Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů"

Transkript

1 P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm ů ČÁST PRVNÍ D aň z příjm ů fyzických osob Poplatníci daně z příjm ů fyzických o s o b Předm ět daně z příjm ů fyzických osob Osvobození od d a n ě a Osvobození bezúplatných p říjm ů Z áklad daně a daňová z t r á t a... II 6 Příjmy ze závislé č in n o s ti Příjmy ze sam ostatné činnosti a D aň stanovená paušální č á s tk o u b D aňová evidence Příjmy z kapitálového m ajetku Příjmy z n á jm u O statní příjmy Společné příjmy a v ý d a je Výpočet příjm ů spolupracujících osob N ezdanitelná část základu daně Sazba d a n ě a Solidární zvýšení d a n ě b Zdaňovací období Č Á ST D R U H Á D aň z příjmů právnických o s o b Poplatníci daně z příjm ů právnických o s o b a Veřejně prospěšný poplatník Obecná ustanovení o předm ětu daně a Zvláštní ustanovení o předm ětu daně veřejně prospěšných poplatníků b Zvláštní ustanovení o předm ětu daně osobních obchodních společností a jejich sp o lečn ík ů O svobození od d a n ě b Osvobození bezúplatných p říjm ů Z áklad daně a položky snižující základ daně a 44 20b Sam ostatný základ d a n ě c O bchodní majetek poplatníka daně z příjm ů právnických osob S a z b a d a n ě a Zdaňovací období VII

2 ČÁST T Ř E T Í Společná u s ta n o v e n í b O becná společná ustanovení o v ě c e c h с O becná společná ustanovení o majetkových právech d O becná společná ustanovení o finančním le a sin g u e O becná společná ustanovení o osobách Zdroj p říjm ů Z áklad d a n ě Společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení a Převod obchodního závodu na obchodní společnost b Výměna p o d ílů c Fúze a rozdělení obchodní společností d 64 Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení p říjm ů a Závazné posouzení způsobu rozdělení výdajů (nákladů), které nelze přiřadit pouze ke zdanitelným příjm ům b Závazné posouzení pom ěru výdajů (nákladů) spojených s provozem nemovité věci používané zčásti к činnosti, ze které plyne příjem ze sam ostatné činnosti, anebo к nájmu a zčásti к soukrom ým účelům, které lze uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení p říjm ů [Za výdaje, náklady nelze uznat] O dpisy hm otného m a je tk u [Hmotný majetek vyloučený z odepisování] [O dpisovatel] [Vstupní c e n a ] [O dpisováni] a M im ořádné o d p isy b O dpisy hm otného m ajetku využívaného к výrobě elektřiny ze slunečního z á ř e n í [Rovnoměrné odpisování] [Koeficient pro zrychlené o d p iso v án í] a O dpisy nehm otného m a je tk u b Pacht obchodního z á v o d u c N epeněžité vklady ze zahraničí d [Technické zhodnocení] a Závazné posouzení skutečnosti, zda je zásah o m ajetku technickým zh o d n o cen ím Položky odčitatelné od základu d a n ě a Výše odpočtu na podporu výzkumu a v ý v o je b Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj zahrnované d o o d p o č tu c Projekt výzkumu a vývoje d Odpočet na podporu výzkumu a vývoje u společníků osobních obchodních společností e Závazné posouzeni výdajů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnovaných do o d p o č tu Г Obecné ustanovení o odpočtu na podporu odborného vzdělávání VIII

3 34g O dpočet na podporu pořízení m ajetku na odborné vzděláváni h O dpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo s tu d e n ta Sleva na dani a b ba Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob c D aňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob ca d Zvláštní sazba d a n ě a [Evropské společnosti, družstevní, hospodářské zájmové sd ru žen í] b [Přemístění sídla SP ES nebo E D S ] c [Podfond AS s prom ěnným Z K d [KS na investiční listy] e Přeměny jiných poplatníků než obchodních k o rp o ra c í [Směnné k u rs y ] a Z á lo h y b M inimální výše daně c Plátce d a n ě d D aň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby d a n ě c Zajištění d a n ě f Vyloučení dvojího zdanění příjm ů ze zah ra n ič í fa Platební zprostředkovatel ČÁST ČTVRTÁ ZV LÁ ŠTN Í USTANOVENÍ PRO V YBÍRÁNÍ D A N Ě Z P Ř ÍJ M Ů Zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjm ů fyzických o s o b g Daňové přiznání к dani z příjmů fyzických osob ga D aňové přiznání podávané osobou spravující p o z ů sta lo st gb D aňové přiznání v insolvenčním ř íz e n í h Vybírání a placení záloh na daň a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ha Solidární zvýšení daně u z á lo h y ch Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodněni І Opravy na dani z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou form ou záloh j Povinnosti plátců daně z příjm ů fyzických osob ze závislé č in n o s ti k U platnění nezdanitelných částek ze základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, slevy na dani podle 35ba a daňového zvýhodnění Z působ prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně, slevy na dani podle 35ba a daňového zvýhodnění z příjm ů fyzických osob ze závislé činnosti u plátce daně IX

4 38m D aňové přiznáni к dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období ma D aňové přiznáni к dani z příjmů právnických osob za období, za které se podává daňové p řiz n á n í mb Výjimky z povinnosti podat daňové přiznání к dani z příjm ů právnických o s o b mc Výjimka z oznamovací p o v in n o sti n D aňová z tr á ta na nb Rozhodnutí o přiznání osvobození příjmů z licenčních poplatků a úroků z úvěrového finančního n á stro je nc Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými o s o b a m i p [Odčitatelné p o lo žk y ] r s [Bruttace] t [Oznamovací povinnost] u [D odatečné daňové tv rz e n í] ČÁST PÁTÁ R E G IS T R A C E... i Registrační povinnost poplatníka daně z příjm ů fyzických osob a Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů právnických o s o b b Registrační povinnost plátce d a n ě Č Á ST ŠESTÁ ODVOD Z Ú H R N U M E Z D ČÁST SED M Á PRAVOM OCI VLÁDY A M INISTERSTVA F IN A N C Í p Pravomoci v lá d y q Pravomoci M inisterstva fin a n c í ČÁST ŠESTÁ PŘ EC H O D N Á A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Ú č in n o st Příloha I Třídění hm otného m ajetku do odpisových skupin Příloha 2 Postup při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci z hlediska daně z příjmů fyzických o s o b Příloha 3 Postup při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví z hlediska daně z příjm ů fyzických o s o b Vybraná ustanovení novel Důvodová zpráva к Z O S č. 344/2013 S b k terý m se novelizuje Z D P 186 M eto d ick é pokyny M in isterstv a financí Č R Pokyn G F Ř D -2 к v yjasnění p o c h y b n o stí a sjed n o cen í p o stu p u při v ý p o čtu D P P O a v y p ln ěn í tisk o p isu D P za zdaň o v ací o b d o b í, které zap o čalo v ro ce 2010, u p o p la tn ík ů, k teří v p rů b ě h u zd a ň o v a c íh o, resp. ú č e tn íh o o b d o b í, o d p isu jí m ajetek m e to d o u kom ponentního odpisováni Pokyn M F Č R G F Ř D -6 к je d n o tn é m u p o stu p u při u p la tň o v á n í n ěk terý ch u stan o v en í Z D P 334 X

5 P o k y n M F Č R G F Ř D -10 ke slu ž b á m s n ízk o u p řid a n o u h o d n o to u p o sk y to v a n ý m m ezi spojeným i osobam i!sdruženým i podniky P o k y n G F Ř D -16 S tan o v en i jednotných kurzů za z d aň o v ací o b d o b í 2013 p o d le 38 Z D P P o k y n M F Č R G F Ř D -73 к je d n o tn é m u p o s tu p u p ři u p la tň o v á n í n ěkterý ch u stan o v en í Z D P 373 P o k y n M F Č R D -80 ke z d a ň o v á n í p říjm ů z cenných papírů u d a n ě z p říjm ů fyzických o s o b P okyn M F Č R D -83 к je d n o tn é m u p o stu p u p ři oceněni bezúplatně nabytých akcií obcemi, p ro účely D P P O P okyn M F Č R D -127 o p o stu p u při u p la tň o v á n í silniční d a n ě P okyn M F Č R D -151 к zajištěn í je d n o tn é h o p o stu p u při u p la tň o v á n í 6 odst. 2 Z D P P okyn M F Č R D -154 к p o stu p u p ři z d a ň o v á n í d a ň o v ý ch n e re z id e n tů u p říjm ů so uvisejících s č in n o stm i p o d le 22 odst. I pism. c ) Z D P Pokyn M F Č R D -174 к p o stu p u při ro čn ím zú čto v á n í zálo h n a d a ň z p říjm ů ze závislé čin n o sti při m ezinárodním pronájm u pracovní síly Pokyn M F Č R D -177 к u p la tň o v á n í d a ň o v ý c h sm lu v při z d a ň o v á n í výnosů ze z aknih o v a n ý ch cenných p a p ír ů Pokyn M F Č R D -199 Z ávazný výklad o z p ů so b u v y b írání srážk o v é d a n ě z ú ro k o v ý ch p říjm ů p o p la tn ík ů u v ed en ý ch v 2 o d st. 2, 17 o d st. 3, 2 o d st. 3 a 17 o d st. 4 Z D P, k teré p ly n o u z dluhopisů vydávaných v zahraničí státem Č eská re p u b lik a P o k y n M F Č R D -282 Sdělení к p o v in n o ste m p la te b n íh o zp ro střed k o v atele při podáv án í h lášen í o p říjm ech úrokového c h a ra k te ru a D o h o d ě m ezi E v ro p sk ý m sp o lečen stv ím a Švýcarskou konfederací, k te ro u se stan o v í o p a tře n í ro v n o c e n n á o p a tře n ím stan o v eným S m ěrnicí R ad y 2003/48/E S o zd a n ě n í p říjm ů z ú s p o r ve fo rm ě p říjm ů ú ro k o v éh o c h a r a k t e r u Pokyn M F Č R D -285 к ap lik a c i 6 o d st. 1 a 2 Z D P, a vym ezeni tzv. závislé č i n n o s ti Pokyn M F Č R D -286 ke z d a ň o v á n í p říjm ů d aň o v ý c h nerezidentů p ly n o u cích ze zd ro jů n a ú zem í Č R XI

6 P o k y n M F Č R D -288 к je d n o tn é m u p o s tu p u p ři u p la tň o v á n í u stan o v en í 34 odst. 4 a 5 Z D P, ve zněn í p o zdějších p řed p isů P o k y n M F Č R D -298 К je d n o tn é m u p o stu p u p ři u p la tň o v á n í n ěkterý ch ustan o v en í zákona č /2005 Sb., o registračních pokladnách a při u p la tň o v á n í slev na daních z p říjm ů d le u stan o v ení 35 o d st. 6, 7 a 8 Z D P, v so u v islo sti s p o řízen ím reg istrační p o k la d n y n eb o tech n ick ý m z h o d n o c e n ím p o u žív an é p o k la d n y v s o u la d u se zák o n em č. 215/2005 Sb., o reg istračních p o k la d n á c h P okyn M F Č R D -332 S dělení к u p la tň o v á n í m e z in á ro d n íc h s ta n d a rd ů p ři zd aň o v án í tra n sa k c í m ezi sd ru žen ý m i p o d n ik y - převodní ceny P o k y n M F Č R D -333 S dělení к závazném u posouzení z p ů so b u, jakým b y la vytv o řen a cena sjed n áv an á m ezi spojeným i o s o b a m i P okyn M F Č R D -334 S dělení к ro zsah u dokum entace způsobu tvorby cen m ezi spojeným i o s o b a m i S dělení M in isterstv a financí Č R S dělení M F Č R 15/32 213/2010 к P o kynu č. D -288 к je d n o tn é m u p o stu p u při u p latň o v án í u stan o v e n í 34 o d st. 4 a 5 Z D P S dělení M F Č R 15/ /2010 к 19 odst. 3 písni, b ) a c) Z D P o h le d n ě časo v éh o te stu u p řem ěn S dělení M F Č R 15 / / к 19 odst. 3 písrn. a ) Z D P S dělení M F Č R 144/3 501/1994 к odvodu pojistného n a so ciální zabezpečení a p řísp ěv k u n a stá tn í p o litik u z a m ě stn a n o sti p o d le 27 z á k o n a č. 589/1992 Sb., S dělení M F Č R 153/7 023/1994 к vym ezení p o jm u Z em ědělská výroba, lesní a vodní hospodářství p ro účely d a n ě z p říjm ů fyzických o s o b S dělení M F Č R 153/19 043/1994 ke z d a ň o v á n í m ajetkových podílů na transform aci družstva dani z p ř í j m ů S dělení M F Č R 153/20 983/94 к ap lik a c i z á k o n a o d a n íc h z p říjm ů, týkající se p řísp ěv k ů za převzetí ú k o lů p ři p o sk y to v án i sociálních služeb o rg an izacem i a o b č a n y S dělení M F Č R 154/73 310/93 ke z d a ň o v á n í o d m ě n vyplácených znalcům a tlum očníkům za znalecké p o su d k y a tlu m o čn ick é ú k o n y S dělení M F Č R 281/36 980/94 o účtování ve sdruženi b ez p rá v n í s u b je k tiv ity X II

7 S dělení M F Č R 391/6 387/1999 к u p la tň o v á n í úroků z úvěrů p o u ž itý c h p o p la tn ík e m n a fin an co v án í bytových potřeb p o S d ělen í M F Č R 391/88 179/2001 к u p la tň o v á n í p o jistn é h o z a p la c e n é h o p o p la tn ík e m n a soukrom ě životní p o jiš tě n i S d ělen í M F Č R 391/ /2000 к u p la tň o v á n í p la te b p řísp ě v k ů ú č a stn ík a penzijního připojištění se stá tn ím p ř ís p ě v k e m O p a tře n í M in isterstv a financí Č R O p a tře n í M F Č R 05/13 797/ к o d stra n ě n í tv rd o sti p o d le 39 písni, b ) Z D P O p a tře n í F Z 24/93 ke z d a ň o v á n í ú ro k ů z m czibankovních úvěrových operaci a určení zd ro je ú ro k ů O p a tře n í F Z 29/93 к zam ezení tvrdosti p ři z d a ň o v á n í p říjm ů z n ab y tí m ajetkových p o d ílů v y d an ý ch v so u v islo sti s ú p rav o u m ajetk o v ý ch v ztah ů a vypořádáni m ajetkových nároků v d ru žstv e c h In fo rm ace G en eráln íh o finančního ředitelství In fo rm a c e G F Ř к p ro b le m a tic e nerealizovaných kurzových rozdílů s o h led em n a ju d ik a tu r u N S S In fo rm a c e G F Ř к p ro k á z á n í d aň o v é rezidence u fyzických a práv n ick ý ch o s o b p ro účely stan o v en í srážk o v é d a n ě In fo rm ace G F Ř к d a ň o v é m u p o so u z e n í v ý stu p u p ro cesu registrace chem ických l á t e k O s ta tn í předpisy к d a n i z příjm ů N ařízen í v lád y č. 238/1993 Sb., zaříz e n í n a v ý ro b u biologicky rozložitelných látek V yhláška M F Č R č. 146/1993 Sb., k te ro u se p ro v ádí Z D P V yhláška č. 435/2013 Sb., stravné, n á h ra d y za p o u ž ív á n í m o to r, vozidel a ceny P H M V y h lášk a M F Č R č. 354/2013 Sb., o stan o v en í výše zák la d n ích sazeb zahraničního stravného pro rok K oordinační výbory K D P Č R a G F Ř Legislativa E U к zákonu o daních z příjm ů Přehled platných sm luv Č R o zam ezeni dvojímu zdaněni v oboru daní z příjm u, resp. z příjm u a z m ajetk u Přehled platných dohod Č R o vým ěně inform ací v daňových záležitostech a o vzájem né správní p o m o c i XIII

8 Ú m luva o vzájem né správní pom oci v daňových z á le ž ito s te c h D aň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby d an ě u příjm ů ze závislé činnosti v roce 2014: Upozornění pro p l á t c e Z á k o n č. 593/1992 S b., o rezervách p ro zjištění zák la d u d an ě z příjm ů D ůvodová zpráva к zákonném u opatřen í S enátu č. 344/2013 Sb. který m se novelizuje zák o n č. 593/1992 S b., o rezervách p ro zjištění z á k la d u d an ě z příjm ů Z á k o n č. 151/1997 S b., o oceňování m a je tk u Z Á K O N Č. 235/2004 S B., O D A N I Z P Ř ID A N É H O D N O T Y Z á k o n č. 235/2004 S b., o d an i z p řid an é hodnoty ČÁST PRVNÍ Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í HLAVA I O BEC N Á USTANOVENÍ Předm ět úpravy Předm ět d a n ě a Vynětí z předm ětu d a n ě b Volba předm ětu d a n ě Územní p ů so b n o s t Vymezení základních pojm ů a O brat b Zvláštní ustanovení HLAVA II UPLATŇOVÁNÍ D A N Ě D ili Daňové subjek ty Osoby povinné к dani S k u p in a a b c Plátci a b c d 512 6e f 513 Identifikované o s o b y g 513 6h i 513 Díl 2 M ísto p ln ě n í M ísto plnění při dodání z b o ž í a M ísto plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu M ísto plnění při zasílání z b o ž í Z ákladní pravidla pro stanovení m ísta plnění při poskytnutí s lu ž b y X IV

9 10 M ísto plnění při poskytnutí služby vztahující se к nemovité věci a M ísto plnění při poskytnutí přepravy o s o b b M ísto plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy c M ísto plnění při poskytnutí stravovací slu ž b y lod M ísto plnění při poskytnuti nájm u dopravního p ro s tře d k u 516 loe M ísto plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné к d a n i lof M ísto plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné к dani g M ísto plnění při poskytnutí služby přím o související s přepravou zboží a služby oceňování movité věci a práce na movité hm otné věci osobě nepovinné к dani h M ísto plnění při poskytnutí služeb zahraniční osobě nepovinné к dani І M ísto plnění při poskytnutí telekomunikační služby. služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby zahraniční osobou povinnou к dani osobě nepovinné к d a n i k M ísto plnění při poskytnutí služby osobě povinné к dani, která m á sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi M ísto plnění při pořízení zboží z jiného členského státu M ísto plněni při dovozu z b o ž í Díl 3 Vymezení p ln ě n í D odání zboží Poskytnutí s lu ž b y Pořízení zboží z jiného členského s t á t u Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropské unie form ou třístranného o b c h o d u D odání a pořízeni nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie Dovoz z b o ž í Díl 4 U skutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit U skutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí slu žb y U skutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží do jiného členského s t á t u U skutečnění plnění a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu z b o ž í U skutečněni zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při poskytnutí služby osobou neusazenou v tu z e m sk u a U skutečnění plnění a povinnost přiznat poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzem sko U skutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízeni zboží z jiného členského státu Díl 5 Daňové d o k la d y Oddíl 1 Obecná ustanovení o daňových d o k la d e c h D aňový d o k la d Oddíl 2 Vystavování daňových d o k la d ů XV

10 27 Určení pravidel pro vystavování daňových d o k la d ů Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tu z e m sk u Oddíl 3 Náležitosti daňových d o k la d ů Náležitosti daňového d o k la d u a Náležitosti daňového dokladu sk u p in y Oddíl 4 Zjednodušený daňový doklad Vystavování zjednodušeného daňového dokladu a Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu Oddíl 5 Zvláštní daňové doklady Splátkový k a le n d á ř la Platební k a le n d á ř b Souhrnný daňový d o k la d D oklad o použití Oddíl 6 D aňové doklady při dovozu a vývozu z b o ž í D aňový doklad při dovozu a D aňový doklad při vývozu Oddíl 7 Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových d o k la d ů Oddíl 8 Uchovávání daňových d o k la d ů Obecné ustanoveni o uchovávání daňových d o k la d ů a Elektronické uchovávání daňových d o k la d ů Díl 6 Z áklad daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně, opravný daňový d o k la d Z áklad d a n ě a Z áklad daně ve zvláštních p říp ad ech Výpočet daně u dodání zboží a poskytnuti služby a Z áklad daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného p ln ě n i Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou registrovanou к dani v jiném členském státě a zahraniční osobou Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského s t á tu Základ daně a výpočet daně u zboži, které je v režimu podm íněného osvobození od spotřební daně Oprava základu daně a oprava výše daně Oprava výše daně v jiných příp ad ech Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním ř íz e n í Opravný daňový d o k la d Daňový doklad při provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním ř íz e n í Díl 7 Sazby daně a oprava sazby daně Sazby daně u zdanitelného p ln ě n í a Předmět závazného posouzení určení sazby daně u zdanitelného p ln ě n í b Ž ádost o závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného p ln ě n í XVI

11 48 Sazby daně u bytové v ý sta v b y a Sazby daně u staveb pro sociální b y d len í Díl 8 Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně Z ákladní poštovní služby a dodání poštovních z n á m e k Rozhlasové a televizní v y sílán í Finanční č in n o s ti a Penzijní č in n o s ti...,, Pojišťovací čin n o sti D odání vybraných nemovitých věcí a N ájem vybraných nemovitých věcí [Výchova a vzdělávání] Z dravotní služby a dodání zdravotního z b o ž í Sociální p o m o c Provozování loterií a jiných podobných her O statní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet d a n ě D odání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně Díl 9 Osvobození od daně s nárokem na odpočet d a n ě Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet d a n ě Osvobození při dodání zboží do jiného členského s t á t u O svobození při pořízení zboží z jiného členského státu O svobození od daně při vývozu z b o ž í O svobození při poskytnutí služby do třetí z e m ě Osvobození ve zvláštních případech Osvobození přepravy a služeb přím o vázaných na dovoz a vývoz zboží Osvobození přepravy o s o b Osvobození od daně při dovozu z b o ž í Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných hm ot cestujícím a b c d e f g Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od d a n ě Díl 10 O dpočet d a n ě N árok na odpočet d a n ě Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Oprava odpočtu d a n ě Z působ výpočtu odpočtu daně v pom ěrné v ý ši Z působ výpočtu nároku na odpočet daně v krácené v ý š i Vyrovnání odpočtu daně Úprava odpočtu d a n ě X V II

12 a b c d 566 N árok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace a b [Dědictví] c 567 Dii 11 Vracení daně a prodej zboží za ceny bez d a n ě Vracení daně osobám požívajícím výsad a im unit Vracení daně v rám ci zahraniční p o m o ci Vracení daně plátcům v jiných členských státech Vraceni daně v tuzem sku osobám registrovaným к dani v jiném členském s t á t ě a b Vracení daně zahraničním osobám povinným к d a n i Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu z b o ž í Vracení daně osobám se zdravotním postižením Vracení daně ozbrojeným silám cizích států Prodej zboží za ceny bez daně HLAVA III ZV LÁ ŠTN Í R EŽIM Y Zvláštní režim pro poskytnutí elektronicky poskytovaných služeb Zvláštní režim pro cestovní slu žb u Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostm i Zvláštní režim pro plátce, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném s ta v u Zvláštní režim pro investiční z la to a Režim přeneseni daňové p ovinnosti b D odání z la ta c D odání zboží uvedeného v příloze č. 3 к tom uto z á k o n u d Obchodování s povolenkam i na emise skleníkových plynů e Poskytnutí stavebních nebo montážních prací f Předmět závazného posouzení zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové povinnosti g Ž ádost o závazné posouzení zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové povinnosti HLAVA IV SPRÁVA D A N Ě V T U Z E M S K U Správa daně celními ú ř a d y a M ístní příslušnost Povinná registrace p lá tc e a Dobrovolná registrace p lá tc e Inform ační povinnost společníka sp o lečn o sti a Skupinová registrace Povinný registrační ú d a j Registrace identifikované o so b y X V III

13 98 Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob Zdaňovací období a Z m ěna zdaňovacího období b Zdaňovací období v insolvenci Evidence pro účely daně z přidané h o d n o ty a Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty Daňové přiznáni a splatnost d a n ě a Povinná elektronická form a podání Souhrnné hlášení Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou d a ň Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací o b d o b í Vracení nadm ěrného o d p o č tu Zrušení registrace plátce z moci ú ř e d n í a Nespolehlivý plátce b Zrušení registrace plátce na žádost c Zrušení registrace společníka společnosti na ž á d o s t d Společná ustanovení o zrušení registrace na žádost Обе Zrušení registrace sk u p in y f Zánik členství člena skupiny Zrušení registrace identifikované osoby z moci ú ř e d n í a Zrušení registrace identifikované osoby na žádost Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň a Ručení oprávněného příjemce Ručení příjemce zdanitelného p ln ě n í a Zvláštní způsob zajištění d a n ě Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu Č ÁST D R U H Á PŘ E C H O D N Á, ZRUŠOVACÍ A ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ Přechodná ustanovení Zrušovací u stan o v en í Ú č in n o st Příloha 1 Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné к dani Příloha 2 Seznam služeb podléhajících snížené s a z b ě Příloha 3 Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě Příloha 4 Umělecká díla. sběratelské předm ěty a staro žitn o sti Příloha 5 Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti Vybraná ustanovení novel D ůvodová zpráva к zákonném u o p atřen í S e n á tu č. 344/2013 S b., k terý m se novelizuje Z D P H M etodické pokyny M in isterstv a financí Č R P okyn M F Č R G F Ř D -4 d aň o v é účely d le 92a odst. 6 Z D P H In fo rm ace M F Č R к výpisu z evid en ce к režim u přenesení daňové povinnosti 92a odst. 6 Z D P H X IX

14 P o k y n M F Č R D prom inutí d a n ě z p řid a n é h o d n o ty a je jíh o p řís lu š e n s tv í P o k y n M F Č R D -343 к p o s tu p u v so u v islo sti se sm ěrn icí R ad y 20010/66/E U, k te ro u d o šlo к p ro d lo u ž e n í lh ů ty p ro p ře d k lá d á n í ž á d o stí o vráceni D P H z jiného členského státu za rok S dělení M in isterstv a financí Č R S dělení M F Č R 18/25 356/ к vraceni D P H zahraničním osobám povin n ý m к d a n i S dělení M F Č R 18/82 766/ к 113 Z D P H Sdělení Č eské n áro d n í banky Ú ře d n í sdělení Č N B č. 13/2005 к u stan o v en í $ 92 odst. I pism. A j Z D P H P ředpisy к dovozu zboží P o stu p p látců D P H při uplatněni daně и dovozu zh o ži o d P řílo h a к p o stu p u p látců p ři uplatněni daně и dovozu zboží o d P ředpisy к osvobození od d an ě při dovozu zboží In fo rm ace M F Č R O sv o b o zen í při d o v o zu zb o ží 71 Z D P H In fo rm ace M F Č R Osvobozeni o d d a n ě p ř i dovozu zboží, k teré je p řeprav eno ze třetí zem ě, a u k o n čení o d eslání n e b o p řeprav y to h o to zboží je v jin é m členském stá tě a d o d á n í to h o to zboží d o jin é h o člensk ého stá tu je o sv o b o z e n o o d d a n ě (tzv. celní režim 4 2 ) 71 g Z D P H P ředpisy к ručení In fo rm ace G F Ř 3308/13/ к in s titu tu ručení Z D P H In fo rm ace G F Ř 101 / к ap lik aci I06a Z D P H (n espolehlivý p lá tc e ) In fo rm ace G F Ř 8942/13/ к povinnosti p látců D P H oznám it správci d a n ě čista účtů p o sk y to v atele p lateb n ích s l u ž e b n fo rm ace G F Ř /13 / к ručení za nezaplacenou daň d le u stan o v en í 109 odst. 2 pism. c) Z D P H In fo rm ace G F Ř /13/ к ručení za nezaplacenou daň d le u stan o v en í 109 odst. 2 pism. c) Z D P H In fo rm ace /13/ к ru čeni za nezaplacenou daň dle u stan o v en í 109 odst. 2 pism. c) X X

15 Z D P H v n ě k te rý c h specifických p říp a d e c h p ro v á d ě n í platebních tr a n s a k c í P o k y n G F Ř č. D -5 к p o s tu p u sp ráv ců d a n ě p ři realizaci in s titu tu ručení v d aň o v é m ř í z e n í In fo rm a c e G F Ř F in a n č n í sp ráv a Č R zveřejní o d n a svých in tern eto v ý ch strá n k á c h bankovní ú čty plátců D P H P ředpisy z o b lasti dopravy In fo rm a c e M F Č R U p la tn ě n í D P H p ři p ořízeni dopravního prostředku z jin é h o člen sk éh o stá tu p o In fo rm a c e к u p la tň o v á n í D P H při prodeji ojetého autom obilu In fo rm ace Tzv. zrušení knihy jíz d Z D P ve v ztah u к D P H In fo rm a c e M F Č R к u p la tň o v á n í D P H při v y m ezení m ístn í k o m u n ik a c e к stá n í m o to ro v é h o vozid la In fo rm a c e M F Č R U p la tň o v á n í D P H u p řeprav y a slu žeb P ředpisy z oblasti insolvence In fo rm a c e G F Ř к ap lik a c i 4 4 Z D P H O p rav a výše d a n ě u pohled áv ek za d lu žn ík y v insolvenčním ř í z e n i In fo rm a c e G F Ř D o d a te k č. 1 v insolvenčním ř í z e n í In fo rm a c e M F Č R O p rav a výše d a n ě u p o h ledáv e k za d lu žn ík y v in so lv en čn ím řízen í 44 a V ýkladové sta n o v isk o č. 6 ze z a se d á n í expertní pracovní skupiny p ro in so lv enční p r á v o P ředpisy z o b lasti stavebnictví In fo rm ace G F Ř к n ěk terý m o tá z k á m z a tříd ě n í stav eb n ích prací d le oddílů 4! a ž 43 klasifikace C Z -C P A ve v z ta h u к režim u p řenesení d a ň o v é p o v in n o sti ve stavebnictví n a D P H In fo rm ace G F Ř a M F Č R к režim u p řenesení d a ň o v é p o v in n o sti n a D P H ve stavebnictví e In fo rm a c e M F Č R к u p la tň o v á n í Z D P H u v ý sta v b y In fo rm a c e M F Č R O p rav a z á k la d u d a n ě a výše d a n ě a o p rav a výše d a n ě v jin ý ch p říp a d e c h In fo rm ace G F Ř Sdružení a režim p řen esen í d aň o v é p o v in n o sti ve s ta v e b n ic tv í D o ta z к aplik aci 92a a 92e Z D P H ve v ztah u k 73 odst. 7 Z D P H Přehled nejčastějších dotazů veřejn o sti к ap lik aci p řen esen í d aň o v é p o v in n o sti u stavebních prací p o d le 92e Z D P H X X I

16 II. P řehled n ejčastějších d o ta z ů v eřejn o sti к ap lik a c i p řeneseni d a ň o v é p o v in n o sti u stav eb n ích p ra c í p o d le 92 e Z D P H III. P řeh led n ejčastějších d o ta z ů v eřejn o sti, u k terý ch se p řen esen í d a ň o v é p o v in n o sti u stavebních prací p o d le 92e Z D P H n e a p lik u je 748 P ředpisy z o b lasti vzdělávání In fo rm a c e M F Č R к u p la tň o v á n í Z D P H u v z d ě lá v á n i In fo rm a c e M F Č R к u p la tň o v á n í Z D P H při poskytování školských s lu ž e b P ředpisy z oblasti zdravotnictví In fo rm a c e G F Ř к u p la tn ě n i D P H ve zdravotnictví D o d a te k č In fo rm a c e G F Ř к u p la tn ě n í D P H u zdravotnických p r o s tř e d k ů S dělení M F Č R к regulačním poplatkům ve zdrav o tn ictv í z hled isk a D P H a D P N ovela Z D P H o d 2013 ( p ro tisch o d k o v ý b alíček ) - sazb y d a n ě u zdravotnických prostředků O s ta tn í in fo rm ace G F Ř a M F Č R In fo rm a c e M F Č R к u p la tň o v á n í D P H u slu žeb cestovního r u c h u 772 In fo rm ace G F Ř к u p la tň o v á n í D P H u d o d á n í a n á jm u v y b ran ý ch nem o v itý ch věcí p o ust. 56 a 56a Z D P H In fo rm ace G F Ř к p rav id lů m fa k tu ra c e ve v ztah u к im p lem en taci S m ěrnice E U /4 5 / d o Z D P H P o d áv án í souhrnného A/dšení od ro k u 2010 a d á l e In fo rm ace G F Ř к u p la tn ě n í D P H u pojišťovacích č in n o s ti In fo rm ace G F Ř S tan o v isk o к d o p a d u režim u p řen esen í d aň o v é p o v in n o sti u D P H n a příjem ce d o ta c i In fo rm a c e G F Ř к u p la tň o v á n í D P H u tzv. skont a b o n u s ů In fo rm a c e M F Č R к u p la tň o v á n í Z D P H p ři p o sk y tn u tí služby kom isionáře v tu z e m sk u n a z á k la d ě k o m isio n á řsk é sm lo u v y In fo rm a c e M F Č R Z m ěn y v o b la sti D P H u služeb o d In fo rm ace M F Č R к u p la tň o v á n í D P H p ro územ ně samosprávné celky In fo rm ace M F Č R к u p la tň o v á n í D P H u vratných o b a lů U p la tn ě n í n á ro k u n a o d p o č e t d a n ě u in stitu cí výzkum u a vývoje K oordinační výbory K D P Č R a G F Ř Prováděcí nařízení R ady (E U ) č. 1042/2013, pokud jd e o m ísto p o sk ytn u tí služby Legislativa E U к zákonu o D P H X X II

17 Z Á K O N N É O P A T Ř E N Í S E N Á T U Č. 340/2013 S B., O D A N I Z N A B Y T Í N E M O V IT Ý C H V Ě C Í Z ákonné opatřen í S e n á tu č. 340/2013 S b., o d an i z nabytí nem ovitých věcí ČÁST PRVNÍ DAŇ HLAVA I SU B JEK T D A N Ě Poplatník d a n é HLAVA II PŘ E D M Ě T D A N Ě Vymezení předm ětu d a n ě N abytí vlastnického p r á v a Ú p la ta Vyloučení z předm ětu daně HLAVA III OSVOBOZENÍ O D D A N Ě Věcná osvobození ve veřejnoprávní o b la s ti Věcná osvobození u nových staveb Věcná osvobození u je d n o te k O statní věcná osvobození HLAVA IV Z Á K L A D D A N Ě Stanovení základu d a n ě Nabývací hodnota Postup určení nabývací h o d n o ty Sjednaná c e n a Srovnávací daňová h o d n o ta Sm ěrná h o d n o ta Zjištěná cena Zvláštní cena při vydražení a p ře d ra ž k u Zvláštní cena u obchodních korporací Zvláštní cena v souvislosti s insolvencí Zvláštní cena v souvislosti s pozůstalostí Zvláštní cena v ostatních případech Výlučnost sjednané ceny Výlučnost zjištěné c e n y Uznatelný v ý d a j Přepočet cizí měny na českou m ě n u HLAVA V SAZBA. V Ý PO ČET A ROZPOČTOVÉ U RČEN Í D A N Ě Sazba d a n ě Výpočet daně Rozpočtové určení d a n ě ČÁST D R U H Á SPRÁVA D A N Ě HLAVA I O BECNÁ USTANOVENÍ Díl 1 Základní u stan o v en í M ístní příslušnost Solidární daňová p o v in n o st Poskytování in fo rm a c í Díl 2 Daňové p řiz n á n í Oddíl I Lhůta pro podání daňového přiznání Nemovité věci evidované v katastru nemovitostí Nemovité věci neevidované v katastru nem ovitostí Oddíl 2 Příloha daňového p řiz n á n í Písemnost potvrzující nabytí vlastnického práva к nemovité v ě c i X X III

18 35 Písemnost potvrzující nebo osvědčující zvláštní c e n u Znalecký p o su d ek D oklad o zaplacení odm ěny a nákladů z n a lc i Společné ustanovení pro přílohy daňového přiznání Oddíl Vyloučení povinnosti podat daňové p řiz n á n í Poplatníci nepodávající daňové p řiz n á n í Díl 3 Stanovení a placení d a n ě Limit p ro stanovení a placení daně a ručení HLAVA II ZVLÁ ŠTN Í U STA NOVEN Í PRO TV R ZEN Í, STANOVENÍ A PLA C EN Í D A N Ě Základní ustanovení Daňové p řiz n á n í Z áloha Z aokrouhlování zálohy Splatnost z á lo h y Vyměření z á lo h y Splatnost zálohy vyměřené z moci ú ř e d n í Vyměření daně vyšší než z á lo h a Vyměření daně neodchylující se od zálohy Ú rok z prodlení D odatečné daňové p řiz n á n í Č Á ST TŘ E T Í SPO LEČ N Á U STA NOVEN Í Vzájemné d aro v án í Zvláštní ustanovení o vzniku daňové povinnosti Zánik daňové p o v in n o s ti J e d n o tk y ČÁST ČTVRTÁ PŘ EC H O D N Á A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ Přechodná ustanovení Zrušovací u stan o v en í ČÁST PÁTÁ Ú Č IN N O S T Důvodová zpráva к zákonném u o p atřen í S e n á tu č /2013 S b., o dani z nabytí nem ovitých v ě c í V yhláška č. 419/2013 S b., к provedení zákonného opatřen í S en átu o d an i z nabytí nem ovitých v ě c í ZÁKON Č. 338/1992 SB., O DANI Z NEM OVITÝCH VĚCÍ Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí Úvodní ustanovení ČÁST PRVNÍ DAŇ Z P O Z E M K Ů Předmět d a n ě Poplatnici d a n ě Osvobození od d a n ě Z áklad d a n ě Sazba d a n ě ČÁST D R U H Á DAŇ Z E STAVEB A JE D N O T E K Předmět d a n ě X X IV

19 8 Poplatníci d a n ě Osvobození od d a n ě Z áklad d a n ě Sazba d a n ě la Zvýšení daně Č A ST T Ř E T Í SPO LEČ N Á U STA NOVEN Í M ístní koeficient a Z ao k ro u h lo v á n í b J e d n o tk y c Zdaňovací období Č Á ST ČTVRTÁ SPRÁVA D A N É Z N EM OVITÝCH V Ě C Í Solidární daňová p o v in n o st a D aňové p řiz n á n í b Stanovení d a n ě Placení d a n ě Zvláštní ustanovení o splatnosti d a n ě a 930 Č Á ST PÁTÁ ZM OCŇOVACÍ U STA NOVEN Í a 931 Č Á ST ŠESTÁ PŘ EC H O D N Á A ZÁV ĚREČNÁ U STA NOVEN Í a b Zrušovací u stan o v en í Ú č in n o st Příloha Inženýrské stavby, které jsou zdanitelnou sta v b o u Vybraná ustanovení novel D ůvodová zpráva к zákonném u o p atřen í č. 344/2013 S b., к zákonu č. 338/1992 S b., o d an i z nem ovitých věcí M eto d ick é pokyny M in isterstv a financí ČR P o k y n M F Č R č. D -156 o prom inuti daně z n e m o v ito s tí In fo rm a c e к p ře h le d ů m hodnot koeficientů d a n ě z n em o v itý ch věcí, p latn ý ch к K oordinační výbory K D P ČR a G F Ř Z ávěry z jednání sek ce m ajetkových d an í K D P ČR s M F ČR a G F Ř ve věci d an ě ze stav eb u nedokončených budov... p ře d p is je z a řa z e n n a konci knihy ZÁKON Č. 16/1993 SB., O DANI SILN IČNÍ Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Předm ět d a n ě Osvobození od d a n ě X X V

20 4 Poplatníci d a n č Z áklad d a n ě Sazby daně Vznik a zánik daňově povinnosti, splatnost, placení a zaokrouhlování danč a záloh na daň Sleva na dani Zdaňovací období Ustanovení zmocňovací, závěrečná a zru šo v ací Daňové p řiz n á n í a Vybraná ustanovení novel D ůvodová zpráva к zákonu č. 16/1993 S b., o d an i s iln ič n í M eto d ické pokyny M in isterstv a financí Č R Pokyn M F Č R č. D -I1 2 U p la tň o v á n í siln ičn í d a n ě D oplnění pokynu č. D -l 12 o u p la tň o v á n í silniční d a n ě P o k y n M in isterstv a financí Č R č. D U p la tň o v á n í 4 o d st. 2 p ism. a ) z á k o n a o d a n i s i ln i č n í P řehled dalších souvisejících p ře d p is ů Z Á K O N Č. 280/2009 S B., D A Ň O V Ý Ř Á D Z á k o n č. 280/2009 S b., daňový ř á d ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ U S T A N O V E N Í HLAVA I PŘ E D M Ě T A Ú Č EL Ú P R A V Y HLAVA II Z Á K L A D N Í ZÁSADY SPRÁVY DANÍ X X V I

21 ČÁST D R U H Á O BEC N Á Č Á ST O SPRÁVĚ DANÍ HLAVA I SPRÁVCE D A N Ě A OSOBY Z Ú Č A STN Ě N É NA SPRÁVĚ D A N Í Díl I Správce d a n ě Pravom oc správce daně Ú řední osoby M ístní p říslu š n o st Zm ěna místní p říslu š n o sti D ožádání D ele g a c e A tra k c e Díl 2 Osoby zúčastněné na správě daní a z a sto u p e n í D aňový s u b je k t Třetí o s o b y Prokázání totožnosti Procesní způso b ilo st Z á stu p c e Ustanovený z á s tu p c e Zm ocněnec Omezení zm o cn ě n í Společné zastu p o v án í O dborný k o n z u lta n t HLAVA II L H Ů T Y Určení lhůty к provedení úkonu Počítání času Běh lhůty pro správce daně Zachování lh ů t y Prodloužení lh ů ty Navrácení lhůty v předešlý s t a v O chrana před nečinností HLAVA III D O R U Č O V Á N Í Díl 1 O becná ustanovení o doručování Způsoby doručování Doručování d o vlastních r u k o u Doručování zástupci Díl 2 Elektronické doručování Doručování prostřednictvím datové schránky Díl 3 Doručování prostřednictvím z á s ilk y O becná ustanovení o doručování prostřednictvím z á s ilk y D oručování fyzickým o s o b á m Doručování právnickým o so b á m Uloženi písem nosti Účinky d o ru č e n í X X V II

22 48 N eúčinnost doručení Díl 4 Zvláštní způsoby d o ru č e n í D oručování veřejnou vyhláškou D oručování hrom adného předpisného sezn am u Díl 5 Prokázání doručení HLAVA IV O C H R A N A A POSKYTOVÁNÍ IN F O R M A C Í Povinnost mlčenlivosti Inform ační povinnost správce d a n ě Poskytování informací správci d a n ě HLAVA V D O K U M E N T A C E P ro to k o l Ú řední z á z n a m Spis Nahlíženi do spisů D aňová inform ační schránka a Zřízení a zrušení daňové informační schránky b Nahlížení d o daňové inform ační schránky HLAVA VI Ř ÍZ E N Í A DALŠÍ P O S T U P Y Díl 1 O becná ustanovení o řízeních a dalších p o stu p e c h Podání Vady p o d á n í Postoupení Jednací jazyk Vyloučení úřední o s o b y Díl 2 Postupy při správě daní Vyhledávací č in n o s t V ysvětlení M ístní šetření D aňová kontrola X X V III

23 Postup к odstranění pochybností Díl 3 Průběh řízení Zahájení ř íz e n í D okazování D ůkazní p ro s tře d k y L istin a Znalecký p o su d e k S v ě d c i Záznam ní povinnost Pomůcky a sjednání d a n ě Předběžná o tá z k a Předvolání a předvedení R o z h o d n u tí Opravy zřejmých n esp ráv n o stí N icotnost ro zh o d n u tí Zastavení řízení N áklady řízení HLAVA VII O PRAVNÉ A D O ZO R Č Í PR O STŘ ED K Y D ili O becná ustanovení o opravných a dozorčích p ro střed cích Použití opravných a dozorčích prostředků Díl 2 Odvolací ř íz e n í O becná ustanovení o o d v o lá n í Náležitosti o d v o lá n í Postup správce daně prvního s tu p n ě Postup odvolacího orgánu Díl 3 O bnova říz e n í Řízení o povolení nebo nařízení obnovy řízení O bnovené ř íz e n í Díl 4 Přezkum né ř íz e n í N ařízení přezkoum ání ro z h o d n u tí Postup při přezkum ném říz e n í Díl 5 Vztah ke správním u soudnictví a X X IX

24 Č Á ST T Ř E T Í ZV LÁ ŠTN Í Č Á ST O SPRÁVĚ DANÍ HLAVA I R EG IST R A Č N Í Ř Í Z E N Í Vznik registrační povinnosti Přihláška к registraci Oznamovací povinnost registrovaných daňových subjektů Postup к odstranění pochybností v registračních ú d a jíc h Rozhodnutí v registračním říz e n í Daňové identifikační číslo Z m ěna místní příslušnosti registrovaných daňových subjektů HLAVA II Ř ÍZ E N Í O ZÁVAZNÉM PO SO U ZEN Í Závazné posouzení HLAVA lil DAŇOVÉ Ř Í Z E N Í HLAVA IV N A LÉZA C Í Ř ÍZ E N Í Díl 1 Vyměřovací říz e n í Ř ádné daňové tv r z e n í O pravné daňové přiznání a opravné v y ú čto v án í Vyměření dané Díl 2 Doměřovací řízení D odatečné daňové přiznáni a dodatečné vyúčtování N ásledné hlášení Dom ěření d a n ě Díl 3 Společná ustanovení pro nalézací řízení Postup při nepodání řádného nebo dodatečného daňového tv rz e n í Z ao k ro u h lo v á n í Rozhodnutí o stanovení daně Lhůta pro stanovení daně HLAVA V PLA CEN Í D ANÍ D ili Obecná ustanovení o placení d a n í Evidence daní Pořadí úhrady danč N edoplate k P ře p la te k Posečkání O dpis nedoplatku pro n e d o b y tn o st X X X

25 159 N á m itk a L hůta pro placeni daně Díl 2 Dělená sp rá v a Díl 3 Vybírání daní Z působ placení d a n č Den platby Díl 4 Zajištěni daní Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň Zástavní právo a Výkon zástavního p rá v a Ručeni Zajištěni danč ručením nebo finanční z á r u k o u Z álo h y Díl 5 Vymáhání d a n i Způsoby vym áh án í Exekuční t i t u l Oddíl 1 D aňová e x e k u c e Vztah к občanském u soudním u řádu N ařízení daňové e x e k u c e Vyloučení m ajetku z daňové exekuce Prohlášení o m a je tk u O dklad a zastavení daňové ex ek u ce Exekuční náklady Společná ustanovení pro daňovou exekuci Oddíl 2 D aňová exekuce postižením majetkových p r á v O becná ustanovení o daňové exekuci postižením majetkových p r á v D aňová exekuce srážkami ze mzdy D aňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních s lu ž e b D aňová exekuce přikázáním jiné peněžité p o h led áv k y D aňová exekuce postižením jiných majetkových p r á v ' Oddil 3 Daňová exekuce prodejem movitých včcí a nemovitých věcí D ražba X X X I

26 a D aňová exekuce prodejem movitých v ě c í D aňová exekuce prodejem nemovitých v ě c í Rozvrhové říz e n í HLAVA VI SPRÁVA D A N Ě V Y B ÍR A N É S R Á Ž K O U D aň vybíraná srážk o u Stížnost na postup plátce daně HLAVA VII PRÁVNÍ N Á STU PN IC TV Í A VZTAH К INSOLVENCI D ili Právní nástupnictví Ukončení činnosti X X X II

27 239 Přechod daňové povinnosti a Přechod daňové povinnosti u fyzických o s o b b Plněni daňové povinnosti osobou spravující pozůstalost c Plnění daňové povinnosti likvidačním správcem d Přechod daňové povinnosti na stát Přechod daňové povinnosti u právnických o s o b a Přechod daňové povinnosti při zrušeni právnické osoby bez lik v id ace b Přechod daňové povinnosti při přem ěně rozdělením c Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby s lik v id a c í d Řádné daňové tvrzení při převodu privatizovaného m ajetku Zákaz přenosu daňové p o v in n o sti Díl 2 Vztah к insolvenčnímu říz e n í Pohledávky za majetkovou podstatou a majetek d lu ž n ík a Účinky insolvenčního řízení na daňové říz e n í D aňové tvrzení při insolvenčním říz e n í Sjednocení lh ů t Č Á ST ČTVRTÁ N Á SLED K Y PO RU ŠEN Í POVIN NOSTÍ PŘ I SPRÁVĚ D ANÍ Porušení povinnosti m lčenlivosti Pořádková p o k u ta Pokuta za opožděné tvrzeni daně P e n á le Ú rok z p ro d le n í Ú rok z neoprávněného jednání správce daně ČÁST PÁTÁ U STA NOVEN Í SPO LEČ N Á, ZM OCŇOVACÍ, PŘ E C H O D N Á A Z Á V Ě R E Č N Á Zvláštní ustanovení o ochraně mlčenlivosti uložené poradci O patření při m ezinárodním zdanění Převod výnosu d a n í Prom inutí d a n ě S tíž n o st Vztah ke správnímu ř á d u Zmocňovací u stan o v en í Přechodná ustanovení Zrušovací u sta n o v e n í Č Á ST ŠESTÁ Ú Č IN N O S T Vybraná ustanovení novel D ůvodová zpráva к zákonném u o p atřen í sen átu č. 344/2013 Sb. к zákonu č. 280/2009 Sb., daňový ř á d X X X III

28 M eto d ick é pokyny M in isterstv a financí Č R a G en eráln íh o finančního ředitelství P okyn M F Č R č. M F-1 o sta n o v e n í lhůt p ři sp ráv ě d a n í P o k y n G F Ř -D -7 к p o stu p u sp ráv ců d a n ě p ři doručováni p ro stře d n ic tv ím dulových schránek P o k y n G F Ř -D ke slu ž b á m s n ízk o u p řid a n o u h o d n o to u p o sk y to v an ý m m ezi spojeným i osobam i!sdruženým i p o d n i k y P o k y n G F Ř -D o finančních úřadech, je jic h ú zem n ích p racovištích a o um ístění spisu n eb o je h o p říslu šn é části P okyn G F Ř -D ke zm ě n ě um ístnění spisů v rám ci fin a n č n íh o ú ř a d u P okyn M F Č R č. D -97 к p o stu p u při vym áhání nedoplatku d a n í (o d v o d ů ) n eb o vrácení přeplatku d a n í (o d v o d ů ) za stá tn í p o d n ik y p riv atizo v ané fo rm o u p ro d eje p ro stře d n ic tv ím F N M Č R n eb o P F Č R P o k y n M F Č R č. D -345 ke zrušeni p okynů řady D v so u v islo sti se z ru še n ím Z S D P Pokyn M F Č R č. D -349, k te rý m se sta n o v u je fo rm á t a s tru k tu r a datové zprávy, je jím ž p ro stře d n ic tv ím je č in ě n o p o d á n í specifikované v 72 odst. I D Ř, a k te rá je záro v eň o d esílán a správci d a n ě p ro stře d n ic tv ím d a to v é s c h r á n k y In fo rm ace G enerálního finančního ředitelství' In fo rm a c e G F Ř ze d n e к p o s tu p u d aň o v ý ch su b je k tů při p o d á v á n í ž á d o stí p o d le 156 D Ř In fo rm a c e G F Ř S tan o v isk o к a p lik a c i Ш odst. 2 D Ř (delegace m ístn í p říslu šn o sti vs. p ř e r e g is tr a c e ) R ozhodnutí M in isterstv a financí Č R R o z h o d n u tí M F Č R č. j. M F /2013/39 o prom inuti ú h ra d y daní z příjm ů a p říslu šen stv í d a n í z p říjm ů z důvodu m im ořádné u d á lo sti R o z h o d n u tí M F Č R č. j. M F /2013/3901 o p ro m in u tí daně z nem ovitosti n a z d aň o v ací o b d o b í ro k u 2013 z d ů v o d u m im o řá d n é u d á lo sti R o z h o d n u tí M F Č R č. j. M F /2012/ o prom inutí příslušenství d a n ě z p říjm ů právnických o so b v z n ik lé h o v so u v islo sti s investičním i pobídkam i p o sk y tn u tý m i p řed ú č in n o stí z á k o n a č. 72/2000 Sb., o investičních p o b íd k á c h n a d a ň o v ý c h p o v in n o ste c h sp latn ý ch v roce 2011 n eb o p o zd ěji X X X IV

29 R o z h o d n u tí M F Č R č. j. M F /2012/904 o prom inuti příslušenství d a n ě n a d a ň o v ý c h p o v in n o ste c h, ke k te rý m v ro ce 2011 a v roce 2012 v zn ik la p o v in n o st p o d a t řá d n é d a ň o v é tv rzen í n eb o d o d a te č n é d a ň o v é tv rz e n í p o d le u st. 240 odst. 5 věty tře tí D Ř, z d ů v o d ů n esro v n alo stí vyplývajících z u p la tň o v á n í d aň o v ý c h z á k o n ů R o z h o d n u tí M F Č R č.j. M F /2012/904 o prom inuti příslušenství d a n ě n a d aň o v ý c h p o v in n o ste c h, ke k te rý m v ro c e 2013 a v roce 2014 v zn ik la p o v in n o st p o d a t řá d n é d a ň o v é tv rz e n í n e b o d o d a te č n é d a ň o v é tv rz e n í p o d le ust. 240 odst. 5 věty třetí D Ř, z d ů v o d ů n esro v n alo stí vyplývajících z u p la tň o v á n í d aň o v ý c h z á k o n ů R o z h o d n u tí M F Č R č.j. M F /2 0 12/904 o prom inuti ú h ra d y p la te b n íc h p o v in n o stí n a d a n i z příjm ů z d ů v o d u m im o řá d n ý c h u d á lo stí R o z h o d n u tí M F Č R č. j. 904/ / o p ro m in u tí ú ro k u z p ro d le n í za p o z d n í ú h ra d y o d v o d ů d le z á k o n a č. 334/1992 S b., o o c h ra n ě zem ě d ělsk éh o p ů d n íh o fo n d u V yhlášky M in isterstv a financí Č R V yhláška M F Č R č. 382/2010 Sb. o n á h ra d ě u šléh o v ý d ělk u a n á h ra d ě h o to v ý ch v ý d ajů p ři správě d a n í V ý ň atek z V yhlášky M F Č R č. 383/2010 Sb., o kolkových z n á m k á c h S eznam bankovních ú čtů finančních úřadů v ú p ln ém tv aru p ro v y b ra n é d ru h y d a n í (nejčastěji placených d a n í) p la tn ý o d D aňový k a le n d á ř Z á k o n č. 634/2004 S b., o správních p o p la tc íc h Z á k o n č / S b., o Finanční správě Č R Z á k o n č. 254/2004 S b., o om ezení p lateb v hotovosti a o zm ěně zákona č. 337/1992 S b., o správě d an í a p o p latk ů, ve znění pozdějších p ře d p is ů 1180 Z á k o n č. 164/2013 S b., o m ezinárodní sp olupráci při správě daní a o zm ěně dalších souvisejících z á k o n ů Z á k o n č / S b., o m ezinárodní pom oci při vym áhání některých finančních p o h le d á v e k ZÁKON Č. 563/1991 SB., O ÚČETNICTVÍ Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ČÁST PRVNÍ O BECNÁ U S T A N O V E N Í X X X V

30 Předm ět ú č e tn ic tv í a ČÁST D RU H Á ROZSAH V ED EN Í Ú Č E T N IC T V Í, Ú Č ETN Í DOKLADY, Ú Č E T N Í ZÁPISY A Ú Č ETN Í K N IH Y Rozsah vedení účetnictví Účetní d o k la d y Ú četní zápisy Ú četní k n ih y a Zjednodušený rozsah účetn ictv í Směrná účtová osnova a účtový ro z v rh O statní ustanovení o účetních knihách O tevírání a uzavírání účetních k n ih Č Á ST T Ř E T Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A Ú četní z á v ě rk a Rozvahový d e n a Použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní z á v ěrk y Ověřování účetní závěrky a u d ito re m Výroční z p r á v a a Způsoby zveřejňování a b a Použití mezinárodních účetních standardů v konsolidaci b 1228 ČÁST ČTVRTÁ ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ ČÁST PÁTÁ IN V EN TA R IZA C E M A JETK U A Z Á V A Z K Ů ČÁST ŠESTÁ ÚSCHOVA Ú Č E T N ÍC H Z Á Z N A M Ů ČÁST SED M Á USTANOVENÍ SPO LEČ N Á, PŘ EC H O D N Á A ZÁV ĚREČNÁ Účetní z á z n a m a Průkaznost účetního zázn a m u Přenos průkazného účetního záznam u Opravy a ostatní ustanovení o účetních záznam ech Správní d e lik ty X X X V I

31 37a Pokuty za účelem vymáhání splnění povinnosti aa ab Společná ustanoveni ke správním d e lik tů m b Zmocňovací u sta n o v e n í a Vybraná ustanovení novel D ůvodová zpráva к zákonu č. 563/1991 S b., o účetnictví V yhláška č. 500/2002 S b., k tero u se provádějí n ě k te rá ustanovení zák o n a ě. 563/1991 S b., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, k te ré jso u p o d nikateli účtujícím i v soustavě podvojného účetnictví ČÁST PRVNÍ PŘ E D M Ě T ÚPRAVY A P Ů S O B N O S T ČÁST D RU H Á Ú Č ETN Í ZÁVĚRKA HLAVA I ROZSAH A ZPŮSO B SESTAVOVÁNÍ Ú Č ETN Í Z Á V Ě R K Y HLAVA II OBSAHOVÉ V Y M EZEN Í N ĚK TERÝ CH PO LO ŽEK R O Z V A H Y Pohledávky za upsaný základní k a p itá l D louhodobý nehm otný majetek D louhodobý hm otný majetek D louhodobý finanční m a je te k Zásoby D louhodobé p o h led áv k y K rátkodobé pohledávky K rátkodobý finanční majetek Časové rozlišení v aktivech ro zv ah y Základní k a p itá l a Kapitálové fondy Fondy ze zisku a Výsledek hospodaření minulých l e t R ezervy D louhodobé záv a z k y K rátkodobé závazky Časové rozlišení v pasivech rozvahy HLAVA III OBSAHOVÉ V Y M EZEN Í NĚK TERÝ CH PO LO ŽEK V ÝKAZU ZISKU A ZTR Á TY O bchodní m a rž e V ý k o n y S lu ž b y... ; Přidaná hodnota O sobní náklady D aně a p o p latk y Z m ěna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období X X X V II

32 27 O statní provozní výnosy O statní provozní n á k la d y Výnosy z dlouhodobého finančního m ajetku N áklady z finančního m a je tk u Z m ěna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky, nákladové ú r o k y O statní finanční v ý n o s y O statní finanční náklady M im ořádné výnosy M im ořádné n á k la d y Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění a Výsledky hospodaření HLAVA IV U SPO Ř Á D Á N Í A OBSAHOVÉ V YM EZENÍ VYSVĚTLUJÍCÍCH A D O PL Ň U JÍC ÍC H IN FO R M A C Í V PŘ ÍL O Z E V Ú Č ETN Í Z Á V Ě R C E HLAVA V U SPO Ř Á D Á N Í A O BSAHOVÉ V YM EZENÍ PŘ E H L E D U O PE N Ě Ž N ÍC H T O C ÍC H HLAVA VI U SPO Ř Á D Á N Í A OBSA HO VÉ V YM EZENÍ PŘ E H L E D U O ZM ĚN Á C H V LA STN ÍH O KAPITÁLU Č Á ST T Ř E T Í SM ĚR N Á ÚČTOVÁ O S N O V A ČÁST ČTVRTÁ Ú Č E T N Í M E T O D Y Způsoby oceňování dlouhodobého nehm otného a hm otného m ajetku a vymezení nákladů s jeho pořízením souvisejících Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a p o d ílů Způsoby oceňování zásob a vymezení nákladů s jejich pořízením souvisejících Vymezení nákladů souvisejících s pořízením pohled áv ek Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalenci u cenných papírů a p o d ílů Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly při uplatněni reálné hodnoty u derivátů к obchodování a Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila к obchodování Ocenění m ajetku a závazků při přeměně obchodní korporace a okam žik ú čto v án í a Oceněni m ajetku a závazků při přeshraniční přeměně obchodní korporace a okam žik účtování b Úpravy prováděné s účinky od rozhodného d n e Postup tvorby a použití opravných položek X X X V III

33 56 Odpisování m a je tk u a M etoda kom ponentního odpisování m a je tk u Postup tvorby a použití re z e rv Vzájemné zú č to v á n í M etoda odložené d a n ě M etoda kursových ro z d ílů M etoda ocenění souboru m a je tk u a M etoda ocenění při nabytí více než jedné složky m ajetku převodem či přechodem podle 24 odst. 3 písm. b) z á k o n a b M etoda přechodu z daňové evidence na účetnictví ČÁST PÁTÁ KONSOLIDOVANÁ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A HLAVA 1 PO STU P ZAH RNOVÁNÍ Ú Č E T N ÍC H JE D N O TEK DO K O N SO LID A Č N ÍH O C E L K U HLAVA II M ETODY K O N S O L ID A C E HLAVA III U SPO Ř Á D Á N Í. OZNAČOVÁNÍ A OBSAHOVÉ V Y M EZEN Í PO LO ŽEK KONSOLIDOVANÉ Ú Č E T N Í ZÁVĚRKY Konsolidovaná ro z v a h a Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Obsahové vymezení přílohy v konsolidované účetní závěrce ČÁST Š E S T Á U stanovení přechodná a závěre č n á Ú č in n o st Vybraná ustanovení novel Č eské ú četn í stan d ard y pro účetní jednotky, k te ré účtují podle vyhlášky č. 500/2002 S b., ve znční pozdějších předpisů (d ále jen Č esk é účetní stan d ard y pro p o d n ik atele ) F Z 0 1/ Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Ú čty a zásady účtování na ú čtech Český účetní standard pro podnikatele č. 002 O tevírání a uzavírání účetních knih Český účetní standard pro podnikatele č. 003 O dložená daň Český účetní standard pro podnikatele č. 004 R e z e rv y Český účetní standard pro podnikatele č. 005 Opravné p o lo žk y Český účetní standard pro podnikatele č. 006 Kursové ro z d íly Český účetní standard pro podnikatele č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob Český účetní standard pro podnikatele č. 008 Operace s cennými papíry a p o d íly Český účetní standard pro podnikatele č. 009 D eriváty Český účetní standard pro podnikatele č Operace s obchodním závodem Český účetní standard pro podnikatele č. 012 Zm ěny vlastního k a p itá lu X X X IX

34 Český účetní standard pro podnikatele č. 013 D louhodobý nehm otný a hm otný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 014 D louhodobý finanční majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 015 Zásoby Český účetní standard pro podnikatele č. 016 K rátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Český účetní standard pro podnikatele č. 017 Zúčtovací v z ta h y Český účetní standard pro podnikatele č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Český účetní standard pro podnikatele č. 019 N áklady a v ý n o s y Český účetní standard pro podnikatele č. 020 Konsolidovaná účetní závěrka Český účetní standard pro podnikatele č. 021 Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a lik v id a c i Český účetní standard pro podnikatele č. 022 Postup v účetnictví a při inventarizaci m ajetku a závazků při převodech m ajetku státu na jiné o so b y Český účetní standard pro podnikatele č. 023 Přehled o peněžních to c íc h Jin ý výsledek hospodaření v účetní závěrce za ro k 2013 (Ing. Jana Skálová, P h.d.) Oprava nesprávného účtování o nákladech či výnosech Příklad na opravu chyby Schválení účetní závěrky a rozdělení z is k u Rozhodnutí o Výsledku hospodaření běžného účetního o b d o b í Rozhodnutí o Jiném výsledku hospodaření minulých let Výplata podílu na zisku společníkům D aňové souvislosti oprav c h y b D aňové souvislosti změny účetní metody D aňové souvislosti změny vlastního kapitálu pro nízkou k a p ita liz a c i Z á v ě r N ovela účetních předpisů pro ro k 2014 (Ing. Jana Skálová, P h.d.) Zálohy na podíly na zisku Základní důležité o d lišn o sti M czitímní účetní z á v ě rk a Novela účetních p ře d p isů Příklad č. 1- zálohy na podily na zisku běžného roku Příkladě. 2 zálohy z nerozděleného zisku minulých let Výroční zpráva D oplňující předpis к zákonu o dani z nem ovitých věcí Z ávěry z jednání sekce m ajetkových d an í K D P Č R s M F Č R a G F Ř ve věci d an ě ze staveb u nedokončených b u d o v X L

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 č. j. 4260/15/7100-40123 Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] S účinností od 1. 1. 2015

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014 BULLETIN září 2014 Letošní rok je ve znamení změn, které se dotýkají nás všech. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám přinášíme ty aktuální změny a úpravy, které by v žádném případě neměly uniknout Vaší

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více