Výroční zpráva / Annual Report 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva / Annual Report 2010"

Transkript

1 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2010 more than/standards

2 Obsah Zpráva managementu...04 Výhled do roku Informace o společnosti...08 Orgány společnosti, akcionáři a auditor...12 Zpráva dozorčí rady...14 Rozvaha k 31. prosinci Výkaz zisku a ztráty za rok Přehled o změnách ve vlastním kapitálu za rok Příloha účetní závěrky za rok končící 31. prosince Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami...64 Výrok auditora...70 Seznam poboček AXA...82

3 Content Management report...05 Prospect for About the company...09 Company s governing bodies, shareholders, and auditor...13 Supervisory Board Report...15 Balance sheet as at 31 December Profit and loss account for Statement of changes in equity for Notes to the financial statements for the year ended 31 December Report on related parties...65 Auditor's statement...71 List of AXA branches...83

4 4 Zpráva managementu Vážení akcionáři, klienti a obchodní přátelé, s potěšením si Vám dovolujeme předložit Výroční zprávu naší společnosti za rok Značka AXA se na českém trhu poprvé objevila v březnu Díky úsilí zaměstnanců a zázemí jedné z nejsilnějších světových finančních skupin se zde velmi rychle etablovala a u klientů se dobře zapsala svými hodnotami: spolehlivostí, vnímavostí a dostupností. Finanční skupina AXA má i nadále vysoké ambice stát se preferovanou společností ve všech oborech svého podnikání. Kvalitu služeb skupiny AXA v České i Slovenské republice potvrdila i mnohá ocenění v prestižní soutěži Zlatá koruna a MasterCard Banka roku. Finanční skupina AXA patří mezi společensky zodpovědné společnosti. Vedle projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška, jehož je generálním partnerem již pátým rokem se AXA jako generální partner angažuje rovněž v projektu Na zelenou jehož cílem je zvyšovat bezpečnost dětí při jejich cestách do škol. AXA také spolupracuje s Nadací Křižovatka a vybavuje české nemocnice přístroji Babysense na monitoring dechu. AXA pojišťovna a.s., která svou činnost zahájila v roce 2008, nabízí klientům širokou škálu produktů neživotního pojištění povinné ručení a havarijní pojištění pod názvem AUTO a dále pojištění staveb, domácností a odpovědností pod názvem DOMOV. Od konkurence se chce AXA pojišťovna a.s. odlišit především kvalitou produktů a také nadstandardní nabídkou asistenčních služeb, které jsou zdarma poskytovány společně s oběma typy nabízených pojištění. Pojistné produkty, zejména Domov, byly během roku 2010 podpořeny mediální kampaní v tisku a na internetových stránkách. Společnost v roce 2010 posílila svou kapitálovou strukturu. Základní kapitál se zvýšil o 300,0 mil. Kč upsáním nových akcií. AXA pojišťovna a.s. na konci třetího roku svého působení předepsala 601,8 mil. Kč na pojistném a jejích služeb využívalo 132 tisíc klientů v České republice a na Slovensku. V účetním roce 2010 vykázala ztrátu ve výši 240,0 mil. Kč způsobenou počátečními investicemi do rozvoje společnosti. Vedení společnosti nejsou známy žádné další skutečnosti, které by významným způsobem ovlivnily finanční pozici společnosti k datu sestavení výroční zprávy. Děkujeme Vám za důvěru. V Praze, dne Představenstvo AXA pojišťovna a.s.

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2010// AXA pojišťovna a. s. 5 Management report Dear Shareholders, Clients, and Business Partners, we are greatly honored to present our company s annual report for AXA trademark firstly appeared on the Czech market in March Thanks to the effort of the employees and the base of one of the world s most powerful financial groups it quickly established itself and left a good impression on clients through its values: reliability, perceptiveness and accessibility. AXA financial group continues to have high ambitions to become the preferred company in all areas of its business. AXA service quality was confirmed in the Czech and Slovak Republic by numerous prestigious awards as Zlatá koruna and MasterCard Banka roku. AXA financial group ranks among socially responsible companies. Aside from the project of Nadační fond Českého rozhlasu Světluška, of which AXA has been a general partner for 5 years, it is also involved as a general partner for the Na zelenou project whose goal is to increase the children s security by their school commuting. AXA also cooperates with Nadace Křižovatka and equips Czech hospitals with Babysense breath-monitoring devices. AXA pojišťovna a.s., which started to function in 2008, offers a wide range of P&C insurance products third party liability and motor vehicle accident insurance called AUTO, then insurance of buildings, households and liability known as DOMOV. AXA pojišťovna a.s. wants to differentiate itself from the competition especially by product quality and superior range of assistance services that are provided free of charge together with both types of offered insurance. Insurance products, Domov in particular, were supported during 2010 by media campaigns in print and on the websites. In 2010 the company reinforced its capital structure. The company increased its registered capital by CZK 300 million by issuing new shares. At the end of the third year of its activity AXA pojišťovna a.s. imposed CZK 601,8 million and provided its services for 132,000 clients in the Czech and Slovak republic. At the end of the financial year 2010 AXA pojišťovna a.s. reported net loss of CZK 240,0 million caused by the initial investment in the company s development. The management of the Company is not aware of any material subsequent events that would significantly influence the financial position of the Company, as of the date of the annual report formulation. We thank you for your confidence. Prague, April 29, 2011 Board of Directors AXA pojišťovna a.s.

6 6 Výhled do roku 2011 Dá se předpokládat, že v roce 2011 bude AXA pojišťovna a.s. posilovat pozice na českém trhu neživotního pojištění a bude se stabilizovat na trhu slovenském. Mezi její cíle bude patřit zkvalitnění produktového portfolia neživotního pojištění a služeb poskytovaným klientům. Kromě toho bude nadále usilovat i o zvýšení počtu smluv a dobré finanční výsledky. K jejich naplnění by přitom mělo AXA pojišťovně napomoci další zlepšování interní distribuční sítě, využití zázemí a zkušeností mezinárodní skupiny AXA, produktové inovace a zvyšování efektivity. V oblasti neživotního pojištění chce AXA pojišťovna a.s. v roce 2011 přijít na trh s upraveným produktem pro pojištění majetku, který poskytuje větší variabilitu. V roce 2011 neplánuje AXA pojišťovna a.s. větší úpravy cen produktu Auto, vzhledem k tomu, že zavedla nové segmentační kritéria při stanovování cen nejen povinného ručení, ale i havarijního pojištění na podzim roku 2010 s cílem zavést spravedlivější ceny pro koncového klienta, tedy aby každý platil pojistné více odpovídající jeho konkrétnímu riziku. AXA pojišťovna a.s. má za cíl během tří let v České republice dosáhnout organickým růstem tržního podílu dvě a půl procenta a čtyři a půl procenta v Slovenské republice. Upevnit pozici AXA pojišťovny a.s. by mělo i další plánované rozšíření sítě poboček tak, aby byly služby snadno a rychle dostupné pro cílového klienta, a aby v maximální možné míře vycházely vstříc potřebám klientů. AXA pojišťovna a.s. se při plnění těchto cílů může opírat o kvalitní tým zaměstnanců a poradců. Ti budou v roce 2011 procházet dalšími školeními a tréninky, aby kvalita poskytovaných služeb byla co nejvyšší.

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2010// AXA pojišťovna a. s. 7 Prospect for 2011 AXA pojišťovna can be expected to further strengthen its position on the Czech P&C insurance market and should further stabilize on the Slovak P&C insurance market in Its goals will include expanding the P&C insurance portfolio and improving the quality of services provided to the clients. Aside from that, the company will strive for increase in the number of contracts and good financial results. Further improvements of the internal distribution network, use of the background and expertise of the AXA international group, product innovations, and improving efficiency should help AXA pojišťovna a.s. to meet its goals. For P&C insurance, AXA pojišťovna a.s. intends to launch an adjusted property insurance product in 2011, which provides greater variability. AXA pojišťovna a.s. does not intend to modify the prices of AUTO motor insurance in 2011 considering that it has introduced new segmentation criteria for pricing not only for third party insurance but also for accident insurance in The aim is to adopt more reasonable pricing for the final clients, i.e. to ensure that every client pays insurance premium according to his or her risk profile. AXA pojišťovna a.s. aims to achieve a market share of two and a half percent through organic growth in the Czech Republic and four and a half percent in the Slovak republic in three years. The market position of AXA pojišťovna a.s. should also be solidified as a result of the planned expansion of the branch network to make its services easily and quickly accessible for everyone and to meet the clients needs as much as possible. AXA pojišťovna a.s. can rely on a duality team of employees and advisors when fulfilling all of its objectives. They will undergo more training and education in 2011 to ensure that the quality of the services provided is as high as possible.

8 8 Informace o společnosti stav k AXA pojišťovna a.s. Lazarská 13/ Praha 2 IČ: DIČ: CZ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Výše základního kapitálu: Kč Počet kmenových zaměstnanců (fyzický stav k ): 46 V průběhu roku 2010 došlo k zvýšení základního kapitálu. V květnu 2010 byl rozhodnutím akcionáře zvýšen základní kapitál o 300 mil. Kč z původních 747 mil. Kč na částku mil. Kč. Usnesení o zvýšení základního kapitálu nabylo právní moci dne Podrobné informace o finanční situaci společnosti a výsledek jejího hospodaření jsou obsaženy v účetní uzávěrce za rok 2010, která je součástí této výroční zprávy. Roční uzávěrka společnosti k byla ověřena auditorskou společností Mazars Audit s.r.o. Společnost AXA pojišťovna a.s. je nejmladším členem skupiny AXA v České a Slovenské republice. Na českém pojistném trhu působí od roku 2008, na slovenském pojistném trhu se výrazněji prosazuje od roku Společnost je oprávněna provozovat pojišťovací činnost v rámci těchto pojistných odvětví neživotního pojištění: B 1 Úrazové pojištění a) s jednorázovým plněním, d) cestujících. B 3 Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidel a) motorových, b) nemotorových. B 7 Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek. B 8 Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 způsobených a) požárem, b) výbuchem, c) vichřicí, d) přírodními živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodeň, záplava), f) sesuvem nebo poklesem půdy. B 9 Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech B3 až B7 vzniklých krupobitím nebo mrazem, anebo jinými pojistnými nebezpečími (např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li tato zahrnuta v bodě B8, včetně pojištění škod na hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo jinými pojistnými nebezpečími. B 10 Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající a) z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, b) z činnosti dopravce. B 13 Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou v odvětvích B10 až B12 c) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, d) ostatní. B 16 Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících a) z výkonu povolání, d) ze ztráty zisku, h) ze ztráty pravidelného zdroje příjmu, j) z ostatních finančních ztrát. B 17 Pojištění právní ochrany. B 18 Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním. V roce 2010 poskytovala společnost tyto produkty: Pojištění DOMOV pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti Pojištění AUTO povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, havarijní pojištění K pojištění DOMOV a AUTO je možné dohodnout připojištění právní ochrany.

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2010// AXA pojišťovna a. s. 9 About the company As of 31 December 2010 AXA pojišťovna a.s. Lazarská 13/ Praha 2 Reg. No.: Tax Reg. No.: CZ The company is incorporated in the Companies Register of the Municipal Court Prague, Section B, File Registered capital: CZK 1,047,000,000 Employees (Headcount as of December 31, 2010): 46 In the course of the year 2010 an increase in the registered capital was proceeded. In May 2010 as a result of the shareholder s decision the registered capital was increased by CZK 300 million from the original amount of CZK 747 million to the final amount of CZK 1,047 million. The resolution on the registered capital increase came into force on June 23 rd, Detailed information about the company s financial condition and results of its management are included in the statement of finances for the year 2010, which is a part of this annual report. The annual financial statement as of was audited by Mazars Audit s.r.o. AXA pojišťovna a.s. is the latest member of the AXA family in the Czech Republic and Slovakia. It has been operating on the Czech insurance market since 2008, whereas on the Slovakian insurance market it significantly developed its operations throughout the year The company is entitled to provide insurance within following insurance classes of the P&C insurance: B 1 Accident insurance a) with a lump sum settlement, d) passengers injury. B 3 Insurance against damage to or loss of land vehicles other than railway rolling stock a) motor vehicles, b) other than motor vehicles. B 7 Insurance of goods in transit including luggage and other property irrespective of the means of transport used. B 8 Insurance against damage to or loss of property other than referred to in 3 through 7 above caused by a) fire, b) explosion, c) windstorm, d) natural forces other than windstorm (e.g. lightning, flood, inundation) f) landslide or land subsidence. B 9 Insurance against damage to or loss of property other than referred to in B3 through B7 due to hailstorm or frost, or any other cause (eg. robbery, theft or damage caused by wild animals) unless these are included in class 8, inclusive of insurance against damage to or loss of farm animals caused by infection or by other risks. B 10 Liability insurance for damage arising out of a) use of a land motor vehicle and its trailer b) the activity of the carrier. B 13 General liability insurance for damage other than referred to in classes B10 through B12 c) product s liability, d) other. B 16 Insurance of miscellaneous financial losses arising out of a) employment risks, d) loss of profit, h) loss of regular source of income, j) other financial losses. B 17 Legal expenses insurance. B 18 Assistance insurance to persons who get into difficulties while travelling or while away from their residence, including insurance of financial losses directly connected to the travelling. In 2010 the company provided the following products: DOMOV building insurance property, household and liability insurance AUTO motor insurance compulsory contractual third party liability insurance for damage caused by motor vehicle, motor hull insurance It is possible to arrange additional legal protection insurance to DOMOV and AUTO

10 10 Členění produktů společnosti: 301 Pojištění domácnosti 302 Pojištění odpovědnosti za škodu v rámci pojištění domácnosti 303 Pojištění nemovitosti 304 Pojištění odpovědnosti za škodu v rámci pojištění nemovitosti 305 Havarijní pojištění 306 Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla Hlavním záměrem AXA pojišťovny a.s. je nabízet klientům vysoký standard služeb zaručený dlouholetými mezinárodními zkušenostmi s důrazem na kvalitní pojišťovací servis a finanční poradenství. Společnost má zahraniční organizační složku na Slovensku, jejíž hospodářské údaje jsou nedílnou součástí finančních výkazů společnosti, do které se začlení v souladu s platnou legislativou České republiky. Činnost organizační složky je v souladu s činností jejich zřizovatele a podléhá dohledu České národní banky.

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2010// AXA pojišťovna a. s. 11 Company product classification: 301 Household insurance 302 Liability insurance within the household insurance 303 Property insurance 304 Liability insurance within the property insurance 305 Motor hull insurance 306 Compulsory contractual third party liability insurance for damage caused by motor vehicle AXA pojišťovna a.s. primary goal is to offer to its clients a high standard of services guaranteed by long-term international experience with an emphasis on a quality insurance service and financial counselling. AXA pojišťovna a.s. has a foreign branch in Slovakia. Its financial statements are an integral part of the financial statements of the Company, prepared in accordance with the current Czech legislation. Foreign branch s business is provided in accordance with its establisher s business and under the Czech national bank regulation.

12 12 Orgány společnosti, akcionáři a auditor AXA pojišťovna, a.s. stav k Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva: Dušan Doliak člen představenstva: Mojmír Boucník člen představenstva: Roman Vokálek člen představenstva: Rudolf Adam člen představenstva: Peter Socha Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen: člen: člen: člen: člen: Výbor pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit: Cyrille Marie Bernard de Montgolfier Aurelie Despeyroux Petr Skok Laurent Goudemant Renaud Louis Caudron de Coquereaumont Jean Louis Alain Thuilot Renaud Louis Caudron de Coquereaumont Aurelie Despeyroux Jaromír Jiroudek Akcionáři společnosti: 100% SOCIETE BEAUJON S.A., Francie Auditor: Mazars Audit s.r.o.

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2010// AXA pojišťovna a. s. 13 Company s governing bodies, shareholders and auditor AXA pojišťovna a.s. As of 31 December 2010 Governing body Management Board: Chairman of the Management Board: Member of the Management Board: Member of the Management Board: Member of the Management Board: Member of the Management Board: Supervisory Board: Chairman of the Supervisory Board: Member of the Supervisory Board: Member of the Supervisory Board: Member of the Supervisory Board: Member of the Supervisory Board: Member of the Supervisory Board: Audit Committee: Member of the Audit Committee: Member of the Audit Committee: Member of the Audit Committee: Dušan Doliak Mojmír Boucník Roman Vokálek Rudolf Adam Peter Socha Cyrille Marie Bernard de Montgolfier Aurelie Despeyroux Petr Skok Laurent Goudemant Renaud Louis Caudron de Coquereaumont Jean-Louis Alain Thuilot Renaud Louis Caudron de Coquereaumont Aurelie Despeyroux Jaromír Jiroudek Shareholders: 100% SOCIETE BEAUJON S.A., France Auditor: Mazars Audit s.r.o.

14 14 Zpráva dozorčí rady společnosti AXA pojišťovna a.s. o činnosti v roce 2010 a návrh pro valnou hromadu akcionářů Dozorčí rada vykonávala svoje povinnosti dohledu nad činností společnosti AXA pojišťovna a.s. v průběhu celého roku 2010 v následujícím složení: Cyrille Marie Bernard de Montgolfier, předseda dozorčí rady Renaud Louis Caudron de Coquereaumont, člen dozorčí rady Laurent Goudemant, člen dozorčí rady Petr Skok, člen dozorčí rady Jean Louis Alain Thuilot, člen dozorčí rady Aurelie Despeyroux, člen dozorčí rady Dozorčí rada plnila svoje povinnosti na základě stanov společnosti, obchodního zákoníku a dalších závazných právních předpisů. V průběhu období, za něž je zpráva zpracována, se dozorčí rada sešla na čtyřech zasedáních , , , a dále učinila jedno rozhodnutí mimo zasedání Tímto rozhodnutím mimo zasedání byl dozorčí radou z funkce člena představenstva odvolán Benoit Picot de Moras d Aligny; novým členem byl zvolen Peter Socha. Dozorčí rada vykonávala svoji dozorčí pravomoc formou rozhodnutí dozorčí rady. Rozhodnutí dozorčí rady byla přijímána jednak v průběhu zasedání dozorčí rady a jednak mimo své zasedání. V souladu se svěřenou pravomocí dozorčí rada dále činila doporučení a zvažovala návrhy, které jí předložilo představenstvo. Závěr Dozorčí rada je toho názoru, že představenstvo společnosti AXA pojišťovna a.s. plnilo své povinnosti v roce 2010 řádně, jak určují stanovy společnosti. Představenstvo řádně plnilo své zákonné povinnosti a realizovalo doporučení dozorčí rady. Na základě zpráv předkládaných představenstvem dozorčí rada pravidelně posuzovala činnost představenstva jak z hlediska zákonnosti činností, ke kterým se představenstvo zavázalo, tak z hlediska plnění úkolů stanovených pokyny dozorčí rady. Dozorčí rada je toho názoru, že spolupráce s představenstvem v období, ke kterému se vztahuje tato zpráva, probíhala korektně a že představenstvo plnilo svoje povinnosti řádně. Dozorčí rada navrhuje valné hromadě akcionářů schválit řádnou účetní závěrku společnosti za rok Dozorčí rada navrhuje valné hromadě akcionářů schválit rozdělení hospodářského výsledku v souladu s návrhem představenstva. Dozorčí rada prověřila zprávu o vztazích s propojenými osobami vypracovanou představenstvem a prohlašuje, že ze strany dozorčí rady nejsou vůči této zprávě žádné výhrady. V Paříži, dne Cyrille Marie Bernard de Montgolfier předseda dozorčí rady

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2010// AXA pojišťovna a. s. 15 Report of the Supervisory Board of AXA pojišťovna a.s. on its activities in 2010 and its proposal to the General Meeting The Supervisory Board exercised its supervisory duties over activities of AXA pojišťovna a.s. throughout year 2010 in the following composition: Cyrille Marie Bernard de Montgolfier, the Chairman of the Supervisory Board Renaud Louis Caudron de Coquereaumont, the Member of the Supervisory Board Laurent Goudemant, the Member of the Supervisory Board Petr Skok, the Member of the Supervisory Board Jean Louis Alain Thuilot, the Member of the Supervisory Board Aurelie Despeyroux, the Member of the Supervisory Board The Supervisory Board carried out its activities based on the Articles of Association of the Company, the Commercial Code and other binding regulations of law. During the reporting period the Board of Directors held four meetings on 28 April 2010, 25 March 2010, 24 August 2010, 10 November 2010 and exercised one decision outside its meetings on 1 September Benoit Picot de Moras d Aligny was recalled from the position of Management Board member by this decision outside the meeting; Peter Socha was elected instead. The Supervisory Board exercised its supervisory authority in form of resolutions. Resolutions of the Supervisory Board were adopted during the Board s meetings and outside its meetings. According to powers vested in it, the Supervisory Board also made recommendations and considered proposals submitted to it by the Management Board. Summary The Supervisory Board judges that the Management Board of AXA pojišťovna a.s. properly performed its duties in 2010, implied by the Company s Articles of Association. The Management Board has properly performed its duties stipulated by law, and has implemented the recommendations of the Supervisory Board. Based on reports submitted by the Management Board, the Supervisory Board carried out periodical assessments of the Management Board s performance with respect to both compliance of the activities undertaken by the Management Board with law and realization of tasks defined in the Supervisory Boards directives. The Supervisory Board judges that the co operation with the Management Board in the period covered by the report was carried out correctly, and the Management Board properly performed its duties. The Supervisory Board proposes to the General Meeting to approve Annual Financial Statements for the year The Supervisory Board proposes to the General Meeting to approve allocation of the results for the business year 2010 in accordance with the proposal of the Management Board. The Supervisory Board has reviewed the Report on relations with related persons prepared by the Management Board and states that there are no objections to this Report from the side of the Supervisory Board. In Paris on 29 April 2011 Cyrille Marie Bernard de Montgolfier the Chairman of the Supervisory Board

16 16 Rozvaha k 31. prosinci 2010 (V tisících Kč) Legenda Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše I. AKTIVA A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: C. Finanční umístění (investice) III. Jiná finanční umístění Dluhové cenné papíry Depozita u finančních institucí E. Dlužníci I. Pohledávky z operací přímého pojištění Pohledávky za pojistníky Pohledávky za makléři II. Pohledávky z operací zajištění III. Ostatní pohledávky, z toho: F. Ostatní aktiva I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně G. Přechodné účty aktiv II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy b) v neživotním pojištění III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: dohadné položky aktivní AKTIVA CELKEM

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2010// AXA pojišťovna a. s. 17 Balance sheet as at 31 December 2010 (In thousands of Czech crowns TCZK) Description Gross Adjustment Net Net I. ASSETS A. Receivables due from unpaid registered capital 300,000 B. Intangible fixed assets, thereof 8,943 3,193 5,750 2,287 C. Financial placements (investments) 854, , ,253 III. Other financial placements 854, , , Bonds and other fixed-income securities 662, , , Deposits with financial institutions 193, , ,359 E. Debtors 102,587 38,940 63,647 71,178 I. Receivables arising from direct insurance operations 69,069 38,940 30,129 46, Receivables due from the policyholders 68,805 38,940 29,865 42, Receivables due from intermediaries ,394 II. Receivables arising from reinsurance operations 33,333 33,333 24,938 III. Other receivables, thereof F. Other assets 16,822 3,950 12,872 37,252 I. Tangible fixed assets other than land and buildings (real estate), 7,071 3,950 3,121 7,147 and inventories II. Cash on accounts in financial institutions and cash in hand 9,751 9,751 30,105 G. Temporary asset accounts 40,423 40,423 38,154 II. Deferred acquisition costs 36,543 36,543 29,748 b) in non-life insurance 36,543 36,543 29,748 III. Other temporary asset accounts, thereof 3,880 3,880 8,406 Estimated receivables TOTAL ASSETS 1,023,512 46, , ,124

18 18 Legenda II. PASIVA A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál a) změny základního kapitálu IV. Ostatní kapitálové fondy VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období B. Podřízená pasiva C. Technické rezervy Rezerva na nezasloužené pojistné a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů Rezerva na pojistná plnění a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů Rezerva na závazky Kanceláře a) hrubá výše F. Depozita při pasivním zajištění G. Věřitelé I. Závazky z operací přímého pojištění a) závazky vůči ovládaným osobám II. Závazky z operací zajištění V. Ostatní závazky, z toho: a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení H. Přechodné účty pasiv I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: dohadné položky pasívní PASIVA CELKEM

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2010// AXA pojišťovna a. s. 19 Description II. LIABILITIES A. Equity 296, ,954 I. Registered capital 1,047, ,000 a) thereof unpaid capital 300,000 IV. Other capital funds 14,666-3,761 V. Statutory reserve fund and other funds from profit VI. Profit or loss brought forward -525, ,697 VII. Profit or loss for the financial year -240, ,588 B. Subordinated liabilities C. Technical provisions 545, , Provision for unearned premiums 184, ,336 a) gross amount 189, ,360 b) reinsurerance share 4,761 3, Provision for outstanding claims 258, ,962 a) gross amount 262, ,038 b) reinsurance share 3,671 2, Fund of guarantees to insurers bureau 101,896 76,959 a) gross amount 101,896 76,959 G. Creditors 107, ,259 I. Payables arising from direct insurance operations 46,852 53,027 II. Payables arising from reinsurance operations 30,847 33,879 V. Other payables, thereof 29,374 29,353 a) Tax liabilities and payables due to social security insurance institutions 1,853 1,147 H. Temporary liability accounts 28,263 29,654 I. Accrued expenses and deferred revenues II. Other temporary liability accounts, thereof 28,263 29,654 Estimated payables 28,263 29,654 TOTAL LIABILITIES 977, ,124

20 20 Výkaz zisku a ztráty za rok 2010 (V tisících Kč) Legenda I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠŤĚNÍ 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: a) předepsané hrubé pojistné očistěné o podíl zajistittele aa) předepsané hrubé pojistné ab) pojistné postoupené zajišťovatelům b) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné, očistěné o podíl zjišťovatelů ba) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné bb) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů Převedené výnosy z finančního umístění (investic) z Netechnického účtu Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: a) náklady na pojistná plnění: aa) hrubá výše ab) podíl zajišťovatelů b) změna stavu rezervy na pojistná plnění: ba) hrubá výše bb) podíl zajišťovatelů Změny stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění Prémie a slevy, očištěné od zajištění 7. Čistá výše provozních nákladů: a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů c) správní režie d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění Změna stavu vyrovnávací rezervy 10. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k neživotnímu pojištění

21 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2010// AXA pojišťovna a. s. 21 Profit and loss account for the year 2010 (In thousands of Czech crowns TCZK) Description I. TECHNICAL ACCOUNT FOR NON-LIFE INSURANCE 1. Earned premiums, net of reinsurance: 584, ,019 a) premiums written 571, ,012 aa) gross premium written 601, ,535 ab) outward reinsurance premium 30,050 33,523 b) change in the provision for unearned premiums -13, ,993 ba) change in the gross provision for unearned premiums -11, ,558 bb) change in the gross provision for unearned premiums, reinsurance share 1,853 2, Allocated investment return transferred from the non-technical account 3,554 2, Other technical income, net of reinsurance 16, Claims incurred, net of reinsurance: 506, ,114 a) claims paid 465, ,530 aa) gross amount 470, ,421 ab) reinsurer s share 5, b) change in the provision for outstanding claims: 41, ,584 ba) gross amount 42, ,470 bb) reinsurer s share 1,646 1, Changes in other technical provisions, net of reinsurance 29,630 67, Bonuses and rebates, net of reinsurance 7. Net operating expenses: 229, ,442 a) acquisition costs 128, ,882 b) change in deferred acquisition costs -8,379-27,337 c) administrative expenses 113, ,902 d) commisions from reinsurers and profit shares 3,456 2, Other technical expenses, net of reinsurance 81,601 58, Change in the equalisation provision 10. Sub-total on the technical account for non-life insurance -241, ,728

22 22 Legenda III. NETECHNICKÝ ÚČET 1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění 3. Výnosy z finančního umístění (investic): b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se zvláštním uvedením těch, které pocházeií z ovládaných osob, v tom: bb) výnosy z ostatních investic c) změny hodnoty finančního umístění (investic) d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) Převedené výnosy finančního umístění (investic) z Technického účtu k životnímu pojištění 5. Náklady na finanční umístění (investice): a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků b) změny hodnoty finančního umístění (investic) c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Technický účet k neživotnímu pojištění Ostatní výnosy Ostatní náklady Daň z příimů z běžné činnosti Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění Mimořádné náklady 12. Mimořádné výnosy 13. Mimořádný zisk nebo ztráta 14. Daň z příimů z mimořádné činnosti 15. Ostatní daně neuvedené v předcházeiících položkách Zisk nebo ztráta za účetní období

23 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2010// AXA pojišťovna a. s. 23 Description III. NON-TECHNICAL ACCOUNT 1. Result of the technical account for non-life insurance -241, , Result of the technical account for life assurance 3. Income from financial placements: 9,921 4,718 b) income from other investments, with a separate indication of that derived from controlling 12,862 3,649 influence bb) income from other financial placements (investments) 12,862 3,649 c) value adjustments on financial placements -3, d) income from disposal of financial placements Expenses connected with financial placements: 3, a) investment management charges, including interest b) value adjustments on financial placements 2, Allocated investment return transferred to the technical account for non-life-insurance 3,554 2, Other income 1, Other expenses 2, Income tax on ordinary activities Profit or loss on ordinary activities after tax -239, , Extraordinary expenses 12. Extraordinary income 13. Extraordinary profit or loss 14. Income tax on extraordinary activities 15. Other taxes not shown under the preceding items Profit of loss for the financial year -240, ,588

24 24 Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2010 (V tisících Kč) Základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Zisk (ztráta) Celkem ZŮSTATEK K Opravy významných nesprávností Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku Čistý zisk/ztráta za účetní období Dividendy Převody do fondů Použití fondů Emise akcií Navýšení základního kapitálu Nákupy vlastních akcií Ostatní změny a rozdíly ZŮSTATEK K ZŮSTATEK K Opravy významných nesprávností Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku Čistý zisk/ztráta za účetní období Dividendy Převody do fondů Použití fondů Emise akcií Navýšení základního kapitálu Nákupy vlastních akcií Ostatní změny a rozdíly ZŮSTATEK K

25 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2010// AXA pojišťovna a. s. 25 Statement of changes in equity for the year 2010 (In thousands of Czech crowns TCZK) Registered capital Own shares Share premium Reserve funds Capital funds Changes in valuation Balance at January 1, ,000-2, , ,720 Correction of fundamental errors FX gains (losses) and changes -1,178-1,178 in valuation not included in the profit and loss statement Net profit/loss for accounting -393, ,588 period Dividends Transfers to funds Reduction of funds Shares issued Changes in registered capital 453, ,000 Own shares purchased Other changes and differences Balance at December 31, ,000-3, , ,954 Profit (loss) Total Balance at January 1, ,000-3, , ,954 Correction of fundamental errors FX gains (losses) and changes 18,427 18,427 in valuation not included in the profit and loss statement Net profit/loss for accounting -240, ,033 period Dividends Transfers to funds Reduction of funds Shares issued Changes in registered capital 300, ,000 Own shares purchased Other changes and differences Balance at December 31, ,047,000 14, , ,348

26 26 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2010 I. OBECNÝ OBSAH I.1. Charakteristika a hlavní aktivity AXA pojišťovna a.s. (dříve AXA neživotní a.s., dále jen společnost ) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 26. listopadu 2007 (IČO ). Dne 29. května 2008 byla do obchodního rejstříku zapsána změna obchodního jména společnosti z AXA neživotní a.s. na AXA pojišťovna a.s. Společnost je členem finanční skupiny AXA Group, Francie. Jediným akcionářem společnosti k 31. prosinci 2010 je: Societe Beaujon, AV Matignon 21, Paříž, Francouzská republika 100% Základní kapitál k 31. prosinci 2010: Kč Valnou hromadou společnosti bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 300 mil. Kč ze stávajících 747 mil. Kč na výslednou sumu tis. Kč. Tato skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 23. června Základní kapitál byl splacen v plné výši 100 % dne 23. června 2010 jediným akcionářem, kterým je společnost Societe Beaujon. Povolení k provozování pojišťovací činnosti získala společnost dne 12. května 2008 na základě povolujícího rozhodnutí České národní banky č. j. 2007/6508/550. Společnost se zabývá pojišťovací činností od roku 2008 a stala se pojišťovnou zaměřenou na neživotní pojištění. Společnost provozuje pojišťovací činnost v následujících odvětvích neživotního pojištění: B 1 Úrazové pojištění a) s jednorázovým plněním, d) cestujících B 3 Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a) motorových, b) nemotorových B 7 Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek B 8 Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví (zákon č. 277/2009 Sb.) způsobených a) požárem, b) výbuchem, c) vichřicí, d) přírodními živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodně, záplavy), f) sesuvem nebo poklesem půdy B 9 Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví vzniklých krupobitím nebo mrazem nebo jinými příčinami (např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li tyto příčiny zahrnuty v odvětví č. 8 části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví, včetně pojištění škod na hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo jinými příčinami B 10 Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající a) z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, c) z činnosti dopravce B 13 Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou v odvětvích č. 10 až 12 části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví c) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, d) ostatní B 16 Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících a) z výkonu povolání, d) ze ztráty zisku, h) ze ztráty pravidelného zdroje příjmů, j) z ostatních finančních ztrát B 17 Pojištění právní ochrany B 18 Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním (asistenční služby) Společnost dále provozuje činnosti související s pojišťovací činností v tomto rozsahu: a) zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností, b) poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob, c) šetření pojistných událostí, d) vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb, e) zprostředkování jiných finančních služeb, další činnosti související s výkonem povolené pojišťovací činnosti.

27 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2010// AXA pojišťovna a. s. 27 Notes to the statutory financial statements for the year ended 31 December 2010 I. GENERAL CONTENTS I.1. Description and principal activities AXA pojišťovna a.s. (formerly AXA neživotní a.s.) hereinafter the Company was entered into the Commercial Register on November 26, 2007 (identification number ). The change of the firm from AXA neživotní a.s. to AXA pojišťovna a.s. has been written into the Commercial Register as on May 29, Since 2008 the Company has been a member of AXA Group, France. The Company's sole shareholder is at December 31, 2010: Societe Beaujon, AV Matignon 21, Paris, France 100% Registered capital: TCZK 1,047,000 The annual meeting approved the increasing of registered capital by TCZK 300,000 from TCZK 747,000 up to TCZK 1,047,000 at December 17, This approval has been written in the Commercial Register at June 23, Registered capital was fully paid at June 23, 2010 by the sole owner Societe Beaujon, Paris, France. The Company received a license to carry on insurance activities on May 12, 2008 by the Czech national bank no. 2007/6508/550 and has been performing its insurance and activities since The Company concentrates on non-life insurance. The company provides insurance activities in the following lines of non-life insurance business: B 1 Accident insurance a) with single claim s payment, d) travel insurance B 3 Casco insurance (motor hull) on the land other than rail road vehicles a) engine, b) motor less B 7 Cargo insurance plus travel luggage, no aspect for used transport vehicle B 8 Fire insurance (property) except points 3-7 in part B of addendum no. 1 in the Act No. 363/1999 Coll., on Insurance, as amended, made by a) fire, b) explosion, c) storm, d) natural disasters except than storm (i.e. lightning, floods, flushes), f) land slide of land depression B 9 Property insurance except points 3-7 in part B of addendum no. 1 in the Act No. 363/1999 Coll., on Insurance, as amended, made by hail-storm, frost or made by another conditions (i.e. robbery, pick-pockets or claims proceeded by wildlife), in aspects that mentioned conditions are not reported through insurance lines in no. 8 section B in addendum no 1. of the Act No. 363/1999 Coll., on Insurance, as amended, including claims on the livestock made by diseased or infections or by another conditions B 10 Motor third party liability insurance for a) traffic land motor vehicle and its haul, c) business of transport agencies B 13 General third party insurance for claims except insurance lines no in the part B of addendum no. 1 in the Act No. 363/1999 Coll., on Insurance, as amended, c) liability for claims made by defect of product, d) other B 16 Insurance of other financial claims made from a) employment, d) lower profit or damaged profit h) damaged regular payment inflow source, j) from other financial claims B 17 Juridical protection insurance B 18 Travel insurance (assistance service) for persons in destitutions or out-of-domicile assistance that includes financial claims related to travelling Moreover, the company provided another services connected with insurance at least: a) brokerage with connection to the non-life insurance, b) consultancy with connection to the non-life insurance for private and corporate persons, c) investigation of the claims, d) education relating to insurance and to other financial services, e) brokerage with connection to other financial services, and other services related to licensed insurance.

28 28 Sídlo společnosti: AXA pojišťovna a.s. Lazarská 13/ Praha 2 Sídlo organizační složky AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Kolárska Bratislava, Slovensko Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2010 Členové představenstva k 31. prosinci 2010 Předseda: Ing. Dušan Doliak, Svätý Jur, Slovensko Člen: Ing. Mojmír Boucník, Loděnice Člen: Ing. Roman Vokálek, Praha Člen: Ing. Rudolf Adam, Bratislava, Slovensko Člen: Ing. Peter Socha, Bratislava, Slovensko Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí dva členové představenstva svůj podpis. Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2010 Předseda: Cyrille Marie Bernard de Montgolfier, Francie Člen: Jean Louis Alain Thuilot, Francie Člen: Aurelie Despeyroux, Francie Člen: Ing. Petr Skok, Česká republika Člen: Renaud Louis Caudron de Coquereaumont, Francie Člen: Laurent Goudemant,Belgie Organizační struktura Společnost má sídlo v Praze, kde je umístěn útvar financí, marketingu a personální. Provozní činnost společnost vykonává v Brně (útvar obchodu, provozu a IT). Pobočka Slovensko má sídlo v Bratislavě. Právní poměry Ke dni sestavení účetní závěrky jsou veškeré právní poměry společnosti v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění (dále jen zákon o pojišťovnictví ), se zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, se zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, se zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v platném znění (dále jen zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ) včetně příslušných prováděcích vyhlášek a dalšími platnými právními předpisy. Finanční údaje týkající se roku 2009 a roku 2010 jsou součástí finančních výkazů i přílohy k finančním výkazům sestavených podle vyhlášky 502/2002 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami. Veškeré finanční údaje jsou uváděny v tisících korun českých. I.2. Východiska pro přípravu účetní závěrky Při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky společnost postupovala v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, v platném znění (dále jen vyhláška 502/2002 Sb. ) a s českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 502/2002 Sb. a dalšími souvisejícími předpisy. Účetnictví společnosti je vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti.

29 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2010// AXA pojišťovna a. s. 29 Registered office of the Company AXA pojišťovna a.s. Lazarská 13/ Praha 2 Registered office of the branch AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Kolárska Bratislava, Slovensko Members of the Executive Board and the Supervisory Board as of December 31, 2010: Members of the Executive Board are at December 31, 2010 Chairman: Dušan Doliak, Svätý Jur, Slovakia Member: Mojmír Boucník, Loděnice Member: Roman Vokálek, Prague Member: Rudolf Adam, Bratislava, Slovakia Member: Peter Socha, Bratislava, Slovakia Two members of the Executive Board must always act together in the name of the Company. In order to sign for the Company the signatures of two members of the Executive Board are required alongside the firm of the Company. Members of the Supervisory Board are at December 31, 2010: Chairman: Cyrille Marie Bernard de Montgolfier, France Member: Jean Louis Alain Thuilot, France Member: Aurelie Despeyroux, France Member: Petr Skok, Czech Republic Member: Renaud Louis Caudron de Coquereaumont, France Member: Laurent Goudemant, Belgium Operating structure The seat of the company is in Prague that finance, marketing and human resources departments operate. Regular operating business is provided in Brno (departments: sales, administration and IT). Slovak branch operates from Bratislava. Legal At December 31, 2010 every legal circumstance is in accordance with an act No. 277/2009 Coll., about insurance, as amended, with an act no. 37/2004 Coll., about insurance contract, as amended, with an act no. 38/2004 Coll., about insurance brokers and single insurance surveyors, with an act no. 168/1999 Coll., about insurance of responsibility for damage caused using of the vehicles, as amended. Financial position for 2009 and 2010, stated in the financial statements and in the notes to the financial statements, is in accordance with Decree no. 502/2002 Coll., which adopts some accounting principles based on the act no. 563/1991 Coll., about accounting, as amended, and with is mandatory for insurers. All financial values are presented at thousands of the Czech Crowns. I.2. Basis for the preparation of the financial statements and regulatory legislation The accounting records of the Company are maintained and the financial statements of the Company have been prepared in accordance with Act No. 563/1991 Coll., on Accounting, as amended, Decree No. 502/2002 implementing certain provisions of Act No. 563/1991 Coll., on Accounting, as amended, for insurance undertakings ( Decree 502 ) and in accordance of the Czech accounting standards for accounting entities, which use Decree 502 for accounting. The accounting records of the Company are maintained so that the financial statements prepared based on these records give a true and fair view of the accounting and financial position of the Company.

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2009

AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2009 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2009 Obsah/Content Zpráva managementu...02 Management report...03 Výhled do roku 2010...04 Prospect for 2010...05 Informace o společnosti...06 About the

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

AXA životní pojišťovna a.s. Výroční zpráva/ Annual Report 2011

AXA životní pojišťovna a.s. Výroční zpráva/ Annual Report 2011 AXA životní pojišťovna a.s. Výroční zpráva/ Annual Report 2011 Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 8 Informace o společnosti... 10 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany

Více

obsah table of contents

obsah table of contents VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2008// AXA životní pojišťovna a.s. 3 obsah table of contents zpráva managementu 04 management report 05 výhled do roku 2009 06 prospects for 2009 07 informace o společnosti

Více

Fçb_z^j`bvfQ 1^^eQ\BU`_bd" (

Fçb_z^j`bvfQ 1^^eQ\BU`_bd ( 1H1`_ZYÒ _ f^qqc Fçb_z^j`bvfQ 1^^eQ\BU`_bd" (! more than/standards VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2008// AXA pojišťovna a.s. 3 obsah table of contents zpráva managementu 04 management report 05 výhled

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

ZVVZ a.s. Vybrané ukazatele z Výroční zprávy 2009 Selected data of the annual report 2009 ENERGO INVEST

ZVVZ a.s. Vybrané ukazatele z Výroční zprávy 2009 Selected data of the annual report 2009 ENERGO INVEST ZVVZ a.s. Vybrané ukazatele z Výroční zprávy 2009 Selected data of the annual report 2009 ENERGO INVEST Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek:

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

AXA penzijní fond a.s. Výroční zpráva/ Annual Report 2011

AXA penzijní fond a.s. Výroční zpráva/ Annual Report 2011 AXA penzijní fond a.s. Výroční zpráva/ Annual Report 2011 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2011// AXA penzijní fond a.s. 3 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT //2011// AXA penzijní fond a.s. 5 6 VÝROČNÍ

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 2008

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 2008 Vybrané ukazatele z výroční zprávy 2008 Selected data of the balance sheet 2008 www.zvvz.cz Auditorská zpráva 1 Selected data of the balance sheet 2008 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu ke

Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu ke Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu ke 30.6.2010 obchodní firma: právní forma: AXA životní pojišťovna a.s. akciová společnost adresa sídla: Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 identifikační číslo: 61859524

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2012 30. září 2012 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2012 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Český překlad viz níže. For Czech translation see below. Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Prague / Budapest, 1 st June 2009 AAA Auto Group N.V. published its audited consolidated

Více

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz External equity sources of finance Sources of finance p Equity contributions, shares (external) - self-financing (internal) p Debt provisions (internal) - loans (external) - other external (government

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2015

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2015 Souhrnná zpráva v roce 2015 Annual Report of the in 2015 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

CEZ GROUP Balance Sheet in accordance with IFRS as of December 31, 2008 Subsidiaries (in CZK Millions)

CEZ GROUP Balance Sheet in accordance with IFRS as of December 31, 2008 Subsidiaries (in CZK Millions) CEZ GROUP Balance Sheet in accordance with IFRS as of December 31, 2008 Subsidiaries (in CZK Millions) ALLEWIA leasing CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o. CEZ Bulgaria EAD CEZ Ciepło Polska sp. z o.o. CEZ Deutschland

Více

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů);

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů); OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. Sídlo: Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00 IČ: 24215171 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

OBSAH. Zpráva auditora / Auditor s Report. Úãetní závûrka / Financial Statements. Rozvaha / Balance Sheet

OBSAH. Zpráva auditora / Auditor s Report. Úãetní závûrka / Financial Statements. Rozvaha / Balance Sheet OBSAH TABLE OF CONTENTS 050 054 054 062 066 070 126 127 128 Zpráva auditora / Auditor s Report Úãetní závûrka / Financial Statements Rozvaha / Balance Sheet V kaz zisku a ztráty / Profit and Loss Account

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013. MetLife pojišťovna a.s.

Výroční zpráva Annual Report 2013. MetLife pojišťovna a.s. Výroční zpráva Annual Report 2013 MetLife pojišťovna a.s. MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 Identifikační číslo: 45794944 Předmět podnikání: pojišťovnictví Rozvahový den:

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES IČO: 04438311 s místem podnikání Václavské náměstí 832/19, Praha1, PSČ 110 00, Česká republika

Více

Výroční zpráva Annual Report MetLife pojišťovna a.s.

Výroční zpráva Annual Report MetLife pojišťovna a.s. Výroční zpráva Annual Report 2014 MetLife pojišťovna a.s. MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 Identifikační číslo: 45794944 Předmět podnikání: pojišťovnictví Rozvahový den:

Více

POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY

POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY Cestu k životnímu pojištění najdete snadno VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures > Pojišťovna České spořitelny IČ/ID 47452820

Více

Obsah. Content. FINANCIAL SECTION Balance Sheet 18 Profit and Loss Account 20 Statement on equity 22 Annex to the Financial Statements 32

Obsah. Content. FINANCIAL SECTION Balance Sheet 18 Profit and Loss Account 20 Statement on equity 22 Annex to the Financial Statements 32 EVROPSKÁ letos oslavuje narozeniny mateřské mezinárodní skupiny specializovaných cestovních pojišťoven, které již celé století naplňují potřeby milionů klientů při cestách do všech koutů světa. This year

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web:

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web: INDETIFIKAČNÍ FORMULAŘ PRO POLITICKY EXPOVAU OSOBU FORM FOR IDENTIFICATION OF POLITICAL EXPOSED PERSON Formulář: PEO Form: PEP Podle zákona 253/2008 ze zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S. OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2014 11 4 Vedení společnosti

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost 46 V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost částečné náhrady fosilních paliv. Proto je pokračováno v

Více

Publikováno duben 2012 Published April, 2012

Publikováno duben 2012 Published April, 2012 Publikováno duben 2012 Published April, 2012 2 0 1 1 OBSAH 1 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o společnosti... 13 4. Finanční výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 33 6. Výrok dozorčí rady...

Více

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2010 DO 31. PROSINCE 2010 CASH-FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD BETWEEN JANUARY 1, 2010 AND DECEMBER 31, 2010 (v celých tisících Kč) (in thousands CZK) SKUTEČNOST

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2010

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2010 Souhrnná zpráva v roce 2010 Annual Report of the in 2010 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o. ELSEV s.r.o. Vydána

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2005 Austria Belgium Czech Republic Denmark England Finland France Germany Hungary Italy Netherlands Norway Poland Slovakia Spain Sweden Switzerland Australia Brazil China

Více

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY READERS OF MAGAZÍN +, ONA, DOMA AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated

Více

POZVÁNKA INVITATION CARD

POZVÁNKA INVITATION CARD POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu LYCKEBY AMYLEX, a. s. se sídlem v Horažďovicích, Strakonická 946, 341 01 Horažďovice, IČO 49790340, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Vyrocni zprava 2002 29.9.2003 11:19 Stránka 1. výroční zpráva annual report 2002

Vyrocni zprava 2002 29.9.2003 11:19 Stránka 1. výroční zpráva annual report 2002 Vyrocni zprava 22 29.9.23 11:19 Stránka 1 výroční zpráva annual report 22 Vyrocni zprava 22 29.9.23 11:19 Stránka 2 Vyrocni zprava 22 29.9.23 11:19 Stránka 3 OBSAH CONTENTS 4 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Quarterly Performance Report 31.3.2015

Quarterly Performance Report 31.3.2015 Quarterly Performance Report 31.3.2015 Česká pojišťovna a.s. Quarterly Performance Report 30.9.2013 Content Description of the Company... 3 Corporate Governance... 6 Company s shareholders structure...

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2011

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2011 Souhrnná zpráva v roce 2011 Annual Report of the in 2011 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

Zveřejňované údaje k 30.6.2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje k 30.6.2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje k 30.6.2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Obsah Obsah... 1 1. Základní údaje o pojišťovně... 2 2. Orgány pojišťovny... 3 2.1. Členové představenstva 3 2.2. Členové dozorčí rady 5 3. Údaje

Více

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of

GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of Genesis Private Equity Fund II L.P 1 Royal Plaza, Royal Avenue,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

06 Amcico vyroc zpr 2005.qxd :24 StrÆnka 500 Výroční zpráva 2005

06 Amcico vyroc zpr 2005.qxd :24 StrÆnka 500 Výroční zpráva 2005 Výroční zpráva 2005 Obsah / Contents: (2) Úvodní slovo Introductory Letter (3) Orgány společnosti Company Boards (4) Hospodářské výsledky Financial Results (5) Přehled nabízených produktů Overview of Insurance

Více

Knihovna Václava Havla / The Václav Havel Library

Knihovna Václava Havla / The Václav Havel Library Knihovna Václava Havla / The Václav Havel Library Expozice Knihovny Václava Havla / The Exhibition of The Václav Havel Library Etna s.r.o. PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVY 2007 THE 2007 ANNUAL REPORT ANNEX KNIHOVNA

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES TATO DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK (dále jen Dohoda ) je uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku MEZI společností OHL ŽS, a.s., se sídlem

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Quarterly Performance Report

Quarterly Performance Report Quarterly Performance Report 30. 9. 2017 Content Description of the Company... 3 Corporate Governance... 7 Company s shareholders structure... 11 Information on Group structure... 12 Structure of ČP Group...

Více

2004 Výroční zpráva / Annual Report. Penzijní fond České spořitelny, a. s.

2004 Výroční zpráva / Annual Report. Penzijní fond České spořitelny, a. s. 2004 Výroční zpráva / Annual Report Penzijní fond České spořitelny, a. s. ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI UKAZATELI / OPEN FLAP FOR KEY FIGURES > Vývoj majetku a počtu klientů Client Assets and Numbers 11 992 9 187

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více