Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Metodika vzdělávacího kurzu - workshopu (pro finanční gramotnost)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Metodika vzdělávacího kurzu - workshopu (pro finanční gramotnost)"

Transkript

1 Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/ Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik - workshop Název aktivity: Autor výstupu aktivity: Metodika vzdělávacího kurzu - workshopu (pro finanční gramotnost) Mgr. Michal Skořepa, PhD. Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Oponent výstupu aktivity: Ing. Tomáš Pavelka, Ph. D. Výstup klíčové aktivity: V rámci této aktivity byla vytvořena metodika a didaktika pro workshop v oblasti finanční gramotnosti. Celý kurz obsahuje osm částí, a to metodiku k presenčnímu kurzu, pracovní list, samotný workshop (presentace PowerPoint), oponentury, dále opravenou presentaci workshopu PowerPoint a závěrečný test nabitých znalostí. Na závěr je přiložen předávací protokol.

2 Přílohy: 1. Metodický materiál k workshopu (autor: Mgr. Michal Skořepa, PhD.) 2. Workshop pracovní list (autor: Mgr. Michal Skořepa, PhD.) 3. Workshop-presentace PowerPoint 1 (autor: Mgr. Michal Skořepa, PhD.) 4. Oponentní posudek k workshopu (Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.) 5. Oponentní posudek k workoshopu (autor: Ing. Tomáš Löster, Ph.D.) 6. Workshop-presentace PowerPoint 2 (autor: Mgr. Michal Skořepa, PhD.) 7. Závěrečný test, soutěž (autor: Ing. Tomáš Löster, Ph.D.) 8. Předávací protokol

3 Příloha č. 1. Metodický materiál k vzdělávacímu kurzu zaměřenému na rozvoj finanční gramotnosti ÚVOD Tato metodika vzniká na základě zakázky ze strany řešitele projektu č. CZ 1.07/3.1.00/ jako manuál pro prezenční seminář workshop - v maximálním rozsahu 4 hodin. CÍLOVÁ SKUPINA Jednotlivec, občan ČR, který má již zkušenosti s trhem práce. Vzdělanostně jej lze zařadit do skupiny absolventů ZŠ, SŠ ve věkovém rozpětí let. Zásadním přínosem pro tuto cílovou skupinu bude posílení finanční gramotnosti, ochrana spotřebitele a prevence nezdravého zadlužování a dalších negativních socioekonomických projevů. ROZSAH WORKSHOPU Interaktivní seminář je koncipován s minimálně dvou a maximálně čtyřhodinovým rozsahem při operativním zařazení krátkých, cca desetiminutových přestávek (hodina = vyučovací hodina = 45 min). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ A PROSTORY 1. učebna (místnost) pro cca 20 účastníků 2. dataprojektor s PC 3. papíry A4, tužky

4 Příloha č. 2. Workshop pracovní list (autor: Mgr. Michal Skořepa, PhD.) PRACOVNÍ LIST: roční úroková míra jako klíčový údaj pro porovnání výnosnosti investic (zpracováno podle učebnice M. Skořepa, E. Skořepová (2008): Finanční a ekonomická gramotnost.) František dostal od svého otce Kč, jako dar k narozeninám. František za získané peníze nakoupil akcie. Za půl roku všechny akcie zase prodal a získal tak Kč. Otec dal Kč i své dceři Marii. Ta je uložila na deset měsíců na účet do banky. Po uplynutí dohodnuté doby jí banka vyplatila Kč. Poté co dal otec Františkovi a Marii po Kč, zbylo jemu samotnému Kč. Za tuto částku si koupil obraz známého malíře. Jeho kamarád si ve stejnou dobu koupil jiný obraz za cenu Kč. Když otec svůj obraz po roce a půl prodal, dostal za něj Kč. Když ve stejnou dobu prodal svůj obraz tatínkův kamarád, dostal za něj Kč. Na základě příběhu vyplňte tuto tabulku: Výnos nebo úrok (Kč) Doba držení aktiva neboli splatnost (měsíce) Počáteční částka neboli jistina (Kč) František Marie Otec Kamarád

5 Kdo využil peníze od otce výhodněji - František, nebo Marie? Proč? Kdo investoval do obrazu výhodněji - otec nebo jeho kamarád? Proč? A co kdybychom chtěli porovnat výhodnost investic, které udělaly všechny čtyři postavy v našem příběhu? Toto porovnání je obtížné - různé postavy investovaly různé částky (jistiny) na různě dlouhá období (splatnosti). Abychom mohli výhodnost různých aktiv (investic) porovnávat, musíme jejich výnosy (úroky) přepočítat do srovnatelné podoby, tj. zjistit jakousi jednotkovou cenu neboli postavit je na stejnou startovní čáru. Tento výpočet můžeme provést ve dvou krocích:

6 (1) kolik by vynesla jedna daným způsobem investovaná koruna (nikoli Kč nebo Kč nebo Kč), neboli jaká je míra výnosu, u vkladů úroková míra neboli úroková sazba: výnos nebo úrok vydělíme počáteční částkou (jistinou) výnos nebo úrok (Kč) počáteční částka (Kč) míra výnosu nebo úroková míra (%) František Marie Otec Kamarád (2) kolik by vynesla jedna daným způsobem investovaná koruna za rok (nikoli za půl roku nebo za 10 měsíců nebo za rok a půl), neboli jaká je roční míra výnosu nebo roční úroková míra (roční úroková sazba): míru výnosu nebo úrokovou míru vydělíme počtem měsíců (splatností) a vynásobíme 12 měsíci (pozor - jde pouze o hrubý, orientační výpočet) míra výnosu nebo úroková míra (%) doba držení aktiva (měsíce) roční míra výnosu nebo roční úroková míra (%) František Marie Otec Kamarád

7 Která z postav příběhu investovala nejvýhodněji a proč?

8 Příloha č. 3. Workshop-presentace PowerPoint (Autor: Mgr. Michal Skořepa, Ph.D.)

9 Finanční gramotnost FINANČNÍ GRAMOTNOST WORKSHOP = Soubor znalostí, dovedností a postojů člověka, které jsou nezbytné, aby finančně zabezpečil sebe a svoji rodinu a byl schopen vystupovat na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan je schopen orientace v problematice peněz a cen, je schopen sestavovat resp. spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků. Vlastnické právo = Právo určité osoby k určité věci, které v sobě zahrnuje: právo věc držet, právo věc užívat a používat její plody a užitky, právo s věcí nakládat. Další práva spojená s vlastnickým právem. právo věc opustit, právo věc neužívat, právo věc darovat, prodat, odkázat. Povinnosti/omezení spojené s výkonem vlastnického práva. Povinnost užívat vlastní věc nebo s ní nakládat takovým způsobem, který nenarušuje nebo neohrožuje oprávněné zájmy (např. vlastnická práva) jiných osob nebo veřejný zájem. Povinnost věc hlídat a zabezpečit ji (například odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem, povinnost zabezpečit vozidlo atd.). Druhy vlastnického práva. Hmotné (věci, zvířata, statky), Duševní (výsledek nějaké určité duševní činnosti). Úkol: Pokud má někdo z účastníků workshopu osobní praktickou zkušenost (ať už na straně vlastníka nebo poškozeného) s právními problémy plynoucími z povinností daných vlastnictvím, podělte se o ně s ostatními účastníky. 1

10 Peníze Jaké jsou funkce peněz? = Penězi rozumíme všeobecně přijímaný prostředek směny (tzv. platidlo), pro které platí, že většina nepřímých směn (kdy se nemění věc za věc) se uskutečňuje s jeho pomocí. - prostředek směny (usnadňují směnu) - zúčtovací jednotka (vyjadřují hodnotu) - uchovatel hodnoty Jaké jsou formy peněz? - oběživo (mince a bankovky) - bezhotovostní peníze (deposita) - krátkodobé cenné papíry Druhy platebních karet. - Kreditní karta (je karta, která je spojená s úvěrem; její držitel může úvěr postupně splácet a zároveň dále čerpat; je u ní stanovena tzv. bezúročná doba, po jejímž uplynutí obvykle následuje velmi vysoký úrok) - Debetní karta (je karta, která je přímo spojená s určitým bankovním účtem majitele; umožňuje vybírat peníze v hotovosti, umožňuje provádět bezhotovostní platby nebo platby přes internet), pokud je však na účtu, ke kterému byla karta vydána, dostatek peněz); Podnikání Úkol: V jakých případech je pro nás výhodné používat kreditní kartu? Jak může být pro banky výhodné nabízet kreditní karty s bezúročným obdobím? = Soustavná samostatná činnost za účelem dosažení zisku (prováděná samostatně vlastním jménem a na vlastní odpovědnost). 2

11 Formy podnikání Fyzická osoba - živnostenský list - koncesní listina Právnická osoba (obchodní společnosti) - a.s. - s.r.o. - v.o.s. - k.s. Charakteristiky obchodních společností akciová společnost (a.s.) = právnická osoba, jejíž kapitál je rozdělen na akcie. - založit ji může jeden nebo více zakladatelů - základní kapitál je minimálně Kč - akcionář (majitel akcie) ručí do výše svého podílu - orgány společnosti: - valná hromada (vrcholný orgán, který tvoří akcionáři) - představenstvo (statutární orgán, řídí chod společnosti) - dozorčí rada (dohlíží na činnost představenstva) Charakteristiky obchodních společností společnost s ručením omezeným (s. r. o., spol. s r. o) - založit ji může 1 50 společníků - základní kapitál je minimálně Kč, minimální výše vkladu společníka Kč. - společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem - společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení společníků zaniká. - orgány společnosti: - valná hromada (nejvyšší orgán) - statutární orgán (jednatelé z řad společníků) - dozorčí rada (dohlíží na činnost jednatelů, nepovinné) Charakteristiky obchodních společností veřejná obchodní společnost (v. o. s., veř. obch. spol., a spol.) - založit ji mohou minimálně 2 společníci, kteří ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem - Společník: může jím být fyzická osoba, která splňuje podmínky pro členství, nebo právnická osoba; její práva a povinnosti vyplývající z členství ve společnosti musí vykonávat její statutární orgán nebo právní zástupce. - statutární orgán: jeden společník, několik společníků nebo všichni společníci. Každý společník má právo za společnost jednat a podepisovat různé smlouvy, v důležitých otázkách má každý společník právo veta Charakteristiky obchodních společností komanditní společnost (kom. spol. k. s.) - musí být založena minimálně 2 společníky, z nichž musí být jeden komanditista a druhý komplementář. Zakladatelem mohou být fyzické i právnické osoby. komanditisté = mají za úkol do společnosti splatit svůj vklad (minimálně 5000 Kč) a do jeho nesplacené výše ručí za závazky společnosti. Nesmí zasahovat do vedení společnosti, mohou pouze kontrolovat její hospodaření. Smrtí komanditisty se společnost neruší. komplementáři = ručí svým majetkem, jsou zároveň statutárním orgánem společnosti; jejich úkolem je obchodní vedení společnosti. Smrtí komplementáře se společnost ruší. Úkol: Pokud má někdo z účastníků workshopu osobní praktickou zkušenost s podnikáním (největší potíže, rizika), podělte se o ně s ostatními účastníky. 3

12 Trh a utváření tržní ceny Trh je místo, kde dochází ke směně statků a peněz resp. místo, kde se střetává nabídka a poptávka. Co je to nabídka? = Množství statků (zboží a služeb), které je ochoten obchodník prodat za zvolenou cenu. Popisuje ji tzv. nabídková křivka (nejčastěji rostoucí funkce), která vyjadřuje, že s růstem ceny je obchodník resp. výrobce ochoten prodávat resp. vyrábět větší množství a naopak. graf: nabídková křivka Co je to poptávka? = Objem statků (zboží nebo služeb), které je ochoten kupující na trhu koupit za určitou cenu. Popisuje ji tzv. poptávková křivka (nejčastěji klesající funkce), která vyjadřuje, že s rostoucí cenou je kupující ochoten koupit menší množství statků a naopak. graf: poptávková křivka mechanismus tvorby ceny a tržní rovnováha = Cena se na trhu zboží a služeb utváří na základě střetu nabídky a poptávky. Dlouhodobě rovnovážná cena (na neregulovaném trhu) je dána průsečíkem nabídkové a poptávkové křivky. Pokud by cena byla například vyšší než rovnovážná cena, výrobci by byli ochotni vyrábět větší množství statků a na trhu by vznikal přebytek výrobků (docházelo by k výrobě na sklady). Výrobci by na to museli v dlouhém období zareagovat tak, že by snižovali cenu, dokud by nedošlo ke snížení na takovou úroveň, která by odpovídala průsečíku nabídky a poptávky a tedy by opět bylo dosaženo tzv. tržní rovnováhy. 4

13 graf: tvorba tržní ceny a tržní rovnováha Úkol: Jak se v grafu projeví případ, kdy poptávající začnou mít dané zboží v oblibě více než dosud? A jak případ, že nabízející začnou být schopni dané zboží vyrábět levněji než dosud? Investice = Akce, jejímž hlavním cílem je zejména dosažení zisku, resp. zachování původní hodnoty. = Může být realizována do různých oblastí, např. do nákupu cenných papírů (např. akcie, obligace), vklad na bankovní účet, nákup nemovitostí, zlata atd. Co je třeba při zhodnocení každé investice vzít v úvahu? Při hodnocení investičních akcí je třeba vždy současně zohlednit různá kritéria, mezi která patří například: výnosnost investice (dle roční úrokové míry viz Pracovní list) rizikovost investice likvidita investice (schopnost rychle a bez sankcí přeměnit investici na peněžní prostředky) Je možné konstatovat, že není investice, která by současně mohla být označena za vysoce výnosnou, bezrizikovou a vysoce likvidní Vklady na bankovním učtu jako forma investice. Častá forma investice běžných občanů bývá většinou méně výnosná (nominální úroková míra bývá obvykle v jednotkách %) u velkých stabilních společností bývá méně riziková Při hodnocení vkladů na účet je třeba vzít v úvahu tzv. reálnou úrokovou míru sazba, která vyjadřuje, jak se změní tzv. kupní síla představují rozdíl mezi nominální úrokovou mírou a mírou inflace. Pokud je nominální úroková míra nižší než míra inflace, reálná úroková míra může být záporná! Při vkladech na bankovní účet je uváděna tzv. nominální úroková míra (%, které vyjadřuje nárůst částky za určité časové období). Je stanovena (tj. úročení se provádí) jako p. a. (per annum) roční úročení p. s. (per semestre) pololetní úročení p. q. (per quartale) čtvrtletní úročení p. m. (per mensem) měsíční úročení p. d. (per diem) denní úročení 5

14 Příklad na úročení: Vložíme do banky 100 Kč na začátku prvního roku, roční úroková sazba je 3 % p. a. Nebereme v úvahu daň z úroku a ani výběry z bankovního účtu. Jaká bude částka na účtu na konci 10. roku? postup řešení: částka na konci roku = částka na počátku roku * (1 + úrok p.a) výpočet v jednotlivých letech: částka na konci roku 1 = 100 * (1 + 0,03) = 103 Kč částka na konci roku 2 = 103 * (1 + 0,03) = 106,09 Kč částka na konci roku 3 = 106,09 * (1 + 0,03) = 109,27 Kč atd. Konec období Částka (v Kč) 103,00 106,09 109,27 112,55 115,93 119,41 122,99 126,68 130,48 134,39 Graf vývoje částky na účtu při vkladu 100 Kč a 3 % p. a. během 50 let: => Částka na účtu neroste lineárně. Úkol: Které další faktory kromě výnosnosti, rizikovosti a likvidity investice je třeba vzít v úvahu? RPSN = Roční procentní sazba nákladů = Číslo vyjádřené v procentech, které slouží k tomu, aby bylo možné vyhodnotit výhodnost/nevýhodnost resp. nákladnost poskytovaného úvěru. Obsahuje: administrativní poplatky poplatky za správu úvěru, poplatky za vedení účtu, apod. Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody *) (v %) zdroj ČNB: Na koupi Na Období bytových spotřebu nemovitostí ,282 4, ,297 4, ,145 4, ,144 4, ,207 4, ,995 4, ,251 4, ,459 4, ,774 4, ,136 4, ,194 4, ,020 4, ,946 4, ,938 4,539 Poznámka: * Nový obchod = jakákoliv nová dohoda mezi bankou a klientem v určitém období. Grafy: Vývoj RPSN korunové úvěry dom. - nové obchody (v %); zdroj ČNB: 6

15 Inflace a její měření Úkol: U úvěrů poskytnutých zastavárnami se obvykle uvádí RPSN kolem 5 % týdně (tj. za 7 dní). Odhadněte, jak vysoká je v takovém případě RPSN v ročním vyjádření. = Nárůst všeobecné cenové hladiny v čase, neboli pokles tzv. kupní síly peněz. Změnu cenové hladiny za určité období udává tzv. míra inflace. Míra inflace je měřena pomocí tzv. cenových indexů. Mezi nejznámější patří: Deflátor HDP Index spotřebitelských cen (CPI Consumer price index) Index cen výrobců (PPI Producer price index) V ČR inflaci stanovuje Český statistický úřad. Co to znamená spotřební koš? = Soubor, který obsahuje reprezentativní skupiny statků. Jsou v něm obsaženy výdaje na potraviny, bydlení, alkoholické i nealkoholické nápoje, dopravu, kulturu atd. Struktura spotřebního koše se po určité době mění. => Spotřební koš pro výpočet indexu spotřebitelských cen od ledna 2012 ukázka složení: (zdroj dat ČSÚ) COICOP NAZEV MĚRNÁ JEDNOTKA VÁHA 0 ÚHRN 1000, POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 149, Potraviny 134, Pekárenské výrobky; obiloviny 23, CHLÉB 5, CHLÉB KONZUMNÍ KMÍNOVÝ 1 kg 3, PEČIVO PŠENIČNO ŽITNÉ 1 kg 1, CHLÉB TOUSTOVÝ SVĚTLÝ 1 kg 0, PEČIVO BĚŽNÉ 5, PEČIVO PŠENIČNÉ BÍLÉ 1 kg 4, BAGETA SVĚTLÁ FRANCOUZSKÁ 1 kg 0, PEČIVO JEMNÉ 3, MÁSLOVÝ KOLÁČ Z KYNUTÉHO TĚSTA 1 kg 0, KOBLIHA CUKRÁŘSKÁ 10 ks 0, PIŠKOTOVÁ ROLÁDA 1 kg 0, PIZZA S NÁPLNÍ BALENÁ MRAZENÁ 1 kg 0, PEČIVO TRVANLIVÉ 4, SUŠENKY NEPLNĚNÉ 1 kg 0, SUŠENKY SLEPOVANÉ NEMÁČENÉ 1 kg 0, SLADKÉ OPLATKY PLNĚNÉ NEMÁČENÉ 1 kg 0, DROBNÝ SLANÝ KRAKER 1 kg 0, PIŠKOTY DĚTSKÉ SVĚTLÉ 100 g 0, Jak se projevuje inflace v běžném životě? Projevuje se snížením kupní síly peněz, tj. v případě, že inflace je vyšší než 0, pak za stejné množství statků (zboží a služeb) zaplatí kupující v dalším období více peněz. V případě vkladů na bankovním účtu je třeba zohlednit inflaci a stanovit tzv. reálnou úrokovou míru. Inflace je výhodná pro dlužníky, neboť splácené úvěry jsou spláceny penězi s nižší hodnotou. Průměrná meziroční míra inflace (v %) v ČR (zdroj ČSÚ) Rok Míra inflace , , , , , , , , , , , , , , , ,9 7

16 Graf: vývoj průměrné meziroční míra inflace (v %) v ČR v letech : (zdroj dat: ČSÚ) Úkol: Zjistěte na internetových stránkách České národní banky její nejnovější prognózu inflace. Nezaměstnanost => Nezaměstnaný je ten, kdo je schopný a ochotný pracovat, však nemůže najít placené zaměstnání a zároveň splňuje určité požadavky (např. starší 15 let, atd.) => Míra nezaměstnanosti je určena jako podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopných pracovat (tedy zaměstnaným i nezaměstnaným) => Obecná míra nezaměstnanosti (v %) v ČR v letech (zdroj ČSÚ) Rok , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Míra nezam. Graf: vývoj obecné míry nezaměstnanosti (v %) v ČR v letech : (zdroj dat: ČSÚ) => Obecná míra nezaměstnanosti MUŽŮ a ŽEN (v %) v ČR v letech (zdroj ČSÚ) Rok Míra nezam. Muži Míra nezam. Ženy Rozdíl Ženy a Muži ,4 5,4 2, ,6 5,2 1, ,4 4,8 1, ,3 4,7 1, ,9 5,9 2, ,0 8,2 3, ,3 10,5 3, ,3 10,6 3, ,7 9,9 3, ,9 9,0 3, ,1 9,9 3, ,0 9,9 2, ,5 9,8 3, ,8 8,8 3, ,2 6,7 2, ,5 5,6 2, ,8 7,7 1, ,4 8,5 2,1 8

17 Graf: vývoj obecné míry nezaměstnanosti mužů a žen (v %) v ČR v letech : (zdroj dat: ČSÚ) Úkol: Pokud máte vy nebo někdo z vašich blízkých osobní zkušenost s pobíráním podpory v nezaměstnanosti a dlouhodobějším hledáním práce, podělte se o ni s ostatními účastníky workshopu. Pojištění = Organizovaná forma přenosu určitého individuálního rizika z jednotlivce na instituci za úplatu. Kdo je to pojistitel? = Organizátor pojištění (pojišťovna) Kdo je to pojistník? = Fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s pojistitelem pojistnou smlouvu; má za povinnost platit pojistné. Kdo je to pojištěný? = Fyzická nebo právnická osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost nebo jiné hodnoty se pojištění vztahuje. Kdo je to oprávněná osoba? = Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění Co to znamená pojistná doba? = Doba, na kterou je pojištění sjednáno. Co je to pojistné? = Úplata za pojištění. Co je to pojistná smlouva? = Smlouva (o finančních službách), ve které se pojistitel zavazuje, že v případě, že vznikne nahodilá událost, poskytne pojistné plnění ve sjednaném rozsahu a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. Daně a státní rozpočet Úkol: Existují situace, kdy jsme povinni určitý typ pojištění uzavřít a pojistné platit? Které situace to jsou? Co je to daň? = Zákonem stanovená povinná platba (do tzv. veřejného rozpočtu), pro kterou je charakteristická její neúčelovost a neekvivalentnost. Jedná se tedy o jednostrannou povinnost, kdy plátce daně (ten kdo daň platí) nemá nárok na plnění ze strany státu. Platí se pravidelně nebo při určitých předem stanovených okolnostech. 9

18 Jaké jsou základní druhy daní? - Přímé daně - daně z příjmů (fyzických osob a právnických osob) - majetkové daně (daň z nemovitosti, dědická, darovací, z převodu nemovitosti, silniční daň) - Nepřímé daně - univerzální daně (DPH) - selektivní daně (spotřební daň) Co je to státní rozpočet? = Plán finančního hospodaření státu, který se sestavuje obvykle na období jednoho roku. Je stanoven ve formě zákona, který navrhuje vláda a schvaluje ho parlament. Státní rozpočet obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do určitých skupin. Příjmy SR -výnosy daní (pokud zvláštní zákon, tzv. zákon o rozpočtovém určení daní nestanoví jinak) - pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - cla, soudní poplatky převážná část správních poplatků atd. - výnosy z prodeje zpoplatněných statků a služeb Výdaje SR - státní výdaje na nákup veřejných statků (obrana státu, školství, zdravotnictví, kultura, státní správa, komunikace a infrastruktura apod.) - transferové platby v podobě subvencí firmám (finanční pomoc zemědělcům) - transferové platby domácnostem (podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky apod.) - intervence (náklady na vládní zásahy spojené s řízením a regulací jiných subjektů) -platby na úhradu jistiny i úroků z přijatých úvěrů nebo emitovaných státních dluhopisů Jaké jsou typy rozpočtu? - Schodkový (deficitní) = výdaje jsou vyšší než příjmy; důsledky: ztráta efektivnosti ze zdanění, nahrazování kapitálu veřejným dluhem, - Vyrovnaný rozpočet = výdaje se rovnají příjmům - Přebytkový rozpočet =příjmy jsou vyšší než výdaje. Úkol: Obecně se tvrdí, že zadlužování je chybné. Existují ale případy, kdy dává smysl? Které případy to jsou? Existují v oblasti rodinného rozpočtu, nebo státního rozpočtu, nebo v obou oblastech? 10

19 Seznam užitečných odkazů Český statistický úřad Ministerstvo financí ČR Finanční vzdělávání - ČNB EUROSTAT 11

20 Příloha č. 4. Oponentní posudek k workshopu (Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.) Recenzovaný materiál se skládá ze tří částí, které jsem obdržel em od pana Římana dne 20. prosince Jednotlivé části jsou následující: - prezentace Finanční gramotnost Workshop - word soubor Finanční gramotnost podklad pro workshop - word soubor pracovní list Cílem workshopu je podle mého názoru seznámit posluchače s teorií finanční gramotnosti a pomocí praktických aplikací jim tuto oblast přiblížit tak, aby posluchači workshopu byli schopni nabyté znalosti využít v běžném životě. Cílem je naučit posluchače poradit si v reálných situacích. Domnívám se, že předložené podklady tento cíl naplňují pouze částečně. K předloženým podkladům mám několik zásadních připomínek, které mě vedou k zamyšlení, co je vlastním přínosem autora podkladů. První dvě uvedené části jsou totožné jedna je pouze powerpointová verze, druhá je wordová verze. Obě tyto verze však zcela vycházejí z podkladů k elearningu, které vypracoval Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Autor podkladů přidal pouze 10 slidů z celkového počtu 61 (č. 7, č. 11, č. 18, č. 26, č. 33, č.37, č. 44, č. 50, č. 53, č. 60). Všechny tyto dodané slidy jsou však pouze jednoduchou otázkou posluchačům typu: pokud má někdo z účastníků zkušenost s podnikáním apod. Nedomnívám se, že takto pojaté otázky mohou samy o sobě splnit cíl workshopů. U otázky na slidu č. 37 mám pochybnosti o její platnosti. Otázka zní: U úvěrů poskytnutých zastavárnami se obvykle uvádí RPSN kolem 5 % týdně (tj. za 7 dní). Odhadněte, jak vysoká je v takovém případě RPSN v ročním vyjádření. Nedomnívám se, že by zastavárny stanovovaly týdenní podobu RPSN - spíše týdenní úrokovou sazbu. RPSN je roční procentní sazba nákladů. Zejména mám pochybnosti ohledně toho, že 83 % slidů vypracoval Ing. Löster a autor podkladů je pouze převzal v nezměněné podobě (aniž by ing. Löstera zmínil). Ing. Löster mi na můj dotaz sdělil, že tuto skutečnost nevěděl a nedal k ní souhlas. Pokud autor podkladů z velké části pouze zkopíroval práci jiných, mám pochybnosti o etice tohoto postupu.

21 Poslední část podkladu je jedna stránka pracovního listu, která vychází z učebnice M. Skořepa, E. Skořepová (2008): Finanční a ekonomická gramotnost. Domnívám se, že tato část by se mohla stát (po výrazném rozšíření) podkladem pro samotný workshop. Závěrem se tedy domnívám, že podklady v současné podobě nejsou vhodné pro workshop. Je třeba tyto podklady dále rozpracovat. Je také třeba, aby autor při zapracování připomínek vyřešil autorská práva jiných. Tomáš Pavelka

22 Příloha č. 5. Oponentní posudek k workshopu (autor: Ing. Tomáš Löster, Ph.D.)

23 Oponentský posudek k metodice workshopu Autor metodiky workshopu: Autor oponentního posudku: Mgr. Michal Skořepa, Ph.D. Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Cílem tohoto posudku je zhodnotit přínos a obsah metodiky workshopu autora Mg. Michala Skořepy, Ph.D. Posudek je sestaven na základě předloženého archivu Skorepa workshop.zip. Uvedený archiv obsahuje celkem 3 soubory, z nichž jsou dva v podstatě identické, pouze v jiném formátu.doc a.ppt. Na základě podrobného prostudování všech předložených souborů jsem dospěl k následujícím závěrům: 1) Soubor workshop pracovní list.doc není zpracován podle učebnice Skořepa Skořepová, nýbrž se jedná pouze o čistou kopii strany 131 uvedeného textu resp. 13 pracovního sešitu (se zcela nepatrnou změnou formátování stránky). 2) Druhý a třetí přiložený soubor jsou identické soubory, pouze v různých formátech (word powerpoint). Soubor č. 2 a 3, jež je pojmenován jako workshop.doc a workshop prezentace.ppt, jsou doslovnou kopií metodiky e learningu autora Ing. Tomáš Löstera, Ph.D, která byla předložena v rámci jiné úlohy! Jedinou změnou jsou slidy, např. 6, 11 atd., které vyzývají účastníky workshopu, aby se vyjádřili s vlastními zkušenostmi ke každé problematice. Souhrnně musím konstatovat, že: 1) Nevidím žádný návod, metodiku a postup jak organizovat workshop, tj. zcela mi uniká smysl zkopírované presentace e learningu a náhlého sdělení vlastních zkušeností z řad účastníků workshopu. Obsahově též není nijak workshop zpracován. 2) Nerozumím přiložené kopii stránky z knihy Skořepa Skořepová, jak s ní nakládat. 3) Soubory, které se domnívám, že je možné nazvat jako zcizené (autor Ing. Tomáš Löster, Ph.D. neposkytl souhlas k využití e learningu, o této skutečnosti nevěděl a dozvěděl se o ní až na základě přiloženého archivu!) považuji navíc za nevyhovující a zároveň se domnívám, že jasně porušují autorská práva. Mgr. Michal Skořepa, Ph.D. navíc po formální stránce neupravil soubor tak, aby v úvodním slidu odstranil blok, který chybně vložil a je zde Kliknutím vložíte podnadpis. Na základě všech výše popsaných skutečností není možné považovat metodiku workshopu ani z části jako vyhovující a problematiku workshopu považuji za zcela nesplněnou a nevyhovující. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ K POSUDKU: [1] DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, SMRČKA, Luboš, aj. Finanční vzdělávání pro střední školy. Praha: C. H. Beck, s., 210 str. CD. ISBN (Další autoři: CUPALOVÁ, Marcela, HAŠEK, Roman, HRADIL, Dušan, KOCMÁNEK, Igor, KOTÝNKOVÁ, Magdalena, KUCHAŘ, Pavel, LANGHAMROVÁ, Jitka,

24 NĚMEC, Otakar, NIGEROVÁ, Lenka, PALÍŠKOVÁ, Marcela, PAVELKA, Tomáš, PETRÁŠKOVÁ, Vladimíra, PROROK, Vladimír, SAMKOVÁ, Libuše, ŠIKÝŘ, Martin, URBANEC, Jan, ZAMRAZILOVÁ, Eva). [2] NAVRÁTILOVÁ, P.: Finanční gramotnost učebnice žáka. ISBN: Computer Media [3] SKOŘEPA M., SKOŘEPOVÁ E.: Finanční a ekonomická gramotnost. ISBN: Scientia [4] webová stránka ČNB: : a) Kvantitativní výzkum Finanční gramotnost obyvatel ČR b) Tisková konference MF a ČNB c) Finanční krize a finanční gramotnost [5] webová stránka ČSÚ: [6] webová stránka MFČR: a) Národní strategie finančního vzdělávání b) Kvantitativní výzkum pro MF [7] webová stránka MŠMT: a) Rámcové vzdělávací programy Ing. Tomáš Löster, Ph.D. V Praze dne

25 Příloha č. 6. Workshop-presentace PowerPoint 2 (Autor: Mgr. Michal Skořepa, Ph.D.)

26 Finanční gramotnost FINANČNÍ GRAMOTNOST WORKSHOP = Soubor znalostí, dovedností a postojů člověka, které jsou nezbytné, aby finančně zabezpečil sebe a svoji rodinu a byl schopen vystupovat na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan je schopen orientace v problematice peněz a cen, je schopen sestavovat resp. spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků. Vlastnické právo = Právo určité osoby k určité věci, které v sobě zahrnuje právo věc držet, užívat, nakládat s ní. S vlastnickým právem jsou spojeny i povinnosti: udržovat (např. chodník před domem), platit daň (např. z nemovitosti) užívat tak, aby nenarušovala, neohrožovala ostatní Druhy vlastnického práva. Hmotné (věci, zvířata, statky), Duševní (výsledek nějaké určité duševní činnosti). Duševním vlastnictvím se rozumí výhradní práva k nakládání s díly, vynálezy a jinými nehmotnými výsledky procesu lidské tvořivosti, zkoumání a myšlení osobní vlastnictví Správcovství (manažeři ve firmě, veřejnoprávní sektor) Úkol: Pokud má někdo z účastníků workshopu osobní praktickou zkušenost (ať už na straně vlastníka nebo poškozeného) s právními problémy plynoucími z povinností daných vlastnictvím, podělte se o ně s ostatními účastníky. Alternativní Úkol: Jaký je rozdíl mezi osobním a družstevním vlastnictvím a jaké jsou výhody či nevýhody obou forem například u vlastnictví bytu? Peníze = Penězi rozumíme všeobecně přijímaný prostředek směny (tzv. platidlo) Jaké jsou funkce peněz? - prostředek směny (usnadňují směnu) - zúčtovací jednotka (vyjadřují hodnotu) - uchovatel hodnoty 1

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik Název aktivity:

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC.

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. OSTRAVA 2005 Název: Finanční trhy a veřejné finance II Autor: Ing. Pavla Dudysová, doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Finanční gramotnost 1 Co je to finanční gramotnost? Definice. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu,

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS.

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Vzdělávací skripta pro projekt Zpátky do zaměstnání Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Obsah Finanční gramotnost... 6 Úvod... 7 Co je to finanční gramotnost...

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Učební osnova 1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU...3 1.1 Pojetí vyučovacího

Více