Technická zpráva C1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická zpráva C1.1"

Transkript

1 Zodpovědný projektant: Hlavní projektant: Stavebník: Ing. Petr Král Ing. Petr Král Obec Sadov, Sadov 34 Projektant: Technická kontrola: Sadov Petr Švorba Ing. Ota Řezanka Inplan CZ s.r.o. Zakázka: Datum: Paré číslo: dopravní stavby městské inženýrství Sadov, průtah silnice III/ opatření ke zvýšení bezpečnosti 12/2011 Úroveň: DSP+ZDS Majakovského 707/29 Část: Číslo zakázky: Karlovy Vary C1 - SO 101 chodník a úprava na silnici III/ Příloha: Měřítko: Číslo přílohy: Technická zpráva C1.1 Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo, kopírování a rozšiřování bez předchozího souhlasu je zakázáno.

2 Technická zpráva Sadov, průtah silnice III/22129 opatření ke zvýšení bezpečnosti str. 2 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATELE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ KONSTRUKCE VOZOVEK OBRUBNÍKY A KAMENNÁ PŘÍDLAŽBA OPĚRNÉ ZÍDKY (PODEZDÍVKY) A NOVÉ OPLOCENÍ AUTOBUSOVÝ PŘÍSTŘEŠEK ODVODNĚNÍ ROZHLEDOVÉ POMĚRY TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ KÁCENÍ A SADOVÉ ÚPRAVY VYTÝČENÍ STAVBY BOURÁNÍ, ZEMNÍ PRÁCE POSTUP A ORGANIZACE VÝSTAVBY PODKLADY, POUŽITÁ LITERATURA... 10

3 Technická zpráva Sadov, průtah silnice III/22129 opatření ke zvýšení bezpečnosti str IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název akce: Místo stavby: Kraj: Úroveň: Sadov, průtah silnice III/22129 opatření ke zvýšení bezpečnosti Sadov Karlovarský Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby (DSP+ZDS) 1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATELE Objednatel dokumentace, stavebník: Zástupce stavebníka: Obec Sadov Sadov 34, Sadov IČ: Ludvík Ladislav - místostarosta tel.: ; IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA Projektant: Inplan CZ s.r.o. Majakovského 707/29, Karlovy Vary IČ: Zodpovědný projektant: Ing. Petr Král ČKAIT: č Číslo zakázky:

4 Technická zpráva Sadov, průtah silnice III/22129 opatření ke zvýšení bezpečnosti str ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Tato dokumentace řeší úpravu průtahu obcí Sadov na silnici III/22129 a výstavbu nového chodníku po pravé straně této silnice. Smyslem plánované úpravy je především zklidnění dopravy na úseku obce, toto opatření povede ke zvýšení bezpečnosti jak pro automobilovou dopravu, tak především pro chodce. Mezi tyto zklidňující a bezpečnostní prvky patří střední dělící ostrůvek na vjezdu do obce, střední dělící ostrůvek s místem pro přecházení a úprava přilehlých křižovatek. Spolu s výstavbou nového chodníku bude také upravena stávající autobusová zastávka. Součástí stavby je také řešení odvodnění a prodloužení a úprava stávajícího veřejného osvětlení. Společně s touto stavbou obec plánuje rekonstrukci mostu, který se nachází na upravované silnici a přeložku některých inženýrských sítí. Předpokládané zahájení výstavby 8/2012 Očekávaná lhůta výstavby 3 měsíce Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky 146/2008 Sb. 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Technické řešení je navrženo dle ČSN PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ s ohledem na požadavky: TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi; vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 3.1 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ Šířkové uspořádání bylo navrženo s ohledem na zklidnění dopravy, při zachování dostačující šířky pro údržbu. Proto bylo zvoleno následující uspořádání: komunikace - jízdní pruh šířky 3,0m, vodící a odvodňovací proužek v šířce 0,5m (bílá čára šířky 0,125m, mezera šířky 0,075m a přídlažba 0,3m) chodník základní šířka je 1,5m autobusový záliv šířka zastávkového pruhu je 2,75m a šířka nástupiště je 2,45 (1,7nástupiště + 0,75pás pro chodce) střední dělící ostrůvky u vjezdu do obce je ostrůvek šířky 2,85, ostrůvek ve sta je v místě pro přecházení široký 2,1m a ostrůvek na konci úpravy je v místě pro přecházení široký 3,0m. 3.2 VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ Výškové řešení je patrné z příčných a vzorových řezů. Celkové řešení je odvozeno od úrovně stávající komunikace a okolního terénu. Příčný sklon nových povrchů vozovky bude 2,5%, pokud se bude opravovat celý povrch vozovky bude vytvořen střechovitý sklon 2,5%. Chodník má základní příčný sklon 2% a oproti komunikaci bude převýšen o 0,15m, podélný sklon je definován profilem komunikace.

5 Technická zpráva Sadov, průtah silnice III/22129 opatření ke zvýšení bezpečnosti str KONSTRUKCE VOZOVEK SKLADBA "A" (vozovka D1-N-1-IV-PIII) asfaltová vozovka ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO mm OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ ACP mm MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 150 mm ŠTĚRKODRŤ ŠDa 200 mm 470 mm SKLADBA "B" (vozovka D0-N-4-III-PI) autobusový záliv snížená skladba ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA mm ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ ACL mm OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ ACP mm 150 mm SKLADBA "C" (vozovka D2-N-3-V-PIII) vozovka v obytné zóně ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ ACO mm RECYKLOVANÝ MATERIÁL R- mat 60 mm ŠTĚRKODRŤ ŠDb 250 mm 370 mm SKLADBA "D" (vozovka D1-D-1-VI-PII) sjezdy - únosnější BETONOVÁ DLAŽBA DL I 80 mm LOŽE L 40 mm KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C 8/ mm MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 150 mm 390 mm betonová dlažba: rozměry 200x100x80 mm barva přírodní šedá a antracitová (50:50) povrchová úprava standard vzor KL04 doporučený výrobce BEST (KLASIKO) SKLADBA "E" (vozovka D2-D-1-VI-PIII) sjezdy BETONOVÁ DLAŽBA DL I 80 mm LOŽE L 40 mm ŠTĚRKODRŤ ŠD B 250 mm 370 mm betonová dlažba: rozměry 200x100x80 mm barva přírodní šedá a antracitová (50:50) povrchová úprava standard vzor KL04 doporučený výrobce BEST (KLASIKO)

6 Technická zpráva Sadov, průtah silnice III/22129 opatření ke zvýšení bezpečnosti str. 6 SKLADBA "F" (vozovka D2-D-1-CH-PII) chodník BETONOVÁ DLAŽBA DL I 60 mm LOŽE L 30 mm ŠTĚRKODRŤ ŠD B 150 mm 240 mm betonová dlažba: rozměry 200x100x60 mm barva přírodní šedá a antracitová (50:50) povrchová úprava standard vzor KL04 doporučený výrobce BEST (KLASIKO) Skladby vozovek jsou navrženy dle katalogu vozovek TP 170. Skladba A bude použita pro části nové vozovky, ale také u oprav v místech nových obrubníků, tam bude provedena snížená a to o spodní vrstvy v závislosti na hloubce výkopu pro nové obruby. Skladba B je použita pro autobusový záliv, jsou použity modifikované asfalty a to z důvodu velkého namáhání této plochy, skladba je snížená na vrchní tři vrstvy, stávající povrch bude ofrézován a poté budou položeny tyto vrstvy. Skladba D je použita na začátku úpravy u sjezdu k hasičské zbrojnici a u chodníkového prahu do obytné zóny. Na středních dělících ostrůvcích v místech, kde je vyznačena dlažba bude použita skladba E s rozdílem, že místo betonové dlažby bude použita dlažba kamenná 100x100x100mm. Ostrůvek v křižovatce ve směru na Podlesí je proveden pouze ze zvýšené kamenné dlažby 150x150x150mm, ta bude uložena do betonu. Podrobnosti k navrženým vrstvám upřesňují příslušné ČSN, které jsou uvedeny ve výkresu Vzorové příčné řezy a v TP 170. Vrstvy budou pokládány tak, aby byly dodrženy jejich maximální i minimální tloušťky dle příslušných ČSN a TP 170. V místech, kde bude prováděna nová vozovka v celé tloušťce je třeba před pokládáním podkladních vrstev zajistit modul přetvárnosti zemní pláně, který musí splňovat podmínku E def,2 min = 45 MPa nebo 30 MPa. Požadované míry zhutnění jednotlivých vrstev jsou uvedeny ve výkresu Vzorové příčné řezy vedle skladeb konstrukcí. 3.4 OBRUBNÍKY A KAMENNÁ PŘÍDLAŽBA Po pravé straně silnice III/22129 bude použit kamenný obrubník o rozměrech 1000x150x250mm. Bude uložen do betonového lože tl.0,20m, beton C16 20/3b. Obrubník bude převýšen vůči vozovce o 0,15m. U chodníku bude použit betonový obrubník záhonový 1000x80x250mm, uložen bude do betonového lože tl.0,10m, beton C16 20/3b. Vždy při jedné straně bude obrubník převýšen o 0,07m a bude tvořit vodící linii. U středních dělících ostrůvků bude použit kamenný obrubník se zkosenou hranou 1000x200x250mm, uložen bude do betonového lože tl.0,20m, beton C16 20/3b. Detail zkosení je jasně patrný z výkresu C1.2 Vzorové příčné řezy. Převýšen vůči vozovce bude o 0,15m. U ostrůvků v místě pro přecházení bude použit obrubník o stejných rozměrech, ale bez zkosené hrany, bude převýšen o 0,02m nad povrch vozovky. Při pokládání těchto obrubníků je třeba dodržet minimální mezeru mezi jednotlivými obrubníky 0,5 cm, tato spára bude nechána volná a nebude vyplněna zálivkou. U autobusového zálivu bude v nástupní hraně použit kamenný obrubník o rozměrech 1000x150x300mm. Bude uložen do betonového lože tl.0,20m, beton C16 20/3b. Obrubník bude převýšen vůči vozovce o 0,20m.

7 Technická zpráva Sadov, průtah silnice III/22129 opatření ke zvýšení bezpečnosti str. 7 Pro úpravu křižovatky na Podlesí bude použit betonový silniční obrubník o rozměrech 1000x150x250mm. Bude uložen do betonového lože tl.0,20m, beton C16 20/3b. Výškově i směrově bude obrubník napojen na stávající obruby. V místech pro přecházení bude na protější straně ve stávajícím chodníku provedeno snížení stávajících obrubníků tak, aby převýšení bylo 0,02m nad povrch vozovky. Při kamenném obrubníku podél silnice III/22129 bude provedena přídlažba ze dvou řad kamenných kostek 150x150x150mm, ty budou uloženy do betonového lože tl.0,20m, beton C16 20/3b. 3.5 OPĚRNÉ ZÍDKY (PODEZDÍVKY) A NOVÉ OPLOCENÍ Z důvodu velkých výškových rozdílů mezi silnicí a přilehlými pozemky je nutné na dvou místech tento rozdíl řešit opěrnou zdí. Vzhledem k malé šířce mezi silnicí a ploty je navržena opěrná zídka jako podezdívka pro nový plot. Staré ploty budou zrušeny a budou nahrazeny novými, které budou montovány na nově postavené podezdívky. Jedná se o místo od staničení cca do 0+190, zde bude podezdívka s novým plotem dlouhá 67m, druhé místo je od staničení cca do 0+355, podezdívka s novým plotem bude dlouhá 30m. Opěrná zídka (podezdívka) bude tvořena základem z betonového ztraceného bednění šířky 0,4m a vlastní opěrnou zídkou tvořenou z betonových tvarovek skládaných na sucho. (například tvarovka MAESTA od firmy BEST). Schéma provedení je součástí výkresu C1.2 Vzorové příčné řezy. Nové ploty jsou navrženy dřevěné plaňkové s ocelovými sloupky. Výška plotu bude 1,8m. Pro ukotvení plotových sloupků do opěrné zídky bude třeba tvarovky v místech sloupků upravit vybourat (vyvrtat) otvory pro vložení sloupků s dostatečnou rezervou pro betonovou zálivku. 3.6 AUTOBUSOVÝ PŘÍSTŘEŠEK Nový autobusový přístřešek bude proveden dřevěný o půdorysných rozměrech cca 5x3m. Ukotvení bude provedeno následovně pod nosnými sloupky budou vybetonovány základové patky, do kterých budou při betonování vloženy ocelové pozinkované úchyty, ty budou sloužit k zakotvení svislých trámů. Dřevěná rámová konstrukce přístřešku bude následně opláštěná dřevěnými prkny. Dřevo bude ošetřeno barvou, která je k tomu určená. Barva a přesné provedení bude upřesněno objednatelem projektové dokumentace. 3.7 ODVODNĚNÍ Odvodnění povrchů je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky. Chodník je vyspádován směrem do silnice. Podrobnější popis odvodnění je řešen samostatnou částí této dokumentace - C3 Odvodnění vozovky a chodníku. 3.8 ROZHLEDOVÉ POMĚRY Stavba je rekonstrukcí stávajícího průtahu, kterou dojde ke snížení průjezdní rychlosti. Celá stavba se nachází na rovném a přehledném úseku, ze stávajících křižovatek je dostatečný rozhled na obě strany.

8 Technická zpráva Sadov, průtah silnice III/22129 opatření ke zvýšení bezpečnosti str. 8 Rozhledové poměry jsou zakresleny v situaci v souladu s požadavky ČSN na návrhovou rychlost 50 km/h, na hlavních křižovatkách je vynesen rozhled pro vozidla skupiny 3 a v křižovatce ze zónou 30 je rozhled pro vozidla skupiny TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V rámci stavby bude umístěno nové dopravní značení, některé stávající značení bude přemístěno nebo odstraněno. Na začátku úprav bude přesunuto stávající značení IS12a a IS12b (začátek a konec obce) a to do nové polohy před začínajícím novým obrubníkem. Značení IS12a (začátek obce) bude nahrazeno novým a to z důvodu jeho poškození, které snižuje jeho čitelnost. Na začátku a konci každého ostrůvku bude osazen velký plastový maják C4a (viz. foto 1). U vjezdového ostrůvku bude směrem do obce použit tento maják prosvětlený. Stávající dopravní značení IJ4c (Tábořiště pro stany a pro obytné přívěsy) bude zrušeno. Radar, který je umístěn na sloupu vedle hasičské zbrojnice, bude přesunut na stožár nové lampy umístěné před vjezdem do obytné zóny na začátku úpravy. U autobusové zastávky bude použit nový označník IJ4a (Zastávka), umístěn bude na novém stožáru lampy VO. Značení IS4c na stávajícím sloupu u zastávky bude přesunuto na sloup před zastávkou a značení IP10b (Návěst před slepou pozemní komunikací) bude zrušeno. V boční ulici za autobusovou zastávkou bude osazeno značení IP25a a IP25b (začátek a konce zóny 30). Stávající značení P6 (Stůj, dej přednost v jízdě!) bude zrušeno. Veškeré nově použité značení musí odpovídat TP 65 a TP 133, reflexní třída R2. V křižovatce směr Podlesí bude zrušeno stávající značení P4 (Dej přednost v jízdě) a bude nahrazeno značením P6 Stůj, dej přednost v jízdě!). foto 2 foto 1 Vodorovné dopravní značení bude provedeno ze stříkaného plastu za studena. Podélná čára souvislá V1a oddělující jízdní pruhy bude šířky 0,125m. Vodící čára V4 bude také šířky 0,125m. U křižovatky na Lesov bude svislé dopravní značení P6 doplněno vodorovným značením V6b spolu s nápisem STOP, ten bude proveden dvakrát. U křižovatky na Podlesí bude také použito vodorovné značení V6b, v tomto místě bez nápisu STOP. U ostrůvků budou vyznačeny tzv. stíny. Veškeré vodorovné dopravní značení bude provedeno dle zásad z TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

9 Technická zpráva Sadov, průtah silnice III/22129 opatření ke zvýšení bezpečnosti str. 9 Za čárou V1a, vždy před ostrůvkem ve směru jízdy, budou osazeny dopravní knoflíky s odrazkami pro lepší viditelnost (viz. foto 2) INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Stávající inženýrské sítě jsou orientačně zakresleny v situacích a popsány v legendě. Nově je na části zřízena nová dešťová kanalizace (řeší část C3 této dokumentace). Dále je navržena úprava a prodloužení stávajícího vedení VO (řeší část C4 této dokumentace). V tomto roce byla zpracována projektová dokumentace na přeložku VO a NN do země a to v úseku od ulice za autobusovou zastávkou až za křižovatku směr Lesov. Zpracovatelem byla firma ENPROSPOL. Tato přeložka by měla proběhnout souběžně se stavbou úprav řešených v této dokumentaci. Část C4 této dokumentace částečně upravuje původní projekt přeložky VO. Dále se předpokládá přeložka vzdušného vedení O2 do země, projektově řešeno mimo tuto akci. Dle nedávno zjištěných skutečností se předpokládá výměna vodovodu v řešeném úseku, projektově bude řešeno mimo tuto akci. Před započetím prací je nutno dotčená vedení vytyčit. Všechny součásti inženýrských sítí na upraveném povrchu budou výškově upraveny dle nového stavu! 3.11 KÁCENÍ A SADOVÉ ÚPRAVY Výsadba stromů není navržena. V situaci jsou vyznačeny plochy, které jsou určeny pro výsadbu keřů, jejich druh a přesné umístění bude upřesněn v dalším stupni dokumentace. Na plochách dotčených stavbou vyznačených v situaci zeleně bude provedeno ohumusování v tloušťce minimálně 0,10m a osetí travním semenem. Nový terén a svahování bude plynule napojeno na okolní plochy. Stavba vyžaduje kácení pouze jednoho vzrostlého stromu, a to z důvodu rozšíření vozovky v místě vjezdového ostrůvku. Jedná se o topol o průměru 0,7m. 4. VYTÝČENÍ STAVBY Stavba je zaměřena, projektována a bude vytyčena v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv. Vytyčení bude provedeno dle digitálních podkladů předaných prováděcí firmě. Vytyčení bude provádět odborná osoba (geodet). Projektant může poskytnout další údaje po dohodě s realizační firmou. 5. BOURÁNÍ, ZEMNÍ PRÁCE Výkopy a násypy jsou zřejmé zejména z výkresů Příčné řezy a Vzorové příčné řezy. V rámci stavby bude zbouráno jedno čelo propustku na začátku úpravy a dále pak stávající zděný přístřešek u autobusové zastávky. Kromě výkopů pro uložení obrubníků, bude nutné provést výkopy pro základy podezdívek a opěrných zídek.

10 Technická zpráva Sadov, průtah silnice III/22129 opatření ke zvýšení bezpečnosti str. 10 Geologický průzkum na staveništi nebyl proveden, pokud nebude možné dosáhnout požadované míry zhutnění zemní pláně, bude nutné provést zlepšení zeminy (nejspíše výměna nevhodného podloží). Tato stabilizace není součástí rozpočtu. 6. POSTUP A ORGANIZACE VÝSTAVBY Výstavba bude probíhat najednou. Po ověření tras inženýrských sítí v místě stavby bude stavba zahájena výkopy a násypy na úroveň pláně pro uložení obrubníků, základů pro opěrné zídky a podezdívky a pro konstrukce vozovek a chodníku. Bude provedena nová dešťová kanalizace včetně přípojek vpustí a položeny spodní díly uličních vpustí a kanalizačních šachet. Bude provedena výšková úprava stávajících součástí inženýrských sítí. Po kontrole zhutnění budou položeny obruby a přídlažba z kamenných kostek do betonového lože. Po zatvrdnutí betonu budou provedeny potřebné štěrkové vrstvy. Na hlavní komunikaci bude řádně proveden spojovací nátěr, tak aby bylo zajištěno kvalitní spojení nových a stávajících vrstev. Pokud bude dosaženo požadovaných hodnot zhutnění, budou položeny asfaltové vrstvy, položena dlažba chodníku a sjezdů. Na závěr bude provedeno ošetření spár asfaltovou zálivkou a úprava okolí stavby ohumusování narušených ploch a osetí travním semenem. Před zahájením výstavby je třeba přechodné značení projednat na Dopravním inspektorátu Policie ČR v Karlových Varech. Orientační návrh přechodného značení je součástí ZOV. Podrobnější popis organizace výstavby je v příloze D Zásady organizace výstavby. 7. PODKLADY, POUŽITÁ LITERATURA Podkladem pro tento projekt bylo geodetické zaměření a fotografie z místa stavby. Další podklady byly předány objednatelem PD. Zákresy vedení stávajících inženýrských sítí jsou orientačně převzaty z vyjádření jejich správců, které jsou součástí dokladové části. Použitá literatura: ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích ČSN Projektování místních komunikací ČSN Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací Vyhláška MDS č.30/2001 Sb. Vyhláška MMR č.398/2009 Sb. Karlovy Vary, prosinec 2011 Petr Švorba, Ing. Petr Král

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009 2 1. Identifikační údaje Název stavby: Investor: Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice, IČO: 00 283 720 Projektant: Dopravní projektování, spol. s r.o. IČ 25361520 2. Údaje o umístění stavby Místo

Více

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY STAVBA: KRAJ: MĚSTO: STAVEBNÍ ÚŘAD: CHARAKTER STAVBY: STUPEŇ PD: VOLNOČASOVÝ AREÁL KNÍŽECÍ LOUKA IN-LINE STEZKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Profesní část SO 03a Pardubický,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: REKONSTRUKCE

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK... 3 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU 8 MÍSTNÍ Vozovky ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU Při tvorbě jednotkových cen se postupovalo podle "TECHNICKÝCH PODMÍNEK TP 170" Navrhování vozovek pozemních

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Úroveň : Souprava :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Úroveň : Souprava : TECHNICKÁ ZPRÁVA Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz Zodpovědný projektant : Technická kontrola : Zhotovitel : Projektant : Hlavní

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

DIO. ZEPS s.r.o. U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 14-9 - 081. Lindava 84, Cvikov 471 58 AKCE: OBJEDNATEL KSS LK, P.O. OBEC KRAJ OBJEKT: DATUM 07/2014

DIO. ZEPS s.r.o. U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 14-9 - 081. Lindava 84, Cvikov 471 58 AKCE: OBJEDNATEL KSS LK, P.O. OBEC KRAJ OBJEKT: DATUM 07/2014 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv OPRAVA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY PO POVODNI 2013 III/2708 VELKÝ GRUNOV - HAVÁRIE NÁBŘEŽNÍ ZDI Liberecký kraj U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Krajská správa

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č.9/2007

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE SO 101 SILNICE ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres Svitavy katastrální

Více

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem 1 PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč Studie rekonstrukce dětského hřiště Fingerova 13-8 Základní rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště Území se ztíž. výrob.

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2020, 547 01 Náchod SpZn: KS4713/ 2013/DSH V Náchodě dne 2.2.2015 Čj.: PD7688/2015 Vyřizuje: Maršálek

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou Studie proveditelnosti projektu Vypracoval: Vladimír Stehno ERG 3. ročník 2008 1. Obsah 2. Úvodní informace... 3 2.1. Základní údaje o projektu...

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Druh stavby: Druh dokumentace: Chodník směr Dubné Čakov, Dubné Dubné Dubné Jihočeský Novostavba

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 Žerotínovo náměstí 3/5 DIČ: CZ70888337 60182 Brno Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 14 % 10 198 531,65 CZK

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský Ústav pozemních komunikací ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský ÚVOD stezky nejstarší komunikace (spojení dvou míst). Dnes samostatné komunikace určené

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ 1. Všeobecné požadavky, pojmy a definice Zastávky a stanice MHD musí mít vyřešenu návaznost na pěší trasy. Přechody pro chodce se umístí do vhodného místa umožňujícího

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

Stavební povolení veřejnou vyhláškou

Stavební povolení veřejnou vyhláškou M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI13098/2012 tel/fax:

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Jednotlivá

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ A. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II. CHEMIKŮ

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9. 10. 2014 17948-2 /DS/14/TI 9. 3. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 133 Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti č É č á č í ř á á ě ř á ř šíř í š ří é Ž ř áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á š í š ří é Ž č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č úč í ší á šíř í š ří é á é šť í é ý é ý é éř í ě é

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Městský úřad Mohelnice Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě Investor: Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : Oprava silnice III/33744 Načešice - křiž. s III/33745 SO 100 - KOMUNIKACE

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : Oprava silnice III/33744 Načešice - křiž. s III/33745 SO 100 - KOMUNIKACE Oprava silnice III/33744 Načešice - křiž. s III/33745 strana 1/15 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY : Oprava silnice

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 fax: 515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail:curdovaa@mkrumlov.cz SZn. SMUMK 20530/2014 VÚP/ČA V

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka Investor : Projektant : Odpovědný projektant : ČR Státní oblastní archiv v Plzni

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE DSP Oprava mostů 152-037, 152-037a, 37914-2 a 37914-3 Oprava mostu ev. č. 37914-2 SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/14 Obsah: strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Základní údaje o mostě... 5 3. Zdůvodnění

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

1 VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU

1 VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU 1 VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU Vzhledem k uspořádání uliční sítě v dotčené oblasti neexistuje jiná možnost, než dopravu z Lidické třídy převést do ulice Boženy Němcové. S ohledem na vysoké dopravní

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1043/12-Ch V Tršicích 3.10.2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Marie Chaloupková

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA REVITALACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA Investiční záměr TEXTOVÁ ČÁST Archivní číslo : 15-03 / Zhotovitel : Ing. Bronislav Bonczek Komorní Lhotka čp.406 739 53 Hnojník Zodpovědný projektant : Ing.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala vč. garáže

Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala vč. garáže Příloha č. 1 výzvy (Příloha č. 1 smlouvy o dílo) Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala vč. garáže 1. Předmět díla Předmětem veřejné zakázky je výstavba ocelového

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více