PaedDr. Ing. Peter Orendáč Kontakt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PaedDr. Ing. Peter Orendáč Kontakt:"

Transkript

1 PaedDr. Ing. Peter Orendáč Kontakt: 1. Možnosti dobrovoľníctva v sociálnej práci 2. Meranie kvality života seniorov 3. Sociálny pracovník v DSS 4. Charitatívna činnosť cirkví na Slovensku 5. Sociálna práca v školskom prostredí 1. Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách v Prešove 2. Nezamestnanosť a chudoba na Slovensku ako sociálny a spoločenský problém 3. Terénna sociálna práca v obci Lemešany 4. Podiel sociálneho pracovníka na adaptácii klientov v DSS 5. Kvalita života seniorov v...

2 PhDr. Alena Kollárová, PhD. 1. Sociálna práca s osobami s poruchami správania 2. Sociálna práca s dysfunkčnou rodinou 3. Sociálna práca v profesionálnej náhradnej rodine 4. Sociálna práca v rómskej rodine 5. Sociálna práca s rodinou s dieťaťom s viacnásobným postihnutím 1. Socializácia detí s viacnásobným postihnutím z pohľadu sociálnej práce 2. Problematika edukácie rómskych detí z marginalizovaných rómskych komunít 3. Možnosti a perspektívy sociálnej práce v centre špeciálno-pedagogického poradenstva 4. Dysfunkčná rodina ako sociálno-patologický jav 5. Súčasnosť a perspektívy profesionálneho rodičovstva na Slovensku

3 prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. 1. Podniková sociálna politika 2. Sociálne služby a sociálna práca 3. Sociálne práva a ekonomické práva v sociálnej práci 4. Sociálna práca s nezamestnanými 5. Rodina a rodinná politika 1. Ľudské práva a sociálna práca 2. Sociálna politika a sociálna práca 3. Aplikované sociálne politiky a sociálna práca 4. Medzinárodné sociálne právo 5. Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy

4 Prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD. 1. Primárna prevencia novodobých závislostí (na PC, PC hrách, internete...) 2. Možnosti primárnej prevencie sociálno-patologických javov u mladej generácie v podmienkach SR 3. Výchova k hodnotám súčasnej mladej populácie ako prevencia sociálnopatologických javov 4. Problematika chudoby detí a mládeže na Slovensku a jej vplyv na sociálnopatologické javy 5. Kyberšikana šikanovanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií 1. Príčiny delikvencie mladistvých a ich dôsledky na spoločnosť 2. Sociálna prevencia v probléme kriminality mládeže 3. Postoje mladých ľudí k alkoholu v prešovskom okrese 4. Sociálne príčiny porúch správania detí na druhom stupni základných škôl 5. Sociálno-patologické dôsledky nezamestnanosti mladých ľudí

5 doc. PhDr. Ľubica Gáborová, CSc. 1. Pripravenosť adolescentov z detských domovov na samostatný život. 2. Možnosti sociálneho pracovníka pri pomoci deťom z málo podnetného sociálneho prostredia. 3. Životná spokojnosť a sebaponímanie seniorov v domove sociálnych služieb. 4. Záťažové životné situácie v praxi sociálnych pracovníkov. 5. Syndróm vyhorenia a jeho prejavy u sociálnych pracovníkov. 1. Adaptačné problémy seniorov na domov dôchodcov. 2. Kvalita života a starostlivosť o klientov v domove dôchodcov. 3. Adolescenti opúšťajúci detské domovy ako sociálny problém. 4. Extrémizmus ako problém spoločnosti v sociálnom kontexte.. 5. Hodnotová orientácia mladej generácie vo vzťahu k sociálnemu prostrediu.

6 doc. Ing. Štefan BUGRI, MPH, PhD 1. Nezamestnanosť a jej dopad na obyvateľov SR 2. Personalistika a riadenie ľudských zdrojov v sociálnej práci 3. Manažment v sociálnej práci 4. Sociálne podnikanie v podmienkach trhovej ekonomiky v SR 5. Pracovná kariéra a manažérske zručnosti v oblasti zariadení sociálnych služieb 6. Vedenie ľudí ako systém činnosti riadiaceho zamestnanca 7. Formy a nástroje štátnej politiky v oblasti sociálnych služieb 8. Vývoj sociálneho zabezpečenia v podmienkach SR ako nástroj sociálnych istôt obyvateľstva 9. Globalizácia trhu práce a jej dopad na zamestnanosť v regióne Východného Slovenska 10. Možnosti čerpania a využitia prostriedkov ESF pre činnosť sociálnych služieb v SR 11. Zdravotné a sociálne poistenie ako pomoc pri poskytovaní sociálnych služieb 12. Nezamestnanosť ako globálny problém súčasnej doby 13. Nezamestnanosť, aktívna a pasívna politika štátu 14. Hospodárska kríza a jej vplyv na podnikanie v SR 15. Personálna stratégia podniku v riadení ľudských zdrojov 1. Finančná analýza vybraného sociálneho podniku v SR 2. Chudoba ako sociálna udalosť v rodine dlhodobo nezamestnaného 3. Dôsledky dlhodobej nezamestnanosti na občanov a jej porovnanie s vybranými krajinami EÚ 4. Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku a jej dopad na životnú úroveň obyvateľstva v porovnaní s vybranou krajinou v rámci EÚ 5. Kolektívna zmluva ako súčasť sociálnej politiky štátu a zamestnávateľa v podmienkach SR 6. Vplyv hospodárskej krízy na rast nezamestnanosti v SR 7. Dopad demografických zmien na trh práce v SR v porovnaní s členskou krajinou EÚ

7 8. Formy a metódy využiteľnosť podnikateľského prostredia pri poskytovaní služieb v sociálnej starostlivosti 9. Vývoj a dopady dôchodkovej reformy v systéme sociálneho poistenia samostatnej SR 10. Svetová hospodárska a ekonomická kríza a jej dopad na životnú úroveň obyvateľov SR 11. Kvalita života seniorov v domácom prostredí a v domovoch sociálnych služieb 12. Reforma sociálneho zabezpečenia a jej dopad na obyvateľov R 13. Sociálne dopady nesprávneho hospodárenia v podmienkach mladých rodín 14. Nezamestnanosť, jej vývoj a vplyv na rodinu a spoločnosť 15. Minimálna mzda a jej dopad na životnú úroveň obyvateľov SR

8 Ing. Jozef Chovanec PhD. 1. Alkoholizmus mládeže ako sociálny problém 2. Drogy a mládež z pohľadu sociálneho pracovníka 3. Sociálna práca s užívateľmi drog 4. Rodina a jej význam 5. Starostlivosť seniorov a jej vplyv na kvalitu života 1. Alkoholizmus, problém dnešnej dospievajúcej mládeže 2. Alkoholizmus a jeho dopad na detí a rodinu 3. Kvalita sociálnych služieb problematika štandardov a dobrej praxe 4. Sociálne zabezpečenie seniorov 5. Rodina a jej význam pre dieťa

9 doc. PhDr. Emília Vranková, PhD. 1. Kompetencie sociálneho pracovníka v paliatívnej starostlivosti 2. Niektoré aspekty sociálnej práce v zdravotnej starostlivosti 3. Seniori v rodinnom prostredí a ich úskalia 4. Choroba a jej vplyv na život rodiny z pohľadu sociálnej práce 5. Intervencie sociálneho pracovníka pri onkologickom ochorení klienta 1. Dodržiavanie práv pacienta počas hospitalizácie v ústavnom zdravotníckom zariadení 2. Význam sociálnej siete v procese liečby onkologického ochorenia klienta 3. Sociálne potreby a ich uspokojovanie v procese hospitalizácie klienta 4. Sprevádzanie ako forma sociálnej práce v hospicovej starostlivosti 5. Implementácia sociálnej práce a jej význam v ústavnej zdravotnej starostlivosti

10 doc. PhDr. Irena Antoničová, PhD. 1. Adaptačné problémy seniorov na ústavné zariadenie 2. Psychohygiena v práci sociálnych pracovníkov 3. Užívanie alkoholu u mládeže ako sociálny problém 4. Sociálna práca s drogovo závislými 5. Problémy súčasnej rodiny a pomoc sociálnej práce + podľa dohody 1. Voľnočasové aktivity detí v náhradnej starostlivosti 2. Sociálna práca s problémovou rodinou 3. Syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov 4. Mediácia ako spôsob riešenia krízy v súčasnej rodine 5. Sociálna práca v rodine s postihnutým dieťaťom + podľa dohody

11 Ing. Emília PRIBIŠOVÁ, MPH, PhD. 1. Sociálny manažment ako riadiaci systém 2. Sociálna politika zamestnávateľa vo vzťahu k starostlivosti o zamestnancov 3. Administratívny a personálny manažment riadenia ĽZ a manažérske zručnosti 4. Sociálny pracovník a jeho postavenie v domovoch sociálnych služieb 5. Podnikanie v sociálnych službách v SR s porovnaním vybranej krajiny EÚ 6. Sociálna pomoc a sociálna ochrana v systéme sociálneho zabezpečenia 7. Personálna stratégia vo verejnej a štátnej správe 8. Monetárna politika štátu v bankovom systéme SR 9. Formy podnikania a jeho administratívne zaťaženia podľa právnych foriem podnikov 10. Strategický manažment v sociálnych službách 11. Sociálne poradenstvo ako forma pomoci rodinám v hmotnej núdzi 12. Sociálny podnik a podnikanie v sociálnych službách v podmienkach SR 13. Chudoba ako sociálna udalosť z pohľadu nezamestnaných 14. Zdravotné a sociálne poistenie v podmienkach SR 15. Minimálna mzda versus štátne sociálne dávky v SR 1. Vývoj minimálnej mzdy a jej dopad na životnú úroveň obyvateľov SR 2. Štýly riadenia v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby 3. Formy pomoci občanov v hmotnej núdzi 4. Zdravotné a sociálne poistenie v hospicovej starostlivosti 5. Hmotná núdza a možnosti legislatívneho riešenia v SR 6. Výška životného minima ako nástroj posudzovania hmotnej núdze v SR 7. Hospodárska kríza a jej vplyv na podnikanie v SR 8. Problematika životného štandardu obyvateľov SR v porovnaní s vybranou ekonomicky vyspelou krajinou v EÚ 9. Vývoj nezamestnanosti v SR so zameraním na zamestnávanie absolventov 10. Nezamestnanosť a jej vplyv na vývoj dieťaťa a rodiny 11. Sociálne zabezpečenie ako pomoc pre seniorov 12. Aktívna a pasívna politika štátu ako nástroj riešenia nezamestnanosti

12 13. Kolektívne vyjednávanie pri riešení podnikovej politiky zamestnávateľa 14. Nezamestnanosť a jej dopad na ekonomickú situáciu rodín a jednotlivcov 15. Vplyv dlhodobej nezamestnanosti na rast chudoby v rodinách ThDr. Peter Vansač, PhD. 1. Hodnota rodiny a jej význam pre spoločnosť 2. Aplikovaná etika v sociálnej práci 3. Dobrovoľníctvo v sociálnej práci 4. Základné etické princípy a ich aplikácia v sociálnej práci 5. Princípy sociálnej práce s rodinou 1. Kvalita života seniorov v zariadeniach Evanjelickej diakonie 2. Vzťahy v rodine s dieťaťom so zdravotným postihnutím 3. Charitatívna činnosť Cirkvi ako súčasť sociálnej práce 4. Charita ako poslanie Cirkvi 5. Reflexia ľudskej práce v sociálnej náuke Cirkvi

13 Ing. Jaroslava Kmecová, PhD. 1. Starostlivosť o deti a mládež z pohľadu dobrovoľníka 2. Možnosti osobného rastu zamestnancov a dobrovoľníkov v neziskovej organizácii 3. Vplyv projektovej činnosti na rozvoj neziskovej organizácie 4. Problémy sociálneho pracovníka pri výkone sociálnej práce 5. Sociálna spravodlivosť a sociálna práca v kontexte sociálneho učenia Cirkvi 1. Právne, sociálne a ekonomické postavenie dobrovoľníkov v neziskových organizáciách na Slovensku 2. Projekt sociálno-ekonomického rozvoja regiónu 3. Sociálna spravodlivosť, jej determinanty a hranice 4. Politika zamestnanosti a trh práce - nástroje riešenia dlhodobej 5. nezamestnanosti v EÚ 6. Dopad starnutia populácie na dôchodkový systém - výzvy a riziká

14 PhDr. Karolína Hlavinková Úloha rodiny pri formovaní osobnosti dieťaťa 2. Vplyv rodiny pri rozvíjaní hodnotového systému dieťaťa 3. Význam rodiny pre spoločnosť 4. Manželstvo a rodina ako celok 5. Rodina a jej význam pre dieťa 6. Alkoholizmus a jeho dopad na osobnosť človeka 7. Alkohol a alkoholizmus v spoločnosti 8. Genéza a história sociálnej politiky, významné osobnosti (O. Bismarck, W. H. Beveridge, K. G. Myrdal) 9. Vzťah sociálnej politiky a sociálnej práce 10. Profesia sociálneho pracovníka

15 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD. 1. Osobnosť sociálneho pracovníka v komunitnom centre 2. Snoezelen a jeho význam pri práci s osobami s postihnutím v DSS 3. Aktivizačné prístupy k osobám s postihnutím v seniorskom veku 4. Canisterapia a jej využitie v sociálnej intervencii 5. Občianske združenia ako poskytovatelia sociálnej pomoci postihnutím 1. Sociálne a jazykové kompetencie rómskych detí pred vstupom do školy 2. Reflektovanie potrieb dospelej osoby s MP v podmienkach sociálnej starostlivosti 3. Eliminácia negatívnych dopadov profesijnej adjustácie osôb s MP v systéme sociálneho poradenstva 4. Etopedické problémy detí v DD 5. Rodina a dieťa s viacnásobným postihnutím v období školskej dochádzky

16 PhDr. Alena Hučíková 1. Dobrovoľníctvo v sociálnych službách Prešovského a košického samosprávneho kraja 2. Starostlivosť o jedincov s hluchoslepotou na Slovensku 3. Kresba ako prostriedok kvalitnejšieho poznania klienta v DSS 4. Príprava dieťaťa zo socio-kultúrne znevýhodneného prostredia na vstup do školy 5. Výchova dieťaťa s MP v rodine 1. Komparácia stavu zamestnanosti a potrieb základných škôl zamestnať sociálneho pedagóga 2. Rozvoj komunikačných schopností detí predškolského veku z málopodnetého prostredia 3. Formovanie hodnotového systému detí v rómskej komunite sociálnym pracovníkom 4. Dôsledky pozitívnej diskriminácie ľudí z málopodnentého prostredia pre trh práce 5. Rozvoj hygienických a sociálnych zručností detí v predškolskom veku z málopodnetného prostredia

17 PaedDr. Slávka Džačovská Priame formy pomoci osobám so špeciálnymi potrebami 2. Sociálny pracovník v krízovej intervencii 3. Role sociálneho pracovníka v praxi 4. Špecifiká práce sociálneho pracovníka s marginalizovanými skupinami 5. Faktory komunikácie sociálneho pracovníka a klienta 6. Aspekty sociálnej práce v teréne ako podpora starostlivosti zdravotne postihnutých detí a mládeže 7. Sociálne špecifiká v starostlivosti o seniorov 8. Typológia klientov v sociálnej práci 9. Formy pomoci a podpory občanom vyššieho veku v SR 10. Spolupráca sociálneho pracovníka so školou ako podpora starostlivosti zdravotne postihnutých detí a mládeže

18 prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. 1. Súčasný stav v poskytovaní sociálneho poradenstva pre klientov sociálnej práce na Slovensku 2. Význam Občianskych poradní v Českej republike, ako inšpirácia pre kreovanie poradenského systému na Slovensku 3. Zásady komunikácie a metódy v sociálnom poradenstve v procese resocializácie osôb prepustených z výkonu trestu odňatia slobody 4. Zásady komunikácie a metódy v sociálnom poradenstve pre rodiny v hmotnej núdzi 5. Zásady komunikácie a metódy v sociálnom poradenstve v procese resocializácie pre abstinujúcich závislých klientov 1. Komparácia fungovania profesných združení sociálnych pracovníkov vo vybraných krajinách 2. Analýza bariér v uplatňovaní rodinnej mediácie v Slovenskej republike 3. Záujem absolventov študijného odboru sociálna práca o ďalšie vzdelávanie a spoluprácu s VŠZaSP sv. Alžbety 4. Identita sociálnych pracovníkov k výkonu činností na ÚPSVaR 5. Akceptácia a význam supervízie pre sociálnych pracovníkov oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR v ich praxi

19 doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. 1. Obete trestných činov ako klienti sociálnej práce 2. Práva dieťaťa v dokumentoch EÚ v kontexte sociálno-právnej ochrany detí 3. Práva a psychosociálne potreby maloletých obetí trestných činov 4. Funkcia opatrovníka v procese riešenia trestných činov spáchaných na maloletých 5. Kolízny opatrovník, jeho kompetencie a metódy práce 1. Analýza pracovnej náplne a pracovných postupov pri sociálno-právnej ochrane detí 2. Postoje laickej verejnosti k sexuálnemu zneužívaniu detí 3. Postoje odbornej verejnosti k sexuálnemu zneužívaniu detí 4. Práva detí v povedomí a postojoch verejnosti 5. Traumatizácia sociálneho pracovníka prostredníctvom traumy klienta (fenomén zástupnej traumatizácie)

20 doc. PhDr. František Hanobik, PhD. mim. prof. 1. Marginalizácia rómskej komunity po r Systém komunitnej práce v marginalizovanom prostredí 3. Komunitná práca v rómskej osade a rómska rodina 4. Deformačný charakter rôznych sociálnych dávok na marginalizovanú skupinu Paliatívna starostlivosť v domácom prostredí. Názvy tém sú informačné a môžu sa po dohode so školiteľom upraviť. 1. Vývoj soc. zabezpečenia v Slovenskej republike po r Dôchodkové poistenie v Slovenskej republike 3. Právo na štrajk - legálny nástroj pracujúcich na dosiahnutie svojich pracovných práv 4. Gender ideológia a tradičná kresťanská rodina 5. Princíp participácie a marginalizovaná rómska komunita

21 PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD. 1. Prekážky v komunikácii s klientmi z pohľadu sociálneho pracovníka 2. Etické problémy a dilemy v praxi sociálnych pracovníkov 3. Pracovná spokojnosť sociálnych pracovníkov 4. Profil sociálneho pracovníka vo vzťahu k iným pomáhajúcim profesiám 5. Asertívna komunikácia v sociálnej práci 1. Postoj sociálnych pracovníkov k eutanázii a smrti, spôsoby zvládania stresu 2. Osobnostné a psychosociálne charakteristiky pracovníkov v pomáhajúcich profesiách 3. Efektívne zvládanie záťažových situácií v sociálnej práci 4. Rola sociálneho pracovníka ako mediátora 5. Alternatívne spôsoby riešenia konfliktov v pomáhajúcich profesiách

22 PhDr. JANA BERNÁTOVÁ, PhD. 1. Sociálna práca - povolanie či poslanie? 2. Komunitná sociálna práca. (možnosť konkretizácie podtitulu po dohode so školiteľom). 3. Marginalita a sociálne znevýhodnené prostredie ako novodobé pojmy dnešnej spoločnosti. 4. Zmeny životných podmienok rómskych komunít po vstupe do EÚ. 5. Dobrovoľníctvo ako základ praxe sociálneho pracovníka. 6. Postavenie dobrovoľníka v legislatívnom rámci SR. 7. Problematika odbornej praxe študentov sociálnej práce. 8. Riziká výkonu odbornej praxe sociálnych pracovníkov. 1. Riešenie rómskej otázky v kontexte štátov EÚ. 2. Komunitná sociálna práca. (možnosť konkretizácie podtitulu po dohode so školiteľom). 3. Patologické prejavy v rómskych komunitách. (podtitul je na výbere študenta, a to po konzultácii zo školiteľom) 4. Postavenie rómskeho žiaka v školskom systéme SR. Potreba etablovania školskej sociálnej práce. 5. Úloha matky v rómskej rodine. 6. Vývoj legislatívnych zmien v oblasti starostlivosti o dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia. 7. Efektívnosť využitia potenciálu sociálneho pracovníka v praxi.

23 Ing. Lucia Andrejiová 1. Priebeh hospodárskej krízy a jej sociálne dopady na obyvateľov Slovenska 2. Vývoj nezamestnanosti na Slovensku a vo svete v období hospodárskej recesie 21. storočia 3. Analýza príčin, priebehu a sociálnych dôsledkov globálnej krízy 21. storočia 4. Chudoba ako sociálny jav v štátoch Eurozóny 5. Sociálne statusy žien v krajinách tretieho sveta 1. Priebeh hospodárskej krízy a jej sociálne dopady na obyvateľov Slovenska 2. Vývoj nezamestnanosti na Slovensku a vo svete v období hospodárskej recesie 21. storočia 3. Vývoj nezamestnanosti v Prešovskom kraji po zavedení spoločnej meny Euro 4. Sociálne dopady nezamestnanosti na súčasné rodiny 5. Vývoj nezamestnanosti absolventov vysokých škôl na Slovensku

24 h.doc. JUDr. Karol Zeman, PhD. Sociálne zabezpečenie 1. Aktuálnosť systému sociálneho poistenia, ako garant sociálnej bezpečnosti občanov SR pozitíva/negatíva. 2. Štátne sociálne dávky ako nástroj prevencie štátu. 3. Subsytém sociálnej pomoci ako prvok systému, na ktorom stoji sociálna bezpečnosť občanov. 4. Štátna rodinná politika v podmienkach trhovej ekonomiky a vplyv ekonomickej kríze na ňu. Politika zamestnanosti 1. Zamestnávanie občanov so zníženou pracovnou schopnosťou ako sociálny problém. 2. Nezamestnanosť mladistvých, absolventov škôl a jej vplyv na kriminalitu. 3. Dlhodobá nezamestnanosť, strata sociálneho statusu, sociálny úpadok, bezdomovectvo, žobranie ako následok straty zamestnania. 4. Získanie a udržanie si práce v zahraničí a dopady v sociálnej, ekonomickej oblasti na občana, rodinu, štát. Sociálne zabezpečenie 1. Dôchodková reforma ako časť transformácie sociálnej sféry v intenciách zákona o sociálnom poistení, súčasný stav. 2. Miesto a úlohy sociálnej pomoci pre zaistenie sociálnej bezpečnosti občanov Slovenskej republiky. 3. Systém sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky ako subsystém sociálnej bezpečnosti občanov Európskej únie.

25 4. Štátna rodinná politika v podmienkach trhovej ekonomiky a vplyv finančnej a ekonomickej krízy na ňu. 5. Súčasná vzdelávacia politika, jej trendy a vplyv na nezamestnanosť. Témy z uvedenej problematiky si môže zadefinovať študent sám Mgr.Bohuš Čepiga 1.Postavenie sociálneho pracovníka v rezorte zdravotníctva 2.Sociálna práca v zdravotníckom zariadení 3.Význam sociálnej práce u dialyzovaných osôb 4.Sociálny pracovník na dialyzačnom stredisku 5.Výber témy po individuálnom dohovore

26 PhDr. Čuriková Alžbeta 1. Spoločenské a sociálne dôsledky sy CAN 2. Vplyv zdravotného postihnutia na dieťa a jeho ďalší vývoj 3. Vplyv narodenia postihnutého dieťaťa na funkciu rodiny a vzájomné vzťahy v nej 4. Prístupy k riešeniu sociálno-patologických javov v spoločnosti z pohľadu sociálnej práce 5. Starostlivosť o dieťa z rizikových skupín obyvateľstva

13. Dieťa s mentálnym postihnutím/duševnou zaostalosťou v náhradnej starostlivosti

13. Dieťa s mentálnym postihnutím/duševnou zaostalosťou v náhradnej starostlivosti doc. Mgr. Ján Hučík, PhD. 1. Informačné technológie ako činiteľ sociálnej stimulácie seniorov 2. Možnosti a limity zamestnávania osôb s MP na voľnom trhu práce 3. Dobrovoľníctvo v sociálnych službách pre

Více

Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016

Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016 Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016 Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. 1, Cannisterapie jako výchovný prostředek. 2, Spolupráce mezi školou a rodinou

Více

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma Príloha 1 ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) 1. ročník zimný semester (1. semester) Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce 8 P 8 prof. PhDr. A. Mrázová, PhD., MPH. Základy filozofie 3 P 8 PhDr.

Více

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE SOCIÁLNA PRÁCA v akademickom roku 2013/2014 SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Více

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 1. Sociálna práca ako praktická činnosť v dejinách (starovek prvá pol. 19. stor.). Vplyv kresťanstva. Vybrané osobnosti a míľniky. 2. Historický kontext vývoja sociálnej

Více

Sociálna práca a sociálne zabezpečenie

Sociálna práca a sociálne zabezpečenie Sociálna práca a sociálne zabezpečenie 1. Fenomén pomoci v dejinách (starovek prvá pol. 19. stor.). Charitatívna pomoc (vplyv kresťanstva). Vybrané osobnosti a míľniky. 2. Historický kontext vývoja sociálnej

Více

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE SOCIÁLNA PRÁCA v akademickom roku 2014/2015 SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Více

Sociálne poradenstvo v SR po roku Andrej Mátel

Sociálne poradenstvo v SR po roku Andrej Mátel Sociálne poradenstvo v SR po roku 1989 Andrej Mátel Úvodný citát s poznámkami Sociálne poradenstvo nemá na Slovensku žiadnu tradíciu. Komplexné sociálne poradenstvo sa systematicky začína rozvíjať až po,nežnej

Více

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Študijný program: Študijný odbor: Forma štúdia: Metóda štúdia: Sociálna práca 3.1.14 Sociálna práca denná a externá kombinovaná (dištančná+prezenčná) 1.

Více

Knižnica - tituly určené na absenčné štúdium

Knižnica - tituly určené na absenčné štúdium 1 Alojz Nociar Základy psychológie Bratislava VŠZaSP sv. Alžbety 2008 978-80-89271-39-9 2 Dagmar Gašparíková Sociálne zabezpečenie, všeobecné predpisy Bratislava VŠZaSP sv. Alžbety 2007 978-80-89271-25-2

Více

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Denná forma Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Externá forma SÚBOR PREDMETOV ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA SÚBOR PREDMETOV STUPEŇ I. (Bc.) DENNÁ FORMA/

Více

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 1. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku. Majetok podniku a jeho štruktúra. Nástroje a metódy hodnotenia efektívnosti využívania

Více

PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.

PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. SUPERVÍZIA AKO PROSTRIEDOK ZVYŠOVANIA PROFESIONALITY PRACOVNÍKA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH V PROSPECH ZVYŠOVANIA KVALITY PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. Supervízorka Košice,

Více

Vedúci práce Názov Cieľ Obsadenosť

Vedúci práce Názov Cieľ Obsadenosť Vedúci práce Názov Cieľ Obsadenosť Čavojská Užívanie drog u mládže v kontexte možností intervencie sociálnej práce Delikventné správania mládeže v mestskom prostredí SR Vzťah dospievajúcich detí k ľahkým

Více

Témy diplomových prác pre študijný program Ošetrovateľstvo

Témy diplomových prác pre študijný program Ošetrovateľstvo PhDr. Alena Longauerová, PhD. Témy diplomových prác pre študijný program Ošetrovateľstvo 1. Životné prostredie ako dôležitý faktor prevencie úrazov u seniorov. 2. Pohyb v kontexte zdravia seniorov. 3.

Více

Štruktúra študijných programov

Štruktúra študijných programov Štruktúra študijných programov Bakalárske štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 CUZ, stredisko Inštitút

Více

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE Mgr. štátnicové otázky v odbore Sociálna práca METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 1. História vývinu metód sociálnej práce, najvýznamnejšie

Více

Témy bakalárskych a diplomových prác v pre akad. rok 2010/2011

Témy bakalárskych a diplomových prác v pre akad. rok 2010/2011 Témy bakalárskych a diplomových prác v pre akad. rok 2010/2011 doc. PhDr. Michal OLÁH, PhD. Témy magisterských prác Supervizia v DeD Transformacia ustavnej starostlivosti v SR Supervizia v samosprave potreba

Více

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca Sociálna práca Vedúca detašovaného pracoviska: PhDr. Mikuličková Dagmar, PhD. MPH e-mail: sekretariat.vszspsi@gmail.com Vedúci katedry sociálnej práce: doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD. tel. +421 911

Více

Univerzita Mateja Bela

Univerzita Mateja Bela Tézy na štátne skúšky 3. 1. 14 SOCIÁLNA PRÁCA Študijný program: SOCIÁLNA PRÁCA 1. stupeň VŠ štúdia titul bc. Predmet štátnej skúšky: Sociálna politika 1. Sociálna politika pojem a predmet sociálnej politiky,

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Meno a priezvisko frekventanta: PhDr. Irma Kurčíková...

Více

MESTO PREŠOV. Hlavná ul. č. 73, Prešov DOTAZNÍK KU KOMUNITNÉMU PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA PREŠOV NA ROKY

MESTO PREŠOV. Hlavná ul. č. 73, Prešov DOTAZNÍK KU KOMUNITNÉMU PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA PREŠOV NA ROKY MESTO PREŠOV Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov DOTAZNÍK KU KOMUNITNÉMU PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA PREŠOV NA ROKY 2018 2025 Mesto Prešov sa na Vás obracia s prosbou o spoluprácu. Vyplnením anonymného

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!!

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!! Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na september december 2016 CUZ, stredisko Inštitút

Více

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia RVEDOK KURZ: PERSONALISTIKA Moduly 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment Cieľ / poslanie kurzu Poslaním

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE (a) Názov študijného odboru: Sociálna psychológia a psychológia práce (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých

Více

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí 7.3.2005 7.3.2008 ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA /vedúci partner rozvojového partnerstva/ Sekulská 1,

Více

Konzultant _školiteľ. Druh práce. P.č. NÁZOV PRÁCE Študent. DP 4 Adaptácia týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí v špeciálnej základnej škole

Konzultant _školiteľ. Druh práce. P.č. NÁZOV PRÁCE Študent. DP 4 Adaptácia týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí v špeciálnej základnej škole Druh práce P.č. NÁZOV PRÁCE Študent Konzultant _školiteľ 4 Adaptácia týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí v špeciálnej základnej škole Chlapovič Jozef 5 Stratégia trvalo udržateľného rozvoja a fenomén

Více

Mesta Strážske na roky

Mesta Strážske na roky MESTO STRÁŽSKE ROZPOČET Mesta Strážske na roky 2014-2016 V Strážskom 17.02.2014 Návrh rozpočtu zverejnený 18.02.2014 na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta /www.strazske.sk/ Rozpočet schváleny

Více

Program 13: Sociálne služby

Program 13: Sociálne služby Program 13: Sociálne služby Zámer programu: Starostlivosť o sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov, starých občanov, rodiny s malými deťmi, ktoré sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi. 249 336,00 249

Více

Plán práce školského psychológa

Plán práce školského psychológa Plán práce školského psychológa na školský rok: 2017/2018 Vypracovala: Mgr. Lucia Paulenková 1 September Vypracovanie plánu práce školského psychlóga. Vypracovanie rozvrhu školského psychológa v spolupráci

Více

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Pojem, predmet a systém pracovného práva. Dohoda o brigádnickej práci študentov. Pracovnoprávne aspekty štrajku. Pramene pracovného práva. Pracovná zmluva (pojem,

Více

APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA

APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA Ing. Hana Poláčková, PhD. Katedra ekonomickej teórie Národohospodárskej

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Plán práce školského psychológa

Plán práce školského psychológa Plán práce školského psychológa na školský rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Lucia Paulenková 1 September Vypracovanie plánu práce školského psychlóga. Evidencia žiakov s poruchami správania a pozornosti.

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAMOVÝ ROZPOČET Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 181000 181000

Více

ID Prírastkové číslo Názov práce Autor 1 1/2009/SP-B Stereotypy vo vnímaní bezdomovectva a sociálny pracovnik Poláková Edita 2 2/2009/SP-B Sociálna

ID Prírastkové číslo Názov práce Autor 1 1/2009/SP-B Stereotypy vo vnímaní bezdomovectva a sociálny pracovnik Poláková Edita 2 2/2009/SP-B Sociálna ID Prírastkové číslo Názov práce Autor 1 1/2009/SP-B Stereotypy vo vnímaní bezdomovectva a sociálny pracovnik Poláková Edita 2 2/2009/SP-B Sociálna pomoc v samospráve v oblasti sociálno právnej ochrany

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 1. Vývoj metód sociálnej práce. Najvýznamnejšie míľniky a osobnosti vývoja metód sociálnej práce s dôrazom na metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou. 2. Sociálna

Více

Novela zákona o SS a proces DI. 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.

Novela zákona o SS a proces DI. 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. Novela zákona o SS a proces DI 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD., MPSVR SR Východiská a súčasný proces deinštitucionalizácie čl. 19 Dohovoru

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Program 9: Vzdelávanie

Program 9: Vzdelávanie Program 9: Vzdelávanie Zámer programu: Školy a školské zariadenia poskytujúce všetky druhy vzdelania Rozpočet programu: rok v eurách 2 634 911 2 611 522 2 616 076 Podprogram 9.1: Predškolská výchova Materské

Více

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I.

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Andrej Mátel, Michal Oláh, Milan Schavel Bratislava 2011 MÁTEL, A. OLÁH, M. SCHAVEL, M. 2011.

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Postavenie žien na trhu práce v Prešovskom kraji

Postavenie žien na trhu práce v Prešovskom kraji Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Slovenská 87, 080 02 Prešov Postavenie žien na trhu práce v Prešovskom kraji Prešov, november 2013 Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti na Slovensku, v Prešovskom

Více

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 1. Vývoj metód sociálnej práce. Najvýznamnejšie míľniky a osobnosti vývoja metód sociálnej práce s dôrazom na metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou. 2. Sociálna

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

Aktívna politika trhu práce: koncept, financovanie a inštitucionálny rámec. PhDr. Eneke Hanzelová, PhD

Aktívna politika trhu práce: koncept, financovanie a inštitucionálny rámec. PhDr. Eneke Hanzelová, PhD Aktívna politika trhu práce: koncept, financovanie a inštitucionálny rámec PhDr. Eneke Hanzelová, PhD Politiky trhu práce Pasívna politika trhu práce súhrn programov zameraných na udržanie príjmu nezamestnaných

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. Počet hodín. 4 P 14 PhDr. M. Buňová. 3 P 10 Ing. J. Barát

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. Počet hodín. 4 P 14 PhDr. M. Buňová. 3 P 10 Ing. J. Barát VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V B R A T I S L A V E Študijný odbor: Sociálna práca Študijný program: Misijná a charitatívna práca Trojročné bakalárske štúdium, Bratislava Externá

Více

ARCUS, DOMKO, IDEA, LUMEN, ANIMA, JASANIMA, LIDWINA, ONDAVA, LÚČ, SUBSIDIUM, HARMONIA, VIA LUX, SKI

ARCUS, DOMKO, IDEA, LUMEN, ANIMA, JASANIMA, LIDWINA, ONDAVA, LÚČ, SUBSIDIUM, HARMONIA, VIA LUX, SKI Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (ARCUS, DOMKO, IDEA, LUMEN, ANIMA, JASANIMA, LIDWINA, ONDAVA, LÚČ, SUBSIDIUM, HARMONIA, VIA LUX, SKI ) Ing. Zuzana Jusková vedúca

Více

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE Mgr. štátnicové otázky v študijnom odbore sociálna práca na akademický rok 2011/2012 METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 1. Najvýznamnejšie

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov

Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vysoká škola sociálněsprávní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 10/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací pro studijní

Více

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky)

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Absolvent štúdia programu psychológia je úspešne hodnotený ak získa základnú kvalifikáciu na výkon povolania psychológie v rozsahu

Více

Program 13: Sociálne služby

Program 13: Sociálne služby Program 13: Sociálne služby Zámer programu: Starostlivosť o sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov, starých občanov, rodiny s malými deťmi, ktoré sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi. 249 526,00 249

Více

Informačný list predmetu

Informačný list predmetu KRÍZOVÝ MANAŽMENT Informačný list predmetu Katedra: Katedra ekonomických teórií Študijný odbor: FBI a VSaRR Garant: PhDr. Daniela Palaščáková, PhD. Vyučujúci: - Prednášky PhDr. Daniela Palaščáková, PhD.

Více

Agresívne správanie - Poruchy správania agresívneho charakteru

Agresívne správanie - Poruchy správania agresívneho charakteru Agresivita žiakov Agresivita žiakov - Úloha učiteľa pri riešení agresívneho správania Agresívne správanie - Poruchy správania agresívneho charakteru Alkohol v rodine Alkoholizmus - Alkohol, alkoholizmus

Více

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR 12.2.2015 Hotel Bôrik 10 rokov fungovania/nefungovania Bolonského procesu na Slovensku

Více

1. prednáška MARKETING MANAŽMENT

1. prednáška MARKETING MANAŽMENT 1. Marketingové plánovanie 2. Proces marketingového riadenia - identifikácia marketingových environmentov - marketingové ciele a stratégia - tvorba marketingového mixu 3. Algoritmus vytvárania marketingového

Více

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V ZSS NA SLOVENSKU PhDr. Margita Kosturíková

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V ZSS NA SLOVENSKU PhDr. Margita Kosturíková ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V ZSS NA SLOVENSKU PhDr. Margita Kosturíková Sociálna starostlivosť do 1. 1. 2009 Sociálna starostlivosť o seniorov na Slovensku: Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci Zákon

Více

EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV

EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV IS

Více

Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie

Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Školský rok: 2016/2017 Mgr. Hajnalka Lanczová Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Školský rok : 2016/2017 Koordinátor prevencie: Mgr. Hajnalka

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA. Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment

TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA. Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment 1. Ekonómia ako spoločenská veda definícia ekonómie, základné ekonomické

Více

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety PODNIKOVÝ MANAŽMENT (skúška číslo 12) Cieľ predmetu Získať znalosti zákonitostí úspešného riadenia organizácie a prehľad o súčasnej teórii a praxi manažmentu. Zoznámiť sa s modernými manažérskymi metódami

Více

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí 11.3.2015 V súčasnej dobe sa na škole realizujú ciele projektu: Moderné vzdelávanie - brána poznania Projekt sa realizuje prostredníctvom dvoch špecifických cieľov: 1. Inovovať formy

Více

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR marec Cieľom prezentácie je. Predstaviť APSS SR Pomenovať hlavné problémy pri poskytovaní sociálnych služieb Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb

Více

Koordinácia informatizácie verejnej správy v SR. Ako naskočiť na európsky vlak?

Koordinácia informatizácie verejnej správy v SR. Ako naskočiť na európsky vlak? Koordinácia informatizácie verejnej správy v SR Ako naskočiť na európsky vlak? Obsah Slovensko a egovernment Vízia egovernmentu Princípy politiky koordinácie Cieľový stav 2 Slovensko a egovernment Postavenie

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva

I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva Prednáška č. 1 Dejiny právnej filozofie (Doc. PhDr. Jarmila Chovancová, PhD.) - Prierez najvýznamnejších etáp vývoja právno filozofického myslenia od antiky

Více

Ponuka preventívne zdravotno výchovných aktivít pre seniorov

Ponuka preventívne zdravotno výchovných aktivít pre seniorov Ponuka preventívne zdravotno výchovných aktivít pre seniorov Organizátor: RÚVZ so sídlom v Nitre oddelenie výchovy k zdraviu Kontakt: Oddelenie výchovy k zdraviu Štefánikova 58 949 63 Nitra Kontakt: 037

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné Funkčná 610 620 630 640 650 710 720 FO a NV 1 1 Plánovanie, manažment, 103 526.48 38 236.78 38 409.98 3 187.13 856.21 121.00 0.00 283 884.69 468 222.27 2 1 Riadenie obce 90 975.40 32 350.48 24 111.98 1

Více

K O N T R A K T. uzavretý medzi Ministerstvom školstva SR a. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

K O N T R A K T. uzavretý medzi Ministerstvom školstva SR a. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie K O N T R A K T uzavretý medzi Ministerstvom školstva SR a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie na riešenie vedecko-výskumných úloh v roku 2009 Kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho

Více

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy a podpora lesného turizmu

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy a podpora lesného turizmu Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy a podpora lesného turizmu Úvodná konferencia 15.12.2015, Košice Lesy pre spoločnosť lesy bez bariér (FOR SOC)/ Národné lesnícke centrum Projekt je financovaný

Více

SOCIÁLNA PRÁCA A ĽUDSKÉ PRÁVA

SOCIÁLNA PRÁCA A ĽUDSKÉ PRÁVA ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Humanistický zborník 1/2 (AFPh UP 2/84) 1997 SÚBOR ZAHŔŇA LEN TIRÁŽ A OBSAH SOCIÁLNA PRÁCA A ĽUDSKÉ PRÁVA Zborník referátov z vedeckej konferencie

Více

PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA NP MRK kompletne akreditované k

PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA NP MRK kompletne akreditované k Moderné pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kó d ITMS projekt u: 26130130051 Číslo zmluvy: OPV/24/2011 PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA NP MRK kompletne akreditované k

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Vytváranie prostredia

Více

Projektové aktivity v roku 2016 v sociálnej oblasti v Meste B.Bystrica. KPSS Stretnutie s MVO

Projektové aktivity v roku 2016 v sociálnej oblasti v Meste B.Bystrica. KPSS Stretnutie s MVO Projektové aktivity v roku 2016 v sociálnej oblasti v Meste B.Bystrica KPSS Stretnutie s MVO 7.4.2016 Pripravované projekty v sociálnej oblasti v roku 2016 stav k 31.3.2016 Centrum včasnej intervencie

Více

Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2014 (v tis. eur)

Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2014 (v tis. eur) Strana: 1 01 Kancelária Národnej rady SR 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu 26 460 28 212 28 052 99,4 02 Kancelária prezidenta SR 06N Reprezentácia štátu a obyvateľov SR 4 015 3 819 3 802 906,9

Více

Učebné osnovy predmetu PODNIKANIE

Učebné osnovy predmetu PODNIKANIE Učebné osnovy predmetu PODNIKANIE Študijného odboru: 6341 6 škola podnikania Forma a typ štúdia: denné štúdium absolventov základnej školy 1 Charakteristika predmetu Predmet podnikanie svojou tematikou

Více

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE BRATISLAVA 2012 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 30. 8. 2013 pod

Více

SAMOSPRÁVA A PRÍPRAVA NA ZAVEDENIE EURA

SAMOSPRÁVA A PRÍPRAVA NA ZAVEDENIE EURA SAMOSPRÁVA A PRÍPRAVA NA ZAVEDENIE EURA SÚČASNÝ STAV PRÍPRAV NA ZAVEDENIE EURA Generálny zákon -vznik za aktívnej spolupráce ministerstva financií, ministerstva spravodlivosti, ministerstva hospodárstva

Více

A1: Témy diplomových prác navrhované učiteľmi Katedry krízového manažmentu

A1: Témy diplomových prác navrhované učiteľmi Katedry krízového manažmentu A1: Témy diplomových prác navrhované učiteľmi Katedry krízového manažmentu prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. Proces monitorovania krízových javov a hodnotenie získaných údajov Medzinárodné organizácie krízového

Více

4. OSOBY V OBTIAŽNYCH ŽIVOTNÝCH SITUÁCIACH

4. OSOBY V OBTIAŽNYCH ŽIVOTNÝCH SITUÁCIACH 4. OSOBY V OBTIAŽNYCH ŽIVOTNÝCH SITUÁCIACH 1 Slovenský Červený kríž územný spolok Komárno Senný trh 6 Riaditeľ: Predsedníčka: občianske združenie Mgr. Karol Németh MUDr. Enikö Radi Telefón: 035/770 46

Více

Harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov 1 (obdobie marec,,2016 až február,,2017 )

Harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov 1 (obdobie marec,,2016 až február,,2017 ) IMP SO pre - KM Európska únia Európsky fond pre Regionálny rozvoj Integrovaný regionálny operačný program Harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov 1 (obdobie marec,,2016 až február,,2017

Více

Vitajte. Bezpečná a zdravie podporujúca práca vo svetle vytvárania predpokladov pre dôstojnú prácu

Vitajte. Bezpečná a zdravie podporujúca práca vo svetle vytvárania predpokladov pre dôstojnú prácu Vitajte na stretnutí v rámci cyklu Pondelkové rozhovory" na tému: Bezpečná a zdravie podporujúca práca vo svetle vytvárania predpokladov pre dôstojnú prácu Bratislava, 29. júna 2009 BOZP v súvislosti s

Více

Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana

Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana Linka detskej dôvery, I. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach Využívanie internetu

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Knižnica - tituly určené na prezenčné štúdium - záverečné práce

Knižnica - tituly určené na prezenčné štúdium - záverečné práce 09 1978 Diplomová práca Bc. Balážová Henrieta Sociálna práca s jednotlivcom v detskom domove 09 1986 Diplomová práca Bc. Baliaková Dana Problematika osamelých rodičov na Slovensku 09 2052 Diplomová práca

Více

Centrum pre celoživotné vzdelávanie UMB v Banskej Bystrici

Centrum pre celoživotné vzdelávanie UMB v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Centrum pre celoživotné vzdelávanie UMB v Banskej Bystrici P O N U K A v z d e l á v a c í c h a k t i v í t p r e r o k 2 0 1 0-1 - I. INFORMATIKA A INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ

Více

Diagnostické centrum pre mládež Bratislava

Diagnostické centrum pre mládež Bratislava Vážené kolegyne, vážení kolegovia, POZVÁNKA A PROGRAM Diagnostické centrum v Bratislave Záhorskej Bystrici vás srdečne pozýva na 7. ročník medzinárodnej konferencie Križovatky VII. Konferencia Križovatky

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři Univerzita Fakulta ekonomicko správní Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM partneři Program konference 17. 5. 2012 09.30 10.00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ města 10.00 10.15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Zbierka zákonov SR Predpis č. 601/2003 Z. z.

Zbierka zákonov SR Predpis č. 601/2003 Z. z. Zbierka zákonov SR Predpis č. 601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zo dňa 28.10.2003 Čiastka 245/2003 Účinnosť od 01.01.2004 Aktuálne znenie (aktualizované 01.07.2014)

Více

Ing. Roman Krbata, doktorand UNIZA FŠI

Ing. Roman Krbata, doktorand UNIZA FŠI Medicína katastrof Traumatologické plánovanie a príprava VI. celoštátna konferencia Hradec Králové, ČR, 26. 27.11.2009 Ing. Roman Krbata, doktorand UNIZA FŠI Nemocnice Bánovce 3.súkromná nemocnica s.r.o.

Více