Téma - Rodinný rozpočet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma - Rodinný rozpočet"

Transkript

1 Téma - Rodinný rozpočet Obsah multimediálního vzdělávání Typy rozpočtů Co tvoří příjmy a výdaje rodiny 4 fáze života = 4 různé rozpočty Rozpočet ovlivňuje produktový mix Investice do vlastního bydlení O úvěrech Osobní finanční plán Doporučené informační zdroje 1

2 Schéma - Finanční gramotnost strana14 Téma rodinného rozpočtu je v kapitole 3 2

3 Na úvod Rozpočet je obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet Rodinný rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby Rozpočet na letní dovolenou atd.

4 Funkce státního rozpočtu Politická funkce státní rozpočet je nástrojem hospodářské politiky ČR Alokační funkce rozděluje peníze do potřebných sfér Příjmy: Daně, cla, sociální pojištění Ostatní příjmy fondy EU Výdaje: Státní správa úřady Důchody, zdravotnictví, školství, kultura Státní zakázky silnice a dálnice Obrana a bezpečnost 4

5 Rodinný rozpočet Je jedním z nástrojů, který napomáhá jednotlivci nebo rodině zvládnout poţadavky na ţivot v ekonomické realitě. Vyjasněný rozpočet vám hlavně napomáhá získat kontrolu nad svou finanční situací, předejít nahromadění dluhů, osobnímu bankrotu a podobným nepříjemnostem. Rozpočet také umoţňuje získat zdroje pro pravidelné spoření, zvládnout nečekané výdaje a vytvořit podmínky pro naplnění budoucích cílů, jako je nové bydlení, koupě automobilu, nebo dovolené 5

6 Jak si vytvořit svůj rozpočet? Stačí nám tužka, papír a kalkulačka, nebo lze použít dostupných počítačových programů. Velmi vhodná je například tabulka v excelu. Postup lze stručně popsat pěti kroky:

7 5 doporučených kroků 1. Krok soupis všech čistých PŘÍJMŮ 2. Krok soupis všech čistých VÝDAJŮ 3. Krok určení, zda příjmy pokrývají stávající výdaje. Základním pravidlem rozpočtu je skutečnost, ţe: peníze, které přicházejí, se musejí rovnat penězům, které jsou utraceny tak vznikne vyrovnaný rozpočet (bez finanční rezervy) Zjistíme, zda jsou peníze akumulovány pro budoucí spotřeby (P > V) nebo jsou vytvářeny dluhy (V > P) zde nastane problém. Musíme některé poloţky zmenšit a minimalizovat, nebo zvýšit své příjmy. 4. Krok přehodnocení a přizpůsobení výdajů 5. Krok aktualizace rozpočtu (doporučení - po uplynutí šesti měsíců)

8 Co tvoří příjmy rodiny? Plat otce, matky, případně dalších členů rodiny, nebo příjmy z podnikání - OSVČ nemá plat Úroky, dividendy Sociální dávky příspěvky na bydlení, dopravu, přídavky na děti, Další nepravidelné příjmy, někdy i dary Struktura příjmů a výdajů jednotlivých domácnosti se značně liší podle různých okolností

9 Co tvoří výdaje rodiny? Bydlení je nejvýznamnější výdajovou poloţkou Jídlo stravování doma i v práci či škole Doprava členů rodiny do školy a zaměstnání Pojištění domácnosti, nemovitosti, povinné ručení a havarijní pojištění, ţivotní pojistka Investice a spoření např. stavební spoření, penzijní spoření rodičů, školné Zábava radosti ţivota, dovolená, sport Úkol: Rozdělte výdaje na nutné a vedlejší, a zdůvodněte proč.

10 Otázky a odpovědi cvičení pro studenty 1. Potřebuji nutně platit předplatné dvou časopisů? Stihnu je vůbec přečíst? 2. Vyplatí se mít auto, které má tak velkou spotřebu? Jaké náklady souvisí s provozem? 3. Nekupuji často věci bez promyšlení souvislostí, spíše na základě okamţitého impulsu neţ skutečné potřeby? 4. Co je třetina poloţek, které můj rozpočet nejvíce zatěţují?

11 Téma na zamyšlení cvičení pro studenty 1. Pokud Váš rozpočet skončí měsíčním přebytkem, navrhněte, co s ním uděláte. 2. Pokud Váš rozpočet skončí schodkem, navrhněte, jak budete situaci řešit. Poznámka: Zde doporučuji klást důraz na roli finanční rezervy, která umoţní pokrýt krátkodobé výkyvy v příjmech a výdajích.

12 Prázdninová brigáda I studenti mají své příjmy a výdaje. Prázdninová brigáda můţe vylepšit váš rozpočet. Chystáte se na brigádu? Jaký typ brigády můţete ve svém okolí absolvovat? Kolik si můţete vydělat? Co si za vydělané peníze koupíte?

13 Prázdninová brigáda I studenti mají své příjmy a výdaje. Prázdninová brigáda můţe vylepšit váš rozpočet. Jak hledat prázdninovou brigádu? Zajímám se ve svém okolí spoluţáci, rodiče. Hledám na webu: sekce brigády Zkušenost z praxe, studenti mají zájem o brigády

14 Pomůcka na zapamatování START S epsat své čisté příjmy T rochu času věnovat shrnutí svých měsíčních výdajů A nalyzovat, zda příjmy pokrývají stávající výdaje R ozumově zváţit a přizpůsobit výdaje T řebaţe vše funguje, čas od času rozpočet přehodnotit

15 Doporučení Rozdělujte vţdy své výdaje na 2 kategorie Nutné (cestovní náklady, nájemné, elektřina, voda...) Zbytné (zábava, jídlo v restauracích, módní oblečení...) Aţ po uhrazení těch nutných, uvaţujete o těch zbytných méně důleţitých.

16 Etapy životního cyklu klienta Zdroj: Filip, M.: Osobní a rodinné bohatství kam s penězi, C.H.Beck,

17 1. Fáze - Nízké úspory a) Dokud vás podporují rodiče V tomto období je váš příjem velice nízký Nemáte potřebu dělat závažnější finanční rozhodnutí b) Mládí a svoboda Váš příjem se stěží vyrovná výdajům, nemáte téměř žádné úspory Finanční rozhodnutí, která musíte dělat, jsou jen krátkodobá (např. financování dovolené, spotřební nákupy, nájem, koupě auta, pořízení hi-fi soupravy apod.)

18 2. Fáze - Výpůjčky c) Mladý bezdětný pár Váš společný příjem nyní poprvé převyšuje vaše výdaje, daří se vytvářet menší úspory Finanční rozhodnutí se vztahují k nákupu domácího vybavení Pořizujete vlastní bydlení s financováním většinou pomocí hypotéky d) Manželský pár s dětmi Váš společný rodinný příjem je sice vyšší, podstatně však vzrostly vaše výdaje, takţe oba finanční toky jsou většinou přibliţně vyrovnané Zlepšujete vybavení domu nebo se stěhujete na lepší adresu Vaše spotřební nákupy se rozšířily o oblečení pro děti, hračky, dětskou výbavu. Lidé v této fázi obvykle uzavírají ţivotní pojistku a pokud ještě nemají - penzijní spoření Další vaše finanční výdaje jsou spojeny s financováním vzdělání a potřeb vašich dětí, které dorostly do školního věku a mohou pravděpodobně jít dál studovat V této fázi je důleţité řízení vašich pasiv - leasingu, úvěrů, hypotéky

19 3. Fáze - Investice e) Prázdné hnízdo Váš společný příjem je nyní výrazně vyšší neţ vaše rodinné výdaje Přebytek finančních prostředků lidé většinou investují do reálných aktiv a cenných papírů Na významu nabývá plánování financí pro váš penzijní věk

20 4. Fáze - Čerpání majetku f) Důchod Váš příjem se s odchodem do důchodu sníţil, převyšují jej vaše výdaje Čerpáte ze svých penzijních úspor Zvyšuje se část výdajů, které věnujete na péči o své zdraví a léky Lidé v tomto období promýšlí a řeší formu dědictví.

21 4. Etapy životního cyklu = různé produkty Zdroj: Filip, M.: Osobní a rodinné bohatství kam s penězi, C.H.Beck,

22 Pohled klienta na produktový mix mzda vzdělání Platební karty Dlouhodobý cíl zdraví Ú V Ě R vklady účet Stavební spoření Zaměstnanecké výhody ztráta dividenda Jak na to? rodina bydlení riziko Cash Back akcie výhra dluhy Koupě pozemku pojištění banka Spoření na důchod leasing investice

23 Obvykle využívané finanční produkty 1. Nízké úspory 2. Výpůjčky 3. Investice spořící produkty 1. fáze 2. fáze spořící produkty spořící produkty spořící produkty bankovní transakce 4. Čerpání majetku bankovní transakce poradenství bankovní transakce (např. stavební spoření) úvěry pojištění úvěry, hypotéka pojištění investice finanční poradenství pojištění penzijní připojištění bankovní transakce investice

24 Produktový mix a produktová logika co klientovi umoţňuje??? kaţdý z uvedených produktů má své limity a současně výhody a nevýhody Finanční produkt _ Pojistný produkt _ Investice (spořící) bezpečí pojistná ochrana výnos / riziko / likvidita Doporučený zdroj:

25 Schéma členění pojistných produktů Více informací najdete na Česká asociace pojišťoven

26 Klesající potřeba pojištění 26

27 Smysl pojištění 27

28 Životní situace Ţivotní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vţdy uvedený zveřejňující subjekt. Záloţky: Rodičovství péče o dítě, rozvod, úmrtí

29 Úmrtí Odchod blízké osoby je vţdy traumatickou událostí, která s sebou bohuţel přináší i řadu praktických starostí. Například jak naloţit s bankovním účtem nebo jinými bankovními produkty, pojistkou, hypotékou apod. Zrušení bankovního účtu: Účet se stává předmětem dědického řízení. Musíme respektovat platnou legislativu, a proto aţ do doby ukončení dědického řízení (nebo pokud nám nedá pokyn notář), banka nemůţe účet automaticky zrušit. Účet tedy funguje i nadále, coţ má své logické i právní opodstatnění. Po smrti majitele účtu se jeho majitelem stává dědic (dědicové) a o zrušení účtu můţe poţádat pouze jeho nový majitel, který je znám aţ podle výsledků dědického řízení.

30 Úmrtí - úvěry U úvěrů hraje roli, zda je k úvěru vázáno víc spoludluţníků či nikoli. Pokud ano, přebírají povinnost hradit splátky úvěru ostatní spoludluţníci (spoludluţník). Pokud byl zesnulý klient jediným majitelem úvěru, povinnost hradit splátky přechází na dědice. U úvěrů platí zásada, ţe dědic odpovídá za dluhy zůstavitele do výše nabytého dědictví. Pokud dědic nechce za dluhy odpovídat, musí odmítnout dědictví jako celek. V případě, ţe bylo k úvěru sjednáno pojištění schopnosti splácet nebo ţivotní pojištění pro případ smrti, nahlásí dědic pojišťovně pojistnou událost.

31 Rozvod Rozvod manţelství je jeden ze způsobů zániku manţelství. Vypořádání společného jmění manţelů (SJM) Bydlení po rozvodu manţelství Výţivné (alimenty) na nezletilého a zletilého potomka Péče o dítě, děti po rozvodu manţelství Všechny výše uvedené skutečnosti ovlivňují zásadně rozpočet rodiny i jednotlivce.

32 Řešení vlastního bydlení

33 Řešení vlastního bydlení Tabulka: Souhrnné údaje Fincentrum Hypoindex listopad 2013 Doba fixace Všechny fixace Fincentrum Hypoindex 3,09 % Průměrná výše hypotéky Kč Měsíční splátka 1 mil. na 20 let Kč Měsíční splátka 1 mil. na 15 let Kč

34 Čerpání úvěru Úvěr na bydlení (str. 40 FG) + MODEL HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU B roky D - C 0 C 1 C 2 Fáze úvěru 34

35 Čerpání úvěru MODEL STAVEBNÍHO SPOŘENÍ + B A Fáze spoření Fáze úvěru D roky C 35

36 Práce ve skupinách Diskutujte o výhodách a nevýhodách dvou produktů, které se používají pro investici do vlastního bydlení 1. Stavební spoření je státem podporovaný spořicí produkt. 2. Hypoteční úvěr Vyuţijte těchto informačních zdrojů: https://www.hypotecnibanka.cz/ 36

37 Čerpání úvěru Čerpání úvěru Porovnání úvěrů MODEL STAVEBNÍHO SPOŘENÍ MODEL HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU A + Fáze spoření - B 0 C Fáze úvěru D roky + - B 0 C D C 1 C 2 Fáze úvěru roky Výhody: Nevýhody: 37

38 Odhad refinančního potenciálu hypoték Rodina, která splácí hypotéku má omezené finanční moţnosti 38

39 Vývoj realitního trhu

40 Nájem versus úvěr 40

41 ČR v číslech bydlení Pořadí Prodejní (realizovaná) cena Kč průměrný plat Kraj v regionu 1 Ústecký Liberecký Karlovarský Moravskoslezský Olomoucký Vysočina Zlínský Plzeňský Královehradecký Jihočeský Středočeský Pardubický Jihmoravský Praha Doba splácení bytu ( v letech) Zdroj: RE/MAX, ČSÚ pozn. Příjem domácnosti je počítán jako dvojnásobek průměrné mzdy v regionu. Náklady na bydlení představují třetinu příjmů domácnosti. V posledních letech je stále větší zájem o byty 2+1 s průměrnou rozlohou okolo 60 metrů čtverečních. Přesně takové poptávají mladé rodiny jako své první vlastní bydlení. Nejrychleji takový byt splatí rodina v Ústeckém kraji. Prodejní cena bytu se zde pohybuje kolem půl milionu korun. Při průměrné mzdě v regionu je rodina, která bude mít dva průměrné příjmy a třetinu dávat na bydlení, schopna byt splatit za pouhé tři roky. 41

42 Téma na zamyšlení Kdyţ se člověk dostane do situace, ţe jeho rozpočet dostane do mínusu, co byste mu poradili? Navrhněte konkrétní opatření

43 Téma na zamyšlení Je moţno doporučit dvě cesty: 1. Získat dodatečný příjem Jednorázový přivýdělek, dlouhodobá brigáda, druhé zaměstnání, výnosnější zaměstnání 2. Sníţit výdaje hledání úspor například v platbách za mobil, energie, pojistky, běţné účty, kratší dovolená Příklad: Nezávislá kalkulačka cen plynu a elektřiny

44 O úvěrech - členění spotřebitelských úvěrů: 1. Podle účelovosti Účelové - jsou poskytnuty přímo na konkrétní předem stanovený účel (např. nákup spotřebního zboţí, automobilu, atd.) Neúčelové - záleţí na klientovi, na co poskytnutý úvěr pouţije. Cenou za nesdělení účelu je vyšší úroková sazba. 2. Podle typu výplaty Hotovostní úvěry - poskytnuté finanční prostředky jsou vyplaceny v hotovosti Bezhotovostní úvěry - peníze jsou zaslány klientovi na vybraný bankovní účet

45 O úvěrech - členění spotřebitelských úvěrů: 3. Podle zajištění Zajištěné úvěry - banka vyţaduje jištění věcí movitou (např. automobilem), či nemovitostí Nezajištěné úvěry - společnosti je poskytují pouze svým nejlepším klientům 4. Podle doby splatnosti a) krátkodobé úvěry do 1 roku b) střednědobé úvěry 1 aţ 3 roky c) dlouhodobé úvěry - hypotéky

46 O úvěrech Za dobrý úvěr lze povaţovat například investici do vlastního bydlení. Nákup zařízení, které mi slouţí k podnikání notebook, účetní SW, investice do vzdělání Základní pravidlo zní věc, kterou si pořizuji na úvěr by měla mít delší ţivotnost neţ dobu splácení Za špatný úvěr leze povaţovat úvěr na vánoční dárky, nebo na dovolenou

47 O úvěrech RPSN versus p.a. Pro vztahování úrokové míry k částem roku se pouţívají zkratky: p. a. per annum - ročně p. s. per semestre - pololetně p. q. per quartale - čtvrtletně p. m. per mensem - měsíčně p. sept. per septimanam - týdně p. d. per diem denně RPSN Roční procentní sazba nákladů udává procenta z dluţné částky, které musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s úvěrem či půjčkou, jejich správou a dalšími výdaji spojenými s jejich čerpáním, tedy veškeré náklady, které jsou s tou kterou půjčkou spojeny. Úrok ukazuje pouze a jen cenu vypůjčených peněz, nejsou v něm tedy zahrnuty ostatní náklady.

48 O úvěrech Odborníci z Univerzity Karlovy a poradenské společnosti EEIP a.s. ve spolupráci s projektem Navigátor bezpečného úvěru představili stejnojmennou studii pro rok Jejím hlavním cílem je analyzovat trh spotřebitelských úvěrů, poskytnout spotřebitelům průvodce při výběru úvěrové společnosti, a dát srozumitelný návod pro odlišení bezpečného a rizikového poskytovatele úvěru. Zdroj:

49 O úvěrech Studie identifikuje bezpečné věřitele, ale také predátory.

50 50

51 Refinancování úvěru cesta ke snížení zadlužení Refinancování úvěrů: Je-li zákazník nespokojený s podmínkami své současné půjčky, nebo našel-li na trhu lepší a pro něj výhodnější nabídku půjčky, můţe tuto svízelnou situaci vyřešit prostřednictvím operace refinancování půjček. Ta spočívá v přesunu půjčky od jednoho věřitele k druhému. Refinancování spotřebitelského úvěru zabere pár desítek minut času, ušetřit přitom můţete i tisíce či desetitisíce.

52 Registry dlužníků Uvěrové registry jsou standardním nástrojem pro posuzování bonity a rizika nesplácení úvěrových produktů klientů. Registry obsahují pozitivní i negativní informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů. 1. Centrální registr úvěrů (CRÚ) je informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob. Garantem projektu a dalšího rozvoje systému CRÚ je Česká národní banka Společnost CRIF Czech Credit Bureau, a.s. je zakladatelem Bankovního a Nebankovního registru v České republice. 2. Bankovní registr klientských informací - Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 3. Nebankovní registr klientských informací Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 4. Sdruţení SOLUS - Sdruţení na Ochranu Leasingu Uvěrů a Spotřebitelům Antala Staška 510/38, Praha 4

53 Základní princip osobního finančního plánu (str. 115 FG) 1. ANALÝZA AKTIVA/PASIVA, CASH FLOW 2. FINANČNÍ PLÁN ANALÝZA 1 3. REALIZACE 4 4. REVIZE

54 Pozor na (str. 156 FG) Podezřelé super výhodné nabídky Neznámé společnosti Nigerijské dopisy Pákové produkty Finanční žraloky Pyramidové hry Obrana = zdravý rozum!!! 54

55 měsíční investice v Kč Faktor času při investování Cíl: v 60 letech 5 milionů Kč 27,330 8,489 1,432 3, věk, kdy začnete investovat Zdroj: Osobní a rodinné bohatství. Kam s penězi. Miloš Filip "Historie ukazuje, ţe pro investiční úspěch je potřebný čas, nikoli časování trhu. citát - John M. Templeton 55

56 Práce ve skupinách Diskutujte o tom, jaký typ bydlení byste si chtěli v budoucnu pořídit. Byt, dům, město, příměstská oblast, venkov Jaká cesta vede k vašemu cíli? Jak nákladný je váš cíl a co proto bude třeba z vaší strany učinit? Jak to ovlivní váš budoucí rozpočet? 56

57 Co znamenají 3 pilíře důchodového systému I. pilíř (pay as you go PAYG) Administruje: ČSSZ Celkové pojistné: 28% Od

58 ČR v číslech důchody Výdaje domácností důchodců v letech 1993 a 2011: Výdaje/Rok 1993 v Kč 1993 v % 2000 v Kč 2000 v % 2011 v Kč 2011 v % Potraviny a nealko nápoje , , Bydlení, voda, energie, paliva , , ,8 Alkohol a tabák 113 3, , Zdraví 38 1, , ,2 Odívání a obuv 151 5, , ,8 Bytové vybavení 167 5, , ,1 Stravování a ubytování 67 2, , ,6 Doprava , ,7 Telekomunikace a pošty 42 1, , ,8 Rekreace a kultura 219 7, , ,3 Vzdělávání ,1 Ostatní zboží a služby 114 3, , ,1 Jiná vydání , , ,4 Celkem Kč 100 % Kč 100 % Kč 100 % Zdroj: publikace Vývoj vybraných ukazatelů ţivotní úrovně v ČR v letech 1993 aţ

59

60 Svět vkladů a úvěrů 60

61 MOTTO: I malá půjčka může vést k exekuci majetku. Česká národní banka se tématu Osobní finanční plán věnuje podrobně zde: ky/ A. analyzujeme B. plánujeme C. realizujeme D. kontrolujeme

62 Pro výuku mohu doporučit: Děti a peníze vhodné pro ZŠ Kdy děti začínají chápat hodnotu peněz? Video ČNB - I malá půjčka můţe vést k exekuci... nance/videa/index.html 62

63 Pro výuku mohu doporučit: Internetové zdroje: financni-gramotnost-deti-se-uci-tvorit-rozpocetrodiny-na-pet-let 63

64 Pro výuku mohu doporučit: Internetové zdroje:

65 Zajímavá literatura Více informací o knihách naleznete zde: 65

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo BAKALÁŘSKÁ

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Finanční gramotnost 1 Co je to finanční gramotnost? Definice. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu,

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností Radim Domanský Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce "Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS.

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Vzdělávací skripta pro projekt Zpátky do zaměstnání Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Obsah Finanční gramotnost... 6 Úvod... 7 Co je to finanční gramotnost...

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

ÚVĚROVÉ PRODUKTY A ZODPOVĚDNÉ FINANČNÍ JEDNÁNÍ. Lucie Brožová, Dana Rieglová, Josef Kunčar Únor, 2014

ÚVĚROVÉ PRODUKTY A ZODPOVĚDNÉ FINANČNÍ JEDNÁNÍ. Lucie Brožová, Dana Rieglová, Josef Kunčar Únor, 2014 ÚVĚROVÉ PRODUKTY A ZODPOVĚDNÉ FINANČNÍ JEDNÁNÍ Lucie Brožová, Dana Rieglová, Josef Kunčar Únor, 2014 Obsah 1) Základní pravidla, 2) čeho se vyvarovat, 3) druhy úvěrových produktů kreditní karta, spotřebitelský

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Finanční akademie 1. Úvod do problematiky Potřeba preventivního působení

Více

Metodika 4. modul Praktické dovednosti

Metodika 4. modul Praktické dovednosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 4. modul Praktické dovednosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky. Bakalářská práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky Bakalářská práce Sbírka řešených příkladů z finanční matematiky pro SŠ - finanční úvěrové a pojistné produkty, práva spotřebitele

Více

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Učební osnova 1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU...3 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více