Jak se české banky připravují na BASEL III

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak se české banky připravují na BASEL III"

Transkript

1 Jak se české banky připravují na BASEL III Jan Kincl (Partner Grant Thornton Advisory) Andrew Dickson (Manager Grant Thornton Advisory) V současné době vzniká detailní podoba regulace BASEL III, její první zpřísněné požadavky na kategorizaci kvality aktiv vstoupí v platnost již za méně než 18 měsíců. Společnost Grant Thornton Advisory se ve svém průzkumu zeptala více než 150 odborníků z finančního světa na to, jak se české bankovnictví na BASEL III připravuje. O třetí kapitole regulace BASEL se diskutuje již mnoho let jako o pokračování regulace BASEL II (BII). Nicméně s globální finanční krizí, která začala na konci roku 2008 a vyústila v celou řadu státních zásahů na záchranu bank, se existence této úpravy stala ještě naléhavější a získala i nový politický rozměr. Skupina G20, která stojí za Radou pro finanční stabilitu, se rozhodla využít stávajícího systému BASEL, aby ochránila daňového poplatníka před nutností vyplácet krachující banky z vlastní kapsy. Zároveň však předkládá podmínky, které velkým bankám úpadek umožní, pokud nebudou na novou situaci připravené či budou mít problémy s financováním. BASEL III stručně řečeno znamená, že banky budou muset posílit kapitálové rezervy, a to nejen z hlediska kvantity, ale také z hlediska kvality. Regulace navíc počítá se zavedením nových ukazatelů pákového poměru, likvidity a čistého stabilního financování. BASEL III proto zpřísňuje regulaci BASEL II nejen v oblasti bankovního kapitálu a povinností spojených s likviditou, ale dotýká se i interních opatření a procesů, které bude při přípravách třeba zavést podle definovaného časového rámce. Průzkum Grant Thornton se zaměřil na probíhající opatření v souvislosti s implementací BIII v českých bankách v praktické projektové rovině, dopady nové regulace do finanční situace bank a dopady do obchodního chování bank při poskytování úvěrových služeb pro klienty. BASEL III jako projekt Z průzkumu vyplynulo, že většina českých bank v současné době sleduje vývoj a analyzuje dopady nové regulace na své úvěrové a obchodní modely. Méně než 10 % začalo s formální přípravou implementace vzhledem k délce implementačního období, které je navíc rozdělené do jednotlivých fází.

2 V jaké fázi příprav na BASEL III je vaše banka? Monitorování vývoje (znění regulace atd. ) Analýza dopadu Probíhá implementace některých opatření Příprava plánu a strategie implementace Regulace bude zavedena jako rozšíření BASEL II Regulace BASEL II požadovala, aby měly banky automatický a centralizovaný interní systém hodnocení úvěrů. Na návrhu těchto systémů a aplikací na vytváření jednotlivých reportů se tedy značnou měrou podílelo IT. Téměř 60 % respondentů průzkumu se ale domnívá, že na přípravách na BIII se IT podílet nebude. 20 % respondentů naopak odpovědělo, že IT se na projektu podílet bude. Projekt BIII spadá i nadále do kompetence představenstva. Ovšem jak uvedlo více než 90 % dotázaných, implementaci BIII povede Risk Management. Další zmínka padla pouze o oddělení Project Internal Compliance, které se podle odpovědí do projektu více zapojí obvykle až poté, co regulace skutečně vstoupí v platnost. Nicméně 9 % respondentů uvedlo, že Compliance bude hrát v projektovém týmu klíčovou roli již od samého počátku. Průzkum každopádně rovněž ukázal, že řada bank implementuje BIII jako součást rozsáhlejšího vnitroskupinového projektu, založeného na stejném postupu a společných harmonizačních metodologiích. Projekt pak většinou řídí člen představenstva na úrovni skupiny. Liší se i postupy bank, které v České republice provozují větší počet právnických subjektů. Odpovědnost za BIII se většinou přesunula na nejnižší úroveň, i když naopak 28 % českých bank projekt vede na národní úrovni a své lokální subjekty podporuje. Finanční připravenost na BASEL III Většina bank v České republice již nyní splňuje požadavek, který přinese první fáze zavádění BIII, tedy držet 4,5 % vlastního kapitálu (zvýšení ze 2 % podle regulace BII) a 6 % kapitálu Tier I (zvýšení ze 4 % podle regulace BII) rizikem zatížených aktiv (RWA). České banky se z ekonomické krize vzpamatovaly rychleji, než se čekalo, a mají dobrou výchozí pozici, aby vyhověly přísnějším regulačním požadavkům BIII. Potvrzuje to jak ratingová agentura Standard and Poor s, tak odpovědi získané v průzkumu. Jen pro ilustraci, když se podíváme na jádrový kapitál Tier 1, většina českých bank drží mezi 8 a 9 % rizikově zatížených aktiv (RWA), což podle časového harmonogramu implementace odpovídá požadavkům BIII do konce roku Přesuňme pozornost k ukazateli krytí likviditou (LCR), kdy je na banky kladen požadavek držet dostatečný objem vysoce kvalitních likvidních aktiv, který by v případě krizové situace pokryl čistý odliv hotovosti na období 30 dnů. Více než 60 % respondentů odpovědělo, že jejich banka již nyní splňuje požadavky, jejichž zavedení je naplánováno na rok Basel III Studie připravenosti

3 Ukazatel čistého stabilního financování (NSFR), který zavádí BIII, měří množství dlouhodobějších stabilních zdrojů financování dané instituce v relativním poměru k profilu likvidity financovaných aktiv a bude zaveden v roce Jak vyplývá z průzkumu, téměř polovina oslovených institucí již nyní splňuje požadavky kladené na stabilní financování bankovních rozvah, mimo rozvahovou míru rizika i aktivity na kapitálovém trhu. Který z následujících požadavků regulace Basel III již nyní splňujete? Tier 1 Tier 2 LCR NSFR Pákový poměr (jádrový kapitál) Obchodní dopad regulace BASEL III Změna kapitálových požadavků, tedy posun od BII k BIII, s velkou pravděpodobností výrazně ovlivní ziskovost bank Dopad na návratnost kapitálu (ROE) je obecně odhadován v rozsahu až 4 procentních bodů. Banky budou muset pozorně mapovat situaci a řídit dopad regulace na strategii i všechny oblasti provozu. Jak vyplývá z odpovědí respondentů průzkumu, banky v současné době monitorují vývoj a provádějí analýzu tohoto dopadu. Ta jim umožní naplánovat a zvládnout změny v oblasti řízení kapitálu, snižování nákladů, úpravy cen, až po změny týkající se opatření pro řízení kapitálu zaměřené na restrukturalizaci rozvahy tak, aby se zvýšila jeho kvalita a snížily dodatečné kapitálové potřeby plynoucí ze zavádění BIII. Basel III Readiness Survey

4 Jaký bude podle vašeho názoru dopad na následující oblasti? Jiné Procesy HR Organizační struktura IT Komerční úvěry / úvěry pro firemní investice Žádný dopad Malý Střední Značný Výkaznictví Řízení kapitálu Celkový obchodní model Vedení banky bude rovněž muset přehodnotit obchodní strategie a do budoucna vytvořit takové modely a produkty, které budou po stránce kapitálu a likvidity efektivní. Je možné, že v některých případech bude nutné zvážit i produktovou nabídku. Jak nicméně vyplynulo z odpovědí respondentů, jediný výrazný dopad pociťují banky v oblasti komerčních úvěrů. Objem úvěrů se bude nově hodnotit s ohledem na vyváženost, likviditu a financování úvěrových aktivit, tak jak budou probíhat jednotlivé fáze zavádění regulace. Banky nicméně předpokládají, že velký dopad pocítí ve významných strategických oblastech, jako je celkový obchodní model a řízení kapitálu. Nejmenší dopad bude mít regulace podle jejich názoru na počet zaměstnanců a pouze minimálně se dotkne oblasti procesů a IT, kde dojde k úpravě stávajících modelů BII a jejich doplnění o parametry BIII. BIII ovlivní i mezibankovní úvěry. Přísnější kapitálové požadavky mohou vést k tlaku na náklady na straně věřitelů, a tím pádem i klientů, kteří využívají maloobchodní a podnikatelské úvěry. K určitým změnám bude možná muset dojít i v celém bankovnictví, neboť české banky by mohly být donuceny zredukovat určité oblasti a investovat do jiných, aby vyhověly změněným požadavkům na kapitál a likviditu. Podle studie provedené v roce 2010 organizací OECD se bude dopad implementace BASEL III na růst HDP pohybovat v rozmezí 0,05 až 0,15 procentního bodu ročně. Studie dále uvádí, že banky mohou být nuceny navýšit úvěrové rozmezí v průměru asi o 15 bazických bodů, aby mohly financovat navýšené nároky na kapitál. Basel III Studie připravenosti

5 Předpokládáte pokles úrovně bankovních úvěrů v důsledku vyšších kapitálových nároků? Žádný dopad Mírné snížení Střední snížení Výrazné snížení á redukce Většina bank v České republice předpokládá, že dopad na úroveň bankovních úvěrů s ohledem na zvýšené náklady na financování, které budou muset některé banky převzít, nebude v důsledku vyšších kapitálových požadavků velký. Zvýšené kapitálové náklady ponesou klienti. Z výsledků průzkumu dále vyplývá, že se neočekává a není žádoucí výraznější dopad na oblast spotřebitelských úvěrů. Konkurence mezi bankami bude i nadále vést k efektivitě a zajištění harmonizace s novou regulací tak, aby byl dopad na klienty co možná nejmenší (modely financování, procesy, reorganizace atd.). Shrnutí České banky navzdory dlouhému implementačnímu období podle všeho výzvy, kterým budou čelit, pochopily a začaly s přípravou a plánováním strategické a technické harmonizace s novou regulací. Zahájily již i přípravu plánů na to, jak se adaptovat v případě potenciálních změn řízení kapitálu a obchodních modelů. Výsledky průzkumu sice ukázaly, že v českém bankovním sektoru existují v otázce implementace BIII určité jednotné vzorce a trendy, nicméně metody a časový harmonogram implementace, vedení, strategie řízení rizik, managementu, IT, procesů i řízení informačních systémů se u jednotlivých bank liší. Úspěšné metody implementace však budou mít i celou řadu společných faktorů. Mezi ně patří jasný cíl a rozsah, dosažení harmonizace s minimálními náklady, včasná analýza dopadu a plánování a využití stávajících interních znalostí k regulaci BASEL získaných z fází BI a BII. Všechny tyto faktory je nutné definovat a řídit prostřednictvím robustního projektového managementu a za dohledu vyššího managementu. Nezbytný je rovněž dostatečný rozpočet. Přípravy na regulaci BASEL III se v bankách dotknou mnoha organizačních složek, počínaje oblastí IT, přes řízení rizik až po operations či interní audit. Basel III Studie připravenosti

Banking Executive Survey 2014

Banking Executive Survey 2014 Banking Executive Survey 2014 Albánie, Bělorusko, Česká republika, Estonsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko kpmg.com/cee KPMG ve střední a

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta BASEL III

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta BASEL III Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta BASEL III Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterská Autor: Bc. Miroslav Janeček Konzultant: JUDr. Lenka Jurošková, PhD. Rok obhajoby: 2013

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2012 COM(2012) 777 final SDĚLENÍ KOMISE Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse CS CS Návrh prohloubené a skutečné HMU: zahájení

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Investiční plán. Otázky a odpovědi

Investiční plán. Otázky a odpovědi Investiční plán Otázky a odpovědi Obsah 1. Proč je tento přístup k investicím nový a jiný?...3 2. Proč nový Evropský fond pro strategické investice (EFSI)?...3 3. Jak bude fond fungovat v praxi?...4 4.

Více

Basel II. Známe nové metody poskytování úvěrů Umíme lépe ohodnotit rizikovost klienta Víme, jak zlepšit bonitu Vaší firmy

Basel II. Známe nové metody poskytování úvěrů Umíme lépe ohodnotit rizikovost klienta Víme, jak zlepšit bonitu Vaší firmy Basel II Známe nové metody poskytování úvěrů Umíme lépe ohodnotit rizikovost klienta Víme, jak zlepšit bonitu Vaší firmy Úvodní slovo Dr. Heinz Knotzer člen představenstva a náměstek generálního ředitele

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY, ZVLÁDÁNÍ VĚKU A KOMPETENCE VE SVĚTLE VÝZEV ČELÍCÍCH EVROPSKÉMU PLYNU -SHRNUTÍ STUDIE-

DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY, ZVLÁDÁNÍ VĚKU A KOMPETENCE VE SVĚTLE VÝZEV ČELÍCÍCH EVROPSKÉMU PLYNU -SHRNUTÍ STUDIE- DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY, ZVLÁDÁNÍ VĚKU A KOMPETENCE VE SVĚTLE VÝZEV ČELÍCÍCH EVROPSKÉMU PLYNU -SHRNUTÍ STUDIE- Úvod Průměrný věk evropských občanů se zvyšuje a to znamená, že v budoucnu bude méně lidí produktivního

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča Veřejný dluh a jeho management Bc. Dušan Jurča Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce nazvané Veřejný dluh a jeho management je analýza managementu veřejného dluhu. Teoretická část

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

Státní pokladna a platební styk. RNDr. Pavel Štalmach. MBA

Státní pokladna a platební styk. RNDr. Pavel Štalmach. MBA Státní pokladna a platební styk RNDr. Pavel Štalmach. MBA Listopad 2008 1 Obsah : strana 1. Úvod 3 2. Státní pokladna 5 2.1 Koncept Státní pokladny 5 2.2 Koncept dalšího rozvoje státní pokladny České republiky

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více