ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011"

Transkript

1 Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, Strážnice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK

2 Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové, rok 2011 byl pro naši organizaci Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, rokem zásadních změn v poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem. Díky zkušenostem získaných v rámci projektu Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory, jsme dne slavnostně otevřeli specializované oddělení DUHA pro uživatele s Alzheimerovou nebo jinou demencí. Domov se začal roce 2011 připravovat na získání certifikátu Vážka, který je udělován Českou alzheimerovskou společností zařízením, které poskytují kvalitní péči uživatelům s demencí. Probíhalo celoroční sebehodnocení organizace, ze kterého vzešly další oblasti pro zkvalitnění péče. V oblasti vzdělávání pracovnice Domova získala certifikát pro vedení taneční terapie, své zkušenosti předává ostatním kolegyním v zařízení. Taneční terapie je v našem zařízení využívána u všech uživatel, kteří projeví zájem a setkává se u nich s velkým úspěchem. Dvě pracovnice pokračovaly v kurzu lektorování, který ukončí v roce 2012 a své zkušenosti a znalosti budou předávat ostatním pracovníkům v sociálních službách. Naše zařízení slouží i pro účastníky rekvalifikačních kurzů, studentům středních a vysokých škol jako místo pro vykonání praxe, případně získání podkladů pro vypracování vysokoškolských prací. V letošním roce zde praxi absolvovalo celkem 18 účastníků rekvalifikačním kurzů, 14 studentů SŠ, dva studenti VOŠ a tři studenti VŠ. Dva pracovníci z jiného zařízení u nás absolvovali odborné stáže dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V loňském roce jsme opět uspořádali Konferenci zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách, která byla zaměřena na zkušenosti v péči o uživatele trpící demencí. Pokračovala rovněž spolupráce se základními školami žáci 8. tříd školy M. Kudeříkové se u nás účastnili výuky, kde byli seznámeni s povoláními, které se v Domově uplatní a s požadavky na vzdělání, které pracovníci v sociálních službách ke své práci potřebují. I přes složitou finanční situaci se nám podařilo provést generální opravu koupelny, díky darům sponzorů jsme nakoupili speciální mixer do kuchyně, nové židle, rehabilitační vozíky, antidekubitní matrace, zdravotnický materiál. Stále pracujeme na standardech kvality sociálních služeb, vypracovali jsem dotazník pro uživatele sociální služby domov se zvláštním režimem a jejich příbuzné s cílem zjistit kvalitu poskytované služby. Pravidelně pořádáme setkání s uživateli a jejich rodinami. 2

3 Ve finanční oblasti se nám podařilo zvýšit výnosy od zdravotních pojišťoven o 340 tis. Kč a příspěvku na péči o 397 tis.kč. Obdrželi jsem finanční i věcné dary od fyzických i právnických osob v celkové výši ,- Kč.Tato finanční částka byla použita na vybavení, které bylo využito ke kvalitněji poskytované péči v našem zařízení. V rámci efektivního hospodaření organizace provádíme pravidelné srovnávání cen u všech nákupů jak potravin, tak úklidových prostředků, zdravotnického materiálu, dezinfekce, spotřebního materiálu. Rovněž využíváme akčních nabídek zejména u potravin a čistících prostředků. V případě nákupu movitého majetku, oprav, jsou poptávány firmy se žádostí o předložení cenových nabídek, následně je prováděno jejich vyhodnocování s cílem co nejefektivnějšího nákupu. V roce 2012 budeme pracovat na rozvojových plánech zařízení pro rok , plánujeme požádat o udělení certifikátu Vážka pro oddělení sociální služby domov se zvláštním režimem. Ve své péči se budeme se zaměřovat mimo jiné na oblast sledování bolesti uživatel, zdravotní prevenci uživatel, komunikace s rodinami a aktivizace uživatel. I nadále budeme účastníky projektu Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory. Budeme pokračovat v revizi standardů kvality, zaměříme se na individuální poskytování sociální péče. Vzdělávání zaměříme na problematiku demence, komunikace a paliativní péče dle zájmu zaměstnanců a potřeb zařízení. Cílem bude rovněž hledání dalších finančních zdrojů, které povedou ke kvalitně poskytované sociální péči v našem zařízení. JUDr. Ivana Kyjovská ředitelka 3

4 obsah: SLOVO ÚVODEM 1 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6 I.1. MANAGEMENT 6 Organizační schéma 7 Změny v průběhu roku 8 Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb po stránce ekonomické a kvality a rozsahu poskytované péče 8 Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace 10 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů 11 Řešení mimořádných událostí, při nichž byl ohrožen majetek, zdraví nebo život 11 I.2. SOCIÁLNÍ PÉČE 11 Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů o soc. službu k Věková struktura uživatelů, průměrný věk uživatelů 12 Úroveň poskytovaných služeb - ubytování 13 Úroveň poskytovaných služeb - stravování 14 Náklady na stravování 14 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 15 Zajištění lékařské péče 19 Tržby od zdravotních pojišťoven 20 Problematika dekubitů, prevence 21 Restriktivní opatření 23 II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 23 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy 26 Pracovní neschopnost dle funkcí 26 Rozbor výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí 27 Práce přesčas 27 Vzdělávání zaměstnanců 27 III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 32 III.1. VÝNOSY 32 Podrobný rozpis všech výnosů 32 Rozbor plných úhrad 34 Příspěvek na péči 36 III.2. NÁKLADY 37 Podrobný rozpis čerpání nákladů 37 Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek nákladů 39 Nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb 40 III.3. FINANČNÍ MAJETEK 41 III.4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY 41 4

5 III.5. DOTACE A PŘÍSPĚVKY 42 III.6. INVESTICE 42 III.7. DOPLŇKOVÁ ČINNOST 42 IV. AUTOPROVOZ 42 V. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM 43 VI.KOMENTÁŘ K TABULCE PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ 44 VII. KONTROLNÍ ČINNOST 46 VIII. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKŮ A ZÁVAZKŮ 48 Přílohy 5

6 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I.1. Management Uvedení údajů o organizaci, vedoucích pracovnících, organizační schéma, změny v průběhu roku Název: Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Adresa: Preláta Horného 515, Strážnice IČ: Tel Fax: www: ddstraznice.cz ředitelka : JUDr. Ivana Kyjovská, tel , mobilní tel , vedoucí úseku soc. péče, zástupce ředitelky : Mgr. Miroslava Kouřilová, tel , mobilní tel , vedoucí úseku zdravotní péče : Jitka Fojtíková, tel , sociální pracovnice : Mgr. Lucie Cigánková, tel , mobilní tel , sociální pracovnice : Barbora Urbanová, DiS., tel , mobilní tel , vedoucí provozního úseku : Milan Komoň, mobilní tel , 6

7 Organizační schéma 7

8 Změny v průběhu roku Od nabylo účinnosti Rozhodnutí ředitelky č. 2/2010 o organizační změně, na základě které došlo ke změně struktury pracovních míst. Bylo zrušeno jedno pracovní místo pomocný kuchař, které bylo zařazeno v provozním úseku a zřídilo se jedno pracovní místo pracovník sociální péče přímá obslužná, které je zařazeno do úseku sociální péče. Důvodem této organizační změny bylo zvýšení efektivity práce v kuchyni po zakoupení konvektomatu a snížení počtu vydaných jídel pro pečovatelskou službu v rámci doplňkové činnosti. Byl zvýšen počet zaměstnanců o tři nové pracovníky sociální péče přímá obslužná. Nepodařilo se nám z důvodů nezájmu obsadit pracovní místo fyzioterapeut, proto byl přijat na toto místo pracovník sociální péče přímá obslužná. Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb po stránce ekonomické a kvality a rozsahu poskytované péče Z ekonomického hlediska došlo ke zvýšení počtu uživatel, kdy jeho příbuzný uzavírá Dohodu o přistoupení k závazku uživatele podle Smlouvy k o poskytování sociální služby.tím se snižuje počet uživatelů, kteří z důvodů nízkého příjmu neplatí v plné výši úhrady za ubytování a stravu. Příjmy se nám tak zvyšují asi o 140 tis. Kč ročně. Naše zařízení je součástí centralizovaného nákupu energií od nově nákup plynu, čímž došlo k úsporám finančních prostředků. Pravidelným sledováním zdravotního stavu uživatel se nám rovněž podařilo zvýšit příjmy z příspěvku na péči i zdravotních pojišťoven, celkem o 737 tis. Kč Rok 2011 byl v oblasti standardů kvality sociálních služeb zaměřen zejména na revize jednotlivých standardů a s tím související případné úpravy vnitřních předpisů. Byly provedeny revize níže uvedených standardů: 1) Revize Standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování soc. služby zhodnocení cílů roku 2010 a stanovení krátkodobých cílů na rok ) Revize Standardu č. 2 Okruhy práv uživatelů doplnění metodiky Střety zájmů 3) Revize Standardu č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu přepracování Metodiky bodování 4) Revize Standardu č. 8 Návaznost na další zdroje 5) Revize Standardu č. 9 Personální a organizační zajištění služby přepracování vnitřních předpisů tohoto standardu 6) Revize Standardu č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě doplnění informačních materiálů o novém oddělení 7) Revize Standardu č. 14 Nouzové a havarijní situace přepracování Příručky pro uživatele 8

9 8) Standard č. 15 Zvyšování kvality sociální služby analýza mimořádných událostí, analýza stížností a připomínek, analýza zápisů z praxí Oddělení DUHA Sociální péče v Domově je poskytována celkem 89 uživatelům, z toho sociální služba domov pro seniory celkem 32 uživatelům, sociální služba domov se zvláštním režime celkem 57 uživatelům Od funguje oddělení DUHA pro celkem 19 uživatelů, kterým je poskytována sociální služba domov se zvláštním režimem a je určena uživatelům trpícím Alzheimerovou nebo jinou demencí. Toto oddělení bylo slavnostně otevřeno Hlavním smyslem a potřebou vzniku tohoto oddělení byly specifické potřeby uživatelů s demencí, kteří celkově potřebují pomalejší režim než zdravý člověk, potřebují více času zejména na hygienu, stolování a mají často jiný spánkový režie. Specializace oddělení DUHA umožňuje, aby se naše péče lépe přizpůsobila průvodním jevům nemoci. Prostředí a podmínky na oddělení počítají s tím, že lidé s touto diagnózou bývají často zmatení, mají problémy s orientací, zhoršuje se jim paměť, anebo mají problém se slovně vyjádřit. Cílem zvláštního zaměření oddělení DUHA je, co nejvíce využívat a stimulovat rozsah schopností uživatele, kterými disponuje. To je důležité pro posílení jeho sebeúcty a sebevědomí. Důraz přitom klademe zejména na zachování schopnosti chůze, soběstačnosti a sebeobsluhy. Uživatelé tak s podporou pracovníků cíleně procvičují denní aktivity, které dosud zvládají, aby si tyto dovednosti udrželi co nejdéle a nárůst příznaků nemoci se zpomalil. Nejdéle se daří udržovat okruh aktivit, které byly součástí jeho profese nebo koníčkem. Při péči o uživatele na novém oddělení se snažíme co nejvíce přiblížit běžným denním činnostem, které by vykonával ve své rodině. Všechny aktivity a denní režim jsou přizpůsobeny individuálním schopnostem uživatelů, kteří se mohou spolehnout na vedení a podporu našich pracovníků. Práce na oddělení DUHA se zaměřuje rovněž na podporu paměti uživatelů formou reminiscenční terapie.úspěšně k tomu využíváme řadu pomůcek starých fotografií, starších knih, starších předmětů domácí potřeby. Uživatelé se při rozhovorech nad těmito pomůckami soustřeďují na staré vzpomínky, které jsou silnější než jejich krátkodobá paměť, vrací se v myšlenkách do doby, kdy byli 9

10 zdraví a šťastní. I tato terapie jim vrací sebedůvěru a současně umožňuje našim pracovníkům lépe porozumět nynějšímu chování uživatele. Ve spolupráci s uživatelem a jeho rodinou začínáme u některých uživatel pracovat na tzv. knize života, která zachycuje život uživatele od dětství, školu, rodinný život, zaměstnání a jiné pro uživatele významné události. Velmi pozitivně je všemi pracovníky na oddělení DUHA hodnocena spolupráce s rodinami uživatel. Již po šesti měsících fungování pracovníci oddělení DUHA hodnotí poskytovanou službu a vzájemné vztahy takto: Došlo ke zklidnění uživatel, je lepší komunikace s uživateli, uživatelé jsou veselejší a mají větší zájem o různé činnosti na oddělení, lépe se aktivizují, rodinní příslušníci sami vidí zlepšení na svých příbuzných, vzniká zde jedna velká rodina, společně slaví narozeniny. Menší prostory umožňují větší přehled o uživatelích, všem vyhovuje vybavení oddělení, jeho rozdělení na kuchyni, ložnice, obývací pokoj. Uživatelé se lépe v menším prostoru orientují, více se zapojují do aktivizačních činností, mají větší pocit bezpečí. Sociální péče na tomto oddělení se opírá o informace a zkušenosti získané pracovníky Domova v rámci projektu Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory.fungování oddělení ukázalo jak je důležité vzdělávání pracovníků v oblasti sociální péče, která je zaměřena na poskytování péče uživatelům s demencí. Znalosti získané v práci o tuto cílovou skupinu uživatel se dají využít i pro sociální službu domov pro seniory. Pro sociální službu domov se zvláštním režimem byl vypracován Dotazník spokojenosti uživatel a jejich rodin s poskytovanou službou. Účast v projektu byla přínosná i díky kvalitním lektorům s velkými znalostmi a zkušenostmi v péči o uživatele s demencí. Oceňujeme jejich snahu o předání maximálního množství nových odborných znalostí, které využíváme v každodenní praxi. Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace V říjnu jsme uspořádali Konferenci zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách zaměřenou na další vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb a ve zdravotnictví. Program konference byl zaměřen na problematiku demence, účastníkům byly předávány zkušenosti z práce s touto cílovou skupinou, celkem se konference účastnilo, včetně přednášejících, 80 zájemců. Již tradičně proběhl v zařízení v říjnu Týden sociálních služeb spojený s prodejem výrobků od uživatel. V letošním roce byl velký zájem návštěvníků zařízení o nově otevřené oddělení DUHA pro uživatele s demencí. Oddělení navštívili pracovníci neziskových organizací z regionu Veselsko, kteří poskytují terénní sociální služby. Rovněž jsme uspořádali schůzku s rodinami uživatel oddělení DUHA s cílem zhodnotit zda došlo ke zkvalitnění péče od doby zahájení provozu tohoto specializovaného oddělení. V listopadu proběhla v Domově výuka žáků 8. třídy základní školy M.Kudeříkové. Žáci byli seznámeni s pracovními pozicemi v zařízení, požadavky na vzdělání, osobnostními předpoklady, apod. Součástí výuky byla i prohlídka zařízení. V prosinci se ředitelka a vedoucí úseku soc. péče zúčastnily v Brně metodického dne společnosti APOKON - Asociace poradců a konzultantů vzdělávání ve zdravotnictví a sociálních službách. Na této schůzce byly prezentovány našimi pracovnicemi dvě přednášky a to na téma Způsobilost k právním úkonům osob s demencí a Reminiscenční terapie. 10

11 Vedoucí úseku sociální péče se v prosinci účastnila jako lektorka dvoudenního semináře Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním Karlovarského kraje. Zde prezentovala naše zkušenosti s novým oddělením pro uživatele s Alzheimerovou nebo jinou demencí. V únoru a říjnu jsme informovali o činnosti Domova v místním měsíčníku Strážničan a v prosinci v odborném časopise Sociální služby s celostátní působností Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů Během roku 2011 jsem obdrželi finanční dary v celkové výši ,- Kč a věcné dary ve výši 6000,- Kč. Část finančních prostředků byla použita na vybavení nového oddělení, vybavení koupelny, rehabilitační vozíky,částka ,- Kč byla určena na zakoupení zdravotnického materiálu. Řešení mimořádných událostí, při nichž byl ohrožen majetek, zdraví nebo život Dne byl potvrzen v našem zařízení výskyt rezistentních kmenů Staphylococcus aureus /MRSA/ u jednoho uživatele. Ve spolupráci s KHS JmK- pracoviště Hodonín byla přijata potřebná opatření. O této mimořádné události byl informován i zřizovatel. I.2. Sociální péče Kapacita zařízení Kapacita zařízení v roce 2011 byla Poskytovaná služba Domov pro seniory (DS): Poskytovaná služba Domov se zvláštním režimem (DZR): Počet uživatelů k DS DZR celkem 89 uživatelů 52 uživatelů 37 uživatelů celkem 88 uživatelů 37 uživatelů 51 uživatelů Využití obložnosti zařízení celkem 99,57 % DS 99,54% DZR 99,59% Počet příjmů DS DZR celkem 21 uživatelů 9 uživatelů 12 uživatelů Ukončení pobytu DS (8 uživatelů zemřelo a 1 uživatel přešel na druhou soc. službu) DZR (13 uživatelů zemřelo) celkem 22 uživatelů 9 uživatelů 13 uživatelů 11

12 Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů o soc. službu k Počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov pro seniory: Počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov se zvláštním režimem: 44 žadatelé. 45 žadatelů. Věková struktura uživatelů, průměrný věk uživatelů Věková struktura k Soc. služba Domov pro seniory: Věková struktura Počet uživatelů ve věku do 65 let 7 ve věku let 6 ve věku let 12 ve věku let 11 ve věku nad 95 let 1 Soc. služba Domov se zvláštním režimem: Věková struktura Počet uživatelů ve věku do 65 let 1 ve věku let 5 ve věku let 28 ve věku let 15 ve věku nad 95 let 2 Průměrný věk uživatelů DS DZR 80,8 let 78,7 let 82,9 let 12

13 Úroveň poskytovaných služeb - ubytování Pokoj Počet celkem na DS na DZR jednolůžkový (nadst.) jednolůžkový dvoulůžkový třílůžkový čtyřlůžkový pětilůžkový Počet pokojů celkem Všechny pokoje jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem, polohovacím lůžkem. Uživatelé si mohou vybavit pokoje vlastními drobnostmi, televizorem, radiopřijímačem atd. Další televizory jsou umístěny ve společenských místnostech. Na každé sociální službě je kuchyňka, kde si mohou uživatelé či jejich příbuzní uvařit kávu, připravit jednodušší jídlo apod. Sociální zařízení jsou společná na chodbě, tří a vícelůžkové pokoje mají umývadlo.úklid, praní a žehlení prádla zajišťujeme vlastními zaměstnanci. Úhrada za ubytování V roce 2011 se jednou zvyšovala úhrada za ubytování od Zvyšovalo se o 9,-Kč na den, tzn. o 270,-Kč měsíčně. Úhrada za ubytování od do Počet lůžek Úhrada za ubytování denně Úhrada za ubytování měsíčně v Kč v Kč jednolůžkový dvoulůžkový třílůžkový čtyř a vícelůžkový Úhrada za ubytování od Počet lůžek Úhrada za ubytování denně v Kč Úhrada za ubytování měsíčně v Kč jednolůžkový (nadst.) jednolůžkový dvoulůžkový třílůžkový čtyř a vícelůžkový

14 Úroveň poskytovaných služeb - stravování Stravování uživatelů je zabezpečováno vlastními zaměstnanci, šest kuchařů a vedoucí oddělení stravování. Celková kapacita kuchyně je 150 jídel denně. Z kuchyně je strava výtahem rozvážena na jednotlivá oddělení, kde je poskytována uživatelům buď ve společných jídelnách nebo na pokojích podle zdravotního stavu uživatel. Denně je připravováno jídlo v následující skladbě: - stravu racionální - dietu žlučníkovou - dietu diabetickou - dietu šetřící, lehce stravitelnou - dietu s omezením bílkovin Dle požadavků uživatelů je podávána i strava mixovaná. Uživatelům je umožněno i stravování formou výživných nápojů Nutridrink v závislosti na zdravotním stavu. Uživatelé mají stravu 4x - 5x denně dle svých diet. Uživatelé zapisují své připomínky do knihy přání a podnětů, účastní se jednání stravovací komise, která se koná 1 x za 6 týdnů.máme zájem na tom, aby se do jídelníčku dostávala jídla, na která jsou uživatelé zvyklí ze svých původních rodin. Náklady na stravování Norma spotřeby potravin: LEDEN 2011 Uživatelé počet celodenních jídel stravovací jednotka výrobní režie Kč celkem Kč % normální, dietní ,- 38,- 35, ,00 diabetická ,- 38,- 34, ,00 Zaměstnanci počet obědů , ,00 Ostatní - obědy doplňková činnost počet obědů dieta 3, , ,00 dieta , ,00 norma spotřeby potravin za leden ,00 14

15 Norma spotřeby potravin: ÚNOR - PROSINEC 2011 Uživatelé počet celodenních jídel stravovací jednotka výrobní režie Kč celkem Kč % normální, dietní ,- 41,- 37, ,00 diabetická ,- 41,- 35, ,00 Zaměstnanci počet obědů , ,00 Ostatní - obědy doplňková činnost počet obědů dieta 3, , ,00 dieta , ,00 norma spotřeby potravin za únor - prosinec ,00 Spotřeba potravin: 1 Uživatelé ,00 2. Zaměstnanci ,00 účet ,98 3. Doplňková činnost účet ,00 spotřeba potravin za rok celkem: ,98 Úhrada za stravu byla zvýšena od o 3,- Kč výrobní režie. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Ergoterapeutka ve spolupráci s vedoucí úseku sociální péče, sociálními pracovnicemi a dalšími pracovníky připravuje v rámci aktivizace uživatelů různé soutěže, společenské a kulturní akce přímo v zařízení i mimo něj. V zařízení se každoročně pořádají akce, které mají již několikaletou tradici. Naši uživatelé navštěvují každý rok akce mimo zařízení - folklorní slavnosti, strážnické vinobraní atd. Uživatelé obou sociálních služeb se v roce 2011 zúčastnili těchto akcí: Novoroční večírek - zpívání písniček (lidových, mariánských, mysliveckých a na přání uživatelů) při harmonice Sociální služba domov pro seniory (dále DS) počet účastníků 22, Sociální služba domov se zvláštním režimem(dále DZR) počet účastníků 27 15

16 Promítání filmu sledování dokumentárního filmu Cesta kolem světa, cestovalo se vlakem Orientexpres po známých památkách světa (DS počet účastníků 12, DZR - počet účastníků- 8) Reminiscenční terapie - prohlížení a vzpomínání nad starými fotografiemi zařízení a z kulturních akcí (DS - počet účastníků 12, DZR - počet účastníků 8) Fašaňk - vzpomínání na tradice spojené s masopustem, k této příležitosti se vyrobily i masky a k jídlu nechyběly Boží milosti, které si sami uživatelé den předem upekli. (DS- počet účastníků 10, DZR - počet účastníků 8) Fašaňková obchůzka - pracovníci převlečení do kostýmů obcházeli celé zařízení a společně s uživateli si zazpívali masopustní písně (DS - počet účastníků 36, DZR - počet účastníků 50) Módní přehlídka - módní přehlídka výrobků studentů ze střední oděvní školy (DS - počet účastníků 18, DZR - počet účastníků 19) Promítání filmu - promítání krátkých ukázek o různých zahraničních i místních zajímavostech (DS - počet účastníků 12, DZR - počet účastníků 9) Sportovní odpoledne - nedělní odpoledne plné soutěžení, her a zábavy (DS - počet účastníků 22, DZR- počet účastníků 23) Vystoupení zahraničních souborů v zámeckém parku - uživatelé se byli za doprovodu pracovníků podívat v zámeckém parku na generální zkoušku zahraničních souborů v rámci Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice (DS - počet účastníků 11, DZR - počet účastníků 7) Mariánská pouť - uživatelé se zúčastnili mariánské poutní mše, která se konala na prostranství před místním kostelem (DS - počet účastníků 5, DZR - počet účastníků 9) Koncert cimbálových muzik - v rámci slavnostního otevření oddělení DUHA se na nádvoří domova konal koncert tří cimbálových muzik, své umění předvedl i taneční soubor Demižón a ženský pěvecký sbor (DS - počet účastníků 26, DZR - počet účastníků 37) 16

17 Strážnické vinobraní - uživatelé se za doprovodu pracovníků zúčastnili kulturní akce na náměstí ve Strážnici, kde hrála dechová hudba a následně svůj program předvedly soubory z okolí (DS - počet účastníků 16, DZR - počet účastníků 15) Opékání špekáčků - tradiční opékání špekáčků na terase domova za doprovodu reprodukované hudby (DS - počet účastníků 25, DZR- počet účastníků 35) Marijánky - sváteční odpoledne zpříjemnil uživatelům ženský sbor Marijánky z Vacenovic, které zazpívaly písně s náboženským tématem a samozřejmě i lidové písničky. (DS - počet účastníků 8, DZR- počet účastníků 4) Mikulášská nadílka - pracovníci v převlecích procházeli zařízením a rozdávali uživatelům nadílku (DS počet účastníků 37, DZR - počet účastníků 50) Vánoční pásmo - vystoupení mladých koledníků ze Skalice, kteří přišli zazpívat koledy a zarecitovat básničky s tématikou Vánoc (DS počet účastníků 12, DZR - počet účastníků 23) Živý betlém - koledníci z místního Spolku nám přišli do zařízení zahrát vánoční pásmo o narození Ježíška (DS- počet účastníků 32, DZR - počet účastníků 48) Přehled aktivizačních akcí: leden pečení z listového těsta, muzikoterapie, výroba masek na Fašaňk, výroba přání k narozeninám uživatelům, odstrojování a úklid vánočních stromků a ozdob únor procvičování paměti formou hry, skupinové předčítání, příprava jednohubek, práce s modelovací hlínou, omalovánkou, výroba ručně šitých hraček, výsev letniček do truhlíků březen pečení z listového těsta, reminiscenční terapie, módní přehlídka, výroba velikonočních kraslic, práce s přírodním materiálem, papírem, pobyt a práce na zahradě duben - setí obilí pro dekorace, pečení z perníkového těsta, zdobení perníků, předčítání, výroba velikonočních ozdob, výroba čarodějnic, výroba pomlázky, zahradničení, výstava kraslic květen - promítání filmu, biblioterapie, sázení muškátů, výroba jednohubek, ruční práce, tkaní koberečků, společenské hry červen - výroba kompotu z rebarbory, sportovní den, reminiscenční terapie, účast na kulturní akci ve městě, drátkování, práce s vlnou, úprava zahrady, procvičování paměti červenec - předčítání, práce s vlnou, modelovací hlínou a přírodním materiálem, skládání papírových skládaček, pobyt na zahradě, hra společenských her srpen - výroba letní čalamády, vycházky po okolí zařízení, soutěž v míčových hrách, práce s přírodninami, práce s vlnou, zahradničení, společenské hry, předčítání září - benefiční koncert, Strážnické vinobraní, pečení z listového těsta, vaření kompotu, práce s přírodním materiálem, rozvoj motoriky, úklid zahrady, předčítání, reminiscenční terapie 17

18 říjen - den otevřených dveří, výroba jednohubek, promítání videa, práce s přírodním materiálem, těstem, pobyt na zahradě, zahradničení listopad - reminiscenční terapie, pečení brambůrek, pečení z listového těsta, výroba adventních věnců, vánočních ozdob z přírodnin, četba knih, společenské hry, podzimní práce na zahradě prosinec - pečení perníků, zdobení perníků, reminiscenční terapie, pečení z lineckého těsta, výroba svícnů, přáníček, cvičení pro radost, poslech koled, výzdoba interiéru domova Mimo výše uvedených společných aktivizačních činností každá sociální služba provádí aktivizace samostatně, většinou o víkendech. Sociální služba domov pro seniory se zaměřuje zejména na společenské hry, promítání DVD, zpívání, procvičování paměti, hra s míčem, zpěv s harmonikou, prohlížení fotografií, sledování bohoslužby, poslech dechovky, setkání s dalšími uživateli domova na zahradě. Těchto aktivit se účastní v průměru 15 uživatel. Sociální služba Domov se zvláštním režimem využívá pro aktivizace poslech mše svaté, sledování společenských událostí v televizi, zpěv při harmonice, společenské hry, hry s míčem, taneční terapie, promítání DVD, prohlížení fotografií. Oddělení DUHA se při své práci s uživateli zaměřuje na výtvarnou činnost, pečení, žehlení, sledování společenských událostí v televizi (svatba, pohřeb, mše), poslech rádia, míčové hry, cvičení, reminiscenční terapie - povídání o aktuálním dění, společenské hry, příprava jednoduchých jídel, zpěv, společná oslava narozenin, procvičování paměti. Za pěkného počasí je od dubna do října využívána k setkávání uživatel a jejich aktivizacím zahrada, na kterou jsou vyvážena i lůžka s ležícími uživateli. Pro zpříjemnění dochází občas zahrát na zahradu uživatelům harmonikář. 18

19 1.3. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče Zdravotní péči v Domově pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, zajišťuje praktická lékařka MUDr. Jana Knotková. Dochází do zařízení 2x týdně v rozsahu 3 4 hod. dle zájmu a potřeb uživatelů. Ordinace probíhá v pondělí v odpoledních hodinách 13,00 15,00 hod. a ve čtvrtek ráno od 8 hod. do 11 hod. Předpisy léků zajišťuje praktická lékařka a lékaři specialisté, kteří jsou oprávněni předepisovat příslušné skupiny léků. Předpisy poukazů na pomůcky a inkontinentní pomůcky předepisuje praktická lékařka podle preskripce stanovené zdravotními pojišťovnami. Mimo ordinační dobu zajišťuje lékařskou péči RZS. Další lékaři, kteří pravidelně poskytují odbornou péči našim uživatelům: MUDr. Grossmann diabetolog 1x měsíčně. MUDr. Pálenský psychiatr - dochází do zařízení 1x měsíčně. MUDr. Odrazil internista 1x měsíčně. MUDr. Hudečková neurolog návštěvy v neurologické ambulanci dle objednání pacientů. MUDr. Kaňáková, MUDr. Hořáková, MUDr. Karas jsou stomatologové, kteří poskytují nepravidelnou péči, na požádání dle potřeb a přání uživatelů. Jsme závislí na bezbariérovém přístupu do některých ordinací a ochotě stomatologa přijmout nového pacienta. MUDr. Plesníková - oční lékařka ordinuje ve Strážnici na zdravotním středisku 2 x týdně (Út. + Čt.) a návštěvy probíhají po předchozí domluvě, při převozu našich uživatelů k vyšetření spolupracujeme s Charitou Strážnice. Další odborná péče u jiných specialistů je zajišťována na poliklinice ve Veselí nad Moravou a v nemocnici Hodonín, Kyjov dle spádové odborné ambulance. Pro sluchově postižené uživatele zajišťuje zařízení službu výměny baterií, nastavení naslouchadel, poradenský servis a jednoduché opravy sluchadel prostřednictvím Poradenského centra ve Veselí nad Moravou. Jeho zástupce dochází do našeho zařízení pravidelně 1x měsíčně. V rámci poskytované zdravotní péče /odbornost 913/ vykazujeme zdravotnické výkony šesti zdravotním pojišťovnám. 19

20 Tržby od zdravotních pojišťoven 20

21 Problematika dekubitů, prevence Uživatelé s indexem do 10 podle škály Nortonové, mají polohovací lůžka vybavena polohovacími polštáři, podložkami na podkládání nohou, zad, věnečky na podložení hýždí nebo pod paty. Jsou používány polohovací pomůcky pro bazální stimulaci. Jako prevenci dekubitů máme vypracovaný plán prevence dekubitů, uživatele polohujeme podle polohovacích hodin (přes den po 2 hodinách, v noci po 4 hodinách) a vedeme záznamy o polohování s podpisem odpovědného pracovníka. V zařízení používáme 16 aktivních antidekubitních matrací, které vkládáme do lůžka uživatelů nejvíce ohrožených vznikem dekubitů. Všechna lůžka jsou vybavena pasivní antidekubitní matrací. Dále používáme v prevenci proleženin a opruzenin ochranné mycí pěny, ochranné krémy a oleje pečující o namáhanou pokožku. Asi u dvaceti imobilních uživatelů je potřeba provádět polohování, avšak výskyt dekubitů je nízký. V zařízení léčíme tři až čtyři dekubity ročně maximálně do IV. stupně a o velikosti do 4-5 cm2. Převážnou část péče o ránu tvoří bércové vředy, defekty vzniklé v důsledku špatného prokrvení končetin a defekty způsobené poškozením křehké pokožky uživatelů. Převazy provádíme podle ordinace ošetřujícího lékaře, chirurga, lékaře ambulance chronických ran nebo kožní lékařky. Dekubity a chronické rány ošetřujeme dle ordinace lékaře také způsobem tzv. vlhké terapie - např. TENDER-WET 24, HYDROSORB, HYDROSORB gel, FLAMIGEL, dále GRASOLIND, ATRAUMAN, ATRAUMAN AG.,BRAUNOVIDON SORBALGON, PERMAFOAM. Tato terapie se nám velmi osvědčila a přinesla úlevu pro naše uživatele, protože podstatně zkrátila dobu léčení defektu. Pro lepší a snadnější hojení dekubitů, přidáváme k běžné stravě výroby obsahující zvýšené množství proteinů například Cubitan. Podávání tohoto produktu značně napomáhá hojení ran. U všech převazů ran a dekubitů vedeme převazové karty a záznamy o převazu v ošetřovatelské dokumentaci. Provádíme také fotodokumentaci ran a dekubitů.. Rehabilitace Rehabilitační péči indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) rehabilitační pracovnice s nimi konzultuje při kontrolách efekt rehabilitační péče v ambulancích. Rehabilitační pracovnice předkládá vedoucí úseku zdravotní péče plán skupinové rehabilitační péče na následující rok. Vybavenost rehabilitačními přístroji a pomůckami: Přístroj Endomet Parafínová lázeň Rašelinové polštářky Perličková koupel na dolní končetiny Rotoped Chodítka Vysoké chodítko na nácvik chůze Rehabilitační vozíky Velké míče na posilování zádového svalstva Míčky na posilování prstů Pružné gumové pásy na posilování velkých svalů Crossový trenažér Biolampa 21

22 Masáže Byly prováděny dle ordinace lékaře nebo podle přání a potíží uživatelů - bederní páteř, krční páteř, dlaň ruky, paže, křížové oblasti i celková masáž zad a dolních končetin, plosek rukou cca 15min. Biolampa Aplikace po dobu 15 minut na kolenní klouby, kožní defekty, při bolesti zubů, uší apod. Endomet Aplikace po dobu 20 minut, podle individuálních potřeb a ordinace lékaře. Dechová cvičení Probíhají pravidelně 2 x týdně (Út + Čt) - vždy cca uživatelů, při skupinové LTV. Skupinová LTV Probíhá pravidelně 2 x týdně (Út + Čt) - vždy cca uživatelů, posilování zádového svalstva, paží, dolních končetin, kondiční cvičení při zpěvu, případně při hudbě. Trénink kognitivních funkcí skupinový Trénink kognitivních funkcí individuální 436 x 60 x 55 x 400 x 700 x 360 x 68 x Individuální cvičení LTV Nácvik chůze, stoje, sedu Posilování DK, HK Pasivní, aktivní cvičení na lůžku, protahování zkrácených svalů, otáčení na lůžku Nácvik sebeobsluhy při běžných denních činnostech Nácvik sebeobsluhy při oblékání, svlékání Nácvik chůze po schodech Nácvik chůze v terénu Nácvik a edukace používání invalidního vozíku Nácvik stoje a chůze s rehabilitační pomůckou Nácvik stereotypů (bederní pás) Nácvik stereotypů Nácvik adaptability Somatická stimulace Vestibulární stimulace Vibrační stimulace Masáž stimulující dýchání 357 x 200 x 592 x 280 x 210 x 10 x 43 x 45 x 178 x 6 x 300 x 24 x 20 x 20 x 25 x 30 x Zdatnějšími uživateli jsou pravidelně využívány i rehabilitační pomůcky jako rotoped a crossový trenažér. Rehabilitační péči využívá průměrně 60 % uživatelů z toho asi 20 % pravidelně, ostatní nepravidelně podle ordinace lékaře. 22

23 Restriktivní opatření Při použití opatření omezujících pohyb se jedná o postup, který závažným způsobem omezuje základní práva uživatele.v našem zařízení předcházíme situacím, ve kterých je nezbytné použít opatření omezující pohyb osob. Nepoužíváme pro zklidnění agresivních uživatelů žádné mechanické prostředky. Používáme pouze postranice na lůžku u neklidných uživatelů na základě ordinace lékaře jako prevenci pádů o těchto opatřeních je vedena evidence v ošetřovatelské a zdravotnické dokumentaci. V roce 2011 nebyla při poskytování sociální služby použita restriktivní opatření. Personál v přímé péči o uživatele používá preventivní opatření, aby byly eliminovány agresivní projevy u uživatelů. Při prevenci problémového chování používáme následující metody: - aktivní naslouchání, - slovní zklidnění, - odreagování, - odvrácení pozornosti, - rozptýlení, - aktivní vyhledávání potřeb uživatelů, - poskytování sociální služby podle potřeb a přání uživatelů. Pro záznam o restriktivním opatření slouží v našem zařízení tiskopis a vede se sešit evidence o jejich případném použití. II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2011 Kategorie počet zaměstnanců k změna počtu zaměstnanců přírůstky Úbytky tabulka č.2 evidenční počet zaměstnan ců k ředitel 1 1 účetní 1 1 mzdový účetní, personalista 1 1 technický pracovník 1 1 administrativní pracovník 0 0 ostatní 0 0 THP celkem všeobecná sestra zdravotnický asistent (praktická sestra) 0 0 nutriční terapeut

24 fyzioterapeut 0 0 ergoterapeut 0 0 masér 0 0 ošetřovatel 0 0 sanitář 0 0 zdravotničtí pracovníci celkem vychovatel 0 0 pedagogičtí pracovníci celkem pracovník v sociálních službách - přímá obslužná činnost pracovník v sociálních službách - (aktivizační,pomocné výchovné činnosti) 1 1 pracovník v sociálních službách - osobní asistence 0 0 pracovník v sociálních službách - pečovatelská činnost 0 0 sociální pracovník 2 2 pracovníci sociální péče celkem kuchař 4 4 pomocný kuchař provozář 1 1 pradlena krejčí 0 0 uklizečka údržbář řidič 0 0 údržbář 0 0 skladník 1 1 vrátný provozní zaměstnanci celkem CELKEM zaměstnanci Zdůvodnění odchylky od plánovaného počtu pracovníků: 1. Zdravotničtí pracovníci V kategorii fyzioterapeut vykazujeme žádného pracovníka, na rozdíl od plánovaného počtu na rok 2011, kde uvádíme jednoho pracovníka. Po celý rok se nám nepodařilo obsadit toto místo, z důvodu nedostatku pracovníků v této kategorii na trhu práce. Místo funkce fyzioterapeuta jsme dočasně přijali pracovníka sociální péče - obslužná. 2. Pracovníci sociální péče V kategorii pracovník sociální péče obslužná uvádíme čtyři přírůstky a jeden úbytek. Tři přírůstky jsou pracovníci, kteří byli přijati na nově vzniklé pracovní místa, v souladu se schváleným počtem zaměstnanců pro rok Další jeden přírůstek je dočasně přijatý pracovník sociální péče obslužná za neobsazené místo fyzioterapeuta. 24

25 zdravotničtí zaměstnanci pracovníci v sociálních službách Jeden úbytek značí ukončení pracovního poměru výpovědí, pro pozbytí dlouhodobé způsobilosti konat dosavadní práci vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a odchod do invalidního důchodu 2.stupně u p. L. Haraštové. 3. Provozní zaměstnanci V kategorii pomocný kuchař vykazujeme dva přírůstky a dva úbytky. Jedná se o postupné přijetí dvou pracovnic na jednu pozici pomocné kuchařky jako zástup za dlouhodobou nemoc p. Z. Novákové a následně ukončení jejich zástupů po skončení této nemoci. V kategorii pradlen uvádíme pouze jeden úbytek, ukončení pracovního poměru, který řešil zástup za dlouhodobou nemoc p. M. Šárníkové a pokračoval z loňského roku. V kategorii uklizeček jsme přijali p. M. Fantovou jeden přírůstek, na uvolněné místo po p. B. Novákové, která ukončila pracovní poměr dohodou a odešla do starobního důchodu jeden úbytek. V kategorii vrátný uvádíme jeden přírůstek a jeden úbytek, tj. přijetí jednoho pracovníka do pracovního poměru po dobu čerpání řádné dovolené u všech vrátných. II. Plnění úkolů v personální oblasti Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období tabulka č.3 struktura zaměstnanců průměrná platová třída průměrný stupeň průměrný plat A. služby sociální PSS - obslužná péče 5 9, PSS - pomocná výchovná, aktivizační činnost 7 11, PSS - osobní asistence 0 PSS - pečovatelská činnost 0 sociální pracovník 8,5 4, B. služby pedagogické vychovatelé 0 C. služby zdravotnické sanitáři 0 maséři 0 ošetřovatelé 0 zdravotničtí asistenti 0 všeobecné sestry 10 10, nutriční terapeuti 0 25

26 fyzioterapeuti 0 ergoterapeuté 0 D. ostatní hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci 10 9, zaměstnanci převážně manuálně pracující 3,3 10, PRŮMĚR celkem 5,9 9, Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Zaměstnavatel dbá na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců a na dodržování právních a bezpečnostních předpisů. Své zaměstnance pravidelně proškoluje a dodržování bezpečnostních předpisů kontroluje. V roce 2011 jsme neměli žádný pracovní úraz. Pracovní neschopnost dle funkcí Technickohospodářští pracovníci: počet kalendářních dnů % pracovní neschopnost evidence PN hrazené z rozpočtu kalend. dny Pracovní neschopnost nad 21 dní Pracovníci soc. péče: obslužná péče 489 2, výchova prací 12 0, sociální pracovnice Zdrav. pracovníci: všeobecné sestry 442 1, fyzioterapeut Zaměstn. převážně man. pracující: uklizečky 21 0, kuchaři 160 0, skladnice 84 0, pradleny 37 0, vrátní Celkem: ,

27 Rozbor výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí Zvláštní příplatek dle 8 nař. vlády 564/2006 Sb., příloha č.4 skup. I.: všeobecná sestra ,- Kč / měs. pracovník sociální péče (obslužná péče) ,- Kč / měs. vrátný telefonista , ,- Kč/ měs. Zvláštní příplatek dle 8 nař.vlády č.564/2006 Sb., příloha č.4 skup.ii. všeobecná sestra ,- Kč / měs. fyzioterapeut ,- Kč / měs. pracovník sociální péče (obslužná péče) ,- Kč / měs. Příplatek za vedení dle ust. 124 zák.č. 262/2066 Sb. ředitelka IV. stupeň řízení ved.úseku sociál.péče-vš.sestra I. stupeň řízení ved.úseku zdrav.péče-vš.sestra I. stupeň řízení vedoucí provozního úseku II. stupeň řízení vedoucí oddělení stravování I. stupeň řízení Práce přesčas V roce 2011 jsme proplatili 13,8 hodin přesčasové práce v celkové částce 1.164,- Kč. V pracovní kategorii pradlena 5,8 hodiny z důvodu skončení pracovního poměru na zástup za nemoc.v pracovní kategorii pomocná kuchařka jsme proplatili 8 hodin, taktéž z důvodu skončení pracovního poměru na zástup za nemoc. Vzdělávání zaměstnanců Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků absolvované akce měsíc typ vzdělávání název vzdělávání účast leden akreditovaný kurz Úvod do supervize 5x všeobecná sestra, vedoucí úseku soc. péče březen školící akce Komunikace s klienty s vybranými diagnózami 1x všeobecná sestra 27

28 duben školící akce Komunikace s problémovými typy klientů 7x všeobecná sestra, vedoucí úseku soc. péče, vedoucí úseku zdr. péče konference Kvalita v sociálních službách vedoucí úseku soc. péče školící akce Řešení problémových a konfliktních situací v pracovní praxi září konference Cesta k modernímu ošetřovatelství říjen listopad školící akce školící akce akreditovaný kurz akreditovaný kurz školící akce ostatní vzdělávání ostatní vzdělávání Konference zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách Alternativní metody komunikace se seniory Životní příběh získávání informací o životě uživatelů s demencí v procesu individuálního poskytování služby Budování a vedení týmu Image pracovníka sociální služby Rehabilitační ošetřovatelství Rehabilitační ošetřovatelství 7x všeobecná sestra, vedoucí úseku zdr. péče vedoucí úseku soc. péče, vedoucí úseku zdr. péče 7x všeobecná sestra, vedoucí úseku zdr. péče, vedoucí úseku soc. péče 2x všeobecná sestra, vedoucí úseku soc. péče vedoucí úseku soc. péče vedoucí úseku zdr. péče, vedoucí úseku soc. péče 1x všeobecná sestra, vedoucí úseku zdr. péče 1x všeobecná sestra 1x všeobecná sestra Vzdělávání pracovníků v sociálních službách Dle 111 zákona č. 108/2006 o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečujeme sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách další vzdělávání, kterými si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok. V letošním roce všichni naši zaměstnanci splnili tuto vzdělávací povinnost v daném rozsahu účastí v akreditovaných kurzech, školících akcích, konferencích a stáži. Absolvované akce pracovníků v sociálních službách měsíc typ vzdělávání název vzdělávání účast únor březen akreditovaný kurz školící akce Úvod do supervize Současná právní úprava dědického práva v ČR 13x pracovník sociální péčeobslužná, 1x pracovník sociální péče-výchovná, 1x sociální pracovnice, 1x provozní zaměstnanec 1x sociální pracovnice 28

29 akreditovaný kurz školící akce akreditovaný kurz školící akce Komunikace s klienty s vybranými diagnózami Komunikace s problémovými typy klientů Opatrovnictví Screening pacienta s kognitivní poruchou 1x pracovník sociální péčeobslužná 21x pracovník sociální péčeobslužná, 2x sociální pracovnice, 1x provozní zaměstnanec, ředitelka ředitelka ředitelka konference Kvalita v sociálních službách ředitelka duben akreditovaný kurz Řešení problémových a konfliktních situací v pracovní praxi 23x pracovník sociální péčeobslužná, 1x pracovník sociální péče-výchovná, 2x sociální pracovnice, vedoucí stravování akreditovaný kurz Tanec pro seniory 1x pracovník sociální péčeobslužná školící akce Seminář o poskytování první pomoci 1x pracovník sociální péčeobslužná září akreditovaný kurz Individuální přístup k uživatelům v rezidenčních zařízeních 4x pracovník sociální péčeobslužná akreditovaný kurz Životní příběh získávání informací o životě uživatelů s demencí v procesu individuálního poskytování služby 9x pracovník sociální péčeobslužná, 2x sociální pracovnice říjen akreditovaný kurz akreditovaný kurz školící akce Tanec pro lidi s demencí Sociální služby - aktuality a praxe - sociální reforma Konference zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách 1x pracovník sociální péčeobslužná ředitelka 10x pracovník sociální péčeobslužná, 1x pracovník sociální péče-výchovná, 2x sociální pracovnice školící akce Alternativní metody komunikace se seniory 13x pracovník sociální péčeobslužná, 1x pracovník sociální péče-výchovná, 2x sociální pracovnice, ředitelka listopad prosinec akreditovaný kurz akreditovaný kurz akreditovaný kurz Komunikační dovednosti klíčového pracovníka s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou Budování a vedení týmu Sociální služby - aktuality a praxe 20x pracovník sociální péčeobslužná, 1x pracovník sociální péče-výchovná, 1x sociální pracovnice 2x sociální pracovnice, ředitelka, vedoucí stravování 2x sociální pracovnice 29

30 Doplnění kvalifikace Absolvování kvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách dva pracovníci sociální péče obslužná Ostatní školení a semináře měsíc název vzdělávání účast únor Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání mzdová a personální účetní Novinky v účetnictví příspěvkových organizací v r hlavní účetní březen Hygienické požadavky ve stravovacích službách 3 pracovníci kuchyně Hygienické požadavky ve stravovacích službách 4 pracovníci kuchyně duben Zákoník práce mzdová a personální účetní květen Odborný kurz ústavního stravování vedoucí stravování září říjen listopad prosinec Změny zákona o důchodovém pojištění, změny od a Závěr roku v účetnictví příspěvkových organizací Archivní a spisová služba Vedení personální agendy a odměňování Nakládání s odpady ze zdravotnického zařízení a zařízení sociální péče Seminář Mzdy mzdový program Avensio Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti a příprava na roční zúčtování 2011 mzdová a personální účetní hlavní účetní skladnice mzdová a personální účetní vedoucí provozního úseku mzdová a personální účetní mzdová a personální účetní Odborné stáže Prosinec - jednodenní odborná stáž v zařízení S centrum Hodonín, příspěvková organizace účast - 1 pracovník sociální péče-obslužná Supervize V roce 2011 proběhly v našem zařízení celkem 3 supervizní setkání, kterých se účastnilo celkem 53 pracovníků. Rozhodnutí zda se pracovník účastní supervize, je pouze na něm. Náklady na vzdělávání Akreditované kurzy Školící akce Konference Ostatní vzdělávání ,- Kč ,- Kč 1 400,- Kč ,- Kč 30

31 Stáže (zdarma) Supervize Náklady celkem 0,- Kč ,- Kč ,- Kč Plány vzdělávání Na základě hodnocení pracovníků, které probíhá v únoru, je vypracován plán vzdělávání, který je během roku sledován a doplňován personalistkou. Plán je vypracován pro všechny úseky. Vyhodnocení plánů vzdělávání probíhá následující rok v rámci hodnocení zaměstnanců. Při vytváření plánu se vychází z potřeb zaměstnanců i zaměstnavatele. Cílem je zabezpečit minimálně 24 hodin vzdělávání pracovníků v sociálních službách tak, aby tento počet školení proběhl přímo v zařízení, a tím se snížily náklady na školení.v roce 2011 byly využity všechny možnosti dané zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedna pracovnice absolvovala stáž v jiném zařízení.všichni pracovníci splnili počty vzdělávání dané zákonem Vzdělávací projekty Domov pro seniory Strážnice pokračoval i v roce 2011 v projektu Jihomoravského kraje Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory. Realizátorem projektu je Katedra řízení a supervize v sociálních službách a organizací UK FHS, Česká alzheimerovská společnost a Gerontologické centrum Praha 8. Během roku 2011 se uskutečnily v rámci tohoto projektu vzdělávací semináře na téma diagnostikování paměti, životní příběh a vztahová péče. Pokračovala taneční terapie pod dohledem baletního mistra Velety, pracovnice Domova získala prostřednictvím projektu certifikát k taneční terapii. Dvě pracovnice zařízení pokračovaly ve vzdělávání s cílem rozvoje lektorských a konzultačních dovedností. Proběhl rovněž seminář k tvorbě rozvojových plánů zařízení pro roky

32 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace hospodařil v roce 2011 s příspěvkem na provoz z rozpočtu Jihomoravského kraje, s dotací z MPSV, s vlastními příjmy získanými při své činnosti v oblasti sociálních služeb, poskytnutými dary a příjmy z doplňkové činnosti. III.1. Výnosy Podrobný rozpis všech výnosů Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek: Ve zvýšení výnosů oproti roku 2010 se promítlo navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven +327 tis. Kč, navýšení úhrad od uživatelů a získání vyšších doplatků od rodin uživatelů. účet 601 tržby za vlastní výrobky Tržby za vlastní výrobky jsou tržby z prodeje výrobků z činnosti uživatelů v ergoterapii, prezentovaných při Dnu otevřených dveří Kč účet 602 tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje služeb jsou z hlavní činnosti úhrady za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby, za zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven, odebrané obědy pro zaměstnance, fakultativní služby a doplňkové činnosti tržby za odebrané obědy především Charitou Strážnice, pořádání konferencí. účet tržby z prodeje služeb celkem účet tržby z prodeje služeb celkem ,13 hlavní činnost: tržby za odebrané obědy z kuchyně pro zaměstnance , tržby z úhrad za ubytování , tržby poskytování stravy , tržby za poskytnuté soc.služby , za poskytnutí fakultativních služeb , za zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven ,13 32

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 www.dsstraznice.cz Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 www.domovjedli.cz

Více

Slovo úvodem. Váţené dámy, váţení pánové,

Slovo úvodem. Váţené dámy, váţení pánové, Slovo úvodem Váţené dámy, váţení pánové, v roce 2010 jsme se v příspěvkové organizaci Domov pro seniory Stráţnice soustředili zejména na oblast vzdělávání zaměstnanců, další zkvalitňování péče a účelné

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 www.domovjedli.cz

Více

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46 Obsah: Slovo úvodem 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.. 5 1.Sociální péče... 5 a) kapacita zařízení, počet klientů.. 5 b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu... 5 c) počet

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva za rok 2010 www.domovjedli.cz Základní informace

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern Domov důchodců

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern Domov důchodců

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 , Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Název organizace: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Sídlo: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ organizace: 45671702 Číslo účtu: 29537-741/0100 Telefon/fax:

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon Email

Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon Email Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon 318 427 458, 736 611 680 Email sanco.kancelar@seznam.cz www.sanco-pb.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MÚSS KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ V ROCE 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MÚSS KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ V ROCE 2007 GE Money Bank Klášterec nad Ohří, č.ú.: 3301305784/0600 e-mail: mussklno@quick.cz IČO: 650 82 125 tel., fax: 474 375 414 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MÚSS KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ V ROCE 2007 Věra Bobisudová ředitelka

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách Ing. Martina Čuhajová Proč je HARTMANN partnerem projektu? Hartmann Rico, a.s. nabízí kvalitní výrobky, služby a různá řešení zeefektivňující

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 , Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Název organizace: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Sídlo: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ organizace: 45671702 Číslo účtu: 29537-741/0100 Telefon/fax:

Více

IX / Personální a organizační zajištění registrovaných sociálních služeb X / Profesní rozvoj zaměstnanců

IX / Personální a organizační zajištění registrovaných sociálních služeb X / Profesní rozvoj zaměstnanců STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost)

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Cítíte se osaměle? Váš zdravotní stav Vám znemožňuje se o sebe dobře postarat? Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Potřebujete zajistit teplé jídlo? Potřebujete

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP)

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Informace pro zájemce o služby Domova důchodců Pohoda. Zřizovatel: Adresa domova: WEB: Telefon: Město Turnov Domov důchodců Pohoda 28. října 812 511 01 Turnov www.zsst.cz

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r. 2014. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r. 2014. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za období r. 2014 Název organizace: Sídlo organizace: Zřizovatel: Sídlo zřizovatele: Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Americká

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 1 Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociálních služeb Milíčeves 2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK A INFORMACE PRO VEŘEJNOST... 3 1.1 CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2007... 3 1.2 POSLÁNÍ... 4 1.3 NAŠE

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov pro seniory Co je domov pro seniory Posláním domova pro seniory je poskytovat

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 1 Výroční zpráva za rok 2006 Ústav sociálních služeb Milíčeves 2 Obsah výroční zprávy: 1. Veřejný závazek a informace pro veřejnost Poslání Cílová skupina Principy poskytovaných služeb Cíle zařízení Základní

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 1 Výroční zpráva za rok 2008 Ústav sociálních služeb Milíčeves 2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK A INFORMACE PRO VEŘEJNOST... 3 1.1 CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2008... 3 1.2 POSLÁNÍ... 5 1.3 NAŠE

Více

Domácí řád stručně 1. Aktualizace

Domácí řád stručně 1. Aktualizace Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře příspěvková organizace Alejní 375/22, 747 21 Kravaře Domácí řád stručně 1. Aktualizace 1. Naše poslání: - Chceme, abyste u nás mohli prožít klidné a důstojné stáří.

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY OBSAH 1. Úvodní slovo paní ředitelky 2. Profil organizace 3. Organizační struktura 4. Struktura uživatelů 5. Jak šel čas na Terasách v roce 2013 6. Naše cíle

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová.

Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová. Výroční zpráva Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny za rok 9 Louny, únor 1 Ing. Libuše Machillová ředitelka 1 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace: Sídlo organizace: zřizovatel: Městská

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2013 Obsah: 1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZAČNÍ

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Český Brod 24.2.2014 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Sociální služby Lanškroun Domov pro seniory Odlehčovací služby Vážení, Předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Domova pro seniory a Odlehčovací

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012-Domov důchodců Proseč u Pošné, p.o. Stránka 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. platný od 2.4.2013. I. Základní ustanovení. Úhlavou, příspěvková organizace. II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. platný od 2.4.2013. I. Základní ustanovení. Úhlavou, příspěvková organizace. II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 2.4.2013 I. Základní ustanovení Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení 27 zákona

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Slavkov u Brna. Domov s úsměvem. Centrum celostní péče nejen o dialyzované. Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov

Slavkov u Brna. Domov s úsměvem. Centrum celostní péče nejen o dialyzované. Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov Slavkov u Brna Domov s úsměvem Centrum celostní péče nejen o dialyzované Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov DŮSTOJNÉ STÁŘÍ znamená víc než jen zdravotní péči Poskytujeme komplexní

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více