Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single"

Transkript

1 Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky (blocks) nebo boxy (boxes). ádky, sloupce a bloky jsou poítány dle obrázku vlevo. Pokud uvádíme jednotlivé buky v ádku, poítáme je zleva doprava, pokud ve sloupci, potom shora dol. Jestliže uvádíme buky v jednom bloku, poítáme je podobn jako bloky v celém hlavolamu, tedy po ádcích. V nkterých pípadech je poteba uvést buku pomocí jejích souadnic. Souadnice se vyjaduje ve formátu RXCY, což znamená ádek (row) X, sloupec (column) Y. X a Y samozejm vyjaduje íslici 1 až 9. Všechny íslice, které v urité chvíli pipadají v úvahu, že by mohly patit do urité buky, se nazývají kandidáti buky (cell s candidates). Luštitelé sudoku si vtšinou, zejména u obtížnjších úloh, vpisují kandidáty do bunk (na papíe tužkou, v on-line formulái do spec. kolonek na okraji buky (u nás na sudoku.na-webu.cz u horního okraje buky)). Techniky odkrývání bunk Existuje nkolik technik jak zjistit obsah buky. Tady je pehled nkterých z nich. Techniky mají své zaužívané anglické oznaení, které budeme používat. Toto oznaení považujeme za název techniky a proto je vtšinou nepekládáme. Technika Naked Single Tuto techniku mžeme také nazvat jediný kandidát (sole candidate). asto je možné do urité buky zapsat jen jednu uritou íslici, nebo všechny ostatní jsou vyloueny díky již zapsaným íslicím v píslušném sloupci, ádku a bloku. Na obrázku je píklad, kde do oznaené buky je možno zapsat pouze íslici 9 (ili pro onu buku existuje pouze jediný kandidát). Tato technika je vtšinou postaující pro luštní tch nejlehích sudoku hlavolam. Technika Hidden Single Tuto techniku mžeme také nazvat ojedinlý kandidát (unique candidate). Pokud v uritém sloupci, ádku nebo bloku existuje pouze jedna buka, ve které je kandidátem uritá íslice, pak je jasné, že tato íslice musí být práv v oné buce. V píkladu na obrázku je oznaená buka jedinou ve tetím sloupci, kde je kandidátem (nemusí být jediným) íslice 7. Proto musí být v oznaené buce íslice 7. zdroj str. - 1 / 8 -

2 Následující techniky mají za úkol pouze redukovat poet kandidát v bukách tak, aby bylo možno následn aplikovat nkterou z výše popsaných technik Naked Single nebo Hidden Single. Technika interakce bloku a sloupce / ádku (Block and Column / Row Interactions) V nkterých pípadech je ze situace v bloku a jeho okolí jasné, že se kandidáti uritého ísla nacházejí v daném bloku pouze v jednom ádku nebo pouze v jednom sloupci. Pak se dají vylouit kandidáti onoho ísla ve zbytku ádku (sloupce) tedy v sousedních blocích. Nejlépe to osvtlí píklad. Ze situace v obrázku je patrno, že íslice 1 se v bloku 4 mže vyskytovat pouze v jednom ze dvou žlut vyznaených polí a tedy pouze v ádku 5. Proto je možné ve zbytku ádku 5 (v ržov oznaených bukách) zredukovat kandidáty a vylouit z nich íslici 1. Technika interakce bloku a bloku (Block / Block Interactions) Pokud ve dvou sousedních blocích leží všichni kandidáti stejné íslice pouze ve dvou ádcích i sloupcích, mžeme ve tetím sousedním bloku kandidáty této íslice v onch dvou ádcích i sloupcích vylouit. Píklad na obrázku se nacházejí kandidáti íslice 3 v blocích 4 a 5 pouze v bukách oznaených žlut (tedy pouze ve dvou ádcích). Protože v každém bloku musí být íslice 3 v jednom z tchto dvou ádk, je možné ve tetím sousedním bloku v ržových bukách eliminovat kandidáty íslice 3 (nebo-li íslice 3 se mže nacházet pouze v neržových bukách onoho bloku). zdroj str. - 2 / 8 -

3 Technika Naked Subset Tato technika se nazývá také Naked Pair pokud pracujeme se dvma íslicemi jako kandidáty, pop. Naked Triplet, pracujeme-li se temi íslicemi nebo Naked Quad pro tyi. Pro vtší poet íslic jako kandidát se tato metoda prakticky nevyskytuje. Obecné pravidlo této techniky íká Pokud poet rzných kandidát v nkterých bukách jednoho ádku, sloupce nebo bloku je stejný jako poet tchto bunk, pak je možné tyto kandidáty z ostatních bunk onoho ádku, sloupce nebo bloku eliminovat. Zní to na první pohled dost odpudiv, ale není to nic složitého. Pokud toto pravidlo uvedu pro Naked Pair, zní takto: Pokud se ve dvou bukách jednoho ádku, sloupce nebo bloku nacházejí pouze dva rzní kandidáti, mžeme tyto kandidáty z ostatních bunk onoho ádku, sloupce nebo bloku odstranit. Podobn pro Naked Triplet a Naked Quad. Píklad s obrázkem ukazuje postupné eliminování kandidát. V ádku na prvním obrázku jsou zapsaní všichni kandidáti, v jedné buce již je pímo konená íslice 5. Z obrázku je patrno, že v první a osmé buce se nacházejí pouze dva kandidáti 6 a 7. Tyto dv íslice tedy patí do onch dvou bunk (nevíme která do které). Z ostatních bunk v ádku tedy mžeme kandidáty 6 a 7 zrušit. To ale není vše, touto metodou mžeme v tomto pípad i pokraovat dál, nebo zrušením kandidát 6 a 7 se v sedmé a deváté buce objevila nová dvojice jediných kandidát 2 a 8. Z ostatních bunk mžeme tedy dvojku a osmiku také zrušit. Zrušením dvojky a osmiky získáme ve druhé buce jediného kandidáta íslici 1 a proto mžeme použít techniku Naked Single a jedniku do buky zapsat. Tím ale nastává situace, kdy mžeme jedniku jako kandidáta zrušit z ostatních bunk ádku. (Mimochodem zde je vidt, že technika Naked Single je v podstat podmnožinou techniky Naked Subset, podobn jako Naked Pair nebo Triplet ) Po všech úpravách pi nkolikanásobném použití této techniky vypadá situace dle posledního obrázku. Z pvodních 29 kandidát v celém ádku jsme dospli k 15 a jednu íslici jsme mohli pímo doplnit. Úinná technika. zdroj str. - 3 / 8 -

4 Technika Hidden Subset Podobn jako u Naked Subset pokud se technika týká dvou kandidát, nazýváme ji Hidden Pair, pokud tí potom Hidden Triplet, pop. Hidden Quad pro tyi kandidáty. Tato technika je podobná technice Naked Subset, umožuje ale eliminaci kandidát práv v tch bukách, ve kterých nacházíme jisté pravidlo, zatímco bunk okolo se tato technika nijak nedotkne. Základní pravidlo by se dalo vyjádit asi takto - Pokud se urití kandidáti nacházejí pouze v uritých bukách jednoho ádku, sloupce nebo bloku, a poet tchto bunk je stejný jako poet onch kandidát, mžeme ostatní kandidáty z onch bunk odstranit. Možná zase trochu nejasné, ale pro dva kandidáty (a tedy Hidden Pair) platí Pokud se dva kandidáti nacházejí pouze ve dvou bukách ádku, sloupce nebo bloku, pak ostatní kandidáti z tchto dvou bunk mohou být odstranni. Podobn pro ti kandidáty v Hidden Triplet, atd Píklad: V ádku se všemi vypsanými kandidáty mžeme najít trojici íslic 6, 7, 9, kdy se tyto íslice vyskytují pouze ve tech bukách tvrté, šesté a deváté. (To, že v deváté nejsou všechny íslice není podstatné.) Znamená to, že tyto ti íslice obsadí ony ti buky (nevíme ale která kterou) a proto je možno v onch bukách ostatní kandidáty zrušit. Výsledek mžeme pozorovat na dalším obrázku. Moje zkušenost je taková, že technika Hidden Subset se aplikuje mnohem h než teba Naked Subset, nebo skupiny kandidát se mnohem h nacházejí (o emž hovoí už samotný název techniky hidden (skrytý) na rozdíl od naked (obnažený)). Technika X Wing Touto technikou dokážeme eliminovat kandidáty v nkterých bukách, pokud nastane zvláštní postavení nkterých kandidát. Vše vysvtlí píklad s obrázkem. Z obrázku je patrno, že v ádcích 6 a 9 se mohou vyskytovat íslice 7 pouze v polích oznaených žlut (ili v obou ádcích pouze ve druhé nebo deváté buce). Zárove platí, že íslice 7 patí bu do bunk spojených ervenou nebo do bunk spojených modrou arou (Tyto dv áry dávají technice ást svého jména X). Je tedy zarueno, že v ostatních bukách ve sloupcích 2 a 9 se íslice 7 vyskytovat nemže a proto je možné ze všech ržových bunk sedmiku z kandidát odstranit. (Ve svtle ržových bukách se sedmika mezi kandidáty nevyskytovala již z jiných dvod.) zdroj str. - 4 / 8 -

5 Technika Swordfish Podle této techniky platí, že jestliže máme kandidáty jedné íslice ve tech sloupcích / ádcích rozmístny tak, že jsou v každém sloupci / ádku dva kandidáti a souasn platí, že kandidáti z tchto sloupc / ádk jsou vždy dva ve stejném ádku / sloupci (nepoítaje kandidáty z dalších sloupc / ádk), pak je možné z daných ádk / sloupc kandidáty stejného ísla z ostatních bunk odstranit. Pedpokládám, že z této vty nezmoudí asi nikdo, proto rovnou píklad. A dáme si kompletní sudoku tabulku. Do tabulky s doplnnými nkterými íslicemi jsou vepsáni i všichni kandidáti. Nejprve použijeme díve vysvtlené techniky pro eliminaci nkterých z nich. Konkrétn použijeme techniku Naked Subset v prvním bloku, kde ji použijeme pro eliminaci kandidát 2 a 6. Dále použijeme tutéž techniku ve tvrtém bloku pro eliminaci kandidát 4 a 6. No a do tetice je možno stejnou technikou (tentokrát Naked Triplet) eliminovat v pátém bloku kandidáty 4, 6 a 7 tedy odstranit z první buky tyku a šestku. Po tchto úpravách je tabulka zjednodušena viz další obrázek. A zde dochází k situaci, na kterou jde použít techniku Swordfish. V prvním, tetím a tvrtém sloupci kandiduje šestka vždy ve dvou bukách a to tak, že jsou tyto buky rozmístny po dvou i ve tech ádcích (konkrétn ve tetím, pátém a devátém). Buky jsou oznaeny žlut. Podle pravidla této techniky pak mžeme odstranit všechny ostatní kandidáty íslice 6 z dalších bunk tchto ádk, tedy z tch, které jsou vyznaeny ržov. Tato technika je vlastn rozšíením techniky X Wing, pop. opan technika X Wing je zjednodušený pípad techniky Swordfish. zdroj str. - 5 / 8 -

6 Technika XY Wing Tato technika mže eliminovat kandidáta z jedné nebo i více bunk pi uritých podmínkách viz píklad. Na prvním obrázku je první z možných situací. V bukách jsou zapsáni všichni kandidáti bunk. Pokud v buce v prvním bloku má být X, potom v buce ve tvrtém bloku musí být Z a tak mžeme v pátém bloku v ržové buce Z eliminovat. Pokud ale v prvním bloku má být Y, ve druhém bloku bude Z a proto v pátém bloku mžeme z ržové buky eliminovat opt Z. ili pi tomto rozložení kandidát je jasné, že v ržové buce se nemže nikdy nacházet Z. Situace mže ale vypadat i jinak. Na dalším obrázku je podobná situace, odehrávající se nyní pouze ve dvou blocích. Je zajímavé, že v této situaci mžeme eliminovat Z ze všech tí ržových bunk ve druhém bloku. Pozor ale, v této situaci je možné eliminovat Z ješt z dalších dvou bunk ležících v prvním bloku, jak je naznaeno na dalším obrázku. Celá situace se pak dá vyjádit obrázkem vpravo. Ze všech ržových bunk mžeme eliminovat Z. Technika XYZ Wing Je variantou techniky XY Wing. Pi rozložení dle prvního obrázku mžeme z ržov oznaených bunk eliminovat Z, nebo pokud je ve tvrté buce prvního bloku X, potom v páté buce druhého bloku musí být Z a tím je Z vyloueno ze zbytku druhého ádku. Pokud je ve tvrté buce prvního bloku Y, potom musí být ve druhé buce prvního bloku Z a tím je z ostatních bunk prvního bloku Z vyloueno. No a jestliže je ve tvrté buce prvního bloku Z, nemže být Z v žádné jiné buce prvního bloku. Podobn jako u techniky XY Wing i zde existuje jiná varianta, která se dá zobrazit v jediném bloku viz druhý obrázek. Zde jde ve všech ržových bukách eliminovat Z, navíc však i X a Y, k tomu jsme však mohli využít již díve popsanou techniku Naked Subset, konkrétn zde Naked Triplet. zdroj str. - 6 / 8 -

7 Technika Colouring (obarvování) Tato technika je vhodná pro eliminaci kandidát urité íslice pi využití ádk, sloupc a blok, které vždy obsahují pouze dva kandidáty oné íslice. V ukázce je vidt situace, pi které se zajímáme o kandidáty íslice 1. Tito kandidáti jsou zobrazeni erven v závorce, kandidáti ostatních íslic nejsou zobrazeni vbec. V tabulce je (stídav) zelenou a modrou barvou oznaen tzv. etzec kandidát jedniky tam, kde existují pouze dva v jednom ádku, sloupci nebo bloku. Protože musí být jeden z nich nakonec do buky zapsán a zárove druhý z nich ne, je jasné, že bu budou jedniky na míst modrých bunk nebo na míst zelených bunk. A už tomu bude tak nebo tak, mžeme eliminovat kandidáta jedniky v buce oznaené ržov. V dalším píklad vznikne jiná situace, kdy po colouringu obarvení bunk podle pravidel obarvování (tam, kde jsou pouze dva kandidáti v ádku, sloupci nebo bloku) dojde k tomu, že v sedmém bloku se vyskytují dv buky obarvené stejn. Protože ale nemohou být v tomto bloku dv jedniky, je jasné, že musejí být jedniky v modrých bukách, zatímco ze zelených je možné jedniky eliminovat. V sedmém bloku bude nakonec jednika v první, nevybarvené buce. Pozn.: I když má tato metoda jist své obrovské výhody, pi vlastním praktickém luštní sudoku hlavolamu je použitelná obtížn. Pokud bychom ji totiž chtli pi luštní na papíe použít pro eliminaci i dalších íslic, potebovali bychom více barviek, což by vedlo zejména k nepehlednosti situace. Nemluv o tom, že pi luštní on-line tato metoda prost použít nejde. Technika Remote Pairs Technika kombinuje díve vysvtlené techniky Naked Subset (konkrétn Naked Pairs) a Colouring. V píkladu jsou podobn jako u Colouringu obarveny buky, které obsahují stejné páry kandidát (v tomto pípad jsou v bukách vypsáni vždy všichni kandidáti bunk, ne jen vybraní). Platí obdobn jako u Colouringu, že íslice 1 mže být bu v zelených nebo modrých bukách. Platí také, že dvojka musí být potom v modrých nebo zelených (ili tch zbývajících ) bukách. A už tak nebo tak, mžeme z ržové buky jedniku i dvojku eliminovat. Pozor, pomcka: Poet obarvených len etzce vetn prvního a posledního (tch, které rozhodují o eliminaci v nkteré buce) musí být sudý (nebo-li krajní leny musejí mít rznou barvu), v našem pípad R2C8 R6C8 R5C9 R5C5. Jak je vidt z píkladu ve žluté buce v prvním ádku a devátém sloupci nemžeme eliminovat nic proto, že etzec bunk R2C8 R6C8 R5C9 má jen ti leny (ili lichý poet). zdroj str. - 7 / 8 -

8 Technika XY Chains Touto technikou mžeme eliminovat kandidáty, pokud vznikne etzec složený dvojic kandidát, kde vždy lánek etzce obsahuje jednoho stejného kandidáta jako sousední lánek a zárove etzec zaíná i koní stejným kandidátem. V píkladu máme konstrukci s ptilánkovým etzcem (1,2) (2,3) (3,4) (4,5) (5,1), který umožuje eliminaci íslice 1 z ržových bunk. Pokud by totiž byla v první buce dvojka, bude v další trojka, atd a v poslední buce etzce bude jednika. Pokud by to nebylo takhle, byla by pímo v první buce jednika. V každém pípad by ale byla uvedená eliminace možná. Technika Forcing Chains Tato technika se jeví být podobnou technice XY Chains. Mžeme pomocí ní doplnit nkteré dosud nejisté buky. Vše nejlépe ukáže píklad. V ukázce vedou od buky R1C2 k buce R5C1 dva etzce. První je R1C2 R2C1 R5C1. Druhý R1C2 R1C4 R5C4 R5C1. etzce samozejm obsahují všechny kandidáty bunk. Pokud bude v buce R1C2 dvojka, pak bude v buce R2C1 jednika a v R5C1 dvojka. Pokud bude v buce R1C2 trojka, bude v R1C4 tyka, v R5C4 bude jednika a v R5C1 dvojka. V obou pípadech tedy bude v R5C1 dvojka. Mimochodem v píkladu na obrázku mžeme chápat etzce také jinak první pouze dvoulánkový R1C2 R2C1, druhý potom R1C2 R1C4 R5C4 R5C1 R5C1. Proto také mžeme stanovit, že v buce R2C1 bude jednika. Technika Trial And Error (Pokus omyl) Akoliv by se mohlo zdát, že tohle není žádná technika, a snaha o její použití mže vzbuzovat úsmv, je to technika zcela regulérní a mnohdy vysoce úinná. Pedchozí metody je nkdy obtížné aplikovat, protože bývá problém vhodné buky v nepehledné tabulce nalézt. Naopak tato technika se dá aplikovat jednodušeji. Samozejm, že tato metoda nespoívá v tom, že zaneme vyplovat prázdné buky bez rozmyšlení njakými íslicemi. Po uvážení vybereme jednoho z kandidát, doplníme jej do buky a pokraujeme v luštní hlavolamu kterýmikoliv z již popsaných technik. Pokud dojdeme k tomu, že v hlavolamu nastane chyba (neešitelná situace), vrátíme se zpt do stavu ped použitím techniky Trial And Error a mžeme pvodn vybraného kandidáta eliminovat. Technika Nishio Tato technika je speciální formou techniky Trial And Error. Pro kandidáta buky si položíme otázku, zda by doplnním této íslice do oné buky bylo znemožnno doplnit i ostatní stejné íslice do bunk tak, aby to odpovídalo pravidlm. Pokud na takovou otázku existuje odpov kladná (tedy, že doplnním onoho kandidáta do buky by bylo znemožnno doplnit ostatní íslice do bunk tak, aby to odpovídalo pravidlm), mžeme onoho kandidáta odstranit. zdroj str. - 8 / 8 -

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

Dlitel, násobek Znak dlitelnosti Prvoíslo, íslo složené, rozklad na prvoinitele Nejvtší spolený dlitel, nejmenší spolený násobek

Dlitel, násobek Znak dlitelnosti Prvoíslo, íslo složené, rozklad na prvoinitele Nejvtší spolený dlitel, nejmenší spolený násobek 1.1. Základní pojmy V tomto uebním bloku budeme pracovat pouze s pirozenými ísly ( bez nuly ) a budeme studovat vztahy dlitelnosti mezi nimi. Seznámíme se s tmito základními pojmy: Název Dlitel, násobek

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Promnné. [citováno z

Promnné. [citováno z Promnné [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Abychom s datovým objektem mohli v programu njak rozumn pracovat, potebujeme se na nj njakým zpsobem odkázat. Potebujeme Pythonu íct, aby napíklad

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Pravdpodobnost výskytu náhodné veliiny na njakém intervalu urujeme na základ tchto vztah: f(x)

Pravdpodobnost výskytu náhodné veliiny na njakém intervalu urujeme na základ tchto vztah: f(x) NÁHODNÁ VELIINA Náhodná veliina je veliina, jejíž hodnota je jednoznan urena výsledkem náhodného pokusu (je-li tento výsledek dán reálným íslem). Jde o reálnou funkci definovanou na základním prostoru

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

M N O Ž I N Y B O D D A N É V L A S T N O S T I V R O V I N 3 HODINY

M N O Ž I N Y B O D D A N É V L A S T N O S T I V R O V I N 3 HODINY M N O Ž I N Y B O D D A N É V L A S T N O S T I V R O V I N 3 HODINY V této kapitole se budeme zabývat množinami (skupinami) bod, které spojuje njaká spolená vlastnost. Tato vlastnost je pro všechny body

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Dnes si mžete prohlédnout jednoduchý návod jak pilepit plexi do vyezané bonice. Samozejm možností lepení je mnoho, dnes se však podíváme na lepení pružnými lepidly.

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

íslo ryze periodické íslice /skupina íslic ), která se opakuje nazýváme perioda. V našem p ípad je perioda íslice 6.

íslo ryze periodické íslice /skupina íslic ), která se opakuje nazýváme perioda. V našem p ípad je perioda íslice 6. 2. Racionální ísla 7. roník -2. Racionální ísla 2.1. Vymezení pojmu Každé íslo, které lze vyjáditjako podíl dvou celýchísel, je íslo racionální. Pi podílu dvou celýchísel a a bmohou nastattyto situace

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY) ? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky:

L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY) ? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky: L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky: Na obrázcích je vyobrazena hospodáská budova a židlika, kterou urit mají tvoji rodie na chodb nebo

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

! " # $ % # & ' ( ) * + ), -

!  # $ % # & ' ( ) * + ), - ! " # $ % # & ' ( ) * + ), - INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA MATEMATIKA METODIKA Kuželosek Mgr. Petra Dunovská bezen 9 Obtížnost této kapitol matematik je dána tím, že se pi výkladu i ešení úloh komplexn vužívají vdomosti

Více

OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze

OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze Martin Koníek, I46 programová dokumentace 1. Úvod Tento projekt vznikl na MFF UK a jeho cílem bylo vytvoit algoritmus schopný rozpoznávat

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Postup efektování jednotlivých part

Postup efektování jednotlivých part Postup efektování jednotlivých part Níže uvedený postup platí pro nástroje ady Yamaha PSR (konkrétn PSR-1000, 2000, 1100, 2100, 1500, 3000), pro Yamahu TYROS a také TYROS 2. Uvedené obrázky ovládacího

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

Útování samostatn zútovatelných akcí

Útování samostatn zútovatelných akcí Útování samostatn zútovatelných akcí Metodický list obsahuje doporuení a postupy týkající se útování o samostatn zútovatelných akcích v úetnictví úetních jednotek. Metodika obsahuje základní doporuení

Více

Jak psát seminární a maturitní práce Manuál pro obory KS, MP

Jak psát seminární a maturitní práce Manuál pro obory KS, MP Stední odborná škola Luhaovice Masarykova 101 Luhaovice Jak psát seminární a maturitní práce Manuál pro obory KS, MP Mgr. Klára Masaová Ing. Iva Bšínská 2008 OBSAH 1 POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍCH

Více

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0 Zpracování textu Word 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 ZÁKLADY EDITACE TEXTU...4 FORMÁT ODSTAVCE...5 ODRÁŽKY A ÍSLOVÁNÍ...6 TABULÁTORY...7 OHRANIENÍ A STÍNOVÁNÍ...8 STYL ODSTAVCE...9

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY

NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY Metodika Mgr. Michal Schovánek kvten 2010 Newtonovy pohybové zákony patí mezi nejobtížnjší kapitoly stedoškolské mechaniky. Popisované situace jsou sice jednoduše demonstrovatelné,

Více

Informace pro uitele. Popis: Studenti zakreslují do mapy zemského povrchu ve válcové projekci dráhu Sputniku 1, první umlé družice Zem.

Informace pro uitele. Popis: Studenti zakreslují do mapy zemského povrchu ve válcové projekci dráhu Sputniku 1, první umlé družice Zem. Informace pro uitele Obtížnost: 1. roník SŠ Cíle: Cílem tohoto cviení je vysvtlit studentm na praktické ukázce dráhu družice, kterou vidí pracovníci ídicího stediska zakreslenou ve válcové projekci zemského

Více

Tabulkový procesor Excel

Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor Excel Excel 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...4 K EMU JE EXCEL... 4 UKÁZKA TABULKOVÉHO DOKUMENTU... 5 PRACOVNÍ PLOCHA... 6 OPERACE SE SOUBOREM...7 OTEVENÍ EXISTUJÍCÍHO

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

= = 25

= = 25 Seznámení s Pythagorovou vtou (1 hodina) Opakování: zopakuj si poítání s druhými moninami ísla Motivae: Jsem leteký modelá. Práv jsem si ve své díln sestrojil model letadla a hybí mi pipevnit poslední

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

GYMNÁZIUM CHEB. SEMINÁRNÍ PRÁCE Grafy funkcí sbírka ešených úloh. Radek HÁJEK, 8.A Radka JIROUŠKOVÁ, 8.A Cheb, 2006 Petr NEJTEK, 8.

GYMNÁZIUM CHEB. SEMINÁRNÍ PRÁCE Grafy funkcí sbírka ešených úloh. Radek HÁJEK, 8.A Radka JIROUŠKOVÁ, 8.A Cheb, 2006 Petr NEJTEK, 8. GYMNÁZIUM CHEB SEMINÁRNÍ PRÁCE Grafy funkcí sbírka ešených úloh Radek HÁJEK, 8.A Radka JIROUŠKOVÁ, 8.A Cheb, 006 Petr NEJTEK, 8.A Prohlášení Prohlašujeme, že jsme seminární práci na téma: Grafy funkcí

Více

1. Signatura datového typu

1. Signatura datového typu 1. Signatura datového typu a) popisuje vlastnosti operací datového typu b) popisuje sémantiku datového typu c) popisuje jména druh a operací a druhy argument a výsledku d) je grafickým vyjádením implementace

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

Excel 2010. podrobný pr vodce. Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský. Vydala Grada Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7 jako svou 4128.

Excel 2010. podrobný pr vodce. Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský. Vydala Grada Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7 jako svou 4128. Excel 2010 podrobný prvodce Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Prhonu 22, Praha 7 jako svou 4128. publikaci Odpovdný redaktor Pavel Nmeek Sazba Tomáš Brejcha Poet stran

Více

Rzné algoritmy mají rznou složitost

Rzné algoritmy mají rznou složitost X36DSA 25 / 3 DSA Rzné algoritmy mají rznou složitost X36DSA 25 2 / 3 DSA The complexity of different algorithms varies X36DSA 25 3 / 3 Abeceda Jazyk Abeceda konená (neprázdná) množina symbol A mohutnost

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Hezká fyzika z po íta e

Hezká fyzika z po íta e J. Hubeák: Hezká fyzika z poítae Hezká fyzika z poítae JOSEF HUBEÁK Univerzita Hradec Králové Poíta je univerzální nástroj a studenti, žáci a uitelé jej bžn používají. I když doslouží, je stále zajímavým

Více

2 ELEMENTÁRNÍ POET PRAVDPODOBNOSTI. as ke studiu kapitoly: 70 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt

2 ELEMENTÁRNÍ POET PRAVDPODOBNOSTI. as ke studiu kapitoly: 70 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt 2 ELEMENTÁRNÍ OET RAVDODOBNOSTI as ke studiu kapitoly: 70 minut Cíl: o prostudování této kapitoly budete umt charakterizovat teorii pravdpodobnosti a matematickou statistiku vysvtlit základní pojmy teorie

Více

Závazná stanoviska podle 149 správního ádu

Závazná stanoviska podle 149 správního ádu ; Závazná stanoviska podle 149 správního ádu Ekologický právní servis, 2009 Pavel erný Tato analýza byla vytvoena za finanní podpory Státního fondu životního prostedí a Ministerstva životního prostedí

Více

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn 1 Obsah: 1. ÚVOD...4 1.1 Obecné použití...4 1.2 Konkrétní použití...5 2. ZPRACOVÁNÍ OBRAZU...7 2.1 Snímání obrazu...8 2.2 Další zpracování...9 2.3 Omezující vlivy...11 2.3.1 Odlesk zdroje svtla na lesklých

Více

DRUHY ROVNOBŽNÍK A JEJICH VLASTNOSTI 1 HODINA

DRUHY ROVNOBŽNÍK A JEJICH VLASTNOSTI 1 HODINA DRUHY ROVNOBŽNÍK A JEJICH VLASTNOSTI HODINA Podívej se na následující obrázek: Na obrázku je rovnobžník s vyznaeným pravým úhlem. Odpovídej na otázky:? Jaká je velikost vnitního úhlu pi vrcholu C? Je rovna

Více

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe. VYLUOVACÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány vyluovací soustavy urí polohu orgán vyluovací soustavy v tle popíše vnjší i vnitní stavbu ledviny zhodnotí význam vyluovací soustavy pro život lovka uvede píklady

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 _ESKÝ STATISTICKÝ Ú_AD Ú Registrováno _SÚ _.Vk 263 / 01 ze dne 26. 2. 2001 Dotazník C 2001 DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 Identifikace úze _íslo s_ítacího _tvrtletí za_aze _íslo bytu

Více

1. Exponenciální rst. 1.1. Spojitý pípad. Rstový zákon je vyjáden diferenciální rovnicí

1. Exponenciální rst. 1.1. Spojitý pípad. Rstový zákon je vyjáden diferenciální rovnicí V tomto lánku na dvou modelech rstu - exponenciálním a logistickém - ukážeme nkteré rozdíly mezi chováním spojitých a diskrétních systém. Exponenciální model lze považovat za základní rstový model v neomezeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

Definice : Jsou li povrchové pímky kolmé k rovin, vzniká kolmá kruhová válcová plocha a pomocí roviny také kolmý kruhový válec.

Definice : Jsou li povrchové pímky kolmé k rovin, vzniká kolmá kruhová válcová plocha a pomocí roviny také kolmý kruhový válec. 3. EZY NA VÁLCÍCH 3.1. VÁLCOVÁ PLOCHA, VÁLEC Definice : Je dána kružnice k ležící v rovin a pímka a rznobžná s rovinou. Všechny pímky rovnobžné s pímkou a protínající kružnici k tvoí kruhovou válcovou

Více

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Metoda hodnocení webových stránek SWET Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Pro pedmt VŠE MG_42 Marketingový výzkum zpracoval Jií Horník Duben 2005 Úvod

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

ICS Identifikaní systémy a.s.!"#$%&

ICS Identifikaní systémy a.s.!#$%& !"#$%&!" '(')" *+,%-./*01/2% #$%&$%'"() 1 1 ÚVOD...5 1.1 TECHNOLOGIE PROBAZE MAJETEK VERZE SQL...5 1.1.1 FUNKCE SW...6 1.1.2 TISKOVÉ VÝSTUPY...6 1.1.3 NASTAVENÍ...7 1.2 METODIKA INVENTARIZACE MAJETKU ÁROVÝMI

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít?

Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít? Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít? Dekompresní potáp??ské bójky, které jsou vypoušt?ny na hladinu v pr?b?hu ponoru, nejsou ni?ím novým. Vyskytují se v r?zných barvách, délkách, jsou vyrobeny

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

Digitální pekreslení leteckého snímku

Digitální pekreslení leteckého snímku Digitální pekreslení leteckého snímku 1) Založení vlastního adresáe Návod program Topol Ped otevením programu Topol (na ploše v adresái výuka FD11) je zapotebí založit si vlastní adresá, kam se budou ukládat

Více

Zamení fasády stavebního objektu

Zamení fasády stavebního objektu Zamení fasády stavebního objektu metodou pozemní stereofotogrammetrie - souhrn materiál k projektu OBSAH - technologický postup - poznámky - práce v terénu pehled - poznámky - fotogrammetrické vyhodnocení

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra)

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) 24.10.2008 K. Poledníková 1, L. Poledník 1, V. Hlavá 2, J. Maštera 2, T. Mináriková 2, D. Rešl 2, L. Tomášková 2, J. Šíma 3, A. Toman 4,1,

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

dq T dq ds = definice entropie T Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly :

dq T dq ds = definice entropie T Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly : Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly : si díve i pozdji jist uvdomíme, že nulová hodnota integrálu njaké veliiny pi kruhovém termodynamickém procesu je základním znakem toho, že se

Více

UŽIVATELSKY DEFINOVANÉ FUNKCE

UŽIVATELSKY DEFINOVANÉ FUNKCE UŽIVATELSKY DEFINOVANÉ FUNKCE V RÁMCI TVORBY PEDLOH V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PRO ÚELY: - TVORBY DOKUMENT - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2002-2003 Jednotlivé vestavné funkce lze podle charakteru

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Autocad ( zdroj www.designtech.cz )

Autocad ( zdroj www.designtech.cz ) Autocad ( zdroj www.designtech.cz ) AutoCAD patí k tradiním CAD aplikacím, které využívá celá ada technických i netechnických obor. V dnešním lánku se podíváme na bleskovku, jak lze zaít velmi tychle v

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 6 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Intuitivní pojem pravděpodobnosti

Intuitivní pojem pravděpodobnosti Pravděpodobnost Intuitivní pojem pravděpodobnosti Intuitivní pojem pravděpodobnosti Pravděpodobnost zkoumaného jevu vyjadřuje míru naděje, že tento jev nastane. Řekneme-li, že má nějaký jev pravděpodobnost

Více

TEORIE ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY ČTENÍ A INTERPRETACE DAT - TŘÍDĚNÍ A EVIDENCE

TEORIE ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY ČTENÍ A INTERPRETACE DAT - TŘÍDĚNÍ A EVIDENCE TEORIE ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY ČTENÍ A INTERPRETACE DAT - TŘÍDĚNÍ A EVIDENCE Musíš zvolit vhodnou formu evidence a údaje přenést do tabulky. V některých úlohách eviduješ pouze objekty, v jiných

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více