Výroční zpráva / Annual Report 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva / Annual Report 2011"

Transkript

1 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards

2 Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí Informace o aktivitách v oblasti pracovně-právních vztahů Orgány společnosti, akcionáři a auditor Zpráva dozorčí rady Rozvaha k 31. prosinci Výkaz zisku a ztráty za rok Přehled o změnách ve vlastním kapitálu za rok Příloha účetní závěrky za rok končící 31. prosince Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Výrok auditora Seznam klientských center AXA k 31. prosinci

3 Content Management report... 5 Prospect for About the company... 9 Activities in the area of research and development and environmental protection Activities in the area of labour-law relations Company's governing bodies, shareholders and auditor Supervisory board report Balance sheet as at 31 December Profit and loss account for Statement of changes in equity for Notes to the financial statements for the year ended 31 December Report on related parties Auditor's statement List of AXA client centre at 31 st December

4 4 Zpráva managementu Vážení akcionáři, klienti a obchodní přátelé, Dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu naší společnosti za rok Loňský rok byl ve světě financí, a to nejen v tuzemsku, ale i celosvětově, rokem velmi zajímavým, plným jedinečných a dosud nevídaných ekonomických a finančních jevů. Téma Ekonomika a finance se stala jedním z nejdiskutovanějších témat, a to i v segmentu laické veřejnosti, která byla vývojem evropské dluhové krize masivně z médií informována. Reakcí na nestabilitu státních ekonomik byl pokles celosvětového ekonomického růstu a nestabilita na finančních trzích. Plánovaný tuzemský ekonomický růst na úrovni 2,5% HDP musel ustoupit mnohem střízlivějším předpokladům a nakonec se ustálit na hodnotě 1,7% HDP 1. Nestabilita finančních trhů, neochota půjčovat a vysoké rizikové přirážky zvyšující cenu dluhových cenných papírů se promítla i do hospodaření finančních institucí. AXA pojišťovna a.s. působí na českém a slovenském trhu neživotního pojištění již čtvrtým rokem. I přes nepříznivý vývoj okolního, zejména ekonomického a částečně i politického prostředí, který způsobil pokles zájmu o produkty neživotního pojištění v roce 2011 (hodnoceno dle objemu předepsaného pojistného 2 ), dokázala AXA pojišťovna a.s. vylepšit v tomto roce svůj hospodářský výsledek oproti předchozím účetním obdobím, a to zejména sníženou tvorbou opravných položek k pohledávkám za pojistníky a snížením celkových nákladů na pojistná plnění. Hospodářským výsledkem společnosti je ke konci roku 2011 ztráta ve výši 101,4 mil Kč, která byla zapříčiněná již zmíněným poklesem v zájmu o produkty na trhu neživotního pojištění. To mělo negativní dopad na výši předepsaného pojistného společnosti, která oproti výsledkům loňského roku poklesla o více než 20%. Na záporný hospodářský výsledek měl pak také nemalý vliv stále pokračující proces investic do rozvoje společnosti, a to zejména v oblasti interních informačních technologií. Významnou skutečností v roce 2011 bylo udělení ratingového stupně AAA skupině AXA v České republice agenturou ČEKIA Stability Rating zabývající se finanční i nefinanční bonitou firem. Další významnou událostí z pohledu AXA pojišťovny a.s. byl příchod nového generálního ředitele pana Martina Vogla a nastavení nových postupů ve strategickém, taktickém i operativním řízení společnosti, a to zejména v oblasti obchodu, segmentace finančních zprostředkovatelů a zaměření se na cílového klienta. Skupina AXA i v roce 2011 pokračovala ve svých aktivitách také v oblasti společenské odpovědnosti, které i dále významně rozšiřovala. Kromě i v letošním roce pokračujícím velmi úspěšném projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška na pomoc nevidomým spoluobčanům, se AXA promptně angažovala ve finanční i materiální výpomoci po zemětřeseních v Japonsku. Spolupracovala také prostřednictvím svých regionálních poboček s humanitární organizací ADRA a zapojila se tak do dobročinné sbírky již nevhodných autolékárniček pro stát Keňa. Skupina AXA v České i Slovenské republice během roku 2011 ve spolupráci s Nadací Křižovatka věnovala nemocnicím v Čechách i na Slovensku speciální přístroje pro monitorování dechu u předčasně narozených novorozenců. I v roce 2011 měnila společnost svoji kapitálovou strukturu. Základní kapitál společnosti byl v roce 2011 snížen na stávající výši 314,1 mil. Kč. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti byla úhrada nakumulované ztráty společnosti z předchozích let. Celkový počet klientů společnosti AXA pojišťovna a.s., člena mezinárodní finanční skupiny AXA, světové jedničky v pojišťovnictví a správě aktiv, ke konci roku 2011 činil Počet nově uzavřených smluv v roce 2011 přesáhl 53 tisíc a stanovil jejich celkový počet na konci roku 2011 na smluv. Celková hodnota aktiv pod správou činí na konci roku ,4 mil. Kč. Vedení společnosti nejsou známy žádné další skutečnosti, které by významným způsobem ovlivnily finanční pozici společnosti k datu sestavení výroční zprávy. Děkujeme Vám za přízeň a doufáme v naši další úspěšnou spolupráci. V Praze, dne Představenstvo AXA pojišťovna a.s. 1 Zdroj: Český statistický úřad 2 Zdroj:

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2011// AXA pojišťovna a. s. 5 Management report Dear Shareholders, Clients and Partners, We are pleased to present to you our company s annual report for Last year in the world of finance, not only domestically, but worldwide, was a very interesting year full of unique and unprecedented economic and financial phenomena. The topic of "Economy and Finance" became one of the most discussed topics, even among the general public, which was massively informed about the development of the European debt crisis by the media. The reaction to instability of state economies was the decline in global economic growth and instability in the financial markets. The projected domestic economic growth at 2.5% of GDP had to give way to more reasonable assumptions and eventually stabilized at 1.7% of GDP. The instability of financial markets, the reluctance to lend and high risk premiums increasing the cost of debt securities also reflected in the management of financial institutions. AXA pojišťovna a.s. has been operating on the Czech and Slovak non-life insurance market for the fourth year. Despite the unfavorable development of the surrounding, especially economic and partly political environment, which caused a decline of interest in the products of non-life insurance in 2011 (judged by the volume of written premiums), AXA pojišťovna a.s. was able to improve this year's economic result compared to the previous accounting period, especially by the reduced value adjustments to receivables due from policyholders and reducing the total cost of claims. The economic result of the company at the end of 2011 is a loss of CZK million, which was caused by the already mentioned decrease in interest in the products of the non-life insurance market. This had a negative impact on the amount of written premiums of the company, which, compared to the results of the last year dropped by more than 20%. The negative economic the result was also significantly impacted by the continuing process of investment in the development of the company, particularly in the internal information technology. A significant event in 2011 was the granting of AAA rating to AXA group in the Czech Republic by the agency ČEKIA Stability Rating dealing with financial and non-financial standing of companies. Another important event from the perspective of AXA pojišťovna a.s. was the appointment of the new CEO Mr. Martin Vogl and the setting of new practices in the strategic, tactical and operative management of the company, especially in the area of business, financial intermediaries segmentation and focus on the target client. In 2011 AXA Group continued with its activities in the area of corporate social responsibility and significantly expanded them. In addition to this year's continued very successful project of the Nadační fond Českého rozhlasu "Světluška" to help the blind fellow, AXA promptly engaged in financial and material assistance after the earthquakes in Japan. Through its regional offices it cooperated with the humanitarian organization ADRA and so was involved in charitable collection of expired auto first aid kits for Kenya. In 2011, in conjunction with Nadace Křižovatka in the Czech and Slovak Republic, AXA Group donated to the Czech and Slovak hospitals special units to monitor breathing of premature neonates. Even in 2011 the company changed its capital structure. The registered capital was reduced in 2011 to the current level of CZK million. The reason for the reduction in registered capital was the payment of accrued losses from previous years. The total number of clients of AXA pojišťovna a.s., the member of the international financial group AXA, the world leader in insurance and asset management, at the end of 2011 stood at The number of newly signed insurance policies in 2011 exceeded and determined their total number at the end of 2011 to The total value of assets under management at the end of 2011 is CZK million. The management of the Company is not aware of any material subsequent events that would significantly influence the financial statements of the Company. We thank you for your confidence and hope to continue our successful cooperation. Prague, April 25, 2012 Board of Directors AXA pojišťovna a.s.

6 6 Výhled do roku 2012 V nadcházejícím roce 2012 bude AXA pojišťovna a.s. více posilovat své pozice na trhu neživotního pojištění jak v České republice, tak i na Slovensku, a to zaměřením se zejména na růstovou strategii. Mezi její cíle bude patřit zkvalitnění produktového portfolia a služeb poskytovaných klientům. Kromě toho bude výrazněji usilovat o zvýšení počtu smluv ve kmeni a dobré finanční výsledky. K jejich naplnění by přitom mělo AXA pojišťovně a.s. napomoci další zlepšování interní distribuční sítě, využití zázemí a zkušeností mezinárodní skupiny AXA, produktové inovace a zvyšování efektivity. V oblasti neživotního pojištění chce AXA pojišťovna a.s. v roce 2012 přijít na trh s upraveným produktem pro pojištění vozidel, který podpoří růstovou strategii, a s novým produktem, který rozšíří variabilitu stávajícího produktu a umožní tak klientům být pojištěn na více rizik podle toho, která bude klient považovat za důležitá. I nadále bude AXA pojišťovna a.s. využívat segmentačních kritérií pro spravedlivější ceny pro koncového klienta a snažit se tak o to, aby každý klient platil pojistné co nejvíce odpovídající jeho konkrétnímu riziku. V pojištění majetku a odpovědnosti občanů je připravována úpravu produktu, na základě zkušeností s rozšířením jeho variability v loňském roce, tak, aby vyhovoval jak náročným klientům a zároveň splňoval požadavek na přehlednost a srozumitelnost. AXA pojišťovna a.s. má za cíl během následujících tří let v České republice dosáhnout organickým růstem tržního podílu na úroveň odpovídající tří-procentnímu podílu na trhu a pěti-procentnímu podílu ve Slovenské republice. Zlepšení tržní pozice AXA pojišťovny a.s. lze dosáhnout také díky dalšímu plánovanému rozšíření sítě poboček tak, aby byly naše služby snadno a rychle dostupné pro cílového zákazníka, a abychom dokázali v maximální možné míře vycházet vstříc veškerým potřebám našich klientů. AXA pojišťovna a.s. se při plnění těchto cílů bude stejně jako doposud opírat o kvalitní tým zaměstnanců a poradců. Ti budou v roce 2012 procházet pravidelnými školeními a tréninky, aby kvalita poskytovaných služeb a informací byla co nejvyšší.

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2011// AXA pojišťovna a. s. 7 Prospect for 2012 In 2012 AXA pojišťovna a.s. will more widely strengthen its position on the P&C insurance market in both the Czech and the Slovak Republic, especially by focusing on the growth strategy. Its goals will include expanding the product portfolio and improving the quality of services provided to the clients. Aside from that, the company will strive more strongly to increase the number of policies and good financial results. Further improvements of the internal distribution network, use of the background and expertise of the AXA international group, product innovations, and improving efficiency should help AXA pojišťovna a.s. to meet its goals. For P&C insurance, AXA pojišťovna a.s. intends to launch an adjusted motor insurance product in 2012, which will support the growth strategy, and a new product, which will expand the variability of an existing product and will allow clients to insure against more risks according to which the client will consider important. AXA pojišťovna a.s. will further use its segmentation criteria for more reasonable pricing for the target clients and thus to ensure that every client pays insurance premium according to his or her risk profile. In property insurance and liability insurance, a modification of the product is being prepared, based on the experience with the extension of its variability in the last year, so as to satisfy the demanding clients and also meet the requirements for clarity and comprehensibility. AXA pojišťovna a.s. aims over the next three years in the Czech Republic to achieve organic increase market share at the level corresponding to three percent market share and a five per cent market share in the Slovak Republic. Improved market position of AXA pojišťovna a.s. can also be achieved through further planned expansion of branch network so that our services are readily available to the target customer, and so that we can meet all the needs of our clients to the maximum extent possible. In fulfilling these objectives, AXA pojišťovna a.s. can rely on a good team of employees and advisors. They will receive additional training in 2012 to ensure that the quality of the services provided is of the highest standard.

8 8 Informace o společnosti Dle stavu k AXA pojišťovna a.s. Lazarská 13/ Praha 2 IČ: DIČ: CZ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Výše základního kapitálu: Kč Počet kmenových zaměstnanců (fyzický stav k ): 52 V průběhu roku 2011 došlo na společnosti AXA pojišťovna a.s. ke snížení základního kapitálu o částku ,- Kč, z částky ,- Kč na částku ,- Kč. Snížení základního kapitálu bylo provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií z ,- Kč na 3.000,- Kč. Snížená částka ve výši ,- Kč byla použita k úhradě kumulovaných ztrát z minulých let. Usnesení o snížení základního kapitálu společnosti nabylo právní moci dne V měsíci červnu 2011 poskytl akcionář společnosti příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál, a to ve výši ,- Kč. Podrobné informace o finanční situaci společnosti a výsledek jejího hospodaření jsou obsaženy v účetní závěrce za rok 2011, která je součástí této výroční zprávy. Roční závěrka společnosti k byla ověřena auditorskou společností Mazars Audit s.r.o. Společnost AXA pojišťovna a.s. je nejmladším členem skupiny AXA v České a Slovenské republice. Na českém pojistném trhu působí od roku 2008, na slovenském pojistném trhu se výrazněji prosazuje od roku Hlavním záměrem AXA pojišťovny a.s. je nabízet klientům vysoký standard služeb zaručený dlouholetými mezinárodními zkušenostmi jedné z nejsilnějších světových finančních skupin s důrazem na nadstandardní pojišťovací servis a finanční poradenství. Díky odpovědnému přístupu k pojistným službám a díky spolupráci s ostatními členy finanční skupiny AXA na mezinárodní úrovni, poskytuje AXA pojišťovna a.s. rozsáhlé portfolio moderních finančních produktů. Společnost AXA pojišťovna a.s. je oprávněna provozovat pojišťovací činnost v rámci těchto pojistných odvětví neživotního pojištění: B 1 Úrazové pojištění a) s jednorázovým plněním, d) cestujících. B 3 Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidel a) motorových, b) nemotorových. B 7 Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek. B 8 Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 způsobených a) požárem, b) výbuchem, c) vichřicí, d) přírodními živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodeň, záplava), f) sesuvem nebo poklesem půdy. B 9 Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech B3 až B7 vzniklých krupobitím nebo mrazem, anebo jinými pojistnými nebezpečími (např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li tato zahrnuta v bodě B8, včetně pojištění škod na hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo jinými pojistnými nebezpečími. B 10 Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající a) z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, b) z činnosti dopravce. B 13 Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou v odvětvích B10 až B12 c) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, d) ostatní. B 16 Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících a) z výkonu povolání, d) ze ztráty zisku, h) ze ztráty pravidelného zdroje příjmu, j) z ostatních finančních ztrát. B 17 Pojištění právní ochrany. B 18 Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním.

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2011// AXA pojišťovna a. s. 9 About the company As of 31 December 2011 AXA pojišťovna a.s. Lazarská 13/ Praha 2 Reg. No.: Tax Reg. No.: CZ The company is incorporated in the Companies Register of the Municipal Court Prague, Section B, File Registered capital: CZK Employees (Headcount as of December 31, 2011): 52 During the year 2011 the registered capital of the company was decreased by amount of CZK , from CZK to CZK The registered capital was decreased by means of proportional decrease of share nominal value from CZK to CZK The amount of CZK was used for compensation of losses from previous years. The resolution on capital decrease has been effective since 12 July The sole shareholder provided the company with a contribution outside the registered capital in amount of CZK in June Detailed information about the company's financial condition and results of its management are included in the statement of finances for the year 2011, which is a part of this annual report. The annual financial statement as of was audited by Mazars Audit s.r.o. AXA pojišťovna a.s. is the latest member of the AXA family in the Czech Republic and Slovakia. It has been operating on the Czech insurance market since 2008, whereas on the Slovakian insurance market it significantly developed its operations throughout the year AXA pojišťovna a.s. primary goal is to offer to its clients a high standard of services guaranteed by long-term international experience with an emphasis on a quality insurance service and financial counselling. Thanks to its responsible approach to insurance services and cooperation with other members of the AXA Group, AXA pojišťovna a.s. provides a broad portfolio of up-to-date financial products. The company is entitled to provide insurance within following insurance classes of the P&C insurance: B 1 Accident insurance a) with a lump sum settlement, d) passengers injury. B 3 Insurance against damage to or loss of land vehicles other than railway rolling stock a) motor vehicles, b) other than motor vehicles. B 7 Insurance of goods in transit including luggage and other property irrespective of the means of transport used B 8 Insurance against damage to or loss of property other than referred to in 3 through 7 above caused by a) fire, b) explosion, c) windstorm, d) natural forces other than windstorm (e.g. lightning, flood, inundation) f) landslide or land subsidence. B 9 Insurance against damage to or loss of property other than referred to in B3 through B7 due to hailstorm or frost, or any other cause (eg. robbery, theft or damage caused by wild animals ) unless these are included in class 8, inclusive of insurance against damage to or loss of farm animals caused by infection or by other risks. B 10 Liability insurance for damage arising out of a) use of a land motor vehicle and its trailer b) the activity of the carrier. B 13 General liability insurance for damage other than referred to in classes B10 through B12 c) product's liability, d) other. B 16 Insurance of miscellaneous financial losses arising out of a) employment risks, d) loss of profit, h) loss of regular source of income, j) other financial losses. B 17 Legal expenses insurance. B 18 Assistance insurance to persons who get into difficulties while travelling or while away from their residence, including insurance of financial losses directly connected to the travelling

10 10 V roce 2011 poskytovala společnost tyto produkty: Pojištění DOMOV pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti Pojištění AUTO povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, havarijní pojištění K pojištění DOMOV a AUTO je možné dohodnout připojištění právní ochrany. Členění produktů společnosti: 301 Pojištění domácnosti 302 Pojištění odpovědnosti za škodu v rámci pojištění domácnosti 303 Pojištění nemovitosti 304 Pojištění odpovědnosti za škodu v rámci pojištění nemovitosti 305 Havarijní pojištění 306 Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla Společnost má zahraniční organizační složku na Slovensku, jejíž hospodářské údaje jsou nedílnou součástí finančních výkazů společnosti, do které se začlení v souladu s platnou legislativou České republiky. Činnost organizační složky je v souladu s činností jejich zřizovatele a podléhá dohledu České národní banky.

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2011// AXA pojišťovna a. s. 11 In 2011 the company provided the following products: DOMOV building insurance property, household and liability insurance AUTO motor insurance compulsory contractual third party liability insurance for damage caused by motor vehicle, motor hull insurance It is possible to arrange additional legal protection insurance to DOMOV and AUTO Company product classification: 301 Household insurance 302 Liability insurance within the household insurance 303 Property insurance 304 Liability insurance within the property insurance 305 Motor hull insurance 306 Compulsory contractual third party liability insurance for damage caused by motor vehicle AXA pojišťovna a.s. has a foreign branch in Slovakia. Its financial statements are an integral part of the financial statements of the Company, prepared in accordance with the current Czech legislation. Foreign branch s business is provided in accordance with its establisher's business and under the Czech national bank regulation.

12 12 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí Společnost nevyvíjela v roce 2011 žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, kromě vývoje vlastních pojistných produktů, ani v oblasti ochrany životního prostředí.

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2011// AXA pojišťovna a. s. 13 Activities in the area of research and development and environmental protection The Company made no activities in the research and development area, except for the development of financial products of your own, neither in area of the environmental protection in 2011.

14 14 Informace o aktivitách v oblasti pracovně-právních vztahů Ke konci roku 2011 měla AXA pojišťovna a.s. celkem 52 zaměstnanců. Kromě těchto zaměstnanců má společnost také síť poradců, kteří pracují na jednotlivých regionálních ředitelstvích po celém území České republiky. Za jeden z hlavních faktorů úspěchu považuje AXA pojišťovna a.s. zejména úroveň vzdělání svých zaměstnanců a také podporu ze strany mezinárodní finanční skupiny AXA, jejímž je členem. Mezi další faktory úspěchu lze zařadit vysokou motivaci ze strany spolupracujících finančních poradců a jejich vysoké pracovní nasazení. Zaměstnanci i finanční poradci procházejí pravidelně školeními a tréninky, a jsou proto vybaveni rozsáhlými teoretickými informacemi. Důležitý je rovněž spravedlivě nastavený firemní kariérní řád, který dává možnost růstu všem zaměstnancům i poradcům.

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2011// AXA pojišťovna a. s. 15 Activities in the area of labour-law relations At the end of 2011 the number of employee of AXA pojišťovna a.s. has reached 52. Except for these employee AXA pojišťovna a.s. have had also the network of brokers available, who work on the particular regional offices in the whole of territory of Czech republic. For the one of the main determinants of achievement AXA pojišťovna a.s. consider mainly the high level of the education of your employee and also the support from the side of the international financial group AXA, whose the company AXA pojišťovna a.s. is a member. The high motivation of cooperating financial brokers and their high working enthusiasm rank among other determinants of achievement. Employee and also brokers attend regular trainings and therefore they are equipped of extensive theoretical information. Important is also the fair placed career order, which permit employee or brokers the possibility of their career progress.

16 16 Orgány společnosti, akcionáři a auditor AXA pojišťovna a.s. stav k Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva: Martin Vogl člen představenstva: Mojmír Boucník člen představenstva: Hani Himmat člen představenstva: Rudolf Adam člen představenstva: Peter Socha Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen: člen: člen: člen: člen: Výbor pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit: Cyrille Marie Bernard de Montgolfier Aurelie Despeyroux Petr Skok Laurent Goudemant Renaud Louis Caudron de Coquereaumont Jean Louis Alain Thuilot Renaud Louis Caudron de Coquereaumont Aurelie Despeyroux Jaromír Jiroudek Akcionáři společnosti: 100% SOCIETE BEAUJON S.A., Francie Auditor: Mazars Audit s.r.o.

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2011// AXA pojišťovna a. s. 17 Company s governing bodies, shareholders and auditor AXA pojišťovna a.s. As of 31 December 2011 Governing body Management Board: Chairman of the Management Board: Member of the Management Board: Member of the Management Board: Member of the Management Board: Member of the Management Board: Supervisory Board: Chairman of the Supervisory Board: Member of the Supervisory Board: Member of the Supervisory Board: Member of the Supervisory Board: Member of the Supervisory Board: Member of the Supervisory Board: Audit Committee: Member of the Audit Committee: Member of the Audit Committee: Member of the Audit Committee: Martin Vogl Mojmír Boucník Hani Himmat Rudolf Adam Peter Socha Cyrille Marie Bernard de Montgolfier Aurelie Despeyroux Petr Skok Laurent Goudemant Renaud Louis Caudron de Coquereaumont Jean-Louis Alain Thuilot Renaud Louis Caudron de Coquereaumont Aurelie Despeyroux Jaromír Jiroudek Shareholders: 100% SOCIETE BEAUJON S.A., France Auditor: Mazars Audit s.r.o.

18 18 Zpráva dozorčí rady společnosti AXA pojišťovna a.s. o činnosti v roce 2011 a návrh pro valnou hromadu akcionářů Dozorčí rada vykonávala svoje povinnosti dohledu nad činností společnosti AXA pojišťovna a.s. v průběhu celého roku 2011 v následujícím složení: Cyrille Marie Bernard de Montgolfier, předseda dozorčí rady Renaud Louis Caudron de Coquereaumont, člen dozorčí rady Laurent Goudemant, člen dozorčí rady Petr Skok, člen dozorčí rady Jean Louis Alain Thuilot, člen dozorčí rady Aurelie Despeyroux, člen dozorčí rady Dozorčí rada plnila svoje povinnosti na základě stanov společnosti, obchodního zákoníku a dalších závazných právních předpisů. V průběhu období, za něž je zpráva dozorčí rady společnosti zpracována, se dozorčí rada sešla na pěti zasedáních , , , , a dále učinila dvě rozhodnutí mimo zasedání a Rozhodnutím mimo zasedání ze dne byl dozorčí radou z funkce člena představenstva odvolán Dušan Doliak. Rozhodnutím mimo zasedání ze dne byl dozorčí radou do funkce člena představenstva jmenován Martin Vogl. Dozorčí rada vykonávala svoji dozorčí pravomoc formou rozhodnutí dozorčí rady. Rozhodnutí dozorčí rady byla přijímána jednak v průběhu zasedání dozorčí rady a jednak mimo své zasedání. V souladu se svěřenou pravomocí dozorčí rada dále činila doporučení a zvažovala návrhy, které jí předložilo představenstvo. Závěr Dozorčí rada je toho názoru, že představenstvo společnosti AXA pojišťovna a.s. plnilo své povinnosti v roce 2011 řádně, jak určují stanovy společnosti. Představenstvo řádně plnilo své zákonné povinnosti a realizovalo doporučení dozorčí rady. Na základě zpráv předkládaných představenstvem dozorčí rada pravidelně posuzovala činnost představenstva jak z hlediska zákonnosti činností, ke kterým se představenstvo zavázalo, tak z hlediska plnění úkolů stanovených pokyny dozorčí rady. Dozorčí rada je toho názoru, že spolupráce s představenstvem v období, ke kterému se vztahuje tato zpráva, probíhala korektně a že představenstvo plnilo svoje povinnosti řádně. Dozorčí rada navrhuje valné hromadě akcionářů schválit řádnou účetní závěrku společnosti za rok Dozorčí rada navrhuje valné hromadě akcionářů schválit rozdělení hospodářského výsledku v souladu s návrhem představenstva. Dozorčí rada prověřila zprávu o vztazích s propojenými osobami vypracovanou představenstvem a prohlašuje, že ze strany dozorčí rady nejsou vůči této zprávě žádné výhrady. V Paříži, dne Cyrille Marie Bernard de Montgolfier předseda dozorčí rady

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2011// AXA pojišťovna a. s. 19 Report of the Supervisory Board of AXA pojišťovna a.s. on its activities in 2011 and its proposal to the General Meeting The Supervisory Board exercised its supervisory duties over activities of AXA pojišťovna a.s. throughout year 2011 in the following composition: Cyrille Marie Bernard de Montgolfier, the Chairman of the Supervisory Board Renaud Louis Caudron de Coquereaumont, the Member of the Supervisory Board Laurent Goudemant, the Member of the Supervisory Board Petr Skok, the Member of the Supervisory Board Jean Louis Alain Thuilot, the Member of the Supervisory Board Aurelie Despeyroux, the Member of the Supervisory Board The Supervisory Board carried out its activities based on the Articles of Association of the Company, the Commercial Code and other binding regulations of law. During the reporting period the Board of Directors held five meetings on 25 February 2011, 21 April 2011, 1 June 2011, 20 September 2011, 1 December 2011 and exercised two decisions outside its meetings on 24 June 2011 and 15 December 2011.Dušan Doliak was recalled from the position of Management Board member on 24 June Martin Vogl was appointed to the position of Management Board member on 15 December The Supervisory Board exercised its supervisory authority in form of resolutions. Resolutions of the Supervisory Board were adopted during the Board s meetings and outside its meetings. According to powers vested in it, the Supervisory Board also made recommendations and considered proposals submitted to it by the Management Board. Summary The Supervisory Board judges that the Management Board of AXA pojišťovna a.s. properly performed its duties in 2011, implied by the Company s Articles of Association. The Management Board has properly performed its duties stipulated by law, and has implemented the recommendations of the Supervisory Board. Based on reports submitted by the Management Board, the Supervisory Board carried out periodical assessments of the Management Board s performance with respect to both compliance of the activities undertaken by the Management Board with law and realization of tasks defined in the Supervisory Board s directives. The Supervisory Board judges that the co operation with the Management Board in the period covered by the report was carried out correctly, and the Management Board properly performed its duties. The Supervisory Board proposes to the General Meeting to approve Annual Financial Statements for the year The Supervisory Board proposes to the General Meeting to approve allocation of the results for the business year 2011 in accordance with the proposal of the Management Board. The Supervisory Board has reviewed the Report on relations with related persons prepared by the Management Board and states that there are no objections to this Report from the side of the Supervisory Board. In Paris on 25 April 2012 Cyrille Marie Bernard de Montgolfier the Chairman of the Supervisory Board

20 20 Rozvaha k 31. prosinci 2011 (V tisících Kč) Legenda Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše I. AKTIVA A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: C. Finanční umístění (investice) III. Jiná finanční umístění Dluhové cenné papíry Depozita u finančních institucí Ostatní finanční umístění E. Dlužníci I. Pohledávky z operací přímého pojištění Pohledávky za pojistníky Pohledávky za makléři II. Pohledávky z operací zajištění III. Ostatní pohledávky, z toho: F. Ostatní aktiva I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně G. Přechodné účty aktiv II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy b) v neživotním pojištění III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: dohadné položky aktivní AKTIVA CELKEM

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2012 30. září 2012 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2012 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2010 more than/standards Obsah Zpráva managementu...04 Výhled do roku 2011...06 Informace o společnosti...08 Orgány společnosti, akcionáři a auditor...12

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Údaje o DIRECT pojišťovně

Údaje o DIRECT pojišťovně ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2016 Údaje o DIRECT pojišťovně Obchodní firma: DIRECT pojišťovna, a.s. Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno www.direct.cz Identifikační číslo: 250 73 958 Vznik společnosti:

Více

B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Finanční umístění (investice)

B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Finanční umístění (investice) ERGO pojišťovna, a.s. Rozvaha k 31. prosinci 2015 (v tisících Kč) Sídlo společnosti: Vyskočilova 1481/4; 140 00 Praha 4 IČO: 61858714 Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše I. AKTIVA B. Dlouhodobý nehmotný

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 09. 05. 2013 31. březen 2013 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2013 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s.

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 30. 04. 2015 31. prosinec 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 12. 2014 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 10. 08. 2015 30. červen 2015 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2015 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2014 30. září 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2014 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 16. 05. 2016 31. březen 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2016 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

ROZVAHA. k 30. září Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: v tisících Kč I. AKTIVA AKTIVA CELKEM

ROZVAHA. k 30. září Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: v tisících Kč I. AKTIVA AKTIVA CELKEM ROZVAHA k 3. září 24 Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: 45272956 v tisících Kč I. AKTIVA Legenda Hrubá výše Úprava Čistá výše 1 2 3 4 B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: C.

Více

Údaje o DIRECT pojišťovně

Údaje o DIRECT pojišťovně ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA K 30. 9. 2016 Údaje o DIRECT pojišťovně Obchodní firma: DIRECT pojišťovna, a.s. Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno www.direct.cz Identifikační číslo: 250 73 958 Vznik společnosti:

Více

Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s.

Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s. Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s. k 31. 3. 2017 pojišťovna 1. Údaje o Direct pojišťovně, a.s. Obchodní firma: Právní forma: Sídlo: Direct pojišťovna, a.s. akciová společnost Identifikační číslo:

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu ke

Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu ke Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu ke 30.6.2010 obchodní firma: právní forma: AXA životní pojišťovna a.s. akciová společnost adresa sídla: Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 identifikační číslo: 61859524

Více

AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2009

AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2009 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2009 Obsah/Content Zpráva managementu...02 Management report...03 Výhled do roku 2010...04 Prospect for 2010...05 Informace o společnosti...06 About the

Více

Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s.

Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s. Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s. k 30. 9. 2017 pojišťovna 1. Údaje o Direct pojišťovně, a.s. Obchodní firma: Právní forma: Sídlo: Direct pojišťovna, a.s. akciová společnost Identifikační číslo:

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA životní pojišťovna a.s. Obsah / Content CZ verze... 3 37 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013... 4 Informace o společnosti... 5 Informace o aktivitách

Více

AXA životní pojišťovna a.s. Výroční zpráva/ Annual Report 2011

AXA životní pojišťovna a.s. Výroční zpráva/ Annual Report 2011 AXA životní pojišťovna a.s. Výroční zpráva/ Annual Report 2011 Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 8 Informace o společnosti... 10 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000.

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000. AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na 11. května 2012

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na  11. května 2012 Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na www.axa.cz 11. května 212 31. březen 212 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 3. 212 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s.

Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s. Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 23 až 25 vyhlášky

Více

obsah table of contents

obsah table of contents VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2008// AXA životní pojišťovna a.s. 3 obsah table of contents zpráva managementu 04 management report 05 výhled do roku 2009 06 prospects for 2009 07 informace o společnosti

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 1 Údaje o DIRECT pojišťovně, a.s. Obchodní firma DIRECT pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.direct.cz

Více

Údaje o pojišťovně. snížení základního kapitálu

Údaje o pojišťovně. snížení základního kapitálu Údaje o pojišťovně Základní údaje o pojišťovně Obchodní firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 10 966 Datum zápisu do obchodního

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.6.2010 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 14.10.2010 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo k 30.6.2010 Obchodní

Více

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Základní údaje MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: Praha 2, Londýnská 41, PSČ

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 30.9.2011

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 30.9.2011 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2011 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 20.10.2011 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo k 30.6.2011 Obchodní

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2010 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 15.11.2010 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo k 30.9.2010 Obchodní

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2012 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 24.10.2012 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Fçb_z^j`bvfQ 1^^eQ\BU`_bd" (

Fçb_z^j`bvfQ 1^^eQ\BU`_bd ( 1H1`_ZYÒ _ f^qqc Fçb_z^j`bvfQ 1^^eQ\BU`_bd" (! more than/standards VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2008// AXA pojišťovna a.s. 3 obsah table of contents zpráva managementu 04 management report 05 výhled

Více

ČTvrTLETNÍ ZPrÁvA / K 31. BŘEZNU 2015 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S.

ČTvrTLETNÍ ZPrÁvA / K 31. BŘEZNU 2015 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S. ČTvrTLETNÍ ZPrÁvA / K 31. BŘEZNU 2015 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní kapitál Počet akcií Předmět podnikání Obchodní jméno společnosti: BNP Paribas Cardif Pojišťovna,

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA pojišťovna a.s. Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 6 Výhled do roku 2013... 7 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti

Více

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 AXA pojišťovna a.s. Obsah / Content Česká verze Zpráva managementu... 7 Výhled do roku 2014... 8 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

AXA penzijní fond a.s. Výroční zpráva/ Annual Report 2011

AXA penzijní fond a.s. Výroční zpráva/ Annual Report 2011 AXA penzijní fond a.s. Výroční zpráva/ Annual Report 2011 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2011// AXA penzijní fond a.s. 3 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2011// AXA penzijní fond a.s. 5 6 VÝROČNÍ

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 10. 08. 2015 30. červen 2015 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2015 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2016 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 29.10.2016 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 11.11.2016 30. září 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2016 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna a.s.

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 09. 08. 2013 30. červen 2013 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2013 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 30. 04. 2015 31. prosinec 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 12. 2014 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den)

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den) Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v souladu s ustanovením 29 až 33 Vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s.

Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s. Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 23 až 25 vyhlášky

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry Životopis Osobní údaje doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Vzdělání Ing. Vysoká škola ekonomická 2004 Ph.D. Vysoká škola ekonomická Doc. Vysoká škola ekonomická Účetnictví a finanční řízení podniku Zaměstnání

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2016 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 29.4.2016 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma: Cestovní

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 16.05.2016 31. březen 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2016 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Stav ke dni: 1. ledna 2013 (rozhodný den)

Stav ke dni: 1. ledna 2013 (rozhodný den) Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v souladu s ustanovením 29 až 33 Vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

. Základní údaje o pojišťovně

. Základní údaje o pojišťovně Údaje o pojišťovně. Základní údaje o pojišťovně obchodní.firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 I0 966 Datum zápisu do obchodního

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

STAV KE DNI: 30. 06. 2015 (ROZHODNÝ DEN)

STAV KE DNI: 30. 06. 2015 (ROZHODNÝ DEN) INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ PODLE 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 434/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ

Více

Stav ke dni: 30. června 2013 (rozhodný den)

Stav ke dni: 30. června 2013 (rozhodný den) Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v souladu s ustanovením 29 až 33 Vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Český překlad viz níže. For Czech translation see below. Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Prague / Budapest, 1 st June 2009 AAA Auto Group N.V. published its audited consolidated

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ:

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ: Základní údaje o pojišťovně Údaje o pojišťovně obchodní.firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 10 966 Datum zápisu do obchodního

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2005 Austria Belgium Czech Republic Denmark England Finland France Germany Hungary Italy Netherlands Norway Poland Slovakia Spain Sweden Switzerland Australia Brazil China

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Konsolidovaná výroční zpráva společnosti AXA životní pojišťovna a.s. pro rok 2009

Konsolidovaná výroční zpráva společnosti AXA životní pojišťovna a.s. pro rok 2009 Konsolidovaná výroční zpráva společnosti AXA životní pojišťovna a.s. pro rok 2009 Obsah Zpráva managementu... 2 Výhled do roku 2010... 4 Orgány společnosti, akcionáři a auditor... 4 Informace o společnosti...

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více