1. Základy posilování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základy posilování"

Transkript

1 1. Základy posilování P o s i l o v a c í c v i č e n í s e v d n e š n í d o b ě o b j e v u j í p r a k t i c k y v e v š e c h s p o r t o v n í c h o d v ě t v í c h v e f o r m ě k o n d i č n í p ř í p r a v y j ednotlivce, s k u p i n y, n e b o j a k o h l a v n í t r é n i n k o v á n á p l ň v k u l t u r i s t i c e a f i t n e s s. D á l e j s o u v e l m i p o p u l á r n í v r e k r e a č n í f o r m ě u m u ž ů a ž e n v š e ch v ě k o v ýc h s k u p i n p r o s v o j i s c h o p n o s t f o r m o v a t p o s t a v u. N á v š t ě v a f i t centra j e j e d n o u z m o ž n o s t í j a k p e č o v a t o s v é z d r a v í a z h l e d. M e t o d i k a p o s i l o v a c í c h c v i č e n í v yc h á z í z P r i n cipu p r o gresivně v z r ů s t a j í c í h o o d p o r u. J e z a l o ž e n a n a p o s t u p n é m z v yš o v á n í z á t ě ž e ( o d p o r u ) b ě h e m t r é n i n k u. Li d s k é t ě l o r e a guje n a z v ýš e n o u s v a l o v o u p r á c i n á r ů s t e m s v a l o v é h m o t y, p ř i č e m ž d o c h á z í k r o z v o j i s i l o v ýc h s c h o p n o s t í. N a o p a k s t e j n ý o d p o r b e z e z m ě n y i n t e n z i t y a p o č t u o p a k o v á n í p o d e l š í d o b ě n e m u s í u ž v é s t k f u n k č n í m z m ě n á m v o r ganismu, a l e d o c h á z í p o u z e k u d r ž e n í s t á v a j í c í h o s t a v u. V ys k yt u j í s e i o p a č n é s n a h y t r é n o v a t m e t o d o u Č í m v í c e t í m l é p e. A p l i k a c e v p r a x i p ř i n áší v ě t š i n o u p ř e t r é n o v á n í, n e b o p o t í ž e s p o h yb o v ým a p a r á t e m a v ýs l e d e k n e n í a d e k v á t n í v e š k e r é m u ú s i l í a v yn a l o ž e n é m u č a s u. P o s i l o v a c í c v i č e n í j e p ř í n o s n é p r o v š e c h n y z á j e m c e o a k t i v n í p o h yb a u d r ž e n í z d r a v é h o a f u n k č n í h o o r ganismu. N e j č a s t ě j š í c h yb o u p ř i t r é n i n k u j e n e d o s t a t e č n á z á k l a d n í z n a l o s t s p r á v n é h o d r ž e n í t ě l a, d á l e k o p í r o v á n í t r é n i n k u p o k r o č i l ýc h k u l t u r i s t ů a p r o f e s i o n á l n í c h z á v o d n í k ů p u b l i k o v a n ýc h v č a s o p i s e c h. N e s r o v n a l o s t e m a c h yb á m v p o s i l o v a c í m t r é n i n k u p ř e d e j d e m e s e z n á m e n í m s t e c h n i k o u c v i č e n í a z á k l a d n í m i a n a t o m i c k ým i z n a l o s t m i. P ř i p o č á t e č n í m s e s t a v o v á n í t r é n i n k o v é h o p l á n u b yc h o m m ě l i v yc h á z e t z m e t o d i k y: O d c e n t r a k p e r i f e r i i ( T l a p á k, T v a r o v á n í t ě l a, Praha 1999). M e t o d i k a j e z a m ě ř e n a n a p o s i l o v á n í ( z p e v n ě n í ) s v a l o v é h o k o r z e t u o k o l o p á t e ř e. P o s i l o v á n í s e z a m ě ř u j e p ř e d e v š í m n a s v a l y s t e n d e n c í k o c h a b o v á n í ( f á z i c k é s v a l y ). T yt o s v a l y m a j í n i ž š í k l i d o v é n a p ě t í, j s o u u z p ů s o b e n y p ř e v á ž n ě k d yn a m i c k é č i n n o s t i a j s o u v e l m i r yc h l e u n a v i t e l n é. D í k y n í z k é m u k l i d o v é m u n a p ě t í s e m o h o u n e d o s t a t e č n ě z a p o j o v a t d o p o h yb u a p r o t o m u s í m e p ř i j e j i c h p o s i l o v á n í k o n t r o l o v a t j e j i c h z a p o j e n í. N a p r o t i t o m u s v a l y s t e n d e n c í k e z k r á c e n í ( t o n i c k é s v a l y ) p r a c u j í s t a t i c k y, u d r ž u j í t r u p v e v z p ř í m e n é p o l o z e, m a j í v yš š í k l i d o v é n a p ě t í, j s o u o d o l n ě j š í v ů č i ú n a v ě a s n a d n ěji s e p o n á m a z e z o t a v u j í. T e n d e n c e k n a d m ě r n é m u z v yš o v á n í k l i d o v é h o n a p ě t í v e d e k j e j i c h z k r a c o v á n í, z t u h l o s t i a p r o t o j e p o t ř e b a t yt o s v a l y p r e v e n t i v n ě p r o t a h o v a t a u v o l ň o v a t. M e z i s v a l y s t e n d e n c í k o c h a b o v á n í ř a d í m e : s v a l h o l e n í, o b ě h l a v y ( h l a v n ě v n i t ř n í ) č t yř h l a v é h o s v a l u s t e h e n n í h o, h ýž ď o v é s v a l y, b ř i š n í, r o t á t o r y p á t e ř e, v z p ř i m o v a č e p á t e ř e v o b l a s t i h r u d n í k u, s t ř e d n í a s p o d n í t r a p é z, z a d n í č á s t d e l t o v ého s v a l u, v n ě j š í r o t á t o r y p a ž í ( s v a l p o d h ř e b e n o v ý, m a l ý o b l ý s v a l ), rombické s v a l y, h o r n í v l á k n a v e l k é h o s v a l u p r s n í h o, p i l o v i t ý s v a l p ř e d n í, h l u b o k é o h yb a č e k r č n í p á t e ř e. S v a l y s t e n d e n c í k e z k r á c e n í j s o u : s v a l y l ýt k o v é, p ř i t a h o v a č e - 1 -

2 s t e h n a, o h yb a č e k o l e n e, k yč e l n í o h yb a č e, n a p í n a č s t e h e n n í p o v á z k y, č t yř h r a n n ý s v a l b e d e r n í, h l u b o k é s v a l y p o d é l p á t e ř e a t o h l a v n ě v o b l a s t i k r k u a b e d e r, d o l n í v l á k n a p r s n í h o s v a l u a š i r o k é h o s v a l u z á d o v é h o, h o r n í v l á k n a t r a p é z o v é h o s v a l u, z d v i h a č l o p a t k y, s v a l y k l o n ě n é, z d v i h a č h l a v y a s v a l p o d l o p a t k o v ý p o d l o p a t k o v ý. S v a l ů m s t e n d e n c í k o c h a b o v á n í j e n u t n o v ě n o v a t p ř i p o s i l o v á n í z v ýš e n o u p o z o r n o s t, p r o t o ž e j s o u h l a v n í m i a k t é r y s p r á v n é h o d r ž e n í t ě l a. P o k u d j e p ř i c v i č e n í z a n e d b á v á m e p ř e b í r a j í j e j i c h funkci s v a l y s t e n d e n c í k e z k r á c e n í a m ů ž e d o j í t k t a k z v a n é s v a l o v é n e r o v n o v á z e ( d ys b a l a n c i ). N a o p a k n a d m ě r n á h yp e r t r o f i e ( z b yt n ě n í ) s v a l ů s t e n d e n c í k e z k r á c e n í j e t a k é n e ž á d o u c í

3 S v a l y s t e n d e n c í k o c h a b o v á n í : S e d a c í s v a l y v e l k ý ( O b r. 1 ), s t ř e d n í ( O b r. 2 ) ( O b r. 3 ) Fu n k c e : u n o ž e n í a z a n o ž e n í v k yč e l n í m k l o u b u a m a l ý s v a l h ýž ď o v ý O b r. 1 V e l k ý s v a l h ýž ď o v ý O b r. 2 S t ř e d n í s v a l h ýž ď o v ý O b r. 3 M a l ý s v a l h ýž ď o v ý - 3 -

4 Přímý s v a l s t e h n a ( O b r. 4 ) p r o s t ř e d n í h l a v a č t yř h l a v é h o s v a l u s t e h e n n í h o Fu n k c e : n a t a ž e n í v k o l e n n í m k l o u b u a o h n u t í v k yč e l n í m k l o u b u O b r. 4 P ř í m ý s v a l s t e h n a p r o s t ř e d n í h l a v a Přímý s v a l s t e h n a ( O b r. 5 ) v n i t ř n í h l a v a č t yř h l a v é h o s v a l u s t e h e n n í h o O b r. 5 P ř í m ý s v a l s t e h n a v n i t ř n í h l a v a - 4 -

5 D l o u h ý n a t a h o v a č p r s t ů ( O b r. 6 ) Fu n k c e : p ř i t a ž e n í p r s t ů k e k o s t i h o l e n n í O b r. 6 D l o u h ý n a t a h o v a č p r s t ů D l o u h ý o h y b a č p a l c e ( O b r. 7 ) O b r. 7 D l o u h ý o h yb a č p a l c e - 5 -

6 S v a l y k l o n ě n é ( O b r. 8 ) Fu n k c e : p ř e d k l o n a ú k l o n k r č n í p á t e ř e O b r. 8 S v a l y k l o n ě n é M e z i l o p a t k o v é s v a l y a s v a l y r o mb i c k é ( O b r. 9 ) Fu n k c e : p ř i t a ž e n í l o p a t e k k p á t e ř i. O b r. 9 M e z i l o p a t k o v é s v a l y a s v a l y r o m b i cké - 6 -

7 S v a l t r a p é z o v ý ( O b r. 1 0 ) t e n d e n c i k o c h a b o v á n í m á p o u z e j e h o s t ř e d n í a d o l n í č á s t Fu n k c e : p ř i t a ž e n í l o p a t k y k p á t e ř i O b r. 1 0 T r a p é z o v ý s v a l D e l t o v ý s v a l ( O b r. 1 1 ) t e n d e n c e k o c h a b o v á n í s e p r o j e v u j e p o u z e u j e h o z a d n í č á s t i Fu n k c e : z a p a ž e n í O b r. 1 1 D e l t o v ý s v a l - 7 -

8 S v a l p o d h ř e b e n o v ý ( O b r. 1 2 ) Fu n k c e : z e v n í r o t a c e p a ž e O b r. 1 2 S v a l p o d h ř e b e n o v ý M a l ý o b l ý s v a l ( O b r. 1 3 ) Fu n k c e : z e v n í r o t a c e p a ž e O b r. 1 3 M a l ý o b l ý s v a l - 8 -

9 Pi l o v i t ý s v a l p ř e d n í ( O b r. 1 4 ) Fu n k c e : r o t a c e l o p a t k y, u m o ž ň u j e v z p a ž e n í O b r. 1 4 P i l o v i t ý s v a l V e l k ý p r s n í s v a l ( O b r. 1 5 ) - p o u z e h o r n í v l á k n a m a j í t e n d e n c i k e z k r á c e n í Fu n k c e : p o h yb h o r n í c h k o n č e t i n v e v o d o r o v n é r o v i n ě O b r. 1 5 V e l k ý p r s n í s v a l - 9 -

10 Přímý s v a l b ř i š n í ( O b r. 1 6 ) Fu n k c e : p ř e d k l o n t r u p u, p ř i j e d n o s t r a n n é a k c i ú k l o n O b r. 1 6 P ř í m ý b ř i š n í s v a l Příčný sval břišní (Obr. 17) Fu n k c e : ú č a s t n í s e d ýc h á n í ( v ýd e c h ) a u d r ž u j e b ř i š n í l i s O b r. 1 7 P ř í č n ý s v a l b ř i š n í

11 S v a l y s t e n d e n c í k e z k r á c e n í : S v a l b e d r o k y č l o s t e h e n n í č á s t b e d r o s t e h e n n í ( O b r. 1 8 ) Fu n k c e : o h n u t í v k yč e l n í m k l o u b u a p o h yb y v o b l a s t i b e d e rní páteře O b r. 1 8 S v a l b e d r o k yč l o s t e h e n n í č á s t b edrostehenní S v a l b e d r o k y č l o s t e h e n n í č á s t k y č l o s t e h e n n í ( O b r 1 9 ) Fu n k c e : o h n u t í v k yč e l n í m k l o u b u O b r. 1 9 S v a l b e d r o k yč l o s t e h e n n í č á s t k yč l o s t e h enní

12 Přímý s v a l s t e h e n n í ( O b r. 2 0 ) Fu n k c e : n a t a ž e n í v k o l e n i a o h n u t í v k yč e l n í m k l o u b u O b r. 2 0 P ř í m ý s v a l s t e h e n n í D v o j h l a v ý s v a l s t e h e n n í ( O b r. 2 1 ) Fu n k c e : o h n u t í v k o l e n í m k l o u b u O b r. 2 1 D v o j h l a v ý s v a l s t e h e n n í

13 S v a l p o l o b l a n i t ý ( O b r. 2 2 ) Fu n k c e : o h n u t í v k o l e n í m k l o u b u a n a t a ž e n í v k yč e l n í m k l o u b u O b r. 2 2 S v a l p o l o b l a n i t ý S v a l p o l o š l a š i t ý ( O b r. 2 3 ) Fu n k c e : o h n u t í v k o l e n í m k l o u b u a n a t a ž e n í v k yč e l n í m k l o u b u O b r. 2 3 S v a l p o l o š l a š i t ý

14 Přitahovače s t e h n a d l o u h ý p ř i t a h o v a č ( O b r. 2 4 ), v e l k ý ( O b r. 2 5 ), k r á t k ý ( O b r. 2 6 ) Fu n k c e : p ř i n o ž e n í v k yč e l n í m k l o u b u O b r. 2 4 D l o u h ý p ř i t a h o v a č s t e h n a O b r. 2 5 V e l k ý p ř i t a h o v a č s t e h n a

15 O b r. 2 6 K r á t k ý p ř i t a h o v a č s t e h n a D v o j h l a v ý s v a l l ý t k o v ý ( O b r. 2 7 ) Fu n k c e : o h n u t í v k o l e n í m k l o u b u a n a p n u t í š p i č k y O b r. 2 7 D v o j h l a v ý s v a l l ýt k o v ý

16 Š i k mý s v a l l ý t k o v ý ( O b r. 2 8 ) Fu n k c e : n a p n u t í š p i č k y O b r. 2 8 Š i k m ý s v a l l ýt k o v ý Zdvihač hlavy, kývač (Obr. 29) Fu n k c e : p o s u n h l a v y v o d o r o v n ě v p ř e d a ú k l o n h l a v y n a s v o j i s t r a n u a r o t a c e n a s t r a n u o p a č n o u O b r. 2 9 Zdvihač hlavy, k ýv a č

17 H o r n í v l á k n a t r a p é z o v é h o s v a l u ( O b r. 3 0 ) Fu n k c e : z v e d n u t í l o p a t k y, p ř i f i x o v a n é l o p a t c e z á k l o n, n e b o ú k l o n k r č n í p á t e ř e O b r. 3 0 H o r n í v l á k n a t r a p é z o v é h o s v a l u Zdvihač lopatky (Obr. 31) Fu n k c e : z v e d á n í l o p a t k y O b r. 3 1 Zdvihač lopatky

18 D e l t o v ý s v a l ( O b r. 3 2 ) t e n d e n c i k e z k r á c e n í m á p ř e d e v š í m j e h o p ř e d n í č á s t Fu n k c e : p ř e d p a ž e n í O b r. 3 2 D e l t o v ý s v a l V e l k ý s v a l o b l ý ( O b r. 3 3 ) Fu n k c e : p ř i t a ž e n í p a ž e k t ě l u a v n i t ř n í r o t a c e O b r. 3 3 V e l k ý s v a l o b l ý

19 V e l k ý s v a l p r s n í ( O b r. 3 4 ) t e n d e n c e k e z k r á c e n í s e p r o j e v u j e p ř e d e v š í m u s t ř e d n í a s p o d n í č á s t i. Fu n k c e : p ř e d p a ž e n í, p ř i t a ž e n í d o l n í k o n č e t i n y, v n i t ř n í r o t ace paže O b r. 3 4 V e l k ý p r s n í s v a l M a l ý p r s n í s v a l ( O b r. 3 5 ) Fu n k c e : p ř e d p a ž e n í O b r. 3 5 M a l ý p r s n í s v a l

20 Š i r o k ý s v a l z á d o v ý ( O b r. 3 6 ) s k l o n k e z k r á c e n í s e v ys k yt u j e p ř e d e v š í m u d o l n í c h v l á k e n š i r o k é h o s v a l u z á d o v é h o. Fu n k c e : p ř i p a ž e n í, v n i t ř n í r o t a c e v r a m e n n í m k l o u b u, z a p a ž ení O b r. 3 6 Š i r o k ý s v a l z á d o v ý V z p ř i mo v a č e p á t e ř e ( O b r. 3 7 ) z k r á c e n í s e p r o j e v u j e z e j m é n a v b e d e r n í a k r č n í p á t e ř e. Fu n k c e : v z p ř i m o v á n í a z á k l o n t r u p u, ú k l o n n a s t r a n u a r o t a ce trupu O b r. 3 7 V z p ř i m o v a č e p á t e ř e

21 Č t y ř h r a n n ý s v a l b e d e r n í ( O b r. 3 8 ) Fu n k c e : z á k l o n a ú k l o n v o b l a s t i b e d e r n í p á t e ř e O b r. 3 8 Č t yř h r a n n ý s v a l b e d e r n í

22 1.1 Fyziologie kosterního svalstva P o h yb j e h l a v n í f u n k c í s v a l u, j e v ýs l e d k e m s c h o p n o s t í s v a l u s e s t a h o v a t. S p o j e n í s e s v a l y z a j i š ť u j í š l a c h y. M í s t o, k d e s v a l n a r e l a t i v n ě s t a b i l n í m m í s t ě k o s t i z a č í n á j e n a z ýv á n z a č á t e k s v alu. K o n e c s v a l u, k t e r ý k o s t í p o h yb u j e o z n a č u j e m e j a k o ú p o n. P ř i s t a ž e n í v yt v á ř í s v a l n a p ě t í, k t e r é j e p o m o c í š l a c h p ř e n á š e n o n a k o s t i a t í m d o c h á z í k p o h yb u. S v a l o v á t k á ň j e s l o ž e n a z b u n ě k, k t e r é j s o u s c h o p n y r e a govat n a p o d r á ž d ě n í z m ě n o u s v é d é l k y, n e b o n a p ě t í. Základní v l a s t n o s t í s v a l u j e d r á ž d i v o s t, s t a ž l i v o s t, p r u ž n o s t a p e v n o s t. N a p r v n í p o h l e d j e z j e v n ý p r o j e v p r á c e s v a l u - z k r á c e n í a o c h a b n u t í, s t a ž e n í s v a l u a r e l a x a c e. K o s t e r n í s v a l j e a k t i v n í o r gán p o h yb u. V l i d s k ém t ě l e s e n a c h á z í o k o l o s v a l ů z n i c h ž v ě t š i n a j e p á r o v á. V á h a s v a l ů d o s a h u j e u m u ž e p r ů m ě r n ě 3 6 % t ě l e s n é v á h y u ž e n 3 2 %. S v a l j e n e j o b j e m n ě j š í m o r gánem v n a š e m t ě l e, t v o ř í 4 0 % c e l k o v é t ě l e s n é h m o t n o s t i. Z celkového množství s v a l s t v a p ř i p a d á v í c e n e ž p o l o v i n a, a s i 5 6 % n a d o l n í k o n č e t i n y. K o s t e r n í s v a l s e s k l á d á z e z á k l a d n í c h j e d n o t e k z v a n ýc h s v a l o v á v l á k n a. D é l k a a t l o u š ť k a k o l í s á v j e d n o t l i v ýc h s v a l e c h. J e d n o t l i v á s v a l o v á v l á k n a j s o u s p o j e n a v a z i v e m, k t e r é o b a l u j e j e d n o t l i v é s v a l o v é s n o p c e i c e l ý s v a l a v yt v á ř í ú p o n y s v a l u k e k o s t i ( š l a c h y). N a s v a l u s e r o z e z n á v a j í t yt o č á s t i ( O b r. 3 9 ) : Začátek s v a l u č á s t, k t e r o u j e s v a l p o m o c í š l a c h y p ř i p o j e n k e k o s t i H l a v a s v a l u m a s i t á č á s t, k t e r o u z a č á t e k s v a l u p o k r a č u j e S v a l o v é b ř í š k o n e j š i r š í ú s e k s v a l u, k t e r ý p o k r a č u j e v e z ú ž e n o u č á s t Ú p o n p ř i p o j e n í s v a l u k e k o s t i p o m o c í š l a c h y O b r

23 S v a l o v á v l á k n a m a j í ř a d u s p o l e č n ýc h z n a k ů, k t e ré d o v o l u j í j e d n o t n ý o b e c n ý p o p i s, a l e v e s k u t e č n o s t i s e l i š í ř a d o u m i k roskopickýc h a f yz i o l o gi c k ýc h v l a s t n o s t í. R o z l i š u j e m e č t yř i t yp y s v a l o v ýc h v l á k e n ( V ránová 1991) : 1. R y c h l é b í l é v l á k n o ( r yc h l é gl yk o l yt i c k é v l á k n o t yp II. B) 2. R y c h l é č e r v e n é v l á k n o ( r yc h l é o x i d a t i v n í gl yk o l yt i c k é v l á k n o t yp II. A ) 3. Poma l é č e r v e n é v l á k n o ( p o m a l é o x i d a t i v n í v l á k n o t yp I) 4. Přechodná vlákna ( t yp III. n e d i f e r e n c o v a n á v l á k n a ) C o s e v e l i k o s t i s v a l o v ýc h v l á k e n t ýč e z v ě t š u j í s e o d n a r o z e n í d o d o s p ě l o s t i t j. d o 2 0. r o k u ž i v o t a. V p r o c e s u s t á r n u t í s e z m e n š u j í v š e c h n y t yp y s v a l o v ýc h v l á k e n ( o d 4 0. r o k u ). M u ž i m a j í v ě t š í m n o ž s t v í s v a l o v ýc h v l á k e n n e ž ž e n y, c o ž s o u v i s í s j e j i c h v ě t š í m i s i l o v ým i s c h o p n o s t m i. U č l o v ě k a s n a d v l i v e m v e l m i r ů z n o r o d ýc h v n ě j š í c h f a k t o r ů i m ě n í c í h o s e z p ů s o b u ž i v o t a v p r ů b ě h u e v o l u c e j e v e l k ý r o z d í l v z a s t o u p e n í s v a l o v ýc h v l á k e n. N a c h á z í m e j e d i n c e s p ř e v a h o u r yc h l ýc h ( 8 0 % ), a l e i p o m a l ýc h ( a ž 9 0 % ) s v a l o v ýc h v l á k e n, p ř i č e m ž t yt o r o z d í l y j s o u p o d m í n ě n y v í c e m é n ě geneticky ( H a v l í č k o v á ). P o m a l é v l á k n o p o t ř e b u j e n a d o s á h n u t í m a x i m á l n í h o s t a ž e n í d v o j n á s o b e k č a s u n e ž v l á k n o r yc h l é. O b a t yp y s e l i š í i v s í l e, k t e r o u j s o u s c h o p n y p ř i k o n t r a k c i v yv i n o u t. R yc h l á v l á k n a m a j í s c h o p n o s t r yc h l é h o a i n t e n z i v n í h o s t a ž e n í, j s o u a l e m é n ě o d o l n é p r o t i ú n a v ě. N a o p a k p o m a l á v l á k n a j s o u s c h o p n a p r o v á d ě t k o n t r a k c i n í z k o u i n t e n z i t o u p o d e l š í d o b u. S v a l y l i d s k é h o t ě l a j s o u k o m b i n a c i o b o u t yp ů v l á k e n. U s p r i n t e r ů, v r h a č ů, z k r á t k a s p o r t o v c ů j e j i c h ž v ýk o n j e z á v i s l ý n a m a x i m á l n í s v a l o v é k o n t r a k c i b ě h e m k r á t k é h o č a s o v é h o ú s e k u p ř e v a ž u j í b í l á v l á k n a. S p o r t o v c i, j e j i c h ž z a t í ž e n í t r v á d e l š í č a s o v ý ú s e k a n e n í p r o v á d ě n o m a x i m á l n í i n t e n z i t o u, m a j í p ř e v a h u č e r v e n ýc h s v a l o v ýc h v l á k e n. S p e c i a l i z o v a n ým v yt r v a l o s t n í m t r é n i n k e m s e a d a p t u j í z e j m é n a p o m a l á v l á k n a, p r a v i d e l n é r yc h l o s t n ě s i l o v é z a t í ž e n í v e d e k e z m ě n á m v š e c h t yp ů v l á k e n, p ř e d e v š í m p a k r yc h l ýc h - b í l ýc h v l á k e n ( t yp II. B). P o s i l o v a c í t r é n i n k v ě t š i n o u s t i m u l u j e o b a t yp y s v a l o v ýc h v l á k en. Záleží n a p o č t u o p a k o v á n í, v e l i k o s t i z á t ě ž e, i n t e n z i t ě a d é l c e p ř e s t á v k y m e z i s é r i e m i. Z t o h o t o p o h l e d u j e p o s i l o v á n í v h o d n é v yu ž í t j a k o j e d n u z e s l o ž e k k o n d i č n í p ř í p r a v y p r o v ě t š i n u s p o r t o v n í c h o d v ě t v í

24 D r u h y s v a l o v ý c h k o n t r a k c í V ýs l e d k e m p r á c e s v a l u j e s t a ž e n í ( k o n t r a k c e ). K d yž v yv í j í m e s í l u p r o t i p e v n é m u o d p o r u, s v a l s e n e m ů ž e z k r a c o v a t, p o u z e m ě n í s v o j e n a p ě t í. T é t o k o n t r a k c i ř í k á m e i z o metrická. P o k u d n e d o c h á z í k e z m ě n ě n a p ě t í v e s v a l u, a l e p o u z e k e z k r á c e n í, n e b o p r o d l u ž e n í s v a l u, h o v o ř í m e o i z o k i n e t i c k é s v a l o v é k o n t r a k c i. T a s e o b j e v u j e v e d v o u p o d o b á c h. P o k u d j e s í l a, v yv í j e n a s v a l e m v ě t š í, n e ž v e l i k o s t o d p o ru, s v a l s e z k r a c u j e a k o n t r a k c e s e n a z ýv á k o n c e n t r i c k á. N a o p a k, k d yž s í l a o d p o r u p ř e v a ž u j e, s v a l s i c e v yv í j í n a p ě t í, a l e b r z d í p o h yb a p r o d l u ž u j e s e h o v o ř í m e o e x c e n t r i c k é k o n t r a k c i. P ř i t o m t o t yp u k o n t r a k c e j s o u s v a l o v á v l á k n a s c h o p n a d o s á h n o u t a ž 2 - k r á t v yš š í n a p ě t í, j a k p ř i k o n c e n t r i c k é m z k r á c e n í. P r á v ě z t o h o t o d ů v o d u n e d o c h á z í k p ř e t r h n u t í š l a c h y p r a k t i c k y n i k d y p ř i a k t i v n í m p o h yb u, a l e t é m ě ř v ž d y p ř i p a s i v n í m ( e x c e n t r i c k é m ) b r ž d ě n í. P o s l e d n í d r u h e m s v a l o v é k o n t r a k c e j e a u x o t o n i c k á, k d y s e z m ě n o u n a p ě t í v e s v a l e c h d o j d e i k e z m ě n ě d é l k y s v a l o v ýc h v l á k e n. T e n t o t yp k o n t r a k c e s e v ys k yt u j e n a p ř í k l a d p ř i s m e č i v e v o l e j b a l e, p ř e m e t u s t r a n o u v gym n a s t i c e a p o d o b n ě ( Bursová 2005). H l a v n í m p o d n ě t e m p r o v ýv o j a u d r ž o v á n í f u n k c e s c h o p n o s t i s v a l o v é t k á n ě j e p o h yb. P ř i s o u s t a v n é m z a t ě ž o v á n í s v a l o v é t k á n ě v t r é n i n k o v é m p r o c e s u s e d o s t a v u j e z b yt n ě n í s v a l o v ýc h v l á k e n, c o ž j e s p o j e n o t a k é s e z v ýš e n í m t ě l e s n é z d a t n o s t i a v ýk o n n o s t i j e d i n c e. P o s i l o v a c í m t r é n i n k e m d o c h á z í k e z b yt n ě n í s v a l o v ýc h v l á k e n, o d b o r n ě s v a l o v é h y p e r t r o f i i. S v a l s e l é p e p r o k r v u j e, z v ě t š u j e s e j e h o o b j e m. D l o u h o d o b á n e č i n n o s t, n a p ř í k l a d n e m o c, n e d o s t a t e k p o t r a v y, m á l o a k t i v n í h o p o h yb u v e d e k n á v r a t u d o p ů v o d n í h o s t a v u, n e b o d o k o n c e k ú b yt k u s v a l o v é t k á n ě a t r o f i i S o ma t o t y p č l o v ě k a S o m a t o t yp v yj a d ř u j e, j a k č l o v ě k c e l k o v ě v yp a d á, z d a m á t e n d e n c i k u k l á d á n í t u k u, j e s t l i j e š t í h l ý n e b o s v a l n a t ý. N ejznámější s t u d i í j e S h e l d o n o v a t e o r i e. A u t o r e m m e t o d y j e a m e r i c k ý a n t r o p o l o g W. S h e l d o n, k t e r ý n a z á k l a d ě t ř í k o m p o n e n t m e z o m o r f n í, e n d o m o r f n í a e k t o m o r f n í u r č i l t ě l e s n ý t yp. E n d o m o r f n í s l o ž k a s e v z t a h o v a l a k m n o ž s t v í t ě l e s n é h o t u k u, e k t o m o r f n í k r e l a t i v n í d é l c e t ě l a a m e z o m o r f n í k m n o ž s t v í s v a l o v é h m o t y. C h a r a k t e r i s t i k a s o ma t o t y p u č l o v ě k a v z h l e d e m k s i l o v é mu t r é n i n k u : M e z o mo r f - š i r o k á r a m e n a, ú z k ý p a s, j e z d e t e n d e n c e k n a b í r á n í s v a l o v é h m o t y, n í z k ý p o d í l t u k u, h r u b á k o s t r a, n e j l e p š í genetické d i s p o z i c e p r o k u l t u r i s t i k u, s i l o v é a r yc h l o s t n ě s i l o v é s p o r t y ( o b r. 4 0 ). O b r

25 E n d o mo r f - b o k y š i r š í n e ž r a m e n a, v ys o k ý p o d í l t u k u i s v a l s t v a, h r u b á k o s t r a, s k l o n y k u k l á d á n í t u k u, p o m a l ý m e t a b o l i s m u s ( O b r. 4 1 ). O b r. 4 1 E k t o mo r f - š t í h l ý, a ž h u b e n ý, k ř e h k á k o s t r a, n í z k ý p o d í l t ě l e s n é h o t u k u, r yc h l ý m e t a b o l i s m u s, v e l m i t ě ž k o n abírá s v a l o v o u h m o t u ( O b r. 4 2 ). Obr Zdroje energie pro svalovou práci A b y m o h l s v a l p r a c o v a t, p o t ř e b u j e d o s t a t e k e n ergi e. Z hlediska e n e r getického k r yt í j s o u n e j v ýz n a m n ě j š í ma k r o e r g n í s u b s t r á t y a t o b í l k o v i n y, c u k r y, t u k y. T yt o s u b s t r á t y s e p r o z i s k e n e r gi e š t ě p í, p o p ř í p a d ě t r a n s f o r m u j í. Bezprostředním z d r o j e m e n e r gi e p r o s v a l o v o u p r á c i ( k o n t r a k c i ) j e a d e n o s i n t r i f o s f á t - A T P. P ř i j e h o š t ě p e n í d o c h á z í k u v o l ň o v á n í c h e m i c k é e n e r gi e n a e n e r gi i m e c h a n i c k o u, t e p e l n o u a e l e k t r i c k o u. A b y s v a l o v á k o n t r a k c e m o h l a p o k r a č o v a t m u s í b ýt v yč e r p a n ý z d r o j A T P n e u s t á l e o b n o v o v á n. M a l á z á s o b a A T P j e u l o ž e n a p ř í m o v e s v a l u a s l o u ž í k ú h r a d ě e n e r gi e d o 5 s e k u n d, p o t o m m u s í b ýt o b n o v o v á n a. E x i s t u j í t ř i z p ů s o b y u v o l n ě n í A T P : A T P C P s y s t é m: o b n o v a ( r e s yn t é z a ) A T P p r o b í h á v yu ž í v á n í m s v a l o v ýc h r e z e r v k r e a t i n f o s f á t u - C P. C e l ý p r o c e s u v o l n ě n í a o b n o v y e n e r gi e p r o b í h á b e z p ř í s t u p u k ys l í k u. T e n t o s ys t é m s e v e l i c e r yc h l e a k t i v i z u j e, a l e C P s e z a p o m ě r n ě k r á t k o u d o b u v yč e r p á ( s e k u n d ). S ys t é m u m o ž ň u j e m a x i m á l n í i n t e n z i t u p o h yb o v é č i n n o s t i

26 L A - s y s t é m: p ř i i n t e n z i v n í p o h yb o v é č i n n o s t i n a d 2 0 s e k u n d s e s ys t é m A T P C P v yč e r p á v á a j e h o ú l o h u j a k o h l a v n í h o e n e r getického z d r o j e p ř e b í r á LA - s ys t é m. D o c h á z í z d e k e š t ě p e n í c u k r ů b e z p ř í s t u p u k ys l í k u ( a n a e r o b n í g l y k o l ý z a ). P ř i m e t a b o l i s m u t o h o t o d r u h u s e v e s v a l u v yt v á ř í o d p a d n í p r o d u k t l a k t á t, k t e r ý j e v yp l a v e n d o k r v e a h r o m a d í s e v e v n i t ř n í m p r o s t ř e d í. V ýs l e d k e m j e n a r u š e n í k o o r d i n a c e, o k ys e l e n í o r ganismu a n u t n é p řerušení p o h yb o v é č i n n o s t i. O b n o v a LA s ys t é m u j e p o m a l e j š í n e ž A T P C P s ys t é m u, n e u m o ž ň u j e t a k v ys o k o u i n t e n z i t u. D é l k a p o h yb o v é č i n n o s t i s e p o h yb u j e o k o l o 2 3 m i n u t. O 2 s y s t é m: p r o f u n k c i t o h o t o s ys t é m u j e c h a r a k t e r i s t i c k á ú h r a d a e n e r gi e p o m o c í k ys l í k u š t ě p e n í m c u k r ů a t u k ů. P ř i n e p ř e r u š o v a n é p o h yb o v é č i n n o s t i d e l š í n e ž 3 m i n u t y s e s t á v á t e n t o e n e r getický s ys t é m p o s t u p n ě h l a v n í m s ys t é m e m. J e v e l m i e k o n o m i cký, u v o l ň u j e v e l k é m n o ž s t v í e n e r gi e, a l e p ř i p ř e v o d u n a d o b u t r v á n í p o h yb o v é č i n n o s t i m é n ě n e ž p ř e d c h á z e j í c í s ys t é m y, d í k y t o m u j e i n t e n z i t a p o h yb o v é č i n n o s t i n i ž š í, a l e m ů ž e t r v a t v e l m i d l o u h o ř á d o v ě n ě k o l i k h o d i n. O d l i š n o s t i j e d n o t l i v ýc h s ys t é m ů s p o č í v a j í v a erobním, n e b o a n a e r o b n í m m e t a b o l i s m u. K u v o l n ě n í e n e r gi e m ů ž e d o cházet z a p ř í s t u p u k ys l í k u - a e r o b n ě, n e b o b e z p ř í s t u p u k ys l í k u - a n a e r o b n ě. K o b n o v ě e n e r gi e a n a e r o b n í m z p ů s o b e m d o c h á z í t e h d y, j e s t l i ž e j e i n t e n z i t a s v a l o v é č i n n o s t i t a k v e l k á, ž e o r ganismus n e s t a č í p ř i n é s t k e s v a l ů m d o s t a t e k k ys l í k u. E n e r getické k r yt í j e r yc h l e j š í, u v o l n í s e o b r o v s k é m n o ž s t v í e n e r gi e. A n a e r o b n í p r o c e s y v o r ganismu v yt v á ř e j í e n e r getické s ys t é m y A T P - C P a LA. N e v ýh o d o u LA s ys t é m u j e v z n i k o d p a d n í h o p r o d u k t u k ys e l i n y m l é č n é ( l a k t á t u ), k t e r ý s e o d s t r a ň u j e č á s t e č n ě b ě h e m s a m o t n é č i n n o s t i, h l a v n ě v š a k p o j e j í m s k o n č e n í. Li k v i d a c e l a k t á t u v yž a d u j e n ě k o l i k m i n u t, p ř i e n o r m n í m a n a e r o b n í m z a t í ž e n í i n ě k o l i k h o d i n. N a p r o t i t o m u o b n o v a e n e r gi e a e r o b n í m z p ů s o b e m j e p r o o r ganismus ú s p o r n ě j š í, t ě l o d o k á ž e p r a c o v a t d é l e m e n š í i n t e n z i t o u b e z v ýr a z n ýc h p o k l e s ů. P a t ř í s e m a k t i v i t y d l o u h o d o b ě j š í h o c h a r a k t e r u, b ě h, p l a v á n í, j í z d a n a k o l e, v e s l o v á n í, b ě h n a l yž í c h a p o d o b n ě

27 2. Metodika posilovacího tréninku V ú v o d n í k a p i t o l e b yl y z m í n ě n y s v a l y s t e n d e n cí k o c h a b o v á n í a s v a l y s t e n d e n c í k e z k r a c o v á n í. K a ž d ý z á j e m c e o p o s i l o v a cí c v i č e n í b y m ě l p r o j í t d i a gnostikou p o h yb o v é h o a p a r á t u a n a j e j í m z á k l a d ě b u d e v yt v o ř e n i n d i v i d u á l n í t r é n i n k o v ý p r o gram. J e l i k o ž t e n t o p o s t u p n e l z e v z h l e d e m k m o ž n o s t e m a k a p a c i t ě f i t c e n t e r d o d r ž e t j e d o b r é s e z n á m i t s e s m e t o d i k o u p o s i l o v a c í c h c v i č e n í. Základní doporučení pro začátečníky : P o s i l o v a t p ř i s t a b i l i z o v a n é p á t e ř i N e j d ř í v e p o s i l o v a t s v a l o v é p a r t i e s t e n d e n c í k o c h abnutí a p r o t a h o v a t s v a l y s t e n d e n c í k e z k r á c e n í N a h r a d i t z á k l a d n í c v i k y C v i č i t v c e l é m r o z s a h u p o h yb u V n ě k t e r é k u l t u r i s t i c k é l i t e r a t u ř e a č a s o p i s e ch j s o u z m i ň o v á n y t a k z v a n é z á k l a d n í c v i k y j a k o n e j v h o d n ě j š í ř e š e n í p ro n a b r á n í s v a l o v é h m o t y a s í l y. J d e o v í c e k l o u b o v é c v i k y, k t e r é z a t ěž u j í v ě t š í m n o ž s t v í s v a l o v ýc h p a r t i í n a j e d n o u a b yl u j e j i c h p o u ž í v á n í z a z n a m e n á n v ě t š í n á r ů s t s v a l o v é h m o t y, n e ž u c v i k ů i z o l o v a n ýc h. P o u ž í v á n í z á k l a d n í c h c v i k ů ( d ř e p, b e n c h p r e s s, s h yb y n a h r a z d ě, t l a k y s v e l k o u č i n k o u, m r t v ý t a h ) j e p r e z e n t o v á n o j a k o h l a v n í s o u č á s t s i l o v é h o t r é n i n k u. Základní c v i k y z a t ě ž u j í c í v e l k é s v a l o v é p a r t i e, m o h o u v é s t k e z v ýš e n í s v a l o v é h m o t y a s í l y, o v š e m j e j i c h č a s t é z a ř a z e n í d o t r é n i n k u m ů ž e z v yš o v a t z a t ě ž o v á n í s v a l ů, k t e r é m a j í s t a b i l i z a č n í f u n k c i (viz. K a p i t o l a 1 ). Ze z d r a v o t n í h o h l e d i s k a j s o u n e v yh o v u j í c í p r o l i d i m á l o p o h yb o v ě a k t i v n í s e s e d a v ým z p ů s o b e m z a m ě s t n á n í, o s o b y s e š p a t n ým d r ž e n í m t ě l a a v ys o k ým k r e v n í m t l a k e m. A p l i k a c e z á k l a d n í c h c v i k ů v e s p o j e n í s e š p a t n o u t e c h n i k o u c v i č e n í a s n a h o u o m a x i m á l n í v ýk o n, c o ž j e b ě ž n á p r a x e v ě t š i n y c v i č í c í c h, z v l á š t ě p a k m u ž s k é č á s t i, m ů ž e m í t z a n á s l e d e k i c h r o n i c k é p ř e t í ž e n í o r ganismu - b o l e s t i k l o u b ů, p á t e ř e, n a t a ž e n é s v a l y a ú p o n y, p o p ř í p a d ě z v yš o v á n í s v a l o v é n e r o v n o v á h y. S i l o v á p ř í p r a v a b y m ě l a v é s t k v yt v o ř e n í f u n k č n í h o s v a l o v é h o k o r z e t u ( Krištofič 2004)

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Více

Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí

Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Jevištní technologie Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí Bakalářská práce Autor

Více

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Jméno tvůrce Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo

Více

Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským uměleckým souborem Ondráš

Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským uměleckým souborem Ondráš JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Divadelní manažerství Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY

STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2107 (Stavba cvičební jednotky)

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Brněnské pasáže a jejich kulturní význam

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Brněnské pasáže a jejich kulturní význam JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e l i é r d i va d e l n í h o m a n a ž e r s t ví a j e v i š t n í t e c h n o l o g i e S t u d i j n í o b o r d i v a d e l n í m a

Více

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu.

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. PŘÍTAHY Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. Táhnout a tlačit. Přítahy jsou jedny z nejobávanějších

Více

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Základy divadelního svícení a světelného designu pro

Více

Reproduktory a jejich soustavy

Reproduktory a jejich soustavy . JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Reproduktory a jejich soustavy Bakalářská práce

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2105 (Metody posilování) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

LED technologie a jejich využití v osvětlování

LED technologie a jejich využití v osvětlování JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e liér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie LED technologie a jejich využití v osvětlování Bakalářská

Více

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu Cvičte alespoň doma! Každý začátek nového roku přináší prostor pro naplňování vytčených plánů a předsevzetí, mezi něž se pravidelně řadí i cvičení pro zlepšení postavy a snížení hmotnosti, jež si častěji

Více

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v p e d a g o g i k y a s o c i á l n í c h s t u d i í JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium Obor:

Více

1. BRNĚNŠTÍ NEZÁVISLÍ A UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY... 9. 1.2 Brněnský lunapark jako pokus o sjednocení nezávislých... 16

1. BRNĚNŠTÍ NEZÁVISLÍ A UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY... 9. 1.2 Brněnský lunapark jako pokus o sjednocení nezávislých... 16 OBSAH: PŘEDMLUVA... 7 1. BRNĚNŠTÍ NEZÁVISLÍ A UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY... 9 1.1 Obecně o nezávislých... 9 1.2 Brněnský lunapark jako pokus o sjednocení nezávislých... 16 1.3 Výjimky... 18 1.4 Nedostatečná

Více

ř ě í í í č ý č ý č ě úč ř ě í í í č ý č ý č ě ř ě í í í č ý č ý č ě úč Ú í í ě í í č é č é í é ý ý ů í í í ě č í ř ř í ů ě ě í ž ů ž í é ží í šť ě ří ě ý Ůž ů í í ú í č ž ž ř ě í ý ů ě č í ř í í ů í ří

Více

BICEPSOVÝ ZDVIH S JEDNORUČKAMI V SEDU

BICEPSOVÝ ZDVIH S JEDNORUČKAMI V SEDU BICEPSOVÝ ZDVIH S JEDNORUČKAMI V SEDU klfční část velkého svalu přední část svalu deltového ulnární ohybač střední část svalu deltového zadní část svalu deltového radiální ohybač vnitřní hlava trojhlavého

Více

TRICEPSOVÉ STAHOVÁNÍ HORNÍ KLADKY NADHMATEM

TRICEPSOVÉ STAHOVÁNÍ HORNÍ KLADKY NADHMATEM TI TRICEPSOVÉ STAHOVÁNÍ HORNÍ KLADKY NADHMATEM hlavový sval řemenový kývač hlavy zdvihač lopatky svaly šikmé sval trapézový hřeben lopatky sval deltový výběžek loketní zevní šikmý sval břišní velký sval

Více

Filozofická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Romana Elstnerová

Filozofická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Romana Elstnerová Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Romana Elstnerová Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav translatologie Bakalářská práce Romana Elstnerová Ko mentovaný

Více

Ž Ú ď Č Ú ď Ž Š Ž ť Š Ž Ž ť Č Č Ž Ž ť Č ť Š Ý ŘÁ Ů ť Č Š Ž ť ď Č Ú ť ť ť ť Č Č Ů ť Ů Á ť Š Á ď Š ť Č Ó ť Ú Ž ť Ž Ú Č Ú ť É ť ť ť Ž Ž Ž ť Ž ÝČ Č ť Š ť ť ť Ž ť ť ď ť Ž ť ť Á Ž Ž Ž Ů Ž Ž Ú Ě Ý Č Ž Š Š Ř Ě

Více

ů ů Ř ů ž ě ů ů Ř é š é Ř Č ž ě ř ň Č é š ý ř ý š ř ý Č ý ň ý ů ž ě ů ř ř ř ý ů ě é ů ů ý ž ě ž úř ý ů ý ě é é ě é ě ý ě é ř ě ú ý ž ý ý ř ř ů ě ý é ý ě ř ý ř ů ů ý é řú ý ž ú ý ěř ú ž ý ů ř ý ě é ř ú

Více

Í ý ý Í š é ú Í Á É ď ř ú ř ř é ň é é Ť ř š ř é ž é é ž ž ý ř é ř ů é é ž é ř ž ř é é ř ž é Í ú ý é é ž ž ž é é Š ň é ž ř Ž ř é é ó é ž ř é Š Ú ž ď ř é ž Ť é ů Š ý ú ř Ť ž ž ř ř ř é š ý ž ý é ř Ť š ř ř

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

A b s t r a k t. A b s t r a c t

A b s t r a k t. A b s t r a c t Rekonstrukce pilařského provozu v Tišnovské Nové Vsi A b s t r a k t N á p l n í b a k a l ářs k é p r á c e j e r o z b o r s o uč a s n é h o s t a v u v p i l ařské m p r o v o z u v T i š n o v s k

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ř š Ž Ž Ř ř š ř š Ž ř é Ž é š ř ý š Ž Ž Ž š ř š ř ž ť š ň ř Ž Ž ř ř Ě ř Ž š ř š Ž Ž ř ř ř Ž é ý Ž ř é š ý ř é é ř ř Ž š éýš ť ř ň ř Ž š é ý é Ž š ř š ú ř ú ř ř ř š ř š ř š Ž é é ř ž Ž ř é š Ů ř š ř Ž é

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

ř ů ž ěř ř ů ř ý ý ř ů ů Č Č ú Í ř ř ě ř ě ý ž ě ěř ř ú ý ý Č ě ř ěř ú ě ý ý ř úč ě Á Á É ř Í ů ů ř ž ú ě ř ř ů ý Í ř ú Ž ý ú š ě Č ř ů Í ě ř ú ě ě ú ú ě ř ů ě ý ú ě ě ý ý Í ý ú Ť ý ř Ú ž ý ř ú ě ý ů ě

Více

Ý Ž Š Š Š Ť ů ú ý ž ý ž ý Š ý ú Ž ů ý ů Ž Ž š Ú š ř ý Ž ř ů Ú ů ý ý ž ý ú ů ů Ó ý ř Ó ýš Í ú Ý Ž Š Š Š Š ú ů ý ž ý Ž ý ý ú Ž ů ý ú Ž Ž š ú š ř ý Ž ř ů Í Ú ů š ý ž ó ý ž ý ý ý ř ý ó Ř Ý ř ů ú ý ž ý ž Š

Více

NEJVÍCE ZATĚŽOVANÉ SVALY PŘI BADMINTONU

NEJVÍCE ZATĚŽOVANÉ SVALY PŘI BADMINTONU NEJVÍCE ZATĚŽOVANÉ SVALY PŘI BADMINTONU Kompenzační cvičení uvolňovací - uvolnění ztuhlých, málo pohyblivých kloubů a sv. kontraktur protahovací (strečink) - obnovení fyziologické délky zkráceného svalu

Více

Ů Í ř ř š í Í ó í É É Ů úň í ř é č ý í á í é á š š í á ž ě ý Č á í á č é áž ý á š ř í á š ě á ů ý ý á í í é Č é ř ř í Č ý é é é č í ř ř í á í ř ý ř á Č ě á í é ú ř ž ž é áž é í č í č é í ý í í í č í ě

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

ň Ý ÚŘ Řč ž ř ď Á úř č ÁŠ Č ž ř É ě ýů ý č ě ýúř Ř č ž ř úř úř ř š ý Ď č ě ě ě ý ů ě ě š ř ů úř ř š ý č ú ř ě ě š ř ů ř ž ě Č Š ě ú Á Á č ž ě Š ě Á ý Č š ó ú ó Á Č ó Ú ó ř č ó Ú ó ó ú ú Ť ý Ť ěř ř ř Ž

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Í Í Ř ď Í Á É Á Í Í Ě Í Í Á Í Á Ú Ť É Ě Í É Í ť Ě ŠÍ Í É ř ř ů ř ý ý é é ý ý é ý ý ř ů ý ý ý ř ý ů é ř ý řďů ý é é ř é ř ř ů ď ů ů ů ů é ý ý ť é ř Ť é é ý é é é é ď ď ňů ý ů ů é ř ř é ý ý ř é ď ý ý ů

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu.

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Produktový katalog Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Naše vize Zn a č ka Pala din je vý sledkem našic h dlo uholetýc h zkuš enos tí v p ěsto vání ros tlin. Od úpl ného za č átku jsme hledali

Více

Ě É ÝÚ Č š Ť Á ť Í ř ů ů ú ů Ú Ž ú ů ů ů ř ř ú ů ů ř ř ř ř ř ň ú Ě Ř Ú Í Í ň ř ň ř ř ř ř Ž ř Í Í ř Ž ů ř ř ú ů ř ř ř ř ř Í ř ř ň ř ř ň ř ň ř ň ř ř ř ř ř ř ř ř ú ř ú Í ř ř ů ř ú ú ř úč ů ř ů ř ř ů ř ř ř

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI

CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI Provádět tělesná cvičení efektivně je základem funkčního tréninku. Prostudujte si proto následující cviky dříve, než budete přidávat zátěž nebo provádět cvičení proti odporu.

Více

Ě Ě Á Á Č É ŘÍČÍ ř š ž ý ý ý ř š ě š ť Ť ě č Í č ž ň É č ř š ě ř ý ř ř ý č ě ě ě ý ž ě ý ě ý ř ř ě ř č ř č ž š š č š č ř ř š č ě č ž ýěž ťž ž š ě ě ý č ž š ž ř ý ě ý ř ů ě ž ý č ý ý ň č ž ž ů č ý ě ů č

Více

Ó Ť Ý š ř š ř ě ě šť ě ť ó Ú š š ý ž ý ž ý ž ý ž ž ý ý ě ý ý ý ý ě š ý ý ť ě Ť ý ů ů ř ě ž ž ý É Í É Ě É ž É Ý Ě Ý ó ď ď ť ř ů ž ž ě ž ř ž ž ž ě ě ý ě ř ž š ž ž ýš ř ý ž ý ó ýš ýš ž óž ě ě ě ý ú ž ž ž

Více

č č č ř ě č ř ě ý ž Č Č úř Č ě Č č č č ě ě ŠÍ ř Ů ú ě ú Ú ý č č Ú ě Ú ě ř ě ž ý Ů ý ř ě ě ž ó ů ý Ú ě ý ý ě ě Ž ě č ž ž Ú ě ý č ž ž ý č ě ě ě Í Ž ě ě ž ě č ý ě ůž ě ý Č ý ř ú ů ě ě ý Č Č ě ý ý Ú ě ý ý

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Koncepce fitness programu FAKTORY

Koncepce fitness programu FAKTORY Koncepce fitness programu FAKTORY Představujeme Vám ojedinělý koncept funkčního cvičení venku v přírodě, který je určený pro širokou veřejnost různého věku s různou kondicí. Byl vytvořen ve spolupráci

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ď í ď ě ý á ě ž é ř ě é ů ř ř é á í ě Ž ž ó á č í ů í á ž ě á í Ž é ě Ž í ý úč ů á á á á ů ří ů ě í ž ě é á ř á í š í í á í č í ů í ž í á í í ě í á í ě í ě čá ě ě í žá Ž ď í á ě é ří ď í é ďě ší ř ů á

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Š Á í ě ů Íč ě ý ů ú í ý č é ě ý ý ý ů ě ě ý ř ší ý é ě ů ž é é č ů ž ě ší é é ě ý ří ý é ů í š ě ý š č ý í í ů ř ě ý í šť ů ý č ý ů ř í ří č ý ž ů ž ř š ě ý ý š ř í í í í š é í é č í ě ů ý č ý Í ů é é

Více

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST 10. lekce Tématický plán: Teorie - Kloubní pohyblivost, zásady a metody rozvoje. Strečink. Praxe - Kompenzační cvičení- program pro vadné držení těla. Lavičky. Doporučená literatura 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

š ž é é Č é ě é ě ž Í ž é š ň é ž š ú ě ž ú é ě é Ó ž ě ě ý ý é š é ú ě š ě ú ň Ť ý ý ý ýš ý ý ě ý ýš š ě é ě ň ý ý ě ý š ě ý ě ý ě ě é ě ý ý ě é ě ď ě ý ý ě Ť ě ě ý ý ě ý ě ý ě Í ě ý ž ž é ě ý ě Í ý ě

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Vyuţití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu

Více

Í ř ě ě ě š ř ů č ý ř ě é Ž é Ý ě úč ý ř é ý Ž ř ě ý ž éč ř é é ž ř é ý ě ř ř ě é č č ý ě š ř Ž ř ž ž ř ě é ž é ý ě š ř ý ž Ž ů ý č é ř ě ě ř č ř ř Ž ř ř Í Ž ý ě ž Ž ě ř ž Ž ř ě é ě ř č Ž é ř ě ů ř ž ě

Více

Florbalová škola Teiwaz

Florbalová škola Teiwaz Florbalová škola Teiwaz Protahování Strečink =protahování Strečink pomáhá rychlejší regeneraci svalů Strečink zvyšuje rozsah kloubní pohyblivosti a pružnosti svalů i šlach Strečink pomáhá snižovat svalovou

Více

č š ů č š ý ý ů ů ř ů Ž ň ý ř ž ř ť Ť ý č ž ý ý ů š č č ř ú ů č ý Ž ř š š š ů Ž Ť ž ď ř ů ř č č ý ů ý ů ř ú č ř ř ý č Ž š ř ř š Ž ř Ž ý ů ř ž č ý ý ů š ů ř ř ů ý ý Í ý ř ů ý ů š ř ů ř č Ž ý ž ů š ř č ř

Více

í Ž é á é é ě í ě í ů ž é ší é í í í ž é ŽÍ Í ě á ř á é ě á í é Ú áří Í ě ž í í í í ě á š é ý ě ř í á é Ž ží á é ř Í Ší ů č í á č é é í í Ž š ř í č í ř áší ŠÍ úž é ý ěž ří č ý í Í ú é ř ě í ě ý ů ů é ž

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Ť ď Í Í ó ř á ů ř á ť ř á á á ů ě ř ý Á ř ř ř ě é ř é ě á ý á á á ý á ř ě á ě š ě ý š ě ř ř ě ý ť á ú ú ž ů ýů ě ó é š ě é é šř ř ě ě ý é š šř á á ě á š ě ž á á šř š ě é é ř áž é é ě ě á á á é ř ý š é

Více

Ý Á Í Í Ř Í Ř Ě Í í č ř ý ě í ě ší ř ů í č íé ý í Š ý í é ř í ě čí ě ř ř í ěř é ý ý č í í í í ý č í ý ň ý ř ř č Í Ř Š Í ě í ř ů č ř ý ě í ě ší Ý Á í č ýš ř ď í Íí ř ě í ů ě í í í ř é ž í ří í ř ě í ř é

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

ě ý ř č úř ě Í č Č ř č Ú Ř č č Ř úš Ú Ř Í Í Ř É Ú ě č Č ě č ě ě é ř ý é ůž Ž ž ú ě ž č ý ý ý ý ú Í ě č č ů ů ů ý ý Ú ě č ř ě é ř ě é ž úč ýš č Í Ú ě č é é Úč ř é ž Ž ň ý Ů ů ž ř č ě ž ý ž š ě ů č ž Ž ř

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2012. Nadhazovači 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2012. Nadhazovači 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2012 Nadhazovači 16-21 9. 10. týden Mimosezóní tréninkový kalendář pro nadhazovače 9. týden tempo : 2:2 odpočinek 75 s Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Posilovna

Více

ř ř ůč ůč ů ř ý é č éč č Í ř š ř Ž ž ž éú š ř ň ž č ý š ý ý ž ů ř č ž ů ýů ř č ý é ý ú ř š ý ý ř ř č ů é ř ř ř é é ř ý ž ř Ž ř š Í é ž ř š č ý č é ů é č é ř ž ř č ž č ý ž ř ř ý ý ý č č ž č é ř ž ř ř ú

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

Člověk a společnost. 8. Zázraky lidského těla. Zázraky lidského těla. Vytvořil: PaedDr. Bohumil Smrček. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 8. Zázraky lidského těla. Zázraky lidského těla. Vytvořil: PaedDr. Bohumil Smrček. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: PaedDr. Bohumil Smrček Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 4. ročník (SOŠ, SOU)

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Í Č é Í ř ť ě č ů ň ě é č ř ů č Č Č ř č ý č úč č ň ě é č ž Č č é ž ř ř š ř ř úč ě é č ř ž é ě č č é ě Ř Ě É Ř č ě š č ě ě č ř ě ý é Č é ě ě š ř ů é č é č ě ó ě ě ě ě š ř ů š ě č ě ě ě š ř ů ě č é ěř č

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

É Á Í Í Á Á ÝŤ ÚŘÍ ř ý ř ř říú ř É Á Í ÍÍ Á Í ž ž ý ýš ý ř ý š ř ů é ř é é ÍÚ ž ř É é ř éř ř é é ř ý é ř ř é Ž é é ýš é ď é ú ř Č Ú ř ř ž ů ř š éž Ť ž ů ř ř š é ž ď ů Ž ď Ž ď ý Ž ů ý ž ů é ž ůí Ý ůž ř

Více

Ý Á Ě ÝÚ Ř Ř ň ň ň ý ě ň ý ň ý ň ň ň Ů Ú š ě ý š ž ě ě Ú Č Ú ě ú Č ý Ú ě Ř ě ě ě ý ě ě ě ě š ě Ú Č ý ť ť š ý ě Š ý Š ě ě ý ě ě ě ý Ó ě ě ě ě ý ě š ě Č ě š ě ě ě ý ě ý ě ý ě ě ý ě ě ě ú Í Š Š š ě Š ě Š

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

U N IV E R Z IT A P A L A C K É H O V O LO M O U C I. N E L A R Ů ŢIČKOVÁ V. r o čník prez en ční studium. D i p l o m o v á p r á ce

U N IV E R Z IT A P A L A C K É H O V O LO M O U C I. N E L A R Ů ŢIČKOVÁ V. r o čník prez en ční studium. D i p l o m o v á p r á ce U N IV E R Z IT A P A L A C K É H O V O LO M O U C I P ed a go g i ck á f a k u l t a K at ed r a h u d eb n í v ýc h o v y N E L A R Ů ŢIČKOVÁ V. r o čník prez en ční studium O b o r : u č i t el s t

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie. MONIKA MARŠÍKOVÁ V. ročník kombinované studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie. MONIKA MARŠÍKOVÁ V. ročník kombinované studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie MONIKA MARŠÍKOVÁ V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol CELOROČNÍ PROJEKT

Více

š á č á č á í ů ž í í ě ě ě ý í í á ů á á í ů ž í í ě í ě ší ů č íú á á í á í á í á í á éž í é í í š á í ý í í é ů íž í í ý úč ů í í ý í ž é ží á íě š ě í á ý ž š á í í ě ů é á á í í á š ý á é ě á č á

Více

ý ú ý š Ú é ý š Č Ú ý Š ú Ř Á ÁŠ ý ú ý š Ú Ú Š ý ň ž Ú Í š Ž ú ň ž é ú Ž Ž Í é š š ú Ú ú š ž é Ú Š é Ú é é ó ý é ú Ž ý é Í š é ú š Ž é é é ň ď ý é ň ŽÍ ý ó ó š ý Ž ý š Ž ýš š ó é ňó ý é é é ý Ú ó ó Ž ý

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie. Studijní obor Jevištní technologie

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie. Studijní obor Jevištní technologie JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor Jevištní technologie STAGE MANAGER Bakalářská práce Autor práce: Anna Marie

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

Á Ú ŠŤ Ů ú Č š Č ř ě Ž šť ě ě ý ř š ě Č Č Ú ě ě š ě ě ů š Ž š ě š š ě ř ě ž ž š š ě š š ě ý ř š š ě ů ř š š ě ě ě ě š š ě ě š ú ě Ú ýř š š ě ě Ú š š ž ř ů ý ě ž Ě É Ú Í Í Í Š Ě Í Ú Í š ř ř Č š ě ý Í ě

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Í ó ů š ú ý š ň Ž ý ů š ý Í ž ů ý ý ů Č Č š ý ž ž ý ý ý ž š š ž ý š ů ů ů ž ýú š š ů Í š ž š Ž ý ž ž š ý ý ů Ž š ú Í š š Ž ů ů ý ů Ž ů šš ý šš ý ý šš š ý Ž š Ž ýš ó š ý š ž ýý Ž Ž ú š ž ů š ž š ý š ň š

Více

Zdraví a pohyb v kostce

Zdraví a pohyb v kostce Zdraví a pohyb v kostce Základní aspekty zdraví a pohybové aktivity člověka M. Svobodová Ukončený kurz pedagogických pracovníků měl, dle průzkumu, velký přínos: 1/ pro výuku tělesné výchovy (praktická

Více