S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9"

Transkript

1 S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A

2

3 Chceme stát na pici softwarových spole ností. Chceme být pr kopníky a inspirací pro partnery. Úsp chy na ich zákazník jsou pro nás nejv t í motivací.

4 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 strana 4 OBSAH 1. INFORMACE O SPOLE NOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLE NOSTI 6 3. ÚVODNÍ SLOVO DIVIZE BANKOVNÍCH SYSTÉM 9 5. DIVIZE PODNIKOVÝCH SYSTÉM PARTNERSTVÍ MEZINÁRODNÍ P SOBNOST HOSPODA ENÍ SPOLE NOSTI ZPRÁVA AUDITORA O OV ENÍ RO NÍ Ú ETNÍ ZÁV RKY 16 K ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU 18

5 strana 5 VÝRO NÍ ZPRÁVA INFORMACE O SPOLE NOSTI Informace o spole nosti BSC PRAHA, spol. s r. o. BSC PRAHA, spol. s r. o. je dynamicky se rozvíjející mezinárodní softwarová spole nost, která p sobí na trhu informa ních technologií ji od roku Zam uje se na iroké spektrum inností v oblastech e ení pro finan ní instituce a podnikovou sféru v rámci regionu CEE. Spole nost BSC PRAHA poskytuje ji od svého zalo ení pi ková e ení institucím nabízejícím finan ní slu by. Její vlajkovou lodí je platforma GEMINI, velice populární e ení pro ebanking. GEMINI je vyvinuta s d - razem na pot eby zákazníka a flexibilitu. Konzistentním zp sobem podporuje ve keré distribu ní kanály (Internet, IVR, GSM, mobil, pobo ka, call centrum atd.) mezi zákazníkem a finan ní institucí. V oblasti podnikových systém dodává p edev ím ERP a BI systémy spole - nosti Oracle (JD Edwards EnterpriseOne a Oracle E-Business Suite). Vize spole nosti do roku 2011 na e produkty a slu by vyu ívají klienti z TOP 10 na daných trzích jsme globální firma schopná kvalitn obslou it zákazníky na jakémkoliv trhu na sv t na cílových trzích jsme známou a uznávanou zna kou jsme presti ní zam stnavatel máme nejlep í odborníky z bran e na i lidé jsou na na i firmu hrdí a jsou k ní loajální Mise Jsme softwarová spole nost. Umíme tvo it i dodávat software. V e, co umíme, neustále na í prací obohacujeme o nové zku enosti a nápady. Díky na im úsp ch m máme dnes unikátní znalosti a dovednosti. Mezinárodní i lokální. Vy a Vá business jste na ím partnerem. Vytvá íme a dodáváme taková e ení, která akcelerují Va e podnikání. Upozorníme Vás na mo nosti, o kterých jste mo ná zatím nep emý leli. Je tomu tak proto, e Va emu podnikání rozumíme. Orientujeme se na e ení s budoucností. Chráníme a zhodnocujeme tak Va e investice do na ich e ení. Slibujeme pouze to, co jsme schopni splnit, a co slíbíme, to splníme. Ti, co nás znají, to o nás v dí. Ti, co nás cht jí poznat, se o tom p esv d í. V tom v em nalézáme mo nost seberealizace i budování dlouhodobé prosperity.

6 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 strana 6 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLE NOSTI Obchodní název: BSC PRAHA, spol. s r. o. I : DI : CZ Jednatel: Petr Koutný Prokurista: Martin Svoboda Sídlo: atrova 807/808, Praha 4 Libu Obchodní rejst ík: Spole nost BSC PRAHA, spol. s r. o. je zapsána v obchodním rejst íku vedeném m stským soudem v Praze, oddíl C, vlo ka 195. Vedení spole nosti: Petr Koutný Generální editel spole nosti Jan Jírovec editel divize bankovních systém Roman Kopecký editel divize podnikových systém Radek Borovský Finan ní editel Ji í Beran Personální editel Organiza ní struktura Divize bankovních systém Divize podnikových systém GENERÁLNÍ EDITEL SPOLE NOSTI Finance HRM

7 strana 7 VÝRO NÍ ZPRÁVA ÚVODNÍ SLOVO své dvouleté mise, vyst ídal Filip Zeman, do té doby senior mana er na í obchodní linie GEMINI. V roce 2009 na e druhá dce iná spole nost BSC Pre ov potvrdila své kvality v oblasti znalostí na ich produkt a stala se zásadní sou ástí realizace p evá né v t iny projekt dodávaných na platform GEMINI 5. V pr b hu roku se také zapojila do n kolika projekt realizovaných nad novou platformou GEMINI 6, kdy mimo jiné vyvinula aplika ní a technologickou vrstvu na eho nového businessu, internetového platebního systému PayMyway (www.paymyway.cz). Kone né výsledky na í spole nosti za rok 2009 se na první pohled významn neli í od výsledk roku P i podrobném zkoumání je v ak vid t, e rozdíly jsou mnohem v t í ne by se mohlo zdát. Poj me se na n podívat a to v detailu jednotlivých obchodních linií. Vá ené dámy, vá ení pánové, Uplynul dal í rok ivota na í spole nosti. Rok 2009 byl rokem náro ným a to zejména vzhledem k podmínkám, které panovaly na trzích, na nich p sobíme. Tím nemyslím jen asto sklo ovaný pojem sv tová ekonomická krize, ale zejména související zm ny, ke kterým v tomto roce do lo. BSC PRAHA v hospodá ském roce 2009 pokra ovala v toto né obchodní innosti jako v letech minulých a rok 2009 nep inesl v oblasti strategie firmy ádné výzmamné zm ny. Strategické obchodní jednotky divize bankovních systém a divize podnikových systém tvo ily dva základní obchodní pilí e na í spole nosti. Na e dv dce iné spole nosti, svým obchodním zam ením spadající pod bankovní divizi, se ji staly integrální sou ástí na eho podnikání v regionu st ední a východní Evropy. Na e moskevká pobo ka BSC Msc obstála v nelehkém roce, který byl charakteristický viditeln krizovou atmosférou v Rusku a na Ukrajin. I p esto se nám v Rusku poda ilo zrealizovat rozsáhlé projekty a to i navzdory krizovým opat ením, která p ijala velká v t ina na ich zákazník. Tento fakt jen potvrzuje význam a rozsah spolupráce mezi BSC a na imi zákazníky, pro které se na e systémy a slu by staly zcela zasádní a leckdy i nepostradatelné. Situace na Ukrajin se ukázala být dramati t j í ne kdekoliv jinde. Velká v t ina na ich zákazník zcela zastavila nové projekty a zam ila se jen na podporu a udr ování stávajícího businessu. Pova ujeme za velký úsp ch to, e jsme nep i li o jediného zákazníka. Krize ude ila na Ukrajin velkou silou. P esto ale v íme, e úsilí, které jsme v novali do vybudování na í pozice na tomto trhu se zúro í v okam iku, kdy se trh jako celek stabilizuje a op t se vrátí k r stu. Potenciál této zem z stává pro nás stále obrovský. Ve t etím tvrtletí lo ského roku do lo ke zm n na pozici výkonného editele BSC Msc, kdy na i dlouholetou kolegyni Markétu Szabovou, která v Rusku úsp n p sobila po dobu Bankovní divize i v roce 2009 nabízela své produkty a poskytovala slu by p evá n bankovním institucím v eské republice, na Slovenku, v Rusku a na Ukrajin. Po v cné stránce do lo k uvol ení nových verzí (nových z funk ního pohledu) tém v ech na ich st ejních produkt, mezi které ur it pat í GEMINI, systém výkaznictví (SDI, STAR) a také ná backoffice modul Clearing. V rámci obchodní linie GEMINI jsme pracovali na na em nejv t ím projektu implementace systému GEMINI 6 FrontOffice u ruského zákazníka ZAO Raiffeisen Bank. V roce 2009 byly dodány st ejní moduly týkající se zpracování hotovosti, které se pak v roce 2010 za nou nasazovat v rámci rozsáhlé pobo kové sít banky zahrnující také její sí bankomat (ATM). Dal í fáze projektu budou navazovat v roce V eské republice se mezi na e nejvýznamn j í zákazníky v oblasti GEMINI za adily renomované spole nosti jako je GE Money, Raiffeisen Bank, Volksbank, PPF banka a dal í. V Rusku to byla ji zmín ná ZAO Raiffeisen Bank, Alfa-Bank a nov Home Credit and Finance Bank. Na Ukrajin potom Alfa-Bank Ukrajina a VAB Express. Vedle zákaznických úsp ch se nám v roce 2009 poda ilo vyvinout technologickou platformu pro unikátní systém elektronických plateb na internetu, který je kompletn postaven na platform GEMINI 6. Tento systém bude v roce 2010 obchodn uvoln n pod novým názvem PayMyway. Obchodní linie Business Intelligence/Compliance úsp n pokra ovala v upev ování své pozice na trhu. Tr ní podíl BSC v této oblasti se op t zv t il a to zejména díky získání nových zákazník z oblasti nebankovních institucí v eské republice. Oblast vykazování finan ních institucí pro regulátora trhu NB se stává vysoce perspektivní oblastí na eho podnikání a to paradoxn i vzhledem k finan ní krizi na trhu. Práv tato krize p iná í nové po adavky na regulaci finan ních trh, p i em ná systém je práv tím komunika ním nástrojem mezi NB a jednotlivými ú astníky trhu. Obchodní linie BackOffice si na rozdíl od úsp ného roku 2008 pro ila pom rn t ké období. Její business je závislý na rozvoji backoffice systém bank, na vývoji a nabídce

8 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 strana 8 nových bankovních slu eb. Rok 2009 byl bohu el rokem, kdy banky nejen nep icházely s novými produkty, a tudí neinvestovaly do nových funk ností svých backoffice systém, ale dokonce významn omezily náklady spojené s provozem t ch stávajících a to ob as i za cenu sní ení komfortu jejich obsluhy. Samoz ejm byly i výjimky, které i v této náro né dob spustily projekty pro n zcela zásadního významu. Bylo na ím pot ením se t chto projekt ú astnit. Zajímavé byly zejména projekty v oblasti implementace jednotného platebního systému SEPA a projekty v oblasti kartových systém. Pro divizi podnikových systém byl lo ský rok velmi obtí ný. Pr mysloví zákazníci, pro které v této oblasti pracujeme, byli t ce posti eni dopady finan ní krize a zejména zm nami v podmínkách svého financování. V t ina projekt na ich zákazník v této oblasti má investiní charakter, který vy aduje dostupné investi ní financování. Toho se bohu el pr myslovým podnik m v roce 2009 nedostávalo, co tém zastavilo realizace projekt a zp sobilo dramatický propad v na ich tr bách. Hlavní aktivitou divize tedy z stala realizace projekt, které byly zahájeny ji v roce 2008 a to zejména u zákazník Gumotex, EPCE a Peroutka. Kdy se podíváme na analýzu hospodá ských výsledk, je z ejmé, e v echny obchodní linie vyjma Business Intelligence/Compliance zaznamenaly v roce 2009 propad tr eb. Dá se íci, e celkov se nám poda ilo zajistit o cca 19% mén zakázek, ne tomu bylo v roce Obrat obchodní linie GEMINI se propadl o 21%. Jak ji bylo zmín no d íve, tak jedin obrat Business Intelligence stagnoval na obdobné úrovni jako v roce Obrat BackOffice klesl o celých 27% a obrat podnikové divize se sní il o celých 45%. Negativní dopady poklesu obratu na í spole nosti byly v p edstihu kompenzovány opat eními, které byly p ijaty na konci roku 2008 a to na základ na eho odhadu obchodního vývoje pro rok Jednalo se zejména o sní ení náklad zahrnující i sní ení po tu na ich konzultant /zam stnanc a restrukturalizaci na eho týmu profesionálních slu eb. Díky v asné realizaci t chto opat ení se nám dokonce poda ilo zvý it hrubou provozní mar i na ich obchodních linií ve srovnání s rokem 2008 a to u GEMINI o +25% a Business Intelligence/Compliance o +17%. V celkových íslech za bankovní divizi pak do lo k zvý ení hrubé provozní mar e o 7%. Divize podnikových systém bohu el i v tomto sm ru zaznamenala dramatický propad a to sní ení obchodní mar e o celých 98%. Fináln se díky sní ení dal ích provozních náklad spole nosti poda ilo i p es propad tr eb dosáhnout hospodá ského výsledku - zisku ve vý i cca 4,2 mil. K p ed zdan ním. Na e dce iná spole nost v Rusku, ZAO BSC Msc, v roce 2009 pro la významnými zm nami. Po r stovém roce 2008 a dramatických zm nách souvisejících s krizí na p elomu 2008/2009 jsme byli nuceni p istoupit k úsporným opat ením i tam. Mohu v ak íci, e kroky, které jsme v Moskv provedli, a dokonce i jejich na asování, m ly pozitivní efekt. Poda ilo se nám sní it personální náklady o cca 1/3 a to bez negativního vlivu na b ící projekty u na ich zákazník. Obrat BSC Msc se sice sní il tém na polovinu, celkové náklady ov em také. Provozn se nám tedy poda ilo dosáhnout hrubé mar e na úrovni 22%, co pova ujeme p i dosa ení hrubého zisku ve vý i cca 3 mil. K, v roce hluboké krize, kdy celá ada zahrani ních spole ností tém vyklidila své pozice v tomto regionu, za relativní úsp ch. Dce iná spole nost BSC Pre ov si ekonomicky v lo ském roce vedla obdobn jako v roce Pro BSC PRAHA jsou v ak mnohem podstatn j í v cné výsledky, ve kterých BSC Pre ov prokázala dal í zlep ení. Tém v echny projekty roku 2009 realizované na platform GEMINI 5 byly realizovány za významného p isp ní koleg z BSC Pre ov. Rok 2009 máme tedy za sebou. Výsledky na í spole nosti jsou srovnatelné s výsledky roku Musím v ak konstatovat, e v roce 2009, tj. v roce hlubokých dopad finan ní krize, jsme na dosa ení obdobných výsledk museli vynaloit mnohem v t í úsilí, p ijmout d le itá rozhodnutí a také provést celou adu nových nestandardních opat ení. Rok 2009 nebyl lehký, a proto m j hluboký dík pat í zejména mým koleg m, kte í v tomto roce s nap tím v ech svých sil pracovali na dosa ení co nejlep ích výsledk. Na e plány se nám zcela splnit nepoda ilo, ale zp sob, jakým jsme se s novou realitou potýkali, stojí za úznání. Trh se zm nil, na i zákazníci také, ov em to, co se nezm ní je fakt, e spole ná práce týmu lidí, kte í táhnout za jeden provaz, je schopna p inést výsledky a úsp ch i v prost edí nových tr ních podmínek. Myslím, e na e spole nost takový tým má, a to jí umo ní dosáhnout úsp ch i v budoucnu. Petr Koutný Generální editel spole nosti BSC PRAHA, spol. s r.o. Aby byl celkový pohled na rok 2009 kompletní, zbývá je t zmínil fungování a výsledky na ich dvou dce iných spole ností.

9 strana 9 VÝRO NÍ ZPRÁVA DIVIZE BANKOVNÍCH SYSTÉM Stejn jako v p edchozích letech, se i v roce 2009 bankovní divize zam ila na t i základní obchodní linie. V rámci nejsiln j í z nich GEMINI, pokra oval rozvoj strategické platformy GEMINI Front Office. Velké úsilí bylo v nováno roz i ování funk nosti správy a obsluhy klient jako to sou ásti modulu Branch. Díky nemalé investici se platforma GEMINI v sou asné dob stává kompletním integrovaným e ením Front Office. Období ekonomické recese p ineslo útlum v oblasti nových prodej, nikoliv v ak jeho zastavení. Tudí i v tomto roce jsme mohli zaznamenat úsp chy p i získávání nových významných zákazník na trzích eské Republiky i Ruska. Ti se rozhodli pro implementaci kanál p ímého bankovnictví GEMINI mimo jiné i na základ na ich dlouholetých zku eností v této oblasti a v neposlední ad i inovativním p ístup m k moderním technologiím. Krom inovací stávajících a osv d ených modul p ímého bankovnictví, jsme v roce 2009 uvedli novinky, kterými jsou nap íklad moduly My Accounting, nebo GEMINI Analytics. My Accounting je modul jen zabezpe uje základní evidenci jednoduchého ú etnictví v návaznosti na integraci podnikání a bankovních slu eb. Modul GEMINI Analytics pro zm nu slou í primárn interním pot ebám bankovních dom v oblasti business analýzy a vyhodnocování obchodních cíl, dále pak k monitorování dostupných informací v rámci GEMINI Direct Banking a jejich následné analýzy a zpracování v reálném ase. Obchodní linie Business Intelligence/Compliance se v roce 2009 zam ila primárn na implementaci systému TAURUS, jen pokrývá interní procesy a následný reporting dle standard MiFID. V rámci finan ní skupiny AXA Bank jsme úsp n zavr ili projekt nasazení automatizace konsolidovaného výkaznictví. Vý e uvedený projekt nám otev el cestu i na trh ve Slovenské republice, kde implementace tohoto výkaznictví pokra uje i v rámci AXA Bank SK. Jsme pot eni z toho, e sektor nebankovních subjekt v oblasti Compliance nez stal pozadu a rozrostl se o nové zákazníky. V roce 2009 p edev ím z ad investi ních fond a obchodník s cennými papíry. V rámci dlouhodobé spolupráce s NB, která je té na ím významným klientem, jsme díky úsp nému testu kanálu WebServices otev eli nové mo nosti komunikace v rámci vým ny statutárních dat. Potvrdili jsme tak op t své dominantní postavení poskytovatele softwarových produkt v tomto oboru. Nejvíce se ekonomická stagnace trhu projevila v rámci linie BackOffice Systems. Zákazníci zde p íli nerozvíjeli své obchodní po adavky a spí e vy kávali dal ího vývoje situace v hospodá ství a zejména bankovního sektoru. I p esto se i zde na ly výjimky a tak zejména implementace úprav vyplývajících z nového zákona o platebním styku. 284/2009 Sb. (PSD) u na ich zákazník, byla dominantním a velmi úsp ným projektem tohoto roku. Zákazníci z oblasti bankovnictví: Alfa-Bank Alfa-Bank Ukraine Amsterdam Trade Bank N.V. AXA Bank Europe Banco Popolare CZ Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Citibank CZ Citibank SK Centr Invest Bank Commerzbank AG eská exportní banka eská národní banka Zákazníci mimo oblast bankovnictví: AIG Europe S.A. Allianz poji ovna AMCICO AIG Life ATRADIUS Credit Insurance N.V. eská spo itelna eskomoravská stavební spo itelna Dexia banka Slovensko Dresdner Bank CZ, Praha ebanka Evropsko-ruská banka GE Money Bank, a.s. GE Money Auto a.s. Home Credit and Finance Bank LBBW Bank CZ Modrá pyramida stavební spo itelna Oberbank AG PPF banka eská poji ovna Gerling-Konzern org.sl., Praha P Zdraví P Invest Raiffeisenbank CZ Raiffeisen International Bank-Holding AG Raiffeisenbank im Stifland eg pobo ka Cheb Stavební spo itelna eské spo itelny Tatra Banka a.s. UniCredit Bank CZ UniCredit Bank Slovakia Volksbank CZ Voksbank Malta Limited VAB Express Ltd Waldviertler Sparkasse von 1842 ZAO Raiffeisenbank eská podnikatelská poji ovna SOB poji ovna Kooperativa Victoria-Volksbanken poji ovna

10 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 strana DIVIZE PODNIKOVÝCH SYSTÉM V roce 2009 do lo k významnému ocen ní práce zam stnanc Divize podnikových systém p i implementací ERP aplikací spole nosti Oracle. Spole nost Oracle ud lila spole nosti BSC PRAHA presti ní ocen ní Aplika ní partner roku 2009 spole nosti Oracle v eské republice a Top Performing Oracle Application Partner 2009 v regionu EMEA. Poda ilo se nám zú astnit i nových mezinárodních ERP projekt a získat tak cenné zku enosti z dal ích pr myslových odv tví, kde je vyu ívaný systém Oracle JD Edwards a Oracle E-Busines Suite. Dále jsme zdokonalili na e Oracle Accelerate e ení pro velkoobchodní a distribu ní spole nosti, které je tak p ipravené na vyu ití moderních technologií. Rok 2009 byl ovlivn n hospodá skou situací u na ich zákazník a jejich zasa ením probíhající ekonomickou krizí. To zp sobilo, e jsme zaznamenali zvý enou poptávku po dodávce aplikací umo ující efektivní a pru né ízení. Tato situace na trhu nám pomohla zúro it na e dlouhodobé investice práv do aplikací spole nosti Oracle, které zvy ují efektivitu ízení a p edev ím umo ují zákazník m rychle reagovat na zm ny. Uvedené situace se nám poda io vyu ít p i nových projektech, které byly v roce 2009 zam ené na implementaci nových ERP e ení, nebo v projektech u stávajích zákazník zam ených na zvý ení efektivity p edev ím v oblasti plánování a ízení. Situace na trhu prov ila také na e schopnosti se rychle p izp sobit m nícím se podmínkám a p iná et na im zákazník m ekonomicky výhodná e ení. Divize podnikových systém v roce 2009 dále rozvíjela partnerství se spole ností Oracle. Poda ilo se jí navázat na p ede lé úsp chy v oblasti implementa ních projekt a zvý it podíl supportních inností u zákazník pou ívajících nejen Oralce aplikace, ale i u zákazník pou ívajích Oracle technologie. Vybraní zákazníci Divize podnikových systém : AEGON Penzijní fond, a.s. AEGON Poji ovna, a.s. Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. ASMO Czech s. r. o. AVX Czech Republic s.r.o. A D Praha s.r.o. Baxter BioScience s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. BEGHELLI - ELPLAST a.s. BOSAL R, spol. s r.o. BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC s.r.o. Cooper Standard Automotive R COTY k.s. CS CABOT, spol. s r.o. Cutisin, s.r.o. eské aerolinie a.s. Dalkia eská republika a. s. DAMOVO eská republika s.r.o. DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o. ECM Group Asset Management, a.s. EMERSON ELEENCTRIC SLOVAKIA spol. s r.o. FOSECO ESKÁ s.r.o. FRANKLIN ELECTRIC, spol. s r.o. GEOMANT CZ&SK s.r.o. GUMOTEX akciová spole nost Hecket MultiServ Slovensko, s.r.o. HOPPE s. r. o. CHART FEROX a.s. Igepa velkoobchod papírem spol. s r. o. IMI International s.r.o. Immergas, s.r.o. JABLONEX GROUP a.s. Lafarge Cement, a.s. Martin Peroutka Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc. Metrostav a.s. M.L.S. Holice, spol. s r. o. OSPAP VELKOOBCHOD PAPÍREM, a.s. Skanska CZ a.s. SLADOVNY SOUFFLET R, a.s. Subterra, a.s. Tamro AB TAYLOR-WHARTON HARSCO s.r.o. Tesco Stores R a.s. Toyoda Gosei Czech, s.r.o. Tupperware Czech Republic, spol. s r.o. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Uniland Holding ZAO Universal Music, s.r.o. Westvaco Svitavy s. r. o. Wyeth Whitehall Czech s.r.o. YAZAKI SLOVAKIA, spol. s r.o.

11 strana 11 VÝRO NÍ ZPRÁVA PARTNERSTVÍ Partnerství je jednou z klí ových oblastí, které dává na e spole nost velmi vysokou prioritu. Dlouhodob spolupracuje s významnými sv tovými hrá i: AVNET BSC PRAHA se spole ností Avnet spolupracuje ji n kolik let. Za dobu na eho partnerství se nám poda ilo uskute nit adu úsp ných projekt v oblasti dodávek produkt spole ností Sun a IBM, které dávají dobrý základ úsp né spolupráce naich spole ností i do budoucna. FAIR ISAAC BSC PRAHA je dlouholetým partnerem spole nosti Fair Isaac. Toto partnerství je postaveno na základ vzájemné spolupráce p i dodávce e ení na im zákazník m. HEWLETT-PACKARD BSC PRAHA je dlouholetý HP Business partner, který nabízí produkty a slu by HP jako dopln k vlastních obchodních aktivit. IBM BSC PRAHA je dlouholetým a úsp ným partnerem IBM v oblasti distribuce systém kategorie IBM iseries (d íve AS/400), pseries (d íve RS/6000) a v oblasti softwarových e ení WebSphere. INONE Od roku 2002 jsme akcioná em sdru ení INONE a díky tomu Divize podnikových systém BSC PRAHA spole n s dal ími partnery spolupracuje na mnoha celoevropských projektech implementací JD Edwards. Toto partnerství p iná í na í spole nosti velké know-how pro implementace i v eské republice. ORACLE BSC PRAHA je dlouholetým partnerem Oracle Czech v oblasti databázových systém, podnikových aplikací, apod. Pro tyto produkty na e spole nost zaji uje nejen implementaci, ale také poimplementa ní servis a technickou podporu. SUN MICROSYSTEMS BSC PRAHA je významným partnerem Sun v oblastech hardware i software a tato spolupráce má trvale nar stající tendenci. Je podpo ena n kolika úsp nými spole nými projekty, které se i nadále úsp n rozvíjejí a jsou p íslibem dal í úsp né spolupráce.

12 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 strana MEZINÁRODNÍ P SOBNOST Moscow Praha Pre ov zem, ve kterých mají zákazníci implementovány na e systémy BSC PRAHA, spol. s r.o. atrova 807, Praha 4 - Libu eská republika Tel.: Fax: Web: BSC Pre ov, spol. s r.o. Reimanova Pre ov Slovenská republika Tel.: Web: BSC Msc, ZAO Pyatnickaya 71/5, building Moscow Russia Tel./fax: Web:

13 strana 13 VÝRO NÍ ZPRÁVA HOSPODA ENÍ SPOLE NOSTI Bilan ní suma v tis. K Základní kapitál v tis. K Vlastní kapitál v tis. K Obrat v tis. K Pr m rný po et zam stnanc Obrat slu eb BSC v mil. K ,3 mil. K 148,6 mil. K 159,6 mil. K 150,5 mil. K 173,8 mil. K 162,7 mil. K 181,1 mil. K 252,1 mil. K 215 mil. K BSC Msc 63,4 mil. K 157 mil. K BSC Msc 48,6 mil. K Po et zam stnanc Praha 125 Pre ov19 Msc Praha 108 Pre ov17 Msc 53

14 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 strana 14 Struktura obchodních aktivit Software pro finan ní instituce Podnikové systémy 134,6 mil. K 22,4 mil. K Struktura výnos Slu by 83,1 mil. K Licence / upgrade 20 mil. K Prodej zbo í 7,2 mil. K Údr ba systém 53,9 mil. K Podíl na nákladech Osobní náklady Nákup zbo í Výkonová spot eba Odpisy Ostatní náklady 107,3 mil. K 6,6 mil. K 57,9 mil. K 2,9 mil. K 9,8 mil. K Struktura pracovník Bankovnictví 74 ERP systémy 19 Administrativa 15

15 strana 15 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 Výkaz zisku a ztráty ( ástky v tis. K ) Výkony a prodej zbo í z toho tr by za prodej vlastních výrobk a slu eb Zm na stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace Výkonová spot eba a náklady za prodané zbo í P idaná hodnota Osobní náklady Odpisy nehmotného a hmotného majetku Zm na stavu rezerv a opravných polo ek Jiné provozní výnosy Jiné provozní náklady Provozní hospodá ský výsledek Zú tování rezerv. a opr. polo ek do finan ních výnos Tvorba rezerv a opr. polo ek na finan ní náklady Jiné finan ní výnosy Jiné finan ní náklady Hospodá ský výsledek z finan ních operací Da z p íjm z b né innosti Hospodá ský výsledek za b nou innost Mimo ádné výnosy Mimo ádné náklady Mimo ádný hosp. výsledek Hospodá ský výsledek za ú etní období Rozvaha ( ástky v tis. K ) Aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finan ní majetek Ob ná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finan ní majetek Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy tvo ené ze zisku Hospodá ský výsledek minulých let Hospodá ský výsledek ú etního období Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úv ry a výpomoci Ostatní pasiva Pasiva celkem

16 strana 16 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZPRÁVA AUDITORA o ro ní ú etní záv rce k

17 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 strana 17

18 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 strana ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi propojenými osobami dle 66a odst. 9 Obchodního zákoníku Ovládané osoby:bsc PRAHA, spol. s r.o., BSC Pre ov, spol. s r.o., BSC Msc Ovládající osoby:bed ich ámský, Petr Koutný, Martin Svoboda Ovládající osoby vykonávají pro BSC PRAHA, spol. s r.o. práci na základ pracovního pom ru. Dne 24. ervna 2008 uzav eli Bed ich ámský a Renata ámská (vlastníci nemovitosti) jako pronajímatel na stran jedné a BSC PRAHA, spol. s r.o. jako nájemce na stran druhé nájemní smlouvu, jejím p edm tem je pronájem nebytových prostor, ve kterých má sídlo BSC PRAHA, spol. s r.o. Smlouva navazuje na p edchozí nájemní vztah. Smlouva byla uzav ena za standardních podmínek. Dne 27. kv tna 2008 uzav eli Martin Svoboda a Kate ina Svobodová (vlastníci nemovitosti) jako pronajímatel na stran jedné a BSC PRAHA, spol. s r.o. jako nájemce na stran druhé smlouvu o nájmu nebytových prostor, jejím p edm tem je pronájem nebytových prostor, ve kterých má sídlo BSC PRAHA, spol. s r.o. Smlouva navazuje na p edchozí nájemní vztah. Smlouva byla uzav ena za standardních podmínek. BSC Pre ov, spol. s r.o. poskytuje softwarové slu by spole nosti BSC PRAHA, spol. s r.o. za b ných obchodních podmínek. Závazek spole nosti BSC PRAHA, spol. s r.o. k v i BSC Pre ov, spol. s r.o. ve vý i tis. CZK byl k datu vyhotovení této zprávy ádn uhrazen. BSC PRAHA, spol. s r.o. poskytuje softwarové slu by spole nosti BSC Msc za b ných obchodních podmínek. Pohledávka spole nosti BSC PRAHA, spol. s r.o. k v i BSC Msc ve vý i tis. CZK byla k datu vyhotovení této zprávy ádn uhrazena. Tuto zprávu vypracoval jednatel spole nosti v souladu s 66a odst. 9 Obchodního zákoníku. V Praze dne 4. b ezna 2010 Petr Koutný Jednatel

19

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2013 Bc. Markéta SEDLÁƒKOVÁ ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUšITÍ

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz Projekt vytvo

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více