I pes veškerou moji snahu strom nepežil...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I pes veškerou moji snahu strom nepežil..."

Transkript

1

2 ! " # $ % &' ( " ) * +% ", -,.). /) ( 0) 1, % 2 % % % 3! '% %4 "% +, % % " ) 5 " +, 6 % 7% 8 % 9 5 % "+ '. '% 0)! % % : % 5 " % &' I pes veškerou moji snahu strom nepežil

3 ;% % + % % + + < 0=& 1 % >? % * > A (5 A. B 0 0 ( 8 % )!%$ >C!, # ; A%$. 4) % #DEED$ % ) %" >? 8 7 ( ) % 11FG1HHD 0 % ) 6 ) " % + ) ) I %) ) % %) ) %) " +).) ) : 8" 8" %) + ) 1JE %! +" = < %.) : '% % % <% % %% K,< 7 ) : 1HEEE + % 1EE L+ %% #! %$ #! $ #M% $ #!L %%$ 6 % % % #N< $ 7 # <$ % ). 8 0 B + ) ' 8" " ) % ) : ) " ) '<'O <% ) < 8 B 0 #D 7P/$ Pro se slaví Vánoce? Pojte se s námi zaíst do lánku o Vánocích. Dávno, co naši pedkové slavili poprvé Vánoce. A víte pro? Protože se naštvali. V ímském kalendái se totiž v roce 336 objevil zbrusu nový svátek. Jmenoval se Adventus Divi, což se dá peložit jako Píchod Božského a ml pipomenout jubileum panovníkova nástupu. Jenomže kesané, kteí ímskému imperiu mli co vyítat, protože - 3 -

4 byli dlouho pronásledováni, odmítli uctívat njakého lovka jako boha. A tak zavedli jiný svátek-advantus Domini nebo-li Píchod Pán. A poprvé ho slavili v roce 354. Vánoce jsou plné pohody, lásky, radosti, ale i starostí, shonu. A proto Vám pinášíme dva recepty na zahátí: Vánoní aj:5g ínského nebo gruzinského aje, 6 snítek suché mateídoušky, 5 dcl vody, 3 lžiky medu, 1 lžiku cukru -vše smícháme a zalijeme horku vodou. Štdroveerní pun:1l vody, 5l erveného vína, 500g medu, 2 dcl citronového džusu, 5dcl višového sirupu, 5 dcl koaku _vše smícháme a zalijeme horkou vodou. Na Štdrý den nesmíme zapomenout na zvyky a obyeje Jablko Jablko rozkrojíme napí. Hvzdika znamená v píštím roce zdraví, štstí, úspch. Jádinec ve tvaru kíže nikomu nepejeme, vští velké neštstí, smrt. Budoucnost zjistíme také z oech, nejlépe vlašských. Louskají se po veei, a mají být tyi. Jsou-li jádra pkná, vští nám zdraví. Jsou-li špatná, vští nemoc. Skoápky oech použijeme na další zvyk. Do skoápek ve tvaru loky napícháme svíky. Celá rodina položí lodiky vedle sebe do napuštného umyvadla. Jestli se lodiky udrží u sebe, rodina bude spolu. í lodika uhne od ostatních se vydá do svta. Lití olova Olovo dáme na lžiku nad ohe. Roztáté olovo vyléváme do hrnce s vodou. Házení pantoflem Nezadané ženy (dívky) si vezmou do pravé ruky pantofel. Postaví se zády ke dveím a hází. Pokud bude špika ukazovat ke dveím, pjde dívka z domu. A pokud špika ukazuje k domu, zstane doma. Med Když si namažeme tváe medem, budou nás mít všichni v píštím roce rádi. A nakonec tu máme zvyk, který se urit bude hodit všem. Dv nebo ti omyté šupiny z vánoního kapra vložte do penženky a ponechte je tam. Tak byste mli mít jistotu, že v penžence budete mít vždycky dost penz. Pro se slaví Nový rok??? Nový rok se slaví na poest papeže Silvestra I. Východní církev slaví svátek sv. Silvestra až 2. ledna. Silvestrovská noc získala na významu, až když se v prbhu 16. století ve vtšin za západokesanských zemí se ustálil gregoriánský kalendá. Alli - 4 -

5 1/ Jaký máte pocit ve škole po návratu z mateské dovolené? 2/ Co íkáte novým studentm? 3/ Jaký druh etby ráda tete?! "# " # $ # " 4/Jakou muziku ráda posloucháte?! $# %" &'()*$+,-& " 5/ Máte krom školy as ješt na nco jiného?. (#"!/ # # (" 0 " 1 2 ( Rádi bychom otiskli i fotografii; bohužel ji naše kolegyka, která rozhovor pipravovala, nkde vytratila, takže fotografie není... Živou ukázku paní profesorky Chalupkové najdete v kabinet naproti útárn. Ivet Advent Prvními, lidovými tradicemi opedený den, byl 4. prosinec - svátek svaté Barbory. V pedveer tohoto svátku obcházely jednotlivá stavení Barbory - nkde dívky, jinde vdané ženy obleené v bílých šatech, se zasteným obliejem, s metlami a košíky v rukou, nkde se zvonekem. Pro poslušné dti mly v košíku malý dárek (jablíko, oíšky), pro neposlušné byla po ruce metlika. Poet odcházejících Barbor závisel na regionálních zvyklostech. Vtšinou byly dv nebo ti, jinde se jich ve stavení sešlo i šest. Tento zvyk se udržel pomrn dlouho, ojedinle setrvává dodnes. Nejznámjší a dodnes hojn udržovaný je svátek svatého Mikuláše - 6. prosince. Tento zvyk mající svj pvod v žákovském obyeji z 15. století - v tzv. chození s biskupem, slavném a honosném prvodu, se asem zmnil v lidovém prostedí v obchzku Mikuláše doprovázeného dalšími postavami, z nichž mnohé byly totožné s masopustnými (klibna, kozlík, husar). Ani tato forma nebyla konená, a tak v podvdomí lidí je spojen pedveer tohoto svátku s obchzkou Mikuláše v doprovodu andla a erta, kteí hodným dtem nadlují ovoce i drobnou hraku, zatímco dti neposlušné mohou oekávat vyšlehání metlou od erta, i nadílku v podob brambor, polínek a uhlí

6 Mikulášské obchzky byly již od 17. století zdrojem rozporuplných názor. Zatímco na jedné stran byl chválen zvyk obdarovat poslušné dti, na stran druhé bylo razantn odsuzováno pílišné strašení ertem a smrtí. Tradice mikulášské nadílky získala velmi brzy celonárodní charakter, který setel regionální odlišnosti. Velmi starým zvykem, vymizelým poátkem našeho století, bylo honní dtí Ambrožem kolem kostela 7. prosince. Ambrož obleený v košili, na hlav ernou epici s tylem kryjícím obliej, držel v ruce košt polepené bílým papírem a uzlíek s cukrovím. Za soumraku se objevil u kostela a z uzlíku obas upustil njaké cukroví. Tím pilákal dti, které pak honil košttem kolem kostela. V našem okrese je tento zvyk znám pedevším z Mlníka. Velmi brzy (bhem 2. pol. 19. stol. ) vymizel i další lidový obyej - obchzka Lucek v pedveer svaté Lucie -13. prosince. chození mlo rzné formy, emuž odpovídalo i rzné obleení. Starší s velmi rozšíenou formou byla obchzka jedné nebo dvou postav zahalených v bílé placht, nkdy s dlouhým "apím nosem", které chodily po staveních a kontrolovaly padlenám pízi. V našem okrese, jmenovit v Cítov, se ješt poátkem našeho století udržela zcela odlišná forma této obchzky. V pedveer svaté Lucie obcházelo jednotlivá stavení ve vsi šest dvat provádjících zvláštní nmohrou. Pt dvat bylo obleeno do bílých šat s bílým šátkem na hlav, šesté pedstavovalo knze. První dve chovající v náruí zabalené dít usedlo na stoliku a hýkalo jej, druhé s hadrem a rýžovým kartákem zakleklo a metlou v ruce vyhledávalo dti a nutilo je k modlení, tvrté s košíkem v ruce rozdávalo modlícím se dtem ovoce. Páté dve se šttkou v ruce napodobovalo bílení stn. dve pistrojené za knze stálo uprosted svtnice a nesrozumiteln se modlilo z knihy, kterou drželo v ruce. Poté se dvata odebrala do sousedního stavení. Lidovým obyejem typickým pedevším pro naši oblast byla obchzka Perucht (Percht). Tento zvyk se udržoval pedevším v minulém století, ojedinle až do druhé svtové války. Podoba Peruchty i její obchzky se lišila ode vsi ke vsi, proto je velmi tžké postihnout obecné znaky. Hlavním úkolem Peruchty bylo dohlížet na dodržování adventního pstu, i pstu o Štdrý den. Jejímu poslání odpovídaly i atributy - devný nž, škopek s hrachovinou. Peruchta nkde sama, jinde se spolenicí, vešla do stavení a hrozila tm, kteí se nepostili, že jim rozpáe bicho, vykuchá a vycpe hrachovinou. jejím objektem byly pedevším dti. Úsloví "Nebudeš-li se postit pijde na T Peruchta a rozpáe T", si dlouho uchovalo své místo pedevším o Štdrém dni. Postavy bíle obleených Perucht, mnohde s hrozivými maskami na oblieji, s již zmiovaným škopkem a nožem, nkde doplnným brouskem a metlou jsou známy z mnohých vesnic našeho okresu. jist v minulém století obcházely v Mlazicích, Dolních Bekovicích, Horních Poáplech, Brozánkách a Ledcicích!"# $ %#! &$' # ##( ##)%! & &* *#*#!%+% # &! &!#, #&& & -. &%# %/*#$#.$ ##*!##%##! & #%# 0*#,1# 2%3 2%#0&3-6 -

7 Klub mladých divák vyrazil do pražského divadla na Vinohradech za Shakespearovou tragedií Othello. Je to píbh o lásce Desdemony, krásné dcery senátora Brabanzia, k mouenínu Othellovi, ale hlavn o lidské zlob, závisti a žárlivosti. Drama odehrávající se v Benátkách a na Kypru psobí ve vinohradských kulisách trochu jednoduše, ale vynikající Vladimír Dlouhý v roli pátelského Jaga, Svatopluk Skopal (Othello), Barbora Munzarová (Desdemona) a Jan Šastný (Cassio) svým umním vytváejí z nmých kulis živé stny senátu, Othellova domu i námstí na Kypru. Z našich zapadlých sedadel jevišt vypadalo ponkud neviditeln, ale po pesednutí do elních ad se rozmazané rysy herc rozjasnily a my mohli shlédnout Shakespearovo dílo, které od roku 1604 neztratilo nic na své psobivosti. Maran Nadešel as Vánoc a my jsme se rozhodli formou ankety vyzpovídat pár našich profesor. Zde máte otázky a jejich odpovdi. 1. Co pro Vás znamenají Vánoce? 2. Dodrželi jste své pedsevzetí v poátku tohoto roku? 3. Psal/a jste v mládí Ježíškovi? 4. Jak a s kým slavíte Silvestra? 5. Vyrábíte sami dárky? Profesorka Stiborová: 1. Vánoce pro m znamenají chvilku volna, hezkou atmosféru, trávení s blízkými. 2. (smích) žádné si nedávám, mám dlouhé cíle. 3. (chvilka zamyšlení) Ano, psala jsem Ježíškovi. 4. V širokém kruhu s páteli odjedeme na hory. Silvestr trávíme v njakém tématu nap. barev, národnost atd. Rodina si vylosuje barvu, do které se musí obléci apod. 5. Nevyrábím, ale sama je zabalím, netradin jsem si koupila silikonovou pistolku na zdobení a s tou vždy dárky njak pizdobím. Profesorka Štamberková: 1. Ježíši Kriste radost, pohodu a odpoinek. 2. Ne, to nezvládám. 3. (smích) Ano. 4. S rodinou. 5. Nemám as, peu cukroví

8 Profesor Vank: 1. Nekonený shon, starost, radost, odpoinek a nezávazné veselí. 2. Nedodržel (smích). 3. V mládí ne, ale te ano (smích). 4. V kruhu blízkých, pátel, s manželkou, bez dtí. 5. Dárky nevyrábím, kupuji, ale vyrábím pekvapivé legrácky. Profesorka Štpánková: 1. Vánoce pro m znamenají tajemství života, as strávený s nejbližšími, dtské oi plné oekávání a radosti, vánoní koledy, vn perník, pryskyice a purpury. 2. Žádná si nedávám. 3. Komunikuji s ním jiným zpsobem. 4. S rodinou a páteli ve staré chalup daleko od civilizace. 5. Nkteré ano. Jsou milejší než kupované a opravdu z lásky. Pája! P 1O 8 " " Q %" %) ) ") 'O - R. " ) 5 P DO ) +% 6 ' % % O 8,O 0% ) < ( " ( 8 BO B : " S 8 &O " ") ") ') 8) % + R 5 %

9 " Kam zmizela poezie? Dávali jste si nkdy tuhle otázku? Já ji dostal nkolikrát a až do te jsem na to nikdy nezkusil odpovdt. Souasná poezie už nemá takový význam, jaký mívala, ale to snad po ní nemžeme ani chtít. Spousta lidí tvrdí, že je to tím, že poklesla její kvalita. A poezie pro cestující v metru nebo novinka pana Knížáka dávají tmto škarohlídm za pravdu. Jenže pak na druhý pohled tomu tak není... Staí se podívat do žebíku sestavovaným každoron literárními odborníky. Tetí místo už nco dokazuje. Existuje spousta básnických klub... i na Mlníku jeden najdete. Jmenuje se Paegas. Existují i noviny s touto tématikou. Vyerpávající informátorem je internet. Existují spousty stránek od amatérských básník. Upozornil bych zvlášt na jednu stránku www. pismak. cz. Najdete tam množství odkaz na kluby, asopisy a taky samotného písmáka, což je jakési sdružení amatérských spisovatel všech žánr. Staí se jen zaregistrovat a mžete sami pispívat. Anebo bez registrace prohlížet, co vás zajímá. Toto by ml být sloupek o souasné literatue, píštím žánrem na ad je fantazy, fenomén naší doby. Máte o tento sloupek zájem? Napište mi svj názor na adresu cz Teba se váš názor objeví v píštím ísle. Ale nic radji neslibuji, protože to nezáleží jen na mn. Každopádn budu rád za každý námt z literatury... pípadn i njakou vaši vlastní tvorbu. Macgiver 1. Nic neudrží ho na místeku. Ztratil rodného lísteku. Nemá se kam vrátit. Zkusil se proto ve svt ztratit. 2. Díve byl totiž zloincem. FBI ho má v rejstíku. Dnes už je mým dobrodincem. V prostém svetíku. 3. Génius v pevlecích. Jazykový machýrek. Cit však zvíecích. Nemocí vtýrek. Cestovatel 9. Usadil se a dlá dobrotu. Od té doby, co poznal žebrotu. Jak rychle lze do ní spadnout. Staí se pece jen nahnout. 10. Pak nkdo jehlu vezme. A splaskne bublinu. Bohá až na dno chudoby si s toho sedne. ímž porouchá si uzlinu. 11. Pesto mapa v jeho ruce. On podlehl cestovatelské muce. V klínu už smrt mu kleí. On však kilometry jí léí. 4. Zkusil si tuberu. Hrát na její citeru. Rychle ji naštstí rozladil. A delší její chyméru už nechytil. 5. Pak i úplavice ho polapila. Svou silou pekvapila. Upoutala k lžku. Jeho i tu služku. 6. Které život pedlal. Pitom ji ani nehledal. Dal jí jenom práci. Dlal si z ní legraci. 7. Po úplavici pišla láska. Tichá a výstižná to hláska. Obliej nhou oslovil. Kufry proto rychle zabalil. 8. V pralese potkal žoldnée. Oddlal bohatého bankée. V rejstíku se stal jednikou. Byl gangster s velkou hvzdikou. 12. Už zavírá se ta smyka. Už dostala ho jejich klika. Byla podlá, jak jen lovk bodnout dokáže. Když se k dobru neváže. 13. S pouty na rukou jde svou poslední cestu. Našli mu totiž elektrickou nevstu. Ptají se ho na poslední pání. Piemž si na demokraty hrají. 14. On odpovdl: Chtl bych cestovat. Na lunu k Maledivám veslovat. Povídat dtem pohádku. O neposlušném kzlátku. 15. Stihnul skonat ped elektrickým polibkem. S krátkým z bible úryvkem. S pokáním na rozdíl od jiných. Svým egem si úchylných. 16. Dostal infarkt a umel rychle. Moje mysl obas po nm vzdychne. Zjistil totiž, že lepší je cestovat. Než ostatní lidi mordovat

10 ",' " % " % % " %." O T.) ) " ) " ) ",'% )U 7 T! O T8 RT T "UT T, RT T % UT T! + RT T! R! % %UT T " " % UT % &% " O T. B" I) T A O. B" " % T A) (%%! O T.5 " T! % = % %, )O T! % N 5RT A5 8 %%O T8 RT TUT %%% T! " % % T T. %RT T. T %. O T& RT T? T 6 % )O T! % RT T % ") " * ) - ' '' " O T& " %RT. O T!! +% T 8 O T% "! 'L " T B O % " T % " # % $O T% + T T&"RT ' '' T " % % " % T

11 () ) L P RR ( ' ;< ; * 8 ) %.) &' +% % "V%. 5 1$ P O ) RR! "#$ %& D$ & % RR '( ( ) *("+" % % ( %!%& J$ % RR (%)%,%" $ $%"(" -$ $ &. )(( "/ % )0 %!& F$ 7 ) 6 % 6: 7 RR 1 2 (%3,)-$ %))0 $%&4%,, %)-((%!%,",(0" %,%%&5) ""%6")#""%) % % "$ (%! %2& )& W$ ( % ( " % % L RR 7 %"# "!% $ %%$ "+ &8$($( ) ) $()% "3&9 % "&

12 ! " % 3 ) &' " " ' " ), % ') % #'+ $ % % ') % 0) A., % 8 * %! = " ) )O X( %% " % )Y 3 % % &'.0O Q 8,O C - *9 8 BO Z &%9 8 &O,' 2, % #5 $O. XY B & R. " ),% ')!%

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr.

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. .í*f*y / í Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. žádejte práv vydaný nejnovjší a nejúplnjší bohat illustrovaný Seznam knih Cena 10 kr. Menší, Na 50 illustrací. o- Poštou proti zaslání 14 kr. v pošt. známkách.

Více

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- VL JOZEF KUFFNER: VÉDA Cl BÁCHORA? PABERKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. 1912. F. TOPI V PRAZE. rada I { 920970 Tiskem Unie" v Praze. PROPOVÉ. Slovo k otázkám dje-

Více

Poátky kresíanství mezi Slovany.

Poátky kresíanství mezi Slovany. ^u V" ' Poátky kresíanství mezi Slovany. Napsal J. Ježek, -^1 '-' katecheta na SmichoT. ást prvá. ^^V' Spism spolku tiskového íslo 6. za rok 1879 V PRAZE. Nákladem katolického spolku tiskového. 1879. Í

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč LISTOPAD - PROSINEC 2009 UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

Nemusí to být všude stejné. Romsko-České toulky historií. Láska jako z pohádky. Malý Romsko- Český slovníček. Tradice, mýty a pověry

Nemusí to být všude stejné. Romsko-České toulky historií. Láska jako z pohádky. Malý Romsko- Český slovníček. Tradice, mýty a pověry ! POZOR! Má negativní vliv na rasismus. Comix Nemusí to být všude stejné Tradice, mýty a pověry V co věřili naši dědečkové a babičky. Příběh ze života jedné rodinky... Romsko-České toulky historií Malá

Více

NAŠE PRAHA 10. Andrea Černá: Možná nastává doba, kdy pravdu budou smět říkat jen šašci. Nejčtenější v celé Praze. 637 000 výtisků

NAŠE PRAHA 10. Andrea Černá: Možná nastává doba, kdy pravdu budou smět říkat jen šašci. Nejčtenější v celé Praze. 637 000 výtisků NAŠE PRAHA 10 titul je součástí sítě www.nasepraha10.cz 10/2014 P r a h a 10, 11, 15, 22 Benice Dolní Měcholupy Dubeč Kolovraty Královice Křeslice Nedvězí Petrovice Štěrboholy V Hostýnské hrají děti divadlo

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

JINÝKRAJJINÝMRAV VÁNOCE VE SVĚTĚ WORLD MUSIC RECEPTY KOMIKSY POEZIE ATD. Téma čísla: ZAVRTEJTE SE DO NĚJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 11/2009

JINÝKRAJJINÝMRAV VÁNOCE VE SVĚTĚ WORLD MUSIC RECEPTY KOMIKSY POEZIE ATD. Téma čísla: ZAVRTEJTE SE DO NĚJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 11/2009 ZAVRTEJTE SE DO NĚJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 11/2009 Téma čísla: JINÝKRAJJINÝMRAV RECEPTY WORLD MUSIC KOMIKSY POEZIE VÁNOCE VE SVĚTĚ ATD. Šimon Mynář, 2. třída TROCHAPOEZIE Když jsem přijel do Afriky potkal jsem

Více

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A PROJEKT MALÝ PRINC 7. A 2009/2010 Zdroj obrázku: http://2.bp.blogspot.com/_pjqdevlpajq/ryoldl2t8zi/aaaaaaaaaho/8xmyn B9MsxM/S226/Mal%C3%BD%2Bprinc.jpg 2 Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací.

Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací. Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací. Přijde mi to jako velmi zajímavý nápad, je to jiná forma výuky a jsem názoru, že pro nás i jistě zajímavější než klasická výuka.

Více

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ Červen 2011, č. 31 Cena 80 Kč JAK DOKÁZAT, ŽE JSTE MUŽ OTEC A SYN HAŠTEŘENÍ ČAS S DĚTMI O LENOSTI JAK VYBUDOVAT VZTAH S DĚTMI ZE ZÁPISNÍKU MLADÝCH OBSAH: Úvodník 1 Jak dokázat,

Více

Stavění májí v obci Jetřichovec

Stavění májí v obci Jetřichovec Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Stavění májí v obci Jetřichovec (Kraj Vysočina) David Šenigl Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie

Více

TIMES M A J Á L E S. Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6. Dámy pod košem. čtěte na straně 3. strana 7

TIMES M A J Á L E S. Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6. Dámy pod košem. čtěte na straně 3. strana 7 TIMES číslo 5 10 Kč červen 2000 Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6 strana 7 Dámy pod košem M A J Á L E S 2 0 0 0 čtěte na straně 3 TIMES 1 Studie I. P. Pavlova v pedagogické praxi Tak už i po těch zpytácích

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

Vánoce 2014 a Nový rok 2015

Vánoce 2014 a Nový rok 2015 Vánoce 2014 a Nový rok 2015 v kostele sv. Tomáše v Brně 4 Příleˇzitost ke svátosti smíření bude v našem kostele: 17. 12. 19. 12. (od středy do pátku) vˇzdy od 15.30 do 18 hodin a 22. 12. 23. 12. (v pondělí

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

Herec je vlastně natvrdlý tvor

Herec je vlastně natvrdlý tvor @ 83. Zprav daj Jiráskova Hronova pátek 9.8.2013 : 7 Herec je vlastně natvrdlý tvor Rozhovor s lektory semináře HT jako Herecká tvorba Hanou Frankovou a Janem Hniličkou Před několika lety jsem na přehlídce

Více