Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů"

Transkript

1 P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm ů ČÁST PRVNÍ D aň z příjm ů fyzických osob Poplatníci daně z příjm ů fyzických o s o b Předm ět daně z příjm ů fyzických osob Osvobození od d a n ě a Osvobození bezúplatných p říjm ů Z áklad daně a daňová z t r á t a... II 6 Příjmy ze závislé č in n o s ti Příjmy ze sam ostatné činnosti a D aň stanovená paušální č á s tk o u b D aňová evidence Příjmy z kapitálového m ajetku Příjmy z n á jm u O statní příjmy Společné příjmy a v ý d a je Výpočet příjm ů spolupracujících osob N ezdanitelná část základu daně Sazba d a n ě a Solidární zvýšení d a n ě b Zdaňovací období Č Á ST D R U H Á D aň z příjmů právnických o s o b Poplatníci daně z příjm ů právnických o s o b a Veřejně prospěšný poplatník Obecná ustanovení o předm ětu daně a Zvláštní ustanovení o předm ětu daně veřejně prospěšných poplatníků b Zvláštní ustanovení o předm ětu daně osobních obchodních společností a jejich sp o lečn ík ů O svobození od d a n ě b Osvobození bezúplatných p říjm ů Z áklad daně a položky snižující základ daně a 44 20b Sam ostatný základ d a n ě c O bchodní majetek poplatníka daně z příjm ů právnických osob S a z b a d a n ě a Zdaňovací období VII

2 ČÁST T Ř E T Í Společná u s ta n o v e n í b O becná společná ustanovení o v ě c e c h с O becná společná ustanovení o majetkových právech d O becná společná ustanovení o finančním le a sin g u e O becná společná ustanovení o osobách Zdroj p říjm ů Z áklad d a n ě Společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení a Převod obchodního závodu na obchodní společnost b Výměna p o d ílů c Fúze a rozdělení obchodní společností d 64 Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení p říjm ů a Závazné posouzení způsobu rozdělení výdajů (nákladů), které nelze přiřadit pouze ke zdanitelným příjm ům b Závazné posouzení pom ěru výdajů (nákladů) spojených s provozem nemovité věci používané zčásti к činnosti, ze které plyne příjem ze sam ostatné činnosti, anebo к nájmu a zčásti к soukrom ým účelům, které lze uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení p říjm ů [Za výdaje, náklady nelze uznat] O dpisy hm otného m a je tk u [Hmotný majetek vyloučený z odepisování] [O dpisovatel] [Vstupní c e n a ] [O dpisováni] a M im ořádné o d p isy b O dpisy hm otného m ajetku využívaného к výrobě elektřiny ze slunečního z á ř e n í [Rovnoměrné odpisování] [Koeficient pro zrychlené o d p iso v án í] a O dpisy nehm otného m a je tk u b Pacht obchodního z á v o d u c N epeněžité vklady ze zahraničí d [Technické zhodnocení] a Závazné posouzení skutečnosti, zda je zásah o m ajetku technickým zh o d n o cen ím Položky odčitatelné od základu d a n ě a Výše odpočtu na podporu výzkumu a v ý v o je b Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj zahrnované d o o d p o č tu c Projekt výzkumu a vývoje d Odpočet na podporu výzkumu a vývoje u společníků osobních obchodních společností e Závazné posouzeni výdajů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnovaných do o d p o č tu Г Obecné ustanovení o odpočtu na podporu odborného vzdělávání VIII

3 34g O dpočet na podporu pořízení m ajetku na odborné vzděláváni h O dpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo s tu d e n ta Sleva na dani a b ba Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob c D aňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob ca d Zvláštní sazba d a n ě a [Evropské společnosti, družstevní, hospodářské zájmové sd ru žen í] b [Přemístění sídla SP ES nebo E D S ] c [Podfond AS s prom ěnným Z K d [KS na investiční listy] e Přeměny jiných poplatníků než obchodních k o rp o ra c í [Směnné k u rs y ] a Z á lo h y b M inimální výše daně c Plátce d a n ě d D aň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby d a n ě c Zajištění d a n ě f Vyloučení dvojího zdanění příjm ů ze zah ra n ič í fa Platební zprostředkovatel ČÁST ČTVRTÁ ZV LÁ ŠTN Í USTANOVENÍ PRO V YBÍRÁNÍ D A N Ě Z P Ř ÍJ M Ů Zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjm ů fyzických o s o b g Daňové přiznání к dani z příjmů fyzických osob ga D aňové přiznání podávané osobou spravující p o z ů sta lo st gb D aňové přiznání v insolvenčním ř íz e n í h Vybírání a placení záloh na daň a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ha Solidární zvýšení daně u z á lo h y ch Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodněni І Opravy na dani z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou form ou záloh j Povinnosti plátců daně z příjm ů fyzických osob ze závislé č in n o s ti k U platnění nezdanitelných částek ze základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, slevy na dani podle 35ba a daňového zvýhodnění Z působ prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně, slevy na dani podle 35ba a daňového zvýhodnění z příjm ů fyzických osob ze závislé činnosti u plátce daně IX

4 38m D aňové přiznáni к dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období ma D aňové přiznáni к dani z příjmů právnických osob za období, za které se podává daňové p řiz n á n í mb Výjimky z povinnosti podat daňové přiznání к dani z příjm ů právnických o s o b mc Výjimka z oznamovací p o v in n o sti n D aňová z tr á ta na nb Rozhodnutí o přiznání osvobození příjmů z licenčních poplatků a úroků z úvěrového finančního n á stro je nc Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými o s o b a m i p [Odčitatelné p o lo žk y ] r s [Bruttace] t [Oznamovací povinnost] u [D odatečné daňové tv rz e n í] ČÁST PÁTÁ R E G IS T R A C E... i Registrační povinnost poplatníka daně z příjm ů fyzických osob a Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů právnických o s o b b Registrační povinnost plátce d a n ě Č Á ST ŠESTÁ ODVOD Z Ú H R N U M E Z D ČÁST SED M Á PRAVOM OCI VLÁDY A M INISTERSTVA F IN A N C Í p Pravomoci v lá d y q Pravomoci M inisterstva fin a n c í ČÁST ŠESTÁ PŘ EC H O D N Á A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Ú č in n o st Příloha I Třídění hm otného m ajetku do odpisových skupin Příloha 2 Postup při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci z hlediska daně z příjmů fyzických o s o b Příloha 3 Postup při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví z hlediska daně z příjm ů fyzických o s o b Vybraná ustanovení novel Důvodová zpráva к Z O S č. 344/2013 S b k terý m se novelizuje Z D P 186 M eto d ick é pokyny M in isterstv a financí Č R Pokyn G F Ř D -2 к v yjasnění p o c h y b n o stí a sjed n o cen í p o stu p u při v ý p o čtu D P P O a v y p ln ěn í tisk o p isu D P za zdaň o v ací o b d o b í, které zap o čalo v ro ce 2010, u p o p la tn ík ů, k teří v p rů b ě h u zd a ň o v a c íh o, resp. ú č e tn íh o o b d o b í, o d p isu jí m ajetek m e to d o u kom ponentního odpisováni Pokyn M F Č R G F Ř D -6 к je d n o tn é m u p o stu p u při u p la tň o v á n í n ěk terý ch u stan o v en í Z D P 334 X

5 P o k y n M F Č R G F Ř D -10 ke slu ž b á m s n ízk o u p řid a n o u h o d n o to u p o sk y to v a n ý m m ezi spojeným i osobam i!sdruženým i podniky P o k y n G F Ř D -16 S tan o v en i jednotných kurzů za z d aň o v ací o b d o b í 2013 p o d le 38 Z D P P o k y n M F Č R G F Ř D -73 к je d n o tn é m u p o s tu p u p ři u p la tň o v á n í n ěkterý ch u stan o v en í Z D P 373 P o k y n M F Č R D -80 ke z d a ň o v á n í p říjm ů z cenných papírů u d a n ě z p říjm ů fyzických o s o b P okyn M F Č R D -83 к je d n o tn é m u p o stu p u p ři oceněni bezúplatně nabytých akcií obcemi, p ro účely D P P O P okyn M F Č R D -127 o p o stu p u při u p la tň o v á n í silniční d a n ě P okyn M F Č R D -151 к zajištěn í je d n o tn é h o p o stu p u při u p la tň o v á n í 6 odst. 2 Z D P P okyn M F Č R D -154 к p o stu p u p ři z d a ň o v á n í d a ň o v ý ch n e re z id e n tů u p říjm ů so uvisejících s č in n o stm i p o d le 22 odst. I pism. c ) Z D P Pokyn M F Č R D -174 к p o stu p u při ro čn ím zú čto v á n í zálo h n a d a ň z p říjm ů ze závislé čin n o sti při m ezinárodním pronájm u pracovní síly Pokyn M F Č R D -177 к u p la tň o v á n í d a ň o v ý c h sm lu v při z d a ň o v á n í výnosů ze z aknih o v a n ý ch cenných p a p ír ů Pokyn M F Č R D -199 Z ávazný výklad o z p ů so b u v y b írání srážk o v é d a n ě z ú ro k o v ý ch p říjm ů p o p la tn ík ů u v ed en ý ch v 2 o d st. 2, 17 o d st. 3, 2 o d st. 3 a 17 o d st. 4 Z D P, k teré p ly n o u z dluhopisů vydávaných v zahraničí státem Č eská re p u b lik a P o k y n M F Č R D -282 Sdělení к p o v in n o ste m p la te b n íh o zp ro střed k o v atele při podáv án í h lášen í o p říjm ech úrokového c h a ra k te ru a D o h o d ě m ezi E v ro p sk ý m sp o lečen stv ím a Švýcarskou konfederací, k te ro u se stan o v í o p a tře n í ro v n o c e n n á o p a tře n ím stan o v eným S m ěrnicí R ad y 2003/48/E S o zd a n ě n í p říjm ů z ú s p o r ve fo rm ě p říjm ů ú ro k o v éh o c h a r a k t e r u Pokyn M F Č R D -285 к ap lik a c i 6 o d st. 1 a 2 Z D P, a vym ezeni tzv. závislé č i n n o s ti Pokyn M F Č R D -286 ke z d a ň o v á n í p říjm ů d aň o v ý c h nerezidentů p ly n o u cích ze zd ro jů n a ú zem í Č R XI

6 P o k y n M F Č R D -288 к je d n o tn é m u p o s tu p u p ři u p la tň o v á n í u stan o v en í 34 odst. 4 a 5 Z D P, ve zněn í p o zdějších p řed p isů P o k y n M F Č R D -298 К je d n o tn é m u p o stu p u p ři u p la tň o v á n í n ěkterý ch ustan o v en í zákona č /2005 Sb., o registračních pokladnách a při u p la tň o v á n í slev na daních z p říjm ů d le u stan o v ení 35 o d st. 6, 7 a 8 Z D P, v so u v islo sti s p o řízen ím reg istrační p o k la d n y n eb o tech n ick ý m z h o d n o c e n ím p o u žív an é p o k la d n y v s o u la d u se zák o n em č. 215/2005 Sb., o reg istračních p o k la d n á c h P okyn M F Č R D -332 S dělení к u p la tň o v á n í m e z in á ro d n íc h s ta n d a rd ů p ři zd aň o v án í tra n sa k c í m ezi sd ru žen ý m i p o d n ik y - převodní ceny P o k y n M F Č R D -333 S dělení к závazném u posouzení z p ů so b u, jakým b y la vytv o řen a cena sjed n áv an á m ezi spojeným i o s o b a m i P okyn M F Č R D -334 S dělení к ro zsah u dokum entace způsobu tvorby cen m ezi spojeným i o s o b a m i S dělení M in isterstv a financí Č R S dělení M F Č R 15/32 213/2010 к P o kynu č. D -288 к je d n o tn é m u p o stu p u při u p latň o v án í u stan o v e n í 34 o d st. 4 a 5 Z D P S dělení M F Č R 15/ /2010 к 19 odst. 3 písni, b ) a c) Z D P o h le d n ě časo v éh o te stu u p řem ěn S dělení M F Č R 15 / / к 19 odst. 3 písrn. a ) Z D P S dělení M F Č R 144/3 501/1994 к odvodu pojistného n a so ciální zabezpečení a p řísp ěv k u n a stá tn í p o litik u z a m ě stn a n o sti p o d le 27 z á k o n a č. 589/1992 Sb., S dělení M F Č R 153/7 023/1994 к vym ezení p o jm u Z em ědělská výroba, lesní a vodní hospodářství p ro účely d a n ě z p říjm ů fyzických o s o b S dělení M F Č R 153/19 043/1994 ke z d a ň o v á n í m ajetkových podílů na transform aci družstva dani z p ř í j m ů S dělení M F Č R 153/20 983/94 к ap lik a c i z á k o n a o d a n íc h z p říjm ů, týkající se p řísp ěv k ů za převzetí ú k o lů p ři p o sk y to v án i sociálních služeb o rg an izacem i a o b č a n y S dělení M F Č R 154/73 310/93 ke z d a ň o v á n í o d m ě n vyplácených znalcům a tlum očníkům za znalecké p o su d k y a tlu m o čn ick é ú k o n y S dělení M F Č R 281/36 980/94 o účtování ve sdruženi b ez p rá v n í s u b je k tiv ity X II

7 S dělení M F Č R 391/6 387/1999 к u p la tň o v á n í úroků z úvěrů p o u ž itý c h p o p la tn ík e m n a fin an co v án í bytových potřeb p o S d ělen í M F Č R 391/88 179/2001 к u p la tň o v á n í p o jistn é h o z a p la c e n é h o p o p la tn ík e m n a soukrom ě životní p o jiš tě n i S d ělen í M F Č R 391/ /2000 к u p la tň o v á n í p la te b p řísp ě v k ů ú č a stn ík a penzijního připojištění se stá tn ím p ř ís p ě v k e m O p a tře n í M in isterstv a financí Č R O p a tře n í M F Č R 05/13 797/ к o d stra n ě n í tv rd o sti p o d le 39 písni, b ) Z D P O p a tře n í F Z 24/93 ke z d a ň o v á n í ú ro k ů z m czibankovních úvěrových operaci a určení zd ro je ú ro k ů O p a tře n í F Z 29/93 к zam ezení tvrdosti p ři z d a ň o v á n í p říjm ů z n ab y tí m ajetkových p o d ílů v y d an ý ch v so u v islo sti s ú p rav o u m ajetk o v ý ch v ztah ů a vypořádáni m ajetkových nároků v d ru žstv e c h In fo rm ace G en eráln íh o finančního ředitelství In fo rm a c e G F Ř к p ro b le m a tic e nerealizovaných kurzových rozdílů s o h led em n a ju d ik a tu r u N S S In fo rm a c e G F Ř к p ro k á z á n í d aň o v é rezidence u fyzických a práv n ick ý ch o s o b p ro účely stan o v en í srážk o v é d a n ě In fo rm ace G F Ř к d a ň o v é m u p o so u z e n í v ý stu p u p ro cesu registrace chem ických l á t e k O s ta tn í předpisy к d a n i z příjm ů N ařízen í v lád y č. 238/1993 Sb., zaříz e n í n a v ý ro b u biologicky rozložitelných látek V yhláška M F Č R č. 146/1993 Sb., k te ro u se p ro v ádí Z D P V yhláška č. 435/2013 Sb., stravné, n á h ra d y za p o u ž ív á n í m o to r, vozidel a ceny P H M V y h lášk a M F Č R č. 354/2013 Sb., o stan o v en í výše zák la d n ích sazeb zahraničního stravného pro rok K oordinační výbory K D P Č R a G F Ř Legislativa E U к zákonu o daních z příjm ů Přehled platných sm luv Č R o zam ezeni dvojímu zdaněni v oboru daní z příjm u, resp. z příjm u a z m ajetk u Přehled platných dohod Č R o vým ěně inform ací v daňových záležitostech a o vzájem né správní p o m o c i XIII

8 Ú m luva o vzájem né správní pom oci v daňových z á le ž ito s te c h D aň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby d an ě u příjm ů ze závislé činnosti v roce 2014: Upozornění pro p l á t c e Z á k o n č. 593/1992 S b., o rezervách p ro zjištění zák la d u d an ě z příjm ů D ůvodová zpráva к zákonném u opatřen í S enátu č. 344/2013 Sb. který m se novelizuje zák o n č. 593/1992 S b., o rezervách p ro zjištění z á k la d u d an ě z příjm ů Z á k o n č. 151/1997 S b., o oceňování m a je tk u Z Á K O N Č. 235/2004 S B., O D A N I Z P Ř ID A N É H O D N O T Y Z á k o n č. 235/2004 S b., o d an i z p řid an é hodnoty ČÁST PRVNÍ Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í HLAVA I O BEC N Á USTANOVENÍ Předm ět úpravy Předm ět d a n ě a Vynětí z předm ětu d a n ě b Volba předm ětu d a n ě Územní p ů so b n o s t Vymezení základních pojm ů a O brat b Zvláštní ustanovení HLAVA II UPLATŇOVÁNÍ D A N Ě D ili Daňové subjek ty Osoby povinné к dani S k u p in a a b c Plátci a b c d 512 6e f 513 Identifikované o s o b y g 513 6h i 513 Díl 2 M ísto p ln ě n í M ísto plnění při dodání z b o ž í a M ísto plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu M ísto plnění při zasílání z b o ž í Z ákladní pravidla pro stanovení m ísta plnění při poskytnutí s lu ž b y X IV

9 10 M ísto plnění při poskytnutí služby vztahující se к nemovité věci a M ísto plnění při poskytnutí přepravy o s o b b M ísto plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy c M ísto plnění při poskytnutí stravovací slu ž b y lod M ísto plnění při poskytnuti nájm u dopravního p ro s tře d k u 516 loe M ísto plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné к d a n i lof M ísto plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné к dani g M ísto plnění při poskytnutí služby přím o související s přepravou zboží a služby oceňování movité věci a práce na movité hm otné věci osobě nepovinné к dani h M ísto plnění při poskytnutí služeb zahraniční osobě nepovinné к dani І M ísto plnění při poskytnutí telekomunikační služby. služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby zahraniční osobou povinnou к dani osobě nepovinné к d a n i k M ísto plnění při poskytnutí služby osobě povinné к dani, která m á sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi M ísto plnění při pořízení zboží z jiného členského státu M ísto plněni při dovozu z b o ž í Díl 3 Vymezení p ln ě n í D odání zboží Poskytnutí s lu ž b y Pořízení zboží z jiného členského s t á t u Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropské unie form ou třístranného o b c h o d u D odání a pořízeni nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie Dovoz z b o ž í Díl 4 U skutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit U skutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí slu žb y U skutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží do jiného členského s t á t u U skutečnění plnění a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu z b o ž í U skutečněni zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při poskytnutí služby osobou neusazenou v tu z e m sk u a U skutečnění plnění a povinnost přiznat poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzem sko U skutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízeni zboží z jiného členského státu Díl 5 Daňové d o k la d y Oddíl 1 Obecná ustanovení o daňových d o k la d e c h D aňový d o k la d Oddíl 2 Vystavování daňových d o k la d ů XV

10 27 Určení pravidel pro vystavování daňových d o k la d ů Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tu z e m sk u Oddíl 3 Náležitosti daňových d o k la d ů Náležitosti daňového d o k la d u a Náležitosti daňového dokladu sk u p in y Oddíl 4 Zjednodušený daňový doklad Vystavování zjednodušeného daňového dokladu a Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu Oddíl 5 Zvláštní daňové doklady Splátkový k a le n d á ř la Platební k a le n d á ř b Souhrnný daňový d o k la d D oklad o použití Oddíl 6 D aňové doklady při dovozu a vývozu z b o ž í D aňový doklad při dovozu a D aňový doklad při vývozu Oddíl 7 Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových d o k la d ů Oddíl 8 Uchovávání daňových d o k la d ů Obecné ustanoveni o uchovávání daňových d o k la d ů a Elektronické uchovávání daňových d o k la d ů Díl 6 Z áklad daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně, opravný daňový d o k la d Z áklad d a n ě a Z áklad daně ve zvláštních p říp ad ech Výpočet daně u dodání zboží a poskytnuti služby a Z áklad daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného p ln ě n i Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou registrovanou к dani v jiném členském státě a zahraniční osobou Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského s t á tu Základ daně a výpočet daně u zboži, které je v režimu podm íněného osvobození od spotřební daně Oprava základu daně a oprava výše daně Oprava výše daně v jiných příp ad ech Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním ř íz e n í Opravný daňový d o k la d Daňový doklad při provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním ř íz e n í Díl 7 Sazby daně a oprava sazby daně Sazby daně u zdanitelného p ln ě n í a Předmět závazného posouzení určení sazby daně u zdanitelného p ln ě n í b Ž ádost o závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného p ln ě n í XVI

11 48 Sazby daně u bytové v ý sta v b y a Sazby daně u staveb pro sociální b y d len í Díl 8 Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně Z ákladní poštovní služby a dodání poštovních z n á m e k Rozhlasové a televizní v y sílán í Finanční č in n o s ti a Penzijní č in n o s ti...,, Pojišťovací čin n o sti D odání vybraných nemovitých věcí a N ájem vybraných nemovitých věcí [Výchova a vzdělávání] Z dravotní služby a dodání zdravotního z b o ž í Sociální p o m o c Provozování loterií a jiných podobných her O statní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet d a n ě D odání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně Díl 9 Osvobození od daně s nárokem na odpočet d a n ě Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet d a n ě Osvobození při dodání zboží do jiného členského s t á t u O svobození při pořízení zboží z jiného členského státu O svobození od daně při vývozu z b o ž í O svobození při poskytnutí služby do třetí z e m ě Osvobození ve zvláštních případech Osvobození přepravy a služeb přím o vázaných na dovoz a vývoz zboží Osvobození přepravy o s o b Osvobození od daně při dovozu z b o ž í Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných hm ot cestujícím a b c d e f g Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od d a n ě Díl 10 O dpočet d a n ě N árok na odpočet d a n ě Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Oprava odpočtu d a n ě Z působ výpočtu odpočtu daně v pom ěrné v ý ši Z působ výpočtu nároku na odpočet daně v krácené v ý š i Vyrovnání odpočtu daně Úprava odpočtu d a n ě X V II

12 a b c d 566 N árok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace a b [Dědictví] c 567 Dii 11 Vracení daně a prodej zboží za ceny bez d a n ě Vracení daně osobám požívajícím výsad a im unit Vracení daně v rám ci zahraniční p o m o ci Vracení daně plátcům v jiných členských státech Vraceni daně v tuzem sku osobám registrovaným к dani v jiném členském s t á t ě a b Vracení daně zahraničním osobám povinným к d a n i Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu z b o ž í Vracení daně osobám se zdravotním postižením Vracení daně ozbrojeným silám cizích států Prodej zboží za ceny bez daně HLAVA III ZV LÁ ŠTN Í R EŽIM Y Zvláštní režim pro poskytnutí elektronicky poskytovaných služeb Zvláštní režim pro cestovní slu žb u Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostm i Zvláštní režim pro plátce, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném s ta v u Zvláštní režim pro investiční z la to a Režim přeneseni daňové p ovinnosti b D odání z la ta c D odání zboží uvedeného v příloze č. 3 к tom uto z á k o n u d Obchodování s povolenkam i na emise skleníkových plynů e Poskytnutí stavebních nebo montážních prací f Předmět závazného posouzení zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové povinnosti g Ž ádost o závazné posouzení zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové povinnosti HLAVA IV SPRÁVA D A N Ě V T U Z E M S K U Správa daně celními ú ř a d y a M ístní příslušnost Povinná registrace p lá tc e a Dobrovolná registrace p lá tc e Inform ační povinnost společníka sp o lečn o sti a Skupinová registrace Povinný registrační ú d a j Registrace identifikované o so b y X V III

13 98 Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob Zdaňovací období a Z m ěna zdaňovacího období b Zdaňovací období v insolvenci Evidence pro účely daně z přidané h o d n o ty a Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty Daňové přiznáni a splatnost d a n ě a Povinná elektronická form a podání Souhrnné hlášení Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou d a ň Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací o b d o b í Vracení nadm ěrného o d p o č tu Zrušení registrace plátce z moci ú ř e d n í a Nespolehlivý plátce b Zrušení registrace plátce na žádost c Zrušení registrace společníka společnosti na ž á d o s t d Společná ustanovení o zrušení registrace na žádost Обе Zrušení registrace sk u p in y f Zánik členství člena skupiny Zrušení registrace identifikované osoby z moci ú ř e d n í a Zrušení registrace identifikované osoby na žádost Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň a Ručení oprávněného příjemce Ručení příjemce zdanitelného p ln ě n í a Zvláštní způsob zajištění d a n ě Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu Č ÁST D R U H Á PŘ E C H O D N Á, ZRUŠOVACÍ A ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ Přechodná ustanovení Zrušovací u stan o v en í Ú č in n o st Příloha 1 Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné к dani Příloha 2 Seznam služeb podléhajících snížené s a z b ě Příloha 3 Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě Příloha 4 Umělecká díla. sběratelské předm ěty a staro žitn o sti Příloha 5 Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti Vybraná ustanovení novel D ůvodová zpráva к zákonném u o p atřen í S e n á tu č. 344/2013 S b., k terý m se novelizuje Z D P H M etodické pokyny M in isterstv a financí Č R P okyn M F Č R G F Ř D -4 d aň o v é účely d le 92a odst. 6 Z D P H In fo rm ace M F Č R к výpisu z evid en ce к režim u přenesení daňové povinnosti 92a odst. 6 Z D P H X IX

14 P o k y n M F Č R D prom inutí d a n ě z p řid a n é h o d n o ty a je jíh o p řís lu š e n s tv í P o k y n M F Č R D -343 к p o s tu p u v so u v islo sti se sm ěrn icí R ad y 20010/66/E U, k te ro u d o šlo к p ro d lo u ž e n í lh ů ty p ro p ře d k lá d á n í ž á d o stí o vráceni D P H z jiného členského státu za rok S dělení M in isterstv a financí Č R S dělení M F Č R 18/25 356/ к vraceni D P H zahraničním osobám povin n ý m к d a n i S dělení M F Č R 18/82 766/ к 113 Z D P H Sdělení Č eské n áro d n í banky Ú ře d n í sdělení Č N B č. 13/2005 к u stan o v en í $ 92 odst. I pism. A j Z D P H P ředpisy к dovozu zboží P o stu p p látců D P H při uplatněni daně и dovozu zh o ži o d P řílo h a к p o stu p u p látců p ři uplatněni daně и dovozu zboží o d P ředpisy к osvobození od d an ě při dovozu zboží In fo rm ace M F Č R O sv o b o zen í při d o v o zu zb o ží 71 Z D P H In fo rm ace M F Č R Osvobozeni o d d a n ě p ř i dovozu zboží, k teré je p řeprav eno ze třetí zem ě, a u k o n čení o d eslání n e b o p řeprav y to h o to zboží je v jin é m členském stá tě a d o d á n í to h o to zboží d o jin é h o člensk ého stá tu je o sv o b o z e n o o d d a n ě (tzv. celní režim 4 2 ) 71 g Z D P H P ředpisy к ručení In fo rm ace G F Ř 3308/13/ к in s titu tu ručení Z D P H In fo rm ace G F Ř 101 / к ap lik aci I06a Z D P H (n espolehlivý p lá tc e ) In fo rm ace G F Ř 8942/13/ к povinnosti p látců D P H oznám it správci d a n ě čista účtů p o sk y to v atele p lateb n ích s l u ž e b n fo rm ace G F Ř /13 / к ručení za nezaplacenou daň d le u stan o v en í 109 odst. 2 pism. c) Z D P H In fo rm ace G F Ř /13/ к ručení za nezaplacenou daň d le u stan o v en í 109 odst. 2 pism. c) Z D P H In fo rm ace /13/ к ru čeni za nezaplacenou daň dle u stan o v en í 109 odst. 2 pism. c) X X

15 Z D P H v n ě k te rý c h specifických p říp a d e c h p ro v á d ě n í platebních tr a n s a k c í P o k y n G F Ř č. D -5 к p o s tu p u sp ráv ců d a n ě p ři realizaci in s titu tu ručení v d aň o v é m ř í z e n í In fo rm a c e G F Ř F in a n č n í sp ráv a Č R zveřejní o d n a svých in tern eto v ý ch strá n k á c h bankovní ú čty plátců D P H P ředpisy z o b lasti dopravy In fo rm a c e M F Č R U p la tn ě n í D P H p ři p ořízeni dopravního prostředku z jin é h o člen sk éh o stá tu p o In fo rm a c e к u p la tň o v á n í D P H při prodeji ojetého autom obilu In fo rm ace Tzv. zrušení knihy jíz d Z D P ve v ztah u к D P H In fo rm a c e M F Č R к u p la tň o v á n í D P H při v y m ezení m ístn í k o m u n ik a c e к stá n í m o to ro v é h o vozid la In fo rm a c e M F Č R U p la tň o v á n í D P H u p řeprav y a slu žeb P ředpisy z oblasti insolvence In fo rm a c e G F Ř к ap lik a c i 4 4 Z D P H O p rav a výše d a n ě u pohled áv ek za d lu žn ík y v insolvenčním ř í z e n i In fo rm a c e G F Ř D o d a te k č. 1 v insolvenčním ř í z e n í In fo rm a c e M F Č R O p rav a výše d a n ě u p o h ledáv e k za d lu žn ík y v in so lv en čn ím řízen í 44 a V ýkladové sta n o v isk o č. 6 ze z a se d á n í expertní pracovní skupiny p ro in so lv enční p r á v o P ředpisy z o b lasti stavebnictví In fo rm ace G F Ř к n ěk terý m o tá z k á m z a tříd ě n í stav eb n ích prací d le oddílů 4! a ž 43 klasifikace C Z -C P A ve v z ta h u к režim u p řenesení d a ň o v é p o v in n o sti ve stavebnictví n a D P H In fo rm ace G F Ř a M F Č R к režim u p řenesení d a ň o v é p o v in n o sti n a D P H ve stavebnictví e In fo rm a c e M F Č R к u p la tň o v á n í Z D P H u v ý sta v b y In fo rm a c e M F Č R O p rav a z á k la d u d a n ě a výše d a n ě a o p rav a výše d a n ě v jin ý ch p říp a d e c h In fo rm ace G F Ř Sdružení a režim p řen esen í d aň o v é p o v in n o sti ve s ta v e b n ic tv í D o ta z к aplik aci 92a a 92e Z D P H ve v ztah u k 73 odst. 7 Z D P H Přehled nejčastějších dotazů veřejn o sti к ap lik aci p řen esen í d aň o v é p o v in n o sti u stavebních prací p o d le 92e Z D P H X X I

16 II. P řehled n ejčastějších d o ta z ů v eřejn o sti к ap lik a c i p řeneseni d a ň o v é p o v in n o sti u stav eb n ích p ra c í p o d le 92 e Z D P H III. P řeh led n ejčastějších d o ta z ů v eřejn o sti, u k terý ch se p řen esen í d a ň o v é p o v in n o sti u stavebních prací p o d le 92e Z D P H n e a p lik u je 748 P ředpisy z o b lasti vzdělávání In fo rm a c e M F Č R к u p la tň o v á n í Z D P H u v z d ě lá v á n i In fo rm a c e M F Č R к u p la tň o v á n í Z D P H při poskytování školských s lu ž e b P ředpisy z oblasti zdravotnictví In fo rm a c e G F Ř к u p la tn ě n i D P H ve zdravotnictví D o d a te k č In fo rm a c e G F Ř к u p la tn ě n í D P H u zdravotnických p r o s tř e d k ů S dělení M F Č R к regulačním poplatkům ve zdrav o tn ictv í z hled isk a D P H a D P N ovela Z D P H o d 2013 ( p ro tisch o d k o v ý b alíček ) - sazb y d a n ě u zdravotnických prostředků O s ta tn í in fo rm ace G F Ř a M F Č R In fo rm a c e M F Č R к u p la tň o v á n í D P H u slu žeb cestovního r u c h u 772 In fo rm ace G F Ř к u p la tň o v á n í D P H u d o d á n í a n á jm u v y b ran ý ch nem o v itý ch věcí p o ust. 56 a 56a Z D P H In fo rm ace G F Ř к p rav id lů m fa k tu ra c e ve v ztah u к im p lem en taci S m ěrnice E U /4 5 / d o Z D P H P o d áv án í souhrnného A/dšení od ro k u 2010 a d á l e In fo rm ace G F Ř к u p la tn ě n í D P H u pojišťovacích č in n o s ti In fo rm ace G F Ř S tan o v isk o к d o p a d u režim u p řen esen í d aň o v é p o v in n o sti u D P H n a příjem ce d o ta c i In fo rm a c e G F Ř к u p la tň o v á n í D P H u tzv. skont a b o n u s ů In fo rm a c e M F Č R к u p la tň o v á n í Z D P H p ři p o sk y tn u tí služby kom isionáře v tu z e m sk u n a z á k la d ě k o m isio n á řsk é sm lo u v y In fo rm a c e M F Č R Z m ěn y v o b la sti D P H u služeb o d In fo rm ace M F Č R к u p la tň o v á n í D P H p ro územ ně samosprávné celky In fo rm ace M F Č R к u p la tň o v á n í D P H u vratných o b a lů U p la tn ě n í n á ro k u n a o d p o č e t d a n ě u in stitu cí výzkum u a vývoje K oordinační výbory K D P Č R a G F Ř Prováděcí nařízení R ady (E U ) č. 1042/2013, pokud jd e o m ísto p o sk ytn u tí služby Legislativa E U к zákonu o D P H X X II

17 Z Á K O N N É O P A T Ř E N Í S E N Á T U Č. 340/2013 S B., O D A N I Z N A B Y T Í N E M O V IT Ý C H V Ě C Í Z ákonné opatřen í S e n á tu č. 340/2013 S b., o d an i z nabytí nem ovitých věcí ČÁST PRVNÍ DAŇ HLAVA I SU B JEK T D A N Ě Poplatník d a n é HLAVA II PŘ E D M Ě T D A N Ě Vymezení předm ětu d a n ě N abytí vlastnického p r á v a Ú p la ta Vyloučení z předm ětu daně HLAVA III OSVOBOZENÍ O D D A N Ě Věcná osvobození ve veřejnoprávní o b la s ti Věcná osvobození u nových staveb Věcná osvobození u je d n o te k O statní věcná osvobození HLAVA IV Z Á K L A D D A N Ě Stanovení základu d a n ě Nabývací hodnota Postup určení nabývací h o d n o ty Sjednaná c e n a Srovnávací daňová h o d n o ta Sm ěrná h o d n o ta Zjištěná cena Zvláštní cena při vydražení a p ře d ra ž k u Zvláštní cena u obchodních korporací Zvláštní cena v souvislosti s insolvencí Zvláštní cena v souvislosti s pozůstalostí Zvláštní cena v ostatních případech Výlučnost sjednané ceny Výlučnost zjištěné c e n y Uznatelný v ý d a j Přepočet cizí měny na českou m ě n u HLAVA V SAZBA. V Ý PO ČET A ROZPOČTOVÉ U RČEN Í D A N Ě Sazba d a n ě Výpočet daně Rozpočtové určení d a n ě ČÁST D R U H Á SPRÁVA D A N Ě HLAVA I O BECNÁ USTANOVENÍ Díl 1 Základní u stan o v en í M ístní příslušnost Solidární daňová p o v in n o st Poskytování in fo rm a c í Díl 2 Daňové p řiz n á n í Oddíl I Lhůta pro podání daňového přiznání Nemovité věci evidované v katastru nemovitostí Nemovité věci neevidované v katastru nem ovitostí Oddíl 2 Příloha daňového p řiz n á n í Písemnost potvrzující nabytí vlastnického práva к nemovité v ě c i X X III

18 35 Písemnost potvrzující nebo osvědčující zvláštní c e n u Znalecký p o su d ek D oklad o zaplacení odm ěny a nákladů z n a lc i Společné ustanovení pro přílohy daňového přiznání Oddíl Vyloučení povinnosti podat daňové p řiz n á n í Poplatníci nepodávající daňové p řiz n á n í Díl 3 Stanovení a placení d a n ě Limit p ro stanovení a placení daně a ručení HLAVA II ZVLÁ ŠTN Í U STA NOVEN Í PRO TV R ZEN Í, STANOVENÍ A PLA C EN Í D A N Ě Základní ustanovení Daňové p řiz n á n í Z áloha Z aokrouhlování zálohy Splatnost z á lo h y Vyměření z á lo h y Splatnost zálohy vyměřené z moci ú ř e d n í Vyměření daně vyšší než z á lo h a Vyměření daně neodchylující se od zálohy Ú rok z prodlení D odatečné daňové p řiz n á n í Č Á ST TŘ E T Í SPO LEČ N Á U STA NOVEN Í Vzájemné d aro v án í Zvláštní ustanovení o vzniku daňové povinnosti Zánik daňové p o v in n o s ti J e d n o tk y ČÁST ČTVRTÁ PŘ EC H O D N Á A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ Přechodná ustanovení Zrušovací u stan o v en í ČÁST PÁTÁ Ú Č IN N O S T Důvodová zpráva к zákonném u o p atřen í S e n á tu č /2013 S b., o dani z nabytí nem ovitých v ě c í V yhláška č. 419/2013 S b., к provedení zákonného opatřen í S en átu o d an i z nabytí nem ovitých v ě c í ZÁKON Č. 338/1992 SB., O DANI Z NEM OVITÝCH VĚCÍ Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí Úvodní ustanovení ČÁST PRVNÍ DAŇ Z P O Z E M K Ů Předmět d a n ě Poplatnici d a n ě Osvobození od d a n ě Z áklad d a n ě Sazba d a n ě ČÁST D R U H Á DAŇ Z E STAVEB A JE D N O T E K Předmět d a n ě X X IV

19 8 Poplatníci d a n ě Osvobození od d a n ě Z áklad d a n ě Sazba d a n ě la Zvýšení daně Č A ST T Ř E T Í SPO LEČ N Á U STA NOVEN Í M ístní koeficient a Z ao k ro u h lo v á n í b J e d n o tk y c Zdaňovací období Č Á ST ČTVRTÁ SPRÁVA D A N É Z N EM OVITÝCH V Ě C Í Solidární daňová p o v in n o st a D aňové p řiz n á n í b Stanovení d a n ě Placení d a n ě Zvláštní ustanovení o splatnosti d a n ě a 930 Č Á ST PÁTÁ ZM OCŇOVACÍ U STA NOVEN Í a 931 Č Á ST ŠESTÁ PŘ EC H O D N Á A ZÁV ĚREČNÁ U STA NOVEN Í a b Zrušovací u stan o v en í Ú č in n o st Příloha Inženýrské stavby, které jsou zdanitelnou sta v b o u Vybraná ustanovení novel D ůvodová zpráva к zákonném u o p atřen í č. 344/2013 S b., к zákonu č. 338/1992 S b., o d an i z nem ovitých věcí M eto d ick é pokyny M in isterstv a financí ČR P o k y n M F Č R č. D -156 o prom inuti daně z n e m o v ito s tí In fo rm a c e к p ře h le d ů m hodnot koeficientů d a n ě z n em o v itý ch věcí, p latn ý ch к K oordinační výbory K D P ČR a G F Ř Z ávěry z jednání sek ce m ajetkových d an í K D P ČR s M F ČR a G F Ř ve věci d an ě ze stav eb u nedokončených budov... p ře d p is je z a řa z e n n a konci knihy ZÁKON Č. 16/1993 SB., O DANI SILN IČNÍ Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Předm ět d a n ě Osvobození od d a n ě X X V

20 4 Poplatníci d a n č Z áklad d a n ě Sazby daně Vznik a zánik daňově povinnosti, splatnost, placení a zaokrouhlování danč a záloh na daň Sleva na dani Zdaňovací období Ustanovení zmocňovací, závěrečná a zru šo v ací Daňové p řiz n á n í a Vybraná ustanovení novel D ůvodová zpráva к zákonu č. 16/1993 S b., o d an i s iln ič n í M eto d ické pokyny M in isterstv a financí Č R Pokyn M F Č R č. D -I1 2 U p la tň o v á n í siln ičn í d a n ě D oplnění pokynu č. D -l 12 o u p la tň o v á n í silniční d a n ě P o k y n M in isterstv a financí Č R č. D U p la tň o v á n í 4 o d st. 2 p ism. a ) z á k o n a o d a n i s i ln i č n í P řehled dalších souvisejících p ře d p is ů Z Á K O N Č. 280/2009 S B., D A Ň O V Ý Ř Á D Z á k o n č. 280/2009 S b., daňový ř á d ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ U S T A N O V E N Í HLAVA I PŘ E D M Ě T A Ú Č EL Ú P R A V Y HLAVA II Z Á K L A D N Í ZÁSADY SPRÁVY DANÍ X X V I

21 ČÁST D R U H Á O BEC N Á Č Á ST O SPRÁVĚ DANÍ HLAVA I SPRÁVCE D A N Ě A OSOBY Z Ú Č A STN Ě N É NA SPRÁVĚ D A N Í Díl I Správce d a n ě Pravom oc správce daně Ú řední osoby M ístní p říslu š n o st Zm ěna místní p říslu š n o sti D ožádání D ele g a c e A tra k c e Díl 2 Osoby zúčastněné na správě daní a z a sto u p e n í D aňový s u b je k t Třetí o s o b y Prokázání totožnosti Procesní způso b ilo st Z á stu p c e Ustanovený z á s tu p c e Zm ocněnec Omezení zm o cn ě n í Společné zastu p o v án í O dborný k o n z u lta n t HLAVA II L H Ů T Y Určení lhůty к provedení úkonu Počítání času Běh lhůty pro správce daně Zachování lh ů t y Prodloužení lh ů ty Navrácení lhůty v předešlý s t a v O chrana před nečinností HLAVA III D O R U Č O V Á N Í Díl 1 O becná ustanovení o doručování Způsoby doručování Doručování d o vlastních r u k o u Doručování zástupci Díl 2 Elektronické doručování Doručování prostřednictvím datové schránky Díl 3 Doručování prostřednictvím z á s ilk y O becná ustanovení o doručování prostřednictvím z á s ilk y D oručování fyzickým o s o b á m Doručování právnickým o so b á m Uloženi písem nosti Účinky d o ru č e n í X X V II

22 48 N eúčinnost doručení Díl 4 Zvláštní způsoby d o ru č e n í D oručování veřejnou vyhláškou D oručování hrom adného předpisného sezn am u Díl 5 Prokázání doručení HLAVA IV O C H R A N A A POSKYTOVÁNÍ IN F O R M A C Í Povinnost mlčenlivosti Inform ační povinnost správce d a n ě Poskytování informací správci d a n ě HLAVA V D O K U M E N T A C E P ro to k o l Ú řední z á z n a m Spis Nahlíženi do spisů D aňová inform ační schránka a Zřízení a zrušení daňové informační schránky b Nahlížení d o daňové inform ační schránky HLAVA VI Ř ÍZ E N Í A DALŠÍ P O S T U P Y Díl 1 O becná ustanovení o řízeních a dalších p o stu p e c h Podání Vady p o d á n í Postoupení Jednací jazyk Vyloučení úřední o s o b y Díl 2 Postupy při správě daní Vyhledávací č in n o s t V ysvětlení M ístní šetření D aňová kontrola X X V III

23 Postup к odstranění pochybností Díl 3 Průběh řízení Zahájení ř íz e n í D okazování D ůkazní p ro s tře d k y L istin a Znalecký p o su d e k S v ě d c i Záznam ní povinnost Pomůcky a sjednání d a n ě Předběžná o tá z k a Předvolání a předvedení R o z h o d n u tí Opravy zřejmých n esp ráv n o stí N icotnost ro zh o d n u tí Zastavení řízení N áklady řízení HLAVA VII O PRAVNÉ A D O ZO R Č Í PR O STŘ ED K Y D ili O becná ustanovení o opravných a dozorčích p ro střed cích Použití opravných a dozorčích prostředků Díl 2 Odvolací ř íz e n í O becná ustanovení o o d v o lá n í Náležitosti o d v o lá n í Postup správce daně prvního s tu p n ě Postup odvolacího orgánu Díl 3 O bnova říz e n í Řízení o povolení nebo nařízení obnovy řízení O bnovené ř íz e n í Díl 4 Přezkum né ř íz e n í N ařízení přezkoum ání ro z h o d n u tí Postup při přezkum ném říz e n í Díl 5 Vztah ke správním u soudnictví a X X IX

24 Č Á ST T Ř E T Í ZV LÁ ŠTN Í Č Á ST O SPRÁVĚ DANÍ HLAVA I R EG IST R A Č N Í Ř Í Z E N Í Vznik registrační povinnosti Přihláška к registraci Oznamovací povinnost registrovaných daňových subjektů Postup к odstranění pochybností v registračních ú d a jíc h Rozhodnutí v registračním říz e n í Daňové identifikační číslo Z m ěna místní příslušnosti registrovaných daňových subjektů HLAVA II Ř ÍZ E N Í O ZÁVAZNÉM PO SO U ZEN Í Závazné posouzení HLAVA lil DAŇOVÉ Ř Í Z E N Í HLAVA IV N A LÉZA C Í Ř ÍZ E N Í Díl 1 Vyměřovací říz e n í Ř ádné daňové tv r z e n í O pravné daňové přiznání a opravné v y ú čto v án í Vyměření dané Díl 2 Doměřovací řízení D odatečné daňové přiznáni a dodatečné vyúčtování N ásledné hlášení Dom ěření d a n ě Díl 3 Společná ustanovení pro nalézací řízení Postup při nepodání řádného nebo dodatečného daňového tv rz e n í Z ao k ro u h lo v á n í Rozhodnutí o stanovení daně Lhůta pro stanovení daně HLAVA V PLA CEN Í D ANÍ D ili Obecná ustanovení o placení d a n í Evidence daní Pořadí úhrady danč N edoplate k P ře p la te k Posečkání O dpis nedoplatku pro n e d o b y tn o st X X X

25 159 N á m itk a L hůta pro placeni daně Díl 2 Dělená sp rá v a Díl 3 Vybírání daní Z působ placení d a n č Den platby Díl 4 Zajištěni daní Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň Zástavní právo a Výkon zástavního p rá v a Ručeni Zajištěni danč ručením nebo finanční z á r u k o u Z álo h y Díl 5 Vymáhání d a n i Způsoby vym áh án í Exekuční t i t u l Oddíl 1 D aňová e x e k u c e Vztah к občanském u soudním u řádu N ařízení daňové e x e k u c e Vyloučení m ajetku z daňové exekuce Prohlášení o m a je tk u O dklad a zastavení daňové ex ek u ce Exekuční náklady Společná ustanovení pro daňovou exekuci Oddíl 2 D aňová exekuce postižením majetkových p r á v O becná ustanovení o daňové exekuci postižením majetkových p r á v D aňová exekuce srážkami ze mzdy D aňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních s lu ž e b D aňová exekuce přikázáním jiné peněžité p o h led áv k y D aňová exekuce postižením jiných majetkových p r á v ' Oddil 3 Daňová exekuce prodejem movitých včcí a nemovitých věcí D ražba X X X I

26 a D aňová exekuce prodejem movitých v ě c í D aňová exekuce prodejem nemovitých v ě c í Rozvrhové říz e n í HLAVA VI SPRÁVA D A N Ě V Y B ÍR A N É S R Á Ž K O U D aň vybíraná srážk o u Stížnost na postup plátce daně HLAVA VII PRÁVNÍ N Á STU PN IC TV Í A VZTAH К INSOLVENCI D ili Právní nástupnictví Ukončení činnosti X X X II

27 239 Přechod daňové povinnosti a Přechod daňové povinnosti u fyzických o s o b b Plněni daňové povinnosti osobou spravující pozůstalost c Plnění daňové povinnosti likvidačním správcem d Přechod daňové povinnosti na stát Přechod daňové povinnosti u právnických o s o b a Přechod daňové povinnosti při zrušeni právnické osoby bez lik v id ace b Přechod daňové povinnosti při přem ěně rozdělením c Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby s lik v id a c í d Řádné daňové tvrzení při převodu privatizovaného m ajetku Zákaz přenosu daňové p o v in n o sti Díl 2 Vztah к insolvenčnímu říz e n í Pohledávky za majetkovou podstatou a majetek d lu ž n ík a Účinky insolvenčního řízení na daňové říz e n í D aňové tvrzení při insolvenčním říz e n í Sjednocení lh ů t Č Á ST ČTVRTÁ N Á SLED K Y PO RU ŠEN Í POVIN NOSTÍ PŘ I SPRÁVĚ D ANÍ Porušení povinnosti m lčenlivosti Pořádková p o k u ta Pokuta za opožděné tvrzeni daně P e n á le Ú rok z p ro d le n í Ú rok z neoprávněného jednání správce daně ČÁST PÁTÁ U STA NOVEN Í SPO LEČ N Á, ZM OCŇOVACÍ, PŘ E C H O D N Á A Z Á V Ě R E Č N Á Zvláštní ustanovení o ochraně mlčenlivosti uložené poradci O patření při m ezinárodním zdanění Převod výnosu d a n í Prom inutí d a n ě S tíž n o st Vztah ke správnímu ř á d u Zmocňovací u stan o v en í Přechodná ustanovení Zrušovací u sta n o v e n í Č Á ST ŠESTÁ Ú Č IN N O S T Vybraná ustanovení novel D ůvodová zpráva к zákonném u o p atřen í sen átu č. 344/2013 Sb. к zákonu č. 280/2009 Sb., daňový ř á d X X X III

28 M eto d ick é pokyny M in isterstv a financí Č R a G en eráln íh o finančního ředitelství P okyn M F Č R č. M F-1 o sta n o v e n í lhůt p ři sp ráv ě d a n í P o k y n G F Ř -D -7 к p o stu p u sp ráv ců d a n ě p ři doručováni p ro stře d n ic tv ím dulových schránek P o k y n G F Ř -D ke slu ž b á m s n ízk o u p řid a n o u h o d n o to u p o sk y to v an ý m m ezi spojeným i osobam i!sdruženým i p o d n i k y P o k y n G F Ř -D o finančních úřadech, je jic h ú zem n ích p racovištích a o um ístění spisu n eb o je h o p říslu šn é části P okyn G F Ř -D ke zm ě n ě um ístnění spisů v rám ci fin a n č n íh o ú ř a d u P okyn M F Č R č. D -97 к p o stu p u při vym áhání nedoplatku d a n í (o d v o d ů ) n eb o vrácení přeplatku d a n í (o d v o d ů ) za stá tn í p o d n ik y p riv atizo v ané fo rm o u p ro d eje p ro stře d n ic tv ím F N M Č R n eb o P F Č R P o k y n M F Č R č. D -345 ke zrušeni p okynů řady D v so u v islo sti se z ru še n ím Z S D P Pokyn M F Č R č. D -349, k te rý m se sta n o v u je fo rm á t a s tru k tu r a datové zprávy, je jím ž p ro stře d n ic tv ím je č in ě n o p o d á n í specifikované v 72 odst. I D Ř, a k te rá je záro v eň o d esílán a správci d a n ě p ro stře d n ic tv ím d a to v é s c h r á n k y In fo rm ace G enerálního finančního ředitelství' In fo rm a c e G F Ř ze d n e к p o s tu p u d aň o v ý ch su b je k tů při p o d á v á n í ž á d o stí p o d le 156 D Ř In fo rm a c e G F Ř S tan o v isk o к a p lik a c i Ш odst. 2 D Ř (delegace m ístn í p říslu šn o sti vs. p ř e r e g is tr a c e ) R ozhodnutí M in isterstv a financí Č R R o z h o d n u tí M F Č R č. j. M F /2013/39 o prom inuti ú h ra d y daní z příjm ů a p říslu šen stv í d a n í z p říjm ů z důvodu m im ořádné u d á lo sti R o z h o d n u tí M F Č R č. j. M F /2013/3901 o p ro m in u tí daně z nem ovitosti n a z d aň o v ací o b d o b í ro k u 2013 z d ů v o d u m im o řá d n é u d á lo sti R o z h o d n u tí M F Č R č. j. M F /2012/ o prom inutí příslušenství d a n ě z p říjm ů právnických o so b v z n ik lé h o v so u v islo sti s investičním i pobídkam i p o sk y tn u tý m i p řed ú č in n o stí z á k o n a č. 72/2000 Sb., o investičních p o b íd k á c h n a d a ň o v ý c h p o v in n o ste c h sp latn ý ch v roce 2011 n eb o p o zd ěji X X X IV

29 R o z h o d n u tí M F Č R č. j. M F /2012/904 o prom inuti příslušenství d a n ě n a d a ň o v ý c h p o v in n o ste c h, ke k te rý m v ro ce 2011 a v roce 2012 v zn ik la p o v in n o st p o d a t řá d n é d a ň o v é tv rzen í n eb o d o d a te č n é d a ň o v é tv rz e n í p o d le u st. 240 odst. 5 věty tře tí D Ř, z d ů v o d ů n esro v n alo stí vyplývajících z u p la tň o v á n í d aň o v ý c h z á k o n ů R o z h o d n u tí M F Č R č.j. M F /2012/904 o prom inuti příslušenství d a n ě n a d aň o v ý c h p o v in n o ste c h, ke k te rý m v ro c e 2013 a v roce 2014 v zn ik la p o v in n o st p o d a t řá d n é d a ň o v é tv rz e n í n e b o d o d a te č n é d a ň o v é tv rz e n í p o d le ust. 240 odst. 5 věty třetí D Ř, z d ů v o d ů n esro v n alo stí vyplývajících z u p la tň o v á n í d aň o v ý c h z á k o n ů R o z h o d n u tí M F Č R č.j. M F /2 0 12/904 o prom inuti ú h ra d y p la te b n íc h p o v in n o stí n a d a n i z příjm ů z d ů v o d u m im o řá d n ý c h u d á lo stí R o z h o d n u tí M F Č R č. j. 904/ / o p ro m in u tí ú ro k u z p ro d le n í za p o z d n í ú h ra d y o d v o d ů d le z á k o n a č. 334/1992 S b., o o c h ra n ě zem ě d ělsk éh o p ů d n íh o fo n d u V yhlášky M in isterstv a financí Č R V yhláška M F Č R č. 382/2010 Sb. o n á h ra d ě u šléh o v ý d ělk u a n á h ra d ě h o to v ý ch v ý d ajů p ři správě d a n í V ý ň atek z V yhlášky M F Č R č. 383/2010 Sb., o kolkových z n á m k á c h S eznam bankovních ú čtů finančních úřadů v ú p ln ém tv aru p ro v y b ra n é d ru h y d a n í (nejčastěji placených d a n í) p la tn ý o d D aňový k a le n d á ř Z á k o n č. 634/2004 S b., o správních p o p la tc íc h Z á k o n č / S b., o Finanční správě Č R Z á k o n č. 254/2004 S b., o om ezení p lateb v hotovosti a o zm ěně zákona č. 337/1992 S b., o správě d an í a p o p latk ů, ve znění pozdějších p ře d p is ů 1180 Z á k o n č. 164/2013 S b., o m ezinárodní sp olupráci při správě daní a o zm ěně dalších souvisejících z á k o n ů Z á k o n č / S b., o m ezinárodní pom oci při vym áhání některých finančních p o h le d á v e k ZÁKON Č. 563/1991 SB., O ÚČETNICTVÍ Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ČÁST PRVNÍ O BECNÁ U S T A N O V E N Í X X X V

30 Předm ět ú č e tn ic tv í a ČÁST D RU H Á ROZSAH V ED EN Í Ú Č E T N IC T V Í, Ú Č ETN Í DOKLADY, Ú Č E T N Í ZÁPISY A Ú Č ETN Í K N IH Y Rozsah vedení účetnictví Účetní d o k la d y Ú četní zápisy Ú četní k n ih y a Zjednodušený rozsah účetn ictv í Směrná účtová osnova a účtový ro z v rh O statní ustanovení o účetních knihách O tevírání a uzavírání účetních k n ih Č Á ST T Ř E T Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A Ú četní z á v ě rk a Rozvahový d e n a Použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní z á v ěrk y Ověřování účetní závěrky a u d ito re m Výroční z p r á v a a Způsoby zveřejňování a b a Použití mezinárodních účetních standardů v konsolidaci b 1228 ČÁST ČTVRTÁ ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ ČÁST PÁTÁ IN V EN TA R IZA C E M A JETK U A Z Á V A Z K Ů ČÁST ŠESTÁ ÚSCHOVA Ú Č E T N ÍC H Z Á Z N A M Ů ČÁST SED M Á USTANOVENÍ SPO LEČ N Á, PŘ EC H O D N Á A ZÁV ĚREČNÁ Účetní z á z n a m a Průkaznost účetního zázn a m u Přenos průkazného účetního záznam u Opravy a ostatní ustanovení o účetních záznam ech Správní d e lik ty X X X V I

31 37a Pokuty za účelem vymáhání splnění povinnosti aa ab Společná ustanoveni ke správním d e lik tů m b Zmocňovací u sta n o v e n í a Vybraná ustanovení novel D ůvodová zpráva к zákonu č. 563/1991 S b., o účetnictví V yhláška č. 500/2002 S b., k tero u se provádějí n ě k te rá ustanovení zák o n a ě. 563/1991 S b., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, k te ré jso u p o d nikateli účtujícím i v soustavě podvojného účetnictví ČÁST PRVNÍ PŘ E D M Ě T ÚPRAVY A P Ů S O B N O S T ČÁST D RU H Á Ú Č ETN Í ZÁVĚRKA HLAVA I ROZSAH A ZPŮSO B SESTAVOVÁNÍ Ú Č ETN Í Z Á V Ě R K Y HLAVA II OBSAHOVÉ V Y M EZEN Í N ĚK TERÝ CH PO LO ŽEK R O Z V A H Y Pohledávky za upsaný základní k a p itá l D louhodobý nehm otný majetek D louhodobý hm otný majetek D louhodobý finanční m a je te k Zásoby D louhodobé p o h led áv k y K rátkodobé pohledávky K rátkodobý finanční majetek Časové rozlišení v aktivech ro zv ah y Základní k a p itá l a Kapitálové fondy Fondy ze zisku a Výsledek hospodaření minulých l e t R ezervy D louhodobé záv a z k y K rátkodobé závazky Časové rozlišení v pasivech rozvahy HLAVA III OBSAHOVÉ V Y M EZEN Í NĚK TERÝ CH PO LO ŽEK V ÝKAZU ZISKU A ZTR Á TY O bchodní m a rž e V ý k o n y S lu ž b y... ; Přidaná hodnota O sobní náklady D aně a p o p latk y Z m ěna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období X X X V II

32 27 O statní provozní výnosy O statní provozní n á k la d y Výnosy z dlouhodobého finančního m ajetku N áklady z finančního m a je tk u Z m ěna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky, nákladové ú r o k y O statní finanční v ý n o s y O statní finanční náklady M im ořádné výnosy M im ořádné n á k la d y Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění a Výsledky hospodaření HLAVA IV U SPO Ř Á D Á N Í A OBSAHOVÉ V YM EZENÍ VYSVĚTLUJÍCÍCH A D O PL Ň U JÍC ÍC H IN FO R M A C Í V PŘ ÍL O Z E V Ú Č ETN Í Z Á V Ě R C E HLAVA V U SPO Ř Á D Á N Í A O BSAHOVÉ V YM EZENÍ PŘ E H L E D U O PE N Ě Ž N ÍC H T O C ÍC H HLAVA VI U SPO Ř Á D Á N Í A OBSA HO VÉ V YM EZENÍ PŘ E H L E D U O ZM ĚN Á C H V LA STN ÍH O KAPITÁLU Č Á ST T Ř E T Í SM ĚR N Á ÚČTOVÁ O S N O V A ČÁST ČTVRTÁ Ú Č E T N Í M E T O D Y Způsoby oceňování dlouhodobého nehm otného a hm otného m ajetku a vymezení nákladů s jeho pořízením souvisejících Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a p o d ílů Způsoby oceňování zásob a vymezení nákladů s jejich pořízením souvisejících Vymezení nákladů souvisejících s pořízením pohled áv ek Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalenci u cenných papírů a p o d ílů Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly při uplatněni reálné hodnoty u derivátů к obchodování a Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila к obchodování Ocenění m ajetku a závazků při přeměně obchodní korporace a okam žik ú čto v án í a Oceněni m ajetku a závazků při přeshraniční přeměně obchodní korporace a okam žik účtování b Úpravy prováděné s účinky od rozhodného d n e Postup tvorby a použití opravných položek X X X V III

33 56 Odpisování m a je tk u a M etoda kom ponentního odpisování m a je tk u Postup tvorby a použití re z e rv Vzájemné zú č to v á n í M etoda odložené d a n ě M etoda kursových ro z d ílů M etoda ocenění souboru m a je tk u a M etoda ocenění při nabytí více než jedné složky m ajetku převodem či přechodem podle 24 odst. 3 písm. b) z á k o n a b M etoda přechodu z daňové evidence na účetnictví ČÁST PÁTÁ KONSOLIDOVANÁ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A HLAVA 1 PO STU P ZAH RNOVÁNÍ Ú Č E T N ÍC H JE D N O TEK DO K O N SO LID A Č N ÍH O C E L K U HLAVA II M ETODY K O N S O L ID A C E HLAVA III U SPO Ř Á D Á N Í. OZNAČOVÁNÍ A OBSAHOVÉ V Y M EZEN Í PO LO ŽEK KONSOLIDOVANÉ Ú Č E T N Í ZÁVĚRKY Konsolidovaná ro z v a h a Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Obsahové vymezení přílohy v konsolidované účetní závěrce ČÁST Š E S T Á U stanovení přechodná a závěre č n á Ú č in n o st Vybraná ustanovení novel Č eské ú četn í stan d ard y pro účetní jednotky, k te ré účtují podle vyhlášky č. 500/2002 S b., ve znční pozdějších předpisů (d ále jen Č esk é účetní stan d ard y pro p o d n ik atele ) F Z 0 1/ Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Ú čty a zásady účtování na ú čtech Český účetní standard pro podnikatele č. 002 O tevírání a uzavírání účetních knih Český účetní standard pro podnikatele č. 003 O dložená daň Český účetní standard pro podnikatele č. 004 R e z e rv y Český účetní standard pro podnikatele č. 005 Opravné p o lo žk y Český účetní standard pro podnikatele č. 006 Kursové ro z d íly Český účetní standard pro podnikatele č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob Český účetní standard pro podnikatele č. 008 Operace s cennými papíry a p o d íly Český účetní standard pro podnikatele č. 009 D eriváty Český účetní standard pro podnikatele č Operace s obchodním závodem Český účetní standard pro podnikatele č. 012 Zm ěny vlastního k a p itá lu X X X IX

34 Český účetní standard pro podnikatele č. 013 D louhodobý nehm otný a hm otný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 014 D louhodobý finanční majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 015 Zásoby Český účetní standard pro podnikatele č. 016 K rátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Český účetní standard pro podnikatele č. 017 Zúčtovací v z ta h y Český účetní standard pro podnikatele č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Český účetní standard pro podnikatele č. 019 N áklady a v ý n o s y Český účetní standard pro podnikatele č. 020 Konsolidovaná účetní závěrka Český účetní standard pro podnikatele č. 021 Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a lik v id a c i Český účetní standard pro podnikatele č. 022 Postup v účetnictví a při inventarizaci m ajetku a závazků při převodech m ajetku státu na jiné o so b y Český účetní standard pro podnikatele č. 023 Přehled o peněžních to c íc h Jin ý výsledek hospodaření v účetní závěrce za ro k 2013 (Ing. Jana Skálová, P h.d.) Oprava nesprávného účtování o nákladech či výnosech Příklad na opravu chyby Schválení účetní závěrky a rozdělení z is k u Rozhodnutí o Výsledku hospodaření běžného účetního o b d o b í Rozhodnutí o Jiném výsledku hospodaření minulých let Výplata podílu na zisku společníkům D aňové souvislosti oprav c h y b D aňové souvislosti změny účetní metody D aňové souvislosti změny vlastního kapitálu pro nízkou k a p ita liz a c i Z á v ě r N ovela účetních předpisů pro ro k 2014 (Ing. Jana Skálová, P h.d.) Zálohy na podíly na zisku Základní důležité o d lišn o sti M czitímní účetní z á v ě rk a Novela účetních p ře d p isů Příklad č. 1- zálohy na podily na zisku běžného roku Příkladě. 2 zálohy z nerozděleného zisku minulých let Výroční zpráva D oplňující předpis к zákonu o dani z nem ovitých věcí Z ávěry z jednání sekce m ajetkových d an í K D P Č R s M F Č R a G F Ř ve věci d an ě ze staveb u nedokončených b u d o v X L

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Seznam standardů... n 1 ČÚS č. 401 Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví... n 2 ČÚS č.

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 30.01.2014 18:27:53 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Zákonné opatření senátu 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Zákonné opatření senátu 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 96 Daňové zákony k 1. 1. 2014 Zákonné opatření senátu 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí ČÁST PRVNÍ DAŇ SUBJEKT DANĚ Poplatník daně 1 I PŘEDMĚT DANĚ Vymezení předmětu daně 2 Nabytí vlastnického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Společnosti INTV, spol. s r.o. O sah přílohy Podle 9 yhlášky č. / S.: 1. Popis účet í jednotky 2. Majetko á či s lu í spoluúčast účet í jed otky ji ý h společ oste h 3. Za ěst

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Táboře Daňové identifikační číslo C Z

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon o účetnictví a vyhlášku č. 500/2002 Sb.

Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon o účetnictví a vyhlášku č. 500/2002 Sb. Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon a vyhlášku č. 500/2002 Sb. Název Českého účetního 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více