leitl ObecllÍ Ú~~d V P.:.C 338 Ob!(?~!0 ~~J-;.~. =+ ;

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "leitl ObecllÍ Ú~~d V P.:.C 338 Ob!(?~!0 ~~J-;.~. =+ ;"

Transkript

1 ,, Ř o PLZ~l'~~Jj KO o Je Ý, B Í TROL Škroup va Plz ň /':1_ ObecllÍ Ú~~d V leitl ClJoonoviclch P.:.C 338 Ob!(?~!0 ~~J-;.~. =+ ;. A t HO P O Ř Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OSO Horní Berounka, povodí Klabavy, le: za rok 2011 I:' ýti k Č. I 4128i11 Přezkoumání u ut ěnilo H do ch: 16. 1I dílčí přezk urnání kont: ně př zkoumání na základě zákona Č. 420/2004 b.. přezkoumávárn ho podař ní územních samosprávný h celku a dobrovolný h svazku bcí. Mí to provedeni přez oum 'ní: '. Dobří Dobří" 305,33844 Dobřív Přezkoumaně období: li Přezkoum ní ','konali: kontrolor pověřený říz nim přezk um ní: Jiřina Li k \ á kontroloři: l na Černá arketa Ka párová I)ři přez oumání b. Ii přít mni: Zlata V áňová - úč etní O. O

2 Přezkoumané pí mno ti Předmětem př zk umání h podař ni j u údaje uvedené v 2 I a 2 zákona ( přezkournávání h p dař ni uladu 6 d t. př zk um.vám ho podař ní je přezkoumán! h dařeru V) r )111 zpu m' ohled m na \) znamnost jedn tlivých kute n lí p 1 př dm tu a sahu přczk umáni. Při po uzo áni j ednotlivých prá nich úkonů chází z mění prá ních př dpi u platných ke dni u kut ečnění tohot úkonu: bcí Rozpočtová patření 'Rozp čtový výhled 'Lá\"ěre ný účet...bankovní výpi sy l-aktury Hlavni kniha I Kniha ío lych faktur 20 II Kniha dc laných faktur zou za bd ~~~~ ~~~ ~ -J Pokladní kniha za bd bí leden - pro inec 20 II i,~ ~ ~ ~ tj 'tni doklady za bd bi leden - pro ine 20 II Výkaz zisku a ztrát) r volných 20 II B. Zjištěni Z n čně h př Z oumání Při přezkoumání h podaření D. O H mí Ber unka. p odí Klabavy: nebyl zjištěny ch b. a n do tat..,

3 Zá ěr I. Plnění opatření k odstrs n ní n d tatku zjišt n: ch a) při pf zkoum ní ho 'podař ní územního c Iku za předchozí rok.' h~ ly Iji. t n~ na ledující méně závažné chyby n d t~llk}. Předm t: Zákon Č. <l b.: _ d l. 2 pí m. h) ú etni 1"\ I vedené územním celkem Právní př dpis: Vy hlá: ka Č. 323,2002 Sb.. o rozpočto é kladbě. v Lnění pozdější h předpisu - '.:! od,(.j - (=emní celek nedodržel odvětvové triděni rozpočtové kladby - napraveno h~ I~ zji t n) ná ledujici závažně chyby a nedo tatk. : Př dměr: Zákon č. 420/2 4 ib.. 2 od t, I pí m. s) plnení příjmu ft ' daju rozpo tu -četně p něžních opera í t}k jící h s rozpo to 'ých pr tř dkú Prá ní předpi s: Zákon,2-0/2000 'b.. o r IP< čt vých pravidlech územních rozp čtu, ve znění p izd j ších předpi u odst -I - 'ávrh ro=p()'~11i \ vuzku obci nebyl zveiejněn nejtn 'ně po dobu 15 dnu před jeho projednanim v orgánu svazku obci. - nenapraveno - ~ 39 () Úl 6 - Návrh závěrečného ůčru svazku obci nebyl vhodnym zpusohem zveiejnen r obcich. kteréjsou jeho členy - nenapra eno " 3Y odst řávrh zavérečného LÍ(.~/U svazku obci, včetně zprávy o 'JÍ '/ idku piezkoumáni ho. podařeni nebyl zvciejněn nejm ~l7épo dobu I - dnu přede dn 'ln jeho projednáni \' orgánu vozku obci. - napraveno b) při dí1cím přezkoumání za ro 2011 nebyly zji len) mén závažné h)'b. a ned tatky. Byly /ji t ny ná leduji í za ažné hyby a n d tatky: Předmět: Zákon Č. "20/2 4 b. 2 od t. 1 pí m. ) plnění příjmu ' daju rozpo tu četně peněžních operací týkajících rozp čto : ch pro tř dku Práv ní pf dpis: Zákon č. r 0/2 b.. o rozp tových pra idlech územních rozpočtu. ve zn ni p zd j ích predpi u 3

4 3Y VdH -I - \'úrrh rozpočtu svazku neby! zveiejněn v elektronické podobě zpusohem umoihujicim dálkovy při itup. edost rek: kontr le b) ly k ntr lor \ i Jiřin Li k é př dloženy návrhy rozpočtu D O zveřej 11 ané na úřední h de ká hlen ský h bcí (li ten' d kum nty). na kt 'ch je II eden datum zve!" jnění a sejmutí na úř dní de cc i el ktroni ké úřední de CC. několika případech nebyl doložen termín zveřejn ni na lektr nické úřední dc ce. - nenaprav no - \ 39 odst, -I -,\ ávrh ro::"o(~1u vazku obci nebyl zveiejněn nejm 5né po dohu 1,- dnu piede dnem jeho projednání v orgánu svazku obci. kiery je] podle stanov schvaluje., edos tat k: Ke kontrole by I) k ntr I rov i Jiřin Li k v' předl žen, návrh rozpočtu.'o zveřejňované na úředních de k ch len )' h b í (li těn d kumenty). na kterých je uveden datum zveřejnění a jmuti na úřední de e i 1 ktr nické úřední de ce. jedn m případ by I př 'dloj 11 ná rh r zp tu. z kt rého \. pl) á, ž termín zv řejnění (\ I ktronické p d bč zpusobern urn 71iují ím d Ik \'" pn uup) 15 dnu př d h -álenirn rgáne h vazku bcj nebyl dodrž n. - nenapnlyeno 39 odst 6 -.V(J\'1,h :ál' irečného účtu svazku ob Í. včetně zprávy o \:v, I tdku piezkoumáni hospodaieni. J1thyl zvcrejn -11 " tlektronické podobě =P" iob tm II.lno;ňují im dálkovy piistup... do tatek: K" kontrole b)-l. k ntrol r \ i Jiřin Li k ; předlož n)- ná rhy závěr čn "ch účtu O O zvcřejň ané na úř dní h d kách len k)' h obcí (ti těné d kum nt '. na kterých.i uveden datum zveřejněni a jmuti na úřední d i elektronické úř dní desce. V něk lika případe h n h) J d ložen termín zveřejn ní \ lektr nické p d bě zpu m um žliují írn dálkový při 'tup, - ncnapra cno II. Při přczkoum 'ní b p dař ní O Horní B rounka, pov dí laba '. za r k d t. pí.m. zákona ě. 420/2004 šb.): C4)prucníp innosti ávrh rozpocru svazku neb zveřejněn \.' elektr nické p dob ZPLl obern umožňuj ícím d ilkový pří. tup. a rh r zpoctu vazku obc í n b} I zveř j něn nej m 'n' p d bu 1 ~ dnu přede dnem jeho pr jedná ni v rgánu s 'azku b i. kte 'j~j podle tun ch aluje. ávrh závěr čn 'ho ú tu azku o cí. vč tn zprá y o h P dař ní. nebj I Z\' ř jn n el ktr ni ké p d zp ~ dálkový pří tup. ledku bern přezkoumání umožňujícím 4

5 C -) n dstraněru nedo tatku L' i ten \:h při díl ím př zkoumání a pri přezkoumáni za předcházející roky III. Při přezkoumání ho podař ní D 'O H rní B rounka, po dí labav za rok 20J 1 Neuvádi s zji těná rizika dl '10 od t. 4 pí m. ) zá on.420/2 04 ib. IV. Při přezkoumání ho p daření D' Horní Berounka, povodí laba l' za rok 2011 Byl) zji tčil) dl : 10 od t. -+ pí m. b) násl edujici ukazatele: a) polili pohledávek Il rozpo tu územního ielku 13,80 % h) podíl závazku na r zp ctu územního clku 1,44 % c) podil zastavcnéh majetku na lko ém majetku úz mnih Iku 0% Podpi y kontrol rů: L ona Černa Markéta Kašparova Jiřina Lišková k ntr lor p věřenj řizerum přezk urnáni Uzemm 'dek pr hl uje. z P le '6 dst. 2 pí m. ) zákona Č. 420/2 04 b.. o přezkoumávání ho daření územrn h am. práv ných celku a d bro lných vazku p 'k) ti pravdivé a úplné inf mla e o př dm tu přezkoumáni a koln tech ztahujících e k němu. Tat zprá a Ý ledku přezkoumání j návrhem zprávy..,ý ledku přezkoumání h p dař ru, přičemž kone n) m zněním zprávy e tává kamžikern marnéh uplynutí lhuty 5

6 stan )\ ené \ -' 6 dst. 3 písmo I) zákona Č. 420/2004 b. k p dáni pi mnéh stanoví ka kontrol ro i po ěřenérnu řízením přezkoumáni na adre u: raj k)' úřad Plzeňskéh kraje. odbor k nornický. dděleni př zk urnáv ání ho podařeni bcí a k ntroly, kroup va 18. : Plzeň. Teruc návrh zprávy o -' ledku přezkoumání ho daření ob ahuje i výsledky ke ne' ného dilcího př zk umání.,. obsah em n' vrhu zpráv y o vý I dku př L umání hospodaření D. Horní Ber linka. p vodí Kla avy o p čtu 6 stran byl eznámen a jeho výti: k čí I I držel (1:)brovolnv svazrk obci HORNf BEROUNKA. POVOD! ICLABAVY StraSt 276/ S Strasice nbpk Cl té r.é 2/99. /,-~i-- ) "p~::~~::~"7' DnI!: ".... l C-.-. Jiří liahn r Plzeň 'k: kraj POf.O<lmIUl: l zemru celek j \ e my lu u lan vení 'I d 1. 1 pí m. b) zákona C. -l20/2 04 b.. PO\inen přijmout opatř ní k náprav hyb a n d tatku uvedených \ ľto zprá o vý ledku přezkoumání h podaření a p dat o l m pí ernn u inforrna i při lušném přezk umávají ímu orgánu (Kraj 'k~ úřad Plzeňskéh craje, kr upova 18. '" 6 13 Plzeň). a 10 nej zd ji do 1- dnu po projednání této zpráv; _polu zá r cn) m ÚČ{ m v oraánech územníh celku. Územní celek je dále \ e my lu u lan \ eni. I'" d.t. _ zák na. 420/2 4. b.. povinen v inforrna i h podle u lan ení: I odst, I písm. b) téh z zákona uvé t lhůtu. v které podá pří lušn 'mu přezk umávají ímu rgánu písernn u zprávu o plnění přijatých opatř ní a \ tét lhut příslu n 'mu pr zk urnávajicímu r zánu u ren u zprá u za lat. Z n pln ni 1 cht p vinn li lze ul žit územnímu elku dle ustan vení ' 14 pí rn. I). g). h) zákona č. 420/2 4 'b.. pořádkové p kuty až d,,'. e -O O 0.00 K jednom prípadě. 6

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolshí. mládeže a tělovýchovy Čás tka.. Vhtník.'i~jvyUiho ko ntrolní ho úř a du 2002 St rana 21 0 02/07 P ros t řed ky státního rozpoč tu na čin n os t pedagogic kých center Ko ntrola byla zařazena do pl án u kontrolní č i nnos t i

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právni - odděleni přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 49466/2013 OKP Č. j.: JMK 49466/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana 108 00/21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních

Více

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb uzavřené v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ), ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N É H O S V A Z K U O B C Í H O L I C K A Z A R O K 2 0 1 4 Předkládá:

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Skutečnost-plnění k 31.12.2014

Skutečnost-plnění k 31.12.2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Strana č. 1 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více