VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov IČO: , bank.spoj: ČSOB Opava /0300 Tel: , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2008/09 ZŠ Opava-Komárov MŠ Opava-Komárov MŠ Opava-Podvihov MŠ Nové Sedlice Komárov Podvihov N.Sedlice 1

2 Část I. Základní údaje o škole Název školy: ZŠ a MŠ OPAVA-KOMÁROV, příspěvková organizace Adresa školy: U Školy 1, Opava 9, IČ školy: Telefonní kontakt: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Vedoucí učitelky MŠ: Vedoucí vychovatelka ŠD: Složení školské rady: Charakteristika školy: Statutární město Opava Mgr.Tomáš Weicht Bc.Eva Murová Bc.Eva Murová Vlasta Grabovská Jana Popková Marcela Lehnertová Daniel Žídek Bc. Eva Murová Kamil Beinhauer ZŠ Opava-Komárov ŠD Opava - Komárov MŠ Opava-Komárov MŠ Opava-Podvihov MŠ Nové Sedlice Výdejny stravy při MŠ a ZŠ Jsme škola s právní subjektivitou. Zřizovatelem školy je Statutární město Opava, jehož prodlouženou rukou je Úřad městské části Opava-Komárov. Velmi dobře spolupracuje organizace také s Obecním úřadem Nové Sedlice, který v materiální oblasti zřizuje svou MŠ v Nových Sedlicích, která je odloučeným pracovištěm. Naše organizace je členitá a skládá se z několika pracovišť: ZŠ Opava-Komárov, ŠD při ZŠ 2

3 Opava-Komárov-odkaz, MŠ Opava-Komárov, MŠ Opava-Podvihov, MŠ Nové Sedlice-odkaz. Součástí těchto pracovišť jsou také výdejny stravy. ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA Základní škola se nachází uprostřed obce Opava-Komárov, obec je městskou částí města Opavy s dostupností MHD, autobusové dopravy a vlaku. Jsme škola rodinného typu s maximální kapacitou 100 žáků, máme 5 ročníků v 5 třídách. Na naší škole pracuje celkem 11 zaměstnanců z toho 8 pedagogických. Součástí ZŠ je školní družina se dvěma odděleními a max. kapacitou 50 žáků, v ŠD pracují dvě vychovatelky, budova ŠD je vzdálena 100 m od budovy ZŠ. Škola je slušně materiálně zabezpečena: keramická dílna, počítačová učebna s 10 PC připojených k internetu, scannerem a kopírkou třídy vybavené barevným nábytkem a lavicemi, TV, videorekordéry a magnetofony s CD v jedné ze tříd je minihudebna s klavírem, varhanami a Orffovými nástroji, jídelna s výdejnou stravy. Internetem jsou připojeny také všechny třídy, kde počítač slouží k práci žákům a vyučujícímu v dané třídě. Pro akce, projekty a prezentace jsme vybaveni dataprojektorem, notebookem, digitálním fotoaparátem a plátnem. Ve dvou třídách jsou nově instalovány interaktivní tabule s vizualizérem. Společně s technikou jsme pro potřeby vlastivědy, přírodovědy a prvouky doplnili kabinet pomůcek tematickými DVD, VHS apod. K odpočinku dětí slouží školní zahrada s průlezkami, brankami na fotbal a basketbalovými koši. Hřiště je monitorováno kamerovým systémem a pod dohledem správce hřiště. Nevýhodou je vzdálená tělocvična, která není majetkem školy (pronájem), proto se v zimních měsících věnujeme běžeckému lyžování - učitelé 3

4 absolvovali kurz Instruktor lyžování. V naší škole se snažíme vyučovat moderními formami - ve skupinách, žáci pracují na počítačích, diskutují o učivu, mají k dispozici školní příruční knihovnu s encyklopediemi. Žáky hodnotíme škálou známek 1-5 a ve vlastním školním programu jsme zavedli slovní hodnocení výchovných předmětů. Péči o žáky s poruchami učení zajišťují dvě dyslektické asistentky, žákům se SPUCH a žáků se somatickými poruchami je věnována individuální péče ve vyučování, žáci se bez větších problémů zařazují do školního kolektivu. Na škole pracují 4 učitelé dyslektičtí asistenti. Poskytujeme služby logopeda a psychologa. Nosnými školními vzdělávacími programy jsou programy: vlastní ŠVP ŠKOLA V EVROPĚ, EVROPA VE ŠKOLE, nazvaný podle jednoho z našich projektů s žáky, a tradiční ŠVP ZÁKLADNÍ ŠKOLA, který doplňujeme všemi možnými a povolenými úpravami ve prospěch školních projektů a aktivit, originálních námětů a individuálních přístupů prospěšných dětem, rodičům, obci a veřejnosti. K čemuž využíváme mnoha projektů, pomůcek a forem: např. katalogů forem a metod Kafomet, Raabík a Učitelský nápadník. Snažíme se zapojovat do mnoha soutěží, olympiád a projektů. Žáky testujeme pomocí žákovských testů Scio, Kalibro, nebo Cermat, které si necháváme zpracovávat. Samozřejmostí je zapojení do matematického Klokana. Vůbec se snažíme výchovu a vzdělání, co možná nejvíce směřovat k praktickému životu v moderní společnosti. K tomu nám slouží i moderní vybavení školy, aktivity učitelů a také zájmová činnost. Díky vybavení a chuti učitelů a vychovatelů, můžeme nabízet i velmi širokou nabídku mimoškolních aktivit. Kluci a holky se mohou zapojit do činnosti řady kroužků, které vedou učitelé i externí spolupracovníci. Odpolední aktivity jsou organizovány v rámci fungování šk. družiny nebo spoluprací se Střediskem volného času v Opavě. Dětem nabízíme aktivity v mnoha kroužcích, namátkou: výtvarném, pěveckém 4

5 sboru, počítačovém, keramickém kroužku, netradičních sportech, míčových hrách, hře na kytaru, německém jazyce, hře na flétnu, aerobicu, fotbalové přípravce a dalších. Mnohé zájmové aktivity jsou nabídnuty a přímo určeny pro děti v MŠ. Na školu dojíždí vyučovat učitel hry na kytaru. Městské části přispíváme do obecního časopisu Komárek. Pravidelně pořádáme školy v přírodě, které jsou nedílnou součástí vzdělávacího plánu školy, společně s dalšími, někdy již tradičními akcemi. Velmi oblíbená je zimní školu v přírodě i s lyžařským výcvikem. Pro tyto účely jsme zakoupili i školní vybavení pro běžecké lyžování a velká část tělesné výchovy se odehrává v okolí školy. Spolupracujeme s Městskou policií a organizujeme dopravní výchovu ve spolupráci s dalšími školami v příměstských částech. Velmi aktivně spolupracujeme s Ped.-psych. poradnou v Opavě. Pořádáme fotbalový McDonald s Cup, prvňáčci mají svou slavnost slabikáře, snažíme se o projektová vyučování (vánoce, velikonoce, podzim ) a pořádáme velký projekt Škola v Evropě, tradičně pořádáme vánoční koncerty v komárovském kostele. Pro děti mateřských škol a žáky 1, 2, 3 a 4 třída - plavecký výcvik a pro žáky 5. ročníku organizujeme rámci výuky TV výcvik bruslení na zimním stadionu v Opavě. Velikou devízou naší školy je velmi úzká spolupráce s mateřskými školami, s nimiž tvoříme jednu organizaci. Spolupracujeme tedy s mateřskými školami v Komárově, Nových Sedlicích a Podvihově, děti se navštěvují nejen v mateřských školách, ale také navštěvují často základní školu. Snažíme se o velmi úzkou spolupráci, aby byl přechod dětí do ZŠ, co možná nejjednodušší. Tato spolupráce již dávno přerostla v každodenní kontakt. Každoročně úspěšně probíhá projekt Odemykám 1.třídu, který má za cíl nenásilný přechod žáků a aklimatizaci na školu. Stejně tak spolupracujeme při tvorbě ŠVP a návaznosti výstupů např.výuky jazyka anglického od MŠ po 5.ročník. Máme i své plány a sny. V plánu (a snem) ředitelství školy je přemístění školní družiny do prostor současných tříd a zajištěním půdní vestavby (vhodná dispozice) získat další dvě třídy 5

6 vč.prostoru pro počítačovou učebnu a zázemí.. Tento prostor by měl být bezbariérovou zónou, dostupnou výtahem. Takto získané 2 prostory pro školní družinu, by v dopoledních hodinách sloužily jako učebny výtvarných, pracovních a hudebních činností, kam by se přesouvali žáci z kmenových tříd. A velkou výzvou nejen pro školu, ale pro celou obec Komárov a okolí (Podvihov, Suché Lazce apod.) je již dlouhou dobu plánovaná přístavba školy, v podobě tělocvičny. PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA Předškolní vzdělávání realizujeme na třech pracovištích mateřských škol v Komárově, Podvihově a Nových Sedlicích. Kmenová Mateřská škola Opava-Komárov je umístěna ve středu obce. Vzhledem k tomu, že ve vsi je několik závodů, některé děti do MŠ dojíždějí z města a okolních vesnic. Kapacita mateřské školy je 65 dětí, celkově ve všech MŠ je kapacita 115. MŠ Komárov je dvoutřídní. V rámci subjektu je sloučená rovněž MŠ Opava Podvihov a MŠ Nové Sedlice, které jsou jednotřídní. MŠ v Komárově jsou velmi slušně materiálně vybaveny, a to jak interiér - audiovizuální technika, dostatek pomůcek a hraček, sportovní potřeby, tak exteriér - dřevěná sestava průlezek, houpačky, domeček s vybavením. Obě další MŠ jsou vybaveny standartně, ale slušně. Velikou potřebou je revitalizace zahrad. Na všech pracovištích se dětem ve všech činnostech věnuje 8 kvalifikovaných učitelek. Daří se také zajišťovat výuku angličtiny pro nejmenší. Mateřské školy pracují podle vlastního vzdělávacího programu KVĚTINKA A POHÁDKOVÝ ROK. Důležitým úkolem našich MŠ je maximálně podporovat individualitu dítěte a umožňovat tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští MŠ k optimální úrovni osobního rozvoje a učení k takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná. Vzhledem k tomu, že je naše MŠ 6

7 součástí ZŠ dochází tak k plynulé návaznosti předškolního a základního vzdělávání. Zaměření MŠ - ekologie, ekologický plán a spolupráce s institucí AREKA. Projekty ročního období - podzim Drakiáda - zima Vánoční koncert - jaro Velikonoční výstava - léto Rozloučení se školáky Plavecký výcvik - celkem 10 lekcí. Gymnastická průprava v mateřské školy pod vedením profesionální gymnastky Špičkové, probíhá celoročně. Výtvarný a hudební kroužky vedou učitelky z mateřské školy. Náprava řeči - logopedie je zajištěna v základní škole. Škola v přírodě - nabízí celému subjektu základní škola. Projekt Odemykám první třídu ve spolupráci se ZŠ. Angličtina pro nejmenší. Základní škola a Mateřská škola plní funkci vzdělávací, výchovnou ale je také centrem společenským a kulturním. Účastní se veřejných vystoupení v obci u příležitostí různých oslav, pořádání Dnů dětí, koncertů, besed apod. Informace o škole a její činnosti je možné získat ve školním časopise a na internetových stránkách školy - Velmi často spolupracujeme především s Klubem rodičů, Městskou policií, PPP, centrem SRDCE, Charitou Opava, Plaveckou školou, agenturou Areka, s místním pediatrem, zubní lékařkou a všemi podniky a firmami v obci. Stravu ve všech zařízeních zajišťujeme dodavatelsky. Vydáváme ji ve 4 výdejnách stravy. 7

8 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Základní vzdělávání Předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program Škola v Evropě, Evropa ve škole č.j: ZŠ-1/92/2007 Základní škola č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav Školní vzdělávací program Květinka a Pohádka MŠ-2 30 /2007 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pracovníci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 16 15,67 Nepedagogičtí zaměstnanci z toho zaměstnanci výdejny stravy 7 5,3 5 1,5 Rozdělení dle ZŠ a MŠ Zaměstnanci ZŠ Zaměstnanci MŠ Pedagogičtí zaměstnanci 7,67 8 Nepadagogičtí zaměstnanci 2,3 3 Výdej stravy 0,5 1 Průměrný plat pedagogických zaměstnanců za škol. rok 2008/09 Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců za škol. rok 2008/ Kč Kč Základní škola: Jméno: Mgr.Tomáš WEICHT - ředitel ZŠ a MŠ Mgr.Věra KONÍKOVÁ tř.učitelka 1.roč Mgr.Eva MACHUROVÁ - tř.učitelka 2.roč, koordinátor ŠVP Mgr.Eva BALLOVÁ tř.učitelka 3.roč. Kvalifikace: PgF Ostrava 1.-5.roč. (VŠ) PgF Ostrava Sp.p-logopedie (VŠ) UK Praha Śk.management (VŠ) PgF Ostrava 1.-5.roč. (VŠ) PgF Ostrava 1.-5.roč. (VŠ) PgF Ostrava 1.-5.roč. (VŠ) - jazyk anglický PgF Ostrava 1.-5.roč. (VŠ) 8

9 Mgr.Alex KREČMEROVÁ tř.učitelka 4.roč. PgF Ostrava 1.-5.roč. (VŠ) Marcela LEHNERTOVÁ vedoucí vychovatelka ŠD SPgŠ Krnov Helena KANOVSKÁ tř.učitelka 5.roč. SPgŠ Krnov Jolana DEHNEROVÁ vychovatelka ŠD SPgŠ Krnov Renata ROZSYPALOVÁ admin.pracovnice, výdej stravy ZŠ Šárka NĚMCOVÁ školnice ZŠ Marie KÁČOVÁ - uklízečka Lucie CHALUPOVÁ školnice ZŠ, mateřská dovolené Mateřské školy: Bc. Eva MUROVÁ zástupce ředitele školy, pověřená ved. MŠ Vlasta GRABOVSKÁ učitelka pověřená vedením MŠ Podvihov Jana POPKOVÁ - učitelka pověřená vedením MŠ Nové Sedlice Olga SEDLÁČKOVÁ učitelka MŠ Komárov Jana STAŇKOVÁ - učitelka MŠ Podvihov Jana NOVÁKOVÁ učitelka MŠ Nové Sedlice Zdena KROCHOTOVÁ - učitelka MŠ Komárov Žaneta KOLÍNSKÁ - učitelka MŠ Komárov Zuzana SVĚRÁKOVÁ školnice MŠ Podvihov,výdej stravy Marie ŽÍDKOVÁ školnice MŠ Nové Sedlice, výdej stravy Jiřina MĚCHOVÁ školnice MŠ Komárov,výdej stravy Hana KUBESOVÁ školnice MŠ Komárov,výdej stravy SPgŠ Krnov UP Olomouc šk.management SPgŠ Krnov SPgŠ Krnov SPgŠ Krnov SPgŠ Krnov SPgŠ Krnov SPgŠ Karlovy Vary SPgŠ Krnov, VOŠ Ostrava Věkové složení - pedagogů: Základní škola a školní družina: Do 20 let let let let nad 50 let Mateřské školy: Do 20 let let let let nad 50 let a) Základní škola Kapacita školy Počet 1. tříd k Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do mateřské školy Počet zapsaných žáků Z toho počet žáků nepatřících do spádového obvodu školy Počet přijatých žáků Počet 1. tříd k

10 b) Mateřské škola Kapacita Počet tříd školy k Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí Počet tříd k Počet volných míst Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Prospěch žáků na základní škole Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st b) Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků c) Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka d) Výsledky testů SCIO V celkovém hodnocení se naše škola umístila v průměru škol, z čehož pro nás vyplynuly úkoly, zabývat těmito výsledky a podrobně si je zanalyzovat, abychom mohli přijmout řešení k dosažení výsledků lepších. Z výsledků plyne skutečnost, že je potřeba ještě více se zaměřit na logické myšlení aplikaci získaných vědomostí se snahou o samostatný úsudek žáků. Děvčata měla výrazně horší výsledky. Absence logického myšlení je až příliš výrazná. Testováno žáků: 13 Omluveni: v OSP 1 Umístění: mírný nadprůměr OSP percentil 48 průměr MA perc. 44 průměr JČ perc. 56 Vysoce nadprůměrné výsledky tj. od percentil 85 Dominik Tichý 10

11 e) Výuka cizích jazyků v ZŠ a MŠ Již od 1.ročníku vyučujeme jazyk anglický dle vlastního ŠVP Škola v Evropě, Evropa ve škole. Jde o hravou formu, kdy výuka volně navazuje na činnost jazykových kroužků, o které je mezi rodiči a dětmi v MŠ veliký zájem. Děti nemají se základy jazyka anglického větší potíže. Navíc je zábavná angličtina mezi žáky velmi oblíbená. V současné době je týdenní dotace vyučovacích hodin v ročníku 10 hodin. Výhodou školy je, že se na výuce jazyka anglického podíleli čtyři z pěti třídních učitelů. Zajištění výuky anglického jazyka Mgr. Eva Machurová - Ukončila jazykové vzdělávání na Pedagogické fakultě v Ostravě AJ pro 1.-5.roč.ZŠ - Jazykový kurz akreditace MŠMT ČR 15463/ Program jazykového vzdělávání Jazykový kurz pro středně pokročilé - Jazykový kurz JAME, jazykový kurz pro začátečníky 1.ročník Mgr. Eva Ballová - akreditace MŠMT ČR 15463/ Program jazykového vzdělávání Jazykový kurz pro středně pokročilé Mgr.Věra Koníková - akreditace / , Projekt G, modul 1 Alex.Krečmerová - Jazykový kurz JAME, jazykový kurz pro začátečníky - akreditace MŠMT ČR 15463/ Program jazykového vzdělávání Jazykový kurz pro středně pokročilé f) Individuální péče péče o žáky s poruchami učení, chování, somatovadami či žáky s talentem: V ZŠ i MŠ se pečlivě věnujeme žákům s poruchami učení či jinými postiženími, též žákům s nadáním. Péči mohou zajišťovat i 4 dyslektičtí asistenti z řad pedagogů. Ve školním roce jsme se věnovali, mimo žáky bez normativního příplatku, 3 integrovaným žákům. Vzdělávání těchto žáků je každodenní praxí, což umožňuje počet žáků ve třídách a velmi slušné vybavení MŠ i ZŠ. Třídní učitel a asistenti spolupracují s odborníky s SPC a PPP. O všech potřebách dětí jsou učitelé informováni nejen prostřednictvím pedagogické rady, spíše však úzkou spoluprací, pro žáky jsou sestaveny individuální plány nápravné péče. V péči učitelů dys asistentů byli 1 žákyně se SPUCH a dva žáci s jinými vadami, z nichž jeden je postižen somatickou vadou a jedna žákyně s řečovou vadou. Právě tato žákyně byl napravena v oblasti elektivního mutismu, ale převládá dále řečová vada. Žákům s poruchami řeči se po celý školní rok věnuje speciální pedagog-logopedka Mgr.Ivana Weichtová, která pracuje v ZŠ formou dohody o provedené práci a dojíždí přímo do školy. O nápravu řeči logopedii je veliký zájem z řad rodičů, jak žáků ZŠ, tak dětí MŠ. Přímo ve škole pracuje s žáky 1.a 2.ročníku. V péči měla 7 dětí. 11

12 V tomto školním roce pracoval (1xza 2 týdny) na naší škole také školní psycholog. PaeDr.Monika Binarová. Zdá se však, že využití a zájem rodičů není dostatečně veliký a budeme zřejmě činnost psychologa ukončit. g) Projekt Odemykání 1.třídy a spolupráce ZŠ a MŠ Vzhledem ke skutečnosti, že jsme organizací sloučenou z MŠ a ZŠ, snažíme se o širší spolupráci a návaznost předškolního a základního vzdělávání. Kromě mnoha společných akcí dětí a žáků v průběhu školního roku, které jsme uspořádali (šk.akademie, vánoční koncert, plavecký výcvik, bruslení dětí ad.), se důležitou součástí stal projekt Odemykání 1.třídy. Ve šk.roce 2008/2009 šlo již o čtvrtý ročník tohoto, u dětí i rodičů, oblíbeného projektu, ve kterém jde o nenásilné představování školy a života v ní dětem. Letošní čtvrtý ročník nesl název Ten dělá to a ten zase tohle aneb malá školní maturita. V projektu, který měl v průběhu celého roku 1O díl (vč.zápisu do 1.třídy), se 35 dětí ze tří našich MŠ a dětí z Opavy se snažili zvládnout základní návyky, seznámili se se školou, ale také prostředím, chodem a prací ve škole. Učitelé rozvíjeli s dětmi jemnou motoriku v keramické dílně, děti dostali první žákovskou a také první domácí úkoly, které museli splnit do další části. Děti i rodiče se také učí hodnotit své pocity, činnosti a vůbec vše, co zažili. Forma tohoto projektu také velmi aktivizuje rodiče, s kterými u těchto činností spolupracuje. h) Činnost v oblasti zájmové a mimoškolní Ve školním roce byly podporovány také zájmové aktivity. V této oblasti se angažovala většina pedagogů ZŠ a MŠ, ale také dospělých z řad veřejnosti. Především se jednalo o zajišťování a fungování odpoledních kroužků, ale také rozličných odpoledních akcí, které pořádala ve většině případů škola, společně s rodiči žáků. Velmi úzce jsme spolupracovali při organizaci kroužků se Střediskem volného času v Opavě, TJ Komárov, farností a individuálními externími vedoucími. Žákům a dětem byla nabídnuta velká škála zájmových kroužků a otevřeny byly: Klub deskových her Aerobic Míčové a pohybové hry Výtvarný kroužek Hra na flétnu Počítačový kroužek Keramický kroužek I.,II. Hravá angličtinka I.,II.,III. Pěvecký sbor Hra na kytaru Fotbal Náboženství Gymnastika 12

13 i) Čtenářská gramotnost Zájem o čtení, literaturu a především rozvíjení čtenářských dovedností, jsme v tomto šk.roce podpořili dalším pokračováním školního projektu Co vypadlo z knížky. Po loňském ohlédnutí za dílem B.Němcové, neslo letošní pokračování podtitul Psí životy bratří Čapků. Nově jsme se přihlásili, především v MŠ, v programu školní družiny a také ve vyučování, k celonárodnímu projektu Celé Česko čte dětem (20 minut denně). j) Výchova ke zdraví V oblasti zdraví jsme se zaměřili na aktivity (formy), které doplnily, zpestřily nebo byly přímo podstatou vzdělávání a výchovy. Připravujeme se na vstup do školského programu Zdravá škola. Předpokládáme, že se mezi Zdravé školy zařadíme v následujícím šk.roce. - Snažíme se o pohodu ve škole. Důležitá je atmosféra běžného dne ve škole, všechny dveře jsou otevřené, nikdo se nesmí bát zaklepat. - Spolupráce mateřské školy se základní školou, začlenění školy mateřské a základní do života obce - Žáci se řídí školní Patnáctkou slušného chování a zásadami školního řádu. - Důležité jsou korektní vztahy učitel žák, učitel rodič, učitel vedení školy; snažíme se o rodinný typ školy. - Příjemné pracovní prostředí, na kterém se podílejí všichni: zaměstnanci školy se svými žáky - Dbáme na zdravou organizaci a průběh všedních školních dnů rozvrh hodin, zcela běžné je vyučování v lavicích na školním dvoře, kde bychom chtěli do budoucna zřídit učebnu v přírodě, v jarních měsících přestávky na školním dvoře - Do všech programů zapojujeme i děti znevýhodněné, handicapované, integrované - Zdraví, ale i vysvětlení slova nemoc jsou zařazeny do obsahu ŠVP - Jsme věrni pestré nabídce mimoškolních aktivit kroužků, doplněnou o nabídku a spolupráci se SVC Opava. Vlastní výběr dětí. - Umožňujeme výuku plávání od 1.třídy do 4.ročníku, vč.mš - Zajišťujeme výuku bruslení v 5.ročníku a MŠ - Podzimní a jarní vycházky patří mezi tradiční činnosti - Pořádáme ozdravný pobyt na horách s lyžařským výcvikem - Součástí výuky TV a pobytu v ŠD se neodmyslitelně stala výuka běžeckého lyžování - Jarní Školy v přírodě jsou tradiční součástí výuky každoročně měníme místo (vlastivěda, prvouka) - Ve 4.ročníku zařazujeme Kurz první pomoci, zakončený účastí v soutěži Mladý zdravotník - Máme vlastní preventivní program AJAX spolupráce s Městskou policií - V oblasti komunikace v kolektivu spolupracujeme s PPP - Zapojujeme se do soutěže Zdravé zuby - Pitný režim zajišťujeme zapojením do programu školní mléko, nápoje vydáváme i v době ŠD 13

14 - Jsme pravidelnými účastníky lehkoatletických čtyřbojů, McDonald s Cupu, turnaje škol v házené - Zdravý životní styl podporujeme v rámci ekologické výchovy tříděním odpadů v průběhu celého roku - Pořádáme týden pro Zemi, společně s dubnovými brigádami - Hodně jezdíme na kole, účastníme se soutěže Bezpečná cesta - Podporujeme zdravý životní styl, založený na aktivitě a pozitivních prožitcích např. prostřednictvím množství projektů a tradičních akcí - Nevyhýbáme se nepříjemnostem a problémům. Všímáme si negativních jevů a postihujeme šikanu a jiné nežádoucí jevy. - Zavedli jsme slovní hodnocení výchov, děti motivujeme sebehodnocením též v ŽK. Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality Počet Počet zúčastněných a protidrogové prevence akcí Žáků pedagogů Přednášky PPP: Komunikace v kolektivu /tříd/ Pobytové semináře pedagogů 2 12 Adaptační pobyty žáků Akce v rámci volného času AJAX s Městskou policií: Dopravní výchova AJAX s Městskou policií: Nedůvěřuj cizím (2.roč) AJAX s Městskou policií: Chování bezpečně (3.roč) Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Ve školním roce 2008/2009 jsme, v souladu s plánem DVPP, navštívili řadu kurzů a školení. Vedení školy dokončilo studium Školského managementu: - ředitel školy Mgr.Tomáš Weicht ukončil studium pro vedoucí pracovníky na UK Praha - zástupkyně ředitele Bc.Eva Murová ukončila bakalářské studium na UP v Olomouci. Závěrečné zkoušky složila na PF Ostravské Univerzity Mgr.Eva Machurová, čímž splnila podmínky získání kvalifikace 1.-5.roč ZŠ s kvalifikací jazyk anglický. Podařilo se proškolit 4 učitele pro práci a tvorbu programů na interaktivních tabulích u společnosti AV Media. Další kurzy jsme navštívili v rámci nabídky KVIC Opava 14

15 Typ kurzu Počet zúčastněných pedagogů VEDENÍ ORGANIZACE, MANAGEMENT Školský management (Weicht) 1 Novely školských zákonů (Murová) 1 JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ - v ZŠ + MŠ Specializační jazykové vzdělávání (Machurová) 1 Kindergarten (Machurová) 1 Metodiky výuky AJ v MŠ 3 TVORBA ŠVP, NÁVAZNOST ŠVP Jsem občanem EU 1 Portfolio 1 Hospitace a evaluace 1 Tvoříme ŠVP 1 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ Ekoateliéry 2 Řeč těla 1 Buď připraven 1 Tvořivá hra v MŠ 1 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ Zdravotník zotavovacích akcí 1 Dětský aerobic zábavnou formou 1 Rozezpívání nezpěváků 1 Zážitkové hry v přírodě 1 Jak mít rád matematiku 1 Splývavé čtení SFUMATO 3 ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY Ekoateliéry 2 Hobby dílny 1 Rozvoj komunikace loutkou 1 PRÁCE S INTEGROVANÝMI ŽÁKY, REEDUKACE Reedukace dysl.asistent 1 ICT - OBSLUHA A TVORBA PROGRAMŮ Obsluha a tvorba interaktivní výuka 1 15

16 Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti A) Akce organizované školou ZŠ a MŠ 1) Jarní škola v přírodě v Budišově nad Budišovkou 2) Bruslení MŠ a 5.ročníku 3) Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem 4) Mikulášská 5) Zahájení příhraniční spolupráce se slovenskou školou Korespondence v Demanové 6) Lyžařský výcvik ZŠ a MŠ v Horní Bečvě 7) Co vypadlo z knížky.projekt jazykových a čtenářských dovedností aneb psí životy Bratří Čapků 8) 2.VšeobecněŠkolní ples s Expedicí A. spolupráce s rodiči Škola v Evropě, Evropa ve škole - české předsednictví, Řecko, Francie, SR 9) AJAX přednášky prevence kriminality, spolupráce s MP 10) Zdravotní klub pro 4.roč. 11) Sbírka pro postižené děti fond Sidus 12) Státní svátky přiblíženy s dětmi divadelně a pietně 13) Bezpečná cesta dopravní soutěž 14) Návštěva a program pana biskupa J.Lobkowicze. 15) Sběrové akce 16) Týden pro Zemi aneb nejen úklid obce 16

17 17) Čistíme obec 18) Čistíme řeku Opavu 19) Vánoční koncert dětí MŠ a žáků ZŠ v komárovském kostele 20) Vánoční jarmark 21) Malá školní maturita projekt předškoláků Odemykání 1.třídy 22) Slavnosti Slabikáře projekt prvních čtenářských dovedností 23) Jak spolu dobře vycházet komunikace ve třídě p.javůrková PPP 24) Komárek školní redakce v obecním časopise 25) Rozhlasové relace žáků ve školním rozhlase 26) Osvobození ČR pietní hodina prvouky a vlastivědy u pomníku v obci 27) Účast v soutěžích pořádaných ŠD 28) Účast v soutěžích pořádaných SVČ, SMO 29) Den dětí pro všechny komárovské v MŠ 30) Školní výlety B) Účast na dalších akcích 6) 1) Plavecký výcvik MŠ 4.roč 2) Dětská divadelní scéna 3.roč. 3) Lehkoatletický čtyřboj 5.tříd 4) Turnaj v házené 4. a 5.ročník 5) Matematický Klokan C) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou Zahájili jsme korespondenční spolupráci se ZŠ a MŠ Demanová na Slovensku v okrese Lipt.Mikuláš. V průběhu šk.roku proběhlo 5 výměn: korespondence žáků, dárky, informace o školách vzájemně, přiblížení okolí apod. D) Účast na olympiádách a soutěžích Matematická olympiáda bez umístění Dopravní soutěž Bezpečná cesta 1.místo Soutěž Mladý zdravotník 7.místo Dětská divadelní scéna čestné uznání Lehkoatletický čtyřboj bez umístění 17

18 Výtvarné soutěže 2.místo ŠD Liga házené škol Matematický Klokan 1.místo v kategorii Cvrček (3.roč.) E) Prezentace na veřejnosti: ZŠ a MŠ prezentuje svou činnost prostřednictvím internetových stránek kde naleznou zájemci také odkaz na MŠ Komarov na www. mskomarov.unas.cz. Činnost školy prezentujeme pravidelně v obecním časopise Komárek, který vydává ÚMČ Komárov. K další prezentaci využíváme obecního rozhlasu a regionálním tisku. F) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: Fin. prostředky v Kč Mimorozpočtové zdroje celkem využité poskytnuté granty sponzoři ivax Ostatní Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Škola uvede, zda byla ve škole v daném školním roce provedena inspekce ČŠI či jiná kontrolní činnost včetně závěrečného hodnocení. a) inspekční činnost provedena ČŠI b) kontrolní činnost provedena ČŠI c) kontrola provedena odborem kontroly MMO d) kontrola provedena KÚ MSK e) další kontroly (např. BOZP apod. ad A) Ve školním roce 2008/2009 byla provedena Českou školní inspekcí kontrola Školního vzdělávacího programu. Kontrola v závěrečném hodnocení vyjádřila soulad vlastního ŠVP Evropa ve škole s Rámcovým vzdělávacím programem. V době předkládání výroční zprávy probíhá na škole inspekce ČŠI. Výsledky budou sděleny ve výroční zprávě za šk.rok 2009/2010 Ad E) V srpnu 2009 byla provedena kontrola ČSSZ, která nesdělila řediteli školy žádná pochybení v oblasti sociálního zabezpečení. 18

19 Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2008 a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Finanční prostředky za IČ za rok 2008 Poskytnuté Použité Vratky dotací k k celkem Poskytnuté NIV dotace na přímé náklady na vzdělávání a) Závazné ukazatele-mp celkem: z toho aa) platy ab) OPPP b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné Odvody na FKSP ONIV b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele (Doložit přílohy ze ZÚ 2008: List č. 3 náklady, List č. 4 výnosy, List č. 5 hospodaření školy s finančními prostředky) List č. 3 náklady v roce 2008 spotřeba materiálu spotřeba energie opravy cestovné služby mzdy zákonné soc. pojištění zákonné soc. náklady ostatní náklady odpisy NÁKLADY CELKEM ,65 Kč ,78 Kč ,30 Kč 16983,00 Kč ,59 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 10535,00 Kč ,50 Kč ,82 Kč List č. 4 výnosy v roce 2008 tržby z prodeje služeb úroky zúčtování fondů jiné ostatní výnosy dotace VÝNOSY CELKEM Výsledek hospodaření: ,00 Kč 13150,25 Kč ,00 Kč 12428,00 Kč ,00 Kč ,25 Kč ZISK 3512,43 Kč 19

20 List č. 5 hospodaření organizace s fondy zřizovatele fond FKSP - účet 912: stav fondu k ,33 Kč příděl do fondu ,00 Kč výdaje z fondu 85960,00 Kč zůstatek k ,33 Kč fond reprodukce majetku - účet 916: stav k odpisy za rok 2008 převod z rezervního fondu čerpání zůstatek k fond rezervní - účet 914: stav k příděl z HV přijatý finanční dar čerpání zůstatek k ,32 Kč ,50 Kč 2000,00 Kč ,00 Kč 28503,82 Kč 25488,73 Kč 4964,35 Kč 7000,00 Kč 14423,00 Kč 23030,08 Kč c) Péče o svěřený a vlastní majetek Oprava a údržba svěřeného a vlastního majetku Částka celkem Malování MŠ Kom 8160 Obkladačské práce v MŠ Kom Zednické práce v MŠ Kom Koupelnový blok v MŠ Kom 3320 Malování MŠ Nové Sedlice 8292 Oprava ČOV 4422 Oprava plotu Oprava latexových soklů 1180 Výměna WC ve ŠD 3401 Oprava soc. zařízení v MŠ Kom Investiční akce svěřeného a vlastního majetku Částka celkem z vlastních zdrojů Rekonstrukce so. Zař. V MŠ Kom Interaktivní tabule včetně příslušenství

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 FOND MIKROPROJEKTŮ EUROREGIONU SILESIA FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU SILESIA Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 FORMULÁŘ PRO VYHLEDÁNÍ PARTNERA PROJEKTU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/08

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/08 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov 747 70 IČO: 70 999 163, bank.spoj: ČSOB Opava 181707987/0300 Tel: 553 794 129, e-mail: zskomarov@tiscali.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Postup při tvorbě SWOT analýzy

Postup při tvorbě SWOT analýzy Postup při tvorbě SWOT analýzy Na následujících stranách vidíte konkrétní příklad analýzy vnějších i vnitřních zdrojů školy a na jejím základě formulované silné a slabé stránky školy, rizika a příležitosti.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY OPAVA-KOMÁROV za školní rok 2011 / 2012 Opava Komárov Podvihov N.Sedlice 1 Název školy: Část I. Základní údaje o škole ZŠ a MŠ OPAVA-KOMÁROV, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Základní škola Chromeč, okres Šumperk Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy 1. Základní škola Chromeč, okres Šumperk Chromeč 12, PSČ 78901 právní

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více