Peníze a parita kupní síly, měnový kurz. Makroekonomie I. 9. přednáška. Citát k teorii peněz. Osnova přednášky. Teoretická a empirická definice peněz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Peníze a parita kupní síly, měnový kurz. Makroekonomie I. 9. přednáška. Citát k teorii peněz. Osnova přednášky. Teoretická a empirická definice peněz"

Transkript

1 9. přednáška Makroekonomie I Peníze a parita kupní síly, měnový kurz Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Definice peněz Historie vzniku peněz Funkce peněz Osnova přednášky Nabídka peněz peněžní agregáty Poptávka po penězích, nominální a reálná úroková míra Peněžní trh Měnový kurz, měnový trh, měnové arbitráže Parita kupních sil absolutní a relativní verse Citát k teorii peněz Ani láska neudělala z tolika lidí blázny jako hloubání nad podstatou peněz. anglický ekonom Denis Robertson Problém při definování peněz Základní problém při definování peněz je rozpor mezi teoretickým vymezením a jeho praktickou využitelností. Jedná se o širokou dimenzi mezi ekonomickou teorii a finanční teorií. Teoretická a empirická definice peněz Teoretická definice peněz za peníze lze považovat jakékoli aktivum, které je všeobecně přijímáno při placení za zboží a služby nebo při úhradě dluhu. Empirická definice peněz co plní funkci peněz; nejen pouze hotovostní peníze (bankovky a drobné mince, či státovky o nízkých minimálních hodnotách), ale i bezhotovostní peníze (vklady v bankovních institucích). V některý funkcích peněz vystupují i šeky, platební a úvěrové karty, bankovní směnky a některé další druhy cenných papírů. Výše uvedené skutečnosti pak limitují použitelnost teoretické definice peněz zejména při odpovědích na dvě otázky: 1) co jsou peníze a co již peníze nejsou? 2) které peníze jsou v oběhu a které mimo oběh? 1

2 Definice peněz Peníze jsou vše, co funguje jako všeobecně přijímaný prostředek směny. Peníze v makroekonomické teorii V makroekonomii se jako peníze uvažují taková aktiva, která mají vysokou likviditu a nízkou míru rizika. Historie vzniku peněz Barterová směna Všeobecné ekvivalenty Komoditní peníze Papírové peníze Depozitní peníze Barterová směna Barterový obchod je výměna zboží nebo služeb za jiné zboží nebo služby bez použití peněz nebo při alespoň částečném započtení hodnoty zboží nebo služby jiným zbožím nebo službou. Barterová směna Barterové obchody jsou považovány za nejzákladnější formu kompenzačních obchodů. Před vynálezem peněz jako univerzálního prostředku směny, bylo barterové obchodování jedinou možností jak uskutečnit obchod. Je možné, že se jedná o první způsob obchodování. Barterový obchod je druh obchodu, při němž se zboží nebo služby vyměňují za určité množství jiného zboží nebo služeb. Barterový obchod může probíhat jak dvoustranně, tak i vícestranně. Jde o přímou směnu bez zapojení některého všeobecného prostředku směny (např. peněz či zlata). Všeobecné ekvivalenty Používaly se takzvané zbožové peníze například dobytek, kožešiny, sůl kovy apod. Jednalo se stále o barterové obchody, ale s prvky měnového systému. Nevýhodou všeobecných ekvivalentů byla jejich těžká dělitelnost, skladovatelnost a někdy také malá trvanlivost. 2

3 Komoditní peníze Komoditní peníze= plnohodnotné peníze, mající svou vnitřní hodnotu nezávislou na peněžní (směnné) funkci, kterou hrály Ve své podstatě to jsou drahé kovy (zlato a stříbro), které v historii plnily funkci peněz. Proč zlato a stříbro? Dá se snadno dělit V malém množství obsažena vysoká hodnota Papírové peníze - bankovky Příčiny vzniku: Držitelé zlata jej ukládali do specializovaných úložen předchůdkyně soukromých bank Za své uložené zlato dostali dlužní úpis co do své podstaty první papírové bankovky Časem došlo k vydávání bankovek do rukou jedné centrální instituce banky (předchůdkyně dnešní centrální banky). Papírové peníze - státovky Vedle bankovek krytých zlatem (plně či částečně) panovníci na financování svých výdajů vydávali tzv. státovky, které neměly žádné krytí. Depozitní peníze V současné ekonomice představují bankovky a mince pouze nepatrnou část toho, co se označuje jako peníze. Převládají bezhotovostní peníze depozitní peníze. Depozitní peníze účty v bankách, nemusí se platit hotovostí, ale stačí použít platebních karet nebo poslání depozitních peněz z jednoho účtu na druhý. Lze tedy hovoří o elektronických penězích. 3. Základní funkce: Prostředek směny Zúčtovací jednotka Uchovatel hodnot Funkce peněz 3

4 Prostředek směny V této funkci peníze umožňují placení za zboží a služby a úhradu dluhů. Obecně řečeno jedná se o směnu statků a služeb. Zúčtovací jednotka V penězích jsou vyjadřovány ceny statků a služeb, a to jak ceny současné, minulé, tak budoucí. Uchovatel hodnot V penězích mohou držitelé udržovat své bohatství. Výhodou této formy bohatství je, že peníze mohou být okamžitě použity na nákup statků a služeb peníze jsou likvidní. Složky trhu peněz Stejně jako každý jiný trh má trh peněz stranu nabídky a stranu poptávky. Nabídka peněz Definice: Nabídka peněz je množství peněz v ekonomice k danému časovému okamžiku. Nabídku lze také označovat jako peněžní zásobu v ekonomice. Peněžní zásoba Vyjadřuje se prostřednictvím tří peněžních agregátů. 4

5 Peněžní agregáty 3 peněžní agregáty: 1. úzký peněžní agregát (M1) 2. střední peněžní agregát (M2) 3. široký peněžní agregát (M3) Zahrnuje: Úzký peněžní agregát (M1) Oběživo (bankovky a mince) Vklady na požádání např. běžné účty (lze vybrat peníze okamžitě (do 1 dne) Střední peněžní agregát (M2) Zahrnuje: Celý peněžní agregát M1 Delší termínované vklady Zahrnuje: Široký peněžní agregát M3 Celý peněžní agregát M2 Repo operace Akcie a podílové listy peněžního trhu Emitované dluhové cenné papíry do 2 let Repo operace - poskytnutí úvěru se zajišťovacím převodem cenných papírů. Dlužník se zavazuje věřiteli, že na něj převede dohodnuté množství zastupitelných cenných papírů proti zaplacení určitých finančních prostředků (zajišťovací převod proti čerpání úvěru), a věřitel se zavazuje k určitému datu nebo na požádání dlužníka převést cenné papíry zpět na dlužníka proti zaplacení sjednané částky peněz (jistiny s úroky). /předmětem měnové politiky. Centrální banka Komerční banky Bankovní soustava Účetní bilance centrální banky Aktiva Pasiva Vládní cenné papíry Hotovost v oběhu Úvěry komerčním Rezervy komerčních bankám bank Devizové rezervy ostatní Ostatní 5

6 Účetní bilance komerčních bank Aktiva Pasiva Rezervy u centrální banky Depozita (vklady) Úvěry Úvěry od centrální banky Cenné papíry ostatní Tvorba peněz multiplikace depozit Peníze budou vznikat multiplikací depozit, která následuje po nakoupení vládních cenný papírů centrální bankou. Změna depozit = 1/ sazba povinných minimálních rezerv x prvotní vklad Zlomek - 1/ sazba povinných minimálních rezerv. Depozitní multiplikátor Ostatní Zvýšení peněžní zásoby Nákupem vládních cenných papírů Poskytnutím úvěru komerční bance Snížením sazby povinných minimálních rezerv Nákupem vládních cenných papírů za hotovost Snížení peněžní zásoby Prodej vládních cenných papírů bezhotovostně Splácení úvěru ze strany komerční banky Zvýšení sazby povinných minimálních rezerv Prodej vládních cenných papírů za hotovost Nabídka peněz - křivka Nabídka peněz a opatření centrální banky 6

7 Nabídka peněz Křivka nabídky peněz je označena velkým písmene MS. Její tvar je rovnoběžný s osou x, neboť nabídka peněz je fixní pro jakoukoliv úroveň úrokové sazby, mění se pouze se změnou monetární politiky (expanzivní nebo restriktivní) centrální banky. Poptávka po penězích Východisko motiv držby peněz: Transakční Opatrnostní Spekulační Transakční motiv Při tomto motivu jsou peníze drženy a poptávány za účelem provádění běžných transakcí. Vzniká z důvodu časového nesouladu mezi příjmy a výdaji a výdaji. Proč? Domácnosti dostávají výplatu jedenkrát měsíčně, ale výdaje mají v průběhu celého měsíce. Firmy nakupují výrobní faktory poptávají po penězích Opatrnostní motiv Ekonomické subjekty drží peníze z důvodu neočekávaných výdajů, např. domácnosti při případ poruch dopravních prostředků apod. Obdobně se chovají i firmy. Spekulativní motiv Křivka poptávky po penězích Tento motiv je spojen s funkcí peněz jako uchovatele hodnot. Domácnosti mohou držet své bohatství pouze v penězích nebo v cenných papírech. Peníze nepřinášení takový výnos, ale jsou bezrizikové. 7

8 Trh peněz Grafická interpretace trhu peněz Poptávka po penězích a nabídka peněžní zásoby vytvářejí peněžní trh, na kterém je obchodováno s krátkodobými peněžními prostředky (krátkodobé úvěry), krátkodobé cenné papíry. Průsečík křivky L a M určuje rovnovážnou úrokovou sazbu, která je v tomto případě krátkodobá. Ke změně rovnovážné sazby dochází v případě změny poptávky po penězích či nabídky peněz. Dojde-li v ekonomice k růstu cen zvýší se poptávka po hotových penězích, neboť lidé potřebují více peněz k uskutečnění jejich transakcí. Roste tedy poptávkapoměnovémagregátum 1.Vdůsledkurůstupoptávkypopenězích, při stávající nabídce peněz, dochází k posunu křivky L směrem nahoru. Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu je velmi důležité, proto se rozlišuje se nominální a reálná úroková míra. Nominální úroková míra vyjadřuje procentní přírůstek z uložené částky. Reálná úroková míra vyjadřuje procentní změnu kupní síly, neboli o kolik procent zboží si lzekoupitvíce.beresevúvahuzměna cenové hladiny míra inflace. Výpočet reálné úrokové míry i R = i N π i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Měnový kurz Nominální měnový kurz Měnový trh Měnové arbitráže Parita kupních sil Parita úrokových sazeb Systémy měnových kurzů Nominální měnový kurz Definice: Nominální měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny druhé. Příklad: Setkámeseskurzem31CZK/EUR.Cotoznamená? Cenaza1euroje31českýchkorun. Při výpočtu obrácené hodnoty EUR/CZK zjistíme, že cena jedné koruny je 0,032 eur nebili 0,032 EUR/CZK. 8

9 Nabídka tuzemské měny Nabídku vytvářejí: tuzemští dovozci statků a služeb tuzemští investoři nakupující zahraniční aktiva Příklad: Český obchodník doveze francouzské víno, musí nejprve nakoupit eura, tedy nabídne koruny, aby mohl víno zaplatit. Česká banka chce koupit německé vládní dluhopisy, musí za koruny (nabídka korun) nakoupit eura. Měnový trh Poptávka po tuzemské národní měně Nabídka tuzemské národní měny Zhodnocení a znehodnocení měnového kurzu Poptávka po tuzemské měně Poptávku vytvářejí: Národní exportéři statků a služeb Zahraniční investoři, nakupující tuzemská aktiva Příklad: a) Z ČR se do Německa vyveze automobil německý obchodník musí české firmě zaplatit v korunách musí nejprve nakoupit koruny vytváří poptávku po korunách. b) Německý obchodník chce nakoupit akcie české firmy, musí nejprve získat koruny vytváří poptávku po korunách Zhodnocení (apreciace) a znehodnocení (depreciace) měnového kurzu Důsledkem růstu poptávky po tuzemských produktech roste poptávka po tuzemské měně. Platí zásada roste-li export, roste i poptávka po národní měně. Národní měna se tak zhodnocuje dochází k apreciaci. Dojde- li k poklesu poptávky po tuzemských produktech, začne za stejných podmínek klesat poptávka po tuzemské měně. Na trhu se objeví přebytek národní měny tím se národní měna znehodnocuje dochází k depreciaci. Měnové arbitráže Parita kupních sil Východiska: Arbitražéři, stejně jako spekulanti, také operují ve vlastním zájmu s cílem dosažení zisku a bez vazby na klienty. Podstata jejich činnosti je ovšem od spekulantů zcela odlišná. Arbitražéři nespekulují na pohyb měnového kurzu, ale snaží se využít existence rozdílných cen na různých trzích, které mohou být odděleny prostorově, tak i časově. Na rozdíl od spekulace je arbitráž v podstatě bezrizikovou operací, abstrahujeme-li od úvěrového rizika. Nejjednodušší formu arbitráže představuje tzv. prostorová arbitráž, která spočívá v nákupu určité měny na levnějším trhu a jejím okamžitém prodeji na dražším trhu. Je jednou z teorií, která vysvětluje determinaci měnového kurzu. Zákon jediné ceny Absolutní verze parity kupních sil Relativní verze parity kupních sil 9

10 Zákon jediné ceny Zákon jediné ceny říká, že prodejní cena identického zbožíbymělabýtstejnábezohledunamístoprodeje. Otázka proč? Ceny se vyrovnají díky zbožové arbitráži, jak rámci ekonomiky jedné země, tak i mezi zeměmi. Platízákonjedinécenyvrealitě?Uvětšinystatkůne,a to důsledkem transportních nákladů, popř. i celních bariér. Absolutní verze parity kupní síly Absolutní verze říká, že nominální měnový kurz je vyjádřen jako poměr cenových hladin: E = P Dom /P zah P. cenová hladina E.měnový kurz Relativní verze parity kupní síly Relativní verze říká, že procentní změna měnového kurzu odpovídá rozdílu změn cenových hladin(tzn. rozdílu měr inflací): E = π Dom π Zah Změna nominálního měnového kurzu tuzemské měny je přibližně dána rozdílem tuzemské a zahraniční míry inflace. Příští přednáška Bankovní systém a centrální banka 10

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme.

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme. 4.kapitola Peníze V této kapitole se seznámíte s tím, jak se peníze vyvíjely v minulosti až do dnešních forem peněz s nabídkou peněz, neboli jak centrální banka prostřednictvím celé bankovní soustavy vytváří

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE PENĚŽNÍ AGRAGÁTY, ROVNOVÁHA PENĚŽNÍHO TRHU, MEZINÁRODNÍ TRH PENĚZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 I. Peníze II. Trh peněz 5. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA peníze, barterová směna, komoditní peníze, papírové peníze, státovky, depozitní

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

www.thunova.cz Shrnutí z učebnice Makroekonomie Pavelka (III)

www.thunova.cz Shrnutí z učebnice Makroekonomie Pavelka (III) KAPITOLA 1 - ÚVOD DO MAKROEKONOMIE. Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní použití Ekonomii běžně dělíme na mikroekonomii a makroekonomii Mikroekonomie se zabývá dílčími subjekty na

Více

Studijní opora. 7. Kapitola. Peníze a peněžní trh. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 7. Kapitola. Peníze a peněžní trh. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 7. Kapitola Peníze a peněžní trh Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

4. Peníze a poptávka po penězích

4. Peníze a poptávka po penězích 4. Peníze a poptávka po penězích 4.1. Charakter a formy soudobých peněz Peníze zaujímají výsadní postavení v hospodářství i v ekonomické teorii, stejně jako v životě každého člověka, a to i těch, kteří

Více

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6.1 Charakterizujte pojmy definice peněz příčiny vzniku peněz komoditní peníze zlatý standard monetizace a demonetizace zlata formy soudobých peněz funkce peněz

Více

Cvičení ze základů financí

Cvičení ze základů financí MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Cvičení ze základů financí Distanční studijní podpora Kolektiv autorů Brno 2012 Autorský kolektiv: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. kap. 1, 5, 6 vedoucí autorského

Více

Pen P íze í I. Rovnováha pen I. ě Rovnováha pen žního trhu 23.2.2012

Pen P íze í I. Rovnováha pen I. ě Rovnováha pen žního trhu 23.2.2012 Peníze I. Rovnováha peněžního trhu 23.2.2012 Peníze jsou vše, co funguje jako všeobecně přijímatelný prostředek směny. Peněžní funkce: 1. Prostředek směny 2. Zúčtovací jednotka 3. Uchovatel hodnoty Drobeček

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Peníze a bankovní soustava Petr Musil

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Peníze a bankovní soustava Petr Musil Základy ekonomie II Téma č. 3: Peníze a bankovní soustava Petr Musil Peníze Peníze = cokoli, co je všeobecně akceptováno jako prostředek směny kdo určí, co bude penězi?......účastníci směny důležitá je

Více

Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava

Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava Základy ekonomie II Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava Petr Musil Peníze Peníze = cokoli, co je všeobecně akceptováno jako prostředek směny kdo určí, co bude penězi?......účastníci směny důležitá je

Více

Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky. Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech Republic

Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky. Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech Republic MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Barbora Šmoldasová Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ANALÝZA MĚNOVÝCH KURZŮ VE VZTAHU K ÚROKOVÝM MÍRÁM VYBRANÝCH ZEMÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ANALÝZA MĚNOVÝCH KURZŮ VE VZTAHU K ÚROKOVÝM MÍRÁM VYBRANÝCH ZEMÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE ANALÝZA MĚNOVÝCH KURZŮ VE VZTAHU K ÚROKOVÝM MÍRÁM VYBRANÝCH ZEMÍ Bc. Eva Jiříkovská DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 ZADÁVACÍ LIST Prohlašuji: Tuto práci

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

B_Mae_A makroekonomie. Metodické listy. Takto označené pasáže nejsou předmětem zkoušky, student je nemusí znát.

B_Mae_A makroekonomie. Metodické listy. Takto označené pasáže nejsou předmětem zkoušky, student je nemusí znát. B_Mae_A makroekonomie Metodické listy Takto označené pasáže nejsou předmětem zkoušky, student je nemusí znát. 1. soustředění 1. téma: Definice a témata makroekonomie Definice Makroekonomie je věda, která

Více

hmotné věci (zboží), tak nehmotné věci (služby), tak nejrůznější finanční aktiva (dluhopisy, akcie, podílové listy apod.)

hmotné věci (zboží), tak nehmotné věci (služby), tak nejrůznější finanční aktiva (dluhopisy, akcie, podílové listy apod.) 2. Peníze 2.1 Funkce peněz Peníze používáme tak často, že nám ani nepřijde se nad nimi zamýšlet. Peníze jsou však významným makroekonomickým agregátem, s řadou funkcí. Často o něm přitom mluvíme nepřesně

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Nominální měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny druhé.

Nominální měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny druhé. 9. kapitola Měnový kurz Úvod Měnový kurz silně ovlivňuje mezinárodní směnu statků a služeb, ale i přesuny kapitálu mezi jednotlivými státy. V této kapitole se budeme zabývat tzv. nominálním měnovým kurzem,

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Peníze. Funkce peněz. Historie peněz

Peníze. Funkce peněz. Historie peněz Peníze Funkce peněz Peníze používáme tak často, že nám ani nepřijde se nad nimi zamýšlet. Peníze jsou však významným makroekonomickým agregátem, s řadou funkcí. Často o něm přitom mluvíme nepřesně typickým

Více

Úloha devizových kurzů pro exportní strategii podniku.

Úloha devizových kurzů pro exportní strategii podniku. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Úloha devizových kurzů pro exportní strategii podniku. Diplomová práce Autor: Bc. Dagmar Kodytková Finance Vedoucí práce:

Více

Peníze a centrální banka

Peníze a centrální banka Peníze a centrální banka 5 Peníze jsou hybnou silou ekonomického koloběhu a umožňují účinnou směnu zdrojů v ekonomice. Co jsou to peníze? Jaké jsou jejich zásadní funkce? Jaká je úloha bank? Co je úlohou

Více

FINANCE A BANKOVNICTVÍ

FINANCE A BANKOVNICTVÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PRÁVNICKÁ FAKULTA Richard Pospíšil, Vladimír Hobza, Zdeněk Puchinger FINANCE A BANKOVNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Ladislav Fornůsek Studijní

Více

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu Alena Zbořilová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných bankovních produktů GE Money bank, a.s.

Více

Projekt řízení devizových rizik ve společnosti Pipelife Czech, s.r.o. Bc. Michaela Vyoralová

Projekt řízení devizových rizik ve společnosti Pipelife Czech, s.r.o. Bc. Michaela Vyoralová Projekt řízení devizových rizik ve společnosti Pipelife Czech, s.r.o. Bc. Michaela Vyoralová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na řízení devizových rizik. Práce má dvě

Více

Přípravný kurz na přijímací řízení do magisterského studijního programu. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky

Přípravný kurz na přijímací řízení do magisterského studijního programu. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Makroekonomie I Přípravný kurz na přijímací řízení do magisterského studijního programu Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Osnova Úvod do Makroekonomie I Měření makroekonomických

Více

Peníze a bankovní soustava

Peníze a bankovní soustava Peníze a bankovní soustava Směna a peníze Inflace Monetární politika Měnový kurz a platební bilance Bankovní soustava Přímé bankovnictví Směna a peníze Filozofové, spisovatelé a jiní myslitelé vždycky

Více