PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech"

Transkript

1 PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků PHD EXISTENCE 2014 czech & slovak psychological conference (not only) for postgraduates and about postgraduates Proceedings

2

3 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Eva Maierová Roman Procházka Martin Dolejš Ondřej Skopal (Eds.) Sborník příspěvků z PhD konference 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Konference se konala května 2014 v Olomouci. Olomouc 2014

4 Oponenti doc. PhDr. Vladimír Řehan, CSc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. Záštitu nad konferencí převzali Rektor UPOL prof. Mgr. Jaroslav Miller Ph.D. Děkan FF UPOL doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. Proděkan pro vědu a výzkum, 1. zástupce děkana FF UPOL doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D. Vedoucí Katedry psychologie FF UPOL PhDr. Matúš Šucha Ph.D. Organizátor konference Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Partneři konference Contexo Česká asociace studentů psychologie ČASP, o. s Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Nakladatelství Portál Psychologický ústav Akademie věd České republiky časopis Československá psychologie Neoprávněné užití tohoto díla je porušením autorských práv a může zakládat občanskoprávní, správněprávní popř. trestněprávní odpovědnost. Na vydání této publikace se finančně podílí: Evropský sociální fond, Státní rozpočet České republiky Číslo a název projektu: Iniciace mezioborového potenciálu psychologie inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi CZ.1.07/2.2.00/ Autorkou kresby na obálce je Kristýna Drozdová (FF UK) Editors Eva Maierová, Roman Procházka, Martin Dolejš, Ondřej Skopal, 2014 Cover Lucie Šilberská, 2014 Univerzita Palackého v Olomouci, vydání ISBN

5 5 Obsah Adaptace dotazníku kvality života u dětí s epilepsií CHEQOL Dana BRABCOVÁ, Pavel KRŠEK, Jiří KOHOUT, Jana ZÁRUBOVÁ Cerebelární kognitivně afektivní syndrom:případová studie...22 Petr KULIŠŤÁK Co je málo a co už je moc?- ideální počet sexuálních partnerů...35 Jan JOKL, Kristýna VACKOVÁ, Panajotis CAKIRPALOGLU, Jan ŠMAHAJ Diferenciace adolescentů v ústavní výchově na základě osobnostních profilů pomocí shlukové analýzy...44 Lucie VAVRYSOVÁ, Miroslav CHARVÁT, Miluše HUTYROVÁ K otázke zisťovania sebaúčinnosti vo zvládaní konfliktu práce a rodiny prostredníctvom self-efficacy for work/family conflict management scale...58 Ivana VÁCLAVIKOVÁ Kariérny vývin absolventov študijného programu psychológia...64 Ivana ŽILKOVÁ Libetovy experimenty a svobodná vůle...75 Martin ZIELINA, Jan ŠMAHAJ Logoped a jeho role v rámci diagnostiky pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra...84 Kateřina VITÁSKOVÁ, Alena ŘÍHOVÁ Míra úzkosti u příslušníků hasičského záchranného sboru...93 Pavla HORÁKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ Neurophysiological findings in patients with anxiety disorders and their psychological and psychopathological correlates Jan PRASKO, Tomas DIVEKY, Ales GRAMBAL, Dana KAMARADOVA, Klara LATALOVA, Marie OCISKOVA, Zuzana SEDLACKOVA Obsahová Validita Testů Studijních Předpokladů Víme, Co (Ne)Měříme? Lucie VIKTOROVÁ, Miroslav CHARVÁT Overenie psychometrických vlastností a faktorovej štruktúry slovenskej verzie dotazníka tmms (trait meta-mood scale) Veronika LÁTALOVÁ, Ľubor PILÁRIK Partnerská spokojenost žen v akademických povoláních Veronika OČENÁŠKOVÁ, Irena SOBOTKOVÁ Partnerské styly a osobnost vysokoškolských studentů Eliška JIRMANOVÁ, Olga PECHOVÁ

6 6 Obsah Postoje k dopravní policii ČR Lenka ŠRÁMKOVÁ, Panajotis CAKIRPALOGLU Predikcia školského prospechu testom inteligencie a dynamickým testom latentných učebných schopností Eva REICHELOVÁ Riskantní jednání mladých řidičů pilotní studie Zuzana ŠEJDOVÁ, Lenka ŠRÁMKOVÁ Rizikové správanie, hudobná preferencia, osobnosť a afektivita adolescentov Gabriel BANÍK, Beáta GAJDOŠOVÁ Sebapoňatie slovenských dospievajúcich vo vzťahu k rizikovému správaniu Michal ČEREŠNÍK Sebepojetí českých adolescentů ve vztahu k rizikovému chování dle rosenbergovy koncepce sebehodnocení Ondřej SKOPAL, Martin DOLEJŠ Sebepojetí u intelektově nadaných dětí Ester ŠROMOVÁ, Jan ŠMAHAJ Testovanie psychometrických vlastností dotazníka the core self-evaluations scale: pilotná štúdia Jana KARASOVÁ, Lenka OČENÁŠOVÁ The mediational perspective in the relationship between spirituality and subjective well-being Dariusz KROK To čo chceme ovplyvňuje to ako žijeme: emocionálne a sociálne koreláty interpersonálnych cieľov Daniel DURKÁČ Ukradený management: reflexe rozporů ve vnímání podstaty manažerského výzkumu očima doktoranda Michal DOLEŽEL Základní psychometrické ukazatele škály sebepojetí u dětí PIERS-HARRIS 2 (PHCSCS-2) Radko OBEREIGNERŮ, Miroslav OREL, Eva REITEROVÁ, Martina FRIEDLOVÁ, Martin MALČÍK, Andrej MENTEL, Tereza PETRŮJOVÁ

7 7 Contents Adaptation of the quality-of-life measure for children with epilepsy (CHEQOL-25)...10 Dana BRABCOVÁ, Pavel KRŠEK, Jiří KOHOUT, Jana ZÁRUBOVÁ Cerebellar cognitive affective syndrome:follow-up case study...22 Petr KULIŠŤÁK What is little and what is too much? ideal number of sexual partners...35 Jan JOKL, Kristýna VACKOVÁ, Panajotis CAKIRPALOGLU, Jan ŠMAHAJ Differentiation of adolecents in residential care based on personality profiles using cluster analysis...44 Lucie VAVRYSOVÁ, Miroslav CHARVÁT, Miluše HUTYROVÁ Toward Question The Investigation Of Work/Family Conflict Self-Efficacy Using Self-Efficacy For Work/Family Conflict Management Scale...58 Ivana VÁCLAVIKOVÁ Career development of graduates in study program psychology...64 Ivana ŽILKOVÁ Libet s experiments and free will...75 Martin ZIELINA, Jan ŠMAHAJ Speech and language therapists and their role in the diagnostics of pragmatic language level in people with autism spectrum disorder...84 Kateřina VITÁSKOVÁ, Alena ŘÍHOVÁ The level of anxiety among members of fire brigade...93 Pavla HORÁKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ Neurophysiological findings in patients with anxiety disorders and their psychological and psychopathological correlates Jan PRASKO, Tomas DIVEKY, Ales GRAMBAL, Dana KAMARADOVA, Klara LATALOVA, Marie OCISKOVA, Zuzana SEDLACKOVA Content validity of learning potential tests do we know what we (don t) measure? Lucie VIKTOROVÁ, Miroslav CHARVÁT The evaluation of the psychometric properties and the factor structure of the slovak version of the questionnaire tmms (trait meta-mood scale) Veronika LÁTALOVÁ, Ľubor PILÁRIK Partnership satisfaction of women with academic careers Veronika OČENÁŠKOVÁ, Irena SOBOTKOVÁ

8 8 Contents Love styles and personality of university students Eliška JIRMANOVÁ, Olga PECHOVÁ Public attitude to traffic police in the czech republic Lenka ŠRÁMKOVÁ, Panajotis CAKIRPALOGLU Intelligence test and dynamic test of latent learning abilities in predicting academic achievement Eva REICHELOVÁ Risk-taking behaviour of young drivers pilot study Zuzana ŠEJDOVÁ, Lenka ŠRÁMKOVÁ Risk behavior, music preference, personality and affectivity in Gabriel BANÍK, Beáta GAJDOŠOVÁ Self-concept of slovak adolescents in the relation to risk behavior Michal ČEREŠNÍK Self-esteem of the czech adolescents in relationship to the risky behavior - according to the rosenberg self-esteem concept Ondřej SKOPAL, Martin DOLEJŠ Self-esteem of intellectually gifted children Ester ŠROMOVÁ, Jan ŠMAHAJ Testing the psychometric properties of the questionnaire the core self-evaluations scale: pilot study Jana KARASOVÁ, Lenka OČENÁŠOVÁ The mediational perspective in the relationship between spirituality and subjective well-being Dariusz KROK What we want affects how we live: emotional and social correlates of interpersonal goals Daniel DURKÁČ Stolen management: contradicting views on management research and a phd student s reflection Michal DOLEŽEL BASIC PSYCHOMETRIC INDICATORS OF THE PIERS-HARRIS CHILDREN S SELF CONCEPT SCALE 2 (PHCSCS-2) Radko OBEREIGNERŮ, Miroslav OREL, Eva REITEROVÁ, Martina FRIEDLOVÁ, Martin MALČÍK, Andrej MENTEL, Tereza PETRŮJOVÁ

9 9 Předmluva Konference PhD existence IV s hlavním tématem Mašinky v psychologii významně navazuje na předchozí její ročníky. Hlavní téma konference vycházelo ze zamyšlení se nad objektivními metodami zkoumání člověka a možnostmi jejich aplikace do praxe. Těší nás, že jsme měli možnost se setkat s kolegy z různých univerzit a v příjemném konferenčním prostředí s nimi společně sdílet jejich zkušenosti jak výzkumné, tak studijní. Právě studijní úskalí tzv. doktoranda mohou být různá ve svých podobách a mnohdy jejich zvládání představuje pomyslný vrchol exekutivních sil. Nelze však opomenout, že i přes nároky (např. nedostatečné finanční ohodnocení, vytíženost, studium, večery nad články a rána nad dizertační prací) krása a kouzlo studia Ph.D. představuje významnou možnost sebekultivace a seberozvoje, nikoliv jen ve smyslu odborném, ale i lidském. V tomto duchu vzpomeňme na citát Galénose z Pergamu je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geometrem, a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal dobrým člověkem. Na konferenci jsme se setkali se zajímavými příspěvky a sděleními. Měli jsme možnost vzájemného obohacení a sdílení zkušeností, které vyústilo do podoby tohoto sborníku. Ve sborníku, který držíte v rukách, jsou recenzně vybrané příspěvky. Jejich názvy a obsah již napovídají o bohatosti zaměření autorů a nabízejí nezbytný a důležitý podklad pro obohacení aktuálního poznání nejen v oblasti psychologie. Přeji všem čtenářům, aby na následujících stránkách nalezli zdroj inspirace, zamyšlení, ale také i možnosti k diskuzi. Na závěr děkuji všem členům pořadatelského týmu za tvrdou práci a někdy nezbytné nadšení při realizaci konference a sborníku. Za tým organizátorů konference PHD EXISTENCE Roman Procházka V Olomouci, Preface The conference entitled PhD Existence IV with the main theme Machines in psychology significantly follows up on its previous years. The main theme of the conference was built on reflection on objective methods of research of humans and their possible applications to practice. We are glad that we had a chance to meet with colleagues from various universities and to share our both research and study experience in the friendly atmosphere at the conference. For a PhD student, overcoming the many difficulties connected to their studies often demand using the full potential of their executive functions. We can not, however, forget that despite the demands (e. g. rather insufficient financial evaluation, work intensity, evenings spent in the company of research articles and mornings with dissertation thesis), the beauty and charm of PhD studies lie in the unique opportunity for self-cultivation and self-development not only professionally but also humanly. Remember the quotation of Galen of Pergamon: It is a shame that someone can work hard for many years to become a great doctor, lawyer, teacher or geometer but he is not willing to work hard long enough to become a good man. There was a great number of interesting lectures and presentations at the conference. We had a chance to share our experience and enrich each other. The result is the bulletin you hold in your hands. All the selected articles were carefully reviewed. As you can see from the contents and article titles, the authors specialize in various topics which is important for enriching our current knowledge not only in psychology. I wish the readers to find a source of inspiration, reflection and stimuli for discussion in this bulletion. Last but not least, I would like to thank all members of the organizational team for their hard work and necessary enthusiasm for the realization of the conference and this bulletin. In the name of the organizers of the conference PhD Existence IV Roman Procházka August 8 th, 2014 in Olomouc

10 10 ADAPTACE DOTAZNÍKU KVALITY ŽIVOTA U DĚTÍ S EPILEPSIÍ CHEQOL-25 ADAPTACE DOTAZNÍKU KVALITY ŽIVOTA U DĚTÍ S EPILEPSIÍ CHEQOL-25 ADAPTATION OF THE QUALITY-OF-LIFE MEASURE FOR CHILDREN WITH EPILEPSY (CHEQOL-25) Dana BRABCOVÁ 1, Pavel KRŠEK 2, Jiří KOHOUT 3, Jana ZÁRUBOVÁ 4 1 Katedra psychologie, FPE ZČU, Sedláčkova 38, Plzeň, Česká republika, 2 Klinika dětské neurologie 2. LF UK, V Úvalu 84, Praha 5, Česká republika, 3 Katedra fyziky, FAV ZČU, Univerzitní 8, Plzeň, Česká republika, 4 Thomayerova nemocnice, Vídeňská 5, Praha-Krč, Česká republika, Grantová podpora: Článek vznikl za podpory Motivačního systému Západočeské univerzity v Plzni, část POSTDOC MH CZ DRO (Fakultní nemocnice Motol) Quality of Life of Children Living with Epilepsy Promising Strategies 2010 Program, IBE the International Bureau for Epilepsy, GAJU 037/2010/S Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku je přiblížit adaptaci původně kanadského dotazníku CHEQOL-25 jako vůbec prvního nástroje umožňujícího měřit kvalitu života dětí s epilepsií v České republice. Pozornost bude věnována zejména zjištění reliability a validity české verze dotazníku, provedení explorativní a následně konfirmativní faktorové analýzy. Bude ukázáno, že pro zajištění dostatečné srozumitelnosti dotazníku v českém jazykovém prostředí je třeba realizovat významné zásahy do jeho struktury (konkrétně přechod od nepřímé k přímé formě odpovědí). Tyto zásahy následně vedou k nutnosti vypustit některé položky původního dotazníku a rovněž ke změnám v jeho faktorové struktuře. Po provedení těchto úprav se podařilo získat nástroj s vyhovujícími psychometrickými vlastnostmi, jejž je možné vzhledem k jeho jednoduchosti a srozumitelnosti uplatnit i u dětí se zhoršenými kognitivními funkcemi. Abstract: The aim of this paper is to describe the adaptation of the originally Canadian CHEQOL-25 questionnaire as the first ever tool allowing the measurement of quality of life in children with epilepsy in the Czech Republic. Attention will be paid especially to the reliability and validity of the Czech version of the questionnaire, and the conduction of explorative and confirmative factor analysis. It will be shown that in order to ensure sufficient clarity of the questionnaire in the Czech environment, it was necessary to make significant changes to its structure (in particular, changing responses from indirect to direct). It was subsequently necessary to eliminate some of the items in the original questionnaire and to make changes to its factor structure. After these adjustments, the questionnaire had satisfactory psychometric properties and due to its simplicity and clarity, we were able to use it even with children with impaired cognitive function. Kľúčové slová: kvalita života, epilepsie, adaptace, psychometrické vlastnosti, zkušenosti s Ph.D. studiem Keywords: Quality of life, epilepsy, adaptation, psychometric properties, experiences with the Ph.D. study 1. Cíl významu Cílem výzkumu bylo provést adaptaci původně kanadského dotazníku CHEQOL-25 (Ronen, Streiner & Rosenbaum, 2003) jako vůbec prvního nástroje majícího příslušné psychometrické vlastnosti a umožňujícího odpovídajícím způsobem měřit kvalitu života dětí s epilepsií v prostředí České republiky. 2. Teoretické zakotvení výzkumu Epilepsie je nejčastější chronické neurologické onemocnění v dětství mající četné sociální a psychologické důsledky (Seidenberg & Berrent, 1992). Stejně jako jiná chronická onemocnění má i epilepsie významný vliv na kvalitu života jedinců, kteří jí trpí (Devinsky & Cramer, 1993). Léčba epilepsie i veškeré další intervence vedoucí k redukci stigmatu spojeného s touto nemocí by měly směřovat ke zlepšení kvality života osob trpících epilepsií. Z tohoto důvodu je věnována značná pozornost studiu faktorů, které kvalitu života u jedinců s epilepsií ovlivňují. Této problematice je věnována například přehledová studie (Taylor, Sander, Taylor & Baker, 2011). K tomu, abychom se mohli odpovídajícím způsobem zabývat těmito faktory, však musíme mít k dispozici nástroje, které nám umožní kvalitu života spolehlivě měřit. Je rovněž třeba se zabývat tím, co si pod pojem kvalita života vlastně představit.

11 Dana BRABCOVÁ1, Pavel KRŠEK2, Jiří KOHOUT3, Jana ZÁRUBOVÁ4 11 První výskyt pojmu kvalita života (quality of life, QOL) se datuje do 20. let 20. století. Problémy s pojetím tohoto termínu a s jeho definováním blíže řeší práce prof. Mareše (2006, s ), která se přiklání k tomu, že snad ani není možné vytvoření univerzální definice kvality života, která by se dala použít v různých oblastech. Kvalita života, jež je aplikována na oblast medicínských oborů a zdravotnictví, má své specifické označení a to Health related quality of life, HRQOL čili kvalita života související se zdravím. Právě na ni se budeme v této práci zaměřovat. Existuje velké množství definic, které se snaží o vymezení oblastí specifických pro oblasti kvality života souvisejících se zdravotním stavem. Touto problematikou se blíže zabývá přehledová studie prof. Mareše (2006, s ), která blíže představuje celkem jedenáct rozdílných definic kvality života souvisejících se zdravím dětí. Především v posledních dvou desetiletích je ve světě věnována značná pozornost vytváření specifických nástrojů umožňujících odpovídajícím způsobem měřit kvalitu života související se zdravím u dětí s epilepsií. Některé tyto nástroje jsou založeny na odpovědích samotných adolescentů (Batzell, Dodrill, Dubinsky & Quiesser, 1991; Cramer, Wesibrook, Devinsky, Perrine, Glassman & Camfield, 1999), zatímco u jiných je kladen důraz na posouzení kvality života ze strany rodičů dětí či adolescentů (Hoare & Russell, 1995; Camfield, Breau & Camfield, 2001). Existují i nástroje, u nichž jsou zkombinovány výpovědi dětí a jejich rodičů (Arunkumar, Wyllie, Kotagal, Ong & Giliam, 2000). Uvedené nástroje se odlišují psychometrickými vlastnostmi i věkovým rozpětím, pro něž jsou použitelné. Jejich podrobný popis lze nalézt v přehledové studii (Cowan & Baker, 2004). V České republice byla v roce 2007 provedena adaptace dotazníku QOLIE-31 umožňujícího měřit kvalitu život osob s epilepsií (Tlustá, Kuběna, Šálek & Vlček, 2007). Tento dotazník však není vzhledem k svému pojetí vhodný pro děti a adolescenty. Dosud tak nebyl adaptován v ČR žádný nástroj umožňující měřit kvalitu života dětí s epilepsií, ačkoliv z hlediska výzkumu v této oblasti i klinické praxe je existence takového nástroje velmi důležitá. Byla provedena pouze předběžná studie zabývající se případnou využitelností dotazníku CHEQOL-25 v českém prostředí (Mareš, Bischopová & Ježek, 2008). Získané výsledky naznačily dobré vlastnosti české verze tohoto dotazníku, poměrně nízký počet respondentů (pouze 61) však znemožnil provedení faktorové analýzy a komplexní psychometrické zhodnocení tohoto nástroje. Bylo tudíž vhodné i na základě závěrů této předběžné studie provést adaptaci s dostatečně vysokým počtem respondentů tak, aby bylo možné realizovat faktorovou analýzu. Vedle určitých zkušeností v českém prostředí jsme při výběru dotazníku CHEQOL-25 ke standardizaci vycházeli i z toho, že tento dotazník je hodnocen jako jeden z nejlepších z hlediska jeho psychometrických vlastností (Cowan & Baker, 2004). 3. Popis souboru respondentů Základní charakteristiky souboru jsou uvedeny v tabulce 1. Charakterizace byla provedena na základě diagnostického dotazníku, který vyplňovali respondenti společně s rodiči, případně s lékařem před vyplněním samotného dotazníku CHEQOL-25. Do výzkumu byli zahrnuti respondenti, jejichž inteligence se pohybovala alespoň v oblasti mírné mentální retardace, tj. měli IQ > 50. Poruchy kognitivních schopností jsou poměrně častou komorbiditou epilepsie a je patrné, že podíl lehce mentálně retardovaných se pohybuje mírně nad 20%, což je v souladu se zjištěními z jiných studií, podle nichž se podíl epileptiků se sníženou inteligencí do pásma mírné mentální retardace či nižší pohybuje zpravidla mezi 18% a 30% (Reilly & Neville, 2011). Tab. 1: Základní charakteristiky souboru (n = 250) charakteristika věk 11,7 ± 2,3 leta (rozpětí 8-15 let) pohlaví muž 119 (47,6 %) žena 131 (52,4 %) doba trvání záchvatu 5,7 ± 3,6 leta (rozpětí 0-14 let) věk při diagnostikování epilepsie 6,2 ± 3,6 leta (rozpětí 0-15 let) lehká mentální retardace (IQ < 70) ano 52 (20,8 %) ne 198 (79,2 %) specifická porucha učení ano 89 (35,6 %) ne 161 (64,6 %) ADHD ano 67 (26,8 %) ne 183 (73,2 %) a průměr ± směrodatná odchylka

12 12 ADAPTATION OF THE QUALITY-OF-LIFE MEASURE FOR CHILDRENWITH EPILEPSY (CHEQOL-25) Rovněž je zjevný velmi častý výskyt specifických poruch učení a ADHD v našem souboru respondentů. To je opět v souladu s poznatky z literatury, protože v obou případech se jedná o velmi časté komorbidity epilepsie. Prevalence ADHD je u dětí s epilepsií několikanásobně vyšší ve srovnání se zbytkem populace a dosahuje v závislosti na užitém diagnostickém kritériu a dalších souvislostech hodnot zpravidla od 14% (Hesdorffer et al., 2004) do 38% (Dunn, Austin, Harezlak & Ambrosius, 2003). Rovněž výskyt specifických poruch učení je u dětí s epilepsií několikanásobně vyšší než u ostatních dětí, když jsou často uváděny hodnoty kolem 40 50% (Piccinelli et al., 2008) ve srovnání se 7,5% v celkové populace (Boyle et al., 2011). Konkrétní hodnoty však závisí velmi silně na typu epilepsie a rovněž na použitém diagnostickém kritériu (Fastenau, Shen, Dumm & Austin, 2008). Soubor respondentů byl rovněž podrobně charakterizován z hlediska typu epileptických záchvatů, jejich frekvence, pozice ložiska a dalších z lékařského pohledu významných charakteristik. V této práci se těmito aspekty pro jednoduchost nebudeme zabývat, podrobnější informace je možné nalézt v (Brabcová, Kršek, Kohout, Zárubová, 2014). 4. Metodologie a statistické zpracování V prvním kroku byl proveden předvýzkum, jehož cílem bylo zjistit, zda dotazník převzatý z prvotní české studie (Mareš, Bischopová & Ježek, 2008) bude srozumitelný a využitelný ke zjištění kvality života dětí a dospívajících ve věku 8 15 let trpících epilepsií. Mladší děti jsme v souladu se zjištěními z původní kanadské studie i z české předběžné studie do výzkumu nezahrnuli. Předvýzkum ukázal, že prvotní verze dotazníku založená na nepřímých výpovědích je těžko srozumitelná nejen pro většinu dětí a dospívajících se zhoršenými kognitivními schopnostmi, popř. specifickými poruchami učení, ale i pro řadu jedinců, u nichž tyto okolnosti nenastávají. Koncept nepřímých výpovědí užitý v originální verzi dotazníku byl těžko uchopitelný dokonce i pro část zdravotnického personálu, který se na zajištění předvýzkumu podílel. Na základě těchto zjištění jsme dospěli k názoru, že realizace výzkumu s dotazníkem založeným na nepřímých výpovědích by pravděpodobně vedla k významnému zkreslení výsledků. Proto jsme se rozhodli po důkladném rozboru a opakovaných konzultacích s lékaři, psychologem a statistikem, kteří se na výzkumu podíleli, ke změně formy dotazníku z nepřímých výpovědí na výpovědi přímé. Podrobněji budeme rozebírat souvislosti přechodu od nepřímých k přímým výpovědím v diskuzi. Provedená změna je na konkrétním příkladu ilustrována v tabulkách 2 a 3. Tab. 2: Ukázka dotazníku CHEQOL-25 s nepřímými výpověďmi V mém případě to V mém případě to Plně platí Platí částečně Platí částečně Plně platí (1) (2) Některé děti s epilepsií říkají, že si s nimi jiné děti nebudou hrát ALE Jiné děti s epilepsií říkají, že si jiné děti s nimi stále hrají (3) (4) Tab. 3: Ukázka modifikované verze dotazníku CHEQOL-25 založené na přímých výpovědích Ostatní děti si se mnou hrají: souhlasím - spíše souhlasím - spíše nesouhlasím nesouhlasím Po uvedeném přechodu od nepřímých k přímým výpovědím a ověření modifikované verze dotazníku v rámci předvýzkumu bylo možné přistoupit k systematickému oslovování dětí a dospívajících trpících epilepsií. To probíhalo v letech 2010 až 2012 na vybraných dětských neurologických pracovištích v ČR. Od rodičů dítěte či dospívajícího byl získán písemný souhlas s účastí na výzkumu. Samotnému vyplnění české verze dotazníku CHEQOL-25, které prováděli samotní dětští pacienti bez jakýchkoliv zásahů ze strany lékaře či rodičů, předcházelo vyplnění diagnostického dotazníku (viz předchozí kapitola). S odstupem 3 6 měsíců vyplňovali děti a dospívající modifikovanou českou verzi dotazníku CHEQOL-25 tak, aby bylo možné stanovit test-retest reliabilitu tohoto nástroje. Při zpracování získaných dat jsme použili program Microsoft Excel 2003 se zabudovaným doplňkem XLSTAT. Vedle klasických popisných statistik jsme využívali korelační analýzu (konkrétně Pearsonův korelační koeficient a polychorické korelace) spolu s testem nezávislosti, Cronbachův koeficient alfa ke zjištění vnitřní konzistence dotazníku a konečně explorativní faktorovou analýzu pomocí metody hlavních faktorů a metody maximální věrohodnosti. Dále jsme pomocí trialové verze programu LISREL realizovali konfirmativní faktorovou analýzu, kde jsme rovněž stanovili vybrané indexy shody modelu s daty (viz podkapitola 5.3).

13 Dana BRABCOVÁ1, Pavel KRŠEK2, Jiří KOHOUT3, Jana ZÁRUBOVÁ Výsledky 5.1. Popisné statistiky V této části se zaměříme na určení popisných statistik a srovnání výsledků českých dětí a dospívajících s těmi, jež byly zjištěny u odpovídající věkové skupiny 8 15 let v originální kanadské studii a ve studii realizované v Hongkongu (Yam et al., 2008). Z důvodu porovnatelnosti s původními výsledky budeme pracovat prozatím s položkami a škálami tak, jak byly prezentovány v původní verzi, ačkoliv, jak uvidíme v následující části věnované faktorové analýze našich dat, toto pojetí není z pohledu modifikované české verze nejvhodnější a je třeba provést určité úpravy. V tabulce 4 jsou uvedeny popisné statistiky u jednotlivých škál české verze CHEQOL-25. Pro srovnání jsou uvedeny rovněž původní výsledky z Kanady a ze srovnávací studie z Hongkongu. Je vidět, že u většiny škál dosahují děti a dospívající v ČR prakticky totožných výsledků jako u původní verze v Kanadě (rozdíl průměru je menší než 0,5 bodu). Výjimkou je škála zaměřená na intrapersonální a emoční dopady epilepsie, kde jsme zjistili znatelně horší výsledky. České děti a dospívající dosahují v průměru o 2,3 bodu horšího skóre. Naopak ve srovnání se studií z Hongkongu jsou zaznamenány výrazně lepší výsledky především u škál 2, 4 a 5, přičemž nejvýraznější rozdíl je u 4. škály. pořadí a název škály (její možný rozsah) 1. interpersonální a sociální dopady (5-20 bodů) 2. obavy, starosti a zájmy (5-20 bodů) 3. intrapersonální a emoční dopady (5-20 bodů) 4. epilepsie jako tajemství nemocného dítěte (5-20 bodů) 5. hledání normálního života (5-20 bodů) Tab. 4: Popisné statistiky modifikované české verze dotazníku CHEQOL-25 aritmetický průměr výběrová směrodatná odchylka výběrový koeficient šikmosti 15,82 (16,2a; 15,2 b ) 3,52 (4,0a; 3,8 b ) -0,67-0,43 13,85 (13,4; 12,4 ) 3,70 (3,8; 3,6) -0,23-0,72 11,61 (13,9; 13,4) 3,87 (3,9; 3,7) 0,33-0,78 15,85 (15,7; 13,9) 3,05 (3,6; 3,4) -0,57-0,18 16,55 (16,1; 15,5) 3,19 (3,2; 3,7) -0,79-0,17 a odpovídající údaje z originální kanadské studie (Ronen, Streiner & Rosenbaum, 2003) b odpovídající údaje ze studie realizované v Hongkongu kanadské studie (Yam et al., 2008) výběrový koeficient špičatosti Dále je z tabulky 4 patrné, že výběrové koeficienty šikmosti a špičatosti jsou poměrně blízké hodnotě nula, jež je typická pro normální rozdělení. Připomeňme, že právě na základě výběrové šikmosti a špičatosti je možné užitím např. Jarque-Berraova testu exaktně testovat hypotézu, že daná data pochází z normálního rozdělení. Provedení tohoto testu sice vede k zamítnutí hypotézy o normalitě dat na běžně užívané hladině významnosti 0,05, výsledek je však u většiny škál poměrně těsný a je ovlivněn vysokým počtem respondentů. Celkově je na základě analýzy možné říct, že data u jednotlivých škál sice pravděpodobně nepocházejí přesně z normálního rozdělení, ale nijak zásadně se od něj neodlišují. Z tohoto důvodu je v zásadě možné k popisu našich dat používat i statistické metody, které jsou plně validní pouze pro normálně rozdělená data, což je významné například z pohledu konfirmativní faktorové analýzy Explorativní faktorová analýza Po určení popisných statistik jsme přistoupili ke zjištění faktorové struktury české verze dotazníku CHEQOL-25. V prvním kroku bylo nutné ověřit, zda všechny položky z původní kanadské verze jsou vhodné i v případě modifikované české verze či zda některé z nich bude vhodné vypustit tak, aby nezhoršovaly psychometrické vlastnosti dotazníku. Za tímto účelem jsme stanovili korelační matici dotazníku. Vzhledem k tomu, že odpovědi jsou uvedeny na 4stupňové škále, využili jsme místo klasicky užívaného Pearsonova korelačního koeficientu polychorické korelace, jež jsou vhodnější pro tento typ dat. Dále jsme spočetli u jednotlivých položek test-retest reliabilitu vyjádřenou pomocí korelačního koeficientu pro původní testování a retest. Na základě podrobné analýzy jsme následně rozhodli o vypuštění položek 8 a 18 původního dotazníku. Učinili jsme tak z následujících důvodů: Obě položky jako jediné vykazují nízké korelace (maximálně 0,3) s ostatními položkami dotazníku. To svědčí o tom, že nezapadají do souboru a jejich ponechání by vedlo k nepřiměřenému zhoršení vnitřní konzistence škál, do nichž by tyto položky byly zařazeny. Test-retest reliabilita u těchto položek byla dosti nízká (korelační koeficient zhruba 0,4), což svědčí o nedostatečné stabilitě v čase.

14 14 ADAPTATION OF THE QUALITY-OF-LIFE MEASURE FOR CHILDRENWITH EPILEPSY (CHEQOL-25) Na základě těchto faktů jsme se rozhodli položky 8 a 18 z české verze dotazníku vypustit a pracovat dále s 23položkovým dotazníkem. Explorativní faktorovou analýzu jsme provedli metodou hlavních faktorů a následně ověřili metodou maximální věrohodnosti. Výsledky byly prakticky totožné, což svědčí o značné stabilitě modelu. Parametry faktorové analýzy jsme volili stejně jako v původní verzi dotazníku tak, aby byla zaručena možnost srovnání. Počet faktorů jsme tedy v prvním kroku stejně jako v původní studii neomezovali. Ukázalo se, že vlastní číslo větší než 1 mají 4 faktory (v původní verzi jich bylo 5), 5. faktor se však této hodnotě velmi blíží (vlastní číslo 0,99). Proto jsme ve shodě s původní prací provedli rotaci faktorů postupně pro 3, 4, 5 a 6 faktorů tak, abychom získali co možná nejpřesnější představu o struktuře dotazníku. Rotace byla provedena klasicky metodou Varimax a ověřena metodou Oblimin vhodnou pro případ nenulových korelací mezi faktory. Výsledky získané oběma způsoby rotace byly v dobrém zákrytu. Ukázalo se, že v případě rotace pro 3 a 6 faktorů získáváme nepřesvědčivé výsledky, kdy u řady položek jsou srovnatelné faktorové zátěže a interpretace výsledků je velmi nejasná. Naopak po rotaci 4 a 5 faktorů se podařilo získat relativně jednoznačné výsledky, které se do značné míry shodují se závěry původní studie. Tabulka 5 udává faktorové zátěže pro případ 4 faktorů, tabulka 6 poté příslušné zátěže pro situaci s 5 faktory. Tab. 5: Zátěže jednotlivých faktorů při čtyřfaktorovém řešení Položka Faktor 1 zátěže Faktor 2 zátěže Faktor 3 zátěže Faktor 4 zátěže 1 0,825 0,025-0,006 0, ,540 0,005 0,164 0, ,868-0,037 0,067 0, ,603 0,286 0,167 0, ,480 0,224 0,328 0, ,008 0,568-0,178 0, ,168 0,608 0,297 0, ,006 0,744-0,016 0, ,012 0,840 0,092 0, ,006 0,025 0,863 0, ,418 0,095 0,535 0, ,065 0,046 0,927 0, ,418 0,055 0,480 0, ,212 0,235 0,077 0, ,125-0,052 0,057 0, ,093-0,013 0,161 0, ,138 0,178 0,074 0, ,200 0,129 0,085 0, ,145 0,014-0,002 0, ,186 0,088-0,049 0, ,110 0,192-0,074 0, ,297 0,054 0,126 0, ,354-0,041 0,069 0,525 Poznámka: Zátěže převažujícího faktoru jsou označeny tučně

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ročník 4 / číslo 1 / rok 2014 LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Studie / Články. Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult. Úvod. Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek

Studie / Články. Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult. Úvod. Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek Studie / Články Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek Úvod Hodnotové orientace ve společnosti představují pro sociologa fenomén

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky

Více

Zkušenost žen s vaginismem: interpretativní fenomenologická analýza

Zkušenost žen s vaginismem: interpretativní fenomenologická analýza : interpretativní fenomenologická analýza Diplomová práce Bc. Veronika Pořízková Vedoucí práce: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. Brno 2015 ABSTRAKT Ústředním tématem diplomové práce je zkušenost žen, které

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

MORÁLNÍ USUZOVÁNÍ A JEDNÁNÍ JAKO SOUČÁST INTEGRITY OSOBNOSTI

MORÁLNÍ USUZOVÁNÍ A JEDNÁNÍ JAKO SOUČÁST INTEGRITY OSOBNOSTI MORÁLNÍ USUZOVÁNÍ A JEDNÁNÍ JAKO SOUČÁST INTEGRITY OSOBNOSTI Marek Preiss, David Krámský, Tereza Příhodová Abstrakt Morální usuzování a jednání autoři v této práci vnímají jako součást integrity osobnosti.

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Milan Valenta, Jan Michalík, leden 2008 Název studie: Výzkum pracovních kompetencí osob

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY VYHLEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ V RIZIKU PORUCH CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ

ŠKOLA PRO VŠECHNY VYHLEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ V RIZIKU PORUCH CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 79 ŠKOLA PRO VŠECHNY VYHLEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ V RIZIKU PORUCH CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ VĚRA VOJTOVÁ Anotace: Článek představuje pedagogický nástroj pro identifikaci žáků v riziku poruch chování v první fázi

Více

VÍRA VE SPRAVEDLIVÝ SVĚT, PSYCHOSOCIÁLNÍ ZÁTĚŽ A DEPRESIVITA V ADOLESCENCI: MEDIAČNÍ MODEL 1

VÍRA VE SPRAVEDLIVÝ SVĚT, PSYCHOSOCIÁLNÍ ZÁTĚŽ A DEPRESIVITA V ADOLESCENCI: MEDIAČNÍ MODEL 1 VÍRA VE SPRAVEDLIVÝ SVĚT, PSYCHOSOCIÁLNÍ ZÁTĚŽ A DEPRESIVITA V ADOLESCENCI: MEDIAČNÍ MODEL 1 Jiří Dalajka, Jan Širůček Abstrakt Studie se v širším rámci zaměřuje na vztah víry ve spravedlivý svět k aspektům

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Název: Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Realizátoři

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010.

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010. Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010 zpracoval www.msmt.cz

Více

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení*

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Petr Soukup** Institut sociologických studií Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze Improper Use of Statistical Significance

Více

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL 1 Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL sborník z konference Texty tohoto Sborníku recenzovala Mgr.Gabriela Klečková, Ph.D., FPE ZČU v Plzni. Praha, Výzkumný ústav pedagogický v Praze,

Více

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE DĚTSKÁ VÝŽIVA A OBEZITA V TEORII A PRAXI 2014 9. ročník konference odborníků zabývajících se výživou a obezitou dětí a dorostu SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE A) DĚTSKÁ VÝŽIVA, POTRAVINY A OBEZITA B) OBEZITA

Více

Media4u Magazine. 12. ročník 2/2015. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 12. ročník 2/2015. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 12. ročník 2/2015 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT PŘEDPOKLADY VÝVOJE ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR

Více

Jak (ne)měřit kvalitu života Kritické pohledy na index lidského rozvoje MIROSLAV SYROVÁTKA

Jak (ne)měřit kvalitu života Kritické pohledy na index lidského rozvoje MIROSLAV SYROVÁTKA 9 37 Jak (ne)měřit kvalitu života Kritické pohledy na index lidského rozvoje MIROSLAV SYROVÁTKA How (not) to measure quality of life: Critical perspectives on the Human Development Index Abstract: The

Více

PROFESNÍ DRÁHA ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL: OD FÁZE PROFESNÍ JISTOTY K NOVÝM VÝZVÁM

PROFESNÍ DRÁHA ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL: OD FÁZE PROFESNÍ JISTOTY K NOVÝM VÝZVÁM Studia paedagogica roč. 15, č. 1, rok 2010 www.phil.muni.cz/wupv/casopis PROFESNÍ DRÁHA ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL: OD FÁZE PROFESNÍ JISTOTY K NOVÝM VÝZVÁM BASIC SCHOOL HEADTEACHERS PROFESSIONAL CAREERS:

Více

UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní. Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe

UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní. Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní Sborníkpř íspě vků zvě deckékonferencesmezinárodníúč astí Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe Pardubice,10.6.2010 Univerzita Pardubice Fakulta

Více

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA 9 TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA TOMÁŠ JANÍK, JOSEF MAŇÁK, PETR KNECHT, JIŘÍ NĚMEC Anotace: Studie pojednává o proměnách kurikula současné české školy. Jejím cílem

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Bezdomovství v ČR: Zdravotní stav bezdomovců a jeho determinanty 4/4 - loga barevně - přesázet Miroslav Barták Tento projekt je součástí Tento IPRM projekt Ústí

Více

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference Pedagogické fakulta Univerzity Hradec Králové Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Katedra Teorii i Filozofii Wychovania Uniwersytetu Zielonogorskiego Časopis Media4u Magazine Sborník

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás! Zpravodaj projektu Projektový manažer 250+ 1. číslo Kariéra projektového manažera začíná u nás! Předmluva Význam projektové činnosti pro rozvoj školy Motto: Vzájemné setkání je začátek. Vzájemné setrvání

Více

Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky. Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová

Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky. Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová 23 Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová Strategie učení se cizímu jazyku.

Více