UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Předluženost a proces oddlužení Autor BP: Jana Fillová Vedoucí BP: Dr. Jindřich Nový, Ph.D Praha 1

2 2

3 3

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Předluženost a proces oddlužení vypracovala samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím výhradně odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou také uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor této bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s jejím vytvořením jsem neporušil autorská práva třetích osob a jsem si plně vědoma následků porušení ustanovení 11 a následujícího autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne... Jana Fillová 4

5 Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Dr. Jindřichu Novému, Ph.D. za účinnou metodickou a pedagogickou pomoc a další cenné rady a postřehy při zpracovávání mé práce. Dále děkuji panu Davidovi Šmejkalovi za jeho ochotu podělit se mnou o jeho praktické znalosti, postřehy a zkušenosti v oblasti osobního bankrotu. 5

6 Předluženost a proces oddlužení Indebtedness and dept relief process 6

7 Abstrakt Tématem bakalářské práce je analýza problematiky předluženosti českých domácností a vysvětlení procesu oddlužení osob a domácností, které se dostaly do problémů se splácením svých závazků. Práce je rozdělena na tři kapitoly. V teoretické části rozebírá a popisuje základní pojmy a souvislosti týkající se problematiky zadluženosti a předluženosti. Analytická část je pak zaměřena na popsání základních jevů, stavů a procesů, které se v této souvislosti odehrávají. Praktická část řeší možné následky předlužení dle legislativy České republiky. Je zde podán metodologický nástin jak je možné se s procesem oddlužení vyrovnat na základě aplikace platných zákonných norem. Dále pak co se děje v případě, není-li osobní bankrot možný a nastane případ exekuce. Klíčová slova: Zadluženost, Rozumná zadluženost, Předluženost, Úvěrové financování, Oddlužení, Exekuce, Finanční gramotnost. Abstract The topic of the thesis is to analyze problems with over-indebtedness of Czech households and explanation the process of debt relief for households, which has got into troubles with repaying their obligations. The work is divided into three chapters. The theoretical part discusses and describes the basic concepts and background of the issue indebtedness and over-indebtedness. The analytical part is focused on describing the basic phenomenon, states and processes that take place in this context. The practical part deals with the possible consequences of over-indebtedness according to the legislation of the Czech Republic. It gives methodological outline, how it is possible to go through the process of debt relief, by using legal standards. Furthermore, what happens, if there is not possible personal bankrupt, so it is terminated by confiscation. Keywords: Indeptness, Over-indeptness, Dept relief process, Personal bankrupt, Execution, Loan financing, Financial literacy. 7

8 Obsah TEORETICKÁ ČÁST Úvod I. Kapitola Teoreticko-metodologické přístupy zkoumání problematiky zadluženosti a předluženosti I.1. Definice zadluženosti a předluženosti I.2. Makroekonomické souvislosti zadlužení ekonomických subjektů I.3. Příčiny zadlužování domácností ANALYTICKÁ ČÁST II. Kapitola Vývoj procesu zadlužení a jeho následky II.1. Vývoj a popis procesu zadlužování českých domácností od roku 2005 do roku II.2. Zadluženost domácností v ČR v kontextu s EU II.3. Předlužení a možné způsoby jeho řešení II.4. Oddlužení II.5. Exekuce III. Kapitola Proces oddlužení a jeho důsledky III.1. Proces oddlužení podle zákonů ČR III.2. Exekuce III.3. Možnosti předcházení předluženosti v současných podmínkách Závěr Seznam použité literatury a dalších zdrojů

9 Odborná literatura Legislativa Webové stránky centrálních bank, databází a jiných zdrojů dat Internetové zdroje Jiné zdroje Seznamy grafů seznam obrázků Seznam příloh

10 TEORETICKÁ ČÁST Úvod Současná situace na světových finančních trzích není příliš optimistická. Světová ekonomika prochází obdobím recese a to se promítá i do ekonomik jednotlivých států. Mnoho z nich čelí situaci, kdy si nemohou být jisti jejich vlastní budoucností. Proto je vynaloženo velké úsilí k opětovnému nastartování dílčích ekonomik a celkovému hospodářskému růstu. Ten byl zabrzděn americkou hypoteční krizí, která odstartovala v srpnu roku Její dopad lze pozorovat v podobě následků celosvětové finanční krize, která se přenesla na evropský kontinent rok poté. Způsobeno to bylo úzkou propojeností světového finančnictví a provázaností jednotlivých finančních systémů. Dodnes mnoho států čelí předluženosti, protože krize se nedotkla pouze úvěrového, či finančního trhu, ale i fungování národních ekonomik jako celku. Úvěrové financování není dnes nic neobvyklého. Běžně se s tím setkáváme u deficitního rozpočtu jednotlivých států a využívání cizího kapitálu u soukromých společností. Co se domácností týče, tam je to zejména pro Čechy záležitost poměrně mladá. Dá se říci, že zatím největší zkušenosti s tím mají ve spojených státech amerických. Kde, v době vzniku hypoteční krize, byly domácnosti v pozici dlužníků. Domácnost je často uváděna jako základní ekonomický subjekt. Z jejich finančních prostředků je financována většina úvěrových operací obchodních bank a významně se podílí i na celkové ekonomice státu. Proto je důležité věnovat pozornost jejímu zdravému ekonomickému vývoji. Zadluženost domácností, fenomén dnešní doby a velmi diskutované téma a to nejen na poli ekonomickém. O dluzích domácností se velmi často hovoří i v médiích. Na aktuálnost této problematiky upozorňují mezinárodní organizace i orgány Evropské unie. Nicméně kromě zadluženosti existuje i pojem předluženost. Který se zadlužeností velmi úzce souvisí, ale jeho význam je diametrálně odlišný. Tyto dva pojmy jsou často zaměňovány, proto způsobují značné nesrovnalosti a nepřesnosti v jednotlivých diskuzích a výkladech ekonomických situací. Je to dáno jednak nesourodými definicemi a pak malým množstvím odborné literatury. Dokonce dostupnost různých statistických dat je značně omezená. Čerpat lze převážně z analýz souvisejících s celkovou finanční stabilitou České republiky vydávané Českou národní bankou, analýz zabývajících se přímo situací domácností. Sem patří velice kvalitní a přehledné analýzy od 10

11 Ing. Drahomíry Dubské CSc. (Český statistický úřad), dále pak analýzy od Ondřeje Antoše, který se zabývá souvislostmi v historii. Mezi zdroje vymezující pojmy a definice patří publikace rozličných autorů, kteří se věnují různým finančním oblastem například Jílek Josef (Peníze a měnová politika), Revenda Zbyněk (Peněžní ekonomie a bankovnictví) nebo Polidar V. a Peeraer M. (Úvěrové obchody 2). Jako autory publikující tituly převážně o osobních a rodinných financích lze zmínit Ing. Luboše Smrčku a jeho tituly Osobní a rodinné finance a Rodinné finance-ekonomická krize a krach optimismu. Mezi další zdroje patří rozličné webové portály řešící finanční oblast (peníze.cz, finance.cz, mesec.cz aj.), nebo portály vytvořené v souvislosti s tématikou předlužení a (financnitisen.cz, Insolvencni-zakon.justice.cz atd.). Tématem bakalářské práce je analýza problematiky předluženost českých domácností a vysvětlení procesu oddlužení osob a domácností, které se dostaly do problémů se splácením závazků. Cíl práce je determinován předepsaným rozsahem, a proto je věnována jen vybraným obsahovým kapitolám a souvislostem. Další sociálně ekonomické a sociálně psychologické konotace jsou ponechány pro další zkoumání. Cílem práce je v analytické části rozebrat a popsat základní pojmy a kategorie týkající se problematiky zadluženosti a předluženosti. Popsat základní jevy, stavy a procesy, které se v této souvislosti odehrávají. V praktické části je potom podán metodologický nástin jak je možné se s procesem oddlužení vyrovnat na základě aplikace platných zákonných norem. Samotná práce je rozdělena pro přehlednost do třech kapitol. Teoreticko-metodologický úvod se zabývá rozborem souvislostí a obsahem hlavních souvisejících pojmů, tak aby byla srozumitelná východiska aplikace v praktické části. Praktická část se zabývá především popisem možného postupu v procesu oddlužení s odkazem na platné zákonné normy. V samotné práci nechybí ani mezinárodní srovnání a popis makroekonomických souvislosti zkoumaného jevu. Základní metodou, která byla v procesu přípravy a zpracování práce použita je analýza, především autoritativních a uznávaných statistických údajů a veličin. Na jejich základě je potom provedena syntéza získaných informací do podoby komplexního popisu (deskripce) konkrétního jevu. Významným zdrojem informací jsou také odkázané rozhovory s odborníky z Poradny pro předlužené osoby. Dalšími použitými zdroji jsou databáze statistických údajů České národní banky, Exekutorské komory České republiky a Českého statistického úřadu. Dále pak publikace a analýzy zmíněné výše. 11

12 I. Kapitola Teoreticko-metodologické přístupy zkoumání problematiky zadluženosti a předluženosti Téma zadluženost je v dnešní době velmi často diskutované téma a to nejen v souvislosti s domácnostmi. Bohužel díky značné medializaci a kolikrát ne zcela přesně vymezeným pojmům je to téma poměrně matoucí s nepřesnými závěry. Proto se hned v úvodu své práce budu věnovat definování pojmů zadluženost a předluženost. I.1. Definice zadluženosti a předluženosti Zadluženost je ekonomický pojem označující skutečnost, že jedinec nebo společnost používá k financování svých aktiv cizí kapitál. V případě domácností to znamená, že využívání půjček, hypoték a jiných způsobů úvěrového financovaní, aby byly uspokojeny potřeby domácností. Zadluženost jako taková není negativní. Spíše naopak, v dnešní době umí vyvinout impuls k nastartování ekonomiky. Rozumná zadluženost. U domácností se můžeme setkat s pojmem rozumná zadluženost, popsaný koeficientem rozumného zadlužení. Tento vzorec vyvinula Poštovní spořitelna jako nástroj jak se vyvarovat přílišného zadlužení. Tato aplikace dostupná z webu 1, umožňuje po vyplnění všech údajů o měsíčních příjmech, celkových výdajích ale i hodnotě majetku, kterým domácnost disponuje, jako jsou rodinné úspory, osobní auto nebo tržní hodnota bytu či rodinného domu, zjistit svůj vlastní koeficient rozumného zadlužení. 2 Předluženost je negativní patologická forma zadlužení. Zjednodušeně řečeno to znamená, že výdaje domácnosti jsou vyšší než její příjmy. Předlužení nastává v momentě, jakmile lhůta po splatnosti přesahuje 30 dní, tehdy je na takového dlužníka pohlíženo jako na předluženého. Je to situace, která ve většině případů vede k ekonomickému zhroucení dlužníka. Předluženost bude ústředním tématem praktické části bakalářské práce. 1 Rozumnezadluzeni.cz, Výpočet koeficientu rozumného zadlužení, [online], [2013], [cit ] <http://rozumnezadluzeni.cz/> 2 Tabulka i vzorec výpočtu jsou součástí přílohy 1 a přílohy 2 12

13 I.2. Makroekonomické souvislosti zadlužení ekonomických subjektů I přes to, že název a valná část práce je věnována zadlužení a předlužení domácností z mikroekonomického pohledu, nelze opomenout zřetelné makroekonomické souvislosti. Některé z nich budou popsány v této části práce. Ke kvantifikaci zadluženosti domácností nejsou vymezena žádná závazná kritéria nebo způsoby měření. V mezinárodním srovnání je složité poměřovat míru zadluženosti domácností jednotlivých zemí, jelikož metodiky statistik i rozsah zveřejňovaných informací jsou v konkrétních zemích velmi individuální a většinou se navzájem výrazně odlišují. Přesto existuje několik doporučení pro provádění těchto měření, která se s malými odchylkami v různých pracích objevují a je možné je pro vyjádření situace ve vybraných zemích aplikovat. Dnes mezi nejběžnější metody měření zadluženosti patří vztah celkové výše dluhu a ročního disponibilního důchodu tímto způsobem je vyjádřen podíl aktuální velikosti dluhu na celkovém ročním disponibilním příjmu. 3 Zadluženost lze poměřovat například na základě následujících ukazatelů: 4 Vztah objemu úvěrů a finančního majetku Jedná se o poměr velikosti úvěrů, které domácnosti aktuálně dluží vzhledem k souhrnu jejich finančního majetku. Vyjadřuje se v procentech. Do finančního majetku jsou zahrnovány depozita v bankách, držené cenné papíry, hodnocené účasti ve společnostech apod. Tento ukazatel znázorňuje způsobilost dlužníka dostát v daný okamžik všem svým závazkům z úvěrů s použitím finančního majetku. Vzhledem k náročnosti získávání konkrétních dat o detailním portfóliu domácnosti, se častěji používá poměr vkladů a úvěrů domácnostem. Ten však má jen orientační vypovídací schopnost. Zmíněný podíl nabýval u českých domácností koncem roku %. Znamená to, že po splacení všech bankovních úvěrů domácností pomocí prostředků, uložených těmito subjekty 3 LILICO, Andrew. Household Indebtedness in the EU [online]. Brussels, 2010, s. 2 [cit ]. <http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201103/ att16330/ at T16330EN.pdf> 4 SMRČKA, Luboš. Rodinné finance: ekonomická krize a krach optimismu. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, s. ISBN S

14 v obchodních bankách, by domácnostem ještě zbyly vklady na účtech v hodnotě 585 mld. korun. Taková velikost vkladů by byla v roce 2011 rovna hodnotě asi 15 % HDP. Uvedený podíl z konce minulého roku byl nejvyšší od roku Pokud by byly do závazků zahrnuty také úvěry nebankovních poskytovatelů, zvýšil by se podíl dluhu na vkladech v roce 2011 na 75 %. I tak by to znamenalo, že celá čtvrtina bankovních vkladů převyšuje sumu závazků domácností. 5 Vývoj čistého jmění domácnosti Bohatství domácností, podobně jako ostatních institucionálních sektorů v ekonomice, lze měřit pomocí stavu jejich čistého jmění. Domácnosti v České republice dokázaly za období nakumulovat hmotné a finanční bohatství tempem rychlejším, než jakým rostlo u ostatních institucionálních sektorů v ekonomice (pro ilustraci viz příloha 3). Bohatství domácností České republiky v roce 2011 činilo 7 221,027 mld. korun. Tento stav jejich čistého jmění byl více než třikrát vyšší než v roce 1993, kdy dosáhl 2 290,593 mld. korun. Čili tvoří více než třetinu čistého jmění v ekonomice ČR. K mírnému meziročnímu snižování tohoto podílu docházelo v letech konjunktury ( ), kdy byly domácnosti schopné akumulovat svá hmotná a finanční aktiva při velmi příznivém vývoji nominálních i reálných mezd a pozitivní situaci na trhu práce. Velkou roli hrálo v této souvislosti pořizování vlastnického bydlení. Toto paradoxní snižování podílu však souviselo s tím, že na konjunkturním vývoji ekonomiky participovaly, pokud jde o růst čistého jmění, ještě více další sektory ekonomiky. V roce 2012 se bohatství českých domácností zvýšilo podle měření jen samotným vlivem úspor a kapitálových transferů o 156,1 mld. korun. Bylo to více než v roce 2011 (+136,2 mld. korun), ale také nad průměrem období (121,9 mld. korun). Tendence spořit se tak podobně jako v roce 2009 meziročně zvýšila a svědčí o tom, že chování českých domácností v dobách nepříznivých pro ekonomiku směřuje ke kumulaci úspor. 6 5 PRČÍKOVÁ, Jana. VÝVOJ ZADLUŽENOSTI DOMÁCNOSTÍ V ČR A EU A MOŽNÉ DOPADY NA SUBJEKTY FINANČNÍHO TRHU. Diplomová práce. Brno, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Studijní obor: Finance l., 3l. příl., Vedoucí diplomové práce Ing. Peter Mokřička S. 44 [online], [cit ] < 6 Ing. DUBSKÁ CSc., Drahomíra, ANALÝZA ČESKÉ DOMÁCNOSTI, oddělení svodných analýz, [online], [2013], [cit ] < 14

15 Vývoj hrubého disponibilního důchodu Disponibilní důchod domácností je důležitým ukazatelem národního účetnictví, který umožňuje komplexně analyzovat chování domácností, pokud jde o jejich nakládání s penězi. Představuje bilanci, v níž figurují na jedné straně zdroje (prvotní důchody a saldo z přerozdělení), na straně druhé pak jejich užití (výdaje na konečnou spotřebu a úspory). Akumulace v hmotné a finanční podobě ústí do změn čistého jmění domácností umožňující měřit růst jejich bohatství. Hrubý disponibilní důchod v sektoru domácností představuje nominálně přes polovinu hrubého domácího produktu důchodu vytvářeného v české ekonomice dlouhodobě za roky činil 54,8 %. Obecně lze vypozorovat, že tento podíl klesá v dobách prosperity ekonomiky a roste v dobách útlumů. Plyne to z charakteru české ekonomiky, kdy vlivem vysoké otevřenosti je v dobách konjunktury HDP tažen výše čistými exporty, ale také investicemi. Hrubý disponibilní důchod domácností, jehož vývoj je základem pro jejich výdaje na konečnou spotřebu, je méně volatilní. Hrubý disponibilní důchod domácností v roce 2012 činil 2121,895 mld. korun a představoval asi tři pětiny celkového hrubého disponibilního důchodu v ekonomice. 7 7 Český statistický úřad, Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012, [online], [2013], [cit ] < 15

16 Graf 1 Hrubý disponibilní důchod domácností a nominální HDP (v mil. korun, běžné ceny) zdroj: CSU, dostupné z URL: <http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/publ/ n_2011> Jak je možné vypozorovat z grafu krize v roce 2009, domácnosti nijak výrazně nepoznamenala. Příčinu můžeme hledat v jejich příjmech, které byly pozitivně ovlivněny legislativními změnami. Zejména zavedení rovné daně, vyšší paušály pro odečet z daňového základu pro živnostníky, zastropování pojistného pro vysokopříjmové pracovníky a některé další úpravy. Tyto změny měly velký vliv na to, že lidem zůstalo více peněz, které by za předchozí situace odváděli v přerozdělovacích procesech státu. Současně s tím, stouply i jejich příjmy z přerozdělení. V době krize stát vyplácel více na příspěvcích v nezaměstnanosti, resp. dalších sociálních dávkách. Lidé více využívali institutu předčasných důchodů, což dále zvýšilo vyplácené dávky důchodů. Zmíněný vývoj měl značný vliv na to, že hrubý disponibilní důchod v sektoru domácností meziročně neklesl, ale i přes celkově špatnou situaci v ekonomice stoupl. Nepříznivý vývoj pocítily domácnosti až v letech 2010 a 2011, kdy od roku 2010 měl vývoj disponibilního 16

17 důchodu spíše stagnační charakter. Opětovný růst hrubého disponibilního důchodu domácností nastal v roce Graf 2 Hrubý disponibilní důchod sektoru domácností a v ekonomice (v mld. korun) a podíl domácností (v %) zdroj: CSU, dostupné z URL: <http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/publ/ n_2011> 8 Český statistický úřad, Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012, [online], [2013], [cit ] < 17

18 Hrubé úspory Hrubé úspory tvoří nespotřebovanou část disponibilního příjmu domácností. Jsou relativně velmi kolísavou veličinou zejména po jednotlivých kvartálech v meziročním vyjádření. Logicky je to dáno prostým faktem, že velikost uskutečněných výdajů na spotřebu českých domácností se blíží nominálně i reálně dvěma bilionům korun. Ty tak jsou, pokud jde o dynamiku daleko rigidnější veličinou než velikost odložené spotřeby ve výši kolem 200 mld. korun ročně. Pro české domácnosti platí, že odkládají větší část svých příjmů zpravidla v ekonomicky nepříznivých obdobích chovají se tedy z pohledu budoucnosti zodpovědně. Bylo tomu tak od druhého pololetí roku 2009, kdy hrubé úspory domácností vylétly meziročně o téměř 40 % a jejich růst pokračoval i v dalších čtvrtletích tohoto krizového roku. Dalším obdobím sílícího růstu úspor byl počátek roku 2012, kdy objem odložených peněz stoupl meziročně o více než pětinu. Jistě to však nelze přičíst zlepšenému stavu rodinných rozpočtů. Tempo růstu nominálních mezd výrazně oslabilo (reálně dokonce průměrná mzda v nepodnikatelské sféře klesala osm čtvrtletí za sebou). Ani situace na trhu práce k takovémuto vývodu neopravňovala. Na opětovný meziroční růst hrubých úspor domácností v posledním čtvrtletí 2012 mohla mít vliv nejasná očekávání pro rok 2013, kdy do poslední chvíle nebyly známy avizované daňové změny. Ač se zdá, že velikosti hrubých úspor v ekonomice musí dominovat úspory v sektoru domácností, není tomu tak. Jejich hrubé úspory představovaly za období jen necelou čtvrtinu (24,3 %) úspor všech institucionálních sektorů ekonomiky ČR (graf 3). Nejvyšší byl jejich podíl v roce 2009 (31 %), kdy ostatní sektory trpěly více než domácnosti krizovým vývojem. Nejmenším dílem se domácnosti podílely na tvorbě hrubých úspor v ekonomice v roce 2004 (18,6 %). Tehdy se po reformě veřejných financů výrazně zvýšily hrubé úspory v sektoru vládních institucí a rostly i hrubé úspory finančních institucí. 9 9 Český statistický úřad, Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012, [online], [2013], [cit ] < 18

19 Graf 3 Hrubé úspory v ekonomice a sektoru domácností zdroj: <http://www.socr.cz/file/2115/analyza-csu-domacnosti-v-cr---prijmy--spotreba--uspory-a-dluhy pdf> Ze šetření životních podmínek provedeného ČSÚ v první polovině roku 2012 vyplývá, že domácnosti vnímaly svoji finanční situaci jako obtížnější než v roce Zvýšil se podíl domácností, které vycházely s příjmy s obtížemi, a to na 31 %. Současně vzrostl podíl výdajů domácností na bydlení na 18,2 %, přičemž téměř třetina domácností vnímala náklady na bydlení jako velkou zátěž. Celých 44 % domácností si nemohlo dovolit zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 9300 Kč. To bylo patrné zejména u nízkopříjmových a středněpříjmových domácností. Rostly i obavy domácností z dalšího zadlužování. Svědčí o tom snížení podílu domácností s úvěry na celkovém počtu domácností v jednotlivých příjmových skupinách. 10 Tvar Lorenzovy křivky ukazuje, že v roce 2012 se zvýšila nerovnoměrnost v tvorbě peněžních úspor. Na domácnosti s vyššími než mediánovými příjmy připadalo cca 90 % z celkových úspor a cca 60 % z celkové spotřeby (Graf 4). Tomu odpovídal i vývoj Giniho koeficientu, měřícího míru relativní nerovnosti, který se u úspor zvýšil na 0,58 z hodnoty 0,46 v roce (Nejvyšší hodnota Giniho koeficientu byla v posledních několika letech zaznamenána v roce 2008, a to ve výši 0,67.) 10 19

20 V roce 2012 přetrvávala o něco nižší nerovnoměrnost u spotřeby oproti příjmům. Nerovnoměrnost byla patrná i u nových úvěrů na domácnosti s vyššími než mediánovými příjmy připadá cca 70 % těchto úvěrů, což bylo nepatrně méně než v roce Graf 4 Lorenzova křivka zdroj: <Http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2013/2013_III/boxy_a_prilohy/zoi_2013_III_box_1.html> Poznámka: Osa x je procentní kumulativní podíl domácností podle příjmů a osa y je procentní kumulativní podíl domácností na příjmech, spotřebě, úsporách a úvěrech. Vývoj spotřeby domácností Poslední dvě dekády, resp. období začínající již rokem 1990, znamenalo pro české domácnosti časovou etapu významných změn týkajících se jejich spotřeby. Její otevřené horizonty změnily spotřební chování domácností, akcentovaly konzumerismus, který se objevil jako relativně nový jev. Zhruba od počátku nového milénia a nejintenzivněji pak kolem poloviny dekády začaly být spotřební výdaje domácností v ĆR financovány ve stále větší míře dluhem. I to znamenalo významnou změnu, neboť mentálně české domácnosti předchozí dlouhé desítky let 10 ČNB, Zpráva o inflaci - III/2013, Spotřeba, úspory a dluhové zatížení jednotlivých příjmových skupin domácností v roce 2012, [online], [2013], [cit ] <http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2013/2013_iii/boxy_a_prilohy/zoi_2013_iii_b ox_1.html> 20

21 zadluženost spíše odmítaly. 11 Nárůst spotřeby je možné nejlépe sledovat v komparaci s investicemi domácností. Nejvyšší proporce investic ke spotřebě lze vysledovat v roce 2007 při vrcholícím trendu pořizování domů a bytů. V roce 2007 činil tento poměr dokonce 34,5 %, v průměru za uvedené čtyři roky pak 25,3 %. Naopak výrazný útlum investic domácností v letech , především do hmotných fixních aktiv, vedl ke snížení proporce vůči spotřebě na nejnižší hodnotu od roku 1993 (12,7 %). 11 V letech vlivem zhoršené ekonomické situace domácností meziročně výrazně klesaly investice lidí do pořizování a rekonstrukcí do domů a bytů v roce 2009 na polovinu, tj. -50,6 %), v roce 2010 o další téměř čtvrtinu (-21,7 %) a v roce 2011 o více než pětinu (-20,8 %). Naproti tomu paradoxně dlouhodobě vysoký přírůstek finančních aktiv domácností, vedl k odkládání jejich nespotřebované části především do sféry finančních aktiv Český statistický úřad, Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012, [online], [2013], [cit ] < 21

22 Graf 5 Výdaje domácností na konečnou spotřebu, jejich investice do hm. fixních aktiv a přírůstky fin. aktiv (v mil. korun) zdroj: CSU, dostupné z URL: <http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/publ/ n_2011> Data o výdajích na konečnou spotřebu domácností produkovaná čtvrtletně naznačují zajímavou skutečnost srovnávající krizový rok 2009 s rokem V roce krize sice spotřeba domácností v ČR také meziročně klesala, a to reálně ve třetím a čtvrtém čtvrtletí (nominálně pak ještě její pokles pokračoval i v prvním čtvrtletí roku 2010). Jednalo se evidentně o poklesy spjaté s propadem důvěry českých domácností, neboť na příjmové bázi k dramatickému vychýlení v té době nedocházelo (víz. část disponibilní důchod). Naproti tomu vývoj reálně s meziročními poklesy v každém čtvrtletí roku 2012 (nominálně ve druhém až čtvrtém čtvrtletí) však již měl faktický nepříznivý základ, jak pokud šlo o vývoj disponibilních příjmů českých domácností, tak i relativně špatnou situací na trhu práce. Počet registrovaných nezaměstnaných byl nejvyšší od doby, kdy jsou údaje z pracovních úřadů ministerstvem práce a sociálních věcí sledovány. Takovýto pokles spotřeby domácností je tedy podstatně závažnější, než jí pokles v krizovém roce Czso.cz, Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy , [online], [2013], [cit ] <http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/ /$file/115911a03.pdf> 22

23 I.3. Příčiny zadlužování domácností Je velice zajímavé, ohlédnout se do minulosti, do doby, kdy vlastně došlo k posunu vnímání a postoje české společnosti vůči zadlužování. Mgr. Ondřej Antoš, který se problematikou zadlužování zabýval, tento posun nazval úvěrový zlom. Jeho popis analýzy úvěrového zlomu zní následovně: V průběhu devadesátých let se v případě úvěrů domácnostem mnoho nezměnilo. Za celé desetiletí nedošlo k výrazným zvratům a zadlužení domácností v některé fázi dokonce i pokleslo. Důvody lze spatřovat jednak v nejisté budoucnosti, rozsáhlých ekonomických i sociálních změnách, neochotě bankovních ústavů půjčovat drobným klientům, vysokých úroků apod. Ke zlomu v zadlužení domácností došlo až na počátku nového tisíciletí, přibližně v polovině roku Toto je možné zpozorovat na Grafu A (Příloha 4). Od zvýrazněného proražení hranice 0% se změna objemu úvěrů zvyšovala až do doby, kdy ekonomika začala zpomalovat, což byl rok Při hledání příčin úvěrového zlomu je logické zaměřit se nejprve na úrokové sazby, které určují cenu zápůjčních fondů. Úrokové sazby z nově čerpaných úvěrů domácnostmi vykazovaly v devadesátých letech značnou volatilitu. K jejich ustálení došlo ke konci devadesátých let zároveň spolu s jejich setrvalým poklesem. V roce 1999 úrokové sazby poklesly pod svůj patnáctiletý průměr a setrvale se snižují až do současných dnů. Domácnosti reagovaly na ustálení úrokových sazeb a jejich pokles zvýšenou poptávkou po nových úvěrech, a to ve všech segmentech úvěrového trhu. Finanční sektor toho z objektivních důvodů využil a reagoval kromě toho i rozšířením a zkvalitněním nabídky služeb. 13 Nicméně vzhledem k tomu, že dluh je znám tak dlouho jako lidstvo samo, je zřejmé, že jeho příčiny nemůžeme hledat jen v ekonomické oblasti, i když ta s tím souvisí asi nejvíce. V dnešní konzumní době hraje velkou roli v našem životě tzv. životní úroveň, potažmo životní styl. To nám poukazuje na sociální aspekt zadlužování. Mimo něj je zde i psychologické hledisko. Jedná se zejména o dostupnost cizích zdrojů. Díky masivní propagaci mnoho lidí vidí, že za relativně malý poplatek si mohou splnit své sny nebo pořídit věci, po kterých touží hned a ne až někdy v budoucnu. Nemluvě o tom, že i v médiích se tomuto způsobu financování dělá velmi dobrá reklama. Ukazují nám, že život na dluh je moderní a zcela běžný. 13 ANTOŠ, Ondřej, Analýza zadluženosti českých domácností, [online], [2013], [cit ] <http://i.iinfo.cz/urs-att/mesec_cz-studie_o_zadluzenosti_ceskych_domacnosti pdf> 23

24 ANALYTICKÁ ČÁST II. Kapitola Vývoj procesu zadlužení a jeho následky II.1. Vývoj a popis procesu zadlužování českých domácností od roku 2005 do roku 2012 Domácnosti se mohou zadlužit několika způsoby. Nejzákladnější rozdělení je dle instituce, od které se čerpají finance. Jedná se o společnosti, které mají bankovní status a pak o soukromé společnosti poskytující půjčky. Skupina finančních zprostředkovatelů, označovaná dle metodiky České národní banky (dále jen ČNB ) Měnové finanční instituce (dále jen MFI ), zahrnuje centrální banku, rezidentské banky a ostatní finanční instituce oprávněné přijímat vklady a poskytovat úvěry. Kromě bank jde tedy také o spořitelní, úvěrová družstva a ostatní finanční zprostředkovatelé. To jsou společnosti, které v rámci svého podnikání jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost poskytují úvěry nebo půjčky nebo uzavírají smlouvy obdobné povahy. 14 Seznam všech měnových finančních institucí, působících na našem území, zveřejňuje ČNB na svých webových stránkách. 15 Všechny tyto instituce smí provozovat výhradně činnosti uvedené v oprávnění, které jim ČNB udělí. Ta následně vykonává nad těmito společnostmi také dohled. Jejich fungování je výrazně regulováno. Závazné předpisy stanovují požadavky na kapitálovou strukturu i další náležitosti. MFI, v čele s bankami, používají pro hodnocení úvěruschopnosti a důvěryhodnosti klienta standardizované metody v podobě tzv. credit scoringu. Ten zajišťuje, aby na úvěr nedosáhly subjekty, u kterých je pravděpodobnost, že by v budoucnu mohly mít problémy se splácením úvěru. 16 Nehledě k tomu, že v okamžiku, kdy si fyzická osoba sjedná spotřebitelský či jiný úvěr, je tato skutečnost zaevidována v seznamu úvěrů. Mimo samotných úvěrů, jsou evidovány 14 ČNB , Seznam zprostředkovatelů financování aktiv. [online].[cit ] <http://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/seznamy_mbs/seznam_zfa/index.html> 15 ČNB , Seznam měnových finančních institucí. [online].[cit ]. <http://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/seznamy_mbs/seznam_mfi/index.html> 16 JÍLEK, Josef. Peníze a měnová politika. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN S

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Cesta k odpovědnému úvěrování v ČR, Solus Praha, 9. června 21 Obsah Dopady krize na domácnosti Dopady

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Barometr 3. čtvrtletí 2014

Barometr 3. čtvrtletí 2014 Barometr 3. čtvrtletí 214 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem 3. čtvrtletí letošního roku celkový dluh ve výši 1,71 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky a

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012

Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012 Barometr 4. čtvrtletí 2012 Koncem prosince dosáhl dluh obyvatelstva, podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, výše 1,37 bilionu Kč, což je o 67 mld. Kč více než ve stejném

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Mil. Kč. Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěry

Mil. Kč. Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěry Rostoucí zadlužení českých domácností bude z čeho spořit na důchody? Prof. Michal Mejstřík EEIP, a.s. Mgr. Petr Kučera CCB Czech Credit Bureau, a.s. Mezinárodního fóra Zlaté koruny Hlavní zjištění V srpnu

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

Statistika počtu událostí v insolvenčním řízení pol. 2012

Statistika počtu událostí v insolvenčním řízení pol. 2012 Příloha č. 5 Statistika počtu událostí v insolvenčním řízení 2008 1. pol. 2012 1. Pro účely revizní novely byla zpracována statistická analýza počtu událostí v insolvenčním řízení. Data, která jsou využita

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Zásady standardu finanční gramotnosti

Zásady standardu finanční gramotnosti Zásady standardu finanční gramotnosti 1. východiska revize a. stávající standard finanční gramotnosti b. standardy OECD/INFE c. slovenský standard d. nové skutečnosti na finančním trhu e. vyšší vyspělost

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Proč slábne spotřeba domácností? Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Pesimistický spotřebitel: světlo na konci tunelu

Proč slábne spotřeba domácností? Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Pesimistický spotřebitel: světlo na konci tunelu Proč slábne spotřeba domácností? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Pesimistický spotřebitel: světlo na konci tunelu 17. října 2012 Konferenční centrum U Hájků, Praha Úvodem Spotřeba domácností se

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA EKONOMICKÝCH TEORIÍ PLATEBNÍ BILANCE Teze diplomové práce Vypracovala: : Bc. Kristýna Jandová Vedoucí diplomové práce: Ing. Eva Kaňková

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU)

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21) (2014/647/EU) VÝKONNÁ RADA

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Konference: Finanční gramotnost v praxi Konferenční centrum City Na Strži 1702/65, Praha 4 Agenda Registry klientských informací Úvod Jak registry

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná?

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná? Předlužení občané Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům ČNB Praha úterý 20.5.2014 Zadlužení domácností 1,285

Více

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR.

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Prameny kapitoly : ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C..: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: Odhad Výhled Zaměstnanost ) průměr v tis.osob růst v %,,,,,,,,,, zaměstnanci

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka 25. května 200 Jana Zíková, Key Account Manager pro finanční sektor Factum Invenio, s.r.o. Obsah Postoje veřejnosti k půjčkám a úvěrům Sjednané

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

Finanční gramotnost zaměstnance.

Finanční gramotnost zaměstnance. Finanční gramotnost zaměstnance Rozsah a cíl kurzu Rozsah: 2 bloky (dny) po 8 hodinách, tj. 16 hodin celkem (dle přání je možno rozdělit do více bloků např. po 4 hodinách) Cíl kurzu: Účastníci si osvojí

Více

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc.

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. 15.9.2016 Michal Šrubař 1 Dvousektorový tokový diagram Zboží a služby konečné spotřeby Meziprodukty Platby za zboží a služby Produkční jednotky /Firmy/ Spotřebitelské

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

5. Zadluženost domácností

5. Zadluženost domácností 5. Zadluženost domácností Za léta 1995-25 stoupla úroveň zadlužení v segmentu domácnostiobyvatelstvo v ČR o více než 8 % Hlavní příčiny růstu dluhů českých domácností Ve srovnání se zadlužeností v EU jsou

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

1. Hmotná fixní aktiva v ekonomice České republiky

1. Hmotná fixní aktiva v ekonomice České republiky 1. Hmotná fixní aktiva v ekonomice České republiky Pomineme-li finanční aktiva v podobě nejrůznějších typů finančních úspor, představují fixní aktiva v ekonomice nakumulované hmotné bohatství. Vzniklo

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více