UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: období Počet hodin ročník: Učební texty: Hello, kids!, Start with Click 1-2 1

2 1. období Vzdělávací oblast je ve 3. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu anglický jazyk. A) Cíle vzdělávací oblasti - motivovat žáky k zájmu o anglický jazyk, učit se vnímat a napodobovat melodii a rytmus anglického jazyka - poznávat a prakticky používat základní pravidla výslovnosti - činnostní formou naučit žáky základní slovní zásobu z jim blízkých oblastí (činnosti s obrázky nebo předměty) - činnostní formou výuky naučit žáky jednoduchá základní pravidla gramatiky a základní zdvořilostní fráze - základní fráze a obraty procvičovat s pomocí CD a manuálních činností zahrnutých v pracovním sešitě - s pomocí obrázků nebo předmětů vytvářet a obměňovat první krátké rozhovory - rozumět jednoduchým pokynům v anglickém jazyce a reagovat na ně - vést žáky k získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené jednoduché texty v anglickém jazyce - motivovat žáky k zájmu o anglický jazyk - získávat první poznatky o zemích, kde se mluví anglicky - postupně začít chápat význam znalosti angličtiny pro život - aktivní účastí žáka na výuce anglického jazyka ho vést ke schopnosti jednoduše komunikovat s využitím prvních poznaných slov a frází Při činnostním vyučování anglickému jazyku ve 3. ročníku vyučujeme: a) komunikační dovednosti (schopnost domluvit se v angličtině) b) slovní zásobu, čtení a porozumění řeči psané; porozumění řeči mluvené c) mluvnici a pravopis d) dramatickou výchovu e) základní poznatky o anglicky mluvících zemích 2

3 B) Charakteristika výuky Výuka anglického jazyka v 1. období tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. Proto je v tomto období nejdůležitější probuzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření pozitivního vztahu k učení cizímu jazyku. Abychom toho dosáhli, musí být vyučovací hodiny angličtiny v průběhu celého roku prostoupeny zajímavostmi a pro žáky poutavými činnostmi, hrami a písničkami. Při výuce je třeba pracovat s vhodnými učebnicemi a pomůckami zpracovanými přiměřeně k věku dítěte. V tomto období se snažíme, aby žák porozuměl vyslechnutému sdělení, uměl ho opakovat, aby uměl použít naučená slova v jednoduchém spojení, aby dovedl základní slova a jednoduché věty přečíst a slova i zapsat, popřípadě k nim nakreslit obrázek. Výuka jazyka vychází z jeho praktického použití. Výklad pravidel gramatiky je omezen na nezbytně nutné minimum potřebné k tvorbě jednoduchých vět. Slovní zásoba je volena především z okruhu zájmů dětí tohoto věku. Slova jsou vázána do vzájemných souvislostí. Upevňování, procvičování a využití slovní zásoby v jednoduchých větách spojujeme vždy s činnostmi s konkrétním předmětem, obrázkem s tzv. názorem, a to v každé hodině. To je základem k tomu, aby se anglickému jazyku učil každý žák s chutí a věřil, že bude mít úspěch. Využíváme zvukových nahrávek, anglických říkanek a písniček, z nichž některé se žáci učí zpaměti. 3

4 C) Obsah učiva ve 3. ročníku - odlišné hlásky jejich fonetický přepis pro čtení výslovnosti v učebnici (ve slovníku), například ve slovech: black, white, a dog, the dog, three - odlišná výslovnost hlásek, které známe z češtiny, například ve slovech: red, a pig, a kitten, a teddy, I have, is - odlišný pravopis náhled do problematiky, která bude uceleně vyučována v dalších ročnících, ve 3. ročníku pouze: němé e: have odlišné psaní hlásek: grey, fish, a chicken dvojí čtení: zavřená (otevřená) slabika: a cat / a cake atd. ustálený pravopis: green, leaf, yellow, a kitten, a teddy slova souzvučná (homonyma): two / too... - člen jako součást podstatného jména počitatelná a nepočitatelná podstatná jména nácvik použití členu na skutečnosti prožívané žákem spolu s učitelem ve třídě - podstatná jména množné číslo pravidelných podst. jmen: the toys, the cats - osobní zájmena kvůli obtížnosti vyučujeme pořadí: 1. osoba: I, we 2. osoba: you 3. osoba: it, they, he (Mr. Black), she (Ms Black); - některá zájmena přivlastňovací: my, your - spojení přídavného + podstatného jména: a little dog, a big house - spojení zájmena přivlastňovacího + podstatného jména: my teddy, my doll - spojení číslovky základní + podstatného jména: one cat, two cats - základní slovesa přítomný čas prostý časování základních probíraných sloves: I work, you work... časování nepravidelného slovesa to be (kladné i záporné věty, tvoření otázky: I am, You are not. Is he? časování nepravidelného slovesa to have kladné věty ustálená spojení s modálním slovesem can kladné věty a otázky: I can write (umím). Can I have...? (mohu) ustálené slovní spojení se slovesem like : I like cats. - základní slovesa přítomný čas průběhový (jen kladné věty) - základní předložky: in, on, under, at - věty oznamovací větné vzory: I have a cat. This is a cat. It is on the table. There is a book. I work. I work at a shop. I like my job. I am working now. I can write. (umím) Can I have a cake? (mohu)... - věty rozkazovací pokyny: Give me a pen! Help me! Write! Draw! Open your book! Shut your book! Sit down! Stand up! Come in!... - věty tázací obrácený slovosled: She is. Is she? 4

5 V 1. pololetí poskytneme dětem nezbytný úvod do jazyka: - seznamujeme je s anglickými hláskami na základě názvů barev, hraček a čísel - nacvičujeme správnou výslovnost a čtení celých vět na krátkých příbězích - učíme děti mluvit ve vzorových větách, jejichž smysl je dán dramatizací, činností s předměty nebo s obrázky - naučíme děti rozumět jednoduchým větám a pokynům ve třídě - radost z uměleckého prožitku s použitím anglického jazyka poskytneme nácvikem velmi jednoduchých básniček a říkadel (žáci je mohou obměňovat s využitím osvojené slovní zásoby) V 2. pololetí se výuka zaměří na technické vědomosti nutné pro správné použití základů jazyka: - postupně nacvičujeme čtení fonetického přepisu angličtiny - postupně probíráme a opakujeme tvary jednotného a množného čísla podstatných jmen, zájmena osobní podměty, shodu podmětu s přísudkem, závazný slovosled anglické věty Výuka gramatiky probíhá současně s vytvářením jednoduchých vět, kde se potřebné výrazy a spoje procvičují. Žáci se naučí větám rozumět, číst je a opakovat. Protože jim rozumějí a znají některá slovíčka, mohou je obměňovat. Ptají se jeden druhého, odpovídají na spolužákovy otázky. Tímto způsobem probíhá výuka gramatiky s pomocí činností v průběhu celého roku, jak je uvedeno už v bodě B. 5

6 D) Očekávané výstupy na konci 1. období - žák pozdraví při setkání a loučení - požádá o něco a poděkuje, umí specifikovat určitý počet - jednoduše objedná nejběžnější jídlo a pití v restauraci - naváže konverzaci s novým kamarádem cizincem, představí se a zeptá se na jméno, zeptá se na věk a řekne svůj, řekne, co má a co nemá rád - čte s porozuměním jednoduchý text - rozumí jednoduchému pokynu a dovede ho splnit - získá jazykovou zběhlost pro schopnost obměny jednoduché informace - slovní zásoba se pohybuje v rozsahu 70 slov, z nichž 20% tvoří základní kameny anglické gramatiky - zpaměti reprodukuje několik básniček, říkanek a písniček v angličtině Děti získají skutečný základ pro další studium anglického jazyka v těchto oblastech: a) Oblast fonetiky: rozlišují anglické hlásky od českých a umí je vyslovit. b) Oblast slovní zásoby: barvy, čísla, běžné hračky a zvířata, osoby, příbuzenské vztahy, jídlo, pojmy: ten, nějaký, malý, velký, starý, ano, ne Mr., Ms. c) Oblast mluvnice: člen určitý a neurčitý, jednotné a množné číslo podstatných jmen, užívání sloves v přítomném čase prostém, slovesa mít, mít rád, být, užívání sloves v přítomném čase průběhovém (kladné věty), zájmena osobní - podměty a jejich použití ve větě, některá zájmena přivlastňovací, předložkové vazby s on, in, under,at. Poznámka: Vzhledem k tomu, že anglickému jazyku je ve 3. ročníku věnováno dostatečné množství hodin, je možné naučit všemu základnímu učivu žáky ve škole. Domácí příprava potom slouží pouze k upevňování dobře naučených obratů. 6

7 2. období Vzdělávací oblast je ve ročníku realizována prostřednictvím předmětu anglický jazyk. A) Cíle vzdělávací oblasti - vést k pochopení významu znalosti anglického jazyka pro osobní život - dosáhnout úrovně A1 podle jazykového portfolia stanoveného Radou Evropy - prohlubovat poznatky o angl. mluvících zemích - získávat první zkušenosti při práci s PC - naučit hlasitému čtení delších textů se správnou výslovností a intonací - cvičit orientaci ve slyšeném textu, proneseném rodilým mluvčím - nacvičovat delší konverzační celky i mezi více osobami - umět přednést jednoduchý mluvený projev na dané téma - naučit zásady tichého čtení a práce s textem - zdokonalovat písemný projev při opisu souvislejšího textu - soustředit se na písemnou formu práce s textem doplňování, obměna vět, tvoření otázek, odpovědí - nacvičovat psaní podle diktátu - seznamovat s dalšími gramatickými pravidly - prohlubovat slovní zásobu podle obsahu používaných učebnic - aktivně se účastnit na projektovém vyučování 7

8 B) Charakteristika výuky Výuka ve 2. období se realizuje ve 4. a 5. třídě s dotací 3 hodin v každém ročníku a navazuje na dosažené výsledky v 1. období. Prohlubujeme a zdokonalujeme faktické znalosti ve všech oblastech receptivní řečové (poslech a čtení s porozuměním), produktivní řečové (ústní a pís. projev), komunikační (komunikace a tém. okruhy) Cílem tohoto období je pochopení významu znalosti užitého jazyka pro osobní růst žáka a jeho budoucí kariéru, pomáhá snižovat jazykové bariéry při cestování nebo při budoucím studiu. Vhodně využíváme časopisy, video, PC, audiokazety, názorné pomůcky, hry, soutěže. 8

9 C) Obsah učiva v jednotlivých ročnících 4.ročník - vycházet ze znalostí z 1. období a navazovat na zažité stereotypy získané ve 3. ročníku - poznávat anglickou abecedu a aktivně využívat spelování ve výuce - opakování zákl. seznamovacích frází, pozdravy - naučit další pokyny a příkazy, které jsou součástí učebnice - opakování čísel 0 10 ve spojení s podst. jmény, čtení telefonních čísel - čísla pravidla použití neurčitého členu 2 tvary, základní pravidla použití určitého členu ve spojení s příd. jménem a podst. jménem (the big fox) - otázky se zájmeny: WHO, WHAT, WHERE, HOW MANY, HOW MUCH, WHOSE; - časování slovesa TO BE - kladné tvary, záporné tvary, tvoření otázky, tvoření krátké kladné i záporné odpovědi ve všech osobách - časování slovesa HAVE GOT v kladném i záporném tvaru i v otázce. Tvoření kladných i záporných krátkých odpovědí ve všech osobách - časování slovesa CAN v kladném i záporném tvaru i v otázce. Tvoření kladných i záporných krátkých odpovědí ve všech osobách - zájmena přivlastňovací my, your, his, her - předložky in, on, at (časové i místní),from,under,next to - přivlastnění bird s cage - existenční vazba THER IS/ARE + otázky - slovosled ve větě oznamovací, tázací, krátká odpověď - slovní zásoba z okruhu barvy, oblečení, části těla,, přídavná jména, vyjádření času,rodina,třída,hračky,dům,byt,moje země 5. ročník - čísla základní, řadové koncovky řad. číslovek + otázka How many, How much - počitatelná a nepočitatelná podstatná jm. ve spojení s označením množství - předložky místa in, on, near, under, into, next to - předložky času on+day, at+time, in+month - přítomný čas průběhový - věty kladné,záporné, otázky, krátké odpovědi - přít. čas prostý věty kladné,záporné, otázky, krátké odpovědi - minulý čas prostý sloves TO BE, HAVE GOT - osobní zájmena pádová - frekvenční příslovce - slovní zásoba potraviny, dny, měsíce, počasí, roč. období,nakupování,oblečení, jména zemí,národnosti, slovesa významová, školní předměty, části dne,zájmy, - I d like 9

10 D) Očekávané výstupy na konci 2. období - na základě známých slov a frází pochopí jednoduchý text časopisy, knihy, poslechový materiál a dovede ho zpracovat - čte plynule foneticky i intonačně správně texty se známou slovní zásobou - vyhledá informaci v textu a pracuje s ní - umí použít dvojjazyčný slovník - sestaví gramaticky a formálně správné písemné nebo ústní sdělení - vyplní o sobě základní údaje do formuláře - reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeného textu nebo konverzace - aktivně se podílí na vytvoření jednoduché konverzace, dokáže se představit, pozdravit, rozloučí se, poskytuje informaci 10

11 E) Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Toto téma prolíná celým 2. obdobím téměř pravidelně. Je založena na verbální i neverbální komunikaci jako nástroji dorozumívání. Využívány jsou všechny 3 okruhy: - osobnostní rozvoj při cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění, zapamatování, řešení problémů.utváří se vztah k sobě i k jiným získáváním informací o jiných, cvičení sebekontroly, sebeovládání, dovednosti pozitivně se naladit a motivovat - sociální rozvoj poznávání se ve skupině, dobré vztahy mezi spolužáky, dovednost dialogu, monologu, komunikace v různých situacích omluva, pozdrav, prosba, rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci - morální rozvoj zvládání učebních problémů Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Zajišťuje výchovu evropských občanů jako tvořících a zodpovědných osobností. Cizí jazyk má praktický význam pro mobilitu občanskou, vzdělávací i pracovní. Rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy. v oblasti postojů pomáhá překonávat stereotypy a předsudky. Multikulturní výchova umožňuje žákům seznamovat se s různými kulturami, jejich tradicemi a hodnotami. Učí žáky žít a komunikovat ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých. Tématické okruhy vycházejí ze situace ve škole, ve městě, ve společnosti: - poznání vlastní kultury - vstřícný postoj k odlišnostem různých skupin - specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost Environmentální výchova Vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a živ prostředí. času. Využíváme tématické okruhy: - základní podmínky života voda, ovzduší, živočichové - vztah člověka k prostředí naše obec, prostředí a zdraví Mediální výchova Učí využívat potenciál médií jako zdroj informací, zábavy i naplnění volného 11

12 12

13 F) Přílohy shrnutí 3. ročník Výstup Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a nesouhlas. Umí počítat do dvanácti, udá svůj věk, ptá se na věk a odpovídá. Označí základní barvy, zeptá se na barvu a odpovídá. Dokáže pojmenovat školní potřeby, udá jejich barvu a počet. Učivo Pozdravy, ano, ne Čísla 1 12 Barvy Školní potřeby Mezipředm. vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy MKV Multikulturalita význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění. Matematika počty do 12. EGS - Evropa a svět nás zajímá - zvyky a tradice angl. mluvících národů. Poznámky Pojmenuje zařízení třídy, udá jeho barvu a počet. Umí pojmenovat některá domácí zvířata a některá zvířata u nás žijící. Pozná jejich hlasy. Odhadne a zeptá se na správnost, určuje zvířata podle velikosti a barvy. Užívá slovesný tvar mám. Zařízení třídy Zvířata domácí a u nás žijící. I have got. Vlastnosti, pocity Český jazyk dramatická výchova, písničky, básničky a hry. Pracovní činnosti vlastní výroby dětí. Vyjádří pocity a nálady, mluví i o pocitech ostatních. Části lidského těla He/she/has got Pojmenuje části lidského těla, včetně hlavy, Moje rodina 13

14 Výstup určí velkou či malou postavu. Užívá sloves. tvar má. Umí představit členy rodiny, pojmenuje běžné vybavení místnosti. Zná běžné části oblečení, umí říct, co má na sobě. Pojmenuje několik potravin, jídel a vyjádří libost a nelibost. Pojmenuje několik zvířat žijících v Zoo, určí jejich barvu a velikost. Učivo Oblečení Jídlo Zvířata v Zoo Věci- hračky Mezipředm. vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Přírodověda, Vlastivěda zeměpisná orientace, zvířata a jejich prostředí. Poznámky Pojmenuje několik obvyklých věcí a hraček, některé dopravní prostředky a umí vyjádřit jejich vlastnictví či nikoliv. Vyjmenuje anglickou abecedu, hláskuje své jméno. Abeceda Měsíce a dny v roce Umí vyjmenovat měsíce a dny v roce. Metody, formy, nástroje, pomůcky:opakování slyšeného slova,říkanky, básničky, písničky, audio nahrávky, řízené/doplňování dle vzoru/ i neřízené dialogy, komiksy, obrazový materiál,kartičky, slovníky-pokud možno i obrázkové,hraní scének, jazykové hry-pexesa, domino, kvarteta atd. 14

15 Doporučené projekty: HALLOWEEN /svátek / -pojmenuje oblíbené sladkosti,určí masku,zná jména nadpřirozených bytostí,užívá slovesného tvaru mají they have got AT CHRISTMASS /O vánocích/ -pojmenuje tradiční vánoční předměty,zpívá vánoční písně,používá předložku under-pod EASTER /Velikonoce/ - pojmenuje tradiční velikonoční předměty, umí básničku s touto tématikou, je seznámen s tradicemi. 15

16 4. ročník Výstup - získá základní slovní zásobu - umí udržet pozornost nutnou pro porozumění obsahu sdělení - rozumí jednoduchým pokynům při práci ve třídě - prezentuje jednoduché básničky a písničky - řeší jednoduché situace související se seznamováním, se zahájením, vedením a ukončením rozhovoru a se získáváním a poskytováním základních místních, časových a jiných informací. - uvědomění si rozdílu mezi fonetickou a psanou formou jazyka - umí používat abecední slovník učebnice - reprodukuje a obměňuje pamětně osvojené mikrodialogy - formuluje otázky a odpovídá na ně - písemně obměňuje krátké probrané texty - umí poděkovat Učivo - sloveso "be" a "have got" a zkracování některých jejich tvarů - spojování jednoduchých vět (and, but, or) - užívání členů (the, an, a) - anglická abeceda - stavba věty jednoduché, oznamovací, rozkazovací, tázací - zápor ve větě - přivlastňovací pád - zájmena osobní a ukazovací - zájmena přivlastňovací - seznámení s přítomným časem prostým - rodinní příslušníci a domov - zájmová činnost a volný čas - zeměpisné údaje - číslovky do 20 a desítky - technika čtení Mezipředm. vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy OSV - poznávání lidí, komunikace MKV - lidské vztahy EV - ekosystémy Poznámky Jazykové prostředky: vyplývají z obsahu použité učebnice Pomůcky: kartičky, hry, obrazový materiál, názorné pomůcky, magnetické tabule, audio technika, počítače, mapy, kopírovaný materiál. 16

17 5. ročník Výstup Učivo Mezipředm. vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky - umí říkanky, básničky, písničky a jiné texty - umí používat základní slovní zásobu, např. na téma rodina, zvířata, škola, věci kolem nás, - umí pozdravit při setkání a loučení, oslovit, představit se a představit druhé - poděkovat a odpovědět na poděkování - vyjádřit souhlas a nesouhlas, radost - čte nahlas, plynule a foneticky správně jednoduché audio-orálně připravené texty. - čte potichu krátké texty obsahující převážně známé jazykové prostředky - orientuje se v obsahu jednoduchého textu - vyhledává odpovědi na otázky, potřebnou informaci - umí navázat kontakt s konkrétní osobou - vyžádá jednoduchou informaci - písemně obměňuje krátké texty - rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a chápe její obsah a smysl - používá abecední slovník učebnice - opakování a procvičování probraného učiva - přítomný čas prostý a průběhový - tvoření otázek a odpovědí, tvoření záporů - slovesa "to be ", "have got" - modální slovesa (can) - otázka a zápor pomocí slovesa "do" - určitý člen the - rozkazovací způsob v záporu - vazba there is - slovesa to like, - číslovky - do roční období, měsíce, dny v týdnu,příroda a počasí - prázdniny - oblečení a nákupy Český jazyk Hudební výchova Výtvarná výchova Občanská výchova Matematika EV ekosystémy OSV poznávání lidí, komunikace MKV lidské vztahy MDV - tvorba mediálního sdělení VDO Občanská společnost a škola 17

18 Výstup - dokáže napsat svoji adresu - umí poblahopřát k narozeninám - umí se omluvit, požádat o něco Učivo Mezipředm. vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky Pomůcky: Audio video technika, počítače, mapy, kartičky, hry, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky. 18

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Základní škola Olomouc Droždín Gagarinova 19 Motto školy : Každé dítě má právo na šťastné dětství, které je největším předpokladem

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk 6.19 Další cizí jazyk Další cizí jazyk je vyučován od 7.do 9.ročníku v časové dotaci 3 vyučovací hodiny týdně.v současné době si žáci naší školy mohou zvolit jazyk francouzský nebo ruský. 6.19 A) Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více