky byly zařazeny. Test-retest reliabilita u těchto položek byla dosti nízká (korelační koeficient zhruba 0,4), což svědčí o nedostatečné stabilitě v čase.

14 14 ADAPTATION OF THE QUALITY-OF-LIFE MEASURE FOR CHILDRENWITH EPILEPSY (CHEQOL-25) Na základě těchto faktů jsme se rozhodli položky 8 a 18 z české verze dotazníku vypustit a pracovat dále s 23položkovým dotazníkem. Explorativní faktorovou analýzu jsme provedli metodou hlavních faktorů a následně ověřili metodou maximální věrohodnosti. Výsledky byly prakticky totožné, což svědčí o značné stabilitě modelu. Parametry faktorové analýzy jsme volili stejně jako v původní verzi dotazníku tak, aby byla zaručena možnost srovnání. Počet faktorů jsme tedy v prvním kroku stejně jako v původní studii neomezovali. Ukázalo se, že vlastní číslo větší než 1 mají 4 faktory (v původní verzi jich bylo 5), 5. faktor se však této hodnotě velmi blíží (vlastní číslo 0,99). Proto jsme ve shodě s původní prací provedli rotaci faktorů postupně pro 3, 4, 5 a 6 faktorů tak, abychom získali co možná nejpřesnější představu o struktuře dotazníku. Rotace byla provedena klasicky metodou Varimax a ověřena metodou Oblimin vhodnou pro případ nenulových korelací mezi faktory. Výsledky získané oběma způsoby rotace byly v dobrém zákrytu. Ukázalo se, že v případě rotace pro 3 a 6 faktorů získáváme nepřesvědčivé výsledky, kdy u řady položek jsou srovnatelné faktorové zátěže a interpretace výsledků je velmi nejasná. Naopak po rotaci 4 a 5 faktorů se podařilo získat relativně jednoznačné výsledky, které se do značné míry shodují se závěry původní studie. Tabulka 5 udává faktorové zátěže pro případ 4 faktorů, tabulka 6 poté příslušné zátěže pro situaci s 5 faktory. Tab. 5: Zátěže jednotlivých faktorů při čtyřfaktorovém řešení Položka Faktor 1 zátěže Faktor 2 zátěže Faktor 3 zátěže Faktor 4 zátěže 1 0,825 0,025-0,006 0, ,540 0,005 0,164 0, ,868-0,037 0,067 0, ,603 0,286 0,167 0, ,480 0,224 0,328 0, ,008 0,568-0,178 0, ,168 0,608 0,297 0, ,006 0,744-0,016 0, ,012 0,840 0,092 0, ,006 0,025 0,863 0, ,418 0,095 0,535 0, ,065 0,046 0,927 0, ,418 0,055 0,480 0, ,212 0,235 0,077 0, ,125-0,052 0,057 0, ,093-0,013 0,161 0, ,138 0,178 0,074 0, ,200 0,129 0,085 0, ,145 0,014-0,002 0, ,186 0,088-0,049 0, ,110 0,192-0,074 0, ,297 0,054 0,126 0, ,354-0,041 0,069 0,525 Poznámka: Zátěže převažujícího faktoru jsou označeny tučně

PHD EXISTENCE 2014 czech and slovak psychological conference (not only) for postgraduates and about postgraduates

PHD EXISTENCE 2014 czech and slovak psychological conference (not only) for postgraduates and about postgraduates See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/276224135 PHD EXISTENCE 2014 czech and slovak psychological conference (not only) for postgraduates

Více

Psychometrické vlastnosti Rosenbergovy škály sebehodnocení. Jaroslava Suchá, Martin Dolejš, Ondřej Skopal, Lucie Vavrysová

Psychometrické vlastnosti Rosenbergovy škály sebehodnocení. Jaroslava Suchá, Martin Dolejš, Ondřej Skopal, Lucie Vavrysová Psychometrické vlastnosti Rosenbergovy škály sebehodnocení Jaroslava Suchá, Martin Dolejš, Ondřej Skopal, Lucie Vavrysová Katedra psychologie FF Univerzita Palackého v Olomouci 2015 Sebehodnocení východiskem

Více

Publikační činnost. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. Ke dni: 1.1.2015

Publikační činnost. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. Ke dni: 1.1.2015 Publikační činnost PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. Ke dni: 1.1.2015 Monografie Seitl, M., Dolejš, M., Smékalová, E., Vtípil, Z., Procházka, R., Charvát, M. (2014). Manuál praxí a stáží Katedry psychologie

Více

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Realizace: Zlínský kraj Celkový plánovaný počet zapojených žáků: 10.000 KONKRETIZACE NABÍDKY VYTVOŘENÍ, APLIKACE A VYHODNOCENÍ KOMPLEXNÍ

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Základní principy psychologické diagnostiky

Základní principy psychologické diagnostiky Základní principy psychologické diagnostiky Psychodiagnostika dětí a mládeže Psychodiagnostika dětí a mládeže, PSY 403 Přednáška 1 Prof. PhDr. I. Čermák,CSc. Obsah přednášky 1. Psychologická diagnostika

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

ŽIVOTOPIS. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Martin Dolejš

ŽIVOTOPIS. OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Martin Dolejš ŽIVOTOPIS OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení Martin Dolejš Tituly PhDr., Ph.D. Datum narození 23. 09. 1980 Místo narození Aš Trvalé bydliště Riegerova 7, 35002 Cheb Přechodné bydliště Masarykova třída 33, 77200

Více

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities Blanka GRUBEROVÁ 1, Eva ŃOTOLOVÁ 2 Abstrakt Současná společnost je význačná

Více

Korelace. Komentované řešení pomocí MS Excel

Korelace. Komentované řešení pomocí MS Excel Korelace Komentované řešení pomocí MS Excel Vstupní data Tabulka se vstupními daty je umístěna v oblasti A2:B84 (viz. obrázek) Prvotní představu o tvaru a síle závislosti docházky a počtu bodů nám poskytne

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION. Tomáš Maier, Ludmila Gallová

HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION. Tomáš Maier, Ludmila Gallová HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION Tomáš Maier, Ludmila Gallová Anotace: Příspěvek se zabývá hodnocením kvality a efektivity

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, v následující zprávě se Vám dostávají do rukou výsledky šetření klimatu Vašeho učitelského sboru. Můžete se tedy dozvědět, jak jsou u Vás ve

Více

Co je málo a co už je moc? ANEB Ideální počet sexuálních partnerů WHAT IS LITTLE AND WHAT IS TOO MUCH? IDEAL NUMBER OF SEXUAL PARTNERS

Co je málo a co už je moc? ANEB Ideální počet sexuálních partnerů WHAT IS LITTLE AND WHAT IS TOO MUCH? IDEAL NUMBER OF SEXUAL PARTNERS Co je málo a co už je moc? ANEB Ideální počet sexuálních partnerů WHAT IS LITTLE AND WHAT IS TOO MUCH? IDEAL NUMBER OF SEXUAL PARTNERS Jokl Jan Vacková Kristýna Cakirpaloglu Panajotis Šmahaj Jan PhD existence

Více

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analysis of Educational Needs and Competencies of Primary School Teachers

Více

Psychologické dny: Já & my a oni Psychodiagnostika

Psychologické dny: Já & my a oni Psychodiagnostika Převod a možnosti využití britské diagnostické metody Nottingham adjustment scale v psychologické praxi pro klienty se zrakovým postižením v České republice Tereza Kimplová Katedra pedagogické a školní

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Cíle korelační studie

Cíle korelační studie Korelační studie Cíle korelační studie cíle výzkumu v psychologii deskripce predikce explanace kontrola korelační studie popisuje vztah (ko-relaci) mezi proměnnými cíle - deskripce, příp. predikce První

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Pearsonův korelační koeficient

Pearsonův korelační koeficient I I.I Pearsonův korelační koeficient Úvod Předpokládejme, že náhodně vybereme n objektů (nebo osob) ze zkoumané populace. Často se stává, že na každém z objektů měříme ne pouze jednu, ale několik kvantitativních

Více

Souběžná validita testů SAT a OSP

Souběžná validita testů SAT a OSP Souběžná validita testů SAT a OSP www.scio.cz 15. ledna 2013 Souběžná validita testů SAT a OSP Abstrakt Pro testování obecných studijních dovedností existuje mnoho testů. Některé jsou všeobecně známé a

Více

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Kamila SYNKOVÁ, Martina POKORNÁ Abstrakt: Práce prezentuje výsledky získané

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

RECENZE TESTU SVF78 PSYCHODIAGNOSTIKA DOSPĚLÝCH, PSY402. Petra Dvořáková , Psychologie

RECENZE TESTU SVF78 PSYCHODIAGNOSTIKA DOSPĚLÝCH, PSY402. Petra Dvořáková , Psychologie RECENZE TESTU SVF78 PSYCHODIAGNOSTIKA DOSPĚLÝCH, PSY402 Petra Dvořáková 383128, Psychologie Vyučující: Mgr. Stanislav Ježek, PhD. Datum odevzdání: 13.10. 2014 Fakulta sociálních studií MU, 2014/2015 SVF

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe

Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Marie CHRÁSKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci, Česka Republika Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Úvod Zkoumání postojů bylo a

Více

TEORIE A PRAXE INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÝCH MANAŽERŮ STATISTICKÁ ANALÝZA

TEORIE A PRAXE INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÝCH MANAŽERŮ STATISTICKÁ ANALÝZA TEORIE A PRAXE INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÝCH MANAŽERŮ STATISTICKÁ ANALÝZA Theory and Practice of Information Security of Czech Manager Statistical Analysis Ing. Bc. Marek Čandík, PhD. Abstrakt Článek

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

PhD Existence Výzkum +/vs./- praxe 1. den

PhD Existence Výzkum +/vs./- praxe 1. den PONDĚLÍ 8. 2. 2016 PhD Existence Výzkum +/vs./- praxe 1. den 08:00 Začátek registrace účastníků konference (registrace možná oba dny, po celou dobu konání konference) AUDITORIUM MAXIMUM (109 1.patro; 150

Více

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGROVANÝ PŘÍSTUP KE KRAJINĚ INDIKÁTORY UDRŽITELNOSTI JAKO NÁSTROJ ROZVOJOVÉ

Více

Faktorová analýza. PSY252 Statistická analýza dat v psychologii II

Faktorová analýza. PSY252 Statistická analýza dat v psychologii II Faktorová analýza PSY252 Statistická analýza dat v psychologii II 8.12.2010 Latentní a manifestní proměnné Perspektiva CTT: (pro)jevy, které spolu nějakým způsobem souvisejí, mají stejnou podstatu, jsou

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Kvalita života dětských hemofiliků v ČR - - zkušenosti jednoho centra

Kvalita života dětských hemofiliků v ČR - - zkušenosti jednoho centra Kvalita života dětských hemofiliků v ČR - - zkušenosti jednoho centra Vladimír Komrska, Ester Zápotocká, Veronika Čepeláková Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol Petra Ovesná Institut biotatistiky

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Vzdělávání žáků s PAS

Vzdělávání žáků s PAS VT VZ 14: 2008-2013 Vzdělávání žáků s PAS doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. Interní spolupracovníci PhDr. Jana Nováková, Ph.D. PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. Externí spolupracovníci z SPC Štolcova Mgr.

Více

Přehled výzkumných metod

Přehled výzkumných metod Přehled výzkumných metod Kateřina Vlčková Přednášky k Základům pedagogické metodologie PdF MU Brno 1 Definice výzkumné metody Výzkumná metoda Obecný metodologický nástroj k získávání a zpracování dat Systematický

Více

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Hodnocení potřeb v paliativní péči K identifikaci priorit, aktuálních

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

OPONENTSKÝ POSUDEK HABILITAČNÍ PRÁCE

OPONENTSKÝ POSUDEK HABILITAČNÍ PRÁCE OPONENTSKÝ POSUDEK HABILITAČNÍ PRÁCE Habilitant: Téma habilitační práce: Oponent: Ing. Andrej Trnka, PhD. Inovatívne marketingové metódy analýzy onlinového nákupného správania Prof. Ing. Jaroslav Světlík,

Více

Driver`s Angry Thoughts Questionnaire (DATQ) PhDr. Matúš Šucha, Ph. D.

Driver`s Angry Thoughts Questionnaire (DATQ) PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Driver`s Angry Thoughts Questionnaire (DATQ) PhDr. Matúš Šucha, PhD. OBSAH 1. Teoretické východiska 2. Představení dotazníku DATQ 3. Překlad a lokalizace v ČR 4. Využití dotazníku v dopravní psychologii

Více

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 19. 6. AULA 1 14:30 zahájení konference prof. PhDr. Petr Macek, CSc. prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. Psychologické testování v ČR, diskutující

Více

Možnosti predikce psychického vývoje z raných věkových období

Možnosti predikce psychického vývoje z raných věkových období Možnosti predikce psychického vývoje z raných věkových období Daniela Sobotková, Jaroslava Dittrichová, Václav Břicháček Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Problematiku týkající se možnosti predikce

Více

Rovnováha pracovní a rodinné oblasti v českých rodinách

Rovnováha pracovní a rodinné oblasti v českých rodinách Rovnováha pracovní a rodinné oblasti v českých rodinách Soňa Lemrová sona.lemrova@upol.cz Irena Sobotková irena.sobotkova@upol.cz Veronika Schenková a Kateřina Hurníková Konference Psychologie práce a

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Stigma duševní choroby OLGA PECHOVÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP

Stigma duševní choroby OLGA PECHOVÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP Stigma duševní choroby OLGA PECHOVÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP Goffman Stigma: Poznámky o způsobech zvládání narušené identity (1963/2003). Kvalitativní přístup, výpovědi stigmatizovaných osob. Zabýval

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Statistická a věcná významnost. Statistická významnost. Historie hypotézy a testů. Hypotézy a statistické testy.

Statistická a věcná významnost. Statistická významnost. Historie hypotézy a testů. Hypotézy a statistické testy. Statistická a věcná významnost Statistická významnost Petr Soukup 5.11.2009 Fisher (1925) Historie hypotézy a testů Null and alternative hypothesis (NHST) (Neyman&Pearson, 1937) Dnes běžná praxe a součást

Více

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH REFLEXE V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ 1 Developmental Tendencies in Financial Performance Measurements and Its Impact on Management Accounting Úvod Zbyněk

Více

INVENTÁŘ EMOČNÍ INTELIGENCE

INVENTÁŘ EMOČNÍ INTELIGENCE INVENTÁŘ EMOČNÍ INTELIGENCE Tereza Bydžovská, Tereza Horáková EMOČNÍ INTELIGENCE,,Emoční inteligence představuje řadu schopností, které určují, jak efektivně vnímáme, chápeme, používáme a zvládáme své

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

ŽÁCI GYMNÁZIA A MÍRA JEJICH ZÁVISLOSTI NA POČÍTAČOVÝCH HRÁCH

ŽÁCI GYMNÁZIA A MÍRA JEJICH ZÁVISLOSTI NA POČÍTAČOVÝCH HRÁCH DOI: 10.5507/tvv.2016.015 Trendy ve vzdělávání 2016 ŽÁCI GYMNÁZIA A MÍRA JEJICH ZÁVISLOSTI NA POČÍTAČOVÝCH HRÁCH CHRÁSKA Miroslav, CZ Resumé Příspěvek popisuje částečné výsledky výzkumu, který zkoumal

Více

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. EuroMISE Centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky 1. LF UK a ÚI AV ČR Satelitní seminář EFMI STC 2013,

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 6, 2004 CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR H. Chládková

Více

NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY

NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY Věra Semerádová - Alena Škaloudová OBSAH TESTOVÉ VÝSLEDKY A PROSPĚCH TESTOVÉ VÝSLEDKY, PROSPĚCH A VZDĚLÁNÍ RODIČŮ Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů podle vzdělání otce

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ELEKTRONICKÉ STUDIJNÍ OPORY PRO VÝUKU ZDRAVOTNÍCH SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK ELECTRONIC STUDY SUPPORT FOR EDUCATION OF NURSES AND MIDWIVES

ELEKTRONICKÉ STUDIJNÍ OPORY PRO VÝUKU ZDRAVOTNÍCH SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK ELECTRONIC STUDY SUPPORT FOR EDUCATION OF NURSES AND MIDWIVES ELEKTRONICKÉ STUDIJNÍ OPORY PRO VÝUKU ZDRAVOTNÍCH SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK ELECTRONIC STUDY SUPPORT FOR EDUCATION OF NURSES AND MIDWIVES O. Zahradníček Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni:

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 9.2.2014 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E., Charvát, M. (2013). Motivace

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA NÁVRHU POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ SECURITY ASSESSMENT OF THE OBJECT IN TERMS OF ALARM SYSTEMS DESIGN

BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA NÁVRHU POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ SECURITY ASSESSMENT OF THE OBJECT IN TERMS OF ALARM SYSTEMS DESIGN BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA NÁVRHU POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ SECURITY ASSESSMENT OF THE OBJECT IN TERMS OF ALARM SYSTEMS DESIGN Jan VALOUCH Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_valouch.pdf.

Více

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D.

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Pedagogicko psychologická diagnostika PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Základní studijní literatura Svoboda (2010). Psychologická diagnostika dospělých. Portál Úvodní kapitoly cca po stranu 50 plus adekvátní

Více

Škála typu osobnosti dítě vs. dospělý Kateřina Fialová, Kristýna Fialová, Petra Eliášová

Škála typu osobnosti dítě vs. dospělý Kateřina Fialová, Kristýna Fialová, Petra Eliášová Škála typu osobnosti dítě vs. dospělý Kateřina Fialová, Kristýna Fialová, Petra Eliášová Osobnostní rys dospělý, dítě Tvorba inventáře vycházela ze základního konceptu transakční analýzy. Otázky byly sestaveny

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI SEMESTRÁLNÍ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Studentská 2 461 17 Liberec 1 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STATISTICKÝ ROZBOR DAT Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Gabriela Dlasková, Veronika Bukovinská Sára Kroupová, Dagmar

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Přístup studentů k učení - škála svědomitosti. Svědomitost. Tvorba položek a testových škál. Tereza Hartmannová, Kateřina Brychová

Přístup studentů k učení - škála svědomitosti. Svědomitost. Tvorba položek a testových škál. Tereza Hartmannová, Kateřina Brychová Přístup studentů k učení - škála svědomitosti Tereza Hartmannová, Kateřina Brychová Svědomitost V našem testu jsme se rozhodly testovat míru svědomitosti zaměřenou konkrétně na školní prostředí. Vycházely

Více

Sylabus předmětu: Metodologie kvantitativního výzkumu

Sylabus předmětu: Metodologie kvantitativního výzkumu Sylabus předmětu: Metodologie kvantitativního výzkumu Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 www.adiktologie.cz Název oboru: Číslo předmětu:

Více

VÝDAJE NA POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE

VÝDAJE NA POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE VÝDAJE NA POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE Jaroslav Mach, Jaroslava Burianová Katedra ekonomických teorií, Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská universita Praha Anotace: Příspěvek obsahuje návrh

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spokojenost se zdravotní péčí

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spokojenost se zdravotní péčí Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 5. 2010 11 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spokojenost se zdravotní péčí European Health

Více

Národní informační středisko pro podporu kvality

Národní informační středisko pro podporu kvality Národní informační středisko pro podporu kvality Využití metody bootstrapping při analýze dat II.část Doc. Ing. Olga TŮMOVÁ, CSc. Obsah Klasické procedury a statistické SW - metody výpočtů konfidenčních

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

Vícerozměrné metody. PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12. Schematický úvod

Vícerozměrné metody. PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12. Schematický úvod PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12 Vícerozměrné metody Schematický úvod Co je na slově statistika tak divného, že jeho vyslovení tak často způsobuje napjaté ticho? William Kruskal

Více

Jiří Schlögl , Psychologie

Jiří Schlögl , Psychologie ZAMYŠLENÍ NAD KOMUNIKOVÁNÍM STATISTIKY V MÉDIÍCH STATISTICKÁ ANALÝZA DAT, PSY117 Jiří Schlögl 439721, Psychologie Vyučující: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. Mgr. Jan Širůček, Ph.D. PhDr. Lucia Gálová, Ph.D.

Více

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha Jan Těšitel* Drahomíra Kušová* Karel Matějka** Martin Kuš* *Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha České Budějovice, září 2013 CÍL Cílem dotazníkového

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

Aktuální otázky psychologického testování v ČR

Aktuální otázky psychologického testování v ČR Aktuální otázky psychologického testování v ČR Tomáš Urbánek Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. tour@psu.cas.cz Kvalita psychodiagnostických metod Nikoli: věc názoru Ale: hodnocení na základě argumentů

Více

Statistické vyhodnocování ankety pilotního projektu Kvalita výuky na Západočeské univerzitě v Plzni

Statistické vyhodnocování ankety pilotního projektu Kvalita výuky na Západočeské univerzitě v Plzni Statistické vyhodnocování ankety pilotního projektu Kvalita výuky na Západočeské univerzitě v Plzni Kvantifikace dat Pro potřeby statistického zpracování byly odpovědi převedeny na kardinální intervalovou

Více

VYHODNOCENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ EVALUATION OF SUSTAINABLE DEVELOPEMENT IN LANDSCAPE PLANNING

VYHODNOCENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ EVALUATION OF SUSTAINABLE DEVELOPEMENT IN LANDSCAPE PLANNING VYHODNOCENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ EVALUATION OF SUSTAINABLE DEVELOPEMENT IN LANDSCAPE PLANNING Bc. Aneta Panchártková Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomickosprávní, Studentská 84 532

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Výsledky ankety uživatelé NSHNU ( sběr dat)

Výsledky ankety uživatelé NSHNU ( sběr dat) Výsledky ankety uživatelé NSHNU (3. 12. 2014 sběr dat) Metodika zpracování dat Sběr dat dotazníkové šetření N = 64 respondentů (z 85 PZS 75,3 %) Respondenti se většinou rekrutovali z řad manažerů kvality

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu Laboratoř sportovní motoriky Posudek oponenta diplomové práce Název diplomové práce: Tělesné složení u pacientů s diagnózou idiopatické zánětlivé myopatie

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Sborník příspěvků Celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní

Více