1. Základy posilování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základy posilování"

Transkript

1 1. Základy posilování P o s i l o v a c í c v i č e n í s e v d n e š n í d o b ě o b j e v u j í p r a k t i c k y v e v š e c h s p o r t o v n í c h o d v ě t v í c h v e f o r m ě k o n d i č n í p ř í p r a v y j ednotlivce, s k u p i n y, n e b o j a k o h l a v n í t r é n i n k o v á n á p l ň v k u l t u r i s t i c e a f i t n e s s. D á l e j s o u v e l m i p o p u l á r n í v r e k r e a č n í f o r m ě u m u ž ů a ž e n v š e ch v ě k o v ýc h s k u p i n p r o s v o j i s c h o p n o s t f o r m o v a t p o s t a v u. N á v š t ě v a f i t centra j e j e d n o u z m o ž n o s t í j a k p e č o v a t o s v é z d r a v í a z h l e d. M e t o d i k a p o s i l o v a c í c h c v i č e n í v yc h á z í z P r i n cipu p r o gresivně v z r ů s t a j í c í h o o d p o r u. J e z a l o ž e n a n a p o s t u p n é m z v yš o v á n í z á t ě ž e ( o d p o r u ) b ě h e m t r é n i n k u. Li d s k é t ě l o r e a guje n a z v ýš e n o u s v a l o v o u p r á c i n á r ů s t e m s v a l o v é h m o t y, p ř i č e m ž d o c h á z í k r o z v o j i s i l o v ýc h s c h o p n o s t í. N a o p a k s t e j n ý o d p o r b e z e z m ě n y i n t e n z i t y a p o č t u o p a k o v á n í p o d e l š í d o b ě n e m u s í u ž v é s t k f u n k č n í m z m ě n á m v o r ganismu, a l e d o c h á z í p o u z e k u d r ž e n í s t á v a j í c í h o s t a v u. V ys k yt u j í s e i o p a č n é s n a h y t r é n o v a t m e t o d o u Č í m v í c e t í m l é p e. A p l i k a c e v p r a x i p ř i n áší v ě t š i n o u p ř e t r é n o v á n í, n e b o p o t í ž e s p o h yb o v ým a p a r á t e m a v ýs l e d e k n e n í a d e k v á t n í v e š k e r é m u ú s i l í a v yn a l o ž e n é m u č a s u. P o s i l o v a c í c v i č e n í j e p ř í n o s n é p r o v š e c h n y z á j e m c e o a k t i v n í p o h yb a u d r ž e n í z d r a v é h o a f u n k č n í h o o r ganismu. N e j č a s t ě j š í c h yb o u p ř i t r é n i n k u j e n e d o s t a t e č n á z á k l a d n í z n a l o s t s p r á v n é h o d r ž e n í t ě l a, d á l e k o p í r o v á n í t r é n i n k u p o k r o č i l ýc h k u l t u r i s t ů a p r o f e s i o n á l n í c h z á v o d n í k ů p u b l i k o v a n ýc h v č a s o p i s e c h. N e s r o v n a l o s t e m a c h yb á m v p o s i l o v a c í m t r é n i n k u p ř e d e j d e m e s e z n á m e n í m s t e c h n i k o u c v i č e n í a z á k l a d n í m i a n a t o m i c k ým i z n a l o s t m i. P ř i p o č á t e č n í m s e s t a v o v á n í t r é n i n k o v é h o p l á n u b yc h o m m ě l i v yc h á z e t z m e t o d i k y: O d c e n t r a k p e r i f e r i i ( T l a p á k, T v a r o v á n í t ě l a, Praha 1999). M e t o d i k a j e z a m ě ř e n a n a p o s i l o v á n í ( z p e v n ě n í ) s v a l o v é h o k o r z e t u o k o l o p á t e ř e. P o s i l o v á n í s e z a m ě ř u j e p ř e d e v š í m n a s v a l y s t e n d e n c í k o c h a b o v á n í ( f á z i c k é s v a l y ). T yt o s v a l y m a j í n i ž š í k l i d o v é n a p ě t í, j s o u u z p ů s o b e n y p ř e v á ž n ě k d yn a m i c k é č i n n o s t i a j s o u v e l m i r yc h l e u n a v i t e l n é. D í k y n í z k é m u k l i d o v é m u n a p ě t í s e m o h o u n e d o s t a t e č n ě z a p o j o v a t d o p o h yb u a p r o t o m u s í m e p ř i j e j i c h p o s i l o v á n í k o n t r o l o v a t j e j i c h z a p o j e n í. N a p r o t i t o m u s v a l y s t e n d e n c í k e z k r á c e n í ( t o n i c k é s v a l y ) p r a c u j í s t a t i c k y, u d r ž u j í t r u p v e v z p ř í m e n é p o l o z e, m a j í v yš š í k l i d o v é n a p ě t í, j s o u o d o l n ě j š í v ů č i ú n a v ě a s n a d n ěji s e p o n á m a z e z o t a v u j í. T e n d e n c e k n a d m ě r n é m u z v yš o v á n í k l i d o v é h o n a p ě t í v e d e k j e j i c h z k r a c o v á n í, z t u h l o s t i a p r o t o j e p o t ř e b a t yt o s v a l y p r e v e n t i v n ě p r o t a h o v a t a u v o l ň o v a t. M e z i s v a l y s t e n d e n c í k o c h a b o v á n í ř a d í m e : s v a l h o l e n í, o b ě h l a v y ( h l a v n ě v n i t ř n í ) č t yř h l a v é h o s v a l u s t e h e n n í h o, h ýž ď o v é s v a l y, b ř i š n í, r o t á t o r y p á t e ř e, v z p ř i m o v a č e p á t e ř e v o b l a s t i h r u d n í k u, s t ř e d n í a s p o d n í t r a p é z, z a d n í č á s t d e l t o v ého s v a l u, v n ě j š í r o t á t o r y p a ž í ( s v a l p o d h ř e b e n o v ý, m a l ý o b l ý s v a l ), rombické s v a l y, h o r n í v l á k n a v e l k é h o s v a l u p r s n í h o, p i l o v i t ý s v a l p ř e d n í, h l u b o k é o h yb a č e k r č n í p á t e ř e. S v a l y s t e n d e n c í k e z k r á c e n í j s o u : s v a l y l ýt k o v é, p ř i t a h o v a č e - 1 -

2 s t e h n a, o h yb a č e k o l e n e, k yč e l n í o h yb a č e, n a p í n a č s t e h e n n í p o v á z k y, č t yř h r a n n ý s v a l b e d e r n í, h l u b o k é s v a l y p o d é l p á t e ř e a t o h l a v n ě v o b l a s t i k r k u a b e d e r, d o l n í v l á k n a p r s n í h o s v a l u a š i r o k é h o s v a l u z á d o v é h o, h o r n í v l á k n a t r a p é z o v é h o s v a l u, z d v i h a č l o p a t k y, s v a l y k l o n ě n é, z d v i h a č h l a v y a s v a l p o d l o p a t k o v ý p o d l o p a t k o v ý. S v a l ů m s t e n d e n c í k o c h a b o v á n í j e n u t n o v ě n o v a t p ř i p o s i l o v á n í z v ýš e n o u p o z o r n o s t, p r o t o ž e j s o u h l a v n í m i a k t é r y s p r á v n é h o d r ž e n í t ě l a. P o k u d j e p ř i c v i č e n í z a n e d b á v á m e p ř e b í r a j í j e j i c h funkci s v a l y s t e n d e n c í k e z k r á c e n í a m ů ž e d o j í t k t a k z v a n é s v a l o v é n e r o v n o v á z e ( d ys b a l a n c i ). N a o p a k n a d m ě r n á h yp e r t r o f i e ( z b yt n ě n í ) s v a l ů s t e n d e n c í k e z k r á c e n í j e t a k é n e ž á d o u c í

3 S v a l y s t e n d e n c í k o c h a b o v á n í : S e d a c í s v a l y v e l k ý ( O b r. 1 ), s t ř e d n í ( O b r. 2 ) ( O b r. 3 ) Fu n k c e : u n o ž e n í a z a n o ž e n í v k yč e l n í m k l o u b u a m a l ý s v a l h ýž ď o v ý O b r. 1 V e l k ý s v a l h ýž ď o v ý O b r. 2 S t ř e d n í s v a l h ýž ď o v ý O b r. 3 M a l ý s v a l h ýž ď o v ý - 3 -

4 Přímý s v a l s t e h n a ( O b r. 4 ) p r o s t ř e d n í h l a v a č t yř h l a v é h o s v a l u s t e h e n n í h o Fu n k c e : n a t a ž e n í v k o l e n n í m k l o u b u a o h n u t í v k yč e l n í m k l o u b u O b r. 4 P ř í m ý s v a l s t e h n a p r o s t ř e d n í h l a v a Přímý s v a l s t e h n a ( O b r. 5 ) v n i t ř n í h l a v a č t yř h l a v é h o s v a l u s t e h e n n í h o O b r. 5 P ř í m ý s v a l s t e h n a v n i t ř n í h l a v a - 4 -

5 D l o u h ý n a t a h o v a č p r s t ů ( O b r. 6 ) Fu n k c e : p ř i t a ž e n í p r s t ů k e k o s t i h o l e n n í O b r. 6 D l o u h ý n a t a h o v a č p r s t ů D l o u h ý o h y b a č p a l c e ( O b r. 7 ) O b r. 7 D l o u h ý o h yb a č p a l c e - 5 -

6 S v a l y k l o n ě n é ( O b r. 8 ) Fu n k c e : p ř e d k l o n a ú k l o n k r č n í p á t e ř e O b r. 8 S v a l y k l o n ě n é M e z i l o p a t k o v é s v a l y a s v a l y r o mb i c k é ( O b r. 9 ) Fu n k c e : p ř i t a ž e n í l o p a t e k k p á t e ř i. O b r. 9 M e z i l o p a t k o v é s v a l y a s v a l y r o m b i cké - 6 -

7 S v a l t r a p é z o v ý ( O b r. 1 0 ) t e n d e n c i k o c h a b o v á n í m á p o u z e j e h o s t ř e d n í a d o l n í č á s t Fu n k c e : p ř i t a ž e n í l o p a t k y k p á t e ř i O b r. 1 0 T r a p é z o v ý s v a l D e l t o v ý s v a l ( O b r. 1 1 ) t e n d e n c e k o c h a b o v á n í s e p r o j e v u j e p o u z e u j e h o z a d n í č á s t i Fu n k c e : z a p a ž e n í O b r. 1 1 D e l t o v ý s v a l - 7 -

8 S v a l p o d h ř e b e n o v ý ( O b r. 1 2 ) Fu n k c e : z e v n í r o t a c e p a ž e O b r. 1 2 S v a l p o d h ř e b e n o v ý M a l ý o b l ý s v a l ( O b r. 1 3 ) Fu n k c e : z e v n í r o t a c e p a ž e O b r. 1 3 M a l ý o b l ý s v a l - 8 -

9 Pi l o v i t ý s v a l p ř e d n í ( O b r. 1 4 ) Fu n k c e : r o t a c e l o p a t k y, u m o ž ň u j e v z p a ž e n í O b r. 1 4 P i l o v i t ý s v a l V e l k ý p r s n í s v a l ( O b r. 1 5 ) - p o u z e h o r n í v l á k n a m a j í t e n d e n c i k e z k r á c e n í Fu n k c e : p o h yb h o r n í c h k o n č e t i n v e v o d o r o v n é r o v i n ě O b r. 1 5 V e l k ý p r s n í s v a l - 9 -

10 Přímý s v a l b ř i š n í ( O b r. 1 6 ) Fu n k c e : p ř e d k l o n t r u p u, p ř i j e d n o s t r a n n é a k c i ú k l o n O b r. 1 6 P ř í m ý b ř i š n í s v a l Příčný sval břišní (Obr. 17) Fu n k c e : ú č a s t n í s e d ýc h á n í ( v ýd e c h ) a u d r ž u j e b ř i š n í l i s O b r. 1 7 P ř í č n ý s v a l b ř i š n í

11 S v a l y s t e n d e n c í k e z k r á c e n í : S v a l b e d r o k y č l o s t e h e n n í č á s t b e d r o s t e h e n n í ( O b r. 1 8 ) Fu n k c e : o h n u t í v k yč e l n í m k l o u b u a p o h yb y v o b l a s t i b e d e rní páteře O b r. 1 8 S v a l b e d r o k yč l o s t e h e n n í č á s t b edrostehenní S v a l b e d r o k y č l o s t e h e n n í č á s t k y č l o s t e h e n n í ( O b r 1 9 ) Fu n k c e : o h n u t í v k yč e l n í m k l o u b u O b r. 1 9 S v a l b e d r o k yč l o s t e h e n n í č á s t k yč l o s t e h enní

12 Přímý s v a l s t e h e n n í ( O b r. 2 0 ) Fu n k c e : n a t a ž e n í v k o l e n i a o h n u t í v k yč e l n í m k l o u b u O b r. 2 0 P ř í m ý s v a l s t e h e n n í D v o j h l a v ý s v a l s t e h e n n í ( O b r. 2 1 ) Fu n k c e : o h n u t í v k o l e n í m k l o u b u O b r. 2 1 D v o j h l a v ý s v a l s t e h e n n í

13 S v a l p o l o b l a n i t ý ( O b r. 2 2 ) Fu n k c e : o h n u t í v k o l e n í m k l o u b u a n a t a ž e n í v k yč e l n í m k l o u b u O b r. 2 2 S v a l p o l o b l a n i t ý S v a l p o l o š l a š i t ý ( O b r. 2 3 ) Fu n k c e : o h n u t í v k o l e n í m k l o u b u a n a t a ž e n í v k yč e l n í m k l o u b u O b r. 2 3 S v a l p o l o š l a š i t ý

14 Přitahovače s t e h n a d l o u h ý p ř i t a h o v a č ( O b r. 2 4 ), v e l k ý ( O b r. 2 5 ), k r á t k ý ( O b r. 2 6 ) Fu n k c e : p ř i n o ž e n í v k yč e l n í m k l o u b u O b r. 2 4 D l o u h ý p ř i t a h o v a č s t e h n a O b r. 2 5 V e l k ý p ř i t a h o v a č s t e h n a

15 O b r. 2 6 K r á t k ý p ř i t a h o v a č s t e h n a D v o j h l a v ý s v a l l ý t k o v ý ( O b r. 2 7 ) Fu n k c e : o h n u t í v k o l e n í m k l o u b u a n a p n u t í š p i č k y O b r. 2 7 D v o j h l a v ý s v a l l ýt k o v ý

16 Š i k mý s v a l l ý t k o v ý ( O b r. 2 8 ) Fu n k c e : n a p n u t í š p i č k y O b r. 2 8 Š i k m ý s v a l l ýt k o v ý Zdvihač hlavy, kývač (Obr. 29) Fu n k c e : p o s u n h l a v y v o d o r o v n ě v p ř e d a ú k l o n h l a v y n a s v o j i s t r a n u a r o t a c e n a s t r a n u o p a č n o u O b r. 2 9 Zdvihač hlavy, k ýv a č

17 H o r n í v l á k n a t r a p é z o v é h o s v a l u ( O b r. 3 0 ) Fu n k c e : z v e d n u t í l o p a t k y, p ř i f i x o v a n é l o p a t c e z á k l o n, n e b o ú k l o n k r č n í p á t e ř e O b r. 3 0 H o r n í v l á k n a t r a p é z o v é h o s v a l u Zdvihač lopatky (Obr. 31) Fu n k c e : z v e d á n í l o p a t k y O b r. 3 1 Zdvihač lopatky

18 D e l t o v ý s v a l ( O b r. 3 2 ) t e n d e n c i k e z k r á c e n í m á p ř e d e v š í m j e h o p ř e d n í č á s t Fu n k c e : p ř e d p a ž e n í O b r. 3 2 D e l t o v ý s v a l V e l k ý s v a l o b l ý ( O b r. 3 3 ) Fu n k c e : p ř i t a ž e n í p a ž e k t ě l u a v n i t ř n í r o t a c e O b r. 3 3 V e l k ý s v a l o b l ý

19 V e l k ý s v a l p r s n í ( O b r. 3 4 ) t e n d e n c e k e z k r á c e n í s e p r o j e v u j e p ř e d e v š í m u s t ř e d n í a s p o d n í č á s t i. Fu n k c e : p ř e d p a ž e n í, p ř i t a ž e n í d o l n í k o n č e t i n y, v n i t ř n í r o t ace paže O b r. 3 4 V e l k ý p r s n í s v a l M a l ý p r s n í s v a l ( O b r. 3 5 ) Fu n k c e : p ř e d p a ž e n í O b r. 3 5 M a l ý p r s n í s v a l

20 Š i r o k ý s v a l z á d o v ý ( O b r. 3 6 ) s k l o n k e z k r á c e n í s e v ys k yt u j e p ř e d e v š í m u d o l n í c h v l á k e n š i r o k é h o s v a l u z á d o v é h o. Fu n k c e : p ř i p a ž e n í, v n i t ř n í r o t a c e v r a m e n n í m k l o u b u, z a p a ž ení O b r. 3 6 Š i r o k ý s v a l z á d o v ý V z p ř i mo v a č e p á t e ř e ( O b r. 3 7 ) z k r á c e n í s e p r o j e v u j e z e j m é n a v b e d e r n í a k r č n í p á t e ř e. Fu n k c e : v z p ř i m o v á n í a z á k l o n t r u p u, ú k l o n n a s t r a n u a r o t a ce trupu O b r. 3 7 V z p ř i m o v a č e p á t e ř e

21 Č t y ř h r a n n ý s v a l b e d e r n í ( O b r. 3 8 ) Fu n k c e : z á k l o n a ú k l o n v o b l a s t i b e d e r n í p á t e ř e O b r. 3 8 Č t yř h r a n n ý s v a l b e d e r n í

22 1.1 Fyziologie kosterního svalstva P o h yb j e h l a v n í f u n k c í s v a l u, j e v ýs l e d k e m s c h o p n o s t í s v a l u s e s t a h o v a t. S p o j e n í s e s v a l y z a j i š ť u j í š l a c h y. M í s t o, k d e s v a l n a r e l a t i v n ě s t a b i l n í m m í s t ě k o s t i z a č í n á j e n a z ýv á n z a č á t e k s v alu. K o n e c s v a l u, k t e r ý k o s t í p o h yb u j e o z n a č u j e m e j a k o ú p o n. P ř i s t a ž e n í v yt v á ř í s v a l n a p ě t í, k t e r é j e p o m o c í š l a c h p ř e n á š e n o n a k o s t i a t í m d o c h á z í k p o h yb u. S v a l o v á t k á ň j e s l o ž e n a z b u n ě k, k t e r é j s o u s c h o p n y r e a govat n a p o d r á ž d ě n í z m ě n o u s v é d é l k y, n e b o n a p ě t í. Základní v l a s t n o s t í s v a l u j e d r á ž d i v o s t, s t a ž l i v o s t, p r u ž n o s t a p e v n o s t. N a p r v n í p o h l e d j e z j e v n ý p r o j e v p r á c e s v a l u - z k r á c e n í a o c h a b n u t í, s t a ž e n í s v a l u a r e l a x a c e. K o s t e r n í s v a l j e a k t i v n í o r gán p o h yb u. V l i d s k ém t ě l e s e n a c h á z í o k o l o s v a l ů z n i c h ž v ě t š i n a j e p á r o v á. V á h a s v a l ů d o s a h u j e u m u ž e p r ů m ě r n ě 3 6 % t ě l e s n é v á h y u ž e n 3 2 %. S v a l j e n e j o b j e m n ě j š í m o r gánem v n a š e m t ě l e, t v o ř í 4 0 % c e l k o v é t ě l e s n é h m o t n o s t i. Z celkového množství s v a l s t v a p ř i p a d á v í c e n e ž p o l o v i n a, a s i 5 6 % n a d o l n í k o n č e t i n y. K o s t e r n í s v a l s e s k l á d á z e z á k l a d n í c h j e d n o t e k z v a n ýc h s v a l o v á v l á k n a. D é l k a a t l o u š ť k a k o l í s á v j e d n o t l i v ýc h s v a l e c h. J e d n o t l i v á s v a l o v á v l á k n a j s o u s p o j e n a v a z i v e m, k t e r é o b a l u j e j e d n o t l i v é s v a l o v é s n o p c e i c e l ý s v a l a v yt v á ř í ú p o n y s v a l u k e k o s t i ( š l a c h y). N a s v a l u s e r o z e z n á v a j í t yt o č á s t i ( O b r. 3 9 ) : Začátek s v a l u č á s t, k t e r o u j e s v a l p o m o c í š l a c h y p ř i p o j e n k e k o s t i H l a v a s v a l u m a s i t á č á s t, k t e r o u z a č á t e k s v a l u p o k r a č u j e S v a l o v é b ř í š k o n e j š i r š í ú s e k s v a l u, k t e r ý p o k r a č u j e v e z ú ž e n o u č á s t Ú p o n p ř i p o j e n í s v a l u k e k o s t i p o m o c í š l a c h y O b r

23 S v a l o v á v l á k n a m a j í ř a d u s p o l e č n ýc h z n a k ů, k t e ré d o v o l u j í j e d n o t n ý o b e c n ý p o p i s, a l e v e s k u t e č n o s t i s e l i š í ř a d o u m i k roskopickýc h a f yz i o l o gi c k ýc h v l a s t n o s t í. R o z l i š u j e m e č t yř i t yp y s v a l o v ýc h v l á k e n ( V ránová 1991) : 1. R y c h l é b í l é v l á k n o ( r yc h l é gl yk o l yt i c k é v l á k n o t yp II. B) 2. R y c h l é č e r v e n é v l á k n o ( r yc h l é o x i d a t i v n í gl yk o l yt i c k é v l á k n o t yp II. A ) 3. Poma l é č e r v e n é v l á k n o ( p o m a l é o x i d a t i v n í v l á k n o t yp I) 4. Přechodná vlákna ( t yp III. n e d i f e r e n c o v a n á v l á k n a ) C o s e v e l i k o s t i s v a l o v ýc h v l á k e n t ýč e z v ě t š u j í s e o d n a r o z e n í d o d o s p ě l o s t i t j. d o 2 0. r o k u ž i v o t a. V p r o c e s u s t á r n u t í s e z m e n š u j í v š e c h n y t yp y s v a l o v ýc h v l á k e n ( o d 4 0. r o k u ). M u ž i m a j í v ě t š í m n o ž s t v í s v a l o v ýc h v l á k e n n e ž ž e n y, c o ž s o u v i s í s j e j i c h v ě t š í m i s i l o v ým i s c h o p n o s t m i. U č l o v ě k a s n a d v l i v e m v e l m i r ů z n o r o d ýc h v n ě j š í c h f a k t o r ů i m ě n í c í h o s e z p ů s o b u ž i v o t a v p r ů b ě h u e v o l u c e j e v e l k ý r o z d í l v z a s t o u p e n í s v a l o v ýc h v l á k e n. N a c h á z í m e j e d i n c e s p ř e v a h o u r yc h l ýc h ( 8 0 % ), a l e i p o m a l ýc h ( a ž 9 0 % ) s v a l o v ýc h v l á k e n, p ř i č e m ž t yt o r o z d í l y j s o u p o d m í n ě n y v í c e m é n ě geneticky ( H a v l í č k o v á ). P o m a l é v l á k n o p o t ř e b u j e n a d o s á h n u t í m a x i m á l n í h o s t a ž e n í d v o j n á s o b e k č a s u n e ž v l á k n o r yc h l é. O b a t yp y s e l i š í i v s í l e, k t e r o u j s o u s c h o p n y p ř i k o n t r a k c i v yv i n o u t. R yc h l á v l á k n a m a j í s c h o p n o s t r yc h l é h o a i n t e n z i v n í h o s t a ž e n í, j s o u a l e m é n ě o d o l n é p r o t i ú n a v ě. N a o p a k p o m a l á v l á k n a j s o u s c h o p n a p r o v á d ě t k o n t r a k c i n í z k o u i n t e n z i t o u p o d e l š í d o b u. S v a l y l i d s k é h o t ě l a j s o u k o m b i n a c i o b o u t yp ů v l á k e n. U s p r i n t e r ů, v r h a č ů, z k r á t k a s p o r t o v c ů j e j i c h ž v ýk o n j e z á v i s l ý n a m a x i m á l n í s v a l o v é k o n t r a k c i b ě h e m k r á t k é h o č a s o v é h o ú s e k u p ř e v a ž u j í b í l á v l á k n a. S p o r t o v c i, j e j i c h ž z a t í ž e n í t r v á d e l š í č a s o v ý ú s e k a n e n í p r o v á d ě n o m a x i m á l n í i n t e n z i t o u, m a j í p ř e v a h u č e r v e n ýc h s v a l o v ýc h v l á k e n. S p e c i a l i z o v a n ým v yt r v a l o s t n í m t r é n i n k e m s e a d a p t u j í z e j m é n a p o m a l á v l á k n a, p r a v i d e l n é r yc h l o s t n ě s i l o v é z a t í ž e n í v e d e k e z m ě n á m v š e c h t yp ů v l á k e n, p ř e d e v š í m p a k r yc h l ýc h - b í l ýc h v l á k e n ( t yp II. B). P o s i l o v a c í t r é n i n k v ě t š i n o u s t i m u l u j e o b a t yp y s v a l o v ýc h v l á k en. Záleží n a p o č t u o p a k o v á n í, v e l i k o s t i z á t ě ž e, i n t e n z i t ě a d é l c e p ř e s t á v k y m e z i s é r i e m i. Z t o h o t o p o h l e d u j e p o s i l o v á n í v h o d n é v yu ž í t j a k o j e d n u z e s l o ž e k k o n d i č n í p ř í p r a v y p r o v ě t š i n u s p o r t o v n í c h o d v ě t v í

24 D r u h y s v a l o v ý c h k o n t r a k c í V ýs l e d k e m p r á c e s v a l u j e s t a ž e n í ( k o n t r a k c e ). K d yž v yv í j í m e s í l u p r o t i p e v n é m u o d p o r u, s v a l s e n e m ů ž e z k r a c o v a t, p o u z e m ě n í s v o j e n a p ě t í. T é t o k o n t r a k c i ř í k á m e i z o metrická. P o k u d n e d o c h á z í k e z m ě n ě n a p ě t í v e s v a l u, a l e p o u z e k e z k r á c e n í, n e b o p r o d l u ž e n í s v a l u, h o v o ř í m e o i z o k i n e t i c k é s v a l o v é k o n t r a k c i. T a s e o b j e v u j e v e d v o u p o d o b á c h. P o k u d j e s í l a, v yv í j e n a s v a l e m v ě t š í, n e ž v e l i k o s t o d p o ru, s v a l s e z k r a c u j e a k o n t r a k c e s e n a z ýv á k o n c e n t r i c k á. N a o p a k, k d yž s í l a o d p o r u p ř e v a ž u j e, s v a l s i c e v yv í j í n a p ě t í, a l e b r z d í p o h yb a p r o d l u ž u j e s e h o v o ř í m e o e x c e n t r i c k é k o n t r a k c i. P ř i t o m t o t yp u k o n t r a k c e j s o u s v a l o v á v l á k n a s c h o p n a d o s á h n o u t a ž 2 - k r á t v yš š í n a p ě t í, j a k p ř i k o n c e n t r i c k é m z k r á c e n í. P r á v ě z t o h o t o d ů v o d u n e d o c h á z í k p ř e t r h n u t í š l a c h y p r a k t i c k y n i k d y p ř i a k t i v n í m p o h yb u, a l e t é m ě ř v ž d y p ř i p a s i v n í m ( e x c e n t r i c k é m ) b r ž d ě n í. P o s l e d n í d r u h e m s v a l o v é k o n t r a k c e j e a u x o t o n i c k á, k d y s e z m ě n o u n a p ě t í v e s v a l e c h d o j d e i k e z m ě n ě d é l k y s v a l o v ýc h v l á k e n. T e n t o t yp k o n t r a k c e s e v ys k yt u j e n a p ř í k l a d p ř i s m e č i v e v o l e j b a l e, p ř e m e t u s t r a n o u v gym n a s t i c e a p o d o b n ě ( Bursová 2005). H l a v n í m p o d n ě t e m p r o v ýv o j a u d r ž o v á n í f u n k c e s c h o p n o s t i s v a l o v é t k á n ě j e p o h yb. P ř i s o u s t a v n é m z a t ě ž o v á n í s v a l o v é t k á n ě v t r é n i n k o v é m p r o c e s u s e d o s t a v u j e z b yt n ě n í s v a l o v ýc h v l á k e n, c o ž j e s p o j e n o t a k é s e z v ýš e n í m t ě l e s n é z d a t n o s t i a v ýk o n n o s t i j e d i n c e. P o s i l o v a c í m t r é n i n k e m d o c h á z í k e z b yt n ě n í s v a l o v ýc h v l á k e n, o d b o r n ě s v a l o v é h y p e r t r o f i i. S v a l s e l é p e p r o k r v u j e, z v ě t š u j e s e j e h o o b j e m. D l o u h o d o b á n e č i n n o s t, n a p ř í k l a d n e m o c, n e d o s t a t e k p o t r a v y, m á l o a k t i v n í h o p o h yb u v e d e k n á v r a t u d o p ů v o d n í h o s t a v u, n e b o d o k o n c e k ú b yt k u s v a l o v é t k á n ě a t r o f i i S o ma t o t y p č l o v ě k a S o m a t o t yp v yj a d ř u j e, j a k č l o v ě k c e l k o v ě v yp a d á, z d a m á t e n d e n c i k u k l á d á n í t u k u, j e s t l i j e š t í h l ý n e b o s v a l n a t ý. N ejznámější s t u d i í j e S h e l d o n o v a t e o r i e. A u t o r e m m e t o d y j e a m e r i c k ý a n t r o p o l o g W. S h e l d o n, k t e r ý n a z á k l a d ě t ř í k o m p o n e n t m e z o m o r f n í, e n d o m o r f n í a e k t o m o r f n í u r č i l t ě l e s n ý t yp. E n d o m o r f n í s l o ž k a s e v z t a h o v a l a k m n o ž s t v í t ě l e s n é h o t u k u, e k t o m o r f n í k r e l a t i v n í d é l c e t ě l a a m e z o m o r f n í k m n o ž s t v í s v a l o v é h m o t y. C h a r a k t e r i s t i k a s o ma t o t y p u č l o v ě k a v z h l e d e m k s i l o v é mu t r é n i n k u : M e z o mo r f - š i r o k á r a m e n a, ú z k ý p a s, j e z d e t e n d e n c e k n a b í r á n í s v a l o v é h m o t y, n í z k ý p o d í l t u k u, h r u b á k o s t r a, n e j l e p š í genetické d i s p o z i c e p r o k u l t u r i s t i k u, s i l o v é a r yc h l o s t n ě s i l o v é s p o r t y ( o b r. 4 0 ). O b r

25 E n d o mo r f - b o k y š i r š í n e ž r a m e n a, v ys o k ý p o d í l t u k u i s v a l s t v a, h r u b á k o s t r a, s k l o n y k u k l á d á n í t u k u, p o m a l ý m e t a b o l i s m u s ( O b r. 4 1 ). O b r. 4 1 E k t o mo r f - š t í h l ý, a ž h u b e n ý, k ř e h k á k o s t r a, n í z k ý p o d í l t ě l e s n é h o t u k u, r yc h l ý m e t a b o l i s m u s, v e l m i t ě ž k o n abírá s v a l o v o u h m o t u ( O b r. 4 2 ). Obr Zdroje energie pro svalovou práci A b y m o h l s v a l p r a c o v a t, p o t ř e b u j e d o s t a t e k e n ergi e. Z hlediska e n e r getického k r yt í j s o u n e j v ýz n a m n ě j š í ma k r o e r g n í s u b s t r á t y a t o b í l k o v i n y, c u k r y, t u k y. T yt o s u b s t r á t y s e p r o z i s k e n e r gi e š t ě p í, p o p ř í p a d ě t r a n s f o r m u j í. Bezprostředním z d r o j e m e n e r gi e p r o s v a l o v o u p r á c i ( k o n t r a k c i ) j e a d e n o s i n t r i f o s f á t - A T P. P ř i j e h o š t ě p e n í d o c h á z í k u v o l ň o v á n í c h e m i c k é e n e r gi e n a e n e r gi i m e c h a n i c k o u, t e p e l n o u a e l e k t r i c k o u. A b y s v a l o v á k o n t r a k c e m o h l a p o k r a č o v a t m u s í b ýt v yč e r p a n ý z d r o j A T P n e u s t á l e o b n o v o v á n. M a l á z á s o b a A T P j e u l o ž e n a p ř í m o v e s v a l u a s l o u ž í k ú h r a d ě e n e r gi e d o 5 s e k u n d, p o t o m m u s í b ýt o b n o v o v á n a. E x i s t u j í t ř i z p ů s o b y u v o l n ě n í A T P : A T P C P s y s t é m: o b n o v a ( r e s yn t é z a ) A T P p r o b í h á v yu ž í v á n í m s v a l o v ýc h r e z e r v k r e a t i n f o s f á t u - C P. C e l ý p r o c e s u v o l n ě n í a o b n o v y e n e r gi e p r o b í h á b e z p ř í s t u p u k ys l í k u. T e n t o s ys t é m s e v e l i c e r yc h l e a k t i v i z u j e, a l e C P s e z a p o m ě r n ě k r á t k o u d o b u v yč e r p á ( s e k u n d ). S ys t é m u m o ž ň u j e m a x i m á l n í i n t e n z i t u p o h yb o v é č i n n o s t i

26 L A - s y s t é m: p ř i i n t e n z i v n í p o h yb o v é č i n n o s t i n a d 2 0 s e k u n d s e s ys t é m A T P C P v yč e r p á v á a j e h o ú l o h u j a k o h l a v n í h o e n e r getického z d r o j e p ř e b í r á LA - s ys t é m. D o c h á z í z d e k e š t ě p e n í c u k r ů b e z p ř í s t u p u k ys l í k u ( a n a e r o b n í g l y k o l ý z a ). P ř i m e t a b o l i s m u t o h o t o d r u h u s e v e s v a l u v yt v á ř í o d p a d n í p r o d u k t l a k t á t, k t e r ý j e v yp l a v e n d o k r v e a h r o m a d í s e v e v n i t ř n í m p r o s t ř e d í. V ýs l e d k e m j e n a r u š e n í k o o r d i n a c e, o k ys e l e n í o r ganismu a n u t n é p řerušení p o h yb o v é č i n n o s t i. O b n o v a LA s ys t é m u j e p o m a l e j š í n e ž A T P C P s ys t é m u, n e u m o ž ň u j e t a k v ys o k o u i n t e n z i t u. D é l k a p o h yb o v é č i n n o s t i s e p o h yb u j e o k o l o 2 3 m i n u t. O 2 s y s t é m: p r o f u n k c i t o h o t o s ys t é m u j e c h a r a k t e r i s t i c k á ú h r a d a e n e r gi e p o m o c í k ys l í k u š t ě p e n í m c u k r ů a t u k ů. P ř i n e p ř e r u š o v a n é p o h yb o v é č i n n o s t i d e l š í n e ž 3 m i n u t y s e s t á v á t e n t o e n e r getický s ys t é m p o s t u p n ě h l a v n í m s ys t é m e m. J e v e l m i e k o n o m i cký, u v o l ň u j e v e l k é m n o ž s t v í e n e r gi e, a l e p ř i p ř e v o d u n a d o b u t r v á n í p o h yb o v é č i n n o s t i m é n ě n e ž p ř e d c h á z e j í c í s ys t é m y, d í k y t o m u j e i n t e n z i t a p o h yb o v é č i n n o s t i n i ž š í, a l e m ů ž e t r v a t v e l m i d l o u h o ř á d o v ě n ě k o l i k h o d i n. O d l i š n o s t i j e d n o t l i v ýc h s ys t é m ů s p o č í v a j í v a erobním, n e b o a n a e r o b n í m m e t a b o l i s m u. K u v o l n ě n í e n e r gi e m ů ž e d o cházet z a p ř í s t u p u k ys l í k u - a e r o b n ě, n e b o b e z p ř í s t u p u k ys l í k u - a n a e r o b n ě. K o b n o v ě e n e r gi e a n a e r o b n í m z p ů s o b e m d o c h á z í t e h d y, j e s t l i ž e j e i n t e n z i t a s v a l o v é č i n n o s t i t a k v e l k á, ž e o r ganismus n e s t a č í p ř i n é s t k e s v a l ů m d o s t a t e k k ys l í k u. E n e r getické k r yt í j e r yc h l e j š í, u v o l n í s e o b r o v s k é m n o ž s t v í e n e r gi e. A n a e r o b n í p r o c e s y v o r ganismu v yt v á ř e j í e n e r getické s ys t é m y A T P - C P a LA. N e v ýh o d o u LA s ys t é m u j e v z n i k o d p a d n í h o p r o d u k t u k ys e l i n y m l é č n é ( l a k t á t u ), k t e r ý s e o d s t r a ň u j e č á s t e č n ě b ě h e m s a m o t n é č i n n o s t i, h l a v n ě v š a k p o j e j í m s k o n č e n í. Li k v i d a c e l a k t á t u v yž a d u j e n ě k o l i k m i n u t, p ř i e n o r m n í m a n a e r o b n í m z a t í ž e n í i n ě k o l i k h o d i n. N a p r o t i t o m u o b n o v a e n e r gi e a e r o b n í m z p ů s o b e m j e p r o o r ganismus ú s p o r n ě j š í, t ě l o d o k á ž e p r a c o v a t d é l e m e n š í i n t e n z i t o u b e z v ýr a z n ýc h p o k l e s ů. P a t ř í s e m a k t i v i t y d l o u h o d o b ě j š í h o c h a r a k t e r u, b ě h, p l a v á n í, j í z d a n a k o l e, v e s l o v á n í, b ě h n a l yž í c h a p o d o b n ě

27 2. Metodika posilovacího tréninku V ú v o d n í k a p i t o l e b yl y z m í n ě n y s v a l y s t e n d e n cí k o c h a b o v á n í a s v a l y s t e n d e n c í k e z k r a c o v á n í. K a ž d ý z á j e m c e o p o s i l o v a cí c v i č e n í b y m ě l p r o j í t d i a gnostikou p o h yb o v é h o a p a r á t u a n a j e j í m z á k l a d ě b u d e v yt v o ř e n i n d i v i d u á l n í t r é n i n k o v ý p r o gram. J e l i k o ž t e n t o p o s t u p n e l z e v z h l e d e m k m o ž n o s t e m a k a p a c i t ě f i t c e n t e r d o d r ž e t j e d o b r é s e z n á m i t s e s m e t o d i k o u p o s i l o v a c í c h c v i č e n í. Základní doporučení pro začátečníky : P o s i l o v a t p ř i s t a b i l i z o v a n é p á t e ř i N e j d ř í v e p o s i l o v a t s v a l o v é p a r t i e s t e n d e n c í k o c h abnutí a p r o t a h o v a t s v a l y s t e n d e n c í k e z k r á c e n í N a h r a d i t z á k l a d n í c v i k y C v i č i t v c e l é m r o z s a h u p o h yb u V n ě k t e r é k u l t u r i s t i c k é l i t e r a t u ř e a č a s o p i s e ch j s o u z m i ň o v á n y t a k z v a n é z á k l a d n í c v i k y j a k o n e j v h o d n ě j š í ř e š e n í p ro n a b r á n í s v a l o v é h m o t y a s í l y. J d e o v í c e k l o u b o v é c v i k y, k t e r é z a t ěž u j í v ě t š í m n o ž s t v í s v a l o v ýc h p a r t i í n a j e d n o u a b yl u j e j i c h p o u ž í v á n í z a z n a m e n á n v ě t š í n á r ů s t s v a l o v é h m o t y, n e ž u c v i k ů i z o l o v a n ýc h. P o u ž í v á n í z á k l a d n í c h c v i k ů ( d ř e p, b e n c h p r e s s, s h yb y n a h r a z d ě, t l a k y s v e l k o u č i n k o u, m r t v ý t a h ) j e p r e z e n t o v á n o j a k o h l a v n í s o u č á s t s i l o v é h o t r é n i n k u. Základní c v i k y z a t ě ž u j í c í v e l k é s v a l o v é p a r t i e, m o h o u v é s t k e z v ýš e n í s v a l o v é h m o t y a s í l y, o v š e m j e j i c h č a s t é z a ř a z e n í d o t r é n i n k u m ů ž e z v yš o v a t z a t ě ž o v á n í s v a l ů, k t e r é m a j í s t a b i l i z a č n í f u n k c i (viz. K a p i t o l a 1 ). Ze z d r a v o t n í h o h l e d i s k a j s o u n e v yh o v u j í c í p r o l i d i m á l o p o h yb o v ě a k t i v n í s e s e d a v ým z p ů s o b e m z a m ě s t n á n í, o s o b y s e š p a t n ým d r ž e n í m t ě l a a v ys o k ým k r e v n í m t l a k e m. A p l i k a c e z á k l a d n í c h c v i k ů v e s p o j e n í s e š p a t n o u t e c h n i k o u c v i č e n í a s n a h o u o m a x i m á l n í v ýk o n, c o ž j e b ě ž n á p r a x e v ě t š i n y c v i č í c í c h, z v l á š t ě p a k m u ž s k é č á s t i, m ů ž e m í t z a n á s l e d e k i c h r o n i c k é p ř e t í ž e n í o r ganismu - b o l e s t i k l o u b ů, p á t e ř e, n a t a ž e n é s v a l y a ú p o n y, p o p ř í p a d ě z v yš o v á n í s v a l o v é n e r o v n o v á h y. S i l o v á p ř í p r a v a b y m ě l a v é s t k v yt v o ř e n í f u n k č n í h o s v a l o v é h o k o r z e t u ( Krištofič 2004)

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Základy divadelního svícení a světelného designu pro

Více

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v p e d a g o g i k y a s o c i á l n í c h s t u d i í JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium Obor:

Více

LED technologie a jejich využití v osvětlování

LED technologie a jejich využití v osvětlování JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e liér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie LED technologie a jejich využití v osvětlování Bakalářská

Více

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Jméno tvůrce Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo

Více

STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY

STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2107 (Stavba cvičební jednotky)

Více

ř ě í í í č ý č ý č ě úč ř ě í í í č ý č ý č ě ř ě í í í č ý č ý č ě úč Ú í í ě í í č é č é í é ý ý ů í í í ě č í ř ř í ů ě ě í ž ů ž í é ží í šť ě ří ě ý Ůž ů í í ú í č ž ž ř ě í ý ů ě č í ř í í ů í ří

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2105 (Metody posilování) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Ž Ú ď Č Ú ď Ž Š Ž ť Š Ž Ž ť Č Č Ž Ž ť Č ť Š Ý ŘÁ Ů ť Č Š Ž ť ď Č Ú ť ť ť ť Č Č Ů ť Ů Á ť Š Á ď Š ť Č Ó ť Ú Ž ť Ž Ú Č Ú ť É ť ť ť Ž Ž Ž ť Ž ÝČ Č ť Š ť ť ť Ž ť ť ď ť Ž ť ť Á Ž Ž Ž Ů Ž Ž Ú Ě Ý Č Ž Š Š Ř Ě

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Vyuţití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

ř š Ž Ž Ř ř š ř š Ž ř é Ž é š ř ý š Ž Ž Ž š ř š ř ž ť š ň ř Ž Ž ř ř Ě ř Ž š ř š Ž Ž ř ř ř Ž é ý Ž ř é š ý ř é é ř ř Ž š éýš ť ř ň ř Ž š é ý é Ž š ř š ú ř ú ř ř ř š ř š ř š Ž é é ř ž Ž ř é š Ů ř š ř Ž é

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

č č č ř ě č ř ě ý ž Č Č úř Č ě Č č č č ě ě ŠÍ ř Ů ú ě ú Ú ý č č Ú ě Ú ě ř ě ž ý Ů ý ř ě ě ž ó ů ý Ú ě ý ý ě ě Ž ě č ž ž Ú ě ý č ž ž ý č ě ě ě Í Ž ě ě ž ě č ý ě ůž ě ý Č ý ř ú ů ě ě ý Č Č ě ý ý Ú ě ý ý

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST 10. lekce Tématický plán: Teorie - Kloubní pohyblivost, zásady a metody rozvoje. Strečink. Praxe - Kompenzační cvičení- program pro vadné držení těla. Lavičky. Doporučená literatura 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

Více

Š Ř Á Á Á Á Ě ď Šř Ů É Č Á Š Ú ů š é ř ý š ý é ý é ýř š š é ř š š šš ů ů ř ří ý ý š ý é Č Á ř Ž ř š ů š Ž é é ř Ž Ž Ů ř š ů ů Ž š š ř ř é ř ů š š ý ď ý é ř ř ý Í Ž ů ř š é š é Ž š ý š š Ž ř ý š Ž ř é ž

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Í ř ě ě ě š ř ů č ý ř ě é Ž é Ý ě úč ý ř é ý Ž ř ě ý ž éč ř é é ž ř é ý ě ř ř ě é č č ý ě š ř Ž ř ž ž ř ě é ž é ý ě š ř ý ž Ž ů ý č é ř ě ě ř č ř ř Ž ř ř Í Ž ý ě ž Ž ě ř ž Ž ř ě é ě ř č Ž é ř ě ů ř ž ě

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

ř ř ůč ůč ů ř ý é č éč č Í ř š ř Ž ž ž éú š ř ň ž č ý š ý ý ž ů ř č ž ů ýů ř č ý é ý ú ř š ý ý ř ř č ů é ř ř ř é é ř ý ž ř Ž ř š Í é ž ř š č ý č é ů é č é ř ž ř č ž č ý ž ř ř ý ý ý č č ž č é ř ž ř ř ú

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

Koncepce fitness programu FAKTORY

Koncepce fitness programu FAKTORY Koncepce fitness programu FAKTORY Představujeme Vám ojedinělý koncept funkčního cvičení venku v přírodě, který je určený pro širokou veřejnost různého věku s různou kondicí. Byl vytvořen ve spolupráci

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

ě ý ř č úř ě Í č Č ř č Ú Ř č č Ř úš Ú Ř Í Í Ř É Ú ě č Č ě č ě ě é ř ý é ůž Ž ž ú ě ž č ý ý ý ý ú Í ě č č ů ů ů ý ý Ú ě č ř ě é ř ě é ž úč ýš č Í Ú ě č é é Úč ř é ž Ž ň ý Ů ů ž ř č ě ž ý ž š ě ů č ž Ž ř

Více

Á Ú ŠŤ Ů ú Č š Č ř ě Ž šť ě ě ý ř š ě Č Č Ú ě ě š ě ě ů š Ž š ě š š ě ř ě ž ž š š ě š š ě ý ř š š ě ů ř š š ě ě ě ě š š ě ě š ú ě Ú ýř š š ě ě Ú š š ž ř ů ý ě ž Ě É Ú Í Í Í Š Ě Í Ú Í š ř ř Č š ě ý Í ě

Více

Í Í č ř č č é ř é ž ž ř ě é é ú č ž Ž ř č č é ř é ž č č ý č ý é ě é ř é ý é ř é ě é é ř é é ř ú ž č ž ř ž é č é é ý ž é ě ě ř ř č č é ř č é ě ůž ě č ň ó úč ř ě ž Ý úč ž ý ť č Ř Í Í éš ž ě ó ř ě ž č é ž

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

š á č á č á í ů ž í í ě ě ě ý í í á ů á á í ů ž í í ě í ě ší ů č íú á á í á í á í á í á éž í é í í š á í ý í í é ů íž í í ý úč ů í í ý í ž é ží á íě š ě í á ý ž š á í í ě ů é á á í í á š ý á é ě á č á

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Í ó ů š ú ý š ň Ž ý ů š ý Í ž ů ý ý ů Č Č š ý ž ž ý ý ý ž š š ž ý š ů ů ů ž ýú š š ů Í š ž š Ž ý ž ž š ý ý ů Ž š ú Í š š Ž ů ů ý ů Ž ů šš ý šš ý ý šš š ý Ž š Ž ýš ó š ý š ž ýý Ž Ž ú š ž ů š ž š ý š ň š

Více

ř č É Ž Á Š ČÍ Ž Č Ý č ř é é Č Ý é ř ř ě é č č Ý é č ř é ý ů č Ý ě é é ě é ř ř é č Č Ý é Č ě č ř č Ý ř ě é ř ě č Ý Í é é č ř ě č Ý é ý ě é ř ě é é ů Á Í Ý č Ý ěž ý é č č ě ý ě Ý ý č č ě ě ř ž ě Ý ý ě Č

Více

Č č č Ž ěš Ž š ř ř š ý š č ů ý ť Ž é č č Ž č ů ý ř š Ž ý ů č Ž é ě č Ž é ř ř Š ů ů é ý č ě č ě š Í ň š ď ů ý ý ěř Ž š ř ě é š é š č č č ř Í č é č é ň Ó č ě Č Ž č č ů ý č ů ř č É ň ř É ý é č ý ů ý ř ě ý

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Á Š Ř ý ů ý Ž ů ý ů ý Č ý Ž ý ě ě Š ů ě ý ý ů ý ů ě ě Š ů ý ý ů ýš ý ů ý ň ý ň Ž ě ý É ý ý ž ý ň Ý Ý ů ě ě ý ě ě ý ě Ž ě ů Ý Š ě Š Ž ě ě Š ě ě Š ů ě ě ě ů ý ý ž ý ě ě Š ů ě ě ě Š ů ý ý ý ů ě ě Š ů ě ě

Více

Ý ý Č ž ý ž ů ď ý ů ů Ýú ž ž ý ž ý ů ý Š ž Ř ý Š ý ý ý ů ý ů ý ž ý ž Ř Š Š ý ž ý ý Š ý ú ý ů ý ž ý Š ý ý ý ý ů ž ý ú ý ůž ň ůž Š ů Č ž ý ž ý ů ů ý ž ž ý ů ý Ů ý ů ý Ů ý ů ů ý ů ů ú ž Ž Š Č ú ýž ý ž ý ý

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

Č É Č Í Š ŘÁ É ÁŘ É É Í Š ŘÁ É ÁŘ É É Ú Í š ř ř Č é Č Č ř ř ý š š ů ý š š ř ů é Č Ř ý Č ý Ž é Ž ř Č ň š é ý ů ř ň úř Č ý ň é ř é é ň Č ř Ž ň ú Č é ř Ž ň ú ů ý Č ř Ž š ý Ž ý ř ů Ž ž ý š ý ý é é é ý š š

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

ď ď ř ď ž ď ť č ž Č ř ď ď č ď ž ž ž ý ř ť ď ť ž ů Ú ý ř ý óř č ý ž ž žž č ř ď ý ý ý ý ý ř ž ř č ý ž ž ž ŘÍ Í č ý ř č ď ú č ý ž ú č č č ř č ř ý č ž ž ů č Í ž č Í ž ř ú ú ř ž ř ž ú ž č ť ť Ž ř ú ý ž ú ý

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

ř é ů ř ř š Š ě ř é ů Š ě ř é ů ř ř é ě š ů ď ě ý ů ú é ú é ú é ú é ý ú é ř ř ů ř ě ý é ů ě é ř ě Ž é ú ř ý ě ý ř ď ů é Í ě é ě ý Š ěř é ýř é ř ů ó ě ý ř ě ř ě ý ů ě ě š ř ů ú ýš ě ů ú ý ť ě ý ý ď ě ď

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Florbalová škola Teiwaz

Florbalová škola Teiwaz Florbalová škola Teiwaz Protahování Strečink =protahování Strečink pomáhá rychlejší regeneraci svalů Strečink zvyšuje rozsah kloubní pohyblivosti a pružnosti svalů i šlach Strečink pomáhá snižovat svalovou

Více

ů é ř ř ž é ř š ř ř é ž ý ů ř ý ů ř Ž řů Ž ř é ř ř é ř é š ř ř é ů ř ú ř ý ř Č ř ř ú ú ů ý ú ý ú ý ý ý ú é ř é ý ý Ž ý ř é Ú ř ž é ý ř Č é ř ý ý ý é é ý ý ř ž ý é ý ú é ú Č é ř ů Í ý é é ý ř Ž ý ý ý ý

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

ř š ř š é úř Ú Č ě Ž ú ř ě ě š ě ě ě Í ř š é ř ú ě ř Á é ř é ý ř ě éž ě é ý Í é é ř Č ř ě é ý ř ě éž é ý Č ř ě ř ě éž ě é é š ř ú Ž é ě éř ě é ř é ýď ř ú ú ě ž ž ýš é š ý ě ů ř ú ž é ě é ř ů ř ú Ž é ě

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

ú Í ŤÍ ď š ě ě ř šť Á Š É Š Ě š ě Č Č š ě é éř Í ě éč éř É šť ř é ě ý é Ž ů ů ň Č Č Č Š ř ý Ó ý š ě ý ř é ě ý Í ž š é š ě ě š ě é é ý é ě ý Ž éř Ž Š Ž ř Šť éř Í ř Č Č Č ě ý éř Í Ž ě ě ý éř Í ř šť ěř é

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

Výběr cvičebního náčiní

Výběr cvičebního náčiní Výběr cvičebního náčiní Tréninková zátěž je jedna z mnoha proměnných izotonického tréninku. Další proměnnou je typ cvičebního náčiní, které během tréninku používáme. Obecně platí, že dvěma nejuznávanějšími

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

í ý ú í ě ě í ý ř í í é ě í é í í é ý ýš ří ý ó ý ř í ý ě ří ě ý í í ú í í í ěž ýú í íěž ýú ří í í ěž éú Ú í ú ě í ó ěž éú Ú ú í é ú é ě ú ě ří ž ě é ý ě í ří ň é ří ó ří ň é ří ří éří ří ř é ří ó ý ě

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy. Pardubice 2012 Aleš Hrubý

Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy. Pardubice 2012 Aleš Hrubý Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy Pardubice 2012 Aleš Hrubý Obsah: 1. Úvod 3 2. Charakteristika sportovního výkonu v judu z hlediska kondiční

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 3. 4. týden 3. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

Tréninkový plán listopad. První tréninkový den. Druhý tréninkový den. 2. Fáze

Tréninkový plán listopad. První tréninkový den. Druhý tréninkový den. 2. Fáze Tréninkový plán pro disciplíny požárního sportu Ahoj sportovci, hasiči a hasičky, toto jsou tréninkové plány reprezentace profesionálních hasičů, které sestavovali trenéři Ivan Ressler a Josef Pěnča. Tréninky

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

Proc zacit? Pravidelnym treninkem ziskas lepší pocit ze sebe sama a ze sveho tela!! Nez zacnes, zmer se!

Proc zacit? Pravidelnym treninkem ziskas lepší pocit ze sebe sama a ze sveho tela!! Nez zacnes, zmer se! Ahoj, jmenuji se, jsem osobni instruktorkou fitness a rada bych se s tebou podelila o sve tajemstvi na zdrave a krasne telo. Pokud mas zajem o redukci hmotnosti, tvarovani tela,zlepseni zdravi a celkovou

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Uveřejněno: Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 8 Protahovací

Více

ť Ě š ň ý ú Á ů ď š ý ý š ýď ý ď É ď Á ú ď Ž ň ň ů ú ú ý ť ý ů šš É ť ý ý ý ů ň ů ť Ň ť ť š ú Ž š ý Ů Á Áú ú Ť Ť ý ý ý ý š š ú ň ú ý š ť ú ň ú š š Éú Ě Í ť Ů Č ů ů ů Ý ú ů ý ů ý ů ď ů ý ď ď ý ů ú ý ý ú

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více