Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Bakalářská práce. 2008/2009 Iva Havlíková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Bakalářská práce. 2008/2009 Iva Havlíková"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bakalářská práce 2008/2009 Iva Havlíková

2 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Obor: Podnikové informační systémy Srovnání makroekonomických ukazatelů ČR s vývojem ekonomických ukazatelů v pojišťovně Vypracovala: Iva Havlíková Vedoucí práce: Ing. Zdena Šušáková Oponent práce: Ing. Iva Kaplanová

3

4 Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Srovnání makroekonomických ukazatelů ČR s vývojem ekonomických ukazatelů v pojišťovně jsem vypracovala samostatně. Pojišťovna, jejíž interní údaje byly podkladem této práce, je skutečnou fungující společností na českém trhu, která si nepřeje být jmenována, proto ji dále budu nazývat pojišťovna. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu. V Praze dne Podpis:

5 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucí bakalářské práce Ing. Zdeně Šušákové za odborné vedení, konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce a přátelské jednání. Dále děkuji oponentce bakalářské práce Ing. Ivě Kaplanové za vyjádření jejích názorů a zhodnocení mé práce. Na závěr bych ráda poděkovala odpovědným osobám pojišťovny za souhlas s použitím interních údajů této společnosti.

6 OBSAH 1. ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA POJIŠŤOVNICTVÍ HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ SUBJEKTY PODNIKÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Pojišťovna Zajišťovna Pojišťovací zprostředkovatel Samostatný likvidátor pojistných událostí POJISTNÉ PRODUKTY Pojištění osob Pojištění majetku občanů Pojištění vozidel Cestování a pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění právní ochrany MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT VÝDAJE NA KONEČNOU SPOTŘEBU DEFLÁTOR HDP SOUHRNNÁ PRODUKTIVITA PRÁCE ZAMĚSTNANOST A NEZAMĚSTNANOST Zaměstnanost Nezaměstnanost Míra nezaměstnanosti MZDY INDEX REÁLNÉ MZDY MÍRA INFLACE HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS FÁZE HOSPODÁŘSKÝCH CYKLŮ HOSPODÁŘSKÉ CYKLY Z HLEDISKA ČASU EKONOMICKÉ VÝSLEDKY POJIŠŤOVNY SHRNUTÍ PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ HRUBÁ MZDA V POJOJIŠŤOVNĚ OPROTI ROZDÍLU NOVÝCH NÁSTUPŮ A VÝSTUPŮ ZE STAVU POJIŠŤOVNY PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ HRUBÁ MZDA V POJIŠŤOVNĚ OPROTI PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ HRUBÉ MZDĚ V ČR PRŮMĚRNÁ HRUBÁ MZDA V ČR OPROTI MÍŘE NEZAMĚSTNANOSTI ROZDÍL NÁSTUPŮ A VÝSTUPŮ OSOB ZE STAVU POJIŠŤOVNY OPROTI MÍŘE NEZAMĚSTNANOSTI... 44

7 7.5. HDP OPROTI INFLACI HDP OPROTI ZISKU POJIŠŤOVNY ZISK POJIŠŤOVNY OPROTI ZASLOUŽENÉMU POJISTNÉMU ZASLOUŽENÉ POJISTNÉ OPROTI INFLACI ZÁVĚR SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM ZKRATEK ZDROJE LITERATURA WEBOVÉ STRÁNKY JINÉ ZDROJE... 54

8 1. ÚVOD V této bakalářské práci budou analyzována ekonomická data pojišťovny a bude zjištěno, zda je možné nalézt jakoukoliv závislost mezi nimi a makroekonomickými údaji za celou Českou republiku (dále jen ČR). Dále se pokusíme odhalit příčiny odlišných trendů. Ke zjištění těchto trendů budou za podklady sloužit statistická data za roky 2005, 2006 a 2007 shrnující ukazatele za ČR a interní data pojišťovny za shodné období. Makroekonomické veličiny jsou shrnující a vyhodnocující údaje za celou ekonomiku. Touto ekonomikou může být ekonomika regionu, většinou však máme na mysli ekonomiku jedné země a v současné době i ekonomiku větších celků, jako je např. Evropská unie (dále jen EU). Tyto ukazatele jsou na sobě závislé, ovlivňují se vzájemně a ovlivňují i ekonomiky dílčích celků, např. jednotlivých společností. Existují zde zákonitosti, jakým směrem bude pohyb jednoho z ukazatelů ovlivňovat ty ostatní, ale konkrétní prognózy jsou vždy jen předpoklady. Také citlivost reakce jednotlivých ekonomických subjektů může a pravděpodobně i bude velice odlišná v závislosti na mnoha faktorech. Těmi zásadními jsou např. oblast působnosti (velikost trhu), kde daný subjekt figuruje, poptávka, jak mnoho využívá základní suroviny, či jakou měrou se na celkových výrobních nákladech podílí určitá část nákladů (např. mzdové), nebo obecně, jakou nahraditelnost alternativními zdroji mají náklady, které zastávají největší část z celkových nákladů organizace. Prakticky všechny vize v ekonomii vycházejí z odhadu pravděpodobného chování lidí. Významný vliv má postavení jedince v ekonomickém a politickém prostředí (osoby poptávající, osoby nabízející, osoby určující politické reformy a legislativní změny) a momentální situace (změna spotřebitelských cen, změna daňových předpisů, regulace příležitostné práce, regulace práce se zkrácenou pracovní dobou a práce konané na základě dohody mimo pracovní poměr). Ekonomická situace ve sledovaném místě je ovlivněna i děním ve světě. Například současné ceny surovin a zboží v Evropě jsou pod vlivem dění v Číně. Lidské chování ale neovlivňuje pouze ekonomika a politika (úzce související vědní discipliny), ale i jiné faktory, jako je např. náboženství, kulturní 8

9 tradice, zdravotní stav, nové objevy a vynálezy. Technický pokrok může mít různý dopad na různé profesní skupiny lidí. Například použití robotů v průmyslu postupně nahrazuje pracovníky některých profesí a může časem vymýtit některé druhy práce zcela. Všechny faktory však nikdy makroekonomické prognózy nemohou zahrnout a zohlednit. Celkový stav ekonomiky a politiky EU a ČR ovlivňuje i jednotlivé podniky. Pojišťovna, kterou hodnotím, není výjimkou. V této práci bych chtěla srovnat vývoj dílčích makroekonomických ukazatelů za celou ČR s ukazateli za jednu společnost z pojistného trhu. Pro tuto srovnávací analýzu jsem se rozhodla na základě mé pracovní zkušenosti z této pojišťovny. Na pozici personalistky zde pracuji více než jeden rok, a i za tak krátkou dobu jsem poznala, jak vyšší politické a ekonomické změny mohou ovlivnit takové faktory, jako je celkový přístup zaměstnance např. ke změnám benefitního systému (závislého na daňové ne/uznatelnosti nákladů), fluktuaci, průměrnou mzdu a nebo např. i porodnost a dobu, kterou maminky se svým potomkem stráví na mateřské a následně rodičovské dovolené. Proto budu ráda, když mi tato práce dá odpovědi na otázky, týkající se závislosti jednotlivých jevů a umožní mi tak některé tyto jevy předvídat, protože jsou to vlastně jen následky jiných opatření. Makroekonomické ukazatele, které budeme zkoumat, mají většinou vypovídající schopnost pouze v tržní ekonomice. I když např. hrubý domácí produkt (dále jen HDP, viz níže) má vypovídací schopnost i v centrálně řízené ekonomice, není tomu tak u všech ukazatelů. Např. nezaměstnanost v ČR existuje až po roce Do té doby byla celá ekonomika v této zemi podřízena nepružnému a nedokonalému centrálnímu plánování. To spolu s falešným nadhodnocením produktivity práce a souvisejícími mzdami vedlo k přezaměstnanosti, tak typické pro všechny socialistické státy. Nedostatek pracovních sil a z toho plynoucí potřeba zaměstnávat každého dále výrazně snižovala skutečnou průměrnou produktivitu práce. I krátce po přechodu z centrálně řízené ekonomiky na tržní ekonomiku byla míra nezaměstnanosti velice nízká, protože se teprve zaplňovaly mezery na trhu v soukromém podnikání, poskytování služeb, dovozu a vývozu zboží z nebo do západní Evropy atd. Míra nezaměstnanosti proto získala vypovídající schopnost a porovnatelnost s jinými ekonomikami až přibližně 9

10 v roce 1995, kdy se nezaměstnanost začala stabilizovat a zbavovala se vlivu minulého politického režimu. Má hypotéza je založena na domněnce, že většina makroekonomických a mikroekonomických ukazatelů je na sobě závislá a tyto ukazatele se ovlivňují navzájem. Znamená to tedy, že nejde ovlivnit jeden z nich (např. vládním opatřením), aniž bychom nevyvodily důsledky, jaké tato změna bude mít i na ostatní ukazatele, potažmo na celou ekonomiku daného státu nebo ekonomiku firem. Zda je tomu tak, se pokusím objasnit v této práci. 10

11 2. CÍL PRÁCE A METODIKA Předkládaná bakalářská práce má za úkol hlouběji vysvětlit problematiku vzájemného vlivu či závislosti makroekonomických ukazatelů a jejich vlivů na ekonomiku jednoho podniku. Klade si za cíl seznámit čtenáře s jednotlivými ukazateli, vysvětlit mu jejich podstatu a metody jejich zjišťování, stručně popsat, co nám tyto ukazatele mohou sdělit a na co nás upozorňují jejich vývojové trendy. Vypracování praktické části této bakalářské práce předcházely konzultace s vedoucí bakalářské práce Ing. Zdenou Šušákovou a studium dostupné odborné literatury, zabývající se makroekonomií, mikroekonomií, personalistikou a statistikou. Zjištěné poznatky byly shrnuty ve stati mé bakalářské práce. Použitá literatura je uvedena v závěrečném Seznamu použité literatury. Pro účely vlastního zpracovávání použiji jako jednu z technik techniku studia odborné literatury, příp. dokumentů přístupných informací. Pro zpracování vývoje makroekonomických ukazatelů použiji data Českého statistického úřadu (statistické ročenky, časové řady makroekonomických ukazatelů, definice a popis zjišťování těchto ukazatelů, atd.) a interní data pojišťovny (databáze zaměstnanců pro personalisty, mzdové účetnictví, výroční zprávy, atd.). Celá práce vychází z metodického postupu, který plynule přechází od seznámení se s tématem, k popsání významu a výmluvnosti jednotlivých ukazatelů, sledování časové řady vývoje těchto ukazatelů a interpretace jejich závislosti. K zjištění stěžejních informací bude provedena srovnávací analýza dle grafů, do kterých bude zakreslen vývoj ukazatelů v letech 2005, 2006 a 2007 v ČR. Výsledkem práce tedy bude vyhodnocení vývoje, srovnání, zjištění trendu a závislosti základních makroekonomických ukazatelů v ČR a ekonomických ukazatelů v pojišťovně v průběhu tří let. 11

12 3. POJIŠŤOVNICTVÍ Původně se s pojišťovnictvím spojovalo pouze pojištění proti požáru, dnes se trh výrazně rozšířil a pojistit lze bydlení, motorová vozidla, ale i osoby. [4, str ] Princip pojištění spočívá ve vytváření finanční rezervy sloužící k úhradě potřeb nebo škod, které vzniknou pojištěným z nahodilých událostí. Tato rezerva se vytváří z prostředků pojištěných subjektů, tedy z pojistného, které je cenou za poskytované služby. [12] 3.1. HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ V roce 1827 byla založena První česká vzájemná pojišťovna. Historie českého pojišťovnictví je datována od konce 17. století, kdy byl roku 1699 podán návrh na zavedení povinného požárního pojištění budov v Čechách a to Janem Kryštofem Bořkem. Všichni občané, kteří by si koupili dům, by přispívali do protipožárního fondu. Návrh ale nebyl realizován. V roce 1777 byla sice založena pojišťovna proti škodám z ohně, avšak její působení na trhu nebylo dlouhé. [17; 21] Jak již bylo zmíněno, První česká vzájemná pojišťovna byla založena roku Zpočátku se pojišťovna zabývala požárním pojištěním nemovitostí, pak přibylo pojištění movitostí, krupobitní pojištění a od roku 1909 životní pojištění a další produkty. V druhé polovině 19. století vznikaly další pojišťovny a pojišťovací spolky. Mezi významné instituce patřily např.: [17; 21] První zajišťovací banka v Praze (1872) Pražská městská pojišťovna (1865) Praha, vzájemná pojišťovna (1869) Slavia, vzájemně pojišťovací banka, Praha (1869) První česká zajišťovací banka v Praze (1872) Hasičská vzájemná pojišťovna v Brně (1900) V 19. století bylo pojišťovnictví silné. To dokazuje i mnoho škod a nehod, které instituce přežily, např. požáry mlýnů v Čejticích, ve Vojkovicích roku 1870, v Praze 12

13 v roce 1878 a v Karlíně v roce V roce 1881 bylo vyplaceno skoro 300 tisíc zlatých, a to za škodu, která byla způsobena požárem v Národním divadle. [17; 21] Za druhé světové války stoupl počet pojišťoven na číslo 733 (spadají sem pojišťovny, pojišťovací spolky a zahraniční prezentace). Všech 733 institucí bylo znárodněno v roce Přirozený tržní vývoj pojišťovnictví byl po roce 1947 přerušen, a to na několik desetiletí, protože po roce 1947 bylo založeno pouze pět pojišťoven a o rok později byl zformován pouze jeden ústav, kterým byla Československá pojišťovna. [17; 21] V současné době je v ČR zaregistrováno dle České asociace pojišťoven 27 pojistných ústavů, které vybírají 98 % celkového předepsaného pojistného na českém trhu. [14] 3.2. SUBJEKTY PODNIKÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ POJIŠŤOVNA Pojišťovací činnost může ze zákona na českém území provozovat právnická osoba, kterou představuje pojišťovna. Podmínky povolení jsou stejné jak pro tuzemské pojišťovny, tak i pro pojišťovny, které mají sídlo v jiném státu. [22] ZAJIŠŤOVNA Zajišťovna je pojišťovna pro pojišťovny. Jedná se také o právnickou osobu, která provozuje činnost podle zákona o pojišťovnictví. [22] POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL Pojistný zprostředkovatel zprostředkovává činnost v oboru pojišťovnictví, může se jednat o právnickou nebo o fyzickou osobu. [22] SAMOSTATNÝ LIKVIDÁTOR POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ Pojišťovny si své povinnosti plnit pojistné události kontrolují prostřednictvím likvidátora, který provádí šetření pojistné události. [22] 13

14 3.3. POJISTNÉ PRODUKTY POJIŠTĚNÍ OSOB Oblast pojištění osob je dále dělena do následujících kategorií: Investiční životní pojištění pojištění pro případ smrti. Není zde garantována výše zhodnocení ani pojistná částka při dožití. [23] Kapitálové životní pojištění pojištění pro případ smrti nebo dožití. Zde už je garantována částka. Nastavení pojištění nelze měnit. [24] Rizikové životní pojištění pojištění pro případ smrti. Částka pro případ smrti je garantována. Pojištění však neobsahuje spořící složku. [25] Důchodové životní pojištění pojištění pro případ dožití. Vypláceno formou doživotního důchodu nebo jednorázově. Pojistná částka zahrnuje zhodnocení. [26] Vkladové životní pojištění pojištění pro případ dožití za najednou vložené pojistné na začátku pojištění. [27] Univerzální (flexibilní) pojištění pojištění pro případ smrti a tvorba kapitálové hodnoty. [28] Svatební pojištění nebo pojištění dětí pojištění pro případ smrti a dožití. Pojistná částka se vyplácí dítěti při dožití nebo u příležitosti uzavření sňatku nebo formou stipendia po stanovenou dobu. Zemře-li pojištěný (např. rodič) v době trvání pojištění, končí povinnost platit pojistné (zproštění od placení). [29] Úrazové pojištění pojištění může zahrnovat pojištění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, tělesného poškození nebo doby nezbytného léčení úrazu v různých kombinacích. [30] 14

15 POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBČANŮ Pojištění domácnosti Pojistná ochrana movitých věcí, které jsou součástí vybavení domácnosti nebo zařízení, které k provozu domácnosti slouží, umístěné nejen v bytě, ale i v uzamykatelných nebytových prostorách, užívaných výlučně klientem (sklepní koje, garáže). V rámci tohoto pojištění lze pojistit peníze, ceniny, domácí spotřebiče, osobní věci, vnitřní prostory bytu, atd. [31] Pojištění nemovitosti poskytuje pojistnou ochranu nemovitosti a ostatních staveb na pozemku náležejících k této budově před následky škod vzniklých působením živelných pohrom a dalších rizik. [32] POJIŠTĚNÍ VOZIDEL Havarijní pojištění slouží ke krytí škod vzniklých na Vašem vozidle a nezáleží, zda je škoda způsobena dopravní nehodou, odcizením celého vozidla nebo jeho části, vandalismem či živelnou událostí (např. požárem, krupobití, přímým působením blesku, pádem kamení, sesuvem půdy, tlakem sněhu, povodněmi nebo záplavami a vichřicí. [33] Povinné ručení Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému pro případ škody způsobené provozem motorového vozidla. Pojištěného chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě vzniklé škody způsobené provozem vozidla. [34] CESTOVÁNÍ A POJIŠTĚNÍ Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře pojištění, které je ze zákona povinné a které je určené pro ochranu klientů. [35] Cestovní pojištění pojištění využívané při cestování, ať už jde o turistiku nebo pracovní cesty, které kryje rizika spojená například s úrazem, nemocí, ztrátou zavazadel, atd. [36] 15

16 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU Ochrana pro pojištěného, který způsobí škodu jinému subjektu. Škoda může být způsobena např. na majetku (neúmyslné poškození zboží v obchodě), zdraví (úraz na chodníku, kdy byl pojištěný povinen zabezpečit jeho úklid). [37] POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY Cílem je ochránit klienty před nepříznivými důsledky nahodilých právních sporů a s tím spojených souvisejících finančních nákladů na prosazení právních zájmů pojištěného. Pojištění právní ochrany pomáhá klientovi např. ve věcech uplatnění nároků na náhradu vzniklé škody, řešení soudních sporů, řešení otázek zavinění dopravní nehody, ochraně práv v případě porušení povinností nebo zásahu do práv pojištěné osoby ze strany třetích osob. [38] 16

17 4. MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE Hlavními makroekonomickými ukazateli skutečné ekonomiky jsou: [5] Hrubý domácí produkt Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele Výdaje na konečnou spotřebu Výdaje na tvorbu hrubého kapitálu Vývoz zboží a služeb Dovoz zboží a služeb Domácí realizovaná poptávka Deflátor HDP Hrubý disponibilní důchod Hrubé národní úspory Míra hrubých národních úspor Míra hrubých úspor domácností Souhrnná produktivita práce Jednotkové pracovní náklady Energetická náročnost Emise CO2 Průmysl tržby Stavebnictví tržby Služby tržby Zemědělství tržby Zaměstnanost Míra registrované nezaměstnanosti Obecná míra nezaměstnanosti Míra dlouhodobé nezaměstnanosti Průměrná hrubá měsíční nominální mzda Index reálné mzdy Ceny Směnné relace 17

18 Každý z těchto ukazatelů, zejména pokud máme k dispozici jeho vývoj v letech, nám hodnotí zdraví ekonomiky dané země a odhaluje její perspektivu, silné stránky ale i hrozby. Proto si některé z těchto ukazatelů představíme podrobněji. Abychom mohli ukazatele porovnávat v čase, musíme je oprostit od změn cen (inflačního znehodnocení) v čase. Proto se používají stálé ceny. Stálé ceny jsou cenami základního období, tzv. cenová báze. [6] 4.1. HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT HDP představuje celkovou hodnotu všech finálních výrobků a služeb, vyrobených na daném území státu, neboli souhrn přidaných hodnot vytvořených ve všech odvětvích činností považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně služeb tržních i netržních). [1; 5] HDP je používán v makroekonomii jako ukazatel určující ekonomickou výkonnost státu. Je získáván na základě statistických údajů o produkci jednotlivých firem a cenách jejich výrobních faktorů. Jde o propočet v kupních cenách, za které jsou realizovány tržní výkony (tzn. včetně daní z produktů a bez dotací na produkty). U netržních služeb je přidaná hodnota vyčíslena jako součet náhrad zaměstnancům a spotřeby fixního kapitálu. Prvotní propočet je proveden v běžných cenách. Pro potřeby sledování vývoje s vyloučením vlivu změn cen následuje převod do průměrných cen předchozího roku, ze kterých se tzv. řetězením získají údaje ve stálých cenách daného roku. HDP je skutečná veličina, jejíž odhad nazýváme potencionálním produktem. Potencionální produkt je na rozdíl od skutečnosti oproštěn od vlivu hospodářského cyklu, ve kterém se každá ekonomika pohybuje. [1; 5; 16] Růst (pokles) HDP charakterizuje, o kolik procent reálně stoupl (klesl) HDP ve sledovaném roce oproti roku předchozímu, po očištění o nestejný počet pracovních dní. [6] HDP na 1 obyvatele se uvádí buď v českých korunách (dále jen Kč), tedy v běžných cenách dané země, nebo ve standardu kupní síly (Puchasin Power Standard, dále jen PPS) vyjádřené v Kč na PPS. PPS je měnová jednotka, v níž se vyrovnávají rozdíly kupní síly jednotlivých měn státu EU. [5] 18

19 Tabulka č. 1: HDP důchodovou metodou, běžné ceny [11] Kč HDP v kupních cenách (mil. Kč) HDP (mil. Kč) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Obrázek 1: Vývoj HDP ve sledovaných letech [11] 19

20 HDP ve sledovaném období má rostoucí trend, a to poměrně vysokou rychlostí. To hovoří o sílící ekonomice ČR. Také nám to napovídá, v jaké fázi hospodářského cyklu (viz níže) se naše ekonomika nachází, a dává nám to výstrahu, že musíme počítat s následujícími fázemi hospodářského cyklu. Ve chvíli, kdy nastane změna trendu (zpomalení, stagnace nebo dokonce pokles HDP), měli bychom se na tuto situaci připravit úspornými opatřeními. Pokud roste HDP, zvyšuje se životní úroveň obyvatelstva daného státu. I v Čechách je tomu tak. Toto zvyšování životní úrovně, aneb zvyšování bohatství obyvatelstva, se výrazně neprojevuje na základních druzích zboží, jako jsou základní potraviny, topení, spotřeba vody atd., ale lidé si více dopřávají nadstandardní zboží a služby např. dovolené v zahraničí, nákladné zájmy (vybavení na sporty, umělecké činnosti, pronájem prostor na tyto činnosti, atd.), reprezentativní vozy a také pojištění. I když by se dalo říct, že pojistku nejvíce potřebují chudí, tak obvykle se k ní uchylují spíše lidé s nadstandardními příjmy, kteří si tak mohou udržet svou životní úroveň i za nepříznivých událostí VÝDAJE NA KONEČNOU SPOTŘEBU Výdaje na konečnou spotřebu představují spotřebu hrazenou z disponibilních důchodů (zdroj peněz upotřebitelných k okamžitému použití) domácností, vládních institucí a neziskových institucí sloužících domácnostem. Jsou to výdaje určené pro přímé uspokojení individuálních potřeb nebo kolektivních potřeb členů společnosti. Tyto výdaje mohou být realizovány v tuzemsku nebo v zahraničí. [5] Dominantní postavení mají výdaje na konečnou spotřebu domácností, které představují více než 70 % celkových výdajů na konečnou spotřebu v ČR a více než 50 % HDP ČR. Mezi výdaje na konečnou spotřebu domácností nepatří nákupy určené pro podnikatelskou činnost ani nákupy cenností. [5] 4.3. DEFLÁTOR HDP Deflátor HDP představuje poměr HDP v běžných cenách k HDP ve stálých cenách. Je nejkomplexnější z cenových indexů, kterými se měří míra inflace. Spotřebitelským 20

21 košem jsou v tomto případě všechny statky, obsažené v daném ukazateli produktu a vahami je podíl daného statku v produktu. [5; 18] 4.4. SOUHRNNÁ PRODUKTIVITA PRÁCE Souhrnná produktivita práce je počítána jako podíl hrubého domácího produktu (v cenách roku 2000) a celkové zaměstnanosti podle národních účtů. [5] 4.5. ZAMĚSTNANOST A NEZAMĚSTNANOST Zaměstnanost a nezaměstnanost souvisí s pojmem obyvatelstvo, tedy souhrn osob žijících na určitém teritoriu, který se vnitřně člení do řady vrstev vydělujících se na základě kritérií sociálně-demografické a profesně-kvalifikační povahy. [3] ZAMĚSTNANOST Zaměstnanost představuje ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Za zaměstnané se považují všechny osoby starší 15-ti let obvykle bydlících na sledovaném území, které během referenčního období příslušely mezi placené zaměstnané nebo zaměstnané ve vlastním podniku. Není přitom rozhodující, zda jejich pracovní aktivita měla trvalý, dočasný, sezónní či příležitostný charakter a zda měly jen jedno nebo více souběžných zaměstnání. Pro účely zjišťování je pojem práce interpretován jako práce alespoň po dobu 1 hodiny v referenčním období. Za zaměstnané jsou považováni i učni, kteří dostávají mzdu, plat nebo odměnu podle stejného principu jako jiné osoby. Obdobně studenti, osoby v domácnosti a další osoby, zabývající se především mimoekonomickými aktivitami, které však v referenčním období byly navíc v zaměstnání, jsou také považovány za zaměstnané. Hlavním kriteriem pro zařazení mezi zaměstnané je tedy vyvíjení jakékoliv odměňované pracovní aktivity. [3; 5] 21

22 Roční průměry jsou počítány z údajů kalendářních čtvrtletí. Podle mezinárodní metodiky jsou mezi zaměstnané zahrnovány: [5] osoby pracující ve vlastní či rodinné firmě, profesionální příslušníci armády, osoby na mateřské dovolené, které před nástupem pracovaly. Podle mezinárodní metodiky nejsou mezi zaměstnané zahrnovány: [5] osoby na mateřské dovolené, které před nástupem nepracovaly, osoby na další mateřské (rodičovské) dovolené - jsou klasifikovány jako nezaměstnané nebo osoby ekonomicky neaktivní podle toho, zda splňují či nesplňují podmínky obecné míry nezaměstnanosti (International Labour Organization, dále jen ILO) NEZAMĚSTNANOST Zaměstnaný je ten, kdo nemůže vstoupit do pracovněprávních vztahů (ať už to je z důvodů nenalezení vhodné práce nebo z jiných důvodů), přestože má o práci zájem a je tedy i schopen pracovat. Nezaměstnaní jsou tedy ti, kteří pracovat chtějí, ale z nějakých důvodů práci nemohou sehnat, ale i ti, kteří pracovat sice také mohou, ale nechtějí. Nezaměstnanost lze rozdělit na: [3] latentní (skrytou) práce ve zkrácené pracovní době, dočasnou přechodné období mezi prací (po ztrátě zaměstnaní do nástupu do dalšího), stagnativní po dlouhém neúspěšném hledání práce přichází stagnace, kdy nezaměstnaný ztrácí chuť dál hledat, dobrovolná nezaměstnaný, který by práci nešel, ale nemá o ni zájem, nepředvídatelná jedná se především o nečekané změny (ekonomické, politické), strukturální struktura pracovní síly neodpovídá požadavkům strukturních změn v ekonomice. 22

23 MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI Registrovaná/neregistrovaná Při rozlišování míry nezaměstnanosti z hlediska evidence se situace nejvíce změnila zejména s rozšířením internetu, a tedy i nového nástroje pro hledání zaměstnání. Od té doby mnoho uchazečů o práci využívá této cesty oproti Úřadu práce a svou krátkodobou nezaměstnanost neregistrují. Pro statistické účely je to asi ztížení situace, ale fakticky se nejedná o žádný nebezpečný jev. [5] Míra registrované nezaměstnanosti podle metodiky je počítána jako součet klouzavých ročních průměrů: [5] dosažitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání vč. občanů ČR a občanů EHP (jsou to evidovaní nezaměstnaní ke konci období, kteří mohou ihned nastoupit do zaměstnání) pracovní síly (tj. počet zaměstnaných z výběrového šetření pracovních sil + počet zaměstnaných občanů EHP + počet pracujících cizinců ze třetích zemí s platným povolením k zaměstnání či živnostenským oprávněním + počet dosažitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání). Obecná Obecná míra nezaměstnanosti (ILO) je počítána jako podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle (v procentech), kde čitatel i jmenovatel jsou ukazatele konstruované podle mezinárodních definic a doporučení (Eurostatu Evropský statistický úřad, který poskytuje EU statistická data a Mezinárodní organizace práce ILO). Jedná se o odhady z výběrového šetření pracovních sil. Předmětem šetření jsou všechny osoby obvykle bydlící v soukromých domácnostech. Šetření se nevztahuje na osoby bydlící dlouhodobě v hromadných ubytovacích zařízeních. Z toho důvodu jsou údaje za určité skupiny obyvatelstva, zejména za cizí státní příslušníky žijící a pracující na území republiky, k dispozici v omezené míře. [5] Dlouhodobá/krátkodobá Jak již bylo zmíněno u registrované/neregistrované míry nezaměstnanosti, tak i srovnávání z pohledu času silně ovlivnila změna způsobu hledání práce. Zejména krátkodobě nezaměstnaní (max. do doby 1 roku) nejsou nuceni registrovat se na úřadu práce. Většina ekonomicky aktivních osob má při změně zaměstnání krátké období 23

24 nezaměstnanosti, ale protože tyto osoby nejsou problémem pro ekonomiku, je důležitější hodnotit dlouhodobou míru nezaměstnanosti. [5] Míra dlouhodobé nezaměstnanosti do roku 2005 byla založena na počtu nezaměstnaných, kteří si hledali zaměstnání déle než 1 rok. Od roku 2006 je podle Eurostatu tato míra konstruována na základě doby kratší, tj. doby hledání zaměstnání a doby od ukončení posledního zaměstnání respondenta. [5] Tabulka č. 2: Základní ukazatele ne/zaměstnanosti [8] 24

25 Míra nezaměstnanosti celkem cel. sezóně očištěno 8,5% 8,36% 8,0% 7,97% 7,5% 7,80% 7,78% 7,77% 7,0% 7,06% 7,01% 6,5% 6,52% 6,0% 6,01% 5,5% 5,0% 5,29% 5,12% 4,84% 4,5% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Obrázek 2: Míra nezaměstnanosti v ČR [8] Míra nezaměstnanosti v ČR klesá, a to je dalším vodítkem k domněnce, že ekonomika je ve stavu expanze. Ekonomika sílí a v řadě odvětví přišel v nedávné době čas investic, které daly práci řadě lidí, před tím nezaměstnaných (např. investice do nové výrobní technologie dá práci výrobcům součástek pro tuto technologii, vynálezcům této inovace, mechanikům, kteří ji sestavují, zaučují, obsluhují, atd.). Ty tím, že získali zaměstnání a tím i mzdu mohou platit za zboží a služby jiným podnikatelským subjektům (jako nezaměstnaní by museli šetřit), a tak i jim dávat dostatek finančních prostředků na investice do podnikání (nové technologie, rozšiřování výroby, atd.). V ČR jsou určité regiony, které vždy mají výrazně nižší míru nezaměstnanosti než ostatní. Jedním z těchto regionů (a asi i oblastí s trvale nejnižší nezaměstnaností v celé ČR) je Praha a přilehlý Středočeský kraj. V Praze je i sídlo naší pojišťovny. Proto můžeme říci, že pokud se nezaměstnanost v celé republice pohybovala pod úrovní 5 % byla hodnota tohoto makroekonomického ukazatele v Praze natolik nízká, že to mohlo vést k pocitu Pražanů, že práci získají kdykoliv bez problémů. Tato skutečnost pak vedla ke zvyšující 25

26 se fluktuaci, případně ke zvyšujícím se mzdám (motivátoru zaměstnanců, aby stávající pozici ve společnosti neopouštěli). Zda to tak opravdu v pojišťovně bylo? Na to nám odpoví obrázek MZDY Mzdy představují příjem ze závislé činnosti. Definice mzdy podle Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) zní následovně: Průměrná měsíční nominální mzda na jednoho zaměstnance zahrnuje všechny pracovní příjmy (základní mzdy, osobní příplatky a ohodnocení, prémie a odměny, podíly na hospodářských výsledcích a náhrady mzdy), které byly zúčtovány zaměstnancům evidenčního počtu podle příslušných platových a mzdových předpisů (jde o hrubou mzdu v Kč na fyzickou osobu). Tato průměrná hrubá nominální mzda je uvedena za ekonomické subjekty s 20 a více zaměstnanci podnikatelské sféry (v peněžnictví a pojišťovnictví bez ohledu na počet zaměstnanců) a ve všech organizacích nepodnikatelské sféry. Růst (pokles) průměrné nominální mzdy vyjadřuje o kolik % se zvýšila (poklesla) tato mzda v daném čtvrtletí v porovnání se stejným obdobím předchozího roku. Údaj o růstu (poklesu) průměrné reálné mzdy je stanoven jako růst (pokles) podílu indexu průměrné nominální mzdy a indexu spotřebitelských cen za shodné období. [13] Průměrná hrubá měsíční nominální mzda je uváděna bez přihlédnutí k délce odpracované doby. Představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance z celkového evidovaného počtu zaměstnanců za daný měsíc. Do mezd se zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. [1] Údaje byly čerpány z výsledků zpracování čtvrtletních statistických výkazů a týkají se všech osob zahrnutých do evidenčního počtu zaměstnanců u ekonomických subjektů. Údaje nezahrnují zaměstnance ekonomických subjektů statisticky nesledovaných 26

27 a osoby, vykonávající veřejné funkce (např. poslance, senátory, uvolněné členy zastupitelstev všech stupňů, soudce). [5] Abychom zjistili rozdílnost trendu vývoje a úrovně průměrných měsíčních mezd v ČR a v pojišťovně, nahlédneme do přehledné tabulky interních údajů pojišťovny. Ty zahrnují průměrné hrubé a čisté mzdy všech zaměstnanců za jednotlivá čtvrtletí sledovaného období. Tyto hodnoty jsou porovnány se statistickými daty níže. Situace v pojišťovně Průměrné mzdy Období hrubé čisté 2005 Q ,00 Kč ,00 Kč Q ,00 Kč ,00 Kč Q ,00 Kč ,00 Kč Q ,00 Kč ,00 Kč 2006 Q ,00 Kč ,00 Kč Q ,00 Kč ,00 Kč Q ,00 Kč ,00 Kč Q ,00 Kč ,00 Kč 2007 Q ,00 Kč ,00 Kč Q ,00 Kč ,00 Kč Q ,00 Kč ,00 Kč Q ,00 Kč ,00 Kč Tabulka č. 3: Průměrné nominální mzdy v pojišťovně [39] 27

28 Situace v ČR Období Nominální mzda v Kč ČR celkem Podnikatelská sféra Nepodnikatelská sféra 2005 Q Kč Kč Kč Q Kč Kč Kč Q Kč Kč Kč Q Kč Kč Kč 2006 Q Kč Kč Kč Q Kč Kč Kč Q Kč Kč Kč Q Kč Kč Kč 2007 Q Kč Kč Kč Q Kč Kč Kč Q Kč Kč Kč Q Kč Kč Kč Tabulka č. 4: Průměrné nominální mzdy v ČR [7] Průměrná nominální mzda v Kč pojišťovna - hrubé mzdy ČR - hrubé mzdy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Obrázek 3: Porovnání průměrné měsíční mzdy v pojišťovně a celé ČR [7; 39] 28

29 Tabulka č. 5: Pohyb zaměstnanců pojišťovny (výstupy:nástupy) [39] Počet osob, které nastoupily/odešli z pojišťovny nástupy - počet výstupy - počet celková změna Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Obrázek 4: Pohyb zaměstnanců pojišťovny (výstupy:nástupy) [39] Pokud porovnáme vývoj zaměstnanosti na obrázku 2 a vývoj mezd zobrazený na obrázku 3, trochu překvapivě zjišťujeme, že na zvyšování zaměstnanosti nereagovala pojišťovna stabilizačními prvky, jako je zvyšování mezd. Pokud k tomu ještě přidáme 29

30 ukazatel pohybu osob (výstupy:nástupy z/do pojišťovny), jejichž množství se ve sledovaném období rok od roku snižovalo a nezvyšovala se tedy fluktuace, znamená to, že pro její zaměstnance jsou podstatné i jiné motivační prvky než pouze výše jejich mzdy. Těmito motivátory mohou být např. dobré jméno společnosti na trhu, nabízené benefity zaměstnancům, příjemné pracovní prostředí, pocit spravedlivého hodnocení za odvedenou práci, perspektivnost kariérního postupu atd ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Průměrné nominální mzdy v pojišťovně hrubé čisté Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Obrázek 5: Porovnání hrubé a čisté (skutečně použitelné) průměrné měsíční mzdy [7; 39] Graf průměrné nominální měsíční mzdy v pojišťovně nám ukazuje, jak rozdílné pojmy jsou hrubá a čistá mzda. Vzhledem ke změnám systému odvodů sociálního a zdravotního pojištění a odvodů daní (daňových limitů) se rozdíl mezi těmito hodnotami může v čase měnit. Ve sledovaných letech se legislativa zabývající se touto problematikou výrazně neměnila, proto rozdíly nejsou příliš výrazné. V grafu bychom si ale měli všimnout odlišných rozdílů hrubé a čisté mzdy při nízké průměrné mzdě (např. v Q2/2006) a vysoké průměrné mzdě (např. v Q3/2005 nebo Q4/2006). Tento rozdíl je způsoben progresivním zdaněním, které v daném období platilo. Pokud bychom vyhodnocovali i rok 2008, jistě by se tento poměr výrazně změnil díky zavedené rovné dani a stropům pro odvody sociálního a zdravotního pojištění. Dá se říci, že trend rozdílů (poměrů mezi čistou a hrubou mzdou) by se otočil, protože při vysoké mzdě a následně dosažených stropech jsou odvody z průměrné měsíční mzdy cca ,- Kč 30

31 a více procentuálně nižší než při průměrné nižší mzdě. V minulém systému odvodů to bylo právě naopak. Odvody pro sociální a zdravotní pojištění sice zůstávaly při různých příjmech na stejné výši, ale měnilo se procento daňových odvodů INDEX REÁLNÉ MZDY Index reálné mzdy je podíl indexu průměrné hrubé měsíční nominální mzdy a indexu spotřebitelských cen za shodné období. [5] 4.8. MÍRA INFLACE Definice míry inflace je stanovena jako růst (stálý a nepřetržitý) všeobecné cenové hladiny měřené průměrným cenovým indexem za určité období - většinou průměrným ročním indexem (změna cenové hladiny za posledních 12 měsíců se porovnaná s průměrem za předchozích 12 měsíců). Opakem inflace je deflace, tedy snižování cenové hladiny. Nejčastěji používaným cenovým indexem pro stanovení inflace je index spotřebitelských cen Customer Price Index (dále jen CPI), dále pak index cen výrobců Productors Price Index (dále PPI) a implicitní cenový deflátor (Implicate Price Deflator). [12; 20] CPI odráží změny cen zboží a služeb nakupovaných domácnostmi. Tento index srovnává náklady na pořízení spotřebitelského koše v běžném roce a v roce základním. Spotřebitelský koš je složen z několika set druhů zboží a služeb vybraných dle kupních zvyklostí obyvatel dané země inovuje se pouze jednou za několik let (u nás to bylo v roce 1993, poté v roce 2001), a to pokud dojde k výrazné změně poptávky kupujících. Jednotlivé položky koše mají jinou váhu dle míry zastoupení v dlouhodobé spotřebě domácností. [1] Nevýhodou CPI je nezohledňování zvyšování ceny zboží a služeb v důsledku zvyšování kvality (ne v důsledku inflace). Dalším nedostatkem je tzv. problém indexních čísel. Indexní čísla nám udávají výši hodnoty spotřebitelského koše než ve skutečnosti je, protože zdražením určitého zboží se poptávka po něm sníží a lidé si naleznou substituční zboží. I přesto však je CPI dobrým odhadem změn spotřebitelských cen. [1] 31

32 Vzorec pro výpočet CPI (Laspeyersův cenový index): [1] Obrázek 6: Laspeyersův cenový index [1] q 0i = množství i-tého zboží/služby základního roku p oi = cena i-tého zboží/služby základního roku p li = cena i-tého zboží/služby běžného roku Pokud známe hodnotu cenového indexu vyjadřujícího cenovou hladinu, můžeme vypočítat míru inflace: [1] Obrázek 7: Vzorec míra inflace [1] CPIt = cenový index běžného období CPIt-1 = cenový index základného období Inflace bývá zapříčiněna zvýšením agregátní poptávky následkem zvýšení tempa růstu peněžní zásoby, zvýšením vládních výdajů na zboží a služby nebo snížením daní aniž by se snížily vládní výdaje, případně snížením agregátní nabídky v důsledku zvýšení nákladů (nejčastěji mezd nebo zvýšení světových cen základních surovin). Dle příčiny inflace rozlišujeme inflaci taženou poptávkou nebo tlačenou náklady, obvykle však zahrnuje prvky obou těchto inflačních startérů. [1] Další příčinou inflace pak může být i její pouhé očekávání a učinění kroků: pokud by nastala, tak raději uděláme to a to. [1] Zvyšování inflace (cenové hladiny) vede ke snaze přizpůsobit mzdy těmto vyšším cenám. Následkem této události je opět zvýšení cen, protože není důvod snižovat ceny, pokud na dražší zboží/služby lidé stále mají - mají přece vyšší mzdy. Tento jev neustálého koloběhu zvyšování cen/mezd nazýváme roztáčením inflační spirály. Ta se samozřejmě může roztočit i obdobnou situací, kde na začátku stojí snížení nabídky a zvýšení mezd. [1] 32

33 Jaká byla míra inflace v ČR za zmiňované období? Existuje více způsobů, jak míru inflace měřit, proto různé výsledky za stejné období mohou být správné, pokud se však změna cenové hladiny porovnávala s jiným předešlým obdobím. Nejčastěji se používají následující způsoby srovnání [10]: Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku. Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci. Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období (rok 2005=100). Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období (prosinec 2005=100). Tabulka č. 6: Míra inflace vyjádřená procentuálním přírůstkem prům. ročního indexu spotřebitelských cen [9] 33

34 2,9% Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 2,7% 2,5% 2,3% 2,1% 1,9% 1,7% 1,5% měsíc Obrázek 8: Míra inflace (srovnání jednotlivých let) [9] ,9% Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 2,7% 2,5% 2,3% 2,1% 1,9% 1,7% 1,5% I.05 III.05 V.05 VII.05 IX.05 XI.05 I.06 III.06 V.06 VII.06 IX.06 XI.06 I.07 III.07 V.07 VII.07 IX.07 XI.07 čas Obrázek 9: Míra inflace (vývojový trend za sledované roky) [9] 34

35 Stav k 31. prosinci (tis. Kč) Ukazatel Hrubý výnos z investovaných rezerv pojišťovny 5,53% 5,83% 5,59% Roční míra inflace 1,90% 2,50% 2,80% Čistý výnos z investovaných rezerv pojišťovny 3,63% 3,33% 2,79% Tabulka č. 7: Výnos z investic pojišťovny [39] 2007 Výnos z investic pojišťovny : vliv inflace 2,79% Výnos z investovaných rezerv pojišťovny očištěný od vlivu inflace Roční míra inflace Hrubý výnos z investovaných rezerv pojišťovny ,33% ,63% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% Obrázek 10: Výnos z investic pojišťovny [39] Výnosy z investic (investovaných rezerv) pojišťovny, a to ať už se jedná o investice krátkodobé tedy s návratností do jednoho roku jako jsou např. termínované vklady, nebo investice dlouhodobé jako jsou např. nákupy podílových fondů, výrazně ovlivňuje míra inflace. Tyto výnosy v naší pojišťovně mají nezanedbatelný podíl na celkové výši zisku, a tak je každé procento velice důležité. V grafu (obrázek 10) můžeme vidět hrubé výnosy z investic a roční míru inflace. Rozdílem těchto dvou hodnot získáme hodnotu výnos z investic očištěný od inflace. Tato hodnota očištěného výnosu je součástí hrubého zisku pojišťovny. 35

36 5. HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS Zmíněné makroekonomické ukazatele, stejně jako celou ekonomiku dané země (či jiného území EU, světa) ovlivňuje hospodářský cyklus. Ekonomika by se nemohla vyvíjet bez střídání období hospodářského růstu, tj. expanze a hospodářského poklesu, tj. kontrakce. Hospodářský cyklus není vlastně cyklus v tom pravém slova smyslu, protože se neopakuje pravidelně ve stejných intervalech a ani jeho extrémy (jakési vrcholy sinusoidy) nejsou ve stejné výši. Zatím se odborníci neshodli ani na všech příčinách hospodářského cyklu, ani na délce tohoto cyklu či některé z jeho fází, ale definice zní: Cyklické výkyvy ekonomického vývoje vznikají v důsledku nerovnoměrného vývoje agregátní nabídky a agregátní poptávky, ale i jednotlivých odvětví. Příčin této nerovnováhy může být řada, např. surovinový šok (náhlý nedostatek, vedoucí k výraznému zdražení určitého zdroje), spotřebitelský pesimismus, snížení důvěry v politickou a ekonomickou stabilitu země. [1] hospodářský růst = nárůst dovozů vysoký stupeň zaměstnanosti zvyšující se HDP postupný růst inflace hospodářský pokles = klesá množství výstupů z ekonomiky (produkce) roste míra nezaměstnanosti snižují se výdaje na dovoz podniky i domácnosti nemají kapitál do investic snižuje se inflace 5.1. FÁZE HOSPODÁŘSKÝCH CYKLŮ Dosahuje-li produkt svého maxima, pak se nachází ve fázi vrcholu. Pokles produktu je pak definován fází kontrakce, kterou lze pak definovat ještě blížeji, a to období recese, pokud je pokles po dobu půl roku, nebo období deprese v případě, je-li produkt v dlouhodobém poklesu. 36

37 Dosahuje-li produkt svého minima, pak se jedná o fázi dno. Naopak růst produktu je označován jako fáze expanze. Přesáhne-li fáze expanze vrchol předcházejícího cyklu a poté je dosaženo vrcholu, pak se jedná o fázi konjunktura. [15] 5.2. HOSPODÁŘSKÉ CYKLY Z HLEDISKA ČASU Rozlišujeme tři druhy cyklů z hlediska jejich délky, které se zabývají jednotlivými oblastmi výroby s potřebou inovace: [15] krátkodobý (3 4 roky) - zásoby, rozpracovaná výroba střednědobý (10 11 let) - stroje, zařízení, technické vybavení dlouhodobý (50 60 let) - technologie výroby (= zapracování výsledků vývoje a výzkumu, např. čipy) Všeobecně se hospodářské cykly rozdělují na: Kitchinovy cykly jsou krátkodobé (36-40 měsíců) Juglarovy cykly jsou střednědobé (10 až 11 let) Kundratěvovy cykly jsou dlouhodobé (50-60 let) Obrázek 11: Křivka hospodářského cyklu [19] 37

38 Obrázek 12: Graf jednoho hospodářského cyklu vývoj příjmů a zisků v jednotlivých jeho fázích [20] 38

39 6. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY POJIŠŤOVNY Ekonomické výsledky pojišťovny nejlépe zhodnotíme v následujícího přehledném grafu a tabulce zdrojových dat: Ukazatel Stav k 31. prosinci (tis. Kč) Zasloužené pojistné, očištěné o zajištění , , ,-- Výnosy z investic , , ,-- Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění , , ,-- Celková aktiva , , ,-- Celkové příjmy , , ,-- Zisk za účetní období (zisk po zdanění) , , ,-- Tabulka č. 8: Ekonomické ukazatele pojišťovny [39] , , , , , , , , ,-- Ukazatele ekonomického zdraví pojišťovny , , ,-- Zasloužené pojistné, očištěné o zajištění Výnosy z investic Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění Celková aktiva Celkové příjmy Zisk za účetní období (zisk po zdanění) ,-- tis. Kč , , , , , , , , , , , , , , , , ,-- 0, , , , , , , , , , Obrázek 13: Ekonomické ukazatele pojišťovny [39] 39

40 Jak si můžeme všimnout, všechny položky poměrně lineárně rostou, a to jak výnosy, tak náklady. Proto pro nás bude nejdůležitějším ukazatelem čistý zisk, neboli zisk za účetní období. Jak vidíme, pojišťovna je po celé sledované období zisková, a co více, její zisky rostou. Vzhledem k růstu HDP se však není čemu divit. Ekonomice i občanům se daří, proto nic nebrání, aby své peníze investovali do služby, která se dá nazývat produktem bohaté společnosti. To znamená, že jen ti, kdo mají dostatek finančních prostředků na uspokojení svých aktuálních potřeb, jsou ochotni určitou část těchto financí vázat v investici s dobou návratnosti několik let (často i desítek let). Pojištění je formou investice do své či cizí budoucnosti s vysokou mírou rizikovosti. I to je dalším náznakem bohaté společnosti, protože se sice chci zajistit na horší časy, ale za tuto jistotu platím poměrně vysokou sumu, neboť pokud nedojde k pojistné události (v případě že nemám investiční nebo kapitálové pojištění = něco mezi spořícím účtem a pojistkou), tak o dané finanční prostředky přijdu úplně. Velmi dobrým ukazatelem hovořícím o perspektivní situaci pojišťovny na trhu je zasloužené pojistné, které také po celé sledované období stoupá. Znamená to tedy, že i v době, kdy je na českém trhu vysoká konkurence, jsou prodejci této pojišťovny schopni uzavřít více smluv, než kolik jich dožije (dovrší období, na které byla sjednána), nebo dojde k jejich zrušení. 40

41 7. SHRNUTÍ Tabulka č. 9: Vývoj makroekonomických ukazatelů ČR a ekonomických ukazatelů pojišťovny v časovém horizontu 3 let [7; 8; 9; 11; 39] 41

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra společenských věd Petr Valenta Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák a kolektiv Praha 2006 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák, 2006 Tato

Více

7. Trh práce a zaměstnanost

7. Trh práce a zaměstnanost 7. Trh práce a zaměstnanost 147 V rámci této kapitoly: seznámíte se trhem práce a jeho členěním, naučíte se rozlišovat mezi ekonomicky aktivním a ekonomicky neaktivním obyvatelstvem, získáte informace

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Reforma veřejných financí Jiří Rotschedl Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Jiří Rotschedl Reforma veřejných financí 1 O B S A H 1 OBSAH 3 2 ÚVOD 7 2.1 FUNKCE STÁTU 8 2.2 NEZAMĚSTNANOST 9 2.2.1

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Český statistický úřad Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Červen 2013 Úvod České domácnosti zaznamenaly v posledních dvou dekádách několik období, která změnila způsob

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Předluženost a proces oddlužení Autor BP: Jana Fillová Vedoucí BP: Dr. Jindřich Nový, Ph.D. 2013 Praha 1 2 3 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR. Petr Korytar

Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR. Petr Korytar Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR Petr Korytar Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je důkladně analyzovat vývoj cen nemovitostí za posledních 10 let. Bakalářská práce bude rozdělena

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld Konsolidace ekonomiky Jakub Steinfeld OBSAH 1. Konsolidace ekonomiky... 3 2. Struktura položek výsledovky... 11 3. Vzájemné vztahy a jejich eliminace... 14 4. Rovnováha v ekonomice... 18 5. Výsledek konsolidace...

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE

ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE Diplomová práce 2010 Tomáš Kouba Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická

Více