S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9"

Transkript

1 S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A

2

3 Chceme stát na pici softwarových spole ností. Chceme být pr kopníky a inspirací pro partnery. Úsp chy na ich zákazník jsou pro nás nejv t í motivací.

4 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 strana 4 OBSAH 1. INFORMACE O SPOLE NOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLE NOSTI 6 3. ÚVODNÍ SLOVO DIVIZE BANKOVNÍCH SYSTÉM 9 5. DIVIZE PODNIKOVÝCH SYSTÉM PARTNERSTVÍ MEZINÁRODNÍ P SOBNOST HOSPODA ENÍ SPOLE NOSTI ZPRÁVA AUDITORA O OV ENÍ RO NÍ Ú ETNÍ ZÁV RKY 16 K ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU 18

5 strana 5 VÝRO NÍ ZPRÁVA INFORMACE O SPOLE NOSTI Informace o spole nosti BSC PRAHA, spol. s r. o. BSC PRAHA, spol. s r. o. je dynamicky se rozvíjející mezinárodní softwarová spole nost, která p sobí na trhu informa ních technologií ji od roku Zam uje se na iroké spektrum inností v oblastech e ení pro finan ní instituce a podnikovou sféru v rámci regionu CEE. Spole nost BSC PRAHA poskytuje ji od svého zalo ení pi ková e ení institucím nabízejícím finan ní slu by. Její vlajkovou lodí je platforma GEMINI, velice populární e ení pro ebanking. GEMINI je vyvinuta s d - razem na pot eby zákazníka a flexibilitu. Konzistentním zp sobem podporuje ve keré distribu ní kanály (Internet, IVR, GSM, mobil, pobo ka, call centrum atd.) mezi zákazníkem a finan ní institucí. V oblasti podnikových systém dodává p edev ím ERP a BI systémy spole - nosti Oracle (JD Edwards EnterpriseOne a Oracle E-Business Suite). Vize spole nosti do roku 2011 na e produkty a slu by vyu ívají klienti z TOP 10 na daných trzích jsme globální firma schopná kvalitn obslou it zákazníky na jakémkoliv trhu na sv t na cílových trzích jsme známou a uznávanou zna kou jsme presti ní zam stnavatel máme nejlep í odborníky z bran e na i lidé jsou na na i firmu hrdí a jsou k ní loajální Mise Jsme softwarová spole nost. Umíme tvo it i dodávat software. V e, co umíme, neustále na í prací obohacujeme o nové zku enosti a nápady. Díky na im úsp ch m máme dnes unikátní znalosti a dovednosti. Mezinárodní i lokální. Vy a Vá business jste na ím partnerem. Vytvá íme a dodáváme taková e ení, která akcelerují Va e podnikání. Upozorníme Vás na mo nosti, o kterých jste mo ná zatím nep emý leli. Je tomu tak proto, e Va emu podnikání rozumíme. Orientujeme se na e ení s budoucností. Chráníme a zhodnocujeme tak Va e investice do na ich e ení. Slibujeme pouze to, co jsme schopni splnit, a co slíbíme, to splníme. Ti, co nás znají, to o nás v dí. Ti, co nás cht jí poznat, se o tom p esv d í. V tom v em nalézáme mo nost seberealizace i budování dlouhodobé prosperity.

6 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 strana 6 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLE NOSTI Obchodní název: BSC PRAHA, spol. s r. o. I : DI : CZ Jednatel: Petr Koutný Prokurista: Martin Svoboda Sídlo: atrova 807/808, Praha 4 Libu Obchodní rejst ík: Spole nost BSC PRAHA, spol. s r. o. je zapsána v obchodním rejst íku vedeném m stským soudem v Praze, oddíl C, vlo ka 195. Vedení spole nosti: Petr Koutný Generální editel spole nosti Jan Jírovec editel divize bankovních systém Roman Kopecký editel divize podnikových systém Radek Borovský Finan ní editel Ji í Beran Personální editel Organiza ní struktura Divize bankovních systém Divize podnikových systém GENERÁLNÍ EDITEL SPOLE NOSTI Finance HRM

7 strana 7 VÝRO NÍ ZPRÁVA ÚVODNÍ SLOVO své dvouleté mise, vyst ídal Filip Zeman, do té doby senior mana er na í obchodní linie GEMINI. V roce 2009 na e druhá dce iná spole nost BSC Pre ov potvrdila své kvality v oblasti znalostí na ich produkt a stala se zásadní sou ástí realizace p evá né v t iny projekt dodávaných na platform GEMINI 5. V pr b hu roku se také zapojila do n kolika projekt realizovaných nad novou platformou GEMINI 6, kdy mimo jiné vyvinula aplika ní a technologickou vrstvu na eho nového businessu, internetového platebního systému PayMyway (www.paymyway.cz). Kone né výsledky na í spole nosti za rok 2009 se na první pohled významn neli í od výsledk roku P i podrobném zkoumání je v ak vid t, e rozdíly jsou mnohem v t í ne by se mohlo zdát. Poj me se na n podívat a to v detailu jednotlivých obchodních linií. Vá ené dámy, vá ení pánové, Uplynul dal í rok ivota na í spole nosti. Rok 2009 byl rokem náro ným a to zejména vzhledem k podmínkám, které panovaly na trzích, na nich p sobíme. Tím nemyslím jen asto sklo ovaný pojem sv tová ekonomická krize, ale zejména související zm ny, ke kterým v tomto roce do lo. BSC PRAHA v hospodá ském roce 2009 pokra ovala v toto né obchodní innosti jako v letech minulých a rok 2009 nep inesl v oblasti strategie firmy ádné výzmamné zm ny. Strategické obchodní jednotky divize bankovních systém a divize podnikových systém tvo ily dva základní obchodní pilí e na í spole nosti. Na e dv dce iné spole nosti, svým obchodním zam ením spadající pod bankovní divizi, se ji staly integrální sou ástí na eho podnikání v regionu st ední a východní Evropy. Na e moskevká pobo ka BSC Msc obstála v nelehkém roce, který byl charakteristický viditeln krizovou atmosférou v Rusku a na Ukrajin. I p esto se nám v Rusku poda ilo zrealizovat rozsáhlé projekty a to i navzdory krizovým opat ením, která p ijala velká v t ina na ich zákazník. Tento fakt jen potvrzuje význam a rozsah spolupráce mezi BSC a na imi zákazníky, pro které se na e systémy a slu by staly zcela zasádní a leckdy i nepostradatelné. Situace na Ukrajin se ukázala být dramati t j í ne kdekoliv jinde. Velká v t ina na ich zákazník zcela zastavila nové projekty a zam ila se jen na podporu a udr ování stávajícího businessu. Pova ujeme za velký úsp ch to, e jsme nep i li o jediného zákazníka. Krize ude ila na Ukrajin velkou silou. P esto ale v íme, e úsilí, které jsme v novali do vybudování na í pozice na tomto trhu se zúro í v okam iku, kdy se trh jako celek stabilizuje a op t se vrátí k r stu. Potenciál této zem z stává pro nás stále obrovský. Ve t etím tvrtletí lo ského roku do lo ke zm n na pozici výkonného editele BSC Msc, kdy na i dlouholetou kolegyni Markétu Szabovou, která v Rusku úsp n p sobila po dobu Bankovní divize i v roce 2009 nabízela své produkty a poskytovala slu by p evá n bankovním institucím v eské republice, na Slovenku, v Rusku a na Ukrajin. Po v cné stránce do lo k uvol ení nových verzí (nových z funk ního pohledu) tém v ech na ich st ejních produkt, mezi které ur it pat í GEMINI, systém výkaznictví (SDI, STAR) a také ná backoffice modul Clearing. V rámci obchodní linie GEMINI jsme pracovali na na em nejv t ím projektu implementace systému GEMINI 6 FrontOffice u ruského zákazníka ZAO Raiffeisen Bank. V roce 2009 byly dodány st ejní moduly týkající se zpracování hotovosti, které se pak v roce 2010 za nou nasazovat v rámci rozsáhlé pobo kové sít banky zahrnující také její sí bankomat (ATM). Dal í fáze projektu budou navazovat v roce V eské republice se mezi na e nejvýznamn j í zákazníky v oblasti GEMINI za adily renomované spole nosti jako je GE Money, Raiffeisen Bank, Volksbank, PPF banka a dal í. V Rusku to byla ji zmín ná ZAO Raiffeisen Bank, Alfa-Bank a nov Home Credit and Finance Bank. Na Ukrajin potom Alfa-Bank Ukrajina a VAB Express. Vedle zákaznických úsp ch se nám v roce 2009 poda ilo vyvinout technologickou platformu pro unikátní systém elektronických plateb na internetu, který je kompletn postaven na platform GEMINI 6. Tento systém bude v roce 2010 obchodn uvoln n pod novým názvem PayMyway. Obchodní linie Business Intelligence/Compliance úsp n pokra ovala v upev ování své pozice na trhu. Tr ní podíl BSC v této oblasti se op t zv t il a to zejména díky získání nových zákazník z oblasti nebankovních institucí v eské republice. Oblast vykazování finan ních institucí pro regulátora trhu NB se stává vysoce perspektivní oblastí na eho podnikání a to paradoxn i vzhledem k finan ní krizi na trhu. Práv tato krize p iná í nové po adavky na regulaci finan ních trh, p i em ná systém je práv tím komunika ním nástrojem mezi NB a jednotlivými ú astníky trhu. Obchodní linie BackOffice si na rozdíl od úsp ného roku 2008 pro ila pom rn t ké období. Její business je závislý na rozvoji backoffice systém bank, na vývoji a nabídce

8 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 strana 8 nových bankovních slu eb. Rok 2009 byl bohu el rokem, kdy banky nejen nep icházely s novými produkty, a tudí neinvestovaly do nových funk ností svých backoffice systém, ale dokonce významn omezily náklady spojené s provozem t ch stávajících a to ob as i za cenu sní ení komfortu jejich obsluhy. Samoz ejm byly i výjimky, které i v této náro né dob spustily projekty pro n zcela zásadního významu. Bylo na ím pot ením se t chto projekt ú astnit. Zajímavé byly zejména projekty v oblasti implementace jednotného platebního systému SEPA a projekty v oblasti kartových systém. Pro divizi podnikových systém byl lo ský rok velmi obtí ný. Pr mysloví zákazníci, pro které v této oblasti pracujeme, byli t ce posti eni dopady finan ní krize a zejména zm nami v podmínkách svého financování. V t ina projekt na ich zákazník v této oblasti má investiní charakter, který vy aduje dostupné investi ní financování. Toho se bohu el pr myslovým podnik m v roce 2009 nedostávalo, co tém zastavilo realizace projekt a zp sobilo dramatický propad v na ich tr bách. Hlavní aktivitou divize tedy z stala realizace projekt, které byly zahájeny ji v roce 2008 a to zejména u zákazník Gumotex, EPCE a Peroutka. Kdy se podíváme na analýzu hospodá ských výsledk, je z ejmé, e v echny obchodní linie vyjma Business Intelligence/Compliance zaznamenaly v roce 2009 propad tr eb. Dá se íci, e celkov se nám poda ilo zajistit o cca 19% mén zakázek, ne tomu bylo v roce Obrat obchodní linie GEMINI se propadl o 21%. Jak ji bylo zmín no d íve, tak jedin obrat Business Intelligence stagnoval na obdobné úrovni jako v roce Obrat BackOffice klesl o celých 27% a obrat podnikové divize se sní il o celých 45%. Negativní dopady poklesu obratu na í spole nosti byly v p edstihu kompenzovány opat eními, které byly p ijaty na konci roku 2008 a to na základ na eho odhadu obchodního vývoje pro rok Jednalo se zejména o sní ení náklad zahrnující i sní ení po tu na ich konzultant /zam stnanc a restrukturalizaci na eho týmu profesionálních slu eb. Díky v asné realizaci t chto opat ení se nám dokonce poda ilo zvý it hrubou provozní mar i na ich obchodních linií ve srovnání s rokem 2008 a to u GEMINI o +25% a Business Intelligence/Compliance o +17%. V celkových íslech za bankovní divizi pak do lo k zvý ení hrubé provozní mar e o 7%. Divize podnikových systém bohu el i v tomto sm ru zaznamenala dramatický propad a to sní ení obchodní mar e o celých 98%. Fináln se díky sní ení dal ích provozních náklad spole nosti poda ilo i p es propad tr eb dosáhnout hospodá ského výsledku - zisku ve vý i cca 4,2 mil. K p ed zdan ním. Na e dce iná spole nost v Rusku, ZAO BSC Msc, v roce 2009 pro la významnými zm nami. Po r stovém roce 2008 a dramatických zm nách souvisejících s krizí na p elomu 2008/2009 jsme byli nuceni p istoupit k úsporným opat ením i tam. Mohu v ak íci, e kroky, které jsme v Moskv provedli, a dokonce i jejich na asování, m ly pozitivní efekt. Poda ilo se nám sní it personální náklady o cca 1/3 a to bez negativního vlivu na b ící projekty u na ich zákazník. Obrat BSC Msc se sice sní il tém na polovinu, celkové náklady ov em také. Provozn se nám tedy poda ilo dosáhnout hrubé mar e na úrovni 22%, co pova ujeme p i dosa ení hrubého zisku ve vý i cca 3 mil. K, v roce hluboké krize, kdy celá ada zahrani ních spole ností tém vyklidila své pozice v tomto regionu, za relativní úsp ch. Dce iná spole nost BSC Pre ov si ekonomicky v lo ském roce vedla obdobn jako v roce Pro BSC PRAHA jsou v ak mnohem podstatn j í v cné výsledky, ve kterých BSC Pre ov prokázala dal í zlep ení. Tém v echny projekty roku 2009 realizované na platform GEMINI 5 byly realizovány za významného p isp ní koleg z BSC Pre ov. Rok 2009 máme tedy za sebou. Výsledky na í spole nosti jsou srovnatelné s výsledky roku Musím v ak konstatovat, e v roce 2009, tj. v roce hlubokých dopad finan ní krize, jsme na dosa ení obdobných výsledk museli vynaloit mnohem v t í úsilí, p ijmout d le itá rozhodnutí a také provést celou adu nových nestandardních opat ení. Rok 2009 nebyl lehký, a proto m j hluboký dík pat í zejména mým koleg m, kte í v tomto roce s nap tím v ech svých sil pracovali na dosa ení co nejlep ích výsledk. Na e plány se nám zcela splnit nepoda ilo, ale zp sob, jakým jsme se s novou realitou potýkali, stojí za úznání. Trh se zm nil, na i zákazníci také, ov em to, co se nezm ní je fakt, e spole ná práce týmu lidí, kte í táhnout za jeden provaz, je schopna p inést výsledky a úsp ch i v prost edí nových tr ních podmínek. Myslím, e na e spole nost takový tým má, a to jí umo ní dosáhnout úsp ch i v budoucnu. Petr Koutný Generální editel spole nosti BSC PRAHA, spol. s r.o. Aby byl celkový pohled na rok 2009 kompletní, zbývá je t zmínil fungování a výsledky na ich dvou dce iných spole ností.

9 strana 9 VÝRO NÍ ZPRÁVA DIVIZE BANKOVNÍCH SYSTÉM Stejn jako v p edchozích letech, se i v roce 2009 bankovní divize zam ila na t i základní obchodní linie. V rámci nejsiln j í z nich GEMINI, pokra oval rozvoj strategické platformy GEMINI Front Office. Velké úsilí bylo v nováno roz i ování funk nosti správy a obsluhy klient jako to sou ásti modulu Branch. Díky nemalé investici se platforma GEMINI v sou asné dob stává kompletním integrovaným e ením Front Office. Období ekonomické recese p ineslo útlum v oblasti nových prodej, nikoliv v ak jeho zastavení. Tudí i v tomto roce jsme mohli zaznamenat úsp chy p i získávání nových významných zákazník na trzích eské Republiky i Ruska. Ti se rozhodli pro implementaci kanál p ímého bankovnictví GEMINI mimo jiné i na základ na ich dlouholetých zku eností v této oblasti a v neposlední ad i inovativním p ístup m k moderním technologiím. Krom inovací stávajících a osv d ených modul p ímého bankovnictví, jsme v roce 2009 uvedli novinky, kterými jsou nap íklad moduly My Accounting, nebo GEMINI Analytics. My Accounting je modul jen zabezpe uje základní evidenci jednoduchého ú etnictví v návaznosti na integraci podnikání a bankovních slu eb. Modul GEMINI Analytics pro zm nu slou í primárn interním pot ebám bankovních dom v oblasti business analýzy a vyhodnocování obchodních cíl, dále pak k monitorování dostupných informací v rámci GEMINI Direct Banking a jejich následné analýzy a zpracování v reálném ase. Obchodní linie Business Intelligence/Compliance se v roce 2009 zam ila primárn na implementaci systému TAURUS, jen pokrývá interní procesy a následný reporting dle standard MiFID. V rámci finan ní skupiny AXA Bank jsme úsp n zavr ili projekt nasazení automatizace konsolidovaného výkaznictví. Vý e uvedený projekt nám otev el cestu i na trh ve Slovenské republice, kde implementace tohoto výkaznictví pokra uje i v rámci AXA Bank SK. Jsme pot eni z toho, e sektor nebankovních subjekt v oblasti Compliance nez stal pozadu a rozrostl se o nové zákazníky. V roce 2009 p edev ím z ad investi ních fond a obchodník s cennými papíry. V rámci dlouhodobé spolupráce s NB, která je té na ím významným klientem, jsme díky úsp nému testu kanálu WebServices otev eli nové mo nosti komunikace v rámci vým ny statutárních dat. Potvrdili jsme tak op t své dominantní postavení poskytovatele softwarových produkt v tomto oboru. Nejvíce se ekonomická stagnace trhu projevila v rámci linie BackOffice Systems. Zákazníci zde p íli nerozvíjeli své obchodní po adavky a spí e vy kávali dal ího vývoje situace v hospodá ství a zejména bankovního sektoru. I p esto se i zde na ly výjimky a tak zejména implementace úprav vyplývajících z nového zákona o platebním styku. 284/2009 Sb. (PSD) u na ich zákazník, byla dominantním a velmi úsp ným projektem tohoto roku. Zákazníci z oblasti bankovnictví: Alfa-Bank Alfa-Bank Ukraine Amsterdam Trade Bank N.V. AXA Bank Europe Banco Popolare CZ Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Citibank CZ Citibank SK Centr Invest Bank Commerzbank AG eská exportní banka eská národní banka Zákazníci mimo oblast bankovnictví: AIG Europe S.A. Allianz poji ovna AMCICO AIG Life ATRADIUS Credit Insurance N.V. eská spo itelna eskomoravská stavební spo itelna Dexia banka Slovensko Dresdner Bank CZ, Praha ebanka Evropsko-ruská banka GE Money Bank, a.s. GE Money Auto a.s. Home Credit and Finance Bank LBBW Bank CZ Modrá pyramida stavební spo itelna Oberbank AG PPF banka eská poji ovna Gerling-Konzern org.sl., Praha P Zdraví P Invest Raiffeisenbank CZ Raiffeisen International Bank-Holding AG Raiffeisenbank im Stifland eg pobo ka Cheb Stavební spo itelna eské spo itelny Tatra Banka a.s. UniCredit Bank CZ UniCredit Bank Slovakia Volksbank CZ Voksbank Malta Limited VAB Express Ltd Waldviertler Sparkasse von 1842 ZAO Raiffeisenbank eská podnikatelská poji ovna SOB poji ovna Kooperativa Victoria-Volksbanken poji ovna

10 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 strana DIVIZE PODNIKOVÝCH SYSTÉM V roce 2009 do lo k významnému ocen ní práce zam stnanc Divize podnikových systém p i implementací ERP aplikací spole nosti Oracle. Spole nost Oracle ud lila spole nosti BSC PRAHA presti ní ocen ní Aplika ní partner roku 2009 spole nosti Oracle v eské republice a Top Performing Oracle Application Partner 2009 v regionu EMEA. Poda ilo se nám zú astnit i nových mezinárodních ERP projekt a získat tak cenné zku enosti z dal ích pr myslových odv tví, kde je vyu ívaný systém Oracle JD Edwards a Oracle E-Busines Suite. Dále jsme zdokonalili na e Oracle Accelerate e ení pro velkoobchodní a distribu ní spole nosti, které je tak p ipravené na vyu ití moderních technologií. Rok 2009 byl ovlivn n hospodá skou situací u na ich zákazník a jejich zasa ením probíhající ekonomickou krizí. To zp sobilo, e jsme zaznamenali zvý enou poptávku po dodávce aplikací umo ující efektivní a pru né ízení. Tato situace na trhu nám pomohla zúro it na e dlouhodobé investice práv do aplikací spole nosti Oracle, které zvy ují efektivitu ízení a p edev ím umo ují zákazník m rychle reagovat na zm ny. Uvedené situace se nám poda io vyu ít p i nových projektech, které byly v roce 2009 zam ené na implementaci nových ERP e ení, nebo v projektech u stávajích zákazník zam ených na zvý ení efektivity p edev ím v oblasti plánování a ízení. Situace na trhu prov ila také na e schopnosti se rychle p izp sobit m nícím se podmínkám a p iná et na im zákazník m ekonomicky výhodná e ení. Divize podnikových systém v roce 2009 dále rozvíjela partnerství se spole ností Oracle. Poda ilo se jí navázat na p ede lé úsp chy v oblasti implementa ních projekt a zvý it podíl supportních inností u zákazník pou ívajících nejen Oralce aplikace, ale i u zákazník pou ívajích Oracle technologie. Vybraní zákazníci Divize podnikových systém : AEGON Penzijní fond, a.s. AEGON Poji ovna, a.s. Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. ASMO Czech s. r. o. AVX Czech Republic s.r.o. A D Praha s.r.o. Baxter BioScience s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. BEGHELLI - ELPLAST a.s. BOSAL R, spol. s r.o. BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC s.r.o. Cooper Standard Automotive R COTY k.s. CS CABOT, spol. s r.o. Cutisin, s.r.o. eské aerolinie a.s. Dalkia eská republika a. s. DAMOVO eská republika s.r.o. DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o. ECM Group Asset Management, a.s. EMERSON ELEENCTRIC SLOVAKIA spol. s r.o. FOSECO ESKÁ s.r.o. FRANKLIN ELECTRIC, spol. s r.o. GEOMANT CZ&SK s.r.o. GUMOTEX akciová spole nost Hecket MultiServ Slovensko, s.r.o. HOPPE s. r. o. CHART FEROX a.s. Igepa velkoobchod papírem spol. s r. o. IMI International s.r.o. Immergas, s.r.o. JABLONEX GROUP a.s. Lafarge Cement, a.s. Martin Peroutka Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc. Metrostav a.s. M.L.S. Holice, spol. s r. o. OSPAP VELKOOBCHOD PAPÍREM, a.s. Skanska CZ a.s. SLADOVNY SOUFFLET R, a.s. Subterra, a.s. Tamro AB TAYLOR-WHARTON HARSCO s.r.o. Tesco Stores R a.s. Toyoda Gosei Czech, s.r.o. Tupperware Czech Republic, spol. s r.o. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Uniland Holding ZAO Universal Music, s.r.o. Westvaco Svitavy s. r. o. Wyeth Whitehall Czech s.r.o. YAZAKI SLOVAKIA, spol. s r.o.

11 strana 11 VÝRO NÍ ZPRÁVA PARTNERSTVÍ Partnerství je jednou z klí ových oblastí, které dává na e spole nost velmi vysokou prioritu. Dlouhodob spolupracuje s významnými sv tovými hrá i: AVNET BSC PRAHA se spole ností Avnet spolupracuje ji n kolik let. Za dobu na eho partnerství se nám poda ilo uskute nit adu úsp ných projekt v oblasti dodávek produkt spole ností Sun a IBM, které dávají dobrý základ úsp né spolupráce naich spole ností i do budoucna. FAIR ISAAC BSC PRAHA je dlouholetým partnerem spole nosti Fair Isaac. Toto partnerství je postaveno na základ vzájemné spolupráce p i dodávce e ení na im zákazník m. HEWLETT-PACKARD BSC PRAHA je dlouholetý HP Business partner, který nabízí produkty a slu by HP jako dopln k vlastních obchodních aktivit. IBM BSC PRAHA je dlouholetým a úsp ným partnerem IBM v oblasti distribuce systém kategorie IBM iseries (d íve AS/400), pseries (d íve RS/6000) a v oblasti softwarových e ení WebSphere. INONE Od roku 2002 jsme akcioná em sdru ení INONE a díky tomu Divize podnikových systém BSC PRAHA spole n s dal ími partnery spolupracuje na mnoha celoevropských projektech implementací JD Edwards. Toto partnerství p iná í na í spole nosti velké know-how pro implementace i v eské republice. ORACLE BSC PRAHA je dlouholetým partnerem Oracle Czech v oblasti databázových systém, podnikových aplikací, apod. Pro tyto produkty na e spole nost zaji uje nejen implementaci, ale také poimplementa ní servis a technickou podporu. SUN MICROSYSTEMS BSC PRAHA je významným partnerem Sun v oblastech hardware i software a tato spolupráce má trvale nar stající tendenci. Je podpo ena n kolika úsp nými spole nými projekty, které se i nadále úsp n rozvíjejí a jsou p íslibem dal í úsp né spolupráce.

12 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 strana MEZINÁRODNÍ P SOBNOST Moscow Praha Pre ov zem, ve kterých mají zákazníci implementovány na e systémy BSC PRAHA, spol. s r.o. atrova 807, Praha 4 - Libu eská republika Tel.: Fax: Web: BSC Pre ov, spol. s r.o. Reimanova Pre ov Slovenská republika Tel.: Web: BSC Msc, ZAO Pyatnickaya 71/5, building Moscow Russia Tel./fax: Web:

13 strana 13 VÝRO NÍ ZPRÁVA HOSPODA ENÍ SPOLE NOSTI Bilan ní suma v tis. K Základní kapitál v tis. K Vlastní kapitál v tis. K Obrat v tis. K Pr m rný po et zam stnanc Obrat slu eb BSC v mil. K ,3 mil. K 148,6 mil. K 159,6 mil. K 150,5 mil. K 173,8 mil. K 162,7 mil. K 181,1 mil. K 252,1 mil. K 215 mil. K BSC Msc 63,4 mil. K 157 mil. K BSC Msc 48,6 mil. K Po et zam stnanc Praha 125 Pre ov19 Msc Praha 108 Pre ov17 Msc 53

14 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 strana 14 Struktura obchodních aktivit Software pro finan ní instituce Podnikové systémy 134,6 mil. K 22,4 mil. K Struktura výnos Slu by 83,1 mil. K Licence / upgrade 20 mil. K Prodej zbo í 7,2 mil. K Údr ba systém 53,9 mil. K Podíl na nákladech Osobní náklady Nákup zbo í Výkonová spot eba Odpisy Ostatní náklady 107,3 mil. K 6,6 mil. K 57,9 mil. K 2,9 mil. K 9,8 mil. K Struktura pracovník Bankovnictví 74 ERP systémy 19 Administrativa 15

15 strana 15 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 Výkaz zisku a ztráty ( ástky v tis. K ) Výkony a prodej zbo í z toho tr by za prodej vlastních výrobk a slu eb Zm na stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace Výkonová spot eba a náklady za prodané zbo í P idaná hodnota Osobní náklady Odpisy nehmotného a hmotného majetku Zm na stavu rezerv a opravných polo ek Jiné provozní výnosy Jiné provozní náklady Provozní hospodá ský výsledek Zú tování rezerv. a opr. polo ek do finan ních výnos Tvorba rezerv a opr. polo ek na finan ní náklady Jiné finan ní výnosy Jiné finan ní náklady Hospodá ský výsledek z finan ních operací Da z p íjm z b né innosti Hospodá ský výsledek za b nou innost Mimo ádné výnosy Mimo ádné náklady Mimo ádný hosp. výsledek Hospodá ský výsledek za ú etní období Rozvaha ( ástky v tis. K ) Aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finan ní majetek Ob ná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finan ní majetek Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy tvo ené ze zisku Hospodá ský výsledek minulých let Hospodá ský výsledek ú etního období Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úv ry a výpomoci Ostatní pasiva Pasiva celkem

16 strana 16 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZPRÁVA AUDITORA o ro ní ú etní záv rce k

17 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 strana 17

18 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2009 strana ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi propojenými osobami dle 66a odst. 9 Obchodního zákoníku Ovládané osoby:bsc PRAHA, spol. s r.o., BSC Pre ov, spol. s r.o., BSC Msc Ovládající osoby:bed ich ámský, Petr Koutný, Martin Svoboda Ovládající osoby vykonávají pro BSC PRAHA, spol. s r.o. práci na základ pracovního pom ru. Dne 24. ervna 2008 uzav eli Bed ich ámský a Renata ámská (vlastníci nemovitosti) jako pronajímatel na stran jedné a BSC PRAHA, spol. s r.o. jako nájemce na stran druhé nájemní smlouvu, jejím p edm tem je pronájem nebytových prostor, ve kterých má sídlo BSC PRAHA, spol. s r.o. Smlouva navazuje na p edchozí nájemní vztah. Smlouva byla uzav ena za standardních podmínek. Dne 27. kv tna 2008 uzav eli Martin Svoboda a Kate ina Svobodová (vlastníci nemovitosti) jako pronajímatel na stran jedné a BSC PRAHA, spol. s r.o. jako nájemce na stran druhé smlouvu o nájmu nebytových prostor, jejím p edm tem je pronájem nebytových prostor, ve kterých má sídlo BSC PRAHA, spol. s r.o. Smlouva navazuje na p edchozí nájemní vztah. Smlouva byla uzav ena za standardních podmínek. BSC Pre ov, spol. s r.o. poskytuje softwarové slu by spole nosti BSC PRAHA, spol. s r.o. za b ných obchodních podmínek. Závazek spole nosti BSC PRAHA, spol. s r.o. k v i BSC Pre ov, spol. s r.o. ve vý i tis. CZK byl k datu vyhotovení této zprávy ádn uhrazen. BSC PRAHA, spol. s r.o. poskytuje softwarové slu by spole nosti BSC Msc za b ných obchodních podmínek. Pohledávka spole nosti BSC PRAHA, spol. s r.o. k v i BSC Msc ve vý i tis. CZK byla k datu vyhotovení této zprávy ádn uhrazena. Tuto zprávu vypracoval jednatel spole nosti v souladu s 66a odst. 9 Obchodního zákoníku. V Praze dne 4. b ezna 2010 Petr Koutný Jednatel

19

SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY

SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Chceme stát na špici softwarových společností. Chceme být průkopníky a inspirací pro partnery. Úspěchy našich zákazníků jsou pro nás největší motivací.

Více

SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY

SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Chceme stát na špici softwarových společností. Chceme být průkopníky a inspirací pro partnery. Úspěchy našich zákazníků jsou pro nás největší motivací.

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

informační systém v praxi

informační systém v praxi WORKSHOP Vyzkoušejte si Váš nový informační systém v praxi Nevyhovuje Váš starý informační systém novým nárokům? Nebaví Vás už opakované implementace a integrace izolovaných systémů? Hledáte jednotný,

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY

SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Chceme stát na špici softwarových společností. Chceme být průkopníky a inspirací pro partnery. Úspěchy našich zákazníků jsou pro nás největší motivací.

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Themis, a.s. Rožnov p.r. Výroní zpráva 2013

Themis, a.s. Rožnov p.r. Výroní zpráva 2013 Themis, a.s. Rožnov p.r. Výroní zpráva 2013 1. Základní údaje Obchodní jméno: Themis, a.s. Sídlo: Rožnov p.r., 1. máje 2633 IO: 00578142 DI: CZ699000153 Datum zápisu do OR: 19. prosince 1990 Registrace

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA strana 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA strana 2 OBSAH INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO... 6 PARTNERSTVÍ... 9 MEZINÁRODNÍ PŮSOBNOST...10 VYBRANÍ ZÁKAZNÍCI...11

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ ZKU ENOSTI EVROPSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZA ÍZENÍ DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Preferred we can do it! we can do it! Preferred 4 Blackpool Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (UK) 5 Leveste (The Netherlands)

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

ROZVAHA. ke dni... ASPEN SPORT a.s. Sportovní 457 Vestec 252 42

ROZVAHA. ke dni... ASPEN SPORT a.s. Sportovní 457 Vestec 252 42 Minimální závazný vý et informací podle vyhlášky.500/2002 Sb. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2007 jednotky: 1000 K Rok M síc I 2007 1 2 60196459 Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky ASPEN SPORT a.s.

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY

SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Chceme stát na špici softwarových společností. Chceme být průkopníky a inspirací pro partnery. Úspěchy našich zákazníků jsou pro nás největší motivací.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80 Úroky z dluhových cenných papír

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Analýza pojistného trhu v R

Analýza pojistného trhu v R Bankovní institut vysoká kola Praha Analýza pojistného trhu v R Bakalá ská práce Petra Pytlová Kv ten 2009 Prohlá ení: Prohla uji, e jsem bakalá skou práci na téma Analýza pojistného trhu v R vypracovala

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen, 2014 OBSAH Obsah Úvodní slovo 1 Představení společnosti 6 Informace o společnosti 7 Finanční výsledky 16 Zpráva auditora 18 Zpráva o vztazích 2013 19 /ÚVODNÍ SLOVO Úvodní

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

PŘÍLOHY: APPENDICES:

PŘÍLOHY: APPENDICES: PŘÍLOHY: APPENDICES: č. 1 Účetní závěrka za rok 2013 No. 1 The 2013 Financial Statements č. 2 Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI Proto e Vy víte, e jsou velice nákladné na provo Šet et votní prost edí Sní ení stresu a zlepšení vzt Redukce pr kováním Menší pot kovacích míst, znamená v dy úsporu jak

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Efektivita kariérového kou ování

Efektivita kariérového kou ování Efektivita kariérového kou ování Anotace Sylvie Navarová P ísp vek prezentuje provedený výzkum mezi áky st edních kol v oblasti jejich volby st ední koly a pov domí o dal ích mo nostech studia i zam stnání.

Více

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více