5 KROKŮ K FINANČNÍMU ZDRAVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 KROKŮ K FINANČNÍMU ZDRAVÍ"

Transkript

1 ANEB JAK BEZE STRACHU OVLÁDNOUT VLASTNÍ PENÍZE Vyhlíţíte výplatu stejně netrpělivě jako vaše náctiletá dcera nový komentář na Facebooku? Chtěli byste více peněz, ale nevíte, jak na to? Většina lidí se k penězům chová dvěma způsoby: buď jim na konci měsíce na účtu nějaké zbývají (tak je utratí) nebo je na výpisu z konta nula, v horším případě mínus (pak se diví, kam se peníze ztratily). Kam ty peníze utíkají.? Také patříte mezi ty, které podobná myšlenka napadá kaţdý měsíc poté, co se podívají do prázdné peněţenky a na kontě mají nulu? Převáţná část Čechů nemá dostatečné finanční rezervy. Kdyţ uţ je má, nechá je bez uţitku leţet na běţném účtu, kde pouze ztrácejí hodnotu. Investování nerozumíme a bojíme se ho. Nebojte se s tím něco udělat! Přimějte peníze, aby pro vás pracovaly a ne vás ovládaly!

2 Umění hospodařit s penězi předpokládá nějaké peníze mít. KURT GÖTZ Zdá se vám, ţe budete zavaleni informacemi a nedokáţete se v nich orientovat? Mohlo by být hůř! Buďte rádi, ţe nejste např. elektrikář ve Vietnamu Prohlášení Tento materiál je informačním produktem. Je to soubor osobních myšlenek, zkušeností a názorů. Staţením tohoto materiál souhlasíte s tím, ţe jakékoli pouţití informací z něj a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a autorky za ně nenesou ţádnou zodpovědnost. Tento ebook podléhá autorským právům. Jakékoliv šíření a poskytování třetím osobám bez souhlasu autorů je zakázáno. Děkujeme za pochopení a respektování tohoto sdělení. 2

3 O této knize V této knize se naučíte v pěti jednoduchých krocích, jak hospodařit s vlastními penězi. Je to jen krátká příručka není důvod, aby byla dlouhá. Všechny kapitoly jsou stručné. Dostanete do rukou návod, jak zjistit zda a proč je váš osobní rozpočet nevyrovnaný a co udělat, aby k tomu v budoucnosti nedocházelo. Získáte tipy jak předcházet finančním ztrátám a jak se úspěšně bránit marketingovým tahům řady finančních institucí. Několik hlavních motivů se opakuje tolikrát, ţe hlavní myšlenku si určitě zapamatujete. Jakmile dočtete, budete moci dotáhnout do konce všechny noční můry o svých penězích. Moţná si říkáte, ţe tyto informace najdete i jinde. Ano, najdete. Ale jen v tomto e-booku je najdete na jednom místě. Ušetříte si tak desítky hodin prohledávání internetu, které byste jinak mohli věnovat něčemu mnohem plodnějšímu. Umíte si představit, ţe: se vám jiţ nestane, aby se vaše konto ke konci měsíce červenalo v minusu? kdyţ se vám rozbije lednička, nemusíte jít ţebrat do banky nebo ke tchýni o půjčku? neustálé změny v penzijní reformě vás uţ vůbec nezajímají, protoţe jste se o svůj důchod dobře postarali sami? Chceme vám ukázat, ţe je to moţné. 3

4 Úvod Kdysi dávno, na začátku devadesátých let, jsme spolu s přáteli seděli v útulné vinárně a hltali dojmy jednoho z nich z cest z daleké západní Evropy, kde navštívil své příbuzné emigranty. Své vypravování završil ironickou poznámkou, ţe jsou tam v tom Švajcu uţ tak degenerovaní, ţe musí mít i svého finančního poradce. Pamatuji se na ten výbuch smíchu, kdy se po nás několik lidí popuzeně ohlédlo, a my se prohýbali v pase a tloukli dlaněmi do stolku. Neuběhlo ani čtvrt století a v naší malé, středoevropské kotlině máme finančních poradců tolik, ţe by se jimi dalo dláţdit. Přiznejme si, ţe kaţdý z nás má své vlastní zkušenosti. Krásně odění mládenci a slečny v nablýskaných limuzínách vplují do našich domácností (většinou děti vrstevníků - kamarádů, kterým jsme slíbili, ţe je vyslechneme), ruší vše, co máme v krabicích a v šanonech a zakládají mraky nového. Ohání se bezplatnou sluţbou, místností víří naspořené miliony, za které v šedesáti pojedeme kolem světa, a po nich zůstává obláček příjemného drahého parfému. Kdyţ vás takto navštíví v průběhu tří let další noví, nadějní, čím dál tím mladší finanční poradci, pokaţdé dají podepsat nové smlouvy, nakonec se seberete sami a odejdete do nejbliţšího mramorového paláce renomované finanční instituce, kde se vás ujme zaměstnanec - finanční poradce - a s úsměvem vás uchlácholí, aby vám vše naposledy změnil. Vy jdete roztrţitě domů, počítáte ztráty a zaměstnanec - finanční poradce - je šťastný, ţe sehnal toho posledního klienta v kvartále, aby obhájil svoji pozici a nepřišel tak o místo. Poučeny stejnou zkušeností, jsme se rozhodly radit a vzdělávat široké vrstvy obyvatelstva, aby se směle a vesele nedaly obalamutit, aby se nebály přiznat, ţe ne vše lze vyčíst z internetu a někdy je doopravdy nutné, ba nezbytné, se poradit s někým nezávislým, kdo nekope za ţádný mramorový palác. Sluţba kvalitního finančního poradenství nespočívá jen v prodávání pojistek a penzijních fondů, dobrým a kvalitním finančním poradenstvím se dají ušetřit peníze, dá se dostat z dluhů, připravit na stáří, ale v ţádném případě to není cesta jednoduchá, pohodlná a rychlá. Všechny jsme začínaly dráhu finančních specialistů v poradenské firmě Partners (2008), od roku 2012 pokračujeme ve své práci společně, na webových stránkách quo vadis. Našim cílem je informovat, vzdělávat a pomáhat orientovat se v dţungli finančních institucí, které potřebují co největší mnoţství finančně negramotného obyvatelstva, díky kterému mají na našem území doslova zlatý důl. Při troše dobré vůle, přirozené inteligence a pouţívání zdravého selského rozumu se i vy naučíte ovládat své peníze, aby vám dobře slouţily k dobrému a pohodlnému ţivotu. Nevěřte licoměrným svatouškům, ţe bez peněz je nejlépe. Není to vůbec pravda. Ţivot bez peněz, nebo s málo penězi, nestojí za nic!!!!! Doufáme, ţe i vy po návštěvě našich stránek, řídíce se našimi radami, nikdy v podobné situaci nebudete a kdyby náhodou, rychle se z ní dostanete. Chce to Jen se nebát a udělat ten první krok!!!!!!!!! 4

5 Obsah O této knize... 3 Úvod Sestavte si přehled příjmů a výdajů Vytvořte si jednoduchou tabulku Jak tabulku vyplňovat Utrácejte méně, neţ vyděláte Pravidlo Naučte se cíleně šetřit Stanovte si jasné cíle Časová osa Otázky k vašim cílům Tři časové úseky Krátkodobý horizont Střednědobý horizont Dlouhodobý horizont Sestavte finanční plán Závěrem Pár tipů pro finanční zdraví

6 Krok 1: Chcete se topit v penězích? Začněte prvním krokem a sestavte si přehled příjmů a výdajů! Aby pro vás peníze začaly pracovat, potřebujete mít přehled. Přehled o penězích, které dostáváte a především o výdajích, které kaţdý měsíc uskutečňujete. Sestavení vašeho rozpočtu vám zabere nějaký čas, ale určitě se vyplatí. Mnoho lidí totiţ netuší, kam jim peníze utíkají. Na hromádce se jim kupí účtenky, bankovní výpisy a sloţenky, ze kterých si neumí udělat představu, za co utrácí. 6

7 Vytvořte si jednoduchou tabulku, například: VÝDAJE PŘÍJMY Já Partner/ka Pravidelné (měsíční) Roční Plánované i nepředvídané (nepravidelné) BYDLENÍ DANĚ Nájem Daň z nemovitosti Dovolená Hlavní pracovní příjem (čistý) Energie/topení/voda/poplatky (SIPO) Daň z příjmu (OSVČ) Dárky (vánoce, narozeniny) Vedlejší pracovní příjem (čistý) Telefon pevný/mobil Silniční daň Elektrospotřebiče/vybavení Sociální příspěvek Internet/kabelová televize POJIŠTĚNÍ Opravy a údrţba auta Alimenty Pohonné hmoty, popř. olej Pojištění nemovitosti Školné/krouţky/výlety Rodičovský příspěvek ÚVĚRY A PŮJČKY Havarijní a povinné ručení Učebnice Příjmy z podnikání Hypotéka/úvěr ze SS Ostatní (odpovědnost, právní Předplatné (časopisy/tisk) Příjem z pronájmu Leasing ochrana ) Oblečení/obuv Příjem z kapitálového majetku Spotřebitelské úvěry (včetně karet) Sport/fitness/permanentky Ostatní příjmy Nebankovní půjčky POJIŠTĚNÍ A SPOŘENÍ Ţivotní/úrazové/pojištění dětí Stavební spoření Penzijní připojištění Ostatní DALŠÍ VÝDAJE Jídlo a obţiva Kapesné (celá rodina) Jízdné (MHD/vlaky) Kosmetika/drogerie/léky Kultura/restaurace Domácí zvířata (krmivo/očkování/veterina) Cigarety Alimenty U OSVČ zálohy na SP a ZP VÝDAJE CELKEM PŘÍJMY CELKEM VÝSLEDNÁ BILANCE (PŘÍJMY VÝDAJE) Roční a plánované (nepravidelné) výdaje pak rozpočítejte na měsíční. 7

8 1.2. Začněte tabulku vyplňovat. Jdeme na to: Začněte si schovávat účtenky, sloţenky, pište si pravidelné měsíční výdaje, pomohou vám i bankovní výpisy. Na konci měsíce vše roztřiďte. Udělejte si hezký večer, dejte si hrníček kávy nebo čaje, popř. skleničku dobrého vína, ale tentokrát si místo kníţky nebo televizního ovladače vezměte k ruce kalkulačku. Připravte potřebné podklady, účtenky, výpisy, vytištěnou tabulku a můţete začít. Tabulku si můţete vyplnit i v počítači, záleţí na vás, co je vám příjemnější. Výdaje jsou řazeny do tří skupin: fixní (např. nájem, splátky úvěrů, daně a poplatky, pojištění), vázané (telefony, jídlo, oblečení, doprava těţko se bez nich obejdeme) a volitelné (vše co zbyde). Doplnění příjmů nebude tak sloţité, ale nezapomeňte na nic, započítejte i nepravidelné příjmy. Aţ celou tabulku vyplníte, odečtěte od příjmů výdaje a rázem uvidíte, jak si stojíte a kam vaše peníze mizí. Přehled si veďte za celou domácnost - pokud ţijete single, bude to jednodušší. Ideální je, pokud si svůj rozpočet doplňujete pravidelně, tedy aktuálně za kaţdý jeden měsíc, vypovídací hodnota tabulky je pak přesnější. Pokud jste splnili krok 1, gratulujeme! Počínáte si výborně a to nejhorší máte za sebou! Skončil váš rozpočet plusem? Pak nemůţete být nikdy chudý. Pouze je potřeba ověřit si, zda plusové peníze pro vás také vydělávají. Máte na konci minus? Zabrzděte, protoţe se řítíte do chudoby a problémů 8

9 Krok 2: Utrácejte méně, neţ vyděláte Prohlédněte si znovu vaši bilanční tabulku a zamyslete se, kde ušetřit. Nejlépe to půjde u volitelných výdajů. Projděte řádek po řádku a hledejte moţnosti dalších úspor: - Nepomohla by vám instalace regulátorů topení sníţit účty za plyn či elektřinu? - Jak drahý či levný je váš dodavatel energie? Prozkoumejte to. - Jste si jisti, ţe vaše pojištění nemovitosti či automobilu nelze poníţit? - Neplatíte zbytečně drahé a nevýhodné ţivotní pojištění? - Zváţili jste refinancování hypotéky v době fixace? - Vyuţíváte konkurenční nabídky jiného telefonního operátora? - Podívejte se, kolik vaše peníze prodělávají na běţném účtu. - Neuvaţujete, ţe přestanete kouřit? Pokud se vám nepodaří nic změnit a vaše konto vykazuje červená čísla, je potřeba razantní změny. Najděte si levnější bydlení, vyměňte auto za kolo nebo si najděte další zdroj příjmů. Na konci měsíce musejí být vaše příjmy vyšší neţ výdaje. Zní to dost drsně, ale nebuďte líní to udělat! 9

10 2.1. Pravidlo (fixní a vázané výdaje volitelné výdaje úspory) Pravidlo udává poměr jednotlivých výdajů k příjmům. Zopakujme si ještě jednou, co jednotlivé názvy vyjadřují: fixní výdaje (např. nájem, splátky hypotéčního úvěru, daně a poplatky, pojištění automobilu a nemovitosti), vázané výdaje (telefony, jídlo, oblečení, doprava těţko se bez nich obejdeme) a volitelné výdaje (vše co zbude). Polovinu vašich výdajů by měly tvořit fixní a vázané výdaje, třicet procent je určeno na volitelné. Zbytek, tedy dvacet procent, jde na úspory. Toto pravidlo u nás není běţné. I lidé, kteří mají dostatečné příjmy, se domnívají, ţe peníze, které na účtu zbývají, jsou určeny k utrácení. Přehodnoťte tento zvyk včas a určete si peněţní částku, kterou budete kaţdý měsíc spořit. V první řadě si musíte vytvořit dostatečnou rezervu na nepředvídané výdaje! Nejprve to můţe být jen deset procent, aţ se naučíte lépe s penězi zacházet, částku zvyšte. Pro ty, kteří ţijí z ruky do úst, to bude vypadat nesmyslně. Jenomţe nemáte na výběr, buď budete otrokem svých peněz, nebo zařídíte, aby peníze slouţily vám. Takţe jak, otrok nebo pán? Vysoká ţivotní úroveň spočívá v tom, ţe vydáváme peníze, které ještě nemáme, za věci, které nepotřebujeme, abychom imponovali lidem, které nesnášíme. Orson Welles 10

11 Příklad ze ţivota Paní Eva je samoţivitelka s čtrnáctiletým synem a příjmem ,- Kč /měsíčně. Otec dítěte přispívá alimenty ve výši 3 000,- Kč. Naštěstí Eva bydlí v domku s rodiči, takţe je moţné podělit se o výdaje na bydlení. Kdyţ si uvědomíte, kolik stojí nezbytné věci k ţivotu, těţko uvěřit, ţe s penězi nejen vyjde, ale dokáţe i splácet půjčku na novou střechu a ukládat synovi na vysokou školu. Adam je mladý muţ, který disponuje velmi slušným pracovním příjmem. Bydlí navíc u rodičů, takţe výdaje na bydlení i jídlo se pro něj rovněţ poniţují. Jeho bilance je vysoko v plusových číslech. Tedy teoreticky. Ve skutečnosti mu nezbývá vůbec nic a není schopen určit, kam se jeho peníze ztrácejí. Teprve po vyplnění tabulky příjmů a výdajů přichází na to, ţe přes ,- Kč měsíčně utrácí za oděvy, večeře, pohonné hmoty do vozidla, telefony a podobné nezbytné výdaje. Rozdíl mezi nimi je v motivaci. Zatímco první klientka má jasný cíl, tedy pořídit a zaplatit novou střechu a ušetřit na synovo vzdělání, druhý klient nemá cíle ţádné. Jeho způsob ţivota je svázán s krátkodobými úspěchy. O budoucnosti nepřemýšlí. V naší společnosti to není nic ojedinělého. Základním heslem je, ţe ţivotní úroveň se měří schopností nakupovat. Slyšeli jste někdy větší nesmysl? 11

12 Krok 3 : Naučte se cíleně šetřit Většina lidí si kaţdý měsíc nakoupí to, co je potřeba (nebo přesněji řečeno co si myslí, ţe je potřeba) a teprve zbytek dá stranou. Myslíte, ţe takto něco skutečně zbyde? Lákadel je spoustu, co třeba ty nové boty ve slevě? Dělejte to obráceně. Vymezte si finanční částku a tu před sebou kaţdý měsíc schovejte. Nastavte si trvalý příkaz z vašeho účtu, který ihned po termínu výplaty odvede peníze na spořicí účet, penzijní či podílový fond. Ukliďte peníze někam, kam se k nim nedostanete. Zjistíte, ţe tyto peníze vám vůbec nechybí, protoţe s nimi jednoduše nepočítáte. A malá rada: pokud něco strašně chcete, ale právě na to nemáte, odloţte nákup o pár dní. Moţná zjistíte, ţe to zase tak moc nepotřebujete. Paní Jana nás poţádala o radu ohledně pojištění automobilu. Kromě sníţení povinného ručení se časem podařilo rozpočet vylepšit o Kč měsíčně. Shodly jsme se na tom, ţe ušetřené peníze si paní Jana bude šetřit na penzi. Při další schůzce se svěřila, ţe jsme zřejmě udělaly chybu ve výpočtu, protoţe jí na konci měsíce ţádné peníze nezbývají a nemá tedy z čeho spořit. Daly jsme jí jednoduchou otázku: Jano, před časem byly Vaše fixní měsíční výdaje o dva a půl tisíce vyšší, a přesto byl Váš rozpočet vyrovnaný. Jak je moţné, ţe dnes, kdy jsme tolik peněz ušetřily, Vám nezbývá nic? A odpověď? No, víte, já chodím s vnoučkem do města kolem obchůdků a tu mu koupím svetřík, tu hračku a také jsem si pořídila novou kabelku. Řešení je jednoduché, nastavily jsme trvalý příkaz, který část peněz odvádí na spořicí účet a část na pravidelné spoření. 12

13 Krok 4 : Stanovte si jasné cíle Pokud se vám zdá, ţe spoření je nemoţné, nezoufejte. Jde to vţdy. Chce to pouze dobrou motivaci, proč se kaţdý měsíc trochu omezit a část příjmu ušetřit. Touto motivací jsou vaše přání a cíle krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé. Co myslíte, měly by peníze, které budete potřebovat zítra nebo za měsíc leţet na stejném místě jako peníze, které budete potřebovat za 30 let? Samozřejmě ne, protoţe čím kratší je investiční horizont (doba, po kterou spoříte), tím menší bude i výnos a naopak. Jak ukazuje tzv. magický trojúhelník investování, není moţné dosáhnout všech vrcholů najednou, vţdy musíme jeden obětovat. Tedy pokud chcete mít peníze rychle k dispozici, nebudou přinášet vysoký zisk nebo jen za cenu vysokého rizika. Naopak peníze, které uloţíte na delší dobu, přinesou vyšší výnos s nízkým rizikem. A podle těchto pravidel si musíte počínat při volbě vašeho portfolia 13

14 4.1. Abyste si tvorbu finančního plánu zpřehlednili a zjednodušili, vytvořte si nyní časovou osu vašeho produktivního ţivota. Namalujte si na papír čáru, na které si všechny cíle vyznačíte. Na začátek osy si vepište svůj aktuální věk a na konci osy zvolte věk, ve kterém jiţ nechcete pracovat. Třeba odchod do důchodu. Nemusí samozřejmě korespondovat s řádným odchodem do důchodu, protoţe máte moţnost volby. Osa bude ještě pokračovat za tento poslední bod ve směru šipky. Od tohoto bodu však budete peníze jiţ jen spotřebovávat, a pokud na to budete myslet jiţ nyní, tak vám budou přinášet pasivní příjem. Vaše přání a cíle do budoucna si pečlivě poznamenejte do tří úseků, krátké peníze (do tří let), střední peníze (tři aţ sedm let) a dlouhé peníze (sedm a více let). Na co potřebujete peníze dnes, zítra, za týden? Co byste chtěli mít za tři roky? Rekonstrukci domu? Hezkou dovolenou? Peníze na studium dětí? A jak by měla vypadat vaše renta? Vše si pečlivě poznamenejte. Pro inspiraci vám moţná pomůţe následující obrázek: FN Krátkodobý horizont (rezerva) Střednědobý horizont Dlouhodobý horizont 2-3% 3-5% 6-8% Bydlení Rezerva Nenadálé výdaje Auto Dovolená Děti - studium Konec hypotéky Rekonstrukce Zabezpečení rodičů... Finanční nezávislost Dlouhodobé rezervy... FN = finanční nezávislost 14

15 4.2. Jako pomoc při doplňování časové osy si odpovězte na následující otázky: 1. Bydlení 2. Děti Jak dneska bydlíte? Jak by mělo vypadat Vaše ideální bydlení? Do kdy byste si ho chtěl splnit? Co pro to děláte? Hodláte ho ještě měnit? Jaké budou náklady spojené s udrţováním, případně s rekonstrukcí Vaší nemovitosti? Plánujete rodinu? Jak velkou? Počítáte se sníţením příjmů v průběhu mateřské jednoho z rodičů? Máte představu, kolik stojí dítě od narození po vystudování VŠ? Chcete jim pomoci se startem do jejich vlastního ţivota? Dopřejete jim studium v zahraničí? Chcete, aby o výběru VŠ vašeho dítěte rozhodovali vaše finanční moţnosti nebo jeho schopnosti? 3. Finanční nezávislost Co pro Vás znamená finanční nezávislost? Od kdy chcete být finančně nezávislý? Máte představu o tom, jak se vám stát odvděčí za to, ţe celý ţivot platíte do fondu, ze kterého se vyplácí důchody? Jaký by se Vám líbilo mít dostatečný měsíční příjem bez ohledu na důchod určený státem? Chcete pracovat tak dlouho, jak Vám určí stát, nebo si to chcete určit sám? Co byste rád dělal, aţ nebudete muset pracovat? Co pro to musíte udělat? 15

16 4. Koníčky Co budete dělat, aţ nebudete muset pracovat? Jak jsou vaše koníčky finančně náročné? Jaký je váš (ţivotní) sen? Představte si, ţe byste teď vyhráli Co byste si za to pořídili? 5. Opakující se cíle auto dovolená spotřebiče elektronika vybavení domácnosti zdravý ţivotní sty Určitě najdete i mnoho dalších. Stačí se jen na chvilku zastavit a zamyslet se.. Mladým se zdá, ţe peníze jsou to nejdůleţitější v ţivotě. Kdyţ zestárnou, vědí to jistě. Oscar Wilde 16

17 4.3. Podívejme se nyní na časové úseky podrobněji Krátkodobý horizont představují peníze tvořící rezervu. Bez dostatečné rezervy se nepouštějte do ţádných dalších finančních aktivit, protoţe pokud nastanou nenadálé výdaje, např. oprava auta, nebudete na ně mít a veškeré finanční plány padnou vniveč. Vůbec nejhorším řešením pak je půjčit si na to. Tím začíná začarovaný kruh. Ale zpět k rezervě. Kolik je to peněz? Nejlépe šestinásobek měsíčních výdajů (nikoliv příjmů, protoţe ty mohou být kaţdý měsíc jiné) - to platí hlavně pro podnikatele či ţivnostníky. Vypočtenou sumu potřebujete mít kdykoliv k dispozici, velmi často dnes leţí na běţných účtech, kde ztrácí na své hodnotě. Optimálnější je vyuţití spořicích účtů, popř. termínovaných vkladů nebo fondů peněţního trhu. O nich se ještě zmíníme. Kaţdopádně dbejte, aby krátké peníze kopírovaly inflaci. Nečekejte, ţe dobře uloţené krátké peníze vám přinesou nějaký zásadní zisk. Teprve aţ budete mít dostatečnou rezervu, můţete se zabývat myšlenkou na střednědobé a dlouhodobé úspory Střednědobé peníze budete potřebovat třeba na rekonstrukci bytu, nové auto nebo pro děti nastupující na vysokou školu. Je to peněţní částka, kterou byste rádi měli v horizontu 3 7 let. Produkty vhodné pro střednědobé cíle jsou především různé typy dluhopisových podílových fondů nebo termínované vklady. Dříve velmi pouţívané stavební spoření dnes není jiţ tolik atraktivní, i kdyţ u některých lidí můţe v portfoliu mít své místo. Výnos z takto uloţených peněz by se měl pohybovat kolem pěti procent. 17

18 Dlouhodobé peníze jsou peníze, které mohou vydělávat, musíte však s nimi něco dělat. Tyto úspory vám mají poslouţit aţ za 10 a více let. Vyuţijte je tedy k řádnému zhodnocení, musí vám přinést přiměřený zisk. Prakticky kaţdý investor, který je schopen odkládat pravidelnou měsíční částku (počínající 500,-Kč) si dnes můţe vybrat například z některého otevřeného podílového fondu. Vţdy je dobré poradit se s odborníkem, protoţe výběr správné investiční příleţitosti značně závisí na několika faktorech, např. investiční horizont, tedy doba, po kterou chcete spořit. Nebo váš investiční profil, tedy zda jste spíše konzervativní klient, který se chce vyhnout všem rizikům, nebo máte profil dynamický a poţadujete vyšší zhodnocení za cenu vyššího risku. Jaké podílové fondy můţete vyuţít? - Fondy peněţního trhu jsou nejvíce konzervativní a v současné době je jejich zhodnocení asi jedno aţ dvě procenta ročně. - Dluhopisy vydává často stát, ale i velké podniky a investicí do dluhopisových fondů de facto půjčujete státu či firmám. Výnos dluhopisů se pohybuje okolo čtyř procent ročně. - Akciové fondy jsou nejvíce rizikové a zároveň potenciálně nejvýnosnější. Dlouhodobě mohou vynášet pět aţ osm, ale i více procent ročně. Na rozdíl od různých bankovních vkladů, penzijních fondů, ţivotního pojištění a stavebního spoření jsou výnosy z investic do podílových fondů po půl roce osvobozeny od daně. Mezi produkty dlouhodobého zhodnocení patří také penzijní připojištění, investice do nemovitostí, komodit nebo zlata. Vypočítejte si, kolik byste měli měsíčně ukládat, abyste dosáhli vámi stanovené renty. Nebo naopak kolik budete mít naspořeno, pokud začnete ukládat určitou finanční částku. Propočet najdete na našich stránkách /renta Pokud si nebudete jisti výběrem správných produktů pro vaše cíle, poraďte se s finančním specialistou. Ten je schopen zváţit veškeré důleţité informace a doporučit nejlepší řešení. Jestli jste splnili všechny předešlé úkoly, máte téměř vyhráno! 18

19 Krok 5 : Sestavte si vlastní finanční plán Nyní budeme peníze rozdělovat. Znáte někoho, kdo doposud pouţívá obálkovou metodu? Připraví si několik obálek, nadepíše je podle způsobu pouţití peněz a po obdrţení výplaty přerozdělené finance vloţí do obálek. Tuto metodu často pouţívali naši rodiče či prarodiče a fungovala velmi dobře. My budeme nyní dělat v podstatě totéţ, jen jiným způsobem. K tomu máte nyní vše připraveno, máte svůj finanční rozpočet, víte, kolik si budete šetřit a nyní jiţ máte i představu o tom, kam své peníze uloţíte. Jiţ jsme si řekli, ţe ideální je spořit dvacet procent z příjmů. Pokud to ze začátku není moţné, začněte s niţší částkou, ale něco šetřit musíte! Sumu rozdělte v poměru 60:25:15. Šedesát procent půjde na tvorbu rezervy, dvacet pět na střednědobé cíle a zbytek na dlouhodobé

20 Ale ještě pozor, dosud jsme nemluvili o rizicích nepředvídatelných událostí. Stále počítáte s tím, ţe se vaše příjmy ani výdaje nezmění, ale co kdyţ k tomu dojde? Můţete přijít o práci? Můţete onemocnět nebo přijít k úrazu? Pak se vaše příjmy dramaticky sníţí. Zamyslete se: jste schopni nečekané děje zvládnout z rezerv? V případě, ţe ne, změňte to! Budete mít jistotu, ţe o vás i vaši rodinu bude postaráno. Věřte, ţe není nic horšího, neţ mít rodinu, nesplacený dům, auto na leasing a přijít o práci nebo dlouhodobě onemocnět. Kaţdé zajištění je individuální a proto vyţaduje i individuální přístup. Pokud si nejste jistí jak na to, poraďte se s odborníkem. V případě, ţe jste v situaci, kdy vaše finanční rezerva odpovídá potřebné sumě, můţete se směle pustit do realizace vybraných produktů středních a dlouhých cílů. Jen nezapomeňte, ţe likvidní peníze musíte stále udrţovat v naplánované výši kdyţ je pouţijete, doplňte je. Pokud ţádnou rezervu nemáte nebo je nedostatečná, zaměřte se nejprve na ni. Zároveň si do nezbytných výdajů přidejte kolonku na patřičné zajištění. Teprve poté můţete pokračovat v plnění dalších cílů. Finanční plán, který si sestavíte, není konstantní, protoţe vaše přání a ţivotní situace se budou měnit, stejně jako vaše moţnosti. Optimalizujte jej tedy při kaţdé zásadní situaci! Pusťte se i do změn běţných nebo spořicích účtů, nastavte si produkty zajištění, které můţete kdykoliv upravit, zřiďte si investice, které lze ovládat! Hlídejte si veškeré změny, které souvisejí s produkty, které jiţ máte zaloţené. Mohou se měnit podmínky a zákony související s pojištěním, investičním spořením, penzijním připojištěním, úvěry atd. Neznalost informací můţe přinést nemalé finanční ztráty. Nebojte se financí, není to nic hrozného. Dělejte věci postupně, dodrţujte kroky popsané v naší kuchařce. Začněte rozpočtem a začněte šetřit. 20

21 Dejte se do toho, hned! Víte, jaký je rozdíl mezi americkým a českým důchodcem? Ţádný, oba mohou jet za měsíční výplatu do Prahy. 21

22 Závěrem Pár tipů pro finanční zdraví Nakupujte (hlavně potraviny) s předem připraveným seznamem Pozor na slevy a zboţí v akci svádí nás to kupovat věci, které nepotřebujeme, nebo věci, které potřebujeme, ale v mnoţství, které nestačíme spotřebovat Sledujte slevy ale kupujte jen to, co potřebujete a jen v odpovídajícím mnoţství Naučte se říkat NE lákavým nabídkám, rozlišujte mezi CHCI a POTŘEBUJI Plaťte v hotovosti vydat reálné peníze bolí víc neţ pouţít kousek plastu, navíc utratíme jen to, co máme v peněţence Nenaslouchejte hlasu známých, kteří jsou na tom ještě hůř Neustále hledejte způsob, jak si přivydělat, aby náš příjem nestál jen na jedné noze Vyhýbejte se receptům na rychlé zbohatnutí. Pokud nějaká nabídka vypadá neuvěřitelně, tak věřte, ţe neuvěřitelná bude. Neustále se vzdělávejte, nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit Omezte stravování venku Jezděte MHD Začněte spořit dlouhodobě, aţ kdyţ máte vyřešenou rezervu a současnost Udrţujte se v kondici choďte, cvičte, sportujte 22

23 Milí přátelé, prošli jsme společně zásadní zastávky na cestě k ovládnutí peněz. Aţ budete jejich opravdovými pány, značně si zjednodušíte ţivot. Informací a úkolů je zde opravdu hodně a my věříme, ţe máte o čem přemýšlet. Děkujeme vám, ţe jste dočetli aţ sem. Znamená to, ţe jste připraveni na změnu a jiţ nyní jste učinili obrovský krok vpřed. Několik vět na závěr: Nenechte se odradit, pokud nemáte všechny body odfajfkované, důleţité je, ţe jste se vydali na cestu. Nebojte se, ţe váš finanční plán nebude hned dokonalý, časem ho vylepšíte a přizpůsobíte aktuální situaci. Pokud si s některými konkrétními body nevíte rady, obraťte se na odborníky. Doufáme, ţe jsme vám dodaly potřebné informace k tomu, abyste měli své peníze pod kontrolou. Pokud si najdete pár minut času, napište nám, prosím, jak se vám e-book líbil, co vám přinesl a co jste v něm postrádali. Také jsme chtěly, abyste se o nás něco dozvěděli. Jak přemýšlíme, co děláme, jak se stavíme ke svým klientům. Líbilo se vám to? Chtěli byste se dozvědět více? Touţíte po finanční nezávislosti? Co kdybychom vás další cestou provedly a ukázaly vám podrobnou mapu? Objednejte si bezplatnou seznamovací schůzku na: Nebo se podívejte na a sledujte naše y, kde posíláme důleţité informace, tipy nebo návody z finančního sektoru. Přejeme vám mnoho sil. Zjednodušte si ţivot. Jitka Svobodová, Alţběta Havlová a Marie Šikolová, 23

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Osobní údaje Jméno klienta Nemusí se nutně jednat o celé jméno klienta (z důvodů diskrétnosti) Doporučujeme používat pouze křestní jméno nebo zkratku jméno klienta

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Finanční a Investiční plán pro :

Finanční a Investiční plán pro : Finanční a Investiční plán pro : Karel Opatrný, Ing. Maruška Běžná Informace a zadání: Karel je ředitel menší soukromé firmy,39let, Maruška je účetní,37 let,syn Jiří 13 let Bydlí v bytě a platí nájem.

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

Srovnání produktů na spoření

Srovnání produktů na spoření Spořením k bohatství? Cože? Možná si říkáte, jak souvisí spoření s bohatstvím. Bohatý může být přece jenom člověk, který má fungující firmu, bohatství zdědil nebo vyhrál v euro jackpotu. Ne každý má ale

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet Modul č. 4 Ing. Miroslav Škvára O rozpočtu: Jak na to Rozpočet Rozpočetje obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby

Více

FINANČNÍ PRODUKTY. pracovní list k tématu. Individuální práce. A) Práce v hodině

FINANČNÍ PRODUKTY. pracovní list k tématu. Individuální práce. A) Práce v hodině pracovní list k tématu FINANČNÍ PRODUKTY Individuální práce A) Práce v hodině Úkol č. 1: Určete, co z uvedených pojmů jsou finanční produkty. Jaké finanční instituce je nabízejí? Úkol č. 2: Doplňte vynechaná

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

RODINNÝ ROZPOČET (FINANČNÍ GRAMOTNOST)

RODINNÝ ROZPOČET (FINANČNÍ GRAMOTNOST) Název pomůcky Klíčová slova Autoři Časový rámec Cílová skupina RODINNÝ ROZPOČET (FINANČNÍ GRAMOTNOST) Příjmy, výdaje, investice, rozpočet Veronika Hudská, Denisa Podešvová 1 vyučovací hodina (45 minut)

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

Šťastné a bohaté Vánoce 2055

Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Přejete si, aby Vaše vnoučata prožila ve stáří stejně bohaté Vánoce jako si letos dopřáváte i Vy? Nadělte jim pod stromeček Penzijní připojištění České pojišťovny. Nejkrásnější

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Materiály pro 2. - 3. ročník učebních oborů Občanská nauka, Ekonomie Metodický list. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Materiály pro 2. - 3. ročník učebních oborů Občanská nauka, Ekonomie Metodický list. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY

k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY PRACOVNÍ LIST pro SŠ Úkol č. 1 TÉMA K ZAMYŠLENÍ A DISKUSI: Nyní jste v 1. období finančního cyklu. Co to pro vás znamená? Na co všechno z hlediska financí

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Výhody poradce Money Plus +

Výhody poradce Money Plus + PRESENTÁTOR Popis práce finančního trenéra Sociální dávky při pracovní neschopnosti, Půjčky vs. Investice, Financování bydlení a Finanční svoboda Výhody poradce Money Plus + penzijní fond hypotéka leasing

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

Spořící chování v České republice

Spořící chování v České republice Spořící chování v České republice reprezentativní průzkum mezi obyvateli ve věku + - červenec - Návrh průzkumu Tato prezentace dokumentuje výsledky Průzkumu spořícího chování u obyvatel České republiky

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY

FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY pracovní list k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY Individuální práce A) Práce v hodině Úkol č. 1: Doplňte správný název Desatera spotřebitele dle ČNB k textu: Desatero spotřebitele dle ČNB:

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

Rozpočet domácnosti VY_32_ INOVACE_06_115

Rozpočet domácnosti VY_32_ INOVACE_06_115 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Rozpočet domácnosti VY_32_ INOVACE_06_115 Projekt MŠMT Název projektu školy Registrační

Více

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě Anotace: Žák se seznámí s pojmem rodinný rozpočet, definuje složky rozpočtu domácnosti, uvede příklady výdajových i příjmových položek, vysvětlí pojmy schodkový rozpočet, vyrovnaný rozpočet, přebytkový

Více

RODINNÝ ROZPOČET. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

RODINNÝ ROZPOČET. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové Dobrý den, v rukou držíte financní plán, který Vám má ukázat cestu ke splnení Vašich životních cílu. Vycházeli jsme z dukladné analýzy Vašich príjmu, výdaju a plánu, které chcete v budoucnu uskutecnit.

Více

Jak nespadnout do dluhové pasti. Příručka pro žadatele o půjčku

Jak nespadnout do dluhové pasti. Příručka pro žadatele o půjčku Jak nespadnout do dluhové pasti Příručka pro žadatele o půjčku www.homecredit.cz www.navigatoruveru.cz www.clovekvtisni.cz Slovo úvodem Půjčka může být nejen dobrým sluhou, ale i špatným pánem. A to většinou

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Vyplatí se vám investovat do nemovitosti na pronájem?

Vyplatí se vám investovat do nemovitosti na pronájem? Vyplatí se vám investovat do nemovitosti na pronájem? Ceny nemovitostí šly v poslední době dolů a v současnosti jsou na zajímavých úrovních. Přitom investice do nemovitostí a příjem z jejich pronájmů jsou

Více

Osobní finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Osobní finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Osobní finance Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Osobní finance představují aplikaci principů finanční ekonomie na individuální a rodinná finanční rozhodnutí. Osobní finance

Více

Finanční gramotnost pro ZŠ Životní etapy z pohledu financí

Finanční gramotnost pro ZŠ Životní etapy z pohledu financí Životní etapy Dětství a dospívání (0-25 let) Mladší produktivní věk (25-50 let) Pozdější produktivní věk (50-75 let) Čas odpočinku (75- ) Životní etapy I. Dětství a dospívání Podpora rodičů zajištění Velice

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková OSOBNÍ FINANCE Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

TEST VAŠEHO BOHATSTVÍ. aneb. Finanční mapa: V výdaje: Dům - cena domu v Kč Výdaje s domem: - Voda Kč/měsíčně Kč/ročně

TEST VAŠEHO BOHATSTVÍ. aneb. Finanční mapa: V výdaje: Dům - cena domu v Kč Výdaje s domem: - Voda Kč/měsíčně Kč/ročně TEST VAŠEHO BOHATSTVÍ aneb FINANČNÍ NEZÁVISLOST nebo ŽIVOT NA DLUH? Finanční mapa: Vyplňtě jednotlivá pole a sestavte si své vlastní finanční účetnictví. Konečné porovnání Výdajů a Příjmů Vám ukáže, zda

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno.

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Proč investovat do bytů na Kladně?» Kladno se může pochlubit minulostí, která je ve 20. století proměnila ve světoznámou průmyslovou metropoli.» Prudký

Více

Půjčky ihned do 5 minut na účtu nonstop Vám pomohou překonat. potvrzení o tom a onom. Samozřejmě Vás zajímá, co Vás čeká a

Půjčky ihned do 5 minut na účtu nonstop Vám pomohou překonat. potvrzení o tom a onom. Samozřejmě Vás zajímá, co Vás čeká a půjčky nonstop penize ihned na účet bez. Jaké budu potřebovat doklady a jaké jsou podmí půjčky půjčky nonstop penize ihned na účet bez. Pokud máte často problém vyjít s financemi, je na čase přehodnotit

Více

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře?

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Udělali jsme kalkulačku, která vám napoví, jaký je rozdíl v důchodových pilířích. Pomůže vám odpovědět na otázku: Co získám (ztratím) účastí v II. pilíři důchodového

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry PENÍZE NAVÍC pravidla hry PENÍZE NAVÍC - HRA O ŽIVOT(Ě) aneb 30 LET VIRTUÁLNÍ REALITY ČESKÉ DOMÁCNOSTI Vítejte ve hře o životě PENÍZE NAVÍC, která vás provede finančním životem běžné české domácnosti.

Více

Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku?

Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku? Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku? Asi všichni máme zkušenost s tím, že nám rodiče spořili, a když jsme se k penězům v osmnácti letech dostali, nebylo z nich skoro

Více

Jak zvýšit provizní příjem o 37 %

Jak zvýšit provizní příjem o 37 % Jak zvýšit provizní příjem o 37 % Ukažte Vašim klientům, proč jsou dluhopisy na důchod nebezpečné. Ocení to. A budou investovat s Vámi! 8.5.2013 Petr SYROVÝ Petr PAVLÁSEK KFP Kořený FichtnerPavlásek s.r.o.

Více

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Životní pojištění,, jeho daňov ové motivace a postavení v systému důchodovd chodového zabezpečen ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Vypracovali: Jakub Procházka Antonín Spálovský Obsah Smysl ŽP Význam a role

Více

Jak se zajistit na stáří

Jak se zajistit na stáří Jak se zajistit na stáří Ing. Kateřina Lichtenberková manažerka projektu Josef Janoušek Centrum finanční gramotnosti Děkujeme Co nás dnes čeká Program: Dozvíte se: Životní etapy a proč je důležité myslet

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pracovní list pro téma III.2.9 Podnikání Praktický příklad na založení firmy VY_32_INOVACE_329_20

Více

Informační seminář Rozpočet a jeho rizika Bc. Roman Kysela Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078

Informační seminář Rozpočet a jeho rizika Bc. Roman Kysela Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 Informační seminář Rozpočet a jeho rizika Bc. Roman Kysela Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 1 Proč je důležitý rozpočet a přehled o financích o Ačkoli státy to běžně dělají,

Více

NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME?

NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME? NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME? Plán vyučovací hodiny (č. 2) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Neutrácíme doma více, než vyděláváme? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE:

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

METODICKÝ LIST. Učební pomůcku tvoří: ZÁKLADNÍ KARTY:

METODICKÝ LIST. Učební pomůcku tvoří: ZÁKLADNÍ KARTY: METODICKÝ LIST Učební pomůcka FINANČNÍ GRAMORNOST je pomocníkem k praktickému vyučování ve vzdělávacím programu Matematika a Člověk a jeho svět, oblast financí. Je určena dětem 4. 5. tříd, ale při vhodné

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Tisková konference k projektu Měření finanční gramotnosti obyvatel ČR 3. prosince

Více

PRŮZKUM FINANČNÍ GRAMOTNOSTI AXA & VŠE

PRŮZKUM FINANČNÍ GRAMOTNOSTI AXA & VŠE PRŮZKUM FINANČNÍ GRAMOTNOSTI AXA & VŠE Srpen 2016 Centrum výzkumu osobních finančních rizik Cíle průzkumu: Postoje studentů k riziku a vnímání rizika Vztah studentů k pojištění Znalost základních druhů

Více

Kolik musíme pravidelně na daný účet spořit, vždy koncem každého druhého měsíce, abychom si za 9 let mohli z účtu vybrat při úrokové sazbě 9

Kolik musíme pravidelně na daný účet spořit, vždy koncem každého druhého měsíce, abychom si za 9 let mohli z účtu vybrat při úrokové sazbě 9 K testu průběžný Kolik musíme pravidelně na daný účet spořit, vždy koncem každého druhého měsíce, abychom si za 9 let mohli z účtu vybrat 250 000 při úrokové sazbě 9 % p.a. platné v průběhu prvních 4 let

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

Víte, že... V bance jsou vaše peníze v bezpečí. Říkat pravdu se vyplácí. Ne všechny firmy nabízející půjčky mohou být seriózní

Víte, že... V bance jsou vaše peníze v bezpečí. Říkat pravdu se vyplácí. Ne všechny firmy nabízející půjčky mohou být seriózní Víte, že... V bance jsou vaše peníze v bezpečí Pokud uložíte peníze na bankovní účet, tak se vám zhodnocují o úroky, což vaše domácí pokladnička určitě neumí. O vklady na bankovních účtech navíc nemusíte

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_415 Jméno autora: Třída/ročník: Ing. Soňa Hanáková

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_406 Jméno autora: Ing. Soňa Hanáková Třída/ročník:

Více

Pracovní list Finanční plánování

Pracovní list Finanční plánování Pracovní list Finanční plánování Úkol č. 1 Vypište jak dále rozdělujeme příjmy a výdaje u osobního rozpočtu a ke každému druhu uveďte alespoň jeden příklad. Úkol č. 2 Eliška studuje střední školu. Od září

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Kreditní karta Odměna České spořitelny Odměna za každý nákup

Kreditní karta Odměna České spořitelny Odměna za každý nákup Kreditní karta Odměna České spořitelny Odměna za každý nákup Úvod Vážená klientko, vážený kliente, děkujeme Vám, že jste si vybrali Kreditní kartu Odměna České spořitelny. Plaťte své nákupy kreditní kartou

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Effective - ebook. O společnosti. 6 témat vašich financí

Effective - ebook. O společnosti. 6 témat vašich financí Effective - ebook O společnosti Effective jsme založili jako zkušení profesionálové v roce 2011. A to s jasným záměrem chtěli jsme dělat skutečné finanční poradenství. Chtěli jsme pomáhat klientům zlepšit

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Osobní finance 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Znáte nějakou situaci podobnou těm následujícím? chcete udělat něco bláznivého nebo neobvyklého, třeba si obarvit

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Investování s NN Fondy je hračka

Investování s NN Fondy je hračka Investování s NN Fondy je hračka S aplikací NNinvestor můžete investovat kde chcete, kdy chcete, jednoduše a pohodlně! Proč investovat s NN Investment Fondy? Partners? Na základě jedné smlouvy lze investovat

Více

půjčka ihned mini golf. cz půjčka bb expres půjčka ge money inzerce půjček udělám na studium poctivé půjčky pujcky bez registru a poplatku poštovní

půjčka ihned mini golf. cz půjčka bb expres půjčka ge money inzerce půjček udělám na studium poctivé půjčky pujcky bez registru a poplatku poštovní půjčka ihned mini golf. cz půjčka bb expres půjčka ge money inzerce půjček udělám cokoliv pujcky ihned na ruku smart půjčka kalkulačka americká půjčka nejlevnější konsolidace půjček trh půjček inzerce

Více

Sagitarius.eu poradenská kancelář SETKÁNÍ S KLIENTY. Blanická 25, 120 00 Praha 2 tel.: 225 096 516, vzdelavani@sagitarius.eu, www.sagitarius.

Sagitarius.eu poradenská kancelář SETKÁNÍ S KLIENTY. Blanická 25, 120 00 Praha 2 tel.: 225 096 516, vzdelavani@sagitarius.eu, www.sagitarius. VÁNOČNÍ VEČÍREK Sagitarius 2010 Sagitarius.eu poradenská kancelář SETKÁNÍ S KLIENTY Blanická 25, 120 00 Praha 2 tel.: 225 096 516, vzdelavani@sagitarius.eu, www.sagitarius.eu Obsah Obsah... 2 Stavební

Více

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com 5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE Chcete vědět: Co dělat, abychom vydělávali na burze peníze? Co nedělat, abychom vydělávali na burze peníze? Tak v tom případě Vás mohu ujistit o tom, že máte

Více