Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Metodika vzdělávacího kurzu - workshopu (pro finanční gramotnost)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Metodika vzdělávacího kurzu - workshopu (pro finanční gramotnost)"

Transkript

1 Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/ Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik - workshop Název aktivity: Autor výstupu aktivity: Metodika vzdělávacího kurzu - workshopu (pro finanční gramotnost) Mgr. Michal Skořepa, PhD. Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Oponent výstupu aktivity: Ing. Tomáš Pavelka, Ph. D. Výstup klíčové aktivity: V rámci této aktivity byla vytvořena metodika a didaktika pro workshop v oblasti finanční gramotnosti. Celý kurz obsahuje osm částí, a to metodiku k presenčnímu kurzu, pracovní list, samotný workshop (presentace PowerPoint), oponentury, dále opravenou presentaci workshopu PowerPoint a závěrečný test nabitých znalostí. Na závěr je přiložen předávací protokol.

2 Přílohy: 1. Metodický materiál k workshopu (autor: Mgr. Michal Skořepa, PhD.) 2. Workshop pracovní list (autor: Mgr. Michal Skořepa, PhD.) 3. Workshop-presentace PowerPoint 1 (autor: Mgr. Michal Skořepa, PhD.) 4. Oponentní posudek k workshopu (Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.) 5. Oponentní posudek k workoshopu (autor: Ing. Tomáš Löster, Ph.D.) 6. Workshop-presentace PowerPoint 2 (autor: Mgr. Michal Skořepa, PhD.) 7. Závěrečný test, soutěž (autor: Ing. Tomáš Löster, Ph.D.) 8. Předávací protokol

3 Příloha č. 1. Metodický materiál k vzdělávacímu kurzu zaměřenému na rozvoj finanční gramotnosti ÚVOD Tato metodika vzniká na základě zakázky ze strany řešitele projektu č. CZ 1.07/3.1.00/ jako manuál pro prezenční seminář workshop - v maximálním rozsahu 4 hodin. CÍLOVÁ SKUPINA Jednotlivec, občan ČR, který má již zkušenosti s trhem práce. Vzdělanostně jej lze zařadit do skupiny absolventů ZŠ, SŠ ve věkovém rozpětí let. Zásadním přínosem pro tuto cílovou skupinu bude posílení finanční gramotnosti, ochrana spotřebitele a prevence nezdravého zadlužování a dalších negativních socioekonomických projevů. ROZSAH WORKSHOPU Interaktivní seminář je koncipován s minimálně dvou a maximálně čtyřhodinovým rozsahem při operativním zařazení krátkých, cca desetiminutových přestávek (hodina = vyučovací hodina = 45 min). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ A PROSTORY 1. učebna (místnost) pro cca 20 účastníků 2. dataprojektor s PC 3. papíry A4, tužky

4 Příloha č. 2. Workshop pracovní list (autor: Mgr. Michal Skořepa, PhD.) PRACOVNÍ LIST: roční úroková míra jako klíčový údaj pro porovnání výnosnosti investic (zpracováno podle učebnice M. Skořepa, E. Skořepová (2008): Finanční a ekonomická gramotnost.) František dostal od svého otce Kč, jako dar k narozeninám. František za získané peníze nakoupil akcie. Za půl roku všechny akcie zase prodal a získal tak Kč. Otec dal Kč i své dceři Marii. Ta je uložila na deset měsíců na účet do banky. Po uplynutí dohodnuté doby jí banka vyplatila Kč. Poté co dal otec Františkovi a Marii po Kč, zbylo jemu samotnému Kč. Za tuto částku si koupil obraz známého malíře. Jeho kamarád si ve stejnou dobu koupil jiný obraz za cenu Kč. Když otec svůj obraz po roce a půl prodal, dostal za něj Kč. Když ve stejnou dobu prodal svůj obraz tatínkův kamarád, dostal za něj Kč. Na základě příběhu vyplňte tuto tabulku: Výnos nebo úrok (Kč) Doba držení aktiva neboli splatnost (měsíce) Počáteční částka neboli jistina (Kč) František Marie Otec Kamarád

5 Kdo využil peníze od otce výhodněji - František, nebo Marie? Proč? Kdo investoval do obrazu výhodněji - otec nebo jeho kamarád? Proč? A co kdybychom chtěli porovnat výhodnost investic, které udělaly všechny čtyři postavy v našem příběhu? Toto porovnání je obtížné - různé postavy investovaly různé částky (jistiny) na různě dlouhá období (splatnosti). Abychom mohli výhodnost různých aktiv (investic) porovnávat, musíme jejich výnosy (úroky) přepočítat do srovnatelné podoby, tj. zjistit jakousi jednotkovou cenu neboli postavit je na stejnou startovní čáru. Tento výpočet můžeme provést ve dvou krocích:

6 (1) kolik by vynesla jedna daným způsobem investovaná koruna (nikoli Kč nebo Kč nebo Kč), neboli jaká je míra výnosu, u vkladů úroková míra neboli úroková sazba: výnos nebo úrok vydělíme počáteční částkou (jistinou) výnos nebo úrok (Kč) počáteční částka (Kč) míra výnosu nebo úroková míra (%) František Marie Otec Kamarád (2) kolik by vynesla jedna daným způsobem investovaná koruna za rok (nikoli za půl roku nebo za 10 měsíců nebo za rok a půl), neboli jaká je roční míra výnosu nebo roční úroková míra (roční úroková sazba): míru výnosu nebo úrokovou míru vydělíme počtem měsíců (splatností) a vynásobíme 12 měsíci (pozor - jde pouze o hrubý, orientační výpočet) míra výnosu nebo úroková míra (%) doba držení aktiva (měsíce) roční míra výnosu nebo roční úroková míra (%) František Marie Otec Kamarád

7 Která z postav příběhu investovala nejvýhodněji a proč?

8 Příloha č. 3. Workshop-presentace PowerPoint (Autor: Mgr. Michal Skořepa, Ph.D.)

9 Finanční gramotnost FINANČNÍ GRAMOTNOST WORKSHOP = Soubor znalostí, dovedností a postojů člověka, které jsou nezbytné, aby finančně zabezpečil sebe a svoji rodinu a byl schopen vystupovat na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan je schopen orientace v problematice peněz a cen, je schopen sestavovat resp. spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků. Vlastnické právo = Právo určité osoby k určité věci, které v sobě zahrnuje: právo věc držet, právo věc užívat a používat její plody a užitky, právo s věcí nakládat. Další práva spojená s vlastnickým právem. právo věc opustit, právo věc neužívat, právo věc darovat, prodat, odkázat. Povinnosti/omezení spojené s výkonem vlastnického práva. Povinnost užívat vlastní věc nebo s ní nakládat takovým způsobem, který nenarušuje nebo neohrožuje oprávněné zájmy (např. vlastnická práva) jiných osob nebo veřejný zájem. Povinnost věc hlídat a zabezpečit ji (například odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem, povinnost zabezpečit vozidlo atd.). Druhy vlastnického práva. Hmotné (věci, zvířata, statky), Duševní (výsledek nějaké určité duševní činnosti). Úkol: Pokud má někdo z účastníků workshopu osobní praktickou zkušenost (ať už na straně vlastníka nebo poškozeného) s právními problémy plynoucími z povinností daných vlastnictvím, podělte se o ně s ostatními účastníky. 1

10 Peníze Jaké jsou funkce peněz? = Penězi rozumíme všeobecně přijímaný prostředek směny (tzv. platidlo), pro které platí, že většina nepřímých směn (kdy se nemění věc za věc) se uskutečňuje s jeho pomocí. - prostředek směny (usnadňují směnu) - zúčtovací jednotka (vyjadřují hodnotu) - uchovatel hodnoty Jaké jsou formy peněz? - oběživo (mince a bankovky) - bezhotovostní peníze (deposita) - krátkodobé cenné papíry Druhy platebních karet. - Kreditní karta (je karta, která je spojená s úvěrem; její držitel může úvěr postupně splácet a zároveň dále čerpat; je u ní stanovena tzv. bezúročná doba, po jejímž uplynutí obvykle následuje velmi vysoký úrok) - Debetní karta (je karta, která je přímo spojená s určitým bankovním účtem majitele; umožňuje vybírat peníze v hotovosti, umožňuje provádět bezhotovostní platby nebo platby přes internet), pokud je však na účtu, ke kterému byla karta vydána, dostatek peněz); Podnikání Úkol: V jakých případech je pro nás výhodné používat kreditní kartu? Jak může být pro banky výhodné nabízet kreditní karty s bezúročným obdobím? = Soustavná samostatná činnost za účelem dosažení zisku (prováděná samostatně vlastním jménem a na vlastní odpovědnost). 2

11 Formy podnikání Fyzická osoba - živnostenský list - koncesní listina Právnická osoba (obchodní společnosti) - a.s. - s.r.o. - v.o.s. - k.s. Charakteristiky obchodních společností akciová společnost (a.s.) = právnická osoba, jejíž kapitál je rozdělen na akcie. - založit ji může jeden nebo více zakladatelů - základní kapitál je minimálně Kč - akcionář (majitel akcie) ručí do výše svého podílu - orgány společnosti: - valná hromada (vrcholný orgán, který tvoří akcionáři) - představenstvo (statutární orgán, řídí chod společnosti) - dozorčí rada (dohlíží na činnost představenstva) Charakteristiky obchodních společností společnost s ručením omezeným (s. r. o., spol. s r. o) - založit ji může 1 50 společníků - základní kapitál je minimálně Kč, minimální výše vkladu společníka Kč. - společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem - společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení společníků zaniká. - orgány společnosti: - valná hromada (nejvyšší orgán) - statutární orgán (jednatelé z řad společníků) - dozorčí rada (dohlíží na činnost jednatelů, nepovinné) Charakteristiky obchodních společností veřejná obchodní společnost (v. o. s., veř. obch. spol., a spol.) - založit ji mohou minimálně 2 společníci, kteří ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem - Společník: může jím být fyzická osoba, která splňuje podmínky pro členství, nebo právnická osoba; její práva a povinnosti vyplývající z členství ve společnosti musí vykonávat její statutární orgán nebo právní zástupce. - statutární orgán: jeden společník, několik společníků nebo všichni společníci. Každý společník má právo za společnost jednat a podepisovat různé smlouvy, v důležitých otázkách má každý společník právo veta Charakteristiky obchodních společností komanditní společnost (kom. spol. k. s.) - musí být založena minimálně 2 společníky, z nichž musí být jeden komanditista a druhý komplementář. Zakladatelem mohou být fyzické i právnické osoby. komanditisté = mají za úkol do společnosti splatit svůj vklad (minimálně 5000 Kč) a do jeho nesplacené výše ručí za závazky společnosti. Nesmí zasahovat do vedení společnosti, mohou pouze kontrolovat její hospodaření. Smrtí komanditisty se společnost neruší. komplementáři = ručí svým majetkem, jsou zároveň statutárním orgánem společnosti; jejich úkolem je obchodní vedení společnosti. Smrtí komplementáře se společnost ruší. Úkol: Pokud má někdo z účastníků workshopu osobní praktickou zkušenost s podnikáním (největší potíže, rizika), podělte se o ně s ostatními účastníky. 3

12 Trh a utváření tržní ceny Trh je místo, kde dochází ke směně statků a peněz resp. místo, kde se střetává nabídka a poptávka. Co je to nabídka? = Množství statků (zboží a služeb), které je ochoten obchodník prodat za zvolenou cenu. Popisuje ji tzv. nabídková křivka (nejčastěji rostoucí funkce), která vyjadřuje, že s růstem ceny je obchodník resp. výrobce ochoten prodávat resp. vyrábět větší množství a naopak. graf: nabídková křivka Co je to poptávka? = Objem statků (zboží nebo služeb), které je ochoten kupující na trhu koupit za určitou cenu. Popisuje ji tzv. poptávková křivka (nejčastěji klesající funkce), která vyjadřuje, že s rostoucí cenou je kupující ochoten koupit menší množství statků a naopak. graf: poptávková křivka mechanismus tvorby ceny a tržní rovnováha = Cena se na trhu zboží a služeb utváří na základě střetu nabídky a poptávky. Dlouhodobě rovnovážná cena (na neregulovaném trhu) je dána průsečíkem nabídkové a poptávkové křivky. Pokud by cena byla například vyšší než rovnovážná cena, výrobci by byli ochotni vyrábět větší množství statků a na trhu by vznikal přebytek výrobků (docházelo by k výrobě na sklady). Výrobci by na to museli v dlouhém období zareagovat tak, že by snižovali cenu, dokud by nedošlo ke snížení na takovou úroveň, která by odpovídala průsečíku nabídky a poptávky a tedy by opět bylo dosaženo tzv. tržní rovnováhy. 4

13 graf: tvorba tržní ceny a tržní rovnováha Úkol: Jak se v grafu projeví případ, kdy poptávající začnou mít dané zboží v oblibě více než dosud? A jak případ, že nabízející začnou být schopni dané zboží vyrábět levněji než dosud? Investice = Akce, jejímž hlavním cílem je zejména dosažení zisku, resp. zachování původní hodnoty. = Může být realizována do různých oblastí, např. do nákupu cenných papírů (např. akcie, obligace), vklad na bankovní účet, nákup nemovitostí, zlata atd. Co je třeba při zhodnocení každé investice vzít v úvahu? Při hodnocení investičních akcí je třeba vždy současně zohlednit různá kritéria, mezi která patří například: výnosnost investice (dle roční úrokové míry viz Pracovní list) rizikovost investice likvidita investice (schopnost rychle a bez sankcí přeměnit investici na peněžní prostředky) Je možné konstatovat, že není investice, která by současně mohla být označena za vysoce výnosnou, bezrizikovou a vysoce likvidní Vklady na bankovním učtu jako forma investice. Častá forma investice běžných občanů bývá většinou méně výnosná (nominální úroková míra bývá obvykle v jednotkách %) u velkých stabilních společností bývá méně riziková Při hodnocení vkladů na účet je třeba vzít v úvahu tzv. reálnou úrokovou míru sazba, která vyjadřuje, jak se změní tzv. kupní síla představují rozdíl mezi nominální úrokovou mírou a mírou inflace. Pokud je nominální úroková míra nižší než míra inflace, reálná úroková míra může být záporná! Při vkladech na bankovní účet je uváděna tzv. nominální úroková míra (%, které vyjadřuje nárůst částky za určité časové období). Je stanovena (tj. úročení se provádí) jako p. a. (per annum) roční úročení p. s. (per semestre) pololetní úročení p. q. (per quartale) čtvrtletní úročení p. m. (per mensem) měsíční úročení p. d. (per diem) denní úročení 5

14 Příklad na úročení: Vložíme do banky 100 Kč na začátku prvního roku, roční úroková sazba je 3 % p. a. Nebereme v úvahu daň z úroku a ani výběry z bankovního účtu. Jaká bude částka na účtu na konci 10. roku? postup řešení: částka na konci roku = částka na počátku roku * (1 + úrok p.a) výpočet v jednotlivých letech: částka na konci roku 1 = 100 * (1 + 0,03) = 103 Kč částka na konci roku 2 = 103 * (1 + 0,03) = 106,09 Kč částka na konci roku 3 = 106,09 * (1 + 0,03) = 109,27 Kč atd. Konec období Částka (v Kč) 103,00 106,09 109,27 112,55 115,93 119,41 122,99 126,68 130,48 134,39 Graf vývoje částky na účtu při vkladu 100 Kč a 3 % p. a. během 50 let: => Částka na účtu neroste lineárně. Úkol: Které další faktory kromě výnosnosti, rizikovosti a likvidity investice je třeba vzít v úvahu? RPSN = Roční procentní sazba nákladů = Číslo vyjádřené v procentech, které slouží k tomu, aby bylo možné vyhodnotit výhodnost/nevýhodnost resp. nákladnost poskytovaného úvěru. Obsahuje: administrativní poplatky poplatky za správu úvěru, poplatky za vedení účtu, apod. Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody *) (v %) zdroj ČNB: Na koupi Na Období bytových spotřebu nemovitostí ,282 4, ,297 4, ,145 4, ,144 4, ,207 4, ,995 4, ,251 4, ,459 4, ,774 4, ,136 4, ,194 4, ,020 4, ,946 4, ,938 4,539 Poznámka: * Nový obchod = jakákoliv nová dohoda mezi bankou a klientem v určitém období. Grafy: Vývoj RPSN korunové úvěry dom. - nové obchody (v %); zdroj ČNB: 6

15 Inflace a její měření Úkol: U úvěrů poskytnutých zastavárnami se obvykle uvádí RPSN kolem 5 % týdně (tj. za 7 dní). Odhadněte, jak vysoká je v takovém případě RPSN v ročním vyjádření. = Nárůst všeobecné cenové hladiny v čase, neboli pokles tzv. kupní síly peněz. Změnu cenové hladiny za určité období udává tzv. míra inflace. Míra inflace je měřena pomocí tzv. cenových indexů. Mezi nejznámější patří: Deflátor HDP Index spotřebitelských cen (CPI Consumer price index) Index cen výrobců (PPI Producer price index) V ČR inflaci stanovuje Český statistický úřad. Co to znamená spotřební koš? = Soubor, který obsahuje reprezentativní skupiny statků. Jsou v něm obsaženy výdaje na potraviny, bydlení, alkoholické i nealkoholické nápoje, dopravu, kulturu atd. Struktura spotřebního koše se po určité době mění. => Spotřební koš pro výpočet indexu spotřebitelských cen od ledna 2012 ukázka složení: (zdroj dat ČSÚ) COICOP NAZEV MĚRNÁ JEDNOTKA VÁHA 0 ÚHRN 1000, POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 149, Potraviny 134, Pekárenské výrobky; obiloviny 23, CHLÉB 5, CHLÉB KONZUMNÍ KMÍNOVÝ 1 kg 3, PEČIVO PŠENIČNO ŽITNÉ 1 kg 1, CHLÉB TOUSTOVÝ SVĚTLÝ 1 kg 0, PEČIVO BĚŽNÉ 5, PEČIVO PŠENIČNÉ BÍLÉ 1 kg 4, BAGETA SVĚTLÁ FRANCOUZSKÁ 1 kg 0, PEČIVO JEMNÉ 3, MÁSLOVÝ KOLÁČ Z KYNUTÉHO TĚSTA 1 kg 0, KOBLIHA CUKRÁŘSKÁ 10 ks 0, PIŠKOTOVÁ ROLÁDA 1 kg 0, PIZZA S NÁPLNÍ BALENÁ MRAZENÁ 1 kg 0, PEČIVO TRVANLIVÉ 4, SUŠENKY NEPLNĚNÉ 1 kg 0, SUŠENKY SLEPOVANÉ NEMÁČENÉ 1 kg 0, SLADKÉ OPLATKY PLNĚNÉ NEMÁČENÉ 1 kg 0, DROBNÝ SLANÝ KRAKER 1 kg 0, PIŠKOTY DĚTSKÉ SVĚTLÉ 100 g 0, Jak se projevuje inflace v běžném životě? Projevuje se snížením kupní síly peněz, tj. v případě, že inflace je vyšší než 0, pak za stejné množství statků (zboží a služeb) zaplatí kupující v dalším období více peněz. V případě vkladů na bankovním účtu je třeba zohlednit inflaci a stanovit tzv. reálnou úrokovou míru. Inflace je výhodná pro dlužníky, neboť splácené úvěry jsou spláceny penězi s nižší hodnotou. Průměrná meziroční míra inflace (v %) v ČR (zdroj ČSÚ) Rok Míra inflace , , , , , , , , , , , , , , , ,9 7

16 Graf: vývoj průměrné meziroční míra inflace (v %) v ČR v letech : (zdroj dat: ČSÚ) Úkol: Zjistěte na internetových stránkách České národní banky její nejnovější prognózu inflace. Nezaměstnanost => Nezaměstnaný je ten, kdo je schopný a ochotný pracovat, však nemůže najít placené zaměstnání a zároveň splňuje určité požadavky (např. starší 15 let, atd.) => Míra nezaměstnanosti je určena jako podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopných pracovat (tedy zaměstnaným i nezaměstnaným) => Obecná míra nezaměstnanosti (v %) v ČR v letech (zdroj ČSÚ) Rok , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Míra nezam. Graf: vývoj obecné míry nezaměstnanosti (v %) v ČR v letech : (zdroj dat: ČSÚ) => Obecná míra nezaměstnanosti MUŽŮ a ŽEN (v %) v ČR v letech (zdroj ČSÚ) Rok Míra nezam. Muži Míra nezam. Ženy Rozdíl Ženy a Muži ,4 5,4 2, ,6 5,2 1, ,4 4,8 1, ,3 4,7 1, ,9 5,9 2, ,0 8,2 3, ,3 10,5 3, ,3 10,6 3, ,7 9,9 3, ,9 9,0 3, ,1 9,9 3, ,0 9,9 2, ,5 9,8 3, ,8 8,8 3, ,2 6,7 2, ,5 5,6 2, ,8 7,7 1, ,4 8,5 2,1 8

17 Graf: vývoj obecné míry nezaměstnanosti mužů a žen (v %) v ČR v letech : (zdroj dat: ČSÚ) Úkol: Pokud máte vy nebo někdo z vašich blízkých osobní zkušenost s pobíráním podpory v nezaměstnanosti a dlouhodobějším hledáním práce, podělte se o ni s ostatními účastníky workshopu. Pojištění = Organizovaná forma přenosu určitého individuálního rizika z jednotlivce na instituci za úplatu. Kdo je to pojistitel? = Organizátor pojištění (pojišťovna) Kdo je to pojistník? = Fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s pojistitelem pojistnou smlouvu; má za povinnost platit pojistné. Kdo je to pojištěný? = Fyzická nebo právnická osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost nebo jiné hodnoty se pojištění vztahuje. Kdo je to oprávněná osoba? = Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění Co to znamená pojistná doba? = Doba, na kterou je pojištění sjednáno. Co je to pojistné? = Úplata za pojištění. Co je to pojistná smlouva? = Smlouva (o finančních službách), ve které se pojistitel zavazuje, že v případě, že vznikne nahodilá událost, poskytne pojistné plnění ve sjednaném rozsahu a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. Daně a státní rozpočet Úkol: Existují situace, kdy jsme povinni určitý typ pojištění uzavřít a pojistné platit? Které situace to jsou? Co je to daň? = Zákonem stanovená povinná platba (do tzv. veřejného rozpočtu), pro kterou je charakteristická její neúčelovost a neekvivalentnost. Jedná se tedy o jednostrannou povinnost, kdy plátce daně (ten kdo daň platí) nemá nárok na plnění ze strany státu. Platí se pravidelně nebo při určitých předem stanovených okolnostech. 9

18 Jaké jsou základní druhy daní? - Přímé daně - daně z příjmů (fyzických osob a právnických osob) - majetkové daně (daň z nemovitosti, dědická, darovací, z převodu nemovitosti, silniční daň) - Nepřímé daně - univerzální daně (DPH) - selektivní daně (spotřební daň) Co je to státní rozpočet? = Plán finančního hospodaření státu, který se sestavuje obvykle na období jednoho roku. Je stanoven ve formě zákona, který navrhuje vláda a schvaluje ho parlament. Státní rozpočet obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do určitých skupin. Příjmy SR -výnosy daní (pokud zvláštní zákon, tzv. zákon o rozpočtovém určení daní nestanoví jinak) - pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - cla, soudní poplatky převážná část správních poplatků atd. - výnosy z prodeje zpoplatněných statků a služeb Výdaje SR - státní výdaje na nákup veřejných statků (obrana státu, školství, zdravotnictví, kultura, státní správa, komunikace a infrastruktura apod.) - transferové platby v podobě subvencí firmám (finanční pomoc zemědělcům) - transferové platby domácnostem (podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky apod.) - intervence (náklady na vládní zásahy spojené s řízením a regulací jiných subjektů) -platby na úhradu jistiny i úroků z přijatých úvěrů nebo emitovaných státních dluhopisů Jaké jsou typy rozpočtu? - Schodkový (deficitní) = výdaje jsou vyšší než příjmy; důsledky: ztráta efektivnosti ze zdanění, nahrazování kapitálu veřejným dluhem, - Vyrovnaný rozpočet = výdaje se rovnají příjmům - Přebytkový rozpočet =příjmy jsou vyšší než výdaje. Úkol: Obecně se tvrdí, že zadlužování je chybné. Existují ale případy, kdy dává smysl? Které případy to jsou? Existují v oblasti rodinného rozpočtu, nebo státního rozpočtu, nebo v obou oblastech? 10

19 Seznam užitečných odkazů Český statistický úřad Ministerstvo financí ČR Finanční vzdělávání - ČNB EUROSTAT 11

20 Příloha č. 4. Oponentní posudek k workshopu (Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.) Recenzovaný materiál se skládá ze tří částí, které jsem obdržel em od pana Římana dne 20. prosince Jednotlivé části jsou následující: - prezentace Finanční gramotnost Workshop - word soubor Finanční gramotnost podklad pro workshop - word soubor pracovní list Cílem workshopu je podle mého názoru seznámit posluchače s teorií finanční gramotnosti a pomocí praktických aplikací jim tuto oblast přiblížit tak, aby posluchači workshopu byli schopni nabyté znalosti využít v běžném životě. Cílem je naučit posluchače poradit si v reálných situacích. Domnívám se, že předložené podklady tento cíl naplňují pouze částečně. K předloženým podkladům mám několik zásadních připomínek, které mě vedou k zamyšlení, co je vlastním přínosem autora podkladů. První dvě uvedené části jsou totožné jedna je pouze powerpointová verze, druhá je wordová verze. Obě tyto verze však zcela vycházejí z podkladů k elearningu, které vypracoval Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Autor podkladů přidal pouze 10 slidů z celkového počtu 61 (č. 7, č. 11, č. 18, č. 26, č. 33, č.37, č. 44, č. 50, č. 53, č. 60). Všechny tyto dodané slidy jsou však pouze jednoduchou otázkou posluchačům typu: pokud má někdo z účastníků zkušenost s podnikáním apod. Nedomnívám se, že takto pojaté otázky mohou samy o sobě splnit cíl workshopů. U otázky na slidu č. 37 mám pochybnosti o její platnosti. Otázka zní: U úvěrů poskytnutých zastavárnami se obvykle uvádí RPSN kolem 5 % týdně (tj. za 7 dní). Odhadněte, jak vysoká je v takovém případě RPSN v ročním vyjádření. Nedomnívám se, že by zastavárny stanovovaly týdenní podobu RPSN - spíše týdenní úrokovou sazbu. RPSN je roční procentní sazba nákladů. Zejména mám pochybnosti ohledně toho, že 83 % slidů vypracoval Ing. Löster a autor podkladů je pouze převzal v nezměněné podobě (aniž by ing. Löstera zmínil). Ing. Löster mi na můj dotaz sdělil, že tuto skutečnost nevěděl a nedal k ní souhlas. Pokud autor podkladů z velké části pouze zkopíroval práci jiných, mám pochybnosti o etice tohoto postupu.

21 Poslední část podkladu je jedna stránka pracovního listu, která vychází z učebnice M. Skořepa, E. Skořepová (2008): Finanční a ekonomická gramotnost. Domnívám se, že tato část by se mohla stát (po výrazném rozšíření) podkladem pro samotný workshop. Závěrem se tedy domnívám, že podklady v současné podobě nejsou vhodné pro workshop. Je třeba tyto podklady dále rozpracovat. Je také třeba, aby autor při zapracování připomínek vyřešil autorská práva jiných. Tomáš Pavelka

22 Příloha č. 5. Oponentní posudek k workshopu (autor: Ing. Tomáš Löster, Ph.D.)

23 Oponentský posudek k metodice workshopu Autor metodiky workshopu: Autor oponentního posudku: Mgr. Michal Skořepa, Ph.D. Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Cílem tohoto posudku je zhodnotit přínos a obsah metodiky workshopu autora Mg. Michala Skořepy, Ph.D. Posudek je sestaven na základě předloženého archivu Skorepa workshop.zip. Uvedený archiv obsahuje celkem 3 soubory, z nichž jsou dva v podstatě identické, pouze v jiném formátu.doc a.ppt. Na základě podrobného prostudování všech předložených souborů jsem dospěl k následujícím závěrům: 1) Soubor workshop pracovní list.doc není zpracován podle učebnice Skořepa Skořepová, nýbrž se jedná pouze o čistou kopii strany 131 uvedeného textu resp. 13 pracovního sešitu (se zcela nepatrnou změnou formátování stránky). 2) Druhý a třetí přiložený soubor jsou identické soubory, pouze v různých formátech (word powerpoint). Soubor č. 2 a 3, jež je pojmenován jako workshop.doc a workshop prezentace.ppt, jsou doslovnou kopií metodiky e learningu autora Ing. Tomáš Löstera, Ph.D, která byla předložena v rámci jiné úlohy! Jedinou změnou jsou slidy, např. 6, 11 atd., které vyzývají účastníky workshopu, aby se vyjádřili s vlastními zkušenostmi ke každé problematice. Souhrnně musím konstatovat, že: 1) Nevidím žádný návod, metodiku a postup jak organizovat workshop, tj. zcela mi uniká smysl zkopírované presentace e learningu a náhlého sdělení vlastních zkušeností z řad účastníků workshopu. Obsahově též není nijak workshop zpracován. 2) Nerozumím přiložené kopii stránky z knihy Skořepa Skořepová, jak s ní nakládat. 3) Soubory, které se domnívám, že je možné nazvat jako zcizené (autor Ing. Tomáš Löster, Ph.D. neposkytl souhlas k využití e learningu, o této skutečnosti nevěděl a dozvěděl se o ní až na základě přiloženého archivu!) považuji navíc za nevyhovující a zároveň se domnívám, že jasně porušují autorská práva. Mgr. Michal Skořepa, Ph.D. navíc po formální stránce neupravil soubor tak, aby v úvodním slidu odstranil blok, který chybně vložil a je zde Kliknutím vložíte podnadpis. Na základě všech výše popsaných skutečností není možné považovat metodiku workshopu ani z části jako vyhovující a problematiku workshopu považuji za zcela nesplněnou a nevyhovující. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ K POSUDKU: [1] DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, SMRČKA, Luboš, aj. Finanční vzdělávání pro střední školy. Praha: C. H. Beck, s., 210 str. CD. ISBN (Další autoři: CUPALOVÁ, Marcela, HAŠEK, Roman, HRADIL, Dušan, KOCMÁNEK, Igor, KOTÝNKOVÁ, Magdalena, KUCHAŘ, Pavel, LANGHAMROVÁ, Jitka,

24 NĚMEC, Otakar, NIGEROVÁ, Lenka, PALÍŠKOVÁ, Marcela, PAVELKA, Tomáš, PETRÁŠKOVÁ, Vladimíra, PROROK, Vladimír, SAMKOVÁ, Libuše, ŠIKÝŘ, Martin, URBANEC, Jan, ZAMRAZILOVÁ, Eva). [2] NAVRÁTILOVÁ, P.: Finanční gramotnost učebnice žáka. ISBN: Computer Media [3] SKOŘEPA M., SKOŘEPOVÁ E.: Finanční a ekonomická gramotnost. ISBN: Scientia [4] webová stránka ČNB: : a) Kvantitativní výzkum Finanční gramotnost obyvatel ČR b) Tisková konference MF a ČNB c) Finanční krize a finanční gramotnost [5] webová stránka ČSÚ: [6] webová stránka MFČR: a) Národní strategie finančního vzdělávání b) Kvantitativní výzkum pro MF [7] webová stránka MŠMT: a) Rámcové vzdělávací programy Ing. Tomáš Löster, Ph.D. V Praze dne

25 Příloha č. 6. Workshop-presentace PowerPoint 2 (Autor: Mgr. Michal Skořepa, Ph.D.)

26 Finanční gramotnost FINANČNÍ GRAMOTNOST WORKSHOP = Soubor znalostí, dovedností a postojů člověka, které jsou nezbytné, aby finančně zabezpečil sebe a svoji rodinu a byl schopen vystupovat na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan je schopen orientace v problematice peněz a cen, je schopen sestavovat resp. spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků. Vlastnické právo = Právo určité osoby k určité věci, které v sobě zahrnuje právo věc držet, užívat, nakládat s ní. S vlastnickým právem jsou spojeny i povinnosti: udržovat (např. chodník před domem), platit daň (např. z nemovitosti) užívat tak, aby nenarušovala, neohrožovala ostatní Druhy vlastnického práva. Hmotné (věci, zvířata, statky), Duševní (výsledek nějaké určité duševní činnosti). Duševním vlastnictvím se rozumí výhradní práva k nakládání s díly, vynálezy a jinými nehmotnými výsledky procesu lidské tvořivosti, zkoumání a myšlení osobní vlastnictví Správcovství (manažeři ve firmě, veřejnoprávní sektor) Úkol: Pokud má někdo z účastníků workshopu osobní praktickou zkušenost (ať už na straně vlastníka nebo poškozeného) s právními problémy plynoucími z povinností daných vlastnictvím, podělte se o ně s ostatními účastníky. Alternativní Úkol: Jaký je rozdíl mezi osobním a družstevním vlastnictvím a jaké jsou výhody či nevýhody obou forem například u vlastnictví bytu? Peníze = Penězi rozumíme všeobecně přijímaný prostředek směny (tzv. platidlo) Jaké jsou funkce peněz? - prostředek směny (usnadňují směnu) - zúčtovací jednotka (vyjadřují hodnotu) - uchovatel hodnoty 1

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D.

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik Název aktivity:

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik Název aktivity:

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 Peníze a centrální banka Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 1 Historie peněz Směna zboží a služeb za jiné zboží a služby (tzv. barter) Peníze v podobě mušlí, dobytka, soli, tabáku, či plátna

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Časová hodnota peněz (2015-01-18)

Časová hodnota peněz (2015-01-18) Časová hodnota peněz (2015-01-18) Základní pojem moderní teorie financí. Říká nám, že peníze svoji hodnotu v čase mění. Díky časové hodnotě peněz jsme schopni porovnat různé investiční nebo úvěrové nabídky

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Státní

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno VY_61_INOVACE_FG.1.06 Integrovaná střední

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Zim17 Vypracoval, Dne

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více