LED technologie a jejich využití v osvětlování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LED technologie a jejich využití v osvětlování"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e liér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie LED technologie a jejich využití v osvětlování Bakalářská práce Autor práce: Vedoucí práce: Oponent práce: Václav Ryšavý BcA. Jan Hons Šuškleb doc. Mgr. Jan Kolegar Brno 2012

2 Bibliografický záznam R yš a v ý, V á c l a v. L E D t e c h n o l o g i e a j e j i c h v yu ž i t í v o s v ě t l o v á n í [ L E D Te c h n o l o g y a n d i t s A p p l i c a t i o n i n t h e T h e a t r i c a l L i g h t i n g I n d u s t r y ]. B r n o : J a n á č k o v a a k a d e m i e m ú z i c k ý c h u m ě n í v B r n ě, D i v a d e l n í f a k u l t a, A t e l i é r d i v a d e l n í h o m a n a ž e r s t v í a j e v i š t n í t e c h n o l o g i e, s. Ve d o u c í d i p l o m o v é p r á c e B c A. J a n H o n s Š u š k l e b. Anotace B a k a l á ř s k á p r á c e L E D t e c h n o l o g i e a j e j i c h v yu ž i t í v o s v ě t l o v á n í p o j e d n á v á o n o v é n a s t u p u j í c í t e c h n o l o g i i v e s v ě t e l n é t e c h n i c e. O b s a h e m p r á c e j e v l i v s v ě t e l n é h o z á ř e n í n a l i d s k ý o r g a n i s m u s, h i s t o r i c k ý v ý v o j L E D, z p ů s o b v yt v á ř e n í s v ě t l a, a d i t i v n í m í c h á n í b a r e v a e k o l o g i c k ý d o p a d n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í p ř i l i k v i d a c i j i ž n e f u n k č n í c h L E D. Annotation T h e b a c h e l o r s w o r k " L E D t e c h n o l o g i e s a n d t h e i r u s e i n l i g h t i n g " i s d i s c u s s i n g t h e n e w i n g o i n g t e c h n o l o g y i n l i g h t t e c h n i c. T h e s u b j e c t o f t h i s w o r k i s t h e i n f l u e n c e o f l i g h t r a d i a n c e u p o n t h e h u m a n o r g a n i s m, t h e h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t o f L E D, t h e m e t h o d o f l i g h t c r e a t i o n, t h e a d d i t i o n a l c o l o u r m i x i n g a n d t h e e c o l o g i c a l i m p a c t o n t h e e n v i r o m e n t d u r i n g t h e n o n f u n c t i o n a l L E D d i s p o s a l.

3 Klíčová slova L E D t e c h n o l o g i e O s v ě t l o v á n í S v ě t e l n é d i o d y O s v ě t l o v a c í t e c h n o l o g i e S v ě t l o Keyw ords L E D t e c h n o l o g y L i g h t i n g L i g h t - E m i t t i n g D i o d e L i g h t i n g t e c h n o l o g y L i g h t

4 Prohlášení P r o h l a š u j i, ž e j s e m p ř e d k l á d a n o u p r á c i z p r a c o v a l s a m o s t a t n ě a p o u ž i l j e n u v e d e n é p r a m e n y a l i t e r a t u r u. V B r n ě V á c l a v R yš a v ý

5 Poděkování N a t o m t o m í s t ě b yc h r á d p o d ě k o v a l v š e m s v ý m p ř á t e l ů m z a j e j i c h c e n n é p o d n ě t y n e j e n p ř i z p r a c o v á n í t é t o b a k a l á ř s k é p r á c e. D á l e b yc h c h t ě l p o d ě k o v a t s v ě t e l n é m u d e s i g n é r u N i c k u M o r a n o v i z a j e h o n o v é s v ě ž í m yš l e n k y, t a k é m é m u k o n z u l t a n t o v i B c A. I g o r u S t a š k o v i č i a v e d o u c í m u t é t o p r á c e B c A. J a n u H o n s Š u š k l e b o v i z a j e j i c h d ů l e ž i t é p ř i p o m í n k y a r a d y.

6 Obsah Ú v o d S v ě t l o a č l o v ě k H i s t o r i e s v ě t l a V n í m á n í F yz i o l o g i e l i d s k é h o o k a F o t o n D r u h y s v ě t e l n é h o z á ř e n í Vi d i t e l n é s v ě t l o I n f r a č e r v e n é z á ř e n í U l t r a f i a l o v é z á ř e n í Ve l i č i n y a j e d n o t k y Š í ř e n í s v ě t l a R yc h l o s t s v ě t l a L o m s v ě t l a ( R e f r a k c e ) O h yb s v ě t l a ( D i f r a k c e ) I n t e r f e r e n c e s v ě t l a H i s t o r i e L E D t e c h n o l o g i e a j e j í b u d o u c n o s t H i s t o r i e L E D t e c h n o l o g i e E l e k t r o l u m i n i s c e n c e P r v n í L E D M o d r á L E D B í l á L E D a n o v é m o ž n o s t i B u d o u c n o s t L E D B e z d r á t o v é s í t ě L E D s t ě n y L E D s í t ě L E D p r o p o u ž i t í v a u t o m o b i l e c h L E D T V R G B L E D p o d s v í c e n í D i r e c t L E D E d g e L E D...2 6

7 3. F u n k c e a p r i n c i p v yt v á ř e n í s v ě t l a p o m o c í L E D D i o d a V í c e b a r e v n é L E D R G B d i o d a K o n s t r u k č n í r o z d ě l e n í L E D d i o d K l a s i c k é L E D S M D L E D ( p o w e r L E D ) L a s e r o v á d i o d a L E D a j e j i c h c h l a z e n í I n d e x p o d á n í b a r e v C R I P o k l e s s v í t i v o s t i L E D V ý h o d y L E D N e v ý h o d y A d i t i v n í m í c h á n í b a r e v H i s t o r i e o b j e v u R G B S u b t r a k t i v n í m í c h á n í E k o l o g i e S r o v n á n í ž á r o v e k a L E D P o r o v n á n í s v ě t e l n ý c h z d r o j ů H a l o g e n i d o v é v ý b o j k y B a r v a a t e p l o t a c h r o m a t i č n o s t i S v ě t e l n á ú č i n n o s t P r ů m ě r n á ž i v o t n o s t P r a c o v n í t e p l o t a S p e k t r u m v yz a ř o v á n í Z m ě n y s v ě t e l n é h o t o k u Z á k l a d n í r o z m ě r y - v yu ž i t í A p l i k a c e Z á v ě r C i t a č n í z d r o j e S e z n a m z k r a t e k a z n a č e k S e z n a m p ř í l o h...6 2

8 Úvod V s o u č a s n é d o b ě s e n a c e l é Z e m i č í m d á l v í c e p r o s a z u j í L E D t e c h n o l o g i e, a t o n e j e n t a k j a k j i z n á m e, n a p ř í k l a d n a p o l i o s v ě t l o v á n í, a l e t a k é v š u d e j i n d e. A ť u ž t o m ů ž e b ý t v d i v a d l e, n a k o n c e r t e c h, j a k o s o u č á s t v e n k o v n í n e b o v n i t ř n í s v ě t e l n é r e k l a m y, p o u l i č n í o s v ě t l e n í m ě s t, s v ě t e l n é z d r o j e p r o a u t o m o b i l o v ý p r ů m ys l, n e b o n o č n í o s v ě t l e n í v ý z n a m n ý c h b u d o v j a k o a r c h i t e k t o n i c k é s v í c e n í, a t d. J e j i c h v yu ž i t í s e z d á b ý t t a k ř k a n e k o n e č n é a m n o h d y s i a n i n e u v ě d o m u j e m e, k d e v š u d e s e s t o u t o t e c h n o l o g i í m ů ž e m e s e t k a t. Ta t o r o s t o u c í o b l i b a j e m i m o j i n é z p ů s o b e n a j e j i c h e n e r g e t i c k o u n e n á r o č n o s t í, p r o t o ž e z v yš u j í c í s e p o p t á v k a a s p o t ř e b a e l e k t r i c k é e n e r g i e n e n í j e n o t á z k o u E v r o p s k é u n i e, a l e j e j í r o z s a h m á c e l o s v ě t o v é m ě ř í t k o. R u k u v r u c e s m i n i m á l n í m i r o z m ě r y, o p r o t i j i n ý m b ě ž n ě v yu ž í v a n ý m s v ě t e l n ý m z d r o j ů m, s e L E D t e c h n o l o g i e z a t í m j e v í j a k o s v ě t e l n ý z d r o j b u d o u c n o s t i s o b r o v s k ý m p o t e n c i á l e m

9 1. Světlo a člověk S v ě t l o z n a m e n á ž i v o t, e n e r g i i a i n f o r m a c e. N e ž s e z a č n e m e z a b ý v a t L E D t e c h n o l o g i í, j e d ů l e ž i t é p ř i p o m e n o u t, j a k n a s v ě t l o r e a g u j e l i d s k ý o r g a n i s m u s. S t ř í d á n í d n e a n o c i, s v ě t l a a t m y p r o v á z e l o č l o v ě k a o d s a m o t n é h o p o č á t k u j e h o e x i s t e n c e. To m u s e s a m o z ř e j m ě p o d ř í d i l a i č i n n o s t č l o v ě k a. O d n e p a m ě t i s e t a k é č l o v ě k p o k o u š e l s t m o u b o j o v a t. S v ě t l o j e n e p o s t r a d a t e l n ý e l e m e n t, k t e r ý u d r ž u j e p ř i ž i v o t ě v š e c h n y ž i v é o r g a n i s m y. J e d ů l e ž i t ý m f a k t o r e m p r o v ě t š i n u p r o c e s ů p r o b í h a j í c í c h v ž i v ý c h o r g a n i s m e c h. S l u n e č n í z á ř e n í n e n í z d a l e k a t a k n e b e z p e č n é, j a k l é k a ř i o b v yk l e t v r d í - m n o h e m h ů ř e n a n á s t o t i ž p ů s o b í j e h o n e d o s t a t e k s p o j e n ý s p o b yt e m v u z a v ř e n ý c h p r o s t o r e c h. Ú č i n k y s v ě t l a n a č l o v ě k a j s o u r ů z n o r o d é, a v š a k d a l e k o p ř e s a h u j í p o u h ý p r o c e s r o z p o z n á v á n í p ř e d m ě t ů. Ve v š e c h ž i v ý c h o r g a n i s m e c h, o d n e j j e d n o d u š š í c h a ž p o l i d s k ý, s e n a c h á z e j í s p e c i f i c k é e n z ym y c i t l i v é n a s v ě t e l n o u e n e r g i i. To z n a m e n á, ž e k p r o c e s u, k t e r ý p r o b í h á v b u ň k á c h, j e n e z b yt n á s v ě t e l n á e n e r g i e. S v ě t l o v yt v á ř í t a k é n á l a d y, p o c i t y a m ů ž e t a k é o v l i v n i t b i o r yt m u s č l o v ě k a. P r o t o j e d ů l e ž i t é v ě d ě t, j a k l i d s k é o k o f u n g u j e, j a k r e a g u j e n a b a r v y, n a v l n o v é d é l k y a n a i n t e n z i t u s v ě t e l n é h o z á ř e n í. S v ě t l o j e h l a v n í m f a k t o r e m p r o u d r ž e n í v e š k e r é h o ž i v o t a a v ž d y b u d e o v l i v ň o v a t v š e c h n y a s p e k t y l i d s k é e x i s t e n c e. ( L i b e r m a n, ) 1.1 Historie světla D l o u h o u d o b u b yl o p r o o b yva t e l e p l a n e t y Z e m ě j e d i n ý m z d r o j e m s v ě t l a S l u n c e

10 P ř e d l e t y z a č a l p e k i n g s k ý č l o v ě k p o u ž í v a t j a k o z d r o j s v ě t l a a t e p l a o h e ň. P ř e d l e t y p o c h o p i l n e a n d r t á l e c, j a k h o z a p á l i t, a n e b yl t a k j i ž n u c e n u d r ž o v a t o h n i š t ě. J i ž p ř e d l e t y p o u ž í v a l i j e s k yn n í m a l í ř i s v í t i l n y n a r yb í t u k. V ý v o j s v ě t e l n ý c h z d r o j ů j e ú z c e s p o j e n ý s p o c h o p e n í m p ř í r o d o v ě d n ý c h s o u v i s l o s t í. O l e j o v é l a m p y, p o c h o d n ě a s v í č k y s e p o u ž í v a l y t é m ě ř a ž d o 1 9. s t o l e t í. P o z d ě j i s e k n i m p ř i d a l y t a k é l a m p y p l yn o v é. Ve v š e c h t ě c h t o s v ě t e l n ý c h z d r o j í c h s e s p a l o v a l y o l e j e n e b o p l yn y. Z á p a c h v z n i k a j í c í s p a l o v á n í m b yl v e l i c e n e p ř í j e m n ý, u v o l ň o v a n ý k o u ř a o t e v ř e n ý p l a m e n b yl y v e l m i n e b e z p e č n é a t a k é d o c h á z e l o k ú b yt k u k ys l í k u v m í s t n o s t e c h. Te p r v e k o n c e m 1 9. s t o l e t í b yl o d í k y ú s p ě c h ů m v e v ý z k u m u m a t e r i á l ů m o ž n é z a č í t v e v e l k é m r o z s a h u v yr á b ě t e l e k t r i c k é s v ě t l o. T í m t o ú s p ě c h e m b yl o n a p ř í k l a d o b j e v e n í w o l f r a m u ( ) a j e h o p o u ž i t í p r o ž á r o v k o v á v l á k n a. ( W o l f r a m, , 2 ) T í m s e z a b ě h n u t ý r yt m u s s v ě t l o t m a z a č a l m ě n i t. K r á t c e n a t o v z n i k l y p r v n í v ý b o j k y. O d t é d o b y j e s v ě t l o k d i s p o z i c i t a k ř k a b e z o m e z e n í. 1.2 Vnímání Č l o v ě k v n í m á z e s v é h o o k o l í v í c e n e ž 8 0 p r o c e n t i n f o r m a c í p r o s t ř e d n i c t v í m z r a k u. P ř i č e m ž j e r yc h l o s t p ř e n o s u i n f o r m a c í d e s e t k r á t v ě t š í n e ž n a p ř. p ř i s l u c h o v é m v n í m á n í. S t e r e o s k o p i c k é v i d ě n í, t e d y v i d ě n í u m o ž ň u j í c í p r o s t o r o v é v n í m á n í, j e m o ž n é d í k y t o m u, ž e o č i j s o u u m í s t ě n é v u r č i t é v z d á l e n o s t i o d s e b e. P ř i p o z o r o v á n í o b j e k t u v z n i k a j í d v a m í r n ě o d l i š n é o b r a z y, t e d y d v a s a m o s t a t n é o b r a z y p r o k a ž d é o k o. M o z e k p a k v yp o č í t á v á - 3 -

11 z r o z d í l ů o b o u o b r a z ů p r o s t o r o v ý v j e m, k t e r ý u m o ž ň u j e o d h a d o v á n í k r á t k ý c h v z d á l e n o s t í. P ř i v i d ě n í m o z e k n a v e l k é v z d á l e n o s t i r o z l i š u j e m e z i b l í z k ý m i a v z d á l e n ě j š í m i o b j e k t y, m i m o j i n é p o d l e m o d r é s l o ž k y s v ě t l a. O b j e k t y, k t e r é l e ž í b l í ž, s e z o b r a z u j í v t e p l e j š í c h a i n t e n z i v n ě j š í c h b a r e v n ý c h o d s t í n e c h, v z d á l e n ě j š í o b j e k t y n a p r o t i t o m u v m o d r a v ý c h a b l e d ý c h o d s t í n e c h. L z e t o v ys v ě t l i t n a p ř í k l a d u m o d r é o b l o h y a č e r v e n é h o S l u n c e p ř i z á p a d u. P a p r s k y m o d r é h o s v ě t l a j s o u r o z p t ý l e n y n a s h l u c í c h m o l e k u l v z d u c h u, k t e r é m a j í r o z m ě r y s r o v n a t e l n é s v l n o v o u d é l k o u s v ě t l a. O s t a t n í č á s t i s v ě t e l n é h o s p e k t r a j s o u t a k é r o z p t ý l e n y, a l e p o u z e m o d r á s l o ž k a s v ě t l a s e r o z p t yl u j e n e j ú č i n n ě j i. P r o t o z í s k á v á o b l o h a m o d r ý n á d e c h. Č e r v e n é p a p r s k y s v ě t l a j s o u n a o p a k r o z p t yl o v á n y n e j m é n ě. P ř i v ý c h o d u n e b o z á p a d u s e S l u n c e n a c h á z í n e j n í ž e n a d h o r i z o n t e m, a t a k j e h o p a p r s k y m a j í n e j d e l š í c e s t u k p r ů c h o d u a t m o s f é r o u. T í m d o c h á z í k n e j v ě t š í m u r o z p t yl u a s l u n e č n í s v ě t l o t a k z t r á c í p r á v ě n e j v í c e z m o d r é č á s t i s p e k t r a. P r o t o s e z t r á t o u m o d r é s l o ž k y s p e k t r a j e v í S l u n c e j a k o n a č e r v e n a l é. 1.3 Fyziologie lidského oka B e z s v ě t l a b y n a Z e m i n e m o h l e x i s t o v a t ž i v o t. S l u n e č n í p a p r s k y j s o u z d r o j e m e n e r g i e n e z b yt n é p r o r ů s t r o s t l i n i c e l k o v o u e x i s t e n c i v š e c h ž i v ý c h o r g a n i s m ů. S v ě t l o s a m o j e d r u h e n e r g i e, k t e r á s e š í ř í v n e v i d i t e l n ý c h v l n á c h. Z t o h o t e d y v yp l ý v á, ž e l i d s k ý m o k e m m ů ž e m e v i d ě t j e n a t o m o v o u h m o t u, k t e r á j e o z á ř e n a s v ě t l e m, j e t o t e d y n ě c o z c e l a j i n é h o n e ž s a m o t n é s v ě t l o. E l e k t r o m a g n e t i c k é v l n ě n í - 4 -

12 p ř e n á š í m a l é d á v k y e n e r g i e, j i m ž ř í k á m e f o t o n y. K d yž f o t o n y v n i k n o u d o n a š e h o o k a, p o d r á ž d í n a s í t n i c i f o t o r e c e p t o r y b u ň k y c i t l i v é n a s v ě t l o. D í k y t o m u j s m e s c h o p n i v i d ě t. A č k o l i v l i d s k é o k o f u n g u j e n a r e l a t i v n ě j e d n o d u c h é m k o n s t r u k č n í m u p r i n c i p u, j e s c h o p n é c e l é ř a d y ú ž a s n ý c h v ý k o n ů, k t e r é j s o u z t e c h n i c k é h o h l e d i s k a j e n o b t í ž n ě r e a l i z o v a t e l n é. P r o l e p š í p o c h o p e n í p o s l o u ž í s r o v n á n í m e z i o k e m a f o t o a p a r á t e m. L i d s k é o k o t o t i ž p ř i p o m í n á v p r i n c i p u f o t o a p a r á t s í t n i c e l i d s k é h o o k a o d p o v í d á f i l m u c i t l i v é m u n a s v ě t l o. R o h o v k a, p ř e d n í o č n í k o m o r a a č o č k a p ř e b í r a j í ú l o h u o b j e k t i v u. D u h o v k a j e s r o v n a t e l n á s e c l o n o u. M ě n í s v ů j p r ů m ě r v z á v i s l o s t i n a i n t e n z i t ě o s v ě t l e n í s í t n i c e, r e s p. f i l m u. F o t o a p a r á t a o k o j s o u v š a k v e s v é f u n k c i v e l m i o d l i š n é. F o t o a p a r á t v yt v á ř í n e h yb n ý o b r a z n a v r s t v ě f i l m u c i t l i v é n a s v ě t l o. O k o p o s í l á d o m o z k u s t á l e n o v é ú d a j e. N a v í c m á o k o v p e r i f e r n í o b l a s t i k r a t š í d o b u o d e z v y n e ž p ř i p ř í m é m v i d ě n í. Z n a m e n á t o t e d y, ž e v i d ě n ý o b r a z s e p e r i f e r n í m v i d ě n í m o b n o v u j e r yc h l e j i. Ta t o s k u t e č n o s t s e z d á b ý t v e l m i p r a k t i c k á, n e b o ť j a k á k o l i v z m ě n a v o b l a s t i p e r i f e r n í h o v i d ě n í i n f o r m u j e n a p ř í k l a d o b l í ž í c í m s e n e b e z p e č í. I p ř i s t a t i c k é m p o h l e d u a p r o s t ř e d í s e p ř e n o s i n f o r m a c í o p a k u j e. V p e r i f e r n í m v i d ě n í o f r e k v e n c i 5 5 H z t o j e a s i 1 4 m s a p ř i p ř í m é m v i d ě n í 7 0 H z t o j e a s i 1 8 m s. ( H a n á k, , s. 1 2 ) Z j e d n o d u š e n ě ř e č e n o v i d ě n í j e v ý s l e d k e m k o m b i n a c e o k a j a k o o p t i c k é h o a n e r v o v é h o s ys t é m u a k o m p l e x n í h o z p r a c o v á n í o b r a z ů v m o z k u. To, c o z n á m e, s e n a p ř. z a z n a m e n á v á r yc h l e j i n e ž n o v é v j e m y

13 To p r o t o ž e s i m o z e k i n f o r m a c i z p r a c u j e d ř í v e n e ž c e l ý o b r a z o v ý v j e m. 1.4 Foton R o k u M a x P l a n c k p o p s a l k v a n t o v o u t e o r i i, v n í ž s v ě t l o p o v a ž o v a l z a č á s t i c i, k t e r á m ů ž e e x i s t o v a t j e n v u r č i t ý c h m n o ž s t v í c h e n e r g i e. To u t o t e o r i í v š a k n e b yl a v ys v ě t l e n a p o v a h a s v ě t l a. O p ě t l e t p o z d ě j i A l b e r t E i n s t e i n v č l á n k u O h e u r i s t i c k é m h l e d i s k u d o t ý k a j í c í m s e v zn i k e m a p ř e m ě n o u s v ě t l a, v ys v ě t l i l s v ů j p ř e d p o k l a d, ž e s e s v ě t l o s k l á d á z k v a n t ( d n e s j s o u t yt o č á s t i c e o z n a č o v á n y j a k o f o t o n y). S v ě t l o s e v k v a n t e c h š í ř í, j e v n i c h p o h l c o v á n o i v yz a ř o v á n o. Ta t o m yš l e n k a s e s t a l a z á k l a d e m p r o k v a n t o v o u t e o r i i. Ta k o v á p ř e d s t a v a s v ě t l a b yl a v š a k v p ř í m é m r o z p o r u s v l n o v o u t e o r i í s v ě t l a, v yp l ý v a j í c í z r o v n i c p r o e l e k t r o m a g n e t i s m u s, k t e r é p u b l i k o v a l p r á v ě M a x w e l l. E i n s t e i n o v y e x p e r i m e n t y v š a k u k á z a l y, ž e j e h o v l a s t n í p ř e s v ě d č e n í b yl o p ř e s n é a s p r á v n é. E i n s t e i n f o t o n ů m p ř i ř a d i l e n e r g i i, h m o t n o s t a h yb n o s t, t e d y v e l i č i n y k t e r ý m i s e p o p i s u j í č á s t i c e. R yc h l o s t f o t o n u v e v a k u u j e p o d l e t é t o t e o r i e r o v n a r yc h l o s t i s v ě t l a a o b j e k t y p o h yb u j í c í s e t o u t o r yc h l o s t í j s o u p o p i s o v á n y r e l a t i v i s t i c k y, p o d l e Te o r i e r e l a t i v i t y. ( A N D E R L, , s ) - 6 -

14 1.5 Druhy světelného záření Te o r i e e l e k t r o m a g n e t i c k é h o p o l e d l e a n g l i c k é h o f yz i k a J a m e s e C l e r k a M a x w e l l a ř í k á, ž e s v ě t l o j e e l e k t r o m a g n e t i c k é v l n ě n í ( M a x w e l l s c h é m a t i c k y s e ř a d i l c e l é s p e k t r u m e l e k t r o m a g n e t i c k ý c h v l n p o d l e v l n o v é d é l k y. To t o s c h é m a s n á z v e m M a x w e l l o v a d u h a j e z a z n a č e n o n a O b r. 1 ). J d e t e d y v l n u t v o ř e n o u d v ě m a s l o ž k a m i e l e k t r i c k o u a m a g n e t i c k o u, k t e r é n e l z e o d d ě l i t. J e d n o t l i v é d r u h y e l e k t r o m a g n e t i c k é h o v l n ě n í s e o d s e b e l i š í n a p ř. s c h o p n o s t í p r o n i k a t l á t k a m i, v z n i k e m n e b o v l n o v o u d é l k o u. M a j í v š a k t a k é s p o u s t u s p o l e č n ý c h v l a s t n o s t í. V š e c h n y s e v e v a k u u š í ř í s t e j n o u r yc h l o s t í. V š e c h n y d r u h y t a k é p ř i š í ř e n í p o d l é h a j í i n t e r f e r e n c i, o h yb u v l n ě n í a v n e p o s l e d n í ř a d ě t a k é d i s p e r z i. ( M a x w e l l J a m e s C l e r k, , 6 ) N e j p o d s t a t n ě j š í j s o u t yt o t ř i z á k l a d n í d r u h y e l e k t r o m a g n e t i c k é h o v l n ě n í. J s o u t o : v i d i t e l n é s v ě t l o, i n f r a č e r v e n é z á ř e n í a u l t r a f i a l o v é z á ř e n í. O b r. 1 : M a x w e l l o v a d u h a Z d r o j : E l e c t o m a g n e t i c S p e c t u r m, E l e c t r o n C o n f i g u r a t i o n, a n d P e r i o d i c i t y. D i g i c a t i o n C a m p u s [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p s : / / c a m p u s. d i g i c a t i o n. c o m / e l i s e / U n i t _ E i g h t - 7 -

15 1.5.1 Viditelné světlo Vi d i t e l n é s v ě t l o j e t a č á s t s v ě t e l n é h o s p e k t r a, k t e r o u d o k á ž e d e t e k o v a t s í t n i c e l i d s k é h o o k a. J e h o v l n o v á d é l k a č i n í n m a l e ž í m e z i v l n o v ý m i d é l k a m i i n f r a č e r v e n é h o z á ř e n í a u l t r a f i a l o v é h o z á ř e n í. L i d s k é o k o m á n e j v ě t š í c i t l i v o s t n a s v ě t l o s v l n o v o u d é l k o u k o l e m n m ( S e h n a l o v á, , s. 1 4 ) Infračervené záření I n f r a č e r v e n é z á ř e n í ( I R ) j e d n á s e o z á ř e n í s v l n o v o u d é l k o u m e z i n m n m, t e d y v ě t š í n e ž u v i d i t e l n é h o s v ě t l a. I n f r a č e r v e n é z á ř e n í s e p o u ž í v á p r o p ř e n o s i n f o r m a c í n a k r á t k o u v z d á l e n o s t. N e j č a s t ě j i v m o b i l n í c h t e l e f o n e c h n e b o v t e l e v i z n í c h o v l a d a č í c h, a t o n e j č a s t ě j i p o d l e s t a n d a r d u I r D A. 1 ) To t o i n f r a č e r v e n é z á ř e n í v n i c h p r á v ě v ys í l a j í s p e c i á l n í I R L E D. I n f r a č e r v e n é z á ř e n í s e d á l e v yu ž í v á n a p ř í k l a d v d a l e k o h l e d e c h n e b o t e r m o v i z í c h p r o p o z o r o v á n í v n o c i. I n f r a č e r v e n é z á ř e n í p o d s t a t n ě l é p e p r o c h á z í p r o s t ř e d í m i, j a k o n a p ř í k l a d m l h a, n e ž s v ě t l o. To h o s e v yu ž í v á n e j e n v m e t e o r o l o g i i, a l e i v e v o j e n s k é m p r ů m ys l u d o p ř í s t r o j ů p r o n o č n í l é t á n í a n e b o p r o s ys t é m t e p e l n ě n a v á d ě n ý c h ř í z e n ý c h s t ř e l. ( I n f r a č e r v e n é z á ř e n í, , 1-4 ) Ultrafialové záření U l t r a f i a l o v é z á ř e n í ( U V u l t r a v i o l e t ) j e d n á s e o z á ř e n í s v l n o v o u d é l k o u k r a t š í n e ž u v i d i t e l n é h o s v ě t l a. 1 I r D A - j e k o m u n i k a č n í i n f r a č e r v e n ý p o r t v y t v o ř e n ý k o n s o r c i e m I r D a ( I n f r a r e d D a t a A s s o c i a t i o n ) p r o k o m u n i k a c i s p ř e n o s n ý m i ( m o b i l n í m i ) z a ř í z e n í m i b e z n u t n o s t i p o u ž i t í k o m u n i k a č n í h o k a b e l u

16 M á v l n o v o u d é l k u v r o z m e z í n m. J e h o p ř i r o z e n ý m z d r o j e m j e S l u n c e. N a c h á z í s e m e z i v i d i t e l n ý m s l u n e č n í m z á ř e n í m a r e n t g e n o v ý m i p a p r s k y. J e t a k é p r o d u k o v á n o u m ě l e o b l o u k o v ý m i l a m p a m i n a p ř. r t u ť o v ý m i. P r o č l o v ě k a j e t o t o z á ř e n í n e v i d i t e l n é. P ř i v ý r o b ě v ý b o j e k v yz a ř u j í c í c h u l t r a f i a l o v é z á ř e n í j e n u t n é p o u ž í v a t s p e c i á l n í d r u h s k l a ( k ř e m e n n é s k l o ), n e b o ť t o t o z á ř e n í n e p r o c h á z í s t a n d a r d n í m s k l e m. P ř í k l a d e m m o h o u b ý t s p e c i á l n í v ý b o j k y p o u ž í v a n é p r o h o r s k á s l u n c e. N a r o z d í l o d s k l a U V z á ř e n í v e l m i d o b ř e p r o p o u š t í v o d a, t í m s e v ys v ě t l u j e r ů s t v o d n í c h r o s t l i n a ř a s. U V z á ř e n í s e t a k é p o u ž í v á p r o s t e r i l i z a c i p i t n é v o d y, p r o t o ž e n i č í m i k r o o r g a n i s m y v n í o b s a ž e n é. K ů ž e l i d s k é h o t ě l a s e t v o r b o u o c h r a n n é p i g m e n t o v é v r s t v y b r á n í j e h o ú č i n k ů m a z n e m o ž ň u j e j e h o p r o n i k á n í h l o u b ě j i p o d p o v r c h t ě l a. ( U l t r a f i a l o v é z á ř e n í, , 1-4 ) 1.6 Veličiny a jednotky V o s v ě t l o v á n í s e p o u ž í v á n ě k o l i k j e d n o t e k a v e l i č i n. P o k u d m á m e k d i s p o z i c i h o d n o t u s v ě t e l n é h o v ý k o n u ( s v ě t e l n ý t o k ), j e n e j v h o d n ě j š í p o s u z o v a t r ů z n é t yp y L E D p r á v ě p o d l e s v ě t e l n é h o v ý k o n u u d á v a n é h o v j e d n o t k á c h L u m e n, k t e r o u s e v yj a d ř u j e s v ě t e l n ý v ý k o n. L u m e n j e s v ě t e l n ý t o k v yz a ř o v a n ý d o p r o s t o r o v é h o ú h l u 1 s t e r a d i á n u 2 ) ( zn á zo r n ě n é h o n a O b r. 2 ) b o d o v ý m z d r o j e m, j e h o ž s v í t i v o s t j e v e v š e c h s m ě r e c h 1 k a n d e l a. P ř e v á d í s e : 1 W = l m. ( L U M E N V E R S U S K A N D E L A, , 3 ) S p o t ř e b a, n e b o s p í š e ú č i n n o s t L E D d i o d, s e p o s u z u j e p o d l e s v ě t e l n é h o v ý k o n u n a 1 W s p o t ř e b y. U b o d o v ý c h 2 S t e r a d i á n j e j e d n o t k a p r o s t o r o v é h o ú h l u

17 d i o d s m a l ý m s v ě t e l n ý m v ý k o n e m s e b ě ž n ě u d á v á p o u z e s v í t i v o s t L E D d i o d y, k t e r á j e p r o p o s o u z e n í t o h o t o t yp u L E D d i o d z p r a v i d l a t a k é d o s t a č u j í c í. O b r. 2 : J e d e n s t e r a d i á n - s v ě t e l n ý k u ž e l, k t e r ý v e s t ř e d u k o u l e s p o l o m ě r e m 1 m v y t v o ř í n a j e j í m p o v r c h u p l o c h u 1 m 2 Z d r o j : L U M E N V E R S U S K A N D E L A. A t a r i o n [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w. l e d - m o d u l y. c z / l u m e n - v e r s u s - k a n d e l a. h t m l S v í t i v o s t J e j í j e d n o t k o u j e k a n d e l a ( C a n d e l a [ c d ], z a n g. p ř e k l a d u s v í č k a ). S v í t i v o s t j e c h a r a k t e r i z o v á n a j a k o b o d o v ý z d r o j s v e t l a, j e h o ž r o z m ě r y j s o u v p o r o v n á n í s e v z d á l e n o s t í, z n í ž z d r o j s t u d u j e m e z a n e d b a t e l n é. J d e o z á k l a d n í f o t o m e t r i c k o u v e l i č i n u, k t e r á v yj a d ř u j e s c h o p n o s t b o d o v é h o z d r o j e v y v o l a t v d a n é m b o d e z r a k o v ý v j e m. ( J e d n o t k a s v í t i v o s t i k a n d e l a, , 3 ) S v ě t e l n ý v ý k o n č i t o k J e h o j e d n o t k o u j e l u m e n [ l m ]. O b d o b n o u j e d n o t k o u j e w a t t, a l e v á ž e n ý r e l a t i v n í l i d s k o u c i t l i v o s t í n a s v ě t l o. I n f r a č e r v e n á ž á r o v k a t a k m ů ž e m í t k l i d n ě W, a l e 0 l u m e n ů ( z á ř í v i n f r a č e r v e n é o b l a s t i, a t u d í ž n e n í v i d ě t ). J i n ý m i s l o v y l u m e n m ě ř í j e n u ž i t e č n é s v ě t l o ( z á ř e n í ), k t e r é j e v i d ě t

18 To n e u ž i t e č n é ( n e v i d i t e l n é ) s e n e p o č í t á. K u p u j e m e - l i ž á r o v k y c e j c h o v a n é v e w a t t e c h, p l a t í m e i z a n e u ž i t e č n é, n e v i d i t e l n é ( o b v yk l e i n f r a č e r v e n é ) s v ě t l o. ( L U M E N V E R S U S K A N D E L A, , 2 ) S v ě t e l n á ú č i n n o s t - U d á v á s e v l u m e n e c h n a w a t t. To z n a m e n á, k o l i k s v ě t e l n é h o t o k u v yz á ř í d a n ý z d r o j n a 1 Wa t t v s t u p n í e l e k t r i c k é e n e r g i e. I n t e n z i t a o s v ě t l e n í - J e d n o t k o u j e l u x [ l x ]. O s v ě t l e n í o v e l i k o s t i j e d n o h o l u x u o d p o v í d á s v ě t e l n é m u t o k u j e d n o h o l u m e n u d o p a d a j í c í h o n a p l o c h u j e d n o h o m e t r u č t v e r e č n í h o. ( L u x, , 1 ) 1.7 Šíření světla V r ů z n ý c h o p t i c k ý c h p r o s t ř e d í c h s e s v ě t l o š í ř í r ů z n o u r yc h l o s t í. O p t i c k é p r o s t ř e d í j e r o z d ě l o v á n o p o d l e p r ů c h o d n o s t i s v ě t l a a d á l e p a k p o d l e d a l š í c h j i n ý c h v l a s t n o s t í p r o s t ř e d í. P o d l e p r ů c h o d n o s t i s v ě t l a : P r ů h l e d n é p r o s t ř e d í j e d n á s e o o p t i c k é p r o s t ř e d í v e k t e r é m n e d o c h á z í k r o z p t yl u s v ě t l a. P ř í k l a d e m m ů ž e b ý t s k l o. P r ů s v i t n é p r o s t ř e d í s v ě t l o t í m t o o p t i c k ý m p r o s t ř e d í m p r o c h á z í, a l e z č a s t í s e v n ě m r o z p t yl u j e. P ř í k l a d e m m ů ž e b ý t f i l t r t yp u F r o s t d o d i v a d e l n í c h s v í t i d e l n e b o m a t n é s k l o. N e p r ů s v i t n é p r o s t ř e d í v t o m t o o p t i c k é m p r o s t ř e d í j e s v ě t l o s i l n ě p o h l c o v á n o, a n e b o s e n a j e h o p o v r c h u o d r á ž í. P o d l e j i n ý c h v l a s t n o s t í

19 O p t i c k y h o m o g e n n í 3 ) v š u d e m á s t e j n é o p t i c k é v l a s t n o s t i. S v ě t l o s e š í ř í p ř í m o č a ř e, p ř i č e m ž s e m o h o u j e d n o t l i v é s v ě t e l n é p a p r s k y n a v z á j e m p r o t í n a t, a l e v z á j e m n ě s e n e o v l i v ň u j í a p o s t u p u j í n e z á v i s l e j e d e n n a d r u h é m t z v. p r i n c i p n e z á v i s l o s t i c h o d u s v ě t e l n ý c h p a p r s k ů. O p t i c k y i z o t r o p n í 4 ) s m ě r e c h s t e j n á. r yc h l o s t s v ě t l a v e v š e c h O p t i c k y a n i z o t r o p n í 5 ) r yc h l o s t s v ě t l a j e z á v i s l á n a s m ě r u š í ř e n í. ( V l n o v é v l a s t n o s t i s v ě t l a, , 5 ) 1.8 Rychlost světla P o d l e f yz i k á l n í t e o r i e s e v e š k e r é e l e k t r o m a g n e t i c k é v l n ě n í š í ř í v e v a k u u k o n s t a n t n í r yc h l o s t í v š e o b e c n ě z n á m o u j a k o r yc h l o s t s v ě t l a. Ta t o r yc h l o s t j e n e j v yš š í m o ž n o u r yc h l o s t í š í ř e n í s i g n á l u č i i n f o r m a c e. S k o t s k ý f yz i k J a m e s C l e r k M a x w e l l v l e t e c h v yp o č í t a l v e l m i p ř e s n ě r yc h l o s t s v ě t l a. D n e s j e z a r yc h l o s t s v ě t l a v e v a k u u p o v a ž o v á n a h o d n o t a , k i l o m e t r ů z a s e k u n d u. ( V l n o v é v l a s t n o s t i s v ě t l a, , 1 ) 1.9 Lom světla (Refrakce) S n e l l ů v z á k o n - z á k o n p o p i s u j í c í š í ř e n í v l n ě n í, p ř e c h á z e j í c í l o m e m z j e d n o h o p r o s t ř e d í d o j i n é h o p r o s t ř e d í. ( V l n o v é v l a s t n o s t i s v ě t l a, , 7 ) K r e f r a k c i č i l i k l o m u s v ě t l a m ů ž e d o j í t, p o k u d s v ě t l o n a r a z í n a r o z h r a n í d v o u p r o s t ř e d í, v e k t e r ý c h m á v l n ě n í 3 H o m o g e n n í m a j í c í s t e j n o u s t r u k t u r u 4 I z o t r o p n í n e z á v i s í n a s m ě r u, v n ě m ž s e f y z i k á l n í v l a s t n o s t i l á t k y m ě ř í. 5 A n i z o t r o p n í - m á v r ů z n ý c h s m ě r e c h r ů z n é v l a s t n o s t i

20 r ů z n o u f á z o v o u r yc h l o s t. F á z o v á r yc h l o s t n á m v p o d s t a t ě ř í k á, j a k r yc h l e s e s a m o t n á s i n u s o v á v l n a ( s j e d i n o u f r e k v e n c í ) p o h yb u j e. R e f r a k c e j e z p ů s o b e n a r ů z n ý m i r yc h l o s t m i š í ř e n í s v ě t l a v t ě c h t o p r o s t ř e d í c h a k r o m ě s v ě t l a p l a t í p r o v e š k e r é e l e k t r o m a g n e t i c k é v l n ě n í. K d yž s v ě t l o p ř e c h á z í z j e d n o h o m a t e r i á l u d o j i n é h o, z ů s t á v á s t e j n á j e h o f r e k v e n c e, a l e m ě n í s e v l n o v á d é l k a. D í k y t o m u t o l o m u s e n a r o z h r a n í c h b í l é s v ě t l o r o z k l á d á n a b a r e v n é s l o ž k y a d o c h á z í t a k k d i s p e r z i s v ě t l a, t e d y j e h o r o z k l a d u. V t o m t o b a r e v n é m s p e k t r u j s o u z a s t o u p e n y v š e c h n y b a r v y o d p o v í d a j í c í p a p r s k ů m m o n o f r e k v e n č n í h o s v ě t l a v p o s l o u p n o s t i : č e r v e n á, o r a n ž o v á, ž l u t á, z e l e n á, m o d r á a f i a l o v á. N e j č a s t ě j š í m p ř í k l a d e m j e r o z k l a d s v ě t l a p o m o c í h r a n o l u. T í m t o z p ů s o b e m n a p ř í k l a d v z n i k á d u h a. A t o v d ů s l e d k u l o m u s l u n e č n í h o z á ř e n í n a v o d n í c h k a p k á c h. O b r. 3 : P ř e c h o d s v ě t l a d o p r o s t ř e d í o v l i v ň u j í c í f á z o v o u r y c h l o s t s v ě t l a Z d r o j : R e f r a c t i o n o f w a v e s. E C B V i d e o l i n k [ o n l i n e ] [ c i t ]. D o s t u p n é z : h t t p : / / e x p l o r e. e c b. o r g / v i d e o s / V L C _ f i l e? T Y P E = I m a g e & P 1 = 6 9 & R E F E R E R = O T H E R

MODERNÍ SVĚTELNÉ ZDROJE A JEJICH APLIKACE

MODERNÍ SVĚTELNÉ ZDROJE A JEJICH APLIKACE MODERNÍ SVĚTELNÉ ZDROJE A JEJICH APLIKACE DOC. ING. MILOSLAV STEINBAUER, PH.D. UTEE FEKT VUT V BRNĚ KOLEJNÍ 2906/4 BRNO OSNOVA O podstatě světla Vnímání světla Světelná technika Návrh osvětlení Světelné

Více

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma)

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma) Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35 R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55 Průměr v mm Tvar (mezinárodní norma) Základní druhy patic E14 E27 G4 GY6,35 G9 GU4 GU5.3 GU10 R7S G53 GX53 G13 G5

Více

1. Základy posilování

1. Základy posilování 1. Základy posilování P o s i l o v a c í c v i č e n í s e v d n e š n í d o b ě o b j e v u j í p r a k t i c k y v e v š e c h s p o r t o v n í c h o d v ě t v í c h v e f o r m ě k o n d i č n í p

Více

Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL ČVUT FEL

Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL ČVUT FEL Ing. Petr Žák, Ph.D., Vývoj veřejného osvětlení Impulsy pro změny ve veřejném osvětlení 70. léta 20. st. - energetická krize vysokotlaké sodíkové výbojky; 80. léta 20. st. - světelné znečištění optické

Více

Katalog LED osvětlovací techniky

Katalog LED osvětlovací techniky Katalog LED osvětlovací techniky Ing. Zdeněk Švéda COLOR SET Jungmannova 30 533 03 DAŠICE Tel. (fax): + 420 466 951 759 Ukázka svítidla 60x60 cm Popis Ukázka sortimentu Ukázka svítidla kulatého Plochá

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

Jak vybrat správně a nenechat se okrást?

Jak vybrat správně a nenechat se okrást? Jak vybrat správně a nenechat se okrást? 1 Vždyť svítí! Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 3 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční náklady

Více

Pokusy s ultrafialovým a infračerveným zářením

Pokusy s ultrafialovým a infračerveným zářením Pokusy s ultrafialovým a infračerveným zářením ZDENĚK BOCHNÍČEK, JIŘÍ STRUMIENSKÝ Přírodovědecká fakulta MU, Brno Úvod Ultrafialové (UV) a infračervené (IR) záření jsou v elektromagnetickém spektru nejbližšími

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE SVĚTLA

ELEKTRICKÉ ZDROJE SVĚTLA ELEKTRICKÉ ZDROJE SVĚTLA Žárovky Baňka z měkkého sodno-vápenatého skla je plněna netečným plynem argonem či kryptonem s příměsí dusíku. Vlákno je tak odděleno od kyslíku (vzduchu), jinak by se rychle odpařovalo

Více

Koncový ceník LED osvětlení platný od 1.3.2015. Technické informace. Patice: GU10 Náhrada žárovky: 60W

Koncový ceník LED osvětlení platný od 1.3.2015. Technické informace. Patice: GU10 Náhrada žárovky: 60W LED ŽÁROVKY GU10 GU103x1WEPWW Materiál: hliník Účinnost: 0,85 143 Kč 118 Kč (745/001411) teplá bílá LED: 3x1W Epistar LED Svítivost: 260 lum. GU103x1WEPW 4500K, bílá (W) Pracovní proud: 320 ma 143 Kč 118

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

Barva, barevné obrazy a správa barev

Barva, barevné obrazy a správa barev Barva, barevné obrazy a správa barev Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, katedra kybernetiky Centrum strojového vnímání http://cmp.felk.cvut.cz/ hlavac, hlavac@fel.cvut.cz

Více

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD Sortiment svítidel MODUS I AL I ALDP, MTDP I ALMAT I B I ALS I ALU I T5, model A I T5, model B I T5, model C I T5, model D IKP, IKO I KP/IP54,

Více

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ Světlo - ze zdroje světla se světlo šíří jako elektromagnetické vlnění příčné, které má ve vakuu vlnovou délku c λ = υ, a to

Více

Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia

Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia Václav Pazdera Jan Diviš Jan Nohýl Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně - exploratorium pro žáky základních a středních

Více

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík Marek Laurenčík Jak na dokonalou prezentaci v PowerPointu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jak na Marek Laurenčík dokonalou prezentaci v PowerPointu Upozornění pro čtenáře a uživatele

Více

DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY

DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA OPTIKY DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vypracovala: Nina Mišingerová Obor 5345R008 Optometrie Studijní rok 2011/2012 Vedoucí práce:

Více

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky Optická vlákna verze 2.1.3 2006 Ing. Leoš Maršálek Tento dokument je určen čtenářům, kteří

Více

Elektromagnetické spektrum

Elektromagnetické spektrum GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Elektromagnetické spektrum Poznámky & ilustrace Gymnázium F. X. Šaldy Honsoft Verze 1.0 listopad 2006 ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ (ZÁŘENÍ) Elektromagnetické

Více

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla LuminiGrow 600R1 Nejpokročilejší LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Vysoký výkon Výkonné 5W LED diody Osram běží

Více

Optika pro studijní obory

Optika pro studijní obory Variace 1 Optika pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Světlo a jeho šíření Optika

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL

Více

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík Marek Laurenčík Jak na dokonalou prezentaci v PowerPointu Jak na Marek Laurenčík dokonalou prezentaci v PowerPointu Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Optika Emisní spektra různých zdrojů Mirek Kubera

Optika Emisní spektra různých zdrojů Mirek Kubera Výstup RVP: Klíčová slova: informace pro učitele Optika Mirek Kubera žák využívá poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů optický hranol, spektrum, emisní spektrum,

Více

Základní metody světelné mikroskopie

Základní metody světelné mikroskopie Základní metody světelné mikroskopie Brno 2004 2 Předmluva Předkládáme Vám pomocný text o světelných mikroskopech, abychom Vám umožnili alespoň částečně proniknout do tajů, kterými je obestřena funkce

Více

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta Oči a počítač Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka Optometrie Autor práce: Jana Rytířová, Brno, květen 2008 Obsah Obsah... - 2 - Prohlášení...

Více

Free-Form technologie výroby brýlových čoček

Free-Form technologie výroby brýlových čoček MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Free-Form technologie výroby brýlových čoček Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Veselý Autor práce: Aneta Štrofová Studijní obor: Optometrie Brno

Více

Vždy správný model. LEDtube

Vždy správný model. LEDtube LED světelné zdroje Vždy správný model Portfolio modelů Philips MASTER dokáže splnit všechny vaše požadavky. Od optimalizované energetické účinnosti po nejvyšší světelný tok i pro ta nejnáročnější použití.

Více