Ověření způsobu navrácení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stručná zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ověření způsobu navrácení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stručná zpráva"

Transkript

1 Ověření způsobu navrácení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stručná zpráva Drahomíra Fischlová Danica Čerňanská VÚPSV prosinec 2001

2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Podmínky zaměstnávání cizinců v SRN a pojištění v nezaměstnanosti 4 3. Zaměstnávání cizinců v Rakousku 7 4. Problematika statistických údajů o cizincích v ČR Doporučení, závěry 12 2

3 1. Úvod Postupné sjednocování Evropy, spolu s odstraňováním bariér, které by bránily volnému pohybu zboží, kapitálu a osob, je spojeno s úsilím zabezpečit bezproblémový pohyb těchto toků. To je nutné zejména u pohybu osob, neboť migrační procesy, ke kterým v Evropě dochází, jsou nevyhnutelně spojeny i s vyšší mobilitou pracovníků. U zaměstnanců přecházejících hranice za účelem zaměstnání je důležité, aby nenastávaly situace, kdy tyto osoby nejsou nikde pojištěny pro případ ztráty zaměstnání, stáří, nemoci apod. Rovněž nežádoucí jsou případy, kdy je jedinec pojištěn v několika státech najednou. Sociální zabezpečení pracovníků se tak nestává pouze záležitostí jednoho státu, ale stává se záležitostí evropskou. Také do ČR přichází řada zahraničních pracovníků, ať už ze zemí EU nebo z východu. V této souvislosti je důležité, aby ČR zajistila všem pracovníkům, kteří legálně pobývají na území ČR, stejná práva a povinnosti jako českým pracovníkům. Cizinci na území České republiky mají obdobné postavení jako občané České republiky; každý cizinec, jehož zaměstnání zakládá účast na nemocenském pojištění zaměstnanců, je poplatníkem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nicméně v případě ztráty zaměstnání cizinec příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nemůže čerpat a ani mu není zpětně proplácen. Bylo konstatováno, že tato skutečnost je v rozporu se Zásadami koncepce integrace cizinců a že tento nedostatek je třeba urychleně a důsledně odstranit. Cílem této studie je popis vybraných otázek německého a rakouského modelu integrace cizinců přístupu zahraničních pracovníků na trh práce, jejich sociálního zabezpečení, zejména se speciálním zaměřením na situaci, kdy zahraniční pracovník ztrácí zaměstnání. V této souhrnné zprávě jsou syntetizována nejdůležitější fakta vztahující se ke zkoumané problematice tj. pojištění v nezaměstnanosti v Rakousku, SRN a možnosti řešení integrace cizinců v ČR. Podrobná deskripce problematiky je k dispozici v analytické části, kde je možné nalézt detailnější informace o přístupu k cizincům či k systémům sociálního zabezpečení v SRN a Rakousku. Tato studie je prvotně založena na sekundární analýze dostupných materiálů, nicméně byly rovněž uskutečněny řízené rozhovory se zástupci státní samosprávy úřady práce a cizineckou policií, navázány kontakty s německým a rakouským velvyslanectvím a zároveň byly využity zkušenosti odborníků z centrálního úřadu práce (AMS) ve Vídni. 3

4 2. Podmínky zaměstnávání cizinců v SRN a pojištění v nezaměstnanosti Cizinci, kteří nemají státní příslušnost některého členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, zásadně potřebují pro výkon závislé výdělečné činnosti souhlas s pracovní činností. Souhlasem s pracovní činností je zajišťována přednost pro Němce a státní příslušníky zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru a jim na roveň postavené zahraniční pracovníky (zvýhodnění pracovníci) při přístupu na trh práce. Pro zahraniční uchazeče o práci platí, že: smí v Německu pracovat pouze tehdy, když vlastní souhlas s pobytem (Aufenthaltsgenehmigung). Jedná se o souhlas, který nesmí vylučovat práci/zaměstnání, resp. je předpokladem získání pracovního povolení; zaměstnavatelé smí zahraniční pracovníky zaměstnat pouze tehdy, když předloží platný souhlas s pracovní činností (Arbeitsgenehmigung). Souhlas s pracovní činností se poskytuje buď jako: a) pracovní povolení (Arbeitserlaubnis) b) nebo jako pracovní oprávnění (Arbeitsberechtigung). Ad a) Pracovní povolení se v zásadě uděluje: pro určené (stanovené) pracovní činnosti v určitém závodě/podniku. Je třeba respektovat: situaci a vývoj na německém trhu práce a poměry v jednotlivých případech. V souladu s tím smějí úřady práce vydat pracovní povolení zvláště pro první zaměstnání a pro obnovené zaměstnání pouze při striktním dodržení přednosti německých a jim na roveň postavených zahraničních pracovníků. Pro určité skupiny osob závisí vydání pracovního povolení především na tom, že po určitou dobu pobývaly v Německu (čekací doba). Tato čekací doba činí v současné době: 1. čtyři roky pro rodinné příslušníky cizinců bez pevněji upraveného statusu pobytu, kteří se přistěhovali za nimi (to jsou především rodinní příslušníci osob samostatně výdělečně činných a pracovníků, kteří byli podle nařízení o výjimce ze zastavení náboru na omezenou dobu a na určitou činnost puštěni na německý trh práce); 2. jeden rok pro manžele a děti cizinců s oprávněním k pobytu nebo strpěním ( 55 cizineckého zákona) a s pracovním povolením (pokud jeden z manželů získal pracovní povolení, vztahuje se na druhého z manželů čekací doba) a pro cizince, kterým bylo strpění přiznáno z jiných důvodů (zvláště cizince, jejichž vystěhování je z naléhavých humanitárních nebo osobních důvodů dočasně odloženo). Po uplynutí čekací doby je pracovní povolení pro první zaměstnání vydáno zásadně pouze tehdy, když pro volné pracovní místo není disponibilní žádný německý nebo jemu na roveň postavený zahraniční pracovník. Ad b) Pracovní oprávnění je udělováno nezávisle na situaci a vývoji na trhu práce, není omezeno na určité pracovní činnosti v určitém podniku. 4

5 Nárok na pracovní oprávnění lze získat: 1. na základě pětiletého legálně vykonávaného zaměstnání podléhajícího povinnému pojištění jako u pracovníka v Německu; 2. na základě šestiletého pobytu v Německu, pokud cizinec vlastní povolení k pobytu nebo oprávnění k pobytu; 3. uzavřením manželství s německým státním příslušníkem, pokud jsou splněny podmínky pro prodloužení povolení k pobytu 4. na základě nezpochybnitelného uznání za osobu oprávněnou k získání azylu; 5. výkonem práva na návrat podle 16 odst. 1, 2 cizineckého zákona. Na podporu integrace mají mladiství cizinci, kteří přicestovali do Německa před dosažením 18 let věku a jsou držiteli povolení k pobytu nebo oprávnění k pobytu, nárok na pracovní oprávnění, pokud: 1. ukončili německou školu nebo odbornou přípravu na povolání, 2. uzavřou učební smlouvu pro přípravu na povolání, 3. účastnili se profesně zaměřeného školního roku s celodenní výukou nebo opatření k profesionální nebo jazykové integraci s celodenním programem v délce minimálně deseti měsíců. V západní části Německa bylo zahraničním pracovníkům v roce 1998 vydáno souhlasů s pracovní činností, z toho jako pracovní oprávnění a jako pracovní povolení. Časově neomezené pracovní oprávnění mělo zahraničních pracovníků. Pojištění v nezaměstnanosti cizinci Pojištění v nezaměstnanosti představuje povinný systém pojištění. Zahrnuje všechny zaměstnané osoby (tedy včetně cizinců), domácí pracovníky, učně, i další skupiny. V roce 2001 představovala výše sazeb příspěvků odváděných na politiku zaměstnanosti 6,5 % hrubých mezd, přičemž 3,25 % je odváděno zaměstnancem a 3,25 % zaměstnavatelem. Základem pro výpočet hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti je průměrná týdenní mzda za posledních 52 týdnů se stanovenými hranicemi příjmu, které jsou odlišné v nových a starých spolkových zemích. V nových spolkových zemích činí tato hranice 7300 DM (3732 ), ve starých zemích 8700 DM (4448 ) měsíčně. Podpora v nezaměstnanosti je zajišťována podle ekvivalentního principu; délka pobírání hmotného zabezpečení závisí na délce (trvání) povinného pojištění a věku příjemce dávek. Nezaměstnaný evidovaný na ÚP je zároveň zdravotně, důchodově a pečovatelsky pojištěn Pro cizince zaměstnané v SRN platí zásadní pravidlo: Jakmile jednou cizinec získá souhlas s pracovní činností, je brán jako Němec se všemi právy a povinnostmi. Přispívá tedy do systému sociálního zabezpečení jako ostatní zaměstnanci, to znamená, že musí platit odvody a zároveň má nárok na čerpání podpory z tohoto systému. Odvody do systému pojištění v nezaměstnanosti se cizinci nevracejí. Německý reformní zákon pro podporu práce zásadně nerozlišuje při přiznávání podpory v nezaměstnanosti mezi cizinci a Němci. Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají podle toho zaměstnanci, kteří: jsou nezaměstnaní 5

6 přihlásili se na úřadu práce splnili čekací lhůtu. Nezaměstnaná osoba musí být povinně pojištěna alespoň po dobu 12 měsíců během posledních třech let. Protože pojištění v nezaměstnanosti se uskutečňuje v podstatě podle pojišťovacího principu, má zaměstnanec (cizinec i německý občan) při splnění výše uvedených předpokladů nárok na přiznání podpory v nezaměstnanosti. Rozdílný způsob nazírání cizinců nepocházejících ze zemí EU na jedné straně a občanů ze zemí EU (nikoliv občanů Německa) na straně druhé se neuplatňuje při vyplácení podpory v nezaměstnanosti, nýbrž při nástupu do práce. Než nastoupí do zaměstnání cizinec ze země nepatřící do EU, je třeba ověřit: zda má pobyt v Německu povolen, zda má pracovní povolení, případně oprávnění nebo zda na to má nárok. Když končí zaměstnání a cizinec pobývá dále na základě povolení v SRN, je k němu přistupováno v otázce sociálního zajištění jako k občanu Německa. To znamená, že pokud by byl po skončení svého zaměstnání nezaměstnaný, musí se okamžitě přihlásit na úřadu práce a obdrží dávky pojištění v případě nezaměstnanosti, které mu přísluší. Zahraniční pracovníci ze členských zemí EU a Evropského hospodářského prostoru, kteří se v SRN stali nezaměstnanými, mohou, pokud se přihlásili na příslušném úřadu práce, odjet do jiné členské země EU nebo Evropského hospodářského prostoru tedy i do své vlasti a budou dostávat podporu v nezaměstnanosti podle německého práva až po dobu 3 měsíců. Musí však neprodleně tj. do 7 dnů být disponibilní tamnímu úřadu práce. Nezaměstnaní cizinci ze zemí, se kterými byly uzavřeny dohody o pojištění v nezaměstnanosti, dostanou v případě návratu do vlasti podporu v nezaměstnanosti své země. Doby pojištění i doby zaměstnání splněné v obou smluvních státech se za určitých podmínek sčítají pro stanovení vzniku nároku a doby nároku. Odvody do systému pojištění v nezaměstnanosti se v žádném případě cizinci nevracejí, nicméně v SRN je možná refundace příspěvků do systému důchodového zabezpečení. V SRN pracující cizinci mají možnost, za daných předpokladů, zažádat o navrácení příspěvků do systému důchodového zabezpečení. V zásadě platí, že cizinci, kteří ukončili své zaměstnání a definitivně opouští Německo, mají nárok na proplacení příspěvků do systému důchodového zabezpečení, ale až dva roky po opuštění Německa (tzv. čekací doba). Navrácena je ta část příspěvků, kterou si platili zaměstnanci, nevrací se část placená zaměstnavatelem. Tato refundace není možná u občanů EU a občanů, s jejichž zeměmi má SRN uzavřeny dohody o sociálním zabezpečení, vyjma Turecka. Důsledkem zpětného proplacení příspěvků je ztráta jakýchkoliv nároků z německého systému důchodového zabezpečení. Refundace ze systému důchodového zabezpečení nemají velkou důležitost; v roce 2000 představovaly cca 277 mil. DM, přičemž celkové náklady v sociálním systému dosáhly cca 418,5 miliard. 6

7 3. Zaměstnávání cizinců v Rakousku Zaměstnávání cizinců na trhu práce se v Rakousku, které je členem Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP), řídí odlišnými principy, nežli je tomu v České republice. Problematiku cizinců na území Rakouska řeší Zákon o mezistátní migraci (Fremdengesetz, 1997), Zákon o pobytu cizinců (Aufenthaltgesetz, 1997) a Zákon o zaměstnávání cizinců (Ausländerbeschäftigungsgesetz, 1998) a následující novelizace uvedených právních norem. Rakouské instituce dělí cizince v intencích integračního programu do tří základních skupin podle místa jejich původu: občané EU a EHP, občané zemí, se kterými Rakousko uzavřelo bilaterální dohodu o sociálním zabezpečení, např. ČR, občané všech ostatních zemí. Pobyt a zaměstnávání cizinců v Rakousku se řídí na základě dvou kvótních systémů. První kvótní systém Zákonem o pobytu cizinců definuje Einwanderungsquoten, což jsou kvóty určující počet imigrantů za rok stanovené pro jednotlivé spolkové země Rakouska. Tyto kvóty pracují na principu ročního limitu a v průběhu roku jsou neměnné. Kvóty určující maximální počet vydaných povolení k pobytu v daném roce nezahrnují občany zemí EU, na které se tato povinnost nevztahuje. Platnost povolení k pobytu je časově ohraničena délkou účelu pobytu. Udělování povolení k pobytu není limitováno na základě charakteru účelu pobytu, ale na základě maximálně možného počtu udělených povolení k pobytu v daném roce. Druhý kvótní systém je definován v Zákoně o zaměstnávání cizinců jako Bundeshöchstzahl nejvyšší možný počet zaměstnaných (závisle zaměstnaných) cizinců v zemi. Uvedený limit tvoří 8% hranice zaměstnaných cizinců z celkového potenciálu pracovních sil Rakouska, přičemž tento potenciál tvoří všichni zaměstnaní (včetně cizinců), kteří mají pojišťovací povinnost, a všichni nezaměstnaní (včetně cizinců). Hranice není závazně stanovena pro celý daný rok, ale funguje na principu měsíčního přepočítávání a možnosti průběžného doplňování 8% hranice zaměstnaných cizinců v průběhu roku. Uvedená hranice se vztahuje výlučně na cizince, kteří mají povinnost pracovního povolení. Nad touto hranicí existuje ještě malá rezerva, která může být - i v případě přečerpání 8% limitu využita pro zaměstnávání především následujících skupin cizinců: mladiství, kvalifikované pracovní síly specifikované na základě analýzy trhu práce, cizinci s trvalým pobytem minimálně 8 let, cizinci žádající o azyl, sezónní pracovníci. Pokud tato hranice není vyčerpána, mohou být na základě analýzy trhu práce zaměstnáni cizinci, kteří mají minimálně tříletý dlouhodobý pobyt v Rakousku, mají specializovanou klasifikaci nebo pokud druh jejich pracovní kvalifikace v Rakousku chybí, je nedostačující. O jednotlivé pracovní povolení žádá podle druhu povolení cizinec nebo jeho budoucí zaměstnavatel. Udělování pracovních povolení cizincům se řídí na základě systému integrace cizinců do společnosti. Základní druhy pracovních povolení: povolení k zaměstnání žadatelem je potenciální zaměstnavatel, který má v úmyslu zaměstnat na volné pracovní místo cizince. Platnost povolení se vždy vztahuje na určitou osobu a na určitou pracovní činnost u určitého zaměstnavatele. Pokud cizinec ukončí pracovní poměr před vypršením povolení k zaměstnání, ukončí se tím automaticky i toto povolení. Povolení k zaměstnání se vydává na dobu 1 roku. V rámci povolení k zaměstnání existují dvě varianty: - 1. obecné (resp. běžné) povolení k zaměstnání vydávané většinou na dobu 1 roku; 7

8 - 2. sezónní pracovní povolení vydávané maximálně na dobu 6 měsíců, kvóty udělování tohoto druhu povolení si každá spolková země stanovuje sama. S tímto druhem pracovního povolení cizinec automaticky dostává i povolení k pobytu. Od začátku roku 2001 se udělují sezónní pracovní povolení pro pomocníky při sklizni úrody maximálně na dobu 6 týdnů. pracovní povolení žadatelem je cizinec. Toto povolení musí být cizinci vystaveno, v případě že v průběhu posledních 14 měsíců celkem 52 týdnů legálně vykonával zaměstnání na základě povolení k zaměstnání. Pracovní povolení se vystavuje pro oblast spolkové země, ve které bylo vystaveno poslední pracovní povolení. Cizinec má po jeho obdržení právo výběru zaměstnavatele a oblasti výkonu zaměstnání v dané spolkové zemi. Pracovní povolení se vydává maximálně na dobu 2 let. potvrzení o zajištění o udělení tohoto povolení musí zaměstnavatel zažádat před přicestováním cizince, kterého hodlá zaměstnat. Na základě tohoto povolení se cizinci uděluje povolení k usídlení, nenahrazuje však povolení k zaměstnání. Platnost tohoto povolení je maximálně 26 až 36 týdnů. Pracovní povolení se vydávají jen pro činnosti závislé. Osoby samostatně výdělečně činné nemají povinnost platného pracovního povolení, vyžaduje se však povolení k pobytu. I když při zaměstnávání cizinců v Rakousku dochází k jejich selekci podle zemí původu, od poloviny roku 1996 obecně platí, že v povinném sociálním pojištění neexistují rozdíly mezi občany Rakouska a cizinci pracujícími v Rakousku. Systém sociálního pojištění je postaven na rovnosti příspěvků a rovnosti nároku na dávky sociálního pojištění: každá výdělečně činná osoba platí stejné příspěvky a v případě potřeby má nárok na dávku za stejných podmínek. Sociální pojištění Rakouska stojí na třech základních pilířích: nemocenském, penzijním (důchodovém) a úrazovém pojištění. Určité skupiny osob jsou v současnosti na základě charakteru vykonávaného zaměstnání a regionálních znaků spojeny do velké skupiny pojištěnců (riziková skupina) a přidruženy k vlastním a specifickým pojišťovnám poskytujícím sociální pojištění. Takovéto sloučení posiluje pozici pojištěnců při vyjednávání se zástupci pojišťoven a zároveň taktéž garantuje požadovanou kompenzaci rizika. Tímto je zajištěna ochrana všech zúčastněných, nezávislá na pracovním a zdravotním riziku. Uhrazení pojistného v oblasti zákonného sociálního pojištění se neřídí podle toho, do které rizikové skupiny, případně jakému pojištěnci nebo oprávněnému žadateli přináleží, ale jedině a samostatně v zákonem stanovené výši pod dozorem platných pojistných osnov podle individuálního dosaženého příjmu. Zákonné sociální pojištění je zavedeno ze zákona jako vhodné, účelné a hospodárné využití prostředků výdělečně činných osob, protože na základě plnění odvodů příspěvků dochází ke spoření těchto prostředků. Zákonné pojištění není ziskově orientované celková suma obdržených příspěvků je určena pro bezprostředně vzniklé pojistné události spadající do oblasti sociálního pojištění. Přibližně 97 % finančních příjmů je použito na úhradu výkonů v rámci sociálního zabezpečení. Pojištění pro případ nezaměstnanosti stojí mimo základní pilíře sociálního pojištění, ale i tak patří do systému povinných pojistných odvodů. Odvody pojištění pro případ nezaměstnanosti se po řádném ukončení pracovního vztahu nevracejí, systém tohoto druhu pojištění je postaven na principu pojistné události (v tomto případě stav nezaměstnanosti). Pro každého, kdo v Rakousku pracoval a v případě nezaměstnanosti zažádá o finanční dávku v nezaměstnanosti, platí tři následující podmínky: chuť a vůle 8

9 pracovat; práce, kterou chce osoba vykonávat, nesmí stát mimo zákon a cizinec, v případě, že má povinnost povolení k pobytu, musí mít platné povolení k pobytu. V Rakousku jsou příspěvky pro případ nezaměstnanosti stejné na straně zaměstnavatele i na straně zaměstnance 3 % z hrubé mzdy. Samostatně výdělečně činné osoby tento druh pojištění neplatí a tedy ani nemají nárok na dávky z tohoto pojištění vyplývající. Pojištění samostatně výdělečných osob pro případ nezaměstnanosti se váže na živnostenské pojištění, které stojí mimo oblast spadající do správy rakouského úřadu práce (AMS). Samostatně výdělečné osoby musí rozlišovat, jaký druh pojištění platí pro svoji osobu a jaký druh pojištění hradí pro své zaměstnance a podnik (firmu) vůbec. Výjimku v řadě závislých zaměstnání, co se odvodu a nároku na pojištění pro případ nezaměstnanosti týče, tvoří cizinci se sezónním pracovním povolením, kteří odvody tohoto pojištění ze své hrubé mzdy platí, ale v případě nezaměstnanosti nemají na dávku v nezaměstnanosti nárok. Pomocníci při sklizni úrody tento odvod platit nemusí a nárok na dávku v nezaměstnanosti nemají. Dávky sociálního pojištění (včetně pojištění pro případ nezaměstnanosti Arbeitslosenversicherung) vybírají nemocenské pojišťovny, které takto odvedené finance spravují a rozdělují do jednotlivých částí systému sociálního pojištění v Rakousku. Finančními toky se kumulují příslušné finance ve fondu rakouského úřadu práce AMS, který tato instituce spravuje na základě vlastního rozpočtu. Z fondu jsou následně jednotlivými úřady práce vypláceny dávky, které spadají do systému pojištění v případě nezaměstnanosti. Rakouský úřad práce (Arbeitsmarktservis) spadá pod rakouské Ministerstvo hospodářských záležitostí a svým základním charakterem (ne pokud se jedná o pojištění pro případ nezaměstnanosti Arbeitslosenversicherung) a místním rozložením připomíná charakter tuzemských úřadů práce. Zároveň však plní i určité funkce správy služeb zaměstnanosti a správy sociálního pojištění. Centrála rakouského úřadu práce AMS se nachází ve Vídni a působí jako celorakouská instituce. V současnosti AMS představuje zvláštní právní formu, veřejnoprávní podnik v oblasti služeb (Dienstleistungsunternehmen des öffentlichen rechts, což jej odlišuje od ostatních subjektů sociálního pojištění. V současnosti v rakouských kompetentních kruzích neustále probíhá diskuse o přestavbě AMS na typ společnosti s ručením omezeným. Služby rakouského úřadu práce AMS se dělí na hoheitsrechtliche a na privatwirtschaftliche, tedy na veřejnoprávní a soukromě-hospodářské služby. Do první skupiny veřejnoprávní služby (hoheitsrechtliche) spadají téměř všechny služby týkající se sociálního pojištění/zabezpečení a jsou posuzovány podle veřejného práva (öffentliches Recht). První skupina služeb AMS spadá pod Ministerstvo pro hospodářské záležitosti (Ministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten). Do druhé supiny soukromě-hospodářské služby spadají např. dávky při rekvalifikaci v nezaměstnanosti a jsou posuzované podle občanského práva. Peněžité dávky, které jsou nezaměstnaným vypláceny v rámci pojištění pro případ nezaměstnanosti, zahrnují zejména: Dávky v nezaměstnanosti Dávky na rekvalifikaci v nezaměstnanosti pro těhotné Doplněk rodinného příjmu Pomoc (podpora) v případě nouze Předčasný důchod Zvláštní pomoc (podpora) v případě nouze Podporu pro bývalé státní úředníky 9

10 Přiznání nároku na dávku v nezaměstnanosti a její vyplácení spadá do kompetence regionálních úřadů práce (AMS). Podmínky, které musí žadatel o dávku z pojištění pro případ nezaměstnanosti splnit, jsou následující: musí být nezaměstnaný, schopný a ochotný pracovat, v minulosti musel být minimální dobu (52 týdnů v průběhu posledních 24 měsíců) zaměstnán a platil příspěvek pojištění pro případ nezaměstnanosti (Arebitslosenversicherung ekvivalent příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v České republice). Výše dávky v nezaměstnanosti se určuje na základě předcházejícího příjmu (základ dávky). Tento základ je odvozen z hrubé mzdy (včetně poměrného podílu mimořádných odměn) za poslední kalendářní rok v případě, že žadatel požádal o dávku v nezaměstnanosti v časovém rozmezí od 1. června do 31. prosince příslušného roku. V případě, že žádost o dávku v nezaměstnanosti byla podána v časovém rozmezí od 1. ledna do 30. června příslušného roku, základ dávky se odvozuje od hrubého příjmu (včetně poměrného podílu mimořádných odměn) v předminulém roce. Hrubá mzda je snížena o daň z příjmu a o příspěvky na sociální pojištění (= čistý příjem). Základ dávky v nezaměstnanosti je obvykle 55 % tohoto čistého příjmu. Při obsazovaní volných pracovních míst na trhu práce úřady práce Rakouska nejdřív zohledňují registrované občany Rakouska, dále nezaměstnané občany EU, následně registrované cizince s platným pracovním povolením a povolením k pobytu, jako poslední v pořadí jsou cizinci žádající o udělení pracovního povolení. 4. Problematika statistických údajů o cizincích v ČR Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jako součást pojistného na sociální zabezpečení, je evidován ČSSZ. Zjišťování celkového objemu finančních prostředků odváděných cizinci v rámci odvodů příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále SPZ) je determinováno kvalitou, obsažností a detailností zpracování informací a dat za současného stavu. Z šetření na ČSSZ a jednání s jejími zástupci vyplývají následující skutečnosti: 1. Odvody pojistného na sociální zabezpečení (včetně příspěvků na SPZ) a výdaje vyplývající z tohoto pojištění se realizují příslušnými okresními správami sociálního zabezpečení. 2. Poplatníky pojistného, podle způsobu jakým odvádějí příspěvky do systému sociálního zabezpečení, lze dělit do dvou základních skupin: a) malé organizace (do 25 zaměstnanců) b) velké organizace (nad 25 zaměstnanců). Ad a) malé organizace: Odvody příspěvků na sociální zabezpečení (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) jsou realizovány za jednotlivé osoby (plátce pojistného). Tyto osoby (plátci pojistného) nejsou ve vstupních datech diferencované podle státní příslušnosti. Z tohoto vyplývá, že objem finančních prostředků odváděných cizinci zaměstnanými v malých organizacích nelze na základě dat jednotlivých správ sociálního zabezpečení zjistit. Ad b) velké organizace: Odvody příspěvků na sociální zabezpečení (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) jsou realizovány úhrnem za všechny zaměstnance organizace. Odvody 10

11 jednotlivých plátců příspěvků na sociální zabezpečení tedy nejsou sledovány individuálně. Tímto systémem jsou prováděny platby asi za 3,3 miliónu osob. Při současném způsobu odvodů příspěvků sociálního zabezpečení (včetně příspěvku na SPZ) nelze zjistit podrobnější informace za jednotlivé osoby zaměstnané ve velkých organizacích. Vedení individuálních účtů jednotlivých plátců příspěvků na sociální zabezpečení totiž není v systému sociálního zabezpečení v České republice zavedeno. Na Českou správu sociálního zabezpečení jako ústředí OSSZ je potom převedeno pouze výsledné saldo tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji v rámci příspěvků na sociální zabezpečení. Za současného stavu lze zjistit jen částečně individuální údaje o platbách OSVČ, nicméně nezbytným předpokladem je provedení podrobné analýzy a následné úpravy použitého software. I za těchto podmínek lze tímto způsobem adresně individualizovat pouze malou část poukázaných plateb (kupř. za 10/01 platby OSVČ představují na PSSZ 3,79% z celkového objemu odvodu na SPZ, za ČR celkem to je ve stejném období 5,74%). Dle ČSSZ lze celkové náklady na zjištění požadovaných údajů jen stěží odhadovat, výsledná částka by však s největší pravděpodobností dosáhla hodnoty vyjádřené sedmimístným číslem. Problematika navrácení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti cizincům Varianty řešení V následujícím textu analyzujeme jednotlivé varianty, které by přicházely v úvahu při řešení této situace. 1. Refundace příspěvku na SPZ cizincům Tato varianta naráží na nemožnost identifikovat cizince v systému sociálního zabezpečení Ve sledovaných zemích (Rakousko, SRN) není příspěvek na státní politiku zaměstnanosti vracen Překážkou jsou i uzavřené bilaterální dohody o sociálním zabezpečení, které řeší i problematiku pojištění v případě nezaměstnanosti 2. Cizinci by příspěvek neodváděli To by předpokládalo na straně zaměstnavatelů dělit cizince do jednotlivých kategorií podle zemí původu A dále členit podle toho, s jakými zeměmi byla uzavřena bilaterální dohoda, resp. v jaké šíři, neboť na základě dohod o sociálním zabezpečení nepřichází do úvahy, že by zaměstnanci tento příspěvek neodváděli Problematické se také jeví zjištění výše tohoto odvodu u velkých organizací 3. Uzavírání bilaterálních dohod o sociálním zabezpečení mezi ČR a příslušnými státy Vzhledem ke struktuře cizinců na trhu práce v ČR by bylo nutné uzavřít tyto dohody s tzv. třetími zeměmi; V tomto případě řešení naráží na odlišnou situaci na trhu práce a úroveň sociálního zabezpečení Nutnost respektovat aproximaci práva ČR právu EU 11

12 Předpoklady pro řešení problematiky cizinců Nutné kroky, ke kterým by bylo třeba přistoupit při řešení problematiky cizinců Především je nutné přijmout taková opatření, která by umožnila identifikaci cizinců, např. systémem, kterým cizince eviduje Všeobecní zdravotní pojišťovna (VZP) - tj. pomocí kódově upraveného posledního čtyřčíslí rodných čísel. Pro získávání údajů o cizincích v zaměstnaneckém poměru by byla nutná změna právní úpravy. Nutnost zrovnoprávnit cizince s občany ČR a cizinci s trvalým pobytem- např. na základě odpracovaného období v ČR a placení příspěvků do systému sociálního zabezpečení Úprava zákona o zaměstnanosti; rozšíření a pružnost legislativy o zaměstnávání cizinců Stanovení různých typů pracovních povolení na základě jejich délky, práv a povinností a odpracovaného období v ČR Změnit přístup k pasivní politice zaměstnanosti (zneužívání hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti cizinci) při současném stavu pasivní politiky zaměstnanosti a výši jednotlivých dávek hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, lze očekávat přesun určitých zaměstnaneckých skupin cizinců do řad nezaměstnaných Nepodřizovat výplatu dávek trvalému bydlišti 5. Doporučení, závěry V případě zpracování úkolu se ukázala závažnost této problematiky, která si bezesporu vyžaduje trvalou pozornost, již vzhledem k připravovanému vstupu ČR do EU. V průběhu zpracování studie byly zaznamenány problémy ve vztahu k cizincům, kteří působí na území ČR jako zahraniční pracovníci. Jednalo se především o nedostatečnou strukturu jednotlivých statistických dat, která je nezbytným předpokladem k tomu, aby na základě vyhodnocených statistických údajů mohla být problematika integrace cizinců řešena. Vhledem k době trvání výzkumného úkolu nebylo možné přistoupit k těmto krokům. Proto navrhujeme: Pokračování, resp. pravidelné sledování stavu této problematiky: další spolupráci s ČSSZ na zjišťování příspěvků na státní politiku zaměstnanosti na základě vypracování návrhu na sledování výše cizinci odváděnými odvody do systému sociálního zabezpečení spočívající v úpravě software podle zadaných údajů uskutečnit vzorkové šetření o zahraničních pracovnících (cizincích) ve vybraných organizacích, které by bylo možné realizovat v krátkodobém horizontu 1 roku provést porovnání statistik, které vedou úřady práce, ministerstvo vnitra, zdravotní pojišťovny, okresní správy sociálního zabezpečení, případně další subjekty zpracovat jak je tato situace řešena v ostatních tranzitivních zemích Evropy (Polsko, Maďarsko, příp. jiné) studium legislativy Evropské unie 12

13 13

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy Cíl prezentace EURES, práce v EU/EHP, Švýcarsku Zdravotní a sociální pojištění při práci v

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu Europraca Sudety Pardubice, 17.12.2009 Koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v EU/EHP E formuláře Radka Vojtíšková Eures poradce Vnitřní

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ (SP) - největším veřejným příjmem - vykazuje znaky účelovosti - vykazuje znaky ekvivalentnosti - povinná platba ( tedy má daňový charakter) SP je uceleným, odděleným systémem,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Cizinec může na území ČR vykonávat práce za předpokladu, že má platné povolení k zaměstnání a platné vízum k pobytu za účelem zaměstnání. Kdo je účastníkem

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY A JEHO DOPADY 1. ČÁST

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY A JEHO DOPADY 1. ČÁST ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY A JEHO DOPADY 1. ČÁST Ing. ANTONÍN DANĚK Minimální mzda představuje pro zdravotní pojištění významnou hodnotu, neboť od její výše se přímo odvíjí placení pojistného zaměstnavateli

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu

Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu Mgr. Veronika Paseková oddělení právní podpory zaměstnanosti odbor trhu práce Ministerstvo práce a sociálních věcí Právní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO167

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Dotaz: 31. července 2013. Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Dotaz: 31. července 2013. Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dotaz: 31. července 2013 Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jedná se mi o tyto informace: 1. za které osoby hradí stát odvody

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče při cestách po EU Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad od 1.1. 2002 styčnou institucí (tzv. liaison body) pro oblast dávek

Více

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009 E U R E S EURopean Employment Services 19.2.2009 Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov EURES Evropské služby zaměstnanosti Systém propojující veřejné služby zaměstnanostičlenských států

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Osnova Úvod Legislativa Statistiky Zaměstnavatel Zaměstnanec Osnova Rady, tipy, doporučení

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A UKRAJINOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A UKRAJINOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A UKRAJINOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvo práce a sociální politiky Ukrajiny (dále

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Ing. Michal Proks. Příkop 6, Brno tel., fax:

Ing. Michal Proks.  Příkop 6, Brno tel., fax: METODICKÉ SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. EXPATRIOTI OSOBY EKONOMICKY AKTIVNÍ V ZAHRANIČÍ daň z příjmů l sociální a zdravotní pojištění Ing. Michal Proks ŘÍJEN 2012 www.auditucetnictvi.cz

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 95 973 9 991 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,3,,

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ~ 1 ~ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROBLEMATIKA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD ROKU 2013 Podrobný komentář včetně odvodové povinnosti na SZ, ZP a daně. 1) Zákoník práce (ZP): Problematiku

Více

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě.

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě. Pracovní list č. 3. 1. Jaké pojištění využívá vaše rodina? Co všechno si pojistíte vy, až budete výdělečně činní a proč? 2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

Seminář EURAXESS ČR. Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Seminář EURAXESS ČR. Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Seminář EURAXESS ČR Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných Mgr. Dalibor Fadrný vedoucí oddělení mezinárodních pojistných vztahů odbor nemocenského pojištění zaměstnanců ČSSZ Brno, 18/4/2012 Obsah

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Odhad Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 933 9 9 95 9 růst v % 1, 1, 1,,,,9,1,1,,

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 99 957 99 977 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,,,

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 Do vývoje dočasné pro nemoc a úraz v České republice v 1. pololetí 2014 se výrazně promítly právní úpravy nemocenského pojištění platné

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2 Obsah Co je v Rakousku jinak 2 Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2 Situace v Rakousku 3 Právní základ 3 Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Více

24. září 2015. Lucie Rytířová

24. září 2015. Lucie Rytířová 24. září 2015 Lucie Rytířová Zaměstnání Vyslání Imigrační povinnosti Daňové povinnosti Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea, Japonsko,

Více

Instituce sociálního zabezpečení (ZUS)

Instituce sociálního zabezpečení (ZUS) Instituce sociálního zabezpečení (ZUS) Č.j. 990600/500/36/2013/SRP Ve Varšavě dne 18. června 2013 Věc: Dodatky k polským právním předpisům V souvislosti s dodatky k důchodovým právním předpisům v Polsku

Více

POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU

POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU Zpracovala: Jana Bošková, listopad 2014 I. Mzdový list II. III. IV. Evidenční list RZD u zaměstnance Vyúčtování zálohové a srážkové daně za organizaci V. Vyúčtování

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky.

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE 11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE Cílem této kapitoly je vysvětlení, případně zopakování, základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a úřady práce. Po prostudování

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více