ИНФОРМАТОР О РАДУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ НИКОЛА ТЕСЛА ЗРЕЊАНИН

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ИНФОРМАТОР О РАДУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ НИКОЛА ТЕСЛА ЗРЕЊАНИН"

Transkript

1 ИНФОРМАТОР О РАДУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ НИКОЛА ТЕСЛА ЗРЕЊАНИН октобар године

2 С А Д Р Ж А Ј 1. Основни подаци о Информатору о раду Електротехничке и грађевинске школе Никола Тесла Зрењанин Основни подаци и правни положај Школе Основни подаци Правни положај Делатност школе Основна делатност Остваривање образовно-васпитног рада Испити ученика Евиденције и јавне исправе Културна и јавна делатност Школе Јавност рада Организациона структура Школе Систематизација послова у школи Послови руковођења Послови образовно-васпитног рада Правни, финансијски и административно технички послови Шематски приказ радних места и укупан број запослених Графички приказ организационе структуре Органи Школе Школски одбор Директор школе Стручни органи Наставничко веће Одељењско веће Стручна већа Стручни активи Педагошки колегијум Тимови Савет родитеља Ученици Права ученика Обавезе ученика Одговорност ученика Ученички парламент Прописи и други правни акти који се најчешће примењују у раду Школе Списак прописа Општи акти Школе, пословници и др Подаци о приходима и расходима Финансијски резултат Финансијски план Подаци о јавним набавкама Подаци о државној помоћи Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима Подаци о средствима рада Материјално-технички и просторни услови рада Средства рада на дан Начин и место чувања носача информација Врсте информација у поседу Врсте информација којима Школа омогућава приступ Списак најчешће тражених информација од јавног значаја Информације о подношењу захтева за приступ информацијама Прилог - обрасци

3 На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ( Сл. гласник РС, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а према Упутству за израду и објављивање информатора о раду државног органа ( Сл. гл. РС, бр. 68/10), Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла Зрењанин (у даљем тексту: Школа), дана године, израдила је ИНФОРМАТОР О РАДУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ НИКОЛА ТЕСЛА ЗРЕЊАНИН 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ О РАДУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ НИКОЛА ТЕСЛА ЗРЕЊАНИН За тачност и потпуност података у Информатору о раду Електротехничке и грађевинске школе Никола Тесла Зрењанин (у даљем тексту: Информатор), одговорна је др Марија Серво, директор школе. О објављивању и ажурности информатора стара се Золтан Мелеги помоћник директора. Информатор је први пут објављен дана: године на сајту Школе, последњи пут ажуриран Информатор је доступан у електронском облику путем веб-сајта Школе: Штампана верзија Информатора у виду брошуре, каталога и сл. не постоји, али ће заинтересованом лицу, без накнаде, у секретаријату школе бити омогућен увид у Информатор, односно на његов захтев биће му дата последња верзија примерка Информатора уз накнаду нужних трошкова штампања. 2

4 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ И ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ШКОЛЕ 2.1. Основни подаци Назив: Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла Зрењанин Адреса: Улица Народног фронта број 1, Зрењанин Веб-сајт школе: Имејл: Телефон : 023/ ; Факс:023/ Шифра делатности: средње стручно образовање Матични број: ПИБ: Правни положај Школе Оснивач Школе је Аутономна покрајина Војводина. Школа је уписана у регистар Привредног суда у Зрењанину - регистарски уложак број: Школа је правно лице са статусом установе, која обавља делатност средњег образовања и васпитања и има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне радње и правне послове у оквиру своје правне и пословне способности. Школа врши јавна овлашћења која су јој поверена законом. 3

5 3. ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 3.1. Основна делатност Основна делатност Школе је образовно-васпитна делатност у оквиру средњег стручног образовања коју Школа обавља самостално или у сарадњи са другим организацијама и установама. Основна делатност Школе се састоји се у образовању и васпитању ученика и одраслих лица, преквалификацији, доквалификацији, а може да остварује и програм стручног оспособљавања, специјализације, мајсторски и других облика образовања, у складу са Законом. У Школи се стиче трогодишње и четворогодишње средње стручно образовање у подручјима рада: 1. Електротехника 2. Геодезија и грађевинарство Решења о верификацији образовних профила: Решење Министарства просвете / Решење Министарства просвете / Покрајински секретаријат за образовање и културу Решење Покрајинског секретаријата за образовање Решење Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице Решење Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне мањиненационалне заједнице Решење Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице / / / / / верификација образовних профила верификација образовних профила верификација образовних профила верификација образовних профила верификација образовних профила верификација образовних профила верификација образовних профила Школа је верификована за остваривање наставних планова и програма у подручју рада Електротехника за образовне профиле: Електротехничар енергетике (четворогодишњи) - на српском и на мађарском наставном језику Електротехничар аутоматике (четворогодишњи) на српском и на мађарском наставном језику Електротехничар рачунара (четворогодишњи) на српском и на мађарском наставном језику Електротехничар електронике (четворогодишњи) на српском и на мађарском наставном језику Електротехничар информационих технологија - оглед (четворогодишњи) на српском наставном језику Електроинсталатер (трогодишњи) на српском и на мађарском наставном језику 4

6 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје (трогодишњи) на српском и на мађарском наставном језику Школа је верификована за остваривање наставних планова и програма у подручју рада Геодезија и грађевинарство за образовне профиле: Архитектонски техничар-оглед (четворогодишњи) Архитектонски техничар (четворогодишњи) Руковалац грађевинском механизацијом (трогодишњи) Декоратер зидних површина (трогодишњи) У школској 2017/2018. години настава се одвија у 30 одељењу и то: - у подручју рада Електротехника - укупно 24: Електротехничар енергетике (4 одељења на српском наставном језику), Електротехничар аутоматике (4 одељења на српском наставном језику), Електротехничар рачунара (4 одељења на српском наставном језику и 2 одељења на мађарском наставном језику), Електротехничар електронике (2 одељења на српском наставном језику и 2 одељења на мађарском наставном језику), Електротехничар информационих технологија-оглед (1 одељење на српском наставном језику), Електроинсталатер (1,5 комбинованог одељења на српском наставном језику), Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје (1,5 комбинованог одељења на српском наставном језику и 2 одељења на мађарском наставном језику) - у подручју рада Геодезија и грађевинарство - укупно 6: Архитектонски техничар (3 одељења на српском наставном језику) Архитектонски техничар-оглед (1 одељење на српском наставном језику) Декоратер зидних површина (0,5 комбинованог одељења на српском наставном језику) Руковалац грађевинском механизацијом (1,5 комбинованог одељења на српском наставном језику). Укупан број уписаних редовних ученика на почетку школске године: 708. Поред редовног школовања школа обавља и ванредно школовање ученика, доквалификације, преквалификације и омогућава завршетак започетог школовања у складу са законом. Укупан број ванредних ученика : Остваривање образовно-васпитног рада Образовно-васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне активности Школе којима се остварује школски програм и постижу прописани циљеви, исходи и стандарди постигнућа, у складу са законом. Обавезни облици образовно-васпитног рада за редовног ученика су: настава - теоријска, практична и вежбе; додатна, допунска настава и пракса када су одређени наставним планом и програмом; припремна настава и друштвенокорисни рад ако се у току школске године укаже потреба за њим. Обавезни облици образовно-васпитног рада за ванредног ученика могу бити: настава, припремни и консултативно-инструктивни рад. 5

7 Настава се изводи у одељењу до 30 ученика, у групи, односно појединачно, у складу са школским програмом, а остварује се у просторијама Школе: радионици, кабинету, лабораторији, фискултурној сали. Практичну наставу, блок наставу и професионалну праксу Школа може да остварује и ван просторија Школе, у сарадњи са привредним друштвом, установом, другом организацијом или другим правним лицем, а време, начин и услови за остваривање практичне наставе, блок наставе и професионалне праксе утврђују се уговором. Додатну наставу Школа остварује за ученика који постиже изузетне резултате или показује интересовање за продубљивање знања из одређеног предмета. Допунску наставу Школа остварује са ученицима који имају тешкоће у савладавању програма из појединих предмета или са ученицима који желе да унапреде постигнућа у одређеној наставној области. Припремну наставу Школа остварује за редовног ученика који се упућује на полагање разредног испита, и за ванредног ученика. Припремна настава остварује се и за ученика који је упућен на полагање поправног испита, у обиму од најмање 10% од укупног годишњег броја часова из предмета на који је упућен на поправни испит. Школа је дужна да организује припрему свих ученика за полагање матурских и завршних испита у обиму од најмање 5% од укупног годишњег броја часова из предмета из којих се полаже матурски, односно завршни испит. За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који су укључени у редован систем образовања и васпитања, остварује се додатна подршка у складу са индивидуалним образовним планом. У остваривању образовно-васпитног рада користе се уџбеници и наставна средства које, на предлог надлежног завода одобри министар, у складу са посебним законом. У остваривању образовно-васпитног рада могу да се користе и друга наставна средства и помагала, у складу са посебним законом. Образовно-васпитни рад Школа остварује на српском језику и на мађарском наставном језику. Образовно-васпитни рад се организује у два полугодишта. Школска година почиње 1. септембра, а завршава се 31. августа наредне године. Настава у Школи се изводи у две смене, по утврђеном распореду часова. Време почетка наставе, време почетка и завршетка часова, трајање одмора и друго утврђује се Годишњим планом рада школе Испити ученика У Школи, редовни ученици, у складу са Законом о средњем образовању и васпитању, полажу следеће испите: разредни испит; поправни испит; допунски испит; матурски испит; завршни испит. Испити се полажу пред испитном комисијом коју чине најмање три члана, од којих су најмање два стручна за предмет који се полаже. Чланове испитне комисије одређује директор школе. Испитни рокови су : новембарски, јануарски, априлски, јунски, августовски. 6

8 3.4. Евиденције и јавне исправе Школа води прописану евиденцију и издаје јавне исправе, у складу са посебним законом. Школа води базу података у оквиру јединственог информационог система просвете. Школа води евиденцију о ученику, успеху ученика, испитима, образовноваспитном и васпитном раду о запосленима. Школа води следећу евиденцију: - матичну књигу, - књигу евиденције о образовно-васпитном раду (дневник рада), -евиденцију о успеху ученика на крају школске године, издатим сведочанствима, дипломама и другим јавним исправама које води, односно издаје средња школа, - евиденцију о полагању испита, - евиденцију о подели предмета на наставнике. Евиденција се води на српском језику, ћириличним писмом, а латиничним у складу са законом. Школа трајно чува матичну књигу и евиденцију о издатим сведочанствима и дипломама, а остале евиденције 10 година. На основу података унетих у евиденцију, Школа издаје јавне исправе: ђачку књижицу, исписницу, уверење, сведочанство и диплому. Школа уписаном редовном ученику издаје ђачку књижицу, а приликом исписивања исписницу. Школа издаје ученику уверење о положеном испиту, сведочанство за сваки завршени разред и диплому о стеченом средњем образовању. Јавне исправе издају се на српском језику, ћириличним писмом, у складу са законом. За ученике који наставу похађају на мађарском језику јавне исправе издају се двојезично, у складу са законом. Образац јавне исправе прописује Министар просвете и одобрава његово издавање. Школа оверава веродостојност јавне исправе печатом, сагласно закону. Школа издаје дупликат јавне исправе на прописаном обрасцу, након оглашавања оригинала јавне исправе неважећим у Службеном гласнику Републике Србије. У недостатку прописаног обрасца школа издаје уверење о чињеницама унетим у евиденцију, у складу са законом. Школа врши и редован унос податак у јединствени информациони систем просвете Културна и јавна делатност Школе Ученици новинарске секције уређују школски лист Теслини кораци који се појављује у електронској форми, а у зависности од могућности и у штампаном облику. Лист се бави актуелностима и прати најзначајније догађаје живота и рада наше Школе. Наши ученици организовано посећују позоришне представе (у Зрењанину, Новом Саду и Београду), сајамске манифестације (Сајам грађевинарства у Београду, Сајам технике у Београду, Сајам образовања у Новом Саду) посећују изложбе организоване у Музеју. Школа се представља и на Сајму образовања који организује Национална служба за запошљавање. У зависности од интересовања, ученицима се организују једнодневни едукативни излети до Београда (нпр. посета Авалском торњу, Аеродрому Батајница, РТС-у), Новог Сада (посета факултетима). 7

9 Сваке године наши ученици се веома успешно такмиче из области Електротехнике, Грађевинарства и општих предмета као и у спорту. Ученицима се омогућује учествовање на такмичењима на општинском, окружном и на републичком нивоу у зависности од постигнутих резултата. Школска слава Свети Сава сваке године се пригодно обележава у Свечаној Сали наше школе уз учешће свештеника, ученика, запослених и гостију. На пригодној свечаности наступају наши ученици из школског хора, драмске и рецитаторске секције Јавност рада Рад Школе се одвија током читавог дана, до 20 часова. Настава се одвија у две смене: преподневној од 08:00 до 13:55 часова и послеподневној од 14:00 до 19:55 часова. Субота и недеља су ненаставни дани, осим ако правилником о школском календару није другачије прописано. Школа поступа у складу са Законом о општем управном поступку када у управним стварима непосредно примењујући прописе, решава о правима, обавезама или правним интересима физичког или правног лица. Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима није могућ без пратиоца, због постојања техничких баријера на улазу у школску зграду. У просторијама школе није дозвољено аудио или видео снимање без претходно добијене дозволе од директора школе. Јавност рада Школе се остварује кроз контакте са родитељима ученика школе, учешћем представника локалне самоуправе и родитеља ученика школе у раду стручних органа и органа управљања Школе, у издавању јавних исправа и дупликата јавних исправа, вођењу прописаних евиденција. Подаци и информације у Школи за које постоји ограничење у објављивању: - лични и статусни подаци о ученицима и запосленима, - подаци који се налазе на документима са ознаком пословна тајна, службена тајна и државна тајна, који су доступни само одређеним лицима. 8

10 4.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШКОЛЕ Правилником о раду Школе уређују се права, обавезе и одговорности из радног односа, у складу са законом, Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и другим подзаконским актима донетим на основу Закона о раду и посебних закона. Запослени обављају послове у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Статутом Школе и Правилником о организацији и систематизацији послова. Број и структура запослених уређује се Правилником о организацији и систематизацији послова и Годишњим планом рада школе, у складу са законом и подзаконским актима којима се уређују питања утврђивања броја извршилаца у школи Систематизација послова у школи Послови у Школи систематизовани су по следећим групама: послови руковођења и организације; послови образовно-васпитног рада; правни и финансијски послови; административно технички послови; послови одржавања објекта и опреме; послови одржавања чистоће Послови руковођења Послове руковођења радом Школе обавља директор, а у тим пословима помажу му помоћници директора (са непуним радним временом) и организатор практичне наставе (са пуним радним временом), у складу са Законом основама система образовања и васпитања, Статутом Школе, Правилником о организацији и систематизацији послова и нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање Школе. Директор школе: др Марија Серво тел./факс 023/ имејл: Помоћници директора школе: Ђорђе Миладиновић и Мелеги Золтан тел. 023/ имејл: Организатор практичне наставе: Зарин Зоран тел. 023/ Послови образовно-васпитног рада Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у Школи остварују наставници (једног или више предмета) и наставници практичне наставе, са задатком да својим компетенцијама осигурају постизање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа, уважавајући принципе образовања, предзнања, потребе, интересовања и посебне могућности ученика. Послови наставника су: образовно-васпитни рад, одељењско старешинство, стручно усавршавање и остали послови. Контакт телефон: 023/ (зборница). 9

11 Стручне послове у Школи обављају стручни сарадници: педагог (са пуним радним временом), психолог (са непуним радним временом) и библиотекари (1 са пуним радним временом и 2 са непуним радним временом), са задацима да својим стручним знањем и саветодавним радом унапређују образовно-васпитни рад у Школи и пружају стручну помоћ ученицима, родитељима и наставницима, по питањима која су од значаја за образовање и васпитање. Педагог: Весна Узелац Психолог: Слађана Станков тел:023/ имејл: Библиотекари: Јелена Познановић, Маја Квашчев и Слађана Станков имејл: Правни, финансијски и административно технички послови Секретар школе обавља управне, нормативно-правне и друге правне послове у Школи, у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање установе за образовање и васпитање. Секретар школе: Јелена Нинковић, тел. 023/ , имејл: Шеф рачуноводства обавља организационе, рачуноводствено-техничке и остале послове из области финансијског пословања, а административно техничке послове из ове области обавља и административни радник-благајник. Шеф рачуноводства: Мирјана Гецин. Административно техничке послове обављају административни радник-благајник, референт за ученичка питања, административни радник, домар, кућни мајстор и спремачице (10 са пуним радним временом и 1 са непуним радним временом). Административни радник-благајник: Милена Масал. Рачуноводство тел. 023/ , имејл: Референт за ученичка питања: Драгана Галић, тел. 023/ Административни радник : Невена Девић, тел. 023/

12 4.2. Шематски приказ радних места и укупан број запослених А Б В ПОСЛОВИ РУКОВОЂЕЊА ПОСЛОВИ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА ПРАВНИ, ФИНАНСИЈСКИ И АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ Директор школе Наставници: Секретар школе Помоћници директора школе а) Општеобразовни предмети Шеф рачуноводства б) Предмети у подручју рада Електротехника Административни радник-благајник Организатор практичне наставе в) Предмети у подручју рада Геодезија и грађевинарство Стручни сарадници: а) Психолог б)педагог ц) Библиотекар Референт за ученичка питања Административни радник Домар Кућни мајстор Спремачице Број извршилаца у школској 2017/2018. години према систематизацији послова Наставно особље Ненаставно особље Укупно 63,51 23,01 86,52 Школа има укупно признатих обрачунских радника у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за годину ("Службени гласник РС" бр. 101/15, 114/15, 10/16, 22/16 и 45/16, ). 11

13 4.3. Графички приказ организационе структуре ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ Орган управљања ШКОЛСКИ ОДБОР Орган руковођења ДИРЕКТОР ШКОЛЕ ОРГАНИЗАТОР ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ Стручни органи: НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА СТРУЧНА ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ТИМОВИ ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ Саветодавни орган САВЕТ РОДИТЕЉА НАСТАВНИЦИ, СТРУЧНИ САРАДНИЦИ УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ 12

14 5. ОРГАНИ ШКОЛЕ Школа има орган управљања-школски одбор, орган руковођења-директора школе, стручне и саветодавни орган-савет родитеља, чије организовање, састав и надлежности су прописани Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом Школе Школски одбор Школски одбор је орган управљања у Школи, који има девет чланова, укључујући и председника, који обављају послове из своје надлежности без накнаде. Чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина јединице локалне самоуправе града Зрењанин, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова. Чине га по три представника запослених у Школи, родитеља ученика и јединице локалне самоуправе Града. Мандат Школског одбора је четири године. У надлежности Школског одбора је да: 1) доноси статут, правила понашања у Школи, пословник о свом раду и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова; 2) доноси програм образовања и васпитања, развојни план Школе и годишњи план рада Школе и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању; 3) утврђује предлог финансијског плана Школе за припрему буџета Републике Србије; 4) доноси финансијски план Школе, у складу са законом; 5) усваја извештај о пословању Школе и годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија; 6) расписује конкурс за избор директора; 7) даје мишљење и предлаже министру избор директора Школе 8) закључује са директором уговор о међусобним правима и обавезама 9) одлучује о правима и обавезама директора Школе 10) доноси одлуку о проширењу делатности установе 11) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада; 12) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању; 13) одлучује по жалби на решење директора; 14) обавља и друге послове у складу са Законом, актом о оснивању и Статутом Школе. Школски одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја својих чланова. Седницама Школског одбора има право да присуствује и да учествује у њиховом раду представник синдиката у Школи и два представника ученичког парламента, без права одлучивања. 13

15 ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА Ред.бр. Име и презиме Представник 1. Маја Квашчев-заменик председника Запослених 2. Келемен Имре Запослених 3. Срђан Болозан Запослених 4. Зорица Козловачки Родитеља 5. Евица Маринковић Родитеља 6. Плавшић Драган Родитеља 7. Предраг Рељин-председник Локалне самоуправе 8. Маша Јанош Локалне самоуправе 9. Александар Ристић Локалне самоуправе Представници Ученичког парламента у Школском одбору су: Игор Тодоровић из IV 1 и Стојков Ненад из III Директор школе Директор школе руководи радом Школе. Директора школе именује Министар уз претходно прибављену сагласност надлежног органа аутономне покрајине. Директор Школе бира се на основу конкурса који расписује Школски одбор. Школски одобор образује комисију за избор директора. Комисија спроводи поступак за избор директора ( обрађује конкурсну документацију достављену на адресу установе, утврђује испуњеност законом прописаних услова за избор директора, обавља интервју са кандидатима и прибавља мишљење наставничког већа на посебној седници на којој се сви запослени тајно изјашњавају о свим кандидатима.) Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку за избор директора, на основу којег Школски одбор сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и предлог за избор директора, које заједно са извештајем Комисије доставља министру који у року од 30 дана од дана пријема документације врши избор Директора Школе и доноси решење о његовом именовању. Уколико министар утврди да поступк конкурса за избор директора није спроведен у складу са законом, односно да би избор било ког кандидата са листе могао да доведе у питање несметано обављање делатности установе, у року од 8 дана доноси решење о поновном расписивању конкурса за избор директора. Директор школе бира се на период од четири године. Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности школе и за свој рад одговара Министру, надлежном органу аутономне покрајине и Школском одбору. О правима и обавезама директора одлучује Школски одбор. Надлежност директора је утврђена Законом и Статутом Школе, а то је да: планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности Школе; 14

16 одговоран је за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада; стара се о остваривању развојног плана Школе; одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом; сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама, удружењима; пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничких активности ученика; организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовноваспитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника; планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања наставника и стручног сарадника; одговоран је за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима; предузима мере у случајевима повреда забрана прописаних Законом предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног саветника, као и других инспекцијских органа; стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о Школи у оквиру јединственог информационог система просвете; стара се о благовременом информисању запослених, ученика и родитеља, односно других законских заступника, стручних органа и Школског одбора о свим питањима од интереса за рад Школе у целини; сазива и руководи седницама Наставничког већа, без права одлучивања; образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у Школи; сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима ученика и саветом родитеља; подноси извештај о свом раду и раду Школе Школском одбору, најмање два пута годишње; доноси правилник о организацији и систематизацији послова у школи и доставља га на сагласност школском одбору; одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и другим законом; обезбеђује услове за остваривање права, обавеза и одговорноси ученика и запослених, у складу са овим и другим законом; сарађује са ученицима и ученичким парламентом; одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни однос обавља и друге послове у складу са законом и статутом Стручни органи Стручни органи Школе су: Наставничко веће, одељењска већа, стручна већа за области предмета, Стручни актив за развојно планирање, Стручни актив за развој школског програма и други стучни активи и тимови, у складу са Статутом. Стручни органи, Педагошки колегијум и тимови: 1) старају се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада Школе; 2) прате остваривање школског програма; 3) старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа; 15

17 4) развоја компетенција; 5) вреднују резултате рада наставника и стручних сарадника; 6) прате и утврђују резултате рада ученика; 7) предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и васпитања; 8) решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада. Поред наведених послова из опште надлежности стручних органа, Статутом Школе прописани су остали послови стручних органа Наставничко веће Наставничко веће чине наставници, стручни сарадници и координатори практичне наставе. Наставничко веће, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа, обавља посебно следеће послове: разматра предлог Школског програма, Развојног плана, Годишњег плана рада школе, извештаја о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању; прати остваривање програма образовања и васпитања; стара се о остваривању циљева и задатака образовања и васпитања; утврђује план рада наставничог већа, као саставног дела годишњег плана рада школе; разматра и усваја извештаје о успеху ученика на крају класификационих периода, полугодишта и школске године; предлаже чланове школског одбора из реда запослених; даје мишљење о кандидатима за избор директора; даје мишљење у поступку стицања звања наставника и стручних сарадника; прати и утврђује резултате рада ученика; анализира стање опремљености школе наставним средствима и опремом и степен њихове употребе у процесу образовно-васпитног рада; планира и организује облике ваннаставних активности ученика; разматра и одлучује о предлогу плана и програма екскурзија и разматра извештај о њиховој реализацији; разматра учешће ученика на такмичењима и постигнуте резултате; одређује предмете из којих се полажу испити ради преквалификације и доквалификације; додоељује похвале и награде ученицима, бира ученика генерације; одлучује о изрицању васпитно-дисциплинских мера ученицима, из своје надлежности; обавља и друге послове утврђене законом, статутом и општим актима школе. Наставничко веће ради на седницама које сазива директор. У случају спречености директора, седнице сазива и њима руководи помоћник директора школе или лице које директор овласти. Седницама Наставничког већа руководи директор, без права одлучивања. Кворум за рад седнице је присутност више од половине чланова већа који одлуке доносе већином гласова присутних чланова. О току седнице Наставничког већа води се записник Одељењско веће Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу и одељенски старешина и када изводи наставу у том одељењу. Одељењским већем председава и руководи одељењски старешина. 16

18 Одељењска већа образују се ради организовања и праћења извођења образовноваспитног рада и других питања од интереса за поједина одељења. Одељенско веће, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа, обавља посебно следеће послове: усклађује рад свих наставника и сарадника који изводе наставу у одељењу; остварује увид у резултате рада и владања ученика, анализира резултате које постижу ученици на крају тромесечја, полугодишта и на крају године; утврђује и усклађује распоред писменог проверавања знања; утврђује, на предлог предметног наставника, закључну оцену из предмета и оцену из владања на предлог одељењског старешине; предлаже ученике за доделу похвала и награда; разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду и предузетим мерама; изриче васпитно-дисциплинске мере ученицима у оквиру своје надлежности; предлаже Наставничком већу програм екскурзија ученика, такмичења; разматра питања покренута на родитељским састанцима; обавља и друге послове у складу са законом и општим актима. Одељењско веће може одлучивати уколико седници присуствује већина чланова већа. Одлуке Одељењског већа доносе се јавним гласањем, већином гласова укупног броја чланова. Одељењски старешина Свако одељење у Школи има одељењског старешину. Одељењски старешина је непосредни педагошки, организациони и административни организатор рада у одељењу. Послови одељењског старешине су: -одржавање часова одељенске заједнице ученика једном недељно -одржавање родитељских састанака и индивидуална сарадња са родитељима, -вођење педагошке докуменатације и евиденције и обављање административних послова, - иницирање покретања дисциплинског поступка против ученика ОДЕЉЕЊСКА СТАРЕШИНСТВА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ: ОДЕЉЕЊЕ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 1-1 Електротехничар енергетике Терзић Миленко 1-2 Електротехничар аутоматике Вукобратовић Светлана 1-3 Електротехничар рачунара Мишкељин Слободан 1-4 Електротехничар информационих технологија Ракић Милана 1-5 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје Јакшић Владимир Електроинсталатер 1-6м Електротехничар рачунара Товизи Габриела 1-7 Архитектонски техничар Русовац Дејан 1-8 Руковалац грађевинском механизацијом Бабић Горан 2-1 Електротехничар енергетике Влајнић Ђорђе 2-2 Електротехничар аутоматике Армацки Зденка 2-3 Електротехничар рачунара Квашчев Маја 2-4 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје Николић Рако 17

19 Електроинсталатер 2-5м Електотехничар рачунара Келемен Имре 2-6м Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје Мелеги Золтан 2-7 Архитектонски техничар Рајновић Дубравка 2-8 Декоратер зидних површина Руковалац грађевинском механизацијом Грозданов Ненад 3-1 Електротехничар енергетике Тот Маја 3-2 Електротехничар аутоматике Војнов Весна 3-3 Електротехничар рачунара Богуновић Биљана 3-4 Електротехничар електронике Јовић Славица 3-5 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје Иветић Борко Електоринсталатер 3-6м Електротехничар електронике Маринков Илонка 3-7м Електромеханичар за термичке и Товизи Габриела расхладне уређаје 3-8 Архитектонски техничар Шупут Верица 4-1 Електротехничар енергетике Кирћански Саша 4-2 Електротехничар аутоматике Молкуц Соња 4-3 Електротехничар рачунара Мажић Александра 4-4 Електротехничар електронике Чавић Александра 4-5м Електротехничар електронике Мелеги Золтан 4-6 Архитектонски техничар-оглед Радовановић Златко Стручна већа Стручна веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета. Стручна већа за области предмета, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа, обавља посебно следеће послове: доносе годишњи план рада, предлажу поделу предмета на наставнике, врше избор уџбеника, приручника и друге литературе и предлажу наставничком већу да одобри њихову употребу, планирају стручно, педагошко-психолошко и методичко усавршавање и образовање наставника, остварују координацију и корелацију наставе међу предметима, разрађују критеријуме оцењивања и раде на уједначавању критеријума оцењивања и развијању различитих модела и технике оцењивања, разматрају стручна питања образовно-васпитног рада и предлажу наставичком већу доношење одговарајућих одлука ради предузимања мера унапређивања рада побољшањем организације, увођењем иновација и др, информишу своје чланове о савременим облицима, методама и средствима образовно-васпитног рада и примењују их у раду, предузимају мере за доследније и успешније савладавање наставног програма, утврђују тематске садржаје допунског и додатног рада и анализирају резултате тог рада,баве се и другим питањима у складу са законом. Стручно веће ради у седницама које се одржавају сходно плану рада стручног већа и према потреби. Седнице стручног већа припрема и сазива председник стручног већа. О раду стручног већа води се записник. За свој рад стручно веће за области предмета одговара Наставничком већу. 18

20 У школској 2017/2018. години у Школи постоје следећа стручна већа за области предмета: Р. бр. СТРУЧНА ВЕЋА ПРЕДСЕДНИЦИ I Стручно веће за област предмета електротехничке струке Јуанин Зоран II Стручно веће за област предмета грађевинске струке Русовац Дејан III Стручно веће за област предмета друштвених наука Џефердановић Миљан IV Стручно веће за област предмета математичке струке Ракић Милана V Стручно веће за област предмета физичког васпитања Шувачки Драган VI Стручно веће за област предмета информатичке струке Иветић Борко VII Стручно веће за област предмета српског језика Глигоријевић Ленка VIII Стручно веће за област предмета страних језика Бјелогрлић Наташа IX Стручно веће за област предмета природних наука Маркуш Мирка X Стручно веће за област предмета практичне наставе Зарин Зоран Стручни активи Стручни актив за развојно планирање Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних сарадника и јединице локалне самоуправе, Ученичког парламента и Савета родитеља. Чланове стручног актива за развојно планирање именује Школски одбор. Стручни актив за развојно планирање, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа, обавља посебно следеће послове: припрема предлог развојног плана школе, утврђује предлог акционог плана за реализацију приоритета развојних циљева и задатака планираних за сваку годину, прати реализацију развојног плана и подноси извештај школском одбору једанпут годишње, сарађује на изради годишњег плана школе ради усклађивања годишњег плана са развојним планом, учествује у самовредновању квалитета рада школе, обавља и друге послове по налогу школског одбора, просветног саветника и директора школе. За свој рад Стручни актив за развојно планирање одговара Школском одбору. Чланови Стручног актива за развојно планирање су: Борислав Милинков, Снежана Живановић, Зоран Ковачевић, Јелена Ђуровић, Бела Јухас, Мелеги Золтан, Зоран Зарин - представници наставника, Весна Узелац као стручни сарадник, Викторија Петровић - представник Ученичког парламента, Евица Маринковић представник Савета родитеља и Ристић Александар представник јединице локалне самоуправе. Стручни актив за развој школског програма Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника, које именује Наставничко веће. Стручни актив за развој школског програма чине пет наставника, педагог и психолог. Стручни актив за развој школског програма, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа, обавља посебно следеће послове: 19

21 обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу, припрема нацрт школског програма на основу наставног плана и програма, процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке општих и посебних стандарда знања, учествују у унапређивању школског програма, утврђује посебне пројекте школе којима се пружа могућност да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересовања и потребе, обавља и друге послове по налогу школског одбора, наставничког већа и директора школе. За свој рад Стручни актив за развој школског програма одговара Наставничком већу. Чланови Стручног актива за развој школског програма су: Никола Ђаковић, Зоран Михајловић, Славица Петровић, Зоран Угринов, Зоран Јуанин, Звонимир Јовић Педагошки колегијум Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, кооридинатори стручних тимова и стручни сарадници. Седнице Педагошког колегијума сазива и њима председава и руководи директор, односно помоћник директора. Педагошки колегијум ради на седницама о чему се води записник. Педагошки колегијум разматра питања, заузима ставове и даје мишљење у вези са пословима из надлежности директора који се односе на: планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих активности Школе, старање о осигурању квалитета, самовредновању, стварању услова за спровођење спољашњег вредновања, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада, старање о остваривању развојног плана Школе, сарадњу с органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима, пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничких активности ученика; организовање и вршење инструктивно-педагошког увида и праћење квалитета образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника; За свој рад Педагошки колегијум одговара Наставничком већу и директору Тимови Директор школе може да образује тим за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта. Сагласно потреби унапређења живота и рада Школе, одлуком директора у Школи су формирани следећи тимови: бр. НАЗИВ ТИМА ЧЛАНОВИ 1. Тим за уређење ентеријера и екстеријера школе Бјелогрлић Наташа Мамузић Наташа Воркапић Наташа Ђукић Бранко Дивљаков Олгица 20

22 бр. НАЗИВ ТИМА ЧЛАНОВИ Шувачки Драган Ђорђевић Александар Марков Милан Радовановић Златко Бијелић Јелица Рајновић Дубравка Керлета Александра 2. Тим за праћење ученика након школовања Сигети Бела Јосић Милорад Шупут Верица Армацки Зденка Богуновић Биљана Јовић Славица Мажић Александра Терзић Миленко 3. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Маркуш Мирка Јухас Ирен Муц Срђан Паљов Адам Јакшић Владимир Мишкељин Слободан Молкуц Соња Терзић Драган 4. Тим за инклузију Квашчев Маја Војнов Весна Иветић Борко Маринков Илонка Булик Драгана Радишић Љубиша Бут Марјан Грозданов Ненад Микља Драган Чилег Шандор 5. Тим за подршку ученицима Епифанић Александра Товизи Габријела Станић Драгана Ормош Еде Бирдахић Амир Секошан Виорика Болозан Срђан Чавић Александра Кирћански Саша Николић Рако 6. Тим за маркетинг Глигоријевић Ленка Ракић Милана Келемен Имре Русовац Дејан Ракић Олгица 7. Тим за самовредновање Цветков Верица Вукобратовић Светлана Влајнић Ђорђе Вуков Ивана Венцел Јулијана Милинков Олгица Тот Маја Бабић Горан Гавански Јелена 21

23 бр. НАЗИВ ТИМА ЧЛАНОВИ 8. Тим за пројекте Зељковић Драгана Алмажан Маја Јамбор Естер Мезеи Њергеш Габриела Такарић Роберт Марков Кристијан Бодирога Зорица Крстин Дарко По потреби одлуком директора могу бити образовани и други тимови Савет родитеља Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно-васпитних задатака Школе, у Школи се као саветодавно тело формира Савет родитеља. Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења. У школској 2017/2018. години Савет родитеља има укупно 30 чланова. Председник Савета родитеља: Евица Маринковић, делегирана из II-8 одељења. Надлежност Савета родитеља је да: 1) предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор; 2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе 3) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника; 4) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада; 5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима национлног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно васпитног рада; 6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности Школе; 7) предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља; 8) разматра и прати услове за рад Школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика; 9) учествује у поступку прописивања мера из области безбедности и заштите ученика; 10) даје сагласност на програм и организовање екскурзија и разматра извештаје о њиховом остваривању; 11) предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља; 12) разматра и друга питања утврђена статутом Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору, стручним органима Школе и ученичком парламенту. Општински савет родитеља чине представници савета родитеља, свих установа са подручја општине, односно градске општине. Представници савета родитеља бирају се сваке школске године. 22

24 Чланови Савета родитеља у школској 2017/2018. години су: Разред Име родитеља 1. I-1 Сања Стојиновић 2. I-2 Лаза Манојловић 3. I-3 Мирослава Симеуновић 4. I-4 Александра Тешић 5. I-5 Томић Вукашин 6. I-6 Мелита Борбељ 7. I-7ат Синиша Џонић 8. I-8 Срђан Еремић 9. II-1 Гордана Бошњаковић 10. II-2 Катарина Пакаи 11. II-3 Мирјана Ђермановић 12. II-4 Катица Ђерђев 13. II-5 Тамаш Гут 14. II-6М Елизабета Лоци 15. II-7М Светозар Оџић 16. II-8АТ Евица Маринковић 17. III-1 Јелица Пилиповић 18. III-2 Бранислава Турински 19. III-3 Зорица Козловачки 20. III-4 Наташа Кљукевић 21. III-5 Марија Бијелић 22. III-6М Маргита Мартон 23. III-7м Дијана Јухас 24. III-8AT Жељко Стојанов 25. IV-1 Емилка Мокан 26. IV-2 Срђан Ристић 27. IV-3 Маја Бомбле 28. IV-4 Стана Субашић 29. IV-5m Пирошка Маша 30. IV-6АТ Драган Плавшић 23

25 6. УЧЕНИЦИ 6.1. Права ученика Права ученика остварују се у складу са Уставом Републике Србије, потврђеним међународним уговорима и Законом, а Школа, односно запослени у Школи дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на: 1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева образовања и васпитања; 2) уважавање личности; 3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију; 4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање; 6) информације о његовим правима и обавезама; 7) учествовање у раду органа Школе; 8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање Ученичког парламента; 9) јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит; 10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовноваспитном процесу уколико права из тач. 1) до 9) нису остварена; 11) заштиту и правично поступање установе према детету и ученику; 12) стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом. 13) друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом Обавезе ученика Ученик има обавезу да: 1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе; 2) поштује правила понашања у Школи, одлуке директора и органа Школе; 3) ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених Школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге засконске заступнике; 4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника; 5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи; 6) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија; 7) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике; Школа је прописала Правила понашања у школи којима се уређује понашање запослених, ученика, родитеља, односно старатеља ученика и трећих лица у Школи и она су обавезна за све ученике и остала лица на које се тај акт односи Одговорност ученика Ученик подлеже дисциплинској и материјалној одговорности. Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора или органа Школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, Школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно другог законског заступника, 24

26 појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите са циљем дефинисања и пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања. Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену Правилником о правима, обавезама и одговорностима ученика Школе, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Ученик може да одговара у складу са наведеним Законом за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана тим законом и за повреду Законом прописане забране дискриминације, забране насиља, злостављања и занемаривања, забрана понашања које вређа углед, част или достојанство. Правилником о правима, обавезама и одговорностима ученика Школе утврђују се права и обавезе ученика, одговорност ученика (дисциплинска и материјална), васпитно-дисциплински поступак, васпитне и васпитно- дисциплинске мере и правна заштита ученика Школе, у складу са Законом Ученички парламент У Школи се организује Ученички парламент којег чине по два представника сваког одељења у Школи, које бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови Ученичког парламента бирају председника. Парламент може да се удружи с ученичким парламентима других школа у заједницу ученичких парламената као и да сарађују са удружењима и организацијама које се баве заштитом и унапређењем права ученика. Надлежност Ученичког парламента је прописана Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом Школе, а његов програм рада саставни је део Годишњег плана рада Школе. Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора без права одлучивања. Ученички парламент има свој Пословник о раду којим се ближе уређује његова организација и рад. У школској 2017/2018. години за председника Ученичког парламента изабран је ученик Викторија Петровић из одељења III 8. 25

27 7. ПРОПИСИ И ДРУГИ ПРАВНИ АКТИ КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ ПРИМЕЊУЈУ У РАДУ ШКОЛЕ 7.1. Списак прописа На делатност Школе примењују се следећи прописи: Устав Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 98/06); Закон о основама система образовања и васпитања ( Сл. гласник РС, бр. 88/2017); Закон о средњем образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/13); Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС); Закон о уџбеницима ( Сл. гл. РС, бр. 68/15) и подзаконски акти; Закон о библиотечко-информациној делатности ("Сл. гл. РС", бр. 52/11); Закон о општем управном поступку ( Службени лист СРЈ, бр. 18/2016 ); Закон о безбедности и здрављу на раду ( Сл. гл. РС, бр. 101/05 и 91/15); Закон о заштити од пожара ( Сл. гл. РС, бр. 111/09 и 20/15); Закон о јавним набавкама ( Сл. гл. РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и сет правилника који уређују област јавних набавки; Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ( Сл. гл. РС, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10); Закон о буџету Републике Србије за годину ( Сл. гл. РС, бр. 99/16); Закон о буџетском систему ( Сл. гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15- др. закон, 103/15 и 99/16); Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/01, 62/06 - др. закон, 63/06 исправка другог закона, 116/08 др. закони, 92/11, 99/11- др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16- др. закон); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ( Сл. гл. РС, бр. 116/14); Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму ( Сл. гл. РС, бр. 30/10); Закон о забрани дискриминације ( Сл. гл. РС, бр. 22/09); Закон о спречавању злостављања на раду ( Сл. гл. РС, бр. 36/10); Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ( Сл. гл. РС, бр. 99/09 и 67/12 одлука УС); Закон о јавним службама ("Сл. гл. РС", бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 исправка другог закона, 83/05 исправка др. зак. и 83/14- др. закон ); Закон о јавној својини ( Сл. гл. РС, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон и 108/16); Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Сл. гл. РС, бр. 68/15 и 81/16 одлука УС) Закон о печату државних и других органа ( Сл. гл. РС, бр. 101/07); Закон о штрајку ("Сл. лист СРЈ", бр. 29/96 и "Сл. гл. РС", бр. 101/05 - др. закон и 103/12-Одлука УС); Закон о државним и другим празницима у Републици Србији ( Сл. гл. РС, бр. 43/01, 101/07 и 92/11); Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије (''Сл. гл. РС'', бр. 36/09); Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/03 - Уставна повеља); 26

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20 Trouba Пећница ZOB35772 Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 5 Funkce hodin _ 6 Použití příslušenství

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra jihoslovanských a balkanistických studií. Diplomová práce. Bc. Vanja Igić

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra jihoslovanských a balkanistických studií. Diplomová práce. Bc. Vanja Igić Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Diplomová práce Bc. Vanja Igić Momo Kapor: Magija Beograda - komentovaný překlad povídkového cyklu Momo Kapor:

Více

BULHARŠTINA NA CESTY

BULHARŠTINA NA CESTY Полезни изрази (užitečné fráze) BULHARŠTINA NA CESTY Добър ден (dobar den) Dobrý den Добър вечер (dobar večer) Dobrý večer Лека нощ (leka nošt) Dobrou noc Здавейте! Здавей! Здрасти! (zdravejte, Dobrý den/

Více

Ţádost o udělení schengenského víza Заявление на получение шенгенской визы

Ţádost o udělení schengenského víza Заявление на получение шенгенской визы Ţádost o udělení schengenského víza Заявление на получение шенгенской визы FOTOGRAFIE Фотография Tento formulář ţádosti je zdarma Бесплатная анкета 1. Příjmení (x) Фамилия (х) N O V I K O V A 2. Rodné

Více

Bulharský jazyk, základní slovní zásoba

Bulharský jazyk, základní slovní zásoba Bulharský jazyk, základní slovní zásoba Bulharský jazyk patří do skupiny jižních slovanských jazyků. Prošel složitým vývojem a vzdálil se nejvíce slovanskému typu. Nemá skloňování, chybí infinitiv, nejsou

Více

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení.

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení. Název předmětu: Seminář z ruského jazyka Ročník: 3 (dvouletý seminář) Předmětová komise: Cizí jazyky Cíl předmětu: Příprava na certifikační zkoušky úrovně A2 nebo B1 s mezinárodní platností podle systému

Více

Nebojte se ruštiny str. 1

Nebojte se ruštiny str. 1 Nebojte se ruštiny str. 1 AZBUKA pracovní list A. Přehled azbuky 1 Přehled písmen ruské abecedy (azbuky) v pořadí, ve kterém jsou písmena řazena v ruských slovnících a materiálech. Azbuka Odpovídající

Více

Srovnávací přehled situace na spotřebitelských trzích Zajistit dobré fungování trhů v zájmu spotřebitelů 10. vydání červen 2014 Zdraví a spotřebitelé

Srovnávací přehled situace na spotřebitelských trzích Zajistit dobré fungování trhů v zájmu spotřebitelů 10. vydání červen 2014 Zdraví a spotřebitelé Srovnávací přehled situace na spotřebitelských trzích Zajistit dobré fungování trhů v zájmu spotřebitelů vydání červen Zdraví a spotřebitelé EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne SWD() final PRACOVNÍ DOKUMENT

Více

Használati utasítás GP-280 IP kamerához

Használati utasítás GP-280 IP kamerához HU Használati utasítás GP-280 IP kamerához Az IP kamera a leggazdaságosabb és hatékonyabb távirányítható megfigyelı rendszer. Üzembe helyezés után a kamera számítógép nélkül tud mőködni. A beépített web-szervernek

Více

Intercultural communication is usually. Intercultural communication: the journalist versus the reader. Bohumila Junková (České Budějovice)

Intercultural communication is usually. Intercultural communication: the journalist versus the reader. Bohumila Junková (České Budějovice) udc 811.162.3 38:070:316.77 Bohumila Junková (České Budějovice) Intercultural communication: the journalist versus the reader 147 Кључне речи: journalistic style, persuasion, emotive language, intercultural

Více

INTERNETOVÉ ZDROJE VE STUDIU UNIVERZITNÍCH KURŮ «DĚJINY ČESKÉ LITERATURY» Danylo Rega

INTERNETOVÉ ZDROJE VE STUDIU UNIVERZITNÍCH KURŮ «DĚJINY ČESKÉ LITERATURY» Danylo Rega 4. Клименко Ж. В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи : [монографія] / Ж. В. Клименко. Київ, 2006. 338 с. 5. Лотман Ю. М. Об искусстве / Ю.

Více

Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny

Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny K 80. výročí založení Sborník příspěvků z konference (Praha, 12.-14. října 2005) Sestavila Dagmar Petišková Praha

Více

РАЗДЕЛ 8 ČÁST 8 T-RZIA-8 461. Раздел 11 Технические службы Část 11 Provozní záležitosti

РАЗДЕЛ 8 ČÁST 8 T-RZIA-8 461. Раздел 11 Технические службы Část 11 Provozní záležitosti РАЗДЕЛ 8 ČÁST 8 T-RZIA-8 461 Раздел 11 Технические службы Část 11 Provozní záležitosti 462 T-RZIA-8 T-RZIA-11-1 РАЗДЕЛ 11 ČÁST 11 ГЛАВА РАЗДЕЛ 1 KAPITOLA 8 ČÁST 81 Глава 1 Служба охраны Kapitola 1 Ostraha

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z ruského jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z ruského jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z ruského jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z ruského jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

OKP931Z OKP631Z OKP621Z

OKP931Z OKP631Z OKP621Z OKP931Z OKP631Z OKP621Z INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE PL CZ SK BG RO Szanowni Państwo, PL Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při výuce

Více

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА Начальный этап

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА Начальный этап ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Утверждено научно-методическим советом филологического

Více

RUMUNSKO Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor (Národní úřad pro regulaci a sledování veřejných zakázek).

RUMUNSKO Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor (Národní úřad pro regulaci a sledování veřejných zakázek). VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. 31992 L 0013: směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 RUSKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Předmluva. Dovolte nám, abychom vám popřáli hodně úspěchů při studiu světového jazyka, jakým ruština bezesporu je. Autoři III

Předmluva. Dovolte nám, abychom vám popřáli hodně úspěchů při studiu světového jazyka, jakým ruština bezesporu je. Autoři III Předmluva Milí studenti! Otevíráte první díl Učebnice současné ruštiny. Tato učebnice vás na pozadí běžných životních situací seznámí s aktuální slovní zásobou a systematicky provede komplexní gramatikou

Více

5. 5 Další cizí jazyk - ruský jazyk

5. 5 Další cizí jazyk - ruský jazyk Charakteristika předmětu 5. 5 Další cizí jazyk - ruský jazyk Ruský jazyk je předmět, který vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, z oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žák si předmět volí z nabídky

Více

Kamera internetowa TRACER Prospecto Cam

Kamera internetowa TRACER Prospecto Cam PL EN CZ SK RU Kamera internetowa TRACER Prospecto Cam Instrukcja obsługi TRACER Prospecto Cam Webcam Instructions for use Internetová kamera TRACER Prospecto Cam Návod k obsluze Internetová kamera TRACER

Více

Quick Installation Guide. English Slovenský Hrvatski Български Polski Czech Magyar

Quick Installation Guide. English Slovenský Hrvatski Български Polski Czech Magyar AVerTV Hybrid AirExpress Quick Installation Guide English Slovenský Hrvatski Български Polski Czech Magyar European Community Compliance Statement Class B (EMC) This product is herewith confirmed to comply

Více

5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ)

5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ) 5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Ruský jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah povinného předmětu Ruský jazyk

Více

Uživatelská příručka. Ръководство на собственика. Списък с части Гид за монтиране. RO Manualul de utilizare

Uživatelská příručka. Ръководство на собственика. Списък с части Гид за монтиране. RO Manualul de utilizare TARIO IMPORTANT KEEP FOR FUTURE REFERENCE HU Felhasználói kézikönyv Alkatrészlista Illesztő vezető 013kg Y 040182 SK Užívateľská príručka Zoznam dielov Návod na montáž RU PL Руководство для пользователя

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-rusky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-rusky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Желаю вам обоим море счастья Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. В день вашей свадьбы поздравляем

Více

P Ř E H L E D B U L H A R S K É G R A M A T I K Y

P Ř E H L E D B U L H A R S K É G R A M A T I K Y P Ř E H L E D B U L H A R S K É G R A M A T I K Y www.jazykovy-koutek.cz Bulharština (български език) je jazykem 9 milionů lidí, z nichž bezmála 8 milionů žije v Bulharsku. Nejpočetnější bulharské menšiny

Více

Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd

Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd A U S P I C I A Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd Reviewed Journal Dealing with Social Sciences Рецензируемый журнал для общественных наук VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH

Více

Literatura jako způsob poznání světa Inna Kalita

Literatura jako způsob poznání světa Inna Kalita Kalita І. Literatura jako způsob poznání světa Sborník z mezinárodního semináře Výuka národní literatury v mezipředmětových vztazích; PF UJEP, Ústí nad Labem, ISBN 80-7044-767-2, 2006, c. 25-31. Literatura

Více

Jak jsme (ne)uspěli v zahraničí.

Jak jsme (ne)uspěli v zahraničí. Jak jsme (ne)uspěli v zahraničí. Jak ne při expanzi do zahraničí. Otto Kočí, B2M.CZ s.r.o. Disclaimer Vědět, jak něco nedělat, ještě automaticky neznamená vědět, jak to dělat. Ale je to určitě dobrá cesta

Více

AN ENVIRONMENTAL ACCOUNTING CALL FOR THE THEORY AND PRACTISE. [Environmentální účetnictví - výzva pro teorii i praxi]

AN ENVIRONMENTAL ACCOUNTING CALL FOR THE THEORY AND PRACTISE. [Environmentální účetnictví - výzva pro teorii i praxi] AN ENVIRONMENTAL ACCOUNTING CALL FOR THE THEORY AND PRACTISE [Environmentální účetnictví - výzva pro teorii i praxi] Iris Šimíková 1, Vladimír Surový 2 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta,

Více

Učebnice současné ruštiny

Učebnice současné ruštiny Olga Belyntseva, Adam Janek Učebnice současné ruštiny Учебник современного руccкого языка 1. díl + MP3 Computer Press Brno 2011 Učebnice současné ruštiny Учебник современного руccкого языка, 1. díl + MP3

Více

Šrotovník Š-01. CZ Česky - původní návod k používání. SK Slovensky preklad pôvodného návodu na použitie

Šrotovník Š-01. CZ Česky - původní návod k používání. SK Slovensky preklad pôvodného návodu na použitie Šrotovník Š-01 CZ Česky - původní návod k používání SK Slovensky preklad pôvodného návodu na použitie EN English - translation of the original instructions RU По-Русски - перевод оригинального руководства

Více

ŽIJEME V ČESKU, UMÍME ČESKY!

ŽIJEME V ČESKU, UMÍME ČESKY! CD внутри ŽIJEME V ČESKU, UMÍME ČESKY! Ahoj! Já jsem Tomáš. A ty? Мы приглашаем вас в нашу группу! VLAĎKA KOPCZYKOVÁ-DOBEŠOVÁ NATALIYA DOTSENKO ANNA EVSINA Obsah LEKCE 0 Fonetika, dny v týdnu, měsíce,

Více

F1 SF EN 443 : 2008 GB BG CZ HU KZ PL RO RU SK. REF : GAAxx GABxx GACxx GADxx

F1 SF EN 443 : 2008 GB BG CZ HU KZ PL RO RU SK. REF : GAAxx GABxx GACxx GADxx F1 SF EN 443 : 2008 [Helmet for Fire-fighters] [ ожарникарски шлем] [Hasičská přilba] [Tüzoltó védősisak] [Ѳрт сѳндірушілерге арналған дулыға] [Hełm dla Straży Pożarnych] [Cască pentru pompieri] [ лем

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUES NEDERLANDS DANSK NORSK SVENSKA SUOMI ÅËËÇNÉÊÁ TÜRKÇE ČESKY SLOVENSKY POLSKI SLOVENSKO 48

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUES NEDERLANDS DANSK NORSK SVENSKA SUOMI ÅËËÇNÉÊÁ TÜRKÇE ČESKY SLOVENSKY POLSKI SLOVENSKO 48 C1 HZ Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Istruzioni originali Manual original Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Original bruksanvisning Bruksanvisning

Více

SP Line 430 / 1100 430 / 2500. Číslicově řízené soustruhy Токарные станки с ЧПУ. CNC lathes. www.kovosvit.cz

SP Line 430 / 1100 430 / 2500. Číslicově řízené soustruhy Токарные станки с ЧПУ. CNC lathes. www.kovosvit.cz SP Line CNC lathes 30 / 00 30 / 200 Číslicově řízené soustruhy Токарные станки с ЧПУ www.kovosvit.cz 02 SP 30 Číslicově řízené soustruhy Токарные станки с ЧПУ Токарные станки с ЧПУ Číslicově řízené soustruhy

Více

Obsah. Obsah (Содержание)

Obsah. Obsah (Содержание) A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž Obsah Obsah (Содержание) Lekce 1 Dobrý den! Lekce 1/1 Kdo je to?... 4 Být (быть), abeceda (алфавит) Lekce 1/2 Narozeniny....... 8 Časování

Více

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013 Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013 Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných a nejvýše 2

Více

GRAMATIKA POŽADAVKY KE ZKOUŠCE - ANGLICKÝ JAZYK

GRAMATIKA POŽADAVKY KE ZKOUŠCE - ANGLICKÝ JAZYK GRAMATIKA POŽADAVKY KE ZKOUŠCE - ANGLICKÝ JAZYK 1. Slovesné časy - přít., předpřít. (for x since), min., předmin., - průběhové tvary, vyjádř. budoucnosti (předbudoucí - budoucí prostý, přít. průběh., to

Více

Zoran Ćirić H O B O Runa 2012

Zoran Ćirić H O B O Runa 2012 Zoran Ćirić H O B O Runa 2012 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Copyright Zoran Ćirić, 2001 Translation Jan Doležal, 2012 Cover and Design Radek Macke, 2012 ISBN 978-80-905160-0-7

Více

Veřejná diplomacie 2012

Veřejná diplomacie 2012 Veřejná diplomacie 2012 Obsah) 7) 13) 21) 27) Odbor veřejné diplomacie Konference a akce konané v Černínském paláci Cena Gratias Agit v zahraničí 5 Odbor veřejné diplomacie) První místopředseda vlády

Více

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012 Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012 Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných a nejvýše 2

Více

NÁVODY GRUNDFOS MAGNA3. Safety instructions and other important information

NÁVODY GRUNDFOS MAGNA3. Safety instructions and other important information NÁVODY GRUNDFOS MAGNA3 Safety instructions and other important information Čeština (CZ) Čeština (CZ) Bezpečnostní pokyny Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Symboly použité v tomto návodu

Více

ABRIS cz. ruská verze

ABRIS cz. ruská verze ABRIS cz ruská verze 1 Obsah POKROČILÝ SYSTÉM POHYBLIVÉ MAPY (ABRIS)...4 Určení...4 Ovládací prvky panelu ABRIS...4 Zobrazení a vložení informací do ABRISu...5 Zapnutí a vypnutí ABRISu...6 Zobrazení informací

Více

Hotel a pivovar Purkmistr. Překlad webových stránek z češtiny do ruštiny.

Hotel a pivovar Purkmistr. Překlad webových stránek z češtiny do ruštiny. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Hotel a pivovar Purkmistr. Překlad webových stránek z češtiny do ruštiny. Irina Proskurňa Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

Rusko obchodní partner Чехия деловой партнер

Rusko obchodní partner Чехия деловой партнер Rusko obchodní partner Чехия деловой партнер Partneři přílohy O I L C O M PA N Y jeden tým, jedna vize III Čtenářům deníku E15 Vnímejme vývoj zahraničních trhů Inspirujme domácí výrobce Zvolme cestu partnerství

Více

Eduard Limonov, enfent terrible ruské literatury. Román Это я Эдичка

Eduard Limonov, enfent terrible ruské literatury. Román Это я Эдичка Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky Ruský jazyk a literatura Anna Danielová Eduard Limonov, enfent terrible ruské literatury. Román Это я Эдичка Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

inspirace Marketingové VELETRH řešení V. Trhy se mění, změňte se i vy květen červen 2014: Brno Zlín Olomouc Praha Plzeň

inspirace Marketingové VELETRH řešení V. Trhy se mění, změňte se i vy květen červen 2014: Brno Zlín Olomouc Praha Plzeň Marketingové inspirace číslo 2 / 201 časopis pro úspěšné podnikání květen červen 201: Brno Zlín Olomouc Praha Plzeň VELETRH řešení V. Trhy se mění, změňte se i vy 8 krátkých prezentací, 8 workshopů, 8

Více

Potvrzujeme, že pojistník Martin Kobylák, Lesní 639, 407 47 Varnsdorf 1, ČESKÁ REPUBLIKA má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 53625611-19.

Potvrzujeme, že pojistník Martin Kobylák, Lesní 639, 407 47 Varnsdorf 1, ČESKÁ REPUBLIKA má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 53625611-19. Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464 (dále pojišťovna ) Pojistka

Více

User Manual Model No: TV STAR Smart Stick III

User Manual Model No: TV STAR Smart Stick III User Manual GB Model No: TV STAR Smart Stick III GB 1 GB I. Quick guide Connect with HDMI TV 1. Use HDMI cable to connect TVSTAR Smart Stick III with your TV. 2. Get power connected with TVSTAR Smart Stick

Více

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY Jazyková porovnávací analýza příbalových informací u léků (ruština a čeština) Language comparative analysis of the package leaflet

Více

Systém školství, periodizace vzdělání, typy škol, nejvýznamnější univerzity, studentské reálie

Systém školství, periodizace vzdělání, typy škol, nejvýznamnější univerzity, studentské reálie Systém školství, periodizace vzdělání, typy škol, nejvýznamnější univerzity, studentské reálie Podle úrovně vzdělanosti svého obyvatelstva Ukrajina nijak nevybočuje z evropského průměru Negramotnost zde

Více

Учебник для I и II курсов

Учебник для I и II курсов Учебник для I и II курсов ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ Допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебника для студентов филологических специальностей

Více

Přední výrobce technických kartáčů ve střední Evropě

Přední výrobce technických kartáčů ve střední Evropě Přední výrobce technických kartáčů ve střední Evropě A leading manufacturer of wire brushes in Central Europe Ведущий производитель проволочных щеток в Центральной Европе Platnost katalogu od 1. ledna

Více

CERTIFIKOVANÁ ZKOUŠKA Z ČEŠTINY PRO CIZINCE ÚROVEŇ A2 PODLE SERR (CCE A2) MODELOVÁ VARIANTA

CERTIFIKOVANÁ ZKOUŠKA Z ČEŠTINY PRO CIZINCE ÚROVEŇ A2 PODLE SERR (CCE A2) MODELOVÁ VARIANTA CERTIFIKOVANÁ ZKOUŠKA Z ČEŠTINY PRO CIZINCE ÚROVEŇ A2 PODLE SERR (CCE A2) MODELOVÁ VARIANTA Tato publikace představuje modelovou variantu Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince na úrovni A2 podle

Více

PUŠKIN, RUŠTINA, FRANCOUZŠTINA

PUŠKIN, RUŠTINA, FRANCOUZŠTINA Litteraria humanitas A. S. Puškin, Brno 2000 PUŠKIN, RUŠTINA, FRANCOUZŠTINA Ladislav Štindl (Praha) Nalistujme si v Oněginovi text všem nám známý jako ruský par excellence svým duchem i svým jazykem -

Více

Čestné doktoráty pro dva světové vědce

Čestné doktoráty pro dva světové vědce Červen 2008 Ročník 13/4-5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Čestné doktoráty pro dva světové vědce Zasedání vědeckých rad a akademických senátů Slezské univerzity poctili svou účastí představitelé

Více

Komentovaný překlad divadelní hry Nikolaje Koljady «Букет»

Komentovaný překlad divadelní hry Nikolaje Koljady «Букет» Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky Překladatelství ruského jazyka Tereza Kubíčková Komentovaný překlad divadelní hry Nikolaje Koljady «Букет» Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

ПРОГРАММА КУРСА «СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК» МОРФОЛОГИЯ

ПРОГРАММА КУРСА «СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК» МОРФОЛОГИЯ Кафедра славянских языков и культур ФИЯиР доц. Белоусова В.В. ПРОГРАММА КУРСА «СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК» МОРФОЛОГИЯ ВВЕДЕНИЕ. ОСОБЕННОСТИ КУРСА Теоретический курс морфологии является составной частью дисциплины

Více

Součást IT a veřejnosprávní

Součást IT a veřejnosprávní Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace tel./fax: 556 414 760-1, email divadelni@mendelova-stredni.cz Součást IT a veřejnosprávní Oznámení ředitelky školy Ředitelka školy PhDr. Renata

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 RUSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a

Více

RINGFEDER Your System Partner NEW

RINGFEDER Your System Partner NEW 09/14 03/15 DE RU EN PL FR CZ ES EN RINGFEDER Your System Partner NEW Member of VBG GROUP www.ringfeder.de Service Сервис повышает прибавочную стоимость. Предлагаем скачать наше руководство пользователя,

Více

Promotional items Werbeartikel Рекламные предметы Reklamní předměty

Promotional items Werbeartikel Рекламные предметы Reklamní předměty Promotional items Werbeartikel Рекламные предметы Reklamní předměty 305 CASH TRAY 207 x 172 mm 9900063001KS / 9900063002KS Cash tray / Zahlteller / Футляр для монет / Mincovník 9900063001KS 1 pc 219651

Více

Team: С наилучшими пожеланиями, главный редактор журнала Ольга Русакова. Fashion designers: Igor Chapurin. Elena Bassarab

Team: С наилучшими пожеланиями, главный редактор журнала Ольга Русакова. Fashion designers: Igor Chapurin. Elena Bassarab Mercury s Exclusive Club je přísně privátní klub, který propojuje obchodní aktivity mezi členy a partnery na domácí i mezinárodní úrovni. Mercury s jasně garantuje ochranu osobních a obchodních dat. Zajišťujeme

Více

BLP 100 kw E. Edition 07 Rev. 1 4162.847

BLP 100 kw E. Edition 07 Rev. 1 4162.847 GB - LPG Hot air generator CZ - Horkovzdušné vytápěcí zařízení HU - Légfütö berendezés RO - Generator de aer cald pe gaz LPG BG - Преносим калорифер PL - Urządzenie ogrzewcze powietrza RU - Нагревательный

Více

Předkrmy/Starters/ Закуски

Předkrmy/Starters/ Закуски Předkrmy/Starters/ Закуски 80g Sashimi ze žlutoploutvého tuňáka (alergen 4,6) /80г Сашими из желтоперого тунца/ /Yellowfin tuna sashimi/ CZK 229,- 120g Mozzarella Burrata na salátku z pečených paprik (alergen

Více

EKO GYMNÁZIUM BRNO, Labská 27, 625 00 Brno

EKO GYMNÁZIUM BRNO, Labská 27, 625 00 Brno ANGLICKÝ JAZYK 1. The Czech Republic Geography, Economy, System of Government, Some Chapters from the Czech History. Discussion about an Unknown Text. 2. Czech Cities - Prague, Brno, My Hometown. Discussion

Více

Školský management Kombinované studium

Školský management Kombinované studium Školský management Kombinované studium POŽADAVKY K ZÁPOČTU (cizí jazyk A, 1. roč. LS) (k prvnímu zápočtu) Student přinese k zápočtu následující úkoly (tyto úkoly přinese student i zkoušce). 1. Strukturovaný

Více

Předkládací zpráva pro Ministerstvo spravedlnosti. Ukrajina dožádání o právní pomoc (Marie Š. proti Juriji Š., rozvod manželství)

Předkládací zpráva pro Ministerstvo spravedlnosti. Ukrajina dožádání o právní pomoc (Marie Š. proti Juriji Š., rozvod manželství) Vzor 1 Předkládací zpráva pro Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo spravedlnosti ČR Vyšehradská 16 128 10 Praha 2 Věc: Ukrajina dožádání o právní pomoc (Marie Š. proti Juriji Š., rozvod manželství)

Více

ČESKO-ANGLICKO-RUSKÝ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK PRO ŘEŠENÍ VAV PROJEKTŮ

ČESKO-ANGLICKO-RUSKÝ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK PRO ŘEŠENÍ VAV PROJEKTŮ ČESKO-ANGLICKO-RUSKÝ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK PRO ŘEŠENÍ VAV PROJEKTŮ Marie Brančíková Irena Kovačičinová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání

Více

Instrucţiuni de folosire Ventilator tubular

Instrucţiuni de folosire Ventilator tubular PL Instrukcja użytkowania Wentylator kolumnowy 25 ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul.hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl H BG Kezelési utasítás Oszlopventillátor ZELMER 24Z012 Típus 1417 ASPICO KFT H-9027

Více

CERTIFIKOVANÁ ZKOUŠKA Z ČEŠTINY PRO MLÁDEŽ ÚROVEŇ A2 (CCE A2 PRO MLÁDEŽ) MODELOVÁ VARIANTA

CERTIFIKOVANÁ ZKOUŠKA Z ČEŠTINY PRO MLÁDEŽ ÚROVEŇ A2 (CCE A2 PRO MLÁDEŽ) MODELOVÁ VARIANTA CERTIFIKOVANÁ ZKOUŠKA Z ČEŠTINY PRO MLÁDEŽ ÚROVEŇ A2 (CCE A2 PRO MLÁDEŽ) MODELOVÁ VARIANTA Tato publikace představuje modelovou variantu Certifikované zkoušky z češtiny pro mládež na úrovni A2. Jak se

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Dodatek č. 1. ke Školnímu vzdělávacímu programu. Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Dodatek č. 1. ke Školnímu vzdělávacímu programu. Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání Střední zdravotnická škola Kroměříž Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání Ředitelka školy, Mgr. Dagmar Ondrušková, vydává po projednání se členy

Více

ČESKO - BĚLORUSKÁ KONVERZACE

ČESKO - BĚLORUSKÁ KONVERZACE Další konverzace na http://nonbabylon.revolucni.com arabština, angličtina, běloruština, čeština, čínština, Esperanto, francouzština, hebrejština, hindi, chorvatština, indonéština, italština, latina, lingala,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Oddělení ruského jazyka a literatury BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Oddělení ruského jazyka a literatury BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Oddělení ruského jazyka a literatury BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBCHODNÍ A ÚŘEDNÍ DOPIS V RUŠTINĚ A ČEŠTINĚ (Business and Official Letters in Russian

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 27. 4. 2009 podpis

Prohlášení. Ve Znojmě dne 27. 4. 2009 podpis Abstrakt Tato bakalářská práce na téma Manažerské účetnictví Vedení vnitropodnikového účetnictví se zabývá základy manažerského účetnictví a jeho použitím v praxi. Zaměřuje se tedy na způsoby zpracovávání

Více

TÉMATA K ABSOLUTORIU leden 2011

TÉMATA K ABSOLUTORIU leden 2011 Vyšší odborná škola územně-správní, s.r.o. se sídlem Kladno Obsah: TÉMATA K ABSOLUTORIU leden 2011 Zkouška z cizího jazyka - ANGLICKÝ JAZYK...1 Studijní obor: Územní správa a samospráva - dálkové studium

Více

Cruze. Návod k obsluze

Cruze. Návod k obsluze Cruze Návod k obsluze Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 21 Sedadla, zádržné prvky... 39 Úložné prostory... 59 Přístroje a ovládací prvky... 70 Osvětlení... 105 Informační systém...

Více

Словáрь акт вной лéксики

Словáрь акт вной лéксики áзбука abeceda автóбус autobus аптéка lékárna банáн banán библиотéка knihovna брат,-а, брáтья bratr, bratři бýква písmeno вещь věc в лка vidlička виногрáд vinná réva, hrozny, víno водá voda вóлосы vlasy

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2-9. Digitální osobní váha NÁVOD K OBSLUZE 10-17. Digitálna osobná váha NÁVOD NA OBSLUHU 18-25

NÁVOD K OBSLUZE 2-9. Digitální osobní váha NÁVOD K OBSLUZE 10-17. Digitálna osobná váha NÁVOD NA OBSLUHU 18-25 ETA 1773_CZ+SK+RUS 20.10.2004 14:53 Stránka 1 NÁVOD K OBSLUZE Digitální osobní váha NÁVOD K OBSLUZE Digitálna osobná váha NÁVOD NA OBSLUHU Õlektronnye napolïnye vesy RUKOVODSTVO PO ÕKSPLUATACII 2-9 10-17

Více

OPEL MOKKA. Uživatelská příručka

OPEL MOKKA. Uživatelská příručka OPEL MOKKA Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 35 Úložné prostory... 55 Přístroje a ovládací prvky... 73 Osvětlení... 106 Klimatizace...

Více

OPEL COMBO. Uživatelská příručka

OPEL COMBO. Uživatelská příručka OPEL COMBO Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 19 Sedadla, zádržné prvky... 32 Úložné prostory... 53 Přístroje a ovládací prvky... 61 Osvětlení... 89 Klimatizace...

Více

Profilová část MZ. Podmínkou vykonání praktické zkoušky z odborných předmětů je úspěšné složení všech jednotlivých dílčí částí.

Profilová část MZ. Podmínkou vykonání praktické zkoušky z odborných předmětů je úspěšné složení všech jednotlivých dílčí částí. Profilová část MZ Skládá se ze 3 povinných zkoušek a max. ze 2 nepovinných. Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na Maturitní vysvědčení, do celkového hodnocení maturitní zkoušky se však nezapočítávají.

Více

Fendt 900 Vario t t t t

Fendt 900 Vario t t t t 2014 Fendt 900 Vario 2 Nový Fendt 900 Vario 3 Umí více. Pracuje lépe. Traktor Fendt 900 Vario je již od svého prvního představení v roce 1995 synonymem kvality pro velké zemědělské podniky a profesionály

Více

ODBORNÁ RUŠTINA PRO ŘEŠENÍ VaV PROJEKTŮ SE ZAMĚŘENÍM NA SPECIFICKÉ LEXIKÁLNÍ, GRAMATICKÉ A STYLISTICKÉ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY

ODBORNÁ RUŠTINA PRO ŘEŠENÍ VaV PROJEKTŮ SE ZAMĚŘENÍM NA SPECIFICKÉ LEXIKÁLNÍ, GRAMATICKÉ A STYLISTICKÉ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY ODBORNÁ RUŠTINA PRO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ SE ZAMĚŘENÍM NA SPECIFICKÉ LEXIKÁLNÍ, GRAMATICKÉ A STYLISTICKÉ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY Daniela Navrátilová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný

Více

Література: Zdeňka MATYUŠOVÁ (České Budějovice, Česka republika) FENOMÉN RUSKÉ PRÓZY S VESNICKOU TEMATIKOU V PROMĚNÁCH ČASU

Література: Zdeňka MATYUŠOVÁ (České Budějovice, Česka republika) FENOMÉN RUSKÉ PRÓZY S VESNICKOU TEMATIKOU V PROMĚNÁCH ČASU Література: 1. Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов / Пер. с фр. Г.К. Косикова // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX XX вв. Трактаты, статьи, эссе. М.: Изд-во Моск.

Více

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ŠKOLSTVÍ A PEDAGOGIKA V ŽIVOTĚ RUSKÉ EMIGRACE V MEZIVÁLEČNÉM ČSR

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ŠKOLSTVÍ A PEDAGOGIKA V ŽIVOTĚ RUSKÉ EMIGRACE V MEZIVÁLEČNÉM ČSR FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY ŠKOLSTVÍ A PEDAGOGIKA V ŽIVOTĚ RUSKÉ EMIGRACE V MEZIVÁLEČNÉM ČSR EDUCATION SYSTEM AND PEDAGOGY IN LIFE OF RUSSIAN EMIGRATION IN INTERWAR

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci LIBE_PV(2013)0905_2 ZÁPIS Šetření výboru LIBE ve věci elektronického hromadného sledování občanů EU Schůze konaná dne

Více

Рýсско-чéшский словáрь С белокýрый бутербрóдная авиабилéт бельё австр ец беспокóиться (о ком? чём?) бут к Áвстрия

Рýсско-чéшский словáрь С белокýрый бутербрóдная авиабилéт бельё австр ец беспокóиться (о ком? чём?) бут к Áвстрия Рýсско-чéшский словáрь С A авиабилéт letenka австр ец Rakušan Áвстрия Rakousko автóбус autobus áвтор autor áвторский autorský автостóп autostop áзбука abeceda, azbuka áзбука здорóвья abeceda zdraví айкидó

Více

Pozdrav z Východní fronty. Poznatky z Insolvenčních řízení v Rusku

Pozdrav z Východní fronty. Poznatky z Insolvenčních řízení v Rusku Pozdrav z Východní fronty Poznatky z Insolvenčních řízení v Rusku Insolvence 2013, konec jedné etapy, začátek další? Jan Švoma 18/4/2013 Vítejte v Rusku (pozor, abyste nezakopli)! (Stairway to Heaven?)

Více

Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice. «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce»

Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice. «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce» «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce» Praha, 19. června 2014 Zahraniční ekonomické styky Evropská unie základný obchodní partner Ruské federace Podíl EU na obratu zboží RF

Více

technologii skladování a dopravy paliva ke

technologii skladování a dopravy paliva ke 22 Technologie skladování a dopravy paliva ke kotli bioelektrárny v Kutné Hoře V tomto článku je vprvní části stručně popsána technologie skladování adopravy paliva ke kotli, což je jen část zdodávek SIMO-CZ

Více

Ова књига је објављена уз помоћ Министарства културе Републике Србије Tato kniha vyšla s podporou Ministerstva kultury Republiky Srbsko

Ова књига је објављена уз помоћ Министарства културе Републике Србије Tato kniha vyšla s podporou Ministerstva kultury Republiky Srbsko Ова књига је објављена уз помоћ Министарства културе Републике Србије Tato kniha vyšla s podporou Ministerstva kultury Republiky Srbsko Vydání knihy finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky

Více

Floor type machining centres. ObrÁběcÍ centra s posuvným stojanem Обрабатывающие центры с передвижной колонной Centra obróbkowe z kolumną przesuwną

Floor type machining centres. ObrÁběcÍ centra s posuvným stojanem Обрабатывающие центры с передвижной колонной Centra obróbkowe z kolumną przesuwną Floor type machining centres ObrÁběcÍ centra s posuvným stojanem Обрабатывающие центры с передвижной колонной Centra obróbkowe z kolumną przesuwną Floor type machining centre Obráběcí centrum s posuvným

Více

Profilová část MZ. Podmínkou vykonání praktické zkoušky z odborných předmětů je úspěšné složení všech jednotlivých dílčí částí.

Profilová část MZ. Podmínkou vykonání praktické zkoušky z odborných předmětů je úspěšné složení všech jednotlivých dílčí částí. Profilová část MZ Skládá se ze 3 povinných zkoušek a max. ze 2 nepovinných. Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na Maturitní vysvědčení, do celkového hodnocení maturitní zkoušky se však nezapočítávají.

Více

Aktuální otázky lidských práv

Aktuální otázky lidských práv www.centrumlidskaprava.cz 9. číslo, V. ročník, září 2013 Aktuální otázky lidských práv Vážené dámy a pánové, v aktuálním Bulletinu se ještě vracíme k prázdninovým zážitkům z prestižních letních škol, které

Více

Rusko - obchodní partner Чехия - деловой партнер

Rusko - obchodní partner Чехия - деловой партнер Rusko - obchodní partner Чехия - деловой партнер II/III Čtenářům deníku E15 Vítám projekt populárních novin Е15 tuto přílohu, věnovanou konkrétním příkladům úspěšné hospodářské, průmyslové a vědecko-technické

Více

Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2012/13

Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2012/13 Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2012/13 1. WELCOME TO OUR COUNTRY. PRAGUE 2. OLOMOUC 3. THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 4. LONDON THE CAPITAL CITY OF GREAT

Více

LAŠSKÝ EXPERIMENT ÓNDRY ŁYSOHORSKÉHO V RUSKU: Z NOUZE CTNOST

LAŠSKÝ EXPERIMENT ÓNDRY ŁYSOHORSKÉHO V RUSKU: Z NOUZE CTNOST LAŠSKÝ EXPERIMENT ÓNDRY ŁYSOHORSKÉHO V RUSKU: Z NOUZE CTNOST SERGEJ SKORVID Fenomén Óndry Łysohorského je v současném Rusku i jinde nazírán z trojího hlediska. Nejčastěji je vzpomínán ve spojitosti s tzv.

Více