ústav pro studium totalitních režimů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ústav pro studium totalitních režimů"

Transkript

1 Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Datum a m íst o zased ání : , hod.. ÚST R Rada Ús ta vu : Z de ně k Bárta, Emilie Bene šo vá. Jan Bureš. Lukáš Jelínek. N a dčž d a Kavalírová. Eduard Stehlík, Mich al Uhl Ústav p ro st ud ium to talit n ich re ž i m ů : Z de ně k Hazdra. O n dřej Ma t ějk a. Mic hael Pelíšek Arch iv bez peč nos t n í c h složck: Sv ě t la na Pt á č n í k o v á Omluveni: Jakub Str ánsk ý Z ápis vy ho to vila : Jana Klímová Program jednání: I. Sc hv álen i programu 2. Vcrifikacc z á pis ů z 9. a 10. jed n án í Rady 3. Ko ntrola ú ko l ů -l, V ědeck á rada 5. N ávrh rozpo čtu na rok R ůzně Před s edk yn ě Rad y Ústa vu E. Bene šová po žáda la L. Jelínka. ab y se ujal vede ní I I. zasedá ní Rad y Ústavu. L. Jelínek př i vít al přítomn é a v 16:01 hod. zaháj il jedn án i, P řip o m n ěl, že na minu lém zasedání Rad y bylo před běžn ě stano veno. že 1 I. jednání bude ne v e řej n é. pře sto tuto otázku znovu o te v ře l k disku zi.

2 Z ápis z I I. jednaní Rady Ústavu ze dne E. Steh lík navrh l. aby n e ve ř ejn ým by l pou ze bod pro gramu týkaj íc i se person ál n ích zá ležitos tí - Věd ecké rady. L. Jelínek da l o náv rhu E, Stehlíka hlasovat. Hlasován í: 2 pro 5 se zdrželo N á s l e d n č dal L. Jelínek hlasovat o přede š l ém návrh u. ab y celé j ednání bylo n e v e řej n é. Hlasován í: 5 pro 2 proti Jed nán í bylo pro hláše no n e ve ř ej n ý m. L. Jel ínek vyzval př ít omn ou ve ř ejn o st. aby opus tila zased ání. Ad 1) L. Jelíne k vyzv a l p řít omné č le ny Rad y. aby se vyj ádři li k na vrženému program u. Vzhledem k tomu. že nikdo ze č l e n ů Rad y nem č l k navržen ému programu připom íne k. dal n á sledn ě hlaso vat o schválení programu v před lo ž en ém z ně ní. Usnesení: 1'1'O!:n1m by l schvá len. Hlasování : 5 pro 2 se zdrželi Ad 2) L. Jelínek vyzva l č le n y Rady k vy j á d ř en i p řipom ín e k k z á p is ů m z 9. a 10. jedn áni. Vzhledem k tomu. že nikdo ne vznesl nám itk y. dal o zá pisech hlasovat. Usncs ení: Z á p isy z 9. a 10. jcdnání Rady ÚSTR hyly schváleny v p ředlo ž en ém zn ční. Hlasování : 5 pro 2 se zdrželi Ad 3) R a d ě Ústavu byl p ředl o žen p řehl e d zada ných úkol l! ajejich pl n ěn í : y Opravit hl asová ní o Výro č ni zpr ávě v zápisu zc 4. jedn án í Rady Ústavu. Opraven o formou upo z orn ěni, kter é by lo dne S z veřej n ě no na webo výc h stránkách ÚST R (viz Tent ýž text byl z á ro v e ň vlože n do G IN IS jako p ří l o h a p ů vod n íh o zápisu. Č, j. UST R 1-5/

3 Záp is z II jedn áni Rady Ů s t a \ u ze dne r- Odeslat o d pověď na dopis pana Rubeše z e l 14, č. j. UST R 2-9 1/ Sp l n ěno Odp o věď č. j, UST R 2-94/20 14, Př i pravi t ko ncept odp o v ědi na odvol án i A. Portrna nna z U I-l ( č. j. UST I{ -l76-3/2014) li hl a so vání per rn lla m a finální s chv álenou verzi žadateli ode s lat. Koncept k hlaso vání per rollam před l o ž e n Finální schv álen á verze. Č. j. USTR 476-4/ ode s lána lvi. Pelíšek doplnil. že hlasováni per rollam s k o n č i lo výs ledkem 5 pro. I se zd ržel, 1 se N ez ú čas t ni l. P řipomn ěl dá le. že E. Stehlík se po s k o n č e n í lh ůt y pro hlasován í vyj ád ř i l proti, L. Jel ínek po žádal. aby by lo ph dokumentaci hlasová ní přesn ě rozlišová no mezi výs lovným zdržením se hlasován í a nehl asov áním. r- P ř c d l o ž i! Radě ÚST R sta novisko veden í stavu \'C vě c i platnosti, re s p. neplutnosti rámcové sm louvy o spnlu p ráci m ezi ÚST R a AB S. j\,1. Pelíšek v ys v ě t l i l. že si p ři vyp racová vá ni stanoviska všímal po uze Iorm átni stránky. zda smlo uva j e č i není platná. a n e s o us t ře d il se tedy na obsa hovou stránku č i na vý hodnost sm louvy. 7. forrn álniho hled iska smlo uvu lze považo vat za pla tnou. L. Jelínek p o děkova l za sta novisko. které pova žuje v da né věc i za d o st ate čn é. Upozornil vša k. ŽC by v budoucnu považoval za žádo ucí vyvarovat se dále uzavíráni sm luv se státním i institucemi na bázi o bchodního zá ko níku, E. Benešová podotkla. že p ů vodn í dotaz s měřoval k zj i ště ní. zda lze kontrolu digitali zace na zá k l adě této s m louvy považovat za správno u a o p r ávněnou. Svou připom ínku ni c m é n č u zavřel a s tím. že se touto záležitostí za býv á Komi se pro kontrolu digitalizace a j e tedy potřeba p očka t na z á vě reč n o u zprávu z j ej i činn o st i. Do tl" doby je předlo ž en é stanovisko do sta čuj ící. A d 4) Z, l lazdra bod uvedl. V m inulých n ě k ol i k a m č si c í ch probíhala intenzivni ko munikace za úč elem os loveni co nejlepších mo žných ka n d id át ů na č l e n y Vč dcc k é rady. a to nejen s pec ia l i st ů na historii j ako tak ovou. Výb ěr byl vo len i s cí lem prohloubení mcziins tit ucionální a interdisciplinární spo lupráce, proto se mezi navržcn ými vys ky tují i pol itologové. literární věd ci či lidé za bývaj íci se vz d ě l ává n í m anebo prací s ve řej ným prostorem. Vš ichni navr žení kandidát i vy j ád ř i li s vůj so uhlas s ú ča s ti ve V ěd e c ke rad ě ÚST R. N á s led n č Z. Hazdra p ř ed stavil j ednotlivé kandidáty a krátce pohovořil o jejich dosavadních zkušenostech a o p ř edp okl ád a n é m p ří no s u. kterým by jejich členstv í ve V ědeck é rad ě pro ÚST R by lo. Na č l e n s t ví \'C V ě deck é radl' ÚST R byli navržen i (v abcccdnim poí':ilií): p roť. PhDr. Milena Bart lová. CSc. proť. PhD r. Z de ně k Beneš. CSc. p ro ť. De t leť Brandcs Pau lina Brcn. Ph.D. 3

4 Zápis z l L jcdnáni Rady Ústavu ze dne 26. S doc. Peter Bugge, Ph.D. doc. Cathlcen M. Giustino. Ph.D. PhDr. Jakub K on č elik. Ph.D. prof. Mark Kramer Mgr. Blanka Mouralová do c. Libora Oates- Indrucho vá. Ph.D. PhDr. Mi cha l Pehr. Ph.D. Závě re m Z. l lazdra po žádal č le ny Rad y Ústavu o schvá leni j ím na vrž cn ých kand id át ů na č l e ns t ví ve V ě de c k é rad ě ÚST R. N ás l e d ně p rob ěhl a di skuze nad p ř edl o ž e n ým sezna mem k a nd id át ů a nad p ř ípadným i d op or u č en í mi o hle d ně Jednacího řá d u no vé Vědecké rady. Čl en o vé Rad y s ho d ně poch válili složeni navrhovan é V ěd eck é rady j ak po stránce odborné. tak ge nderové. z á ro veň vša k doporuč ili v p řípad ě da lšíh o roz š iřová n : vybíra t zej mé na z domácí ch kapacit z d ů vodu lepšího zaj iš t ě n í funk čn o s ti a svolate lnos ti to hot o poradního o rgánu. N. Kavalírov á zá ro veň po žádala. aby v p ří pa d ě ro z ši řo váni Vě d ec k é rady by l zo h le d ně n i v ěk kandidátli. P řim l ou va l a se pře d e vš ím za nominaci n ě k o h o ze starších hi s torik ů, k tc ři Ústavem zko umané ob do bí sam i pro ži li. O. M at ějk a dále v y sv ět lil. že č l e n o vé Vě dec k é rad y budo u do č i n n os t i ÚS T R zapojová ni nejen na s p o l e č n ýc h zasedáních. ale i tím. ze se budou podílet na posuzov ání projek t ů v p růb ěhu projektovéh o ř í ze n i. Dále j iž s vě t š i no u z nich doh od l ú ča st na pravi del ných intern ích s e m i n ář í c h. které se budou pod veden ím :VI. Blai ve ko nat ka žd ý č t vrt e k za úč e l em vyt vo řeni pro st řed í pro o t e vře no u diskuzi o interní ch bad ate lskýc h problémech. Tento s e m i n ář by se m ěl stát vhod nou platformou pro metodologické o bo hacení práce h i st ori k ů ÚST R. Se m i náře by však m ěl y být o te vře n y i o d bo rn í k ů m a s t u d e n t ů m z jinýc h instituci. Po uk on č ení disk uze doporu či l L. Jelínek. aby se o navrž cn ých č l e n e c h Vě d ec k é rady hlasovalo dohromady. Vzhledem k tomu. že nikdo z ostatních č l e n ů Rad y nevzn esl n ávrh na j in ý z p ů s o b hlaso ván i. dal L, Je línek o kandid átech hlaso vat. Us nese n í: Rada Ústa" u 11I'O stud ium totalitních r e žim ů na n ávrh řed i te le (JSTR jmen uj e za č le n y Vě d e c k é nuly p ro f. PhDr, M ílen u Bnrttovuu, CSc., prof, Ph Dr. Z d e ň k a Hcncš e, CSc" prof, Detlefa Brandcsc, Paulinu Hrcn, Ph.D., dn e. Pet era Bu ggeho, Ph. D" doc, Cathlee n ;\ 1. G ius t ino, Ph.D., Phlrr,.Ia k u ha Ku n čc l i ka, Ph.D., prof.,\ Ia r l", K r a mera, ;\ 11(1'. Bla nku M o u ralovo u, d ne. Lihoru Oatcs -Ind ruchuvou, Ph.D, a PhDr, M icha la Pchrn, Ph.D. Hlaso vá ni: 7 pro (jed n omy s l ně ) A d 5) L. Jelínek uvedl celou záležitos t do kontext u. Z d ůvo d u č as ové t í sn č byly podk lad y pro n ávrh ro z poč t u kapitol y 355 na rok schv á leny č l e ny Rad y ÚS T R hlasováním per ro llam dn e , Illasov ání s k o n č i l o výs led ke m 5 pro. 2 proti.

5 Z ápis z II jednáni Rady ŮS l a v ll ze dne Z. Hazdra po žád a l o vyja sn ěni s ituace I' j ak é fázi p rop ři š tč č l e n ů m Rad y po klady před k l áda t s o hledem na zaj iš tě n í operativn ost i ve vyjedn áván i. Vysvěr li l. že schva lová ni rozpočt u probihá ve č t yřec h b č z ích. Návrh roz poč t u I' prvn ím bě h u j e spíše pro středk em da lšího jedná ni. 1 ejedn á se tedy o pevn á č í s la. ale o taktiku vyjedn áváni. Letos c h tě lo Ministe rstvo fi nancí sn íž it ro z poče t kap itol y 3 55 o 10%. na z ák l a dč d louhé ho vyjedn áváni s ministrem a j eho n á m ě st k y se však na konec dos áh lo takového zvýseni. že rozp oče t na rok bude o 4 m il. K č vyš š! než v letošním roce, E. Stehlík o bjasnil. pro č na sklonku č e rve n e c pro s třed ni c t ví m u in ic ioval roz pravu nad p řipravou ro z po č t u. S J. Burešem dosa žené vyslcd ky jedn án í ocenili. ale pro futuro by oba u p řed n o st ň o vali. a by R ad ě by ly k di skuzi pře d k l á d á n y po dk lady p řed uko n č e n ím prvn ího b ě hu s cí lem stanovi t pr io rity a d op oru č en í pro dalši jednáni. Z pě t n é by pak Rad a by la informována o výsledcích jedn áni. E. Bene šová upozornila. že Rada n em ů ž e ovlivnit výš i fin álniho roz poč t u a m č l a by se za býv at sp íše ro zd ě le n ím p ř i d ěl en ých pro st ř e dk ů do jednotl ivých ro zp o čt o vých pol ožek. Z á ro veň pož ádala o posk ytnuti tét o informace I' rámc i p odkl ad ů pro p ři št í jedn ání Rad y. L. Jcline k se n á sle dn ě ot ázal. zda bylo o ro zpo č tujedn án o s odborovými organizacemi. Z. li a zd ra informoval př í t o m n é. ŽC odborům byl s d ě l e n ro zp o č t o vý výhled. Při sli b cn ú výše přid čl cn ých p ro s t ředk ů na p ři š t i rok byla z ve řej n ě n a na setkání se vš em i z a měs t na nc i. B ěh em zái'í pa k vedeni ÚS T R plá nuje prod isk utovat s odbo ry pra vd ěpo d ob n ý h o s p o d á řsk ý výhled na p ř i šti rok. jak uk lád á záko n. Ad 6),. Dopis A. Purtmunna L.lclínk ovi ze , Č. j. UST R 2-92/ L. Jel ínek doplni l. že se jedná o koresp onde nci mezi mm a ode s ilate lem a ncn í prot o nutné. aby k ní Rada př ij í ma la oficiální usne se ni.,. Dopis xoo ÚST R, 00 VI' ÚST R a OOZ ÚST R a A BS z III , č. j. UST R 66-21/ , \'C věci š kody vznikl é ÚST R proh rauým so ud n ím sp u rcm s E. Stehlíkem a O d p ovč d' Z. Hazd rv z ll , Č. j. UST R 66-24/ L. Jel ínek uvedl cel o u situaci do kontextu s d č l c n i m. že Rad l' ÚS T R bvl d oru č e n na vědom i do pis tř í odborovýc h o rganizací z l O adreso van ý řed it e l i Ús t;i U. a požád al Z. Hazd ru o dop lně ni. Z. Hazd ra info rmova l č l e ny Rady. že od borové o rganiza ce požadova li ú č a st své ho zástu pce I'C ško d ni ko mi si. k terá bude projedn ávat ško d u 1'ZI1Íklo u proh ran ým so ud n ím spore m s E. Stehlíkem. Vedeni Ús ta n l so uh las ilo pod podmínkou. že zástupce od bor ů bude vybrán tra nspa rentnim z p ůso b e m na zá k la dě vz niklého koncensu mezi všemi odborovými organizace mi p ůs o b í c imi ph ÚST R a stane se st álým č l e n e m škod ní ko m ise. ni ko liv jen kom ise svolan éu p ři lc ž i to s t i tét o škody. O. M a t čjk a doplni l. že svo láni škodni ko mi se k proj ed nán í této z áležitosti I' s o u č as né d o b ě č e k á nn jmcnov áni zás tupce o d b o rů. NOO ÚST R. 00 VP ÚS T R a OOZ ÚS T R a A BS sice designovali p. Rendek a jako svého zástupce. n i c m én ě z p ůs o b vo lby nebyl shledán z procedurúlniho hled iska v po řá d k u. n e b o ť od bo rovým i organizacem i nebyl a z aj iš t ě na stejná vá ha h l a s ů. V s o u č a s n é d ob ě se tedy č e ká na novou t ran s p a rcnt n čj š i vo lb u. P. Rcndck a 5

6 Zápi s z I I. jednáni Rody Ústavu ze dne I ~ odborové o rga nizace byli z á rove ň informová ni, že proti vy brané osobě nem á vede ní žádné výhrady. pouze proti z p ůs o b u jejího zvolení. R ad ě Ústavu byly dá le před l o že n y na v ěd om í žádos ti dle zákona Č, 106/1 999 Sb.. které Ústav pro studium totalitních re žim ů ře ši l v uplyn ulém období. Jednalo se k onkrétn ě o žádos ti s č í s lem jednací m UST R 482/2014. USTR 483/ UST R 484/2014. UST R 503/ UST R 511/2014. UST R 512/2014. UST R 525/ UST R 528/ USTR 532/20 14a UST R 542/2014. UST R 548/2014. UST R 573/2014. Rada Ústav u vza la žádosti i p ří s lu š n é o d po v ě di na v ědo m í. L. Je línek zaháj il rozpravu o programu př í št íh o z ářijové ho jedn ání Rad y. jehož termín j iž byl stanoven na 9. zasedá ní. Na zák la dě disku ze byly nav ržen y následující body programu 12. jednání Rady ÚST R: I ) Schváleni programu 2) Ver ifikace zá pisu z II. j ednání 3) Kontrola úkoll" 4) Informace o činno sti 5) V ýro ě] 17. listopadu 6).Icdn ací ř á d Rady Ústavu 7).Icd nací ř á d Vč decké rady ÚST R 8) S mč r n i e e o projektov ém ř'íze n i a Or g ani za ční ř:í d Ústavn 9) Různé O. M at ějk a požádal. aby v p říp ad ě časové tís ně mohl být Orga n izační řád. bude-li to jeho kvalitní přípra va vyžadovat. předl o žen až na řijn o vém zasedání. P ři slíb il však. že u d ěl á. co bude v jeho silách. aby mohl být p ředl o žen j iž na př í št ím jednáni. E. Benešová p řipomn ěla úkol předl o žit č l e n ů m Rady zá vě reč no u zprávu Komi se pro kontro lu d igita lizace. až bud e vypracována. Další jednání Rad y Ústavu se bude konat 24. z á ři v 15 hod in. Mí st opřed s ed a Rady L. Jelínek p od ěkoval p ř ít omn ým a v hod. u k on čil zasedání Rady ÚST R. r Za správnos t: <\..~. L~~ Jelínek,I Í!J.1/... Emilie Benešová před sedk yně Rad y Ústav u pro studium totalitních re ž i m ů 6

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana 108 00/21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních

Více

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolshí. mládeže a tělovýchovy Čás tka.. Vhtník.'i~jvyUiho ko ntrolní ho úř a du 2002 St rana 21 0 02/07 P ros t řed ky státního rozpoč tu na čin n os t pedagogic kých center Ko ntrola byla zařazena do pl án u kontrolní č i nnos t i

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

2012 S leč st M tess i.s

2012 S leč st M tess i.s 2012 S leč st M tess i.s OBSAH: 2012... 3.S.... 3 SAHUJEME... 3 :... 4 Výbor spole nosti... 4 V... 5 ealiza ní tým... 5 polupracovníci tematických aktivit... 5 ektorský tým... 5 pole nos ontessori o.s....

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

leitl ObecllÍ Ú~~d V P.:.C 338 Ob!(?~!0 ~~J-;.~. =+ ;

leitl ObecllÍ Ú~~d V P.:.C 338 Ob!(?~!0 ~~J-;.~. =+ ; ,, Ř o PLZ~l'~~Jj KO o Je Ý, B Í TROL Škroup va 18. 306 13 Plz ň /':1_ ObecllÍ Ú~~d V leitl ClJoonoviclch P.:.C 338 Ob!(?~!0 ~~J-;.~. =+ ;. A t HO P O Ř Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OSO Horní

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE 4 2012 ZDARMA WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE ROZVRHY HODIN ŠKOLY A TRÉNINKŮ ČESKÉ ÚSPĚCHY NA OH V LONDÝNĚ REDAKCE Kluci a holky! Prázdniny jsou za námi, stejně tak jako největší sportovní akce letošního

Více

G eschichte der Juden in G oltsch Jenikau. Dějiny Židů v Golcově Jen kově.

G eschichte der Juden in G oltsch Jenikau. Dějiny Židů v Golcově Jen kově. G eschichte der Juden in G oltsch Jenikau. Bearbeitet von Direktor Jan Maximovič, Goltsch Jenikau. 1 řináct km od Čáslavě na jih, 7 km od H abrů lež město Golčův Jen kov, vlastn to tepna Habrska pro své

Více

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb uzavřené v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ), ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

1 20 0 7/8 IN IN IN IN IN. Časopis Arcibisk upsk éh o gym náz ia v Krom ěříži

1 20 0 7/8 IN IN IN IN IN. Časopis Arcibisk upsk éh o gym náz ia v Krom ěříži 1 20 0 7/8 IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN AG IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

Více

I Z klad pojmy teorie pravd podobosti { eoci l u eb text pro p edm t MATEMATIKA V, FS,FM TUL, ( drob chyby ejsou vylou ey) P. Volf, b eze 999 N hod pokus, syst m jev P edm tem teorie pravd podobosti je

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 Název: Kutnohorsko - vlastiv dný sborník 12/09 Vydal: Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna) 17. listopadu 97, 284 01 Kutná

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

ARCHITEKTURY SRBD. Centralizované platformy. Po absolvování přednášky Architektury SŘBD budeme umět

ARCHITEKTURY SRBD. Centralizované platformy. Po absolvování přednášky Architektury SŘBD budeme umět Arch itekturysri3d v ARCHITEKTURY SRBD Po absolvování přednášky Architektury SŘBD budeme umět vyjmcnovatjednodivé typy architektury SŘBD vysvětlit, v čem spočívá základní rozdíl mezi archi tekturam i stručně

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více