Manuál č. 16. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/ ) NÁZEV HODINY/TÉMA: RODINNÉ FINANCE, ÚČTOVÁNÍ NA BÚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál č. 16. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) NÁZEV HODINY/TÉMA: RODINNÉ FINANCE, ÚČTOVÁNÍ NA BÚ"

Transkript

1 Manuál č. 16 NÁZEV HODINY/TÉMA: RODINNÉ FINANCE, ÚČTOVÁNÍ NA BÚ Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 min.) Vyučovací předmět: Účetnictví Ročník: třetí Obor vzdělání : 4letý Použité metody : Situace (začlenění do kontextu výuky): V předcházejících hodinách se žáci naučili účtovat na běžném účtu a krátkodobé bankovní úvěry,v následující hodině si toto účtování vyzkouší na praktických příkladech, zároveň používají mezipředmětové vztahy a zopakují si učivo ekonomiky-platební styk a úvěry. Klíčové kompetence: Žák: - čte text s porozuměním a přetransformuje ho - samostatně zpracovává výpisky - jasně a srozumitelně formuluje své názory - aktivně pracuje v týmu, práci v týmu podněcuje svými návrhy - navrhne způsob řešení problému - vyhodnotí a ověří správnost zvoleného postupu Cíle-výsledky vzdělávání : Žák: - vybere nejvhodnější variantu z finančních produktů - založí trvalý příkaz k úhradě - podle výpisu z běžného účtu účetní případy naúčtuje - efektivně hospodaří s finančními prostředky - eviduje pohyb finančních toků - kalkuluje ceny produktů a služeb - je finančně gramotný Pomůcky: text (Švarcová, Jena: Ekonomie stručný přehled, ), pracovní listy příjmy a výdaje rodin Novotné a Procházkové, tabulky pro výpočet splátek úvěru, vzor úvěrové smlouvy, tabulky pro výpočet splátek leasingu, vzor leasingové smlouvy, tiskopis příkaz k úhradě, vzor výpisu z běžného účtu, účtová osnova účtová třída 2, leták TESCO, papíry, kalkulačky, fixy POSTUP EVOKACE: 10 min. Dvě rodiny řeší svoji finanční situaci: 1/ rodina NOVOTNÁ (viz příloha č. 2a) plánuje koupi auta a zvažuje možnosti koupit si auto a úvěr od ČS.a.s.,nebo na leasing od leasingové společnosti

2 2/ rodina PROCHÁZKOVÁ (viz. příloha č. 2b) nutně potřebuje koupit pračku a vybírá si ze dvou možností buď si vezme úvěr, anebo koupí pračku na splátky v maloobchodě. Obě rodiny musí zvážit své finanční možnosti, aby se nedostali do platební neschopnosti. Protože jsou žáci povinni sledovat aktuální dění v televizi, v tisku, je uveden příklad televizní relace Krotitelé dluhů, kde konkrétní příklady ze života potvrzují správné zvažování finančních možností a správné finanční plánování, aby se nedostali do tíživé životní situace. UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU: 13 min. Žáci se rozdělí do 4 skupin: 1. skupina rodina Procházková, 2.skupina rodina Novotná, 3.skupina bankovní instituce (viz. příloha č. 3), 4.skupina leasingová společnost (viz. příloha č. 4). Každá skupina má k dispozici text (viz. příloha č. 1) a svůj pracovní list s popsanou situací. Skupiny si prostudují svoje pracovní listy, zároveň poslouchají výklad učitele o úvěrech, úrokové sazbě, RPSN, o platebním styku založení trvalého příkazu k úhradě a následně se učí způsob zaúčtování platby z BÚ podle výpisu z BÚ. REFLEXE: 20 min. Jsou vybrány 2 rodiny, každá má jiný rodinný rozpočet. Každá z rodin se ocitne v situaci, kdy se má rozhodnout na základě podaných informací z banky, leasingové společnosti a letáků o nejvýhodnější variantě pro svůj rozpočet. 1.skupina Procházkovi - se informuje u 3. skupiny banky a informací z letáku Tesco o možnosti koupi pračky (viz. příloha č. 8) a na základě podaných informací pak zvažuje, která možnost je pro ni výhodnější. 2. skupina- Novotní- se informuje u 3.skupiny banky a 4.skupiny-leasingové společnosti o možnosti koupě auta a podle podaných informací se rozhodne pro variantu, která méně zatíží jejich rodinný rozpočet. Žáci si navzájem předávají informace o leasingu, úvěrech, možnostech a vyberou pro rodinu nejvhodnější variantu vzhledem k jejich prioritám, vytvoří nový rodinný rozpočet, navrhnou založení trvalého příkazu k úhradě v bance pro platbu úvěru (viz příloha č. 5), leasingu. Svá rozhodnutí obhájí před třídou, vysvětlí náležitosti příkazu k úhradě a výpisu z běžného účtu (viz. příloha č. 6), kde rozpoznají platbu na základě trvalého příkazu a na základě účtové osnovy (viz. příloha č. 7) navrhnou způsob zaúčtování. DOPORUČENÍ: - připravit si pečlivě aktuální materiály ohledně úvěrů a leasingu, tiskopisy - příprava je časově náročná - pro lepší pochopení jsou velice vhodné vzory účetních dokladů, podle kterých se účtuje,názorné příklady z praxe - stanovit jasná pravidla pro každou skupinu včetně časového limitu měřeného minutkou

3 Příloha č. 1 Aktivní úvěrové operace Banka poskytuje úvěry, vystupuje v aktivní roli věřitele. Klient nemá na úvěr právní nárok, je to smluvní vztah mezi ním a bankou. Banka zde sleduje dva cíle: výnosnost úvěru banka musí stanovit takové úvěry, aby vydělala (a přitom to nesmí být tak vysoký úrok, aby jej firmy či občané nebyli schopni zaplatit). Úrok může být stanoven pevný nebo pohyblivý návratnost úvěru banka se musí zajistit proti případnému nesplacení závazku dlužníka. Druhy úvěrů: 1. krátkodobé se splatností do 1 roku: kontokorentní úvěr kombinace běžného účtu s možností čerpat krátkodobý úvěr do výše úvěrového limitu stanoveného ve smlouvě o zřízení kontokorentního účtu; eskontní úvěr souvisí s eskontem (odkoupením) směnky klienta před dobou splatnosti bankou. Nesplatí-li dlužník bance směnku v termínu splatnosti, žádá banka úhradu od posledního majitele směnky (klienta, který jí směnku prodal); akceptační úvěr banka neposkytne klientovi přímo peníze, ale akceptuje cizí směnku vystavenou klientem příjemcem akceptačního úvěru a tím se stává hlavním směnečným dlužníkem. Tento cenný papír se nazývá bankovním akceptem a patří mezi cenné papíry peněžního trhu. Akceptační úvěr dává banka jen nejlepším a ověřeným klientům; revolvingový úvěr banka umožňuje klientovi opakované čerpání úvěru. Výhodou je, že nemusí být pokaždé sepisována nová smlouva o úvěru. Základní podmínkou je splacení předešlé půjčky; lombardní úvěr úvěr jištěný zástavou movité věci (cenné papíry, zboží, ); 2. střednědobé a dlouhodobé se splatností od 1 do 10 let (výjimečně delší): hypoteční úvěr jištěný hypotékou (zástavou nemovitosti); může být kombinován s emisí HZL; emisní úvěr spojený s emisí dlouhodobých cenných papírů, např. podnikových obligací; spotřební půjčky občanům. Za speciální formu úvěru můžeme považovat odkup pohledávek před dobou jejich splatnosti: faktoring odkup krátkodobých pohledávek (do 1 roku), forfaiting odkup dlouhodobých pohledávek (nad 1 rok). Zajištění návratnosti úvěru 1) Než poskytne banka klientovi úvěr, prověřuje si: bonitu klienta schopnost a ochota dostát svým závazkům, majetkové poměry žadatele, podnikatelský záměr nač si podnikatel bere úvěr, návratnost projektu, likviditu schopnost přeměny majetku na hotové peníze. 2) To však ještě nestačí. Ve většině případů chce banka od klienta určité záruky, jištění, a to ve formě: zástavy nemovitosti (hypoteční úvěr), zástavy movitosti cenné papíry, zásoby, (lombardní úvěr), ručitelé (u občanských půjček), ručit mohou i podnikatelské subjekty za podnikatelské úvěry, ovšem takový subjekt bude těžko shánět, pokud to nebude subjekt s vámi kapitálově či jinak propojený, vinkulace vkladu (zablokování vkladu dlužníka na účtu či na knížce ve prospěch věřitele pro případ nesplacení úvěru), postoupení pohledávek apod.

4 Jakmile banka poskytne žadateli úvěr, kontrola dlužníka na účtu zdaleka nekončí. Banka průběžně kontroluje splátky úvěru a úroků, hospodaření firmy (nechá si např. měsíčně předkládat výsledovku a rozvahu firmy), ale má právo i požadovat doložení, zda půjčené peníze byly použity na účel, na který byla sepsána úvěrová smlouva (podnikatel si nemůže půjčit peníze na nákup nové výrobní technologie, a pak z těchto peněz financovat oběžný majetek nebo koupit luxusní automobil). V případě nedodržení podmínek smlouvy ze strany klienta má banka možnost žádat okamžité splacení úvěru, nebo realizovat své zástavní právo. Bankovní služby Banky mají příjmy nejen z poskytování úvěru. Z marketingového hlediska nabývají na významu další služby, které banky poskytují, a jejichž okruh se nejen u nás, ale i v celém světě stále rozšiřuje. Nabídka služeb je velmi pestrá, zkusme zde alespoň stručně vyjmenovat ty nejdůležitější: 1. zakládání a vedení účtu, 2. bezhotovostní platební styk domácí i zahraniční, 3. platební karty, 4. šeky, 5. homebanking, 6. směnárenská činnost, 7. devizové operace, 8. zprostředkování obchodů s cennými papíry pro klienty, 9. bezpečnostní schránky a ukládání cenností, 10. poradenské služby. Založení a vedení účtů banky nabízejí klientům celou škálu účtů běžné účty, termínované účty, devizové účty atd. Pro nás je důležité znát zakládání a vedení běžných účtů, které pomáhají zajistit bezhotovostní platby podnikatelů. Při založení klient prokáže identitu občanským průkazem a doloží živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku. Pak podepíše s bankou smlouvu o běžném účtu, jejíž nedílnou součástí je podpisový vzor osob oprávněných s penězi na účtu manipulovat. Jedná se o smluvní vztah, takže banky se liší v podmínkách vedení účtu. Účet slouží především k bezhotovostnímu přijímání plateb a k úhradě závazků klienta (příkaz k úhradě, trvalý příkaz k úhradě). Má-li klient písemně povolené vzít si dlužnou částku z účtu dlužníka, může prostřednictvím banky realizovat příkaz k inkasu nebo trvalý příkaz k inkasu. O pohybech na účtu je klient informován formou výpisu z běžného účtu. Výpis z účtu klient většinou s určitým časovým zpožděním. K překlenutí této doby podvojné účetnictví používá účet peníze na cestě (261). Bezhotovostní platební styk v tuzemsku v domácím bezhotovostním styku mohou majitelé účtu použít - příkaz k úhradě vystavuje dlužník a přikazuje tak své bance, aby z jeho účtu převedla peníze na účet věřitele; - trvalý příkaz k úhradě je obdobou jednorázového příkazu k úhradě s tím rozdílem, že dlužník dá své bance dlouhodobý příkaz, aby platila pravidelně (např. měsíčně) určité částky věřiteli; - příkaz k inkasu vystavuje věřitel, který má písemné povolení od dlužníka, že si smí z dlužníkova účtu sám převést dlužnou částku. Toto písemné povolení dává dlužník své bance při podpisu smlouvy i vedení účtu, aby banka věděla, kdo má toto inkaso povoleno. Z uvedeného popisu vidíte, že inkaso je méně používanou formou bezhotovostního styku (zkuste najít firmu, které věříte, že si vezme z účtu jen to, na co má nárok); - trvalý příkaz k inkasu je obdobou jednorázového příkazu k inkasu. Věřitel dá dlouhodobý pokyn bance, ať mu z dlužníkova účtu pravidelně posílá určitou částku.

5 Příloha č. 2 a Rodina NOVOTNÁ Příjmy: Radim Novotný 32000,- Kč Adéla Novotná 23000,-Kč Výdaje : - Byt, internet, telefon 10000,- - Jídlo 10000,- - Koníčky, kultura, sport 5000,- - Splátky úvěrů 5000,- - Pojištění, spoření -5000,- - Jiné výdaje 5000,- - Benzin 3000,- Mají zájem koupit auto, vyberte nejvýhodnější variantu a vypište trvalý příkaz k úhradě na č. účtu / Auto na úvěr - Auto na leasing Kolik budou pak jejich měsíční výdaje? Příloha č. 2 b Rodina PROCHÁZKOVÁ Příjmy : Petr Procházka otec 24000,- Kč Vendula Procházková matka na mateřské dovolené 6500,- Kč Výdaje : 6500,- nájem, telefon, internet 2000,- benzin 8000,- jídlo 2000,- koníčky, kultura 2000,- pojištění 3000,- spoření 3000,-oblečení, jiné výdaje Mají zájem koupit na splátky pračku se sušičkou za 15000,-při akontaci 10 procent a měsíčních splátkách 1500,-Kč, zároveň mají možnost otevření úvěru na 12 měsíců na částku 15000,- Kč, která varianta je výhodnější a proč? Založte v bance trvalý příkaz k úhradě, ve prospěch účtu č /0800 Kolik budou pak jejich měsíční výdaje?

6 Příloha č. 3 Kalkulačka pro výpočet splátek úvěru zdroj Úvěr: 1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 roků 6 roků 7 roků Kč Kč Kč RPSN od: 15,18 % Vypočet úvěru měsíční splátka: celkem zaplatíte: celkem přeplatíte: 658 rok měsíc počateční hodnota úrok úmor konečná hodnota

7 1. pan... r.č.... bytem... Smlouva o úvěru uzavřená dle ust. 497 a násl. obchodního zákoníku mezi (dále jen dlužník ) a 2. společnost... IČ... se sídlem... jednající..., jednatelem zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen věřitel ) (společně též smluvní strany ) I. Úvodní ustanovení 1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu dle ust. 497 a násl. obchodního zákoníku a jejím předmětem je poskytnutí peněžních prostředků věřitele dlužníkovi ve výši,- Kč. II. Předmět smlouvy 1. Věřitel se zavazuje, že dlužníkovi na jeho žádost poskytne úvěr ve výši,- Kč, a to nejpozději do.. týdnů od doručení žádosti. 2. Výplata peněžní částky odpovídající úvěru bude provedena předáním peněz dlužníkovi v hotovosti v sídle věřitele. III. Účel úvěru 1. Smluvní strany se dohodly, že úvěr se v souladu s ust. 507 dlužníkovi poskytuje pouze ke sjednanému účelu, kterým je specifikace účelu úvěru 2. Dlužník je povinen nejpozději do věřiteli prokázat, že poskytnuté peněžní prostředky byly použity v souladu s ust. čl. III odst. 1 této smlouvy. Za doklad prokazující použití prostředků ke sjednanému účelu dlužníkem se dle dohody smluvních stran považuje 3. Neprokáže-li dlužník věřiteli použití poskytnutých peněžitých prostředků dle ust. čl. III odst. 1 této smlouvy způsobem stanoveným v čl. III odst. 2 této smlouvy je věřitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. IV. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Dlužník se zavazuje vrátit poskytnutou peněžitou částku k rukám věřitele nejpozději do

8 pěti týdnů ode dne, kdy o to bude věřitelem požádán. Dlužník je oprávněn vrátit poskytnuté peněžní prostředky i dříve. 2. Dlužník se zavazuje platit věřiteli smluvní úroky z dlužné částky počínaje dnem poskytnutí peněžních prostředků a konče dnem vrácením peněžních prostředků (včetně). Roční sazba smluvních úroků činí..%. 3. Smluvní úroky jsou splatné nejpozději v den splatnosti poskytnutých peněžních prostředků dle bodu 1. tohoto článku. 4. Dlužník se zavazuje, pro případ, že se dostane do prodlení s plněním svého závazku, zaplatit věřiteli úroky z prodlení, jejichž sazba za každý den prodlení činí.. % z dlužné částky. Ustanovení o smluvních úrocích tím není dotčeno. 5. Neuplatní-li dlužník nárok na poskytnutí peněžních prostředků dle této smlouvy nejpozději do., jeho nárok zaniká. 6. Dlužník se zavazuje použít poskytnuté peněžní prostředky výlučně na. IV. Závěrečná ustanovení 1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a právními předpisy souvisejícími 2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, oba s platností originálu, přičemž každá strana obdrží při podpisu jedno vyhotovení. 3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. 4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V... dne... V... dne věřitel dlužník

9 Příloha č. 4 Kalkulačka pro výpočet leasingu zdroj : www. uvery-leasing.cz měsíční splátka: počet měsíců: 48 akontace: celkem zaplatíte: celkem přeplatíte: z toho na poplatcích: měsíční splátka: počet měsíců: 60 akontace: celkem zaplatíte: celkem přeplatíte: z toho na poplatcích:

10 Společnost:... se sídlem:... Smlouva leasingová IČ:... DIČ:... zastoupená:... zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen pronajímatel") a Společnost:... se sídlem:... IČ:... DIČ:... zastoupená:... zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen nájemce") uzavírají dle ust. 489 a násl. obchodního zákoníku tuto leasingovou smlouvu (smlouva o koupi najaté věci): I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy - leasingu je..., pořizovací cena bez DPH...,- Kč sazba je...% DPH což činí... Kč. Cena včetně finančních služeb je...,- Kč slovy (... korun českých). V případě, že je předmětem leasingu více částí (příslušenství), je nedílnou součástí této smlouvy jejich seznam, udávající název a označení, výrobní číslo a pořizovací cenu. II. Doba leasingu a splátkový kalendář Doba leasingu:... měsíců Záloha (1. splátka)...,-kč z toho DPH... uhrazená do... Výše druhé splátky...,-kč z toho DPH... uhrazená do... Celkový počet splátek... ( ) Poslední splátka dne...

11 Zůstatková cena Faktura za převod celkem..., ,-Kč z toho DPH...,- Kč...,- Kč III. Způsob placení Nájemce předmětu této leasingové smlouvy se zavazuje uskutečňovat platby na bankovní účet leasingové společnosti pronajímatele, vedený u... pobočka..., pod číslem.../..., dle všeobecných smluvních podmínek. Cena leasingového pronájmu uvedená v leasingové smlouvě je předběžná podle skutečností známých v době uzavření leasingové smlouvy. Skutečná cena může být v souladu s celkovou cenou leasingového pronájmu podle faktury dodavatele předmětu změněna a bude zahrnovat všechny náklady na nabytí předmětu leasingu a jeho uvedení do provozu. Smluvní strany byly seznámeny a souhlasí se Všeobecnými smluvními podmínkami, které jsou součástí této smlouvy. Leasingová smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, tj. nájemcem a pronajímatelem. IV. Další ujednání, odkup a neplacení Smlouvu vypracovává leasingová společnost ve dvou vyhotoveních. Nájemce si po podepsání ponechává jedno vyhotovení, druhé předá pronajímateli. Nájemce odevzdá leasingové společnosti do jednoho týdne po odebrání předmětu leasingu dodací list. Nájemce předmětu leasingu po řádném ukončení leasingové smlouvy odkoupí předmět leasingu od leasingové společnosti za dohodnutou zůstatkovou cenu předmětu leasingu a pronajimatel se tento předmět leasingu zavazuje odprodat za předpokladu, že nájemce bude řádně plnit leasingové splátky. Opozdí-li se nájemce s úhradou předepsaných splátek, pronajímatel si vyhrazuje právo pronajatý předmět nájemci odebrat a uspokojit své potřeby prodejem tohoto předmětu třetím subjektům. V tomto případě nevznikají nájemci vůči pronajímateli žádné nároky. V. Závěrečná ustanovení Smlouva je uzavírána na dobu leasingu - pronájmu. V ostatním se řídí obchodním zákoníkem. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné a pravé vůle, vážně a opravdu, nikoliv za nevýhodných podmínek či pod tlakem připojují své vlastnoruční podpisy. Datum a místo:... Podpis:......

12 Příloha č. 5 P Ř Í K AZ K Ú H R AD Ě BANCE POBOČCE datum splatnosti místo a datum vystavení podpis příkazce bankovní spojení číslo účtu plátce kód banky měna symboly plateb číslo účtu příjemce kód banky částka variabilní konstantní specifický doplňující údaj banky údaj pro vnitřní potřebu příkazce

13 Příloha č. 6

14 Příloha č. 7 Účtová třída 2 - Finanční účty 21 - Peníze Peníze Pokladna Ceniny 22 - Účty v bankách Bankovní účty 23 - Běžné bankovní úvěry Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry 24 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci Emitované krátkodobé dluhopisy Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 25 - Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Dlužné cenné papíry k obchodování Vlastní dluhopisy Dlužné cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti Ostatní realizovatelné cenné papíry Pořizování krátkodobého finančního majetku 26 - Převody mezi finančními účty Peníze na cestě 29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku

15 Příloha č. 8 Splátkový prodej Hlavní výhody nákupu na splátky: vše jednoduše a rychle vyřídíte u stánku TESCO Finanční služby umístěného přímo v prodejně na splátky nakoupíte zboží už od Kč vyberete si délku splácení Délka úvěru vyjadřuje sjednanou dobu, po kterou bude klient úvěr splácet. Tento parametr úvěru je zakotven ve smlouvě. i výši přímé platby v hotovosti nepotřebujete ručitele Ručitel je osoba poskytující ručení (bere na sebe vůči věřiteli závazek, že pohledávku uhradí, pokud tak neučiní klient). stačí vám jen dva doklady totožnosti Doklad totožnosti je nutný k vyřízení formalit spojených s úvěrem. Žadatel nejčastěji předkládá platný občanský průkaz a druhý doklad totožnosti. Home Credit akceptuje platný řidičský průkaz nebo cestovní pas, rodný list nebo platný zbrojní průkaz. na jednu smlouvu k nákupu na splátky si můžete vzít i více druhů zboží

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH311 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Vybrané položky ve smlouvě celkovou částkou splatnou spotřebitelem součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DEFINICE POJMŮ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DEFINICE POJMŮ Produktové podmínky ebanky, a.s., pro poskytování nepodnikatelských hypotečních a s nimi souvisejících dalších úvěrů fyzickým osobám, platné od 1. června 2009 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1. Tyto Produktové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více