INTRADENNÍ A POZIČNÍ OBCHODOVÁNÍ NA TRHU FOREX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTRADENNÍ A POZIČNÍ OBCHODOVÁNÍ NA TRHU FOREX"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a účetnictví INTRADENNÍ A POZIČNÍ OBCHODOVÁNÍ NA TRHU FOREX Intraday and positional trading in the FOREX market Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Peter Mokrička Autor: Bc. Jan Vydrář Brno, 2014

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2013/2014 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: VYDRÁŘ Jan Finance INTRADENNÍ A POZIČNÍ OBCHODOVÁNÍ NA TRHU FOREX Intraday and positional trading in the FOREX market Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Vytvořit a otestovat obchodní strategie využívající fundamentální a technickou analýzu při intradenním nebo pozičním obchodování na trhu FOREX, posoudit výhody a nevýhody jednotlivých metod a strategií, formulovat doporučení pro obchodníky Postup práce a použité metody: 1. Vymezení a charakteristika trhu FOREX 2. Vymezení a charakteristika fundamentální, technické a psychologické analýzy 3. Tvorba a testování obchodních strategií, jejich komparace a posouzení 4. Formulace závěrů a doporučení Doporučené metody: analýza, komparace, dedukce, syntéza, matematicko-statistické metody.

4 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: Attack currency trendshow to anticipate and trade big moves in the forex market. Edited by Greg Michalowski. Hoboken, NJ: Wiley, xl, 287 p. ISBN BACHRATÝ, Milan. Forex :dobrodružstvo vývoja stratégie. [Slovensko]: Fxmprofit, s. ISBN VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Vyd. 1. Praha: ASPI, s. ISBN O'KEEFE, Ryan. Making Money in Forex: Trade Like a Pro Without Giving Up Your Day Job. : John Wiley and Sons, ISBN Trading and investing in the Forex market using chart techniques. Edited by Gareth Burgess. Hoboken: Wiley, xiii, 211. ISBN Turning losing Forex trades into winnersproven techniques to reverse your losses. Edited by Gerald E. Greene. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, xi, 224 p. ISBN Vedoucí diplomové práce: Ing. Peter Mokrička Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

5 Jméno a příjmení autora: Bc. Jan Vydrář Název diplomové práce: Intradenní a poziční obchodování na trhu Forex Název práce v angličtině: Intraday and positional trading in the Forex market Katedra: Financí Vedoucí diplomové práce: Ing. Peter Mokrička Rok obhajoby: 2014 Anotace Předmětem diplomové práce je analyzovat možnosti obchodování na Forexu s využitím kombinace fundamentální a technické analýzy ve vazbě na intradenní nebo poziční obchodování. Jedním z cílů je identifikovat výhody a nevýhody využití fundamentální a technické analýzy k obchodování na Forexu. Na základě získaných poznatků posoudit výhody a nevýhody jednotlivých strategií a formulovat doporučení pro intradenní nebo poziční obchodování vedoucí k maximalizaci výhod a minimalizaci nevýhod obchodování na Forexu s využitím kombinace fundamentální a technické analýzy. Annotation The main aim of this diploma thesis is to analyze the options of trading Forex by combining fundamental and technical analysis in connection to intra-day or positional trading. One of the goals is to identify pros and cons of fundamental and technical analysis for trading Forex. Based on the findings, the pros and cons of the individual strategies are assessed and the recommendations for intra-day or positional trading leading to the maximization of benefits and minimization of drawbacks of trading Forex with the use of fundamental and technical analysis are formulated. Klíčová slova Forex, fundamentální analýza, technická analýza, psychologická analýza, řízení rizika, obchodování Keywords Forex, fundamental analysis, technical analysis, psychological analysis, risk management, trading

6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Intradenní a poziční obchodování na trhu Forex vypracoval samostatně pod vedením Ing. Petera Mokričky a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně 16. května 2014 vlast no ruč ní podpis aut o ra

8

9 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval mamince, která mne naučila, že nic není nemožné a tátovi, který mne naučil hodnotu usilovné práce. Za obrovskou podporu a motivaci při psaní diplomové práce chci poděkovat své přítelkyni Vendule a všem lidem, kteří jsou mi inspirací. Děkuji Ing. Peteru Mokričkovi za možnost výběru tohoto tématu a jeho cenné rady.

10

11 OBSAH ÚVOD CHARAKTERISTIKA FOREXU Devizový kurz Účastníci FX trhu Mezibankovní trh Retailový trh Poziční versus intradenní obchodování FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZA Parita kupní síly Big Mac index Platební bilance Monetární přístup Úrokový přístup Krátkodobý fundament Shrnutí výhod a nevýhod fundamentální analýzy PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA Realita trhu Největší nepřátelé obchodníka při obchodování na trzích Emoce Strach Chamtivost TECHNICKÁ ANALÝZA Trend Support/Rezistence Indikátory Klouzavé průměry Moving average convergence-divergence Relative strenght index Obchodování divergencí Časové rámce Formace technické analýzy... 51

12 4.6.1 Reverzní formace Konsolidační formace Špatné využití technické analýzy Shrnutí výhod a nevýhod technické analýzy ŘÍZENÍ RIZIKA Riskovaný kapitál Technika Risk-Reward-Ratio Technika pyramidování OBCHODNÍ SYSTÉM Diskrétní styl obchodování Komparativní strategie Řízení obchodního kapitálu Analýzy obchodů vybraných měnových párů GBP/JPY EUR/JPY EUR/USD AUD/NZD Hodnocení výsledků Výhody a nevýhody obchodování při použití kombinace analýz Diskrétní poziční styl obchodování Rosenbergova strategie ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH

13 ÚVOD Ve finančním světě se v posledních letech odehrál vývoj, který změnil pohled a přístup na obchodování na trhu Forex, jako takovém. Díky internetu, dostupnosti počítačů, tabletů a mobilních telefonů se stává obchodování ve světě financí prakticky dostupné všem a nezůstává již pouze v rukou velkých fondů a centrálních bank. Většina informací je již nyní dostupná široké veřejnosti, což má za následek to, že účastníky Forexového trhu se stávají i soukromí obchodníci. Cílem této diplomové práce je vytvořit a otestovat obchodní strategie využívající fundamentální a technickou analýzu při intradenním nebo pozičním obchodování na trhu FOREX, posoudit výhody a nevýhody jednotlivých metod a strategií, formulovat doporučení pro obchodníky. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou, přičemž praktická část se snaží naplnit cíle diplomové práce. Metoda deskripce bude použita zejména v teoretické části, kde stručně představím jednotlivé směry analýz obchodování na Forexu, jakož i charakteristiku Forexu samotného. Bude ukázáno možné využití fundamentální, psychologické a technické analýzy ve vztahu k Forexu. V závěrech jednotlivých analýz budou uvedeny jejich výhody a nevýhody. Představen bude i správný přístup k money managementu. V praktické části budou použity metody komparace a analýzy pro využití možnosti osobního diskrétního přístupu na devizových trzích se strategií obchodování, která je striktně mechanická. Koncepce vlastního obchodního systému vychází z jednotlivých analýz, které byly představeny v teoretické části. Diskrétní styl obchodování vychází z dlouholetých zkušeností a znalostí, které jsou využity na poziční kontrariánskou strategii, kterou uvádí například Wiley 1. Pro komparaci subjektivního diskrétního obchodování byla zvolena obchodní strategie od Rosenberga 2, který odkazuje na empirické výsledky obchodování za použití klouzavých průměrů. 1 WILEY, Luke L. The 52 - Week Low Formula: A Contrarian Strategy that Lowers Risk, Beats the Market, and Overcomes Human Emotion. United States: John Wiley & Sons Inc, stran. ISBN ROSENBERG, M. R. Exchange-rate determination: models and strategies for exchange-rate forecasting. New York: McGraw-Hill, 2003, xi, 267 stran. ISBN

14 14

15 1 CHARAKTERISTIKA FOREXU Zkratka Forex je odvozená z anglického výrazu Foreign Exchange neboli měnový trh. V České republice se můžeme setkat i s dalšími označeními jako devizový trh a pro zahraničí CurrencyForex nebo pouze zkratkou FX. Forex patří mezi největší a nejlikvidnější trhy ze všech, kde se každý den zobchoduje objem prostředků v řádech přesahující 4 biliony dolarů. 3 Dle Sponera 4 je možné definovat devizový trh jako místo, na kterém se střetává poptávka po peněžních instrumentech denominovaných v jedné národní měně s nabídkou peněžních instrumentů denominovaných v jiné národní měně. Forexový trh na rozdíl od akcií nebo komodit nemá centralizovaný trh. Převažujícím způsobem obchodování na devizových trzích je neorganizovaný způsob, často nazývaný over the counter (OTC trh trh přes přepážku). Toto označení znamená, že neexistuje žádná centrální burza a vypořádací středisko, kde by se párovaly objednávky. 5 Nejvýznamnější devizové trhy se nacházejí v tradičních finančních centrech (Londýn, New York, Frankfurt, Tokio, Paříž, Curych), která jsou doplňována netradičními finančními centry tzv. off shore financial centers, jako například Nové Hebridy, Panama, Hong Kong, Singapur, Bahrajn a další. Díky teritoriálnímu rozmístění jednotlivých devizových trhů umožňuje Forex nepřetržité obchodování 24 hodin denně vždy od neděle do pátku. 6 Primárním cílem na Forexovém trhu bylo zjednodušit mezinárodní obchod a zahraniční investice. V průběhu poslední dekády se tento cíl mírně oslabil a nyní je měnový trh místem, kde institucionální a privátní investoři převážně spekulují nad pohyby měn s cílem dosáhnutí kapitálového zisku. 7 3 ŠTÝBR, D. Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích. Praha 7: Grada Publishing, a.s., stran. ISBN Str SPONER, M.; Jankovská A.: Mezinárodní finance. Vyd.1. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, stran. ISBN Str LIEN, K. FOREX - Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie: Jak na technickou a fundamentální analýzu pro úspěch na finančních trzích. Vyd.2.: John Wiley & Sons, stran ISBN Str SPONER, M.; Jankovská A.: Mezinárodní finance. Vyd.1. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, stran. ISBN Str PATRIA.CZ: Co je to forex? [online]. Patria.cz 2014, [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.patria.cz/forex/vzdelavani.html/>. 15

16 1.1 Devizový kurz Devizové kurzy spojují vnitřní ekonomiku s vnějším okolím a zajištují vlivy vnějších ekonomických vztahů na domácí ekonomické procesy. Svými důsledky se dotýkají nejen finančního hospodaření podniků a státu, ale i v neposlední řadě koncových zákazníků. Výše devizových kurzů a jejich změny působí na ceny dovozu a vývozu zboží a služeb, které jsou podstatnými faktory, které ovlivňují rozhodování zahraničních investorů. 8 Devizový kurz se dle Sponera 9 dělí na kvantitativní a kvalitativní stránku. Z kvantitativního hlediska jde o jednoduchou veličinu, která nám udává, v jakém poměru se zahraniční měnové jednotky přepočítávají a následně směnují. Devizový kurz tak udává, kolik domácích peněžních jednotek (např. českých korun) je potřeba zaplatit za jednu zahraniční peněžní jednotku (např. americký dolar) a naopak. Případně jaký je kvantitativní vztah mezi ostatními zahraničními měnami (např. eurem, japonským jenem, švýcarským frankem apod.) Devizové kurzy je možné zapisovat dvěma způsoby, prostřednictvím tzv. přímého kurzového záznamu, který představuje cenu zahraničních měnových jednotek vyjádřených v domácí měně anebo nepřímým kurzovým způsobem, který představuje cenu domácí měnové jednotky vyjádřenou v zahraniční měně. Například kurz EUR/CZK ze dne 18. dubna EUR = 27,450 CZK (přímý kurzový záznam) 1 CZK = 0,0364 EUR (nepřímý kurzový záznam) Na devizovém trhu to pro každou měnu znamená dva kurzy: Kurz nákup (bid) cena, za kterou banka devizu nakupuje, neboli cena, kterou je kótující dealer ochoten při nákupu deviz od jiné banky nebo klienta zaplatit Kurz prodej (ask, offer) cena, za kterou banka devizu prodává, tedy cena, kterou dealer požaduje při prodeji devizy jiné bance nebo klientovi. Rozdíl mezi kurzem nákup a kurzem prodej se nazývá kurzové rozpětí (spread). Kurzové rozpětí na mezibankovním devizovém trhu dosahuje okolo 0,1 procenta střední hodnoty kurzu. Na klientském okruhu dosahuje rozpětí vždy širší hodnoty přibližně okolo 1 procenta. 8 SPONER, M.; Jankovská A.: Mezinárodní finance. Vyd.1. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, stran. ISBN Str SPONER, M.; Jankovská A.: Mezinárodní finance. Vyd.1. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, stran. ISBN Str ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Finanční trhy: Kurzy devizového trhu [online] [cit ]. Dostupný Z: <http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp>. 16

17 Kurzové rozpětí je rozdílné u jednotlivých měn podle velikosti jejich obratu na devizovém trhu i podle velikosti obchodované částky. 11 Pokud však budeme chtít odpovědět na otázku, proč v určitém okamžiku nebo období je stanovený kvantitativní vztah mezi různými měnami právě na dané úrovni, musíme posuzovat devizový kurz z jeho kvalitativní stránky a vysvětlit, které faktory určují rovnovážnou úroveň kurzu a jeho změny v daných měnových, ekonomických a politických podmínkách. Tyto faktory mají za následek oscilaci devizového kurzu, která se projevuje prostřednictvím působení tržních sil poptávky a nabídky Účastníci FX trhu Při srovnání s akciovým trhem, kde mají všichni účastníci přístup ke stejným cenám, je trh Forex rozdělen do několika úrovní. Na vrcholu investiční hierarchie je mezibankovní trh, na kterém se pohybují velké investiční a komerční banky. Rozpětí nabídkové a poptávkové ceny je v tomto segmentu zcela minimální při srovnání s retailovými obchodníky, kteří již takové možnosti nemají a zbývá na ně horší cena v podobě větších rozdílů spreadů při nákupu a prodeji. 13 Účastníky trhu Forex můžeme rozdělit do 2 skupin na mezibankovní trh a retailový trh Mezibankovní trh Centrální banky Politika národní centrální banky hraje na měnovém trhu nezpochybnitelnou roli. Jejich snahou je kontrolovat peněžní zásobu, inflaci a úrokové sazby. Pro tyto své účely disponují rozsáhlými zásobami cizích měn pro stabilizaci trhu. 14 Komerční banky Díky velikosti jejich transakcí by banky nebyly schopny přímo obchodovat s jinými bankami, a proto stanoví cenu, kterou jsou ochotny za měnu akceptovat neboli zaplatit. Za tuto vlastnost jsou banky označované jako tzv. tvůrci trhu (market makera). Většina velkých bank obchoduje 24 hodin denně po celém světě. Jejich rozdíly mezi nákupními a prodejními 11 DURČÁKOVÁ, J.; MANDEL, M.: Mezinárodní finance: 3. rozšířené a doplněné vydání. Praha 10: Cover design, stran. ISBN Str SPONER, M.; Jankovská A.: Mezinárodní finance. Vyd.1. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, stran. ISBN Str PATRIA.CZ: Účastníci trhu FX. [online]. Patria.cz 2014, [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.patria.cz/forex/vzdelavani.html/>. 14 TUREK, Ludvík. Manuál Forexového obchodníka. Praha: Copyright, stran. Str. 7 17

18 cenami pokryjí jejich náklady a v součtu na tom ještě vydělají. Mezi nejznámější tvůrce trhu patří banky Goldman Sachs, HSBC, Citigroup, JP Morgan Chase a Deutsche bank. Obchodují pro své vlastní zákazníky, ale i pro svoje čistě spekulativní účely. 15 Hedgové fondy Pověst hedge-fondů jako agresivních spekulantů začala postupně růst od poloviny devadesátých let minulého století. Disponují miliardami dolarů a mají možnost si rychle vypůjčit další miliardy, pokud cítí, že spekulace proti nějaké měně může být zisková. Mezi procenty transakcí je čistě spekulativního charakteru Retailový trh Transakce prováděné drobnými spekulanty a investory označujeme jako retailový trh. Tyto transakce se uskutečňují prostřednictvím Forexových brokerů, kteří jednají jako prostředníci mezi retailovým trhem a mezibankovním trhem. Obchodní společnosti a nadnárodní korporace Nezanedbatelnou část celkového objemu na trhu FX tvoří obchody nadnárodních firem, které potřebují směnit měny za účelem platby za zboží nebo služby. Tyto firmy obvykle obchodují mnohem menší objemy než banky nebo spekulanti, a proto je tržní dopad jejich transakcí minimální. Někdy však může dojít k situaci, kdy firma může konvertovat nemalé částky, o jejichž existenci trh nevěděl, a způsobí to neočekávaný pohyb na trhu. 17 Jednotlivci Obchodníci a převážně spekulanti z řad jednotlivců obchodují na Forexu se svými vlastními prostředky s cílem dosažení zisku ze spekulací na vývoj budoucích směnných kurzů. Obchodují hlavně prostřednictvím platforem nabízejících okamžitou realizaci a obchodování na marži s vysokou pákou TUREK, Ludvík. Manuál Forexového obchodníka. Praha: Copyright, stran. Str PATRIA.CZ.: Účastníci trhu FX. [online]. Patria.cz 2014, [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.patria.cz/forex/vzdelavani.html/> 17 PATRIA.CZ.: Účastníci trhu FX. [online]. Patria.cz 2014, [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.patria.cz/forex/vzdelavani.html/>. 18 MARKETS.COM: Hráči na trhu Forex. [online]. Markets.com, [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.markets.com/cz/education/forex-education/forex-market-players.html/>. 18

19 1.3 Poziční versus intradenní obchodování Podle časového horizontu můžeme obchodování na Forexu rozdělit na dva způsoby: poziční a intradenní obchodování. 19 O pozičním obchodování můžeme hovořit v případě, kdy investor/spekulant drží svoji otevřenou pozici po dobu delší jak 1 den. Tato otevřená pozice zůstává otevřena po několik dní, týdnů, měsíců až popřípadě let. Poziční obchodník, v případě takto velkého časového horizontu, pracuje s grafy se svícemi o úsecích 4 hodin, denních až týdenních. Z vlastní zkušenosti vím, že 5, 15 minutové nebo hodinové svíce bývají v tomto případě nepodstatné, měly by sloužit pouze pro přesnější načasování vstupu do pozice. Intradenní obchodník je každý, kdo obchoduje primárně během dne a své otevřené pozice drží pouze po dobu několika minut, maximálně v řádech několika hodin. Díky tomuto přístupu obchodování v držení pozice po velmi krátkou dobu a s přispěním internetu se v posledních letech vytvořily obchodní techniky jako scalping nebo high frequancy trading (HFT). Intradenní obchodník je osvobozen od komisionářských poplatků tzv. swapu, protože ve většině případů nedochází k tomu, že pozice zůstala otevřená přes noc. Obchodní den pro intradenní obchodníky by měl začínat s otevřením trhů a s jejich zavřením také končit. Specializují se na zveřejňované fundamentální zprávy, které jsou publikované v průběhu obchodního dne a na 1, 5, 15 a 30 minutové grafy, s minimálním zájmem o týdenní nebo dokonce měsíční. Denní svíce jim slouží pouze jako informativní charakter o vývoji trendu na měnovém páru. Jaký způsob obchodování si zvolit zůstává vždy a pouze na každém. Mezi hlavní faktory bude bezesporu patřit rozdílná časová náročnost obou stylů. Na rozdíl od pozičního obchodování, kdy si obchodník své obchody plánuje převážně o víkendu a vystačí si denně s hodinou strávenou u grafů, tak při intradenním obchodování jsou to hodiny strávené při sledování fundamentálních zpráv, grafů. Hodně obchodníků začíná obchodovat na intradenní bázi, aby nakonec skončili jako poziční obchodníci anebo přesně naopak. Z vlastní zkušenosti vím, že je dobré si vyzkoušet oba ze dvou zmíněných stylů, aby si začínající obchodník uvědomil, co je pro něho nejvhodnější. Osobně preferuji poziční obchodování před intradenním, protože s jistotou můžu říci, že intradenní obchodování je náročnější po psychické stránce, která je vyvíjena na obchodníka 19 FINANCNIK.CZ.: Poziční versus intradení obchodování [online] [cit ] Dostupný na WWW: <http://www.financnik.cz/komodity/manual/komodity-pozicni-vs-intradenni-obchodovani.html/> 19

20 oproti pozičnímu stylu. Je to z důvodu časového nasazení, pozornosti a času na rozhodování pro vstupy a výstupy z obchodů. Satisfakcí intradenního obchodování je možnost velkých změn na účtu ve velmi krátkém čase. Ty však mohou být jak pozitivní, tak negativní a toho by si měl být každý obchodník vědom. Oproti tomu poziční obchodování lze vykonávat při běžném zaměstnání, kdy při této formě může být obchodování bráno pouze jako možnost přivýdělku. Závěrem bych chtěl konstatovat, že výhody a nevýhody obou obchodních stylů jsou subjektivní veličinou pro každého obchodníka a každý si je musí určit sám. Někteří vidí výhodu v tom, že si můžou vstupy do pozic dlouho dopředu naplánovat, jiní v tom vidí zbytečnou ztrátu času. Dalším případem může být pro někoho časové vytížení při intradenním obchodování a někdo v tom může vidět možnost, jak rychle zbohatnout. Jak tak, či onak je podle mého názoru nezbytné si promyslet, jak k obchodování na Forexu přistupovat. 20

21 2 FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZA Fundamentální analýza se zaměřuje na ekonomické, sociální a politické síly, které řídí nabídku a poptávku po devizách. Obchodníci, kteří využívají fundamentální analýzu jako nástroj pro obchodování, sledují různé makroekonomické indikátory pro posouzení stávající i budoucí výkonnosti. To klade na obchodníky velké množství práce a důkladné analýzy, protože musí neustále držet krok se zprávami a vyhlášeními, které jsou pravidelně zveřejňovány. 20 Pohyb devizových kurzu z časového hlediska fundamentu řadíme podle: 21 Krátkodobý vliv - faktory ovlivňující budoucí vývoj jsou dány hlavně očekáváním trhu, který se rozhoduje podle zveřejněných aktuálních výsledků makroekonomických ukazatelů. Pokud se zveřejněné hodnoty ukazatelů podstatně liší od předpokládaného vývoje analytiků, trh zaujímá rozhodnutí pro následné posílení nebo oslabení měny publikovaného údaje. Mezi ovlivňující faktory řadíme hlavně nezaměstnanost, maloobchodní tržby, HDP, indexy spotřebitelských cen zveřejňované na měsíční, čtvrtletní a roční bázi a politické nebo finanční výroky hlavních představitelů zemí. Střednědobý vliv udává nejvíce měnová politika CB a politicko-sociální problémy, které mají výsledný efekt na zvýšenou nebo sníženou chuť riskovat. Dlouhodobý vliv měříme pomocí parity kupní síly a platební bilance, které nám dávají signály o tom, jestli je měna podhodnocena nebo nadhodnocena. Mezi tradiční devizové modely sloužící k predikci vývoje měnového kurzu řadíme tyto: 22 Devizový kurz jako relativní cena zboží a služeb - Parita kupní síly Devizový kurz jako relativní cena pohybu kapitálu - Platební bilance Devizový kurz jako relativní cena peněz - Monetární přístup Devizový kurz jako relativní cena úroku - Úrokový přístup Devizové modely představím a popíšu jejich výhody a nevýhody. Pro analyzování budoucího vývoje devizového kurzu budou v práci použity střednědobé a krátkodobé determinanty. 20 LIEN, K. FOREX - Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie: Jak na technickou a fundamentální analýzu pro úspěch na finančních trzích. Vyd.2.: John Wiley & Sons, stran ISBN Str DEMJAN, V.; Ižip, R.: Pravda a mýty o forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu, Vyd. 1.: Trim Broker, stran. ISBN Str DURČÁKOVÁ, J.; MANDEL, M.: Mezinárodní finance: 3. rozšířené a doplněné vydání. Praha 10: Cover design, stran. ISBN Str

22 2.1 Parita kupní síly Patří mezi jeden z nejdůležitějších determinantů, který stanovuje Forexový kurz z dlouhodobého hlediska. Hlavním determinantem je cenová hladina, která v jednotlivých krajinách ovlivňuje nabídku a poptávku po domácí a zahraniční měně. Devizové kurzy se mění proto, aby byla zachována parita kupních sil srovnávaných měn. Hlavní podstata je založena na tom, že stejné zboží by se mělo dát nakoupit v různých krajinách za stejnou cenu. Autorem teorie parity kupní síly je Švédský ekonom Gustav Cassel 23, který vysvětluje výši měnových kurzů. Teorie parity kupní síly v dnešní podobě existuje ve dvou verzích, absolutní a relativní. 24 Absolutní verze teorie parity kupní síly vychází z působení zákona jediné ceny a snaží se odvodit výši devizových kurzů. Jde však pouze o vyjádření parity kupní síly staticky. Pokud se nějaké zboží obchoduje na dvou trzích za rozdílné ceny, bude docházet k arbitrážím, kdy obchodníci budou nakupovat zboží na levnějším trhu a prodávat je na dražším. V návaznosti dojde k tomu, že poroste poptávka i cena na levnějším trhu a zároveň bude růst nabídka a klesat cena na dražším trhu. Tím dochází k vyrovnání cen zboží na obou trzích. Tento poznatek nám ukazuje, že kurzy dvou měn budou tíhnout k takové úrovni, která odpovídá poměru cenových hladin obou porovnávaných států. 25 Absolutní verzi vyjádříme následovně: 26, kde ER devizový kurz vyjádřený počtem domácích měnových jednotek za jednotku devizy, soubor zboží vyjádřený v domácích cenách a domácí měně, stejný soubor zboží oceněný v zahraničních cenách a v zahraniční měně. Hlavní problém teorie parity kupní síly v absolutní verzi můžeme vypozorovat v existenci neobchodovatelných statků. Ty neprocházejí mezinárodním obchodem a zákon jedné ceny u nich neplatí. Díky existenci neobchodovatelných statků dochází k tomu, že měnový kurz má 23 HOLMAN, R.: Ekonomie. Vyd.3.: C.H. Beck, stran. ISBN Str SPONER, M.; Jankovská A.: Mezinárodní finance. Vyd.1. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, stran. ISBN str HOLMAN, R.: Ekonomie. Vyd.3.: C.H. Beck, stran. ISBN Str SPONER, M.; Jankovská A.: Mezinárodní finance. Vyd.1. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, stran. ISBN Str

23 tendence se odchylovat od parity kupní síly. Tyto odchylky mohou být významné v krátkém, ale i v dlouhém období. Díky tomuto poznatku mnozí ekonomové začali upřednostňovat relativní verzi na místo absolutní. 27 Relativní, někdy také nazývána komparativní verze teorie parity kupní síly vychází rovněž ze zákona jediné ceny. Nesoustřeďuje se na koš zboží, ale na procentní změny cen v období jednoho roku vyjádřené cenovými indexy. Tvrdí, že nový rovnovážný kurz se přizpůsobuje inflačnímu diferenciálu, což znamená, že odpovídá změnám v roční míře inflace v různých zemích. Pokud dojde k růstu domácí cenové hladiny více než u zahraniční cenové hladiny, výsledkem bude depreciace domácí měny. Domácí měna bude apreciovat při růstu zahraniční cenové hladiny. 28 Relativní verzi vyjádříme následovně: 29, kde rovnovážný kurz ve výchozím období t, rovnovážný kurz v období t+1, - roční míra inflace v domácí zemi, - roční míra inflace v zahraničí Big Mac index Je srovnání cen hamburgeru od McDonald s v různých zemích. Od roku 1986 ho vytváří britským magazín The Economist. Ukazatel vychází z parity kupní síly, kde tzv. Big Mac je směnný kurz, podle kterého se cena hamburgerů odvozuje, protože by měl mít stejnou hodnotu ve Spojených státech stejně tak jako všude jinde ve světě. Srovnání se skutečnými směnnými kurzy ukazuje, zda je měna podhodnocena nebo nadhodnocena. Big Mac byl pro tento účel vybrán proto, že je prodáván celosvětově identickým postupem HOLMAN, R.: Ekonomie. Vyd.3.: C.H. Beck, stran. ISBN Str DEMJAN, V.; Ižip, R.: Pravda a mýty o forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu, Vyd. 1.: Trim Broker, stran. ISBN , Str SPONER, M.; Jankovská A.: Mezinárodní finance. Vyd.1. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, stran. ISBN Str LIEN, K. FOREX - Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie: Jak na technickou a fundamentální analýzu pro úspěch na finančních trzích. Vyd.2.: John Wiley & Sons, stran ISBN Str

24 Výhody parity kupní síly 31 Při dlouhodobých investičních rozhodnutích nám teorie parity kupní síly slouží pro analýzu podhodnocené a nadhodnocené měny. Pokud investor zpozoruje známky měnícího se trendu, který je podpořený paritou kupní síly, dává mu to dobrý signál, že nový trend by skutečně mohl být silný a hlavně dlouhodobý. Nevýhody parity kupní síly 32 Není schopna vysvětlit krátkodobý pohyb devizových kurzů. Samotná definice inflace je problematická a tudíž není jednoznačně vymezeno, které cenové indexy odrážejí změny kupní síly měny v jednotlivých ekonomikách. Cenové rozdíly zboží v zemích, na které jsou uvaleny cla, kvóty a daně. 2.2 Platební bilance Platební bilance můžeme definovat jako systematický účetní výkaz, který zachycuje platební transakce (hotovostní i bezhotovostní) dané ekonomiky se zahraničím za určité období, zpravidla jednoho roku. Tyto ekonomické platební transakce jsou spojeny s toky zboží, služeb, kapitálu ze zahraničí a do zahraničí. Platební bilanci tvoří: běžný účet, finanční účet, kapitálový účet a změna devizových rezerv. V konečném důsledku je vždy platební bilance účetně vyrovnaná. Schodek běžného účtu je pokryt přebytkem finančního účtu popřípadě nutnost čerpáním devizových rezerv. Naopak přebytek běžného účtu financuje schodek finančního účtu anebo slouží na zvýšení devizových rezerv. Mechanismem, který uvádí platební bilanci do rovnováhy je měnový kurz. 33 Běžný účet Běžný účet obsahuje informace obchodní bilance, bilanci zboží a služeb a výnosů, k nimž byl přidán zůstatek položky jednostranných převodů. Zůstatek běžného účtu je tak mírou čistých toků zboží, služeb a převodů mezi danou zemí a zahraničím. Existují tři faktory, které ovlivňují běžný účet a to vývoj měnového kurzu, jakožto samostatný cenový determinant, 31 DEMJAN, V.; Ižip, R.: Pravda a mýty o forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu, Vyd. 1.: Trim Broker, stran. ISBN , Str SPONER, M.; Jankovská A.: Mezinárodní finance. Vyd.1. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, stran. ISBN Str HOLMAN, R.: Ekonomie. Vyd.3.: C.H. Beck, stran. ISBN Str

25 druhý vývoj cenových hladin doma a v zahraničí a mezi poslední řadíme růst nebo pokles reálného HDP. 34 První z faktorů ovlivňuje bilanci zboží a služeb následovně. Depreciace domácí měny vede ke snížení schodku bilance, neboli zvýší její přebytek a apreciace měny ji naopak zhoršuje. Změna měnového kurzu na bilanci zboží a služeb má rozdílné vlivy v krátkodobém a dlouhodobém období. V krátkém období je poptávka méně elastická oproti dlouhému období. Druhý faktor nám dokazuje, že bilance závisí nejen na měnovém kurzu, ale také na vývoji cenovém. Díky tomu můžeme dospět k závěru, že bilance zboží a služeb nezávisí na nominálním kurzu nýbrž na reálném kurzu. 35, kde RE reálný měnový kurz české koruny vůči euru E nominální měnový kurz cenová hladina v Evropské unii a cenová hladina v ČR Třetí faktor a to vývoj růstu nebo poklesu reálného HDP má za následek, že růst zvyšuje náš dovoz, a to v důsledku zhoršuje naši bilanci zboží a služeb. Růst zahraničního reálného HDP zvyšuje náš vývoz a tím pádem zlepšuje naši bilanci zboží a služeb. 36 Kapitálový účet Rozlišujeme z pohledu dlouhodobé investice (cenné papíry, depozita, atd.) s dobou splatnosti delší než jeden rok a krátkodobé investice se splatností do jednoho roku. Import a export dělíme z hlediska subjektového pohledu na soukromý a vládní anebo z hlediska objektového na přímé investice, portfoliové investice a ostatní dlouhodobý kapitál. Neodmyslitelnou součástí kapitálového účtu platební bilance jsou kapitálové transfery související s čerpáním zdrojů z Evropské unie, převody majetku migrujícího obyvatelstva a převody nehmotných práv, jako jsou patenty a autorská práva SPONER, M.; Jankovská A.: Mezinárodní finance. Vyd.1. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, stran. ISBN Str HOLMAN, R.: Ekonomie. Vyd.3.: C.H. Beck, stran. ISBN Str HOLMAN, R.: Ekonomie. Vyd.3.: C.H. Beck, stran. ISBN Str SPONER, M.; Jankovská A.: Mezinárodní finance. Vyd.1. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, stran. ISBN Str

26 Finanční účet Finanční účet platební bilance závisí na úrokovém diferenciálu, tj. na rozdílu mezi úrokovou mírou domácí země a zahraniční. Pokud se úrokový diferenciál zvětší zvýšením domácí úrokové míry nebo poklesem úrokové míry v zahraničí, povede to k přílivu zahraničního kapitálu. V tomto případě vznikne přebytek domácího finančního účtu, popř. se zmenší jeho vzniklý schodek. 38 Devizové rezervy Centrální banky drží ve svém portfoliu reálná devizová aktiva, mezi které se řadí: cizí volně směnitelné měny v hotovosti nebo na účtech u zahraničních bank, zlato, státní cenné papíry cizích vlád atd. K dispozicím CB jsou i potencionální devizové facility. Pohyb devizových rezerv úzce souvisí s intervenční činností CB na devizovém trhu. Centrální banka má možnost nakupovat a prodávat devizy ve snaze stabilizovat devizový kurz. Snížení devizových rezerv představuje zvýšení nabídky deviz na devizovém trhu a způsobuje zhodnocení kurzu domácí měny. Zvýšení devizových rezerv vede k růstu devizové poptávky s tlakem na znehodnocení kurzu domácí měny. Operace s devizovými rezervami tvoří kompenzační položku, která má hlavní cíl vyrovnat platební bilanci. Tyto změny devizových rezerv převážně odpovídají deficitu nebo přebytku ekonomiky z transakcí na běžném a kapitálovém účtu. 39 Závěr z platební bilance je takový, že dlouhodobý deficit platební bilance signalizuje tlak na znehodnocení domácí měny, přebytek pak možnost jejího zhodnocení. Země s obchodním deficitem zažívají nájezd na své měnové rezervy, protože exportéři do země musí prodávat její měnu, aby mohli obdržet platbu. V režimu volně pohyblivého kurzu je růst zahraničního dluhu varováním pouze pro zahraniční investory. Z pohledu krátkodobého hlediska levnější měna dělá vývozy země levnější pro zahraniční země, což má za následek podporu domácího vývoz a uvádí měnu do krátkodobé rovnováhy HOLMAN, R.: Ekonomie. Vyd.3.: C.H. Beck, stran. ISBN Str SPONER, M.; Jankovská A.: Mezinárodní finance. Vyd.1. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, stran. ISBN Str LIEN, K. FOREX - Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie: Jak na technickou a fundamentální analýzu pro úspěch na finančních trzích. Vyd.2.: John Wiley & Sons, stran ISBN Str

27 2.3 Monetární přístup Monetární modely devizových kurzů zaznamenávají v polovině sedmdesátých let 20. století významný rozvoj. Monetární přístup úzce souvisí s teorií parity kupní síly a řadí se mezi dlouhodobé modely rovnováhy k předpovědi vývoje devizového kurzu. Monetární přístup má dva mechanismy přistupující ke kurzu, prvním je mechanismus skrze úrokovou sazbu a druhým mechanismus skrze cenu Změna v nabídce peněz změna v úrokové sazbě změna v devizovém kurzu 2. Změna v nabídce peněz změna v cenové hladině změna v devizovém kurzu Intervence centrální banky V případě, kdy dochází k cyklickým výkyvům v devizové poptávce na trhu nebo v důsledku hospodářských krizí, májí centrální banky možnost intervenovat. Intervence CB patří mezi nejvýznamnější devizové operace na domácím trhu. Pomocí nástrojů měnové politiky mají možnost ovlivnit míru nezaměstnanosti, inflace nebo obchodní bilance zboží a služeb. 42 Jedním ze způsobů, které mají centrální banky ve svém arzenálu, jak zastavit zhodnocování nebo znehodnocování své vlastní měny jsou tzv. přímé intervence na devizovém trhu. CB vstupují na Forexový trh, kde buď prodávají svoji vlastní měnu za účelem snížení jejího kurzu, nebo naopak nakupují pro posílení devizového kurzu. Při prvním způsobu, kdy má kurz tendenci posilovat, intervenují centrální banky nejdříve slovně a teprve v případě neúspěchu svoji vlastní měnu prodávají. Zvyšují tak její nabídku, tím ji oslabují a namísto ní nakupují cizí měnu. V případě druhém vstupují CB na devizový trh za účelem, kdy nakupují svoji vlastní měnu a tak po ní zvyšují poptávku. Ve světě tento případ v posledních letech není příliš častý. V období hospodářských krizí se snaží CB oslabit svoji měnu za účelem podpoření exportu a nastartování ekonomického růstu. 43 Expanzivní měnová politika O expanzivní měnové intervenci mluvíme tehdy, kdy se centrální banka snaží o znovu nastartování ekonomiky. V tomto případě dochází ke zvýšení peněžní zásoby pomocí refinančních operací, postupnému snižování základní úrokové sazby anebo snížením 41 DURČÁKOVÁ, J. ; MANDEL, M.: Mezinárodní finance: 3. rozšířené a doplněné vydání. Praha 10: Cover design, stran. ISBN Str SPONER, M.; Jankovská A.: Mezinárodní finance. Vyd.1. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, stran. ISBN Str DEMJAN, V.; Ižip, R.: Pravda a mýty o forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu, Vyd. 1.: Trim Broker, stran. ISBN , Str

28 povinných minimálních rezerv. Těmito kroky CB usiluje o efekt tzv. zlevnění peněz, čímž by se po nich měla zvýšit poptávka. Úvěry se stávají levnějšími jak pro domácnosti, tak pro firmy, které by následně měli opět začít se zvyšování výroby a investováním. Expanzivní měnová politika CB se dále projeví v depreciaci domácí měny, která má za následek zlepšení zahraničně-obchodní bilance zboží a služeb. Roste agregátní poptávka a domácí produkt, který vytváří tlaky na snížení nezaměstnanosti. Rizikem dlouhodobé expanzivní měnové politiky je nárůst cenové hladiny (inflace). 44 Restriktivní měnová politika V případě, kdy ekonomika vykazuje známky přehřívání nebo inflačních rizik, může centrální banka využít nástroje, které vedou k zpřísnění měnové politiky označované jako restriktivní měnová politika. Centrální banka se snaží omezit přístup k tzv. levným penězům v ekonomice pomocí operací na volném trhu. Při uplatnění restriktivní měnové politiky dochází k postupnému navyšování povinných minimálních rezerv a zvýšením úrokové sazby. 45 Kvantitativní uvolňování Mezi nestandartní nástroje měnové politiky, které využívají centrální banky v období krize, patří kvantitativní uvolňování (QE). Jako první tento nástroj použila japonská centrální banka (BoJ) v roce 2001, následovaná americkou, evropskou a anglickou centrální bankou po vzniku hospodářské krize v roce Podstatou kvantitativního uvolňovaní je zvýšení nabídky peněz v bankovním sektoru. Pokud banky disponují dostatečnými rezervami, můžou následně nastartovat ekonomiku poskytováním nových úvěrů pro firmy a obyvatelstvo. Koncept je založen na ochotě si nové úvěry od bank půjčovat. Pokud zde tento zájem není, nemá kvantitativní uvolňování žádný význam a nepřinese plánovaný ekonomický růst. Příkladem, kdy kvantitativní uvolňování nemělo pozitivní efekt, byla situace v Japonsku. Domácnosti byly v situaci, kdy se nechtěly již více zadlužovat, a na druhé straně firmy byly v procesu snižování nadměrného dluhu. Kvantitativní uvolňování v období mezi roky 2008 a 2009 bylo nápomocné i v jiné oblasti. Komerční banky již v té době disponovaly dostatečnou likviditou od centrálních bank pro poskytování nových úvěrů. Problémem však bylo to, že stále vlastnily velké množství rizikových aktiv. Tento problém dospěl tak daleko, že komerční banky neměly ochotu 44 DEMJAN, V.; Ižip, R.: Pravda a mýty o forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu, Vyd. 1.: Trim Broker, stran. ISBN , Str DEMJAN, V.; Ižip, R.: Pravda a mýty o forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu, Vyd. 1.: Trim Broker, stran. ISBN , Str

29 půjčovat klientům, dokonce si nepůjčovaly ani mezi sebou. Problém se začal stabilizovat, až když centrální banky začaly s odkupem těchto rizikových aktiv pomocí tzv. nákupů cenných papírů z jejich bilancí. Nejčastěji se pro tyto transakce používají dlouhodobé státní cenné papíry. Tomuto procesu se v ekonomickém názvosloví přezdívá tisknutí peněz. V konečném důsledku nebyla vytištěna jediná bankovka, protože celý proces probíhá elektronicky na účtech komerčních bank a centrální banky. Díky tomu se postupem času mezibankovní trh stabilizoval a banky si opět začaly důvěřovat a nabízet nové úvěry. Bohužel víc od kvantitativního uvolňování nemůžeme čekat. Někdy se s touto měnovou politikou setkáme ve spojení:,,můžeme koně přivést k vodě, ale nemůžeme ho přinutit napít se. Měnová politika je silný nástroj v rukách centrálních bank, má však svoje limity. Centrální banky Japonska a USA již tento limit našly a podle mého názoru měnová politika nedokáže víc stimulovat ekonomický růst a tvorbu pracovních míst. V této situaci můžeme hovořit o pasti likvidity Úrokový přístup Po rozpadu Bretton-woodského systému v sedmdesátých letech 20. století došlo k uvolnění devizových kurzů spolu s postupnou liberalizací kapitálových pohybů, což mělo za následek mimořádné apreciace a depreciace měn. Tyto kroky vedly k zvýšené důležitosti úrokových sazeb jednotlivých států. Z hlediska determinace devizových kurzů to pro investory znamenalo, že můžou zhodnotit svá aktiva úrokem. Při rozhodování o investicích se investoři neřídí pouze vývojem nominálního úroku. Jde především o reálný výnos aktiv, který je ovlivněn očekávanou mírou inflace spolu s výší úrokových sazeb jednotlivých států. 47 Tento reálný úrok vysvětluje tzv. Fisherův efekt 48, který říká, že nominální úrok se skládá z reálného úroku a z očekávané míry inflace. Fisherův efekt vyjádříme následovně:, kde IR nominální úrok, reálný úrok, očekávaná míra inflace 46 DEMJAN, V.; Ižip, R.: Pravda a mýty o forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu, Vyd. 1.: Trim Broker, stran. ISBN , Str DURČÁKOVÁ, J. ; MANDEL, M.: Mezinárodní finance: 3. rozšířené a doplněné vydání. Praha 10: Cover design, stran. ISBN Str SPONER, M.; Jankovská A.: Mezinárodní finance. Vyd.1. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, stran. ISBN Str

30 Z teoretického příkladu, kdy ekonomika dosahuje 2,5 procenta nominálního úrokového výnosu, při očekávané roční míře inflace 1,5 procenta, bude dosahovat reálný výnos z aktiv investovaných v této ekonomice pouze 1 procento. Mezinárodní výraz z předešlé rovnice je známý jako Mezinárodní Fisherův efekt. 49 Je založený na tvrzení, že nominální úrokový diferenciál dvou zemí je dán součtem diferenciálu reálných úrokových měr a diferenciálu inflačních očekávání: ( ) ( ) ( ), kde - domácí úroková míra zahraniční úroková míra domácí reálná úroková míra zahraniční reálná úroková míra domácí očekávána míra inflace zahraniční očekávaná míra inflace Závěr z reálného úrokového diferenciálu tvrdí 50, že pohyby směnného kurzu jsou určovány pomocí úrovně úrokové sazby státu. Pokud dojde ke zvýšení úrokové sazby jednoho státu, stane se výnos pro mezinárodní investory této země atraktivnější. Proto země, které mají vysoké úrokové sazby, by měly v dlouhodobém horizontu zaznamenat růst měny na úkor zemí, které mají úrokové sazby nízké nebo se v budoucnu plánuje jejich snížení. Z dlouholetého působení na trhu Forex jsem zaznamenal, že v krátkém horizontu někdy dochází k jevu, že změna úrokových sazeb může jít do ústraní. Je to díky nečekaným politickým zprávám, sentimentem obchodníků, kdy již ve vývoji devizového kurzu vliv zvýšení nebo snížení sazby je započten. To však neznamená, že rozdíl úrokových sazeb není důležitým determinantem devizových kurzů předpovídající jeho budoucí vývoj. 49 SPONER, M.; Jankovská A.: Mezinárodní finance. Vyd.1. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, stran. ISBN Str LIEN, K. FOREX - Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie: Jak na technickou a fundamentální analýzu pro úspěch na finančních trzích. Vyd.2.: John Wiley & Sons, stran ISBN Str

31 2.5 Krátkodobý fundament Vyhlášení nových statistik je obvykle doprovázeno velkými pohyby devizových kurzů. Reakce na pohyby se u jednotlivých indikátorů liší, některá data mohou mít na měnu velmi významný a dlouhodobý vliv, zatímco jiná data nemusejí být vůbec podstatná. Zveřejňování měsíčních nebo kvartální indikátorů způsobuje na trhu turbulence, protože mění výhled obchodníků, kteří obchodují na základě fundamentální analýzy. Některá data vyjdou pozitivně, některá negativně a díky tomu na trhu vzniká krátkodobá oscilace okolo existujícího dlouhodobějšího trendu. Pokud zveřejněná data obchodníky překvapí, buďto velmi pozitivně nebo negativně, může to způsobit dokonce úplné otočení trendu. 51 Zde představím nejdůležitější makroekonomické indikátory, které mají podle mého názoru při svém zveřejnění největší potenciál zahýbat s měnovými páry obchodujícími s USD. Report z amerického trhu práce K nejdůležitějším událostem na finančních trzích patří zpráva o vývoji zaměstnanosti v USA, v anglickém překladu Nonfarm Payrolls (NFP). Indikátor představuje celkový počet placených amerických zaměstnanců s výjimkou státních zaměstnanců, soukromých zaměstnanců v domácnostech, pracovníků v neziskových organizacích a zaměstnanců v zemědělství. Indikátor je vyhlašovaný na měsíční bázi každý první pátek v novém měsíci. NFP je předstihovým indikátorem HDP, protože udává změnu zaměstnanosti pracovníků, kteří se podílejí přibližně na 80 % celkového HDP krajiny. 52 Zveřejnění HDP Hrubý domácí produkt (HDP) představuje hodnotu všech produktů a služeb vyrobených v krajině za daný rok. HDP je součtem spotřebitelských výdajů, korporátních investic, vládních výdajů a čistého exportu. Tudíž jeho kvartální zveřejnění patří k velmi důležitým makroekonomickým fundamentům. HDP se tvoří z komponentů, které už dopředu víme a analytici tak můžou poměrně přesně odhadnout výslednou hodnotu. I přes to dochází k tomu, že zveřejněná data se někdy příliš odchýlí od očekávaných hodnot analytiků, kdy následná reakce trhu je o to silnější. HDP je vypočítáváno z komponentů, které jsou zveřejňovány na měsíční bázi. Mezi některé z nich 51 DEMJAN, V.; Ižip, R.: Pravda a mýty o forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu, Vyd. 1.: Trim Broker, stran. ISBN , Str DEMJAN, V.; Ižip, R.: Pravda a mýty o forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu, Vyd. 1.: Trim Broker, stran. ISBN , Str

32 patří spotřebitelské výdaje, jako například maloobchodní tržby. Mezi další můžeme zařadit průmyslovou výrobu a vliv celkové zaměstnanosti. 53 Ukazatel spotřebitelská inflace Index spotřebitelských cen neboli Consumere price index CPI, porovnává změny spotřebních cen vybraných produktů a služeb. Jedná se o potraviny, energie, bydlení, oblečení, dopravu, zdravotnictví, služby a vzdělání. CPI je jedním z nejsledovanějších indexů, protože je nejlepším výchozím ukazatelem pro odhad skutečné cenové hladiny, kterou se snaží centrální banky udržovat v blízkosti 2%. 54 Na Forexu dochází často k rozporuplným reakcím na zveřejněná data. Vyšší inflace vede k silnější měně a mělo by dojít k její apreaciaci. V okamžiku zveřejnění hrají důležitější roli krátkodobé faktory před dlouhodobými, kdy rychlejší růst cen znamená vyšší úrokové sazby a tudíž silnější měnu. Dlouhodobé negativní dopady vyšší inflace na hodnotu měny jdou momentálně stranou. 55 V neposlední řadě nedílnou součástí fundamentů, o kterých musí mít obchodníci přehled, jsou tyto důležité ekonomické a politické události: 56 - Setkání hlavních centrálních bank spolu s vyhodnocováním změn v monetární politice. - Prezidentské volby a důležité summity. - Dluhové problémy velkých zemí. - Možné války vyplývající z rostoucího geopolitického napětí. - Pravidelné projevy předsedy Federal Reserve o stavu ekonomiky před kongresem. Uvedené ekonomické a politické události jsou velice důležité pro obchodování měnových párů. Aby obchodníky v průběhu obchodování negativně nezaskočila náhle zvýšená volatilita, kterou vyhlašování zpráv způsobuje, je třeba pozorně sledovat jejich čas zveřejnění. 53 DEMJAN, V.; Ižip, R.: Pravda a mýty o forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu, Vyd. 1.: Trim Broker, stran. ISBN , str TUREK, Ludvík. Manuál Forexového obchodníka. Praha: Copyright, stran. Str RAPUTA, T. Fundamentální indikátory - USD. FXstreet.cz: Články [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.fxstreet.cz/fundamentalni-indikatory-usd.html>. 56 LIEN, K. FOREX - Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie: Jak na technickou a fundamentální analýzu pro úspěch na finančních trzích. Vyd.2.: John Wiley & Sons, stran ISBN Str

33 2.6 Shrnutí výhod a nevýhod fundamentální analýzy Výhody a nevýhody fundamentální analýzy lze shrnout do následujících bodů. Výhody fundamentální analýzy: Dokáže poskytnout informace pro střednědobé a dlouhodobé trendy ve vývoji devizových kurzů. Nevýhody fundamentální analýzy: Neposkytuje informace pro nejvhodnější vstup do trhu a výstup z trhu. Zpožděná odezva reflektuje minulá data. Klade větší nároky na makroekonomické znalosti obchodníka. 33

34 34

35 3 PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA Pokud v životě chcete uspět v jakékoliv činnosti, musíte u sebe rozvíjet charakterové rysy, které vám pomohou dělat danou věc správně. Při obchodování na trhu Forex jsou tyto vlastnosti základem. Nelze je získat okamžitě, je potřeba tréninku a sebevzdělávání. Chcete-li se stát úspěšnými a spokojenými obchodníky, je potřeba krok za krokem správné obchodní návyky získávat. Nebude to jednoduché, co ale v dnešní době je Realita trhu Realita, která se vám nebude líbit Každý z obchodníků na finančních trzích si musí od samého začátku uvědomit, že trhy jsou vysoce iracionálním a nepředvídatelným prostředím. Trhy ovládá dav obchodníků, kteří mají nepřeberné množství rozdílných důvodů, proč právě teď nakupují nebo prodávají. V trzích existuje příliš mnoho faktorů, které trh ovlivňují. Mít přehled o všech těchto faktorech v jediný moment je takřka nemožné. I když se jedinci mohou chovat na základě racionálních a jasných úvah, dav obchodníků se díky různorodosti jednotlivců chová zcela náhodně, bez jakéhokoliv jasného řádu. Grafy trhů jsou pak odrazem takového nepředvídatelného chování davu, a proto nikdo nikdy nemůžeme s jistotou vědět, kam trh půjde zítra nebo za krátký moment. 58 Nejhorší věc, co může začínající obchodník udělat je, aby důvěřoval někomu, kdo se mu snaží namluvit, že přišel na tzv. svatý grál, který umí předpovědět, kam se trh vydá zítra, za týden nebo dokonce za rok. Pokud na někoho takového narazíte, vyhněte se mu velkým obloukem. Kdyby opravdu tohle věděl, nemusel by prodávat své služby a mohl by sám vydělávat zaručené peníze prakticky nepřetržitě. Jeden z dalších omylů může nastat, pokud budeme striktně důvěřovat radám brokerů. Podle brokera, jsou to právě oni, kteří dokáží zanalyzovat trhy takovým způsobem, že předpoví, kam se trh bude ubírat v následujících dnech. Vsázet všechno na jejich rady bývá často dosti ošemetné. Každý z brokerů žije z poplatků při otevírání nových pozic. Brokerovi je jedno, jestli jste v zisku nebo ve ztrátě. Jediné, co chce je, aby obchodníci obchodovali co nejvíce. 57 TUREK, L. Manuál Forexového obchodníka. Praha: Copyright, stran. Str NOWAK, J. NESNÍDAL, T. a PODHAJSKÝ, P.. Kompletní průvodce psychologie obchodování: Staňte se úspěšnými a disciplinovanými tradery! [online]. Centrum finančního vzdělávání, s.r.o., stran. [cit ]. Str

36 Proto bych osobně všem doporučil, aby v analýzách investičních společností hledali pouze daná fakta a názor na pohyb trhu si vytvořili již sami. Špatné myšlení Naprosto nejzákladnější psychologickou chybou, které jsem se na začátku svého obchodování dopouštěl a myslím, že většina začínajících obchodníků se jí dopouští taky, je víra v to, že trhy lze mít nějakým způsobem pod kontrolou. Snaha ovládat trhy je navíc u začínajících obchodníků o to nebezpečnější, že je skutečně intenzivní. Je to proto, že většina lidí tíhne k určitým jistotám. Problém je ale v tom, že v trzích vůbec žádné jistoty o budoucím pohybu neexistují. To je něco, s čím se většina lidí nechce smířit. Proto v sobě raději nadále pěstují iluzi, že trh určitě nějakým způsobem ovládnout lze. 59 Pěstovat v sobě naději je kolikrát mnohem jednodušší, než se postavit realitě tváří v tvář a snažit se i z takové reality něco vytěžit. Základní nutností je dívat se na obchodování reálnýma očima, i když se nám tato realita nemusí příliš líbit. Osobně jsem si už uvědomil, že trhům se můžeme pouze přizpůsobit, nikoliv naopak. Proto tuto radu doporučuji všem, kteří o obchodování uvažují. Myšlení v pravděpodobnostech Jediným způsobem, jak úspěšný obchodník vydělává peníze v trzích je využití míry pravděpodobnosti spolu s konzistentním a dlouhodobým procesem. Slovo dlouhodobým bych opravdu zdůraznil. Žádný jiný způsob vydělávání v trzích neexistuje, nikdy neexistoval a nikdy existovat nebude. Na Forexu se peníze nevydělávají na základě jednoho jediného obchodu, na který vsadíme vše. Přitom tohle je přesně to, o co se většina lidí snaží dělat. Snaha vydělat hodně peněz na jednom obchodě za krátkou dobu patří mezi chyby, kterých se může dopustit začínající i zkušený investor díky emocím a chamtivosti. Pokud se stane, že obchod, na kterém riskoval velké procento svého kapitálu, nevyjde, vyřadí se z obchodování jak finančně tak i psychicky, což je někdy mnohem horší. Pokud obchodník začne vidět obchodování jako široký celek, bude pro něho psychicky mnohem jednodušší přijímat ztráty 59 NOWAK, J. NESNÍDAL, T. a PODHAJSKÝ, P.. Kompletní průvodce psychologie obchodování: Staňte se úspěšnými a disciplinovanými tradery! [online]. Centrum finančního vzdělávání, s.r.o., stran. [cit ]. Str

37 z neúspěšných obchodů. Začne chápat bezvýznamnost jednoho jediného obchodu a skutečnost, že i série ztrát patří nedílně k vývoji ekvity křivky. 60 Zajímavý trik pro vstupy do obchodů využívá Adam Grimes. 61 Jeho technikou je, že kdykoliv vstupujete do obchodu, předpokládejte, že skončíte se ztrátou. Bez ohledu na to, kolik práce jste do přípravy vložili nebo jak skvěle vstupní formace vypadala. Dojde tak ke změně ve vašem myšlení. Budete otevření a schopní přijímat veškeré informace o tom, že se obchod nevyvíjí vaším směrem a vy si tak počkáte na lepší příležitost. A protože už od začátku předpokládáte, že dopadnete špatně, bude to pro vás snáze přijatelné. Když naopak zjistíte, že se obchod vyvíjí příznivě, bude to pro vás příjemné překvapení. 3.2 Největší nepřátelé obchodníka při obchodování na trzích Emoce Nakupujte za nízkou cenu, prodávejte na vysoké ceně. Může to znít jako jednoduché pravidlo, ale pro úspěšné a dlouhodobé obchodování je nepostradatelné. Elder 62 přirovnává obchodníky na finančních trzích k surfařům. Profesionální surfaři čekají na svoji příležitost chytit dobrou vlnu někdy i hodiny. Stejně tak profesionálové na finančních trzích čekají na dobrou příležitost pro vstup do obchodu. Amatéři jsou ovlivňováni emocemi, kdy sledují cenu, jak se pohybuje nahoru a dolů a neustále naskakují do trhu. Díky tomuto přístupu pomalu, ale jistě odevzdávají svůj kapitál trhu. Profesionální obchodník pozoruje, analyzuje a čeká na důvěrně známé patterny. Až když pattern rozpozná, začne obchodovat. Má jasnou představu o tom, v jakém místě chce do trhu vstoupit a vystoupit. Pokud by se jeho obchod nevyvíjel plánovaným směrem, dokáže určit bod, ve kterém již v obchodě nechce setrvávat. Za svoje působení na Forexu jsem se nesetkal s obchodníkem, který by v začátcích výrazným způsobem nebojoval se svými vlastními emocemi. Je hrozně málo obchodníků, kteří by byli schopní začít v reálném obchodování s naprostým a přesným dodržováním svého obchodního plánu, bez jakéhokoliv vlivu emocí. Emoce sehrávají jeden z nejdůležitějších faktorů v našem obchodování. Dokud si obchodník, který doposud prováděl obchodování pouze na demo účtu, 60 NOWAK, J. NESNÍDAL, T. a PODHAJSKÝ, P.. Kompletní průvodce psychologie obchodování: Staňte se úspěšnými a disciplinovanými tradery! [online]. Centrum finančního vzdělávání, s.r.o., stran. [cit ]. Str KAISER, P. Dva myšlenkové triky pro zlepšení vstupů a výstupů. FXSTREET.CZ. Psychologie a money management [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.fxstreet.cz/dva-myslenkove-triky-pro-zlepseni-vstupu-a-vystupu.html/> 62 ELDER, A. Vstupte do mé obchodní místnosti: Kompletní průvodce obchodováním. Centrum finančního vzdělávání, s.r.o. Praha 5: Copyright, stran. ISBN Str

38 nezkusí svůj první reálný obchod, jenom stěží pochopí, o čem obchodování ve skutečnosti vlastně je Strach V obchodování hraje strach důležitou roli v každém našem obchodě, ať už při vstupu do pozice nebo při výstupu z pozice. Strach má výrazný vliv na každý krok, který v našem obchodování uděláme. Typický příklad nastane, když jsme vstoupili do naší pozice mnohem později, než nám trh ukázal signál a my tak minuli větší část nebo dokonce i drtivou většinu pohybu. Jakmile jsme dostali signál ke vstupu do pozice, dostali jsme právě strach, že by obchod nemusel vyjít. Chtěli jsme vidět další potvrzení o tom, že to, co se právě chystáme udělat, povede zaručeně k úspěchu. Dostali jsme strach o naše peníze a začali hledat jistotu tam, kde nikdy žádná existovat nemůže. Náhle už nám nestačí jasná a předem plánovaná formace, chceme další jasné informace o tom, že obchod bude naprosto jistě úspěšný a my v něm neztratíme žádné naše peníze. Náš strach a naše náhlé váhání nám pak nakonec ukrojilo podstatnou část našeho zisku, ne-li celý zisk. Mnoho obchodníků nedokáže pod vlivem strachu udělat v daný moment zásadní rozhodnutí. Strach je doslova paralyzuje natolik, že váhají tak dlouho, až pak už jenom smutně koukají na graf, jak se obchod ubírá jejich předpokládaným směrem, avšak bez nich. 63 Druhý příklad našeho strachu může nastat v případě, kdy vstoupíme do plánované pozice, ale po chvíli se trh nezachová přesně podle našeho plánu. Namísto toho se otočí proti nám a míří si to přímo k našemu definovanému stop-lossu (SL). Sotva se však dostane do půlky našeho SL, začneme pochybovat a klást si otázky typu: neměl bych raději vystoupit a neriskovat celou předem definovanou částku? Neměl bych raději teď uzavřít obchod s malou ztrátou než čekat, až se dostane k mému plánovanému SL? V těchto okamžicích obchodníci zcela zapomínají na to, že umístění i velikost našeho SL má svůj předem jasný a racionální důvod, který jsme si definovali v klidu, kdy jsme obchod plánovali. Často se stává, že obchodník pod vlivem strachu vystoupí z obchodu pár bodů od svého SL, jenom proto, aby ušetřil pár dolarů. Bohužel za moment nastane situace, že se trh otočí a vydá jeho plánovaným směrem. Obchodník tak inkasoval ztrátu na místo toho, kde by jinak následoval výrazný zisk. Opět nás 63 NOWAK, J. NESNÍDAL, T. a PODHAJSKÝ, P.. Kompletní průvodce psychologie obchodování: Staňte se úspěšnými a disciplinovanými tradery! [online]. Centrum finančního vzdělávání, s.r.o., stran. [cit ]. Str

39 zklamal náš strach, který jakožto emoce zvítězil nad jasně definovaným obchodním plánem, chladném a racionálním uvažováním Chamtivost Pokud se obchodníkovi podařilo překonat vlastní strach a do pozice nakonec vstoupil, nemá ještě zdaleka vyhráno. Do hry vstupuje naše impulsivní chování chamtivost. Obchodník vstoupil do obchodu, který se vydal plánovaným směrem. Na jeho účet přibyla slušná suma dolarů a pomalu, ale jistě se přibližuje ke svému stanovenému target profitu. I přes to, že již dostal jasný signál k výstupu, jeho oči na poslední chvíli zbystří ještě o něco výše velmi silnou úroveň podpory a odporu (S/R). Na místo toho, aby vystoupil na jasně definovaném signálu a vzal si z trhu tu část, kterou si naplánoval, snaží se z trhu dostat ještě o pár dolarů více. Obchodník žije ve falešné jistotě, že se trh o těch pár bodů k S/R dostane. Často nastane situace, kdy se trh mezitím otočí proti nám. My však stále věříme tomu, že se jedná pouze o korekci a trh se pouze nadechuje před finálním pohybem. Pro smůlu všech obchodníků se může stát, že trh žádnou korekci neudělal, místo toho se zkrátka a dobře otočil a my nakonec sotva vystoupili na nule. Nádherný příklad chamtivosti, kdy často platí rčení, kdo chce více a více, nemusí dostat nakonec vůbec nic! 65 Chamtivost, stejně jako již dříve zmíněné emoce a strach, není možné zcela odstranit, ostatně jako veškeré lidské chování. Je však možné všechny tři vlastnosti rozpoznat a postupem času je dostávat stále více pod kontrolu tak, aby neovlivňovaly naše obchodní výsledky. Nejedná se o proces, který je možné zvládnout za pár týdnů nebo dokonce dnů. Jedná se o roky tréninku a poznávání sebe sama. Ne nadarmo se říká, že chceme-li ovládnout svět, musíme se nejprve naučit ovládat sami sebe. 64 NOWAK, J. NESNÍDAL, T. a PODHAJSKÝ, P.. Kompletní průvodce psychologie obchodování: Staňte se úspěšnými a disciplinovanými tradery! [online]. Centrum finančního vzdělávání, s.r.o., stran. [cit ]. Str NOWAK, J. NESNÍDAL, T. a PODHAJSKÝ, P.. Kompletní průvodce psychologie obchodování: Staňte se úspěšnými a disciplinovanými tradery! [online]. Centrum finančního vzdělávání, s.r.o., stran. [cit ]. Str

40 40

41 4 TECHNICKÁ ANALÝZA Finanční trhy jsou řízeny dvěma stranami kupujícími (býky), kteří na grafu tlačí cenu směrem nahoru a prodávajícími (medvědy), kteří tlačí cenu dolů. Grafy jsou pak zobrazením toho, která strana je v daný moment (timeframe) silnější a přehlasuje druhou stranu. Z toho vyplývá, že technická analýza je studium pohybu ceny. Hlavní myšlenka spočívá v tom, že technický obchodník na základě chování historických pohybů cen může díky pravděpodobnosti rozhodnout o úrovni a směru, kam by se mohly ceny v budoucnu vyvíjet. 66 Technickou analýzu můžeme dělit na klasickou a moderní algoritmickou. Klasická analýza je postavena na studiu grafů a při zjednodušení můžeme říci, že k ní nepotřebujeme nic víc než tužku a pravítko. Klasičtí techničtí analytici hledají v grafu rostoucí a klesající trendy, hladiny podpory a rezistence a opakující se formace (patterny). Oproti tomu moderní algoritmická analýza je založena na počítačově definovaných indikátorech, které s větší mírou objektivnosti dávají signály k nákupu a prodeji. Existují dva základní typy indikátorů: první z nich jsou trendové indikátory, které již podle názvu napomáhají určit trend a patří mezi ně například klouzavé průměry a MACD (moving average convergence-divergence). Druhým typem jsou oscilátory, mezi které řadíme RSI (relative strenght index), který díky vykreslení svého histogramu pomáhá technickému analytikovi určit obrat v trhu. 67 Podle Eldera 68 je technická analýza zčásti věda a zčásti umění zčásti objektivní a zčásti subjektivní. Cenové pohyby na grafu podléhají psychologii davu, a proto je často technická analýza ekonomickou profesí považována za iracionální. I přes tyto námitky patří technická analýza k mocné zbrani obchodníka. Avšak v rukách nezkušeného obchodníka může často způsobit více problémů než užitku. Technická analýza by měla sloužit jako základní impuls pro hledání vstupů a výstupů z pozic. 69 Zmíněné jednotlivé pilíře technické analýzy, které slouží k předpovídání následného pohybu devizového kurzu, budou dále představeny. 66 TUREK, Ludvík. Manuál Forexového obchodníka. Praha: Copyright, stran. Str ELDER, A. Vstupte do mé obchodní místnosti: Kompletní průvodce obchodováním. Praha 5: Centrum finančního vzdělávání, s.r.o., stran. ISBN Str ELDER, A. Vstupte do mé obchodní místnosti: Kompletní průvodce obchodováním. Praha 5: Centrum finančního vzdělávání, s.r.o., stran. ISBN Str DEMJAN, V.; Ižip, R.: Pravda a mýty o forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu, Vyd. 1.: Trim Broker, stran. ISBN , Str

42 4.1 Trend Analyzování trendu můžeme označit jako alfu a omegu v technické analýze. 70 Při pohledu na lineární standartní svíčkový graf devizového kurzu zjistíme, že devizové kurzy mají tendenci se pohybovat v určitých směrech. 71 V literatuře nebo při analýzách trhu se setkáváme s označením, že měnový pár se nachází v růstovém (býčím trendu), kdy dochází k apreciaci kurzu nebo v klesajícím (medvědím trendu), kdy dochází k depreciaci kurzu. Zakreslené trendové čáry pak slouží jako psychologické bariéry mezi kupci a prodejci. Při vzestupném trendu je trendová čára zakreslena podél spodních částí snadno identifikovatelných oblastí podpory a opírá se o nová vyšší minima. Naopak při sestupném trendu, jak dokazuje obrázek 1 je trendová čára zakreslena shora podél snadno identifikovatelných oblastí rezistencí a opírá se o nová nižší maxima. 72 Tento jev lze vypozorovat jak na grafech s menším časovým horizontem, tak i na dlouhodobých grafech s horizontem dnů, týdnů. Obrázek 1: Znázornění trendu devizového kurzu s hladinami podpory a rezistence Pramen: Metatrader 4 Ne vždy se trh nachází v přesně definované rostoucí nebo klesající fázi. Někdy nastane situace, kdy jde trh do strany. Na grafech se tento pohyb vyznačuje pohybem v pásmu. Tento pohyb trhu v pásmu je často pouze menší konsolidací v již vzniklém trendu. Trend se pak 70 DEMJAN, V.; Ižip, R.: Pravda a mýty o forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu, Vyd. 1.: Trim Broker, stran. ISBN , Str INVESTOPEDIA: Line chart [online] [cit ] Dostupný na WWW: < > 72 ŠAFAŘÍK, P. Praktický průvodce denním obchodováním ISBN Str

43 může co nevidět opět obnovit, anebo naopak otočit. Šance, že trh zůstane dlouhodobě v rozmezí určitých úrovní, jsou proto malé. 73 Změnu devizového kurzu z ekonomického hlediska přiřazujeme změnou v nabídce a poptávce v časovém období. Díky velkému počtu účastníku a vysoké likviditě, kterou Forex disponuje, dochází ke změnám devizového kurzu takřka nepřetržitě. Ke skokovým výkyvům devizových kurzů pak dochází pouze zřídka. Z vlastních zkušeností vím, že někdy dochází k falešným průrazům trendových linií. Děje se tomu v místech, kdy se trendová linie nachází nedaleko významné úrovně podpory nebo rezistence. Tyto falešné průrazy nás mohou zmást, protože dojde ke krátkodobé změně sentimentu na trhu. To může vést k tomu, že obchodníci vystoupí předčasně z obchodu v domnění, že dochází ke změně trendu. Obchodník se musí postupem času smířit s tím, že obzvláště na Forexu k těmto situacím čas od času dochází. Naopak by s nimi měl počítat a snažit se je využívat ve svůj prospěch. Pokud cena překročí trendovou linku o více bodů, než je v rámci určité tolerance, nejedná se o falešné proražení, ale o konec trendu. Konec jednoho trendu má vždy za následek začátek jiného trendu. 74 Jednou z hlavních strategií technického obchodníka je vyhledávání začínajících trendů a snažit se na nich participovat prakticky od jejich vzniku. Pokud obchodník objevil trend, který je již rozjetý, musí umět rozpoznat, jestli se ještě vyplatí do takového trendu zapojit, anebo je lepší počkat si na jiný. Vyčkávání na korekce v trendu a nákupu poblíž trendové linie je jedna z možností úspěchu. Druhá možnost, která bude dále představena, je vstup do trendu na důležitých úrovních podpory nebo odporu. Pomalejší trendy, u kterých je trendová linie plošší, trvají déle než ostatní. Vyplatí se do nich vstupovat jak na začátku, tak v průběhu. Rychlejší trendy, u kterých je trendová linie více strmá mají za následek to, že jak rychle začnout, tak taky rychle skončí. V těchto případech je někdy lepší se držet stranou, než aby obchodník vstoupil do takového trendu na úplném vrcholu nebo již dnu DEMJAN, V.; Ižip, R.: Pravda a mýty o forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu, Vyd. 1.: Trim Broker, stran. ISBN , Str ŠAFAŘÍK, P. Praktický průvodce denním obchodováním ISBN Str ŠAFAŘÍK, P. Praktický průvodce denním obchodováním ISBN Str

44 4.2 Support/Rezistence Opět se jedná o velice jednoduchý a zároveň účinný nástroj technické analýzy. V grafu si jej můžeme představit jako vodorovné přímky, které znázorňují určitou zónu. Přestože hladiny podpory (support) a odporu (rezistence) představují pouze fiktivní ohraničení pohybů měnových kurzů, jejich praktický význam nelze zpochybňovat. Vytvořené úrovně v minulosti mají často značný psychologický vliv na rozhodování spousty účastníků trhu. To vede k ovlivnění jejich investičního chování a následně i budoucího vývoje měnových kurzů. 76 Pod cenou se nachází hladina podpory, která představuje psychologickou cenovou bariéru, kde již nikdo nechce za takto nízké a nižší ceny prodávat a měnový pár odmítá dále klesat. Nad cenou se nachází hladina odporu, která představuje situaci, kde obchodníci odmítají platit tuto a vyšší cenu za měnový pár. Čím více otestování těchto úrovní podpory a odporu proběhne bez proražení, tím silnější bariéru před dalším cenovým pohybem zóna představuje. 77 Support představuje zónu, kde poptávka převýší nabídku dostatečně natolik, aby cenu udržela, popřípadě došlo ke korekčnímu rostoucímu pohybu. Rezistence představuje zónu, kde nabídka převýší poptávku dostatečně natolik, aby cenu zastavila, popřípadě přiměla ke korekčnímu klesajícímu pohybu. 78 Zóna, která představuje velkou koncentraci nabídky a poptávky slouží pro obchodníky v určení dvou typů obchodních příkazů. Prvním typem jsou stop-loss příkazy a druhým typem profit targety. Tyto příkazy se liší v místě jejich umístění. Pod úrovněmi podpory a nad úrovněmi odporu jsou umisťovány stop-loss příkazy. Pokud cena dosáhne těchto úrovni a dojde k jejich aktivaci, trend bude akcelerovat na nová minima/maxima. Zatímco příkazy profit target mají tendenci se vyskytovat před důležitou cenovou hladinou. Proto můžeme říci, že při dostatečné síle mají příkazy profit targety možnost změnit směr trendu. 79 Trpělivost a schopnost čekat na obchod s velkou pravděpodobností úspěchu patří mezi základy úspěšného obchodování. Obchodník musí být vybíravý a vstupovat do trhu pouze na úrovních podpory nebo odporu, kde bývá reakce na jeho straně pravděpodobnější. Jak uvádí 76 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 3. rozšířené vydání. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., stran ISBN Str HARTMAN, O. Technická analýza - supporty a rezistence. FXstreet.cz: Články [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.fxstreet.cz/technicka-analyza--supporty-a-rezistence.html> 78 GRADA PUBLISHING, a. s. FOREX jak zbohatnou a nekrást: obchodování na měnových trzích. Praha, stran. ISBN Str ŠAFAŘÍK, P. Praktický průvodce denním obchodováním ISBN Str

45 například Lien 80, obchodování psychologicky důležitých úrovní jako jsou dvojité nuly neboli kulatá čísla je jednou z možností. Hodnoty měnových páru např. 105,00 USD/JPY nebo 1,3500 na EUR/USD mají napoprvé obvykle velkou sílu jako supporty nebo rezistence. Obchodníci jsou lidé, kteří jako všichni ostatní uvažují v zaokrouhlených číslech a proto zadávají podmíněné objednávky poblíž těchto kulatých hodnot. Hladiny podpory a odporu paradoxně existují, protože obchodníci věří, že tyto úrovně existují. Není žádnou výjimkou, že pokud trh testuje danou zónu dostatečně dlouho a usilovně, že po čase může dojít k jejímu proražení. To má za následek otočení funkce cenové hladiny. Pokud trh prolomí úroveň suportu, stává se z této cenové úrovně rezistence a naopak. Obchodování založené čistě na proražení (breakout) důležitých zón podpory a odporu, může být často matoucí a vést ke zbytečným ztrátám. Proražení důležitých zón, jako už výše zmíněné proražení trendových linií patří mezi zcela běžné jevy. Efektivní technika pro vstup do obchodu na základě proražení je počkat si až se na grafu vyskytne pullback/throuwback. 81 Throuwback je návrat k bodu proražené rezistence, která se přemění na support. Pullback je návrat k bodu proražení supportu, který nyní slouží jako úroveň rezistence. Z praxe jsem vypozoroval, že dobré obchodní příležitosti se objevují po častých falešných průrazech. Kdy se cena nedokáže udržet nad proraženou úrovní podpory nebo odporu a má tendenci navrátit se zpět do svého rozpětí. Obchodník poté dostává dodatečné potvrzení pro vstup do krátké nebo naopak do dlouhé pozice. Vrcholek nebo dno falešného průrazu pak bude sloužit jako bod pro umístění stop-lossu. Praktickým příkladem může být obrázek 2. Na grafu vidíme silnou S/R úroveň při hodnotě 1,3775 EUR/USD. Tato úroveň nejprve sloužila jako rezistence, aby se po jejím prolomení stala supportem, který byl otestován při throuwbacku. V grafu došlo ke dvěma falešným proražením. Trh dokázal support prorazit dokonce o několik desítek bodů, což však automaticky nemusí znamenat jeho zdolání. Mnoho obchodníků se špatně domnívá, že support nebo rezistence je silná bariéra o velikosti pouze několika bodů. Vhodnější je posuzovat tyto bariéry jako zóny, které bývají často dosti široké. Zvláště v případě pokud se 80 LIEN, K. FOREX - Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie: Jak na technickou a fundamentální analýzu pro úspěch na finančních trzích. Vyd.2.: John Wiley & Sons, stran ISBN Str HARTMAN, O. Pullback a Throwback - užitečný koncept v Technické analýze. FXstreet.cz: Články [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.fxstreet.cz/pullback-a-throwback--uzitecny-konceptv-technicke-analyze.html>. 45

46 v blízkosti objevují další důležité úrovně. Poslední dva vyznačené body na grafu představují prolomení supportu s následnou přeměnou na rezistenci v podobě testování pullbacku. Obrázek 2: Fungování silné zóny jako support a rezistence 4.3 Indikátory Pramen: Metatrader 4 Trhy se pohybují často velmi chaoticky a někdy dochází k nelogickým pohybům měnových kurzů. Indikátory vznikly za účelem odfiltrování šumu a zobrazení hodnot, které považují obchodníci za užitečné. Indikátory jsou matematické vzorce, do kterých se dosazují historické ceny, které pak tvoří výslednou vykreslenou hodnotu. 82 Než začne obchodník indikátor používat, měl by porozumět tomu, jak je konstruován a co měří. Indikátory, které zde budou představeny, jsou nástroje, které používám při obchodování na měnových trzích. Myslím si, že dostačující počet pro analyzování trhů by neměl přesáhnout počet pěti indikátorů. Osobně si vystačím se třemi a vím, že když tyto nepomůžou, deset a více nebude o mnoho lepší. Důležité je vybrat si nástroje k určení různých aspektů chování trhu. Zaměřuji se na trendové indikátory a oscilátory, které se řadí mezi jednoduché nástroje. Jediným způsobem, jak dosáhnout úrovně odbornosti a kvalifikace je dělat začátečnické chyby a poučit se z nich. Trendové indikátory zahrnují klouzavé průměry a MACD, z oscilátorů pak využívám indikátor RSI. 82 DEMJAN, V.; Ižip, R.: Pravda a mýty o forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu, Vyd. 1.: Trim Broker, stran. ISBN , Str

47 4.3.1 Klouzavé průměry Klouzavé průměry (moving averages - MA) patří mezi nejstarší a nejjednodušší nástroje k analyzování trhu. Jejich význam je nezpochybnitelný, proto jsou v praxi využívány mnoha obchodníky. Slouží k rozpoznávání trendu, vyhledávání míst pro vstup a výstup z obchodu. Na cenové grafy je vynášíme jako křivky, jejichž každý bod odráží průměrnou cenu v daném okamžiku. Existuje několik druhů klouzavých průměrů, mezi ty nejpoužívanější řadíme jednoduchý SMA a exponenciální EMA. 83 První metoda využití slouží jako indikátor trendu, kdy srovnáváme klouzavé průměry s aktuální cenou aktiva. Nákupní signál vznikne, když cena měnového páru roste a dostane se nad svůj klouzavý průměr. V tu dobu by se měl obchodník zaměřit na obchodování dlouhých pozic ve směru trendu. Prodejní signál nastává, když cena aktiva poklesne a bude se nacházet pod klouzavými průměry. Obchodník se orientuje na krátké pozice ve směru trendu. 84 Obchodník dostává skutečnou hodnotu finančního aktiva při nákupu a prodeji poblíž klouzavých průměru. Čím více je vstup do obchodu vzdálenější od námi určeného klouzavého průměru, tím horší vstup realizujeme. Pokud nestihnu trend od samotného začátku, využívám krátkodobé korekce trhu pro návraty ke klouzavému průměru, kde zadávám limitní objednávky pro dodatečný vstup. Obchodníci, kteří již v obchodě jsou, využívají tyto korekce jako možnost zprůměrování svých vstupů, kdy dodatečně přikoupí nebo doprodají pozice. Druhou metodou, jak využít klouzavé průměry je pro analyzování důležitých úrovní podpory a odporu. Na těchto úrovních často najdeme limitní objednávky oproti pohybu trhu, což v mnoha případech způsobí obrat trhu. Osobně tuto možnost využívám jako místa, kde umísťuji své target profity a stop-loss příkazy. Jak dlouhý klouzavý průměr zvolit? Na tuhle otázku si musí každý obchodník udělat vlastní názor. Pro určení trendů, vstupu a výstupu do pozic používejte systém minimálně dvou klouzavých průměrů. Osobně jsem si vytvořil systém, ve kterém používám kombinací tří klouzavých průměru. Dva dlouhé průměry SMA 100 a 200, které jsem si oblíbil, protože dobře reflektují tržní cykly a dají se použít takřka na všechny časové rámce od 15 min, 30 min až po 4 hodinové nebo denní svíčky. Dalším důvodem pro zvolení těchto hodnot bylo, že je 83 ELDER, A. Vstupte do mé obchodní místnosti: Kompletní průvodce obchodováním. Praha 5: Centrum finančního vzdělávání, s.r.o., stran. ISBN Str GRADA PUBLISHING, a. s. FOREX jak zbohatnou a nekrást: obchodování na měnových trzích. Praha, stran. ISBN Str

48 používá široká veřejnost 85, což dodává zvoleným parametrům na důležitosti. Třetí zvolený průměr je krátkodobého charakteru EMA 26, který jsem objevil po přečtení knihy od dr. Alexandra Eldera: Vstupte do mé obchodní místnost. 86 Hodnotu klouzavého průměru jsem ponechal, jen jsem podle svých potřeb změnil typ z jednoduchého na exponenciální. Slabinu ve využití klouzavých průměru vidím v situaci, kdy se trh nepohybuje v trendu, ale jde do strany. Indikátor pak dává obchodníkům falešné signály. Proto je důležité kombinovat klouzavé průměry spolu s dalšími prvky technické analýzy Moving average convergence-divergence Moving average convergence-divergence (MACD) neboli přibližování a oddalování klouzavých průměru vytvořil Gerald Appel 87 v 70. letech minulého století. Indikátor řadíme převážně mezi trendový indikátor, který lze v některých případech použít i jako oscilátor. MACD měří sílu trendu, jeho směr a dokonce i hybnost. Díky tomu ho lze využit ve všech trhových fázích jak trendových, tak netrendových a zároveň je dobrým pomocníkem při spekulacích nad obraty trendů. Pro jeho univerzálnost si ho oblíbilo velké množství obchodníků včetně mně. 88 MACD je tvořeno třemi exponenciálními klouzavými průměry. Hodnoty 12, 26 a 9 se staly standardem používaným ve většině softwarových platforem. Z kombinace tří klouzavých průměru vytvořil dvě křivky rychlou a pomalou. Rychlá křivka MACD je tvořena rozdílem dvou klouzavých průměru EMA 12 a EMA 26, pomalá signalizační křivka je tvořena průměrem EMA Obchodníci dokážou zjistit, jak moc je trend rychlý podle vzdálenosti jednotlivých křivek. Tím, jak trend nabírá na síle, se od sebe křivky začínají více vzdalovat. Jak moc jsou od sebe křivky vzdáleny, je možné lépe vypozorovat pomocí MACD histogramu. Pro obchodníky histogram znamená to, co pro lékaře rentgen, který ukazuje sílu nebo chatrnost kostí v těle DEMJAN, V.; Ižip, R.: Pravda a mýty o forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu, Vyd. 1.: Trim Broker, stran. ISBN , Str ELDER, A. Vstupte do mé obchodní místnosti: Kompletní průvodce obchodováním. Praha 5: Centrum finančního vzdělávání, s.r.o., stran. ISBN Str ELDER, A. Vstupte do mé obchodní místnosti: Kompletní průvodce obchodováním. Praha 5: Centrum finančního vzdělávání, s.r.o., stran. ISBN Str DEMJAN, V.; Ižip, R.: Pravda a mýty o forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu, Vyd. 1.: Trim Broker, stran. ISBN , Str GRADA PUBLISHING, a. s. FOREX jak zbohatnou a nekrást: obchodování na měnových trzích. Praha, stran. ISBN Str ELDER, A. Vstupte do mé obchodní místnosti: Kompletní průvodce obchodováním. Praha 5: Centrum finančního vzdělávání, s.r.o., stran. ISBN str

49 MACD histogram = rychlá čára MACD pomalá signalizační čára Existují dvě možnosti využití MACD histogramu při obchodování. Prvním běžným způsobem je obchodování s trendem. Druhou variantou je využití histogramu pro nalezení bodu obratu a jít proti trendu. Jak už tomu bývá, tak i zde mají obě dvě techniky své pro a proti. K obchodování s trendem dochází v případě, kdy rychlá křivka překříží pomalejší. Pokud k překřížení dojde zespodu, jedná se o býčí signál a vyplatí se spekulovat na růst cen. Při překřížení ze shora jde o medvědí signál pro spekulaci na pokles ceny. 91 Obchodování proti trendu je založeno na principu slábnutí momentu. Tímto signálem je divergence neboli nesoulad mezi cenovým grafem a indikátorem. Býčí divergence vznikají při klesajícím trendu, kdy histogram MACD zakreslí nižší bary než u předchozího minima. Medvědí divergence vznikají při přesném opaku, kdy trend je naopak rostoucí, ale histogram zakreslí nižší bary než u předchozího maxima. Využívání histogramu MACD je snadné, problém lze vypozorovat na straně obchodníků. Pokud nedokážou identifikovat trend a zjistit, kdy vstoupit a kdy ne budou mít při používání indikátoru problém. Dochází tak ke stejnému závěru, jako již popsané klouzavé průměry Relative strenght index Relative strength index (RSI) neboli index relativní síly sestrojil J. Welles Wilder 92 v roce Indikátor lze použít jak v trendových fázích, tak i v období, kdy jde trh do strany. Smyslem výpočtu je zachycení změny cen za vybrané období. Pro standardní délku slouží perioda 14. RSI tak zachycuje počet vyšších uzavření k počtu nižších uzavření a díky tomu osciluje mezi spodní a horní hranicí histogramu v rozmezí Na rozdíl od indikátoru MACD, kde nám příležitosti k obchodu udává překřížení křivek EMA, u RSI k tomu dochází, když se křivka histogramu dostane do překoupené nebo předprodané úrovně. Překoupenou úrovní rozumíme hodnotu 70 a více, o přeprodané hovoříme v případě 30 a méně. 93 Možností využití indikátoru RSI je spousta, mezi hlavní řadíme: Obchodování s trendem. U již vzniklého býčího trendu se vyplatí znovu vstupovat vždy, když se histogram dostane pod hranici 40. U medvědího trendu platí pro vstup do krátké pozice hranice nad úrovní ŠAFAŘÍK, P. Praktický průvodce denním obchodováním stran. ISBN Str DEMJAN, V.; Ižip, R.: Pravda a mýty o forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu, Vyd. 1.: Trim Broker, stran. ISBN , Str ŠAFAŘÍK, P. Praktický průvodce denním obchodováním stran. ISBN Str

50 Obchodování proti trendu. Hledání obchodních příležitosti po výrazných růstech nebo poklesech, kdy vznikne divergence mezi cenovým grafem a indikátorem RSI. Obchodování v konsolidační fázi. Zde se využívají hranice přeprodanosti a překoupenosti na úrovních pod 30 a nad 70. Slabinou indikátoru RSI je, že vytváří falešné divergence v období, kdy se trh nachází v silném dlouhotrvajícím trendu. 4.4 Obchodování divergencí Pro obchodníky představuje vyhledávání divergencí obchodní příležitosti s velkou pravděpodobností úspěchu. Věřím, že spousta účastníků finančních trhů společně se mnou hledají momenty na trhu, kdy dochází k rozdílům mezi cenovým grafem a zvoleným indikátorem technické analýzy. K výskytu divergencí nejčastěji dochází v momentě, kdy trend začíná ztrácet na síle a nachází se v blízkosti důležité S/R zóny. Je důležité poznamenat, že určení divergencí a jejich platnost je věc ryze subjektivní. Záleží pouze na obchodníkovi a jeho úsudku, jestli vykreslení histogramu uzná za platný signál nebo nikoliv. K divergencím dochází poměrně často a hlavně ve všech časových pásmech. Čím se časový horizont zmenšuje, výskyt divergencí se zvyšuje. Proto je důležité, aby obchodník považoval vytvořené divergence na 4 hodinovém a vyšším časovém pásmu za jasnější a hodnotnější signál oproti nižšímu timeframu. 94 Je důležité vědět, že divergence nevyjdou vždycky. Jedná se pouze o další nástroj technické analýzy, který vychází s velkou pravděpodobností, ovšem ne s naprostou jistotou. Divergence představují velmi kvalitní obchodní myšlenku, kdy riziko v poměru k případnému zisku je velmi malé. Mezi základní prvky technické analýzy, které můžou divergenci podpořit, patří již zmíněné úrovně podpory a odporu, trendové čáry, obratové formace a v neposlední řadě svíčkové formace. 94 MAŠLÁŇ, P. Divergence indikátoru. FXstreet.cz: Články [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.fxstreet.cz/divergence-indikatoru-stochastic.html>. 50

51 4.5 Časové rámce Jedním z možných důvodů proč si obchodníci nevedou ve svém obchodování tak dobře, jak by si představovali, je výběr špatného časového rámce (timeframu). Když se podíváme na grafy, zjistíme, že trhy se pohybují ve stejnou dobu různými směry. Na týdenním grafu můžeme vidět pohyb vzhůru, zatímco denní graf představuje pokles měnového páru. Hodinový graf může v daný moment být rostoucí, zatímco patnáctiminutový klesá. Na který trend by se měl obchodník zaměřit? Trhy jsou komplexní, proto je musíme vždy analyzovat ve více než jednom časovém rámci. Z vlastní zkušenosti jsem zjistil, že takto provedená analýza povede ke zvýšení pravděpodobnosti úspěchu. Použití minimálně dvou časových rámců je základem, více než tři už ovšem nejsou nutné. Čím více jich analyzujeme, tím více bude docházet k zahlcení procesu rozhodování. Pokud se obchodníci zaměřují na intradenní obchodování, jejich časový rámec bude nejčastěji od minutového intervalu až po hodinové svíčky, kdy týdenní graf bude představovat irelevantní informaci. Naopak poziční obchodování se zaměřuje na 4 hodinové, denní a týdenní časové rámce, kdy pětiminutový graf představuje pouze krátkodobý šum. 95 Největší chybu, kterou začínající obchodníci dělají je, že se zaměřují na krátké časové rámce v domnění rychlých zisků. Zapomínají na pravidlo, že čím je časový rámec větší, tím roste jeho důležitost a vypovídající schopnost. Pokud obchodníci nedokáží vydělávat při použití 4 hodinových nebo denních grafů, obchodování s živými intradenními daty povede pouze k tomu, aby začali ztrácet ještě rychleji. Obchodníci by neměli na trhy nahlížet z větší blízkosti, ale poodstoupit od nich dál. Na delších časových pásmech udělat strategické rozhodnutí, zda být na měnovém páru býkem nebo medvědem a až poté se vrátit k nižším časovým pásmům, kde hledat místa pro vstupy a výstupy Formace technické analýzy Obchodníci využívající technickou analýzu pro predikci tržních trendu a jejich změn nevyužívají pouze množství indikátorů, ale i technických formací. Tyto grafické formace mají často mnoho společného s již zmíněnými trendovými liniemi a S/R zónami. Trendové linie s důležitými zónami spolu vytváří tzv. formace, díky kterým můžeme predikovat budoucí vývoj devizového kurzu. 95 GRADA PUBLISHING, a. s. FOREX jak zbohatnou a nekrást: obchodování na měnových trzích. Praha, stran. ISBN Str ELDER, A. Vstupte do mé obchodní místnosti: Kompletní průvodce obchodováním. Praha 5: Centrum finančního vzdělávání, s.r.o., stran. ISBN Str

52 Obchodník však musí mít na paměti, že s technickými formacemi je to stejné, jako s indikátory nebo dalšími pomůckami technické analýzy. Často můžou být stejně úspěšné, jako neúspěšné. Je proto důležité je používat jako doplňkovou metodu a další signál pro vstup do pozice Reverzní formace Reverzní neboli obratové formace slouží k identifikaci trendových změn. Vznikají tehdy, jestliže se mění stávající trend vývoje devizového kurzu. Jejich výskyt je pro technické analytiky předzvěstí změny stávajícího vzestupného trendu na sestupný a ze sestupného trendu na vzestupný. Formace dvojitý vrchol a dvojité dno Dvojitý vrchol (double top) a dvojité dno (double bottom) patří mezi důležité reverzní formace, jak lze vidět na obrázku 3. Dvojitý vrchol připomíná písmeno M a dvojité dno připomíná písmeno W. Ve velké většině případů jsou formace nepravidelné. Pouze někdy spatříme, že se cena zastavila v přesné úrovni předešlého maxima/minima. Často se například druhý vrchol nachází těsně pod prvním vrcholem nebo těsně nad ním. Výskyt těchto formací dochází na důležitých zónách podpory a odporu, které předznamenávají obrat trendu. 97 Obrázek 3: Formace dvojitý vrchol (vlevo) a dvojité dno (vpravo) Pramen: Vlastní tvorba Formace hlava a ramena Formace hlava a ramena (head and shoulders), jak můžeme vidět na obrázku 4, nepatří mezi tak časté formace. Pokud dojde k jejich vytvoření, o to více je pak obrat trendu pravděpodobnější. Tato formace je postavena na podobném principu jako dvojité vrcholy nebo dna. Většinou ji spatřujeme na konci dlouhodobých trendů v blízkosti důležitých S/R 97 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 3. rozšířené vydání. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., stran. ISBN Str

53 zónách. Formace se vyskytuje také ve své inverzní podobě v klesajících fázích trendu, kdy je její psychologie přesně obrácená. Obrázek 4: Obratová formace hlava a ramena Pramen: Vlastní tvorba Konsolidační formace Formace konsolidační se objevují na trzích, ve kterých nastává dočasný postranní pohyb ceny. Ve většině případů jde pouze o krátkodobé narušení dlouhodobého trendu, který posléze pokračuje ve svém původním směru. Trojúhelníkové formace Jsou formace, které jsou ohraničené liniemi podpory a odporu, jež nejsou vzájemně vodorovné, a proto postupně vytvoří na grafu hrot, jak zobrazuje obrázek 5. S postupným vytvářením formace dochází ke snižování volatility, která opětovně narůstá až s následným proražením jedním směrem. Díky empirickým poznatkům se můžeme setkat s více typy trojúhelníkové formace, které umožnují predikovat směr budoucího vývoje devizového kurzu. Mezi nejčastější řadíme symetrické, rostoucí a klesající trojúhelníky REJNUŠ, O. Finanční trhy. 3. rozšířené vydání. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., stran. ISBN Str

54 Obrázek 5: apreciační (vlevo) a depreciační (vpravo) trojúhelník Pramen: Vlastní tvorba Formace vlajka Tato formace představuje krátkou pauzu v rychlém růstu nebo poklesu kurzu. Z obrázku 6 vidíme, že formace typu vlajka je ohraničena dvěma mírně skloněnými rovnoběžkami, mezi nimiž kurzu osciluje. Před vznikem vlajky jsou realizované objemy vysoké a během doby jejího trvání se postupně snižují. K opětovnému nárůstu objemů dochází až v okamžiku, kdy kurz formaci opustí. Formace vlajka se zpravidla objevuje uprostřed vzniklého rostoucího nebo klesajícího trendu. Díky této vlastnosti dokážeme přibližně určit vzdálenost budoucího vývoje kurzu. Po opuštění vlajky bude kurz pokračovat zhruba o takovou vzdálenost, jakou urazil před jejím vznikem. 99 Obrázek 6: Apreciační (vlevo) a depreciační (vpravo) formace vlajky Pramen: Vlastní tvorba 99 REJNUŠ, O. Finanční trhy. 3. rozšířené vydání. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., stran. ISBN Str

55 4.7 Špatné využití technické analýzy Největší problém technické analýzy spatřuji ve velké dávce subjektivity. Snadno může docházet k tomu, že bude technická analýza začátečníky zneužívána díky sentimentu, který si obchodník vytvoří. Může nastat situace, kdy obchodník ve spoustě indikátorů hledá ten, který bude potvrzovat to, co by chtěl sám slyšet. Nikdo se nemůže naučit všechny metody technické analýzy, stejně jako je velmi malá pravděpodobnost toho, že někdo dosáhne vrcholu ve všech oborech medicíny. Když se rozhodujeme a následně realizujeme obchodní rozhodnutí na pravém okraji grafů, máme co do činění s pravděpodobnostmi, ne s jistotou. Proto je velmi důležité vybrat si pro metody technické analýzy nástroje a techniky, které dávají smysl. Následně je sestavit dohromady do logicky promyšleného systému a spojit je s řízením rizika, které bude dále představeno. V kapitole o technické analýze byl představen naprostý základ, který by měl sloužit jako možný způsob pro účastníky trhu při postupu nalezení nejvhodnějšího místa pro vstup do pozice a následný možný výstup z pozice. V technické analýze je prvotní úkol určení trendu a fáze, v jaké se momentálně trh nachází. Spolu s využitím reverzních a konsolidačních formací, trendových linií, úrovních podpory a odporu lze ze samotné technické analýzy vytěžit maximum. 4.8 Shrnutí výhod a nevýhod technické analýzy Výhody a nevýhody technické analýzy lze shrnout do stručných bodů. Výhody technické analýzy Je univerzální pro všechny devizové trhy. Slouží pro načasování vstupů do obchodů a výstupů z obchodů. Slouží pro identifikaci trendu a důležitých zón podpory a odporu. Pomocí indikátorů lze zjistit, zdali je kurz podhodnocený nebo nadhodnocený Nevýhody technické analýzy Je velmi subjektivní a proto neposkytuje jednoznačnou odpověď pro budoucí vývoj devizového kurzu Pro správné použití technické analýze je nutná zkušenost obchodníka Obchodník zná cenu všeho, ale nezná hodnotu ničeho 55

56 56

57 5 ŘÍZENÍ RIZIKA K neodmyslitelné součásti ziskového obchodování patří risk management, neboli v překladu kontrola rizika. V literatuře se můžeme s tímto pojmem setkat ještě pod označením money management. Jde o schopnost kontroly obchodního kapitálu, který má za úkol dva cíle: přežití a dlouhodobou prosperitu. Začátečníci tyto priority často zanedbávají. Zaměřují se na ohromné zisky, ale nikdy nemyslí na procentuální ztrátu, se kterou úzce souvisí přežití na finančních trzích v dlouhodobém horizontu. Je to například z důvodu nepřipuštění si ztráty, nebo z jiného emocionálního chování jako je strach nebo chamtivost. 100 Obchodník se snaží prostřednictvím kontrolování míry rizika zvyšovat hodnotu svého majetku. Snaží se o to prostřednictvím optimalizace velikost pozic tak, aby celkové ztráty byly co nejmenší a celkový zisk z pozic byl naopak co největší. Optimalizuje zisk na úkor nechtěného risku, ať už by se jednalo o chyby z nepozornosti nebo z neznalosti Riskovaný kapitál Ve všeobecném podvědomí se rozšířil názor, že by obchodník neměl na jednu pozici riskovat více než 2 % svého účtu. To znamená, že pokud obchodník spravuje účet s USD, tak jeden špatný obchod pro něho představuje ztrátu ve výši 400 dolarů. 102 Všiml jsem si zvláštních rozdílů v tom, jak lidé reagují na pravidlo 2 %. S těmito názory nesouhlasím, protože začátečníci si myslí, že toto číslo je konzervativní a příliš nízké, kdy v případě menšího obchodního účtu by ho chtěli dokonce navýšit. Tento názor by šel přirovnat k situaci skočit si bungee jumping, kdy by se prodloužení lana rozhodně nevyplatilo. Základní myšlenkou obchodování je zvyšování hodnoty majetku a minimalizace ztráty. Pokud by obchodník vstoupil na základě svoji strategie do sérií 10 ztrátových obchodů po sobě, jak uvádí tabulka 1, jeho ztráta by okamžitě dosahovala přibližně 18 procent. I když je pravděpodobnost této situace velmi malá, nemůžeme ji rozhodně zcela vyloučit. Takto vysoké výkyvy investovaného kapitálu můžou způsobit, že se obchodník pod vlivem emocí přestane racionálně rozhodovat. 100 DEMJAN, V.; Ižip, R.: Pravda a mýty o forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu, Vyd. 1.: Trim Broker, stran. ISBN , Str ELDER, A. Vstupte do mé obchodní místnosti: Kompletní průvodce obchodováním. Praha 5: Centrum finančního vzdělávání, s.r.o., stran ISBN Str ŠAFAŘÍK, P. Praktický průvodce denním obchodováním stran. ISBN Str

58 Tabulka 1: Pokles majetku v závislosti na ztrátových obchodech Počet ztrátových obchodů Majetek na účtu v (%) , , , , , , , , ,71 Celková ztráta přibližně 18,3 Pramen: Vlastní tvorba Paradoxem obchodování je, že vyžaduje maximální disciplínu, kde není prostor pro emoce, jak tvrdí úspěšní obchodníci na devizových trzích. Ti přirovnávají obchodování k nudné profesi, zatímco obchodování přitahuje nejvíce impulzivní povahy s návykovými sklony, které pak z obchodování dělají hazard. Pokud berete obchodování jako vzrušení, pak vám ho nabídne vrchovatě. 103 Obchodnici se musí naučit přijmout určité riziko a být v obchodování disciplinovaný. Citát od Davida Vicotta 104 je toho důkazem:,,jestliže nebudete riskovat, pak jste na nejlepší cestě ke ztrátě. Jestliže totiž nepodstoupíte riziko, pak riziko dorazí k vám. Prostě neexistuje způsob jak se vyhnout riziku." Rozdíl mezi obchodním rizikem a ztrátou spočívá v jejich poměru k objemu vašich obchodních prostředků. Obchodní riziko znamená vystavení se běžné fluktuaci obchodního kapitálu, která neoddělitelně patří k obchodování. Na rozdíl od velké ztráty, která ohrožuje vaši prosperitu při dlouhodobém přežití na trhu. Musíme mezi nimi udělat hranici, kterou by obchodník neměl překračovat. Stanovení této hranice je klíčovým úkolem risk managementu, protože s rostoucím rizikem klesá naše schopnost odvádět kvalitní výkon ELDER, A. Vstupte do mé obchodní místnosti: Kompletní průvodce obchodováním. Praha 5: Centrum finančního vzdělávání, s.r.o., stran. ISBN Str HARTMAN, O. Disciplína v životě tradera - část 2. FXstreet.cz: Články [online] [cit )]. Dostupný na WWW: <http://www.fxstreet.cz/disciplina-v-zivote-tradera--cast-2.html>. 105 ELDER, A. Vstupte do mé obchodní místnosti: Kompletní průvodce obchodováním. Praha 5: Centrum finančního vzdělávání, s.r.o., stran. ISBN Str

59 Pokud chce obchodník v budoucnu pomýšlet na profesní dráhu obchodování, musí mít neustále na paměti, aby jeho obchodování bylo konzistentní s minimálním možným poklesem. Pokud obchodník za velmi krátkou dobu dokáže zhodnotit obchodní účet z 20 tisíc USD na 2 milióny USD, bude to bohužel v negativním světle vypovídat o jeho podstoupeném riziku pro tak velké zhodnocení kapitálu. Stanovení pravidel pro řízení peněz bude záležet na rizikovosti vašeho profilu, objemu vašeho kapitálu a finančních cílech, se kterými na Forexový trh vstupujete. Je na každém, aby si zvolil, jak moc je ochotný riskovat. Obchodníci by však neměli zapomínat na jednoduchou matematiku, pokud dochází ke ztrátám jejich kapitálu. Bez ohledu na to, o jaké procento kapitálu přijdou, platí, že pro návrat na stejnou úroveň musíte vydělat vždy vyšší procento, než o jaké jste přišli. Tabulka 2 je toho jasným důkazem. 106 Tabulka 2: Problém ztrát kapitálu Ztracený kapitál v (%) Počet (%) k dosažení výchozí úrovně 5 5, Pramen: Vlastní tvorba Z tabulky 2 je již z prvního pohledu patrné, že čím více obchodník ztrácí, tím těžší bude dostat se zpět k původní velikosti jeho účtu. Pokud by například ztráta dosáhla 50 procent, obchodník potřebuje vytvořit nový zisk ve výši 100 procent na to, aby se dostal zpět na svoji výchozí úroveň. Tento problém je důkazem toho, proč by se obchodníci měli v první řadě zaměřit na dlouhodobé přežití v trhu, kdy základem je riskování jen malého procenta v poměru vůči svému kapitálu. Klíčem k úspěchu pak bude neztratit velké procento svého kapitálu i po dlouhé sérii ztrátových obchodů. 106 DEMJAN, V.; Ižip, R.: Pravda a mýty o forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu, Vyd. 1.: Trim Broker, stran. ISBN , Str

60 5.2 Technika Risk-Reward-Ratio Risk-Reward-Ratio (RRR) neboli - poměr risku k pravděpodobnému zisku. Jedná se o jednoduchý a přitom důležitý nástroj pro řízení rizika, ve které porovnáváme svůj maximální možný risk k potenciálnímu očekávánému zisku. Dle mé zkušenosti je optimální poměr 1:3 a menší (například 1:4, 1:5), což zajištuje obchodníkovi zisk i při 40% úspěšnosti obchodů. Smyslem techniky je, aby se obchodník zaměřoval na vstupy do obchodů, ve kterých jsou příslušné hladiny devizového kurzu od sebe vzdáleny natolik, že tento obchod umožňují provést. Technika RRR dokážou odfiltrovat ty obchody, u kterých nestojí za to riskovat Technika pyramidování Technika pyramidování 108, je přístup, ve kterém obchodník přikupuje další pozice k již stávajícím. Hlavní strategie tohoto přístupu je založena na vybudování silné pozice ve směru trendu. Tento přístup je v literatuře a širokou veřejností 109 odsuzován jako obchodní systém, který dříve nebo později musí vést k tomu, že obchodník vymaže svůj veškerý kapitál. Existuje několik variant pyramidování od konzervativních až po velmi agresivní, se kterými nesouhlasím a v žádném případě bych je při obchodování měnových párů s finanční pákou nedoporučoval. Základní způsob, který využívám ve svém obchodování je navyšování stejné pozice ve směru vzniklého trendu. Navyšování pozice realizuji až v bodě, kdy se trh od první pozice dostal dostatečně daleko, abych u ní mohl nastavit omezení ztrát na nulovou hodnotu. V tomto okamžiku riskuji pouze ztrátu z jedné pozice. Pokud však trh půjde plánovaným směrem, pozice se mi násobí dvěma kontrakty. Pokud je trend silný, může obchodník otevřít více pozic, kdy postupně nastavuje předešlé pozice, aby již nevznikla možnost dosažení ztráty. Posunování stop-loss příkazu je velmi důležité a bez nich by tato technika měla velmi negativní dopad na obchodní kapitál, pokud by došlo k nečekanému obratu na trhu. Pokud se podaří obchodníkovi optimální vstup do pozice pomocí technické analýzy, kdy je pravděpodobný směr pohybu devizového kurzu podpořen daty z fundamentální analýzy, bude výsledkem pro obchodníka nadprůměrný zisk. Pro nezkušeného a nedisciplinovaného obchodníka bude technika pyramidování vždy ztrátová. 107 LIEN, K. FOREX - Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie: Jak na technickou a fundamentální analýzu pro úspěch na finančních trzích. Vyd.2.: John Wiley & Sons, stran ISBN Str Pyramiding (Pyramidování). FXstreet.cz: Užitečné nástroje [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.fxstreet.cz/forex-slovnik-pojmu.html?q=pyramiding+(pyramidov%e1n%ed)>. 109 DEMJAN, V.; Ižip, R.: Pravda a mýty o forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu, Vyd. 1.: Trim Broker, stran. ISBN , Str

61 6 OBCHODNÍ SYSTÉM V části věnované diskrétnímu obchodnímu systému bude rozebrán osobní přístup na několika měnových párech, na kterých se uskutečnilo obchodování od 1. ledna 2014 do 30. dubna Představím důvody, které mě vedly pro vstupy do jednotlivých obchodů, průběh setrvání v obchodu a následný výstup z obchodů. Koncepce vlastního obchodního systému vychází z jednotlivých analýz, které jsem představil v teoretické části. S ohledem na kapitolu o risk managementu budou pozice zvoleny tak, aby nevyvolávaly emoční zatížení, které by měly následně přispět k disciplinovanému obchodování při použití techniky risk reward ratio a obchodů provedených technikou pyramidování. 6.1 Diskrétní styl obchodování V diskrétním stylu obchodování se především zaměřuji na poziční kontrariánskou strategii prezentovanou v knize manažérem Wiley 110. Metoda předpokládá, že trh se jako celek nechová vždy zcela racionálně, jelikož je ovlivněn davovým efektem. Intradenní obchody byly provedeny na základě vytvořeného krátkodobého sentimentu na trhu. Technickou analýzu využívám pro vyhledávání vstupů a výstupů z obchodů. Vstupy jsou realizovány na důležitých cenotvorných místech, kde je velká pravděpodobnost kumulace stejného typy příkazu. Potvrzení pro vstup do obchodu pak představuje vytvořená divergence neboli metoda založená na nesouladu ceny a vykresleného histogramu používaných indikátorů MACD a oscilátoru RSI. V analýze bude dokázáno, že místa obratu trhu se často nachází poblíž důležitých zón podpory a odporu, na Fibonacciho úrovních zpětných pohybů a v neposlední řadě na trendových liniích. Fundamentální analýza je v diplomové práci využita jako další nástroj pro rozhodování o budoucím pohybu kurzu. Pro vysvětlení krátkodobého pohybů ceny jednotlivých měnových párů budu vycházet z projevů guvernérů centrálních bank a ze zveřejněných výsledků makroekonomických ukazatelů měn států na měsíční a čtvrtletní bázi. Pro střednědobé pohyby devizového kurzu bude fundamentální analýza zaměřena na možné změny v nastavení měnové politiky obchodovaných párů. 110 WILEY, Luke L. The 52 - Week Low Formula: A Contrarian Strategy that Lowers Risk, Beats the Market, and Overcomes Human Emotion stran. ISBN Str

62 6.2 Komparativní strategie Pro komparaci subjektivního diskrétního obchodování (diskrétního ve smyslu nespojitého), byla zvolena obchodní strategie, kterou prezentoval ve své knize Rosenberg 111, ve které se odkazuje na empirické výsledky obchodování za použití klouzavých průměrů. Fundamentální analýza je v tomto případě nevyužita, protože se obchodník zaměřuje pouze na signály vytvořené v technické analýze. Vzhledem k tomu, že jsem většinu obchodů analyzoval a následně realizoval v diskrétním stylu obchodování pozičním způsobem na 4 hodinovém časovém rámci, bude pro komparaci zvolen stejný časový úsek. Za dobu 4 měsíců při diskrétním obchodování jsem realizoval 119 obchodů. Díky tomuto faktu, aby došlo, k co nejvíce objektivní komparaci byla zvolena obchodní metoda, která sestává z jednoduchého klouzavého průměru hodnoty SMA 100. Tato hodnota klouzavého průměru pro komparaci byla vybrána záměrně, z více důvodů. Z vlastní zkušenosti jsem vypozoroval, že tato hodnota je trhem vnímána jako důležitý indikátor určení trendového směru. Pokud se cena nachází pod vykreslenou hodnotu klouzavého průměru, obchodník by měl zaujímat krátké pozice a obráceně, jak odkazují ve svých knihách Lien 112 a Demjan 113. Za druhé strategie od Rosenberga při této hodnotě klouzavého průměru SMA 100 dokázala vytvořit ve stejném časovém intervalu 124 obchodů. Tyto vzájemné hodnoty jsou proto porovnatelné s diskrétní strategií, která je taktéž prezentována v diplomové práci. Rosenbergova obchodní strategie sestává z protnutí měnového kurzu a daného klouzavého průměru. Vstup do obchodu je realizován, když svíčka v grafu na časovém pásmu 4 hodin uzavře nad nebo pod klouzavým průměrem SMA 100. Podle Rosenbergovy techniky jsou dlouhé pozice do obchodů realizovány, pokud dojde k uzavření nad klouzavým průměrem. Krátké pozice jsou přesným opakem, kdy svíčka uzavře pod klouzavým průměrem. V komparační analýze filtruji krátkodobé proražení klouzavého průměru. Za signál pro výstup z jednoho typu pozice a otevření analogicky opačného typu příkazu jsem považoval uzavření svíčky nad nebo pod klouzavým průměrem. 111 ROSENBERG, M. R. Exchange-rate determination: models and strategies for exchange-rate forecasting. New York: McGraw-Hill, 2003, xi, 267 stran. ISBN Str LIEN, K. FOREX - Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie: Jak na technickou a fundamentální analýzu pro úspěch na finančních trzích. Vyd.2.: John Wiley & Sons, stran ISBN DEMJAN, V.; Ižip, R.: Pravda a mýty o forexe: Ako obchodovať na najväčšom finančnom trhu, Vyd. 1.: Trim Broker, stran. ISBN Str

63 6.3 Řízení obchodního kapitálu V teoretické části bylo představeno, správné disciplinované řízení obchodního kapitálu. Studie dokazují, že lidé často jednají iracionálně, pokud jsou pod větším rizikem. Proto pokud obchodník riskuje, může dojít k větší fluktuaci kapitálu. Ta negativně způsobí zhoršené racionálně uvažování v podobě nedisciplinovaného rozhodování vstupů a výstupů z pozic. Pokud vezmeme doporučení profesionálních investorů, že z obchodování by se měla stát nudná profese, je potřeba vždy riskovat jen malé procento obchodního kapitálu na jeden obchod. Abych se emočně oddělil od obchodovaného kapitálu, neriskoval jsem více než 2 procenta kapitálu na jeden obchod. Všechny reálné obchody byly provedeny s objemem 0,01 lotů, kdy tento objem byl použit i pro následnou komparační analýzu od Rosenberga. Pokud budeme vycházet z toho, že reálný účet na začátku obchodování činil dolarů, tak při zvolené velikosti pozice na jeden obchod dosahovala intradenní ztráta z 50 bodů 0,33 % obchodního kapitálu a při pozičním obchodování ztráta 100 bodů představovala 0,66 %. Pokud vezmeme v potaz procentuální výhodu na straně obchodníka, kdy vstupuji do pozic pouze v případě risk reward ratio s minimální hodnotou 1:2 zjistíme, že maximální možné ztráty by neměly při zvolené velikosti obchodů činit investorovi problémy i při více po sobě jdoucích ztrátových obchodech. V případě obchodů daných pyramidováním jsem vycházel z maximální možné přípustné ztráty dvou procent. Vytvořená hranice sloužila pro uzavření všech pozic provedených touto technikou. Takto nastavená velikost obchodovaných pozic v případě reálného obchodování byla zvolena z důvodu snížení emocionální zátěže. Každý obchodník si však tyto hodnoty může přizpůsobit podle svých potřeb a vlastního uvážení. 6.4 Analýzy obchodů vybraných měnových párů Pro lepší znázornění vývoje devizového kurzu měnových páru jsou v analýze použity obrázky na časovém pásmu 4 hodin a denních svících. V obrázcích jsou zobrazeny 3 klouzavé průměry s rozdílnými hodnotami. Modrá barva představuje jednoduchý klouzavý průměr SMA 100, červená barva jednoduchý klouzavý průměr SMA 200 a světle modrá aqua barva představuje exponenciální klouzavý průměr EMA 26. Černé kolečka na obrázcích představují vstupy a čtverečky výstupy při použití diskrétního stylu obchodování. 63

64 6.4.1 GBP/JPY Z týdenního časového horizontu se měnový pár nachází v dlouhodobém růstovém trendu, který začal v září roku 2012 z úrovně 120 jenů za britskou libru až k současným maximům 175 GBP/JPY. K takto drastickému výprodeji došlo poté, co japonská centrální banka ohlásila neomezený nákup aktiv z důvodu dlouhodobé deflace v zemi. Obrázek 7 znázorňuje měsíc a půl dlouhý vývoj měnového páru na časovém rámci 4 hodin. Obrázek 7: měnový pár GBP/JPY v časový rámci 4h Pramen: Metatrader Koncem ledna 2014 došlo k razantnímu výprodeji, který jsem využil k nákupu poté, co se vytvořila býčí divergence na oscilátoru RSI. Obchod byl realizovaný ve směru dlouhodobého trendu, kdy kolečko v grafu představuje 5. února 2014 místo prvního vstupu do obchodu v blízkosti hodnoty 164 jenu za britskou libru. Vstup byl podpořen dalšími technickými parametry na denním časovém pásmu. Prvním z nich představoval oscilátor RSI v bodě nákupu, kdy dosahoval předprodané úrovně na hodnotách 33,82. Druhým potvrzením byl klouzavý průměr SMA 100, který se nacházel v úrovni minim a sloužil jako úroveň podpory. Z obrázku 7 vidíme, že zpětná korekce a návrat měnového páru na vyšší úrovně byl potvrzen po proražení výstřihové linie (necklinu) u obratové formace dvojitého dna. Nad úrovní necklinu jsem pro případ možného proražení a potvrzení vytvořené divergence umístil nákupní příkazy. Ty se postupně aktivovaly poté, jak cena začala růst na vyšší úrovně. V pozičním obchodě jsem využil metodu postupného pyramidování pozice. 64

65 Z fundamentální analýzy vidíme, že makroekonomický kalendář představoval 6. týden v roce 2014 pro Velkou Británii několik důležitých zpráv, které svými výsledky ovlivnily průběh vývoje měnového páru. Tabulka 3: Makroekonomický kalendář GBP/JPY 114 Datum Měna Ekonomicky index Dopad Aktuální Minulý Odhad výsledek výsledek 3.2. GBP PMI výrobní sektor m/m Vysoký 56, , GBP PMI- stavební sektor m/m Vysoký 64,6 61,6 62, GBP PMI služby m/m Vysoký 58, , GBP Úrokové sazby m/m (%) Vysoký 0,5 0,5 0, GBP Obchodní bilance (mld.) Střední -7,12-9,20-9, GBP Výrobní produkce m/m (%) Vysoký 0,3 0,6-0,1 Pramen: Vlastní tvorba Prvotní výprodej britské libry můžeme přisuzovat špatným datům PMI z výrobního sektoru, jak ukazuje tabulka 3. Tato data nedokázala naplnit očekávání analytiků, kdy výsledek 56,7 představoval dokonce pokles oproti minulému měsíci. Přesto tento údaj dosahuje v dlouhodobém horizontu velmi pozitivní hodnoty. Oproti tomu PMI ze stavebního sektoru dokázal růst nad očekávání analytiků, kdy hodnota 64,6 překonala minulý měsíc o 2,5 bodu. Z obrázku 7 tak vidíme, že se libra po těchto dobrých datech odrazila od minim a zareagovala růstem až k Fibonacciho retracementu 23,6 %. Tyto hodnoty si nedokázala udržet poté, co přišly výsledky z PMI služeb. Pokles pod hodnoty z minulého měsíce znamenal rychlý výprodej k předešlým minimům. V závěru obchodního týdne ve čtvrtek 6. února 2014 zasedala centrální banka Anglie. Díky lepšímu stavu ekonomiky se rozhodla ponechat základní úrokovou sazbu na rekordním minimu 0,5 % spolu s nezměněnými nákupy finančních aktiv. Tyto kroky byly podle mého názoru již trhem očekávány, a proto nedošlo k dalšímu oslabení libry. Proto můžeme z technického pohledu na obrázku 7 vidět, jak dostal kurz měnového páru hlavní impuls pro proražení necklinu vytvořené formace dvojitého dna. Následný průraz potvrdil v závěru týdne zveřejněný ukazatel o hodnotě vývoje obchodní bilance. Ta dokázala trhy pozitivně překvapit, na což měsíční výrobní produkce nedokázala naplnit odhady analytiků. Avšak hodnota 0,3 % dosahuje zlepšení oproti minulému měsíci. Proto jsem uvažoval, že trh by mohl vyhodnotit můj záměr stejným způsobem, kdy by došlo k potvrzení proražení technické formace Makroekonomický kalendář. XTB.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.xtb.cz/analytika/makroekonomicky-kalendar>. 115 Bank of England nechala sazby beze změny. FXstreet.cz: Zpravodajství [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.fxstreet.cz/zpravodajstvi html>. 65

66 Místo výstupu bylo cíleně umístěno na důležité S/R zóně, kde se dále nacházel klouzavý průměr SMA 100 a Fibonacciho úroveň retracementu 50 %. Z obrázku 7 vidíme, že se trh k těmto úrovním v průběhu několika dní dostal, kdy jsem uzavřel svoje dlouhé pozice na plánované úrovni. Po výstupu z obchodů jsem plánoval možnost krátkodobé korekce trhu na nižší hodnoty, která nabídne obchodníkům včetně mě opětovný nákup na nižších cenách, než je tomu v blízkosti důležité rezistence. Trh bohužel bez větší korekce pokračoval až k psychologické úrovni 170 GBP/JPY a následně 171,5 jenů za britskou librou. I přes to, že jsem mohl realizovat výstup z obchodu o něco později v úrovni Fibonacciho zpětného návratu na 61,8 %, jsem s pozičním obchodem na měnovém páru spokojený. Jak cena na měnového páru GBP/JPY rostla, dostávala se postupně ke klesající trendové linii. Trh většinou nedokáže důležitou linii prorazit napoprvé. Proto jsem pod linii umístil čekací příkaz k prodeji, jak zobrazuje druhé kolečko na obrázku 7. Trh můj příkaz aktivoval a následně se od této úrovně odrazil plánovaným směrem. Vstup do obchodu byl potvrzen i medvědí divergencí na oscilátoru RSI, kdy poslednímu růstu již nekorespondoval růst histogramu RSI. Tento faktor mě ujistil v držené pozici a následně jsem příkaz stop-loss umístil těsně nad posledním maximem. Následný vývoj otevřené pozice lze opět přisoudit zveřejněným fundamentálním datům publikovaných v osmém týdnu roku 2014, jak ukazuje tabulka 4. Měnový pár se před zveřejněním japonského čtvrtletního HDP nacházel v blízkosti klouzavého průměru SMA 200 a pod vytvořenou klesající trendovou linií. Poté, co japonské HDP nedokázalo naplnit očekávání analytiků a za poslední kvartál rostlo stále stejně rychle jako minulý kvartál, došlo k výprodeji japonského jenu. Cena tak dostala impuls pro atakování nových maximálních hodnot, které způsobily krátkodobý růst pod zmíněnou trendovou linii a následně aktivaci vstupu do krátké pozice, jak ukazuje obrázek 7. 66

67 Tabulka 4: Makroekonomický kalendář GBP/JPY 116 Datum Měna Ekonomický index Dopad Aktuální Minulý Odhad výsledek výsledek JPY HDP q/q (%) Vysoký 0,3 0,7 0, GBP Index spotřebitelských cen (%) Vysoký 1,9 2,0 2, GBP Index cen výrobců (%) Střední -0,9-0,4 0, GBP Míra v nezaměstnanosti (%) Vysoký 7,2 7,1 7, GBP Maloobchodní prodeje (%) Vysoký -1,5-0,9 2,5 Pramen: Vlastní tvorba Před zveřejněním důležitých ukazatelů míry spotřebitelské inflace a cen výrobců z Velké Británie 18. února 2014 se měnový pár nacházel pod zmíněnou trendovou linií. Nenaplněné hodnoty analytiků vedly k tomu, že pro měnový pár klesající trendovou linií představovala dostatečně silnou zónu odporu pro konec růstového trendu. Rychlý výprodej libry byl následující den potvrzen dalšími zhoršenými daty o stavu míry nezaměstnanosti. Z fundamentálního pohledu představovala data z Velké Británie zhoršení, avšak v dlouhodobém měřítku je index spotřebitelských cen a míry nezaměstnanosti stále na pozitivních hodnotách. Proto z obrázku 7 můžeme vidět, že výprodej byl pouze krátkodobého charakteru, kdy prodávající včetně mě uzavírali své krátké pozice u klouzavého průměru SMA 200. Krátkodobý úsek měnového páru GBP/JPY, který je zobrazený na obrázku 7 dokazuje, že pokud dojde ke krátkodobé korekci v dlouhodobém trendu, strategie dle Rosenberga negeneruje výrazné profity. V průběhu měsíční korekční fáze došlo ke třem výprodejům britské libry. To způsobilo průrazy a uzavření měnového kurzu pod klouzavý průměr SMA 100, které tak následně generovaly signály pro vstup do krátkých pozic. Nicméně uzavření pozice netrvalo dlouho, protože nedošlo ke změně dlouhodobého trendu. Výstupy z krátkých pozic dosáhly vždy pouze malého zisku nebo dokonce generovaly ztrátu. 116 Makroekonomický kalendář. XTB.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.xtb.cz/analytika/makroekonomicky-kalendar>. 67

68 6.4.2 EUR/JPY Společná měna euro začátkem roku zaznamenala korekci ve svém dlouhodobém trendu posilování proti japonskému jenu. Situace je velmi podobná vývoji na měnovém páru GBP/JPY. I měna euro za poslední dva roky dokázala vůči japonskému jenu apreciovat. Vznikl dlouhodobý trend z úrovně 95 jenů za jedno euro až k maximům na 145 EUR/JPY. Výprodej, který nastal na měnovém páru, nebyl z mého názoru způsobený fundamentální změnou v nastavení měnových politik zemí. Ke krátkodobé korekci došlo, protože investoři si začali vybírat zisky z dlouhých pozic, což mělo za následek převážení misky vah na stranu prodávajících. Cena za poslední rok zaznamenala růstový trend přes 2500 bodů, kdy se zastavila až u psychologicky důležité hodnoty. Obrázek 8: měnový pár EUR/JPY v časovém rámci 4h Pramen: Metatrader Pro vstup do obchodu sloužil trendový oscilátor RSI, který mi potvrdil vstup na dvou časových pásmech. Na denním grafu, se histogram s hodnotou 27,3 dostal po třítýdenním výprodeji do přeprodané úrovně. Poté, co měnový pár nedokázal na denním časovém pásmu prolomit klouzavý průměr SMA 100, který pro vytvořená minima sloužil jako úroveň podpory. Na 4 hodinovém časovém rámci došlo k vytváření býčí divergence na histogramu RSI. Tento jev jsem znázornil na obrázek 8, kde kolečko představuje první vstup do obchodu. I v tomto pozičním obchodě jsem použil metodu pyramidování, kdy jsem využil růstového momentu a po určitých bodech realizoval další vstupy do obchodů. 68

69 Z tabulky 5 můžeme vidět, že 6. týden v novém roce znamenal pro eurozónu zveřejnění několika klíčových fundamentálních reportů. Začátkem týdne přicházela smíšená data z výrobního sektoru a sektoru služeb zemí Španělska a Itálie. Technické nezdolání důležité úrovně odporu přisuzuji špatným údajům v míře španělské nezaměstnanosti, maloobchodních tržbách a sníženém počtu německých průmyslových objednávek. Můžeme tak prokázat vliv krátkodobých fundamentů v podobě zhoršených údajů, které dokázaly udržet měnový pár v bočním trendu. Tabulka 5: Makroekonomický kalendář EUR/JPY 117 Datum Měna Ekonomicky index Dopad Aktuální Minulý Odhad výsledek výsledek 3.2. EUR Španělsko: PMI výrobního sektoru Střední 52,2 51,3 50, EUR Itálie: PMI výrobního sektoru Střední 53,1 54,2 53, EUR Španělsko: změna nezaměstnanosti Střední 113,1-21,3-107, EUR Španělsko: PMI služby Střední 54,9 55,3 54, EUR Itálie: PMI služby Střední 49,4 48,2 47, EUR Eurozóna: Maloobchodní tržby (%) Střední -1,6-0,7 0, EUR Německo: výrobní objednávky (%) Střední -0,5 0,3 2, EUR ECB rozhodnutí úrokových sazeb (%) Vysoký 0,25 0,25 0, EUR ECB tisková konference Vysoký 7.2. EUR Německá obchodní bilance (mld.) Střední 18,5 17,3 18,9 Pramen: Vlastní tvorba Vždy po zveřejnění těchto špatných údajů došlo k výprodeji eura. Avšak je na místě poznamenat důležitou informaci, že cena ani přes to, že publikovaná data byla ve většině případů nižší, než očekávali analytici, ba dokonce představovala nižší hodnoty oproti údajům z minulého měsíce, nedokázala vytvořit již nová minima. Cena začala z technické analýzy vytvářet klínovou formaci rostoucího trojúhelníku, kdy k jejímu proražení došlo až po výroku guvernéra Evropské centrální banky (ECB) Draghiho na tiskové konferenci 6. února Guvernér ECB Mario Draghi poznamenal 118, že ekonomika eurozóny bude oživovat jen pomalu a sazby zůstanou na mimořádně nízké úrovni delší dobu. Avšak nedošlo k oznámení nových stimulů pro komerční banky v podobě levných úvěrů. Proto správně došlo, jak ukazuje šipka na obrázku 8, k razantnímu posílení evropské měny vůči japonskému jenu. Pozitivní publikovaná data z německé obchodní bilance ze 7. února 2014 již nastartovaný trend, podle mého názoru, pouze podpořila. Výstup z obchodů byl úspěšně realizován na 117 Calendar: Mar 3, Mar 9, Forexfactory.com [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.forexfactory.com/calendar.php?week=mar9.2014>. 118 ECB neohlásila nová stimulační opatření. FXstreet.cz: Zpravodajství [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.fxstreet.cz/zpravodajstvi html>. 69

70 důležité S/R zóně a pro obchodníky na psychologicky kulatém číslu 140 jenů za jedno euro, jak znázorňuje čtvereček na obrázku 8. Na obrázku 8 vidíme ukázku úspěšného obchodu při použití komparační metody dle Rosenberga. Strategie generovala signál pro vstup do krátké pozice poté, co došlo k rychlému výprodeji měnového páru z hodnot 145 EUR/JPY. Od tohoto momentu, co se měnový pár nacházel pod SMA 100 sloužila vykreslená hodnota indikátoru jako hladina odporu. Jak síla výprodeje akcelerovala, způsobilo to, že k výstupu z krátké pozice došlo na nižších hodnotách oproti místu prodeje. Jak můžeme vidět, strategie generovala výborný vstup do pozice a jeho následné setrvání v průběhu obchodu. Avšak pro maximální možný profit ze strategie by bylo efektivnější vystoupit z obchodu mnohem dříve, než dojde k návratu kurzu nad SMA EUR/USD Ve výhledu na rok 2014 byl pro mě americký dolar z fundamentálního hlediska větším favoritem oproti společné měně euro. Bohužel z důvodu ekonomického zpomalení v USA díky extrémním mrazům a pasivitou Evropské centrální banky při očekávání uvolnění měnové politiky euro doposud svým vývojem dolar značně překonalo. Euro vůči americkému dolaru začátkem března výrazně zpevňovalo své pozice, kdy hodnota měnového páru 5 týdnů v řadě rostla a vystoupala na nejvyšší úroveň od října 2011 k úrovni 1,39 EUR/USD. Obrázek 9: měnový pár EUR/USD v časovém rámci 4 hodin Pramen: Metatrader 70

71 I přes to, že euro dokázalo překonat důležitou úroveň odporu, nebylo pro mě dostačujícím faktorem pro vstup do dlouhých pozic. Pořád zde existovaly faktory, které se podle mě měly odrazit na tržním sentimentu a vyústit v to, že růstový trend na EUR/USD by nemusel mít dlouhého trvání. Mezi nejdůležitější řadím tyto 119 : Nejistota spojená s vývojem na Ukrajině. Vzniklý konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou představuje pro euro velký problém. Evropská unie se postavila na stranu Ukrajiny, což může mít v budoucnu následek oslabení lukrativních zakázek v Rusku. Jakýkoliv další neklid v případě dodávky ropy a plynu do Evropy by vedl ke zvýšení už tak drahých energií na evropském kontinentu. Spolu s dnešním silným kurzem eura by podle mého názoru vedl k tomu, že by eurozóna na globálním trhu těžko dosahovala potřebné konkurenceschopnosti. Stále přetrvávající křehké oživení eurozóny by tak mohlo rychle skončit. Za druhý faktor považuji vybírání zisků. Obchodníci, kteří využili dlouhotrvající růstový trend tak u psychologicky kulaté úrovně 1,40 mohou počítat se slušnými zisky. Proto podle mě větší pravděpodobnost hraje k návratu na nižší hodnoty okolo 1,35 EIR/USDD než pohyb směrem k 1,45 EUR/USD. V neposlední řadě silné euro zvyšuje deflační tlaky v eurozóně. I když doposud guvernér Mario Draghi nepřišel na zasedání ECB s žádným novým programem na uvolnění měnové politiky, neznamená to, že to v budoucnu neudělá. Doposud intervenuje pouze slovně. V případě realizace nového programu v měnové politice by nárůst nových miliard eur do finančního systému způsobil markantní snížení hodnoty eura. Budování krátkých pozic na měnovém páru EUR/USD zobrazují kolečka na obrázku 9. První vstup byl realizován na základě zveřejněných makroekonomických údajů o stavu tvorby nových pracovních míst v Americe, jak můžeme vidět v tabulce 6. Tato pozitivní data mi potvrzovala možný scénář, že na budoucím zasedání americké centrální banky (FED) 19. března 2014 dojde k dalšímu redukování měsíčního objemu skoupených dluhopisů o 10 mld. USD na 55 mld. USD. Tyto faktory by podle mého názoru měly vést k následnému posílení dolaru, protože by z fundamentálního hlediska došlo ke snížení expanzivní měnové politiky. 119 RAPUTA, T. Tři důvody pro propad EUR/USD. FXstreet.cz: Zpravodajství [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.fxstreet.cz/zpravodajstvi html>. 71

72 Tabulka 6: Makroekonomický kalendář EUR/USD 120 Datum Měna Ekonomický index Dopad Aktuální Minulý Odhad výsledek výsledek 7.3. USD Tvorba nových pracovních míst (tis.) Vysoký USD Míra v nezaměstnanosti (%) Vysoký 6,7 6,6 6, EUR Obchodní bilance (mld.) Střední 17,2 19,3 18, EUR Průmyslová produkce m/m (%) Střední -0,2 0,6-0, USD Maloobchodní tržby m/m (%) Vysoký 0,3 0,3-0, USD Spotřebitelský sentiment Vysoký 79,9 81,9 81, EUR Index spotřebitelský cen y/y (%) Střední 0,7 0,8 0, EUR Německý ZEW index Vysoký 46,6 52,8 55, EUR ZEW ekonomický sentiment Střední 61,5 67,3 68, USD FOMC zasedání Vysoký Pramen: Vlastní tvorba Paradoxem pro mě bylo, že euro si své zisky i nadále udržovalo i přes to, že publikovaná data z eurozóny ve všech ohledech zklamala. Jak obchodní bilance, tak měsíční průmyslová produkce nenaplnila očekávání analytiků, kdy výsledky zaznamenaly zhoršení oproti minulému měsíci. Euro se dokázalo krátkodobě dostat na dvou a půl roční maxima k úrovni 1,395. Můj první vstup do pozice byl těsně pod hodnotou 1,39, proto jsem vyšší ceny využil pro další prodej. V tuto dobu se již začala vytvářet medvědí divergence na indikátoru MACD, jak můžeme vidět z obrázku 9. Za výprodejem eura stála vytvořená divergence v technické analýze, která byla podpořena ještě výrokem guvernéra ECB Maria Draghiho 121, který oznámil, že Evropská centrální banka je v případě potřeby připravena k dalším krokům na ochranu ekonomiky eurozóny před deflací. Mnoho obchodníků, včetně mě, si tuto zprávu vyložilo tak, že v případě nutnosti ECB použije kvantitativní uvolňování, což způsobilo výprodej z vytvořených dvou a půl letých maxim. Ani přes tyto klíčové faktory dolar nedokázal týden před zasedáním FOMC překonat zónu podpory 1,385 EUR/USD a proto došlo k zpětnému odrazu a testování úrovně rezistence 1,39 EUR/USD. Když k tomu docházelo, přišlo mi, že trh by mohl vytvořit obratovou formaci rameno-hlava-rameno, ke které dále přispívala již trojitá divergence na MACD při vytvářeném druhém rameni, jak ukazuje obrázek 9. Den před zasedáním FOMC byly zveřejněný důležitý ZEW indikátor z Eurozóny, který dopadl nad očekávání velmi špatně. 120 Calendar: Mar 9, Mar 20, Forexfactory.com [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.forexfactory.com/calendar.php?week=mar9.2014>. 121 ECB je prý připravena na boj proti deflaci. FXstreet.cz: Zpravodajství [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.fxstreet.cz/zpravodajstvi html>. 72

73 Všechno nasvědčovalo tomu, že pokud bude oznámeno redukování nákupu aktiv, mohlo by dojít k výprodeji a posílení amerického dolaru oproti euru. Zasedání Americké centrální banky (FED) z 19. března přineslo rozhodnutí v podobě pokračovaní snižování nákupu dluhopisů o 10 miliard dolarů. Fed tak omezil nákupy dluhopisů již třetí měsíc po sobě. Trh tuto možnost již částečně započítal do vývoje ceny. S čím však nepočítal, bylo prohlášení nové guvernérky Fedu Janet Yellenové na tiskové konferenci. Ta si vybrala nováčkovskou daň, kdy řekla více, než možná chtěla a v důsledku toho přinesla zmatek na finanční trhy. Problém nastal ve chvíli, kdy se jeden z reportérů zeptal, jak dlouhý bude časový interval poté, co FED ukončí nákupy dluhopisů a než začne se zvyšováním úrokových sazeb. Bývalý guvernér Ben Bernanke se vždy vyhýbal odpovědi na tuto otázku, oproti tomu Yellenová se nejspíše přeřekla a odpověděla 6 měsíců. To by odpovídalo první navýšení úrokových sazeb začátkem roku 2015, oproti jeho konci. To způsobilo rychlý výprodej, kdy trh dokázal prorazit a uzavřít pod S/R zónu 1,385 EUR/USD. 122 I přes to, že z fundamentálního hlediska vedly pro posilování amerického dolaru očividné faktory v podobě špatných dat, společné evropské měny v měsíci březnu a restriktivní monetární politika FEDu, která byla podpořena i technickou analýzou s vytvořenou divergencí, nedokázal jsem z obchodů vystoupit na dobrém místě. Slabinu špatného výstupu diskrétní metodou spatřuji ve faktoru pochybení v technické a psychologické analýze. V technické analýze jsem přehlédl místo, kde se nacházely důležité faktory, které trh napoprvé většinou respektuje a nedokáže je prolomit a nedostane cenu již na nižší hodnoty. První obchody jsem v té době držel již třetí týden v kuse a dolehla na mě emocionální chyba v podobě strachu a chamtivosti. Protože jsem z obchodů nerealizoval možné výstupy na základě osvědčených metod jako je důležitá trendová linie, klouzavého průměru SMA 200 a hodnotu zpětného návratu na Fibonacciho úroveň 50 %, jak ukazuje obrázek 9. Došlo k tomu, že jsem začal mít tendenci, že z obchodů musím vytěžit maximum a naivně jsem si myslel, že půjdu po proražení formace rameno-hlava-rameno rovnou k vzdálenějšímu plánovanému cíli na Fibonacciho úroveň 61,8 %. To se později ukázalo jako chyba. 122 HARDING, R. Confused delivery distracts from Fed s main message. Ft.com: globaleconomy [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.ft.com/cms/s/0/17be4e2c-afac-11e3-a feab7de.html#axzz30maiqnfx>. 73

74 Poté, co došlo k proražení necklinu u reverzní formace, došlo k technickému jevu zvaný pullback, neboli návratu na překonanou S/R zónu necklinu na hodnotu 1,385 EUR/USD. V důsledku strachu, abych nerealizoval již možnou ztrátu z otevřených pozic, jsem u všech pokynů posunul příkaz stop-loss na stejnou úroveň. V pondělí 24. března 2014 trh směřoval, pro mě nelogicky, zpět na vyšší úrovně a to i přes to, že nedošlo k žádným faktorům pro posílení eura a v bodě vyznačeném čtverečkem jsem bohužel byl z trhu vyhozen. Na místo toho, abych na eurodolaru využil dvě poklesové vlny, kdy první byla z hodnot 1,395 EUR/USD na úroveň 1,375 EUR/USD. Druhá, která nastala po návratu a otestování proraženého necklinu z hodnot 1,385 EUR/USD k novým minimům na 1,37 EUR/USD, jsem bohužel pod psychologickým vlivem nedokázal tyto pohyby využít ve svůj prospěch. O to více mě to mrzelo, protože z fundamentálního hlediska jsem na základě důležitých faktorů dokázal předpovědět směr trhu. Tohle je přesný případ toho, že méně je někdy více. Kdybych z obchodu vystoupil, opět bych dokázal vnímat trh střízlivýma očima a věřím, že bych dokázal reagovat pohotověji a efektivněji na vzniklou situaci pullbacku. Obrázek 9 představuje zachycení měnového páru EUR/USD za krátké 6 týdenní období, které je zobrazeno ve 4 hodinových intervalech. S odstupem času vidíme, že měnový pár byl v mírně rostoucím trendu. Podle přístupu Rosenberga lze konstatovat, že pokud cena prorazila a následně došlo uzavření minimálně dvou a více 4 hodinových svíček nad nebo pod modrým klouzavý průměr SMA 100, vyplatilo se jít ve směru proražení. Nevýhodou tohoto měnového páru je, že patří mezi trhy, na kterém dochází podle svých dlouholetých zkušeností a i v tomto krátkém časovém úseku k falešným signálům a průrazům pod klouzavý průměr SMA 100. Z obrázku 9 vidíme, že došlo ke třem prokazatelným falešným průrazům. Ty způsobily, že jinak úspěšná strategie dle Rosenberga v několika případech skončila ztrátově v tomto krátkém časovém horizontu. 74

75 6.4.4 GBP/USD Libra se od poloviny roku 2013 nachází v silném růstovém trendu, který je zapříčiněný ekonomickým oživením Velké Británie. Pozitivní fundamentální zprávy z tamní ekonomiky přicházejí takřka ve všech směrech, od snížené míry nezaměstnanosti, kontinuálního růstu HDP až po stabilní vývoj inflace, která se drží poblíž plánované úrovně stanové centrální bankou, dvou procent. Měnový pár se dokázal ze srpnových hodnot 1,49 GBP/USD v roce 2013 dostat až na důležité technické hodnoty 1,68 dolarů za jednu britskou libru v březnu letošního roku. V tomto období se libra nacházela v blízkosti důležitých týdenních úrovní odporu, kdy se mi cena měnového páru zdála již překoupená a růstové momenty oslabené. Sázka na obchodování v pásmu se vyplatila. V měsíci březnu jsem využil boční konsolidační fázi pro otevření tři pozičních obchodů, jak ukazuje obrázek 10. Dvakrát jsem se přiklonil na stranu poklesu libry, abych následně využil nižší hodnoty pro opětovný nákup a vstoupení znovu do směru dlouhodobého trendu. Obrázek 10: měnový pár GBP/USD v časovém rámci 4 hodin Pramen: Metatrader Měnový pár se po výrazném růstu začátkem února 2014 dostal z úrovně 1,625 GBP/USD k zóně 1,68 dolaru za jednu libru. V tomto momentě se histogramu RSI dostal do překoupené úrovně 90. Poté, co se trh pohyboval dva týdny pouze do strany, jsem začal zvažovat možnosti krátkých pozic s případným vystoupením u klouzavého průměru SMA 200. Snahou bylo prodat měnový pár za co nejvyšší hodnotu, kdy pro splnění těchto parametrů bylo 75

76 potřeba najít další potvrzení v podobě medvědí divergenci. Tato situace nastala 5. a 7. března 2014, jak ukazují kolečka vstupu na obrázku 10. Před zveřejněním NFP reportu americká měna nedokázala prolomit rostoucí trendovou linii, důvody můžeme přisuzovat pozitivním datům z Velké Británie a naopak špatných výsledků výrobního sektoru z USA. Poslední krátkodobé posílení britské libry podle mého názoru nejvíce ovlivnilo zasedání britské centrální banky, která podle očekávání ponechala svou základní úrokovou sazbu beze změny na rekordním minimu 0,5 procenta, avšak naznačila, že již ve druhém čtvrtletí příštího roku by mohlo dojít k jejich navýšení. 123 Tabulka 7 ukazuje pozitivní výsledky americké ekonomiky, která v únoru po dvou velmi slabých měsících zřetelně zrychlila tvorbu nových pracovních míst. Na výkonu trhu práce se od prosince podepisuje silně nezvykle studená zima, kdy sněhové bouře a mrazy zasáhly většinu území USA a narušily ekonomickou aktivitu v zemi. I přesto zaměstnavatelé v únoru vytvořili 175 tisíc nových pracovních míst, což bylo více, než se očekávalo analytiky a spolu s vytvořenou medvědí divergencí připisuji hlavní prodejní signály těmto faktorům. 124 Tabulka 7: Makroekonomický kalendář GBP/USD 125 Datum Měna Ekonomický index Dopad Aktuální Minulý Odhad výsledek výsledek GBP Výrobní sektor Vysoký 58, , USD Změna nezaměstnanosti NFP (tis.) Vysoký USD ISM výrobní sektor Vysoký 51,6 53, GBP rozhodnutí o výši úrokových sazeb (%) Vysoký 0,5 0,5 0, USD Nově vytvořené pracovní místa (tis.) Vysoký USD Míra nezaměstnanosti (%) vysoký 6,7 6,6 6, GBP Projev člena BoE Střední Pramen: Vlastní tvorba Aby došlo k prolomení rostoucí trendové linie a možnosti plánovaného záměru výstupu z krátkých pozic, bylo za potřebí dalšího cenotvorného faktoru. Ten přišel v podobě nečekaného výroku viceguvernéra anglické centrální banky Charlieho Beana. Ten 10. března 2014 vyjádřil obavy nad příliš silným kurzem libry, který brání oživení exportů a spíše napomáhá růstu spotřeby a boomu v oblasti nemovitostí. To způsobilo na měnovém páru prodejní vlnu, která byla natolik silná, že dokázala prorazit a uzavřít pod důležitou trendovou 123 Bank of England ponechala úroky na minimu. FXstreet.cz: Zpravodajství [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.fxstreet.cz/bank-of-england-ponechala-uroky-na-minimu.html>. 124 Trh práce v USA zrychlil tvorbu míst. FXstreet.cz: Zpravodajství [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.fxstreet.cz/zpravodajstvi html>. 125 Calendar: Mar 3, Mar 10, Forexfactory.com [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.forexfactory.com/calendar.php?week=mar9.2014>. 76

77 linií znázorněnou na obrázku 10. To mělo za následek, že o dva dny později se cena dostala krátkodobě pod klouzavý průměr SMA 200 a tudíž až k mému nastavenému bodu výstupu. S načasováním vstupu do obchodů a výstupem jsem velmi spokojený. Pohyb měnového kurzu se vyvíjel podle mého plánu a to je vždy lepší pro správné psychologické zvládnutí vývoje otevřeného obchodu. 126 Poté, co jsem realizoval zisk z prvních krátkých pozic, jsem vyčkal na vývoj ceny v dalších hodinách. Došlo k odrazu od klouzavého průměru SMA 200, jak ukazuje obrázek 10 a návratu pod proraženou rostoucí trendovou linií, která nyní měla sloužit jako místo úrovně odporu. Technická pravidla byla podpořena i fundamentálními daty v podobě dobrých výsledků z Ameriky, jak dokazuje tabulka 8. Pozitivní data z 13. března 2014 pomohla americkému dolaru, aby opět převzal kontrolu nad vývojem ceny. V té době jsem ještě nebyl v krátkých pozicích, do trhu jsem vstoupil až poté, co se trh naposledy vrátil ke klouzavému průměru SMA 100, který sloužil jako rezistence, jak ukazuje vstup číslo 2 na obrázku 10. Tabulka 8: Makroekonomický kalendář GBP/USD 127 Datum Měna Ekonomický index Dopad Aktuální výsledek Odhad Minulý výsled ek USD Maloobchodní tržby m/m (%) Vysoký 0,3 0,2-0, USD Žádost o podpory v nezaměstnanosti (tis.) Vysoký USD Průmyslová produkce m/m (%) Vysoký 0,6 0,2-0, USD Stavební povolení (tis.) Vysoký GBP Žádosti o podporu v nezaměstnanosti (tis.) Vysoký -34,6-23,3-33, GBP Zápis ze zasedání BOE Vysoký USD FOMC setkaní Vysoký USD Philly FED výrobní index Vysoký 9,0 4,2-6,3 Pramen: Vlastní tvorba Jak ukazuje tabulka 8, před důležitým zasedáním FEDu 19. března 2014 byla publikovaná důležitá data, které cenu z krátkodobého hlediska dokázala ovlivnit. V pondělí 17. a v úterý 18. Března 2014 byly zveřejněny fundamenty z amerického trhu stavebnictví a průmyslové produkce. Oba ukazatele dokázaly překonat odhady analytiků, což mělo za následek posílení amerického dolaru. Data trh natolik pozitivně překvapila, že se cena dokázala propadnout a uzavřít pod klouzavý průměr SMA 200, který do té doby sloužil jako úroveň podpory. 126 GBP/USD po slovech z BoE koriguje. FXstreet.cz: Zpravodajství [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.fxstreet.cz/zpravodajstvi html>. 127 Calendar: Mar 13, Mar 20, Forexfactory.com [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.forexfactory.com/calendar.php?week=mar9.2014>. 77

78 Technické prolomení důležité úrovně podpory mi dalo signál, že otevřené krátké pozice dávají smysl. Před večerním zasedáním FEDu 19. Března 2014 byla dopoledne zveřejněná důležité data z Velké Británie. Překvapivý úbytek počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Velké Británii spolu s jednomyslným hlasováním z posledního zasedání centrální banky znamenalo pro libru smazání posledních ztrát. Korekce ztrát byla poměrně silná, naneštěstí nedokázala před večerním zasedáním překonat poslední denní maxima a klouzavý průměr SMA 100. Díky tomu, že jsem stop-loss příkaz umístil nad tyto maxima, nedošlo k tomu, že bych byl z trhu předčasně vyhozen. Fundamentální dopad zasedání americké centrální banky z 19. března 2014 jsem již popsal v obchodě měnového páru EUR/USD. Po oznámení snížení nákupu aktiv a přeřeknutí guvernérky Fedu Janet Yellenové došlo k razantnímu posílení americkému dolaru, který byl následující den podpořen pozitivními daty výrobců v oblasti Philadelphie. Po těchto makroekonomických událostech dokázala cena spadnout k mému plánovanému výstupu na hodnotu těsně nad Fibonacciho úroveň 61,8 %, jak ukazuje čtvereček na obrázku 10. S výstupem z obchodu a celkovým průběhem jsem velmi spokojený, protože zveřejněná data korespondovala s technickým vývojem měnového páru a já tak mohl realizovat zisk. Třetí poziční obchod na měnovém páru GBP/USD jsem realizoval koncem března Z technického hlediska se trh nacházel v konsolidační fázi, kdy se cenové rozpětí pohybovalo mezi 50 a 61,8 procenty Fibonacciho úrovně, jak ukazuje obrázek 10. Trh nedokázal prolomit důležitou úroveň 1,645 GBP/USD a tak cena postupně svým vývojem vytvářela základní reverzní formaci dno. V tu chvíli již na 4 hodinovém časovém rámci histogram RSI začal vytvářet býčí divergenci. Tyto technické signály dávaly větší pravděpodobnost k tomu, aby obchodník nastoupil do dlouhé pozice. Do trhu jsem vstoupil na základě denního minima ze dne 19. března 2014 čekacím příkazem k nákupu. Stop-loss byl umístěný pod dosavadní minima a s plánovaným výstupem pod klouzavým průměrem SMA 200. Dobrý vstup do obchodu způsobil, že poměr ztráty vůči zisku dosahoval kladného poměru více než 1:2. 78

79 Tabulka 9: Makroekonomický kalendář GBP/USD 128 Datum Měna Ekonomický index Dopad Aktuální Minulý Odhad výsledek výsledek USD Prodeje nových domů m/m (tis.) Vysoký GBP Maloobchodní prodeje m/m (%) Vysoký 1,7 0,5-2, USD Rozjednané prodej domů (%) Vysoký -0,8 0,1-0,2 Pramen: Vlastní tvorba Publikované fundamenty v průběhu již otevřeného obchodu korespondovaly s mojí analýzou pro posílení britské libry. Jak můžeme vidět z tabulky 9, důležitá data z Ameriky zklamala, na rozdíl od maloobchodních tržeb z Velké Británie, které v únoru vzrostly nad očekávání. Trhu tyto klíčová data pomohla pro proražení klesajícího trendového kanálu, což z krátkodobého hlediska vedlo ke změně sentimentu. Ještě ten den 27. března 2014 jsem realizoval zisk na plánovaném výstupu z obchodu těsně pod klouzavým průměrem SMA 200. S obchodem jsem spokojený, protože krátkodobá korekce trhu měla velkou pravděpodobnost na úspěch. Oproti tomu vstupovat znovu do krátkých pozic v blízkosti důležité úrovně podpory na hodnotě 1,645 GBP/USD. Kdybychom využili obrázek 10 zobrazeného měnového páru GBP/USD pro komparaci metod diskrétního obchodování a obchodování podle strategie Rosenberga, zjistíme, že za krátké časové období došlo metodou Rosenberga k vygenerování dvou úspěšných obchodů. I zde vidíme jeden případ falešného proražení, který pro strategii znamenal ztrátu. V tomto případě můžeme spatřit hlavní výhody strategie. Ta generuje úspěšné obchody, pokud je trend dlouhodobého charakteru jedním konkrétním směrem. 128 Calendar: Mar 26, Mar 27, Forexfactory.com [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.forexfactory.com/calendar.php?week=mar9.2014>. 79

80 6.4.5 AUD/NZD Měnový pár AUD/NZD se od srpna roku 2011 nachází v dlouhodobém klesajícím trendu. Hodnota z maxim 1,38 AUD/NZD za poslední tři roky dokázaly spadnout o několik tisíc bodů. V průběhu ledna se cena měnového páru začala přibližovat k důležité úrovni podpory 1,055 AUD/NZD. V té době jsem začal měnový pár čím dál tím více sledovat a hledat místa pro vstup do dlouhých pozic. Pravděpodobnost, že by mohlo dojít ke korekci po tak výrazném propadu ceny, byla vysoká a tudíž i případný poměr zisku vůči ztrátě představoval výhodu na mojí straně. Z obrázku 11 můžeme vidět vývoj měnového páru za poslední čtvrtletí v časovém rámci denních svíček. První vstup do dlouhých pozic jsem realizoval v průběhu konce ledna Měnový pár dokázal sestoupit k zmíněné úrovni podpory, kde jsem čekacím kupním příkazem vstoupil do trhu. Dva týdny se trh pohyboval v konsolidační fázi, kdy nedokázal úroveň podpory výrazně překonat. V tuto chvíli se z technického hlediska začala vytvářet býčí divergence, která můj plánovaný obrat podpořila. Vidíme ji na obrázku 11 v oblasti prvního vstupu, kdy již histogram MACD na základě počtu prodávajících nedosáhl stejné hodnoty při vytvoření nižšího minima oproti předchozímu. Divergenci na denním časovém pásmu mi potvrdil i oscilátor RSI, pro lepší zobrazení grafu jsem ho již do obrázku 11 nepřidal. K vytvoření divergencí na denním časovém pásmu dochází pouze několikrát do roka, a proto jejich význam proti-trendového obchodování je velmi významný a užitečný. Obrázek 11: měnový pár AUD/NZD v časovém rámce denní Pramen: Metatrader 80

81 Tabulka 10 představuje nejdůležitější fundamentální události od začátku prvního vstupu do obchodu až po jeho výstup. V lednu 20. a 22. byly zveřejněné indexy spotřebitelských cen obou sledovaných zemí za poslední čtvrtletní období roku Ze zveřejněných údajů vyšel pozitivněji australský dolar, který obchodníky pozitivně překvapil, když index posílil v posledním kvartále o 0,8 % oproti odhadu 0,5 %. Tento údaj mě přiměl k názoru, že by nemuselo dojít na příštím zasedání ke snížení úrokové sazby centrální bankou Austrálie. Tabulka 10: Makroekonomický kalendář AUD/NZD 129 Datum Měna Ekonomický index Dopad Aktuální Minulý Odhad hodnota výsledek NZD Index spotřebitelských cen q/q (%) Vysoký 0,1 0,0 0, AUD Index spotřebitelských cen q/q (%) Vysoký 0,8 0,5 1, NZD Rozhodnutí o úrokové sazbě (%) Vysoký 2,5 2,5 2, NZD Obchodní bilance (mil.) Vysoký AUD Index cen výrobců PPI (%) Vysoký 0,2 0,7% 1,3% AUD Stavební povolení (%) Vysoký -2,9-0,3-0, AUD Rozhodnutí o úrokové sazbě (%) Vysoký 2,5 2,5 2,5 Pramen: Vlastní tvorba Konec ledna 2014 představoval pro novozélandský dolar zasedání o rozhodnutí centrální banky o výši úrokové sazby a údaji z obchodní bilance. Jak analytici dokázali odhadnout, tak Národní banka Nového Zélandu zachovala úrokovou sazbu beze změny na 2,5 %. Protože nedošlo ke zvýšení nebo snížení sazby, museli se obchodníci zaměřit na prohlášení vydané centrální bankou. Kromě toho, že v prohlášení bylo uvedeno, že hospodářský rozmach Nového Zélandu má značnou dynamiku a spotřebitelská i podnikatelská důvěra zůstává silná, obsahoval vyjádření guvernéra Graeme Wheelera. 130 Ten poznamenal, že banka Nového Zélandu se nedomnívá, že současná úroveň kurzu je v dlouhodobém horizontu udržitelná, protože takto silný kurz je překážkou pro ekonomiku. Jak ukazuje černá šipka na obrázku 11, v návaznosti na toto prohlášení novozélandský dolar oslabil. Snížená obchodní bilance oproti vytvořenému odhadu analytiků tento pohyb již jenom podpořila. Trh dokázal prorazit a uzavřít nad cenovou hladinou 1,0650 AUD/NZD, což předznamenávalo návrat na vyšší hodnoty. Prvním cílem bylo možné posílení k hodnotě 1,0750 AUD/NZD, která se nacházela na Fibonnaciho úroveň 23,6 %. Jak uvidíme v dalším popisu měnového páru, tato S/R zóna vyznačená žlutou barvou na obrázku 11 a 12 představuje pro měnový pár důležitou úroveň. Když cena propadne pod tuto úroveň, je 129 Calendar: Jan 20, Feb 04, Forexfactory.com [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.forexfactory.com/calendar.php?week=feb4.2014>. 130 OCR unchanged at 2.5 percent. Reserve Bank of New Zealand [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.rbnz.govt.nz/news/2014/ html>. 81

82 z hlediska technické analýzy uvažovat o vstupu do krátkých pozic. Zatímco, když cena tuto zónu překoná, obchodník by se měl zaměřit na dlouhé pozice. I přes to, že začátkem února přicházely z australské ekonomiky špatné reporty v podobě sníženého indexu cen výrobců (PPI) a sníženého počtu stavebních povolení, dokázal v návaznosti na tato data australský dolar posilovat. Oprávněné posílení australského dolaru přišlo až po zasedání Australské centrální banky (RBA) ze 4. února 2014, která rozhodovala o výši úrokových sazeb. Ty zůstaly na nezměněné úrovni 2,5 %, jak ukazuje tabulka 10. Oproti prosincovému prohlášení centrální banka změnila názor na vývoj své měny. V únoru již centrální banka pouze poznamenala, že hodnota je stále příliš vysoká a že nižší by pomohla ekonomice. Avšak kvůli rostoucí inflaci banka opustila myšlenku dalšího snižování úrokových sazeb pro nadcházející měsíce. 131 Po zasedání Australské centrální banky ze 4. února 2014 dokázal kurz posílit až k Fibonacciho úrovni 38,2 %, jak můžeme vidět na obrázek 11. Následný vývoj devizového kurzu ukazuje, že výstup na této úrovni byl správný. Důležité reporty pro obě země představoval konec února. Z Austrálie přišly 26. a 27. února kvartální reporty stavebních prací a soukromých kapitálových investic. Nečekaně zhoršené výsledky obou reportů můžeme najít v tabulce 11. Oproti tomu výsledky měsíční obchodní bilance z Nového Zélandu dokázalo svou hodnotou 306 milionů novozélandských dolarů překonat odhady analytiků a dosáhnout pozitivní úrovně. Hodnota obchodní bilance nebyla lepší než v případě minulého měsíce, avšak překonání konsenzu spolu se špatnými daty z australské ekonomiky přisuzuji k tomu, že obchodníci začali opět nakupovat novozélandský dolar, což způsobilo pohyb měnového páru AUD/NZD na nižší hodnoty. Tabulka 11: Makroekonomický kalendář AUD/NZD 132 Datum Měna Ekonomický index Dopad Aktuální Minulý Odhad hodnota výsledek AUD Stavební práce q/q (%) Střední -1,0 0,4 3, NZD Obchodní bilance m/m (mil.) Vysoký AUD Soukromé kapitálové investice q/q (%) Vysoký -5,2-1,0 2, AUD HDP q/q (%) Vysoký 0,8 0,7 0, AUD Maloobchodní tržby m/m (%) Vysoký 1,2 0,5 0, AUD Obchodní bilance (mld.) Vysoký 1,43 0,11 0,59 Pramen: Vlastní tvorba 131 Statement by Glenn Stevens, Governor: Monetary Policy Decision. Media Release [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.rba.gov.au/media-releases/2014/mr html>. 132 Calendar: Feb 26, Mar 06, Forexfactory.com [online] [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.forexfactory.com/calendar.php?week=mar2.2014>. 82

83 Bližší pohled na výprodej měnového páru zobrazuje obrázek 12, který je v časovém horizontu 4 hodinových svící. Od té doby, co došlo k proražení modrého klouzavého průměru SMA 100 na hodnotě 1,08 AUD/NZD došlo k velmi rychlému výprodeji australského dolaru. Výprodej byl krátkodobě zastaven velmi pozitivními daty z australské ekonomiky, které najdeme v tabulce 11. Kvartální růst HDP o 0,8 % spolu se zvýšenou hodnotou maloobchodních tržeb na 1,2 % a růst obchodní bilance o 1,43 miliard australských dolarů způsobili korekci v dosavadním výprodeji. Měnový pár se dokázal navrátit k proražené důležité S/R zóně 1,075 AUD/NZD. Z technického hlediska proražená úroveň podpory s velkou pravděpodobností slouží na poprvé jako úroveň odporu. Druhým technickým prvkem, který měl cenu před dalším posílením podle mého názoru zastavit, byly dva důležité klouzavé průměry SMA 100 a SMA 200. Proto byl čekací příkaz umístěný záměrně do této důležité zóny. Na obrázku 12 vidíme, že druhý vstup do krátké pozice se vyvíjel podle plánu a že pozitivní data z australské ekonomiky byly pouze krátkodobého charakteru, kdy sloužily jako impuls pro technický prvek představený v úvodu diplomové práce tzv. pullback. V tu dobu se čím dál tím více spekulovalo o tom, že centrální banka Nového Zélandu na dalším měnovém zasedání zvýší úrokovou sazbu. Protože nebyly v tomto týdnu zveřejněné žádné důležité fundamenty obou zemí, přisuzuji výprodej australského dolaru těmto spekulacím. Výstup na hodnotě 1,0575 AUD/NZD jsem realizoval z důvodů důležité zóny podpory, kterou hodnota představovala koncem ledna. Výstup zobrazuje černý čtvereček na obrázku 12. Obrázek 12: měnový pár AUD/NZD v časovém rámci 4 hodin Pramen: Metatrader 83

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

N_ZMF Základy mezinárodních financí Magisterské studium VŠFS Letní semestr 2010 přednášející Ing. Arnošt Klesla Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS 1 Osnova 1.Platební bilance,

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

od Admiral Markets Trading Camp

od Admiral Markets Trading Camp od Admiral Markets Trading Camp 1. Fundamentální analýza 2. Ekonomické zprávy a ukazatele 3. Zdroje zpráv 4. Praktický příklad 5. Jak obchodovat zprávy Studuje ekonomické, sociální nebo politické dopady

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Platební bilance, devizový trh a devizový kurs Cíl: Seznámit posluchače se základními pojmy mezinárodních

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu METODICKÝ LIST 1. SOUSTŘEDĚNÍ K PŘEDMĚTU MEZINÁRODNÍ FINANCE Předmět N_MF MEZINÁRODNÍ FINANCE Typ studia Magisterské kombinované Semestr Zimní 2008 Způsob zakončení Zkouška Přednášející Ing. Arnošt Klesla

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost 10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost Úvod V dnešní globalizované ekonomice jsou jednotlivé státy navzájem propojeny nejen prostřednictvím mezinárodního obchodu, ale také prostřednictvím

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR

Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR 4. MĚNOVÉ KURZY Definice Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách jiné. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR Nepřímé kótování: 0,04 EUR = 1 CZK Determinace měnového kurzu EUR/1 CZK (p) S D CZK

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Měnový kurz a mezinárodní měnový systém

Měnový kurz a mezinárodní měnový systém Měnový kurz a mezinárodní měnový systém Měnový kurz Poměr, v němž jsou navzájem směňovány jednotlivé národní a nadnárodní měny = cena jedné měny vyjádřená v měně druhé Měnový pár Měnový trh Tržní měnový

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E MFT- 3.přednáška S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E Obsah 3. přednášky 1. Křížový kurz 2.Systém měnových kurzů Kurzové režimy (pevný kurz vs. pohyblivé kurzové režimy).

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

OBCHODOVÁNÍ NA FOREXU

OBCHODOVÁNÍ NA FOREXU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OBCHODOVÁNÍ NA FOREXU TRADING IN FOREX Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. Autor: Bc. Radek

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Obchodní a platební bilance ČR Autor Ing. Blanka Strachotová Datum 15. 1.

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Štěpán Pírko, Asset Management Colosseum, a.s. pirko@colosseum.cz Obsah 1. Co je a co není TA? 2. Charting 3. Indikátory

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh Obchodní a platební bilance. Věřitelská a dlužnick nická země. Devizový trh a měnový kurz. Systémy měnovm nových kurzů. Měnové kurzy a mezinárodn rodní

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Měnová politika Ovlivňování ekonomiky prostřednictvím měnového trhu provádí ji centrální banka konkrétní země a to většinou nezávisle na vládě základním cílem je udržení cenové

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6.1 Charakterizujte pojmy definice peněz příčiny vzniku peněz komoditní peníze zlatý standard monetizace a demonetizace zlata formy soudobých peněz funkce peněz

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Měnová politika - cíle

Měnová politika - cíle Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Dolar Index kurz USD proti koši světových měn

Dolar Index kurz USD proti koši světových měn DOLAR JE NA MINIMU Toto tvrzení je podobně šokující, jako naše předpověď v roce 2002, že dolar je na vrcholu a bude klesat. 29. března 2005 Ing. Štěpán Pírko Dolar je na minimu. Toto tvrzení je podobně

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Nejčastější investiční omyly

Nejčastější investiční omyly Nejčastější investiční omyly Praha, 23. října 2013 Přednášející: Petr Žabža Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

OBSAH ÚVOD 1 HISTORIE FOREXU 3 HLAVNÍ HRÁČI NA FOREXU 5 JAK SE VYTVÁŘEJÍ CENY NA FOREXU? 7 VÍCE O TRŽNÍCH MECHANISMECH 9 PÁKOVÝ EFEKT 11

OBSAH ÚVOD 1 HISTORIE FOREXU 3 HLAVNÍ HRÁČI NA FOREXU 5 JAK SE VYTVÁŘEJÍ CENY NA FOREXU? 7 VÍCE O TRŽNÍCH MECHANISMECH 9 PÁKOVÝ EFEKT 11 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 HISTORIE FOREXU 3 KAPITOLA 2 HLAVNÍ HRÁČI NA FOREXU 5 KAPITOLA 3 JAK SE VYTVÁŘEJÍ CENY NA FOREXU? 7 KAPITOLA 4 VÍCE O TRŽNÍCH MECHANISMECH 9 4.1 Jak vypočítáte zisk nebo ztrátu

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice Měnová politika impuls (změna úrokové sazby) Nominální šoky tlačí na růst celkové cenové hladiny Finanční trhy zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více