Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic"

Transkript

1 Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic

2 Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné (nemateriální) investice 3) Finanční investice Vzájemně zaměnitelné (vylučující se) projekty Vzájemně nezaměnitelné projekty

3 Druhy hmotných investic 1) náhrada zařízení (obnovovací investice), 2) výměna zařízení za účelem snížení nákladů, 3) expanze dosavadní výroby a rozšíření trhu, 4) vývoj, výroba a prodej nového výrobku a expanze na nové trhy, 5) investice vyplývající ze zákona (bezpečnost práce, ekologie), 6) ostatní investiční projekty.

4 Způsoby pořízení investičního majetku nákupem (stroje, pozemky, cenné papíry), investiční výstavbou, a to dodavatelským způsobem (výstavba výrobní haly), ve vlastní režii (menší stavební úpravy), finančním leasingem, darováním.

5 Zdroje financování investic 1) Vlastní zdroje: odpisy, zisk, výnosy z prodeje a likvidace hmotného majetku, nově vydané akcie nebo vklady společníků. 2) Cizí zdroje: investiční úvěr, vydané dluhopisy (obligace), leasing, dotace ze státního nebo místních rozpočtů.

6 Hodnocení efektivnosti investic Spočívá v porovnávání vynaloženého kapitálu (výdajů na investici) s výnosy (příjmy), které investice přinese. Rozhodují kritéria pro posuzování investice: výnosnost (rentabilita) rizikovost doba splácení (likvidnost) Ideální investice vysoká výnosnost, bez rizika a vysoce likvidní.

7 Postup hodnocení investic 1) stanovení kapitálových výdajů na investici, 2) odhadnutí budoucích čistých peněžních příjmů (cash flow), které investice přinese a rizika, se kterým jsou tyto příjmy spojeny, 3) výběr vhodného kritéria hodnocení efektivnosti investice.

8 Kapitálové výdaje na investici Investiční náklady výdaje na pořízení pozemků, budov, strojů a zařízení, výdaje spojené s prodejem a likvidací nahrazovaného investičního majetku, výdaje na projektovou a přípravnou dokumentaci, výdaje na vývoj a výzkum, které souvisí s investicí, výdaje na přeškolení pracovníků, výdaje na trvalé rozšíření oběžného majetku (přírůstek čistého pracovního kapitálu).

9 Budoucí peněžní příjmy Odhad příjmů plynoucích z navrhované investice je obtížnější než u kapitálových výdajů, neboť tu působí řada faktorů (inflace, měnící se podmínky na trhu), jejichž vliv lze odhadnout jen velmi obtížně. Celkové peněžní příjmy z investice tvoří: čistý zisk, odpisy, příjem z prodeje zařízení po skončení jeho životnosti.

10 Metody hodnocení investic 1) Statické metody nepřihlížejí k působení faktoru času: doba úhrady (návratnosti, splácení), rentabilita (výnosnost) investice, účetní míra výnosnosti. 2) Dynamické metody přihlížejí k působení faktoru času: čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, diskontovaná doba úhrady, index rentability (výnosnosti).

11 I. Doba úhrady Doba, za kterou kumulované příjmy uhradí celkové kapitálové výdaje na investici. Jsou-li příjmy v každém roce životnosti investice stejné, pak: T u = investiční náklady roční příjem (CF) [ roky] Jsou-li příjmy v každém roce jiné, pak dobu úhrady zjistíme postupným načítáním ročních částek příjmů, až se kumulovaná částka rovná investičním nákladům. Pravidlo investování: Investice je výhodná, pokud je doba úhrady kratší než je očekávaná doba životnosti investice.

12 I. Rentabilita investice Udává kolik haléřů zisku přináší jedna investovaná koruna. průměrný ročníčistý zisk ROI = * 100 investiční náklady [%] Pravidlo investování: Investice je výhodná, jestliže vypočtená rentabilita je vyšší než investorem požadovaná míra výnosnosti.

13 I. Účetní míra výnosnosti Obdoba ukazatele ROI, ale místo zisku počítá s peněžními příjmy (zisk + odpisy). průměrné roční příjmy ARR = * 100 investiční náklady [%] Pravidlo investování: Investice je výhodná, jestliže vypočtená ARR je vyšší než investorem požadovaná míra výnosnosti.

14 Dynamické metody hodnocení investic Vycházejí z toho, že hodnota peněz se v čase mění, např. současný kapitál Kč při úrokové míře 10 % p.a. bude mít za rok hodnotu Kč, ale před rokem měl hodnotu pouze Kč. Veškeré budoucí peněžní toky (kladné i záporné) se musí proto vztáhnout k vhodně zvolenému počátku (referenčnímu datu, což je zpravidla přítomnost) a přepočítat (diskontovat) na současnou hodnotu.

15 Časová hodnota peněz Časová hodnota peněz finanční metoda sloužící ke srovnání dvou a více peněžních částek v různých časových obdobích. Základní předpoklad časové hodnoty peněz: Stejné nominálníčástky mají v různých obdobích různou hodnotu. (Koruna získaná dnes má jinou hodnotu než koruna získaná zítra). Zčasové hodnoty peněz vyplývá fakt, že peněžníčástky lze za určitých podmínek během doby zhodnocovat (zvyšovat jejich hodnotu). Pokud se o jejich zhodnocování nesnažíme, dochází vlastně k jejich znehodnocování a měli bychom je přenechat někomu (bance, podniku, investičnímu fondu, atd.), kdo je zhodnotit dokáže.

16 Časová hodnota peněz Jistina peněžníčástka (vklad či půjčka), z níž se počítá úrok. Úrok absolutníčástka, jež je odměnou za poskytnutí peněžníčástky (jistiny) po určité období. Úroková míra poměr úroku a jistiny, vyjadřovaný v % nebo jako desetinnéčíslo. Vždy je udávána za určité období (roční, půlroční, čtvrtletní, měsíční, atd.)

17 Složité vs. Jednoduché úročení Jednoduché úročení: úrok se počítá jen z jistiny Složité (složené) úročení: Úrok se počítá nejen z jistiny, ale i ze získaných úroků. Jistina tedy narůstá o úroky z předešlých let. Vložíme-li do banky 100 Kč na 3 roky při úrokové míře 10 %, kolik budeme mít po 3 letech v bance?

18 Budoucí hodnota peněz K zodpovězení otázky můžeme použít tzv. úročitele Úročitel = ( 1 + i) n kde i je úroková míra a n je počet úrokovacích období Budoucí hodnotu našich současných 100 Kč zjistíme tak, že je vynásobíme úročitelem (pro úrokovou míru 10 % a 3 úrokovací období) BH n = SH úročitel n i BH = 100 * (1+0,1) 3 = 133,1 Kč

19 Budoucí hodnota peněz Kč úroková míra = 10 % + SHCF BHCF 4 = BHCF = * 1,1 * 1,1 * 1,1 * 1,1 = BHCF = * 1,1 * 1,1 * 1,1 100 = * 1,1 100 *1,1 *1,1 4 = 100 * 1,1 3 = 100 * (1+0,1) BHCF 1 = = 100 * 1,1 2 = * (1+0,1) * 0,100 * (1+0,1) 2 = 100 * 1,1 = 100 * (1+0,1) 1 BHCF BHCF BHCF 3 133,1 BHCF 4 146, čas

20 Současná hodnota peněz Podobně můžeme zpětně zjistit jakou má pro nás dnes (tedy v současnosti) hodnotu určitá budoucí peněžníčástka. Použijeme k tomu odúročitele: Odúročitel SH 1 = = 1 ( 1 + i) ( + i) n = BH n odúročitel Úročitel budoucí hodnota jednorázové platby jednotkové po uplynutí n úrokovacích období při úrokové míře i Odúročitel současná hodnota jednorázové platby jednotkové placené po uplynutí n úrokovacích období při úrokové míře i n n i

21 Současná hodnota peněz Kč Diskontní míra = 10 % SHCF 4 81,96 SHCF 3 90,15 + SHCF 2 99,17 SHCF 1 109,09 CF CF CF CF / (1+0,1)120 / (1+0,1) / (1+0,1) / (1+0,1) čas

22 Současná hodnota cash flow z investice Abychom mohli peněžní toky mezi sebou sčítat, je nutné je nejdříve všechny převést na jeden časový okamžik, nejčastěji na současnou hodnotu. Obecně lze současnou hodnotu peněžních toků (SHCF) vyjádřit následovně. SHCF = CF CF CF CF CF n + + = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) t n 1+ i 1+ i 1+ i 1+ i 1+ i t= 0 ( 1+ i) n CF t

23 Čistá současná hodnota Kč SHCF 1 109,09 SHCF 2 99,17 SHCF 3 75,13 SHCF 4 75,13 Diskontní míra = 10 % 120 / (1+0,1)120 / (1+0,1) / (1+0,1) / (1+0,1) ČSH 58,52 SHCF 358,52 Investiční výdaj 300 CF CF CF CF čas

24 Vzorec ČSH Rok Příjmy Výdaje SHP SHV = = ( 1 + i) ( 1 + i) ( 1 + i) ( 1 + i) ( 1 + i) t = 0 ( 1 + i) = n Pr íjem ( 1 + i) ( 1 + i) ( 1 + i) ( 1 + i) ( 1 + i) ( 1 + i) t = 0 ( 1 + i) = n Výdaj t t t t ČSH = n Příjem t t ( 1 + i) t = 0 ( i) t = n Výdaj t t

25 Vzorec ČSH Rok Příjmy Výdaje NCF ČSH = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) t = i 1+ i 1+ i 1+ i 1+ i 1+ i t= 0 ( 1+ i) 50 n NCF t ČSH = n NCF ( i) t = t t

26 Příklad Podnik zavádí novou technologii. Doba pořízení technologie činí 2 roky. V každém roce vynaloží koncem roku 5 mil. Kč na její pořízení. Doba životnosti dané technologie po jejím zavedení se předpokládá 3 roky. Úroková sazba je 10% p.a.. Po zavedení investice se předpokládají následující příjmy: 1. rok 5 mil. Kč 2. rok 5 mil. Kč 3. rok 2 mil. Kč Zjistěte, zda koupě nové technologie je pro podnik výhodná. Použijte ČSH

27 Příklad Vyhráli jste v loterii 5 milionů splatných po 1 milionu po příštích 5 let. Máte možnost namísto toho dostat 4,5 milionu ihned. Přijmete nabídku? (Běžná míra zhodnocení peněz je 1 %.) Roky Budoucí hodnota Současná hodnota Kč ,01 / (1+0,01) 1 Kč Kč ,05 / (1+0,01) 2 Kč Kč ,15 Kč Kč ,34 Kč Kč ,69 Kč Celkem Kč ,24 Kč

28 Pravidlo investování založené na ČSH ČSH > 0 přijmout investici, ČSH = 0 bylo dosaženo právě požadované výnosnosti, ČSH < 0 odmítnout investici.

29 Vnitřní výnosové procento Spočívá v nalezení diskontní míry, při které se ČSH rovná nule, nebo-li při které se současná hodnota očekávaných příjmů z investice rovná současné hodnotě výdajů na investici. i n t= 0 * = C (1+ t * i VVP ) t = 0

30 Pravidlo investování založené na VVP Je-li VVP větší než diskontní míra (požadovaná míra výnosnosti zahrnující riziko), je investiční projekt přes své riziko přijatelný. Je-li investice financována úvěrem, mělo by být VVP vyšší než je úroková míra.

31 Vztah mezi ČSH a VVP , , , , , , , , ,00 VVP 0, ,00 Diskontní míra (%) Čistá současná hodnota v Kč

32 Diskontovaná doba úhrady Doba, za kterou kumulované diskontované příjmy plynoucí z investice uhradí diskontované kapitálové výdaje. Pravidlo investování: Investice je výhodná, pokud je diskontovaná doba úhrady kratší než je očekávaná doba životnosti investice.

33 Index rentability Podíl diskontovaných čistých příjmů a diskontovaných investičních nákladů projektu. IR = DČP DIN Vztah mezi ČSH a IR: ČSH = 0 IR = 1 ČSH > 0 IR > 1 ČSH < 0 IR < 1 = DIN + DIN ČSH Pravidlo investování: Investice je výhodná, jestliže IR je větší než 1.

34 Srovnávání investičních variant Existuje-li více možností pro investování kapitálu, mohou nastat dvě situace: kapitál stačí na jednu akci ze zaměnitelných variant je nutno vybrat tu nejvýhodnější, kapitál stačí na více akcí je nutné stanovit pořadí jejich výhodnosti.

35 Výběr z investičních možností 1) Pro každou investiční akci vypočteme základní ukazatele ČSH, VVP, IR. 2) Podle VVP, event. IR stanovíme pořadí investičních možností. Nevýhody: nepřihlíží se k časovému rozložení investic, v průběhu doby se mění cena kapitálu (diskontní míra).

36 Portfolio Podnik by měl investovat do různých akcí (akcií, obligací, různých firem, nemovitostí apod.) měl by vytvářet tzv. portfolio. Portfolio kolekce tržních akcií a ostatních aktiv držených investorem. Cíl: co nejvyšší výnosnost, co nejnižší riziko.

Jak si založit živnost?

Jak si založit živnost? Jak si založit živnost? Návštěva (centrální registrační místo) CRM a vyplnění JRF (jednotný registrační formulář Dále doložit: -výpis zrejstříku trestů ČR (nesmí být starší 3 měsíců, není-li přiložen kžádosti,

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku

Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku Investice představují peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika)

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Zpracovali: Lukáš Poľaško Vendula Martínková Datum

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU. 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš

Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU. 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš OSNOVA: 1. Vymezení pojmu investice 2. Metody hodnocení investic Statické metody Dynamické metody 3. Postup při hodnocení investice 4. Zdroje

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁVRATNOST INVESTIC SPOJENÝCH S VÝSTAVBOU BYTOVÉHO DOMU V LUHAČOVICÍCH A V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁVRATNOST INVESTIC SPOJENÝCH S VÝSTAVBOU BYTOVÉHO DOMU V LUHAČOVICÍCH A V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING NÁVRATNOST INVESTIC SPOJENÝCH S VÝSTAVBOU BYTOVÉHO DOMU V LUHAČOVICÍCH A V BRNĚ

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA EKONOMIKY, MANAŽERSTVÍ A HUMANITNÍCH VĚD

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA EKONOMIKY, MANAŽERSTVÍ A HUMANITNÍCH VĚD ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA EKONOMIKY, MANAŽERSTVÍ A HUMANITNÍCH VĚD EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ZATEPLENÍ DOMU ECONOMIC EVALUATION OF THERMAL INSULATION BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA I

FINANČNÍ MATEMATIKA I UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Eva Bohanesová FINANČNÍ MATEMATIKA I Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Mgr. RNDr. Ivo Müller, Ph.D. Studijní text vznikl jako

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ROZVOJE FIRMY ENTREPRENEURIAL INTENTION OF BUSINESS DEVELOPMENT

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ROZVOJE FIRMY ENTREPRENEURIAL INTENTION OF BUSINESS DEVELOPMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ROZVOJE FIRMY ENTREPRENEURIAL

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více