1. Základy posilování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základy posilování"

Transkript

1 1. Základy posilování P o s i l o v a c í c v i č e n í s e v d n e š n í d o b ě o b j e v u j í p r a k t i c k y v e v š e c h s p o r t o v n í c h o d v ě t v í c h v e f o r m ě k o n d i č n í p ř í p r a v y j ednotlivce, s k u p i n y, n e b o j a k o h l a v n í t r é n i n k o v á n á p l ň v k u l t u r i s t i c e a f i t n e s s. D á l e j s o u v e l m i p o p u l á r n í v r e k r e a č n í f o r m ě u m u ž ů a ž e n v š e ch v ě k o v ýc h s k u p i n p r o s v o j i s c h o p n o s t f o r m o v a t p o s t a v u. N á v š t ě v a f i t centra j e j e d n o u z m o ž n o s t í j a k p e č o v a t o s v é z d r a v í a z h l e d. M e t o d i k a p o s i l o v a c í c h c v i č e n í v yc h á z í z P r i n cipu p r o gresivně v z r ů s t a j í c í h o o d p o r u. J e z a l o ž e n a n a p o s t u p n é m z v yš o v á n í z á t ě ž e ( o d p o r u ) b ě h e m t r é n i n k u. Li d s k é t ě l o r e a guje n a z v ýš e n o u s v a l o v o u p r á c i n á r ů s t e m s v a l o v é h m o t y, p ř i č e m ž d o c h á z í k r o z v o j i s i l o v ýc h s c h o p n o s t í. N a o p a k s t e j n ý o d p o r b e z e z m ě n y i n t e n z i t y a p o č t u o p a k o v á n í p o d e l š í d o b ě n e m u s í u ž v é s t k f u n k č n í m z m ě n á m v o r ganismu, a l e d o c h á z í p o u z e k u d r ž e n í s t á v a j í c í h o s t a v u. V ys k yt u j í s e i o p a č n é s n a h y t r é n o v a t m e t o d o u Č í m v í c e t í m l é p e. A p l i k a c e v p r a x i p ř i n áší v ě t š i n o u p ř e t r é n o v á n í, n e b o p o t í ž e s p o h yb o v ým a p a r á t e m a v ýs l e d e k n e n í a d e k v á t n í v e š k e r é m u ú s i l í a v yn a l o ž e n é m u č a s u. P o s i l o v a c í c v i č e n í j e p ř í n o s n é p r o v š e c h n y z á j e m c e o a k t i v n í p o h yb a u d r ž e n í z d r a v é h o a f u n k č n í h o o r ganismu. N e j č a s t ě j š í c h yb o u p ř i t r é n i n k u j e n e d o s t a t e č n á z á k l a d n í z n a l o s t s p r á v n é h o d r ž e n í t ě l a, d á l e k o p í r o v á n í t r é n i n k u p o k r o č i l ýc h k u l t u r i s t ů a p r o f e s i o n á l n í c h z á v o d n í k ů p u b l i k o v a n ýc h v č a s o p i s e c h. N e s r o v n a l o s t e m a c h yb á m v p o s i l o v a c í m t r é n i n k u p ř e d e j d e m e s e z n á m e n í m s t e c h n i k o u c v i č e n í a z á k l a d n í m i a n a t o m i c k ým i z n a l o s t m i. P ř i p o č á t e č n í m s e s t a v o v á n í t r é n i n k o v é h o p l á n u b yc h o m m ě l i v yc h á z e t z m e t o d i k y: O d c e n t r a k p e r i f e r i i ( T l a p á k, T v a r o v á n í t ě l a, Praha 1999). M e t o d i k a j e z a m ě ř e n a n a p o s i l o v á n í ( z p e v n ě n í ) s v a l o v é h o k o r z e t u o k o l o p á t e ř e. P o s i l o v á n í s e z a m ě ř u j e p ř e d e v š í m n a s v a l y s t e n d e n c í k o c h a b o v á n í ( f á z i c k é s v a l y ). T yt o s v a l y m a j í n i ž š í k l i d o v é n a p ě t í, j s o u u z p ů s o b e n y p ř e v á ž n ě k d yn a m i c k é č i n n o s t i a j s o u v e l m i r yc h l e u n a v i t e l n é. D í k y n í z k é m u k l i d o v é m u n a p ě t í s e m o h o u n e d o s t a t e č n ě z a p o j o v a t d o p o h yb u a p r o t o m u s í m e p ř i j e j i c h p o s i l o v á n í k o n t r o l o v a t j e j i c h z a p o j e n í. N a p r o t i t o m u s v a l y s t e n d e n c í k e z k r á c e n í ( t o n i c k é s v a l y ) p r a c u j í s t a t i c k y, u d r ž u j í t r u p v e v z p ř í m e n é p o l o z e, m a j í v yš š í k l i d o v é n a p ě t í, j s o u o d o l n ě j š í v ů č i ú n a v ě a s n a d n ěji s e p o n á m a z e z o t a v u j í. T e n d e n c e k n a d m ě r n é m u z v yš o v á n í k l i d o v é h o n a p ě t í v e d e k j e j i c h z k r a c o v á n í, z t u h l o s t i a p r o t o j e p o t ř e b a t yt o s v a l y p r e v e n t i v n ě p r o t a h o v a t a u v o l ň o v a t. M e z i s v a l y s t e n d e n c í k o c h a b o v á n í ř a d í m e : s v a l h o l e n í, o b ě h l a v y ( h l a v n ě v n i t ř n í ) č t yř h l a v é h o s v a l u s t e h e n n í h o, h ýž ď o v é s v a l y, b ř i š n í, r o t á t o r y p á t e ř e, v z p ř i m o v a č e p á t e ř e v o b l a s t i h r u d n í k u, s t ř e d n í a s p o d n í t r a p é z, z a d n í č á s t d e l t o v ého s v a l u, v n ě j š í r o t á t o r y p a ž í ( s v a l p o d h ř e b e n o v ý, m a l ý o b l ý s v a l ), rombické s v a l y, h o r n í v l á k n a v e l k é h o s v a l u p r s n í h o, p i l o v i t ý s v a l p ř e d n í, h l u b o k é o h yb a č e k r č n í p á t e ř e. S v a l y s t e n d e n c í k e z k r á c e n í j s o u : s v a l y l ýt k o v é, p ř i t a h o v a č e - 1 -

2 s t e h n a, o h yb a č e k o l e n e, k yč e l n í o h yb a č e, n a p í n a č s t e h e n n í p o v á z k y, č t yř h r a n n ý s v a l b e d e r n í, h l u b o k é s v a l y p o d é l p á t e ř e a t o h l a v n ě v o b l a s t i k r k u a b e d e r, d o l n í v l á k n a p r s n í h o s v a l u a š i r o k é h o s v a l u z á d o v é h o, h o r n í v l á k n a t r a p é z o v é h o s v a l u, z d v i h a č l o p a t k y, s v a l y k l o n ě n é, z d v i h a č h l a v y a s v a l p o d l o p a t k o v ý p o d l o p a t k o v ý. S v a l ů m s t e n d e n c í k o c h a b o v á n í j e n u t n o v ě n o v a t p ř i p o s i l o v á n í z v ýš e n o u p o z o r n o s t, p r o t o ž e j s o u h l a v n í m i a k t é r y s p r á v n é h o d r ž e n í t ě l a. P o k u d j e p ř i c v i č e n í z a n e d b á v á m e p ř e b í r a j í j e j i c h funkci s v a l y s t e n d e n c í k e z k r á c e n í a m ů ž e d o j í t k t a k z v a n é s v a l o v é n e r o v n o v á z e ( d ys b a l a n c i ). N a o p a k n a d m ě r n á h yp e r t r o f i e ( z b yt n ě n í ) s v a l ů s t e n d e n c í k e z k r á c e n í j e t a k é n e ž á d o u c í

3 S v a l y s t e n d e n c í k o c h a b o v á n í : S e d a c í s v a l y v e l k ý ( O b r. 1 ), s t ř e d n í ( O b r. 2 ) ( O b r. 3 ) Fu n k c e : u n o ž e n í a z a n o ž e n í v k yč e l n í m k l o u b u a m a l ý s v a l h ýž ď o v ý O b r. 1 V e l k ý s v a l h ýž ď o v ý O b r. 2 S t ř e d n í s v a l h ýž ď o v ý O b r. 3 M a l ý s v a l h ýž ď o v ý - 3 -

4 Přímý s v a l s t e h n a ( O b r. 4 ) p r o s t ř e d n í h l a v a č t yř h l a v é h o s v a l u s t e h e n n í h o Fu n k c e : n a t a ž e n í v k o l e n n í m k l o u b u a o h n u t í v k yč e l n í m k l o u b u O b r. 4 P ř í m ý s v a l s t e h n a p r o s t ř e d n í h l a v a Přímý s v a l s t e h n a ( O b r. 5 ) v n i t ř n í h l a v a č t yř h l a v é h o s v a l u s t e h e n n í h o O b r. 5 P ř í m ý s v a l s t e h n a v n i t ř n í h l a v a - 4 -

5 D l o u h ý n a t a h o v a č p r s t ů ( O b r. 6 ) Fu n k c e : p ř i t a ž e n í p r s t ů k e k o s t i h o l e n n í O b r. 6 D l o u h ý n a t a h o v a č p r s t ů D l o u h ý o h y b a č p a l c e ( O b r. 7 ) O b r. 7 D l o u h ý o h yb a č p a l c e - 5 -

6 S v a l y k l o n ě n é ( O b r. 8 ) Fu n k c e : p ř e d k l o n a ú k l o n k r č n í p á t e ř e O b r. 8 S v a l y k l o n ě n é M e z i l o p a t k o v é s v a l y a s v a l y r o mb i c k é ( O b r. 9 ) Fu n k c e : p ř i t a ž e n í l o p a t e k k p á t e ř i. O b r. 9 M e z i l o p a t k o v é s v a l y a s v a l y r o m b i cké - 6 -

7 S v a l t r a p é z o v ý ( O b r. 1 0 ) t e n d e n c i k o c h a b o v á n í m á p o u z e j e h o s t ř e d n í a d o l n í č á s t Fu n k c e : p ř i t a ž e n í l o p a t k y k p á t e ř i O b r. 1 0 T r a p é z o v ý s v a l D e l t o v ý s v a l ( O b r. 1 1 ) t e n d e n c e k o c h a b o v á n í s e p r o j e v u j e p o u z e u j e h o z a d n í č á s t i Fu n k c e : z a p a ž e n í O b r. 1 1 D e l t o v ý s v a l - 7 -

8 S v a l p o d h ř e b e n o v ý ( O b r. 1 2 ) Fu n k c e : z e v n í r o t a c e p a ž e O b r. 1 2 S v a l p o d h ř e b e n o v ý M a l ý o b l ý s v a l ( O b r. 1 3 ) Fu n k c e : z e v n í r o t a c e p a ž e O b r. 1 3 M a l ý o b l ý s v a l - 8 -

9 Pi l o v i t ý s v a l p ř e d n í ( O b r. 1 4 ) Fu n k c e : r o t a c e l o p a t k y, u m o ž ň u j e v z p a ž e n í O b r. 1 4 P i l o v i t ý s v a l V e l k ý p r s n í s v a l ( O b r. 1 5 ) - p o u z e h o r n í v l á k n a m a j í t e n d e n c i k e z k r á c e n í Fu n k c e : p o h yb h o r n í c h k o n č e t i n v e v o d o r o v n é r o v i n ě O b r. 1 5 V e l k ý p r s n í s v a l - 9 -

10 Přímý s v a l b ř i š n í ( O b r. 1 6 ) Fu n k c e : p ř e d k l o n t r u p u, p ř i j e d n o s t r a n n é a k c i ú k l o n O b r. 1 6 P ř í m ý b ř i š n í s v a l Příčný sval břišní (Obr. 17) Fu n k c e : ú č a s t n í s e d ýc h á n í ( v ýd e c h ) a u d r ž u j e b ř i š n í l i s O b r. 1 7 P ř í č n ý s v a l b ř i š n í

11 S v a l y s t e n d e n c í k e z k r á c e n í : S v a l b e d r o k y č l o s t e h e n n í č á s t b e d r o s t e h e n n í ( O b r. 1 8 ) Fu n k c e : o h n u t í v k yč e l n í m k l o u b u a p o h yb y v o b l a s t i b e d e rní páteře O b r. 1 8 S v a l b e d r o k yč l o s t e h e n n í č á s t b edrostehenní S v a l b e d r o k y č l o s t e h e n n í č á s t k y č l o s t e h e n n í ( O b r 1 9 ) Fu n k c e : o h n u t í v k yč e l n í m k l o u b u O b r. 1 9 S v a l b e d r o k yč l o s t e h e n n í č á s t k yč l o s t e h enní

12 Přímý s v a l s t e h e n n í ( O b r. 2 0 ) Fu n k c e : n a t a ž e n í v k o l e n i a o h n u t í v k yč e l n í m k l o u b u O b r. 2 0 P ř í m ý s v a l s t e h e n n í D v o j h l a v ý s v a l s t e h e n n í ( O b r. 2 1 ) Fu n k c e : o h n u t í v k o l e n í m k l o u b u O b r. 2 1 D v o j h l a v ý s v a l s t e h e n n í

13 S v a l p o l o b l a n i t ý ( O b r. 2 2 ) Fu n k c e : o h n u t í v k o l e n í m k l o u b u a n a t a ž e n í v k yč e l n í m k l o u b u O b r. 2 2 S v a l p o l o b l a n i t ý S v a l p o l o š l a š i t ý ( O b r. 2 3 ) Fu n k c e : o h n u t í v k o l e n í m k l o u b u a n a t a ž e n í v k yč e l n í m k l o u b u O b r. 2 3 S v a l p o l o š l a š i t ý

14 Přitahovače s t e h n a d l o u h ý p ř i t a h o v a č ( O b r. 2 4 ), v e l k ý ( O b r. 2 5 ), k r á t k ý ( O b r. 2 6 ) Fu n k c e : p ř i n o ž e n í v k yč e l n í m k l o u b u O b r. 2 4 D l o u h ý p ř i t a h o v a č s t e h n a O b r. 2 5 V e l k ý p ř i t a h o v a č s t e h n a

15 O b r. 2 6 K r á t k ý p ř i t a h o v a č s t e h n a D v o j h l a v ý s v a l l ý t k o v ý ( O b r. 2 7 ) Fu n k c e : o h n u t í v k o l e n í m k l o u b u a n a p n u t í š p i č k y O b r. 2 7 D v o j h l a v ý s v a l l ýt k o v ý

16 Š i k mý s v a l l ý t k o v ý ( O b r. 2 8 ) Fu n k c e : n a p n u t í š p i č k y O b r. 2 8 Š i k m ý s v a l l ýt k o v ý Zdvihač hlavy, kývač (Obr. 29) Fu n k c e : p o s u n h l a v y v o d o r o v n ě v p ř e d a ú k l o n h l a v y n a s v o j i s t r a n u a r o t a c e n a s t r a n u o p a č n o u O b r. 2 9 Zdvihač hlavy, k ýv a č

17 H o r n í v l á k n a t r a p é z o v é h o s v a l u ( O b r. 3 0 ) Fu n k c e : z v e d n u t í l o p a t k y, p ř i f i x o v a n é l o p a t c e z á k l o n, n e b o ú k l o n k r č n í p á t e ř e O b r. 3 0 H o r n í v l á k n a t r a p é z o v é h o s v a l u Zdvihač lopatky (Obr. 31) Fu n k c e : z v e d á n í l o p a t k y O b r. 3 1 Zdvihač lopatky

18 D e l t o v ý s v a l ( O b r. 3 2 ) t e n d e n c i k e z k r á c e n í m á p ř e d e v š í m j e h o p ř e d n í č á s t Fu n k c e : p ř e d p a ž e n í O b r. 3 2 D e l t o v ý s v a l V e l k ý s v a l o b l ý ( O b r. 3 3 ) Fu n k c e : p ř i t a ž e n í p a ž e k t ě l u a v n i t ř n í r o t a c e O b r. 3 3 V e l k ý s v a l o b l ý

19 V e l k ý s v a l p r s n í ( O b r. 3 4 ) t e n d e n c e k e z k r á c e n í s e p r o j e v u j e p ř e d e v š í m u s t ř e d n í a s p o d n í č á s t i. Fu n k c e : p ř e d p a ž e n í, p ř i t a ž e n í d o l n í k o n č e t i n y, v n i t ř n í r o t ace paže O b r. 3 4 V e l k ý p r s n í s v a l M a l ý p r s n í s v a l ( O b r. 3 5 ) Fu n k c e : p ř e d p a ž e n í O b r. 3 5 M a l ý p r s n í s v a l

20 Š i r o k ý s v a l z á d o v ý ( O b r. 3 6 ) s k l o n k e z k r á c e n í s e v ys k yt u j e p ř e d e v š í m u d o l n í c h v l á k e n š i r o k é h o s v a l u z á d o v é h o. Fu n k c e : p ř i p a ž e n í, v n i t ř n í r o t a c e v r a m e n n í m k l o u b u, z a p a ž ení O b r. 3 6 Š i r o k ý s v a l z á d o v ý V z p ř i mo v a č e p á t e ř e ( O b r. 3 7 ) z k r á c e n í s e p r o j e v u j e z e j m é n a v b e d e r n í a k r č n í p á t e ř e. Fu n k c e : v z p ř i m o v á n í a z á k l o n t r u p u, ú k l o n n a s t r a n u a r o t a ce trupu O b r. 3 7 V z p ř i m o v a č e p á t e ř e

21 Č t y ř h r a n n ý s v a l b e d e r n í ( O b r. 3 8 ) Fu n k c e : z á k l o n a ú k l o n v o b l a s t i b e d e r n í p á t e ř e O b r. 3 8 Č t yř h r a n n ý s v a l b e d e r n í

22 1.1 Fyziologie kosterního svalstva P o h yb j e h l a v n í f u n k c í s v a l u, j e v ýs l e d k e m s c h o p n o s t í s v a l u s e s t a h o v a t. S p o j e n í s e s v a l y z a j i š ť u j í š l a c h y. M í s t o, k d e s v a l n a r e l a t i v n ě s t a b i l n í m m í s t ě k o s t i z a č í n á j e n a z ýv á n z a č á t e k s v alu. K o n e c s v a l u, k t e r ý k o s t í p o h yb u j e o z n a č u j e m e j a k o ú p o n. P ř i s t a ž e n í v yt v á ř í s v a l n a p ě t í, k t e r é j e p o m o c í š l a c h p ř e n á š e n o n a k o s t i a t í m d o c h á z í k p o h yb u. S v a l o v á t k á ň j e s l o ž e n a z b u n ě k, k t e r é j s o u s c h o p n y r e a govat n a p o d r á ž d ě n í z m ě n o u s v é d é l k y, n e b o n a p ě t í. Základní v l a s t n o s t í s v a l u j e d r á ž d i v o s t, s t a ž l i v o s t, p r u ž n o s t a p e v n o s t. N a p r v n í p o h l e d j e z j e v n ý p r o j e v p r á c e s v a l u - z k r á c e n í a o c h a b n u t í, s t a ž e n í s v a l u a r e l a x a c e. K o s t e r n í s v a l j e a k t i v n í o r gán p o h yb u. V l i d s k ém t ě l e s e n a c h á z í o k o l o s v a l ů z n i c h ž v ě t š i n a j e p á r o v á. V á h a s v a l ů d o s a h u j e u m u ž e p r ů m ě r n ě 3 6 % t ě l e s n é v á h y u ž e n 3 2 %. S v a l j e n e j o b j e m n ě j š í m o r gánem v n a š e m t ě l e, t v o ř í 4 0 % c e l k o v é t ě l e s n é h m o t n o s t i. Z celkového množství s v a l s t v a p ř i p a d á v í c e n e ž p o l o v i n a, a s i 5 6 % n a d o l n í k o n č e t i n y. K o s t e r n í s v a l s e s k l á d á z e z á k l a d n í c h j e d n o t e k z v a n ýc h s v a l o v á v l á k n a. D é l k a a t l o u š ť k a k o l í s á v j e d n o t l i v ýc h s v a l e c h. J e d n o t l i v á s v a l o v á v l á k n a j s o u s p o j e n a v a z i v e m, k t e r é o b a l u j e j e d n o t l i v é s v a l o v é s n o p c e i c e l ý s v a l a v yt v á ř í ú p o n y s v a l u k e k o s t i ( š l a c h y). N a s v a l u s e r o z e z n á v a j í t yt o č á s t i ( O b r. 3 9 ) : Začátek s v a l u č á s t, k t e r o u j e s v a l p o m o c í š l a c h y p ř i p o j e n k e k o s t i H l a v a s v a l u m a s i t á č á s t, k t e r o u z a č á t e k s v a l u p o k r a č u j e S v a l o v é b ř í š k o n e j š i r š í ú s e k s v a l u, k t e r ý p o k r a č u j e v e z ú ž e n o u č á s t Ú p o n p ř i p o j e n í s v a l u k e k o s t i p o m o c í š l a c h y O b r

23 S v a l o v á v l á k n a m a j í ř a d u s p o l e č n ýc h z n a k ů, k t e ré d o v o l u j í j e d n o t n ý o b e c n ý p o p i s, a l e v e s k u t e č n o s t i s e l i š í ř a d o u m i k roskopickýc h a f yz i o l o gi c k ýc h v l a s t n o s t í. R o z l i š u j e m e č t yř i t yp y s v a l o v ýc h v l á k e n ( V ránová 1991) : 1. R y c h l é b í l é v l á k n o ( r yc h l é gl yk o l yt i c k é v l á k n o t yp II. B) 2. R y c h l é č e r v e n é v l á k n o ( r yc h l é o x i d a t i v n í gl yk o l yt i c k é v l á k n o t yp II. A ) 3. Poma l é č e r v e n é v l á k n o ( p o m a l é o x i d a t i v n í v l á k n o t yp I) 4. Přechodná vlákna ( t yp III. n e d i f e r e n c o v a n á v l á k n a ) C o s e v e l i k o s t i s v a l o v ýc h v l á k e n t ýč e z v ě t š u j í s e o d n a r o z e n í d o d o s p ě l o s t i t j. d o 2 0. r o k u ž i v o t a. V p r o c e s u s t á r n u t í s e z m e n š u j í v š e c h n y t yp y s v a l o v ýc h v l á k e n ( o d 4 0. r o k u ). M u ž i m a j í v ě t š í m n o ž s t v í s v a l o v ýc h v l á k e n n e ž ž e n y, c o ž s o u v i s í s j e j i c h v ě t š í m i s i l o v ým i s c h o p n o s t m i. U č l o v ě k a s n a d v l i v e m v e l m i r ů z n o r o d ýc h v n ě j š í c h f a k t o r ů i m ě n í c í h o s e z p ů s o b u ž i v o t a v p r ů b ě h u e v o l u c e j e v e l k ý r o z d í l v z a s t o u p e n í s v a l o v ýc h v l á k e n. N a c h á z í m e j e d i n c e s p ř e v a h o u r yc h l ýc h ( 8 0 % ), a l e i p o m a l ýc h ( a ž 9 0 % ) s v a l o v ýc h v l á k e n, p ř i č e m ž t yt o r o z d í l y j s o u p o d m í n ě n y v í c e m é n ě geneticky ( H a v l í č k o v á ). P o m a l é v l á k n o p o t ř e b u j e n a d o s á h n u t í m a x i m á l n í h o s t a ž e n í d v o j n á s o b e k č a s u n e ž v l á k n o r yc h l é. O b a t yp y s e l i š í i v s í l e, k t e r o u j s o u s c h o p n y p ř i k o n t r a k c i v yv i n o u t. R yc h l á v l á k n a m a j í s c h o p n o s t r yc h l é h o a i n t e n z i v n í h o s t a ž e n í, j s o u a l e m é n ě o d o l n é p r o t i ú n a v ě. N a o p a k p o m a l á v l á k n a j s o u s c h o p n a p r o v á d ě t k o n t r a k c i n í z k o u i n t e n z i t o u p o d e l š í d o b u. S v a l y l i d s k é h o t ě l a j s o u k o m b i n a c i o b o u t yp ů v l á k e n. U s p r i n t e r ů, v r h a č ů, z k r á t k a s p o r t o v c ů j e j i c h ž v ýk o n j e z á v i s l ý n a m a x i m á l n í s v a l o v é k o n t r a k c i b ě h e m k r á t k é h o č a s o v é h o ú s e k u p ř e v a ž u j í b í l á v l á k n a. S p o r t o v c i, j e j i c h ž z a t í ž e n í t r v á d e l š í č a s o v ý ú s e k a n e n í p r o v á d ě n o m a x i m á l n í i n t e n z i t o u, m a j í p ř e v a h u č e r v e n ýc h s v a l o v ýc h v l á k e n. S p e c i a l i z o v a n ým v yt r v a l o s t n í m t r é n i n k e m s e a d a p t u j í z e j m é n a p o m a l á v l á k n a, p r a v i d e l n é r yc h l o s t n ě s i l o v é z a t í ž e n í v e d e k e z m ě n á m v š e c h t yp ů v l á k e n, p ř e d e v š í m p a k r yc h l ýc h - b í l ýc h v l á k e n ( t yp II. B). P o s i l o v a c í t r é n i n k v ě t š i n o u s t i m u l u j e o b a t yp y s v a l o v ýc h v l á k en. Záleží n a p o č t u o p a k o v á n í, v e l i k o s t i z á t ě ž e, i n t e n z i t ě a d é l c e p ř e s t á v k y m e z i s é r i e m i. Z t o h o t o p o h l e d u j e p o s i l o v á n í v h o d n é v yu ž í t j a k o j e d n u z e s l o ž e k k o n d i č n í p ř í p r a v y p r o v ě t š i n u s p o r t o v n í c h o d v ě t v í

24 D r u h y s v a l o v ý c h k o n t r a k c í V ýs l e d k e m p r á c e s v a l u j e s t a ž e n í ( k o n t r a k c e ). K d yž v yv í j í m e s í l u p r o t i p e v n é m u o d p o r u, s v a l s e n e m ů ž e z k r a c o v a t, p o u z e m ě n í s v o j e n a p ě t í. T é t o k o n t r a k c i ř í k á m e i z o metrická. P o k u d n e d o c h á z í k e z m ě n ě n a p ě t í v e s v a l u, a l e p o u z e k e z k r á c e n í, n e b o p r o d l u ž e n í s v a l u, h o v o ř í m e o i z o k i n e t i c k é s v a l o v é k o n t r a k c i. T a s e o b j e v u j e v e d v o u p o d o b á c h. P o k u d j e s í l a, v yv í j e n a s v a l e m v ě t š í, n e ž v e l i k o s t o d p o ru, s v a l s e z k r a c u j e a k o n t r a k c e s e n a z ýv á k o n c e n t r i c k á. N a o p a k, k d yž s í l a o d p o r u p ř e v a ž u j e, s v a l s i c e v yv í j í n a p ě t í, a l e b r z d í p o h yb a p r o d l u ž u j e s e h o v o ř í m e o e x c e n t r i c k é k o n t r a k c i. P ř i t o m t o t yp u k o n t r a k c e j s o u s v a l o v á v l á k n a s c h o p n a d o s á h n o u t a ž 2 - k r á t v yš š í n a p ě t í, j a k p ř i k o n c e n t r i c k é m z k r á c e n í. P r á v ě z t o h o t o d ů v o d u n e d o c h á z í k p ř e t r h n u t í š l a c h y p r a k t i c k y n i k d y p ř i a k t i v n í m p o h yb u, a l e t é m ě ř v ž d y p ř i p a s i v n í m ( e x c e n t r i c k é m ) b r ž d ě n í. P o s l e d n í d r u h e m s v a l o v é k o n t r a k c e j e a u x o t o n i c k á, k d y s e z m ě n o u n a p ě t í v e s v a l e c h d o j d e i k e z m ě n ě d é l k y s v a l o v ýc h v l á k e n. T e n t o t yp k o n t r a k c e s e v ys k yt u j e n a p ř í k l a d p ř i s m e č i v e v o l e j b a l e, p ř e m e t u s t r a n o u v gym n a s t i c e a p o d o b n ě ( Bursová 2005). H l a v n í m p o d n ě t e m p r o v ýv o j a u d r ž o v á n í f u n k c e s c h o p n o s t i s v a l o v é t k á n ě j e p o h yb. P ř i s o u s t a v n é m z a t ě ž o v á n í s v a l o v é t k á n ě v t r é n i n k o v é m p r o c e s u s e d o s t a v u j e z b yt n ě n í s v a l o v ýc h v l á k e n, c o ž j e s p o j e n o t a k é s e z v ýš e n í m t ě l e s n é z d a t n o s t i a v ýk o n n o s t i j e d i n c e. P o s i l o v a c í m t r é n i n k e m d o c h á z í k e z b yt n ě n í s v a l o v ýc h v l á k e n, o d b o r n ě s v a l o v é h y p e r t r o f i i. S v a l s e l é p e p r o k r v u j e, z v ě t š u j e s e j e h o o b j e m. D l o u h o d o b á n e č i n n o s t, n a p ř í k l a d n e m o c, n e d o s t a t e k p o t r a v y, m á l o a k t i v n í h o p o h yb u v e d e k n á v r a t u d o p ů v o d n í h o s t a v u, n e b o d o k o n c e k ú b yt k u s v a l o v é t k á n ě a t r o f i i S o ma t o t y p č l o v ě k a S o m a t o t yp v yj a d ř u j e, j a k č l o v ě k c e l k o v ě v yp a d á, z d a m á t e n d e n c i k u k l á d á n í t u k u, j e s t l i j e š t í h l ý n e b o s v a l n a t ý. N ejznámější s t u d i í j e S h e l d o n o v a t e o r i e. A u t o r e m m e t o d y j e a m e r i c k ý a n t r o p o l o g W. S h e l d o n, k t e r ý n a z á k l a d ě t ř í k o m p o n e n t m e z o m o r f n í, e n d o m o r f n í a e k t o m o r f n í u r č i l t ě l e s n ý t yp. E n d o m o r f n í s l o ž k a s e v z t a h o v a l a k m n o ž s t v í t ě l e s n é h o t u k u, e k t o m o r f n í k r e l a t i v n í d é l c e t ě l a a m e z o m o r f n í k m n o ž s t v í s v a l o v é h m o t y. C h a r a k t e r i s t i k a s o ma t o t y p u č l o v ě k a v z h l e d e m k s i l o v é mu t r é n i n k u : M e z o mo r f - š i r o k á r a m e n a, ú z k ý p a s, j e z d e t e n d e n c e k n a b í r á n í s v a l o v é h m o t y, n í z k ý p o d í l t u k u, h r u b á k o s t r a, n e j l e p š í genetické d i s p o z i c e p r o k u l t u r i s t i k u, s i l o v é a r yc h l o s t n ě s i l o v é s p o r t y ( o b r. 4 0 ). O b r

25 E n d o mo r f - b o k y š i r š í n e ž r a m e n a, v ys o k ý p o d í l t u k u i s v a l s t v a, h r u b á k o s t r a, s k l o n y k u k l á d á n í t u k u, p o m a l ý m e t a b o l i s m u s ( O b r. 4 1 ). O b r. 4 1 E k t o mo r f - š t í h l ý, a ž h u b e n ý, k ř e h k á k o s t r a, n í z k ý p o d í l t ě l e s n é h o t u k u, r yc h l ý m e t a b o l i s m u s, v e l m i t ě ž k o n abírá s v a l o v o u h m o t u ( O b r. 4 2 ). Obr Zdroje energie pro svalovou práci A b y m o h l s v a l p r a c o v a t, p o t ř e b u j e d o s t a t e k e n ergi e. Z hlediska e n e r getického k r yt í j s o u n e j v ýz n a m n ě j š í ma k r o e r g n í s u b s t r á t y a t o b í l k o v i n y, c u k r y, t u k y. T yt o s u b s t r á t y s e p r o z i s k e n e r gi e š t ě p í, p o p ř í p a d ě t r a n s f o r m u j í. Bezprostředním z d r o j e m e n e r gi e p r o s v a l o v o u p r á c i ( k o n t r a k c i ) j e a d e n o s i n t r i f o s f á t - A T P. P ř i j e h o š t ě p e n í d o c h á z í k u v o l ň o v á n í c h e m i c k é e n e r gi e n a e n e r gi i m e c h a n i c k o u, t e p e l n o u a e l e k t r i c k o u. A b y s v a l o v á k o n t r a k c e m o h l a p o k r a č o v a t m u s í b ýt v yč e r p a n ý z d r o j A T P n e u s t á l e o b n o v o v á n. M a l á z á s o b a A T P j e u l o ž e n a p ř í m o v e s v a l u a s l o u ž í k ú h r a d ě e n e r gi e d o 5 s e k u n d, p o t o m m u s í b ýt o b n o v o v á n a. E x i s t u j í t ř i z p ů s o b y u v o l n ě n í A T P : A T P C P s y s t é m: o b n o v a ( r e s yn t é z a ) A T P p r o b í h á v yu ž í v á n í m s v a l o v ýc h r e z e r v k r e a t i n f o s f á t u - C P. C e l ý p r o c e s u v o l n ě n í a o b n o v y e n e r gi e p r o b í h á b e z p ř í s t u p u k ys l í k u. T e n t o s ys t é m s e v e l i c e r yc h l e a k t i v i z u j e, a l e C P s e z a p o m ě r n ě k r á t k o u d o b u v yč e r p á ( s e k u n d ). S ys t é m u m o ž ň u j e m a x i m á l n í i n t e n z i t u p o h yb o v é č i n n o s t i

26 L A - s y s t é m: p ř i i n t e n z i v n í p o h yb o v é č i n n o s t i n a d 2 0 s e k u n d s e s ys t é m A T P C P v yč e r p á v á a j e h o ú l o h u j a k o h l a v n í h o e n e r getického z d r o j e p ř e b í r á LA - s ys t é m. D o c h á z í z d e k e š t ě p e n í c u k r ů b e z p ř í s t u p u k ys l í k u ( a n a e r o b n í g l y k o l ý z a ). P ř i m e t a b o l i s m u t o h o t o d r u h u s e v e s v a l u v yt v á ř í o d p a d n í p r o d u k t l a k t á t, k t e r ý j e v yp l a v e n d o k r v e a h r o m a d í s e v e v n i t ř n í m p r o s t ř e d í. V ýs l e d k e m j e n a r u š e n í k o o r d i n a c e, o k ys e l e n í o r ganismu a n u t n é p řerušení p o h yb o v é č i n n o s t i. O b n o v a LA s ys t é m u j e p o m a l e j š í n e ž A T P C P s ys t é m u, n e u m o ž ň u j e t a k v ys o k o u i n t e n z i t u. D é l k a p o h yb o v é č i n n o s t i s e p o h yb u j e o k o l o 2 3 m i n u t. O 2 s y s t é m: p r o f u n k c i t o h o t o s ys t é m u j e c h a r a k t e r i s t i c k á ú h r a d a e n e r gi e p o m o c í k ys l í k u š t ě p e n í m c u k r ů a t u k ů. P ř i n e p ř e r u š o v a n é p o h yb o v é č i n n o s t i d e l š í n e ž 3 m i n u t y s e s t á v á t e n t o e n e r getický s ys t é m p o s t u p n ě h l a v n í m s ys t é m e m. J e v e l m i e k o n o m i cký, u v o l ň u j e v e l k é m n o ž s t v í e n e r gi e, a l e p ř i p ř e v o d u n a d o b u t r v á n í p o h yb o v é č i n n o s t i m é n ě n e ž p ř e d c h á z e j í c í s ys t é m y, d í k y t o m u j e i n t e n z i t a p o h yb o v é č i n n o s t i n i ž š í, a l e m ů ž e t r v a t v e l m i d l o u h o ř á d o v ě n ě k o l i k h o d i n. O d l i š n o s t i j e d n o t l i v ýc h s ys t é m ů s p o č í v a j í v a erobním, n e b o a n a e r o b n í m m e t a b o l i s m u. K u v o l n ě n í e n e r gi e m ů ž e d o cházet z a p ř í s t u p u k ys l í k u - a e r o b n ě, n e b o b e z p ř í s t u p u k ys l í k u - a n a e r o b n ě. K o b n o v ě e n e r gi e a n a e r o b n í m z p ů s o b e m d o c h á z í t e h d y, j e s t l i ž e j e i n t e n z i t a s v a l o v é č i n n o s t i t a k v e l k á, ž e o r ganismus n e s t a č í p ř i n é s t k e s v a l ů m d o s t a t e k k ys l í k u. E n e r getické k r yt í j e r yc h l e j š í, u v o l n í s e o b r o v s k é m n o ž s t v í e n e r gi e. A n a e r o b n í p r o c e s y v o r ganismu v yt v á ř e j í e n e r getické s ys t é m y A T P - C P a LA. N e v ýh o d o u LA s ys t é m u j e v z n i k o d p a d n í h o p r o d u k t u k ys e l i n y m l é č n é ( l a k t á t u ), k t e r ý s e o d s t r a ň u j e č á s t e č n ě b ě h e m s a m o t n é č i n n o s t i, h l a v n ě v š a k p o j e j í m s k o n č e n í. Li k v i d a c e l a k t á t u v yž a d u j e n ě k o l i k m i n u t, p ř i e n o r m n í m a n a e r o b n í m z a t í ž e n í i n ě k o l i k h o d i n. N a p r o t i t o m u o b n o v a e n e r gi e a e r o b n í m z p ů s o b e m j e p r o o r ganismus ú s p o r n ě j š í, t ě l o d o k á ž e p r a c o v a t d é l e m e n š í i n t e n z i t o u b e z v ýr a z n ýc h p o k l e s ů. P a t ř í s e m a k t i v i t y d l o u h o d o b ě j š í h o c h a r a k t e r u, b ě h, p l a v á n í, j í z d a n a k o l e, v e s l o v á n í, b ě h n a l yž í c h a p o d o b n ě

27 2. Metodika posilovacího tréninku V ú v o d n í k a p i t o l e b yl y z m í n ě n y s v a l y s t e n d e n cí k o c h a b o v á n í a s v a l y s t e n d e n c í k e z k r a c o v á n í. K a ž d ý z á j e m c e o p o s i l o v a cí c v i č e n í b y m ě l p r o j í t d i a gnostikou p o h yb o v é h o a p a r á t u a n a j e j í m z á k l a d ě b u d e v yt v o ř e n i n d i v i d u á l n í t r é n i n k o v ý p r o gram. J e l i k o ž t e n t o p o s t u p n e l z e v z h l e d e m k m o ž n o s t e m a k a p a c i t ě f i t c e n t e r d o d r ž e t j e d o b r é s e z n á m i t s e s m e t o d i k o u p o s i l o v a c í c h c v i č e n í. Základní doporučení pro začátečníky : P o s i l o v a t p ř i s t a b i l i z o v a n é p á t e ř i N e j d ř í v e p o s i l o v a t s v a l o v é p a r t i e s t e n d e n c í k o c h abnutí a p r o t a h o v a t s v a l y s t e n d e n c í k e z k r á c e n í N a h r a d i t z á k l a d n í c v i k y C v i č i t v c e l é m r o z s a h u p o h yb u V n ě k t e r é k u l t u r i s t i c k é l i t e r a t u ř e a č a s o p i s e ch j s o u z m i ň o v á n y t a k z v a n é z á k l a d n í c v i k y j a k o n e j v h o d n ě j š í ř e š e n í p ro n a b r á n í s v a l o v é h m o t y a s í l y. J d e o v í c e k l o u b o v é c v i k y, k t e r é z a t ěž u j í v ě t š í m n o ž s t v í s v a l o v ýc h p a r t i í n a j e d n o u a b yl u j e j i c h p o u ž í v á n í z a z n a m e n á n v ě t š í n á r ů s t s v a l o v é h m o t y, n e ž u c v i k ů i z o l o v a n ýc h. P o u ž í v á n í z á k l a d n í c h c v i k ů ( d ř e p, b e n c h p r e s s, s h yb y n a h r a z d ě, t l a k y s v e l k o u č i n k o u, m r t v ý t a h ) j e p r e z e n t o v á n o j a k o h l a v n í s o u č á s t s i l o v é h o t r é n i n k u. Základní c v i k y z a t ě ž u j í c í v e l k é s v a l o v é p a r t i e, m o h o u v é s t k e z v ýš e n í s v a l o v é h m o t y a s í l y, o v š e m j e j i c h č a s t é z a ř a z e n í d o t r é n i n k u m ů ž e z v yš o v a t z a t ě ž o v á n í s v a l ů, k t e r é m a j í s t a b i l i z a č n í f u n k c i (viz. K a p i t o l a 1 ). Ze z d r a v o t n í h o h l e d i s k a j s o u n e v yh o v u j í c í p r o l i d i m á l o p o h yb o v ě a k t i v n í s e s e d a v ým z p ů s o b e m z a m ě s t n á n í, o s o b y s e š p a t n ým d r ž e n í m t ě l a a v ys o k ým k r e v n í m t l a k e m. A p l i k a c e z á k l a d n í c h c v i k ů v e s p o j e n í s e š p a t n o u t e c h n i k o u c v i č e n í a s n a h o u o m a x i m á l n í v ýk o n, c o ž j e b ě ž n á p r a x e v ě t š i n y c v i č í c í c h, z v l á š t ě p a k m u ž s k é č á s t i, m ů ž e m í t z a n á s l e d e k i c h r o n i c k é p ř e t í ž e n í o r ganismu - b o l e s t i k l o u b ů, p á t e ř e, n a t a ž e n é s v a l y a ú p o n y, p o p ř í p a d ě z v yš o v á n í s v a l o v é n e r o v n o v á h y. S i l o v á p ř í p r a v a b y m ě l a v é s t k v yt v o ř e n í f u n k č n í h o s v a l o v é h o k o r z e t u ( Krištofič 2004)

Petr Černý. Autorské prohlášení

Petr Černý. Autorské prohlášení Autorské prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval samostatně. K práci jsem použil pouze literaturu a prameny, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím s umístěním závěrečné

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 4 5 Obsah Předmluva.............................................................. 7 Rozcvičení, strečink a zklidnění.............................................

Více

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce)

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) Autor práce: Jan Hanč,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ PALESTRA 2012 Autoři: Petr Řehoř Daniela Stackeová Jana Kruková Palestra 2012 ISBN 978-80-87723-06-7 Obsah 1. Hodnocení pohybového

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Pohybová soustava - svaly dolních končetin, jejich posilování, testování a prevence úrazů - strečink Bakalářská práce Vedoucí

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2009 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

Funkční strečink v karate

Funkční strečink v karate Závěrečná práce trenérů II. třídy na téma Funkční strečink v karate Mgr. Marek Šír K.Vary, září 2009 1 Osnova Úvod 1 Teoretická východiska strečinku v karate 1.1 Definování cílů protahovacích cvičení 1.2

Více

Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování

Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování Závěrečná práce školení trenérů 2. třídy orientačního běhu Základy běžeckého protahování, OK Slavia Hradec Králové Obsah 1 Úvod... 3 Úvod do problematiky... 3 Vymezení práce... 5 Osobní motivace... 5 Motivace

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET

MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Centrum celoživotního vzdělávání ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET SEMINÁRNÍ PRÁCE Vypracovala: Bc. Jana Burišková Brno, 2012 OBSAH ÚVOD...

Více

Osobní trénink. Návod ke cvičení POWER BENCH

Osobní trénink. Návod ke cvičení POWER BENCH Návod ke cvičení POWER BENCH Ctěný zákazník, gratulujeme Vám ke koupě fitness zařízení ENERGETICS a přejeme Vám mnoho úspěchů a zábavy při cvičení. Dříve než se odhodláte trénovat, chtěli by jsme Vám dat

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2010 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

Rytmická gymnastika a pohybová skladba (programy cvičení s hudbou) Vydáno v rámci projektu FRVŠ 998/2010 Učební text

Rytmická gymnastika a pohybová skladba (programy cvičení s hudbou) Vydáno v rámci projektu FRVŠ 998/2010 Učební text Rytmická gymnastika a pohybová skladba (programy cvičení s hudbou) Vydáno v rámci projektu FRVŠ 998/2010 Učební text Recenzenti: Mgr. Alena Skotáková, PhD. Mgr. Brigita Stloukalová, PhD. Autoři: Viléma

Více

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2011, 132 stran Autor: Jaroslav Formánek Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Cílem této

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ. Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ. Havel, Z., Hnízdil, J., aj. ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. 2009 Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici Občianske združenie Pedagóg Banská Bystrica ROZVOJ A DIAGNOSTIKA

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ V NE-WAZA

SEMINÁRNÍ PRÁCE PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ V NE-WAZA ČESKÝ SVAZ JUDO ŠKOLENÍ TRENÉRŮ II. TŘÍDY SEMINÁRNÍ PRÁCE PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ V NE-WAZA Vypracoval: Bc. Marek Lanč Rok: 2012 SOUHRN Předkládaná seminární práce stručně představuje vybraná průpravná cvičení

Více

DLOUHODOBÝ ROZVOJ SPORTOVCE - GOLFOVÝ MODEL Fáze

DLOUHODOBÝ ROZVOJ SPORTOVCE - GOLFOVÝ MODEL Fáze Hlavní cíl fáze Možnosti nácviku Pohybové prostřednictvím všeobecného sportování, tj. golf, gymnastika, trampolína, atletika plavání Klíčový důraz na ZÁBAVNÉ hry rozvoj pohybových dovedností 1.nácvik rychlosti

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

Škola zad, Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Škola zad, Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Škola zad, správn vné držen ení těla Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Co je ergonomie Ergonomie je vědnv dní obor zabývající se ochranou zdraví člověka při p i práci. Vliv pracovní polohy na

Více

Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha

Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha Petr Smolík Uveřejněno: SMOLÍK, P. Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha. In ČECHOVSKÁ,

Více

Prevence úrazů výukou pádové techniky. Zdenko Reguli, Michal Vít, Jitka Chvátalová

Prevence úrazů výukou pádové techniky. Zdenko Reguli, Michal Vít, Jitka Chvátalová Prevence úrazů výukou pádové techniky Zdenko Reguli, Michal Vít, Jitka Chvátalová Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Prevence úrazů výukou pádové techniky TEXTOVÁ OPORA KE KURZU Zdenko Reguli

Více

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci.

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci. Strečink Před několika dny se mi dostala do rukou zajímavá publikace s názvem Strečink od Michaela J. Altera, kde je popsáno a s názornými ilustracemi vyobrazeno tři sta protahovacích cviků. V knize nenajdete

Více

Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2010, 124 stran. Autor: Pavel Kněžický

Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2010, 124 stran. Autor: Pavel Kněžický Kondiční příprava brankářů v kategoriích 10 19 let v přípravném období Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2010, 124 stran Autor: Pavel Kněžický Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Cílem této závěrečné práce bylo

Více

Rychlostní schopnosti

Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti (v praxi se běžně užívá pojem rychlost) chápeme jako vnitřní předpoklady provedení pohybu vysokou až maximální rychlostí, jako schopnost zahájit a uskutečnit

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

VLIV VYŠŠÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY NA ÚSPĚŠNOST STŘELBY V BIATLONU

VLIV VYŠŠÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY NA ÚSPĚŠNOST STŘELBY V BIATLONU UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU VLIV VYŠŠÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY NA ÚSPĚŠNOST STŘELBY V BIATLONU Autoreferát disertační práce Autor: Mgr. Adéla Boudíková Školicí pracoviště: Katedra

Více

Sportovní. příprava dětí. zásobník cvičení. Tomáš Perič a kolektiv

Sportovní. příprava dětí. zásobník cvičení. Tomáš Perič a kolektiv Sportovní příprava dětí zásobník cvičení 2 Tomáš Perič a kolektiv Sportovní příprava dětí 2 zásobník cvičení Tomáš Perič a kolektiv Grada Publishing Poděkování Za trpělivost při focení děkuji Kryštofovi,

Více

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Více

Výuka plavání dětí předškolního věku

Výuka plavání dětí předškolního věku MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Výuka plavání dětí předškolního věku Bakalářská práce Vedoucí práce: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. Vypracovala:

Více

Rychlostní schopnosti

Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti (v praxi se běžně užívá pojem rychlost) chápeme jako vnitřní předpoklady provedení pohybu vysokou až maximální rychlostí, jako schopnost zahájit a uskutečnit

Více