PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech"

Transkript

1 PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků PHD EXISTENCE 2014 czech & slovak psychological conference (not only) for postgraduates and about postgraduates Proceedings

2

3 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Eva Maierová Roman Procházka Martin Dolejš Ondřej Skopal (Eds.) Sborník příspěvků z PhD konference 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Konference se konala května 2014 v Olomouci. Olomouc 2014

4 Oponenti doc. PhDr. Vladimír Řehan, CSc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. Záštitu nad konferencí převzali Rektor UPOL prof. Mgr. Jaroslav Miller Ph.D. Děkan FF UPOL doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. Proděkan pro vědu a výzkum, 1. zástupce děkana FF UPOL doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D. Vedoucí Katedry psychologie FF UPOL PhDr. Matúš Šucha Ph.D. Organizátor konference Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Partneři konference Contexo Česká asociace studentů psychologie ČASP, o. s Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Nakladatelství Portál Psychologický ústav Akademie věd České republiky časopis Československá psychologie Neoprávněné užití tohoto díla je porušením autorských práv a může zakládat občanskoprávní, správněprávní popř. trestněprávní odpovědnost. Na vydání této publikace se finančně podílí: Evropský sociální fond, Státní rozpočet České republiky Číslo a název projektu: Iniciace mezioborového potenciálu psychologie inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi CZ.1.07/2.2.00/ Autorkou kresby na obálce je Kristýna Drozdová (FF UK) Editors Eva Maierová, Roman Procházka, Martin Dolejš, Ondřej Skopal, 2014 Cover Lucie Šilberská, 2014 Univerzita Palackého v Olomouci, vydání ISBN

5 5 Obsah Adaptace dotazníku kvality života u dětí s epilepsií CHEQOL Dana BRABCOVÁ, Pavel KRŠEK, Jiří KOHOUT, Jana ZÁRUBOVÁ Cerebelární kognitivně afektivní syndrom:případová studie...22 Petr KULIŠŤÁK Co je málo a co už je moc?- ideální počet sexuálních partnerů...35 Jan JOKL, Kristýna VACKOVÁ, Panajotis CAKIRPALOGLU, Jan ŠMAHAJ Diferenciace adolescentů v ústavní výchově na základě osobnostních profilů pomocí shlukové analýzy...44 Lucie VAVRYSOVÁ, Miroslav CHARVÁT, Miluše HUTYROVÁ K otázke zisťovania sebaúčinnosti vo zvládaní konfliktu práce a rodiny prostredníctvom self-efficacy for work/family conflict management scale...58 Ivana VÁCLAVIKOVÁ Kariérny vývin absolventov študijného programu psychológia...64 Ivana ŽILKOVÁ Libetovy experimenty a svobodná vůle...75 Martin ZIELINA, Jan ŠMAHAJ Logoped a jeho role v rámci diagnostiky pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra...84 Kateřina VITÁSKOVÁ, Alena ŘÍHOVÁ Míra úzkosti u příslušníků hasičského záchranného sboru...93 Pavla HORÁKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ Neurophysiological findings in patients with anxiety disorders and their psychological and psychopathological correlates Jan PRASKO, Tomas DIVEKY, Ales GRAMBAL, Dana KAMARADOVA, Klara LATALOVA, Marie OCISKOVA, Zuzana SEDLACKOVA Obsahová Validita Testů Studijních Předpokladů Víme, Co (Ne)Měříme? Lucie VIKTOROVÁ, Miroslav CHARVÁT Overenie psychometrických vlastností a faktorovej štruktúry slovenskej verzie dotazníka tmms (trait meta-mood scale) Veronika LÁTALOVÁ, Ľubor PILÁRIK Partnerská spokojenost žen v akademických povoláních Veronika OČENÁŠKOVÁ, Irena SOBOTKOVÁ Partnerské styly a osobnost vysokoškolských studentů Eliška JIRMANOVÁ, Olga PECHOVÁ

6 6 Obsah Postoje k dopravní policii ČR Lenka ŠRÁMKOVÁ, Panajotis CAKIRPALOGLU Predikcia školského prospechu testom inteligencie a dynamickým testom latentných učebných schopností Eva REICHELOVÁ Riskantní jednání mladých řidičů pilotní studie Zuzana ŠEJDOVÁ, Lenka ŠRÁMKOVÁ Rizikové správanie, hudobná preferencia, osobnosť a afektivita adolescentov Gabriel BANÍK, Beáta GAJDOŠOVÁ Sebapoňatie slovenských dospievajúcich vo vzťahu k rizikovému správaniu Michal ČEREŠNÍK Sebepojetí českých adolescentů ve vztahu k rizikovému chování dle rosenbergovy koncepce sebehodnocení Ondřej SKOPAL, Martin DOLEJŠ Sebepojetí u intelektově nadaných dětí Ester ŠROMOVÁ, Jan ŠMAHAJ Testovanie psychometrických vlastností dotazníka the core self-evaluations scale: pilotná štúdia Jana KARASOVÁ, Lenka OČENÁŠOVÁ The mediational perspective in the relationship between spirituality and subjective well-being Dariusz KROK To čo chceme ovplyvňuje to ako žijeme: emocionálne a sociálne koreláty interpersonálnych cieľov Daniel DURKÁČ Ukradený management: reflexe rozporů ve vnímání podstaty manažerského výzkumu očima doktoranda Michal DOLEŽEL Základní psychometrické ukazatele škály sebepojetí u dětí PIERS-HARRIS 2 (PHCSCS-2) Radko OBEREIGNERŮ, Miroslav OREL, Eva REITEROVÁ, Martina FRIEDLOVÁ, Martin MALČÍK, Andrej MENTEL, Tereza PETRŮJOVÁ

7 7 Contents Adaptation of the quality-of-life measure for children with epilepsy (CHEQOL-25)...10 Dana BRABCOVÁ, Pavel KRŠEK, Jiří KOHOUT, Jana ZÁRUBOVÁ Cerebellar cognitive affective syndrome:follow-up case study...22 Petr KULIŠŤÁK What is little and what is too much? ideal number of sexual partners...35 Jan JOKL, Kristýna VACKOVÁ, Panajotis CAKIRPALOGLU, Jan ŠMAHAJ Differentiation of adolecents in residential care based on personality profiles using cluster analysis...44 Lucie VAVRYSOVÁ, Miroslav CHARVÁT, Miluše HUTYROVÁ Toward Question The Investigation Of Work/Family Conflict Self-Efficacy Using Self-Efficacy For Work/Family Conflict Management Scale...58 Ivana VÁCLAVIKOVÁ Career development of graduates in study program psychology...64 Ivana ŽILKOVÁ Libet s experiments and free will...75 Martin ZIELINA, Jan ŠMAHAJ Speech and language therapists and their role in the diagnostics of pragmatic language level in people with autism spectrum disorder...84 Kateřina VITÁSKOVÁ, Alena ŘÍHOVÁ The level of anxiety among members of fire brigade...93 Pavla HORÁKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ Neurophysiological findings in patients with anxiety disorders and their psychological and psychopathological correlates Jan PRASKO, Tomas DIVEKY, Ales GRAMBAL, Dana KAMARADOVA, Klara LATALOVA, Marie OCISKOVA, Zuzana SEDLACKOVA Content validity of learning potential tests do we know what we (don t) measure? Lucie VIKTOROVÁ, Miroslav CHARVÁT The evaluation of the psychometric properties and the factor structure of the slovak version of the questionnaire tmms (trait meta-mood scale) Veronika LÁTALOVÁ, Ľubor PILÁRIK Partnership satisfaction of women with academic careers Veronika OČENÁŠKOVÁ, Irena SOBOTKOVÁ

8 8 Contents Love styles and personality of university students Eliška JIRMANOVÁ, Olga PECHOVÁ Public attitude to traffic police in the czech republic Lenka ŠRÁMKOVÁ, Panajotis CAKIRPALOGLU Intelligence test and dynamic test of latent learning abilities in predicting academic achievement Eva REICHELOVÁ Risk-taking behaviour of young drivers pilot study Zuzana ŠEJDOVÁ, Lenka ŠRÁMKOVÁ Risk behavior, music preference, personality and affectivity in Gabriel BANÍK, Beáta GAJDOŠOVÁ Self-concept of slovak adolescents in the relation to risk behavior Michal ČEREŠNÍK Self-esteem of the czech adolescents in relationship to the risky behavior - according to the rosenberg self-esteem concept Ondřej SKOPAL, Martin DOLEJŠ Self-esteem of intellectually gifted children Ester ŠROMOVÁ, Jan ŠMAHAJ Testing the psychometric properties of the questionnaire the core self-evaluations scale: pilot study Jana KARASOVÁ, Lenka OČENÁŠOVÁ The mediational perspective in the relationship between spirituality and subjective well-being Dariusz KROK What we want affects how we live: emotional and social correlates of interpersonal goals Daniel DURKÁČ Stolen management: contradicting views on management research and a phd student s reflection Michal DOLEŽEL BASIC PSYCHOMETRIC INDICATORS OF THE PIERS-HARRIS CHILDREN S SELF CONCEPT SCALE 2 (PHCSCS-2) Radko OBEREIGNERŮ, Miroslav OREL, Eva REITEROVÁ, Martina FRIEDLOVÁ, Martin MALČÍK, Andrej MENTEL, Tereza PETRŮJOVÁ

9 9 Předmluva Konference PhD existence IV s hlavním tématem Mašinky v psychologii významně navazuje na předchozí její ročníky. Hlavní téma konference vycházelo ze zamyšlení se nad objektivními metodami zkoumání člověka a možnostmi jejich aplikace do praxe. Těší nás, že jsme měli možnost se setkat s kolegy z různých univerzit a v příjemném konferenčním prostředí s nimi společně sdílet jejich zkušenosti jak výzkumné, tak studijní. Právě studijní úskalí tzv. doktoranda mohou být různá ve svých podobách a mnohdy jejich zvládání představuje pomyslný vrchol exekutivních sil. Nelze však opomenout, že i přes nároky (např. nedostatečné finanční ohodnocení, vytíženost, studium, večery nad články a rána nad dizertační prací) krása a kouzlo studia Ph.D. představuje významnou možnost sebekultivace a seberozvoje, nikoliv jen ve smyslu odborném, ale i lidském. V tomto duchu vzpomeňme na citát Galénose z Pergamu je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geometrem, a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal dobrým člověkem. Na konferenci jsme se setkali se zajímavými příspěvky a sděleními. Měli jsme možnost vzájemného obohacení a sdílení zkušeností, které vyústilo do podoby tohoto sborníku. Ve sborníku, který držíte v rukách, jsou recenzně vybrané příspěvky. Jejich názvy a obsah již napovídají o bohatosti zaměření autorů a nabízejí nezbytný a důležitý podklad pro obohacení aktuálního poznání nejen v oblasti psychologie. Přeji všem čtenářům, aby na následujících stránkách nalezli zdroj inspirace, zamyšlení, ale také i možnosti k diskuzi. Na závěr děkuji všem členům pořadatelského týmu za tvrdou práci a někdy nezbytné nadšení při realizaci konference a sborníku. Za tým organizátorů konference PHD EXISTENCE Roman Procházka V Olomouci, Preface The conference entitled PhD Existence IV with the main theme Machines in psychology significantly follows up on its previous years. The main theme of the conference was built on reflection on objective methods of research of humans and their possible applications to practice. We are glad that we had a chance to meet with colleagues from various universities and to share our both research and study experience in the friendly atmosphere at the conference. For a PhD student, overcoming the many difficulties connected to their studies often demand using the full potential of their executive functions. We can not, however, forget that despite the demands (e. g. rather insufficient financial evaluation, work intensity, evenings spent in the company of research articles and mornings with dissertation thesis), the beauty and charm of PhD studies lie in the unique opportunity for self-cultivation and self-development not only professionally but also humanly. Remember the quotation of Galen of Pergamon: It is a shame that someone can work hard for many years to become a great doctor, lawyer, teacher or geometer but he is not willing to work hard long enough to become a good man. There was a great number of interesting lectures and presentations at the conference. We had a chance to share our experience and enrich each other. The result is the bulletin you hold in your hands. All the selected articles were carefully reviewed. As you can see from the contents and article titles, the authors specialize in various topics which is important for enriching our current knowledge not only in psychology. I wish the readers to find a source of inspiration, reflection and stimuli for discussion in this bulletion. Last but not least, I would like to thank all members of the organizational team for their hard work and necessary enthusiasm for the realization of the conference and this bulletin. In the name of the organizers of the conference PhD Existence IV Roman Procházka August 8 th, 2014 in Olomouc

10 10 ADAPTACE DOTAZNÍKU KVALITY ŽIVOTA U DĚTÍ S EPILEPSIÍ CHEQOL-25 ADAPTACE DOTAZNÍKU KVALITY ŽIVOTA U DĚTÍ S EPILEPSIÍ CHEQOL-25 ADAPTATION OF THE QUALITY-OF-LIFE MEASURE FOR CHILDREN WITH EPILEPSY (CHEQOL-25) Dana BRABCOVÁ 1, Pavel KRŠEK 2, Jiří KOHOUT 3, Jana ZÁRUBOVÁ 4 1 Katedra psychologie, FPE ZČU, Sedláčkova 38, Plzeň, Česká republika, 2 Klinika dětské neurologie 2. LF UK, V Úvalu 84, Praha 5, Česká republika, 3 Katedra fyziky, FAV ZČU, Univerzitní 8, Plzeň, Česká republika, 4 Thomayerova nemocnice, Vídeňská 5, Praha-Krč, Česká republika, Grantová podpora: Článek vznikl za podpory Motivačního systému Západočeské univerzity v Plzni, část POSTDOC MH CZ DRO (Fakultní nemocnice Motol) Quality of Life of Children Living with Epilepsy Promising Strategies 2010 Program, IBE the International Bureau for Epilepsy, GAJU 037/2010/S Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku je přiblížit adaptaci původně kanadského dotazníku CHEQOL-25 jako vůbec prvního nástroje umožňujícího měřit kvalitu života dětí s epilepsií v České republice. Pozornost bude věnována zejména zjištění reliability a validity české verze dotazníku, provedení explorativní a následně konfirmativní faktorové analýzy. Bude ukázáno, že pro zajištění dostatečné srozumitelnosti dotazníku v českém jazykovém prostředí je třeba realizovat významné zásahy do jeho struktury (konkrétně přechod od nepřímé k přímé formě odpovědí). Tyto zásahy následně vedou k nutnosti vypustit některé položky původního dotazníku a rovněž ke změnám v jeho faktorové struktuře. Po provedení těchto úprav se podařilo získat nástroj s vyhovujícími psychometrickými vlastnostmi, jejž je možné vzhledem k jeho jednoduchosti a srozumitelnosti uplatnit i u dětí se zhoršenými kognitivními funkcemi. Abstract: The aim of this paper is to describe the adaptation of the originally Canadian CHEQOL-25 questionnaire as the first ever tool allowing the measurement of quality of life in children with epilepsy in the Czech Republic. Attention will be paid especially to the reliability and validity of the Czech version of the questionnaire, and the conduction of explorative and confirmative factor analysis. It will be shown that in order to ensure sufficient clarity of the questionnaire in the Czech environment, it was necessary to make significant changes to its structure (in particular, changing responses from indirect to direct). It was subsequently necessary to eliminate some of the items in the original questionnaire and to make changes to its factor structure. After these adjustments, the questionnaire had satisfactory psychometric properties and due to its simplicity and clarity, we were able to use it even with children with impaired cognitive function. Kľúčové slová: kvalita života, epilepsie, adaptace, psychometrické vlastnosti, zkušenosti s Ph.D. studiem Keywords: Quality of life, epilepsy, adaptation, psychometric properties, experiences with the Ph.D. study 1. Cíl významu Cílem výzkumu bylo provést adaptaci původně kanadského dotazníku CHEQOL-25 (Ronen, Streiner & Rosenbaum, 2003) jako vůbec prvního nástroje majícího příslušné psychometrické vlastnosti a umožňujícího odpovídajícím způsobem měřit kvalitu života dětí s epilepsií v prostředí České republiky. 2. Teoretické zakotvení výzkumu Epilepsie je nejčastější chronické neurologické onemocnění v dětství mající četné sociální a psychologické důsledky (Seidenberg & Berrent, 1992). Stejně jako jiná chronická onemocnění má i epilepsie významný vliv na kvalitu života jedinců, kteří jí trpí (Devinsky & Cramer, 1993). Léčba epilepsie i veškeré další intervence vedoucí k redukci stigmatu spojeného s touto nemocí by měly směřovat ke zlepšení kvality života osob trpících epilepsií. Z tohoto důvodu je věnována značná pozornost studiu faktorů, které kvalitu života u jedinců s epilepsií ovlivňují. Této problematice je věnována například přehledová studie (Taylor, Sander, Taylor & Baker, 2011). K tomu, abychom se mohli odpovídajícím způsobem zabývat těmito faktory, však musíme mít k dispozici nástroje, které nám umožní kvalitu života spolehlivě měřit. Je rovněž třeba se zabývat tím, co si pod pojem kvalita života vlastně představit.

11 Dana BRABCOVÁ1, Pavel KRŠEK2, Jiří KOHOUT3, Jana ZÁRUBOVÁ4 11 První výskyt pojmu kvalita života (quality of life, QOL) se datuje do 20. let 20. století. Problémy s pojetím tohoto termínu a s jeho definováním blíže řeší práce prof. Mareše (2006, s ), která se přiklání k tomu, že snad ani není možné vytvoření univerzální definice kvality života, která by se dala použít v různých oblastech. Kvalita života, jež je aplikována na oblast medicínských oborů a zdravotnictví, má své specifické označení a to Health related quality of life, HRQOL čili kvalita života související se zdravím. Právě na ni se budeme v této práci zaměřovat. Existuje velké množství definic, které se snaží o vymezení oblastí specifických pro oblasti kvality života souvisejících se zdravotním stavem. Touto problematikou se blíže zabývá přehledová studie prof. Mareše (2006, s ), která blíže představuje celkem jedenáct rozdílných definic kvality života souvisejících se zdravím dětí. Především v posledních dvou desetiletích je ve světě věnována značná pozornost vytváření specifických nástrojů umožňujících odpovídajícím způsobem měřit kvalitu života související se zdravím u dětí s epilepsií. Některé tyto nástroje jsou založeny na odpovědích samotných adolescentů (Batzell, Dodrill, Dubinsky & Quiesser, 1991; Cramer, Wesibrook, Devinsky, Perrine, Glassman & Camfield, 1999), zatímco u jiných je kladen důraz na posouzení kvality života ze strany rodičů dětí či adolescentů (Hoare & Russell, 1995; Camfield, Breau & Camfield, 2001). Existují i nástroje, u nichž jsou zkombinovány výpovědi dětí a jejich rodičů (Arunkumar, Wyllie, Kotagal, Ong & Giliam, 2000). Uvedené nástroje se odlišují psychometrickými vlastnostmi i věkovým rozpětím, pro něž jsou použitelné. Jejich podrobný popis lze nalézt v přehledové studii (Cowan & Baker, 2004). V České republice byla v roce 2007 provedena adaptace dotazníku QOLIE-31 umožňujícího měřit kvalitu život osob s epilepsií (Tlustá, Kuběna, Šálek & Vlček, 2007). Tento dotazník však není vzhledem k svému pojetí vhodný pro děti a adolescenty. Dosud tak nebyl adaptován v ČR žádný nástroj umožňující měřit kvalitu života dětí s epilepsií, ačkoliv z hlediska výzkumu v této oblasti i klinické praxe je existence takového nástroje velmi důležitá. Byla provedena pouze předběžná studie zabývající se případnou využitelností dotazníku CHEQOL-25 v českém prostředí (Mareš, Bischopová & Ježek, 2008). Získané výsledky naznačily dobré vlastnosti české verze tohoto dotazníku, poměrně nízký počet respondentů (pouze 61) však znemožnil provedení faktorové analýzy a komplexní psychometrické zhodnocení tohoto nástroje. Bylo tudíž vhodné i na základě závěrů této předběžné studie provést adaptaci s dostatečně vysokým počtem respondentů tak, aby bylo možné realizovat faktorovou analýzu. Vedle určitých zkušeností v českém prostředí jsme při výběru dotazníku CHEQOL-25 ke standardizaci vycházeli i z toho, že tento dotazník je hodnocen jako jeden z nejlepších z hlediska jeho psychometrických vlastností (Cowan & Baker, 2004). 3. Popis souboru respondentů Základní charakteristiky souboru jsou uvedeny v tabulce 1. Charakterizace byla provedena na základě diagnostického dotazníku, který vyplňovali respondenti společně s rodiči, případně s lékařem před vyplněním samotného dotazníku CHEQOL-25. Do výzkumu byli zahrnuti respondenti, jejichž inteligence se pohybovala alespoň v oblasti mírné mentální retardace, tj. měli IQ > 50. Poruchy kognitivních schopností jsou poměrně častou komorbiditou epilepsie a je patrné, že podíl lehce mentálně retardovaných se pohybuje mírně nad 20%, což je v souladu se zjištěními z jiných studií, podle nichž se podíl epileptiků se sníženou inteligencí do pásma mírné mentální retardace či nižší pohybuje zpravidla mezi 18% a 30% (Reilly & Neville, 2011). Tab. 1: Základní charakteristiky souboru (n = 250) charakteristika věk 11,7 ± 2,3 leta (rozpětí 8-15 let) pohlaví muž 119 (47,6 %) žena 131 (52,4 %) doba trvání záchvatu 5,7 ± 3,6 leta (rozpětí 0-14 let) věk při diagnostikování epilepsie 6,2 ± 3,6 leta (rozpětí 0-15 let) lehká mentální retardace (IQ < 70) ano 52 (20,8 %) ne 198 (79,2 %) specifická porucha učení ano 89 (35,6 %) ne 161 (64,6 %) ADHD ano 67 (26,8 %) ne 183 (73,2 %) a průměr ± směrodatná odchylka

12 12 ADAPTATION OF THE QUALITY-OF-LIFE MEASURE FOR CHILDRENWITH EPILEPSY (CHEQOL-25) Rovněž je zjevný velmi častý výskyt specifických poruch učení a ADHD v našem souboru respondentů. To je opět v souladu s poznatky z literatury, protože v obou případech se jedná o velmi časté komorbidity epilepsie. Prevalence ADHD je u dětí s epilepsií několikanásobně vyšší ve srovnání se zbytkem populace a dosahuje v závislosti na užitém diagnostickém kritériu a dalších souvislostech hodnot zpravidla od 14% (Hesdorffer et al., 2004) do 38% (Dunn, Austin, Harezlak & Ambrosius, 2003). Rovněž výskyt specifických poruch učení je u dětí s epilepsií několikanásobně vyšší než u ostatních dětí, když jsou často uváděny hodnoty kolem 40 50% (Piccinelli et al., 2008) ve srovnání se 7,5% v celkové populace (Boyle et al., 2011). Konkrétní hodnoty však závisí velmi silně na typu epilepsie a rovněž na použitém diagnostickém kritériu (Fastenau, Shen, Dumm & Austin, 2008). Soubor respondentů byl rovněž podrobně charakterizován z hlediska typu epileptických záchvatů, jejich frekvence, pozice ložiska a dalších z lékařského pohledu významných charakteristik. V této práci se těmito aspekty pro jednoduchost nebudeme zabývat, podrobnější informace je možné nalézt v (Brabcová, Kršek, Kohout, Zárubová, 2014). 4. Metodologie a statistické zpracování V prvním kroku byl proveden předvýzkum, jehož cílem bylo zjistit, zda dotazník převzatý z prvotní české studie (Mareš, Bischopová & Ježek, 2008) bude srozumitelný a využitelný ke zjištění kvality života dětí a dospívajících ve věku 8 15 let trpících epilepsií. Mladší děti jsme v souladu se zjištěními z původní kanadské studie i z české předběžné studie do výzkumu nezahrnuli. Předvýzkum ukázal, že prvotní verze dotazníku založená na nepřímých výpovědích je těžko srozumitelná nejen pro většinu dětí a dospívajících se zhoršenými kognitivními schopnostmi, popř. specifickými poruchami učení, ale i pro řadu jedinců, u nichž tyto okolnosti nenastávají. Koncept nepřímých výpovědí užitý v originální verzi dotazníku byl těžko uchopitelný dokonce i pro část zdravotnického personálu, který se na zajištění předvýzkumu podílel. Na základě těchto zjištění jsme dospěli k názoru, že realizace výzkumu s dotazníkem založeným na nepřímých výpovědích by pravděpodobně vedla k významnému zkreslení výsledků. Proto jsme se rozhodli po důkladném rozboru a opakovaných konzultacích s lékaři, psychologem a statistikem, kteří se na výzkumu podíleli, ke změně formy dotazníku z nepřímých výpovědí na výpovědi přímé. Podrobněji budeme rozebírat souvislosti přechodu od nepřímých k přímým výpovědím v diskuzi. Provedená změna je na konkrétním příkladu ilustrována v tabulkách 2 a 3. Tab. 2: Ukázka dotazníku CHEQOL-25 s nepřímými výpověďmi V mém případě to V mém případě to Plně platí Platí částečně Platí částečně Plně platí (1) (2) Některé děti s epilepsií říkají, že si s nimi jiné děti nebudou hrát ALE Jiné děti s epilepsií říkají, že si jiné děti s nimi stále hrají (3) (4) Tab. 3: Ukázka modifikované verze dotazníku CHEQOL-25 založené na přímých výpovědích Ostatní děti si se mnou hrají: souhlasím - spíše souhlasím - spíše nesouhlasím nesouhlasím Po uvedeném přechodu od nepřímých k přímým výpovědím a ověření modifikované verze dotazníku v rámci předvýzkumu bylo možné přistoupit k systematickému oslovování dětí a dospívajících trpících epilepsií. To probíhalo v letech 2010 až 2012 na vybraných dětských neurologických pracovištích v ČR. Od rodičů dítěte či dospívajícího byl získán písemný souhlas s účastí na výzkumu. Samotnému vyplnění české verze dotazníku CHEQOL-25, které prováděli samotní dětští pacienti bez jakýchkoliv zásahů ze strany lékaře či rodičů, předcházelo vyplnění diagnostického dotazníku (viz předchozí kapitola). S odstupem 3 6 měsíců vyplňovali děti a dospívající modifikovanou českou verzi dotazníku CHEQOL-25 tak, aby bylo možné stanovit test-retest reliabilitu tohoto nástroje. Při zpracování získaných dat jsme použili program Microsoft Excel 2003 se zabudovaným doplňkem XLSTAT. Vedle klasických popisných statistik jsme využívali korelační analýzu (konkrétně Pearsonův korelační koeficient a polychorické korelace) spolu s testem nezávislosti, Cronbachův koeficient alfa ke zjištění vnitřní konzistence dotazníku a konečně explorativní faktorovou analýzu pomocí metody hlavních faktorů a metody maximální věrohodnosti. Dále jsme pomocí trialové verze programu LISREL realizovali konfirmativní faktorovou analýzu, kde jsme rovněž stanovili vybrané indexy shody modelu s daty (viz podkapitola 5.3).

13 Dana BRABCOVÁ1, Pavel KRŠEK2, Jiří KOHOUT3, Jana ZÁRUBOVÁ Výsledky 5.1. Popisné statistiky V této části se zaměříme na určení popisných statistik a srovnání výsledků českých dětí a dospívajících s těmi, jež byly zjištěny u odpovídající věkové skupiny 8 15 let v originální kanadské studii a ve studii realizované v Hongkongu (Yam et al., 2008). Z důvodu porovnatelnosti s původními výsledky budeme pracovat prozatím s položkami a škálami tak, jak byly prezentovány v původní verzi, ačkoliv, jak uvidíme v následující části věnované faktorové analýze našich dat, toto pojetí není z pohledu modifikované české verze nejvhodnější a je třeba provést určité úpravy. V tabulce 4 jsou uvedeny popisné statistiky u jednotlivých škál české verze CHEQOL-25. Pro srovnání jsou uvedeny rovněž původní výsledky z Kanady a ze srovnávací studie z Hongkongu. Je vidět, že u většiny škál dosahují děti a dospívající v ČR prakticky totožných výsledků jako u původní verze v Kanadě (rozdíl průměru je menší než 0,5 bodu). Výjimkou je škála zaměřená na intrapersonální a emoční dopady epilepsie, kde jsme zjistili znatelně horší výsledky. České děti a dospívající dosahují v průměru o 2,3 bodu horšího skóre. Naopak ve srovnání se studií z Hongkongu jsou zaznamenány výrazně lepší výsledky především u škál 2, 4 a 5, přičemž nejvýraznější rozdíl je u 4. škály. pořadí a název škály (její možný rozsah) 1. interpersonální a sociální dopady (5-20 bodů) 2. obavy, starosti a zájmy (5-20 bodů) 3. intrapersonální a emoční dopady (5-20 bodů) 4. epilepsie jako tajemství nemocného dítěte (5-20 bodů) 5. hledání normálního života (5-20 bodů) Tab. 4: Popisné statistiky modifikované české verze dotazníku CHEQOL-25 aritmetický průměr výběrová směrodatná odchylka výběrový koeficient šikmosti 15,82 (16,2a; 15,2 b ) 3,52 (4,0a; 3,8 b ) -0,67-0,43 13,85 (13,4; 12,4 ) 3,70 (3,8; 3,6) -0,23-0,72 11,61 (13,9; 13,4) 3,87 (3,9; 3,7) 0,33-0,78 15,85 (15,7; 13,9) 3,05 (3,6; 3,4) -0,57-0,18 16,55 (16,1; 15,5) 3,19 (3,2; 3,7) -0,79-0,17 a odpovídající údaje z originální kanadské studie (Ronen, Streiner & Rosenbaum, 2003) b odpovídající údaje ze studie realizované v Hongkongu kanadské studie (Yam et al., 2008) výběrový koeficient špičatosti Dále je z tabulky 4 patrné, že výběrové koeficienty šikmosti a špičatosti jsou poměrně blízké hodnotě nula, jež je typická pro normální rozdělení. Připomeňme, že právě na základě výběrové šikmosti a špičatosti je možné užitím např. Jarque-Berraova testu exaktně testovat hypotézu, že daná data pochází z normálního rozdělení. Provedení tohoto testu sice vede k zamítnutí hypotézy o normalitě dat na běžně užívané hladině významnosti 0,05, výsledek je však u většiny škál poměrně těsný a je ovlivněn vysokým počtem respondentů. Celkově je na základě analýzy možné říct, že data u jednotlivých škál sice pravděpodobně nepocházejí přesně z normálního rozdělení, ale nijak zásadně se od něj neodlišují. Z tohoto důvodu je v zásadě možné k popisu našich dat používat i statistické metody, které jsou plně validní pouze pro normálně rozdělená data, což je významné například z pohledu konfirmativní faktorové analýzy Explorativní faktorová analýza Po určení popisných statistik jsme přistoupili ke zjištění faktorové struktury české verze dotazníku CHEQOL-25. V prvním kroku bylo nutné ověřit, zda všechny položky z původní kanadské verze jsou vhodné i v případě modifikované české verze či zda některé z nich bude vhodné vypustit tak, aby nezhoršovaly psychometrické vlastnosti dotazníku. Za tímto účelem jsme stanovili korelační matici dotazníku. Vzhledem k tomu, že odpovědi jsou uvedeny na 4stupňové škále, využili jsme místo klasicky užívaného Pearsonova korelačního koeficientu polychorické korelace, jež jsou vhodnější pro tento typ dat. Dále jsme spočetli u jednotlivých položek test-retest reliabilitu vyjádřenou pomocí korelačního koeficientu pro původní testování a retest. Na základě podrobné analýzy jsme následně rozhodli o vypuštění položek 8 a 18 původního dotazníku. Učinili jsme tak z následujících důvodů: Obě položky jako jediné vykazují nízké korelace (maximálně 0,3) s ostatními položkami dotazníku. To svědčí o tom, že nezapadají do souboru a jejich ponechání by vedlo k nepřiměřenému zhoršení vnitřní konzistence škál, do nichž by tyto položky byly zařazeny. Test-retest reliabilita u těchto položek byla dosti nízká (korelační koeficient zhruba 0,4), což svědčí o nedostatečné stabilitě v čase.

14 14 ADAPTATION OF THE QUALITY-OF-LIFE MEASURE FOR CHILDRENWITH EPILEPSY (CHEQOL-25) Na základě těchto faktů jsme se rozhodli položky 8 a 18 z české verze dotazníku vypustit a pracovat dále s 23položkovým dotazníkem. Explorativní faktorovou analýzu jsme provedli metodou hlavních faktorů a následně ověřili metodou maximální věrohodnosti. Výsledky byly prakticky totožné, což svědčí o značné stabilitě modelu. Parametry faktorové analýzy jsme volili stejně jako v původní verzi dotazníku tak, aby byla zaručena možnost srovnání. Počet faktorů jsme tedy v prvním kroku stejně jako v původní studii neomezovali. Ukázalo se, že vlastní číslo větší než 1 mají 4 faktory (v původní verzi jich bylo 5), 5. faktor se však této hodnotě velmi blíží (vlastní číslo 0,99). Proto jsme ve shodě s původní prací provedli rotaci faktorů postupně pro 3, 4, 5 a 6 faktorů tak, abychom získali co možná nejpřesnější představu o struktuře dotazníku. Rotace byla provedena klasicky metodou Varimax a ověřena metodou Oblimin vhodnou pro případ nenulových korelací mezi faktory. Výsledky získané oběma způsoby rotace byly v dobrém zákrytu. Ukázalo se, že v případě rotace pro 3 a 6 faktorů získáváme nepřesvědčivé výsledky, kdy u řady položek jsou srovnatelné faktorové zátěže a interpretace výsledků je velmi nejasná. Naopak po rotaci 4 a 5 faktorů se podařilo získat relativně jednoznačné výsledky, které se do značné míry shodují se závěry původní studie. Tabulka 5 udává faktorové zátěže pro případ 4 faktorů, tabulka 6 poté příslušné zátěže pro situaci s 5 faktory. Tab. 5: Zátěže jednotlivých faktorů při čtyřfaktorovém řešení Položka Faktor 1 zátěže Faktor 2 zátěže Faktor 3 zátěže Faktor 4 zátěže 1 0,825 0,025-0,006 0, ,540 0,005 0,164 0, ,868-0,037 0,067 0, ,603 0,286 0,167 0, ,480 0,224 0,328 0, ,008 0,568-0,178 0, ,168 0,608 0,297 0, ,006 0,744-0,016 0, ,012 0,840 0,092 0, ,006 0,025 0,863 0, ,418 0,095 0,535 0, ,065 0,046 0,927 0, ,418 0,055 0,480 0, ,212 0,235 0,077 0, ,125-0,052 0,057 0, ,093-0,013 0,161 0, ,138 0,178 0,074 0, ,200 0,129 0,085 0, ,145 0,014-0,002 0, ,186 0,088-0,049 0, ,110 0,192-0,074 0, ,297 0,054 0,126 0, ,354-0,041 0,069 0,525 Poznámka: Zátěže převažujícího faktoru jsou označeny tučně

Publikační činnost. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. Ke dni: 1.1.2015

Publikační činnost. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. Ke dni: 1.1.2015 Publikační činnost PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. Ke dni: 1.1.2015 Monografie Seitl, M., Dolejš, M., Smékalová, E., Vtípil, Z., Procházka, R., Charvát, M. (2014). Manuál praxí a stáží Katedry psychologie

Více

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Realizace: Zlínský kraj Celkový plánovaný počet zapojených žáků: 10.000 KONKRETIZACE NABÍDKY VYTVOŘENÍ, APLIKACE A VYHODNOCENÍ KOMPLEXNÍ

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Úvod. Struktura respondentů

Úvod. Struktura respondentů Výsledky pilotního průzkumu postojů studentů Policejní akademie ČR v Praze k problematice zálohování dat Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. The results of the pilot survey of students

Více

Vícerozměrné metody. PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12. Schematický úvod

Vícerozměrné metody. PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12. Schematický úvod PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12 Vícerozměrné metody Schematický úvod Co je na slově statistika tak divného, že jeho vyslovení tak často způsobuje napjaté ticho? William Kruskal

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi

Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi CZ.1.07/2.2.00/28.0143 Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi PROGRAM a ČASOVÝ HARMONOGRAM Psychologické konference s mezinárodní účastí (nejen)

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Funkcionální komunikace

Funkcionální komunikace Funkcionální komunikace Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno Výzkumná skupina aplikované neurovědy CEITEC MU, Brno Obsah přednášky Úvod - komunikace, funkcionální komunikace Dotazník

Více

Stigma duševní choroby OLGA PECHOVÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP

Stigma duševní choroby OLGA PECHOVÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP Stigma duševní choroby OLGA PECHOVÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP Goffman Stigma: Poznámky o způsobech zvládání narušené identity (1963/2003). Kvalitativní přístup, výpovědi stigmatizovaných osob. Zabýval

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

DEFINICE PODLE TZURIELA

DEFINICE PODLE TZURIELA DYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ DEFINICE PODLE TZURIELA způsob diagnostiky, jež se uskutečňuje prostřednictvím aktivního učení, sleduje vnímání dítěte, jeho učení, přemýšlení a řešení problémů Celý proces se zaměřuje

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

PhDr. Daniela Sobotková, CSc. XX. Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence České Budějovice, 12.

PhDr. Daniela Sobotková, CSc. XX. Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence České Budějovice, 12. PROČ POVAŽUJEME ZA DŮLEŽITÉ DLOUHODOBÉ PSYCHOLOGICKÉ SLEDOVÁNÍ NEDONOŠENÝCH DĚTÍ PhDr. Daniela Sobotková, CSc. XX. Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence České Budějovice,

Více

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování statistických hypotéz Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování normality Př. : Při simulaci provozu na křižovatce byla získána data o mezerách mezi přijíždějícími vozidly v [s]. Otestujte na hladině

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 testování hypotéz parametrické testy test hypotézy o střední hodnotě test hypotézy o relativní četnosti test o shodě středních hodnot testování hypotéz v MS Excel neparametrické

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 9. 1. září 29 Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii Lumír Kulhánek 1 Abstrakt V příspěvku je analyzována historická volatilita měsíčních

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup.

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Quality of Life Longitudinal Study in Paediatric Oncology Patients Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Výsledky pilotní studie projektu qolop. Vlčková, I. 1,Kepák, T. 1, Blatný,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Geografická struktura odpovědí

Geografická struktura odpovědí ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO PROJEKTU PRO DISPARITY V ČESKÉ REPUBLICE Prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Katedra podniková ekonomiky ivan.jac@tul.cz Abstract The paper

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Přednáška 9. Testy dobré shody. Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení

Přednáška 9. Testy dobré shody. Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení Přednáška 9 Testy dobré shody Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení χ 2 test dobré shody ověření, zda jsou relativní četnosti jednotlivých variant rovny číslům π 01 ;

Více

výchovy a sportu v testu 12minutového plavání

výchovy a sportu v testu 12minutového plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Výkonnost studentů 1.. ročník níků Fakulty tělesné výchovy a sportu v testu 12minutového plavání Irena Čechovská, Barbora Čechovská, Gabriela

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2105 Název projektu: Hrubá motorika žáků s lehkým mentálním postižením Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: PhDr. Pavel

Více

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické Československá psychologie 0009-062X Metodologické požadavky na výzkumné studie METODOLOGICKÉ POŽADAVKY NA VÝZKUMNÉ STUDIE Výzkumné studie mají přinášet nová konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Projekt EUTOPA-IP PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Konference Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek 20.10.2010 Projekt EUTOPA-IP: Evropská

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS Kateřina Pojkarová Anotace:Dopravu vužívají lidé za různým účelem, mimo jiné i ke svým cestám

Více

Výzkum poruch paměti u dlouhodobých uživatelů konopných drog: předběžné výsledky

Výzkum poruch paměti u dlouhodobých uživatelů konopných drog: předběžné výsledky Výzkum poruch paměti u dlouhodobých uživatelů konopných drog: předběžné výsledky Michal Miovský 1, Lenka Miovská 2, Eva Šedá 3, Vladimír Řehan 4 1 Psychologický ústav AV ČR a FF UP Olomouc 2 Národní monitorovací

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Osobnostní diagnostika v HR. 17.2.2015 Lenka Sikorová Martin Ruman

Osobnostní diagnostika v HR. 17.2.2015 Lenka Sikorová Martin Ruman Osobnostní diagnostika v HR 17.2.2015 Lenka Sikorová Martin Ruman HR snídaně vážně i s humorem 2 Osobnostní diagnostika v HR Otázka 1 Vyzkoušeli jste si během své profesní kariéry nějakou formu psychodiagnostiky?

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Employability of graduates of psychology bachelor study in FF OU

Employability of graduates of psychology bachelor study in FF OU Psychologie a její kontexty 5 (2), 2014, 63 69 Uplatnění absolventů bakalářského studia jednooborové psychologie FF OU Employability of graduates of psychology bachelor study in FF OU Anna Schneiderová

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

Společenství prvního stupně ověření norem

Společenství prvního stupně ověření norem Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně. Ověření norem. Denisa Denglerová Praha: Národní ústav

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

Pohyb do škol Projektováčinnost v oblasti podpory pohybové aktivity

Pohyb do škol Projektováčinnost v oblasti podpory pohybové aktivity Pohyb do škol Projektováčinnost v oblasti podpory pohybové aktivity Zdeněk Hamřík, Michal Kalman, Jan Pavelka Kontakt: Zdeněk Hamřík FTK a FZV Univerzity Palackého v Olomouci www.podporapa.cz; www.pohybdoskol.upol.cz

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK Mgr. Alexandra HROUZKOVÁ Katedra psychologie FFUK, Praha Prof. PhDr. Petr WEISS, PhD. Sexuologický ústav VFN a 1.LF UK, Praha ÚVODEM Konopné drogy jsou po

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více