VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 1 TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 1 TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM"

Transkript

1 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 1 TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM 1

2 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 2 2

3 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 3 Hospodaření JAN STEJSKAL EDICE VŮDCOVSKÁ ZKOUŠKA PRAHA

4 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 4 4

5 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 5 Pár slov úvodem Milí mladí přátelé! Do rukou se Vám dostává nově přepracované vydání příručky k vůdcovské zkoušce pro obor Hospodaření. Od posledního vydání této příručky v roce 1999 uběhlo už moře času, a tak se událo mnoho významných změn, které bylo třeba zohlednit i v obsahu oboru Hospodaření u VZ. V tomto úvodu bych rád představil novinky v příručce a upozornil na několik důležitých věcí. Na začátek je třeba uvést, že tato příručka není primárně určena k samostudiu. Má být kvalitním podkladem pro přípravu na vůdcovskou zkoušku, ale předpokládá se, že uchazeč o VZ by se měl zúčastnit určité společné přípravy (vůdcovského kurzu vůdcovského lesního kurzu) a zde přednášky odborníka z oboru hospodaření. Text je souhrnem důležitých poznatků, které je třeba ke zkoušce nastudovat či se s nimi alespoň stručně seznámit. Právě stručností v podání některých pasáží se může stát obtížně samostudovatelným. Ne, že by to bylo nemožné, ale ze zkušenosti doporučuji dát přednost přednášce či jiné formě společné přípravy na tento obor. Novinkou v této publikaci jsou tabulky (za každou kapitolou), ve kterých najdete sumář znalostí, které byste měli mít po sestudování každé kapitoly. Jedná se o přehled nejdůležitějších pojmů, přehled znalostí určitých systémových záležitostí (tedy musíte znát víc než jen vysvětlení určitého pojmu také třeba dokázat vysvětlit některé souvislosti a vztahy k ostatním problémům v hospodaření apod.). Tato pomůcka je určena jak uchazečům o VZ, tak i odborným lektorům oboru Hospodaření. Upozorňuji však na to, že v tabulkách je uveden pouze nejvýznamnější přehled, který může být v některých případech trošku nepřesný a problematiku zjednodušující. Není tedy vhodné se pevně držet obsahů jednotlivých tabulek, nýbrž brát je pouze jako orientační pomůcku. Dále musím připomenout, že celá publikace byla zpracována tak, aby co nejlépe vystihovala potřeby budoucích vedoucích oddílu, resp. třeba nových členů střediskových rad apod. Díky určitým změnám v platných soustavách účetnictví bylo zařazeno stručné pojednání o soustavě podvojného účetnictví. Zde si klademe za cíl seznámit uchazeče o VZ se základními pojmy, které se stanou v průběhu několika let nedílnou součástí naší každodenní činnosti. Velká pozornost by měla být věnována i dalším praktickým potřebám vedoucích oddílů tj. hospodaření na akcích, problematice dokladů v účetnictví, rozpočtům, financování potřeb oddílů a středisek atd. Absolvent VZ by měl být po složení zkoušky z oboru hospodaření schopen hospodářsky zajistit velkou i malou akci, včetně sestavení rozpočtu a jeho řízení, zpracování kvalitních podkladů k zaúčtování pro hospodáře střediska (tj. takových podkladů, které budou obsahovat pouze správné doklady a celé vyúčtování bude zpracováno tak, aby nepřidělávalo hospodáři organizační jednotky žádnou práci navíc). Dále by měl mít coby člen např. střediskové rady alespoň základní přehled o 5

6 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 6 hospodaření střediska (tedy např. o stavu majetku a závazků, nákladů a výnosů střediska, o nutnosti provedení inventarizace apod.). Přeji si, aby Vám obor Hospodaření u vůdcovské zkoušky nečinil téměř žádné problémy a abyste dokázali mnohokrát zúročit nabyté poznatky ve Vaší (nejen) skautské praxi. Na Vaší skautské stezce pouze příznivý vítr a sluníčko nad hlavou! Jan Stejskal Johan Junák svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum, 2005 ISBN:

7 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 7 Obsah 1. Hospodaření střediska Hospodářské předpisy Junáka Základy účetnictví, účetní doklady Majetek Zdroje financování činnosti a jejich získávání Hospodaření akcí Slovník používaných pojmů Doporučená literatura k dalšímu studiu (zahrnuje použitou literaturu)

8 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 8 8 Skautská svépomoc Pokladní zpráva za obě správní období končí koncem roku 1933 přebytkem. Nikterak velkým. Ve skutečnosti jest to výtěžek naší prodejny Skauting, která se těší v širokých kruzích naší sportovní veřejnosti značné přízni. Posouzením jednotlivých položek bilančních docházíme k závěru, že Svaz nemá žádných položek pasivních. I z kompensace položek dlužníků a věřitelů vychází, že Svaz nemá téměř dluhů. Jakkoliv tento fakt byl by potěšující, nelze se těšiti z této radosti, poněvadž je kalena vědomím, že Svaz mohl sice uhraditi jen svoji režii bez dluhů, ale neměl možnost dáti nic na svůj hlavní účel, na složku výchovnou. Sociální poslání Svazu, činnost výchovná, je tím podlomena. Nejsme dosud tak početní, abychom mohli plně uhraditi nejen režii, ale i výdaje na výchovu skautů a skautek, není-li subvencí. Naříkati však nebudeme, poněvadž vina není na nás. Dovedli jsme se probíti trpkou minulostí, poznali jsme drsný dnešek a podle toho dovedeme odhadnouti nejistý zítřek. Jsme připraveni a budeme s chutí pracovati dále pro skautskou ideu.

9 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 9 1. EDICE VŮDCOVSKÁ ZKOUŠKA HOSPODAŘENÍ Hospodaření střediska 1. Úvod do hospodaření 2. Právní subjektivita a) Úvod do hospodaření Cílem hospodaření je vlastně zajištění činnosti (případně její rozšíření, zkvalitnění) dané organizace. Jedná se o soubor mnoha činností (bezprostředně navazujících a překrývajících se), které se týkají konkrétních kroků nakládání s majetkem a závazky, jejich plánování a vyhodnocování. Hospodaření je tedy konkrétně soubor ekonomicko-správních činností zabezpečujících provoz Junáka či jeho organizačních jednotek, mezi které patří správa majetku, získávání finančních zdrojů a nakládání s nimi, tvorba, čerpání a kontrola rozpočtu, vedení účetnictví, plnění daňových povinností, tvorba vnitřních hospodářských předpisů a plnění ostatních povinností v oblasti hospodaření vyplývajících z právních předpisů i vnitřních předpisů Junáka. Ten, kdo se ve středisku zabývá hospodařením, bývá většinou hospodář. Kromě něho se však ještě celá řada dalších činovníků od vedoucího střediska až po správce základny, od vedoucích oddílů až po vedoucího té nejmenší akce zabývá hospodařením. b) Právní subjektivita V životě kolem sebe potkáváme fyzické osoby a právnické osoby. Fyzickou osobou je každý člověk. Právnickou osobou jsou firmy, nadace, neziskové organizace atd. Právnická osoba musí být založena na základě nějakého zákona. Junák svaz skautů a skautek ČR je právnickou osobou a je založen na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Právní forma Junáka (= typ organizace) je občanské sdružení. Junák je řazen do kategorie nestátních neziskových organizací (NNO). Má právo vytvářet nižší organizační jednotky (konkrétně kraje, okresy, střediska a zvláštní organizační jednotky). Nejjednodušší, ale zato nejobsáhlejší definice právní subjektivity říká: je to schopnost mít práva a povinnosti. Ten, kdo je nositelem právní subjektivity, má tedy práva (například právo vystupovat samostatně na veřejnosti pod svým jménem, právo vstupovat do právních vztahů, právo na výkon své činnosti a také právo vlastnit majetek). A dále povinnosti jako například 9

10 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 10 povinnost řádně spravovat majetek, vést účetnictví, povinnost plnit své závazky a mnoho dalších. Z výše uvedeného vyplývá, že Junák (jako celek) má právní subjektivitu. Jak je to ale u organizačních jednotek? S určitým zjednodušením se můžeme odvolat na Stanovy Junáka, které říkají, že organizační jednotky jednají svým jménem od svého vzniku a mají svou právní subjektivitu. Právnická osoba není živý tvor, který by za sebe mohl sám rozhodovat a jednat. Jedná se vlastně o určité fiktivní sdružení osob (někdy také majetku). Proto u každé právnické osoby, nevyjímaje Junáka, musí existovat člověk, který jejím jménem vykonává práva a povinnosti (jedná, vystupuje navenek, nese odpovědnost, rozhoduje aj.). Takové osobě se říká statutární orgán. U střediska je to vedoucí střediska, u junáckých okresů a krajů je to předseda příslušné rady. Statutárním orgánem Junáka je starosta Junáka. Z definice právní subjektivity vyplývá, že každý nositel právní subjektivity vystupuje pod vlastním jménem. Pro hospodářskou oblast je přesná identifikace velmi důležitá. Název organizačních jednotek Junáka (dále jen OJ) se skládá z těchto dvou částí: 1. úplný název organizace = Junák svaz skautů a skautek ČR 2. úplný název organizační jednotky Příklady: Junák svaz skautů a skautek ČR, Pardubický kraj Junák svaz skautů a skautek ČR, okres Svitavy Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Tilia Polička Bližší informace o variantách a různých možnostech v názvech OJ Junáka jsou uvedeny ve Směrnici k identifikace OJ Junáka. Ukázka razítek organizačních jednotek 10

11 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 11 Ukázka identifikace organizační jednotky Junáka na příkazní smlouvě Poznámka: na mnohých smlouvách či jiných písemnostech se můžeme setkat také s adresou (sídlem) organizační jednotky. Její absence není na závadu, pokud je ve smlouvě identifikační číslo (IČO). Vztah středisko x oddíl Středisko je základní organizační jednotkou Junáka a z výše uvedeného vyplývá, že má právní subjektivitu. Oddíl je základní výchovnou jednotkou, která nemá právní subjektivitu a nesmí proto vystupovat samostatně vůči okolí. Oddíl tedy samostatně nehospodaří a nemůže vlastnit žádný majetek. Jeho jednání se řídí pravidly, které si dohodne pro své oddíly středisko. Řada pravomocí a povinností může být přenesena na oddíly, např. vedení oddílové poklady, běžně středisko svěřuje do užívání oddílů nějaký majetek (stany, vybavení klubovny apod.). Přehled znalostí posluchače po sestudování kapitoly: Kompletní bezpečná znalost pojem právní subjektivity a jeho vysvětlení (včetně důsledků) názvy organizačních jednotek postavení oddílu ve středisku Znalost pojmů a jejich základní charakteristika statutární orgán Znalost samostatných pojmů pojem hospodaření 11

12 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 12 Hospodářství svazu Proto registrujte své členstvo včas! Podporujte vlastní svůj tisk, odebírejte v hojné míře ústřední náš časopis Skaut Junák a Vůdce a nejen, že odebírejte, ale včas pla te! Naše časopisy nejsou kalkulovány se ziskem. Víme, že Svaz na ně musí něco dopláceti, aby se udržely na své vysoké úrovni. Žádáme vás však znovu, abyste včas dostáli své platební povinnosti, zrovna tak, jak dostáti jí musí sám Svaz k svým věřitelům tiskárnám. Podporujte svůj sportovní závod Skauting uvědomte si, že tím pomáháte opět sami sobě, Svazu samému že nebýti sportovního závodu, nemohl by ani Svaz vyvinouti takovou činnost, jakou vyvíjí, ježto nedostávalo by se mu k tomu potřebných finančních prostředků. 12

13 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka EDICE VŮDCOVSKÁ ZKOUŠKA HOSPODAŘENÍ Hospodářské předpisy Junáka 1. Právní normy a vnitřní předpisy upravující oblast hospodaření 2. Hospodářský řád Junáka 3. Směrnice k proplácení cestovních náhrad 4. Cestovné a jeho proplácení 5. Směrnice k proplácení telekomunikačních poplatků 6. Telekomunikační náhrady a jejich proplácení Tuto kapitolu musíme začít informací o právních předpisech a normách právního řádu ČR, které ovlivňují právě hospodářskou oblast. Je potřebné si připomenout, že právní předpisy jsou nadřazeny předpisům vnitřním. Mezi nejvýznamnější patří: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění daňové předpisy (např. zákon o daních z příjmů apod.) Vnitřní pravidla v oblasti hospodaření si stanovil sám Junák. Ty základní jsou uvedeny v těchto předpisech: Stanovy Junáka Hospodářský řád Junáka Směrnice k proplácení cestovních náhrad Směrnice k proplácení telekomunikačních poplatků Směrnice k majetku Junáka Směrnice k inventarizaci různé pokyny zpravodajů Výkonné rady Junáka (VRJ) například k dotacím či táborům Pro praxi je nutné znát zdroj, kde je možné v každém okamžiku nalézt platná znění jednotlivých předpisů. Právní předpisy lze nalézt na Internetu ve Sbírce zákonů a vnitřní předpisy v tzv. spisovně na webových stránkách Junáka 13

14 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 14 Ukázka webové stránky s ukázkou vybraných dokumentů po zadání slova dotace do vyhledávače 14

15 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 15 2) Hospodářský řád Junáka Hospodářský řád Junáka je vnitřním předpisem, který stanovuje dlouhodobě platná pravidla pro hospodaření organizačních jednotek. Některá pravidla byla však tak důležitá, že je bylo nutné napsat přímo do Stanov Junáka. Ty pak řád musí respektovat, případně k nim uvádí potřebné podrobnosti. Jako budoucí vůdci oddílu nemusíte řád znát do podrobností, ale přečíst si ho musíte, abyste věděli, kde v případě potřeby hledat pomoc. HOSPODÁŘSKÝ ŘÁD ÚVODNÍ USTANOVENÍ Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační jednotky a členy Junáka. Hospodaření Junáka slouží k zabezpečení jeho výchovných cílů. Hospodaření nesmí být v rozporu s etickými zásadami hnutí. Junák (jako celek) i jeho organizační jednotky jsou povinny nakládat se svým jměním s nejvyšší účelností a hospodárností. Junák (jako celek) i jeho organizační jednotky nakládají se svým jměním v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Junáka a rozhodnutími příslušných orgánů a činovníků. SOUVISEJÍCÍ VNITŘNÍ PŘEDPISY Mezi související vnitřní předpisy patří zejména : Stanovy Junáka svazu skautů a skautek ČR Organizační řád Junáka Systemizace Revizní řád Junáka Směrnice k majetku Junáka Směrnice k inventarizaci Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních jednotek Junáka Směrnice k proplácení cestovních náhrad Směrnice k proplácení telefonních poplatků DEFINICE POJMŮ Junák svaz skautů a skautek ČR (Junák) občanské sdružení, jehož organizační strukturu tvoří Junák (jako celek) a jeho organizační jednotky Junák (jako celek) právnická osoba spravovaná ústředními orgány Junáka Organizační jednotky (dále také OJ) jsou definovány Stanovami Junáka 15

16 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 16 a Organizačním řádem Junáka (vyšší organizační jednotky, základní organizační jednotky, zvláštní organizační jednotky) Statutární orgán osoba, kterou Stanovy Junáka opravňují činit veškeré právní úkony jménem Junáka nebo jménem příslušné organizační jednotky Právní subjektivita způsobilost nabývat vlastním jménem práva a povinnosti Daňový subjekt poplatník nebo plátce daně dle zákona 1 Hospodaření soubor ekonomicko-správních činností zabezpečujících provoz Junáka či jeho OJ, mezi které patří správa majetku, získávání finančních zdrojů a nakládání s nimi, tvorba, čerpání a kontrola rozpočtu, vedení účetnictví, plnění daňových povinností, tvorba vnitřních hospodářských předpisů a plnění ostatních povinností v oblasti hospodaření, vyplývajících z právních předpisů i vnitřních předpisů Junáka Majetek věci, pohledávky, jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty Čistý majetek pro účely tohoto řádu se jím rozumí majetek po odečtení veškerých závazků HOSPODAŘENÍ JUNÁKA (JAKO CELKU) Junák je občanské sdružení ve smyslu zákona 2 registrované u Ministerstva vnitra pod číslem VSP/1 1366/90-R ze dne a je právnickou osobou od svého vzniku. Identifi-kační číslo (IČO) Junáka je dle výpisu z registru ekonomických subjektů Junák (jako celek) hospodaří podle rozpočtu ústředních orgánů Junáka, který každoročně schvaluje Náčelnictvo Junáka. Za hospodaření Junáka (jako celku) je odpovědný statutární orgán. Výkonná rada Junáka předkládá zpravidla do 6 měsíců, ve výjimečných případech do 9 měsíců po skončení kalendářního roku ke schválení Náčelnictvu Junáka výroční zprávu o hospodaření Junáka (jako celku). V souladu se zákonem 3 Junák (jako celek) vede podvojné účetnictví. Junák (jako celek) zřizuje nejméně jeden běžný účet k zabezpečení platebního styku. Podpisové právo k účtu má vždy statutární orgán a dále osoby jím pověřené. Pravidla pro hospodaření akcí zabezpečovaných Junákem (jako celkem) stanoví Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka vydaná Výkonnou radou Junáka. Hospodaření Junáka (jako celku) podléhá kontrole Ústřední revizní komise Junáka. HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK JUNÁKA Organizační jednotky Junáka jsou organizačními jednotkami ve smyslu zákona 2. Jednají svým jménem od svého vzniku, jejich právní subjektivita je závislá na právní subjektivitě jejich zakladatele. Každá OJ má své vlastní identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ). OJ Junáka hospodaří podle svého rozpočtu, který každoročně schvaluje rada OJ. Rada při schvalování rozpočtu dbá na zajištění dlouhodobého rozvoje OJ. 16

17 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 17 Za hospodaření OJ je odpovědný její statutární orgán. OJ se může zavazovat pouze do výše svého čistého majetku. V případě závazku nad výši čistého majetku musí OJ požádat o souhlas svého zakladatele. Poskytnutím souhlasu se zakladatel stává ručitelem. Zakladatel, vyšší OJ, může vydat souhlas se závazkem pouze pokud souvisí se zajištěním a rozvojem činnosti OJ a výše závazku nepřekračuje součet čistého majetku žadatele a jeho zakladatele. U závazků převyšujících tuto částku musí požádat organizační jednotka o souhlas Výkonnou radu Junáka. Pokud se OJ zaváže v rozporu s tímto ustanovením, statutární orgán OJ odpovídá Junáku za škodu, která tím vznikne. Nejpozději do 4 měsíců po skončení kalendářního roku je radě OJ předložena zpráva o hospodaření ke schválení. Za předložení zprávy je odpovědný statutární orgán OJ. OJ je účetní jednotkou podle zákona 3. V souladu se zákonem 3 vede jednoduché nebo podvojné účetnictví. Vyšší OJ zřizují nejméně jeden běžný účet k zabezpečení platebního styku. Se souhlasem zakladatele základní OJ běžný účet zřizovat nemusí. Podpisové právo k běžnému účtu má vždy statutární orgán a dále osoby jím pověřené. Hospodaření OJ podléhá kontrole revizních komisí podle Revizního řádu Junáka. HOSPODAŘENÍ NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ORGANIZAČNÍ JEDNOTKOU Pro účely zajištění hospodaření akcí OJ se akce rozdělují na velké předpokládané výdaje vyšší než ,- Kč nebo doba trvání delší než 6 dní malé ostatní akce Na každou akci sestavuje OJ samostatný rozpočet a dbá na účelné vynakládání svých prostředků v souladu se svými výchovnými cíli. Rozpočet a vedoucího velké akce schvaluje rada OJ. Rada OJ může některého činovníka OJ schválením pověřit. Pravidla pro pořádání malých akcí stanoví rada OJ svým usnesením. Za hospodaření akce je odpovědný její vedoucí. Vedoucí akce dbá, aby hospodaření akce bylo v souladu s rozpočtem, případně aby v případě, že se podmínky jejího pořádání změní, nedocházelo k neplánovanému čerpání prostředků nekrytých příjmy. Hospodaření akce je ukončeno jejím finančním vyhodnocením a zavedením do účetnictví OJ. HOSPODAŘENÍ SE SMLUVNĚ VÁZANÝMI PROSTŘEDKY Junák (jako celek) a jeho organizační jednotky získávají na zabezpečení své činnosti smluvně vázané prostředky. Smluvně vázanými prostředky se rozumí zejména dotace ze státního rozpočtu, příspěvky a granty orgánů samosprávy, příspěvky a granty nadací a účelové dary. Smluvně vázané prostředky musí být využity v souladu s účelem, na který byly 17

18 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 18 poskytnuty, a musí být řádně vyúčtovány v souladu s podmínkami poskytnutí. Smluvně vázané prostředky mohou být, pokud to smluvní vztah dovoluje, poskytnuty dalším organizačním jednotkám. V takovém případě účel jejich využití musí být v souladu s účelem, na nějž byly poskytnuty prvotně. Pravidla poskytnutí, využití a vyúčtování těchto prostředků musí mít písemnou formu. O pravidlech poskytnutí, využití a vyúčtování smluvně vázaných prostředků poskytovaných Junákem (jako celkem) organizačním jednotkám rozhoduje Výkonná rada Junáka. V případě, že OJ závažně nebo opakovaně poruší právní předpisy nebo vnitřní předpisy Junáka, může být omezeno nebo zastaveno poskytování smluvně vázaných prostředků této OJ. NÁKLADY ČINOVNÍKŮ JUNÁKA A DALŠÍCH OSOB Bližší podmínky pro proplácení cestovních náhrad stanoví Směrnice k proplácení cestovních náhrad vydaná Výkonnou radou Junáka. Bližší podmínky pro proplácení telefonních poplatků stanoví Směrnice k proplácení telefonních poplatků vydaná Výkonnou radou Junáka. Junák může činovníkům proplatit i další náklady vzniklé v souvislosti s činnostmi, které vykonávají v rámci své funkce v Junáku nebo z pověření. Pravidla stanoví svým rozhodnutím příslušná rada. Obdobně může Junák postupovat při proplácení nákladů ostatním členům hnutí, případně osobám mimo Junáka, pokud prokazatelně byly vynaloženy se souhlasem příslušné rady v souvislosti s jeho činností a v jeho prospěch. JMĚNÍ JUNÁKA Jmění Junáka (jako celku) a jeho organizačních jednotek tvoří souhrn majetku a závazků. Zdrojem jmění jsou členské příspěvky, výtěžky akcí pořádaných Junákem, výtěžky z majetku Junáka, subvence a dotace, dary, příspěvky sponzorů, majetková účast v obchodních společnostech a jiné zdroje. Majetkem jsou věci, pohledávky, jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty. Jednotlivé druhy majetku popisuje Směrnice k majetku Junáka vydaná Výkonnou radou Junáka. OJ může nabývat svůj majetek. S tímto majetkem je oprávněna nakládat v rozsahu své působnosti, pokud Stanovy Junáka nestanoví jinak. OJ může být pověřována správou majetku Junáka (jako celku). Oprávnění k nakládání s tímto majetkem je součástí smluvního vztahu nebo pověření. Junák i jeho OJ jsou, v souladu se zákonem 3, povinny provádět inventarizaci majetku. Bližší podmínky stanoví Směrnice k inventarizaci vydaná Výkonnou radou Junáka. Jakákoliv dispozice (např. prodej, darování, zřízení zástavního práva) s nemovitým majetkem Junáka (jako celku) nebo nemovitým majetkem jeho OJ podléhá schválení Výkonné rady Junáka. Bližší podmínky stanoví Směrnice k majetku Junáka. Výkonná rada Junáka může v této směrnici stanovit, kdy je dán její souhlas k dispozici s nemovitým majetkem při splnění vymezených podmínek. 18

19 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 19 Jmění zrušené organizační jednotky přechází na jejího zakladatele, který o něm rozhodne. Bližší podmínky stanoví Směrnice pro zakládání a rušení organizačních jednotek vydaná Výkonnou radou Junáka. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY Výši členského příspěvku stanoví pro své členy základní OJ. Členský příspěvek je roční, jeho výše se pro rozdílné skupiny členů může lišit. Výši členského příspěvku, termín či termíny jeho vybírání a další pravidla stanoví svým doložitelným rozhodnutím příslušná rada OJ. Výši odvodů z členských příspěvků pro vyšší OJ stanovuje, do výše maxima stanoveného Náčelnictvem Junáka, rada vyšší OJ. Výši odvodů z členských příspěvků pro Junáka (jako celek) stanoví Náčelnictvo Junáka. Bližší podmínky stanovuje Pokyn k registraci vydaný organizačním zpravodajem Junáka. ČINNOSTI JUNÁKA Z DAŇOVÉHO HLEDISKA Junák (jako celek) a jeho OJ jsou podle zákona 1 daňovými subjekty. Činnost Junáka vyplývající ze stanov se nazývá hlavní činnost. Činnosti, které definuje zákon 4, a činnosti nespadající do hlavní činnosti, se nazývají doplňkovou činností. Činnosti, které definuje zákon 5 jako podnikání, nespadají do hlavní ani doplňkové činnosti, Junák je může provozovat pouze v souladu se zákony 6. Junák (jako celek) a jeho OJ mohou provádět podnikatelskou činnost. K výkonu takové činnosti potřebují souhlas Výkonné rady Junáka. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tento řád byl schválen Náčelnictvem Junáka dne , nabývá účinnosti dnem Ke dni účinnosti tohoto řádu se zrušuje Hospodářský řád Junáka schválený Ústřední radou Junáka dne Náčelní dívčího kmene: Ing. Hana Vogeltanzová, v. r. Náčelník chlapeckého kmene: Zdeněk Prančl, v. r. Starosta Junáka: Ing. František Šmajcl, v. r. Poznámky k textu 1 zákon číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění 2 zákon číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění 3 zákon 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění 4 zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění 5 zákon 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění 6 např. zákon 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění 19

20 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 20 3) Cestovní náhrady a jejich proplácení Výpočet cestovného a vyplňování cestovních příkazů je stále velmi problematickou oblastí v hospodaření středisek, a proto ji probereme podrobněji v rámci této kapitoly. Celá oblast je upravena Směrnicí k proplácení cestovních náhrad. Ta se vztahuje na Junák jako celek a všechny jeho organizační jednotky, pokud vyplácí cestovní náhrady svým činovníkům, případně dalším osobám, které vykonávají nějakou činnost ve prospěch Junáka (nikoliv však svým zaměstnancům). K proplacení cestovní náhrady je nutné vždy mít: uzavřenou smlouvu o proplácení cestovních náhrad na konkrétní období řádně vyplněný cestovní příkaz Další náležitosti nutné k proplacení vyplývají ze způsobu cestování. Byla-li ke služební cestě použita hromadná doprava (autobus, vlak, MHD), pak se k cestovnímu příkazu přiloží jízdenky a náhrada je pak součtem prokázaného vynaloženého cestovného. Při cestě autem je situace o něco složitější, je třeba spočítat výši cestovních náhrad a k tomu potřebujeme následující: kopii velkého technického průkazu od vozidla, podle kterého se zjistí průměrná spotřeba pohonných hmot doklad o ceně pohonných hmot z období, kdy byla služební cesta uskutečněna Cestovní náhrady se u auta vypočítávají ze dvou částí spotřeby pohonných hmot náhrady za použití soukromého vozidla, tuto náhradu stanovuje organizační jednotka podle svých možností a může se pohybovat v rozmezí od 0 Kč do 3 Kč za jeden kilometr V praxi se kopie technického průkazu nedokládá ke každému cestovnímu příkazu. Pokud se užívá stále stejné vozidlo, pak stačí kopii přiložit jedenkrát ročně. Služební cestou není doprava účastníků mladších 18 let a jejich dospělého doprovodu spojená s účastí na akci. Pokud tedy jede družina se svými vedoucími na výlet, tak proplacení cestovného (jízdenek) bude provedeno běžným způsobem vyplatí se z pokladny na základě výdajového pokladního dokladu a jízdenky se přiloží. Není třeba postupovat podle této směrnice a vypisovat cestovní příkaz, uzavírat smlouvu a podobně. Cestovní příkaz Nyní se podívejme na vyplnění cestovního příkazu. Cestovní příkaz (formulář) můžeme rozdělit na 3 části: A) Nacionále činovníka a bližší určení cesty. Vyplňujeme: identifikaci jednotky (razítko OJ) příjmení, jméno, titul toho, kdo koná cestu jeho bydliště informace o konané cestě v tabulce 20

21 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 21 Počátek pracovní cesty Místo jednání Účel cesty Konec cesty Olomouc Brno Seminář pro Olomouc vedoucí středisek V tabulce není třeba vyplňovat čas odjezdu a příjezdu. Tento údaj je nutný ke spočítání doby trvání pracovní cesty, kterou uskutečnil zaměstnanec (doba trvání je nutná ke zjištění odměny za práci). údaje o spolucestujících určený dopravní prostředek zaznamenáváme typ auta, SPZ, průměrnou spotřebu informace o poskytnuté záloze datum a podpis činovníka oprávněného k povolení cesty Na každém cestovním příkazu musí být informace o typu vozidla (nejlépe i s SPZ), kterým byla cesta uskutečněna. Je to z důvodu, kdy jeden činovník používá více osobních vozidel a případná kontrola musí jednoznačně zjistit, zda byla řádně spočtena cestovní náhrada (tj. zda byla použita správná průměrná spotřeba PHM). B) Schválení služební cesty Služební cestu povoluje: v organizační jednotce statutární orgán organizační jednotky u služební cesty konané v souvislosti s akcí vedoucí akce Příslušná rada může svým usnesením schválit odlišná pravidla pro povolování a schvalování vyúčtování služebních cest. Povolení služební cesty tedy musí proběhnout ještě před jejím započetím. C) Přehled vyúčtování služební cesty Náležitosti k vyplnění jsou uvedeny v následujícím příkladu: Přehled vyúčtování služební cesty Datum Odjezd - Hod. Použitý Km Sazba Jízdné Celkem Upraveno příjezd prostředek náhrady Olomouc AUV 80 4,75-380,00 380, Brno Brno AUV 83 4,75-394,00 394, Olomouc Vysvětlivky: O osobní vlak R rychlík A autobus L letadlo AUV auto vlastní AUS auto služební MOS motocykl Celkem 774,00 774,00 Záloha 0,00 0,00 Doplatek Přeplatek 774,00 774,00 21

22 VZ hospodareni.qxd :24 StrÆnka 22 V praxi se můžete setkat s velkým množstvím různých formulářů cestovních příkazů. Je vhodné se přizpůsobit danému formuláři a jeho kolonkám. Do sloupce jízdné se zapisují nárokované výdaje za použití dopravního prostředku kromě osobních vozidel a motocyklů, které jsou prokázaným výdajem (nutné doložit jízdenkou). Do sloupce prostředek se zaznamenává druh dopravního prostředku dle výše uvedených vysvětlivek. Ve sloupci sazba se zapisuje částka, která vyšla ve výpočtu jako náhrada na 1 km. Do sloupce celkem se zapíše vždy částka po výpočtu v takovém tvaru, aby měla alespoň 2 desetinná místa. Sloupec upraveno slouží pro úpravy vypočtené částky (například zaokrouhlení). D) Vyplacení cestovní náhrady Tato část se vyplňuje až po výpočtu náhrady cestovného. Příslušný činovník svým podpisem potvrdí souhlas s vypočtenou náhradou takto: Vyúčtování pracovní cesty Zpráva o výsledku pracovní cesty podána dne:... Datum a podpis odpovědného činovníka Souhlas vydává i s tím, že služební cesta splnila svůj účel. Z výše uvedeného vyplývá, že na cestovním příkazu před jeho vyplacením musí být 2 podpisy (činovník povolující služební cestu a činovník schvalující vyúčtování). V organizačních jednotkách to většinou bývá jeden a týž člověk vedoucí střediska. U cestovného na akcích je to vedoucí akce. Dále je možné využít výdajového pokladního dokladu, který je přímo na blanketu cestovního příkazu a proplatit cestovné. K proplacení náhrady je také možné užít běžného typu výdajového pokladního dokladu. Výdajový příjmový pokladní doklad číslo 39/05 Účtovaná náhrada byla přezkoušena a upravena na Kč 774,00 Vyplacená záloha: 0,00 Kč Doplatek přeplatek : 774,00 Kč Slovy: Sedmsetsedmdesátčtyřikoruny== Novák 20/10 Hájek 20/10 Dvořák Datum a podpis Datum a podpis Datum a podpis Schválil upravil vyúčtování příjemce (totožnost) pokladníka 22

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Cestovní náhrady. Právní úprava. Obecná pravidla. Náležitosti k proplacení cestovného. Junák svaz skautů a skautek ČR

Cestovní náhrady. Právní úprava. Obecná pravidla. Náležitosti k proplacení cestovného. Junák svaz skautů a skautek ČR Cestovní náhrady Organizační jednotky Junáka mohou dle svého uvážení proplatit prokázané náklady, které byly vynaloženy v souvislosti s výkonem funkce či úkolu pro Junáka. Výpočet cestovného a vyplňování

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů.

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů. SMĚRNICE SMĚRNICE ČAS O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ SEKCÍ A REGIONŮ Vydání: 27. 5. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 21. 5. 2008 Odborný garant: Ing. Marie

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů Metodický pokyn č. 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů v rámci oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán ROP NUTS 2 Střední

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Článek 1 V souladu s příslušnými

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VYŘAZOVÁNÍ MAJETKU Č.j.: S05/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ SMĚRNICE č. 2/2011 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Xaverov Adresa: Xaverov 3, 285 06 Sázava IČO: 473421 Směrnici zpracoval: Petra Novotná Směrnici schválil: Jiří Hervert Projednáno a schváleno v

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál:

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí Jméno: Datum Získané body Známka 1 Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: Pohledávky za odběrateli 300 Pokladna

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 10986/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: seznámení se s aktivy a pasivy; osvojení si základních pravidel pro sestavení účetního výkazu rozvaha; pochopení definice aktiv a dluhů;

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Účetnictví Daňová evidence Téma Peněžní deník Ročník 2. Autor Ing. Bc. Marcela

Více

Provoz valutové pokladny

Provoz valutové pokladny B2-03/1-PK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ KVESTORA UP (PK) B2-03/1-PK Provoz valutové pokladny Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost: 1. Provoz a rozsah valutové pokladny UP

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací platný k 1. 6. 2013 1. Disponibilní finanční prostředky krajské organizace Každá krajská organizace má na příslušný kalendářní rok k dispozici

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích.

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích. Strana 4354 Sbírka zákonů č. 325 / 2015 325 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2015, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová Jednoduché účetnictví Hana Jurajdová Účetnictví Jednoduché (účetnictví?) Podvojné Výdaje a Příjmy Základ daně Tok finančních prostředků Knihy: peněžní deník, evidence Náklady a Výnosy Zobrazení skutečnosti

Více

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka.

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka. Rozvaha KAPITOLA 4 Funkce a obsah rozvahy Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_20 Název materiálu: ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům daňovou evidenci

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

1. Jednací řád orgánů ČSH

1. Jednací řád orgánů ČSH ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého svazu hemofiliků Organizační a jednací řád (dále jen řád) Českého svazu hemofiliků (dále jen ČSH) je v souladu s platnými stanovami (článek VI.) statutární normou. Jeho

Více

Doklady v účetnictví

Doklady v účetnictví Doklady v účetnictví Oblast dokladů v účetnictví patří stále mezi ty nejproblémovější. Mezi hospodáři, účetními, ale i dalšími lidmi stále kolují různé mýty a polopravdy či úplné nepravdy týkající se prvotních

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Vyhláška 310-2007/02 k dotacím Jihočeského kraje

Vyhláška 310-2007/02 k dotacím Jihočeského kraje Vyhláška 310-2007/02 k dotacím Jihočeského kraje 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na přijatý krajský dotační program upravuje tato vyhláška pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ZÁVAZNÝ POKYN PRO INVENTARIZACI MAJETKU

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací v obci JÍVOVÍ Tento řád upravuje způsob provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, jejich dokumentaci a způsob vedení evidence.

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP I. Nadační příspěvek 1. Nadační příspěvek je možné poskytnout právnickým nebo fyzickým osobám (dále jen žadatelé ) pouze v souladu

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více