Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A"

Transkript

1 SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, Třeboň, IČO: , DIČO : CZ mobil: člen komory soudních znalců Bankovnictví Aktivní bankovní obchody 2008

2 Aktivní bankovní obchody Aktivní bankovní operace jsou zachyceny na straně aktiv v rozvaze banky a patří mezi ně: 1. úvěrové obchody 2. devizové obchody 3. obchody s cennými papíry Při provádění aktivních bankovních obchodů dodržují banky tři důležité zásady: 1. maximalizaci zisku 2. minimalizaci podstupovaného rizika ztráty 3. zajištění krátkodobé i dlouhodobé likvidity Úvěrové obchody Představují poskytnutí (půjčení) peněžních prostředků, které banka získala pasivními obchody na určitou dobu, banka transformuje nakoupené peníze do různých druhů půjček a úvěrů a dostává se do role věřitele. Za možnost používání peněžních zdrojů si účtuje úrok, který je výnosem banky (úrok je hlavním zdrojem příjmů banky) Postupy realizace úvěrové politiky: organizace úvěrového úseku stanovení úvěrových limitů hodnocení úvěrových návrhů stanovení sledování úvěrového ceny úvěru rizika vedení banky úvěrový úsek a obchodní jednotky schvalování vymáhání úvěrů úvěrů

3 1. Organizace úvěrového úseku Je ovlivněna konkrétními podmínkami banky úvěrový úsek plní tyto úkoly: - stanovení úvěrových limitů - analýza žádostí o úvěr - schvalování úvěrů - sledování úvěrů - výkazy úvěrové angažovanosti obchodní jednotky - analýza úvěrové činnosti (ziskovost, rizikovost, řízení problémových úvěrů) - řízení úrokových marží - spolupráce s ekonomickým úsekem typy organizace: a) centralizovaná b) decentralizovaná - ústředí - regionální pobočky - pobočky 2. Stanovení úvěrových limitů Vedení banky stanoví limity, v jejichž rámci mohou pracovníci obchodních útvarů rozhodovat zajišťují potřebnou kontrolu rizika členění limitů: a) limity pro země - vycházejí z ohodnocení rizika země b) limity odvětví - obsahují hodnocení současné situace a očekávaného vývoje c) limity pro klienty - úkolem je omezit riziko "velkého úvěru" (více než 10 % vlastního kapitálu banky) jednomu podniku či skupině vzájemně propojených podniků 3. Hodnocení úvěrových návrhů (záměrů) Hodnocení nových úvěrů je základním úkolem úvěrového úseku. Úvěrový pracovník analyzuje schopnost klienta dodržet budoucí platební závazek - prověřuje úvěrovou bonitu zákazníka (posouzení finančního a obchodního rizika a kvality managementu). Vychází z analýzy finančních výkazů, jejichž předkládání vyžaduje banka i při sledování poskytnutých úvěrů banka často požaduje úvěrové zajištění (různá dodatečná opatření, která umožňují bankám dosáhnout úhradu úvěrové i úrokové pohledávky):

4 - zajištění úvěru zástavou nemovitosti (movité věci) - zajištění úvěru ručiteli - získání bankovní záruky - zajištění úvěru postoupením pohledávky - zajištění úvěru formou vinkulace vkladu 4. Stanovení ceny úvěru vychází: a) z posouzení míry rizika b) ze strategie a úvěrové politiky banky cena úvěru se obvykle stanoví před schválením úvěrového návrhu cena úvěru zahrnuje úhradu nákladů a odměnu za riziko 5. Schvalování úvěrů (autorizace) Představuje rozhodnutí úvěrového výboru poskytnout (či neposkytnout) úvěr klientovi se svěřuje část finančních zdrojů banky. Smyslem schvalovacího procesu je zajistit kvalitu poskytovaných úvěrů a ověřit, zda cena úvěru odpovídá stupni přijímaného rizika a dosažení maximálního výnosu 6. Sledování úvěruschopnosti klienta Po schválení úvěru je potřeba neustále sledovat, zda je úvěr řádně využíván a splácen. Cílem je kontrolovat, zda je klient ochoten a schopen plnit úvěrové závazky, zvažuje se neustále stupeň rizika spojený s konkrétním úvěrem a navrhují opatření, která zajistí uhrazení jistiny i úroků. způsoby sledování: a) průběžné sledování b) formalizovaná podrobná prověrka 7. Vymáhání úvěrů Každá banka se u části úvěrů dostává do potíží s poskytnutými úvěry (nesplacení dlužných částek ovlivňuje zisk banky a snižuje výnos z aktiv). problémové úvěry - úvěry, u nichž není klient schopen jednat v souladu s dohodnutými podmínkami: a) úvěry, u kterých došlo k porušení podmínek b) klient se dostává do finančních potíží (problémy s likviditou) neexistuje standardní strategie pro vymáhání úvěrů situaci je nutno řešit individuálně - postup:

5 1. zhodnocení důsledků finanční situace klienta a pravděpodobnost ztráty - banka prověří situaci klienta (hledá příčiny vzniku situace nebo porušení závazku) 2. banka zvažuje, - zda bude požadovat splacení či úvěr prolonguje či upraví podmínky - zda bude klienta finančně podporovat v přechodném období - zda z dlouhodobějšího hlediska přijme vyrovnání dluhu kapitalizací pohledávek, příp. umožní odklad splátek jistiny nebo úroků, v případě platební neschopnosti a úpadku nezbývá bance než přistoupit k některému z následujících řešení: a) konkurzní řízení b) likvidace c) nucená správa nebo d) úpadek Úvěrový postup obecný postup při poskytování úvěru: 1) úvodní schůzka s klientem, získání potřebných informací banka se snaží omezit výši úvěrového rizika: a) hodnotí žadatele o úvěr b) zajišťuje si možnost uspokojit svou pohledávku vůči dlužníkovi v případě, že v průběhu trvání úvěrového vztahu dojde k platební neschopnosti dlužníka (zajištění úvěru) klient žádá banku o úvěr formou písemné žádosti o poskytnutí úvěru - náležitosti: - žadatel - částka a účel - na jak dlouho chce úvěr poskytnout - způsob čerpání - způsob a termíny splácení - úroková sazba - způsob ručení

6 klient k žádosti přiloží další dokumenty: - rozvaha - výsledovka - výkaz cash-flow (na 5 let dopředu) - podnikatelský záměr - daňové přiznání 2) úvěrová analýza banka hodnotí bonitu klienta zvolen způsob zajištění úvěru 3) uzavření úvěrové smlouvy na základě žádosti a analýzy banka rozhodne poskytnout úvěr náležitosti úvěrové smlouvy: - identifikační údaje obou stran - částka a účel - na jak dlouho chce úvěr poskytnout - jaký druh, v jaké měně - způsob čerpání - způsob a termíny splácení - úroková sazba - způsob ručení - informace o stavu - sankce za opožděné placení - musíme se zavázat, že budeme platit poplatky a dodržovat podmínky (žadatel i banka) - datum, razítko, podpisy 4) kontrola dodržování podmínek úvěrové smlouvy po celou dobu úvěrového vztahu provádí banka průběžnou kontrolu finančního hospodaření klienta a sleduje dodržování podmínek úvěrové smlouvy hlavní příčiny problémů se splácením úvěru: a) chyba ze strany banky (úvěrového pracovníka) b) chyby ze strany klienta c) změna vnějších faktorů bankovní pracovníci sledují také vývoj vnějších podmínek

7 Druhy úvěrů: a) podle splatnosti: 1. krátkodobé (do 1 roku) 2. střednědobé (od 1 do 4 let) 3. dlouhodobé (nad 4 roky) b) podle poskytované měny: 1. korunové 2. devizové c) podle zajištění: 1. zajištěné (zástavou) 2. nezajištěné d) podle zprostředkování: 1. přímé 2. nepřímé (přes prostředníka) e) podle účelu a subjektu: 1. úvěry pro podnikatelské účely 2. úvěry občanům 3. mezibankovní úvěry 4. další úvěry 1. úvěry pro podnikatelské účely z časového hlediska (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé) z hlediska účelnosti: 1. účelové - na zásoby (při sezónních výkyvech) - na pohledávky - na investice (pořízení dlouhodobého majetku) 2. neúčelové (ve formě otevření úvěrové linky) 2. úvěry občanům účelové (na konkrétní věc - pořízení bytu, auta aj.) osobní (na překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků) 3. mezibankovní úvěry nákupem vkladů od jiné banky či přijetím úvěru si banka může vyrovnat svou peněžní pozici v případě, že by mohla mít problémy s udržením likvidity formy krátkodobých úvěrových obchodů: a) reeskont směnek b) úvěr na základě bankovní směnky (sólosměnky) c) úvěr v úvěrové lince

8 d) vklady bank u jiné banky e) peníze na den formy střednědobých a dlouhodobých úvěrů: a) dluhopisy (obligace) b) úvěry na základě úvěrové smlouvy mezi bankami 4. další úvěry úvěry obcím a městům - střednědobé a dlouhodobé investiční úvěry - krátkodobé provozní úvěry na překlenutí nedostatku finančních prostředků Rozdělení úvěrů z hlediska rizika: Kontokorentní úvěr nejrozšířenější krátkodobý úvěr jeho základem je kontokorentní účet - smíšený běžný a úvěrový účet: - na kreditní straně účtu má klient zapsány vklady, ze kterých mu banka vyplácí úroky klient může z účtu čerpat více peněz, než tam má uloženo zůstatek účtu může přejít do debetu Směnečné úvěry: a) Eskontní úvěr banka od klienta eskontuje (odkoupí) krátkodobé cenné papíry (směnky) před dnem jejich splatnosti za odkup si banka sráží určitou částku (diskont) banka se stává věřitelem (úvěruje směnečného dlužníka) b) Lombardní úvěr krátkodobý úvěr krytý movitou zástavou (cennými papíry, zbožím, pohledávkami, drahými kovy aj.) c) Akceptační úvěr banka poskytne úvěr tím, že na žádost výstavce směnku akceptuje (přijme), a tím se stává vůči majiteli směnky dlužníkem Ručitelský (avalový) úvěr banka se zavazuje uhradit za svého klienta jeho závazek vůči třetí osobě, pokud by se dostal do finanční tísně Hypoteční (hypotekární) úvěr dlouhodobý účelový úvěr určený výhradně k financování investic do nemovitostí: a) ke koupi nemovitosti b) na výstavbu nemovitosti c) na rekonstrukci, modernizaci či opravu nemovitosti je poskytovaný na zástavu nemovitostí úvěr je velmi dobře jištěný Spotřební úvěr poskytovaný na nákup spotřebního zboží nebo na úhradu služeb

9 Úvěr a jeho úročení Základní principy úvěrových obchodů: 1. návratnost úvěru spojena se schopností dlužníka splatit úvěr ve sjednané lhůtě návratnost v letech podle vzorce: úvěr disponibilní zisk + odpisy 2. výnosnost úvěru spojena s výší úrokového výnosu z poskytnutého úvěru úrok je částka peněz, kterou dlužník platí věřiteli za poskytnutí úvěru částka úroku se vypočítá z dlužné částky podle úrokové míry (sazby), která je stanovena v procentech faktory ovlivňující výši úrokové míry: a) právní prostředí b) všeobecné ekonomické podmínky c) konkurenčnost prostředí d) výše nákladů banky e) charakter úvěru f) cíle a strategie banky, finanční pozice banky Způsob čerpání úvěru: a) jednorázově (najednou vypůjčena částka úvěru) b) úvěrová linka (limit, do kterého si může klient čerpat) Základní způsoby splácení úvěru: 1. najednou v době splatnosti úvěr se poskytuje na předem pevně sjednanou dobu splatnosti najednou částka úvěru splacena

10 2. po uplynutí výpovědní lhůty úvěr poskytován na dobu neurčitou a dohodnuta výpovědní lhůta úvěr splatný najednou po uplynutí výpovědní lhůty od vypovězení úvěru 3. průběžné splácení klient úvěr splácí průběžně, ale nepravidelně ze svých příjmů (typ kontokorentního úvěru) 4. v pravidelných splátkách úvěr splácený v pravidelných splátkách - předem je daná pevná částka jako výše ročního úmoru z úvěru 5. v pravidelných anuitách splácení úvěru v pravidelných splátkách (anuitách), které jsou po celou dobu splácení ve stejné výši Devizové obchody jedná se o nákup a prodej devizových prostředků a s tím spojenou účast v zahraničním platebním styku banky zprostředkovávají nákup měny potřebné k úhradě do zahraničí banky odkupují inkasa ze zahraničí pro tuzemské klienty i klienty zahraniční provádějí se na: a) vnitřním devizovém trhu - u ostatních bank - u centrální banky b) na zahraničních nebo mezinárodních devizových trzích (New York, Londýn, Tokio, Frankfurt) banky používají devizové operace především jako způsob jištění se proti pohybu devizového kurzu banka provádí zajišťovací operace zvláštním druhem devizových obchodů jsou směnárenské obchody Devizy peněžní prostředky v cizí měně na účtech peněžních ústavů a zahraniční platební doklady, s nimiž je spojeno právo na peněžní placení např. směnky, šeky, akreditivy, platební karty Mezi devizové operace patří: 1. spotové transakce (promptní operace)

11 nedostatek určité měny se řeší nákupem potřebné měny za jinou měnu uzavření obchodu a plnění se časově shoduje (abstrahujeme od posunu z technických důvodů) 2. depozita nástroj vhodný pro využití přechodných aktivních zůstatků ve volně směnitelných měnách vklad na určitou dobu při předem dohodnuté úrokové míře 3. forward operace (termínované operace) eliminují kurzová rizika při platbách nebo inkasu v budoucnosti. Uuzavření smlouvy o nákupu nebo prodeji určité měny v předem dohodnutém termínu v budoucnosti za pevně stanovenou cenu 4. swapy kombinace operací spot a forward nákup a prodej zahraniční měny s tím, že se v budoucím dohodnutém termínu uskuteční zpětná operace 5. opce představuje právo (ale ne povinnost) vlastníka opce prodat (operace put) nebo koupit (operace call) při splatnosti sjednaného množství jedné měny za jinou při předem sjednaném kurzu

1. Zdroje a formy krátkodobého financování

1. Zdroje a formy krátkodobého financování KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, FÁZE ÚVĚROVÉHO PROCESU, PENĚŽNÍ ÚVĚRY, ZÁVAZKOVÉ ÚVĚRY Obsah kapitoly Krátkodobé bankovní úvěry 1) Fáze úvěrového procesu, a. Úvěrová strategie a politika, b. Stanovení úvěrových

Více

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 1. Podstata bankovního úvěru Úvěr = časově omezené, úplatné přenechání peněz k

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Téma 3: Obchodní bankovnictví Struktura přednášky: 1. Banky a bankovní systém 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát 3. Bankovní rizika a jejich řízení 4. Charakteristika bankovních produktů 5. Způsoby

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

Manuál č. 16. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) NÁZEV HODINY/TÉMA: RODINNÉ FINANCE, ÚČTOVÁNÍ NA BÚ

Manuál č. 16. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) NÁZEV HODINY/TÉMA: RODINNÉ FINANCE, ÚČTOVÁNÍ NA BÚ Manuál č. 16 NÁZEV HODINY/TÉMA: RODINNÉ FINANCE, ÚČTOVÁNÍ NA BÚ Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 min.) Vyučovací předmět: Účetnictví Ročník: třetí Obor vzdělání : 4letý Použité metody : Situace (začlenění

Více

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu. V bankovnictví se vše točí kolem peněz. Co jsou to peníze? Jako peníze může sloužit cokoli, co jsou lidé všeobecně ochotni přijmout výměnou

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně ANALÝZA VYBRANÝCH BANK V ČR Z HLEDISKA PODMÍNEK

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Iveta Šudová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Poskytování hypotéčních úvěrů Bc. Petra Činčalová Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Veronika Foglová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářská práce je srovnat situaci

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na současný

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více