100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!"

Transkript

1 Apogeo Alert Listopad 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím listopadového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně souvisejí s našimi poradenskými službami z oblastí: Tax & Transaction (daně, finance) Auditorských služeb Účetnictví a mezd, včetně outsourcingu mezd Personální agendy, zejména outsourcingu personálních služeb Služeb znaleckého ústavu a oceňování Management Consultingu SMART Companies (trustové služby a ready-made společnosti) SMART Office (sídla a služby virtuálních kanceláří) Tento informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě. V případě dotazů či podnětů ke zpracování tématu, které Vás zajímá, nás neváhejte kontaktovat na adrese Věříme, že pravidelné zprávy pro Vás budou přínosem a najdete v nich odpovědi na své otázky. Bohumír Buchta Marketing Manager T / E /

2 Změny v zákonu o DPH od roku 2015 Rok 2015 nepřinese změny pouze v oblasti zdanění příjmů, ale také rozsáhlé úpravy v oblasti daně z přidané hodnoty. Zajímavou novinkou od roku 2015 bude změna v systému zdanění elektronicky poskytovaných služeb (např. dodání softwaru, webhostingu apod.), telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání poskytovaných podnikatelskými subjekty z jiných členských států Evropské unie konečným spotřebitelům (nepodnikajícím subjektům). Tato novela reaguje na aktualizaci evropské legislativy, konkrétně novelizaci směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH. Do konce roku 2014 platí následující princip zdanění při poskytnutí elektronických služeb, kdy je odběratelem soukromá fyzická osoba: Je-li dodavatelem podnikatelský subjekt usazený v EU, řídí se místo plnění dle základního pravidla ( 9 odst. 2 zákona o DPH) a zůstává ve státě usazení poskytovatele služby. Německý poskytovatel IT softwaru tak při prodeji českému občanovi zatíží tuto službu německým DPH a v Německu přizná a odvede DPH z tohoto plnění. Je-li však poskytovatelem subjekt ze zemí mimo EU, je místem plnění stát usazení příjemce. Aby se snížily případné nemalé administrativní náklady a takový poskytovatel se tak nemusel registrovat, přiznávat a odvádět DPH v každém státě EU, ve kterém má bydliště každý z jeho zákazníků (nepodnikatelů), aplikuje zákon o DPH tzv. zvláštní režim pro poskytnutí elektronicky poskytovaných služeb. Při postupu dle tohoto režimu má např. poskytovatel softwaru z USA povinnost registrovat se k DPH v jím zvoleném tzv. státě identifikace. V něm přiznává plnění uskutečněná ve zvláštním režimu a také odvádí daň. Daňový výnos je pak následně distribuován mezi státy EU, kde mají bydliště příjemci elektronických služeb (tj. státům, kterým dle určení místa plnění tento daňový výnos náleží). Od roku 2015 sjednotí zákon o DPH určení místa plnění u poskytování elektronických služeb soukromým fyzickým osobám, kdy již nebude rozlišovat, zda je na straně poskytovatele podnikatelský subjekt z EU, či ze zemí mimo EU. V obou případech bude místem plnění stát příjemce. Zákon o DPH tak rozšíří uplatnění zvláštního režimu také na situaci, kdy je poskytovatel z EU. Daný režim je označován jako zvláštní režim jednoho správního místa (mini One Stop Shop). Český podnikatel, který poskytne elektronickou službu nepodnikající fyzické osobě usazené např. na Slovensku, se zaregistruje k tomuto zvláštnímu režimu a přizná toto plnění přes elektronický portál české daňové správy napojený na daňové správy ostatní států EU (díky tomuto režimu se tak nebude muset registrovat k DPH na Slovensku, kde by měl z tohoto plnění přiznat a odvést DPH). Další novinkou od 1. ledna 2015 je např. zavedení druhé snížené sazby DPH ve výši 10 % na léky, knihy a dětskou výživu a zrušení sjednocení sazeb DPH na 17,5 %, jehož účinnost byla původně plánována od 1. ledna 2016.

3 Mimo jiné je ve schvalovacím procesu i další novela zákona o DPH, která plánuje také rozšíření použití režimu přenesení daňové povinnosti na dodávky mobilních telefonů a tabletů od určité hodnotové hranice a na další komodity. Dále bude také pravděpodobně zachován stávající registrační limit pro DPH 1 milion Kč (původně měl být od roku 2015 snížen na 750 tis. Kč). Zdroj: Magdalena Jochová, Junior Tax Consultant,

4 Volební sněm komory auditorů České republiky Dne proběhne volební sněm Komory auditorů České republiky, který dle zvolených kandidátů nastíní další směr, jakým se bude Komora ubírat. V programu jednání má také řešení důležitých témat přesahující oblast auditu. O jeho průběhu a závěrech Vás budeme informovat v prosincovém vydání Apogeo News. Tomáš Brabec, Partner, Audit Services,

5 Základní specifika lomů a obaloven pohledem investora Lomy a obalovny jsou klíčovými články výrobního řetězce pro výstavbu silnic a dálnic. Základním elementem pro úspěch na tomto trhu je dobrý přístup k veřejným zakázkám. Přestože je splněn tento základní předpoklad pro podnikání na trhu, může se investor setkat s celou řadou překážek a specifik, které by měl držet v patrnosti ještě před tím, než se rozhodne na tomto trhu podnikat. U lomů sloužících pro těžbu kameniva není základním hodnototvorným faktorem vlastnictví pozemků v místě těžby, tím je právo k této těžbě. Může se tedy stát, že vlastník a oprávněný jsou odlišné osoby. Dalším důležitým bodem je vzdálenost od jednotlivých obaloven sloužících k výrobě asfaltových směsí či od přímých prodejních kanálů, neboť logistické náklady na kamenivo jsou relativně značné. V neposlední řadě je to jakost a kvalita kameniva. V ČR je více než sto obaloven, přičemž náklady na výstavbu se pohybují v řádech několika desítek milionů, reálná cena fungující obalovny je však výrazně vyšší. Důvody jsou ekonomické, administrativní a fyzikální. Ekonomickým důvodem je omezená možnost výstavby nových obaloven s ohledem vzdálenost od jednotlivých lomů, kde jsou náklady na logistiku relativně značné. Administrativním důvodem je nízká motivace úřadů udělovat povolení pro výstavbu nových obaloven vzhledem k negativním dopadům jejich činnosti na životní prostředí. Z fyzikálního hlediska asfaltové směsi rychle tuhnou, proto je možné je logisticky dopravovat pouze do vzdálenosti cca 50 km. Běžné je tedy sdílení jedné obalovny dvěma či třemi stavebními firmami. Přesto všechno lze konstatovat, že při dodržování jisté míry opatrnosti s vazbou na výše uvedená rizika může být investice do lomů a obaloven zajímavá. Zdroj: Pavel Tůma, Managing Director, Expert Institute,

6 100 % jen za 100 % Plaťte jen za perfektní práci Účetní a mzdové poradenství OUTSOURCING ÚČETNICTVÍ Nabízíme Vám efektivní, pohodlné a spolehlivé zajištění vedení účetnictví Vaší společnosti. Dle platných zákonů je povinností jednatelů a členů představenstva zajištění řádného vedení účetnictví. výhody / účetní a mzdová agenda vedená neustále proškolovanými odborníky; / nemusíte pořizovat a udržovat aktuální účetní software; / nemusíte řešit zálohování a bezpečnost účetních dat; / omezíte rizika úniku informací uvnitř Vaší společnosti (zejména v oblasti mzdové agendy); / cena za outsourcing je vždy levnější než vlastní zaměstnanec účetní; / neztrácíte čas při kontrolách na finančním úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami, za provedené kontroly naší práce ručíme; / důležité termíny sledujeme za Vás. GaRanCE / ručíme za případné škody vzniklé chybným vedením účetnictví (proti tomuto riziku jsme řádně pojištěni); / nemusíte sledovat aktuální legislativní změny v oblasti účetnictví a mezd; / nám svěřená agenda je přísně důvěrnou záležitostí; / poskytneme Vám zázemí poradenských firem APOGEO z oblastí auditu, daní, financí, mzdového poradenství, znaleckých služeb a management consultingu. Pro bližší informace kontaktujte: StaniSlav Jonáš Accounting & Payroll Department Leader tel.: ROHAN BUSINESS CENTRE, Recepce B, Rohanské nábřeží 671/15, Praha 8

7 Zajímavá novinka monistická a. s. aneb akciová společnost o jedné osobě Nová právní úprava představovaná mj. z. č. 90/2012 Sb., zákonem o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen ZOK) nabízí od velmi zajímavou novinku, a to tu, že si zakladatelé akciové společnosti mohou vybrat, zda jejich společnost bude mít dualistický, či monistický systém řídících orgánů. Co to znamená v praxi? V dualistické struktuře se vedle valné hromady zřizuje představenstvo a dále i dozorčí rada ( 435 a násl. ZOK) v čele s jejich předsedy, kdežto v monistické struktuře se namísto těchto dvou orgánů zřizuje jen správní rada v čele s předsedou, který může být i statutárním ředitelem ( 456 a násl. ZOK). V dualistickém systému je tedy počet členů volených orgánů a. s. minimálně šest (tři v představenstvu a tři v dozorčí radě), kdežto u monistické a. s. orgány tvoří správní rada (obdoba dozorčí rady) a statutární ředitel (obdoba představenstva), přičemž správní rada je tříčlenná pokud ovšem neurčí stanovy akciové společnosti jinak. Správní rada pak určuje zaměření obchodního vedení společnosti a dozoruje jeho výkon. Do její působnosti patří veškeré záležitosti a. s., s výjimkou těch, které jsou zákonem výslovně svěřeny do působnosti valné hromady. Předseda správní rady je volen správní radou a jeho funkční období nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jakožto člena správní rady. Členem orgánu může být také právnická osoba (nikoli však statutárním ředitelem či předsedou správní rady). Do působnosti předsedy správní rady náleží organizace a řízení činnosti správní rady a. s., dozorování nad řádným výkonem funkce orgánů společnosti podřízených správní radě a dále také informační činnost o činnosti správní rady valné hromadě. Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel, kterého jmenuje právě správní rada, která rovněž schvaluje jeho smlouvu o výkonu funkce. Statutární ředitel má na starost obchodní vedení společnosti. Nejzajímavější je však skutečnost, že ZOK umožňuje, aby byly uvedené orgány monistické a. s. jednočlenné. V čele monistické akciové společnosti tedy může stát pouze jeden člen správní rady, který zároveň zastává funkci statutárního ředitele. Monistická struktura má tedy několik patrných výhod, z nichž zásadní jsou ty, které ocení nejen začínající podnikatelé totiž podstatně nižší náklady na správu společnosti a možnost centralizace řízení.

8 Hlavní výhodou monistické a. s. je kromě skutečnosti, že požívá jisté prestiže a. s., možný souběh členství. Jinými slovy, v čele společnosti a k jejímu vedení stačí pouze jedna osoba. V takovém případě je její postavení v souladu se zákonem o obchodních korporacích posuzováno obdobně jako postavení předsedy představenstva. Změnit monistický systém na dualistický a naopak je možné i v průběhu života společnosti. Zajímavý detail je rovněž skutečnost, že pokud akcie a. s. vlastní více než jedna osoba, akcionáři se do obchodního rejstříku nezapisují. Je nabíledni, kam tímto faktem můžeme mířit. Zdroj: Michael Dobrovolný, SMART Office & Companies Manager,

9 Obchodní rejstřík výpadek, či kolaps? Již od června se nejen podnikatelé, ale i veřejnost obecně potýkají s problémy při nahlížení či zapisování změn do obchodního rejstříku, a to v důsledku nasazení nové verze systému, který bezesporu slouží jako jeden z nejdůležitějších informačních zdrojů. V průběhu měsíce září pak začalo docházet např. k tomu, že se v obchodním rejstříku přestaly zobrazovat již fakticky provedené změny. Výše uvedené může mít za následek například to, že ten, kdo např. koupí podíl v obchodní společnosti, nebo ten, kdo se stane statutárním orgánem, není v obchodním rejstříku zapsán, a tedy viditelný (popř. dostatečně rychle). Rovněž dojde-li např. k odvolání jednatele, v obchodním rejstříku tato změna nemusí být patrná právě z důvodu neprovedení či opoždění zápisu. V některých případech pak často chybí část mnohdy velmi důležitých údajů o hledaném subjektu. Z toho důvodu může být pro dotčené společnosti např. problematické i otevření nového bankovního účtu. Přestože ust. 96 odst. 1 z. č. 304/2013 Sb. v platném znění stanoví lhůtu pro provedení zápisu do veřejného rejstříku soudem na 5 dnů od podání návrhu na zápis, přestože ust. 98 odst. 1 téhož zákona dále stanoví fikci, že navrhovaný zápis se považuje za provedený dnem následujícím po uplynutí oné pětidenní lhůty, a přestože ust. 96 odst. 2 téhož zákona pro tyto případy stanoví, že rejstříkový soud provede zápis bez zbytečného odkladu, dochází v praxi k tomu, že se na údaje uvedené v obchodním rejstříku jednoduše není možné spolehnout. Lze tedy říci, že v důsledku výše uvedených nedostatků mohou vyvstat např. rizika omylu třetí osoby o sídle obchodní korporace, rizika neoprávněného jednání osoby za obchodní korporaci nebo nesrovnalosti ohledně okamžiku zveřejnění údaje o splacení základního kapitálu. Podnikatelé a jiné osoby, které ke své činnosti nezbytně potřebují spolehlivě funkční obchodní rejstřík, popř. podnikající v oborech, v nichž pro své klienty uskutečňují činnosti, jejichž výsledek či průběh se má v rejstříku objevit, se pak mohou logicky a oprávněně cítit touto paralýzou obchodního rejstříku, jakožto důležitého informačního zdroje, poškozeni. V neposlední řadě mohou dotčení podnikatelé, popř. jiné osoby neoprávněně utrpět újmu v rámci svých klientských vztahů nebo mohou být mylně považováni za neplnící svou povinnost, a tedy utrpět mj. újmu na svém dobrém jméně a pověsti.

10 Tento stav lze nepochybně označit za závažný, jelikož základem důvěryhodnosti každého zřízení (potažmo evidence) je vždy určitá míra autority pramenící z jeho jistoty, stability a předvídatelnosti. Např. zahraničním partnerům se velmi obtížně vysvětluje, že zde máme závažný problém s natolik důležitým informačním zdrojem, jelikož vyspělý svět takové události rozhodně nepovažuje za běžné. Je jednoduše žinantní klientům vysvětlovat, že návrh na zápis byl sice řádně podán, nicméně výsledek není vidět. Ze strany příslušných institucí však již od konce měsíce září zaznívají sdělení, že další výpadky nejsou evidovány a že obchodní rejstřík již na novou verzi systému nabíhá či naběhl. Zároveň je však naznačováno, že rejstříkové soudy jsou v důsledku nasazení nového systému vytížené až přetížené, že se odstraňují nedostatky nového systému a že probíhá kontrola správnosti a úplnosti informací. Tomu lze rozumět např. i tak, že problémy přetrvávají, ale řeší se. Je pravda, že zejména v průběhu měsíce října došlo k citelnému zlepšení ve funkčnosti obchodního rejstříku. Přestože vinu nelze klást úředníkům, kteří obchodní rejstřík obsluhují, popř. jej ke své práci rovněž potřebují, je nabíledni logická otázka, zda v tomto případě nešlo předejít opakování situace, ke které dříve došlo v souvislosti s modernizací databáze rejstříku motorových vozidel. Odměnou veřejnosti za tato příkoří však má být vyšší výkonnost, rychlost, lepší spolehlivost i pohodlnější obsluha obchodního rejstříku. Zdroj: Michael Dobrovolný, SMART Office & Companies Manager,

11 Kosmetičky, restauratérky či finančnice. Ženy dohánějí muže V České republice jsou v současnosti zaregistrovány přes dva miliony živnostníků. Podíl žen mezi živnostníky, stejně jako podíl žen mezi majitelkami firem nebo top manažery, v poslední době kontinuálně roste. Informace vyplývají z genderové studie, kterou zveřejnila poradenská společnost Bisnode. Statistiky zkresluje vývoj v 90. letech, kdy si živnostenské oprávnění zřizovali především muži. V posledních čtyřech letech ale podíl žen na nově vydaných živnostenských listech dosahuje stabilně kolem 40 procent, vysvětluje analytička Bisnode Petra Štěpánová. Největší podíl žen mezi živnostníky je v Praze (téměř 37 %), Moravskoslezském (36 %) a Středočeském kraji (35 %), nejméně naopak na Vysočině, Zlínském a Pardubickém kraji (32 až 33 %). Nejedná o nijak dramatický vývoj, spíše o plynulé směřování k vyváženému stavu. Trend potvrdil i Michael Dobrovolný ze společnosti Smart Office & Companies: I naše společnost zaznamenává nárůst počtu aktivně podnikajících žen, přičemž některé z našich klientek se věnují i činnostem dříve vyhrazeným právě mužům, například oboru letecké techniky. Lze však říci, že se nejedná o nijak dramatický vývoj, ale spíše o to plynulé směřování k vyváženému stavu. Živnostenská oprávnění jsou v Česku nejčastěji vydávána v oblasti zprostředkování a obchodu. Muži živnostníci dále nejčastěji podnikají v oblasti stavebnictví, provozu restaurací, dopravy a opraven automobilů. Naopak ženy se zaměřují na činnosti související s péčí o tělo, provoz restaurací, služby v oblasti účetnictví a překladatelství.

12 Jaké profese jsou nejčastěji mezi živnostníky Muži Ženy služby zprostředkovatelů 1. služby zprostředkovatelů stavby účelové 2. maloobchody různé, jinde neuvedené maloobchody různé, jinde neuvedené 3. salóny kosmetické a osobní hygieny restaurace 4. účetníctví, auditorství a vedení účetních knih doprava nákladní, vyjma místní 5. restaurace opravny automobilů, jinde neuvedené 6. výrobky trvalé hodnoty, jinde neuvedené výrobky trvalé hodnoty, jinde neuvedené 7. pojištovny, pojistitelé, pojištění jinde neuvedené příprava staveniště 8. výroba textilnícho produktů, jinde neuvedené klempířství, instalatérství, topenářství, klimatizace 9. překladatelské služby výrobky nožířské 10. služby zaměřené na péči o vzhled osob Pramen: Bisnode Dostupné z:

13 Akce na ready-made společnosti Nejen čas, ale i administrativní zátěž, a další, Vám pomůže ušetřit předzaložená, tzv. ready-made společnost. Společnost SMART Office & Companies nabízí ready-made společnosti již od Kč (ready-made společnosti roku 2014). Díky spolupráci s Českou spořitelnou, a.s., lze současně s ready-made společnostmi využít jedinečné nabídky a získat ještě ke své nové či již zakoupené ready-made společnosti od SMART Companies vedení účtu na dva roky zdarma. Po dobu dvou let získáte podnikatelské konto Klasik České spořitelny a vybrané služby na dva roky zdarma: vedení účtu a měsíční elektronické výpisy, internetové bankovnictví a mobilní banku, mezinárodní bezkontaktní kartu, deset tuzemských elektronických transakcí měsíčně, kontokorent až do výše Kč v rámci účtu jako bezpečnou rezervu na nečekané výdaje, vklady hotovosti v pobočce. V případě svého zájmu neváhejte kontaktovat tým SMART Companies. Tým SMART Companies T / , E /

14 SVĚT APOGEO SPOLUPRÁCE PORADENSKÉ SKUPINY APOGEO GROUP A 1. VOX! Seminář s tématem Zahraniční holdingové struktury - praktické modelové situace zdaňování příjmů se uskutečnil v prostorách školicího centra 1. VOX dne 23. října Seminář byl určen širší veřejnosti, zejména vlastníkům společností/holdingů či budoucím investorům se záměrem stavby zahraničního holdingu/struktury, již měli zájem dozvědět se informace o praktických zkušenostech a jednotlivých příkladech zahraničních holdingových struktur. Přednášejícími byli Ing. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction, a Jaroslava Hanková, Tax Department Team Leader ze skupiny APOGEO Group. Oba dva školitelé provedli posluchače od základních pojmů přes vysvětlení zdanění v dané problematice až po rozsáhlou případovou studii. Detaily i informace o budoucích školeních či workshopech naleznete na

15 SVĚŘENSKÝ FOND OCHRAŇTE SVŮJ MAJETEK Seminář je určen širší veřejnosti s významným portfoliem aktiv, která má zájem dozvědět se praktické informace spojené s institutem tzv. svěřenského a nadačního fondu. Cílem semináře je seznámit účastníky s první zkušeností se svěřenským fondem a jeho fungování v podmínkách české legislativy, zejména s praktickou zkušeností jeho založení a správy, registrace u správce daně a jeho pozice jako daňového subjektu a jmenování správce fondu a jeho role/úloha v rámci fondu. Účastníkům budou také nastíněny výhody a nevýhody svěřenského fondu, včetně možnosti využití fondu pro soukromé nebo podnikové účely. Výklad bude činěn jak z pohledu práva, tak i daňových a účetních souvislostí. Program Výklad: Pojmy fondu založení fondu a jeho nutné předpoklady postavení fondu z pohledu daňové správy vedení účetnictví fondu aktuální judikatura a výklad daňové správy či odborné veřejnosti. Případová studie: Praktická zkušenost se založením vlastního fondu správa fondu osoba správce, jeho povinnosti, odměna registrace fondu na finančním úřadu zápis fondu do katastru nemovitostí vklady a jiné dispozice s majetkem při založení fondu používané metody dle jednotlivých typů aktiv, včetně daňových konsekvencí příjmy fondu, jejich kumulace a distribuce plnění z fondu formy plnění včetně daňových dopadů dle typu plnění a příjemce plnění diskuze. Přednáší: Ing. Tomáš Pacovský (APOGEO Group, SE, Partner) Jaroslava Hanková (APOGEO, s.r.o., Tax Manager) Termín: ; 9:00 14:00 Místo konání: SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, Praha 1 Více informací a možnost přihlášení ZDE.

16 Prediktivní analytika, šance jak předběhnout čas i konkurenci. Společnosti dnes běžně analyzují malá i velká data, aby získaly přehled o aktuální situaci na trhu nebo efektivitě svých marketingových aktivit. Umožňuje jim to vyhodnocovat dopad a správnost dříve přijatých rozhodnutí. Prediktivní analytika je však o krok dále. Umožňuje přijímat správná rozhodnutí na základě předpovědí budoucího vývoje trhu. Zatímco tradiční datová analýza odhaluje, v jaké pozici se společnost nachází díky své předchozí činnosti, prediktivní analytika ukazuje, jakou cestou se má společnost vydat, aby plně využila potenciálu daného budoucím vývojem trhu. Budoucnost samozřejmě nelze věštit z ranní rosy ani kávového lógru. Prediktivní analytika je založena na analýze historických dat, ale na rozdíl od běžného data miningu, využívá strojového učení (umělé inteligence) k sestavování modelů popisujících pravděpodobný vývoj studovaných parametrů. Na jejich základě se lze rozhodovat se známou přesností a mírou rizika. Ve spojení s internetem, sociálními sítěmi a podnikovými informačními systémy, které obsahují velké množství dat, je prediktivní analytika jedním z nejsilnějších nástrojů pro zvyšování efektivity investic a podporu rozhodování. Vybrali jsme pro vás pět oblastí, ve kterých hraje prediktivní analytika již dnes zásadní roli. Při jejich četbě vás jistě napadne řada dalších aplikací. Nebojte se na nás obrátit s vašimi dotazy. Náš tým datových vědců vám rád poradí nebo pomůže s jejich realizací. Cílení a personalizace marketingových kampaní - Na základě analýzy dat o chování uživatelů webu a sociálních sítí lze definovat segmenty zákazníků a určit jak účinná u nich bude reklama na určitý druh zboží či služby v různých reklamních kanálech. Výsledkem je zvýšení návratnosti investic do kampaní. Řízení rizik - Předpovídat lze pravděpodobný vývoj na burze, vývoj cen komodit, ale také pravděpodobnost splacení nebo naopak nesplacení půjčky klientem. Výsledkem je optimalizace rizika investic (poměru ziskovost/riziko).

17 Doporučování produktů a služeb - Na základě podobných dat jaké jsou využívány pro cílení marketingových kampaní, lze předpovědět jaké zboží si nejpravděpodobněji koupí určitý uživatel. Především v e-commerce tak lze zlepšit konverzní poměr (počet nákupů/počet návštěv) až o 200 %. Odhalování podvodů - Reklamace, žádosti o úvěry, pojistné události nebo třeba platby kartou. V těchto oblastech prediktivní analytika minimalizuje podvody díky schopnosti odhalit charakteristické rysy podezřelých klientů a transakcí. Retence zákazníků - Předpovídat, u kterých zákazníků hrozí odchod ke konkurenci, zjistit jaké jsou důvody jejich rozhodnutí a jak si je udržet, je zpravidla levnější než získávat zákazníky nové. Podle výzkumu analytické společnosti Gartner, roste trh prediktivní analytiky o devět procent ročně, a v roce 2014 překročí 40 miliard dolarů. Je tedy nejvyšší čas, aby se i malé a střední firmy začali zajímat o to, jak mohou získat konkurenční výhodu díky analýze dat. APOGEO navázalo exkluzivní spolupráci se společností Gauss Algorithmic, která se zabývá komerčními aplikacemi data miningu, strojového učení a prediktivní analytiky. Chcete-li se o těchto tématech dozvědět více, přihlaste se na lednovou přednášku špičkového odborníka na analýzu dat, doktora Jiřího Polcara. Naši klienti přitom mají slevu 1000Kč. Stačí, když do přihlášky napíší heslo: APOGEODATASCIENCE. Zdroj: Jan Janča,

18

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Srpen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY Od uzavírání smluv až po exekuce WLW V NOVÉM Nové stránky WLW s poptávkovým

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009 leden 2009 www.satum.cz AKTUALITY www.pojistovacidum.cz je nejnovějším projektem společnosti SATUM CZECH, který je zaměřen především na retailovou klientelu. Návštěvníci Pojišťovacího domu mohou postupně

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra Mimořádná příloha čísla dvacet časopisu veřejná správa - 2011 (samostatně neprodejná) Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra základní registry Vážení čtenáři, do

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Diplomová práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Bc. Eliška Růžičková Brno

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákon o pojišťovnictví Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákona o pojišťovnictví Po téměř ročním projednávání v parlamentu byl na konci srpna vydán ve sbírce zákonů nový zákon o pojišťovnictví 1 ( ZPoj

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

nového a obchodování s cizinou str. 10 Alexandra Lemerová: Společně můžeme dokázat více str. 8 9 Co je u nás Prosinec 2014 www.uol.

nového a obchodování s cizinou str. 10 Alexandra Lemerová: Společně můžeme dokázat více str. 8 9 Co je u nás Prosinec 2014 www.uol. www.uol.cz Prosinec 2014 DPH a obchodování s cizinou str. 10 Alexandra Lemerová: Společně můžeme dokázat více str. 8 9 Co je u nás Novinky nového Vítáme nové tváře Oslavili jsme 10 let v daních 2015 Editorial

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

život v umění, umění v životě

život v umění, umění v životě život v umění, umění v životě výroční zpráva 2013 1 výroční zpráva 2013 2 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 9 Úvodní slovo

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006 61. kongres OEC v Toulouse KONTAKTY Institut Svazu účetních, a. s. V Tůních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz E-mail:

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více