Výroční zpráva / Annual Report 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva / Annual Report 2011"

Transkript

1 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards

2 Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí Informace o aktivitách v oblasti pracovně-právních vztahů Orgány společnosti, akcionáři a auditor Zpráva dozorčí rady Rozvaha k 31. prosinci Výkaz zisku a ztráty za rok Přehled o změnách ve vlastním kapitálu za rok Příloha účetní závěrky za rok končící 31. prosince Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Výrok auditora Seznam klientských center AXA k 31. prosinci

3 Content Management report... 5 Prospect for About the company... 9 Activities in the area of research and development and environmental protection Activities in the area of labour-law relations Company's governing bodies, shareholders and auditor Supervisory board report Balance sheet as at 31 December Profit and loss account for Statement of changes in equity for Notes to the financial statements for the year ended 31 December Report on related parties Auditor's statement List of AXA client centre at 31 st December

4 4 Zpráva managementu Vážení akcionáři, klienti a obchodní přátelé, Dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu naší společnosti za rok Loňský rok byl ve světě financí, a to nejen v tuzemsku, ale i celosvětově, rokem velmi zajímavým, plným jedinečných a dosud nevídaných ekonomických a finančních jevů. Téma Ekonomika a finance se stala jedním z nejdiskutovanějších témat, a to i v segmentu laické veřejnosti, která byla vývojem evropské dluhové krize masivně z médií informována. Reakcí na nestabilitu státních ekonomik byl pokles celosvětového ekonomického růstu a nestabilita na finančních trzích. Plánovaný tuzemský ekonomický růst na úrovni 2,5% HDP musel ustoupit mnohem střízlivějším předpokladům a nakonec se ustálit na hodnotě 1,7% HDP 1. Nestabilita finančních trhů, neochota půjčovat a vysoké rizikové přirážky zvyšující cenu dluhových cenných papírů se promítla i do hospodaření finančních institucí. AXA pojišťovna a.s. působí na českém a slovenském trhu neživotního pojištění již čtvrtým rokem. I přes nepříznivý vývoj okolního, zejména ekonomického a částečně i politického prostředí, který způsobil pokles zájmu o produkty neživotního pojištění v roce 2011 (hodnoceno dle objemu předepsaného pojistného 2 ), dokázala AXA pojišťovna a.s. vylepšit v tomto roce svůj hospodářský výsledek oproti předchozím účetním obdobím, a to zejména sníženou tvorbou opravných položek k pohledávkám za pojistníky a snížením celkových nákladů na pojistná plnění. Hospodářským výsledkem společnosti je ke konci roku 2011 ztráta ve výši 101,4 mil Kč, která byla zapříčiněná již zmíněným poklesem v zájmu o produkty na trhu neživotního pojištění. To mělo negativní dopad na výši předepsaného pojistného společnosti, která oproti výsledkům loňského roku poklesla o více než 20%. Na záporný hospodářský výsledek měl pak také nemalý vliv stále pokračující proces investic do rozvoje společnosti, a to zejména v oblasti interních informačních technologií. Významnou skutečností v roce 2011 bylo udělení ratingového stupně AAA skupině AXA v České republice agenturou ČEKIA Stability Rating zabývající se finanční i nefinanční bonitou firem. Další významnou událostí z pohledu AXA pojišťovny a.s. byl příchod nového generálního ředitele pana Martina Vogla a nastavení nových postupů ve strategickém, taktickém i operativním řízení společnosti, a to zejména v oblasti obchodu, segmentace finančních zprostředkovatelů a zaměření se na cílového klienta. Skupina AXA i v roce 2011 pokračovala ve svých aktivitách také v oblasti společenské odpovědnosti, které i dále významně rozšiřovala. Kromě i v letošním roce pokračujícím velmi úspěšném projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška na pomoc nevidomým spoluobčanům, se AXA promptně angažovala ve finanční i materiální výpomoci po zemětřeseních v Japonsku. Spolupracovala také prostřednictvím svých regionálních poboček s humanitární organizací ADRA a zapojila se tak do dobročinné sbírky již nevhodných autolékárniček pro stát Keňa. Skupina AXA v České i Slovenské republice během roku 2011 ve spolupráci s Nadací Křižovatka věnovala nemocnicím v Čechách i na Slovensku speciální přístroje pro monitorování dechu u předčasně narozených novorozenců. I v roce 2011 měnila společnost svoji kapitálovou strukturu. Základní kapitál společnosti byl v roce 2011 snížen na stávající výši 314,1 mil. Kč. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti byla úhrada nakumulované ztráty společnosti z předchozích let. Celkový počet klientů společnosti AXA pojišťovna a.s., člena mezinárodní finanční skupiny AXA, světové jedničky v pojišťovnictví a správě aktiv, ke konci roku 2011 činil Počet nově uzavřených smluv v roce 2011 přesáhl 53 tisíc a stanovil jejich celkový počet na konci roku 2011 na smluv. Celková hodnota aktiv pod správou činí na konci roku ,4 mil. Kč. Vedení společnosti nejsou známy žádné další skutečnosti, které by významným způsobem ovlivnily finanční pozici společnosti k datu sestavení výroční zprávy. Děkujeme Vám za přízeň a doufáme v naši další úspěšnou spolupráci. V Praze, dne Představenstvo AXA pojišťovna a.s. 1 Zdroj: Český statistický úřad 2 Zdroj:

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2011// AXA pojišťovna a. s. 5 Management report Dear Shareholders, Clients and Partners, We are pleased to present to you our company s annual report for Last year in the world of finance, not only domestically, but worldwide, was a very interesting year full of unique and unprecedented economic and financial phenomena. The topic of "Economy and Finance" became one of the most discussed topics, even among the general public, which was massively informed about the development of the European debt crisis by the media. The reaction to instability of state economies was the decline in global economic growth and instability in the financial markets. The projected domestic economic growth at 2.5% of GDP had to give way to more reasonable assumptions and eventually stabilized at 1.7% of GDP. The instability of financial markets, the reluctance to lend and high risk premiums increasing the cost of debt securities also reflected in the management of financial institutions. AXA pojišťovna a.s. has been operating on the Czech and Slovak non-life insurance market for the fourth year. Despite the unfavorable development of the surrounding, especially economic and partly political environment, which caused a decline of interest in the products of non-life insurance in 2011 (judged by the volume of written premiums), AXA pojišťovna a.s. was able to improve this year's economic result compared to the previous accounting period, especially by the reduced value adjustments to receivables due from policyholders and reducing the total cost of claims. The economic result of the company at the end of 2011 is a loss of CZK million, which was caused by the already mentioned decrease in interest in the products of the non-life insurance market. This had a negative impact on the amount of written premiums of the company, which, compared to the results of the last year dropped by more than 20%. The negative economic the result was also significantly impacted by the continuing process of investment in the development of the company, particularly in the internal information technology. A significant event in 2011 was the granting of AAA rating to AXA group in the Czech Republic by the agency ČEKIA Stability Rating dealing with financial and non-financial standing of companies. Another important event from the perspective of AXA pojišťovna a.s. was the appointment of the new CEO Mr. Martin Vogl and the setting of new practices in the strategic, tactical and operative management of the company, especially in the area of business, financial intermediaries segmentation and focus on the target client. In 2011 AXA Group continued with its activities in the area of corporate social responsibility and significantly expanded them. In addition to this year's continued very successful project of the Nadační fond Českého rozhlasu "Světluška" to help the blind fellow, AXA promptly engaged in financial and material assistance after the earthquakes in Japan. Through its regional offices it cooperated with the humanitarian organization ADRA and so was involved in charitable collection of expired auto first aid kits for Kenya. In 2011, in conjunction with Nadace Křižovatka in the Czech and Slovak Republic, AXA Group donated to the Czech and Slovak hospitals special units to monitor breathing of premature neonates. Even in 2011 the company changed its capital structure. The registered capital was reduced in 2011 to the current level of CZK million. The reason for the reduction in registered capital was the payment of accrued losses from previous years. The total number of clients of AXA pojišťovna a.s., the member of the international financial group AXA, the world leader in insurance and asset management, at the end of 2011 stood at The number of newly signed insurance policies in 2011 exceeded and determined their total number at the end of 2011 to The total value of assets under management at the end of 2011 is CZK million. The management of the Company is not aware of any material subsequent events that would significantly influence the financial statements of the Company. We thank you for your confidence and hope to continue our successful cooperation. Prague, April 25, 2012 Board of Directors AXA pojišťovna a.s.

6 6 Výhled do roku 2012 V nadcházejícím roce 2012 bude AXA pojišťovna a.s. více posilovat své pozice na trhu neživotního pojištění jak v České republice, tak i na Slovensku, a to zaměřením se zejména na růstovou strategii. Mezi její cíle bude patřit zkvalitnění produktového portfolia a služeb poskytovaných klientům. Kromě toho bude výrazněji usilovat o zvýšení počtu smluv ve kmeni a dobré finanční výsledky. K jejich naplnění by přitom mělo AXA pojišťovně a.s. napomoci další zlepšování interní distribuční sítě, využití zázemí a zkušeností mezinárodní skupiny AXA, produktové inovace a zvyšování efektivity. V oblasti neživotního pojištění chce AXA pojišťovna a.s. v roce 2012 přijít na trh s upraveným produktem pro pojištění vozidel, který podpoří růstovou strategii, a s novým produktem, který rozšíří variabilitu stávajícího produktu a umožní tak klientům být pojištěn na více rizik podle toho, která bude klient považovat za důležitá. I nadále bude AXA pojišťovna a.s. využívat segmentačních kritérií pro spravedlivější ceny pro koncového klienta a snažit se tak o to, aby každý klient platil pojistné co nejvíce odpovídající jeho konkrétnímu riziku. V pojištění majetku a odpovědnosti občanů je připravována úpravu produktu, na základě zkušeností s rozšířením jeho variability v loňském roce, tak, aby vyhovoval jak náročným klientům a zároveň splňoval požadavek na přehlednost a srozumitelnost. AXA pojišťovna a.s. má za cíl během následujících tří let v České republice dosáhnout organickým růstem tržního podílu na úroveň odpovídající tří-procentnímu podílu na trhu a pěti-procentnímu podílu ve Slovenské republice. Zlepšení tržní pozice AXA pojišťovny a.s. lze dosáhnout také díky dalšímu plánovanému rozšíření sítě poboček tak, aby byly naše služby snadno a rychle dostupné pro cílového zákazníka, a abychom dokázali v maximální možné míře vycházet vstříc veškerým potřebám našich klientů. AXA pojišťovna a.s. se při plnění těchto cílů bude stejně jako doposud opírat o kvalitní tým zaměstnanců a poradců. Ti budou v roce 2012 procházet pravidelnými školeními a tréninky, aby kvalita poskytovaných služeb a informací byla co nejvyšší.

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2011// AXA pojišťovna a. s. 7 Prospect for 2012 In 2012 AXA pojišťovna a.s. will more widely strengthen its position on the P&C insurance market in both the Czech and the Slovak Republic, especially by focusing on the growth strategy. Its goals will include expanding the product portfolio and improving the quality of services provided to the clients. Aside from that, the company will strive more strongly to increase the number of policies and good financial results. Further improvements of the internal distribution network, use of the background and expertise of the AXA international group, product innovations, and improving efficiency should help AXA pojišťovna a.s. to meet its goals. For P&C insurance, AXA pojišťovna a.s. intends to launch an adjusted motor insurance product in 2012, which will support the growth strategy, and a new product, which will expand the variability of an existing product and will allow clients to insure against more risks according to which the client will consider important. AXA pojišťovna a.s. will further use its segmentation criteria for more reasonable pricing for the target clients and thus to ensure that every client pays insurance premium according to his or her risk profile. In property insurance and liability insurance, a modification of the product is being prepared, based on the experience with the extension of its variability in the last year, so as to satisfy the demanding clients and also meet the requirements for clarity and comprehensibility. AXA pojišťovna a.s. aims over the next three years in the Czech Republic to achieve organic increase market share at the level corresponding to three percent market share and a five per cent market share in the Slovak Republic. Improved market position of AXA pojišťovna a.s. can also be achieved through further planned expansion of branch network so that our services are readily available to the target customer, and so that we can meet all the needs of our clients to the maximum extent possible. In fulfilling these objectives, AXA pojišťovna a.s. can rely on a good team of employees and advisors. They will receive additional training in 2012 to ensure that the quality of the services provided is of the highest standard.

8 8 Informace o společnosti Dle stavu k AXA pojišťovna a.s. Lazarská 13/ Praha 2 IČ: DIČ: CZ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Výše základního kapitálu: Kč Počet kmenových zaměstnanců (fyzický stav k ): 52 V průběhu roku 2011 došlo na společnosti AXA pojišťovna a.s. ke snížení základního kapitálu o částku ,- Kč, z částky ,- Kč na částku ,- Kč. Snížení základního kapitálu bylo provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií z ,- Kč na 3.000,- Kč. Snížená částka ve výši ,- Kč byla použita k úhradě kumulovaných ztrát z minulých let. Usnesení o snížení základního kapitálu společnosti nabylo právní moci dne V měsíci červnu 2011 poskytl akcionář společnosti příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál, a to ve výši ,- Kč. Podrobné informace o finanční situaci společnosti a výsledek jejího hospodaření jsou obsaženy v účetní závěrce za rok 2011, která je součástí této výroční zprávy. Roční závěrka společnosti k byla ověřena auditorskou společností Mazars Audit s.r.o. Společnost AXA pojišťovna a.s. je nejmladším členem skupiny AXA v České a Slovenské republice. Na českém pojistném trhu působí od roku 2008, na slovenském pojistném trhu se výrazněji prosazuje od roku Hlavním záměrem AXA pojišťovny a.s. je nabízet klientům vysoký standard služeb zaručený dlouholetými mezinárodními zkušenostmi jedné z nejsilnějších světových finančních skupin s důrazem na nadstandardní pojišťovací servis a finanční poradenství. Díky odpovědnému přístupu k pojistným službám a díky spolupráci s ostatními členy finanční skupiny AXA na mezinárodní úrovni, poskytuje AXA pojišťovna a.s. rozsáhlé portfolio moderních finančních produktů. Společnost AXA pojišťovna a.s. je oprávněna provozovat pojišťovací činnost v rámci těchto pojistných odvětví neživotního pojištění: B 1 Úrazové pojištění a) s jednorázovým plněním, d) cestujících. B 3 Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidel a) motorových, b) nemotorových. B 7 Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek. B 8 Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 způsobených a) požárem, b) výbuchem, c) vichřicí, d) přírodními živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodeň, záplava), f) sesuvem nebo poklesem půdy. B 9 Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech B3 až B7 vzniklých krupobitím nebo mrazem, anebo jinými pojistnými nebezpečími (např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li tato zahrnuta v bodě B8, včetně pojištění škod na hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo jinými pojistnými nebezpečími. B 10 Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající a) z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, b) z činnosti dopravce. B 13 Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou v odvětvích B10 až B12 c) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, d) ostatní. B 16 Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících a) z výkonu povolání, d) ze ztráty zisku, h) ze ztráty pravidelného zdroje příjmu, j) z ostatních finančních ztrát. B 17 Pojištění právní ochrany. B 18 Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním.

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2011// AXA pojišťovna a. s. 9 About the company As of 31 December 2011 AXA pojišťovna a.s. Lazarská 13/ Praha 2 Reg. No.: Tax Reg. No.: CZ The company is incorporated in the Companies Register of the Municipal Court Prague, Section B, File Registered capital: CZK Employees (Headcount as of December 31, 2011): 52 During the year 2011 the registered capital of the company was decreased by amount of CZK , from CZK to CZK The registered capital was decreased by means of proportional decrease of share nominal value from CZK to CZK The amount of CZK was used for compensation of losses from previous years. The resolution on capital decrease has been effective since 12 July The sole shareholder provided the company with a contribution outside the registered capital in amount of CZK in June Detailed information about the company's financial condition and results of its management are included in the statement of finances for the year 2011, which is a part of this annual report. The annual financial statement as of was audited by Mazars Audit s.r.o. AXA pojišťovna a.s. is the latest member of the AXA family in the Czech Republic and Slovakia. It has been operating on the Czech insurance market since 2008, whereas on the Slovakian insurance market it significantly developed its operations throughout the year AXA pojišťovna a.s. primary goal is to offer to its clients a high standard of services guaranteed by long-term international experience with an emphasis on a quality insurance service and financial counselling. Thanks to its responsible approach to insurance services and cooperation with other members of the AXA Group, AXA pojišťovna a.s. provides a broad portfolio of up-to-date financial products. The company is entitled to provide insurance within following insurance classes of the P&C insurance: B 1 Accident insurance a) with a lump sum settlement, d) passengers injury. B 3 Insurance against damage to or loss of land vehicles other than railway rolling stock a) motor vehicles, b) other than motor vehicles. B 7 Insurance of goods in transit including luggage and other property irrespective of the means of transport used B 8 Insurance against damage to or loss of property other than referred to in 3 through 7 above caused by a) fire, b) explosion, c) windstorm, d) natural forces other than windstorm (e.g. lightning, flood, inundation) f) landslide or land subsidence. B 9 Insurance against damage to or loss of property other than referred to in B3 through B7 due to hailstorm or frost, or any other cause (eg. robbery, theft or damage caused by wild animals ) unless these are included in class 8, inclusive of insurance against damage to or loss of farm animals caused by infection or by other risks. B 10 Liability insurance for damage arising out of a) use of a land motor vehicle and its trailer b) the activity of the carrier. B 13 General liability insurance for damage other than referred to in classes B10 through B12 c) product's liability, d) other. B 16 Insurance of miscellaneous financial losses arising out of a) employment risks, d) loss of profit, h) loss of regular source of income, j) other financial losses. B 17 Legal expenses insurance. B 18 Assistance insurance to persons who get into difficulties while travelling or while away from their residence, including insurance of financial losses directly connected to the travelling

10 10 V roce 2011 poskytovala společnost tyto produkty: Pojištění DOMOV pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti Pojištění AUTO povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, havarijní pojištění K pojištění DOMOV a AUTO je možné dohodnout připojištění právní ochrany. Členění produktů společnosti: 301 Pojištění domácnosti 302 Pojištění odpovědnosti za škodu v rámci pojištění domácnosti 303 Pojištění nemovitosti 304 Pojištění odpovědnosti za škodu v rámci pojištění nemovitosti 305 Havarijní pojištění 306 Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla Společnost má zahraniční organizační složku na Slovensku, jejíž hospodářské údaje jsou nedílnou součástí finančních výkazů společnosti, do které se začlení v souladu s platnou legislativou České republiky. Činnost organizační složky je v souladu s činností jejich zřizovatele a podléhá dohledu České národní banky.

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2011// AXA pojišťovna a. s. 11 In 2011 the company provided the following products: DOMOV building insurance property, household and liability insurance AUTO motor insurance compulsory contractual third party liability insurance for damage caused by motor vehicle, motor hull insurance It is possible to arrange additional legal protection insurance to DOMOV and AUTO Company product classification: 301 Household insurance 302 Liability insurance within the household insurance 303 Property insurance 304 Liability insurance within the property insurance 305 Motor hull insurance 306 Compulsory contractual third party liability insurance for damage caused by motor vehicle AXA pojišťovna a.s. has a foreign branch in Slovakia. Its financial statements are an integral part of the financial statements of the Company, prepared in accordance with the current Czech legislation. Foreign branch s business is provided in accordance with its establisher's business and under the Czech national bank regulation.

12 12 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí Společnost nevyvíjela v roce 2011 žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, kromě vývoje vlastních pojistných produktů, ani v oblasti ochrany životního prostředí.

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2011// AXA pojišťovna a. s. 13 Activities in the area of research and development and environmental protection The Company made no activities in the research and development area, except for the development of financial products of your own, neither in area of the environmental protection in 2011.

14 14 Informace o aktivitách v oblasti pracovně-právních vztahů Ke konci roku 2011 měla AXA pojišťovna a.s. celkem 52 zaměstnanců. Kromě těchto zaměstnanců má společnost také síť poradců, kteří pracují na jednotlivých regionálních ředitelstvích po celém území České republiky. Za jeden z hlavních faktorů úspěchu považuje AXA pojišťovna a.s. zejména úroveň vzdělání svých zaměstnanců a také podporu ze strany mezinárodní finanční skupiny AXA, jejímž je členem. Mezi další faktory úspěchu lze zařadit vysokou motivaci ze strany spolupracujících finančních poradců a jejich vysoké pracovní nasazení. Zaměstnanci i finanční poradci procházejí pravidelně školeními a tréninky, a jsou proto vybaveni rozsáhlými teoretickými informacemi. Důležitý je rovněž spravedlivě nastavený firemní kariérní řád, který dává možnost růstu všem zaměstnancům i poradcům.

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2011// AXA pojišťovna a. s. 15 Activities in the area of labour-law relations At the end of 2011 the number of employee of AXA pojišťovna a.s. has reached 52. Except for these employee AXA pojišťovna a.s. have had also the network of brokers available, who work on the particular regional offices in the whole of territory of Czech republic. For the one of the main determinants of achievement AXA pojišťovna a.s. consider mainly the high level of the education of your employee and also the support from the side of the international financial group AXA, whose the company AXA pojišťovna a.s. is a member. The high motivation of cooperating financial brokers and their high working enthusiasm rank among other determinants of achievement. Employee and also brokers attend regular trainings and therefore they are equipped of extensive theoretical information. Important is also the fair placed career order, which permit employee or brokers the possibility of their career progress.

16 16 Orgány společnosti, akcionáři a auditor AXA pojišťovna a.s. stav k Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva: Martin Vogl člen představenstva: Mojmír Boucník člen představenstva: Hani Himmat člen představenstva: Rudolf Adam člen představenstva: Peter Socha Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen: člen: člen: člen: člen: Výbor pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit: Cyrille Marie Bernard de Montgolfier Aurelie Despeyroux Petr Skok Laurent Goudemant Renaud Louis Caudron de Coquereaumont Jean Louis Alain Thuilot Renaud Louis Caudron de Coquereaumont Aurelie Despeyroux Jaromír Jiroudek Akcionáři společnosti: 100% SOCIETE BEAUJON S.A., Francie Auditor: Mazars Audit s.r.o.

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2011// AXA pojišťovna a. s. 17 Company s governing bodies, shareholders and auditor AXA pojišťovna a.s. As of 31 December 2011 Governing body Management Board: Chairman of the Management Board: Member of the Management Board: Member of the Management Board: Member of the Management Board: Member of the Management Board: Supervisory Board: Chairman of the Supervisory Board: Member of the Supervisory Board: Member of the Supervisory Board: Member of the Supervisory Board: Member of the Supervisory Board: Member of the Supervisory Board: Audit Committee: Member of the Audit Committee: Member of the Audit Committee: Member of the Audit Committee: Martin Vogl Mojmír Boucník Hani Himmat Rudolf Adam Peter Socha Cyrille Marie Bernard de Montgolfier Aurelie Despeyroux Petr Skok Laurent Goudemant Renaud Louis Caudron de Coquereaumont Jean-Louis Alain Thuilot Renaud Louis Caudron de Coquereaumont Aurelie Despeyroux Jaromír Jiroudek Shareholders: 100% SOCIETE BEAUJON S.A., France Auditor: Mazars Audit s.r.o.

18 18 Zpráva dozorčí rady společnosti AXA pojišťovna a.s. o činnosti v roce 2011 a návrh pro valnou hromadu akcionářů Dozorčí rada vykonávala svoje povinnosti dohledu nad činností společnosti AXA pojišťovna a.s. v průběhu celého roku 2011 v následujícím složení: Cyrille Marie Bernard de Montgolfier, předseda dozorčí rady Renaud Louis Caudron de Coquereaumont, člen dozorčí rady Laurent Goudemant, člen dozorčí rady Petr Skok, člen dozorčí rady Jean Louis Alain Thuilot, člen dozorčí rady Aurelie Despeyroux, člen dozorčí rady Dozorčí rada plnila svoje povinnosti na základě stanov společnosti, obchodního zákoníku a dalších závazných právních předpisů. V průběhu období, za něž je zpráva dozorčí rady společnosti zpracována, se dozorčí rada sešla na pěti zasedáních , , , , a dále učinila dvě rozhodnutí mimo zasedání a Rozhodnutím mimo zasedání ze dne byl dozorčí radou z funkce člena představenstva odvolán Dušan Doliak. Rozhodnutím mimo zasedání ze dne byl dozorčí radou do funkce člena představenstva jmenován Martin Vogl. Dozorčí rada vykonávala svoji dozorčí pravomoc formou rozhodnutí dozorčí rady. Rozhodnutí dozorčí rady byla přijímána jednak v průběhu zasedání dozorčí rady a jednak mimo své zasedání. V souladu se svěřenou pravomocí dozorčí rada dále činila doporučení a zvažovala návrhy, které jí předložilo představenstvo. Závěr Dozorčí rada je toho názoru, že představenstvo společnosti AXA pojišťovna a.s. plnilo své povinnosti v roce 2011 řádně, jak určují stanovy společnosti. Představenstvo řádně plnilo své zákonné povinnosti a realizovalo doporučení dozorčí rady. Na základě zpráv předkládaných představenstvem dozorčí rada pravidelně posuzovala činnost představenstva jak z hlediska zákonnosti činností, ke kterým se představenstvo zavázalo, tak z hlediska plnění úkolů stanovených pokyny dozorčí rady. Dozorčí rada je toho názoru, že spolupráce s představenstvem v období, ke kterému se vztahuje tato zpráva, probíhala korektně a že představenstvo plnilo svoje povinnosti řádně. Dozorčí rada navrhuje valné hromadě akcionářů schválit řádnou účetní závěrku společnosti za rok Dozorčí rada navrhuje valné hromadě akcionářů schválit rozdělení hospodářského výsledku v souladu s návrhem představenstva. Dozorčí rada prověřila zprávu o vztazích s propojenými osobami vypracovanou představenstvem a prohlašuje, že ze strany dozorčí rady nejsou vůči této zprávě žádné výhrady. V Paříži, dne Cyrille Marie Bernard de Montgolfier předseda dozorčí rady

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2011// AXA pojišťovna a. s. 19 Report of the Supervisory Board of AXA pojišťovna a.s. on its activities in 2011 and its proposal to the General Meeting The Supervisory Board exercised its supervisory duties over activities of AXA pojišťovna a.s. throughout year 2011 in the following composition: Cyrille Marie Bernard de Montgolfier, the Chairman of the Supervisory Board Renaud Louis Caudron de Coquereaumont, the Member of the Supervisory Board Laurent Goudemant, the Member of the Supervisory Board Petr Skok, the Member of the Supervisory Board Jean Louis Alain Thuilot, the Member of the Supervisory Board Aurelie Despeyroux, the Member of the Supervisory Board The Supervisory Board carried out its activities based on the Articles of Association of the Company, the Commercial Code and other binding regulations of law. During the reporting period the Board of Directors held five meetings on 25 February 2011, 21 April 2011, 1 June 2011, 20 September 2011, 1 December 2011 and exercised two decisions outside its meetings on 24 June 2011 and 15 December 2011.Dušan Doliak was recalled from the position of Management Board member on 24 June Martin Vogl was appointed to the position of Management Board member on 15 December The Supervisory Board exercised its supervisory authority in form of resolutions. Resolutions of the Supervisory Board were adopted during the Board s meetings and outside its meetings. According to powers vested in it, the Supervisory Board also made recommendations and considered proposals submitted to it by the Management Board. Summary The Supervisory Board judges that the Management Board of AXA pojišťovna a.s. properly performed its duties in 2011, implied by the Company s Articles of Association. The Management Board has properly performed its duties stipulated by law, and has implemented the recommendations of the Supervisory Board. Based on reports submitted by the Management Board, the Supervisory Board carried out periodical assessments of the Management Board s performance with respect to both compliance of the activities undertaken by the Management Board with law and realization of tasks defined in the Supervisory Board s directives. The Supervisory Board judges that the co operation with the Management Board in the period covered by the report was carried out correctly, and the Management Board properly performed its duties. The Supervisory Board proposes to the General Meeting to approve Annual Financial Statements for the year The Supervisory Board proposes to the General Meeting to approve allocation of the results for the business year 2011 in accordance with the proposal of the Management Board. The Supervisory Board has reviewed the Report on relations with related persons prepared by the Management Board and states that there are no objections to this Report from the side of the Supervisory Board. In Paris on 25 April 2012 Cyrille Marie Bernard de Montgolfier the Chairman of the Supervisory Board

20 20 Rozvaha k 31. prosinci 2011 (V tisících Kč) Legenda Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše I. AKTIVA A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: C. Finanční umístění (investice) III. Jiná finanční umístění Dluhové cenné papíry Depozita u finančních institucí Ostatní finanční umístění E. Dlužníci I. Pohledávky z operací přímého pojištění Pohledávky za pojistníky Pohledávky za makléři II. Pohledávky z operací zajištění III. Ostatní pohledávky, z toho: F. Ostatní aktiva I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně G. Přechodné účty aktiv II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy b) v neživotním pojištění III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: dohadné položky aktivní AKTIVA CELKEM

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.2012 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report Obsah Úvodní slovo 6 Profi l společnosti 8 Management společnosti 8 Členství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

US GAAP / IFRS. Robert Mládek

US GAAP / IFRS. Robert Mládek Robert Mládek Introduction... 3 Framework Based Teaching... 3 Statutory Standards ( National GAAP ) Versus IFRS/US GAAP... 5 The accounting equation... 6 Recognition in more detail... 7 Conceptual Framework...

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s., je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti

Více

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section 06 Také rok 2006 byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. úspû n. Podafiilo se splnit v echny stanovené cíle,

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 211 TREND 2008 TREND 211 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 212 I ARTN se podílela na zlepšení práce pražského katastru nemovitostí, kde

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28 2 executive officer's introduction osvěta a propagace system participants education and promotion 5 / 7 8 / 9 11 / 11 13 / 13 14 / 14 17 / 19 21 / 23 24 / 24 26 / 27 česky / english 3 Loňský rok byl pro

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více