VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 1 TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 1 TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM"

Transkript

1 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 1 TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM 1

2 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 2 2

3 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 3 Hospodaření JAN STEJSKAL EDICE VŮDCOVSKÁ ZKOUŠKA PRAHA

4 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 4 4

5 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 5 Pár slov úvodem Milí mladí přátelé! Do rukou se Vám dostává nově přepracované vydání příručky k vůdcovské zkoušce pro obor Hospodaření. Od posledního vydání této příručky v roce 1999 uběhlo už moře času, a tak se událo mnoho významných změn, které bylo třeba zohlednit i v obsahu oboru Hospodaření u VZ. V tomto úvodu bych rád představil novinky v příručce a upozornil na několik důležitých věcí. Na začátek je třeba uvést, že tato příručka není primárně určena k samostudiu. Má být kvalitním podkladem pro přípravu na vůdcovskou zkoušku, ale předpokládá se, že uchazeč o VZ by se měl zúčastnit určité společné přípravy (vůdcovského kurzu vůdcovského lesního kurzu) a zde přednášky odborníka z oboru hospodaření. Text je souhrnem důležitých poznatků, které je třeba ke zkoušce nastudovat či se s nimi alespoň stručně seznámit. Právě stručností v podání některých pasáží se může stát obtížně samostudovatelným. Ne, že by to bylo nemožné, ale ze zkušenosti doporučuji dát přednost přednášce či jiné formě společné přípravy na tento obor. Novinkou v této publikaci jsou tabulky (za každou kapitolou), ve kterých najdete sumář znalostí, které byste měli mít po sestudování každé kapitoly. Jedná se o přehled nejdůležitějších pojmů, přehled znalostí určitých systémových záležitostí (tedy musíte znát víc než jen vysvětlení určitého pojmu také třeba dokázat vysvětlit některé souvislosti a vztahy k ostatním problémům v hospodaření apod.). Tato pomůcka je určena jak uchazečům o VZ, tak i odborným lektorům oboru Hospodaření. Upozorňuji však na to, že v tabulkách je uveden pouze nejvýznamnější přehled, který může být v některých případech trošku nepřesný a problematiku zjednodušující. Není tedy vhodné se pevně držet obsahů jednotlivých tabulek, nýbrž brát je pouze jako orientační pomůcku. Dále musím připomenout, že celá publikace byla zpracována tak, aby co nejlépe vystihovala potřeby budoucích vedoucích oddílu, resp. třeba nových členů střediskových rad apod. Díky určitým změnám v platných soustavách účetnictví bylo zařazeno stručné pojednání o soustavě podvojného účetnictví. Zde si klademe za cíl seznámit uchazeče o VZ se základními pojmy, které se stanou v průběhu několika let nedílnou součástí naší každodenní činnosti. Velká pozornost by měla být věnována i dalším praktickým potřebám vedoucích oddílů tj. hospodaření na akcích, problematice dokladů v účetnictví, rozpočtům, financování potřeb oddílů a středisek atd. Absolvent VZ by měl být po složení zkoušky z oboru hospodaření schopen hospodářsky zajistit velkou i malou akci, včetně sestavení rozpočtu a jeho řízení, zpracování kvalitních podkladů k zaúčtování pro hospodáře střediska (tj. takových podkladů, které budou obsahovat pouze správné doklady a celé vyúčtování bude zpracováno tak, aby nepřidělávalo hospodáři organizační jednotky žádnou práci navíc). Dále by měl mít coby člen např. střediskové rady alespoň základní přehled o 5

6 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 6 hospodaření střediska (tedy např. o stavu majetku a závazků, nákladů a výnosů střediska, o nutnosti provedení inventarizace apod.). Přeji si, aby Vám obor Hospodaření u vůdcovské zkoušky nečinil téměř žádné problémy a abyste dokázali mnohokrát zúročit nabyté poznatky ve Vaší (nejen) skautské praxi. Na Vaší skautské stezce pouze příznivý vítr a sluníčko nad hlavou! Jan Stejskal Johan Junák svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum, 2005 ISBN:

7 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 7 Obsah 1. Hospodaření střediska Hospodářské předpisy Junáka Základy účetnictví, účetní doklady Majetek Zdroje financování činnosti a jejich získávání Hospodaření akcí Slovník používaných pojmů Doporučená literatura k dalšímu studiu (zahrnuje použitou literaturu)

8 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 8 8 Skautská svépomoc Pokladní zpráva za obě správní období končí koncem roku 1933 přebytkem. Nikterak velkým. Ve skutečnosti jest to výtěžek naší prodejny Skauting, která se těší v širokých kruzích naší sportovní veřejnosti značné přízni. Posouzením jednotlivých položek bilančních docházíme k závěru, že Svaz nemá žádných položek pasivních. I z kompensace položek dlužníků a věřitelů vychází, že Svaz nemá téměř dluhů. Jakkoliv tento fakt byl by potěšující, nelze se těšiti z této radosti, poněvadž je kalena vědomím, že Svaz mohl sice uhraditi jen svoji režii bez dluhů, ale neměl možnost dáti nic na svůj hlavní účel, na složku výchovnou. Sociální poslání Svazu, činnost výchovná, je tím podlomena. Nejsme dosud tak početní, abychom mohli plně uhraditi nejen režii, ale i výdaje na výchovu skautů a skautek, není-li subvencí. Naříkati však nebudeme, poněvadž vina není na nás. Dovedli jsme se probíti trpkou minulostí, poznali jsme drsný dnešek a podle toho dovedeme odhadnouti nejistý zítřek. Jsme připraveni a budeme s chutí pracovati dále pro skautskou ideu.

9 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 9 1. EDICE VŮDCOVSKÁ ZKOUŠKA HOSPODAŘENÍ Hospodaření střediska 1. Úvod do hospodaření 2. Právní subjektivita a) Úvod do hospodaření Cílem hospodaření je vlastně zajištění činnosti (případně její rozšíření, zkvalitnění) dané organizace. Jedná se o soubor mnoha činností (bezprostředně navazujících a překrývajících se), které se týkají konkrétních kroků nakládání s majetkem a závazky, jejich plánování a vyhodnocování. Hospodaření je tedy konkrétně soubor ekonomicko-správních činností zabezpečujících provoz Junáka či jeho organizačních jednotek, mezi které patří správa majetku, získávání finančních zdrojů a nakládání s nimi, tvorba, čerpání a kontrola rozpočtu, vedení účetnictví, plnění daňových povinností, tvorba vnitřních hospodářských předpisů a plnění ostatních povinností v oblasti hospodaření vyplývajících z právních předpisů i vnitřních předpisů Junáka. Ten, kdo se ve středisku zabývá hospodařením, bývá většinou hospodář. Kromě něho se však ještě celá řada dalších činovníků od vedoucího střediska až po správce základny, od vedoucích oddílů až po vedoucího té nejmenší akce zabývá hospodařením. b) Právní subjektivita V životě kolem sebe potkáváme fyzické osoby a právnické osoby. Fyzickou osobou je každý člověk. Právnickou osobou jsou firmy, nadace, neziskové organizace atd. Právnická osoba musí být založena na základě nějakého zákona. Junák svaz skautů a skautek ČR je právnickou osobou a je založen na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Právní forma Junáka (= typ organizace) je občanské sdružení. Junák je řazen do kategorie nestátních neziskových organizací (NNO). Má právo vytvářet nižší organizační jednotky (konkrétně kraje, okresy, střediska a zvláštní organizační jednotky). Nejjednodušší, ale zato nejobsáhlejší definice právní subjektivity říká: je to schopnost mít práva a povinnosti. Ten, kdo je nositelem právní subjektivity, má tedy práva (například právo vystupovat samostatně na veřejnosti pod svým jménem, právo vstupovat do právních vztahů, právo na výkon své činnosti a také právo vlastnit majetek). A dále povinnosti jako například 9

10 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 10 povinnost řádně spravovat majetek, vést účetnictví, povinnost plnit své závazky a mnoho dalších. Z výše uvedeného vyplývá, že Junák (jako celek) má právní subjektivitu. Jak je to ale u organizačních jednotek? S určitým zjednodušením se můžeme odvolat na Stanovy Junáka, které říkají, že organizační jednotky jednají svým jménem od svého vzniku a mají svou právní subjektivitu. Právnická osoba není živý tvor, který by za sebe mohl sám rozhodovat a jednat. Jedná se vlastně o určité fiktivní sdružení osob (někdy také majetku). Proto u každé právnické osoby, nevyjímaje Junáka, musí existovat člověk, který jejím jménem vykonává práva a povinnosti (jedná, vystupuje navenek, nese odpovědnost, rozhoduje aj.). Takové osobě se říká statutární orgán. U střediska je to vedoucí střediska, u junáckých okresů a krajů je to předseda příslušné rady. Statutárním orgánem Junáka je starosta Junáka. Z definice právní subjektivity vyplývá, že každý nositel právní subjektivity vystupuje pod vlastním jménem. Pro hospodářskou oblast je přesná identifikace velmi důležitá. Název organizačních jednotek Junáka (dále jen OJ) se skládá z těchto dvou částí: 1. úplný název organizace = Junák svaz skautů a skautek ČR 2. úplný název organizační jednotky Příklady: Junák svaz skautů a skautek ČR, Pardubický kraj Junák svaz skautů a skautek ČR, okres Svitavy Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Tilia Polička Bližší informace o variantách a různých možnostech v názvech OJ Junáka jsou uvedeny ve Směrnici k identifikace OJ Junáka. Ukázka razítek organizačních jednotek 10

11 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 11 Ukázka identifikace organizační jednotky Junáka na příkazní smlouvě Poznámka: na mnohých smlouvách či jiných písemnostech se můžeme setkat také s adresou (sídlem) organizační jednotky. Její absence není na závadu, pokud je ve smlouvě identifikační číslo (IČO). Vztah středisko x oddíl Středisko je základní organizační jednotkou Junáka a z výše uvedeného vyplývá, že má právní subjektivitu. Oddíl je základní výchovnou jednotkou, která nemá právní subjektivitu a nesmí proto vystupovat samostatně vůči okolí. Oddíl tedy samostatně nehospodaří a nemůže vlastnit žádný majetek. Jeho jednání se řídí pravidly, které si dohodne pro své oddíly středisko. Řada pravomocí a povinností může být přenesena na oddíly, např. vedení oddílové poklady, běžně středisko svěřuje do užívání oddílů nějaký majetek (stany, vybavení klubovny apod.). Přehled znalostí posluchače po sestudování kapitoly: Kompletní bezpečná znalost pojem právní subjektivity a jeho vysvětlení (včetně důsledků) názvy organizačních jednotek postavení oddílu ve středisku Znalost pojmů a jejich základní charakteristika statutární orgán Znalost samostatných pojmů pojem hospodaření 11

12 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 12 Hospodářství svazu Proto registrujte své členstvo včas! Podporujte vlastní svůj tisk, odebírejte v hojné míře ústřední náš časopis Skaut Junák a Vůdce a nejen, že odebírejte, ale včas pla te! Naše časopisy nejsou kalkulovány se ziskem. Víme, že Svaz na ně musí něco dopláceti, aby se udržely na své vysoké úrovni. Žádáme vás však znovu, abyste včas dostáli své platební povinnosti, zrovna tak, jak dostáti jí musí sám Svaz k svým věřitelům tiskárnám. Podporujte svůj sportovní závod Skauting uvědomte si, že tím pomáháte opět sami sobě, Svazu samému že nebýti sportovního závodu, nemohl by ani Svaz vyvinouti takovou činnost, jakou vyvíjí, ježto nedostávalo by se mu k tomu potřebných finančních prostředků. 12

13 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka EDICE VŮDCOVSKÁ ZKOUŠKA HOSPODAŘENÍ Hospodářské předpisy Junáka 1. Právní normy a vnitřní předpisy upravující oblast hospodaření 2. Hospodářský řád Junáka 3. Směrnice k proplácení cestovních náhrad 4. Cestovné a jeho proplácení 5. Směrnice k proplácení telekomunikačních poplatků 6. Telekomunikační náhrady a jejich proplácení Tuto kapitolu musíme začít informací o právních předpisech a normách právního řádu ČR, které ovlivňují právě hospodářskou oblast. Je potřebné si připomenout, že právní předpisy jsou nadřazeny předpisům vnitřním. Mezi nejvýznamnější patří: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění daňové předpisy (např. zákon o daních z příjmů apod.) Vnitřní pravidla v oblasti hospodaření si stanovil sám Junák. Ty základní jsou uvedeny v těchto předpisech: Stanovy Junáka Hospodářský řád Junáka Směrnice k proplácení cestovních náhrad Směrnice k proplácení telekomunikačních poplatků Směrnice k majetku Junáka Směrnice k inventarizaci různé pokyny zpravodajů Výkonné rady Junáka (VRJ) například k dotacím či táborům Pro praxi je nutné znát zdroj, kde je možné v každém okamžiku nalézt platná znění jednotlivých předpisů. Právní předpisy lze nalézt na Internetu ve Sbírce zákonů a vnitřní předpisy v tzv. spisovně na webových stránkách Junáka 13

14 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 14 Ukázka webové stránky s ukázkou vybraných dokumentů po zadání slova dotace do vyhledávače 14

15 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 15 2) Hospodářský řád Junáka Hospodářský řád Junáka je vnitřním předpisem, který stanovuje dlouhodobě platná pravidla pro hospodaření organizačních jednotek. Některá pravidla byla však tak důležitá, že je bylo nutné napsat přímo do Stanov Junáka. Ty pak řád musí respektovat, případně k nim uvádí potřebné podrobnosti. Jako budoucí vůdci oddílu nemusíte řád znát do podrobností, ale přečíst si ho musíte, abyste věděli, kde v případě potřeby hledat pomoc. HOSPODÁŘSKÝ ŘÁD ÚVODNÍ USTANOVENÍ Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační jednotky a členy Junáka. Hospodaření Junáka slouží k zabezpečení jeho výchovných cílů. Hospodaření nesmí být v rozporu s etickými zásadami hnutí. Junák (jako celek) i jeho organizační jednotky jsou povinny nakládat se svým jměním s nejvyšší účelností a hospodárností. Junák (jako celek) i jeho organizační jednotky nakládají se svým jměním v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Junáka a rozhodnutími příslušných orgánů a činovníků. SOUVISEJÍCÍ VNITŘNÍ PŘEDPISY Mezi související vnitřní předpisy patří zejména : Stanovy Junáka svazu skautů a skautek ČR Organizační řád Junáka Systemizace Revizní řád Junáka Směrnice k majetku Junáka Směrnice k inventarizaci Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních jednotek Junáka Směrnice k proplácení cestovních náhrad Směrnice k proplácení telefonních poplatků DEFINICE POJMŮ Junák svaz skautů a skautek ČR (Junák) občanské sdružení, jehož organizační strukturu tvoří Junák (jako celek) a jeho organizační jednotky Junák (jako celek) právnická osoba spravovaná ústředními orgány Junáka Organizační jednotky (dále také OJ) jsou definovány Stanovami Junáka 15

16 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 16 a Organizačním řádem Junáka (vyšší organizační jednotky, základní organizační jednotky, zvláštní organizační jednotky) Statutární orgán osoba, kterou Stanovy Junáka opravňují činit veškeré právní úkony jménem Junáka nebo jménem příslušné organizační jednotky Právní subjektivita způsobilost nabývat vlastním jménem práva a povinnosti Daňový subjekt poplatník nebo plátce daně dle zákona 1 Hospodaření soubor ekonomicko-správních činností zabezpečujících provoz Junáka či jeho OJ, mezi které patří správa majetku, získávání finančních zdrojů a nakládání s nimi, tvorba, čerpání a kontrola rozpočtu, vedení účetnictví, plnění daňových povinností, tvorba vnitřních hospodářských předpisů a plnění ostatních povinností v oblasti hospodaření, vyplývajících z právních předpisů i vnitřních předpisů Junáka Majetek věci, pohledávky, jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty Čistý majetek pro účely tohoto řádu se jím rozumí majetek po odečtení veškerých závazků HOSPODAŘENÍ JUNÁKA (JAKO CELKU) Junák je občanské sdružení ve smyslu zákona 2 registrované u Ministerstva vnitra pod číslem VSP/1 1366/90-R ze dne a je právnickou osobou od svého vzniku. Identifi-kační číslo (IČO) Junáka je dle výpisu z registru ekonomických subjektů Junák (jako celek) hospodaří podle rozpočtu ústředních orgánů Junáka, který každoročně schvaluje Náčelnictvo Junáka. Za hospodaření Junáka (jako celku) je odpovědný statutární orgán. Výkonná rada Junáka předkládá zpravidla do 6 měsíců, ve výjimečných případech do 9 měsíců po skončení kalendářního roku ke schválení Náčelnictvu Junáka výroční zprávu o hospodaření Junáka (jako celku). V souladu se zákonem 3 Junák (jako celek) vede podvojné účetnictví. Junák (jako celek) zřizuje nejméně jeden běžný účet k zabezpečení platebního styku. Podpisové právo k účtu má vždy statutární orgán a dále osoby jím pověřené. Pravidla pro hospodaření akcí zabezpečovaných Junákem (jako celkem) stanoví Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka vydaná Výkonnou radou Junáka. Hospodaření Junáka (jako celku) podléhá kontrole Ústřední revizní komise Junáka. HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK JUNÁKA Organizační jednotky Junáka jsou organizačními jednotkami ve smyslu zákona 2. Jednají svým jménem od svého vzniku, jejich právní subjektivita je závislá na právní subjektivitě jejich zakladatele. Každá OJ má své vlastní identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ). OJ Junáka hospodaří podle svého rozpočtu, který každoročně schvaluje rada OJ. Rada při schvalování rozpočtu dbá na zajištění dlouhodobého rozvoje OJ. 16

17 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 17 Za hospodaření OJ je odpovědný její statutární orgán. OJ se může zavazovat pouze do výše svého čistého majetku. V případě závazku nad výši čistého majetku musí OJ požádat o souhlas svého zakladatele. Poskytnutím souhlasu se zakladatel stává ručitelem. Zakladatel, vyšší OJ, může vydat souhlas se závazkem pouze pokud souvisí se zajištěním a rozvojem činnosti OJ a výše závazku nepřekračuje součet čistého majetku žadatele a jeho zakladatele. U závazků převyšujících tuto částku musí požádat organizační jednotka o souhlas Výkonnou radu Junáka. Pokud se OJ zaváže v rozporu s tímto ustanovením, statutární orgán OJ odpovídá Junáku za škodu, která tím vznikne. Nejpozději do 4 měsíců po skončení kalendářního roku je radě OJ předložena zpráva o hospodaření ke schválení. Za předložení zprávy je odpovědný statutární orgán OJ. OJ je účetní jednotkou podle zákona 3. V souladu se zákonem 3 vede jednoduché nebo podvojné účetnictví. Vyšší OJ zřizují nejméně jeden běžný účet k zabezpečení platebního styku. Se souhlasem zakladatele základní OJ běžný účet zřizovat nemusí. Podpisové právo k běžnému účtu má vždy statutární orgán a dále osoby jím pověřené. Hospodaření OJ podléhá kontrole revizních komisí podle Revizního řádu Junáka. HOSPODAŘENÍ NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ORGANIZAČNÍ JEDNOTKOU Pro účely zajištění hospodaření akcí OJ se akce rozdělují na velké předpokládané výdaje vyšší než ,- Kč nebo doba trvání delší než 6 dní malé ostatní akce Na každou akci sestavuje OJ samostatný rozpočet a dbá na účelné vynakládání svých prostředků v souladu se svými výchovnými cíli. Rozpočet a vedoucího velké akce schvaluje rada OJ. Rada OJ může některého činovníka OJ schválením pověřit. Pravidla pro pořádání malých akcí stanoví rada OJ svým usnesením. Za hospodaření akce je odpovědný její vedoucí. Vedoucí akce dbá, aby hospodaření akce bylo v souladu s rozpočtem, případně aby v případě, že se podmínky jejího pořádání změní, nedocházelo k neplánovanému čerpání prostředků nekrytých příjmy. Hospodaření akce je ukončeno jejím finančním vyhodnocením a zavedením do účetnictví OJ. HOSPODAŘENÍ SE SMLUVNĚ VÁZANÝMI PROSTŘEDKY Junák (jako celek) a jeho organizační jednotky získávají na zabezpečení své činnosti smluvně vázané prostředky. Smluvně vázanými prostředky se rozumí zejména dotace ze státního rozpočtu, příspěvky a granty orgánů samosprávy, příspěvky a granty nadací a účelové dary. Smluvně vázané prostředky musí být využity v souladu s účelem, na který byly 17

18 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 18 poskytnuty, a musí být řádně vyúčtovány v souladu s podmínkami poskytnutí. Smluvně vázané prostředky mohou být, pokud to smluvní vztah dovoluje, poskytnuty dalším organizačním jednotkám. V takovém případě účel jejich využití musí být v souladu s účelem, na nějž byly poskytnuty prvotně. Pravidla poskytnutí, využití a vyúčtování těchto prostředků musí mít písemnou formu. O pravidlech poskytnutí, využití a vyúčtování smluvně vázaných prostředků poskytovaných Junákem (jako celkem) organizačním jednotkám rozhoduje Výkonná rada Junáka. V případě, že OJ závažně nebo opakovaně poruší právní předpisy nebo vnitřní předpisy Junáka, může být omezeno nebo zastaveno poskytování smluvně vázaných prostředků této OJ. NÁKLADY ČINOVNÍKŮ JUNÁKA A DALŠÍCH OSOB Bližší podmínky pro proplácení cestovních náhrad stanoví Směrnice k proplácení cestovních náhrad vydaná Výkonnou radou Junáka. Bližší podmínky pro proplácení telefonních poplatků stanoví Směrnice k proplácení telefonních poplatků vydaná Výkonnou radou Junáka. Junák může činovníkům proplatit i další náklady vzniklé v souvislosti s činnostmi, které vykonávají v rámci své funkce v Junáku nebo z pověření. Pravidla stanoví svým rozhodnutím příslušná rada. Obdobně může Junák postupovat při proplácení nákladů ostatním členům hnutí, případně osobám mimo Junáka, pokud prokazatelně byly vynaloženy se souhlasem příslušné rady v souvislosti s jeho činností a v jeho prospěch. JMĚNÍ JUNÁKA Jmění Junáka (jako celku) a jeho organizačních jednotek tvoří souhrn majetku a závazků. Zdrojem jmění jsou členské příspěvky, výtěžky akcí pořádaných Junákem, výtěžky z majetku Junáka, subvence a dotace, dary, příspěvky sponzorů, majetková účast v obchodních společnostech a jiné zdroje. Majetkem jsou věci, pohledávky, jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty. Jednotlivé druhy majetku popisuje Směrnice k majetku Junáka vydaná Výkonnou radou Junáka. OJ může nabývat svůj majetek. S tímto majetkem je oprávněna nakládat v rozsahu své působnosti, pokud Stanovy Junáka nestanoví jinak. OJ může být pověřována správou majetku Junáka (jako celku). Oprávnění k nakládání s tímto majetkem je součástí smluvního vztahu nebo pověření. Junák i jeho OJ jsou, v souladu se zákonem 3, povinny provádět inventarizaci majetku. Bližší podmínky stanoví Směrnice k inventarizaci vydaná Výkonnou radou Junáka. Jakákoliv dispozice (např. prodej, darování, zřízení zástavního práva) s nemovitým majetkem Junáka (jako celku) nebo nemovitým majetkem jeho OJ podléhá schválení Výkonné rady Junáka. Bližší podmínky stanoví Směrnice k majetku Junáka. Výkonná rada Junáka může v této směrnici stanovit, kdy je dán její souhlas k dispozici s nemovitým majetkem při splnění vymezených podmínek. 18

19 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 19 Jmění zrušené organizační jednotky přechází na jejího zakladatele, který o něm rozhodne. Bližší podmínky stanoví Směrnice pro zakládání a rušení organizačních jednotek vydaná Výkonnou radou Junáka. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY Výši členského příspěvku stanoví pro své členy základní OJ. Členský příspěvek je roční, jeho výše se pro rozdílné skupiny členů může lišit. Výši členského příspěvku, termín či termíny jeho vybírání a další pravidla stanoví svým doložitelným rozhodnutím příslušná rada OJ. Výši odvodů z členských příspěvků pro vyšší OJ stanovuje, do výše maxima stanoveného Náčelnictvem Junáka, rada vyšší OJ. Výši odvodů z členských příspěvků pro Junáka (jako celek) stanoví Náčelnictvo Junáka. Bližší podmínky stanovuje Pokyn k registraci vydaný organizačním zpravodajem Junáka. ČINNOSTI JUNÁKA Z DAŇOVÉHO HLEDISKA Junák (jako celek) a jeho OJ jsou podle zákona 1 daňovými subjekty. Činnost Junáka vyplývající ze stanov se nazývá hlavní činnost. Činnosti, které definuje zákon 4, a činnosti nespadající do hlavní činnosti, se nazývají doplňkovou činností. Činnosti, které definuje zákon 5 jako podnikání, nespadají do hlavní ani doplňkové činnosti, Junák je může provozovat pouze v souladu se zákony 6. Junák (jako celek) a jeho OJ mohou provádět podnikatelskou činnost. K výkonu takové činnosti potřebují souhlas Výkonné rady Junáka. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tento řád byl schválen Náčelnictvem Junáka dne , nabývá účinnosti dnem Ke dni účinnosti tohoto řádu se zrušuje Hospodářský řád Junáka schválený Ústřední radou Junáka dne Náčelní dívčího kmene: Ing. Hana Vogeltanzová, v. r. Náčelník chlapeckého kmene: Zdeněk Prančl, v. r. Starosta Junáka: Ing. František Šmajcl, v. r. Poznámky k textu 1 zákon číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění 2 zákon číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění 3 zákon 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění 4 zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění 5 zákon 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění 6 např. zákon 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění 19

20 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 20 3) Cestovní náhrady a jejich proplácení Výpočet cestovného a vyplňování cestovních příkazů je stále velmi problematickou oblastí v hospodaření středisek, a proto ji probereme podrobněji v rámci této kapitoly. Celá oblast je upravena Směrnicí k proplácení cestovních náhrad. Ta se vztahuje na Junák jako celek a všechny jeho organizační jednotky, pokud vyplácí cestovní náhrady svým činovníkům, případně dalším osobám, které vykonávají nějakou činnost ve prospěch Junáka (nikoliv však svým zaměstnancům). K proplacení cestovní náhrady je nutné vždy mít: uzavřenou smlouvu o proplácení cestovních náhrad na konkrétní období řádně vyplněný cestovní příkaz Další náležitosti nutné k proplacení vyplývají ze způsobu cestování. Byla-li ke služební cestě použita hromadná doprava (autobus, vlak, MHD), pak se k cestovnímu příkazu přiloží jízdenky a náhrada je pak součtem prokázaného vynaloženého cestovného. Při cestě autem je situace o něco složitější, je třeba spočítat výši cestovních náhrad a k tomu potřebujeme následující: kopii velkého technického průkazu od vozidla, podle kterého se zjistí průměrná spotřeba pohonných hmot doklad o ceně pohonných hmot z období, kdy byla služební cesta uskutečněna Cestovní náhrady se u auta vypočítávají ze dvou částí spotřeby pohonných hmot náhrady za použití soukromého vozidla, tuto náhradu stanovuje organizační jednotka podle svých možností a může se pohybovat v rozmezí od 0 Kč do 3 Kč za jeden kilometr V praxi se kopie technického průkazu nedokládá ke každému cestovnímu příkazu. Pokud se užívá stále stejné vozidlo, pak stačí kopii přiložit jedenkrát ročně. Služební cestou není doprava účastníků mladších 18 let a jejich dospělého doprovodu spojená s účastí na akci. Pokud tedy jede družina se svými vedoucími na výlet, tak proplacení cestovného (jízdenek) bude provedeno běžným způsobem vyplatí se z pokladny na základě výdajového pokladního dokladu a jízdenky se přiloží. Není třeba postupovat podle této směrnice a vypisovat cestovní příkaz, uzavírat smlouvu a podobně. Cestovní příkaz Nyní se podívejme na vyplnění cestovního příkazu. Cestovní příkaz (formulář) můžeme rozdělit na 3 části: A) Nacionále činovníka a bližší určení cesty. Vyplňujeme: identifikaci jednotky (razítko OJ) příjmení, jméno, titul toho, kdo koná cestu jeho bydliště informace o konané cestě v tabulce 20

21 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 21 Počátek pracovní cesty Místo jednání Účel cesty Konec cesty Olomouc Brno Seminář pro Olomouc vedoucí středisek V tabulce není třeba vyplňovat čas odjezdu a příjezdu. Tento údaj je nutný ke spočítání doby trvání pracovní cesty, kterou uskutečnil zaměstnanec (doba trvání je nutná ke zjištění odměny za práci). údaje o spolucestujících určený dopravní prostředek zaznamenáváme typ auta, SPZ, průměrnou spotřebu informace o poskytnuté záloze datum a podpis činovníka oprávněného k povolení cesty Na každém cestovním příkazu musí být informace o typu vozidla (nejlépe i s SPZ), kterým byla cesta uskutečněna. Je to z důvodu, kdy jeden činovník používá více osobních vozidel a případná kontrola musí jednoznačně zjistit, zda byla řádně spočtena cestovní náhrada (tj. zda byla použita správná průměrná spotřeba PHM). B) Schválení služební cesty Služební cestu povoluje: v organizační jednotce statutární orgán organizační jednotky u služební cesty konané v souvislosti s akcí vedoucí akce Příslušná rada může svým usnesením schválit odlišná pravidla pro povolování a schvalování vyúčtování služebních cest. Povolení služební cesty tedy musí proběhnout ještě před jejím započetím. C) Přehled vyúčtování služební cesty Náležitosti k vyplnění jsou uvedeny v následujícím příkladu: Přehled vyúčtování služební cesty Datum Odjezd - Hod. Použitý Km Sazba Jízdné Celkem Upraveno příjezd prostředek náhrady Olomouc AUV 80 4,75-380,00 380, Brno Brno AUV 83 4,75-394,00 394, Olomouc Vysvětlivky: O osobní vlak R rychlík A autobus L letadlo AUV auto vlastní AUS auto služební MOS motocykl Celkem 774,00 774,00 Záloha 0,00 0,00 Doplatek Přeplatek 774,00 774,00 21

22 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 22 V praxi se můžete setkat s velkým množstvím různých formulářů cestovních příkazů. Je vhodné se přizpůsobit danému formuláři a jeho kolonkám. Do sloupce jízdné se zapisují nárokované výdaje za použití dopravního prostředku kromě osobních vozidel a motocyklů, které jsou prokázaným výdajem (nutné doložit jízdenkou). Do sloupce prostředek se zaznamenává druh dopravního prostředku dle výše uvedených vysvětlivek. Ve sloupci sazba se zapisuje částka, která vyšla ve výpočtu jako náhrada na 1 km. Do sloupce celkem se zapíše vždy částka po výpočtu v takovém tvaru, aby měla alespoň 2 desetinná místa. Sloupec upraveno slouží pro úpravy vypočtené částky (například zaokrouhlení). D) Vyplacení cestovní náhrady Tato část se vyplňuje až po výpočtu náhrady cestovného. Příslušný činovník svým podpisem potvrdí souhlas s vypočtenou náhradou takto: Vyúčtování pracovní cesty Zpráva o výsledku pracovní cesty podána dne:... Datum a podpis odpovědného činovníka Souhlas vydává i s tím, že služební cesta splnila svůj účel. Z výše uvedeného vyplývá, že na cestovním příkazu před jeho vyplacením musí být 2 podpisy (činovník povolující služební cestu a činovník schvalující vyúčtování). V organizačních jednotkách to většinou bývá jeden a týž člověk vedoucí střediska. U cestovného na akcích je to vedoucí akce. Dále je možné využít výdajového pokladního dokladu, který je přímo na blanketu cestovního příkazu a proplatit cestovné. K proplacení náhrady je také možné užít běžného typu výdajového pokladního dokladu. Výdajový příjmový pokladní doklad číslo 39/05 Účtovaná náhrada byla přezkoušena a upravena na Kč 774,00 Vyplacená záloha: 0,00 Kč Doplatek přeplatek : 774,00 Kč Slovy: Sedmsetsedmdesátčtyřikoruny== Novák 20/10 Hájek 20/10 Dvořák Datum a podpis Datum a podpis Datum a podpis Schválil upravil vyúčtování příjemce (totožnost) pokladníka 22

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Cestovní náhrady. Právní úprava. Obecná pravidla. Náležitosti k proplacení cestovného. Junák svaz skautů a skautek ČR

Cestovní náhrady. Právní úprava. Obecná pravidla. Náležitosti k proplacení cestovného. Junák svaz skautů a skautek ČR Cestovní náhrady Organizační jednotky Junáka mohou dle svého uvážení proplatit prokázané náklady, které byly vynaloženy v souvislosti s výkonem funkce či úkolu pro Junáka. Výpočet cestovného a vyplňování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka.

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka. Rozvaha KAPITOLA 4 Funkce a obsah rozvahy Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Inventarizace a všechno kolem

Inventarizace a všechno kolem Inventarizace a všechno kolem Problematika správného provedení inventarizace je velmi často opomíjená. Přitom pouze jejím kvalitním provedením je možné zjistit aktuální a správný stav majetku, který účetní

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013

Vnitřní předpis č. 1/2013 Vnitřní předpis č. 1/2013 Zásady pro hospodaření a vedení účetnictví Občanského sdružení V Remízku I. Úvod 1. Občanské sdružení V Remízku (dále jen OS ) hospodaří se svými prostředky v souladu se zákonem

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Čekatelský kurz Řemřich

Čekatelský kurz Řemřich Čekatelský kurz Řemřich ročník 2012 Skripta předmětu Hospodaření obsah: HOSPODAŘENÍ... 3 CÍL (FUNKCE) HOSPODAŘENÍ... 3 1. SYSTÉM HOSPODAŘENÍ ODDÍLU A STŘEDISKA... 3 STŘEDISKO X ODDÍL, SMEČKA, ROJ... 4

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

o poskytování cestovních a ostatních náhrad v ČSRU

o poskytování cestovních a ostatních náhrad v ČSRU Směrnice výkonného výboru ČSRU o poskytování cestovních a ostatních náhrad v ČSRU schválená výkonným výborem ČSRU dne 29. února 2012 změněná výkonným výborem ČSRU dne 17. září 2014 Vyhotovil dne 17. září

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva ze dne 29. 3. 2005 č. 3/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen zastupitelstvo )

Více

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR Junák svaz skautů a skautek ČR Revizní řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel předpisu Tento řád upravuje činnost revizních komisí Junáka. 1.2. Související vnitřní předpisy Souvisejícími předpisy jsou

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa 1.1 Dle ust. 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích náleží členovi zastupitelstva města v souvislosti s výkonem jeho funkce

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENí PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 12201/2012 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Okrouhlá

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: seznámení se s aktivy a pasivy; osvojení si základních pravidel pro sestavení účetního výkazu rozvaha; pochopení definice aktiv a dluhů;

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. 172/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 15.10.2013 Účinnost

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku

Více

VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE

VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE VYHLÁŠKA Č. 2/2014 K DOTACÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka ve Středočeském kraji,

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Název dílčího projektu / projektového dne Stvořidla Ţáci Kotlíková, Kratochvílová, Píchová Třída 3A - skupina 4 Výstup Příprava a vyúčtování pracovní cesty Jste zaměstnanci podniku KLM, s. r. o., Jirsíkova

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU Praha 1.června 2005 sekr. 6582/2005 Směrnice kvestorky č. 8/2005 o cestovních náhradách na AMU S platností od 1.6. 2005 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU 1 Cestovní náhrady v tuzemsku

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle zákona

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

~---------------~--~

~---------------~--~ a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecní u ř d v a l d l k o v ~---------------~--~ Došlo dne: ---.-::.J..;...::g~.~27-:".:.-/,_'!t~. _ 8.~//1 C.J. ( Stejnopis č.:

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

Zřizovací listiny knihoven v malých obcích (knihoven s dobrovolným knihovníkem)

Zřizovací listiny knihoven v malých obcích (knihoven s dobrovolným knihovníkem) Zřizovací listiny knihoven v malých obcích (knihoven s dobrovolným knihovníkem) Pro přihlášení knihovny do evidence ve smyslu 5, odst. 5 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona musí její provozovatel (zřizovatel)

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN Organizační směrnice č. QS 63-02 QF 63-02-01 Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ0: 00304450 SMĚRNICE číslo QS 63-02 Výtisk č.: 0 Vydání: 1 Účinnost od: 2002-09-01 Přepis:

Více

VZOR PID... stejnopis č.

VZOR PID... stejnopis č. Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 2245 ze dne 19. 8. 2014 VZOR PID... stejnopis č. mezi: SMLOUVA č. DOT../2015 o poskytnutí účelové dotace - grantu č... na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty

Více

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Tento formulář je navržen speciálně pro vyúčtování pracovní cesty, při které se používá soukromé vozidlo nebo vozidlo z půjčovny. Usnadňuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VYŘAZOVÁNÍ MAJETKU Č.j.: S05/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací platný k 1. 6. 2013 1. Disponibilní finanční prostředky krajské organizace Každá krajská organizace má na příslušný kalendářní rok k dispozici

Více

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele.

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele. Daňová evidence příjmů a výdajů Daňovou evidenci vedou podnikatelé (fyzické osoby), kteří nejsou účetní jednotkou, a pro daňové účely uplatňují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více