5 KROKŮ K FINANČNÍMU ZDRAVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 KROKŮ K FINANČNÍMU ZDRAVÍ"

Transkript

1 ANEB JAK BEZE STRACHU OVLÁDNOUT VLASTNÍ PENÍZE Vyhlíţíte výplatu stejně netrpělivě jako vaše náctiletá dcera nový komentář na Facebooku? Chtěli byste více peněz, ale nevíte, jak na to? Většina lidí se k penězům chová dvěma způsoby: buď jim na konci měsíce na účtu nějaké zbývají (tak je utratí) nebo je na výpisu z konta nula, v horším případě mínus (pak se diví, kam se peníze ztratily). Kam ty peníze utíkají.? Také patříte mezi ty, které podobná myšlenka napadá kaţdý měsíc poté, co se podívají do prázdné peněţenky a na kontě mají nulu? Převáţná část Čechů nemá dostatečné finanční rezervy. Kdyţ uţ je má, nechá je bez uţitku leţet na běţném účtu, kde pouze ztrácejí hodnotu. Investování nerozumíme a bojíme se ho. Nebojte se s tím něco udělat! Přimějte peníze, aby pro vás pracovaly a ne vás ovládaly!

2 Umění hospodařit s penězi předpokládá nějaké peníze mít. KURT GÖTZ Zdá se vám, ţe budete zavaleni informacemi a nedokáţete se v nich orientovat? Mohlo by být hůř! Buďte rádi, ţe nejste např. elektrikář ve Vietnamu Prohlášení Tento materiál je informačním produktem. Je to soubor osobních myšlenek, zkušeností a názorů. Staţením tohoto materiál souhlasíte s tím, ţe jakékoli pouţití informací z něj a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a autorky za ně nenesou ţádnou zodpovědnost. Tento ebook podléhá autorským právům. Jakékoliv šíření a poskytování třetím osobám bez souhlasu autorů je zakázáno. Děkujeme za pochopení a respektování tohoto sdělení. 2

3 O této knize V této knize se naučíte v pěti jednoduchých krocích, jak hospodařit s vlastními penězi. Je to jen krátká příručka není důvod, aby byla dlouhá. Všechny kapitoly jsou stručné. Dostanete do rukou návod, jak zjistit zda a proč je váš osobní rozpočet nevyrovnaný a co udělat, aby k tomu v budoucnosti nedocházelo. Získáte tipy jak předcházet finančním ztrátám a jak se úspěšně bránit marketingovým tahům řady finančních institucí. Několik hlavních motivů se opakuje tolikrát, ţe hlavní myšlenku si určitě zapamatujete. Jakmile dočtete, budete moci dotáhnout do konce všechny noční můry o svých penězích. Moţná si říkáte, ţe tyto informace najdete i jinde. Ano, najdete. Ale jen v tomto e-booku je najdete na jednom místě. Ušetříte si tak desítky hodin prohledávání internetu, které byste jinak mohli věnovat něčemu mnohem plodnějšímu. Umíte si představit, ţe: se vám jiţ nestane, aby se vaše konto ke konci měsíce červenalo v minusu? kdyţ se vám rozbije lednička, nemusíte jít ţebrat do banky nebo ke tchýni o půjčku? neustálé změny v penzijní reformě vás uţ vůbec nezajímají, protoţe jste se o svůj důchod dobře postarali sami? Chceme vám ukázat, ţe je to moţné. 3

4 Úvod Kdysi dávno, na začátku devadesátých let, jsme spolu s přáteli seděli v útulné vinárně a hltali dojmy jednoho z nich z cest z daleké západní Evropy, kde navštívil své příbuzné emigranty. Své vypravování završil ironickou poznámkou, ţe jsou tam v tom Švajcu uţ tak degenerovaní, ţe musí mít i svého finančního poradce. Pamatuji se na ten výbuch smíchu, kdy se po nás několik lidí popuzeně ohlédlo, a my se prohýbali v pase a tloukli dlaněmi do stolku. Neuběhlo ani čtvrt století a v naší malé, středoevropské kotlině máme finančních poradců tolik, ţe by se jimi dalo dláţdit. Přiznejme si, ţe kaţdý z nás má své vlastní zkušenosti. Krásně odění mládenci a slečny v nablýskaných limuzínách vplují do našich domácností (většinou děti vrstevníků - kamarádů, kterým jsme slíbili, ţe je vyslechneme), ruší vše, co máme v krabicích a v šanonech a zakládají mraky nového. Ohání se bezplatnou sluţbou, místností víří naspořené miliony, za které v šedesáti pojedeme kolem světa, a po nich zůstává obláček příjemného drahého parfému. Kdyţ vás takto navštíví v průběhu tří let další noví, nadějní, čím dál tím mladší finanční poradci, pokaţdé dají podepsat nové smlouvy, nakonec se seberete sami a odejdete do nejbliţšího mramorového paláce renomované finanční instituce, kde se vás ujme zaměstnanec - finanční poradce - a s úsměvem vás uchlácholí, aby vám vše naposledy změnil. Vy jdete roztrţitě domů, počítáte ztráty a zaměstnanec - finanční poradce - je šťastný, ţe sehnal toho posledního klienta v kvartále, aby obhájil svoji pozici a nepřišel tak o místo. Poučeny stejnou zkušeností, jsme se rozhodly radit a vzdělávat široké vrstvy obyvatelstva, aby se směle a vesele nedaly obalamutit, aby se nebály přiznat, ţe ne vše lze vyčíst z internetu a někdy je doopravdy nutné, ba nezbytné, se poradit s někým nezávislým, kdo nekope za ţádný mramorový palác. Sluţba kvalitního finančního poradenství nespočívá jen v prodávání pojistek a penzijních fondů, dobrým a kvalitním finančním poradenstvím se dají ušetřit peníze, dá se dostat z dluhů, připravit na stáří, ale v ţádném případě to není cesta jednoduchá, pohodlná a rychlá. Všechny jsme začínaly dráhu finančních specialistů v poradenské firmě Partners (2008), od roku 2012 pokračujeme ve své práci společně, na webových stránkách quo vadis. Našim cílem je informovat, vzdělávat a pomáhat orientovat se v dţungli finančních institucí, které potřebují co největší mnoţství finančně negramotného obyvatelstva, díky kterému mají na našem území doslova zlatý důl. Při troše dobré vůle, přirozené inteligence a pouţívání zdravého selského rozumu se i vy naučíte ovládat své peníze, aby vám dobře slouţily k dobrému a pohodlnému ţivotu. Nevěřte licoměrným svatouškům, ţe bez peněz je nejlépe. Není to vůbec pravda. Ţivot bez peněz, nebo s málo penězi, nestojí za nic!!!!! Doufáme, ţe i vy po návštěvě našich stránek, řídíce se našimi radami, nikdy v podobné situaci nebudete a kdyby náhodou, rychle se z ní dostanete. Chce to Jen se nebát a udělat ten první krok!!!!!!!!! 4

5 Obsah O této knize... 3 Úvod Sestavte si přehled příjmů a výdajů Vytvořte si jednoduchou tabulku Jak tabulku vyplňovat Utrácejte méně, neţ vyděláte Pravidlo Naučte se cíleně šetřit Stanovte si jasné cíle Časová osa Otázky k vašim cílům Tři časové úseky Krátkodobý horizont Střednědobý horizont Dlouhodobý horizont Sestavte finanční plán Závěrem Pár tipů pro finanční zdraví

6 Krok 1: Chcete se topit v penězích? Začněte prvním krokem a sestavte si přehled příjmů a výdajů! Aby pro vás peníze začaly pracovat, potřebujete mít přehled. Přehled o penězích, které dostáváte a především o výdajích, které kaţdý měsíc uskutečňujete. Sestavení vašeho rozpočtu vám zabere nějaký čas, ale určitě se vyplatí. Mnoho lidí totiţ netuší, kam jim peníze utíkají. Na hromádce se jim kupí účtenky, bankovní výpisy a sloţenky, ze kterých si neumí udělat představu, za co utrácí. 6

7 Vytvořte si jednoduchou tabulku, například: VÝDAJE PŘÍJMY Já Partner/ka Pravidelné (měsíční) Roční Plánované i nepředvídané (nepravidelné) BYDLENÍ DANĚ Nájem Daň z nemovitosti Dovolená Hlavní pracovní příjem (čistý) Energie/topení/voda/poplatky (SIPO) Daň z příjmu (OSVČ) Dárky (vánoce, narozeniny) Vedlejší pracovní příjem (čistý) Telefon pevný/mobil Silniční daň Elektrospotřebiče/vybavení Sociální příspěvek Internet/kabelová televize POJIŠTĚNÍ Opravy a údrţba auta Alimenty Pohonné hmoty, popř. olej Pojištění nemovitosti Školné/krouţky/výlety Rodičovský příspěvek ÚVĚRY A PŮJČKY Havarijní a povinné ručení Učebnice Příjmy z podnikání Hypotéka/úvěr ze SS Ostatní (odpovědnost, právní Předplatné (časopisy/tisk) Příjem z pronájmu Leasing ochrana ) Oblečení/obuv Příjem z kapitálového majetku Spotřebitelské úvěry (včetně karet) Sport/fitness/permanentky Ostatní příjmy Nebankovní půjčky POJIŠTĚNÍ A SPOŘENÍ Ţivotní/úrazové/pojištění dětí Stavební spoření Penzijní připojištění Ostatní DALŠÍ VÝDAJE Jídlo a obţiva Kapesné (celá rodina) Jízdné (MHD/vlaky) Kosmetika/drogerie/léky Kultura/restaurace Domácí zvířata (krmivo/očkování/veterina) Cigarety Alimenty U OSVČ zálohy na SP a ZP VÝDAJE CELKEM PŘÍJMY CELKEM VÝSLEDNÁ BILANCE (PŘÍJMY VÝDAJE) Roční a plánované (nepravidelné) výdaje pak rozpočítejte na měsíční. 7

8 1.2. Začněte tabulku vyplňovat. Jdeme na to: Začněte si schovávat účtenky, sloţenky, pište si pravidelné měsíční výdaje, pomohou vám i bankovní výpisy. Na konci měsíce vše roztřiďte. Udělejte si hezký večer, dejte si hrníček kávy nebo čaje, popř. skleničku dobrého vína, ale tentokrát si místo kníţky nebo televizního ovladače vezměte k ruce kalkulačku. Připravte potřebné podklady, účtenky, výpisy, vytištěnou tabulku a můţete začít. Tabulku si můţete vyplnit i v počítači, záleţí na vás, co je vám příjemnější. Výdaje jsou řazeny do tří skupin: fixní (např. nájem, splátky úvěrů, daně a poplatky, pojištění), vázané (telefony, jídlo, oblečení, doprava těţko se bez nich obejdeme) a volitelné (vše co zbyde). Doplnění příjmů nebude tak sloţité, ale nezapomeňte na nic, započítejte i nepravidelné příjmy. Aţ celou tabulku vyplníte, odečtěte od příjmů výdaje a rázem uvidíte, jak si stojíte a kam vaše peníze mizí. Přehled si veďte za celou domácnost - pokud ţijete single, bude to jednodušší. Ideální je, pokud si svůj rozpočet doplňujete pravidelně, tedy aktuálně za kaţdý jeden měsíc, vypovídací hodnota tabulky je pak přesnější. Pokud jste splnili krok 1, gratulujeme! Počínáte si výborně a to nejhorší máte za sebou! Skončil váš rozpočet plusem? Pak nemůţete být nikdy chudý. Pouze je potřeba ověřit si, zda plusové peníze pro vás také vydělávají. Máte na konci minus? Zabrzděte, protoţe se řítíte do chudoby a problémů 8

9 Krok 2: Utrácejte méně, neţ vyděláte Prohlédněte si znovu vaši bilanční tabulku a zamyslete se, kde ušetřit. Nejlépe to půjde u volitelných výdajů. Projděte řádek po řádku a hledejte moţnosti dalších úspor: - Nepomohla by vám instalace regulátorů topení sníţit účty za plyn či elektřinu? - Jak drahý či levný je váš dodavatel energie? Prozkoumejte to. - Jste si jisti, ţe vaše pojištění nemovitosti či automobilu nelze poníţit? - Neplatíte zbytečně drahé a nevýhodné ţivotní pojištění? - Zváţili jste refinancování hypotéky v době fixace? - Vyuţíváte konkurenční nabídky jiného telefonního operátora? - Podívejte se, kolik vaše peníze prodělávají na běţném účtu. - Neuvaţujete, ţe přestanete kouřit? Pokud se vám nepodaří nic změnit a vaše konto vykazuje červená čísla, je potřeba razantní změny. Najděte si levnější bydlení, vyměňte auto za kolo nebo si najděte další zdroj příjmů. Na konci měsíce musejí být vaše příjmy vyšší neţ výdaje. Zní to dost drsně, ale nebuďte líní to udělat! 9

10 2.1. Pravidlo (fixní a vázané výdaje volitelné výdaje úspory) Pravidlo udává poměr jednotlivých výdajů k příjmům. Zopakujme si ještě jednou, co jednotlivé názvy vyjadřují: fixní výdaje (např. nájem, splátky hypotéčního úvěru, daně a poplatky, pojištění automobilu a nemovitosti), vázané výdaje (telefony, jídlo, oblečení, doprava těţko se bez nich obejdeme) a volitelné výdaje (vše co zbude). Polovinu vašich výdajů by měly tvořit fixní a vázané výdaje, třicet procent je určeno na volitelné. Zbytek, tedy dvacet procent, jde na úspory. Toto pravidlo u nás není běţné. I lidé, kteří mají dostatečné příjmy, se domnívají, ţe peníze, které na účtu zbývají, jsou určeny k utrácení. Přehodnoťte tento zvyk včas a určete si peněţní částku, kterou budete kaţdý měsíc spořit. V první řadě si musíte vytvořit dostatečnou rezervu na nepředvídané výdaje! Nejprve to můţe být jen deset procent, aţ se naučíte lépe s penězi zacházet, částku zvyšte. Pro ty, kteří ţijí z ruky do úst, to bude vypadat nesmyslně. Jenomţe nemáte na výběr, buď budete otrokem svých peněz, nebo zařídíte, aby peníze slouţily vám. Takţe jak, otrok nebo pán? Vysoká ţivotní úroveň spočívá v tom, ţe vydáváme peníze, které ještě nemáme, za věci, které nepotřebujeme, abychom imponovali lidem, které nesnášíme. Orson Welles 10

11 Příklad ze ţivota Paní Eva je samoţivitelka s čtrnáctiletým synem a příjmem ,- Kč /měsíčně. Otec dítěte přispívá alimenty ve výši 3 000,- Kč. Naštěstí Eva bydlí v domku s rodiči, takţe je moţné podělit se o výdaje na bydlení. Kdyţ si uvědomíte, kolik stojí nezbytné věci k ţivotu, těţko uvěřit, ţe s penězi nejen vyjde, ale dokáţe i splácet půjčku na novou střechu a ukládat synovi na vysokou školu. Adam je mladý muţ, který disponuje velmi slušným pracovním příjmem. Bydlí navíc u rodičů, takţe výdaje na bydlení i jídlo se pro něj rovněţ poniţují. Jeho bilance je vysoko v plusových číslech. Tedy teoreticky. Ve skutečnosti mu nezbývá vůbec nic a není schopen určit, kam se jeho peníze ztrácejí. Teprve po vyplnění tabulky příjmů a výdajů přichází na to, ţe přes ,- Kč měsíčně utrácí za oděvy, večeře, pohonné hmoty do vozidla, telefony a podobné nezbytné výdaje. Rozdíl mezi nimi je v motivaci. Zatímco první klientka má jasný cíl, tedy pořídit a zaplatit novou střechu a ušetřit na synovo vzdělání, druhý klient nemá cíle ţádné. Jeho způsob ţivota je svázán s krátkodobými úspěchy. O budoucnosti nepřemýšlí. V naší společnosti to není nic ojedinělého. Základním heslem je, ţe ţivotní úroveň se měří schopností nakupovat. Slyšeli jste někdy větší nesmysl? 11

12 Krok 3 : Naučte se cíleně šetřit Většina lidí si kaţdý měsíc nakoupí to, co je potřeba (nebo přesněji řečeno co si myslí, ţe je potřeba) a teprve zbytek dá stranou. Myslíte, ţe takto něco skutečně zbyde? Lákadel je spoustu, co třeba ty nové boty ve slevě? Dělejte to obráceně. Vymezte si finanční částku a tu před sebou kaţdý měsíc schovejte. Nastavte si trvalý příkaz z vašeho účtu, který ihned po termínu výplaty odvede peníze na spořicí účet, penzijní či podílový fond. Ukliďte peníze někam, kam se k nim nedostanete. Zjistíte, ţe tyto peníze vám vůbec nechybí, protoţe s nimi jednoduše nepočítáte. A malá rada: pokud něco strašně chcete, ale právě na to nemáte, odloţte nákup o pár dní. Moţná zjistíte, ţe to zase tak moc nepotřebujete. Paní Jana nás poţádala o radu ohledně pojištění automobilu. Kromě sníţení povinného ručení se časem podařilo rozpočet vylepšit o Kč měsíčně. Shodly jsme se na tom, ţe ušetřené peníze si paní Jana bude šetřit na penzi. Při další schůzce se svěřila, ţe jsme zřejmě udělaly chybu ve výpočtu, protoţe jí na konci měsíce ţádné peníze nezbývají a nemá tedy z čeho spořit. Daly jsme jí jednoduchou otázku: Jano, před časem byly Vaše fixní měsíční výdaje o dva a půl tisíce vyšší, a přesto byl Váš rozpočet vyrovnaný. Jak je moţné, ţe dnes, kdy jsme tolik peněz ušetřily, Vám nezbývá nic? A odpověď? No, víte, já chodím s vnoučkem do města kolem obchůdků a tu mu koupím svetřík, tu hračku a také jsem si pořídila novou kabelku. Řešení je jednoduché, nastavily jsme trvalý příkaz, který část peněz odvádí na spořicí účet a část na pravidelné spoření. 12

13 Krok 4 : Stanovte si jasné cíle Pokud se vám zdá, ţe spoření je nemoţné, nezoufejte. Jde to vţdy. Chce to pouze dobrou motivaci, proč se kaţdý měsíc trochu omezit a část příjmu ušetřit. Touto motivací jsou vaše přání a cíle krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé. Co myslíte, měly by peníze, které budete potřebovat zítra nebo za měsíc leţet na stejném místě jako peníze, které budete potřebovat za 30 let? Samozřejmě ne, protoţe čím kratší je investiční horizont (doba, po kterou spoříte), tím menší bude i výnos a naopak. Jak ukazuje tzv. magický trojúhelník investování, není moţné dosáhnout všech vrcholů najednou, vţdy musíme jeden obětovat. Tedy pokud chcete mít peníze rychle k dispozici, nebudou přinášet vysoký zisk nebo jen za cenu vysokého rizika. Naopak peníze, které uloţíte na delší dobu, přinesou vyšší výnos s nízkým rizikem. A podle těchto pravidel si musíte počínat při volbě vašeho portfolia 13

14 4.1. Abyste si tvorbu finančního plánu zpřehlednili a zjednodušili, vytvořte si nyní časovou osu vašeho produktivního ţivota. Namalujte si na papír čáru, na které si všechny cíle vyznačíte. Na začátek osy si vepište svůj aktuální věk a na konci osy zvolte věk, ve kterém jiţ nechcete pracovat. Třeba odchod do důchodu. Nemusí samozřejmě korespondovat s řádným odchodem do důchodu, protoţe máte moţnost volby. Osa bude ještě pokračovat za tento poslední bod ve směru šipky. Od tohoto bodu však budete peníze jiţ jen spotřebovávat, a pokud na to budete myslet jiţ nyní, tak vám budou přinášet pasivní příjem. Vaše přání a cíle do budoucna si pečlivě poznamenejte do tří úseků, krátké peníze (do tří let), střední peníze (tři aţ sedm let) a dlouhé peníze (sedm a více let). Na co potřebujete peníze dnes, zítra, za týden? Co byste chtěli mít za tři roky? Rekonstrukci domu? Hezkou dovolenou? Peníze na studium dětí? A jak by měla vypadat vaše renta? Vše si pečlivě poznamenejte. Pro inspiraci vám moţná pomůţe následující obrázek: FN Krátkodobý horizont (rezerva) Střednědobý horizont Dlouhodobý horizont 2-3% 3-5% 6-8% Bydlení Rezerva Nenadálé výdaje Auto Dovolená Děti - studium Konec hypotéky Rekonstrukce Zabezpečení rodičů... Finanční nezávislost Dlouhodobé rezervy... FN = finanční nezávislost 14

15 4.2. Jako pomoc při doplňování časové osy si odpovězte na následující otázky: 1. Bydlení 2. Děti Jak dneska bydlíte? Jak by mělo vypadat Vaše ideální bydlení? Do kdy byste si ho chtěl splnit? Co pro to děláte? Hodláte ho ještě měnit? Jaké budou náklady spojené s udrţováním, případně s rekonstrukcí Vaší nemovitosti? Plánujete rodinu? Jak velkou? Počítáte se sníţením příjmů v průběhu mateřské jednoho z rodičů? Máte představu, kolik stojí dítě od narození po vystudování VŠ? Chcete jim pomoci se startem do jejich vlastního ţivota? Dopřejete jim studium v zahraničí? Chcete, aby o výběru VŠ vašeho dítěte rozhodovali vaše finanční moţnosti nebo jeho schopnosti? 3. Finanční nezávislost Co pro Vás znamená finanční nezávislost? Od kdy chcete být finančně nezávislý? Máte představu o tom, jak se vám stát odvděčí za to, ţe celý ţivot platíte do fondu, ze kterého se vyplácí důchody? Jaký by se Vám líbilo mít dostatečný měsíční příjem bez ohledu na důchod určený státem? Chcete pracovat tak dlouho, jak Vám určí stát, nebo si to chcete určit sám? Co byste rád dělal, aţ nebudete muset pracovat? Co pro to musíte udělat? 15

16 4. Koníčky Co budete dělat, aţ nebudete muset pracovat? Jak jsou vaše koníčky finančně náročné? Jaký je váš (ţivotní) sen? Představte si, ţe byste teď vyhráli Co byste si za to pořídili? 5. Opakující se cíle auto dovolená spotřebiče elektronika vybavení domácnosti zdravý ţivotní sty Určitě najdete i mnoho dalších. Stačí se jen na chvilku zastavit a zamyslet se.. Mladým se zdá, ţe peníze jsou to nejdůleţitější v ţivotě. Kdyţ zestárnou, vědí to jistě. Oscar Wilde 16

17 4.3. Podívejme se nyní na časové úseky podrobněji Krátkodobý horizont představují peníze tvořící rezervu. Bez dostatečné rezervy se nepouštějte do ţádných dalších finančních aktivit, protoţe pokud nastanou nenadálé výdaje, např. oprava auta, nebudete na ně mít a veškeré finanční plány padnou vniveč. Vůbec nejhorším řešením pak je půjčit si na to. Tím začíná začarovaný kruh. Ale zpět k rezervě. Kolik je to peněz? Nejlépe šestinásobek měsíčních výdajů (nikoliv příjmů, protoţe ty mohou být kaţdý měsíc jiné) - to platí hlavně pro podnikatele či ţivnostníky. Vypočtenou sumu potřebujete mít kdykoliv k dispozici, velmi často dnes leţí na běţných účtech, kde ztrácí na své hodnotě. Optimálnější je vyuţití spořicích účtů, popř. termínovaných vkladů nebo fondů peněţního trhu. O nich se ještě zmíníme. Kaţdopádně dbejte, aby krátké peníze kopírovaly inflaci. Nečekejte, ţe dobře uloţené krátké peníze vám přinesou nějaký zásadní zisk. Teprve aţ budete mít dostatečnou rezervu, můţete se zabývat myšlenkou na střednědobé a dlouhodobé úspory Střednědobé peníze budete potřebovat třeba na rekonstrukci bytu, nové auto nebo pro děti nastupující na vysokou školu. Je to peněţní částka, kterou byste rádi měli v horizontu 3 7 let. Produkty vhodné pro střednědobé cíle jsou především různé typy dluhopisových podílových fondů nebo termínované vklady. Dříve velmi pouţívané stavební spoření dnes není jiţ tolik atraktivní, i kdyţ u některých lidí můţe v portfoliu mít své místo. Výnos z takto uloţených peněz by se měl pohybovat kolem pěti procent. 17

18 Dlouhodobé peníze jsou peníze, které mohou vydělávat, musíte však s nimi něco dělat. Tyto úspory vám mají poslouţit aţ za 10 a více let. Vyuţijte je tedy k řádnému zhodnocení, musí vám přinést přiměřený zisk. Prakticky kaţdý investor, který je schopen odkládat pravidelnou měsíční částku (počínající 500,-Kč) si dnes můţe vybrat například z některého otevřeného podílového fondu. Vţdy je dobré poradit se s odborníkem, protoţe výběr správné investiční příleţitosti značně závisí na několika faktorech, např. investiční horizont, tedy doba, po kterou chcete spořit. Nebo váš investiční profil, tedy zda jste spíše konzervativní klient, který se chce vyhnout všem rizikům, nebo máte profil dynamický a poţadujete vyšší zhodnocení za cenu vyššího risku. Jaké podílové fondy můţete vyuţít? - Fondy peněţního trhu jsou nejvíce konzervativní a v současné době je jejich zhodnocení asi jedno aţ dvě procenta ročně. - Dluhopisy vydává často stát, ale i velké podniky a investicí do dluhopisových fondů de facto půjčujete státu či firmám. Výnos dluhopisů se pohybuje okolo čtyř procent ročně. - Akciové fondy jsou nejvíce rizikové a zároveň potenciálně nejvýnosnější. Dlouhodobě mohou vynášet pět aţ osm, ale i více procent ročně. Na rozdíl od různých bankovních vkladů, penzijních fondů, ţivotního pojištění a stavebního spoření jsou výnosy z investic do podílových fondů po půl roce osvobozeny od daně. Mezi produkty dlouhodobého zhodnocení patří také penzijní připojištění, investice do nemovitostí, komodit nebo zlata. Vypočítejte si, kolik byste měli měsíčně ukládat, abyste dosáhli vámi stanovené renty. Nebo naopak kolik budete mít naspořeno, pokud začnete ukládat určitou finanční částku. Propočet najdete na našich stránkách /renta Pokud si nebudete jisti výběrem správných produktů pro vaše cíle, poraďte se s finančním specialistou. Ten je schopen zváţit veškeré důleţité informace a doporučit nejlepší řešení. Jestli jste splnili všechny předešlé úkoly, máte téměř vyhráno! 18

19 Krok 5 : Sestavte si vlastní finanční plán Nyní budeme peníze rozdělovat. Znáte někoho, kdo doposud pouţívá obálkovou metodu? Připraví si několik obálek, nadepíše je podle způsobu pouţití peněz a po obdrţení výplaty přerozdělené finance vloţí do obálek. Tuto metodu často pouţívali naši rodiče či prarodiče a fungovala velmi dobře. My budeme nyní dělat v podstatě totéţ, jen jiným způsobem. K tomu máte nyní vše připraveno, máte svůj finanční rozpočet, víte, kolik si budete šetřit a nyní jiţ máte i představu o tom, kam své peníze uloţíte. Jiţ jsme si řekli, ţe ideální je spořit dvacet procent z příjmů. Pokud to ze začátku není moţné, začněte s niţší částkou, ale něco šetřit musíte! Sumu rozdělte v poměru 60:25:15. Šedesát procent půjde na tvorbu rezervy, dvacet pět na střednědobé cíle a zbytek na dlouhodobé

20 Ale ještě pozor, dosud jsme nemluvili o rizicích nepředvídatelných událostí. Stále počítáte s tím, ţe se vaše příjmy ani výdaje nezmění, ale co kdyţ k tomu dojde? Můţete přijít o práci? Můţete onemocnět nebo přijít k úrazu? Pak se vaše příjmy dramaticky sníţí. Zamyslete se: jste schopni nečekané děje zvládnout z rezerv? V případě, ţe ne, změňte to! Budete mít jistotu, ţe o vás i vaši rodinu bude postaráno. Věřte, ţe není nic horšího, neţ mít rodinu, nesplacený dům, auto na leasing a přijít o práci nebo dlouhodobě onemocnět. Kaţdé zajištění je individuální a proto vyţaduje i individuální přístup. Pokud si nejste jistí jak na to, poraďte se s odborníkem. V případě, ţe jste v situaci, kdy vaše finanční rezerva odpovídá potřebné sumě, můţete se směle pustit do realizace vybraných produktů středních a dlouhých cílů. Jen nezapomeňte, ţe likvidní peníze musíte stále udrţovat v naplánované výši kdyţ je pouţijete, doplňte je. Pokud ţádnou rezervu nemáte nebo je nedostatečná, zaměřte se nejprve na ni. Zároveň si do nezbytných výdajů přidejte kolonku na patřičné zajištění. Teprve poté můţete pokračovat v plnění dalších cílů. Finanční plán, který si sestavíte, není konstantní, protoţe vaše přání a ţivotní situace se budou měnit, stejně jako vaše moţnosti. Optimalizujte jej tedy při kaţdé zásadní situaci! Pusťte se i do změn běţných nebo spořicích účtů, nastavte si produkty zajištění, které můţete kdykoliv upravit, zřiďte si investice, které lze ovládat! Hlídejte si veškeré změny, které souvisejí s produkty, které jiţ máte zaloţené. Mohou se měnit podmínky a zákony související s pojištěním, investičním spořením, penzijním připojištěním, úvěry atd. Neznalost informací můţe přinést nemalé finanční ztráty. Nebojte se financí, není to nic hrozného. Dělejte věci postupně, dodrţujte kroky popsané v naší kuchařce. Začněte rozpočtem a začněte šetřit. 20

21 Dejte se do toho, hned! Víte, jaký je rozdíl mezi americkým a českým důchodcem? Ţádný, oba mohou jet za měsíční výplatu do Prahy. 21

22 Závěrem Pár tipů pro finanční zdraví Nakupujte (hlavně potraviny) s předem připraveným seznamem Pozor na slevy a zboţí v akci svádí nás to kupovat věci, které nepotřebujeme, nebo věci, které potřebujeme, ale v mnoţství, které nestačíme spotřebovat Sledujte slevy ale kupujte jen to, co potřebujete a jen v odpovídajícím mnoţství Naučte se říkat NE lákavým nabídkám, rozlišujte mezi CHCI a POTŘEBUJI Plaťte v hotovosti vydat reálné peníze bolí víc neţ pouţít kousek plastu, navíc utratíme jen to, co máme v peněţence Nenaslouchejte hlasu známých, kteří jsou na tom ještě hůř Neustále hledejte způsob, jak si přivydělat, aby náš příjem nestál jen na jedné noze Vyhýbejte se receptům na rychlé zbohatnutí. Pokud nějaká nabídka vypadá neuvěřitelně, tak věřte, ţe neuvěřitelná bude. Neustále se vzdělávejte, nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit Omezte stravování venku Jezděte MHD Začněte spořit dlouhodobě, aţ kdyţ máte vyřešenou rezervu a současnost Udrţujte se v kondici choďte, cvičte, sportujte 22

23 Milí přátelé, prošli jsme společně zásadní zastávky na cestě k ovládnutí peněz. Aţ budete jejich opravdovými pány, značně si zjednodušíte ţivot. Informací a úkolů je zde opravdu hodně a my věříme, ţe máte o čem přemýšlet. Děkujeme vám, ţe jste dočetli aţ sem. Znamená to, ţe jste připraveni na změnu a jiţ nyní jste učinili obrovský krok vpřed. Několik vět na závěr: Nenechte se odradit, pokud nemáte všechny body odfajfkované, důleţité je, ţe jste se vydali na cestu. Nebojte se, ţe váš finanční plán nebude hned dokonalý, časem ho vylepšíte a přizpůsobíte aktuální situaci. Pokud si s některými konkrétními body nevíte rady, obraťte se na odborníky. Doufáme, ţe jsme vám dodaly potřebné informace k tomu, abyste měli své peníze pod kontrolou. Pokud si najdete pár minut času, napište nám, prosím, jak se vám e-book líbil, co vám přinesl a co jste v něm postrádali. Také jsme chtěly, abyste se o nás něco dozvěděli. Jak přemýšlíme, co děláme, jak se stavíme ke svým klientům. Líbilo se vám to? Chtěli byste se dozvědět více? Touţíte po finanční nezávislosti? Co kdybychom vás další cestou provedly a ukázaly vám podrobnou mapu? Objednejte si bezplatnou seznamovací schůzku na: Nebo se podívejte na a sledujte naše y, kde posíláme důleţité informace, tipy nebo návody z finančního sektoru. Přejeme vám mnoho sil. Zjednodušte si ţivot. Jitka Svobodová, Alţběta Havlová a Marie Šikolová, 23

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS.

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Vzdělávací skripta pro projekt Zpátky do zaměstnání Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Obsah Finanční gramotnost... 6 Úvod... 7 Co je to finanční gramotnost...

Více

Úvod. Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti,

Úvod. Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti, Úvod Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti, právě držíte v ruce brožuru, která Vás připraví na to, jak si bez zdravotní úhony pořídit hypotéku nebo jak se starat o hypotéku, kterou už máte, a nepřijít

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Jak se připravit finančně na penzi?

Jak se připravit finančně na penzi? Nabídka finančních služeb Modré pyramidy je kompletní Rozhovor: Petr Rychlý Dřevěný dům vás obejme Magazín klientů Modré pyramidy www.modrapyramida.cz Jak se připravit finančně na penzi? Proč myslet na

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Metodika 4. modul Praktické dovednosti

Metodika 4. modul Praktické dovednosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 4. modul Praktické dovednosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ Vychází 2. dubna 2007 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ NEJ TEN JŠÍ ASOPIS O FINANCÍCH 4/07 CHCETE VÍCE PEN Z? INVESTUJTE! podílové fondy životní pojištění

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

Jak se stát majitelem nemovitosti, i když nemáte peníze A jak postupovat, aby se vám za 3 roky sama splatila a spadla vám do klína

Jak se stát majitelem nemovitosti, i když nemáte peníze A jak postupovat, aby se vám za 3 roky sama splatila a spadla vám do klína Realitní kuchařka Autor: Pavla Temrová Rok vydání: 2015, ISBN: 978-80- 260-5163- 3 Anglická verze (The Real Estate Cookbook) ISBN: 978-80- 260-5695- 9 Sazba a tisk: Amos repro Jak se stát majitelem nemovitosti,

Více

Rozhovor: Magdalena Kožená: Srdcem jsem Moravanka. Moudré pojištění: Životní pojištění chrání vás a vaše blízké před nepřízní osudu.

Rozhovor: Magdalena Kožená: Srdcem jsem Moravanka. Moudré pojištění: Životní pojištění chrání vás a vaše blízké před nepřízní osudu. 02 2013 Magazín klientů Modré pyramidy www.modrapyramida.cz Rozhovor: Magdalena Kožená: Srdcem jsem Moravanka. Moudré pojištění: Životní pojištění chrání vás a vaše blízké před nepřízní osudu. Aplikace

Více

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? ZDARMA KNÍKA UVNIT LID VERSUS BANKY NA IVOT AUTA DO 200 TISÍC CD zdarma Jedine ný p ehled bankomat v esku 10/05 A NA SMRT Jak se pojistit proti úrazu a smrti Investujte

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Obsah... 3. 1 Prohlášení... 6. 2 Předmluva... 7. 3 Co je nejdůležitější?... 8. 4 Produkt, cílová skupina, trh... 9

Obsah... 3. 1 Prohlášení... 6. 2 Předmluva... 7. 3 Co je nejdůležitější?... 8. 4 Produkt, cílová skupina, trh... 9 Chtěl bych poděkovat všem lidem v mém okolí, kteří mě svým přístupem k práci i životu pohánějí k lepším výsledkům a větší efektivitě. I díky nim můžu dělat a zdokonalovat se v tom, co mě baví budování

Více

Debtless Workshop Správa finančních záležitostí

Debtless Workshop Správa finančních záležitostí Debtless Workshop Správa finančních záležitostí Debtless Partnership: Think Twice! - Debt Is a Serious Issue Číslo projektu: 2011-1-CZ1-GRU06-07128-1 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Organizace pro pomoc uprchlíkům 2013 Začátek ve svém Brožura pro cizinky začínající podnikatelky Editorka: Blanka Tollarová Autoři: Jan

Více

hovor s Miroslavem Ševčíkem 65 %

hovor s Miroslavem Ševčíkem 65 % ZDARMA KNÍŽKA UVNIT JAK SE MÍT DOBŘE V DŮCHODU ÁT NÁM ŠKODÍ KOLIK STOJÍ SMRT Ceny pohřbů a služeb s nimi spojených 11/05 hovor s Miroslavem Ševčíkem Číslo 11 vychází 18. listopadu 2005 39 Kč 55 Sk ČASOPIS,

Více

Půjčujte si s rozumem!

Půjčujte si s rozumem! Co byste měli a neměli dělat Co byste měli: Buďte realističtí přiznejte si, v jaké jste opravdu situaci a rozhodněte se jí řešit s využitím pomoci, která je k dispozici. Okamžitě kontaktujte své věřitele

Více

Škola obchodníka I. Stanovte si cíle

Škola obchodníka I. Stanovte si cíle Škola obchodníka I. Stanovte si cíle Sestavení plánů a cílů je prvotní a nejdůležitější částí jakékoliv lidské činnosti. Úspěch totiž začíná určením toho, čeho chceme v životě dosáhnout. "Musíte vzít zodpovědnost

Více

44 rad, jak levněji telefonovat. Překlenovací úvěry 28 stavebních spořitelen. Investování. Jak vydělat na štěstí 33 nejbohatších lidí světa

44 rad, jak levněji telefonovat. Překlenovací úvěry 28 stavebních spořitelen. Investování. Jak vydělat na štěstí 33 nejbohatších lidí světa editorial Peníze 8 44 rad, jak levněji telefonovat OBSAH 8 15 Novinky 16 Rychlé půjčky 20 Internetové bankovnictví 23 Rozhovor: CAC Leasing 24 Tipy a triky 26 Hitparáda OF 28 28 Zjistili jsme pro vás,

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

hry a návody pro 11 15 leté

hry a návody pro 11 15 leté hry a návody pro 11 15 leté Helena Křenková a kol. Co s tím? Při přemýšlení nad tím, jak řešit to, že celkem dost lidí má problémy s penězi, třeba si nevýhodně půjčuje, někoho napadlo, že by se daly vymýšlet

Více