JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce"

Transkript

1 U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v p e d a g o g i k y a s o c i á l n í c h s t u d i í JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium Obor: pedagogika-správní činnost DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce V e d o u c í p r á c e : P h D r. J i t k a P l i s c h k e, P h. D. O L O M O U C

2 P r o h l á š e n í P r o h l a š u j i, ţ e j s e m d i p l o m o v o u p r á c i v y p r a c o v a l s a m o s t a t n ě a p o u ţ i l j e n u v e d e n ý c h p r a m e n ŧ a l i t e r a t u r y. V P ř e r o v ě d n e

3 P o d ě k o v á n í D ě k u j i P h D r. J i t c e P l i s c h k e, P h. D., z a o d b o r n é v e d e n í d i p l o m o v é p r á c e a p o s k y t o v á n í r a d. D ě k u j i L u b o m í r u V y ň u c h a l o v i z O d d ě l e n í d ě j i n š k o l s t v í M u z e a K o m e n s k é h o v P ř e r o v ě z a v s t ř í c n o s t p ř i b á d á n í a r c h i v á l i í.

4 O b s a h Ú V O D M Ě S T O P Ř E R O V P o l o h a m ě s t a P r e h i s t o r i c k é o b d o b í N e j s t a r š í z m í n k y o P ř e r o v ě P ř e r o v k r á l o v s k ý m m ě s t e m v l e t e c h P ř e r o v p o d d a n s k ý m m ě s t e m v l e t e c h P ř e r o v m ě s t o J a n a B l a h o s l a v a a J a n a A m o s e K o m e n s k é h o O b d o b í r o z v o j e o d p o l o v i n y 1 9. s t o l e t í d o 1. s v ě t o v é v á l k y P ř e r o v z a p r v n í r e p u b l i k y O b d o b í 2. s v ě t o v é v á l k y O d o s v o b o z e n í k s o u č a s n o s t i S T R U Č N Ý C H A R A K T E R V Ý V O J E S T Ř E D N Í H O Š K O L S T V Í V Č E S K Ý C H Z E M Í C H S t ř e d n í š k o l s t v í v o b d o b í o d M a r i e T e r e z i e d o k o n c e 1. s v ě t o v é v á l k y S t ř e d n í š k o l s t v í z a p r v n í r e p u b l i k y S t ř e d n í š k o l s t v í o d o k u p a c e k s o u č a s n o s t i V Ý V O J A H I S T O R I E S T Ř E D N Í H O Š K O L S T V Í V P Ř E R O V Ě S t r u č n ý p ř e h l e d š k o l s t v í v P ř e r o v ě H i s t o r i c k ý v ý v o j g y m n á z i a S t ř e d n í p r ŧ m y s l o v á š k o l a S t ř e d n í z e m ě d ě l s k á š k o l a O b c h o d n í a k a d e m i e U č i t e l s k é v z d ě l á v á n í S o u k r o m ý ú s t a v k e v z d ě l á v á n í u č i t e l e k P e d a g o g i c k á š k o l a N O V O D O B É S T Ř E D N Í Š K O L Y G y m n á z i u m J a n a B l a h o s l a v a S o u k r o m á s t ř e d n í o d b o r n á š k o l a ţ i v n o s t e n s k á S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á S t ř e d n í š k o l a g a s t r o n o m i e a s l u ţ e b Z Á V Ě R P o u ţ i t á l i t e r a t u r a a p r a m e n y P ř í l o h y A N O T A C E

5 ÚVOD N e m i l o v a t k n i h y z n a m e n á n e m i l o v a t m o u d r o s t. N e m i l o v a t m o u d r o s t v š a k z n a m e n á s t á v a t s e h l u p á k e m. ( J a n A m o s K o m e n s k ý ) N a r o d i l j s e m s e, s t u d o v a l j s e m a ţ i j i v P ř e r o v ě, k t e r ý j e ú z c e s v á z á n s o d k a z e m a d í l e m J a n a A m o s e K o m e n s k é h o. P ř e r o v s k é M u z e u m K o m e n s k é h o j e d ŧ k a z e m t o h o, ţ e o d k a z K o m e n s k é h o j e i v d n e š n í p ř e t e c h n i z o v a n é d o b ě s t á l e a k t u á l n í. J a k o p ř e r o v s k ý r o d á k s e c e l ý s v ŧ j ţ i v o t z a j í m á m o h i s t o r i i s v é h o r o d n é h o m ě s t a. C í l e m t é t o d i p l o m o v é p r á c e j e p o p s a t h i s t o r i i s t ř e d n í h o š k o l s t v í v P ř e r o v ě, k t e r é m á s v é k o ř e n y h l u b o c e z a p u š t ě n é a ţ v o b d o b í d r u h é p o l o v i n y 1 8. s t o l e t í. V p r v n í k a p i t o l e s e z a m ě ř í m n a p o p i s p o l o h y m ě s t a a j e h o h i s t o r i i, k t e r á s a h á a ţ d o p r e h i s t o r i c k é h o o b d o b í. B e z p o v š i m n u t í n e z ŧ s t a n o u a n i d a l š í h i s t o r i c k é e t a p y v ý v o j e m ě s t a j a k o i j e h o s o u č a s n o s t. V e d r u h é k a p i t o l e s e b u d u v ě n o v a t v š e o b e c n é c h a r a k t e r i s t i c e s t ř e d n í h o š k o l s t v í o d d o b y M a r i e T e r e z i e do s o u č a s n o s t i. D a l š í k a p i t o l y b u d o u v ě n o v á n y j e d n o t l i v ý m s t ř e d n í m š k o l á m, u k t e r ý c h s e z a m ě ř í m n a z a c h y c e n í v š e c h p o d s t a t n ý c h s k u t e č n o s t í, k t e r é h r á l y v ýz n a m n o u r o l i v j e j i c h h i s t o r i c k é m v ý v o j i. S a m o s t a t n á k a p i t o l a b u d e v ě n o v á n a i n o v o d o b ý m s t ř e d n í m š k o l á m, k t e r é v z n i k l y n a p ř e l o m u 2 0. a 2 1. s t o l e t í. P o d k l a d y k e s v é d i p l o m o v é p r á c i j s e m z í s k a l p ř e d e v š í m b á d á n í m v ý r o č n í c h z p r á v a š k o l n í c h k r o n i k, s t u d i e m k n i h, k t e r é p o p i s u j í h i s t o r i i m ě s t a P ř e r o v a. B ě h e m t o h o t o j s e m s e o s o b n ě s e t k a l s n ě k o l i k a k r o n i k á ř i, p r a c o v n í k y M u z e a K o m e n s k é h o a S t á t n í h o o k r e s n í h o a r c h i v u v P ř e r o v ě. H o v o ř i l a s p o l u p r a c o v a l j s e m s n ě k o l i k a ř e d i t e l i, u č i t e l i a z a m ě s t n a n c i p ř e r o v s k ý c h s t ř e d n í c h š k o l, v y u ţ i l j s e m s p o l u p r á c e s v e d e n í m O d b o r u š k o l s t v í, m l á d e ţ e a t ě l o v ý c h o v y O l o m o u c k é h o k r a j e. 5

6 H l a v n í m p ř í n o s e m d i p l o m o v é p r á c e p r o o b l a s t š k o l s t v í j e s k u t e č n o s t, ţ e z d e budou v u c e l e n é f o r m ě z a c h y c e n y t y n e j v ý z n a m n ě j š í o k a m ţ i k y a f a k t a, k t e r é o v l i v n i l y p ř e r o v s k é s t ř e d n í š k o l s t v í. P r á c e r o v n ě ţ p o u k á ţ e na u r č i t o u p r o v á z a n o s t j e d n o t l i v ý c h š k o l, k t e r á b yl a v ţ d y o b r a z e m s v é d o b y. 6

7 1 MĚSTO PŘEROV 1. 1 P o l o h a m ě s t a M ě s t o P ř e r o v s e s p o l u s P ř e d m o s t í m r o z p r o s t í r á v j i h o z á p a d n í č á s t i B e č e v s k é b r á n y, p ř e d s t a v u j í c í s o u č á s t o r o g r a f i c k é h o c e l k u M o r a v s k é b r á n y, k t e r á j e o h r a n i č e n a s v a h y O d e r s k ý c h v r c h ŧ n a s e v e r o z á p a d ě a P o d b e s k y d s k é p a h o r k a t i n y n a j i h o v ý c h o d ě. M í s t n í p o d l o ţ í t v o ř í p ř e v á ţ n ě j í l, š t ě r k a p í s e k, c o ţ j s o u u s a z e n i n y t ř e t i h o r n í h o m o ř e, k t e r é p ř e d 1 7 m i l i ó n y l e t z a p l a v i l o M o r a v s k o u b r á n u a s e t r v a l o z d e a s i 1 m i l i ó n l e t. ( 8, s t r. 1 ) D í k y s v é z e m ě p i s n é p o l o z e 4 9 s e v e r n í z e m ě p i s n é š í ř k y a 1 7 v ý c h o d n í z e m ě p i s n é d é l k y l z e P ř e r o v p o k l á d a t z a s r d c e M o r a v y. M ě s t o P ř e r o v s e r o z k l á d á p o o b o u b ř e z í c h ř e k y B e č v y. N a d m o ř s k á v ý š k a P ř e r o v a č i n í m e t r ŧ. V s o u č a s n é d o b ě m á P ř e r o v p ř i b l i ţ n ě č t y ř i c e t s e d m t i s í c o b y v a t e l. N a t o m t o p o č t u s e p o d í l í i o b yv a t e l é ţ i j í c í v m í s t n í c h č á s t e c h m ě s t a, k t e r ý c h j e c e l k e m t ř i n á c t : P ř e r o v m ě s t o, P ř e d m o s t í, L o v ě š i c e, K o z l o v i c e, D l u h o n i c e, Ú j e z d e c, Č e k y n ě, H e n č l o v, L ý s k y, P o p o v i c e, V i n a r y, Ţ e r a v i c e a P e n č i c e. O k r e s P ř e r o v j e s p o l e č n ě s ú z e m í m o k r e s ŧ O l o m o u c, P r o s t ě j o v, Š u m p e r k a J e s e n í k s o u č á s t í O l o m o u c k é h o k r a j e. ( 74, 75) Ú r y v e k z V l a s t i v ě d n é h o s b o r n í k u, s v a z e k 1 0, P ř e r o v : P o h á d k o v ě k r á s n o u a v á b n o u j e n a š e m i l á H a n á. J e j í š i r o k é, z l a t ě s e v l n í c í m o ř e k l a s ů, p r o s t o u p e n é z e l e n ý m i o s t r o v y k v e t o u c í c h z a h r a d a k v ě t n a t ý c h l u k, n a n i c h ţ p a s o u s e r o z p t ý l e n á s t á d a, j e s t p l n o č a r o v n é h o a p ů v a b n é h o k o u z l a, j í m ţ p r o c h v í v a j í t k l i v é a roz t o u ţ e n é p í s n ě h a n á c k ý c h d ě v č a t, h l a h o l í c í p o c e l é m k r a j i, k t e r á n a p o d z i m h a l í s e r o u c h e m t e s k l i v ý c h m l h. V e v ý c h o d n í č á s t i H a n é, v m í s t e c h, k d e ř e k a B e č v a o p o u š t í h o r n a t é s t r á n ě, j i m i ţ p r o h l o u b i l a s i c e s t u, l e ţ í p o o b o u j e j í c h b ř e z í c h p ř í v ě t i v é h a n á c k é m ě s t o P ř e r o v, j e ţ v m i n u l ý c h d o b á c h v ě r n ě h á j i l o H a n o u p r o t i ú t o k ů m n e p ř á t e l o d v ý c h o d u a p r o d ě l a l o v š e c k y v á l e č n é b o u ř e, j e ţ z t é t o s t r a n y s e p ř i v a l i l y d o M o r a v y. ( 72) 7

8 1. 2 P r e h i s t o r i c k é o b d o b í O s u o s í d l e n í v y t v á ř e l d o l n í t o k ř e k y B e č v y, o d d ě l u j í c í o d s e b e d v ě k r a j i n n é d o m i n a n t y. K o l e m t ě c h t o d o m i n a n t s e v p r a v ě k u k u m u l o v a l o l i d s k é o s í d l e n í. P r o p r e h i s t o r i c k é o b y v a t e l e b yl a n e j v ý z n a m n ě j š í n a p r a v é m b ř e h u ř e k y s i t u o v a n á n á v r š í z v a n á H r a d i s k o a S k a l k a. N á v r š í H r a d i s k o m ě l o v e l k ý s t r a t e g i c k ý v ý z n a m i z d ŧ v o d u p ř í t o m n o s t i n e z a m r z a j í c í c h p r a m e n ŧ m i n e r á l n í v o d y. O b ě l o k a l i t y s e s t a l y j e d n ě m i z n a š i c h n e j v ý z n a m n ě j š í c h a r c h e o l o g i c k ý ch l o k a l i t. ( 2, s t r. 6 ) V t é t o l o k a l i t ě b y l y t a k é v m i n u l o s t i n a l e z e n y n e j s t a r š í l i d s k é s t o p y. V o k o l í n á v r š í H r a d i s k o b y l y n a l e z e n y k a m e n n é n á s t r o j e z o b d o b í s t ř e d n í h o p a l e o l i t u. J e j i c h t v ŧ r c e m b y l p r a v d ě p o d o b n ě n e a n d r t á l e c ( H o m o s a p i e n s n e a n d e r t h a l e n s i s ). Z a r c h e o l o g i c k é h o h l e d i s k a j e v š a k v ý z n a m n ě j š í n á v r š í S k a l k a, k t e r é s v ě t o v ě p r o s l u l o o b j e v e m n e j v ýz n a m n ě j š í h o s t ř e d o e v r o p s k é h o t á b o ř i š t ě l o v c ŧ m a m u t ŧ z o b d o b í m l a d é h o p a l e o l i t u. ( 8, s t r. 2 ) N e j s t a r š í p í s e m n é z m í n k y o a r c h e o l o g i c k ý c h n á l e z e c h v o b l a s t i n á v r š í H r a d i s k o a S k a l k a, v m í s t ě d n e š n í h o P ř e d m o s t í, j s o u z n á m y jiţ z d r u h é p o l o v i n y 1 6. s t o l e t í. T y t o n á l e z y z a p s a l J a n B l a h o s l a v t a k t o : J e š t ě v e l i k é k o s t i o b r ů v v e v r š k u p o d s k a l k o u P ř e d m o s t s t k o u v y k o p á v a j í, z u b y t a k v e l i k é j a k o p ě s t, j a k o h l a v a č l o v ě č í e c t, ţ e b r a j a k o b ř e v e n c e i r o h y v e l i k é t é ţ n a l e z á v a l. ( 4, s t r. 15) O s í d l e n í n a l e v é m b ř e h u ř e k y B e č v y s e s o u s t ř e ď o v a l o v m í s t ě, k d e s e d n e s n a c h á z í h i s t o r i c k é j á d r o P ř e r o v a, d n e š n í H o r n í n á m ě s t í. ( 4, s t r. 15) 1. 3 N e j s t a r š í z m í n k y o P ř e r o v ě O s h r n u t í v y s v ě t l e n í n á z v u P ř e r o v s e p o k u s i l F r a n t i š e k S t r u š k a, k t e r ý b y l p r v n í h i s t o r i k m ě s t a. E x i s t u j í t ř i z á k l a d n í t e o r i e, k t e r é v y s v ě t l u j í p ŧ v o d n á z v u P ř e r o v. 8

9 P ŧ v o d p r v n í h o z n i c h l z e n a j í t v K r o n i c e č e s k é z r , k d e j e n á z e v P ř e r o v ú z c e s p o j o v á n s p o j m e m p r v n í h r o b. T e n t o v ý k l a d, k t e r ý s e p ŧ v o d n ě v z t a h o v a l k d n e š n í m u P ř e r o v u n a d L a b e m v Č e c h á c h, p ř e v z a l J a n B l a h o s l a v. V e d l y h o k t o m u z ř e j m ě n á l e z y p o z ŧ s t a t k ŧ p r a v ě k ý c h z v í ř a t v l o k a l i t ě d n e š n í h o P ř e d m o s t í. ( 8, s t r. 9 ) D r u h á t e o r i e v y p r á v í o u r o z e n é m S l o v a n o v i, k t e r ý s e r o z h o d l, ţ e p ř e r u b e p r a l e s m e z i ř e k a m i O s l a v o u a O d r o u. K d yţ s e d o s t a l k ř e c e B e č v ě, t a k z d e z a l o ţ i l m ě s t o, k t e r é p o j m e n o v a l P ř e r u b. O d t o h o t o b yl d á l e o d v o z e n n á z e v P ř e r o v. ( 8, s t r. 9 ) H l a v n í p o s t a v o u t ř e t í v e r z e o v z n i k u P ř e r o v a j e s v. V o j t ě c h. P o v ě s t ř í k á, ţ e s e p o s v é m v y h n á n í z P r a h y u s í d l i l v P ř e r o v ě, k d e v y u č o v a l a k á z a l m r a v y. Z d e v š a k d l o u h o n e p o b yl, P ř e r o v a n y b y l t o t i ţ r o v n ě ţ v y h o š t ě n. Z t é t o p o v ě s t i j e p a t r n é, ţ e m e z i o b y v a t e l i v l á d l y n e u s t á l é s v á r y a p ř e, o d t u d j m é n o P ř e r o v. ( 8, s t r. 10) J s o u z n á m y d v ě l i s t i n y, v e k t e r ý c h s e o b j e v u j e j m é n o m ě s t a P ř e r o v a. V o b o u p ř í p a d e c h s e v š a k j e d n á o s t ř e d o v ě k á f a l z a. P r v n í l i s t i n a s e v z t a h u j e k r o k u a d r u h á k r o k u T e p r v e o t ř e t í l i s t i n ě, p o c h á z e j í c í z 1 2. s t o l e t í, l z e ř í c i, ţ e j e p r a v á. J d e o t z v. t r a n s l a č n í l i s t i n u, j e j í m ţ o b s a h e m j s o u s k u t e č n o s t i t ýk a j í c í s e o l o m o u c k é h o b i s k u p s t v í. ( 8, s t r. 11) V t é t o l i s t i n ě, k t e r á s e d a t u j e k l e t ŧ m , z m i ň u j e o l o m o u c k ý b i s k u p J i n d ř i c h Z d í k š e s t h l a v n í c h m o r a v s k ý c h k o s t e l ŧ. J d e o k o s t e l o l o m o u c k ý, p ř e r o v s k ý, b ř e c l a v s k ý, s p y t i h n ě v s k ý, b r n ě n s k ý a z n o j e m s k ý. T y t o k o s t e l y b y l y n a z ý v á n y j a k o k o s t e l y k r s t s k é, p r o t o ţ e j e n t yt o k o s t e l y b y l y p l n o p r á v n é a m o h l y v n i c h b ý t u d í l e n y v š e c h n y s v á t o s t i. ( 8, s t r. 12) 9

10 1. 4 P ř e r o v k r á l o v s k ý m m ě s t e m v l e t e c h M ě s t s k á p r á v a b y l a P ř e r o v u u d ě l e n a č e s k ý m k r á l e m P ř e m y s l e m O t a k a r e m I I v r o c e P ř e r o v b yl d o t é d o b y z m i ň o v á n p o u z e j a k o t r h o v á v e s. O p ř i d ě l e n í m ě s t s k ý c h p r á v s e z a s l o u ţ i l t e h d e j š í k o l o n i z á t o r S m i l z O b ř a n, k t e r ý m ě l z a úkol c h r á n i t m o r a v s k o u h r a n i c i p r o t i U h r á m. N a z á k l a d ě j e h o ţ á d o s t i v y d a l P ř e m y s l O t a k a r I I. d n e 2 8. l e d n a v O l o m o u c i l i s t i n u, v e k t e r é z m í n i l s t a t e č n o s t o b y v a t e l P ř e r o v a a u d ě l i l j i m m ě s t s k é p r á v o. ( 4, s t r ) P ŧ v o d n í l i s t i n a s e b o h u ţ e l n e d o c h o v a l a, e x i s t u j e n ě k o l i k j e j í c h l a t i n s k ý c h o p i s ŧ. Ú r y v e k z k n i h y P ř e r o v - P o v í d á n í o m ě s t ě, k d e j e o t i š t ě n a č á s t p ř e l o ţ e n é l i s t i n y: B u d i ţ t e d y z n á m o j a k s o u č a s n ý m t a k b u d o u c í m, ţ e p r o v ě r n o s t a l á s k u m i l ý c h n a š i c h m ě š ť a n ů p ř e r o v s k ý c h a p r o v š e o b e c n é p o h u b e n í n a š í z e m ě m o r a v s k é, m i l o s t i v ě v y š e t ř i v š e j e j i c h t ě ţ k o s t i a t r á p e n í, c h c e m e p r o j e j i c h u ţ i t e k a p r o s p ě c h n a š i m i l o s t r o z m n o ţ i t i z v l á š t ě n a p r o s b u a p r o z á s l u h y v ě r n é h o n a š e h o p u r k r a b í S m i l a z B r u m o v a ; r o z h o d l i j s m e p r o k á z a t i j i m t u m i l o s t, a b y s e t r v a l i a z ů s t a l i n a t é m ţ e p r á v ě a v t é ţ e s v o b o d ě, j í ţ s e z m i l o s t i n a š e h o p o v o l e n í d o s u d t ě š i l i n a š i m ě š ť a n é o l o m o u č t í, p ř í s n ě n a ř i z u j í c e, a b y s e n i k d o n e o d v á ţ i l r u š i t i t é t o j e j i c h s v o b o d y. ( 8, s t r. 1 6 ) V s o u v i s l o s t i s u d ě l e n í m m ě s t s k é h o p r á v a d o š l o v P ř e r o v ě k n o v é m u v ym ě ř e n í s t a v e b n í c h p a r c e l. V e m ě s t ě v z n i k l o č t v e r c o v é n á m ě s t í. P ř e r o v d á l e z í s k a l i p r á v o s a m o s p r á v y, c o ţ z n a m e n a l o z a l o ţ e n í m ě s t s k é r a d y v č e l e s p u r k m i s t r e m. N e m é n ě d ŧ l e ţ i t é b yl o v š a k i p r á v o t r ţ n í, p r á v o v a ř e n í p i v a a p r á v o m í l o v é, k t e r é z n a m e n a l o, ţ e s e v e v z d á l e n o s t i j e d n é m í l e o d P ř e r o v a n e m o h l i u s a d i t ţ á d n í ř e m e s l n í c í k r o m ě k o v á ř e. P ř e r o v z í s k a l i p r á v o o p e v n ě n í, k t e r é v š a k m ě s t o c h r á n i l o j e n p ř e d b a n d a m i l o u p e ţ n í k ŧ. O p e v n ě n í b y l o j e n v e l m i p r i m i t i v n í a n e m o h l o t a k č e l i t p ř í p a d n é m u d e l š í m u o b l é h á n í. ( 4, s t r ) Z h l e d i s k a s p o l e č e n s k é h o a k u l t u r n í h o v ý v o j e b y l o p r o P ř e r o v v ýz n a m n é o b d o b í h u s i t s k ý c h v á l e k. P ř e r o v b y l j a k o k r á l o v s k é m ě s t o 10

11 o b s a z e n u h e r s k o u p o s á d k o u k r á l e Z i k m u n d a. M ě s t o b y l o n u c e n o p ř i s p í v a t n a z á s o b o v á n í s o u s e d n í O l o m o u c e a r o v n ě ţ n a p o b y t u h e r s k é p o s á d k y v e m ě s t ě. H u s i t s k á v o j s k a v š a k m ě s t o o p a k o v a n ě d o b y l a v l e t e c h a ( 2, s t r. 2 2 ) O s u d P ř e r o v a b y l b ě h e m 1 5. s t o l e t í o v l i v ň o v á n t í m, ţ e s e o p a k o v a n ě s t á v a l p ř e d m ě t e m z á s t a v y, k č e m u ţ d o c h á z e l o v d ŧ s l e d k u c e l k o v é s i t u a c e n a M o r a v ě a f i n a n č n í c h p o t ř e b p a n o v n í k ŧ. V d ŧ s l e d k u t o h o t o s e č a s t o m ě n i l i v l a s t n í c i p a n s t v í. V r o c e z í s k a l z á s t a v n í l i s t i n y n a P ř e r o v V i l é m z P e r n š t e j n a. T o m u t a k é v r o c e k r á l V l a d i s l a v J a g e l l o n s k ý p o t v r d i l v š e c h n y l i s t i n y, k t e r é h o o p r a v ň o v a l y k d r ţ b ě P ř e r o v a. ( 2, s t r. 3 4 ) 1. 5 P ř e r o v p o d d a n s k ý m m ě s t e m v l e t e c h V r o c e p o t v r d i l k r á l V l a d i s l a v J a g e l l o n s k ý d ě d i c k é d r ţ e n í P ř e r o v a V i l é m e m z P e r n š t ě j n a. T í m t o k r o k e m p ř e s t a l b ýt P ř e r o v m ě s t e m k r á l o v s k ý m a s t a l s e m ě s t e m p o d d a n s k ý m. J e š t ě p ř e d t í m, v r o c e , o b d r ţ e l V i l é m z P e r n š t e j n a o d k r á l e p o v o l e n í v y b u d o v a t v P ř e r o v ě z á m e k. V i l é m z P e r n š t e j n a s e t a k s t a l z a k l a d a t e l e m p ř e r o v s k é h o H o r n í h o m ě s t a, k d e n e c h a l z á m e k v y s t a v ě t. J e š t ě p ř e d t í m, v r o c e , v d o b ě, k d y v l a s t n i l z á s t a v n í l i s t y n a P ř e r o v, m o t i v o v a l m í s t n í o b y v a t e l e k t o m u, a b y s e u s a d i l i n a m í s t ě z v a n é m K o p e c. M o t i v a c í k v ý s t a v b ě d o m ŧ n a H o r n í m m ě s t ě b y l o h l a v n ě t o, ţ e k a ţ d ý, k d o s e z d e u s a d í, b u d e o s v o b o z e n o d p l a c e n í d a n í a t o n a d o b u d e s e t i l e t. P ř e r o v s k é H o r n í m ě s t o n a b y l o n a s v é m v ýz n a m u t a k é t í m, ţ e s e z d e z a č a l i u s a z o v a t č l e n o v é j e d n o t y b r a t r s k é. P ř e r o v s e s t a l j e d n í m z n e j s t a r š í c h a n e j v ýz n a m n ě j š í c h s í d e l j e d n o t y b r a t r s k é. ( 2, s t r. 3 6 ) V r o c e r o z d ě l i l v e s v é z á v ě t i V i l é m z P e r n š t e j n a c e l é p a n s t v í n a d v a d í l y. M l a d š í s y n V o j t ě c h, k t e r ý m ě l p r á v o s i v y b r a t, s i z v o l i l č e s k ý d í l p a n s t v í. M o r a v s k ý d í l, v č e t n ě p ř e r o v s k é h o p a n s t v í p ř i p a d l s t a r š í m u s y n o v i J a n o v i. ( 4, s t r ) 11

12 J a n z P e r n š t e j n a p o s m r t i s v é h o b r a t r a V o j t ě c h a, k t e r ý z e m ř e l r o k u , z d ě d i l i j e h o d í l, č í m ţ s e s t a l d r ţ i t e l e m š e s t n á c t i p a n s t v í v Č e c h á c h a d v a c e t i č t y ř n a M o r a v ě. ( 4, s t r ) I p ř e s s n a h y J a n a z P e r n š t e j n a, k t e r ý p o k r a č o v a l v e z v e l e b o v á n í m ě s t a, b y l P ř e r o v s t á l e v e s t í n u n e j e n b l í z k é O l o m o u c e, a l e i n e d a l e k é K r o m ě ř í ţ e. M ě s t o s e v t é d o b ě s k l á d a l o z H o r n í h o m ě s t a, D o l n í h o m ě s t a a Š í ř a v y. K t o m u j e š t ě p a t ř i l y p ř e d m ě s t s k é u l i c e T r á v n í k, K o z l o v s k á a D l á ţ k a, k t e r á v š a k b y l a n a p r a v é m b ř e h u ř e k y B e č v y. P o č e t d o m ŧ v t é d o b ě d o s a h o v a l p o č t u ( 2, s t r. 3 6 ) P o t o m c i r o d u P e r n š t e j n ŧ b yl i m a j i t e l i p ř e r o v s k é h o p a n s t v í a ţ d o r o k u , k d y b y l a u z a v ř e n a s m l o u v a, n a z á k l a d ě k t e r é d o š l o k p ř e v z e t í p a n s t v í m ě s t e m P ř e r o v e m. Sna h u p ř e r o v s k ý c h o t o, a b y s e P ř e r o v s t a l o p ě t k r á l o v s k ý m m ě s t e m, v š a k t e h d e j š í p o m ě r y n e u m o ţ n i l y. N a z á k l a d ě d ř í v e u d ě l e n ý c h p r i v i l e g i í s i v š a k m o h l i z v o l i t s v o u n o v o u v r c h n o s t, k t e r o u s e s t a l r o d p á n ŧ z e Ţ e r o t í n a. P r v n í m p ř e r o v s k ý m p á n e m b yl F r i d r i c h s t a r š í. T e n p o d v o u l e t e c h d n e 3 1. k v ě t n a u m í r á a p a n s t v í z í s k á v á v d ě d i c t v í j e h o s yn o v e c K a r e l. ( 2, s t r. 3 6 ) K a r e l z e Ţ e r o t í n a b y l p r á v e m p o v a ţ o v á n z a j e d n u z n e j v z d ě l a n ě j š í c h o s o b n o s t í s v é d o b y. B y l v ýz n a m n ý m š l e c h t i c e m, p o l i t i k e m, s p i s o v a t e l e m, č l e n e m j e d n o t y b r a t r s k é a c t i t e l e m č e s k é h o j a z y k a. J e h o p ř í t o m n o s t s e d o h i s t o r i e P ř e r o v a z a p s a l a n e s m a z a t e l n ý m p í s m e m. P r o v e d l d o s t a v b u z á m k u, k t e r á s p o č í v a l a p ř e d e v š í m v e v y b u d o v á n í d r u h é h o p a t r a. M i m o t o b y l a z v ý š e n a o k r o u h l á v ě ţ a p r o v e d e n a v ý s t a v b a z á m e c k é k o n í r n y. O s v é p ř e r o v s k é p a n s t v í p e č o v a l, j a k n e j l é p e m o h l. V e d l e t o h o, ţ e s e ř á d n ě s t a r a l o c h o d s p r á v y m ě s t a, v ě n o v a l n e m a l o u p o z o r n o s t t a k é s v ý m p o d d a n ý m. P r o t o j e t a k é č a s t o v y s í l a l d o j i n ý c h m ě s t, a l e i do c i z i n y, a b y z í s k á v a l i n o v é z k u š e n o s t i v e s v é m ř e m e s l e. ( 4, s t r ) K a r e l z e Ţ e r o t í n a s e d o P ř e r o v a n a p o s l e d y v r á t i l n a p o d z i m r o k u a n a p ř e r o v s k é m z á m k u ţ i l a ţ d o s v é s m r t i v r o c e

13 S j e h o ú m r t í m s k o n č i l a j e d n a d ŧ l e ţ i t á a a s i t a k y s l a v n ě j š í e t a p a v h i s t o r i i m ě s t a, n e ţ t a, k t e r á n á s l e d o v a l a. ( 2, s t r. 3 0 ) P o s m r t i K a r l a z e Ţ e r o t í n a j e h o d ě d i c i p ř e r o v s k é p a n s t v í v r o c e p ř e n e c h a l i B a l t a z a r o v i z e Ţ e r o t í n a, č í m ţ b yl o z a p o č a t o o b d o b í ú t i s k u o b y v a t e l m ě s t a. V n a d c h á z e j í c í c h d e s e t i l e t í c h p ř e r o v s k é p a n s t v í n ě k o l i k r á t z m ě n i l o s v é h o m a j i t e l e, c o ţ v ţ á d n é m p ř í p a d ě n e p ř i s p ě l o k j e h o r o z k v ě t u a r o z v o j i. M ě s t o b y l o p o z n a m e n á n o v e l k ý m p o ţ á r e m, k t e r ý v r o c e z n i č i l j e h o v ě t š í č á s t, v č e t n ě k o s t e l a s v. M a r k a. P o ţ á r y n e b y l y t í m j e d i n ým, c o s u ţ o v a l o m ě s t o. V l e t e c h s e v P ř e r o v ě r o z p o u t a l a e p i d e m i e m o r u. ( 3, s t r ) 1. 6 P ř e r o v m ě s t o J a n a B l a h o s l a v a a J a n a A m o s e K o m e n s k é h o J a n B l a h o s l a v s e n a r o d i l v P ř e r o v ě d n e 2 0. ú n o r a a z d e t a k é z a č a l p o p r v é c h o d i t d o š k o l y. Z á k l a d n í v z d ě l á n í m u z d e p o s k yt l J a n W o l f. B l a h o s l a v b y l j e d n o u z n e j v ýz n a m n ě j š í c h o s o b n o s t í j e d n o t y b r a t r s k é. P o z d ě j i s e s t a l j e j í m b i s k u p e m, b y l v š a k t a k é h i s t o r i k e m, d i p l o m a t e m, p e d a g o g e m a j a z y k o v ě d c e m. P ř e r o v n e b y l j e n j e h o r o d i š t ě m, a l e i m í s t e m, k d e z í s k a l p r v n í z k u š e n o s t i s e š k o l o u. V P ř e r o v ě p o b ý v a l v r o c e , k d y m u s e l z d ŧ v o d u n e m o c i p ř e r u š i t s v á z a h r a n i č n í u n i v e r z i t n í s t u d i a. B ě h e m s v é h o z d e j š í h o p o b y t u v yt v o ř i l j e d n o z e s v ý c h l i t e r á r n í c h d ě l, S p i s o z r a k u, j e h o ţ o b s a h e m j s o u z e j m é n a o t á z k y p r a k t i c k é h o n á b o ţ e n s k é h o ţ i v o t a. ( 2, s t r. 7 0 ) B l a h o s l a v p o v z n e s l č e s k ý j a z y k n a t o l i k, ţ e m u b e z e s p o r u p a t ř í n e z a p o m e n u t e l n é m í s t o v n a š i c h d ě j i n á c h. J e d n o u z d o m i n a n t d n e š n í h o p ř e r o v s k é h o H o r n í h o n á m ě s t í j e j e h o p o m n í k, k t e r ý s t o j í n a m í s t ě p ŧ v o d n í h o u m í s t ě n í s o c h y J a n a A m o s e K o m e n s k é h o. P o m n í k, k t e r ý j e d í l e m a k a d e m i c k é h o s o c h a ř e F r a n t i š k a B í l k a, b y l o d h a l e n v r o c e u p ř í l e ţ i t o s t i v ýr o č í n a r o z e n í J a n a B l a h o s l a v a. ( 2, s t r. 9 8 ) ( P ř í l o h a č. 1, 2 ) 13

14 J a n a B l a h o s l a v a l z e p o v a ţ o v a t z a p ř e d c h ŧ d c e J a n a A m o s e K o m e n s k é h o, k t e r ý s e d o h i s t o r i e P ř e r o v a z a p s a l j e š t ě n e s m a z a t e l n ě j š í m p í s m e m. K o m e n s k ý s e n a r o d i l 2 8. b ř e z n a a z e m ř e l 1 5. l i s t o p a d u P ř e d s v ý m p o b y t e m v P ř e r o v ě ţ i l p o s m r t i r o d i č ŧ u s v é t e t y v e S t r á ţ n i c i. D o P ř e r o v a p o p r v é p ř i c h á z í v r o c e , k d e s e h o u j a l J a n L a n s k ý, k t e r ý b yl p ř e r o v s k ý m b r a t r s k ý m b i s k u p e m. P o d j e h o v e d e n í m s t u d o v a l n a p ř e r o v s k é l a t i n s k é b r a t r s k é š k o l e. K o m e n s k ý p a t ř i l k n e j l e p š í m s t u d e n t ŧ m p ř e r o v s k é š k o l y. S n a d i p r o t o m o h l b ý t č a s t ý m h o s t e m u b i s k u p a L a n s k é h o v j e h o d o m ě, k d e t r á v i l m n o h o č a s u s j e h o d c e r o u J o h a n k o u. J a n u L a n s k é m u s e d o s t á v a l o v e l k é v á ţ n o s t i a u z n á n í z e s t r a n y K a r l a z e Ţ e r o t í n a, k t e r ý v i d ě l, j a k ý c h v ý s l e d k ŧ d o s a h u j e š k o l a p o d j e h o v e d e n í m. D í k y t o m u m o h l K o m e n s k ý z a p o d p o r y Ţ e r o t í n a a L a n s k é h o o d e j í t v r o c e n a d a l š í s t u d i a d o N ě m e c k a. ( 6, s t r. 2 2 ) K o m e n s k ý, k t e r ý s e p o s v ý c h s t u d i í c h v H e r b o r n u a H e i d e l b e r k u v y d a l n a s t u d i j n í c e s t u d o A m s t e r d a m u, s e d o P ř e r o v a v r á t i l v r o c e , a b y z d e z a h á j i l s v o u u č i t e l s k o u d r á h u n a t é s a m é š k o l e, k d e p ř e d n ě k o l i k a l e t y s á m s t u d o v a l. K o m e n s k ý s e o s v é m p o b y t u v P ř e r o v ě n ě k o l i k r á t z m í n i l v e s v ý c h d í l e c h. V p u b l i k a c i P o v í d á n í o m ě s t ě P ř e r o v ě j s o u u v e d e n y c i t a c e z e d v o u j e h o s p i s ŧ, v e k t e r ý c h s e v r a c í k e s v é m u p ř e r o v s k é m u p ŧ s o b e n í. ( 8, s t r. 7 2 ) Ú r y v e k z e s p i s u N á r y s š k o l y v š e o b e c n é : M n o h o t e d y j s e m h l u b o c e n a m y s l i p ř e m í t a l, j a k b y n e j e n c o n e j v í c e l i d í m o h l o b ý t i p o v z b u z e n o, a b y s i o b l í b i l i s v o b o d n é n a u k y, n ý b r ţ i s j a k o u ú s p o r o u n á k l a d u a p r á c e b y m o h l y š k o l y b ý t i o t e v ř e n y a v n i c h s n a d n ě j š í m e t o d o u m o h l a b ý t m l á d e ţ p ř i v e d e n a k z n a m e n i t é m u p o k r o k u a v z d ě l á n í. P ř e d m l u v a k e s p i s u O p e r a d i d a c t i c a o m n i a : K d y ţ j s e m s e r v r á t i l n a M o r a v u a s t a l s e p ř e d s t a v e n ý m š k o l y v P ř e r o v ě, z a č a l j s e m u s i l o v a t o p ř í j e m n ě j š í m e t o d u v z d ě l á n í d ě t í a s e p s a l j s e m P r a v i d l a s n a d n ě j š í m l u v n i c e, k t e r á b y l a p o z d ě j i r o k u v y t i š t ě n a v P r a z e 14

15 J. A. K o m e n s k ý s e p s a l b ě h e m s v é h o ţ i v o t a n e s p o č e t d ě l. N ě k t e r á z n i c h v y t v o ř i l b ě h e m s v é h o p ŧ s o b e n í v P ř e r o v ě. Z a j e h o h l a v n í p ř e r o v s k é d í l o l z e p o v a ţ o v a t D i v a d l o v e š k e r e n s t v a v ě c í. Š l o o p r v n í s v a z e k z a m ýš l e n é e n c y k l o p e d i e. D ŧ k a z t o h o, ţ e k n i h u v y t v o ř i l b ě h e m s v é h o p ŧ s o b e n í v P ř e r o v ě, j e z ř e j m ý. R u k o p i s t é t o k n i h y b y l t o t i ţ s o u č á s t í p o z ŧ s t a l o s t i p o j e h o s p o l u ţ á k u M i k u l á š i D r a b í k o v i, s e k t e r ý m s e K o m e n s k ý v P ř e r o v ě s t ý k a l v r o z m e z í l e t (6, s t r. 2 4 ) D a l š í m d í l e m, n a k t e r é m z a č a l v P ř e r o v ě p r a c o v a t, b y l a v t é d o b ě b e z e s p o r u u n i k á t n í m a p a M o r a v y. N a m a p ě, k d e j e P ř e r o v u v e d e n p o d n á z v e m P r e r o w, z a č a l K o m e n s k ý p r a c o v a t k r á t c e p o s v é m n á v r a t u d o P ř e r o v a a d o k o n č i l j i p r a v d ě p o d o b n ě a ţ k o l e m r o k u D a l š í p ř e r o v s k á d í l a n a z v a n á O s t a r o ţ i t n o s t e c h M o r a v y a O r o d u Ţ e r o t í n ŧ j s o u z a h a l e n y t a j e m s t v í m. O b ě d í l a, n a k t e r ý c h z a č a l p r a c o v a t v P ř e r o v ě a p o k r a č o v a l v e s v é m d a l š í m p ŧ s o b i š t i, j s o u t o t i ţ z t r a c e n a. ( 6, s t r. 2 6 ) B ě h e m s v é h o p ř e r o v s k é h o p ŧ s o b e n í s e K o m e n s k ý d o č k a l t o h o, ţ e b y l v r o c e v y s v ě c e n n a k a z a t e l e. S p o l e č n ě s n í m b yl o v Ţ e r a v i c í c h u K y j o v a d n e 2 6. d u b n a v y s v ě c e n o d a l š í c h 3 2 k n ě ţ í c h, m e z i k t e r ým i n e c h y b ě l j e h o s p o l u ţ á k M i k u l á š D r a b í k. V r o c e z P ř e r o v a o d e š e l d o F u l n e k u, k d e b y l p o v ě ř e n ř í z e n í m b r a t r s k é h o s b o r u a m í s t n í b r a t r s k é š k o l y. K r á t c e p ř e d s v ým o d c h o d e m z P ř e r o v a s e z d e j e š t ě s t i h l o ţ e n i t s M a n d a l e n o u V i z o v s k o u. T a b y l a s p o l e č n ě s j e j i c h d v ě m a s y n y p o z d ě j i v P ř e r o v ě p o h ř b e n a n a h ř b i t o v ě v m í s t ě, k d e v s o u č a s n é d o b ě s t o j í š í ř a v s k ý k o s t e l. ( 8, s t r. 7 4 ) N a d ŧ k a z t o h o, ţ e o b y v a t e l ŧ m P ř e r o v a n e b y l o d k a z J a n a A m o s e K o m e n s k é h o c i z í, b yl a v P ř e r o v ě n a H o r n í m n á m ě s t í v r o c e o d h a l e n a j e h o p r v n í s o c h a n a s v ě t ě. Z p ŧ v o d n í h o m í s t a b yl a s o c h a p o z d ě j i p ř e m í s t ě n a v e d l e b u d o v y g y m n á z i a, n á s l e d n ě n a š l a s v é m í s t o v e d l e š k o l y n a u l i c i P a l a c k é h o. V s o u č a s n é d o b ě z a u j í m á č e s t n é m í s t o p ř e d k o s t e l e m C í r k v e č e s k o b r a t r s k é - e v a n g e l i c k é. N a t o m t o k o s t e l e j e r o v n ě ţ u m í s t ě n K o m e n s k é h o r e l i é f s n á p i s e m : Ţ i v b u ď n á r o d e p o s v ě c e n ý v B o h u. P o d l e K o m e n s k é h o j e v P ř e r o v ě 15

16 p o j m e n o v á n a j e d n a z h l a v n í c h t ř í d, k t e r á p r o t í n á c e l é m ě s t o. Z a n e j d ŧ l e ţ i t ě j š í l z e a l e p o v a ţ o v a t M u z e u m K o m e n s k é h o, k t e r é s e n a c h á z í v P ř e r o v ě n a H o r n í m n á m ě s t í. ( 8, s t r. 7 4 ) ( P ř í l o h a č. 3 ) M u z e u m K o m e n s k é h o v z n i k l o v P ř e r o v ě d í k y ú s i l í, o b ě t a v o s t i a n a d š e n í F r a n t i š k a S l a m ě n í k a. S t e j n ě j a k o s e m ŧ ţ e P ř e r o v p y š n i t p r v n í s o c h o u K o m e n s k é h o, b yl o i j e h o p ř e r o v s k é m u z e u m p r v n í m n a s v ě t ě. F r a n t i š e k S l a m ě n í k b y l u z n á v a n ý m p e d a g o g e m, ř e d i t e l e m p ř e r o v s k é m ě š ť a n s k é š k o l y, k o m e n i o l o g e m, a l e i r e d a k t o r e m a s p i s o v a t e l e m. P o c e l ý s v ŧ j ţ i v o t v y t v á ř e l s b í r k u p ř e d m ě t ŧ, k t e r é s e v z t a h o v a l y k e K o m e n s k é m u. P r v n í m m í s t e m, k d e b yl y j e h o s o u k r o m é s b í r k y p o p r v é p ř e d s t a v e n y v e ř e j n o s t i, b yl y v r o c e p r o s t o r y m ě š ť a n s k é š k o l y n a K o m e n s k é h o u l i c i. P o z d ě j i, v r o c e s e m u z e u m p ř e s t ě h o v a l o d o n o v ě v y s t a v ě n é š k o l n í b u d o v y n a u l i c i P a l a c k é h o. V t é t o d o b ě m ě l a s b í r k a j i ţ p ř e s d v a t i s í c e s b í r k o v ý c h p ř e d m ě t ŧ. V n á s l e d u j í c í m r o c e v z n i k l o v P ř e r o v ě M ě s t s k é n á r o d o p i s n é m u z e u m, k t e r é b yl o o d r o k u u m í s t ě n o n a z á m k u. Z a l o ţ e n í d a l š í c h m u z e í v e m ě s t ě n a s e b e n e n e c h a l o d l o u h o č e k a t. S rok e m j e s p o j e n v z n i k a r c h e o l o g i c k é h o m u z e a a v r o c e v z n i k l o m u z e u m o b s a h u j í c í e n t o m o l o g i c k é s b í r k y. V z h l e d e m k t o m u, ţ e s e p o č e t v š e c h e x p o n á t ŧ r o k o d r o k u r o z r ŧ s t a l, b y l a v r o c e v š e c h n a m u z e a p ř e m í s t ě n a n a p ř e r o v s k ý z á m e k. M u z e u m K o m e n s k é h o z ŧ s t a l o s a m o s t a t n é, m u z e u m e n t o m o l o g i c k é a a r c h e o l o g i c k é b y l o s n o v ě v z n i k l ým m u z e e m l e g i o n á ř s k ý m z a č l e n ě n o p o d M ě s t s k é n á r o d o p i s n é m u z e u m. V s o u č a s n é d o b ě n a p ř e r o v s k é m z á m k u s í d l í M u z e u m K o m e n s k é h o, k t e r é m á v e s v ý c h s b í r k á c h v í c e j a k e x p o n á t ŧ. H l a v n í m z a m ě ř e n í m m u z e a, j e h o ţ s o u č a s n ý m z ř i z o v a t e l e m j e O l o m o u c k ý k r a j, j s o u d ě j i n y š k o l s t v í. V e d l e s t á l é e x p o z i c e t ýk a j í c í s e š k o l s t v í m ŧ ţ e n á v š t ě v n í k s h l é d n o u t e x p o z i c i a r c h e o l o g i e, e n t o m o l o g i e, m i n e r a l o g i e, n á r o d o p i s u H a n é a p ř e r o v s k é h o o d b o j e. N a n á d v o ř í z á m k u j s o u u s k u t e č ň o v á n y k o n c e r t y. P a m ě t n í M e r v a r t o v a s í ň b ý v á v y h l e d á v a n ý m m í s t e m k p o ř á d á n í s v a t e b n í c h o b ř a d ŧ. (8, s t r ) ( P ř í l o h a 4, 5 ) 16

17 1. 7 O b d o b í r o z v o j e o d p o l o v i n y 1 9. s t o l e t í d o 1. s v ě t o v é v á l k y Z m ě n y z á k o n ŧ v r o c e , k t e r é s p o č í v a l y v e z r u š e n í p o d d a n s t v í a v e z m ě n ě v ý k o n u s p r á v y, j e ţ b y l a d o t é d o b y p r o v á d ě n a p o u z e v r c h n o s t e n s k ý m i ú ř a d y, s e d o t k l y t a k é m ě s t a P ř e r o v a. Z á k o n n á ú p r a v a s t a n o v i l a, ţ e z á k l a d e m s v o b o d n é h o s t á t u j e s v o b o d n á o b e c, v j e j í m ţ č e l e s t o j í s t a r o s t a. P r v n í o b e c n í v o l b y s e v P ř e r o v ě k o n a l y v r o c e Z t ě c h t o v o l e b v z e š l o o b e c n í z a s t u p i t e l s t v o v e d e n é s t a r o s t o u L a z a r e m G r o s s e m. P ř e r o v p a t ř i l k n ě k o l i k a m á l o m ě s t ŧ m, k t e r é m ě l y k r á t c e p o z m ě n ě z á k o n ŧ č e s k o u s p r á v u, č í m ţ s e s t a l d ŧ l e ţ i t o u o p o r o u č e s k é h o n á r o d n í h o h n u t í n a M o r a v ě. D ŧ l e ţ i t o u r o l i h r á l o z a k l á d á n í s p o l k ŧ a r o z v o j č e s k é h o š k o l s t v í. P r v n í m s p o l k e m, k t e r ý v P ř e r o v ě v z n i k l, b yl p ě v e c k o - h u d e b n í s p o l e k P ř e r u b, z a l o ţ e n ý v r o c e , k t e r ý p a t ř i l m e z i p r v n í p ě v e c k é s p o l k y n a M o r a v ě. M e z i d a l š í v ý z n a m n é k u l t u r n í s p o l k y, k t e r é v z n i k l y v t o m t o r o c e, l z e z a ř a d i t Č t e n á ř s k ý s p o l e k, j e h o ţ ú č e l e m b y l o č t e n í č a s o p i s ŧ a o r g a n i z o v á n í s p o l e č e n s k ý c h z á b a v. V z n i k d a l š í c h s p o l k ŧ n a s e b e n e n e c h a l d l o u h o č e k a t. V n á s l e d u j í c í c h l e t e c h b yl z a l o ţ e n S p o l e k p r o v y s a z o v á n í a o k r a š l o v á n í m ě s t a, D ě l n i c k ý v z d ě l á v a c í s p o l e k S v o r n o s t a m n o h o d a l š í c h, z n i c h ţ m n o h é s l o u ţ i l y k p o d p o ř e c h u d ý c h s t u d e n t ŧ, s t u d u j í c í c h n a p ř e r o v s k ý c h š k o l á c h. ( 1, s t r. 4 4 ) V p o l o v i n ě 1 9. s t o l e t í s k o n č i l a t é m ě ř d v ě s t o v k y l e t d l o u h á e t a p a, k t e r o u l z e c h a r a k t e r i z o v a t j a k o l é t a ú p a d k u. N á s l e d u j í c í období b y l o p r o P ř e r o v v e z n a m e n í r o z v o j e a r ŧ s t u, k t e r é h o s e m ě s t u d o s t a l o z e j m é n a v s o u v i s l o s t i s b u d o v á n í m ţ e l e z n i c e. V r o c e p ř i j e l d o P ř e r o v a p r v n í v l a k p o t r a t i z B ř e c l a v i. V n á s l e d u j í c í c h l e t e c h d o š l o k t a k o v é m u r o z v o j i ţ e l e z n i c e, ţ e s e P ř e r o v s t a l d ŧ l e ţ i t o u ţ e l e z n i č n í k ř i ţ o v a t k o u. K r o m ě t r a t i n a B ř e c l a v b y l a z P ř e r o v a v y b u d o v á n a ţ e l e z n i c e v e s m ě r u n a O l o m o u c, B o h u m í n a p o z d ě j i i n a B r n o. S b u d o v á n í m ţ e l e z n i c e ú z c e s o u v i s e l r o z v o j c e l é h o m ě s t a. D o p o s u d e x i s t u j í c í p r ŧ m y s l o v é p o d n i k y s e r o z š i ř o v a l y a v e d l e n i c h v z n i k a l o m n o ţ s t v í p o d n i k ŧ d a l š í c h. V t o m t o o b d o b í z d e e x i s t o v a l o n ě k o l i k p i v o v a r ŧ, s t r o j í r e n s k ý c h z á v o d ŧ, c u k r o v a r ŧ. 17

18 S o u č a s n ě s r o z v o j e m p r ŧ m y s l u n a s t a l r o z v o j v o b l a s t i z e m ě d ě l s t v í. Z t o h o t o d ŧ v o d u v P ř e r o v ě z a h á j i l y č i n n o s t p o d n i k y n a v ý r o b u h n o j i v a v ý r o b u z e m ě d ě l s k ý c h s t r o j ŧ. S r o z v o j e m v t ě c h t o o b l a s t e c h s o u v i s í i r ŧ s t p o č t u o b y v a t e l m ě s t a. P o k u d n a k o n c i 1 8. s t o l e t í n e m ě l P ř e r o v a n i t ř i t i s í c e o b y v a t e l, t a k p ř i s č í t á n í l i d u v r o c e t o b y l o j i ţ o b y v a t e l. V r o c e ţ i l o j i ţ v P ř e r o v ě o b y v a t e l. R o z v o j b y l z a z n a m e n á n i v o b l a s t i f i n a n č n i c t v í. S t í m, j a k s e z v y š o v a l o b r a t p r ŧ m y s l o v ý c h p o d n i k ŧ, s e z v yš o v a l y t a k é p ř í j m y o b y v a t e l s t v a. Z t o h o t o d ŧ v o d u v r o c e z a h á j i l a s v o u č i n n o s t z á l o ţ n a, k t e r á b y l a p r v n í s v é h o d r u h u n a M o r a v ě. ( 2, s t r. 8 8 ) O b d o b í n a k o n c i 1 9. a p o č á t k u 2 0. s t o l e t í j e s p o j e n o s t í m, ţ e v t é t o d o b ě p r o b í h a l v P ř e r o v ě č i l ý s t a v e b n í r u c h. B y l o v y s t a v ě n o n ě k o l i k r e p r e z e n t a t i v n í c h b u d o v, z n i c h ţ v ě t š i n a s t o j í v P ř e r o v ě d o d n e š n í d o b y. S r o z v o j e m v o b l a s t i š k o l s t v í s o u v i s í v ýs t a v b a n ě k o l i k a š k o l n í c h b u d o v. T é t o o b l a s t i s e v ě n u j i v d a l š í c h k a p i t o l á c h. B yl a v y s t a v ě n a d o m i n a n t a D o l n í h o n á m ě s t í - Z á l o ţ e n s k ý d ŧ m. B u d o v a s e v yz n a č u j e b o h a t o u š t u k o v o u v ýz d o b o u, d o p l n ě n o u r e n e s a n č n í m i p r v k y. D n e s j i z n á m e p o d n á z v e m M ě s t s k ý d ŧ m, k t e r ý p ř e d e v š í m s l o u ţ í k p o ř á d á n í k u l t u r n í c h a s p o l e č e n s k ý c h a k c í. V e d l e r ŧ z n ý c h k o n c e r t ŧ, v ý s t a v, p l e s ŧ, a l e i š k o l n í c h a k a d e m i í j e h l a v n í a k c í k a ţ d o r o č n ě p o ř á d a n ý P ř e r o v s k ý j a z z o v ý f e s t i v a l s m e z i n á r o d n í ú č a s t í, j e h o ţ p r v n í r o č n í k s e z d e u s k u t e č n i l j i ţ r o k u V e s t e j n é d o b ě j a k o Z á l o ţ e n s k ý d ŧ m b y l a v y s t a v ě n a n o v á t ě l o c v i č n a S o k o l a, p r v n í p a v i l o n m ě s t s k é n e m o c n i c e, n o v ý m o s t p ř e s ř e k u B e č v u, b u d o v a j a t e k a e l e k t r á r n y. T o v š e b y l o m o ţ n o u s k u t e č n i t j e n o m d í k y r o z v í j e j í c í s e ţ e l e z n i c i, d í k y k t e r é s e v P ř e r o v ě r o z v í j e l s t r o j í r e n s k ý, p o t r a v i n á ř s k ý a c h e m i c k ý p r ŧ m y s l. V r o c e b yl o m ě s t o s o b y v a t e l i s e d m ý m n e j l i d n a t ě j š í m m ě s t e m n a M o r a v ě. R o z v o j P ř e r o v a z b r z d i l a a ţ p r v n í s v ě t o v á v á l k a. ( 2, s t r. 9 0 ), ( P ř í l o h a č. 6, 7) 1. 8 P ř e r o v z a p r v n í r e p u b l i k y P r v n í p o v á l e č n á l é t a b yl a v e z n a m e n í ř e š e n í p r o b l é m ŧ s b y t o v o u s i t u a c í. P o p ř e k o n á n í f i n a n č n í k r i z e v p r v n í c h 18

19 p o v á l e č n ý c h l e t e c h p ř i š l o o b d o b í d a l š í h o r o z v o j e. B yl a z a h á j e n a p ř e d e v š í m b y t o v á v ý s t a v b a, v e d l e k t e r é b yl y z a h á j e n y p ř í p r a v y k r e a l i z a c i s t a v e b d a l š í c h p ř e r o v s k ý c h š k o l, b y l a d o k o n č e n a r e k o n s t r u k c e p ř e r o v s k é h o z á m k u. R o z v o j e s e d o č k a l t a k é m ě s t s k ý p a r k M i c h a l o v, k t e r ý v z n i k l n a v ý c h o d n í s t r a n ě m ě s t a j i ţ v r o c e n a z á k l a d ě n á v r h ŧ z a h r a d n í h o a r c h i t e k t a F r a n t i š k a T h o m a y e r a. P a r k, k t e r ý v z n i k l p ř e m ě n o u p ŧ v o d n í h o l e s a, j e i v s o u č a s n é d o b ě v y h l e d á v a n ý m m í s t e m o d p o č i n k u p ř e r o v s k ý c h o b č a n ŧ. V e s v é v í c e j a k s t o l e t é h i s t o r i i b y l s v ě d k e m n e s p o č t u s p o l e č e n s k ý c h a k u l t u r n í c h a k c í, k e k t e r ý m m i m o j i n é p a t ř i l y t r a d i č n í s t u d e n t s k é s l a v n o s t i m a j á l e s. P a r k s r o z l o h o u p ř e v y š u j í c í 2 0 h a j e o d r o k u k u l t u r n í p a m á t k o u. ( 2, s t r ) N e d a l e k o m ě s t s k é h o p a r k u M i c h a l o v a s e v e d n e c h 2 0. č e r v n a a ţ 1 6. s r p n a k o n a l a S t ř e d o m o r a v s k á v ý s t a v a, k d y š l o o j e d n u z n e j v ě t š í c h a k c í t o h o t o d r u h u v t e h d e j š í Č e s k o s l o v e n s k é r e p u b l i c e. V ý s t a v a p r o b í h a l a p r a k t i c k y p o c e l é m m ě s t ě. Č á s t e x p o z i c b y l a u m í s t ě n a i v p ř e r o v s k ý c h š k o l á c h, n a p ř e r o v s k é m z á m k u, a l e i M ě s t s k é m d o m ě. H l a v n í e x p o z i c e b y l y u m í s t ě n y v a r e á l u n o v ě v y b u d o v a n é h o v ý s t a v i š t ě n e d a l e k o M i c h a l o v a. N a v ý s t a v ě s e p r e z e n t o v a l y p r ŧ m y s l o v é p o d n i k y, b y l y z d e e x p o z i c e z a m ě ř e n é n a k u l t u r u a p o z n á v a c í o b l a s t, a l e i n a d o m á c í a z a h r a n i č n í o d b o j. C e n t r e m v ý s t a v i š t ě s e s t a l a h l a v n í a t r a k c e, k t e r o u b y l a 4 1 m e t r ŧ v y s o k á p a d á k o v á v ě ţ. V e d l e s v é h o h l a v n í h o v y u ţ i t í, s l o u ţ i l a t o t i ţ k s e s k o k ŧ m s p a d á k e m, b yl a n á v š t ě v n í k y v ý s t a v y v y u ţ í v á n a j a k o r o z h l e d n a. ( 76) M e z i v á l e č n á l é t a n e b y l a j e n v e z n a m e n í b u d o v á n í n o v é r e p u b l i k y. S t á l e v í c e s e z v y š o v a l a h r o z b a v p o d o b ě v y s o k é n e z a m ě s t n a n o s t i a r o z p í n a j í c í h o s e f a š i s m u. J e z n á m o, ţ e p r v n í o b ě t í b o j e p r o t i f a š i s m u v Č S R s e s t a l b ý v a l ý s t u d e n t p ř e r o v s k é h o g y m n á z i a E m a n u e l Z a h r a d n í č e k. S t a l o s e t a k v r o c e V b ř e z n u r o k u c h t ě l n a j e d n é z a k c í v a r o v a t č e s k o u m l á d e ţ p ř e d n a s t u p u j í c í f a š i s t i c k o u d e m a g o g i í. F a š i s t i c k ým i p o ř a d a t e l i b y l v š a k 19

20 z a s v é č i n y t a k s u r o v ě z b i t, ţ e s v ý m z r a n ě n í m p o n ě k o l i k a d n e c h p o d l e h l. ( 9, s t r. 5 0 ) 1. 9 O b d o b í 2. s v ě t o v é v á l k y O k o l n o s t i d r u h é s v ě t o v é v á l k y s e o b y v a t e l P ř e r o v a z a č a l y b e z p r o s t ř e d n ě d o t ý k a t d n e 1 5. b ř e z n a p ř e d d e s á t o u h o d i n o u d o p o l e d n í. V t é t o h o d i n ě p ř i j e l y d o P ř e r o v a p r v n í o d d í l y n ě m e c k é a r m á d y. O t o m, ţ e o k u p a č n í v o j s k a z a h á j i l a o b s a z o v á n í r e p u b l i k y, b y l t e h d e j š í s t a r o s t a F r a n t i š e k L a n č í k i n f o r m o v á n j i ţ a s i h o d i n u p o p ŧ l n o c i. J e d i n é, c o v š a k m o h l d o r a n n í c h h o d i n s t i h n o u t, b yl o t o, ţ e s v o l a l n a r a d n i c i z a s e d á n í m ě s t s k é r a d y, k t e r á p ř i j a l a v y h l á š k u i n f o r m u j í c í o b y v a t e l s t v o o v z n i k l é s i t u a c i. J e š t ě p ř e d t í m p o d n i k l n e z b y t n é k r o k y k z á c h r a n ě o r i g i n á l ŧ r u k o p i s ŧ K o m e n s k é h o. T y b y l y s p o l e č n ě s c c a d u k á t y, n a l e z e n ý m i p ř i b o u r á n í s t a r é p o š t y, z a z d ě n y n a p ř e r o v s k é m z á m k u. T é h o ţ d n e o z n á m i l s t a r o s t o v i p l u k o v n í k v o n W a g n e r, k t e r ý s e m u p ř e d s t a v i l j a k o v o j e n s k ý v e l i t e l m ě s t a, ţ e s v o l á v á d o h o t e l u G r a n d p o r a d u v š e c h č i n i t e l ŧ m ě s t a, č í m ţ mu v p o d s t a t ě o z n á m i l, ţ e p ř e b í r á k o n t r o l u n a d m ě s t e m. S t e j n ě j a k o p o c e l é r e p u b l i c e i v P ř e r o v ě z a č a l y k r á t c e p o z a č á t k u o k u p a c e p r a c o v a t o d b o j o v é s k u p i n y. Č i n n o s t z a j i š ť o v a l i p ř e d e v š í m č l e n o v é S o k o l a, k t e ř í b yl i n a p o j e n i n a o r g a n i z a c i O b r a n a n á r o d a. H l a v n í m s t r ŧ j c e m p ř e r o v s k é h o o d b o j e b y l F r a n t i š e k S k o p a l, j e n ţ b yl z a s v o u č i n n o s t 1 2. b ř e z n a p o p r a v e n. ( 2, s t r ) K v ě t n o v é m u p o v s t á n í v P r a z e r o k u p ř e d c h á z e l o p o v s t á n í v P ř e r o v ě. P r v n í h o k v ě t n a r á n o s e p o P ř e r o v ě r o z š í ř i l a n e p r a v d i v á z p r á v a, p o d l e k t e r é N ě m e c k o k a p i t u l o v a l o. V n a d š e n í z t é t o s k u t e č n o s t i s e o b y v a t e l é P ř e r o v a p o s t u p n ě s c h á z e l i n a n á m ě s t í, v e m ě s t ě p r o b í h a l o o d z b r o j o v á n í n ě m e c k ý c h v o j á k ŧ. D o P ř e r o v a a l e b y l y p ř i v o l á n y n ě m e c k é p o s i l y z o k o l n í c h m ě s t, k t e r é v o d p o l e d n í c h h o d i n á c h m ě s t o o p ě t p ř e v z a l y d o s v ý c h r u k o u. P o k r v a v é m p o t l a č e n í p o v s t á n í z a č a l o g e s t a p o z a t ý k a t o r g a n i z á t o r y a k c e. V L a z c í c h u O l o m o u c e b y l o 2 1 z n i c h p o p r a v e n o h n e d d r u h ý d e n p o p o t l a č e n í p o v s t á n í. N ě m e c k á v o j s k a v ě d ě l a, ţ e s e k a ţ d ým d n e m b l í ţ í o k a m ţ i k 20

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Více

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Základy divadelního svícení a světelného designu pro

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Vyuţití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu

Více

LED technologie a jejich využití v osvětlování

LED technologie a jejich využití v osvětlování JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e liér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie LED technologie a jejich využití v osvětlování Bakalářská

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Ý ý Č ž ý ž ů ď ý ů ů Ýú ž ž ý ž ý ů ý Š ž Ř ý Š ý ý ý ů ý ů ý ž ý ž Ř Š Š ý ž ý ý Š ý ú ý ů ý ž ý Š ý ý ý ý ů ž ý ú ý ůž ň ůž Š ů Č ž ý ž ý ů ů ý ž ž ý ů ý Ů ý ů ý Ů ý ů ů ý ů ů ú ž Ž Š Č ú ýž ý ž ý ý

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

ž ž Č ó Ú ý é ý Ú č č ý ě Ú ť š č ý č Č Č š é ý š é ž é é ď Ě š ú Š č úč ů úč ů ž úč ů ó č ě ž š š š š č č Č é šť é é é é é é š Ú č č ý ň ě č ý ě ě ůč ě č č č Ů ž č ý ě ů ě ě ý ú Ť ě ý ě ů ě ě ý ů Ť š

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

Ť á á á á Á Č Č ý ť ť á ň ý š ů Á Í ť á Í Ťť ý á á É ú á á á á á á á á ž á á á á Ž á á á á á Í á á ý á ů ú ú á ž š Ž ů á á ý á á ý Ž á Í ý á á Ž ů ť á á ý ů á á á Ž ý Í ý á ú Ž Š ýš á ž ý ž á á Čú Ž á

Více

ř ř ůč ůč ů ř ý é č éč č Í ř š ř Ž ž ž éú š ř ň ž č ý š ý ý ž ů ř č ž ů ýů ř č ý é ý ú ř š ý ý ř ř č ů é ř ř ř é é ř ý ž ř Ž ř š Í é ž ř š č ý č é ů é č é ř ž ř č ž č ý ž ř ř ý ý ý č č ž č é ř ž ř ř ú

Více

Á Ú ŠŤ Ů ú Č š Č ř ě Ž šť ě ě ý ř š ě Č Č Ú ě ě š ě ě ů š Ž š ě š š ě ř ě ž ž š š ě š š ě ý ř š š ě ů ř š š ě ě ě ě š š ě ě š ú ě Ú ýř š š ě ě Ú š š ž ř ů ý ě ž Ě É Ú Í Í Í Š Ě Í Ú Í š ř ř Č š ě ý Í ě

Více

Š Á š š ý š ň ý š š ý ž Ů š š šš ý š Č š ž š š š ž š š ý ó ý ž ó ý ý žó ť š š ý š š Š ýň š šš ý š š š š žň ý ý ž ý ž ý š š š š ž š šš š š ž Š ý ň š ý ž ž š Č š ž ý š š ú š ýž š ž ý ý ý ž Ů ý ž ý š ý š

Více

Ř É Ř É Ě čá Á Í Ů š Í č Á Ř š é Ř š Á ĚŘ É Ř É č š Ě Ř É Ř Áš č Ř Á š Á É č Á Ř Á š šš Á š Ř š Ž č Ř Á š Ž ž É č š Ě ŽÁ Ž ž č é Ř Á š Á Ž ž Ž Á Ř Á š ě š Á Ř Ý Ů šš Á š Ř Á š š č Ř Á š Á š Ř Á š Ž š Ř

Více

ď ď ř ď ž ď ť č ž Č ř ď ď č ď ž ž ž ý ř ť ď ť ž ů Ú ý ř ý óř č ý ž ž žž č ř ď ý ý ý ý ý ř ž ř č ý ž ž ž ŘÍ Í č ý ř č ď ú č ý ž ú č č č ř č ř ý č ž ž ů č Í ž č Í ž ř ú ú ř ž ř ž ú ž č ť ť Ž ř ú ý ž ú ý

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

ř ě č ř ě Ý účé ěř Ý é É Ě Ýý ď ý úč č č ú ě é É ť ú Ě óý É ý ó É ý ý ň Ýý ú ť ý úý ó ý ý é ýď é ý ň É ý úú ý ý ó É É ý ý ň É ó Á É Ť ý ě Í É É Ý ě ý č é č Ý ř ó ó ó ó Ý é ó ž é ú Á ď é ď ú ý éž éé Ž É

Více

Á Í Č Í Ž ž Í Č Č Í Í Í Ž ú Ť Č Á Á Ž ó Č ú Ž Á Í Í Ž š ů ď š Ž ů ú ž ý ň ý š Ó ů ů ý Ž š Č ů š ž ň Ž Í ú š Ž ý ů š ň ů ť ú Ž ň šť Ž ů ý ň ý ý Š š ů ó Ž ý š ť ů ý ž Í Á Í Ž Č Á Š š ý ů ž ž šť Í Ťž ý ůž

Více

š š ý Ú ň Í óš Í ď ýú É Ú Í Í š ý ú ý Ý ž ý š š š ž ž ý ý ú ý ž óď ý ú ý š š ý ý ý ú ý ú Ý Í š ý ý ý ý š š š ž ž ý Í ý ď ý ž ý ď ú ý š š ý ď ý ý ú ý ť Ň ý š ú ý ý š š Ů ú ó ď š Č ň ý ž ž ť Ů ý ť ý ď ý

Více

1. Základy posilování

1. Základy posilování 1. Základy posilování P o s i l o v a c í c v i č e n í s e v d n e š n í d o b ě o b j e v u j í p r a k t i c k y v e v š e c h s p o r t o v n í c h o d v ě t v í c h v e f o r m ě k o n d i č n í p

Více

š Á š š ů š ý š Č Š Č ň ý ž ů ý ž ů Č ý ž ú Ň Š Í š ý ú ý š š š ý š š š š ý š š š Ů š š š š ý ů ů š ý ň š š š ž ů ň š ž ž ň ý ž š ý ý š ý š ý ú ů ž ý š ž š ú ú š ý ň ň š ý š š š Ú ú š ý ů š š š š š š š

Více

ť Ě š ň ý ú Á ů ď š ý ý š ýď ý ď É ď Á ú ď Ž ň ň ů ú ú ý ť ý ů šš É ť ý ý ý ů ň ů ť Ň ť ť š ú Ž š ý Ů Á Áú ú Ť Ť ý ý ý ý š š ú ň ú ý š ť ú ň ú š š Éú Ě Í ť Ů Č ů ů ů Ý ú ů ý ů ý ů ď ů ý ď ď ý ů ú ý ý ú

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

é Ú ř ť é ř Š Š Ú Š Ú Ú é Ú é ů ý é ů é ť ů ř ř ů ť ť ú ů ů é ý ř š ů ť é ý é Ú š ý ř ř ú é Č ř ř ý ý é ó ř ý ř ý ř ř é ý ř š š é ý ř ý ý ř ý é ř Š ř ý é ř š ř ý é Š ý Č Š š ř ř Í é é ť ř Š š Í Ř é ř š

Více

ň Ď Ť ř Č ý ůž š ž ý ř ř ž ý ř ž ň ž ž ů ú ž Ž ž ů ééé Ň š ž Š ý ť š Ů ó ó Š Á Á Ž Ě Á Š Ž Ě ÉÉÉ ý ý š ř ů ů é Ž ů úž ň Č ť ž š ř š ž Š ů ů ťý Č Č ú ý ÓÓÓ úž ň š ř ý ž ý š ý š ř ž ú Ť ž ž Š ý Ž Ž ř é Ž

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

É Í ý ž č ě ě š ř ů úř řš řš řš č ů ř ř ě č ě č ž ž ě č č ř ř ě č ě č ě č řš řš řš ě ě ě č ý Ú ý Ú ě č řš ř ř Ž Ž ř ř ř ř ř ř ě ř ť ň ůí ť ť ý é é ý č ů ý ů ř ů ý ý úř é ž č ž úč č ý ů č ý ý ř š éč š ý

Více

ů ř é ě ě ř ř ý š ř š ř é ů ř ě é ě ř úř é ř ě š ů š é ř ů ř ě ěš ě é ř ěř é Ů ť ř Ý ěř Í ý ř é ů ř Ú ě ř ě ýú ř é ř ý ř ř ý ř ě ř š Ú ě ř é é é ú ů ů ú ýř ů ř é ú ě ú ě ů ů é é é ř Ú ř ý Č ř ě ě ů é ě

Více

Á č š š ů ú š ý š ř ž č č č ř é ý ž é ý ž ý š Č š š č č č ý č č é č ď š ň é ý ř é ř ý ř š éř Č č ř é ý Ú ž š éř č ž š éř č ř š š š ů ý ř č é ý ů é š š š é ř š ý ý š š ů ý ý š š ů Č š š é č š ž é é é č

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

ď Ž ď ž ú ěž ú ú ú ě Ú š ž ú ž ě ě ž ě ú ů ě š ž ě š ž ě ů š ě ě ě ě ě ě š ž ě Í š Í Í š š ť Č ó ě ů š š ě ů ň ž ň ě š ž ň ě É Š ž ě ě ž ž ž š ž ů ů ě Ď ě š ú ó ž ň Ň ň Ě ň ň š ů š ú ě ě ž ě ž ů ě ě ě

Více

ř š ř š é úř Ú Č ě Ž ú ř ě ě š ě ě ě Í ř š é ř ú ě ř Á é ř é ý ř ě éž ě é ý Í é é ř Č ř ě é ý ř ě éž é ý Č ř ě ř ě éž ě é é š ř ú Ž é ě éř ě é ř é ýď ř ú ú ě ž ž ýš é š ý ě ů ř ú ž é ě é ř ů ř ú Ž é ě

Více

Ž Ú ď Č Ú ď Ž Š Ž ť Š Ž Ž ť Č Č Ž Ž ť Č ť Š Ý ŘÁ Ů ť Č Š Ž ť ď Č Ú ť ť ť ť Č Č Ů ť Ů Á ť Š Á ď Š ť Č Ó ť Ú Ž ť Ž Ú Č Ú ť É ť ť ť Ž Ž Ž ť Ž ÝČ Č ť Š ť ť ť Ž ť ť ď ť Ž ť ť Á Ž Ž Ž Ů Ž Ž Ú Ě Ý Č Ž Š Š Ř Ě

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

ě č č Č Č Í ěř ý é ý ě é á á ř á Č á á ě é Č á á šť ř ž Č á á Š ě á á ě č Č Č ž é á ě é á ýš č á á ů é ýš č é á ě é á á ě é á é á š č é ř ú ě á ů á á á é ě č ě á ě ě š á á ř é á é č ý áá é ě š ř ů á ř

Více

ť é Í Ů ý účď ú ó ýč ší šě Ž š ý ý Ž ď é éě ý é č ý ý ý ď ň é ď ů č ě ý ý ý č ý ď ý č ď é ýí č Ž é ů ď ý č č ž úč ž é ý úé é éúč ž ň Á ů ů ó ó ý č č ž úč ď ž č Í ěď ň é é é éúč éé Ú ý Í ň é é Í ý ýí č

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

řý ý ý ý ý ý Ř Ň ř Č ř ú ý ř ř ž ó ř ř ň ý ý ž ž ú ř ž ý ř ů ý š ň ž ř ý š ý ž ž ř ú ú ř ř Č ú ú ž ř ř ž ř Ť ú ň ý ř š ř ř ž ú ř ó šš ž ý úž ý ú ř ó ý ý ú ý ř ž ý ž ř ů ý ů ř š ř š ý ý ř ž š ó š ň ř ř

Více

ů č ý ř á ř ě á ý č š áš é á Žá é š ě ě č ý ě ě é č č č č ř á ý á áš ě ů ě ý ř č ř é č ě ř Ú Ř Á Í Ů č Ý Á č Í Á Ř Ě Ě Ý Í ť Í Á É Ě Í Ě ŠÍ Ř Ů Á Á Ů Ř Ě Á Ý Č É ý ůž ě ě é á ů á ě ý á á ů á č ú ě ý ů

Více

ů ů ů ú Č é č ý ž ě ž č ř ž š ó ř é ž é ě ž ž ž ř éč é ě ý ř ů éě ě Ž é ň é č ě Ž ěž č ě ě Ť ř ů ž ř ó é ý ů Ž ý ň ú Ž é ý Á ý ě ě ž š ř ý ý ě ěž č Č Č ůž ž ý ó ě ě ě ú ů Ž Ž ů ř š Č ř ě ě é é ř š ě Č

Více

ů é ř ř ž é ř š ř ř é ž ý ů ř ý ů ř Ž řů Ž ř é ř ř é ř é š ř ř é ů ř ú ř ý ř Č ř ř ú ú ů ý ú ý ú ý ý ý ú é ř é ý ý Ž ý ř é Ú ř ž é ý ř Č é ř ý ý ý é é ý ý ř ž ý é ý ú é ú Č é ř ů Í ý é é ý ř Ž ý ý ý ý

Více

Ú ů ěš Š ň š Ú ě ě ě ů ž ý ě Ú ž ý ž ý ů ď š ě ž ů ů ů ýš ě ý ý ů ě š ě ě Š ě ý ě ď ě š ýš ž ě š ěž ěž ů ěš ý ě š ý ý ý ý ý ý ý š š Ř ž ž ě ě ž ý ú ů ů ě ý š ě ě ě ě š š ň ě Č ý ě ěž ž ý ú ů ž ě ě ě ý

Více

1ŤŤ ::aii:ia:::*ii:i i:il,i :.:::-a]..-]] i.:.;;:i]:;:]ii]il]i,li:]]]i: :::i:i::lii :::iii rlobr u';le.l - The Committee of Good Will - Olga Har.el Forum of the Czech Republic - Association o,ti}:&l:]]]]1a]a:a]]]i::]],ii],:::]]]]]

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Ťěš é š é ů ěš ó Š ň ř Ú ť ý š é ť é é řž Ú ě ě ě ť ů ě ů ě ň ý ě Ú ď é ž ČČ é ě é ř é ž Č ý é ť Ý ů ť ů ŘĚ Áú Ň ě é Š ý é ž ě ď ř é é ř ě ř é ěž ý é Č Č ú ů ě Č é ě ý Č ý ě Č é ý š ě ě ý ěž ě š é š ú

Více

ý ú é ý Č Ř ě é ú ý ů ý ů ě ě ý ž é ů ú ú ě ě ú ý ů ý ů ý ě ý ů é é ý ý ě ý é ě ý ý ů ý š é š ě š š ýš ě é ý š š é š š ě é ýú ěš ý ý ě ý Ú ý š ý ý ú é ě é ě ď ú ě é ěž ý ú ú é Č ěž ý ú ú é ě ú é ú ěž é

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

ó ý ú Ú Ú ě Ú ě ú Č Č Č ž ě ě ž ž ž Č ý ž ě ý žú Ž Ť Ž ý ž ě ý ě ý ě ý Č ý ó ž ý š ý ě ý ó ě Č ě ý ě ý ž ý ě ý š ě ů ů š ě ýš š ý ů ě ů žďý š ů ýš ů ý ě š ě ýš Ý ý ú ý Ý ó ý Ý ů ý ů Ý ů ý š ž ýš ě ů ě

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

Ž Ý ř Ů ř ó ř ř Ý ř ó ř óú ř ů ř ř ř ř ž ř Ž ř ř ň ů ř ř ř ř ř ř ř ó ř ř Á ř Ž ř Ž ř ř ř Ž ů ř Ž ř ň ó É ů ř ů ř ř ř Ř ř ř ů ř ň ř ů ř ř ů Ž Á ó Ž ř ř Ž ř ř ř ť ř ů ž ř ů ř ř ř ů ř ř ř ř ř ř ř ř ř Ť ň

Více

ř č É Ž Á Š ČÍ Ž Č Ý č ř é é Č Ý é ř ř ě é č č Ý é č ř é ý ů č Ý ě é é ě é ř ř é č Č Ý é Č ě č ř č Ý ř ě é ř ě č Ý Í é é č ř ě č Ý é ý ě é ř ě é é ů Á Í Ý č Ý ěž ý é č č ě ý ě Ý ý č č ě ě ř ž ě Ý ý ě Č

Více

á á é řá é á Á Á Í Í Ú Í Č á á á š ž ř ň ď ý ž á ú ý ý ý ýů ú ů ž ý á á á áý ě á é ý á áš ú ěž ú á ď ý ř Č Č á ř ě ž á Č é ř ř ě ň ď é á á ř ř ř á ú ý ř é š á é ý á é ř ý ř ů Í é ř á ž Č Ý ř ž Ž ý ě ý

Více

Í ó ů š ú ý š ň Ž ý ů š ý Í ž ů ý ý ů Č Č š ý ž ž ý ý ý ž š š ž ý š ů ů ů ž ýú š š ů Í š ž š Ž ý ž ž š ý ý ů Ž š ú Í š š Ž ů ů ý ů Ž ů šš ý šš ý ý šš š ý Ž š Ž ýš ó š ý š ž ýý Ž Ž ú š ž ů š ž š ý š ň š

Více

Á É ěř ř é ú ě ú Á ýě ř Ú úš ř ň ú úýě ě ú ť Á ž é ř é ú ýě ú ř ěž ď ř é ř é ú ě ž ý ý ý ú šý ýě ř ú ť ě ů ú ý ú é é ř ý ř ě ěř ý ů Ú ř ě ý Ý ý š ň ýú ý ý š ř ě šú Ú ý ř ř é ú ě Á ý ú ř ě ěř ř ú ýě ú ýě

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Á Í á á á š ú ě š Č á á ř á á é ě é úř é á á ř á é ř ý á á č ú á á š á ř ě á č č ě á ř š č ěř á č š ě š ě Č á č á č ř ě ř é á ř ě ř é á á š ú ě Š ů ě ý é á é é č á ě č ě ů ý ě á é č á ř é á é áš ú č é

Více

ú Í ŤÍ ď š ě ě ř šť Á Š É Š Ě š ě Č Č š ě é éř Í ě éč éř É šť ř é ě ý é Ž ů ů ň Č Č Č Š ř ý Ó ý š ě ý ř é ě ý Í ž š é š ě ě š ě é é ý é ě ý Ž éř Ž Š Ž ř Šť éř Í ř Č Č Č ě ý éř Í Ž ě ě ý éř Í ř šť ěř é

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

ý č ý ž ý ů ý ů č ý ů ř ý č č ž ž ř ž ý č ý ů č ž ř ú ž é ú ú ů é é ů é ž ř é ú é ý čň ý č é é éó ř ý ř š š ř é ú ž ů é é é ř ů é ř ý ř ý ů č ň ř é ž ů é ú ž é ž č č č ý Úč ř č é é ý ý ř č é ž ý ř ř ý

Více

ř ř ř ř ř ř ř úř ů Žň ř ř Í š š ů ť Š Š Š ů š ř Š Š ž ů Š ú ř ř ů žň ř ř Č Í ř ú ů Č ú ů Č ň ú ů Č Ť ú Č ň ř ú ř ží ů ů ú ú ú Č ú Č ú ú Č ú ú ú Č ú ú ú Č ú ť ů ú ú ú ů ú ó ů ř ů ů š ř ř ů š ů š ř ř ň ů

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

Á Ú Č ú ř ř ř ú ř ť Ú ň ž Á ď ž š ž ř ž É ž ř ž ú ř ú ú ž ť ř ň ú ď ť ť Ý š Ý Ě ž ž ť ď Ď ž ř ž ř š ž Ť ž ř Ú Ú ř ú ú ň ž ó ř ž ž š Ň ň ť ž ú š ž ž ž ž ř ř ž ř ř ř ř ž š ř Ý ň Á ó ú ř ť ú Č ř ú ž ť ř

Více

É ÍČ úýě Ú ř Ě č ř ž ř š š š ú ý č č ýň Ú ž š č ž ž č š č č ž š š š č ž ž ž š š š š š ň š ž š ž ž č č č č ž š Ú č ž ž š š ž š ž š č š č č š š ť ť ž ž Ť ž ž č ž č Š č č č č ž č ž č ž č š š č č š ó ž č ú

Více

Ý ý ú ý é Á ý š Ů ú ý Ů ý é š ý ú é é é ú ó ú ý ť ó ý ú ó ď ý ý Ž ú é Č é ó ý ý ú ý ú ú é ň é Ú Ý š š é ý ý š ň š š é ý Ů š ž ť ý ž ž ý ý š ý é é Ť š é é ú ý ž ž ý é ú ž ý ž ý Ů ý ú ý ý ý ý Ů ú ý š ý ú

Více

Č Á ľ ĺ ł Ě ł ř ĺ ĺ Ú ľ ł ľ Čľ Ć ľá ľ Á ĺ ĺ řĺ ĺ řĺ ě ĺ Č ĺ ó Č ľ ź Č é ě ě š ř ů ý é ľ ě ě ě š ĺ ł ě ě š ř ů ĺ é ľ ě ě š ř ů Ť é đ ľ Ť ě ě š ř ů ž ľ ĺ ľ ľ ľ ľ ľ é ě é ĺ ľ ĺý ů Čł đ ń ř ĺ Š š ř Č Ż Č ľ

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

í Á É Á Ř Ň Á í É í š í á á ě š Ú ý ů ě í á ý ř ří í í č á á ř čň á í ý í ů á í ě š á Š í čí á ě í Š Žá á č ý š á ě ě ě í ší á ů á ý š á í ý č í ě á Ú ří ě č í ýš ý ý í čň á á Ú ý ů ě á ř č čň á í ýš í

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

á ý é č č á ž á á ý é á Í á á ř á á ý é ř é á á á č ř á á ý á ř á á ý á č ý á č ý á č á č žá á č ý á é č é ř ýš ý ů ž ž ž ý č á Ž á ý ř ů úč čá č Š á Ýš č Ť ř á ý ů ž ů ř ž ř ž é á Ž žá ů č ř ů ý ý úč

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

č Í Š Ě Í ř š žú š šť š ý Č ř Ý ř ú Č š č ď Č ř š ř Č ř č ů ř ž ýš č š ůž ý Ť ý ů č č ř Ž ů ř ž š šť š š ď č č ú č ž ý č šť ř šť ř šť ů šť š šť ž ř č š ř šť šť ů šť Í š ů ř ý š ů ž ř ž č č ý š ý č č ýš

Více

Ý ý ú ý é ý ě ě š Ů ú ý Ů ý ů ě ě š ů ý ú é é é ě ú é ú ě ý ť ě ó é ý ú é ý ě ý ů š ú é ž ú ě é é ý ý ú ů é Ů ý ě ú ě ú é ň é ú ě ě Ý š ě š ě ů ě Ň š ě é ě é ě ů Ý ů ě ěž ý ý ů ů ť ý ž ěž ú é ú ěž ý ž

Více

Í Í č ř č č é ř é ž ž ř ě é é ú č ž Ž ř č č é ř é ž č č ý č ý é ě é ř é ý é ř é ě é é ř é é ř ú ž č ž ř ž é č é é ý ž é ě ě ř ř č č é ř č é ě ůž ě č ň ó úč ř ě ž Ý úč ž ý ť č Ř Í Í éš ž ě ó ř ě ž č é ž

Více

Ž Ý Á Č ě é Š É Á ž Ž Í ý Á ď Č ď ň ě é š ě š é Ž é Ž ě ě ě Í š Č ý Č ý š ě Í š é é š ě é Í Š ýš š ě Á ý ě é Ž Č š Í Í š é ň ů ý Ú ň ě é Š ě ý ýš Š ý Š ý Š ý šť Í ÉČ Ř É É ě é š š Í Ú é ú é Í ě Ž ý ě Ž

Více

ý úř Ž ž ó á ý ř á ř ý Č ř á ř á ý á ý ú ú á ó ř á á ř ú á ý ů ý Ů á á ř á á ř ř á ř á é ř á á žá á ř á á ř ú á á Ů žá ý ř á ř ř á ý ř ř á ř ý ř ř á ř ž řá ž á ú ř ř á ř ř á ř ú é á ř á á ř ř á ř ý ý ů

Více

á á á ů ě č ě žá ž ž á ó ó č ář ř ž é é Í ř š ž ý ů é ř á ý á é ě é č á Žš ě č á á č Ž á é ě é č á é á á ž č ář á á š é ý á č žá ý á ů ý ý ů š č ář ž ěř á á ů ěč č š žá á á ě ě Ž é ř ý ů č é š Ž é Žá ž

Více

Ý ř ý ě ě š ř ů š Č ý ř Č Í Ř ř ú ý ú ě š Č ý ř é é ů Ž Ú ř ú ě é š ě Č ý ř é ú ě š ů ř ě ý é é ě š ř ř ý ů é Ú é é ě ě ř ř ú Ú Ř Ě Ě ý ř ý ř Š ě Ý ě é ř ř ě ý ě ý é ř Ř Ě Ě ř ě ě ř é ř ů ýš ř ř é ř ú

Více

៧劧ití GDL nih ny ýr b ů ៧劧៧劧L៧劧៧劧 r r ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧r៧劧hi៧劧៧劧D ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧៧劧៧劧 ៧劧 yᘗ呷ᘗ呷í: ៧劧៧劧 Inst៧劧l៧劧៧劧៧劧 nih ny 2៧劧 ៧劧 l ní stř៧劧ᘗ呷ní៧劧h ៧劧n ᘗ呷៧劧 n tli ᆷ哷 n៧劧b s៧劧st៧劧 ៧劧h 3៧劧 P ៧劧ití r s ᆷ哷tl 4៧劧 ៧劧 l

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

ě ě é éč ř ě č Č úč ě ě é éč é Č Č ř č č ř é č ý úč é ý č ů ř ě ř č č Č ř ě č ř ě č ě ě ý ě úč š č Č ů č Č ů ř ě ě Š ú Č č ů Ú é ě éč ě Č č Č ř ř č ě š ý ě é ř š č č é ř š č č ř Ž é š ě č č ř č č é č č

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

ř š Ž Ž Ř ř š ř š Ž ř é Ž é š ř ý š Ž Ž Ž š ř š ř ž ť š ň ř Ž Ž ř ř Ě ř Ž š ř š Ž Ž ř ř ř Ž é ý Ž ř é š ý ř é é ř ř Ž š éýš ť ř ň ř Ž š é ý é Ž š ř š ú ř ú ř ř ř š ř š ř š Ž é é ř ž Ž ř é š Ů ř š ř Ž é

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

Ě Ý ÚŘ ú Í ř Ř Š Ř Ú Ř Á úš ě Ž Ž ě ě é é č ů Ú ě ýúř ú ř úř ř š ý č ú ř ě š ě š ř ů ě é ř é ú š č ě š ú ěú ř ř Ú ř Šč ě ě é é č ů ú ý Ž Ů ě Ž éš ý é é ř ý ý ů ě ř ě č ů Ú ř é ěř é ě č č č é č ěž ě č č

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

č Á š Ř Á š Ě Š ř š Ť Í ř ř ř ř Š č é ů š ř Ř éž ř š é Ú ý č é ž ř š ř č ř š é Č ž ř ř ř é é ž ý ř č ř č ý ý š é ř š ú ř ř č ž ů ů é č č čů ý ý ř ý é ý é ř éč ř ý ř ý ž ř č č é ž ř ř é ř ý ň č é ý é é

Více

Á Í Ů řč ů š ú é ů Ú Ú ý ý ž é é ý ý ů řč ů ž ž ý é č é é ř ř ý ó Ů šř ý é ř é Á ů ů é é řč ý ů é č ž é ý č ů ý ý ů ý ý řč ů ř š řč ů ů ý ý Ž ů ř é é Í ř č é é ý é č Í éí ř é ř ý č č č ř é é ř ůž č ý é

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

É Ř Á Ý Ý Ě Á í í Á í á ář Úč ř í í í í ý ř ň á í í á é ř é é á á ý í á á ň č á á á é á í í á í í á ží á ý á í í í ří č í í é á í ří í é á é ář Žá Ž í é í é á í ří á í ř á í ř á ří Š é á á č í í á ý ř

Více

í é í íč š Č é š ří í ů é č í ř ý í í ří í ř Č š ý ř í í ů é é Č č Č í ě ší í ý ě í í ř í í ř í í ř í ř í ř ý í ří ý š ý í íč í ý ěř í ě í ř ěř ří ý é é í Ž č é í ů ů í í ů í ů Ů í í č í í úč ů ů í í ý

Více

Á Š Ř ý ů ý Ž ů ý ů ý Č ý Ž ý ě ě Š ů ě ý ý ů ý ů ě ě Š ů ý ý ů ýš ý ů ý ň ý ň Ž ě ý É ý ý ž ý ň Ý Ý ů ě ě ý ě ě ý ě Ž ě ů Ý Š ě Š Ž ě ě Š ě ě Š ů ě ě ě ů ý ý ž ý ě ě Š ů ě ě ě Š ů ý ý ý ů ě ě Š ů ě ě

Více

Š Ř Á Á Á Á Ě ď Šř Ů É Č Á Š Ú ů š é ř ý š ý é ý é ýř š š é ř š š šš ů ů ř ří ý ý š ý é Č Á ř Ž ř š ů š Ž é é ř Ž Ž Ů ř š ů ů Ž š š ř ř é ř ů š š ý ď ý é ř ř ý Í Ž ů ř š é š é Ž š ý š š Ž ř ý š Ž ř é ž

Více

ůá ř é é í í é ř úř í š ď í š ň š š š ř ř é ř é ř é š ď í ř ů ň ů š í é ř é é ú é ř ř ď ů ů é ř í ů ř í ů ř é ř ř š í í í ř Á ř ř é ď é ú é ý é ý ř í ř í ú í í é ř ď ř í ú í ý ů ý ů í ř é ý ř ď í í š ó

Více