JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce"

Transkript

1 U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v p e d a g o g i k y a s o c i á l n í c h s t u d i í JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium Obor: pedagogika-správní činnost DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce V e d o u c í p r á c e : P h D r. J i t k a P l i s c h k e, P h. D. O L O M O U C

2 P r o h l á š e n í P r o h l a š u j i, ţ e j s e m d i p l o m o v o u p r á c i v y p r a c o v a l s a m o s t a t n ě a p o u ţ i l j e n u v e d e n ý c h p r a m e n ŧ a l i t e r a t u r y. V P ř e r o v ě d n e

3 P o d ě k o v á n í D ě k u j i P h D r. J i t c e P l i s c h k e, P h. D., z a o d b o r n é v e d e n í d i p l o m o v é p r á c e a p o s k y t o v á n í r a d. D ě k u j i L u b o m í r u V y ň u c h a l o v i z O d d ě l e n í d ě j i n š k o l s t v í M u z e a K o m e n s k é h o v P ř e r o v ě z a v s t ř í c n o s t p ř i b á d á n í a r c h i v á l i í.

4 O b s a h Ú V O D M Ě S T O P Ř E R O V P o l o h a m ě s t a P r e h i s t o r i c k é o b d o b í N e j s t a r š í z m í n k y o P ř e r o v ě P ř e r o v k r á l o v s k ý m m ě s t e m v l e t e c h P ř e r o v p o d d a n s k ý m m ě s t e m v l e t e c h P ř e r o v m ě s t o J a n a B l a h o s l a v a a J a n a A m o s e K o m e n s k é h o O b d o b í r o z v o j e o d p o l o v i n y 1 9. s t o l e t í d o 1. s v ě t o v é v á l k y P ř e r o v z a p r v n í r e p u b l i k y O b d o b í 2. s v ě t o v é v á l k y O d o s v o b o z e n í k s o u č a s n o s t i S T R U Č N Ý C H A R A K T E R V Ý V O J E S T Ř E D N Í H O Š K O L S T V Í V Č E S K Ý C H Z E M Í C H S t ř e d n í š k o l s t v í v o b d o b í o d M a r i e T e r e z i e d o k o n c e 1. s v ě t o v é v á l k y S t ř e d n í š k o l s t v í z a p r v n í r e p u b l i k y S t ř e d n í š k o l s t v í o d o k u p a c e k s o u č a s n o s t i V Ý V O J A H I S T O R I E S T Ř E D N Í H O Š K O L S T V Í V P Ř E R O V Ě S t r u č n ý p ř e h l e d š k o l s t v í v P ř e r o v ě H i s t o r i c k ý v ý v o j g y m n á z i a S t ř e d n í p r ŧ m y s l o v á š k o l a S t ř e d n í z e m ě d ě l s k á š k o l a O b c h o d n í a k a d e m i e U č i t e l s k é v z d ě l á v á n í S o u k r o m ý ú s t a v k e v z d ě l á v á n í u č i t e l e k P e d a g o g i c k á š k o l a N O V O D O B É S T Ř E D N Í Š K O L Y G y m n á z i u m J a n a B l a h o s l a v a S o u k r o m á s t ř e d n í o d b o r n á š k o l a ţ i v n o s t e n s k á S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á S t ř e d n í š k o l a g a s t r o n o m i e a s l u ţ e b Z Á V Ě R P o u ţ i t á l i t e r a t u r a a p r a m e n y P ř í l o h y A N O T A C E

5 ÚVOD N e m i l o v a t k n i h y z n a m e n á n e m i l o v a t m o u d r o s t. N e m i l o v a t m o u d r o s t v š a k z n a m e n á s t á v a t s e h l u p á k e m. ( J a n A m o s K o m e n s k ý ) N a r o d i l j s e m s e, s t u d o v a l j s e m a ţ i j i v P ř e r o v ě, k t e r ý j e ú z c e s v á z á n s o d k a z e m a d í l e m J a n a A m o s e K o m e n s k é h o. P ř e r o v s k é M u z e u m K o m e n s k é h o j e d ŧ k a z e m t o h o, ţ e o d k a z K o m e n s k é h o j e i v d n e š n í p ř e t e c h n i z o v a n é d o b ě s t á l e a k t u á l n í. J a k o p ř e r o v s k ý r o d á k s e c e l ý s v ŧ j ţ i v o t z a j í m á m o h i s t o r i i s v é h o r o d n é h o m ě s t a. C í l e m t é t o d i p l o m o v é p r á c e j e p o p s a t h i s t o r i i s t ř e d n í h o š k o l s t v í v P ř e r o v ě, k t e r é m á s v é k o ř e n y h l u b o c e z a p u š t ě n é a ţ v o b d o b í d r u h é p o l o v i n y 1 8. s t o l e t í. V p r v n í k a p i t o l e s e z a m ě ř í m n a p o p i s p o l o h y m ě s t a a j e h o h i s t o r i i, k t e r á s a h á a ţ d o p r e h i s t o r i c k é h o o b d o b í. B e z p o v š i m n u t í n e z ŧ s t a n o u a n i d a l š í h i s t o r i c k é e t a p y v ý v o j e m ě s t a j a k o i j e h o s o u č a s n o s t. V e d r u h é k a p i t o l e s e b u d u v ě n o v a t v š e o b e c n é c h a r a k t e r i s t i c e s t ř e d n í h o š k o l s t v í o d d o b y M a r i e T e r e z i e do s o u č a s n o s t i. D a l š í k a p i t o l y b u d o u v ě n o v á n y j e d n o t l i v ý m s t ř e d n í m š k o l á m, u k t e r ý c h s e z a m ě ř í m n a z a c h y c e n í v š e c h p o d s t a t n ý c h s k u t e č n o s t í, k t e r é h r á l y v ýz n a m n o u r o l i v j e j i c h h i s t o r i c k é m v ý v o j i. S a m o s t a t n á k a p i t o l a b u d e v ě n o v á n a i n o v o d o b ý m s t ř e d n í m š k o l á m, k t e r é v z n i k l y n a p ř e l o m u 2 0. a 2 1. s t o l e t í. P o d k l a d y k e s v é d i p l o m o v é p r á c i j s e m z í s k a l p ř e d e v š í m b á d á n í m v ý r o č n í c h z p r á v a š k o l n í c h k r o n i k, s t u d i e m k n i h, k t e r é p o p i s u j í h i s t o r i i m ě s t a P ř e r o v a. B ě h e m t o h o t o j s e m s e o s o b n ě s e t k a l s n ě k o l i k a k r o n i k á ř i, p r a c o v n í k y M u z e a K o m e n s k é h o a S t á t n í h o o k r e s n í h o a r c h i v u v P ř e r o v ě. H o v o ř i l a s p o l u p r a c o v a l j s e m s n ě k o l i k a ř e d i t e l i, u č i t e l i a z a m ě s t n a n c i p ř e r o v s k ý c h s t ř e d n í c h š k o l, v y u ţ i l j s e m s p o l u p r á c e s v e d e n í m O d b o r u š k o l s t v í, m l á d e ţ e a t ě l o v ý c h o v y O l o m o u c k é h o k r a j e. 5

6 H l a v n í m p ř í n o s e m d i p l o m o v é p r á c e p r o o b l a s t š k o l s t v í j e s k u t e č n o s t, ţ e z d e budou v u c e l e n é f o r m ě z a c h y c e n y t y n e j v ý z n a m n ě j š í o k a m ţ i k y a f a k t a, k t e r é o v l i v n i l y p ř e r o v s k é s t ř e d n í š k o l s t v í. P r á c e r o v n ě ţ p o u k á ţ e na u r č i t o u p r o v á z a n o s t j e d n o t l i v ý c h š k o l, k t e r á b yl a v ţ d y o b r a z e m s v é d o b y. 6

7 1 MĚSTO PŘEROV 1. 1 P o l o h a m ě s t a M ě s t o P ř e r o v s e s p o l u s P ř e d m o s t í m r o z p r o s t í r á v j i h o z á p a d n í č á s t i B e č e v s k é b r á n y, p ř e d s t a v u j í c í s o u č á s t o r o g r a f i c k é h o c e l k u M o r a v s k é b r á n y, k t e r á j e o h r a n i č e n a s v a h y O d e r s k ý c h v r c h ŧ n a s e v e r o z á p a d ě a P o d b e s k y d s k é p a h o r k a t i n y n a j i h o v ý c h o d ě. M í s t n í p o d l o ţ í t v o ř í p ř e v á ţ n ě j í l, š t ě r k a p í s e k, c o ţ j s o u u s a z e n i n y t ř e t i h o r n í h o m o ř e, k t e r é p ř e d 1 7 m i l i ó n y l e t z a p l a v i l o M o r a v s k o u b r á n u a s e t r v a l o z d e a s i 1 m i l i ó n l e t. ( 8, s t r. 1 ) D í k y s v é z e m ě p i s n é p o l o z e 4 9 s e v e r n í z e m ě p i s n é š í ř k y a 1 7 v ý c h o d n í z e m ě p i s n é d é l k y l z e P ř e r o v p o k l á d a t z a s r d c e M o r a v y. M ě s t o P ř e r o v s e r o z k l á d á p o o b o u b ř e z í c h ř e k y B e č v y. N a d m o ř s k á v ý š k a P ř e r o v a č i n í m e t r ŧ. V s o u č a s n é d o b ě m á P ř e r o v p ř i b l i ţ n ě č t y ř i c e t s e d m t i s í c o b y v a t e l. N a t o m t o p o č t u s e p o d í l í i o b yv a t e l é ţ i j í c í v m í s t n í c h č á s t e c h m ě s t a, k t e r ý c h j e c e l k e m t ř i n á c t : P ř e r o v m ě s t o, P ř e d m o s t í, L o v ě š i c e, K o z l o v i c e, D l u h o n i c e, Ú j e z d e c, Č e k y n ě, H e n č l o v, L ý s k y, P o p o v i c e, V i n a r y, Ţ e r a v i c e a P e n č i c e. O k r e s P ř e r o v j e s p o l e č n ě s ú z e m í m o k r e s ŧ O l o m o u c, P r o s t ě j o v, Š u m p e r k a J e s e n í k s o u č á s t í O l o m o u c k é h o k r a j e. ( 74, 75) Ú r y v e k z V l a s t i v ě d n é h o s b o r n í k u, s v a z e k 1 0, P ř e r o v : P o h á d k o v ě k r á s n o u a v á b n o u j e n a š e m i l á H a n á. J e j í š i r o k é, z l a t ě s e v l n í c í m o ř e k l a s ů, p r o s t o u p e n é z e l e n ý m i o s t r o v y k v e t o u c í c h z a h r a d a k v ě t n a t ý c h l u k, n a n i c h ţ p a s o u s e r o z p t ý l e n á s t á d a, j e s t p l n o č a r o v n é h o a p ů v a b n é h o k o u z l a, j í m ţ p r o c h v í v a j í t k l i v é a roz t o u ţ e n é p í s n ě h a n á c k ý c h d ě v č a t, h l a h o l í c í p o c e l é m k r a j i, k t e r á n a p o d z i m h a l í s e r o u c h e m t e s k l i v ý c h m l h. V e v ý c h o d n í č á s t i H a n é, v m í s t e c h, k d e ř e k a B e č v a o p o u š t í h o r n a t é s t r á n ě, j i m i ţ p r o h l o u b i l a s i c e s t u, l e ţ í p o o b o u j e j í c h b ř e z í c h p ř í v ě t i v é h a n á c k é m ě s t o P ř e r o v, j e ţ v m i n u l ý c h d o b á c h v ě r n ě h á j i l o H a n o u p r o t i ú t o k ů m n e p ř á t e l o d v ý c h o d u a p r o d ě l a l o v š e c k y v á l e č n é b o u ř e, j e ţ z t é t o s t r a n y s e p ř i v a l i l y d o M o r a v y. ( 72) 7

8 1. 2 P r e h i s t o r i c k é o b d o b í O s u o s í d l e n í v y t v á ř e l d o l n í t o k ř e k y B e č v y, o d d ě l u j í c í o d s e b e d v ě k r a j i n n é d o m i n a n t y. K o l e m t ě c h t o d o m i n a n t s e v p r a v ě k u k u m u l o v a l o l i d s k é o s í d l e n í. P r o p r e h i s t o r i c k é o b y v a t e l e b yl a n e j v ý z n a m n ě j š í n a p r a v é m b ř e h u ř e k y s i t u o v a n á n á v r š í z v a n á H r a d i s k o a S k a l k a. N á v r š í H r a d i s k o m ě l o v e l k ý s t r a t e g i c k ý v ý z n a m i z d ŧ v o d u p ř í t o m n o s t i n e z a m r z a j í c í c h p r a m e n ŧ m i n e r á l n í v o d y. O b ě l o k a l i t y s e s t a l y j e d n ě m i z n a š i c h n e j v ý z n a m n ě j š í c h a r c h e o l o g i c k ý ch l o k a l i t. ( 2, s t r. 6 ) V t é t o l o k a l i t ě b y l y t a k é v m i n u l o s t i n a l e z e n y n e j s t a r š í l i d s k é s t o p y. V o k o l í n á v r š í H r a d i s k o b y l y n a l e z e n y k a m e n n é n á s t r o j e z o b d o b í s t ř e d n í h o p a l e o l i t u. J e j i c h t v ŧ r c e m b y l p r a v d ě p o d o b n ě n e a n d r t á l e c ( H o m o s a p i e n s n e a n d e r t h a l e n s i s ). Z a r c h e o l o g i c k é h o h l e d i s k a j e v š a k v ý z n a m n ě j š í n á v r š í S k a l k a, k t e r é s v ě t o v ě p r o s l u l o o b j e v e m n e j v ýz n a m n ě j š í h o s t ř e d o e v r o p s k é h o t á b o ř i š t ě l o v c ŧ m a m u t ŧ z o b d o b í m l a d é h o p a l e o l i t u. ( 8, s t r. 2 ) N e j s t a r š í p í s e m n é z m í n k y o a r c h e o l o g i c k ý c h n á l e z e c h v o b l a s t i n á v r š í H r a d i s k o a S k a l k a, v m í s t ě d n e š n í h o P ř e d m o s t í, j s o u z n á m y jiţ z d r u h é p o l o v i n y 1 6. s t o l e t í. T y t o n á l e z y z a p s a l J a n B l a h o s l a v t a k t o : J e š t ě v e l i k é k o s t i o b r ů v v e v r š k u p o d s k a l k o u P ř e d m o s t s t k o u v y k o p á v a j í, z u b y t a k v e l i k é j a k o p ě s t, j a k o h l a v a č l o v ě č í e c t, ţ e b r a j a k o b ř e v e n c e i r o h y v e l i k é t é ţ n a l e z á v a l. ( 4, s t r. 15) O s í d l e n í n a l e v é m b ř e h u ř e k y B e č v y s e s o u s t ř e ď o v a l o v m í s t ě, k d e s e d n e s n a c h á z í h i s t o r i c k é j á d r o P ř e r o v a, d n e š n í H o r n í n á m ě s t í. ( 4, s t r. 15) 1. 3 N e j s t a r š í z m í n k y o P ř e r o v ě O s h r n u t í v y s v ě t l e n í n á z v u P ř e r o v s e p o k u s i l F r a n t i š e k S t r u š k a, k t e r ý b y l p r v n í h i s t o r i k m ě s t a. E x i s t u j í t ř i z á k l a d n í t e o r i e, k t e r é v y s v ě t l u j í p ŧ v o d n á z v u P ř e r o v. 8

9 P ŧ v o d p r v n í h o z n i c h l z e n a j í t v K r o n i c e č e s k é z r , k d e j e n á z e v P ř e r o v ú z c e s p o j o v á n s p o j m e m p r v n í h r o b. T e n t o v ý k l a d, k t e r ý s e p ŧ v o d n ě v z t a h o v a l k d n e š n í m u P ř e r o v u n a d L a b e m v Č e c h á c h, p ř e v z a l J a n B l a h o s l a v. V e d l y h o k t o m u z ř e j m ě n á l e z y p o z ŧ s t a t k ŧ p r a v ě k ý c h z v í ř a t v l o k a l i t ě d n e š n í h o P ř e d m o s t í. ( 8, s t r. 9 ) D r u h á t e o r i e v y p r á v í o u r o z e n é m S l o v a n o v i, k t e r ý s e r o z h o d l, ţ e p ř e r u b e p r a l e s m e z i ř e k a m i O s l a v o u a O d r o u. K d yţ s e d o s t a l k ř e c e B e č v ě, t a k z d e z a l o ţ i l m ě s t o, k t e r é p o j m e n o v a l P ř e r u b. O d t o h o t o b yl d á l e o d v o z e n n á z e v P ř e r o v. ( 8, s t r. 9 ) H l a v n í p o s t a v o u t ř e t í v e r z e o v z n i k u P ř e r o v a j e s v. V o j t ě c h. P o v ě s t ř í k á, ţ e s e p o s v é m v y h n á n í z P r a h y u s í d l i l v P ř e r o v ě, k d e v y u č o v a l a k á z a l m r a v y. Z d e v š a k d l o u h o n e p o b yl, P ř e r o v a n y b y l t o t i ţ r o v n ě ţ v y h o š t ě n. Z t é t o p o v ě s t i j e p a t r n é, ţ e m e z i o b y v a t e l i v l á d l y n e u s t á l é s v á r y a p ř e, o d t u d j m é n o P ř e r o v. ( 8, s t r. 10) J s o u z n á m y d v ě l i s t i n y, v e k t e r ý c h s e o b j e v u j e j m é n o m ě s t a P ř e r o v a. V o b o u p ř í p a d e c h s e v š a k j e d n á o s t ř e d o v ě k á f a l z a. P r v n í l i s t i n a s e v z t a h u j e k r o k u a d r u h á k r o k u T e p r v e o t ř e t í l i s t i n ě, p o c h á z e j í c í z 1 2. s t o l e t í, l z e ř í c i, ţ e j e p r a v á. J d e o t z v. t r a n s l a č n í l i s t i n u, j e j í m ţ o b s a h e m j s o u s k u t e č n o s t i t ýk a j í c í s e o l o m o u c k é h o b i s k u p s t v í. ( 8, s t r. 11) V t é t o l i s t i n ě, k t e r á s e d a t u j e k l e t ŧ m , z m i ň u j e o l o m o u c k ý b i s k u p J i n d ř i c h Z d í k š e s t h l a v n í c h m o r a v s k ý c h k o s t e l ŧ. J d e o k o s t e l o l o m o u c k ý, p ř e r o v s k ý, b ř e c l a v s k ý, s p y t i h n ě v s k ý, b r n ě n s k ý a z n o j e m s k ý. T y t o k o s t e l y b y l y n a z ý v á n y j a k o k o s t e l y k r s t s k é, p r o t o ţ e j e n t yt o k o s t e l y b y l y p l n o p r á v n é a m o h l y v n i c h b ý t u d í l e n y v š e c h n y s v á t o s t i. ( 8, s t r. 12) 9

10 1. 4 P ř e r o v k r á l o v s k ý m m ě s t e m v l e t e c h M ě s t s k á p r á v a b y l a P ř e r o v u u d ě l e n a č e s k ý m k r á l e m P ř e m y s l e m O t a k a r e m I I v r o c e P ř e r o v b yl d o t é d o b y z m i ň o v á n p o u z e j a k o t r h o v á v e s. O p ř i d ě l e n í m ě s t s k ý c h p r á v s e z a s l o u ţ i l t e h d e j š í k o l o n i z á t o r S m i l z O b ř a n, k t e r ý m ě l z a úkol c h r á n i t m o r a v s k o u h r a n i c i p r o t i U h r á m. N a z á k l a d ě j e h o ţ á d o s t i v y d a l P ř e m y s l O t a k a r I I. d n e 2 8. l e d n a v O l o m o u c i l i s t i n u, v e k t e r é z m í n i l s t a t e č n o s t o b y v a t e l P ř e r o v a a u d ě l i l j i m m ě s t s k é p r á v o. ( 4, s t r ) P ŧ v o d n í l i s t i n a s e b o h u ţ e l n e d o c h o v a l a, e x i s t u j e n ě k o l i k j e j í c h l a t i n s k ý c h o p i s ŧ. Ú r y v e k z k n i h y P ř e r o v - P o v í d á n í o m ě s t ě, k d e j e o t i š t ě n a č á s t p ř e l o ţ e n é l i s t i n y: B u d i ţ t e d y z n á m o j a k s o u č a s n ý m t a k b u d o u c í m, ţ e p r o v ě r n o s t a l á s k u m i l ý c h n a š i c h m ě š ť a n ů p ř e r o v s k ý c h a p r o v š e o b e c n é p o h u b e n í n a š í z e m ě m o r a v s k é, m i l o s t i v ě v y š e t ř i v š e j e j i c h t ě ţ k o s t i a t r á p e n í, c h c e m e p r o j e j i c h u ţ i t e k a p r o s p ě c h n a š i m i l o s t r o z m n o ţ i t i z v l á š t ě n a p r o s b u a p r o z á s l u h y v ě r n é h o n a š e h o p u r k r a b í S m i l a z B r u m o v a ; r o z h o d l i j s m e p r o k á z a t i j i m t u m i l o s t, a b y s e t r v a l i a z ů s t a l i n a t é m ţ e p r á v ě a v t é ţ e s v o b o d ě, j í ţ s e z m i l o s t i n a š e h o p o v o l e n í d o s u d t ě š i l i n a š i m ě š ť a n é o l o m o u č t í, p ř í s n ě n a ř i z u j í c e, a b y s e n i k d o n e o d v á ţ i l r u š i t i t é t o j e j i c h s v o b o d y. ( 8, s t r. 1 6 ) V s o u v i s l o s t i s u d ě l e n í m m ě s t s k é h o p r á v a d o š l o v P ř e r o v ě k n o v é m u v ym ě ř e n í s t a v e b n í c h p a r c e l. V e m ě s t ě v z n i k l o č t v e r c o v é n á m ě s t í. P ř e r o v d á l e z í s k a l i p r á v o s a m o s p r á v y, c o ţ z n a m e n a l o z a l o ţ e n í m ě s t s k é r a d y v č e l e s p u r k m i s t r e m. N e m é n ě d ŧ l e ţ i t é b yl o v š a k i p r á v o t r ţ n í, p r á v o v a ř e n í p i v a a p r á v o m í l o v é, k t e r é z n a m e n a l o, ţ e s e v e v z d á l e n o s t i j e d n é m í l e o d P ř e r o v a n e m o h l i u s a d i t ţ á d n í ř e m e s l n í c í k r o m ě k o v á ř e. P ř e r o v z í s k a l i p r á v o o p e v n ě n í, k t e r é v š a k m ě s t o c h r á n i l o j e n p ř e d b a n d a m i l o u p e ţ n í k ŧ. O p e v n ě n í b y l o j e n v e l m i p r i m i t i v n í a n e m o h l o t a k č e l i t p ř í p a d n é m u d e l š í m u o b l é h á n í. ( 4, s t r ) Z h l e d i s k a s p o l e č e n s k é h o a k u l t u r n í h o v ý v o j e b y l o p r o P ř e r o v v ýz n a m n é o b d o b í h u s i t s k ý c h v á l e k. P ř e r o v b y l j a k o k r á l o v s k é m ě s t o 10

11 o b s a z e n u h e r s k o u p o s á d k o u k r á l e Z i k m u n d a. M ě s t o b y l o n u c e n o p ř i s p í v a t n a z á s o b o v á n í s o u s e d n í O l o m o u c e a r o v n ě ţ n a p o b y t u h e r s k é p o s á d k y v e m ě s t ě. H u s i t s k á v o j s k a v š a k m ě s t o o p a k o v a n ě d o b y l a v l e t e c h a ( 2, s t r. 2 2 ) O s u d P ř e r o v a b y l b ě h e m 1 5. s t o l e t í o v l i v ň o v á n t í m, ţ e s e o p a k o v a n ě s t á v a l p ř e d m ě t e m z á s t a v y, k č e m u ţ d o c h á z e l o v d ŧ s l e d k u c e l k o v é s i t u a c e n a M o r a v ě a f i n a n č n í c h p o t ř e b p a n o v n í k ŧ. V d ŧ s l e d k u t o h o t o s e č a s t o m ě n i l i v l a s t n í c i p a n s t v í. V r o c e z í s k a l z á s t a v n í l i s t i n y n a P ř e r o v V i l é m z P e r n š t e j n a. T o m u t a k é v r o c e k r á l V l a d i s l a v J a g e l l o n s k ý p o t v r d i l v š e c h n y l i s t i n y, k t e r é h o o p r a v ň o v a l y k d r ţ b ě P ř e r o v a. ( 2, s t r. 3 4 ) 1. 5 P ř e r o v p o d d a n s k ý m m ě s t e m v l e t e c h V r o c e p o t v r d i l k r á l V l a d i s l a v J a g e l l o n s k ý d ě d i c k é d r ţ e n í P ř e r o v a V i l é m e m z P e r n š t ě j n a. T í m t o k r o k e m p ř e s t a l b ýt P ř e r o v m ě s t e m k r á l o v s k ý m a s t a l s e m ě s t e m p o d d a n s k ý m. J e š t ě p ř e d t í m, v r o c e , o b d r ţ e l V i l é m z P e r n š t e j n a o d k r á l e p o v o l e n í v y b u d o v a t v P ř e r o v ě z á m e k. V i l é m z P e r n š t e j n a s e t a k s t a l z a k l a d a t e l e m p ř e r o v s k é h o H o r n í h o m ě s t a, k d e n e c h a l z á m e k v y s t a v ě t. J e š t ě p ř e d t í m, v r o c e , v d o b ě, k d y v l a s t n i l z á s t a v n í l i s t y n a P ř e r o v, m o t i v o v a l m í s t n í o b y v a t e l e k t o m u, a b y s e u s a d i l i n a m í s t ě z v a n é m K o p e c. M o t i v a c í k v ý s t a v b ě d o m ŧ n a H o r n í m m ě s t ě b y l o h l a v n ě t o, ţ e k a ţ d ý, k d o s e z d e u s a d í, b u d e o s v o b o z e n o d p l a c e n í d a n í a t o n a d o b u d e s e t i l e t. P ř e r o v s k é H o r n í m ě s t o n a b y l o n a s v é m v ýz n a m u t a k é t í m, ţ e s e z d e z a č a l i u s a z o v a t č l e n o v é j e d n o t y b r a t r s k é. P ř e r o v s e s t a l j e d n í m z n e j s t a r š í c h a n e j v ýz n a m n ě j š í c h s í d e l j e d n o t y b r a t r s k é. ( 2, s t r. 3 6 ) V r o c e r o z d ě l i l v e s v é z á v ě t i V i l é m z P e r n š t e j n a c e l é p a n s t v í n a d v a d í l y. M l a d š í s y n V o j t ě c h, k t e r ý m ě l p r á v o s i v y b r a t, s i z v o l i l č e s k ý d í l p a n s t v í. M o r a v s k ý d í l, v č e t n ě p ř e r o v s k é h o p a n s t v í p ř i p a d l s t a r š í m u s y n o v i J a n o v i. ( 4, s t r ) 11

12 J a n z P e r n š t e j n a p o s m r t i s v é h o b r a t r a V o j t ě c h a, k t e r ý z e m ř e l r o k u , z d ě d i l i j e h o d í l, č í m ţ s e s t a l d r ţ i t e l e m š e s t n á c t i p a n s t v í v Č e c h á c h a d v a c e t i č t y ř n a M o r a v ě. ( 4, s t r ) I p ř e s s n a h y J a n a z P e r n š t e j n a, k t e r ý p o k r a č o v a l v e z v e l e b o v á n í m ě s t a, b y l P ř e r o v s t á l e v e s t í n u n e j e n b l í z k é O l o m o u c e, a l e i n e d a l e k é K r o m ě ř í ţ e. M ě s t o s e v t é d o b ě s k l á d a l o z H o r n í h o m ě s t a, D o l n í h o m ě s t a a Š í ř a v y. K t o m u j e š t ě p a t ř i l y p ř e d m ě s t s k é u l i c e T r á v n í k, K o z l o v s k á a D l á ţ k a, k t e r á v š a k b y l a n a p r a v é m b ř e h u ř e k y B e č v y. P o č e t d o m ŧ v t é d o b ě d o s a h o v a l p o č t u ( 2, s t r. 3 6 ) P o t o m c i r o d u P e r n š t e j n ŧ b yl i m a j i t e l i p ř e r o v s k é h o p a n s t v í a ţ d o r o k u , k d y b y l a u z a v ř e n a s m l o u v a, n a z á k l a d ě k t e r é d o š l o k p ř e v z e t í p a n s t v í m ě s t e m P ř e r o v e m. Sna h u p ř e r o v s k ý c h o t o, a b y s e P ř e r o v s t a l o p ě t k r á l o v s k ý m m ě s t e m, v š a k t e h d e j š í p o m ě r y n e u m o ţ n i l y. N a z á k l a d ě d ř í v e u d ě l e n ý c h p r i v i l e g i í s i v š a k m o h l i z v o l i t s v o u n o v o u v r c h n o s t, k t e r o u s e s t a l r o d p á n ŧ z e Ţ e r o t í n a. P r v n í m p ř e r o v s k ý m p á n e m b yl F r i d r i c h s t a r š í. T e n p o d v o u l e t e c h d n e 3 1. k v ě t n a u m í r á a p a n s t v í z í s k á v á v d ě d i c t v í j e h o s yn o v e c K a r e l. ( 2, s t r. 3 6 ) K a r e l z e Ţ e r o t í n a b y l p r á v e m p o v a ţ o v á n z a j e d n u z n e j v z d ě l a n ě j š í c h o s o b n o s t í s v é d o b y. B y l v ýz n a m n ý m š l e c h t i c e m, p o l i t i k e m, s p i s o v a t e l e m, č l e n e m j e d n o t y b r a t r s k é a c t i t e l e m č e s k é h o j a z y k a. J e h o p ř í t o m n o s t s e d o h i s t o r i e P ř e r o v a z a p s a l a n e s m a z a t e l n ý m p í s m e m. P r o v e d l d o s t a v b u z á m k u, k t e r á s p o č í v a l a p ř e d e v š í m v e v y b u d o v á n í d r u h é h o p a t r a. M i m o t o b y l a z v ý š e n a o k r o u h l á v ě ţ a p r o v e d e n a v ý s t a v b a z á m e c k é k o n í r n y. O s v é p ř e r o v s k é p a n s t v í p e č o v a l, j a k n e j l é p e m o h l. V e d l e t o h o, ţ e s e ř á d n ě s t a r a l o c h o d s p r á v y m ě s t a, v ě n o v a l n e m a l o u p o z o r n o s t t a k é s v ý m p o d d a n ý m. P r o t o j e t a k é č a s t o v y s í l a l d o j i n ý c h m ě s t, a l e i do c i z i n y, a b y z í s k á v a l i n o v é z k u š e n o s t i v e s v é m ř e m e s l e. ( 4, s t r ) K a r e l z e Ţ e r o t í n a s e d o P ř e r o v a n a p o s l e d y v r á t i l n a p o d z i m r o k u a n a p ř e r o v s k é m z á m k u ţ i l a ţ d o s v é s m r t i v r o c e

13 S j e h o ú m r t í m s k o n č i l a j e d n a d ŧ l e ţ i t á a a s i t a k y s l a v n ě j š í e t a p a v h i s t o r i i m ě s t a, n e ţ t a, k t e r á n á s l e d o v a l a. ( 2, s t r. 3 0 ) P o s m r t i K a r l a z e Ţ e r o t í n a j e h o d ě d i c i p ř e r o v s k é p a n s t v í v r o c e p ř e n e c h a l i B a l t a z a r o v i z e Ţ e r o t í n a, č í m ţ b yl o z a p o č a t o o b d o b í ú t i s k u o b y v a t e l m ě s t a. V n a d c h á z e j í c í c h d e s e t i l e t í c h p ř e r o v s k é p a n s t v í n ě k o l i k r á t z m ě n i l o s v é h o m a j i t e l e, c o ţ v ţ á d n é m p ř í p a d ě n e p ř i s p ě l o k j e h o r o z k v ě t u a r o z v o j i. M ě s t o b y l o p o z n a m e n á n o v e l k ý m p o ţ á r e m, k t e r ý v r o c e z n i č i l j e h o v ě t š í č á s t, v č e t n ě k o s t e l a s v. M a r k a. P o ţ á r y n e b y l y t í m j e d i n ým, c o s u ţ o v a l o m ě s t o. V l e t e c h s e v P ř e r o v ě r o z p o u t a l a e p i d e m i e m o r u. ( 3, s t r ) 1. 6 P ř e r o v m ě s t o J a n a B l a h o s l a v a a J a n a A m o s e K o m e n s k é h o J a n B l a h o s l a v s e n a r o d i l v P ř e r o v ě d n e 2 0. ú n o r a a z d e t a k é z a č a l p o p r v é c h o d i t d o š k o l y. Z á k l a d n í v z d ě l á n í m u z d e p o s k yt l J a n W o l f. B l a h o s l a v b y l j e d n o u z n e j v ýz n a m n ě j š í c h o s o b n o s t í j e d n o t y b r a t r s k é. P o z d ě j i s e s t a l j e j í m b i s k u p e m, b y l v š a k t a k é h i s t o r i k e m, d i p l o m a t e m, p e d a g o g e m a j a z y k o v ě d c e m. P ř e r o v n e b y l j e n j e h o r o d i š t ě m, a l e i m í s t e m, k d e z í s k a l p r v n í z k u š e n o s t i s e š k o l o u. V P ř e r o v ě p o b ý v a l v r o c e , k d y m u s e l z d ŧ v o d u n e m o c i p ř e r u š i t s v á z a h r a n i č n í u n i v e r z i t n í s t u d i a. B ě h e m s v é h o z d e j š í h o p o b y t u v yt v o ř i l j e d n o z e s v ý c h l i t e r á r n í c h d ě l, S p i s o z r a k u, j e h o ţ o b s a h e m j s o u z e j m é n a o t á z k y p r a k t i c k é h o n á b o ţ e n s k é h o ţ i v o t a. ( 2, s t r. 7 0 ) B l a h o s l a v p o v z n e s l č e s k ý j a z y k n a t o l i k, ţ e m u b e z e s p o r u p a t ř í n e z a p o m e n u t e l n é m í s t o v n a š i c h d ě j i n á c h. J e d n o u z d o m i n a n t d n e š n í h o p ř e r o v s k é h o H o r n í h o n á m ě s t í j e j e h o p o m n í k, k t e r ý s t o j í n a m í s t ě p ŧ v o d n í h o u m í s t ě n í s o c h y J a n a A m o s e K o m e n s k é h o. P o m n í k, k t e r ý j e d í l e m a k a d e m i c k é h o s o c h a ř e F r a n t i š k a B í l k a, b y l o d h a l e n v r o c e u p ř í l e ţ i t o s t i v ýr o č í n a r o z e n í J a n a B l a h o s l a v a. ( 2, s t r. 9 8 ) ( P ř í l o h a č. 1, 2 ) 13

14 J a n a B l a h o s l a v a l z e p o v a ţ o v a t z a p ř e d c h ŧ d c e J a n a A m o s e K o m e n s k é h o, k t e r ý s e d o h i s t o r i e P ř e r o v a z a p s a l j e š t ě n e s m a z a t e l n ě j š í m p í s m e m. K o m e n s k ý s e n a r o d i l 2 8. b ř e z n a a z e m ř e l 1 5. l i s t o p a d u P ř e d s v ý m p o b y t e m v P ř e r o v ě ţ i l p o s m r t i r o d i č ŧ u s v é t e t y v e S t r á ţ n i c i. D o P ř e r o v a p o p r v é p ř i c h á z í v r o c e , k d e s e h o u j a l J a n L a n s k ý, k t e r ý b yl p ř e r o v s k ý m b r a t r s k ý m b i s k u p e m. P o d j e h o v e d e n í m s t u d o v a l n a p ř e r o v s k é l a t i n s k é b r a t r s k é š k o l e. K o m e n s k ý p a t ř i l k n e j l e p š í m s t u d e n t ŧ m p ř e r o v s k é š k o l y. S n a d i p r o t o m o h l b ý t č a s t ý m h o s t e m u b i s k u p a L a n s k é h o v j e h o d o m ě, k d e t r á v i l m n o h o č a s u s j e h o d c e r o u J o h a n k o u. J a n u L a n s k é m u s e d o s t á v a l o v e l k é v á ţ n o s t i a u z n á n í z e s t r a n y K a r l a z e Ţ e r o t í n a, k t e r ý v i d ě l, j a k ý c h v ý s l e d k ŧ d o s a h u j e š k o l a p o d j e h o v e d e n í m. D í k y t o m u m o h l K o m e n s k ý z a p o d p o r y Ţ e r o t í n a a L a n s k é h o o d e j í t v r o c e n a d a l š í s t u d i a d o N ě m e c k a. ( 6, s t r. 2 2 ) K o m e n s k ý, k t e r ý s e p o s v ý c h s t u d i í c h v H e r b o r n u a H e i d e l b e r k u v y d a l n a s t u d i j n í c e s t u d o A m s t e r d a m u, s e d o P ř e r o v a v r á t i l v r o c e , a b y z d e z a h á j i l s v o u u č i t e l s k o u d r á h u n a t é s a m é š k o l e, k d e p ř e d n ě k o l i k a l e t y s á m s t u d o v a l. K o m e n s k ý s e o s v é m p o b y t u v P ř e r o v ě n ě k o l i k r á t z m í n i l v e s v ý c h d í l e c h. V p u b l i k a c i P o v í d á n í o m ě s t ě P ř e r o v ě j s o u u v e d e n y c i t a c e z e d v o u j e h o s p i s ŧ, v e k t e r ý c h s e v r a c í k e s v é m u p ř e r o v s k é m u p ŧ s o b e n í. ( 8, s t r. 7 2 ) Ú r y v e k z e s p i s u N á r y s š k o l y v š e o b e c n é : M n o h o t e d y j s e m h l u b o c e n a m y s l i p ř e m í t a l, j a k b y n e j e n c o n e j v í c e l i d í m o h l o b ý t i p o v z b u z e n o, a b y s i o b l í b i l i s v o b o d n é n a u k y, n ý b r ţ i s j a k o u ú s p o r o u n á k l a d u a p r á c e b y m o h l y š k o l y b ý t i o t e v ř e n y a v n i c h s n a d n ě j š í m e t o d o u m o h l a b ý t m l á d e ţ p ř i v e d e n a k z n a m e n i t é m u p o k r o k u a v z d ě l á n í. P ř e d m l u v a k e s p i s u O p e r a d i d a c t i c a o m n i a : K d y ţ j s e m s e r v r á t i l n a M o r a v u a s t a l s e p ř e d s t a v e n ý m š k o l y v P ř e r o v ě, z a č a l j s e m u s i l o v a t o p ř í j e m n ě j š í m e t o d u v z d ě l á n í d ě t í a s e p s a l j s e m P r a v i d l a s n a d n ě j š í m l u v n i c e, k t e r á b y l a p o z d ě j i r o k u v y t i š t ě n a v P r a z e 14

15 J. A. K o m e n s k ý s e p s a l b ě h e m s v é h o ţ i v o t a n e s p o č e t d ě l. N ě k t e r á z n i c h v y t v o ř i l b ě h e m s v é h o p ŧ s o b e n í v P ř e r o v ě. Z a j e h o h l a v n í p ř e r o v s k é d í l o l z e p o v a ţ o v a t D i v a d l o v e š k e r e n s t v a v ě c í. Š l o o p r v n í s v a z e k z a m ýš l e n é e n c y k l o p e d i e. D ŧ k a z t o h o, ţ e k n i h u v y t v o ř i l b ě h e m s v é h o p ŧ s o b e n í v P ř e r o v ě, j e z ř e j m ý. R u k o p i s t é t o k n i h y b y l t o t i ţ s o u č á s t í p o z ŧ s t a l o s t i p o j e h o s p o l u ţ á k u M i k u l á š i D r a b í k o v i, s e k t e r ý m s e K o m e n s k ý v P ř e r o v ě s t ý k a l v r o z m e z í l e t (6, s t r. 2 4 ) D a l š í m d í l e m, n a k t e r é m z a č a l v P ř e r o v ě p r a c o v a t, b y l a v t é d o b ě b e z e s p o r u u n i k á t n í m a p a M o r a v y. N a m a p ě, k d e j e P ř e r o v u v e d e n p o d n á z v e m P r e r o w, z a č a l K o m e n s k ý p r a c o v a t k r á t c e p o s v é m n á v r a t u d o P ř e r o v a a d o k o n č i l j i p r a v d ě p o d o b n ě a ţ k o l e m r o k u D a l š í p ř e r o v s k á d í l a n a z v a n á O s t a r o ţ i t n o s t e c h M o r a v y a O r o d u Ţ e r o t í n ŧ j s o u z a h a l e n y t a j e m s t v í m. O b ě d í l a, n a k t e r ý c h z a č a l p r a c o v a t v P ř e r o v ě a p o k r a č o v a l v e s v é m d a l š í m p ŧ s o b i š t i, j s o u t o t i ţ z t r a c e n a. ( 6, s t r. 2 6 ) B ě h e m s v é h o p ř e r o v s k é h o p ŧ s o b e n í s e K o m e n s k ý d o č k a l t o h o, ţ e b y l v r o c e v y s v ě c e n n a k a z a t e l e. S p o l e č n ě s n í m b yl o v Ţ e r a v i c í c h u K y j o v a d n e 2 6. d u b n a v y s v ě c e n o d a l š í c h 3 2 k n ě ţ í c h, m e z i k t e r ým i n e c h y b ě l j e h o s p o l u ţ á k M i k u l á š D r a b í k. V r o c e z P ř e r o v a o d e š e l d o F u l n e k u, k d e b y l p o v ě ř e n ř í z e n í m b r a t r s k é h o s b o r u a m í s t n í b r a t r s k é š k o l y. K r á t c e p ř e d s v ým o d c h o d e m z P ř e r o v a s e z d e j e š t ě s t i h l o ţ e n i t s M a n d a l e n o u V i z o v s k o u. T a b y l a s p o l e č n ě s j e j i c h d v ě m a s y n y p o z d ě j i v P ř e r o v ě p o h ř b e n a n a h ř b i t o v ě v m í s t ě, k d e v s o u č a s n é d o b ě s t o j í š í ř a v s k ý k o s t e l. ( 8, s t r. 7 4 ) N a d ŧ k a z t o h o, ţ e o b y v a t e l ŧ m P ř e r o v a n e b y l o d k a z J a n a A m o s e K o m e n s k é h o c i z í, b yl a v P ř e r o v ě n a H o r n í m n á m ě s t í v r o c e o d h a l e n a j e h o p r v n í s o c h a n a s v ě t ě. Z p ŧ v o d n í h o m í s t a b yl a s o c h a p o z d ě j i p ř e m í s t ě n a v e d l e b u d o v y g y m n á z i a, n á s l e d n ě n a š l a s v é m í s t o v e d l e š k o l y n a u l i c i P a l a c k é h o. V s o u č a s n é d o b ě z a u j í m á č e s t n é m í s t o p ř e d k o s t e l e m C í r k v e č e s k o b r a t r s k é - e v a n g e l i c k é. N a t o m t o k o s t e l e j e r o v n ě ţ u m í s t ě n K o m e n s k é h o r e l i é f s n á p i s e m : Ţ i v b u ď n á r o d e p o s v ě c e n ý v B o h u. P o d l e K o m e n s k é h o j e v P ř e r o v ě 15

16 p o j m e n o v á n a j e d n a z h l a v n í c h t ř í d, k t e r á p r o t í n á c e l é m ě s t o. Z a n e j d ŧ l e ţ i t ě j š í l z e a l e p o v a ţ o v a t M u z e u m K o m e n s k é h o, k t e r é s e n a c h á z í v P ř e r o v ě n a H o r n í m n á m ě s t í. ( 8, s t r. 7 4 ) ( P ř í l o h a č. 3 ) M u z e u m K o m e n s k é h o v z n i k l o v P ř e r o v ě d í k y ú s i l í, o b ě t a v o s t i a n a d š e n í F r a n t i š k a S l a m ě n í k a. S t e j n ě j a k o s e m ŧ ţ e P ř e r o v p y š n i t p r v n í s o c h o u K o m e n s k é h o, b yl o i j e h o p ř e r o v s k é m u z e u m p r v n í m n a s v ě t ě. F r a n t i š e k S l a m ě n í k b y l u z n á v a n ý m p e d a g o g e m, ř e d i t e l e m p ř e r o v s k é m ě š ť a n s k é š k o l y, k o m e n i o l o g e m, a l e i r e d a k t o r e m a s p i s o v a t e l e m. P o c e l ý s v ŧ j ţ i v o t v y t v á ř e l s b í r k u p ř e d m ě t ŧ, k t e r é s e v z t a h o v a l y k e K o m e n s k é m u. P r v n í m m í s t e m, k d e b yl y j e h o s o u k r o m é s b í r k y p o p r v é p ř e d s t a v e n y v e ř e j n o s t i, b yl y v r o c e p r o s t o r y m ě š ť a n s k é š k o l y n a K o m e n s k é h o u l i c i. P o z d ě j i, v r o c e s e m u z e u m p ř e s t ě h o v a l o d o n o v ě v y s t a v ě n é š k o l n í b u d o v y n a u l i c i P a l a c k é h o. V t é t o d o b ě m ě l a s b í r k a j i ţ p ř e s d v a t i s í c e s b í r k o v ý c h p ř e d m ě t ŧ. V n á s l e d u j í c í m r o c e v z n i k l o v P ř e r o v ě M ě s t s k é n á r o d o p i s n é m u z e u m, k t e r é b yl o o d r o k u u m í s t ě n o n a z á m k u. Z a l o ţ e n í d a l š í c h m u z e í v e m ě s t ě n a s e b e n e n e c h a l o d l o u h o č e k a t. S rok e m j e s p o j e n v z n i k a r c h e o l o g i c k é h o m u z e a a v r o c e v z n i k l o m u z e u m o b s a h u j í c í e n t o m o l o g i c k é s b í r k y. V z h l e d e m k t o m u, ţ e s e p o č e t v š e c h e x p o n á t ŧ r o k o d r o k u r o z r ŧ s t a l, b y l a v r o c e v š e c h n a m u z e a p ř e m í s t ě n a n a p ř e r o v s k ý z á m e k. M u z e u m K o m e n s k é h o z ŧ s t a l o s a m o s t a t n é, m u z e u m e n t o m o l o g i c k é a a r c h e o l o g i c k é b y l o s n o v ě v z n i k l ým m u z e e m l e g i o n á ř s k ý m z a č l e n ě n o p o d M ě s t s k é n á r o d o p i s n é m u z e u m. V s o u č a s n é d o b ě n a p ř e r o v s k é m z á m k u s í d l í M u z e u m K o m e n s k é h o, k t e r é m á v e s v ý c h s b í r k á c h v í c e j a k e x p o n á t ŧ. H l a v n í m z a m ě ř e n í m m u z e a, j e h o ţ s o u č a s n ý m z ř i z o v a t e l e m j e O l o m o u c k ý k r a j, j s o u d ě j i n y š k o l s t v í. V e d l e s t á l é e x p o z i c e t ýk a j í c í s e š k o l s t v í m ŧ ţ e n á v š t ě v n í k s h l é d n o u t e x p o z i c i a r c h e o l o g i e, e n t o m o l o g i e, m i n e r a l o g i e, n á r o d o p i s u H a n é a p ř e r o v s k é h o o d b o j e. N a n á d v o ř í z á m k u j s o u u s k u t e č ň o v á n y k o n c e r t y. P a m ě t n í M e r v a r t o v a s í ň b ý v á v y h l e d á v a n ý m m í s t e m k p o ř á d á n í s v a t e b n í c h o b ř a d ŧ. (8, s t r ) ( P ř í l o h a 4, 5 ) 16

17 1. 7 O b d o b í r o z v o j e o d p o l o v i n y 1 9. s t o l e t í d o 1. s v ě t o v é v á l k y Z m ě n y z á k o n ŧ v r o c e , k t e r é s p o č í v a l y v e z r u š e n í p o d d a n s t v í a v e z m ě n ě v ý k o n u s p r á v y, j e ţ b y l a d o t é d o b y p r o v á d ě n a p o u z e v r c h n o s t e n s k ý m i ú ř a d y, s e d o t k l y t a k é m ě s t a P ř e r o v a. Z á k o n n á ú p r a v a s t a n o v i l a, ţ e z á k l a d e m s v o b o d n é h o s t á t u j e s v o b o d n á o b e c, v j e j í m ţ č e l e s t o j í s t a r o s t a. P r v n í o b e c n í v o l b y s e v P ř e r o v ě k o n a l y v r o c e Z t ě c h t o v o l e b v z e š l o o b e c n í z a s t u p i t e l s t v o v e d e n é s t a r o s t o u L a z a r e m G r o s s e m. P ř e r o v p a t ř i l k n ě k o l i k a m á l o m ě s t ŧ m, k t e r é m ě l y k r á t c e p o z m ě n ě z á k o n ŧ č e s k o u s p r á v u, č í m ţ s e s t a l d ŧ l e ţ i t o u o p o r o u č e s k é h o n á r o d n í h o h n u t í n a M o r a v ě. D ŧ l e ţ i t o u r o l i h r á l o z a k l á d á n í s p o l k ŧ a r o z v o j č e s k é h o š k o l s t v í. P r v n í m s p o l k e m, k t e r ý v P ř e r o v ě v z n i k l, b yl p ě v e c k o - h u d e b n í s p o l e k P ř e r u b, z a l o ţ e n ý v r o c e , k t e r ý p a t ř i l m e z i p r v n í p ě v e c k é s p o l k y n a M o r a v ě. M e z i d a l š í v ý z n a m n é k u l t u r n í s p o l k y, k t e r é v z n i k l y v t o m t o r o c e, l z e z a ř a d i t Č t e n á ř s k ý s p o l e k, j e h o ţ ú č e l e m b y l o č t e n í č a s o p i s ŧ a o r g a n i z o v á n í s p o l e č e n s k ý c h z á b a v. V z n i k d a l š í c h s p o l k ŧ n a s e b e n e n e c h a l d l o u h o č e k a t. V n á s l e d u j í c í c h l e t e c h b yl z a l o ţ e n S p o l e k p r o v y s a z o v á n í a o k r a š l o v á n í m ě s t a, D ě l n i c k ý v z d ě l á v a c í s p o l e k S v o r n o s t a m n o h o d a l š í c h, z n i c h ţ m n o h é s l o u ţ i l y k p o d p o ř e c h u d ý c h s t u d e n t ŧ, s t u d u j í c í c h n a p ř e r o v s k ý c h š k o l á c h. ( 1, s t r. 4 4 ) V p o l o v i n ě 1 9. s t o l e t í s k o n č i l a t é m ě ř d v ě s t o v k y l e t d l o u h á e t a p a, k t e r o u l z e c h a r a k t e r i z o v a t j a k o l é t a ú p a d k u. N á s l e d u j í c í období b y l o p r o P ř e r o v v e z n a m e n í r o z v o j e a r ŧ s t u, k t e r é h o s e m ě s t u d o s t a l o z e j m é n a v s o u v i s l o s t i s b u d o v á n í m ţ e l e z n i c e. V r o c e p ř i j e l d o P ř e r o v a p r v n í v l a k p o t r a t i z B ř e c l a v i. V n á s l e d u j í c í c h l e t e c h d o š l o k t a k o v é m u r o z v o j i ţ e l e z n i c e, ţ e s e P ř e r o v s t a l d ŧ l e ţ i t o u ţ e l e z n i č n í k ř i ţ o v a t k o u. K r o m ě t r a t i n a B ř e c l a v b y l a z P ř e r o v a v y b u d o v á n a ţ e l e z n i c e v e s m ě r u n a O l o m o u c, B o h u m í n a p o z d ě j i i n a B r n o. S b u d o v á n í m ţ e l e z n i c e ú z c e s o u v i s e l r o z v o j c e l é h o m ě s t a. D o p o s u d e x i s t u j í c í p r ŧ m y s l o v é p o d n i k y s e r o z š i ř o v a l y a v e d l e n i c h v z n i k a l o m n o ţ s t v í p o d n i k ŧ d a l š í c h. V t o m t o o b d o b í z d e e x i s t o v a l o n ě k o l i k p i v o v a r ŧ, s t r o j í r e n s k ý c h z á v o d ŧ, c u k r o v a r ŧ. 17

18 S o u č a s n ě s r o z v o j e m p r ŧ m y s l u n a s t a l r o z v o j v o b l a s t i z e m ě d ě l s t v í. Z t o h o t o d ŧ v o d u v P ř e r o v ě z a h á j i l y č i n n o s t p o d n i k y n a v ý r o b u h n o j i v a v ý r o b u z e m ě d ě l s k ý c h s t r o j ŧ. S r o z v o j e m v t ě c h t o o b l a s t e c h s o u v i s í i r ŧ s t p o č t u o b y v a t e l m ě s t a. P o k u d n a k o n c i 1 8. s t o l e t í n e m ě l P ř e r o v a n i t ř i t i s í c e o b y v a t e l, t a k p ř i s č í t á n í l i d u v r o c e t o b y l o j i ţ o b y v a t e l. V r o c e ţ i l o j i ţ v P ř e r o v ě o b y v a t e l. R o z v o j b y l z a z n a m e n á n i v o b l a s t i f i n a n č n i c t v í. S t í m, j a k s e z v y š o v a l o b r a t p r ŧ m y s l o v ý c h p o d n i k ŧ, s e z v yš o v a l y t a k é p ř í j m y o b y v a t e l s t v a. Z t o h o t o d ŧ v o d u v r o c e z a h á j i l a s v o u č i n n o s t z á l o ţ n a, k t e r á b y l a p r v n í s v é h o d r u h u n a M o r a v ě. ( 2, s t r. 8 8 ) O b d o b í n a k o n c i 1 9. a p o č á t k u 2 0. s t o l e t í j e s p o j e n o s t í m, ţ e v t é t o d o b ě p r o b í h a l v P ř e r o v ě č i l ý s t a v e b n í r u c h. B y l o v y s t a v ě n o n ě k o l i k r e p r e z e n t a t i v n í c h b u d o v, z n i c h ţ v ě t š i n a s t o j í v P ř e r o v ě d o d n e š n í d o b y. S r o z v o j e m v o b l a s t i š k o l s t v í s o u v i s í v ýs t a v b a n ě k o l i k a š k o l n í c h b u d o v. T é t o o b l a s t i s e v ě n u j i v d a l š í c h k a p i t o l á c h. B yl a v y s t a v ě n a d o m i n a n t a D o l n í h o n á m ě s t í - Z á l o ţ e n s k ý d ŧ m. B u d o v a s e v yz n a č u j e b o h a t o u š t u k o v o u v ýz d o b o u, d o p l n ě n o u r e n e s a n č n í m i p r v k y. D n e s j i z n á m e p o d n á z v e m M ě s t s k ý d ŧ m, k t e r ý p ř e d e v š í m s l o u ţ í k p o ř á d á n í k u l t u r n í c h a s p o l e č e n s k ý c h a k c í. V e d l e r ŧ z n ý c h k o n c e r t ŧ, v ý s t a v, p l e s ŧ, a l e i š k o l n í c h a k a d e m i í j e h l a v n í a k c í k a ţ d o r o č n ě p o ř á d a n ý P ř e r o v s k ý j a z z o v ý f e s t i v a l s m e z i n á r o d n í ú č a s t í, j e h o ţ p r v n í r o č n í k s e z d e u s k u t e č n i l j i ţ r o k u V e s t e j n é d o b ě j a k o Z á l o ţ e n s k ý d ŧ m b y l a v y s t a v ě n a n o v á t ě l o c v i č n a S o k o l a, p r v n í p a v i l o n m ě s t s k é n e m o c n i c e, n o v ý m o s t p ř e s ř e k u B e č v u, b u d o v a j a t e k a e l e k t r á r n y. T o v š e b y l o m o ţ n o u s k u t e č n i t j e n o m d í k y r o z v í j e j í c í s e ţ e l e z n i c i, d í k y k t e r é s e v P ř e r o v ě r o z v í j e l s t r o j í r e n s k ý, p o t r a v i n á ř s k ý a c h e m i c k ý p r ŧ m y s l. V r o c e b yl o m ě s t o s o b y v a t e l i s e d m ý m n e j l i d n a t ě j š í m m ě s t e m n a M o r a v ě. R o z v o j P ř e r o v a z b r z d i l a a ţ p r v n í s v ě t o v á v á l k a. ( 2, s t r. 9 0 ), ( P ř í l o h a č. 6, 7) 1. 8 P ř e r o v z a p r v n í r e p u b l i k y P r v n í p o v á l e č n á l é t a b yl a v e z n a m e n í ř e š e n í p r o b l é m ŧ s b y t o v o u s i t u a c í. P o p ř e k o n á n í f i n a n č n í k r i z e v p r v n í c h 18

19 p o v á l e č n ý c h l e t e c h p ř i š l o o b d o b í d a l š í h o r o z v o j e. B yl a z a h á j e n a p ř e d e v š í m b y t o v á v ý s t a v b a, v e d l e k t e r é b yl y z a h á j e n y p ř í p r a v y k r e a l i z a c i s t a v e b d a l š í c h p ř e r o v s k ý c h š k o l, b y l a d o k o n č e n a r e k o n s t r u k c e p ř e r o v s k é h o z á m k u. R o z v o j e s e d o č k a l t a k é m ě s t s k ý p a r k M i c h a l o v, k t e r ý v z n i k l n a v ý c h o d n í s t r a n ě m ě s t a j i ţ v r o c e n a z á k l a d ě n á v r h ŧ z a h r a d n í h o a r c h i t e k t a F r a n t i š k a T h o m a y e r a. P a r k, k t e r ý v z n i k l p ř e m ě n o u p ŧ v o d n í h o l e s a, j e i v s o u č a s n é d o b ě v y h l e d á v a n ý m m í s t e m o d p o č i n k u p ř e r o v s k ý c h o b č a n ŧ. V e s v é v í c e j a k s t o l e t é h i s t o r i i b y l s v ě d k e m n e s p o č t u s p o l e č e n s k ý c h a k u l t u r n í c h a k c í, k e k t e r ý m m i m o j i n é p a t ř i l y t r a d i č n í s t u d e n t s k é s l a v n o s t i m a j á l e s. P a r k s r o z l o h o u p ř e v y š u j í c í 2 0 h a j e o d r o k u k u l t u r n í p a m á t k o u. ( 2, s t r ) N e d a l e k o m ě s t s k é h o p a r k u M i c h a l o v a s e v e d n e c h 2 0. č e r v n a a ţ 1 6. s r p n a k o n a l a S t ř e d o m o r a v s k á v ý s t a v a, k d y š l o o j e d n u z n e j v ě t š í c h a k c í t o h o t o d r u h u v t e h d e j š í Č e s k o s l o v e n s k é r e p u b l i c e. V ý s t a v a p r o b í h a l a p r a k t i c k y p o c e l é m m ě s t ě. Č á s t e x p o z i c b y l a u m í s t ě n a i v p ř e r o v s k ý c h š k o l á c h, n a p ř e r o v s k é m z á m k u, a l e i M ě s t s k é m d o m ě. H l a v n í e x p o z i c e b y l y u m í s t ě n y v a r e á l u n o v ě v y b u d o v a n é h o v ý s t a v i š t ě n e d a l e k o M i c h a l o v a. N a v ý s t a v ě s e p r e z e n t o v a l y p r ŧ m y s l o v é p o d n i k y, b y l y z d e e x p o z i c e z a m ě ř e n é n a k u l t u r u a p o z n á v a c í o b l a s t, a l e i n a d o m á c í a z a h r a n i č n í o d b o j. C e n t r e m v ý s t a v i š t ě s e s t a l a h l a v n í a t r a k c e, k t e r o u b y l a 4 1 m e t r ŧ v y s o k á p a d á k o v á v ě ţ. V e d l e s v é h o h l a v n í h o v y u ţ i t í, s l o u ţ i l a t o t i ţ k s e s k o k ŧ m s p a d á k e m, b yl a n á v š t ě v n í k y v ý s t a v y v y u ţ í v á n a j a k o r o z h l e d n a. ( 76) M e z i v á l e č n á l é t a n e b y l a j e n v e z n a m e n í b u d o v á n í n o v é r e p u b l i k y. S t á l e v í c e s e z v y š o v a l a h r o z b a v p o d o b ě v y s o k é n e z a m ě s t n a n o s t i a r o z p í n a j í c í h o s e f a š i s m u. J e z n á m o, ţ e p r v n í o b ě t í b o j e p r o t i f a š i s m u v Č S R s e s t a l b ý v a l ý s t u d e n t p ř e r o v s k é h o g y m n á z i a E m a n u e l Z a h r a d n í č e k. S t a l o s e t a k v r o c e V b ř e z n u r o k u c h t ě l n a j e d n é z a k c í v a r o v a t č e s k o u m l á d e ţ p ř e d n a s t u p u j í c í f a š i s t i c k o u d e m a g o g i í. F a š i s t i c k ým i p o ř a d a t e l i b y l v š a k 19

20 z a s v é č i n y t a k s u r o v ě z b i t, ţ e s v ý m z r a n ě n í m p o n ě k o l i k a d n e c h p o d l e h l. ( 9, s t r. 5 0 ) 1. 9 O b d o b í 2. s v ě t o v é v á l k y O k o l n o s t i d r u h é s v ě t o v é v á l k y s e o b y v a t e l P ř e r o v a z a č a l y b e z p r o s t ř e d n ě d o t ý k a t d n e 1 5. b ř e z n a p ř e d d e s á t o u h o d i n o u d o p o l e d n í. V t é t o h o d i n ě p ř i j e l y d o P ř e r o v a p r v n í o d d í l y n ě m e c k é a r m á d y. O t o m, ţ e o k u p a č n í v o j s k a z a h á j i l a o b s a z o v á n í r e p u b l i k y, b y l t e h d e j š í s t a r o s t a F r a n t i š e k L a n č í k i n f o r m o v á n j i ţ a s i h o d i n u p o p ŧ l n o c i. J e d i n é, c o v š a k m o h l d o r a n n í c h h o d i n s t i h n o u t, b yl o t o, ţ e s v o l a l n a r a d n i c i z a s e d á n í m ě s t s k é r a d y, k t e r á p ř i j a l a v y h l á š k u i n f o r m u j í c í o b y v a t e l s t v o o v z n i k l é s i t u a c i. J e š t ě p ř e d t í m p o d n i k l n e z b y t n é k r o k y k z á c h r a n ě o r i g i n á l ŧ r u k o p i s ŧ K o m e n s k é h o. T y b y l y s p o l e č n ě s c c a d u k á t y, n a l e z e n ý m i p ř i b o u r á n í s t a r é p o š t y, z a z d ě n y n a p ř e r o v s k é m z á m k u. T é h o ţ d n e o z n á m i l s t a r o s t o v i p l u k o v n í k v o n W a g n e r, k t e r ý s e m u p ř e d s t a v i l j a k o v o j e n s k ý v e l i t e l m ě s t a, ţ e s v o l á v á d o h o t e l u G r a n d p o r a d u v š e c h č i n i t e l ŧ m ě s t a, č í m ţ mu v p o d s t a t ě o z n á m i l, ţ e p ř e b í r á k o n t r o l u n a d m ě s t e m. S t e j n ě j a k o p o c e l é r e p u b l i c e i v P ř e r o v ě z a č a l y k r á t c e p o z a č á t k u o k u p a c e p r a c o v a t o d b o j o v é s k u p i n y. Č i n n o s t z a j i š ť o v a l i p ř e d e v š í m č l e n o v é S o k o l a, k t e ř í b yl i n a p o j e n i n a o r g a n i z a c i O b r a n a n á r o d a. H l a v n í m s t r ŧ j c e m p ř e r o v s k é h o o d b o j e b y l F r a n t i š e k S k o p a l, j e n ţ b yl z a s v o u č i n n o s t 1 2. b ř e z n a p o p r a v e n. ( 2, s t r ) K v ě t n o v é m u p o v s t á n í v P r a z e r o k u p ř e d c h á z e l o p o v s t á n í v P ř e r o v ě. P r v n í h o k v ě t n a r á n o s e p o P ř e r o v ě r o z š í ř i l a n e p r a v d i v á z p r á v a, p o d l e k t e r é N ě m e c k o k a p i t u l o v a l o. V n a d š e n í z t é t o s k u t e č n o s t i s e o b y v a t e l é P ř e r o v a p o s t u p n ě s c h á z e l i n a n á m ě s t í, v e m ě s t ě p r o b í h a l o o d z b r o j o v á n í n ě m e c k ý c h v o j á k ŧ. D o P ř e r o v a a l e b y l y p ř i v o l á n y n ě m e c k é p o s i l y z o k o l n í c h m ě s t, k t e r é v o d p o l e d n í c h h o d i n á c h m ě s t o o p ě t p ř e v z a l y d o s v ý c h r u k o u. P o k r v a v é m p o t l a č e n í p o v s t á n í z a č a l o g e s t a p o z a t ý k a t o r g a n i z á t o r y a k c e. V L a z c í c h u O l o m o u c e b y l o 2 1 z n i c h p o p r a v e n o h n e d d r u h ý d e n p o p o t l a č e n í p o v s t á n í. N ě m e c k á v o j s k a v ě d ě l a, ţ e s e k a ţ d ým d n e m b l í ţ í o k a m ţ i k 20

Obhajoba absolventského výkonu

Obhajoba absolventského výkonu Obhajoba absolventského výkonu R o l e : J o h n y P a t e e n a M i k a v i n s c e n a c i M r z á k i n s h m a a n s k ý V ý b ě r a b s o l v e n t s k é r o l e H l a v n í m d ů v o d e m p r o

Více

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Více

Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským uměleckým souborem Ondráš

Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským uměleckým souborem Ondráš JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Divadelní manažerství Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským

Více

Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí

Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Jevištní technologie Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí Bakalářská práce Autor

Více

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Základy divadelního svícení a světelného designu pro

Více

Reproduktory a jejich soustavy

Reproduktory a jejich soustavy . JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Reproduktory a jejich soustavy Bakalářská práce

Více

Projektové řízení v oblasti turné muzikálových inscenací

Projektové řízení v oblasti turné muzikálových inscenací JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor divadelní manažerství Projektové řízení v oblasti turné muzikálových inscenací

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Brněnské pasáže a jejich kulturní význam

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Brněnské pasáže a jejich kulturní význam JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e l i é r d i va d e l n í h o m a n a ž e r s t ví a j e v i š t n í t e c h n o l o g i e S t u d i j n í o b o r d i v a d e l n í m a

Více

J ANÁČKOVA AK ADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

J ANÁČKOVA AK ADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ J ANÁČKOVA AK ADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e l i é r d i v a d e l n í h o m a n a ž e r s t v í a j e v i š t n í t e c h n o l o g i e S t u d i j n í o b o r d i va d e l n í m

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Vyuţití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Petr Kolečko: Buchty a bohyně

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Petr Kolečko: Buchty a bohyně JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Petr Kolečko: Buchty a bohyně Absolventský projekt Autor práce: BcA. Vítězslav Charvát

Více

1. BRNĚNŠTÍ NEZÁVISLÍ A UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY... 9. 1.2 Brněnský lunapark jako pokus o sjednocení nezávislých... 16

1. BRNĚNŠTÍ NEZÁVISLÍ A UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY... 9. 1.2 Brněnský lunapark jako pokus o sjednocení nezávislých... 16 OBSAH: PŘEDMLUVA... 7 1. BRNĚNŠTÍ NEZÁVISLÍ A UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY... 9 1.1 Obecně o nezávislých... 9 1.2 Brněnský lunapark jako pokus o sjednocení nezávislých... 16 1.3 Výjimky... 18 1.4 Nedostatečná

Více

LED technologie a jejich využití v osvětlování

LED technologie a jejich využití v osvětlování JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e liér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie LED technologie a jejich využití v osvětlování Bakalářská

Více

Filozofi c k á f a k u l t a

Filozofi c k á f a k u l t a U n i v e r z i t a K a r l o v a v P r a z e Filozofi c k á f a k u l t a Ú s t a v r o m á n s k ýc h s t u d i í B A K A LÁ Ř S K Á P R Á C E Iv e t a Le g á t o v á D v ě s e t k á n í s N o v ým s

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie. Studijní obor Jevištní technologie

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie. Studijní obor Jevištní technologie JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor Jevištní technologie STAGE MANAGER Bakalářská práce Autor práce: Anna Marie

Více

Filozofická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Romana Elstnerová

Filozofická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Romana Elstnerová Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Romana Elstnerová Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav translatologie Bakalářská práce Romana Elstnerová Ko mentovaný

Více

č š ů č š ý ý ů ů ř ů Ž ň ý ř ž ř ť Ť ý č ž ý ý ů š č č ř ú ů č ý Ž ř š š š ů Ž Ť ž ď ř ů ř č č ý ů ý ů ř ú č ř ř ý č Ž š ř ř š Ž ř Ž ý ů ř ž č ý ý ů š ů ř ř ů ý ý Í ý ř ů ý ů š ř ů ř č Ž ý ž ů š ř č ř

Více

ř ř ŘÁ ÉÚ ř ó ó ř ó Ř Á Á ŘÁ ř š ý Č Č Č ý Č ř ý Č Č Č ř ř ý ý Ž š ř š ř š ř š Á Ú ř ó ř ó Ř Á Á ŘÁ ř š ř ř ř ř ř ř ř ř ý š ř ř ý ř š š ú Č ř š ř ř ř Č ý ý ř ř ř ý ř ř ř ý ř ý ř ř ň š ř ý ř ý ř ř ú ř ý

Více

Á ó ý ý ž Óúó č É ž š š ž ž ř ř ň ž š č úč úž ž Č Ý Ě ď ď Ú č ř ž ý č č č č ý č ýč ý č č ý č ý ř ó ý ř ř č š ú ř č ý š ř ž č ř š ř ř Ú č ř č ř ž ž š š ž ž ř ů č ý ř Ú ý č ž č ú Č ž ň ý č ř ř ř ý ž ú ř

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Ý ý Č ž ý ž ů ď ý ů ů Ýú ž ž ý ž ý ů ý Š ž Ř ý Š ý ý ý ů ý ů ý ž ý ž Ř Š Š ý ž ý ý Š ý ú ý ů ý ž ý Š ý ý ý ý ů ž ý ú ý ůž ň ůž Š ů Č ž ý ž ý ů ů ý ž ž ý ů ý Ů ý ů ý Ů ý ů ů ý ů ů ú ž Ž Š Č ú ýž ý ž ý ý

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

ň Ý ÚŘ Řč ž ř ď Á úř č ÁŠ Č ž ř É ě ýů ý č ě ýúř Ř č ž ř úř úř ř š ý Ď č ě ě ě ý ů ě ě š ř ů úř ř š ý č ú ř ě ě š ř ů ř ž ě Č Š ě ú Á Á č ž ě Š ě Á ý Č š ó ú ó Á Č ó Ú ó ř č ó Ú ó ó ú ú Ť ý Ť ěř ř ř Ž

Více

ž ě ů ý č š Č ů ě č š ž Š ř ň ý ť ě š ď č ř ť ď Č ý ě ó ě š Č šš ň č šš

ž ě ů ý č š Č ů ě č š ž Š ř ň ý ť ě š ď č ř ť ď Č ý ě ó ě š Č šš ň č šš ř ó ě ř ř ř ř ě ú Č ý ř ě úř ý ň ýš ý č č š ž ě ů ý č š Č ů ě č š ž Š ř ň ý ť ě š ď č ř ť ď Č ý ě ó ě š Č šš ň č šš ž ý ý ů ř ě ž ý Ú ů ř ž č ó ě ýř ý ý ň ě ň ě č ý ř ň ř ž č Ů ř ů č ý ú ů ž ý Á Ř č č

Více

Žš ž ň ž Ž Š Š š š šť š š ž ž ů ž ž ý ý š š Č Ú ů š ů š š Ž Ž š Č ů ý ý š ý Š ž ý ň Č š ý Ž Č ý š ž š Č Č ý ý ý š ý ů š ý Č É Č š Č ý ý š ýň š Č ý ý š ý ó ň š š ýň š Č ý ý ý ý š š Č ý ž š ň š ý ů ý š š

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ D i va d e l n í f a k u l t a At e l i é r d i v a d e l n í h o m a n a ž e r s t v í D i v a d e l n í m a n a ž e r s t ví Zpověď hochštaplera Felixe Krulla:

Více

ÝÚŘ ž ň ýř ŽÚ ý ž é Ž é š é š é š ý Ž é ý ú Ý ž ď Ě Ý Ú ÝŘ ž ň ýú ŽÚ Í ý ú ž ýú é ž ž ý ú š ý š ů ž ž ů ž é ž ý š é š é š é ž ž é ž é é ž ň ýú Ž ž é ý ú ž ýú š ý ž ý ú é š ů ž é ž ý š ůž é ž é š é š é

Více

Mužská těla - Zdraví, kultura a identita

Mužská těla - Zdraví, kultura a identita U n i v e r z i t a P a l a c kého v Olomouci F i l o z o f i c k á f a k u l ta K a t e d r a s ociologie a andragogiky Mužská těla - Zdraví, kultura a identita Male Bodies Health, Culture and Identity

Více

Í ý ý Í š é ú Í Á É ď ř ú ř ř é ň é é Ť ř š ř é ž é é ž ž ý ř é ř ů é é ž é ř ž ř é é ř ž é Í ú ý é é ž ž ž é é Š ň é ž ř Ž ř é é ó é ž ř é Š Ú ž ď ř é ž Ť é ů Š ý ú ř Ť ž ž ř ř ř é š ý ž ý é ř Ť š ř ř

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

ř é ýú ý ř ř Ý ř ř ž ž ů ý ů é ů é ř é ů Ž ř é ů ň ý é ý é ř ž ů é ú ý Ú Č é ú ř ž ď ů Ť Ýř é é Ú ú ř é é é é é É é ó ř é Ý ř ý ž é é ř ř é é ů ý ú ř ž é é é ýý ř Ý é Á ř Ý řž ž é é Ú Ťž ý ý ř ř Ú ř ý

Více

ý ř é š š č š č č é ž ř ř ď ý Ř Á ÁŠ ý úř é é ž ř ý úř ř š ý ů ž ř č ů ž ř ý ů ů ž ř š ř ů ř š ů ř ř ý č ž č ů ý úř Ž ř ý č ž č é ř č č Ú Č é Š č Č Č ý úř č ý úř ů č ý Í ý ů č é é ý š é ý ý ř ž ř Ž é ž

Více

ž ž Č ó Ú ý é ý Ú č č ý ě Ú ť š č ý č Č Č š é ý š é ž é é ď Ě š ú Š č úč ů úč ů ž úč ů ó č ě ž š š š š č č Č é šť é é é é é é š Ú č č ý ň ě č ý ě ě ůč ě č č č Ů ž č ý ě ů ě ě ý ú Ť ě ý ě ů ě ě ý ů Ť š

Více

A b s t r a k t. A b s t r a c t

A b s t r a k t. A b s t r a c t Rekonstrukce pilařského provozu v Tišnovské Nové Vsi A b s t r a k t N á p l n í b a k a l ářs k é p r á c e j e r o z b o r s o uč a s n é h o s t a v u v p i l ařské m p r o v o z u v T i š n o v s k

Více

ř ů ž ěř ř ů ř ý ý ř ů ů Č Č ú Í ř ř ě ř ě ý ž ě ěř ř ú ý ý Č ě ř ěř ú ě ý ý ř úč ě Á Á É ř Í ů ů ř ž ú ě ř ř ů ý Í ř ú Ž ý ú š ě Č ř ů Í ě ř ú ě ě ú ú ě ř ů ě ý ú ě ě ý ý Í ý ú Ť ý ř Ú ž ý ř ú ě ý ů ě

Více

Ě Á Á ť Č Ě ě ý Ť Č Ž Ť é ě é Ť Ý ě Č ý ú Š ř ž ě Úř ě ý úř ř š ý é ú ř ě ě š ř ů ď š ú ř ě ě š ř ů ú ř ť Ž ě Š š šú ě ř ř Ý ú ř Ť Á é ú š ř é š ú ú ž ý é ě ú Š éú ř ý ě ů ž ý ý ý ú ěř é ý ěť Ť š ž Ť ř

Více

ř ř ůč ůč ů ř ý é č éč č Í ř š ř Ž ž ž éú š ř ň ž č ý š ý ý ž ů ř č ž ů ýů ř č ý é ý ú ř š ý ý ř ř č ů é ř ř ř é é ř ý ž ř Ž ř š Í é ž ř š č ý č é ů é č é ř ž ř č ž č ý ž ř ř ý ý ý č č ž č é ř ž ř ř ú

Více

Á Ú ŠŤ Ů ú Č š Č ř ě Ž šť ě ě ý ř š ě Č Č Ú ě ě š ě ě ů š Ž š ě š š ě ř ě ž ž š š ě š š ě ý ř š š ě ů ř š š ě ě ě ě š š ě ě š ú ě Ú ýř š š ě ě Ú š š ž ř ů ý ě ž Ě É Ú Í Í Í Š Ě Í Ú Í š ř ř Č š ě ý Í ě

Více

Ť á á á á Á Č Č ý ť ť á ň ý š ů Á Í ť á Í Ťť ý á á É ú á á á á á á á á ž á á á á Ž á á á á á Í á á ý á ů ú ú á ž š Ž ů á á ý á á ý Ž á Í ý á á Ž ů ť á á ý ů á á á Ž ý Í ý á ú Ž Š ýš á ž ý ž á á Čú Ž á

Více

Č Ů ť ď ď Ř ýď ó ě Ýú ý Ž Ř ě ď Ú Ů ť ď Ř Á Á Ň Ý Ú Ů ž ď ě ď ý ě ý ď ů ů ů ě ů ě ě ů ě ě ď ě ě ů ž ě ě ď ě ů ě ě ú ě ů ů ů ě ů Ú Č Á ó ů ě ž ž ž ě ů ě ě ý ú ů ú ě ž ě ě ď ů ž ž ž ý ě ť ý ý Ú ě ě ě ý ě

Více

š š ř ů Í š ř ů š ů ý Ž ř Ě úř ů ř ů š ř ů ť Ž ý ř ř ů ř ú Ž ý ž ů ý ř ů ů ž ž š Ž ž š Á ď ř ýš ý ř ý ž ž ř ř ý ú ú ů ň ý ň ý ú ř ý ú ď ň ýů ý ý ý ř ý ýš š úř ú ů ž ý ř Ž ý ý ř ř ž ř ř ú ý ř úř ž ř ž ř

Více

č é ť ř á é ř š ř ěž ř ř ě á ř ě é ú č Ř É ĚŽ Í Ř Á ĚŽ á á Ú ř é ěž ř é ěž ř ý ě ý ě š ř ě á ř ě é ř Úč ř é ěž Úč ř é ěž á š á á é ď á á ř é á é ř Č š ř é ěž č é ý á é ě Č é ě á Č Č á š á á á á ň ř ž š

Více

Š Á š š ý š ň ý š š ý ž Ů š š šš ý š Č š ž š š š ž š š ý ó ý ž ó ý ý žó ť š š ý š š Š ýň š šš ý š š š š žň ý ý ž ý ž ý š š š š ž š šš š š ž Š ý ň š ý ž ž š Č š ž ý š š ú š ýž š ž ý ý ý ž Ů ý ž ý š ý š

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

Ě Ě Á Á Č É ŘÍČÍ ř š ž ý ý ý ř š ě š ť Ť ě č Í č ž ň É č ř š ě ř ý ř ř ý č ě ě ě ý ž ě ý ě ý ř ř ě ř č ř č ž š š č š č ř ř š č ě č ž ýěž ťž ž š ě ě ý č ž š ž ř ý ě ý ř ů ě ž ý č ý ý ň č ž ž ů č ý ě ů č

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

ď ď ř ď ž ď ť č ž Č ř ď ď č ď ž ž ž ý ř ť ď ť ž ů Ú ý ř ý óř č ý ž ž žž č ř ď ý ý ý ý ý ř ž ř č ý ž ž ž ŘÍ Í č ý ř č ď ú č ý ž ú č č č ř č ř ý č ž ž ů č Í ž č Í ž ř ú ú ř ž ř ž ú ž č ť ť Ž ř ú ý ž ú ý

Více

š š š ů ů š ž ž š É Ú Š ý ů ý ů ů É ů ů ý Ů ý Ů ť š ů š ů š Č ý ň ú Č ý ů ň ý ž š ž š ý ů ň š š ý š ž ů ů š Š Č šť Č š š ý ů ý ý š Š ů Š ů ů ý ů ů Š š š ů ý Š ů š ý ý ů ů ý š ý Š ž šť Š ž ý Č š ž š š ý

Více

š ž é é Č é ě é ě ž Í ž é š ň é ž š ú ě ž ú é ě é Ó ž ě ě ý ý é š é ú ě š ě ú ň Ť ý ý ý ýš ý ý ě ý ýš š ě é ě ň ý ý ě ý š ě ý ě ý ě ě é ě ý ý ě é ě ď ě ý ý ě Ť ě ě ý ý ě ý ě ý ě Í ě ý ž ž é ě ý ě Í ý ě

Více

Ó Ť Ý š ř š ř ě ě šť ě ť ó Ú š š ý ž ý ž ý ž ý ž ž ý ý ě ý ý ý ý ě š ý ý ť ě Ť ý ů ů ř ě ž ž ý É Í É Ě É ž É Ý Ě Ý ó ď ď ť ř ů ž ž ě ž ř ž ž ž ě ě ý ě ř ž š ž ž ýš ř ý ž ý ó ýš ýš ž óž ě ě ě ý ú ž ž ž

Více

ů ř é ř ř ý ř š ř é ř ě ř ě š š é é ů ř ě ěš ě Ž é ř ř ěř é ý ř ř Ú ěř é ř ý ř é ů é ř ř é ě ů ě ě ýú é ú é ř é ý ě ýú ů ů é é ě ř ý ň ď é ů ě ě ě ě ě ů ů é úř ř Š éúř ě ě ú ú ě ů ř é ě ř ě Ú ě ů ý ř ě

Více

Á Í Č Í Ž ž Í Č Č Í Í Í Ž ú Ť Č Á Á Ž ó Č ú Ž Á Í Í Ž š ů ď š Ž ů ú ž ý ň ý š Ó ů ů ý Ž š Č ů š ž ň Ž Í ú š Ž ý ů š ň ů ť ú Ž ň šť Ž ů ý ň ý ý Š š ů ó Ž ý š ť ů ý ž Í Á Í Ž Č Á Š š ý ů ž ž šť Í Ťž ý ůž

Více

VIZUÁLNÍ ORIENTACE V PROSTORU U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

VIZUÁLNÍ ORIENTACE V PROSTORU U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v s p e c i á l n ě p e d a g o g i c k ý c h s t u d i í P d F U P L E N K A P O D U Š E L O V Á I I

Více

Í ř ě ě ě ě ě ě ě ý ě ř Ž ů ý Ž ř ý é ů ě š Ů ý ě ř Ž ě ý ý ů ě é ř Ž ů ě ě Ž ě š ě ř Ů š ů ň Ž ě ě Ž ě ý ý ř ů ě ů Ž ů ř ě ě é ě Ž é š é ů ě Ž ýš ý ů

Í ř ě ě ě ě ě ě ě ý ě ř Ž ů ý Ž ř ý é ů ě š Ů ý ě ř Ž ě ý ý ů ě é ř Ž ů ě ě Ž ě š ě ř Ů š ů ň Ž ě ě Ž ě ý ý ř ů ě ů Ž ů ř ě ě é ě Ž é š é ů ě Ž ýš ý ů Í ř é é ě Ž é ř Í Š ů Ž ř é ž é Č é ě ě Ž é ý ř ě š ý Ž é ý ě ý ý ě š ě ř ě Ž Ž ý Í ř ě ě ě ě ě ě ě ý ě ř Ž ů ý Ž ř ý é ů ě š Ů ý ě ř Ž ě ý ý ů ě é ř Ž ů ě ě Ž ě š ě ř Ů š ů ň Ž ě ě Ž ě ý ý ř ů ě ů Ž ů

Více

Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou. Filozofická fakulta. Katedra Pedagogiky

Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou. Filozofická fakulta. Katedra Pedagogiky Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra Pedagogiky Bakalářská práce Název: Syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou Syndrome of the attention disorder connected with hyperactivity

Více

ýú é Č Ř ů ý ý ě é ě ý ě é ě ě ž ú ý ů ý Ů ú é ě ý ě é ú é š Š ú ý ý é Ě š ě ě ě ú é ě ý ě ý ů ý ý ě ě ý ú ů ě ů ý ě ú ě é ě ů ý ů ě ěž ý ý ů ý Ž ěž Ů ý é ú ěž ý Ž ý ů ů ý š é ý ě úě ů ě ů ů ů ý ů ů š

Více

é ů é ž é ž ž Č é é ů é ů ě ů ů ů ů ú ě Ž é ý ď ý ů é ů ů ě ž Ž ů ý ů ž ž é é ů ěž ů ý ů é é ý ý ýě ž ýů ý ů é ý ů Ú ď ú ý ě ů é ů ý é ě é ů ú ě ý ě ů ý ě ě Ť é é Ů ž ú ů Ž ů Ž ů é Ž ú ě ů é ý ě ů ě é

Více

Ř É Ř É Ě čá Á Í Ů š Í č Á Ř š é Ř š Á ĚŘ É Ř É č š Ě Ř É Ř Áš č Ř Á š Á É č Á Ř Á š šš Á š Ř š Ž č Ř Á š Ž ž É č š Ě ŽÁ Ž ž č é Ř Á š Á Ž ž Ž Á Ř Á š ě š Á Ř Ý Ů šš Á š Ř Á š š č Ř Á š Á š Ř Á š Ž š Ř

Více

ý ú ý š Ú é ý š Č Ú ý Š ú Ř Á ÁŠ ý ú ý š Ú Ú Š ý ň ž Ú Í š Ž ú ň ž é ú Ž Ž Í é š š ú Ú ú š ž é Ú Š é Ú é é ó ý é ú Ž ý é Í š é ú š Ž é é é ň ď ý é ň ŽÍ ý ó ó š ý Ž ý š Ž ýš š ó é ňó ý é é é ý Ú ó ó Ž ý

Více

š Á š š ů š ý š Č Š Č ň ý ž ů ý ž ů Č ý ž ú Ň Š Í š ý ú ý š š š ý š š š š ý š š š Ů š š š š ý ů ů š ý ň š š š ž ů ň š ž ž ň ý ž š ý ý š ý š ý ú ů ž ý š ž š ú ú š ý ň ň š ý š š š Ú ú š ý ů š š š š š š š

Více

Á Á ň ň ť Í Ť ň Í ř ň ř ř ň Í Ť Ě ň Č Ť Á Í Á Ť Í Á Ď ř ř ň Í ť ť ň ň Ě Í ů Í Í ř Ě ř Ě Ť ň Ť Ý ň ň Ť ň ň ň ň Ě ť Í Á Ť Ť ň Ť ř ú ň Í Ť Í Ť ň Á ň Ž ď Ě ň Ě Í Ů ň Ť ň ň Í Ě Ť ň ř Í Ť Í ň ň Č Ť ť ň ň ř ň

Více

š š ý Ú ň Í óš Í ď ýú É Ú Í Í š ý ú ý Ý ž ý š š š ž ž ý ý ú ý ž óď ý ú ý š š ý ý ý ú ý ú Ý Í š ý ý ý ý š š š ž ž ý Í ý ď ý ž ý ď ú ý š š ý ď ý ý ú ý ť Ň ý š ú ý ý š š Ů ú ó ď š Č ň ý ž ž ť Ů ý ť ý ď ý

Více

Č Č É Č ě ě ý ž ě ý ě š š ě š ě ý ý ě Č Š š ě ěž Š ň š ž Ž ě š Č ě Č ě ý ž š š óš š ý š ž ú ěš ě ó ó ž ě ž ž ě ě ň ž ě ě Ž É ý ě ž ě ě ý ě ě Ž ú ý ě ě ě ě ž ě Žú ý Ž Ó ě Č ú Š š š š ě š ý ý ý ě ě Š ý ě

Více

ýř Úč č Í ř ř ř ý š ý Í ě ž Ž č Ž ř ě Ž ě č Ž č č č č ě š ř ř ě š ú ě řč ř ř ě ť ř ý ř Ž Ú ř š ú ě ě ý ú š ý č ě š ě ě ý ý Í ř ý č ž ý ý ř č ě ě ý ý ý ý ý č ř ý ž Ž ěú ř ř ž ě Í ř ň ě ý ě ě ř ř ý ř ž ř

Více

Í Í Ř ď Í Á É Á Í Í Ě Í Í Á Í Á Ú Ť É Ě Í É Í ť Ě ŠÍ Í É ř ř ů ř ý ý é é ý ý é ý ý ř ů ý ý ý ř ý ů é ř ý řďů ý é é ř é ř ř ů ď ů ů ů ů é ý ý ť é ř Ť é é ý é é é é ď ď ňů ý ů ů é ř ř é ý ý ř é ď ý ý ů

Více

ť Ě š ň ý ú Á ů ď š ý ý š ýď ý ď É ď Á ú ď Ž ň ň ů ú ú ý ť ý ů šš É ť ý ý ý ů ň ů ť Ň ť ť š ú Ž š ý Ů Á Áú ú Ť Ť ý ý ý ý š š ú ň ú ý š ť ú ň ú š š Éú Ě Í ť Ů Č ů ů ů Ý ú ů ý ů ý ů ď ů ý ď ď ý ů ú ý ý ú

Více

1. Základy posilování

1. Základy posilování 1. Základy posilování P o s i l o v a c í c v i č e n í s e v d n e š n í d o b ě o b j e v u j í p r a k t i c k y v e v š e c h s p o r t o v n í c h o d v ě t v í c h v e f o r m ě k o n d i č n í p

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Ě ř ň

Ě ř ň ď Ě ř ň Á Ě Ě É Á Ř Ě Š č Á Ú č Č Ú Č Č Á Á Ý č Ť Ó Ú Ď ú Ť č Ž Á š Ěč Ó Ť ň ú Ť ž š č Á š č Ť ů č Ý ď Ý Ž č š š Ž ž Ť Ž É É č š Áž š š ž Ó Ž Ý Ž Ž Ó č É Ý Ý Ý č Ť Ó Ď Ý Ý Ď Ě Ď Ž Ý č Ý ů ň č ž Ó ž Ť č

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

č ú Č ú ř č čň účť Ý ř ý ý Ť ž ť ň ň ž ř é ř úč ř é š Ť é č ť úč ť Ý ř š ř č ú ř ť č ú ř é ýý é č ž Ť Ť ú Ýé ž é ř Č ť Ý ú

č ú Č ú ř č čň účť Ý ř ý ý Ť ž ť ň ň ž ř é ř úč ř é š Ť é č ť úč ť Ý ř š ř č ú ř ť č ú ř é ýý é č ž Ť Ť ú Ýé ž é ř Č ť Ý ú é ř é ř č ó ř ý š ř ů é Á ů Ú ř ž ř č č ř ř é ř ř Ť é č Č ý ř ř é ý č ú Č ú ř č čň účť Ý ř ý ý Ť ž ť ň ň ž ř é ř úč ř é š Ť é č ť úč ť Ý ř š ř č ú ř ť č ú ř é ýý é č ž Ť Ť ú Ýé ž é ř Č ť Ý ú č ú ř é Ýý

Více

Vámi vybranou odpověď vždy zakroužkujte. U otázek 4, 7 a 10 můžete zakroužkovat více odpovědí.

Vámi vybranou odpověď vždy zakroužkujte. U otázek 4, 7 a 10 můžete zakroužkovat více odpovědí. Příloha č. 1 Dotazník Vážení kolegové, Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, jehož vyhodnocení se stane podkladem pro zpracování praktické části mé bakalářské práce na téma Identifikace

Více

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu.

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Produktový katalog Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Naše vize Zn a č ka Pala din je vý sledkem našic h dlo uholetýc h zkuš enos tí v p ěsto vání ros tlin. Od úpl ného za č átku jsme hledali

Více

ř ě č ř ě Ý účé ěř Ý é É Ě Ýý ď ý úč č č ú ě é É ť ú Ě óý É ý ó É ý ý ň Ýý ú ť ý úý ó ý ý é ýď é ý ň É ý úú ý ý ó É É ý ý ň É ó Á É Ť ý ě Í É É Ý ě ý č é č Ý ř ó ó ó ó Ý é ó ž é ú Á ď é ď ú ý éž éé Ž É

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

š š ů ú š ý šť ř ž ř é ý ž é ť ý ž ý š Č š š Č ýúř ý ú é ď š é ý ř é ř ý ř š éř Č Č ř é ý Ú ž šť éř ž š éř ř š š š ů ý é ý ů é ý š š š é š ý Ú ý ů š š ů ď ť ý ý š š ů š š é š ž é é é ď š š ý š ý ř š ů

Více

ú é é ó é É éý é é Ú ě é úč ý é úč ě ž č Č Á Ú Ě é ě é ě č Ú ě č ď ď ú ě č ě ě é Ý č č ř ě Č ý é ě ú Ó é ž ý ů ú č ě Č Č Č Ú ě č Ýé é ř Ů ř é é Ýé é é

ú é é ó é É éý é é Ú ě é úč ý é úč ě ž č Č Á Ú Ě é ě é ě č Ú ě č ď ď ú ě č ě ě é Ý č č ř ě Č ý é ě ú Ó é ž ý ů ú č ě Č Č Č Ú ě č Ýé é ř Ů ř é é Ýé é é ú ě č č Č ř é Ó ř é ě ý č ě ř ř Č ú ě ž Ú ě ě ú Š č é ý ý č č é ž é č úč é ú ě ý ý ž ý éé é ě ú š é žú ě Ý é ú ě ž ú ý Č é ř š ý ž ý é ž é ě ř ň ý ý ý Č ž ý ý ř č ř ů é ú ě é ě č č ě é úč ěž ý úč ř é č

Více

ýúř ň ř ť ů ů ů ů Ú ý ř ř ů ň ý ů ř ý ů ý ý ů ú ž ř ř ó ř ý ý ž ř ř Ž ž ů Ú ň ů Ž ů ň ý ů Ž Ž ů ž š ň ň ý ů ž ň ý ů ň ý ů ň ý ů ý ů ý ý ř š Ó ň ř ý ů ů ř Í Ú Í Í ú ř š ř ů ď Í úř ř ř ň ř š ř ů ď ř š ř

Více

Á č š š ů ú š ý š ř ž č č č ř é ý ž é ý ž ý š Č š š č č č ý č č é č ď š ň é ý ř é ř ý ř š éř Č č ř é ý Ú ž š éř č ž š éř č ř š š š ů ý ř č é ý ů é š š š é ř š ý ý š š ů ý ý š š ů Č š š é č š ž é é é č

Více

ř š ř š é úř Ú Č ě Ž ú ř ě ě š ě ě ě Í ř š é ř ú ě ř Á é ř é ý ř ě éž ě é ý Í é é ř Č ř ě é ý ř ě éž é ý Č ř ě ř ě éž ě é é š ř ú Ž é ě éř ě é ř é ýď ř ú ú ě ž ž ýš é š ý ě ů ř ú ž é ě é ř ů ř ú Ž é ě

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie. MONIKA MARŠÍKOVÁ V. ročník kombinované studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie. MONIKA MARŠÍKOVÁ V. ročník kombinované studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie MONIKA MARŠÍKOVÁ V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol CELOROČNÍ PROJEKT

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

ř ú ě ř ě ú ň ý ž ú ě ú ž ř š ě ú ě ú ř ú ě ú ř ř ř ř ř ý ú ý ú Č Ů ř ř ú ú ý šš ž

ř ú ě ř ě ú ň ý ž ú ě ú ž ř š ě ú ě ú ř ú ě ú ř ř ř ř ř ý ú ý ú Č Ů ř ř ú ú ý šš ž ř ú ř š ú ú ú ý ňě ů ú ě ě ů ů ž ú ú ů ň ň ú ý ž ú ž ý ř š ž ř ý ř ě ě É ú ě ž ž ý ů ž ěž ř ú ě ř ě ú ň ý ž ú ě ú ž ř š ě ú ě ú ř ú ě ú ř ř ř ř ř ý ú ý ú Č Ů ř ř ú ú ý šš ž ř ú ě ýš ýš ýšú ř ř ý ě ů ě

Více

ě é Í ě Í ěí Í š š Š ž ý é ě ě Ú Ú ž ž š Í ě š ň Í Í š ěů ú ě ů ý ě

ě é Í ě Í ěí Í š š Š ž ý é ě ě Ú Ú ž ž š Í ě š ň Í Í š ěů ú ě ů ý ě ž Ť Í ě é Í ě Í ěí Í š š Š ž ý é ě ě Ú Ú ž ž š Í ě š ň Í Í š ěů ú ě ů ý ě š é ý é ž Č Ž ú ý Č ý Í Í ý Č ý Č ú š Š š ě é š Ž ý é Ž š ú ě ý ě ě é š ě š é é éš é ů š ů Í ů Ž ě š ě ě Ž š é é Ž š Žď š ý Ž ý

Více

ň Ď Ť ř Č ý ůž š ž ý ř ř ž ý ř ž ň ž ž ů ú ž Ž ž ů ééé Ň š ž Š ý ť š Ů ó ó Š Á Á Ž Ě Á Š Ž Ě ÉÉÉ ý ý š ř ů ů é Ž ů úž ň Č ť ž š ř š ž Š ů ů ťý Č Č ú ý ÓÓÓ úž ň š ř ý ž ý š ý š ř ž ú Ť ž ž Š ý Ž Ž ř é Ž

Více

é úř č č ř ů č š ů č ů ý Ť ý Ž ř Ž úř ú úř ú Č ůž Ž ř Ž Ž ř š ř ř ý ý é ř Ž é ž ýš é é ý ý ř Š ý ý ř č ý ť ř č Í ž č ý é ř ř Ž ý č ý ř š ř ýš ů é é ý ř ř č ýš ů é é ý ý ů ř š ř ýš ů é é é úř ý č č ř ř

Více

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á Ý Á Í ŘÁ Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á ř ů ý Ť Ž ř ř č Í Á ď č ě ř ú ž ě ř ý ý ů řů č ú č ř ž ě ú ž ř ť č ř Ť ú ř ě š ř ý ž ú ě č ý ý ú Ř ú ěš ě ě ř ř č ž ě ř ě ř ě Í ě ý š ý ž šš ě šč ř ř š ř č ý ř ř ý ř

Více

Š š ó ů ý č ť Č ý ýúř č ý ú Í ř Č ř ří ř úč ř ýúř č ý ú ř ž ž ý úř Ú Úř Ř ř úč č Á ŽŽ Č ů úřý ý č Í ř ý ý ú Č č Ž Ž ó š Úř ý Ž ó Ž ú ř ř Ž ž Ž Ž ř ž Ž ý Ž č ý ý ů ů Ž ů ž Ž Ž ř ú ř š Á ř ý ů Č ř ý č Ž

Více

é Ú ř ť é ř Š Š Ú Š Ú Ú é Ú é ů ý é ů é ť ů ř ř ů ť ť ú ů ů é ý ř š ů ť é ý é Ú š ý ř ř ú é Č ř ř ý ý é ó ř ý ř ý ř ř é ý ř š š é ý ř ý ý ř ý é ř Š ř ý é ř š ř ý é Š ý Č Š š ř ř Í é é ť ř Š š Í Ř é ř š

Více

É Í ý ž č ě ě š ř ů úř řš řš řš č ů ř ř ě č ě č ž ž ě č č ř ř ě č ě č ě č řš řš řš ě ě ě č ý Ú ý Ú ě č řš ř ř Ž Ž ř ř ř ř ř ř ě ř ť ň ůí ť ť ý é é ý č ů ý ů ř ů ý ý úř é ž č ž úč č ý ů č ý ý ř š éč š ý

Více

Č Á ý á é í í é ú á ě ž é ř á Ž ě é ř š é ž ý ří ý ž ě ň ě í ř ř í ž ý á ů á é í é í ů ě ě í ž é ů í ěž éú í ú ě ž ů á ě Ž řú ň ň áž ž ě é ě ř éů é í í ž ů ř í í é é í ř é í í í ů í í ř í ž á é Ž Ť é ú

Více

ů ř é ě ě ř ř ý š ř š ř é ů ř ě é ě ř úř é ř ě š ů š é ř ů ř ě ěš ě é ř ěř é Ů ť ř Ý ěř Í ý ř é ů ř Ú ě ř ě ýú ř é ř ý ř ř ý ř ě ř š Ú ě ř é é é ú ů ů ú ýř ů ř é ú ě ú ě ů ů é é é ř Ú ř ý Č ř ě ě ů é ě

Více

Š Á í ě ů Íč ě ý ů ú í ý č é ě ý ý ý ů ě ě ý ř ší ý é ě ů ž é é č ů ž ě ší é é ě ý ří ý é ů í š ě ý š č ý í í ů ř ě ý í šť ů ý č ý ů ř í ří č ý ž ů ž ř š ě ý ý š ř í í í í š é í é č í ě ů ý č ý Í ů é é

Více

Pokyny pro odevzdání diplomových a bakalářských prací

Pokyny pro odevzdání diplomových a bakalářských prací Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 11/2008 Pokyny pro odevzdání diplomových a bakalářských prací I. Zadání bakalářské a diplomové

Více

Á Ý Á Ť ĚŽ Í Ý Ť ŘÍ Ť Š Í ť Č Ž Č Č Ý Á Í Ž Š Á Ž ň Á Í Í Í Á Č Ř Á ÁČ Á Ž ť ť Í ť Ť ť Ť Ť Ť Ť Í ŘÍ Š Ť Ť Ž ŠŽ ň Ť Ť ň Š ň Ť ú Í Ý Á ď Š Ř ď Ť Í ď ň Ť ň ň Ď Ž Ž ň ň ň Š Ť Š ň Í ň Í ň Ť ň ť Č ň Š Š ň Í

Více

Ž Ú ď Č Ú ď Ž Š Ž ť Š Ž Ž ť Č Č Ž Ž ť Č ť Š Ý ŘÁ Ů ť Č Š Ž ť ď Č Ú ť ť ť ť Č Č Ů ť Ů Á ť Š Á ď Š ť Č Ó ť Ú Ž ť Ž Ú Č Ú ť É ť ť ť Ž Ž Ž ť Ž ÝČ Č ť Š ť ť ť Ž ť ť ď ť Ž ť ť Á Ž Ž Ž Ů Ž Ž Ú Ě Ý Č Ž Š Š Ř Ě

Více

Á Í ň ň ó š š š ž ý ž š š Ý š žň ž ž ž ň Ď Á š Ď ň ý š ý ž ú ý ž ž ž ž š ž ž ň ž ž š ž ž š ž š ý ý ý š ň ý š ž ž ší ž š ď ž Ú ž ž ý ž ý ž ú ž ý ž ý š š š š ž ý š š ň É Í ž Ě ý ž ý ň š ý ý ť š š ž ýš š

Více

ř č Č š ř ř ř ú ů ř ě Ž ř ú ů š ř Č ě č Ž ě č ř ě ř ě ř ě ř ě ů ě č Ž ě č ř ě ř Ú ů ř č ů č ý ě ř ě ě č Ž ě č žš Ž ý ř ě č ý ě ž Ž ž ý Í č ý ř ší Ž ř ř č č ě ě Ž Ž ě ý ě č Ř ě ř č ř ř ú ů ý ě Ž ř ý ě š

Více

ť Ř Ř ž š š ž š ď ž Ř Ř Ř É ť Ř Ě É Ř Ó Ř Ě Ř Š ÉŠ Ů Ý Ů ž ť Ě Ý ď Ý Ě É Ě Ň Ň Ó É É ž ž Ý ť Ů Š Ú ť Ů Š Š ž Ř ž É ž Ř Š É Ř Ý É ť É ž É É Ú Ř Ě ÝŘ Š É Ě ÝŘ ž Ě ÉÚ ď ž Ú ž ž ť Ř É Ú É Ů Ý ĚÚ É Ť Ů Ř Š

Více