13 kole ka s brzdou 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13 kole ka s brzdou 2"

Transkript

1 Popis CL 55 s p ítla nou pákou : motorová jednotka 2 zelené tla ítko start ervené tla ítko stop 4 rameno s tla nou pákou 12 5 kruhový vstupní otvor 6 magnetické jišt ní páky 13 7 velký kruhový vstupní otvor 8 tla ná páka 9 magnetické jišt ní hlavy 10 výstup krouhací hlavy 11 gastronádoba 12 podstavec 13 kole ka s brzdou 2

2 Popis CL 55 s automatickou hlavou : motorová jednotka 2 zelené tla ítko start ervené tla ítko stop 4 násypka automatické hlavy 8 5 výstup krouhací hlavy 6 magnetické jišt ní hlavy 9 7 gastronádoba 8 podstavec 9 kole ka s brzdou 3

3 Charakteristika : 4

4 Tech.data : P ednosti robotu : celokovová konstrukce, snadné išt ní tvar plnících otvor zajiš uje optimální kvalitu ezu jako p íslušenství lze vybrat z 38 disk s noži z nerezové oceli sou ástí krouhací hlavy je plastové rameno a vyhazovací plastový disk, který pomáhá opatrn vyprázdnit krouhací hlavu a tak zabra uje deformaci ez magnetická bezpe nostní pojistka p eruší chod stroje p i otev ení plnícího nástavce, p i nenasazené nebo nesprávn nasazené krouhací hlav krouhací hlava je lehce snímatelná z motorového bloku a umož uje tak udržovat maximální hygienu p i práci se strojem disky jsou utaženy spirálovým navád cím šroubem nebo kuželem 5

5 Rozm ry : POPIS váha netto váha brutto motor.jednotka 18 kg 19 kg autom.hlava 6,2 kg 7,2 kg hlava s p ítl. Pákou 9 kg 14 kg hlava s šikmým a rovnými vstupy 8 kg 10 kg tác 3,5 kg 6 kg podstavec 8 kg 10 kg disk 0,5 0,6 kg typ nap tí p íkon proud rychlost výkon po et fází CL V / 50 HZ 900 W 4,9 A 375 ot. / min. 0,75 Hp 1 CL V / 50 HZ 900 W 1,4 A 375 ot. / min. 0,75 Hp 3 6

6 Krouha je dodáván v t chto modifikacích : CL 55 A1 s automatickou hlavou s podstavcem CL 55 A2 s automatickou hlavou bez podstavce CL 55 B1 s p ítla nou pákou s podstavcem CL 55 B2 s p ítla nou pákou bez podstavce Pro restaurace jídel za den plocha vstupu 227 cm 2 pr m r kruhového vstupu 62 mm kompletní sada obsahuje 38 disk kapacita kg / hod. rychlost zpracování 15 kg / min. Úrove hluku : menší než 70 db Funkce hlavy a dalšího p íslušenství : hlava s p ítla nou pákou : (pr m r hlavy 172 mm a pr m r vnit ního kulatého vstupu je 62 mm) tato hlava je ur ena pro p ípravu hlavi ek zeleniny jako je nap. kapusta, salát, celer atd. dále je vhodná pro p ípravu všech ostatních druh zeleniny. dlouhou zeleninu ( okurky, mrkev atd.) vkládejte do úzkého kruhového vstupu. 7

7 automatická hlava : ( pr m ry vstupních otvor v p epážce aut. hlavy jsou 75 mm ) Tato hlava je ur ena pro velké množství a perfektn nakrájí mrkev, raj ata apod. Není p íliš vhodná pro plátkování dlouhé zeleniny. Na to je vhodn jší hlava s dlouhými kruhovými vstupy. Také není vhodná pro p íliš velké kusy potravin, které by neprošly vstupním otvorem násypky hlava se dv ma rovnými vstupy : ( pr m r 75 mm a 50 mm ) Tato hlava má dva trubkové vstupy o pr m ru 50 a 75 mm. Je ur ena pro p ípravu dlouhé zeleniny jako je nap. mrkev, cukina, lilek, okurky, banány, nebo ovoce, raj at atd. Slouží k rychlému a p esnému nakrájení t chto produkt hlava s rovným a šikmým vstupem : ( pr m r 75 mm a 50 mm ) 8

8 Tato hlava má stejnou funkci jako p edchozí ale dovoluje d lat i šikmé ezy. U t chto se neupev ují disky žádným nástrojem! Typy nástroj používaných pro hlavu s p ítla nou pákou : Vstupní kužel držící disk pro p ípravu všech druh zeleniny s výjimkou hlávek zelí a kapusty. Navád cí n ž pro p ípravu zelí a kapusty. Tento nástroj umožní p ipravovat zelí a kapustu bez p edchozího nakrájení. Speciální klí pro nasazení a uvoln ní navád cího nože. 9

9 Nerezový tác s držákem pro uchycení na hlavu s p ítla nou pákou Vybalení: robot vybalte opatrn z krabice p i vybalování krouhacích disk bu te opatrní na po ezání rukou Umíst ní: robot umíst te na pevný podstavec nebo st l vysoký 1,2 až 1,3 m El.p ipojení: krouha se p ipojuje do sít 230 V / 50 Hz / 1 fáze nebo 400V / 50 Hz / 3 fáze podle typu p ed p ipojením zkontrolujte, zda nap tí v síti odpovídá údaji uvedenému na výrobním štítku u t ífázového provedení zkontrolujte, jestli se nože otá ejí proti sm ru hodinových ru i ek ( ve sm ru šipky na ovládacím panelu ), pokud ne, p ívod p efázujte prohozením dvou fází ry, m že jej p ipojit pouze technik servisní firmy s p íslušnou kvali- pokud je stroj bez sí ové š fikací stroj musí být vždy uzemn n!!! výrobce i dovozce se z íká jakékoli odpov dnosti v p ípad úrazu, nebo poškození za ízení pokud stroj nebude uzemn n D ležitá upozorn ní : nikdy neotevírejte krouhací hlavu pokud se motor úpln nezastaví nikdy nezasahujte do jistícího systému p ístroje nikdy do krouha e nevkládejte jiné suroviny, než ty, pro které je ur en nikdy nevkládejte žádné cizí p edm ty ( nap. p i išt ní ) p ístroj nep et žujte p i sundávání krouhací hlavy, nebo jakékoli jiné manipulaci, než je p íprava surovin vypn te stroj od el.sít pravideln kontrolujte, zda není porušen p ívodní kabel, fungují jistící systémy, všechny ásti stroje jsou v po ádku a stroj pracuje správn v p ípad, že zjistíte jakoukoli závadu, ihned volejte servisní firmu a do té doby stroj nepoužívejte 10

10 jakékoli opravy smí provád t pouze servisní pracovník v p ípad zásahu do za ízení ( pokud to není dohodnuto se servisní firmou ) m žete ztratit nárok na bezplatnou záru ní opravu POZOR! Žlutozelený zemnící vodi nesmí být nikdy rozpojen nebo p erušen Základní informace : Pozorn si p e t te tento manuál, který obsahuje informace pro p ipojení, umíst ní, obsluhu a použití Manuál uschovejte pro budoucí použití Po vybalení zkontrolujte zda stroj obsahuje všechny ásti Robot smí obsluhovat pouze kvalifikovaný a zaškolený personál P ed p ipojením zkontrolujte, zda údaje uvedené na výrobním štítku, odpovídají typu el. rozvodu Na všechny opravy volejte pouze odborný servis a používejte jen originální náhradní díly Nevy azujte z innosti žádné ochranné prvky Motorovou jednotku nikdy nesmíte mýt tryskající tlakovou vodou, mohlo by dojít k poškození el. ástí a následn k úrazu el.proudem nebo poškození za ízení Nedodržením výše uvedených doporu ení se vystavujete ohrožení na zdraví Tento návod slouží k optimálnímu sestavení, obsluze a udržování krouha e a je zárukou bezchybného provozu Výrobce i dovozce odmítají jakoukoliv odpov dnost za úraz nebo poškození za ízení v p ípad špatného používání, špatného p ipojení, zásahu do bezpe nostních obvod, nebo nahrazení ástí a sou ástek za ízení za jiné, než originální. V t chto p ípadech pracuje uživatel na vlastní riziko Z tohoto d vodu je nutné v p ípad vým ny, používat pouze originální náhradní díly Závady které se objeví po b žném opot ebení se nemohou uplat ovat v rámci garance 11

11 Upozorn ní na možná rizika a zp soby jejich p edcházení návod k obsluze uchovejte a v p ípad p edání za ízení jiné osob jej p edejte také robot instalujte a provozujte pouze v souladu s pokyny obsaženými v tomto návodu robot používejte pouze pro ú ely ke kterým je ur en v p ípad, že máte pochybnosti, že robot nepracuje správn, vypn te jej a zavolejte servisní firmu do doby opravy jej nesmíte používat! udržujte jej trvale v istot, zamezte tomu, aby se na n m usazovaly ne istoty, zbytky surovin nebo istícího prost edku robot provozujte mimo dosah d tí a nepovolaných osob, nedovolte aby na n j sahaly a zkoušely ho zapínat robot vždy odpojte od p ívodu elekt iny hlavním vypína em : o o o p ed montáži a demontáži sou ástí p ed išt ním po použití na konci pracovního dne robot je ur en pro provoz v interiéru, nepoužívejte jej venku, v dešti nebo prašném prost edí Symboly : P ipojovací el. kabel Svorka kostry išt ní : p ed išt ním stroj vždy odpojte od el. sít krouha ist te po každém použití v p ípad, že zpracováváte agresivní suroviny, nebo ingredience, ( nap. kyselé okurky, citrusové plody atd.) je nutné istit stroj i v p estávkách b hem práce. motorovou jednotku nikdy nemyjte vodou, pouze ji ot ete vlhkým hadrem a potom ut ete do sucha disky a hlavu krouha e m žete mýt v my ce disky udržujte v suchém prost edí plastové ásti ist te prost edky které neobsahují alkalické p ím si nap. sodu, amoniak žádné ásti ne ist te kovovou drát nkou POZOR! P i mytí dávejte pozor na po ezání - nože krouhacích disk jsou velmi ostré! 12

12 Jišt ní : stroj se automaticky vypne p i pootev ení západky krouhací hlavy /6/ pokud je hlava nesprávn nasazena pokud je mechanicky stroj p etížen ( nechejte jej vychladnout a potom jej znovu zapn te ) Sestavení stroje : A / Hlava s p ítla nou pákou : Plastový vyhazovací disk nejprve nasa te na h ídel motoru plastový vyhazovací disk ( p i pohledu na ovládací panel zep edu ) na h ídel motorové jednotky nasa te plastový vyhazovací disk tady máte dv možnosti, oto it jej nahoru stranou A nebo B : 1. strana A pro jemné potraviny, nap.citrusy, raj ata, houby 2. strana B pro všechny ostatní druhy ovoce a zeleniny na h ídel plastového disku nasa te p íslušný disk 3. vyhazovací rameno pro zelí, mrkev, apod.. 13

13 na krouhání zelí použijte spirálový zavád cí šroub kterým disk utáhnete Nasazení vybraného disku : Pokud chcete použít disk pro plátkování, krouhání nebo nudli ky, nasa te disk na h ídel a pooto ením ve sm ru hodinových ru i ek jej zajist te. Instalace disku na výrobu kosti ek nebo hranolk : nasa te speciální dvoudílný kosti kova nebo hranolkova nejprve m ížku a potom plátkova, nebo hranolkova a potom plátkova tj. plátkova je vždy naho e Disky zajist te dlouhým, nebo krátkým šroubem 14

14 Hlavu nasa te tak, aby držadlo páky bylo po pravé ruce Hlavu zajist te v pantech zajiš ovacím hákem a sklopte zajiš ovací západku dop edu B / Hlava s trubkovými vstupy : disky a m ížky se nasazují stejným zp sobem, ale nepoužívají se šrouby k upevn ní disk v zadní ásti nasa te zajiš ovací hák a zajist te hlavu západkou C / Nasazení tácu : 15

15 D / Automatická hlava : disky se nasazují jako v p edchozích p ípadech, bez upev ovacích šroub Jak vym nit disk : pokud je hlava již nasazena, p i elním pohledu na stroj pravou rukou uvoln te zajiš ovací západku a vyklopením krouhací hlavy dozadu odkryjte pracovní prostor. sundejte disk z osy a pokud je to nutné pooto te jím ve sm ru hodinových ru i ek. vym te disk, sklopte ( nebo nasa te krouhací hlavu ), zajist te ji ty í do pant zajist te západku na p ední stran k utažení použijte p iložený klí pokud chcete sundat hlavu, vytáhn te táhlo z pant v zadní ásti hlavy hlavu vždy zajist te západkou po pravé stran Z d vodu bezpe nosti nasazujte hlavu a disky p i odpojeném stroji! Krytí : IP 55 pro el.vypína e IP 34 pro kryty stroje P ístroj je v souladu s normami: NF EN / 392/CEE NF EN NF EN

16 Použití jednotlivých disk : typ pr m r použití S 0,8 mm kapusta S 1 mm mrkev, kapusta, okurka, cibule, brambory, pórek PLÁTKOVA S 2, S 3 mm citron, mrkev, houby, kapusta, bambory, okurka S 4, S 5 mm lilek, epa, mrkev, houby, okurka, paprika, edkev, salát, brambory, rajata S 8,S 10,S 14 mm lilek, epa, mrkev, houby, okurka, paprika, salát, edkev, brambory, cukina VLNKOVACÍ R 2, R 3, R 5 mm epa, brambory, cukina PLÁTKOVA G 1,5 mm petržel, sýr G 2 mm mrkev, petržel, sýr G 3, G 4 mm mrkev G 5 mm kapusta, sýr STROUHA G 7 mm kapusta, sýr G 9mm kapusta, sýr PARMESAN sýr, okoláda BRAMBORY brambory JAP. STROUHA okoláda, tvrdý sýr 1 mm 2 x 2 mm mrkev, petržel, brambory, 2 x 4 mm mrkev, epa, cukina, brambory 2 x 6 mm mrkev, epa, cukina, brambory 2 x 8 mm lilek, mrkev, epa, cukina, brambory NUDLI KOVA 3 x 3 mm lilek, mrkev, epa, cukina, brambory 4 x 4 mm lilek, mrkev, epa, cukina, brambory 6 x 6 mm petržel, brambory, lilek, epa 8 x 8 mm petržel, brambory 5 x 5 mm brambory, mrkev, cukina, ervená epa 8 x 8 mm brambory, mrkev, cukina, ervená epa 10 x 10 mm brambory, mrkev, cukina, ervená epa KOSTI KOVA 14 x 14 mm brambory, mrkev, cukina, ervená epa 20 x 20 mm brambory 25 x 25 mm brambory HRANOLKOVA 8 x 8 mm hranolky 10 x 10 mm hranolky 17

17 18

18 19

19 Obsluha krouha e : Po nasazení vyhazovacího plastového disku, p íslušného krouhacího disku a sesazení hlavy : p ipojte sí ovou š ru nebo zapn te hlavní vypína zapn te zelené tla ítko I motor se rozeb hne zvedn te p ítla nou páku nahoru, motor se vypne vložte do vstupního otvoru zeleninu a sklopte páku zp t, motor se op t spustí lehkým tla ením páky sm rem dol zeleninu nakrouhejte p i použití válcového otvoru, nechejte páku zasunutou, motor b ží trvale, používejte tla ný kolík p i použití hlavy se dv ma válcovými otvory otvoru, motor b ží trvale, používejte tla ný kolík p i použití automatické hlavy nasypte suroviny do násypky v p ípad zaseknutí zeleniny v hlav, zato te kli kou v horní ásti násypky po ukon ení práce vypn te stroj erveným tla ítkem O a vypn te hlavní vypína nebo odpojte p ívodní kabel ze zásuvky Popis díl pro el. schéma : Ovládací panel CL 55 D : CD - start.kondenzátor EA start.fáze EP hl.fáze ILS 1 jistící mikrospína zavírání hlavy ILS 2 jistící mikrospína tla né páky KA relé KD start.relé KML hl.relé SAR vypínací tla ítko SWA zapínací tla ítko ervené tla ítko STOP zelené tla ítko START 20

20 ÝÔ ëë Ü ßËĚŃÓßĚ ĎËŰ đîńîđđđ ÓßÖ ć đîńîđđđ ż

21 ÝÔ ëë Ü ßËĚŃÓßĚ ĎËŰ đîńîđđđ ÓßÖ ć đîńîđđđ

22 ÝÔ ëë Ü ßËĚŃÓßĚ ĎËŰ đîńîđđđ ÓßÖ ć đîńîđđđ ż

23 ÝÔ ëë Ü Ô»Ş» đîńîđđđ ÓßÖ ć đîńîđđđ

24 ÝÔ ëë Ü Ô»Ş» đîńîđđđ ÓßÖ ć đîńîđđđ

25 ÝÔ ëë Ü Ô»Ş» đîńîđđđ ÓßÖ ć đîńîđđđ

26

27

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º LAVAMAT 1045 S Ekologická automatická pracka Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 80º 50º 70º E AUS ERFAHRUNG GUT Vázená zákaznice, vázeny zákazníku, proct te si pecliv tuto informaci pro uzivatele.

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života

Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života V RA KOUDELKOVÁ, MARTIN KONE NÝ, ZDEN K POLÁK KDF MFF UK P ísp vek popisuje nejzajímav jší projekty zpracované ú astníky Soust ed ní mladých fyzik

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ: POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/2001 14M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000 2

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

KROUHAČE ZELENINY CL 55 CL 60 CL 60 V V

KROUHAČE ZELENINY CL 55 CL 60 CL 60 V V KROUHAČE ZELENINY CL 55 CL 60 CL 60 V V LAHŮDKÁŘSTVÍ - KOLY - BISTRA CL 60 Auto Automatický otvor poskytuje kvalitu řezu při velkých zpracovávaných objemech (dokonalá rovnováha mezi tvarem žlabu, rychlostí

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče...

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče... KTR 18420 B-408-01 Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 Návod k použití Kuchyňské digestoře CZ Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 2 3 4 5 CZ A B C NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Je velmi důležité tento návod k použití uchovat společně se spotřebičem, aby ho

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více