S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9"

Transkript

1 S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A

2

3 Chceme stát na pici softwarových spole ností. Chceme být pr kopníky a inspirací pro partnery. Úsp chy na ich zákazník jsou pro nás nejv t í motivací.

4 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 strana 4 OBSAH 1. INFORMACE O SPOLE NOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLE NOSTI 6 3. ÚVODNÍ SLOVO DIVIZE BANKOVNÍCH SYSTÉM 9 5. DIVIZE PODNIKOVÝCH SYSTÉM PARTNERSTVÍ MEZINÁRODNÍ P SOBNOST HOSPODA ENÍ SPOLE NOSTI ZPRÁVA AUDITORA O OV ENÍ RO NÍ Ú ETNÍ ZÁV RKY 16 K ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU 18

5 strana 5 VÝRO NÍ ZPRÁVA INFORMACE O SPOLE NOSTI Informace o spole nosti BSC PRAHA, spol. s r. o. BSC PRAHA, spol. s r. o. je dynamicky se rozvíjející mezinárodní softwarová spole nost, která p sobí na trhu informa ních technologií ji od roku Zam uje se na iroké spektrum inností v oblastech e ení pro finan ní instituce a podnikovou sféru v rámci regionu CEE. Spole nost BSC PRAHA poskytuje ji od svého zalo ení pi ková e ení institucím nabízejícím finan ní slu by. Její vlajkovou lodí je platforma GEMINI, velice populární e ení pro ebanking. GEMINI je vyvinuta s d - razem na pot eby zákazníka a flexibilitu. Konzistentním zp sobem podporuje ve keré distribu ní kanály (Internet, IVR, GSM, mobil, pobo ka, call centrum atd.) mezi zákazníkem a finan ní institucí. V oblasti podnikových systém dodává p edev ím ERP a BI systémy spole - nosti Oracle (JD Edwards EnterpriseOne a Oracle E-Business Suite). Vize spole nosti do roku 2011 na e produkty a slu by vyu ívají klienti z TOP 10 na daných trzích jsme globální firma schopná kvalitn obslou it zákazníky na jakémkoliv trhu na sv t na cílových trzích jsme známou a uznávanou zna kou jsme presti ní zam stnavatel máme nejlep í odborníky z bran e na i lidé jsou na na i firmu hrdí a jsou k ní loajální Mise Jsme softwarová spole nost. Umíme tvo it i dodávat software. V e, co umíme, neustále na í prací obohacujeme o nové zku enosti a nápady. Díky na im úsp ch m máme dnes unikátní znalosti a dovednosti. Mezinárodní i lokální. Vy a Vá business jste na ím partnerem. Vytvá íme a dodáváme taková e ení, která akcelerují Va e podnikání. Upozorníme Vás na mo nosti, o kterých jste mo ná zatím nep emý leli. Je tomu tak proto, e Va emu podnikání rozumíme. Orientujeme se na e ení s budoucností. Chráníme a zhodnocujeme tak Va e investice do na ich e ení. Slibujeme pouze to, co jsme schopni splnit, a co slíbíme, to splníme. Ti, co nás znají, to o nás v dí. Ti, co nás cht jí poznat, se o tom p esv d í. V tom v em nalézáme mo nost seberealizace i budování dlouhodobé prosperity.

6 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 strana 6 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLE NOSTI Obchodní název: BSC PRAHA, spol. s r. o. I : DI : CZ Jednatel: Petr Koutný Prokurista: Martin Svoboda Sídlo: atrova 807/808, Praha 4 Libu Obchodní rejst ík: Spole nost BSC PRAHA, spol. s r. o. je zapsána v obchodním rejst íku vedeném m stským soudem v Praze, oddíl C, vlo ka 195. Vedení spole nosti: Petr Koutný Generální editel spole nosti Jan Jírovec editel divize bankovních systém Roman Kopecký editel divize podnikových systém Radek Borovský Finan ní editel Ji í Beran Personální editel Organiza ní struktura Divize bankovních systém Divize podnikových systém GENERÁLNÍ EDITEL SPOLE NOSTI Finance HRM

7 strana 7 VÝRO NÍ ZPRÁVA ÚVODNÍ SLOVO své dvouleté mise, vyst ídal Filip Zeman, do té doby senior mana er na í obchodní linie GEMINI. V roce 2009 na e druhá dce iná spole nost BSC Pre ov potvrdila své kvality v oblasti znalostí na ich produkt a stala se zásadní sou ástí realizace p evá né v t iny projekt dodávaných na platform GEMINI 5. V pr b hu roku se také zapojila do n kolika projekt realizovaných nad novou platformou GEMINI 6, kdy mimo jiné vyvinula aplika ní a technologickou vrstvu na eho nového businessu, internetového platebního systému PayMyway (www.paymyway.cz). Kone né výsledky na í spole nosti za rok 2009 se na první pohled významn neli í od výsledk roku P i podrobném zkoumání je v ak vid t, e rozdíly jsou mnohem v t í ne by se mohlo zdát. Poj me se na n podívat a to v detailu jednotlivých obchodních linií. Vá ené dámy, vá ení pánové, Uplynul dal í rok ivota na í spole nosti. Rok 2009 byl rokem náro ným a to zejména vzhledem k podmínkám, které panovaly na trzích, na nich p sobíme. Tím nemyslím jen asto sklo ovaný pojem sv tová ekonomická krize, ale zejména související zm ny, ke kterým v tomto roce do lo. BSC PRAHA v hospodá ském roce 2009 pokra ovala v toto né obchodní innosti jako v letech minulých a rok 2009 nep inesl v oblasti strategie firmy ádné výzmamné zm ny. Strategické obchodní jednotky divize bankovních systém a divize podnikových systém tvo ily dva základní obchodní pilí e na í spole nosti. Na e dv dce iné spole nosti, svým obchodním zam ením spadající pod bankovní divizi, se ji staly integrální sou ástí na eho podnikání v regionu st ední a východní Evropy. Na e moskevká pobo ka BSC Msc obstála v nelehkém roce, který byl charakteristický viditeln krizovou atmosférou v Rusku a na Ukrajin. I p esto se nám v Rusku poda ilo zrealizovat rozsáhlé projekty a to i navzdory krizovým opat ením, která p ijala velká v t ina na ich zákazník. Tento fakt jen potvrzuje význam a rozsah spolupráce mezi BSC a na imi zákazníky, pro které se na e systémy a slu by staly zcela zasádní a leckdy i nepostradatelné. Situace na Ukrajin se ukázala být dramati t j í ne kdekoliv jinde. Velká v t ina na ich zákazník zcela zastavila nové projekty a zam ila se jen na podporu a udr ování stávajícího businessu. Pova ujeme za velký úsp ch to, e jsme nep i li o jediného zákazníka. Krize ude ila na Ukrajin velkou silou. P esto ale v íme, e úsilí, které jsme v novali do vybudování na í pozice na tomto trhu se zúro í v okam iku, kdy se trh jako celek stabilizuje a op t se vrátí k r stu. Potenciál této zem z stává pro nás stále obrovský. Ve t etím tvrtletí lo ského roku do lo ke zm n na pozici výkonného editele BSC Msc, kdy na i dlouholetou kolegyni Markétu Szabovou, která v Rusku úsp n p sobila po dobu Bankovní divize i v roce 2009 nabízela své produkty a poskytovala slu by p evá n bankovním institucím v eské republice, na Slovenku, v Rusku a na Ukrajin. Po v cné stránce do lo k uvol ení nových verzí (nových z funk ního pohledu) tém v ech na ich st ejních produkt, mezi které ur it pat í GEMINI, systém výkaznictví (SDI, STAR) a také ná backoffice modul Clearing. V rámci obchodní linie GEMINI jsme pracovali na na em nejv t ím projektu implementace systému GEMINI 6 FrontOffice u ruského zákazníka ZAO Raiffeisen Bank. V roce 2009 byly dodány st ejní moduly týkající se zpracování hotovosti, které se pak v roce 2010 za nou nasazovat v rámci rozsáhlé pobo kové sít banky zahrnující také její sí bankomat (ATM). Dal í fáze projektu budou navazovat v roce V eské republice se mezi na e nejvýznamn j í zákazníky v oblasti GEMINI za adily renomované spole nosti jako je GE Money, Raiffeisen Bank, Volksbank, PPF banka a dal í. V Rusku to byla ji zmín ná ZAO Raiffeisen Bank, Alfa-Bank a nov Home Credit and Finance Bank. Na Ukrajin potom Alfa-Bank Ukrajina a VAB Express. Vedle zákaznických úsp ch se nám v roce 2009 poda ilo vyvinout technologickou platformu pro unikátní systém elektronických plateb na internetu, který je kompletn postaven na platform GEMINI 6. Tento systém bude v roce 2010 obchodn uvoln n pod novým názvem PayMyway. Obchodní linie Business Intelligence/Compliance úsp n pokra ovala v upev ování své pozice na trhu. Tr ní podíl BSC v této oblasti se op t zv t il a to zejména díky získání nových zákazník z oblasti nebankovních institucí v eské republice. Oblast vykazování finan ních institucí pro regulátora trhu NB se stává vysoce perspektivní oblastí na eho podnikání a to paradoxn i vzhledem k finan ní krizi na trhu. Práv tato krize p iná í nové po adavky na regulaci finan ních trh, p i em ná systém je práv tím komunika ním nástrojem mezi NB a jednotlivými ú astníky trhu. Obchodní linie BackOffice si na rozdíl od úsp ného roku 2008 pro ila pom rn t ké období. Její business je závislý na rozvoji backoffice systém bank, na vývoji a nabídce

8 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 strana 8 nových bankovních slu eb. Rok 2009 byl bohu el rokem, kdy banky nejen nep icházely s novými produkty, a tudí neinvestovaly do nových funk ností svých backoffice systém, ale dokonce významn omezily náklady spojené s provozem t ch stávajících a to ob as i za cenu sní ení komfortu jejich obsluhy. Samoz ejm byly i výjimky, které i v této náro né dob spustily projekty pro n zcela zásadního významu. Bylo na ím pot ením se t chto projekt ú astnit. Zajímavé byly zejména projekty v oblasti implementace jednotného platebního systému SEPA a projekty v oblasti kartových systém. Pro divizi podnikových systém byl lo ský rok velmi obtí ný. Pr mysloví zákazníci, pro které v této oblasti pracujeme, byli t ce posti eni dopady finan ní krize a zejména zm nami v podmínkách svého financování. V t ina projekt na ich zákazník v této oblasti má investiní charakter, který vy aduje dostupné investi ní financování. Toho se bohu el pr myslovým podnik m v roce 2009 nedostávalo, co tém zastavilo realizace projekt a zp sobilo dramatický propad v na ich tr bách. Hlavní aktivitou divize tedy z stala realizace projekt, které byly zahájeny ji v roce 2008 a to zejména u zákazník Gumotex, EPCE a Peroutka. Kdy se podíváme na analýzu hospodá ských výsledk, je z ejmé, e v echny obchodní linie vyjma Business Intelligence/Compliance zaznamenaly v roce 2009 propad tr eb. Dá se íci, e celkov se nám poda ilo zajistit o cca 19% mén zakázek, ne tomu bylo v roce Obrat obchodní linie GEMINI se propadl o 21%. Jak ji bylo zmín no d íve, tak jedin obrat Business Intelligence stagnoval na obdobné úrovni jako v roce Obrat BackOffice klesl o celých 27% a obrat podnikové divize se sní il o celých 45%. Negativní dopady poklesu obratu na í spole nosti byly v p edstihu kompenzovány opat eními, které byly p ijaty na konci roku 2008 a to na základ na eho odhadu obchodního vývoje pro rok Jednalo se zejména o sní ení náklad zahrnující i sní ení po tu na ich konzultant /zam stnanc a restrukturalizaci na eho týmu profesionálních slu eb. Díky v asné realizaci t chto opat ení se nám dokonce poda ilo zvý it hrubou provozní mar i na ich obchodních linií ve srovnání s rokem 2008 a to u GEMINI o +25% a Business Intelligence/Compliance o +17%. V celkových íslech za bankovní divizi pak do lo k zvý ení hrubé provozní mar e o 7%. Divize podnikových systém bohu el i v tomto sm ru zaznamenala dramatický propad a to sní ení obchodní mar e o celých 98%. Fináln se díky sní ení dal ích provozních náklad spole nosti poda ilo i p es propad tr eb dosáhnout hospodá ského výsledku - zisku ve vý i cca 4,2 mil. K p ed zdan ním. Na e dce iná spole nost v Rusku, ZAO BSC Msc, v roce 2009 pro la významnými zm nami. Po r stovém roce 2008 a dramatických zm nách souvisejících s krizí na p elomu 2008/2009 jsme byli nuceni p istoupit k úsporným opat ením i tam. Mohu v ak íci, e kroky, které jsme v Moskv provedli, a dokonce i jejich na asování, m ly pozitivní efekt. Poda ilo se nám sní it personální náklady o cca 1/3 a to bez negativního vlivu na b ící projekty u na ich zákazník. Obrat BSC Msc se sice sní il tém na polovinu, celkové náklady ov em také. Provozn se nám tedy poda ilo dosáhnout hrubé mar e na úrovni 22%, co pova ujeme p i dosa ení hrubého zisku ve vý i cca 3 mil. K, v roce hluboké krize, kdy celá ada zahrani ních spole ností tém vyklidila své pozice v tomto regionu, za relativní úsp ch. Dce iná spole nost BSC Pre ov si ekonomicky v lo ském roce vedla obdobn jako v roce Pro BSC PRAHA jsou v ak mnohem podstatn j í v cné výsledky, ve kterých BSC Pre ov prokázala dal í zlep ení. Tém v echny projekty roku 2009 realizované na platform GEMINI 5 byly realizovány za významného p isp ní koleg z BSC Pre ov. Rok 2009 máme tedy za sebou. Výsledky na í spole nosti jsou srovnatelné s výsledky roku Musím v ak konstatovat, e v roce 2009, tj. v roce hlubokých dopad finan ní krize, jsme na dosa ení obdobných výsledk museli vynaloit mnohem v t í úsilí, p ijmout d le itá rozhodnutí a také provést celou adu nových nestandardních opat ení. Rok 2009 nebyl lehký, a proto m j hluboký dík pat í zejména mým koleg m, kte í v tomto roce s nap tím v ech svých sil pracovali na dosa ení co nejlep ích výsledk. Na e plány se nám zcela splnit nepoda ilo, ale zp sob, jakým jsme se s novou realitou potýkali, stojí za úznání. Trh se zm nil, na i zákazníci také, ov em to, co se nezm ní je fakt, e spole ná práce týmu lidí, kte í táhnout za jeden provaz, je schopna p inést výsledky a úsp ch i v prost edí nových tr ních podmínek. Myslím, e na e spole nost takový tým má, a to jí umo ní dosáhnout úsp ch i v budoucnu. Petr Koutný Generální editel spole nosti BSC PRAHA, spol. s r.o. Aby byl celkový pohled na rok 2009 kompletní, zbývá je t zmínil fungování a výsledky na ich dvou dce iných spole ností.

9 strana 9 VÝRO NÍ ZPRÁVA DIVIZE BANKOVNÍCH SYSTÉM Stejn jako v p edchozích letech, se i v roce 2009 bankovní divize zam ila na t i základní obchodní linie. V rámci nejsiln j í z nich GEMINI, pokra oval rozvoj strategické platformy GEMINI Front Office. Velké úsilí bylo v nováno roz i ování funk nosti správy a obsluhy klient jako to sou ásti modulu Branch. Díky nemalé investici se platforma GEMINI v sou asné dob stává kompletním integrovaným e ením Front Office. Období ekonomické recese p ineslo útlum v oblasti nových prodej, nikoliv v ak jeho zastavení. Tudí i v tomto roce jsme mohli zaznamenat úsp chy p i získávání nových významných zákazník na trzích eské Republiky i Ruska. Ti se rozhodli pro implementaci kanál p ímého bankovnictví GEMINI mimo jiné i na základ na ich dlouholetých zku eností v této oblasti a v neposlední ad i inovativním p ístup m k moderním technologiím. Krom inovací stávajících a osv d ených modul p ímého bankovnictví, jsme v roce 2009 uvedli novinky, kterými jsou nap íklad moduly My Accounting, nebo GEMINI Analytics. My Accounting je modul jen zabezpe uje základní evidenci jednoduchého ú etnictví v návaznosti na integraci podnikání a bankovních slu eb. Modul GEMINI Analytics pro zm nu slou í primárn interním pot ebám bankovních dom v oblasti business analýzy a vyhodnocování obchodních cíl, dále pak k monitorování dostupných informací v rámci GEMINI Direct Banking a jejich následné analýzy a zpracování v reálném ase. Obchodní linie Business Intelligence/Compliance se v roce 2009 zam ila primárn na implementaci systému TAURUS, jen pokrývá interní procesy a následný reporting dle standard MiFID. V rámci finan ní skupiny AXA Bank jsme úsp n zavr ili projekt nasazení automatizace konsolidovaného výkaznictví. Vý e uvedený projekt nám otev el cestu i na trh ve Slovenské republice, kde implementace tohoto výkaznictví pokra uje i v rámci AXA Bank SK. Jsme pot eni z toho, e sektor nebankovních subjekt v oblasti Compliance nez stal pozadu a rozrostl se o nové zákazníky. V roce 2009 p edev ím z ad investi ních fond a obchodník s cennými papíry. V rámci dlouhodobé spolupráce s NB, která je té na ím významným klientem, jsme díky úsp nému testu kanálu WebServices otev eli nové mo nosti komunikace v rámci vým ny statutárních dat. Potvrdili jsme tak op t své dominantní postavení poskytovatele softwarových produkt v tomto oboru. Nejvíce se ekonomická stagnace trhu projevila v rámci linie BackOffice Systems. Zákazníci zde p íli nerozvíjeli své obchodní po adavky a spí e vy kávali dal ího vývoje situace v hospodá ství a zejména bankovního sektoru. I p esto se i zde na ly výjimky a tak zejména implementace úprav vyplývajících z nového zákona o platebním styku. 284/2009 Sb. (PSD) u na ich zákazník, byla dominantním a velmi úsp ným projektem tohoto roku. Zákazníci z oblasti bankovnictví: Alfa-Bank Alfa-Bank Ukraine Amsterdam Trade Bank N.V. AXA Bank Europe Banco Popolare CZ Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Citibank CZ Citibank SK Centr Invest Bank Commerzbank AG eská exportní banka eská národní banka Zákazníci mimo oblast bankovnictví: AIG Europe S.A. Allianz poji ovna AMCICO AIG Life ATRADIUS Credit Insurance N.V. eská spo itelna eskomoravská stavební spo itelna Dexia banka Slovensko Dresdner Bank CZ, Praha ebanka Evropsko-ruská banka GE Money Bank, a.s. GE Money Auto a.s. Home Credit and Finance Bank LBBW Bank CZ Modrá pyramida stavební spo itelna Oberbank AG PPF banka eská poji ovna Gerling-Konzern org.sl., Praha P Zdraví P Invest Raiffeisenbank CZ Raiffeisen International Bank-Holding AG Raiffeisenbank im Stifland eg pobo ka Cheb Stavební spo itelna eské spo itelny Tatra Banka a.s. UniCredit Bank CZ UniCredit Bank Slovakia Volksbank CZ Voksbank Malta Limited VAB Express Ltd Waldviertler Sparkasse von 1842 ZAO Raiffeisenbank eská podnikatelská poji ovna SOB poji ovna Kooperativa Victoria-Volksbanken poji ovna

10 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 strana DIVIZE PODNIKOVÝCH SYSTÉM V roce 2009 do lo k významnému ocen ní práce zam stnanc Divize podnikových systém p i implementací ERP aplikací spole nosti Oracle. Spole nost Oracle ud lila spole nosti BSC PRAHA presti ní ocen ní Aplika ní partner roku 2009 spole nosti Oracle v eské republice a Top Performing Oracle Application Partner 2009 v regionu EMEA. Poda ilo se nám zú astnit i nových mezinárodních ERP projekt a získat tak cenné zku enosti z dal ích pr myslových odv tví, kde je vyu ívaný systém Oracle JD Edwards a Oracle E-Busines Suite. Dále jsme zdokonalili na e Oracle Accelerate e ení pro velkoobchodní a distribu ní spole nosti, které je tak p ipravené na vyu ití moderních technologií. Rok 2009 byl ovlivn n hospodá skou situací u na ich zákazník a jejich zasa ením probíhající ekonomickou krizí. To zp sobilo, e jsme zaznamenali zvý enou poptávku po dodávce aplikací umo ující efektivní a pru né ízení. Tato situace na trhu nám pomohla zúro it na e dlouhodobé investice práv do aplikací spole nosti Oracle, které zvy ují efektivitu ízení a p edev ím umo ují zákazník m rychle reagovat na zm ny. Uvedené situace se nám poda io vyu ít p i nových projektech, které byly v roce 2009 zam ené na implementaci nových ERP e ení, nebo v projektech u stávajích zákazník zam ených na zvý ení efektivity p edev ím v oblasti plánování a ízení. Situace na trhu prov ila také na e schopnosti se rychle p izp sobit m nícím se podmínkám a p iná et na im zákazník m ekonomicky výhodná e ení. Divize podnikových systém v roce 2009 dále rozvíjela partnerství se spole ností Oracle. Poda ilo se jí navázat na p ede lé úsp chy v oblasti implementa ních projekt a zvý it podíl supportních inností u zákazník pou ívajících nejen Oralce aplikace, ale i u zákazník pou ívajích Oracle technologie. Vybraní zákazníci Divize podnikových systém : AEGON Penzijní fond, a.s. AEGON Poji ovna, a.s. Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. ASMO Czech s. r. o. AVX Czech Republic s.r.o. A D Praha s.r.o. Baxter BioScience s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. BEGHELLI - ELPLAST a.s. BOSAL R, spol. s r.o. BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC s.r.o. Cooper Standard Automotive R COTY k.s. CS CABOT, spol. s r.o. Cutisin, s.r.o. eské aerolinie a.s. Dalkia eská republika a. s. DAMOVO eská republika s.r.o. DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o. ECM Group Asset Management, a.s. EMERSON ELEENCTRIC SLOVAKIA spol. s r.o. FOSECO ESKÁ s.r.o. FRANKLIN ELECTRIC, spol. s r.o. GEOMANT CZ&SK s.r.o. GUMOTEX akciová spole nost Hecket MultiServ Slovensko, s.r.o. HOPPE s. r. o. CHART FEROX a.s. Igepa velkoobchod papírem spol. s r. o. IMI International s.r.o. Immergas, s.r.o. JABLONEX GROUP a.s. Lafarge Cement, a.s. Martin Peroutka Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc. Metrostav a.s. M.L.S. Holice, spol. s r. o. OSPAP VELKOOBCHOD PAPÍREM, a.s. Skanska CZ a.s. SLADOVNY SOUFFLET R, a.s. Subterra, a.s. Tamro AB TAYLOR-WHARTON HARSCO s.r.o. Tesco Stores R a.s. Toyoda Gosei Czech, s.r.o. Tupperware Czech Republic, spol. s r.o. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Uniland Holding ZAO Universal Music, s.r.o. Westvaco Svitavy s. r. o. Wyeth Whitehall Czech s.r.o. YAZAKI SLOVAKIA, spol. s r.o.

11 strana 11 VÝRO NÍ ZPRÁVA PARTNERSTVÍ Partnerství je jednou z klí ových oblastí, které dává na e spole nost velmi vysokou prioritu. Dlouhodob spolupracuje s významnými sv tovými hrá i: AVNET BSC PRAHA se spole ností Avnet spolupracuje ji n kolik let. Za dobu na eho partnerství se nám poda ilo uskute nit adu úsp ných projekt v oblasti dodávek produkt spole ností Sun a IBM, které dávají dobrý základ úsp né spolupráce naich spole ností i do budoucna. FAIR ISAAC BSC PRAHA je dlouholetým partnerem spole nosti Fair Isaac. Toto partnerství je postaveno na základ vzájemné spolupráce p i dodávce e ení na im zákazník m. HEWLETT-PACKARD BSC PRAHA je dlouholetý HP Business partner, který nabízí produkty a slu by HP jako dopln k vlastních obchodních aktivit. IBM BSC PRAHA je dlouholetým a úsp ným partnerem IBM v oblasti distribuce systém kategorie IBM iseries (d íve AS/400), pseries (d íve RS/6000) a v oblasti softwarových e ení WebSphere. INONE Od roku 2002 jsme akcioná em sdru ení INONE a díky tomu Divize podnikových systém BSC PRAHA spole n s dal ími partnery spolupracuje na mnoha celoevropských projektech implementací JD Edwards. Toto partnerství p iná í na í spole nosti velké know-how pro implementace i v eské republice. ORACLE BSC PRAHA je dlouholetým partnerem Oracle Czech v oblasti databázových systém, podnikových aplikací, apod. Pro tyto produkty na e spole nost zaji uje nejen implementaci, ale také poimplementa ní servis a technickou podporu. SUN MICROSYSTEMS BSC PRAHA je významným partnerem Sun v oblastech hardware i software a tato spolupráce má trvale nar stající tendenci. Je podpo ena n kolika úsp nými spole nými projekty, které se i nadále úsp n rozvíjejí a jsou p íslibem dal í úsp né spolupráce.

12 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 strana MEZINÁRODNÍ P SOBNOST Moscow Praha Pre ov zem, ve kterých mají zákazníci implementovány na e systémy BSC PRAHA, spol. s r.o. atrova 807, Praha 4 - Libu eská republika Tel.: Fax: Web: BSC Pre ov, spol. s r.o. Reimanova Pre ov Slovenská republika Tel.: Web: BSC Msc, ZAO Pyatnickaya 71/5, building Moscow Russia Tel./fax: Web:

13 strana 13 VÝRO NÍ ZPRÁVA HOSPODA ENÍ SPOLE NOSTI Bilan ní suma v tis. K Základní kapitál v tis. K Vlastní kapitál v tis. K Obrat v tis. K Pr m rný po et zam stnanc Obrat slu eb BSC v mil. K ,3 mil. K 148,6 mil. K 159,6 mil. K 150,5 mil. K 173,8 mil. K 162,7 mil. K 181,1 mil. K 252,1 mil. K 215 mil. K BSC Msc 63,4 mil. K 157 mil. K BSC Msc 48,6 mil. K Po et zam stnanc Praha 125 Pre ov19 Msc Praha 108 Pre ov17 Msc 53

14 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 strana 14 Struktura obchodních aktivit Software pro finan ní instituce Podnikové systémy 134,6 mil. K 22,4 mil. K Struktura výnos Slu by 83,1 mil. K Licence / upgrade 20 mil. K Prodej zbo í 7,2 mil. K Údr ba systém 53,9 mil. K Podíl na nákladech Osobní náklady Nákup zbo í Výkonová spot eba Odpisy Ostatní náklady 107,3 mil. K 6,6 mil. K 57,9 mil. K 2,9 mil. K 9,8 mil. K Struktura pracovník Bankovnictví 74 ERP systémy 19 Administrativa 15

15 strana 15 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 Výkaz zisku a ztráty ( ástky v tis. K ) Výkony a prodej zbo í z toho tr by za prodej vlastních výrobk a slu eb Zm na stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace Výkonová spot eba a náklady za prodané zbo í P idaná hodnota Osobní náklady Odpisy nehmotného a hmotného majetku Zm na stavu rezerv a opravných polo ek Jiné provozní výnosy Jiné provozní náklady Provozní hospodá ský výsledek Zú tování rezerv. a opr. polo ek do finan ních výnos Tvorba rezerv a opr. polo ek na finan ní náklady Jiné finan ní výnosy Jiné finan ní náklady Hospodá ský výsledek z finan ních operací Da z p íjm z b né innosti Hospodá ský výsledek za b nou innost Mimo ádné výnosy Mimo ádné náklady Mimo ádný hosp. výsledek Hospodá ský výsledek za ú etní období Rozvaha ( ástky v tis. K ) Aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finan ní majetek Ob ná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finan ní majetek Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy tvo ené ze zisku Hospodá ský výsledek minulých let Hospodá ský výsledek ú etního období Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úv ry a výpomoci Ostatní pasiva Pasiva celkem

16 strana 16 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZPRÁVA AUDITORA o ro ní ú etní záv rce k

17 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 strana 17

18 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 strana ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi propojenými osobami dle 66a odst. 9 Obchodního zákoníku Ovládané osoby:bsc PRAHA, spol. s r.o., BSC Pre ov, spol. s r.o., BSC Msc Ovládající osoby:bed ich ámský, Petr Koutný, Martin Svoboda Ovládající osoby vykonávají pro BSC PRAHA, spol. s r.o. práci na základ pracovního pom ru. Dne 24. ervna 2008 uzav eli Bed ich ámský a Renata ámská (vlastníci nemovitosti) jako pronajímatel na stran jedné a BSC PRAHA, spol. s r.o. jako nájemce na stran druhé nájemní smlouvu, jejím p edm tem je pronájem nebytových prostor, ve kterých má sídlo BSC PRAHA, spol. s r.o. Smlouva navazuje na p edchozí nájemní vztah. Smlouva byla uzav ena za standardních podmínek. Dne 27. kv tna 2008 uzav eli Martin Svoboda a Kate ina Svobodová (vlastníci nemovitosti) jako pronajímatel na stran jedné a BSC PRAHA, spol. s r.o. jako nájemce na stran druhé smlouvu o nájmu nebytových prostor, jejím p edm tem je pronájem nebytových prostor, ve kterých má sídlo BSC PRAHA, spol. s r.o. Smlouva navazuje na p edchozí nájemní vztah. Smlouva byla uzav ena za standardních podmínek. BSC Pre ov, spol. s r.o. poskytuje softwarové slu by spole nosti BSC PRAHA, spol. s r.o. za b ných obchodních podmínek. Závazek spole nosti BSC PRAHA, spol. s r.o. k v i BSC Pre ov, spol. s r.o. ve vý i tis. CZK byl k datu vyhotovení této zprávy ádn uhrazen. BSC PRAHA, spol. s r.o. poskytuje softwarové slu by spole nosti BSC Msc za b ných obchodních podmínek. Pohledávka spole nosti BSC PRAHA, spol. s r.o. k v i BSC Msc ve vý i tis. CZK byla k datu vyhotovení této zprávy ádn uhrazena. Tuto zprávu vypracoval jednatel spole nosti v souladu s 66a odst. 9 Obchodního zákoníku. V Praze dne 4. b ezna 2010 Petr Koutný Jednatel

19

SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY

SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Chceme stát na špici softwarových společností. Chceme být průkopníky a inspirací pro partnery. Úspěchy našich zákazníků jsou pro nás největší motivací.

Více

Z p r á v a o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou (Zpráva o vztazích) ----------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.8.2012 COM(2012) 479 final ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI CS CS ÚVOD ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014 Významné události ve sledovaném období: - Dne 26. 6. 2014 proběhlo rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., v rámci

Více

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni 31.12.2008 l. 1 Informace o ú etní jednotce Název etní jednotky : sto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifika ní íslo : 00250805 právní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2006 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2006 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada II. Mezitímní účetní závěrka k 30. 6. 2006 1. Rozvaha 2.

Více

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 1. března 2011 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010 Amsterdam - Fortuna Entertainment Group N.V., největší středoevropský provozovatel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A představenstva o činnosti společnosti v roce 2008 F P D C O R P O R A T I O N C Z a. s. O B S A H 3 Základní údaje společnosti 3 Z historie společnosti 3 Obchodní strategie 4

Více

Ostatní informace pro akcionáře

Ostatní informace pro akcionáře 215 Ostatní informace pro akcionáře a investory Základní informace o společnosti Obchodní firma: Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (Telefónica O2, společnost) Sídlo: Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ

Více

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 Strana 1/10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, STAVU MAJETKU A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Zpráva o činnosti a společnosti za období

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Počet klientů Komerční banky narostl o 22 000 díky úspěšnému programu výhod MojeOdměny Čistý zisk za první pololetí 2014 dosáhl 6,4 miliardy Kč Praha, 1. srpna 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidovaný

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Personální strategie Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Největším bohatstvím každého zaměstnavatele jsou jeho zaměstnanci. ~ 1 ~ VIZE PERSONÁLNÍ

Více

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ verze 1.06 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 1.01 22. 10. 2007 Sestavování

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3. Přestupy mezi kategoriemi

Více

GE Money Bank, a.s. přejmenování GE Capital Bank, a.s. od 17.1.2005

GE Money Bank, a.s. přejmenování GE Capital Bank, a.s. od 17.1.2005 POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0001 Vykazující subjekty SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou v České

Více

Nabídka služeb pojišťovacího makléře

Nabídka služeb pojišťovacího makléře Nabídka služeb pojišťovacího makléře Pro žadatele : XY Předkládá : ZFP Makléř s.r.o. Na Řádku 8, 690 02, Břeclav Zastoupená : Ing. Petrem Kittnerem, jednatelem V Brně dne 18.4.2009 1 Obsah 1. Informace

Více

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD.

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a daňová správa DPH a jiné daně z obratu V Bruselu, 01.2010 TAXUD/C/1 DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

Více

IPEX a.s. základní údaje

IPEX a.s. základní údaje základní údaje registrovaný název IPEX a.s. IČ 45021295 DIČ CZ45021295 datum vzniku 30.03.1992 základní kapitál 6 000 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.01.1993 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři:

Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: Vzor citace: VYCHOPEŇ, J. Finanční leasing z účetního a daňového pohledu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 160 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: Ing. Milan Blatný 2, 31,

Více

AAA Auto Group N.V. Předběžné hospodářské výsledky za rok 2011. 29. března 2012

AAA Auto Group N.V. Předběžné hospodářské výsledky za rok 2011. 29. března 2012 AAA Auto Group N.V. Předběžné hospodářské výsledky za rok 2011 29. března 2012 Agenda 1. Skupina AAA AUTO v roce 2011 2. Situace na trhu & strategie společnosti 3. Předběžné hospodářské výsledky za rok

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

Microsoft Business Solutions - Navision

Microsoft Business Solutions - Navision Microsoft Business Solutions - Navision Implementace produktu Microsoft Business Solution - Navision jako komplexní řešení pro celkový ekonomický pohled na společnost Přehled Země: Česká republika Odvětví:

Více

rozhodl takto: p o v o l u j e.

rozhodl takto: p o v o l u j e. S 388/2007/KS-01560/2008/840 V Brně dne 21. ledna 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 388/2007, zahájeném dne 10. prosince 2007 dle 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Informace o projektu Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 16. 5. 2007 embargo do 14:00 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007) Skupina ČSOB meziročně zvýšila objem obchodních úvěrů o 32 %. Provozní zisk bez mimořádných položek v 1. čtvrtletí

Více

Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.

Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. za rok 2012 IČ: 26043335 Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. Již nedílnou součástí života obyvatel

Více

Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO: Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020

Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO: Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020 Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO: Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020 Celkové hodnocení materiálu Exportní strategie ČR 2012-2020: Jedná se o logicky uspořádaný dokument, který navazuje

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

10340/16 mg/jh/lk 1 DG G 2B

10340/16 mg/jh/lk 1 DG G 2B Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010 Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora IČO: 42727235 tel.: 318 862 389 e-mail: domov@domovsvatyjan.cz www.domovsvatyjan.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý

Více

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami Částka 16 Ročník 2001 Vydáno dne 5. října 2001 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami 13. Úřední sdělení České národní

Více

SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY

SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Chceme stát na špici softwarových společností. Chceme být průkopníky a inspirací pro partnery. Úspěchy našich zákazníků jsou pro nás největší motivací.

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 3..4 (v celych tisících Kc) ˇ I 6 4 9 4 8 7 4 9 ATM a.s. Název a sídlo ú etní jednotky Nad Rybníkem 34 Praha 9 9 AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c AKTIVA

Více

GE Money Bank, a.s. přejmenování GE Capital Bank, a.s. od 17.1.2005

GE Money Bank, a.s. přejmenování GE Capital Bank, a.s. od 17.1.2005 POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0001 Vykazující subjekty SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou v České

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2009

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2009 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2009 1. Profil Skupiny VČP Skupina VČP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2014, www.kontrapunkt.cz, email: info@kontrapunkt.cz kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Úplný název: kontrapunkt, z. s. Právní forma: zapsaný

Více

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Vybrané aspekty vývoje hospodaření vládního sektoru v zemích EU kód 87-13 7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Potřeba podrobnějšího pohledu

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Uživatelé NRKI

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Uživatelé NRKI INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (zejména leasingové společnosti, společnosti poskytující

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE. Výroční zpráva o činnostech v rámci výzkumu a technického rozvoje v Evropské unii za rok 2003

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE. Výroční zpráva o činnostech v rámci výzkumu a technického rozvoje v Evropské unii za rok 2003 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 03.06.2005 KOM(2005) 233 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE Výroční zpráva o činnostech v rámci výzkumu a technického rozvoje v Evropské unii za rok 2003 [SEC(2005)

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

Spojení Raiffeisenbanky & ebanky

Spojení Raiffeisenbanky & ebanky VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Spojení Raiffeisenbanky & ebanky SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Kristina Žížalová Učo 144 14 Praha 2009 Obsah ÚVOD... 3 Přehled pojmů... 4 Raiffeisenbank... 5 ebanka - internetový

Více

Informace veřejného sektoru zdroj surovin pro informace a znalosti ve firmě

Informace veřejného sektoru zdroj surovin pro informace a znalosti ve firmě Informace veřejného sektoru zdroj surovin pro informace a znalosti ve firmě Dagmar Vránová EPMA Agentura pro evropské projekty & management Iniciativa Czech PSI Watch INFORUM 2007 Praha, 22. 24. května

Více

Technické služby Police nad Metují, s.r.o.

Technické služby Police nad Metují, s.r.o. - Technické služby Police nad Metují, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Technické služby Police nad Metují, s.r.o. Sídlo: V Domkách 80,

Více

Léčebné lázně Jáchymov a.s. Se sídlem Jáchymov, T.G.Masaryka 415, okres Karlovy Vary, IČO 45359229

Léčebné lázně Jáchymov a.s. Se sídlem Jáchymov, T.G.Masaryka 415, okres Karlovy Vary, IČO 45359229 Pololetní zpráva za I. pololetí 2006 (nekonsolidovaná) 1 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Popis podnikatelské činnosti a hospodářské výsledky emitenta za pololetí, na které se

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 V Praze dne 27.11.2004 Sekr. 39 922/2004 Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 Systém zpracování účetnictví S platností od 1.11.2004 vydávám tuto směrnici. Účelem této směrnice je stanovení zásad vedení účetnictví

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 19 11 1. Tabulky dle vyhlášky č. 342/29 Sb. 111 112 113 114 2. Hodnotící zpráva k finančnímu hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 21 Návrh

Více

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Únor 2016 7. ročník Contents V pořadí sedmý průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě probíhal v říjnu a listopadu. Průzkumu

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Předmět podnikání 3) Statutární orgán 4) Společníci 5) Základní kapitál 6) Managment

Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Předmět podnikání 3) Statutární orgán 4) Společníci 5) Základní kapitál 6) Managment Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Předmět podnikání 3) Statutární orgán 4) Společníci 5) Základní kapitál 6) Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Výbor pro udržitelnou energetiku RVUR Stanovisko Výboru pro udržitelnou energetiku Rady vlády pro udržitelný rozvoj k energetické efektivnosti a úsporám konečné spotřeby energie

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU 2008 Obsah pololetní zprávy za I. pololetí 2008 I. Popisná část 1) Základní údaje o emitentovi 2) Informace pro akcionáře 3) Popis

Více

Recese nebo růst sazeb: příležitosti a rizika

Recese nebo růst sazeb: příležitosti a rizika Recese nebo růst sazeb: příležitosti a rizika 30. října 2014 Tento propagační dokument vytvořil odbor oddělení Obchody Treasury České spořitelny, a.s. Není produktem nezávislého researche. Tento dokument

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

Himálajský Patron Brontosauři v Himálajích

Himálajský Patron Brontosauři v Himálajích Himálajský Patron Brontosauři v Himálajích Shrnutí základních údajů o kazuistice Název kampaně: Himálajský Patron Zpracoval: Jiří Sázel Datum vypracování: říjen 2015 Celkové materiální a ostatní náklady

Více

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 5. května 2011. 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 5. května 2011. 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech www.pwc.cz/danovespory Aktuality z oblasti řešení daňových sporů 5. května 2011 Témata tohoto vydání: 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech 2. Příjmy z absolutně neplatných smluv v daňovém přiznání

Více

íloha k ú etní záv rce spole nosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 Obsah p ílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková ú ast ú

íloha k ú etní záv rce spole nosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 Obsah p ílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková ú ast ú Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO Územní působnost a sídlo při vymáhání některých finančních pohledávek. Tato pověření se publikují ve Finančním zpravodaji. Postup a podmínky, za kterých je prováděna mezinárodní pomoc ve vztahu k jiným

Více

Fio Představení společnosti FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V.

Fio Představení společnosti FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. 8.10.2010 Fio banka, a.s. FORTUNA GROUP N.V. Fio Představení společnosti FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. ENTERTAINMENT Počet vydaných akcií: 50 mil ks Primární úpis akcií: 13,83 mil. ks v držení Penta

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Dlouhodobé cíle (2013 2017) INFORMACE O PROJEKTU

Dlouhodobé cíle (2013 2017) INFORMACE O PROJEKTU INFORMACE O PROJEKTU Preambule Proč jsme se rozhodli poskytovat služby zrovna v oblasti pomoci v domácnosti, žehlení a nákupů a poskytování informací prostřednictvím bezplatné linky? Reagujeme na nárůst

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

T A X N E W S NOVELA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ A ZMĚNA PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY. Obsah čísla. Listopad 2015. Tax l Accounting l Payroll

T A X N E W S NOVELA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ A ZMĚNA PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY. Obsah čísla. Listopad 2015. Tax l Accounting l Payroll Listopad 2015 T A X N E W S L E R I K A, D o m a ž l i c k á 1, 1 3 0 0 0, P r a h a 3, w w w. l e r i k a. e u Vážení klienti a obchodní partneři, ústředním tématem listopadového vydání Tax News jsou

Více

Sestavená dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS / IFRS NEKONSOLIDOVANÁ

Sestavená dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS / IFRS NEKONSOLIDOVANÁ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A Z A R O K 2 0 0 5 Sestavená dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví NEKONSOLIDOVANÁ Obsah 1. Zpráva nezávislého auditora 2. Výkaz zisků a ztrát 3. Rozvaha 4. Výkaz peněžních

Více

Vážené kolegyně a kolegové,

Vážené kolegyně a kolegové, Vážené kolegyně a kolegové, na stránkách MF ČR byly zveřejněny nové otázky a odpovědi k účetní reformě. Nové odpovědi přikládám v příloze a zdůrazňuji především výklad k dlouhodobým majetkům. Jestliže

Více

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003 Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky,

Více

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala Z á p i s z 30. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2012 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka (N2.903) RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Nabídka na správu bytového domu Janáčkovo nábřeží 1075/27, Praha 5 - Smíchov

Nabídka na správu bytového domu Janáčkovo nábřeží 1075/27, Praha 5 - Smíchov Nabídka na správu bytového domu Janáčkovo nábřeží 1075/27, Praha 5 - Smíchov Leden 2014 Obsah ÚVODEM 3 PŘEDMĚT SPRÁVY 4 VZTAH SPRÁVCE A VLASTNÍKA 4 KOMUNIKACE 4 PŘEVZETÍ DOMU 4 POPIS SLUŽEB 4 Administrativní

Více

Č.j. VP/S 66/02-160 V Brně dne 11. listopadu 2002

Č.j. VP/S 66/02-160 V Brně dne 11. listopadu 2002 Č.j. VP/S 66/02-160 V Brně dne 11. listopadu 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 20. 5. 2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva financí ČR ze dne 15. 3. 2002

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Plzeňský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Plzni 0 Daňové identifikační číslo C Z

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

V ro ní zpráva 2007 Projekty realizované v roce 2007 Zaji t ní pravidelné innosti ASK R Aktivity základních lánk Není jednoduché obsáhnout ve stru ném vyjád ení aktivity v ech základních lánk a len

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků Ministerstvo zdravotnictví podle 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

Posouzení činností zajišťovaných externě

Posouzení činností zajišťovaných externě Posouzení činností zajišťovaných externě 008 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG twork of independent member firms affiliated with KPMG International,

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 5. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 132 133 134 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007 Na

Více