Rozbor potřeb ukazatelů a výstupů statistiky příjezdového cestovního ruchu (PCR) Workshop 18. září 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor potřeb ukazatelů a výstupů statistiky příjezdového cestovního ruchu (PCR) Workshop 18. září 2013"

Transkript

1 Rozbor potřeb ukazatelů a výstupů statistiky příjezdového cestovního ruchu (PCR) Workshop 8. září 0

2 Harmonogram projektu Jul Aug Sep Oct Nov Dec 0 Q/0 Q/0 Etapa I. Rozbor potřeb ukazatelů a výstupů statistiky příjezdového cestovního ruchu (PCR) Workshop za účelem validace struktury ukazatelů PCR Etapa II. Studie zdrojové základny pro statistiku příjezdového cestovního ruchu, finanční náročnost jednotlivých zdrojů informací Workshop za účelem validace nových či nevyužívaných metod a způsobů sběru statistických dat Workshop za účelem validace nového komplexního systému sběru statistických dat Etapa III. Podrobná studie metodiky pilotního sběru dat příjezdového cestovního ruchu Workshop za účelem validace metodiky pilotního sběru dat PCR Etapa IV. Pilotní výzkum 0 prověřující alternativní metodu nového šetření příjezdového cestovního ruchu po 6/0 Tento workshop se bude zabývat rozborem potřeb ukazatelů a výstupů statistiky PCR (Etapa I.) a validaci nových či nevyužívaných metod a způsobů sběru statistických dat (první část Etapy II.).

3 Agenda workshopu Analytická část Zhodnocení aktuálního způsobu tvorby TSA a analýza metod využitelných do budoucna Identifikace uživatelů Užití stávajících ukazatelů Zhodnocení nevyužívaných dat/ukazatelů Best practice Návrhová část Návrh možností při tvorbě nového způsobu tvorby TSA a diskuse s účastníky Závěry analýzy

4 Analýza

5 Výchozí předpoklady a cíle projektu Výchozí předpoklady analýzy Financování současného způsobu tvorby TSA z prostředků EU končí v Q/0 a je potřeba najít finančně méně náročnou alternativu Míra efektivity současného způsobu sběru dat dotazníkovým šetřením na vybraných místech je nižší po vstupu ČR do Schengenského prostoru Statistika příjezdového cestovního ruchu má být užitečná všem subjektům v cestovním ruchu Cíle projektu Zmapování současného sběru dat a využívání ukazatelů PCR Identifikace případných chybějící ukazatele Návrh možností využití moderních technologií a metod odpovídajících světovým trendům

6 Cíloví uživatelé ukazatelů PCR Tři skupiny cílových uživatelů ukazatelů: ČSÚ/MMR/ Akademická sféra Destination management organisations - DMO (CzechTourism, organizace CR atd.) Komerční sféra (CK/CA, hotely, restaurace apod.) Charakteristika: Charakteristika: Charakteristika: hlavní odběratel dat sekundární odběratelé dat sekundární odběratelé dat užití aplikace dat není v přímé souvislosti s komerčním úspěchem Využívaná data: všechny návštěvnostní, demografické a finanční ukazatele marketingové ukazatele jsou využívány pouze marginálně využití dat k propagaci ČR a podpoře CR Využívaná data: nejširší spektrum ukazatelů nejdůležitější jsou geografické a regionální ukazatele a návštěvnostní a finanční ukazatele v rozpadu na jednotlivé kraje využití dat v přímé souvislosti s komerčním úspěchem Využívaná data: návštěvnostní a finanční ukazatele

7 Zhodnocení současných ukazatelů PCR v ČR, analýza praktického užití Ukazatele ČSÚ/ MMR/ Akad. sféra DMO Komerční sféra Návštěvnostní Typ návštěvníka (jednodenní návštěvník / zahraniční turista / tranzitující) Počet zahraničních turistů (nerezidentů) ubytovaných v HUZ Počet zahraničních turistů (nerezidentů) ubytovaných v IUZ Počet zahraničních turistů celkem Počet jednodenních návštěvníků Počet tranzitujících Počet zahraničních návštěvníků celkem (zahraničních turistů + jednodenních návštěvníků, tranzitujících) Počet přenocování zahraničních turistů Frekvence návštěv ČR Forma návštěvy ČR (individuální vs. organizovaná/hromadná) - Demografické Pohlaví Věková skupina Stát trvalého pobytu Legenda tabulky: Nízký užitek Střední užitek Vysoký užitek 6

8 Zhodnocení současných ukazatelů PCR v ČR, analýza praktického užití Ukazatele ČSÚ/ MMR/ Akad. sféra DMO Komerční sféra Geografické Navštívená místa Navštívené kraje Počet zahraničních návštěvníků v krajích Marketingové Hlavní důvod návštěvy ČR Spokojenost s návštěvou ČR Negativa v souvislosti s návštěvou ČR Informační zdroje využíváné při plánování zahraničních cest Turistické priority Hodnocení ČR jako turistické destinace Zaznamenání kampaně na podporu CR v zahraničí Důvod nezvolení ČR (u tranzitujících) Legenda tabulky: Nízký užitek Střední užitek Vysoký užitek 7

9 Zhodnocení současných ukazatelů PCR v ČR, analýza jejich praktického užití Ukazatele ČSÚ/ MMR/ Akad. sféra DMO Komerční sféra Využívané služby Druh ubytování Počet využívaných druhů ubytování Neplacené ubytování - kde a proč zahraniční turista přespal Finanční Průměrné výdaje na osobu a den v Kč Celkové výdaje zahraničních návštěvníků Struktura výdajů zahraničních návštěvníků Podíl výdajů placených mimo a na území ČR Legenda tabulky: Nízký užitek Střední užitek Vysoký užitek 8

10 Výsledky dotazníkového šetření (CK/CA, hotely) Vybranému vzorku hotelů a CK/CA zabývajících se příjezdovým CR byl zaslán dotazník pro hodnocení užitečnosti jednotlivých ukazatelů. Následující grafy zobrazují hodnocení užitečnosti jednotlivých ukazatelů dle typu respondenta a modus frekvence jejich sběru. Vzhledem k nízké míře návratnosti nelze výsledky brát jako reprezentativní, ale pouze ilustrativní. 9

11 Cíloví uživatelé ukazatelů PCR Poznámka: Frekvence sběru je hodnocena pouze na základě vyjádření zástupců komerční sféry. V rámci nového komplexního návrhu bude frekvence určena na základě detailní statistické analýzy vývoje ukazatelů v minulosti. 0

12 Identifikace dalších potenciálně využitelných dat/ukazatelů Další ukazatele: trendy vývoje cestovního ruchu v rámci jednotlivých krajů návštěvnost celostátně či regionálně významných míst/výletních cílů trajektorie zahraničního návštěvníka (včetně návštěvnosti jednotlivých krajů) geografická identifikace útraty zahraničního návštěvníka hodnocení kvality a oblíbenosti subjektů CR přímo uživateli finanční ukazatele v hotelnictví (např. RevPAR, ADR aj.) MMR využití geolokačních dat i pro podporu domácího turismu DMO získávání dodatečných informací o trajektorii zahraničního návštěvníka a její další využití pro statistiky jednotlivých krajů Komerční sféra přesnější cílení marketingových aktivit na segmenty zákazníků zahraničního trhu a efektivnější cenová politika hotelů

13 Analýza Best practice Geolokační data mobilních operátorů poskytují informace o množství a profilu návštěvníků dané lokality v čase poskytují informace o geografických ukazatelích, tedy o počtu zahraničních turistů, kteří se připojili k místní síti, době jejich pobytu na území státu, četnostní analýzy návštěvnosti jednotlivých míst atd. umožňují monitoring trajektorie (celé trasy) pobytu zahraničního návštěvníka poskytují údaje pro výpočet agregovaných ukazatelů jako počet zahraničních turistů celkem, počet jednodenních návštěvníků, počet tranzitujících, počet zahraničních návštěvníků celkem neumožňují z důvodu ochrany osobních údajů identifikaci jednotlivce včetně základních demografických ukazatelů Monitoring hustoty davu během významné turistické události Hustota davu byla určena na základě zatížení mobilní sítě Využití různých druhů mobilních telefonů Zdroj:KPMG

14 Analýza Best practice Zbytková data poskytovatelů platebních karet umožňují geografickou identifikaci výdajů (informace o místě použití platební karty, o způsobu jejího použití, o platbách a výběrech hotovosti na dané platební kartě apod.) poskytují údaje pro výpočet průměrných a celkových výdajů, informace o místech s největším počtem výběrů hotovosti, o místech s nejvyššími výdaji apod. neumožňují z důvodu ochrany osobních údajů identifikaci jednotlivce včetně základních demografických ukazatelů Konkrétní animace v Holandsku Simulace průměrných výdajů zahraničního návštěvníka za den Zdroj:KPMG

15 Analýza Best practice Data ze sociálních sítí poskytují kvalitativní data a měkkou zpětnou vazbu (data z Facebooku, Twitteru, YouTube, Instagramu, Flickru, Foursquare, Google Maps apod.) zpřístupňují data o oblíbenosti jednotlivých turistických destinací na základě počtu like, počtu uploadovaných fotografií a videí nebo počtu tweetů neumožňují z důvodu ochrany osobních údajů využití na úrovni jednotlivce Příklad SW řešení analýzy sociálních sítí Četnost domácích vs. zahraničních příspěvků v New Yorku na portálu Flickr Analýza oblíbenosti na základě uploadování obrázku na Instagram Ilustrace a vizualizace analýzy sociálních sítí Zdroj:KPMG, Flickr, Instagram

16 Analýza Best practice oblast cestovního ruchu Geolokační data mobilních operátorů umožňují + výrazně zlepšit a specifikovat znalost trendů v turistickém ruchu + vytvořit národní škálu umožňující srovnání jednotlivých destinací + lépe podpořit turistický ruch a zvýšit efektivitu + průběžně vyhodnocovat efektivitu podpory turistického ruchu Segmentace zahraničních návštěvníků na základě geolokačních dat: dlouhodobí návštěvníci (zahraniční pracující a studenti) tranzitující návštěvníci jedno- a vícedenní návštěvníci častí návštěvníci (opakované návštěvy) Agregace geolokačních dat: dle telefonické předvolby čísla jakákoliv geografická časová (roční / pololetní / čtvrtletní)

17 Analýza Best practice oblast cestovního ruchu Příklady využití dat: využití geolokačních dat pro statistiku příjezdového, výjezdového a domácího CR v Estonsku a v rámci pilotního projektu v EU (EUROSTAT ve spolupráci s Positium) využití geolokačních dat v České republice v rámci CzechTourism monitoring vytipovaných lokalit (UNESCO atd.) využití rozpoznávání SPZ pro monitoring příjezdového CR ve Španělsku využití dotazníkové metody např. v Nizozemsku jednou za roky rozsáhlým průzkumem příjezdového CR ( Focus on the incoming tourist; Inbound Tourism Research ) Příklad vizualizace statistiky příjezdového CR v Estonsku Zpráva o příjezdovém CR v Nizozemsku na základě dotazníkového šetření Zdroj: KPMG, Positium 6

18 Závěry analýzy hlavní zjištění ČSÚ/MMR/ Akademická sféra důležitá návaznost a kontinuita v tvorbě TSA (navázání časových řad) agregátní vývoj a prognózy měření efektivity nákladů vynaložených na podporu cestovního ruchu DMO (CzechTourism, organizace CR atd.) v rámci regionu je využitelnost dat spojená s dostupností jejich členění na regiony využívání ukazatelů při plánování marketingových aktivit a při PR aktivitách hodnocení úspěšnosti zahraničních kampaní Komerční sféra primární potřeba přesnějšího plánování (tomu současný způsob příliš nevyhovuje) zájem o individuální vývoj jednotlivých segmentů (možnost porovnání s konkurencí) zájem o data týkající se výdajů (předmět, regionální členění) a ukazatele z hotelnictví (ADR, RevPAR) velký důraz na měkkou zpětnou vazbu (např. dle TripAdvisor, HRS.de) potřeba naučit se více pracovat s ukazateli CR s ohledem na druh podnikání Best practice možnost využití moderních technologií při sběru dat velký vzorek populace - vysoká spolehlivost dat možnost geografické identifikace výdajů a frekvence návštěvnosti turistických destinací, získání měkké zpětné vazby přímo od spotřebitele služby CR 7

19 Návrh

20 Governance Metadata Datová kvalita Přístup KPMG při definování návrhu nové podoby statistiky PCR Cílové skupiny a jejich potřeby Kdo je uživatelem dat a proč ho data zajímají? Reporting Jak, kdy a v jaké formě jsou data publikována? Data a ukazatele Jaká data/ukazatele sbíráme? Způsoby sběru dat Z čeho jsou data sbírána? Dodavatelé a zdroje dat Od koho data získáváme? 9

21 Navrhované cílové skupiny a jejich potřeby Kdo jsou uživatelé dat a proč je data zajímají? Cílové skupiny a jejich potřeby ČSÚ MMR Akademická sféra DMO (CzechTourism, organizace CR atd.) Komerční sféra Reporting Data a ukazatele Způsoby sběru dat Dodavatelé a zdroje dat Využívaná data: všechny návštěvnostní, demografické a finanční ukazatele marketingové ukazatele jsou využívány pouze marginálně Využívaná data: nejširší spektrum ukazatelů nejdůležitější jsou geografické ukazatele a návštěvnostní a finanční ukazatele v rozpadu na jednotlivé kraje Využívaná data: návštěvnostní a finanční ukazatele 0

22 Navrhovaný reporting Jak, kdy a v jaké formě jsou data publikována? Granularita Frekvence Forma Způsob Cílové skupiny a jejich potřeby Reporting zdrojová data předpočítaná data pravidelná ročně statický report (.pdf) dynamický report (.xls) web, on-line Data a ukazatele Způsoby sběru dat pouze agregovaná data čtvrtletně měsíčně ad hoc dle potřeby on-line analytické prostředí tištěné publikace Dodavatelé a zdroje dat

23 Navrhovaná data a ukazatele Jaká data/ukazatele sbíráme? Cílové skupiny a jejich potřeby Reporting Data a ukazatele Způsoby sběru dat Dodavatelé a zdroje dat Návštěvnostní Typ návštěvníka (jednodenní návštěvník / zahraniční turista / tranzitující) Počet zahraničních turistů (nerezidentů) ubytovaných v HUZ Počet zahraničních turistů celkem Počet přenocování zahraničních turistů Počet zahraničních návštěvníků celkem (zahraničních turistů + jednodenních návštěvníků, tranzitujících) Forma návštěvy ČR (individuální vs organizovaná/hromadná) Frekvence návštěv ČR Počet zahraničních turistů (nerezidentů) ubytovaných v IUZ Počet jednodenních návštěvníků Demografické Pohlaví Věková skupina Stát trvalého pobytu Geografické Navštívená místa Navštívené kraje Počet zahraničních návštěvníků v krajích Trajektorie pohybu účastníků PCR Hustota návštěvnosti Marketingové Hlavní důvod návštěvy ČR Spokojenost s návštěvou ČR Informační zdroje využívané při plánování zahraničních cest Negativa v souvislosti s návštěvou ČR Turistické priority Hodnocení ČR jako turistické destinace Zaznamenání kampaně na podporu CR v zahraničí Důvod nezvolení ČR (u tranzitujících) Návštěvnost památek a turistických cílů Využívané služby Druh ubytování Počet využívaných druhů ubytování Neplacené ubytování - kde a proč zahraniční turista přespal Další využívané služby Finanční Průměrné výdaje na osobu a den v Kč Celkové výdaje zahraničních návštěvníků Struktura výdajů zahraničních návštěvníků Podíl výdajů placených mimo a na území ČR Geografické určení výdajů účastníků PCR Počet tranzitujících Druh dopravy (letecká, vlaková apod.) Podíl elektronického obchodování

24 Navrhované způsoby sběru dat Jak a odkud jsou data sbírána? hlášení ČSÚ geolokační data operátorů zbytková data platebních zprostředkovatelů fyzická dotazníková šetření Cílové skupiny a jejich potřeby Reporting Data a ukazatele počty ubytovaných v HUZ počty ubytovaných v IUZ elektronická dotazníková šetření počet účastníků PCR dle lokality a země původu v čase. data o cestujících na letištích výše útraty účastníků PCR dle lokality a země původu v čase. záznamy z kamer (hraniční přechody) stejné jako v současnosti. přímý přístup k transakčním datům webových portálů Způsoby sběru dat Dodavatelé a zdroje dat stejné jako v současnosti. počet účastníků PCR dle kategorie a země původu v čase odkud a kam účastníci létají. počet aut dle země původu za jednotlivé hraniční přechody ČR v čase počty osob v autech měkkou zpětnou vazbu reference rezervace administrativní data (víza) mirror statistika počty a země původu účastníků CR kvalitativní data o udělování víz ověření hodnot vůči druhé straně

25 Navrhovaní dodavatelé a zdroje dat Od koho data získáváme? ČSÚ výzkumná agentura (Stem/Mark apod.) mobilní operátoři platební zprostředkovatelé Cílové skupiny a jejich potřeby Reporting letiště a dopravci webové služby (rezervace, hodnocení) hotely incoming CK/CA Data a ukazatele Způsoby sběru dat Dodavatelé a zdroje dat dopravní policie zahraniční statistické úřady cizinecká policie (MZ?) sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram ) služby návštěvnosti www stránek (Google Analytics) vyhledávače (Google, Seznam, )

26 Další kroky

27 Další kroky Následovat budou tyto aktivity Analýza proveditelnosti nových metod a způsobů sběru statistických dat PCR, konzultace s možnými partnery sběru statistických dat, analýza rizik. ověření proveditelnosti návrhu se zástupci poskytovatelů dat rámcový odhad finanční náročnosti navrhovaných řešení porovnání finanční náročnosti řešení s jejich přínosem provedení analýzy rizik navrhovaných řešení, prioritizace návrhů Návrh optimalizovaného systému sběru statistických dat PCR, odhad finanční náročnosti (finančních nákladů) zajištění optimální datové základny, porovnání s finanční náročností stávajícího šetření (po vyloučení nepotřebných ukazatelů). posouzení současné finanční náročnosti sběru statistických dat PCR vytvoření návrhu optimální datové základny rámcový odhad finanční náročnosti sběru dat dle nové metodiky Workshop č. za účasti zainteresovaných stran za účelem validace nového komplexního systému sběru statistických dat. 6

28 Děkujeme za pozornost za KPMG Česká republika s.r.o. Ondřej Špaček Manager za EEIP a.s. Jana Chvalkovská Associate Director

29 0 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Studie zdrojové základny pro statistiku příjezdového cestovního ruchu (PCR) 28. listopadu 2013

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Studie zdrojové základny pro statistiku příjezdového cestovního ruchu (PCR) 28. listopadu 2013 pro místní rozvoj ČR Studie zdrojové základny pro statistiku příjezdového cestovního ruchu (PCR) 28. listopadu 2013 Studie zdrojové základny pro statistiku příjezdového cestovního ruchu (PCR) Harmonogram

Více

Statistika cestovního ruchu v ČR příklady využití a její budoucnost

Statistika cestovního ruchu v ČR příklady využití a její budoucnost Statistika cestovního ruchu v ČR příklady využití a její budoucnost Červen 2014 Analýza cestovního ruchu v České republice ubytování ČR - přenocování ; 2001 2012 Vývoj počtu přenocování a průměrného počtu

Více

Statistika cestovního ruchu v ČR příklady využití a její budoucnost

Statistika cestovního ruchu v ČR příklady využití a její budoucnost Statistika cestovního ruchu v ČR příklady využití a její budoucnost Duben 2014 39 122 187 37 109 835 39 343 250 40 780 708 40 320 477 41 447 797 40 831 072 39 283 474 36 662 192 36 908 811 38 235 088 39

Více

Statistika cestovního ruchu v ČR příklady využití a její budoucnost

Statistika cestovního ruchu v ČR příklady využití a její budoucnost Statistika cestovního ruchu v ČR příklady využití a její budoucnost Listopad 2013 Analýza cestovního ruchu v České republice ubytování ČR - přenocování ; 2001 2012 Vývoj počtu přenocování a průměrného

Více

Rozbor potřeb ukazatelů a výstupů statistiky příjezdového cestovního ruchu (PCR) Září 2013

Rozbor potřeb ukazatelů a výstupů statistiky příjezdového cestovního ruchu (PCR) Září 2013 Rozbor potřeb ukazatelů a výstupů statistiky příjezdového cestovního ruchu (PCR) Září 2013 KPMG Česká republika, s.r.o. Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 Czech Republic Tel +420 222 123 101 Fax +420 222 123 100

Více

Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice. Ondřej Špaček 11. listopadu 2015

Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice. Ondřej Špaček 11. listopadu 2015 Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice Ondřej Špaček 11. listopadu 2015 Přístup k řešení projektu Etapy projektu Výstupy z jednotlivých etap Postup v jednotlivých etapách Část

Více

Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012

Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012 Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012 Trendy a východiska Vývoj hlavních charakteristiky nár. hospodářství ČR a stavebnictví

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Veřejné výdaje na podporu cestovního ruchu Přínosy z cestovního ruchu pro Českou republiku Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Březen 2013

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Veřejné výdaje na podporu cestovního ruchu Přínosy z cestovního ruchu pro Českou republiku Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Březen 2013

Více

Cestovní ruch v Královehradeckém a Pardubickém kraji. vybrané výstupy z analýz KPMG. Ondřej Špaček 4. 11. 2015

Cestovní ruch v Královehradeckém a Pardubickém kraji. vybrané výstupy z analýz KPMG. Ondřej Špaček 4. 11. 2015 Cestovní ruch v Královehradeckém a Pardubickém kraji vybrané výstupy z analýz KPMG Ondřej Špaček 4. 11. 2015 Ekonomické přínosy cestovního ruchu (2013) Veřejné rozpočty Cestovní ruch Celková podpora CR

Více

Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit

Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit 24. května 2011 Michal Hašek Director Agenda Požadavky statutárních a dozorčích orgánů Strategie rozvoje interního auditu Požadavky na podporu ze strany

Více

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců 500 HR MINUTES KONFERENCE O MODERNÍCH TRENDECH V HR 13. března 2013 Hana Velíšková, KPMG KPMG Česká republika Od roku 1990 760 zaměstnanců 27 partnerů Druhý

Více

VELKÁ DATA A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

VELKÁ DATA A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ VELKÁ DATA A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ Lukáš Kovárník, manažer partnerského prodeje, T-Mobile Zdeněk Tůma, Partner, KPMG Česká republika Jan Dvořák, tiskový mluvčí, Národní park Šumava Uvidíte, Uslyšíte

Více

12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu

12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu 12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu 2. října 2015 Proces nákupu Platby Požadavek na nákup Dodavatel (výběr,řízení) Faktura (zpracování) Schéma procesu nákup

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Budoucnost exportního financování. Stavební fórum 26. září 2012

Budoucnost exportního financování. Stavební fórum 26. září 2012 Budoucnost exportního financování Stavební fórum 26. září 2012 AGENDA, CÍLE AGENDA Úvod Budoucnost EF z pohledu bankovního sektoru a EGAP Právní aspekty EF Vazba EF a stavebnictví Zkušenosti exportérů

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2012 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 2012 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní ruch ČR - podrobné výsledky za Q 2012 -

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu

10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu 10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu Současné výzvy IT interního auditu 7. Března 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu IT 3 KPMG

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních předpisů 30. března 2011 Peter Čakan Obsah Obsah Strana Změny v zákoně o účetnictví 2 Správní delikty a sankce 3 Změny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 4 1

Více

Horská střediska v ČR

Horská střediska v ČR Horská střediska v ČR identifikace přínosů pro regionální rozvoj a veřejné rozpočty Zdeněk Tůma 28. 5. 2014 Definice horského střediska Horské středisko Ski areál Horským střediskem se rozumí geografický

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

Benchmark městě v České republice. srpen 2012

Benchmark městě v České republice. srpen 2012 Benchmark městě v České republice srpen 2012 KPMG Česká republika, s.r.o. Tel +420 222 123 101 Fax +420 222 123 100 Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 Czech Republic 17. srpna 2012 Předkládáme Vám studii Benchmark

Více

Sportovní infrastruktura v České republice

Sportovní infrastruktura v České republice Sportovní infrastruktura v České republice Stavební fórum 27. listopadu 2014 zdroj obrázku: dream-wallpaper.com SPORT!!! Stimul regionálního rozvoje Reprezentace, prestiž a propagace Prevence patologických

Více

Databáze MMR ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR. Prezentace

Databáze MMR ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR. Prezentace ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR. Srovnávací analýza. Květen 2012

Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR. Srovnávací analýza. Květen 2012 Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR Srovnávací analýza Květen 2012 KPMG Česká republika, s.r.o. Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 Czech Republic Tel +420 222 123 101 Fax +420 222 123 100

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla?

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Zdeněk Tůma Připraveno ve spolupráci s OGResearch 10. října, 2014 Ačkoliv se celková externí pozice EZ od krize výrazně zlepšila, zadluženost veřejného

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz Vedení účetnictví kpmg.cz KPMG v České republice Oddělení Vedení účetnictví společnosti KPMG Česká republika poskytuje služby finančního, manažerského a mzdového účetnictví včetně souvisejících poradenských

Více

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí Příjezdový cestovní ruch. čtvrtletí 20 Na úvod shrnutí Ve. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 8,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ %), kteří utratili 9, mld. Kč (+ %) V -. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Indikátory parametry podprogramu na úrovni projektů Marketingové aktivit v cestovním ruchu (117D72200) 2-7 výstupu marketingových aktivit realizovaných

Více

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM KOZEL Roman MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM Obsah O hlavním autorovi... 9 Slovo úvodem...11 1. Marketingové prostředí...13 1.1 Charakteristika prostředí...14 1.2 Makroprostředí...16 1.2.1 Demografické prostředí...18

Více

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven 2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven Současné výzvy IT interního auditu 20. června 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016 Příjezdový cestovní ruch 0-06 Prezentace výsledků výzkumu, Q až Q 06 Jan Tuček prosinec 06 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků

Více

STATISTIKA CESTOVNÍHO RUCHU

STATISTIKA CESTOVNÍHO RUCHU STATISTIKA CESTOVNÍHO RUCHU Roman Mikula Fórum cestovního ruchu turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2014 IMAGE*IMPULSY*INSPIRACE, 28. března 2014, Hukvaldy ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2014 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2014 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Květen 2013 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 1Q 2013 1Q 2012 A. Zahraniční turista 39,1 % 39,8 % B. Jednodenní

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016 Příjezdový cestovní ruch 205 Prezentace výsledků výzkumu březen 206 Obsah prezentace Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování výdajů Ověřování

Více

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná?

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Ekonomické dopady generuje každá organizace i každý jednotlivec, lze je tedy spočítat pro jakýkoli subjekt. Ve světě bývají studie ekonomického dopadu zpracovávány

Více

STÁTNÍ SPRÁVA A ČESKÉ LYŽAŘSKÉ AREÁLY. Celostátní konference horských středisek ČR Špindlerův Mlýn,

STÁTNÍ SPRÁVA A ČESKÉ LYŽAŘSKÉ AREÁLY. Celostátní konference horských středisek ČR Špindlerův Mlýn, STÁTNÍ SPRÁVA A ČESKÉ LYŽAŘSKÉ AREÁLY Celostátní konference horských středisek ČR Špindlerův Mlýn, 7. 6. 2016 STÁTNÍ SPRÁVA A ČESKÉ LYŽAŘSKÉ AREÁLY Proč spolupracovat? Stát má regulovat vytvářet podmínky,

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 2025 Mgr. Lukáš Dědič PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM Web: rozvoj-obce.cz Email: info@rozvoj-obce.cz

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2013 2012 2011 A. Zahraniční

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2012 Výsledky za 4Q 2012

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2013 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2013 Příjezdový cestovní ruch ČR 3. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 3Q 2013

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti Sekce:Financování, kvalita a legislativa cestovního ruchu v ČR Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti 12. duben 2012, Hospitality& Tourism Summit 2012, Crowne Plaza Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Více

Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu

Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu Prezentace závěrů z analytické studie zpracované pro Český olympijský výbor duben 2014 Úvod, cíl prezentace a metodický postup Tento

Více

Trendy v interním auditu v České republice

Trendy v interním auditu v České republice Trendy v interním auditu v České republice Informace o výsledcích průzkumu KPMG Česká republika Michal Čup 28. února 2017 Obsah Strana O průzkumu 3 A. Postavení a činnost interního auditu 4 B. Nástroje

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015 Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 205 Na úvod shrnutí Ve 2. čtvrletí 205 navštívilo ČR 7,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ 0 %), kteří utratili, mld. Kč (+ %) V. pololetí 205 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Výrobní firmy po krizi

Výrobní firmy po krizi Výrobní firmy po krizi Zvolili jste správnou cestu? Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice kpmg.cz KPMG v České republice Obsah 1 Úvod 03 2 Náš přístup a metodika průzkumu 04 3 Hlavní zjištění

Více

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE E-LEARNING Jan Novák 15. července 2014 Obsah Proč mít data? Zdroje dat (externí a interní) Typy dat tvrdá a měkká Nejčastější chyby při přípravě

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015 Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva Q Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků Metodika projektu Realizátor dotazníku 7 Příjezdový cestovní ruch, Průběžná zpráva za Q strana

Více

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Zpracoval(a): David Karčmář Datum: 26.4.2016 Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Cestovní ruch v Moravskoslezském

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

B) Parametry na úrovni projektů

B) Parametry na úrovni projektů NPPCRR Číselník povinných parametrů MMR Legenda k vyplnění políčka Rozhodující projektové parametry v elektronické žádosti. U podprogramu č. 2 Marketingové aktivity v CR, žadatel povinně vyplňuje parametr

Více

Nové Top Level Domény

Nové Top Level Domény Nové Top Level Domény Rizika a příležitosti pro ČR Praha, 14.6.2011 0 Národní domény a obecné domény nejvyšší úrovně Dva typy domén: Národní domény: cctld (.cz,.de,.ru) Obecné domény: gtld (.com,.biz,.org)

Více

ERM Enterprise Risk Management

ERM Enterprise Risk Management ERM Enterprise Risk Management Podklady k diskusi setkání interních auditorů 30. března 2011 Jak řídit rizika Má společnost stanovené cíle? Jsou realistické? Jak je provázáno strategické plánování s řízením

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Duchem nejmladší český marketingový a mediální think tank. Tuto přednášku pro vás připravili: Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Ondřej Sláma marketing@ondrejslama.cz Nejčastěji používané moderní

Více

Marketingová analýza trhu

Marketingová analýza trhu Marketingová analýza trhu Prezentuje: Ing. Michaela Vavrečková Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza prostředí 2. Definování

Více

Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji

Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji Sekundární analýza na datech z kontinuálního výzkumu Příjezdový cestovní ruch 2005 2007 Červenec 2008 / Sekundární analýza pro Jihomoravský kraj / Director:

Více

Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu

Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu Destinační management a jeho přínosy pro rozvoj cestovního ruchu 20. 3. 2013 ARR realizuje projekty: - Stezka technických atraktivit (bez marketingu) - Destinační

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

STÁTNÍ POKLADNA. Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

STÁTNÍ POKLADNA. Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) POKLADNA Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Ing. Miroslav Kalousek ministr financí Praha 17.12.2012 Page 1 Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Centrální systém účetních

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Východiska studie Mezi hlavní východiska této studie patří zejména: Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014-2020

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Analýza nových forem marketingu. Autor práce: Petr Martinák (UČO:15426) Vedoucí práce: Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. Oponent práce: Ing.

Analýza nových forem marketingu. Autor práce: Petr Martinák (UČO:15426) Vedoucí práce: Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Analýza nových forem marketingu Autor práce: Petr Martinák (UČO:15426) Vedoucí práce: Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Jakub Hořický Cíl bakalářské práce Cílem práce je pro zvolenou společnost

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Studie zdrojové základny pro statistiku příjezdového cestovního ruchu (PCR) 30. listopadu 2013

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Studie zdrojové základny pro statistiku příjezdového cestovního ruchu (PCR) 30. listopadu 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Studie zdrojové základny pro statistiku příjezdového cestovního ruchu (PCR) 30. listopadu 2013 Upozornění Společnost EEIP, a.s. vypracovala následující analýzu na základě

Více

RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU

RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU COPYRIGHT 2008-2014 PRIMOCO INVESTMENTS LIMITED VERSION 2014.1 Všechna práva vyhrazena. Russian Traveller je registrovaná obchodní značka. CO JE RUSSIAN TRAVELLER

Více

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Česko jede včera, dnes a zítra Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Pamatujete si ještě, jak vůbec vznikla myšlenka Česko jede? CYKLOSTRATEGIE je to minulost, přítomnost, nebo budoucnost? PRIORITA 4. REALIZACE

Více

Závěrečné vyhodnocení projektu (podpořen z Dotačního programu Podpora cestovního ruchu 2016 Jihočeského kraje)

Závěrečné vyhodnocení projektu (podpořen z Dotačního programu Podpora cestovního ruchu 2016 Jihočeského kraje) Závěrečné vyhodnocení projektu (podpořen z Dotačního programu Podpora cestovního ruchu 2016 Jihočeského kraje) Reg. číslo dotační smlouvy: 33-03-006 1. Název projektu: PodKletí on line 2. Příjemce dotace:

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Nové soukromé právo a jeho dopad na procesy a řízení společností

Nové soukromé právo a jeho dopad na procesy a řízení společností Nové soukromé právo a jeho dopad na procesy a řízení společností 10. setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Aleš Hasník 7. března 2014 Agenda 1 Hlavní změny a jejich dopady 2 Přístup

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 1 1. Vytvoření prováděcího dokumentu v souladu s marketingovou strategií a AP 2011/2012 2. Institucionalizace

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Maximalizujte výkon display kampaní. Jana Bujalková Analytical Lead

Maximalizujte výkon display kampaní. Jana Bujalková Analytical Lead Maximalizujte výkon display kampaní Jana Bujalková Analytical Lead Jak si vybrat z množství cílení POVĚDOMÍ ZVAŽOVÁNÍ IN-MARKET PODOBNÁ PUBLIKA REMARKETING Efektivní zásah dle marketingových cílů DEMOGRAFIE

Více

SPECIFICKÉ POSTAVENÍ HORSKÝCH STŘEDISEK V CESTOVNÍM RUCHU. Konference AHS ČR a CzechTourism Praha, 20. 10. 2015

SPECIFICKÉ POSTAVENÍ HORSKÝCH STŘEDISEK V CESTOVNÍM RUCHU. Konference AHS ČR a CzechTourism Praha, 20. 10. 2015 SPECIFICKÉ POSTAVENÍ HORSKÝCH STŘEDISEK V CESTOVNÍM RUCHU Konference AHS ČR a CzechTourism Praha, 20. 10. 2015 Definice horského střediska Horské středisko Ski areál Horským střediskem se rozumí geografický

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

Měření návštěvnosti v Národním parku České Švýcarsko

Měření návštěvnosti v Národním parku České Švýcarsko Národní park v Národním parku Národní park v NP Národní park - nejmladší NP v České republice - pískovcová oblast, rozloha 80 km2 - poloha při hranici se SRN/Sasko - navazuje na NP Saské Švýcarsko Národní

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více