ústav pro studium totalitních režimů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ústav pro studium totalitních režimů"

Transkript

1 ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů

2 Siwiecova Praha 3 IČ: Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ ŘÁD Rady Ustavu pro studium totalitních režimů ve znění posledních změn ze dne 24. září

3 .JEDNACí I~ÁD,, v o RADY UST AVU PRO STUDIUM TOTALITNICH REZIM U Č1ú n d, 1 Úvod ní ustan oven í 1. Jednací řá d Rady Ústa n l pro studium lotali tnieh re ži mu (dá le jen..rad a" a..ústav") je vn itřn ím před p i sem Rady. 2. Jednac í řá d Rady upravuje předc všim připravu. svo láni, průb ěh jedná ni a usnášeni Rady, 3, V Jednac ím řá d u j e u žíváno generického maskulina: je-li v textu užív án pojem ředi te l. má se na mysli ředi t e l neb o ře d i t e l ka : p řed s ed a, mú se na mysli p řed s e da nebo p řed s edkyn ě : č l e n. má se na mysli č l e n a nebo č l e n k a atd, Č lú nd, 2 I'ra\'(1I110ci Ra dy' I. Rada se ve své p ů so bno st i řidi z ákonem Č, 181/2007 Sb.. o Ús tan, pro stud ium totalitních rež i m ů a o Archivu bez pe č no s t n íc h složek a o z m č nč n ě kterýc h zá k o n ů (d ále j en..záko n"). Č lá nck.3 Při p ra v» jed n áni Ra dy I. Jedn án í Rady svol ává před sed a Rady z pravid la pro střednictvím administrativn ího z ázemi Ústan l. 2, V p řípa d ě zvolení no vého č le na Rady. svolá jedn áni před seda č i m í s t opřed sedu n ej po zd ěji do pa tnác ti ka le nd á řn ích d n ů od jeho zvolení. V p řípad ě. že ni kdo nezast ává funkc i před sed y a mi s t cpřcd s c d y. svolává jednání řed i t e l Ústan l. 3

4 3. Po žád á-li ředitel Ústavu nebo a l es po ň č t yři č l e n o vé Rady p řed sedu Rad y o svo lání jednáni Rady s n ávrhem pořadu jedn áni. svol á před s e d a Rad y toto jedn áni zpravidla do deseti kalend ám ích dn ů. 4. Program j edn ání navrhuje předs edu Rady. 5. Ř e d i t e l Ústavu z aj iš ť uj e zpracov ání podk l ad ů pro jed náni Rady. 6. Podklady pro jednáni musí být č l e n ů m Rady rozeslány n ejpozděj i sedm kale n dář n í c h dn ů přede dnem j edn áni. a to bud' pro s tředn ictví m elektro nické komuni kace. nebo provozo vatele po štovnich služe b. Podkl ady. které JSo u předlo ž e n y č l e n ů m Rady p o zd ěji. m ůže Rada na jednán i odmítnout projednat. 7. Podklad y pro jed nání Rady musi vždy obsahova t z ákladní informace, p řcdc vš irn název doku mentu. j méno a p říjm en i zpracova tele. jméno a přijme n í o d po vě d n é oso by. s t r u č n o u d ůvo dovo u zprávu, p ro č je dok ument p řed kl á d án. co obsahuje. 8. Pozván ku na jednáni Rad y. která mu si obsahovat datum. č as. místo jed náni a n ávrh programu jed náni. zaj iš ťuj e sekretariát Rady. 9. Pozván ka na jedn áni Rad y je zveřej n ě n a zprav idla sedm k a le nd á řní ch dn ů p ře d e dnem jednání na webových stránkách Ústan l. Č l: í n e li 4. P řed sedu a m í stop řed s ed u Ra dy' I. Rada ze svýc h č l e n ů volí p řed s edu Rad y a m í st o p řed s e d u Rad v, a odvol ává je z funk ce. 2. Kandi dáta na před s edu a m í st op řed s edu Rady m ů ž e navrhnout ka žd ý č le n Rady. 3. Vo lba p ře d s ed y nebo mi s topřcd scdy Rad y a hla sováni o odvolání před sed y nebo m í s top řed se d y Rad y prob íhá vždy t aj n ě. 4. P ře d sed ou Rady je zvo len ten kandid át. který ob drži n a dp o l ovi čn í vě t š i n u hla s ů všec h č l e n ů Rad y. 5. M í s t opře d sedou Rady je zvolen ten kand idát. k t e r~' obd rží n adp o l ovi čn í vě t š i n u hl a s ů všech č l e n ů Rad y.

5 Č l:í n e k S.Icd ná ní Rady I, Jed nání Rad y se u s k u t e č ň uj e podle p ot ře b y. zpravidla jedno u za m ě s í c, 2, Jed nání Rady je veřej n é. 3, Rada m ů že rozho d nout. na n ávrh ale spo ň jednoh o č le na Rady. že celé jednaní či j eh o čá s t bude neveřej né. p řípadn ě u zavřen é. 4, O n ávrhu na ne veřej n é nebo u zavře n é j edn ání hlasují č le nové Rady kdy ko liv I' p rů b ěhu. Návrh je přij at. hlasuje-l i pro n čj n a dp ol o vi čn í vět ši na všech č l e n ů Rad y, 5. Jednán í Rad y sc úča s tní č l e no vé Rady. ředitel tjs1ai'l I. jeho n ám č stc i. vedoucí kancel á ře řed itele. řed ite l Archivu bezpe čnos tn í ch s lo žek (dále j en..1\\3s"). ředitel e m tjstal'll p ověřen ý za piso vatel a tisk ový mlu vč í. :"a probíhajícím j ednání Rady m ů ž e kterýk ol iv č l e n Rad y navrhno ut při z vá n í dalšíc h osob, 6, Pokud Rada roz hod ne o to m. ŽC jednán í Rady je n e ve ř ejn é. účast ní se j ej pou ze č l e n o vé Rady. ře d i te l tjstal'll. j eho n ám č st c i. ved ouc í k a ncel áře ředite le. řed it e l I\BS. ředitelem tjstal' u pověře n ý zapisovate l a tiskový mluvčí a připad ne dal ší o soby. pro jejichž úča sl se vysloví nadpolovi čn í většina č l e n ů Rad y. 7. Po kud Rada rozhodne o lom. že jednán í Rad y je u zavřen é, úča st n í se jej pouze č l e n ové Rad y, 8, P ře d s e d a Rad y ří d! j ed n ání Rad y, i\1í s t o p řc d s c d a Rady zas tupuje p řed s ed u Rad y v d o b ě j eho n e přit omn o st i. a to v celém rozsahu jeho prá v a povinnost í. V přitom no s t i před sedy Rady vvkon ává m í stopřed sed a Rady ta prá va a po vinnosti před sed y Rad y. kterými ho p ře d s e d a Rady výs lovn ě pověři l. 9, Č le nov é Rad y a osoby uveden é v od st. 5 j so u povinni z ú č as t n i t se každé ho jednáni. j inak j sou povinni se pře de m om luvil před s ed ovi Rad y s uved ením d ů vo d u. a to n ej p o zd ěji před za č á t ke m jednání Rady, 10, Úč as t na jednáni stvrzuj í č l enové Rady podpisem na li stin ě p řítomných. která t voři p řílohu zápisu z jednáni. I I. Jedn ání Rad y ří dí před seda Rad y nebo z p o věřeni před sed y její m í st opředseda. p ří pad n ě j in ý č le n Rady, P řc d s c d uj i c i řid] hla sováni, jeho ž výslede k z j iš ťuje a vyhlaš uj e. za hajuje, uk on č uj e a přeru šuj e jedn án i. 5

6 12. Y úvo du jednání Rad y před sed aj í c í před lo ž í návrh pro gramu j ed nán i Rad y. Č l e n o vé Rady mohou podávat návrh y na z mě ny a dop ln ění prog ram u. Po sc hváleni prog ram u jednání Rad y m ů ž e být jednáno pouze o z ále žitostech. které byly za řaze n y do schv álen ého programu jednání Rady. a o n ávrz ích. s jejichž z a řaze n i m na program jednání vys lovl so uhlas vě tš i na č le n ů Rady. 13. Rada m ůž e v p růb č h u jednání hlasovánim bez rozpravy bod pro gramu přes u no u t nebo s lo uč i t rozpravu ke d věma nebo i více bod ů m programu. 14. Úvodní slovo k jednotlivým bod ů m programu jednání p řcdn á š í předkladatel, 15. Po úvo dní m s lovu k da nému bodu programu p řcd seduj i c i Rad y o tevře rozpravu. Y rámci rozp rav y udě l uje před s eda Rad y slo vo č l e n ů m Rad y a ředit el i Ústav u v pořad í. v j akém se do rozpravy zvcdnutim ruk y v průb ěhu jednání přihl á sili. Nikdo. komu přcdscdajíci ne uděl i l s lo vo, se ho ncmu že ujmout. Do rozpravv se mohou č le nové Rad y přihl á si t pou ze do ko nce rozpravy k danému bodu. 16. N ávrh na uk onč eni rozpravy m ů ž e v jejím p rů b ě h u podat kterýk oliv č le n Rad y: o jeho n ávrhu se hlasuje okam ž i tč a bez rozpravy. 17. Y případě nedostatku informaci č i potřeby předlo žit d odatečné podkl ad y k jednání o konkrétním bodu programu Rada projedn ávám toh oto bod u pro gramu odloží na při št! jednání Rad y. 18. Y o bdobí mezi jednáním Rad y probíhá ko munikace mezi č le ny Rad y. Rado u a vedením Ústavu p řc va žn ě elektro nicky: za tímt o ú če l e m slav zaj iš ť uj e potřebné technick é pro s tředk y. Y přip ad ě p ot ře b y se ko mu nikace u sk u te čň uje též prostrednictvim provozovatele poštovn ích služe b nebo telefonicky. 19. Pro úče ly el ektroni ck é komuni kace m ů ž e bú č l e no vi Rady zapůj č ena výpo čet n í tech nika. Č hí n e k 6 H la sov áni a us nesen í Rady 1. Rada je usnášcnischopn á. je-ii na jedn ání p řít omna n adpo lovi čn í v čt šina všec h jejích č le n ů. 2. K přijet í usnesen i Rady je t ře b a souhlas u n a d p o l o v i č n í vět šin y vše ch č l e n ů Rady. 6

7 3. Ř e d i t e l Ústavu vykoná vá rozhodnutí Rady. 4. N ávrh usneseni formuluje p řed k l ad a t e l daného bodu programu. 5. V při pad ě up la tnění pro tiná vrhu se hla suje nejd říve o protin ávrzich a to v opačn ém p o řa d í. než v jakém byly pod ány. 6. Schválcnimjedn éva rianty usn esení se povazuj! ostatní \'arian ty za nchlasovateln é. 7. Jestliže žád ná z variant n ávrhu nezískala ph hlaso vá n í po t řeb nou vě tš i n u. prohlásí p řc d s ed aj í c i n ávrh za n cp řij at ý. 8. Ph hlasování má ka žd ýčlen Rady jeden hlas. 9. Hlasováni se provád í zpravidla ak lamací zdvihnutím ruky pro n ávrh nebo proti n ávrhu. neb o se lze hlasováni zd ržet. 10. Tajné hlaso v ání se pro vá d í. stano ví- li ta k tento Jedn ací řá d ne bo usn ese-l i se na to m Rad a. V p říp a d č tajného hlasováni Rad a před hlaso váním zvolí dvouč le n no u vo leb ní ko misi. kterú s dě lí před hlasován ím z p ůs o b hlasováni a jeho výsledek I I. V při padč p ot řeby m ů ž e Rada projed n ávat pod klad y. hlasova t a prijimat usn ese ní p ro s t ře d n i ct vím elek tronické ko m uni kace nebo prostřcdnic tv im provozovate le poštovn ích s lužeb. V ta ko vém p řípadě i'ídí komunikaci a hlasován í č len ů Radv předseda nebo j im po vě ře n ý m í stopřed seda Rady. Us ta no ve ní Jednacího řá d u se v tomto p řipad ě po užijí p řim ě ře n ě. 12. P ře d s cd aj i ci prohlásí j edn áni za uk on č en é. byl-l i pořa d j ed ná ní vyče rp á n a nikdo se již nehlásí o 5 10\'0. Rovn ě ž prohlásí j ed nání za s konče né. klesl-li p o č et p ří t omn ýc h č l e n ů Rady pod n adpo l o vi č ni vě t š i n u všec h jejích č le nů. neb o z j iných z ávaž ných d ů vodů, zej ména poku d nastaly s k u t e č n o s t i z nem o ž ň uj íc! jednaní Rady. Č1ú nek 7 Z:i p is z jcdn úui Rady I. O průb čhujedn áni Rady se pořizuje písemn ýzá pis. o s včdč uj i c i průb čh jedu áui. Zápis z veřej n é ho a ne ve řejn ého jed n án í Rad y poři zuj e zapisovate l. Z ápis z u z a vřen éh o jednáni Rad y po ři z uje p řcd s cd aj i cim p o vě ře n ý člen Rad y. 7

8 3. Zápis z veřej n é ho j edn ání Rad y obsahuje datum. čas zaháj e ní a ukončení jednání. mí sto j ednání. jmén a a přijm en í p řít o m n ých. omluve nýc h a ncomluveuých č l e n ů Rad y a da lších pozva nýc h osob. j mén o zapi sovate le, schvá le n ý program j cdnání. p růbě h jed nání k jednot livým bod ů m vče t n ě podstatných čá stí rozpravy. přijat á zněn í usnesení. p r ůběh a výsledek hlasová ni. 4. Zápis z neveřejného nebo u za vřen é ho jednání Rad y obsahuj e datum. čas zaháj e ní a uk on č ení jed ná ní. mí sto jednání. jména a přijmen í přu omných. o m luve nýc h a neomluvc nýc h č le n ů Rady a dalších po zvaných osob. j mé no za piso va tele. schvá len ý pro gram j ed nání. p řij a t á z n ě n í usnese ní. p růb ěh a výsledek hlasování. 5. Zapisovate l neb o pověře n ý čle n Rady (v přip ad č u zavřen ého jednání) vyhotoví zá pis z jednání Rady nejpo zděj i do sed mi kale nd ářnich dnu po jednání Rady a zašle jej k vyj ádřeni a k p řipom í nk ám všem č l e n ů m Rady. Č le nové Rady své připomi n k y zaš lo u za pisova teli n ejp o z děj i do p ě t i dn ů od obdržení n ávrhu zápisu. 6. Zápis j e schva lován j ako bod programu zpravi d la na nejbližším n áslcduj icim j edn án í Rady. Po schválení Rad o u podepisuje zápis p řed seda Rady a č len Rady. který by l před sedaj ícim p o vě ře n jeho kontro lou ( ručí za sprá vnost ú pisu). Sc hvá len ý zá pis z veřejn éh o jednání Rady je umístěn na webo vé stránky Ús ta\'u: listinná pod oba schváleného a podepsan éh o zápisu vč. p ří loh je ulož ena ve s p is o v n ě ljstanl. Č I :i n c k II Z vu kový z áznam z jedn ání Rady I. Z veřejn é ho jedná ní Rady se p o ři z uj e zvu kový záz nam. který je bezprostředn ě po jednání Rady p o vě řen ým prncovnikem Ús tavu z veř ej ně n na webových stránkách Ústa\'u. a to bez j ak ýchkoli úprav č i z ás a h ů do a utenticity záznam u. 2. O riginál zvu ko vé ho z áznamu j e uložen \ 'C S p i sov n ě Ústa vu. Č l:i n c k 9 Dotazy č l e n ů Rady I. Č l e n o vé Rad y mají p ři výkonu své fun kce prá vo vz n áš cr dotazy. p ř i p omín k y a podně t y na řed i te le Ústavu a jeho n á m ě s t k y. připadnč na ředi te lk u A13S. 8

9 Na dota zy a připom ínk y odpovíd á dotazovan ý b e zodkl adn ě. Připom ín k y či dotazy, jejichž obsah vyžaduje pro šetřeni nebo proveden i j iného o pa t ře n i. zodpov í pí semn ě, nejdéle do t řiceti dn ů. pokud jej ich poskytnutí nebrání z ákony upravujicí ml čenl i vo st nebo z ákaz jejich z ve řej n ě n i. Č l:í n e k I II.lm eunv ňu í ře d i te le Ústan l I, Jmeno ván í a odvol áni ředit el e Ústan l upravuje z ákon. 2, Pokud dojde k uvo ln ěn í funkce ředitele Ústan l. před sed a Rady svolá be zodkl adn ě Radu k jednáni o jmenov án i ředitele Ústavu, 3, Rada m ůž e vypsat výb ěrové říz e n i na funkci ře d i t e le Ústan l a stanovit jeho pravidl a. 4, Jmenová ni ře d ite le probíh á na jedn án í Rady, 5, Jmcnovac l dekret vyhotovuje a ře d i t e l i Ústavu pře d á vá před seda Rady, Ve j menovacím dekret u se uvede dat um. ke kterému je řed i t e l Ústan l do této funkce jmenová n. Č l:í n el, II Odvol án í řed ite l e Úslan l z funkce I, Navrhnc-li č len Rady odvo lán í ře d i te le Ústavu z funkce. projed n á Rada tento návrh b e zo d k la d n ě. 2, Odvol ání řed i te le Ústavu probíh á taj ným hlasován ím. 3, O odvol áni řed i te le Ústan l Rada rozhodne, vyslov í-li se pro tento n ávrh nadp ol o vi čnl v ět š in a všech č l e n ů Rady, 4, Vzd áni se funkce ředit el e Ústan l musí být pod áno pi se mn ě do rukou p řed s ed y Rady, 9

10 Č l á n e k 12 Projednání jmenování a odvolání ředitele ABS I. Ředi tele ABS jmenuje a odvolává ře d i t el Ústavu podle zákona po projednání s Radou. S návrhem na konkrétního kand idá ta na funkci ředite le A BS a s jeh o profesním životopisem musí být č lenové Rad y sez námeni nejméně čt rnác t d n ů před ko nání m jednání Rady. na n ěm ž má být j menování řed ite le ABS projednáváno. P ř i s p l n ě n í této podmínky projedná Rada návrh na j menová ní kandidáta ře d i te le m A BS. navržen érn ře di te lem Ústavu, na nejbli žším možném jedn án i. Č hí n e k 13 Schvalování V ýr oč n í zpnívy o č i n n os t i Ústavu 1. Návrh V ý roč n í zprávy o č i n no s t i Ústav u za uplynu l)' k a l e n d á řn í rok před k l ádá R ad ě řed i te l Ústavu nejpo zd ěji do kon ce m ě s í c e ledn a n ásleduj ícího rok u. Rad a si m ů že vyžádat d op ln ění, úprav u nebo p řep ra c o v án i Výro č n í zprávy. 2. Rada schvaluje V ýroč ní zprávu o č i n no s t i Ústavu za up lynu l)' k a l e nd ář ní rok n ejp o zd ěji do konce m ě s í c e bře z n a následujícího roku a b e z odk l adn ě po schválení j i předk l ád á k projedn án í Senátu Parlamentu České republiky. Čl ánek lot Ú č i n n os t.jed na cího řádu I. Tento Jednací řád Rad y Ústavu nabývá ú č i nno sti dnem schválení Radou. ~I PhDr. Emilie Benešová P ře d s e dk yn ě Rady Ústavu pro studium totalitních re ž i m ů I 10

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolshí. mládeže a tělovýchovy Čás tka.. Vhtník.'i~jvyUiho ko ntrolní ho úř a du 2002 St rana 21 0 02/07 P ros t řed ky státního rozpoč tu na čin n os t pedagogic kých center Ko ntrola byla zařazena do pl án u kontrolní č i nnos t i

Více

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana 108 00/21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo obce Chrášťany se podle 96 zákona 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ), usneslo na tomto svém jednacím řádu

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení Příloha č. 2 Stanov International Police Association, sekce České republiky JEDNACÍ ŘÁD International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení 1 Jednací řád International

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Obsah Úvodní ustanovení

Obsah Úvodní ustanovení Důvodová zpráva ke změně jednacího řádu VH ADK: Většina změn provedená v jednacím řádu je dána změnou stanov spolku, ke které došlo na mimořádné VH, která se konala 23.11.2013 v Nymburce, jakož i o opravu

Více

leitl ObecllÍ Ú~~d V P.:.C 338 Ob!(?~!0 ~~J-;.~. =+ ;

leitl ObecllÍ Ú~~d V P.:.C 338 Ob!(?~!0 ~~J-;.~. =+ ; ,, Ř o PLZ~l'~~Jj KO o Je Ý, B Í TROL Škroup va 18. 306 13 Plz ň /':1_ ObecllÍ Ú~~d V leitl ClJoonoviclch P.:.C 338 Ob!(?~!0 ~~J-;.~. =+ ;. A t HO P O Ř Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OSO Horní

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení Volební řád Hospodářské komory České republiky účinný od 1. 1. 2009 Legenda: - text, který je uveden též v zákoně Část první Základní ustanovení 1 (1) Volební řád Hospodářské komory České republiky (dále

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA Jednací řád valné hromady České komory architektů 2014 JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb uzavřené v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ), ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více