Technická zpráva C1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická zpráva C1.1"

Transkript

1 Zodpovědný projektant: Hlavní projektant: Stavebník: Ing. Petr Král Ing. Petr Král Obec Sadov, Sadov 34 Projektant: Technická kontrola: Sadov Petr Švorba Ing. Ota Řezanka Inplan CZ s.r.o. Zakázka: Datum: Paré číslo: dopravní stavby městské inženýrství Sadov, průtah silnice III/ opatření ke zvýšení bezpečnosti 12/2011 Úroveň: DSP+ZDS Majakovského 707/29 Část: Číslo zakázky: Karlovy Vary C1 - SO 101 chodník a úprava na silnici III/ Příloha: Měřítko: Číslo přílohy: Technická zpráva C1.1 Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo, kopírování a rozšiřování bez předchozího souhlasu je zakázáno.

2 Technická zpráva Sadov, průtah silnice III/22129 opatření ke zvýšení bezpečnosti str. 2 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATELE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ KONSTRUKCE VOZOVEK OBRUBNÍKY A KAMENNÁ PŘÍDLAŽBA OPĚRNÉ ZÍDKY (PODEZDÍVKY) A NOVÉ OPLOCENÍ AUTOBUSOVÝ PŘÍSTŘEŠEK ODVODNĚNÍ ROZHLEDOVÉ POMĚRY TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ KÁCENÍ A SADOVÉ ÚPRAVY VYTÝČENÍ STAVBY BOURÁNÍ, ZEMNÍ PRÁCE POSTUP A ORGANIZACE VÝSTAVBY PODKLADY, POUŽITÁ LITERATURA... 10

3 Technická zpráva Sadov, průtah silnice III/22129 opatření ke zvýšení bezpečnosti str IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název akce: Místo stavby: Kraj: Úroveň: Sadov, průtah silnice III/22129 opatření ke zvýšení bezpečnosti Sadov Karlovarský Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby (DSP+ZDS) 1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATELE Objednatel dokumentace, stavebník: Zástupce stavebníka: Obec Sadov Sadov 34, Sadov IČ: Ludvík Ladislav - místostarosta tel.: ; IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA Projektant: Inplan CZ s.r.o. Majakovského 707/29, Karlovy Vary IČ: Zodpovědný projektant: Ing. Petr Král ČKAIT: č Číslo zakázky:

4 Technická zpráva Sadov, průtah silnice III/22129 opatření ke zvýšení bezpečnosti str ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Tato dokumentace řeší úpravu průtahu obcí Sadov na silnici III/22129 a výstavbu nového chodníku po pravé straně této silnice. Smyslem plánované úpravy je především zklidnění dopravy na úseku obce, toto opatření povede ke zvýšení bezpečnosti jak pro automobilovou dopravu, tak především pro chodce. Mezi tyto zklidňující a bezpečnostní prvky patří střední dělící ostrůvek na vjezdu do obce, střední dělící ostrůvek s místem pro přecházení a úprava přilehlých křižovatek. Spolu s výstavbou nového chodníku bude také upravena stávající autobusová zastávka. Součástí stavby je také řešení odvodnění a prodloužení a úprava stávajícího veřejného osvětlení. Společně s touto stavbou obec plánuje rekonstrukci mostu, který se nachází na upravované silnici a přeložku některých inženýrských sítí. Předpokládané zahájení výstavby 8/2012 Očekávaná lhůta výstavby 3 měsíce Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky 146/2008 Sb. 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Technické řešení je navrženo dle ČSN PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ s ohledem na požadavky: TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi; vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 3.1 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ Šířkové uspořádání bylo navrženo s ohledem na zklidnění dopravy, při zachování dostačující šířky pro údržbu. Proto bylo zvoleno následující uspořádání: komunikace - jízdní pruh šířky 3,0m, vodící a odvodňovací proužek v šířce 0,5m (bílá čára šířky 0,125m, mezera šířky 0,075m a přídlažba 0,3m) chodník základní šířka je 1,5m autobusový záliv šířka zastávkového pruhu je 2,75m a šířka nástupiště je 2,45 (1,7nástupiště + 0,75pás pro chodce) střední dělící ostrůvky u vjezdu do obce je ostrůvek šířky 2,85, ostrůvek ve sta je v místě pro přecházení široký 2,1m a ostrůvek na konci úpravy je v místě pro přecházení široký 3,0m. 3.2 VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ Výškové řešení je patrné z příčných a vzorových řezů. Celkové řešení je odvozeno od úrovně stávající komunikace a okolního terénu. Příčný sklon nových povrchů vozovky bude 2,5%, pokud se bude opravovat celý povrch vozovky bude vytvořen střechovitý sklon 2,5%. Chodník má základní příčný sklon 2% a oproti komunikaci bude převýšen o 0,15m, podélný sklon je definován profilem komunikace.

5 Technická zpráva Sadov, průtah silnice III/22129 opatření ke zvýšení bezpečnosti str KONSTRUKCE VOZOVEK SKLADBA "A" (vozovka D1-N-1-IV-PIII) asfaltová vozovka ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO mm OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ ACP mm MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 150 mm ŠTĚRKODRŤ ŠDa 200 mm 470 mm SKLADBA "B" (vozovka D0-N-4-III-PI) autobusový záliv snížená skladba ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA mm ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ ACL mm OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ ACP mm 150 mm SKLADBA "C" (vozovka D2-N-3-V-PIII) vozovka v obytné zóně ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ ACO mm RECYKLOVANÝ MATERIÁL R- mat 60 mm ŠTĚRKODRŤ ŠDb 250 mm 370 mm SKLADBA "D" (vozovka D1-D-1-VI-PII) sjezdy - únosnější BETONOVÁ DLAŽBA DL I 80 mm LOŽE L 40 mm KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C 8/ mm MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 150 mm 390 mm betonová dlažba: rozměry 200x100x80 mm barva přírodní šedá a antracitová (50:50) povrchová úprava standard vzor KL04 doporučený výrobce BEST (KLASIKO) SKLADBA "E" (vozovka D2-D-1-VI-PIII) sjezdy BETONOVÁ DLAŽBA DL I 80 mm LOŽE L 40 mm ŠTĚRKODRŤ ŠD B 250 mm 370 mm betonová dlažba: rozměry 200x100x80 mm barva přírodní šedá a antracitová (50:50) povrchová úprava standard vzor KL04 doporučený výrobce BEST (KLASIKO)

6 Technická zpráva Sadov, průtah silnice III/22129 opatření ke zvýšení bezpečnosti str. 6 SKLADBA "F" (vozovka D2-D-1-CH-PII) chodník BETONOVÁ DLAŽBA DL I 60 mm LOŽE L 30 mm ŠTĚRKODRŤ ŠD B 150 mm 240 mm betonová dlažba: rozměry 200x100x60 mm barva přírodní šedá a antracitová (50:50) povrchová úprava standard vzor KL04 doporučený výrobce BEST (KLASIKO) Skladby vozovek jsou navrženy dle katalogu vozovek TP 170. Skladba A bude použita pro části nové vozovky, ale také u oprav v místech nových obrubníků, tam bude provedena snížená a to o spodní vrstvy v závislosti na hloubce výkopu pro nové obruby. Skladba B je použita pro autobusový záliv, jsou použity modifikované asfalty a to z důvodu velkého namáhání této plochy, skladba je snížená na vrchní tři vrstvy, stávající povrch bude ofrézován a poté budou položeny tyto vrstvy. Skladba D je použita na začátku úpravy u sjezdu k hasičské zbrojnici a u chodníkového prahu do obytné zóny. Na středních dělících ostrůvcích v místech, kde je vyznačena dlažba bude použita skladba E s rozdílem, že místo betonové dlažby bude použita dlažba kamenná 100x100x100mm. Ostrůvek v křižovatce ve směru na Podlesí je proveden pouze ze zvýšené kamenné dlažby 150x150x150mm, ta bude uložena do betonu. Podrobnosti k navrženým vrstvám upřesňují příslušné ČSN, které jsou uvedeny ve výkresu Vzorové příčné řezy a v TP 170. Vrstvy budou pokládány tak, aby byly dodrženy jejich maximální i minimální tloušťky dle příslušných ČSN a TP 170. V místech, kde bude prováděna nová vozovka v celé tloušťce je třeba před pokládáním podkladních vrstev zajistit modul přetvárnosti zemní pláně, který musí splňovat podmínku E def,2 min = 45 MPa nebo 30 MPa. Požadované míry zhutnění jednotlivých vrstev jsou uvedeny ve výkresu Vzorové příčné řezy vedle skladeb konstrukcí. 3.4 OBRUBNÍKY A KAMENNÁ PŘÍDLAŽBA Po pravé straně silnice III/22129 bude použit kamenný obrubník o rozměrech 1000x150x250mm. Bude uložen do betonového lože tl.0,20m, beton C16 20/3b. Obrubník bude převýšen vůči vozovce o 0,15m. U chodníku bude použit betonový obrubník záhonový 1000x80x250mm, uložen bude do betonového lože tl.0,10m, beton C16 20/3b. Vždy při jedné straně bude obrubník převýšen o 0,07m a bude tvořit vodící linii. U středních dělících ostrůvků bude použit kamenný obrubník se zkosenou hranou 1000x200x250mm, uložen bude do betonového lože tl.0,20m, beton C16 20/3b. Detail zkosení je jasně patrný z výkresu C1.2 Vzorové příčné řezy. Převýšen vůči vozovce bude o 0,15m. U ostrůvků v místě pro přecházení bude použit obrubník o stejných rozměrech, ale bez zkosené hrany, bude převýšen o 0,02m nad povrch vozovky. Při pokládání těchto obrubníků je třeba dodržet minimální mezeru mezi jednotlivými obrubníky 0,5 cm, tato spára bude nechána volná a nebude vyplněna zálivkou. U autobusového zálivu bude v nástupní hraně použit kamenný obrubník o rozměrech 1000x150x300mm. Bude uložen do betonového lože tl.0,20m, beton C16 20/3b. Obrubník bude převýšen vůči vozovce o 0,20m.

7 Technická zpráva Sadov, průtah silnice III/22129 opatření ke zvýšení bezpečnosti str. 7 Pro úpravu křižovatky na Podlesí bude použit betonový silniční obrubník o rozměrech 1000x150x250mm. Bude uložen do betonového lože tl.0,20m, beton C16 20/3b. Výškově i směrově bude obrubník napojen na stávající obruby. V místech pro přecházení bude na protější straně ve stávajícím chodníku provedeno snížení stávajících obrubníků tak, aby převýšení bylo 0,02m nad povrch vozovky. Při kamenném obrubníku podél silnice III/22129 bude provedena přídlažba ze dvou řad kamenných kostek 150x150x150mm, ty budou uloženy do betonového lože tl.0,20m, beton C16 20/3b. 3.5 OPĚRNÉ ZÍDKY (PODEZDÍVKY) A NOVÉ OPLOCENÍ Z důvodu velkých výškových rozdílů mezi silnicí a přilehlými pozemky je nutné na dvou místech tento rozdíl řešit opěrnou zdí. Vzhledem k malé šířce mezi silnicí a ploty je navržena opěrná zídka jako podezdívka pro nový plot. Staré ploty budou zrušeny a budou nahrazeny novými, které budou montovány na nově postavené podezdívky. Jedná se o místo od staničení cca do 0+190, zde bude podezdívka s novým plotem dlouhá 67m, druhé místo je od staničení cca do 0+355, podezdívka s novým plotem bude dlouhá 30m. Opěrná zídka (podezdívka) bude tvořena základem z betonového ztraceného bednění šířky 0,4m a vlastní opěrnou zídkou tvořenou z betonových tvarovek skládaných na sucho. (například tvarovka MAESTA od firmy BEST). Schéma provedení je součástí výkresu C1.2 Vzorové příčné řezy. Nové ploty jsou navrženy dřevěné plaňkové s ocelovými sloupky. Výška plotu bude 1,8m. Pro ukotvení plotových sloupků do opěrné zídky bude třeba tvarovky v místech sloupků upravit vybourat (vyvrtat) otvory pro vložení sloupků s dostatečnou rezervou pro betonovou zálivku. 3.6 AUTOBUSOVÝ PŘÍSTŘEŠEK Nový autobusový přístřešek bude proveden dřevěný o půdorysných rozměrech cca 5x3m. Ukotvení bude provedeno následovně pod nosnými sloupky budou vybetonovány základové patky, do kterých budou při betonování vloženy ocelové pozinkované úchyty, ty budou sloužit k zakotvení svislých trámů. Dřevěná rámová konstrukce přístřešku bude následně opláštěná dřevěnými prkny. Dřevo bude ošetřeno barvou, která je k tomu určená. Barva a přesné provedení bude upřesněno objednatelem projektové dokumentace. 3.7 ODVODNĚNÍ Odvodnění povrchů je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky. Chodník je vyspádován směrem do silnice. Podrobnější popis odvodnění je řešen samostatnou částí této dokumentace - C3 Odvodnění vozovky a chodníku. 3.8 ROZHLEDOVÉ POMĚRY Stavba je rekonstrukcí stávajícího průtahu, kterou dojde ke snížení průjezdní rychlosti. Celá stavba se nachází na rovném a přehledném úseku, ze stávajících křižovatek je dostatečný rozhled na obě strany.

8 Technická zpráva Sadov, průtah silnice III/22129 opatření ke zvýšení bezpečnosti str. 8 Rozhledové poměry jsou zakresleny v situaci v souladu s požadavky ČSN na návrhovou rychlost 50 km/h, na hlavních křižovatkách je vynesen rozhled pro vozidla skupiny 3 a v křižovatce ze zónou 30 je rozhled pro vozidla skupiny TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V rámci stavby bude umístěno nové dopravní značení, některé stávající značení bude přemístěno nebo odstraněno. Na začátku úprav bude přesunuto stávající značení IS12a a IS12b (začátek a konec obce) a to do nové polohy před začínajícím novým obrubníkem. Značení IS12a (začátek obce) bude nahrazeno novým a to z důvodu jeho poškození, které snižuje jeho čitelnost. Na začátku a konci každého ostrůvku bude osazen velký plastový maják C4a (viz. foto 1). U vjezdového ostrůvku bude směrem do obce použit tento maják prosvětlený. Stávající dopravní značení IJ4c (Tábořiště pro stany a pro obytné přívěsy) bude zrušeno. Radar, který je umístěn na sloupu vedle hasičské zbrojnice, bude přesunut na stožár nové lampy umístěné před vjezdem do obytné zóny na začátku úpravy. U autobusové zastávky bude použit nový označník IJ4a (Zastávka), umístěn bude na novém stožáru lampy VO. Značení IS4c na stávajícím sloupu u zastávky bude přesunuto na sloup před zastávkou a značení IP10b (Návěst před slepou pozemní komunikací) bude zrušeno. V boční ulici za autobusovou zastávkou bude osazeno značení IP25a a IP25b (začátek a konce zóny 30). Stávající značení P6 (Stůj, dej přednost v jízdě!) bude zrušeno. Veškeré nově použité značení musí odpovídat TP 65 a TP 133, reflexní třída R2. V křižovatce směr Podlesí bude zrušeno stávající značení P4 (Dej přednost v jízdě) a bude nahrazeno značením P6 Stůj, dej přednost v jízdě!). foto 2 foto 1 Vodorovné dopravní značení bude provedeno ze stříkaného plastu za studena. Podélná čára souvislá V1a oddělující jízdní pruhy bude šířky 0,125m. Vodící čára V4 bude také šířky 0,125m. U křižovatky na Lesov bude svislé dopravní značení P6 doplněno vodorovným značením V6b spolu s nápisem STOP, ten bude proveden dvakrát. U křižovatky na Podlesí bude také použito vodorovné značení V6b, v tomto místě bez nápisu STOP. U ostrůvků budou vyznačeny tzv. stíny. Veškeré vodorovné dopravní značení bude provedeno dle zásad z TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

9 Technická zpráva Sadov, průtah silnice III/22129 opatření ke zvýšení bezpečnosti str. 9 Za čárou V1a, vždy před ostrůvkem ve směru jízdy, budou osazeny dopravní knoflíky s odrazkami pro lepší viditelnost (viz. foto 2) INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Stávající inženýrské sítě jsou orientačně zakresleny v situacích a popsány v legendě. Nově je na části zřízena nová dešťová kanalizace (řeší část C3 této dokumentace). Dále je navržena úprava a prodloužení stávajícího vedení VO (řeší část C4 této dokumentace). V tomto roce byla zpracována projektová dokumentace na přeložku VO a NN do země a to v úseku od ulice za autobusovou zastávkou až za křižovatku směr Lesov. Zpracovatelem byla firma ENPROSPOL. Tato přeložka by měla proběhnout souběžně se stavbou úprav řešených v této dokumentaci. Část C4 této dokumentace částečně upravuje původní projekt přeložky VO. Dále se předpokládá přeložka vzdušného vedení O2 do země, projektově řešeno mimo tuto akci. Dle nedávno zjištěných skutečností se předpokládá výměna vodovodu v řešeném úseku, projektově bude řešeno mimo tuto akci. Před započetím prací je nutno dotčená vedení vytyčit. Všechny součásti inženýrských sítí na upraveném povrchu budou výškově upraveny dle nového stavu! 3.11 KÁCENÍ A SADOVÉ ÚPRAVY Výsadba stromů není navržena. V situaci jsou vyznačeny plochy, které jsou určeny pro výsadbu keřů, jejich druh a přesné umístění bude upřesněn v dalším stupni dokumentace. Na plochách dotčených stavbou vyznačených v situaci zeleně bude provedeno ohumusování v tloušťce minimálně 0,10m a osetí travním semenem. Nový terén a svahování bude plynule napojeno na okolní plochy. Stavba vyžaduje kácení pouze jednoho vzrostlého stromu, a to z důvodu rozšíření vozovky v místě vjezdového ostrůvku. Jedná se o topol o průměru 0,7m. 4. VYTÝČENÍ STAVBY Stavba je zaměřena, projektována a bude vytyčena v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv. Vytyčení bude provedeno dle digitálních podkladů předaných prováděcí firmě. Vytyčení bude provádět odborná osoba (geodet). Projektant může poskytnout další údaje po dohodě s realizační firmou. 5. BOURÁNÍ, ZEMNÍ PRÁCE Výkopy a násypy jsou zřejmé zejména z výkresů Příčné řezy a Vzorové příčné řezy. V rámci stavby bude zbouráno jedno čelo propustku na začátku úpravy a dále pak stávající zděný přístřešek u autobusové zastávky. Kromě výkopů pro uložení obrubníků, bude nutné provést výkopy pro základy podezdívek a opěrných zídek.

10 Technická zpráva Sadov, průtah silnice III/22129 opatření ke zvýšení bezpečnosti str. 10 Geologický průzkum na staveništi nebyl proveden, pokud nebude možné dosáhnout požadované míry zhutnění zemní pláně, bude nutné provést zlepšení zeminy (nejspíše výměna nevhodného podloží). Tato stabilizace není součástí rozpočtu. 6. POSTUP A ORGANIZACE VÝSTAVBY Výstavba bude probíhat najednou. Po ověření tras inženýrských sítí v místě stavby bude stavba zahájena výkopy a násypy na úroveň pláně pro uložení obrubníků, základů pro opěrné zídky a podezdívky a pro konstrukce vozovek a chodníku. Bude provedena nová dešťová kanalizace včetně přípojek vpustí a položeny spodní díly uličních vpustí a kanalizačních šachet. Bude provedena výšková úprava stávajících součástí inženýrských sítí. Po kontrole zhutnění budou položeny obruby a přídlažba z kamenných kostek do betonového lože. Po zatvrdnutí betonu budou provedeny potřebné štěrkové vrstvy. Na hlavní komunikaci bude řádně proveden spojovací nátěr, tak aby bylo zajištěno kvalitní spojení nových a stávajících vrstev. Pokud bude dosaženo požadovaných hodnot zhutnění, budou položeny asfaltové vrstvy, položena dlažba chodníku a sjezdů. Na závěr bude provedeno ošetření spár asfaltovou zálivkou a úprava okolí stavby ohumusování narušených ploch a osetí travním semenem. Před zahájením výstavby je třeba přechodné značení projednat na Dopravním inspektorátu Policie ČR v Karlových Varech. Orientační návrh přechodného značení je součástí ZOV. Podrobnější popis organizace výstavby je v příloze D Zásady organizace výstavby. 7. PODKLADY, POUŽITÁ LITERATURA Podkladem pro tento projekt bylo geodetické zaměření a fotografie z místa stavby. Další podklady byly předány objednatelem PD. Zákresy vedení stávajících inženýrských sítí jsou orientačně převzaty z vyjádření jejich správců, které jsou součástí dokladové části. Použitá literatura: ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích ČSN Projektování místních komunikací ČSN Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací Vyhláška MDS č.30/2001 Sb. Vyhláška MMR č.398/2009 Sb. Karlovy Vary, prosinec 2011 Petr Švorba, Ing. Petr Král

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou OBSAH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 2 OZNAČENÍ STAVBY... Chyba! Záložka není definována..2 INVESTOR... 2 INVESTOR... 2.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 2.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 3.4.a Současný stav...

Více

D.1.1. SO 101 Technická zpráva

D.1.1. SO 101 Technická zpráva D.1.1. SO 101 Technická zpráva Základní charakteristiky stavby Úprava přechodu pro chodce Prvomájová, Praha-Radotín, p.č. 2524/1 Navrhovaná stavba se nachází na území hl. města Prahy, v městské části Praha

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS)

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 2.1 Všeobecně... 1 2.1 Dotčené pozemky... 2 2.2 Související

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Objednatel Stupeň PD: Projektant: Zřízení autobusové zastávky Chrastava - Termální lázně Město Chrastava Ing. Michael Canov, starosta Náměstí

Více

Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce - 1 -

Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce - 1 - NÁZEV VÝKRESU: Č.V. TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101-1 INVESTOR: Obec Březolupy AUTORIZACE: Č.PARÉ: KRAJ: ZLÍNSKÝ MÍSTO: k.ú. Březolupy, silnice II/497 STAVBA: Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce STAVEBNÍ

Více

ZAK.Č.13/012, MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZAK.Č.13/012, MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY Stavební objekt: Místo stavby: Katastrální

Více

Technická zpráva. k dopravnímu řešení

Technická zpráva. k dopravnímu řešení Technická zpráva k dopravnímu řešení a) Identifikační údaje objektu Název akce : Obytná zóna - II. etapa Obytná skupina Na Bábě / I. etapa / Stavební část A2 Dopravní řešení Město : Domažlice Městský úřad

Více

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a C.1. T e c h n i c k á z p r á v a Název akce: Rekonstrukce komunikace Přes les 1. Vytýčení stavby a identifikace v terénu: Stavba výškově i směrově kopíruje trasu stávající cesty. Místa jednotlivých dílčích

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.12027/2011-Ha DATUM: 3.4.2012 Č.J.: MUZN 24924/2012 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Ing. Stanislava Hájková 515 216 263

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA SILNICI III/11112 PŘED ZÁKLADNÍ ŠKOLOU VE MĚSTĚ BYSTŘICE OBSAH PD : 1. Textová část: Technická zpráva 2. Výkresová část: Katastrální situace Situace stávající M 1:500

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA

OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení Seznam příloh: A. Průvodní a technická zpráva B. Souhrnné řešení stavby: B.1. Přehledná situace B.2. Zákres stavby do katastrální mapy M 1:200

Více

101.01 Technická zpráva.

101.01 Technická zpráva. 1 101.01 Technická zpráva. a. Všeobecně. Předmětem zpracování dokumentace tohoto objektu je úprava stávající místní komunikace v ulici Spáčilova v rámci výše uvedené stavby vč. napojení navazujících ploch.

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

Ing. Martin Kohout-IMK projekt; Klínovecká 998; PS 23; 363 01 Ostrov; tel. 353821435 e-mail: imk.projekt @ volny.cz NEJDEK

Ing. Martin Kohout-IMK projekt; Klínovecká 998; PS 23; 363 01 Ostrov; tel. 353821435 e-mail: imk.projekt @ volny.cz NEJDEK C. výkresová a přílohová část technická zpráva-dopravní řešení archivní číslo: 1203036b stupeň: DUR datum: březen 2012 objednal: MěÚ Nejdek zpracoval: ing. Martin Kohout Alena Kuželová NEJDEK CHODNÍK SMĚR

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

speciální dlažby pro nevidomé s povrchovou úpravou. Použitá vodicí linie

speciální dlažby pro nevidomé s povrchovou úpravou. Použitá vodicí linie a) zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů, a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou,

Více

REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY F.2.1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry

REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY F.2.1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 00241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA území JJ1 A JJ3

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA území JJ1 A JJ3 KOMUNIKACE OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA území JJ1 A JJ3 Jílové u Prahy SO 100 - KOMUNIKACE 1. stránka z 6 01. Technická zpráva Všeobecně Předmětem dopravní části projektu jsou dopravní vztahy při obsluze obytného

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

ᛧ則VODNÍ Z ÁVA 1. Identifikační údaje 2. Výsledky provedených průzkumů a měření 3. Charakteristika staveniště 4. Navrhované urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby 5. Nároky na

Více

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA akce: na p.č. 2971 a 1539/3, k.ú. Děčín, Kamenická č.p. 102, 104 investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40538 Děčín místo stavby: p.č.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA - PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... 2 2.1. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL... 2 3.1. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE...

Více

PROJEKTOVÝ NÁVRH Rekonstrukce vozovky ul. Slepá Obec Psáry

PROJEKTOVÝ NÁVRH Rekonstrukce vozovky ul. Slepá Obec Psáry PROJEKTOVÝ NÁVRH Rekonstrukce vozovky ul. Slepá Obec Psáry TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektového návrhu je rekonstrukce vozovky části ul. Slepá v úzkém úseku od branky domu na konci ulice až po

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZŘÍZENÍ PŘECHODU PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 V ULICI TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH PD : 1. Textová část: Technická zpráva 2. Výkresová část : Katastrální situace Situace celková

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava

Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) Stavební objekt: SO 101 Komunikace + chodník podél komunikace SO 102 Parkoviště SO 103

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

- požadavky investora - zaměření staveniště - pochůzka - ČSN 73 6056, ČSN 73 6110/Z1, ČSN 73 6101/Z1, ČSN 73 6102, TP 170, ČSN a TP související.

- požadavky investora - zaměření staveniště - pochůzka - ČSN 73 6056, ČSN 73 6110/Z1, ČSN 73 6101/Z1, ČSN 73 6102, TP 170, ČSN a TP související. 1. Předmět projektu Jedná se o rekonstrukci chodníků v části Chomutova - Zadní Vinohrady. Rekonstrukcí projde chodník podél ulice Vítězslava Nezvala a chodník před panelovým domem čp.4664 až čp.4672 v

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta...

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta... 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta... 3 2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Identifikační údaje mostu... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 1.4 Ostatní... 2 2 Zdůvodnění stavby a její umístění... 3 2.1 Zdůvodnění stavby... 3 2.2 Umístění stavby... 3 2.3 Rozsah

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba : Karlovy Vary - Tašovice, - úprava tašovické návsi kraj : Karlovarský obec : Karlovy Vary - Tašovice Katastrální území : Tašovice 631060 Parcelní čísla

Více

B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení součastného stavu, měření a průzkumů, a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace; stavebně historický průzkum a u stavby,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Stavba Název stavby: II/180 Letkov okružní křižovatka Část: A.3 Dopravně inženýrské opatření Kraj: Plzeňský kraj Místo: Letkov

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1 Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA k.ú. Obora u Loun: Polní komunikace C 1 Jedná se o kategorii P 4/30, to znamená hlavní, jednopruhová polní komunikace s návrhovou rychlostí

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

Zjednodušená projektová dokumentace Akce Oprava místní komunikace ul. 17. Listopadu Šluknov

Zjednodušená projektová dokumentace Akce Oprava místní komunikace ul. 17. Listopadu Šluknov nám. Míru 1, 407 77 Šluknov Zjednodušená projektová dokumentace Akce Oprava místní komunikace ul. 17. Listopadu Šluknov Oprava živičných povrchů místní komunikace Šl- MK- 01 ulice 17.listopadu v k.ú. a

Více

C1 Technická zpráva NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT: 110 23 64.

C1 Technická zpráva NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT: 110 23 64. C1 Technická zpráva Název stavby: Stavebník: Projektant: Autorizovaný projektant: Kraj: Okres: VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN Město Kolín Karlovo náměstí 78

Více

SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA

SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA C.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.2. PŘEHLEDNÁ SITUACE C.3. SITUACE STAVBY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

II/408 Dyjákovice, průtah realizace 2013 2014

II/408 Dyjákovice, průtah realizace 2013 2014 II/408 Dyjákovice, průtah realizace 2013 2014 Strana 1 Základní údaje o stavbě: Název stavby: II/408 Dyjákovice, průtah Rok výstavby: 2013-2014 Charakter stavby: Prioritní osa: Oblast podpory: Registrační

Více

VÝKAZ VÝMĚR SO 001. Zakázka: Pěší trasy podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou

VÝKAZ VÝMĚR SO 001. Zakázka: Pěší trasy podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou SO 001 Příprava území SO 001 1 sejmutí ornice tl.0.1m Odměřeno digitálně 02 Situace 1 450,00 m2 2 z toho uložit na meziskládku pro další použití 145,00 m3 3 odvoz podle pokynů majitele Odměřeno digitálně

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

C.1.1.1. Technická zpráva

C.1.1.1. Technická zpráva PD REKONSTRUKCE ULICE REVOLUČNÍ A ROOSEVELTOVA, CHRUDIM SO101 KOMUNIKACE C.1.1.1. Technická zpráva Investor: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim, IČO 270211 Zakázkové číslo: 1605/2011 Archivní

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

C.1.1-01) Technická zpráva (dle vyhl. č. 146/2008 Sb. příloha č.8)

C.1.1-01) Technická zpráva (dle vyhl. č. 146/2008 Sb. příloha č.8) C.1.1-01) Technická zpráva (dle vyhl. č. 146/2008 Sb. příloha č.8) a) identifikační údaje objektu Název: Chodníkové těleso vč. odvodnění Kateřinice Stavební objekty: SO 01 Chodníkové těleso - délka 102,80

Více

Statutární město České Budějovice ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ RUDOLFOVSKÁ TŘÍDA ČESKÉ BUDĚJOVICE DZ RUDOLFOVSKÁ

Statutární město České Budějovice ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ RUDOLFOVSKÁ TŘÍDA ČESKÉ BUDĚJOVICE DZ RUDOLFOVSKÁ INVESTOR Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II., č.1,2, 370 92 České Budějovice PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MILAN BERNÁŠEK VYPRACOVAL KONTROLOVAL STAVBA NÁZEV ING. TOMÁŠ

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo zakázky: 11214102 Zakázka: Obec Hlavenec rekonstrukce místních Členění: F.2.1 komunikací

TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo zakázky: 11214102 Zakázka: Obec Hlavenec rekonstrukce místních Členění: F.2.1 komunikací 1. Popis inženýrského objektu, funkčnost a technické řešení Jedná se o opravu a rekonstrukci stávajících, chodníků, vjezdů a vstupů. Stávající komunikace a vjezdy jsou v nevyhovujícím stavu (propadající

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

identifikace stavby: Zpevněné plochy před Klubem AERO č.p. 305 v Odolené Vodě

identifikace stavby: Zpevněné plochy před Klubem AERO č.p. 305 v Odolené Vodě A. Průvodní zpráva a) identifikační údaje identifikace stavby: Zpevněné plochy před Klubem AERO č.p. 305 v Odolené Vodě stavebník: Městský úřad Odolena Voda, Dolní náměstí 14, Odolena Voda, 250 70 projektant:

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: II/183 průtah Horušany oprava krytu Stupeň PD: projektová dokumentace pro ohlášení stavby (PDOS) Investor: Krajská správa a údržba silnic Plzeňského kraje Škroupova 18, 306 13 Plzeň Projektant:

Více

OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ

OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ Objednatel: MĚSTO CHRASTAVA Náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava Navrhl Objednatel Město Chrastava Vypracoval kolektiv Zak. číslo 12-LI31-020 Zodp. projektant Datum 11/2012

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 1.1. Stavba

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 1.1. Stavba TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Název stavby: Kraj: Místo stavby: Katastrální území: Charakter stavby: TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

B. Souhrnná technická zpráva DOS - ohlášení stavby

B. Souhrnná technická zpráva DOS - ohlášení stavby Rekonstrukce chodníků v Třinci ul. Tyršova; Slezská; Beskydská; Horní; Černá strana 1 z 5 a) Zhodnocení staveniště, včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů, a začlenění jejich výsledků do

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY 60% 3.1.1.A Technické parametry Umístění dle potřeby Rozměr délka 10 m, šířka 3 m, Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní

Více

Oprava chodníku v Krnově

Oprava chodníku v Krnově Oprava chodníku v Krnově Průvodní a technická zpráva SO 01 SO 06 Vypracoval: Ing. Jiří Francek Datum: 06/2015 Stránka 1 z 33 Obsah A. Průvodní a technická zpráva... 4 A.1. Průvodní zpráva... 4 A.1.1. Identifikační

Více

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 SVITAVSKÁ 1469 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ 12 INVESTOR: Městys Velké Poříči Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí STAVBA: OBJEKT: DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V LOKALITĚ RŮŽEK VE VELKÉM POŘÍČÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika KAMENNÉ ŽEHROVICE OBNOVA MŮSTKU V ZELNIŠŤATECH DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Investor: Obec Kamenné Žehrovice

Více

IP 10b >>> VACOV, SIL. II/171

IP 10b >>> VACOV, SIL. II/171 A15 >>> SOBĚŠICE SIL. II/172 C3a IP 10b IP 10b E13 C3a A15 IS 11b IS 11a B1 > VACOV, SIL. II/171 >>> SOBĚŠICE SIL. I/172 IS 11b > NOVÁ VES, SIL. III/17220

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz

Více

III/24417 Lhota, rekonstrukce mostu ev. č. 24417-2 POVODNĚ 2013 SO 102 Dopravní opatření. Technická kontrola: Kreslil / CAD: Navrhl / vypracoval:

III/24417 Lhota, rekonstrukce mostu ev. č. 24417-2 POVODNĚ 2013 SO 102 Dopravní opatření. Technická kontrola: Kreslil / CAD: Navrhl / vypracoval: Navrhl / vypracoval: Kreslil / CAD: Technická kontrola: Antonín SEIDL Stanislava LINHARTOVÁ ING. Peter HAJOŠ Název akce: III/24417 Lhota, rekonstrukce mostu ev. č. 24417-2 POVODNĚ 2013 SO 102 Dopravní

Více