Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Bakalářská práce. 2008/2009 Iva Havlíková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Bakalářská práce. 2008/2009 Iva Havlíková"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bakalářská práce 2008/2009 Iva Havlíková

2 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Obor: Podnikové informační systémy Srovnání makroekonomických ukazatelů ČR s vývojem ekonomických ukazatelů v pojišťovně Vypracovala: Iva Havlíková Vedoucí práce: Ing. Zdena Šušáková Oponent práce: Ing. Iva Kaplanová

3

4 Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Srovnání makroekonomických ukazatelů ČR s vývojem ekonomických ukazatelů v pojišťovně jsem vypracovala samostatně. Pojišťovna, jejíž interní údaje byly podkladem této práce, je skutečnou fungující společností na českém trhu, která si nepřeje být jmenována, proto ji dále budu nazývat pojišťovna. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu. V Praze dne Podpis:

5 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucí bakalářské práce Ing. Zdeně Šušákové za odborné vedení, konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce a přátelské jednání. Dále děkuji oponentce bakalářské práce Ing. Ivě Kaplanové za vyjádření jejích názorů a zhodnocení mé práce. Na závěr bych ráda poděkovala odpovědným osobám pojišťovny za souhlas s použitím interních údajů této společnosti.

6 OBSAH 1. ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA POJIŠŤOVNICTVÍ HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ SUBJEKTY PODNIKÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Pojišťovna Zajišťovna Pojišťovací zprostředkovatel Samostatný likvidátor pojistných událostí POJISTNÉ PRODUKTY Pojištění osob Pojištění majetku občanů Pojištění vozidel Cestování a pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění právní ochrany MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT VÝDAJE NA KONEČNOU SPOTŘEBU DEFLÁTOR HDP SOUHRNNÁ PRODUKTIVITA PRÁCE ZAMĚSTNANOST A NEZAMĚSTNANOST Zaměstnanost Nezaměstnanost Míra nezaměstnanosti MZDY INDEX REÁLNÉ MZDY MÍRA INFLACE HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS FÁZE HOSPODÁŘSKÝCH CYKLŮ HOSPODÁŘSKÉ CYKLY Z HLEDISKA ČASU EKONOMICKÉ VÝSLEDKY POJIŠŤOVNY SHRNUTÍ PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ HRUBÁ MZDA V POJOJIŠŤOVNĚ OPROTI ROZDÍLU NOVÝCH NÁSTUPŮ A VÝSTUPŮ ZE STAVU POJIŠŤOVNY PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ HRUBÁ MZDA V POJIŠŤOVNĚ OPROTI PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ HRUBÉ MZDĚ V ČR PRŮMĚRNÁ HRUBÁ MZDA V ČR OPROTI MÍŘE NEZAMĚSTNANOSTI ROZDÍL NÁSTUPŮ A VÝSTUPŮ OSOB ZE STAVU POJIŠŤOVNY OPROTI MÍŘE NEZAMĚSTNANOSTI... 44

7 7.5. HDP OPROTI INFLACI HDP OPROTI ZISKU POJIŠŤOVNY ZISK POJIŠŤOVNY OPROTI ZASLOUŽENÉMU POJISTNÉMU ZASLOUŽENÉ POJISTNÉ OPROTI INFLACI ZÁVĚR SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM ZKRATEK ZDROJE LITERATURA WEBOVÉ STRÁNKY JINÉ ZDROJE... 54

8 1. ÚVOD V této bakalářské práci budou analyzována ekonomická data pojišťovny a bude zjištěno, zda je možné nalézt jakoukoliv závislost mezi nimi a makroekonomickými údaji za celou Českou republiku (dále jen ČR). Dále se pokusíme odhalit příčiny odlišných trendů. Ke zjištění těchto trendů budou za podklady sloužit statistická data za roky 2005, 2006 a 2007 shrnující ukazatele za ČR a interní data pojišťovny za shodné období. Makroekonomické veličiny jsou shrnující a vyhodnocující údaje za celou ekonomiku. Touto ekonomikou může být ekonomika regionu, většinou však máme na mysli ekonomiku jedné země a v současné době i ekonomiku větších celků, jako je např. Evropská unie (dále jen EU). Tyto ukazatele jsou na sobě závislé, ovlivňují se vzájemně a ovlivňují i ekonomiky dílčích celků, např. jednotlivých společností. Existují zde zákonitosti, jakým směrem bude pohyb jednoho z ukazatelů ovlivňovat ty ostatní, ale konkrétní prognózy jsou vždy jen předpoklady. Také citlivost reakce jednotlivých ekonomických subjektů může a pravděpodobně i bude velice odlišná v závislosti na mnoha faktorech. Těmi zásadními jsou např. oblast působnosti (velikost trhu), kde daný subjekt figuruje, poptávka, jak mnoho využívá základní suroviny, či jakou měrou se na celkových výrobních nákladech podílí určitá část nákladů (např. mzdové), nebo obecně, jakou nahraditelnost alternativními zdroji mají náklady, které zastávají největší část z celkových nákladů organizace. Prakticky všechny vize v ekonomii vycházejí z odhadu pravděpodobného chování lidí. Významný vliv má postavení jedince v ekonomickém a politickém prostředí (osoby poptávající, osoby nabízející, osoby určující politické reformy a legislativní změny) a momentální situace (změna spotřebitelských cen, změna daňových předpisů, regulace příležitostné práce, regulace práce se zkrácenou pracovní dobou a práce konané na základě dohody mimo pracovní poměr). Ekonomická situace ve sledovaném místě je ovlivněna i děním ve světě. Například současné ceny surovin a zboží v Evropě jsou pod vlivem dění v Číně. Lidské chování ale neovlivňuje pouze ekonomika a politika (úzce související vědní discipliny), ale i jiné faktory, jako je např. náboženství, kulturní 8

9 tradice, zdravotní stav, nové objevy a vynálezy. Technický pokrok může mít různý dopad na různé profesní skupiny lidí. Například použití robotů v průmyslu postupně nahrazuje pracovníky některých profesí a může časem vymýtit některé druhy práce zcela. Všechny faktory však nikdy makroekonomické prognózy nemohou zahrnout a zohlednit. Celkový stav ekonomiky a politiky EU a ČR ovlivňuje i jednotlivé podniky. Pojišťovna, kterou hodnotím, není výjimkou. V této práci bych chtěla srovnat vývoj dílčích makroekonomických ukazatelů za celou ČR s ukazateli za jednu společnost z pojistného trhu. Pro tuto srovnávací analýzu jsem se rozhodla na základě mé pracovní zkušenosti z této pojišťovny. Na pozici personalistky zde pracuji více než jeden rok, a i za tak krátkou dobu jsem poznala, jak vyšší politické a ekonomické změny mohou ovlivnit takové faktory, jako je celkový přístup zaměstnance např. ke změnám benefitního systému (závislého na daňové ne/uznatelnosti nákladů), fluktuaci, průměrnou mzdu a nebo např. i porodnost a dobu, kterou maminky se svým potomkem stráví na mateřské a následně rodičovské dovolené. Proto budu ráda, když mi tato práce dá odpovědi na otázky, týkající se závislosti jednotlivých jevů a umožní mi tak některé tyto jevy předvídat, protože jsou to vlastně jen následky jiných opatření. Makroekonomické ukazatele, které budeme zkoumat, mají většinou vypovídající schopnost pouze v tržní ekonomice. I když např. hrubý domácí produkt (dále jen HDP, viz níže) má vypovídací schopnost i v centrálně řízené ekonomice, není tomu tak u všech ukazatelů. Např. nezaměstnanost v ČR existuje až po roce Do té doby byla celá ekonomika v této zemi podřízena nepružnému a nedokonalému centrálnímu plánování. To spolu s falešným nadhodnocením produktivity práce a souvisejícími mzdami vedlo k přezaměstnanosti, tak typické pro všechny socialistické státy. Nedostatek pracovních sil a z toho plynoucí potřeba zaměstnávat každého dále výrazně snižovala skutečnou průměrnou produktivitu práce. I krátce po přechodu z centrálně řízené ekonomiky na tržní ekonomiku byla míra nezaměstnanosti velice nízká, protože se teprve zaplňovaly mezery na trhu v soukromém podnikání, poskytování služeb, dovozu a vývozu zboží z nebo do západní Evropy atd. Míra nezaměstnanosti proto získala vypovídající schopnost a porovnatelnost s jinými ekonomikami až přibližně 9

10 v roce 1995, kdy se nezaměstnanost začala stabilizovat a zbavovala se vlivu minulého politického režimu. Má hypotéza je založena na domněnce, že většina makroekonomických a mikroekonomických ukazatelů je na sobě závislá a tyto ukazatele se ovlivňují navzájem. Znamená to tedy, že nejde ovlivnit jeden z nich (např. vládním opatřením), aniž bychom nevyvodily důsledky, jaké tato změna bude mít i na ostatní ukazatele, potažmo na celou ekonomiku daného státu nebo ekonomiku firem. Zda je tomu tak, se pokusím objasnit v této práci. 10

11 2. CÍL PRÁCE A METODIKA Předkládaná bakalářská práce má za úkol hlouběji vysvětlit problematiku vzájemného vlivu či závislosti makroekonomických ukazatelů a jejich vlivů na ekonomiku jednoho podniku. Klade si za cíl seznámit čtenáře s jednotlivými ukazateli, vysvětlit mu jejich podstatu a metody jejich zjišťování, stručně popsat, co nám tyto ukazatele mohou sdělit a na co nás upozorňují jejich vývojové trendy. Vypracování praktické části této bakalářské práce předcházely konzultace s vedoucí bakalářské práce Ing. Zdenou Šušákovou a studium dostupné odborné literatury, zabývající se makroekonomií, mikroekonomií, personalistikou a statistikou. Zjištěné poznatky byly shrnuty ve stati mé bakalářské práce. Použitá literatura je uvedena v závěrečném Seznamu použité literatury. Pro účely vlastního zpracovávání použiji jako jednu z technik techniku studia odborné literatury, příp. dokumentů přístupných informací. Pro zpracování vývoje makroekonomických ukazatelů použiji data Českého statistického úřadu (statistické ročenky, časové řady makroekonomických ukazatelů, definice a popis zjišťování těchto ukazatelů, atd.) a interní data pojišťovny (databáze zaměstnanců pro personalisty, mzdové účetnictví, výroční zprávy, atd.). Celá práce vychází z metodického postupu, který plynule přechází od seznámení se s tématem, k popsání významu a výmluvnosti jednotlivých ukazatelů, sledování časové řady vývoje těchto ukazatelů a interpretace jejich závislosti. K zjištění stěžejních informací bude provedena srovnávací analýza dle grafů, do kterých bude zakreslen vývoj ukazatelů v letech 2005, 2006 a 2007 v ČR. Výsledkem práce tedy bude vyhodnocení vývoje, srovnání, zjištění trendu a závislosti základních makroekonomických ukazatelů v ČR a ekonomických ukazatelů v pojišťovně v průběhu tří let. 11

12 3. POJIŠŤOVNICTVÍ Původně se s pojišťovnictvím spojovalo pouze pojištění proti požáru, dnes se trh výrazně rozšířil a pojistit lze bydlení, motorová vozidla, ale i osoby. [4, str ] Princip pojištění spočívá ve vytváření finanční rezervy sloužící k úhradě potřeb nebo škod, které vzniknou pojištěným z nahodilých událostí. Tato rezerva se vytváří z prostředků pojištěných subjektů, tedy z pojistného, které je cenou za poskytované služby. [12] 3.1. HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ V roce 1827 byla založena První česká vzájemná pojišťovna. Historie českého pojišťovnictví je datována od konce 17. století, kdy byl roku 1699 podán návrh na zavedení povinného požárního pojištění budov v Čechách a to Janem Kryštofem Bořkem. Všichni občané, kteří by si koupili dům, by přispívali do protipožárního fondu. Návrh ale nebyl realizován. V roce 1777 byla sice založena pojišťovna proti škodám z ohně, avšak její působení na trhu nebylo dlouhé. [17; 21] Jak již bylo zmíněno, První česká vzájemná pojišťovna byla založena roku Zpočátku se pojišťovna zabývala požárním pojištěním nemovitostí, pak přibylo pojištění movitostí, krupobitní pojištění a od roku 1909 životní pojištění a další produkty. V druhé polovině 19. století vznikaly další pojišťovny a pojišťovací spolky. Mezi významné instituce patřily např.: [17; 21] První zajišťovací banka v Praze (1872) Pražská městská pojišťovna (1865) Praha, vzájemná pojišťovna (1869) Slavia, vzájemně pojišťovací banka, Praha (1869) První česká zajišťovací banka v Praze (1872) Hasičská vzájemná pojišťovna v Brně (1900) V 19. století bylo pojišťovnictví silné. To dokazuje i mnoho škod a nehod, které instituce přežily, např. požáry mlýnů v Čejticích, ve Vojkovicích roku 1870, v Praze 12

13 v roce 1878 a v Karlíně v roce V roce 1881 bylo vyplaceno skoro 300 tisíc zlatých, a to za škodu, která byla způsobena požárem v Národním divadle. [17; 21] Za druhé světové války stoupl počet pojišťoven na číslo 733 (spadají sem pojišťovny, pojišťovací spolky a zahraniční prezentace). Všech 733 institucí bylo znárodněno v roce Přirozený tržní vývoj pojišťovnictví byl po roce 1947 přerušen, a to na několik desetiletí, protože po roce 1947 bylo založeno pouze pět pojišťoven a o rok později byl zformován pouze jeden ústav, kterým byla Československá pojišťovna. [17; 21] V současné době je v ČR zaregistrováno dle České asociace pojišťoven 27 pojistných ústavů, které vybírají 98 % celkového předepsaného pojistného na českém trhu. [14] 3.2. SUBJEKTY PODNIKÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ POJIŠŤOVNA Pojišťovací činnost může ze zákona na českém území provozovat právnická osoba, kterou představuje pojišťovna. Podmínky povolení jsou stejné jak pro tuzemské pojišťovny, tak i pro pojišťovny, které mají sídlo v jiném státu. [22] ZAJIŠŤOVNA Zajišťovna je pojišťovna pro pojišťovny. Jedná se také o právnickou osobu, která provozuje činnost podle zákona o pojišťovnictví. [22] POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL Pojistný zprostředkovatel zprostředkovává činnost v oboru pojišťovnictví, může se jednat o právnickou nebo o fyzickou osobu. [22] SAMOSTATNÝ LIKVIDÁTOR POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ Pojišťovny si své povinnosti plnit pojistné události kontrolují prostřednictvím likvidátora, který provádí šetření pojistné události. [22] 13

14 3.3. POJISTNÉ PRODUKTY POJIŠTĚNÍ OSOB Oblast pojištění osob je dále dělena do následujících kategorií: Investiční životní pojištění pojištění pro případ smrti. Není zde garantována výše zhodnocení ani pojistná částka při dožití. [23] Kapitálové životní pojištění pojištění pro případ smrti nebo dožití. Zde už je garantována částka. Nastavení pojištění nelze měnit. [24] Rizikové životní pojištění pojištění pro případ smrti. Částka pro případ smrti je garantována. Pojištění však neobsahuje spořící složku. [25] Důchodové životní pojištění pojištění pro případ dožití. Vypláceno formou doživotního důchodu nebo jednorázově. Pojistná částka zahrnuje zhodnocení. [26] Vkladové životní pojištění pojištění pro případ dožití za najednou vložené pojistné na začátku pojištění. [27] Univerzální (flexibilní) pojištění pojištění pro případ smrti a tvorba kapitálové hodnoty. [28] Svatební pojištění nebo pojištění dětí pojištění pro případ smrti a dožití. Pojistná částka se vyplácí dítěti při dožití nebo u příležitosti uzavření sňatku nebo formou stipendia po stanovenou dobu. Zemře-li pojištěný (např. rodič) v době trvání pojištění, končí povinnost platit pojistné (zproštění od placení). [29] Úrazové pojištění pojištění může zahrnovat pojištění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, tělesného poškození nebo doby nezbytného léčení úrazu v různých kombinacích. [30] 14

15 POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBČANŮ Pojištění domácnosti Pojistná ochrana movitých věcí, které jsou součástí vybavení domácnosti nebo zařízení, které k provozu domácnosti slouží, umístěné nejen v bytě, ale i v uzamykatelných nebytových prostorách, užívaných výlučně klientem (sklepní koje, garáže). V rámci tohoto pojištění lze pojistit peníze, ceniny, domácí spotřebiče, osobní věci, vnitřní prostory bytu, atd. [31] Pojištění nemovitosti poskytuje pojistnou ochranu nemovitosti a ostatních staveb na pozemku náležejících k této budově před následky škod vzniklých působením živelných pohrom a dalších rizik. [32] POJIŠTĚNÍ VOZIDEL Havarijní pojištění slouží ke krytí škod vzniklých na Vašem vozidle a nezáleží, zda je škoda způsobena dopravní nehodou, odcizením celého vozidla nebo jeho části, vandalismem či živelnou událostí (např. požárem, krupobití, přímým působením blesku, pádem kamení, sesuvem půdy, tlakem sněhu, povodněmi nebo záplavami a vichřicí. [33] Povinné ručení Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému pro případ škody způsobené provozem motorového vozidla. Pojištěného chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě vzniklé škody způsobené provozem vozidla. [34] CESTOVÁNÍ A POJIŠTĚNÍ Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře pojištění, které je ze zákona povinné a které je určené pro ochranu klientů. [35] Cestovní pojištění pojištění využívané při cestování, ať už jde o turistiku nebo pracovní cesty, které kryje rizika spojená například s úrazem, nemocí, ztrátou zavazadel, atd. [36] 15

16 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU Ochrana pro pojištěného, který způsobí škodu jinému subjektu. Škoda může být způsobena např. na majetku (neúmyslné poškození zboží v obchodě), zdraví (úraz na chodníku, kdy byl pojištěný povinen zabezpečit jeho úklid). [37] POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY Cílem je ochránit klienty před nepříznivými důsledky nahodilých právních sporů a s tím spojených souvisejících finančních nákladů na prosazení právních zájmů pojištěného. Pojištění právní ochrany pomáhá klientovi např. ve věcech uplatnění nároků na náhradu vzniklé škody, řešení soudních sporů, řešení otázek zavinění dopravní nehody, ochraně práv v případě porušení povinností nebo zásahu do práv pojištěné osoby ze strany třetích osob. [38] 16

17 4. MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE Hlavními makroekonomickými ukazateli skutečné ekonomiky jsou: [5] Hrubý domácí produkt Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele Výdaje na konečnou spotřebu Výdaje na tvorbu hrubého kapitálu Vývoz zboží a služeb Dovoz zboží a služeb Domácí realizovaná poptávka Deflátor HDP Hrubý disponibilní důchod Hrubé národní úspory Míra hrubých národních úspor Míra hrubých úspor domácností Souhrnná produktivita práce Jednotkové pracovní náklady Energetická náročnost Emise CO2 Průmysl tržby Stavebnictví tržby Služby tržby Zemědělství tržby Zaměstnanost Míra registrované nezaměstnanosti Obecná míra nezaměstnanosti Míra dlouhodobé nezaměstnanosti Průměrná hrubá měsíční nominální mzda Index reálné mzdy Ceny Směnné relace 17

18 Každý z těchto ukazatelů, zejména pokud máme k dispozici jeho vývoj v letech, nám hodnotí zdraví ekonomiky dané země a odhaluje její perspektivu, silné stránky ale i hrozby. Proto si některé z těchto ukazatelů představíme podrobněji. Abychom mohli ukazatele porovnávat v čase, musíme je oprostit od změn cen (inflačního znehodnocení) v čase. Proto se používají stálé ceny. Stálé ceny jsou cenami základního období, tzv. cenová báze. [6] 4.1. HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT HDP představuje celkovou hodnotu všech finálních výrobků a služeb, vyrobených na daném území státu, neboli souhrn přidaných hodnot vytvořených ve všech odvětvích činností považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně služeb tržních i netržních). [1; 5] HDP je používán v makroekonomii jako ukazatel určující ekonomickou výkonnost státu. Je získáván na základě statistických údajů o produkci jednotlivých firem a cenách jejich výrobních faktorů. Jde o propočet v kupních cenách, za které jsou realizovány tržní výkony (tzn. včetně daní z produktů a bez dotací na produkty). U netržních služeb je přidaná hodnota vyčíslena jako součet náhrad zaměstnancům a spotřeby fixního kapitálu. Prvotní propočet je proveden v běžných cenách. Pro potřeby sledování vývoje s vyloučením vlivu změn cen následuje převod do průměrných cen předchozího roku, ze kterých se tzv. řetězením získají údaje ve stálých cenách daného roku. HDP je skutečná veličina, jejíž odhad nazýváme potencionálním produktem. Potencionální produkt je na rozdíl od skutečnosti oproštěn od vlivu hospodářského cyklu, ve kterém se každá ekonomika pohybuje. [1; 5; 16] Růst (pokles) HDP charakterizuje, o kolik procent reálně stoupl (klesl) HDP ve sledovaném roce oproti roku předchozímu, po očištění o nestejný počet pracovních dní. [6] HDP na 1 obyvatele se uvádí buď v českých korunách (dále jen Kč), tedy v běžných cenách dané země, nebo ve standardu kupní síly (Puchasin Power Standard, dále jen PPS) vyjádřené v Kč na PPS. PPS je měnová jednotka, v níž se vyrovnávají rozdíly kupní síly jednotlivých měn státu EU. [5] 18

19 Tabulka č. 1: HDP důchodovou metodou, běžné ceny [11] Kč HDP v kupních cenách (mil. Kč) HDP (mil. Kč) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Obrázek 1: Vývoj HDP ve sledovaných letech [11] 19

20 HDP ve sledovaném období má rostoucí trend, a to poměrně vysokou rychlostí. To hovoří o sílící ekonomice ČR. Také nám to napovídá, v jaké fázi hospodářského cyklu (viz níže) se naše ekonomika nachází, a dává nám to výstrahu, že musíme počítat s následujícími fázemi hospodářského cyklu. Ve chvíli, kdy nastane změna trendu (zpomalení, stagnace nebo dokonce pokles HDP), měli bychom se na tuto situaci připravit úspornými opatřeními. Pokud roste HDP, zvyšuje se životní úroveň obyvatelstva daného státu. I v Čechách je tomu tak. Toto zvyšování životní úrovně, aneb zvyšování bohatství obyvatelstva, se výrazně neprojevuje na základních druzích zboží, jako jsou základní potraviny, topení, spotřeba vody atd., ale lidé si více dopřávají nadstandardní zboží a služby např. dovolené v zahraničí, nákladné zájmy (vybavení na sporty, umělecké činnosti, pronájem prostor na tyto činnosti, atd.), reprezentativní vozy a také pojištění. I když by se dalo říct, že pojistku nejvíce potřebují chudí, tak obvykle se k ní uchylují spíše lidé s nadstandardními příjmy, kteří si tak mohou udržet svou životní úroveň i za nepříznivých událostí VÝDAJE NA KONEČNOU SPOTŘEBU Výdaje na konečnou spotřebu představují spotřebu hrazenou z disponibilních důchodů (zdroj peněz upotřebitelných k okamžitému použití) domácností, vládních institucí a neziskových institucí sloužících domácnostem. Jsou to výdaje určené pro přímé uspokojení individuálních potřeb nebo kolektivních potřeb členů společnosti. Tyto výdaje mohou být realizovány v tuzemsku nebo v zahraničí. [5] Dominantní postavení mají výdaje na konečnou spotřebu domácností, které představují více než 70 % celkových výdajů na konečnou spotřebu v ČR a více než 50 % HDP ČR. Mezi výdaje na konečnou spotřebu domácností nepatří nákupy určené pro podnikatelskou činnost ani nákupy cenností. [5] 4.3. DEFLÁTOR HDP Deflátor HDP představuje poměr HDP v běžných cenách k HDP ve stálých cenách. Je nejkomplexnější z cenových indexů, kterými se měří míra inflace. Spotřebitelským 20

21 košem jsou v tomto případě všechny statky, obsažené v daném ukazateli produktu a vahami je podíl daného statku v produktu. [5; 18] 4.4. SOUHRNNÁ PRODUKTIVITA PRÁCE Souhrnná produktivita práce je počítána jako podíl hrubého domácího produktu (v cenách roku 2000) a celkové zaměstnanosti podle národních účtů. [5] 4.5. ZAMĚSTNANOST A NEZAMĚSTNANOST Zaměstnanost a nezaměstnanost souvisí s pojmem obyvatelstvo, tedy souhrn osob žijících na určitém teritoriu, který se vnitřně člení do řady vrstev vydělujících se na základě kritérií sociálně-demografické a profesně-kvalifikační povahy. [3] ZAMĚSTNANOST Zaměstnanost představuje ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Za zaměstnané se považují všechny osoby starší 15-ti let obvykle bydlících na sledovaném území, které během referenčního období příslušely mezi placené zaměstnané nebo zaměstnané ve vlastním podniku. Není přitom rozhodující, zda jejich pracovní aktivita měla trvalý, dočasný, sezónní či příležitostný charakter a zda měly jen jedno nebo více souběžných zaměstnání. Pro účely zjišťování je pojem práce interpretován jako práce alespoň po dobu 1 hodiny v referenčním období. Za zaměstnané jsou považováni i učni, kteří dostávají mzdu, plat nebo odměnu podle stejného principu jako jiné osoby. Obdobně studenti, osoby v domácnosti a další osoby, zabývající se především mimoekonomickými aktivitami, které však v referenčním období byly navíc v zaměstnání, jsou také považovány za zaměstnané. Hlavním kriteriem pro zařazení mezi zaměstnané je tedy vyvíjení jakékoliv odměňované pracovní aktivity. [3; 5] 21

22 Roční průměry jsou počítány z údajů kalendářních čtvrtletí. Podle mezinárodní metodiky jsou mezi zaměstnané zahrnovány: [5] osoby pracující ve vlastní či rodinné firmě, profesionální příslušníci armády, osoby na mateřské dovolené, které před nástupem pracovaly. Podle mezinárodní metodiky nejsou mezi zaměstnané zahrnovány: [5] osoby na mateřské dovolené, které před nástupem nepracovaly, osoby na další mateřské (rodičovské) dovolené - jsou klasifikovány jako nezaměstnané nebo osoby ekonomicky neaktivní podle toho, zda splňují či nesplňují podmínky obecné míry nezaměstnanosti (International Labour Organization, dále jen ILO) NEZAMĚSTNANOST Zaměstnaný je ten, kdo nemůže vstoupit do pracovněprávních vztahů (ať už to je z důvodů nenalezení vhodné práce nebo z jiných důvodů), přestože má o práci zájem a je tedy i schopen pracovat. Nezaměstnaní jsou tedy ti, kteří pracovat chtějí, ale z nějakých důvodů práci nemohou sehnat, ale i ti, kteří pracovat sice také mohou, ale nechtějí. Nezaměstnanost lze rozdělit na: [3] latentní (skrytou) práce ve zkrácené pracovní době, dočasnou přechodné období mezi prací (po ztrátě zaměstnaní do nástupu do dalšího), stagnativní po dlouhém neúspěšném hledání práce přichází stagnace, kdy nezaměstnaný ztrácí chuť dál hledat, dobrovolná nezaměstnaný, který by práci nešel, ale nemá o ni zájem, nepředvídatelná jedná se především o nečekané změny (ekonomické, politické), strukturální struktura pracovní síly neodpovídá požadavkům strukturních změn v ekonomice. 22

23 MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI Registrovaná/neregistrovaná Při rozlišování míry nezaměstnanosti z hlediska evidence se situace nejvíce změnila zejména s rozšířením internetu, a tedy i nového nástroje pro hledání zaměstnání. Od té doby mnoho uchazečů o práci využívá této cesty oproti Úřadu práce a svou krátkodobou nezaměstnanost neregistrují. Pro statistické účely je to asi ztížení situace, ale fakticky se nejedná o žádný nebezpečný jev. [5] Míra registrované nezaměstnanosti podle metodiky je počítána jako součet klouzavých ročních průměrů: [5] dosažitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání vč. občanů ČR a občanů EHP (jsou to evidovaní nezaměstnaní ke konci období, kteří mohou ihned nastoupit do zaměstnání) pracovní síly (tj. počet zaměstnaných z výběrového šetření pracovních sil + počet zaměstnaných občanů EHP + počet pracujících cizinců ze třetích zemí s platným povolením k zaměstnání či živnostenským oprávněním + počet dosažitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání). Obecná Obecná míra nezaměstnanosti (ILO) je počítána jako podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle (v procentech), kde čitatel i jmenovatel jsou ukazatele konstruované podle mezinárodních definic a doporučení (Eurostatu Evropský statistický úřad, který poskytuje EU statistická data a Mezinárodní organizace práce ILO). Jedná se o odhady z výběrového šetření pracovních sil. Předmětem šetření jsou všechny osoby obvykle bydlící v soukromých domácnostech. Šetření se nevztahuje na osoby bydlící dlouhodobě v hromadných ubytovacích zařízeních. Z toho důvodu jsou údaje za určité skupiny obyvatelstva, zejména za cizí státní příslušníky žijící a pracující na území republiky, k dispozici v omezené míře. [5] Dlouhodobá/krátkodobá Jak již bylo zmíněno u registrované/neregistrované míry nezaměstnanosti, tak i srovnávání z pohledu času silně ovlivnila změna způsobu hledání práce. Zejména krátkodobě nezaměstnaní (max. do doby 1 roku) nejsou nuceni registrovat se na úřadu práce. Většina ekonomicky aktivních osob má při změně zaměstnání krátké období 23

24 nezaměstnanosti, ale protože tyto osoby nejsou problémem pro ekonomiku, je důležitější hodnotit dlouhodobou míru nezaměstnanosti. [5] Míra dlouhodobé nezaměstnanosti do roku 2005 byla založena na počtu nezaměstnaných, kteří si hledali zaměstnání déle než 1 rok. Od roku 2006 je podle Eurostatu tato míra konstruována na základě doby kratší, tj. doby hledání zaměstnání a doby od ukončení posledního zaměstnání respondenta. [5] Tabulka č. 2: Základní ukazatele ne/zaměstnanosti [8] 24

25 Míra nezaměstnanosti celkem cel. sezóně očištěno 8,5% 8,36% 8,0% 7,97% 7,5% 7,80% 7,78% 7,77% 7,0% 7,06% 7,01% 6,5% 6,52% 6,0% 6,01% 5,5% 5,0% 5,29% 5,12% 4,84% 4,5% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Obrázek 2: Míra nezaměstnanosti v ČR [8] Míra nezaměstnanosti v ČR klesá, a to je dalším vodítkem k domněnce, že ekonomika je ve stavu expanze. Ekonomika sílí a v řadě odvětví přišel v nedávné době čas investic, které daly práci řadě lidí, před tím nezaměstnaných (např. investice do nové výrobní technologie dá práci výrobcům součástek pro tuto technologii, vynálezcům této inovace, mechanikům, kteří ji sestavují, zaučují, obsluhují, atd.). Ty tím, že získali zaměstnání a tím i mzdu mohou platit za zboží a služby jiným podnikatelským subjektům (jako nezaměstnaní by museli šetřit), a tak i jim dávat dostatek finančních prostředků na investice do podnikání (nové technologie, rozšiřování výroby, atd.). V ČR jsou určité regiony, které vždy mají výrazně nižší míru nezaměstnanosti než ostatní. Jedním z těchto regionů (a asi i oblastí s trvale nejnižší nezaměstnaností v celé ČR) je Praha a přilehlý Středočeský kraj. V Praze je i sídlo naší pojišťovny. Proto můžeme říci, že pokud se nezaměstnanost v celé republice pohybovala pod úrovní 5 % byla hodnota tohoto makroekonomického ukazatele v Praze natolik nízká, že to mohlo vést k pocitu Pražanů, že práci získají kdykoliv bez problémů. Tato skutečnost pak vedla ke zvyšující 25

26 se fluktuaci, případně ke zvyšujícím se mzdám (motivátoru zaměstnanců, aby stávající pozici ve společnosti neopouštěli). Zda to tak opravdu v pojišťovně bylo? Na to nám odpoví obrázek MZDY Mzdy představují příjem ze závislé činnosti. Definice mzdy podle Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) zní následovně: Průměrná měsíční nominální mzda na jednoho zaměstnance zahrnuje všechny pracovní příjmy (základní mzdy, osobní příplatky a ohodnocení, prémie a odměny, podíly na hospodářských výsledcích a náhrady mzdy), které byly zúčtovány zaměstnancům evidenčního počtu podle příslušných platových a mzdových předpisů (jde o hrubou mzdu v Kč na fyzickou osobu). Tato průměrná hrubá nominální mzda je uvedena za ekonomické subjekty s 20 a více zaměstnanci podnikatelské sféry (v peněžnictví a pojišťovnictví bez ohledu na počet zaměstnanců) a ve všech organizacích nepodnikatelské sféry. Růst (pokles) průměrné nominální mzdy vyjadřuje o kolik % se zvýšila (poklesla) tato mzda v daném čtvrtletí v porovnání se stejným obdobím předchozího roku. Údaj o růstu (poklesu) průměrné reálné mzdy je stanoven jako růst (pokles) podílu indexu průměrné nominální mzdy a indexu spotřebitelských cen za shodné období. [13] Průměrná hrubá měsíční nominální mzda je uváděna bez přihlédnutí k délce odpracované doby. Představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance z celkového evidovaného počtu zaměstnanců za daný měsíc. Do mezd se zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. [1] Údaje byly čerpány z výsledků zpracování čtvrtletních statistických výkazů a týkají se všech osob zahrnutých do evidenčního počtu zaměstnanců u ekonomických subjektů. Údaje nezahrnují zaměstnance ekonomických subjektů statisticky nesledovaných 26

27 a osoby, vykonávající veřejné funkce (např. poslance, senátory, uvolněné členy zastupitelstev všech stupňů, soudce). [5] Abychom zjistili rozdílnost trendu vývoje a úrovně průměrných měsíčních mezd v ČR a v pojišťovně, nahlédneme do přehledné tabulky interních údajů pojišťovny. Ty zahrnují průměrné hrubé a čisté mzdy všech zaměstnanců za jednotlivá čtvrtletí sledovaného období. Tyto hodnoty jsou porovnány se statistickými daty níže. Situace v pojišťovně Průměrné mzdy Období hrubé čisté 2005 Q ,00 Kč ,00 Kč Q ,00 Kč ,00 Kč Q ,00 Kč ,00 Kč Q ,00 Kč ,00 Kč 2006 Q ,00 Kč ,00 Kč Q ,00 Kč ,00 Kč Q ,00 Kč ,00 Kč Q ,00 Kč ,00 Kč 2007 Q ,00 Kč ,00 Kč Q ,00 Kč ,00 Kč Q ,00 Kč ,00 Kč Q ,00 Kč ,00 Kč Tabulka č. 3: Průměrné nominální mzdy v pojišťovně [39] 27

28 Situace v ČR Období Nominální mzda v Kč ČR celkem Podnikatelská sféra Nepodnikatelská sféra 2005 Q Kč Kč Kč Q Kč Kč Kč Q Kč Kč Kč Q Kč Kč Kč 2006 Q Kč Kč Kč Q Kč Kč Kč Q Kč Kč Kč Q Kč Kč Kč 2007 Q Kč Kč Kč Q Kč Kč Kč Q Kč Kč Kč Q Kč Kč Kč Tabulka č. 4: Průměrné nominální mzdy v ČR [7] Průměrná nominální mzda v Kč pojišťovna - hrubé mzdy ČR - hrubé mzdy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Obrázek 3: Porovnání průměrné měsíční mzdy v pojišťovně a celé ČR [7; 39] 28

29 Tabulka č. 5: Pohyb zaměstnanců pojišťovny (výstupy:nástupy) [39] Počet osob, které nastoupily/odešli z pojišťovny nástupy - počet výstupy - počet celková změna Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Obrázek 4: Pohyb zaměstnanců pojišťovny (výstupy:nástupy) [39] Pokud porovnáme vývoj zaměstnanosti na obrázku 2 a vývoj mezd zobrazený na obrázku 3, trochu překvapivě zjišťujeme, že na zvyšování zaměstnanosti nereagovala pojišťovna stabilizačními prvky, jako je zvyšování mezd. Pokud k tomu ještě přidáme 29

30 ukazatel pohybu osob (výstupy:nástupy z/do pojišťovny), jejichž množství se ve sledovaném období rok od roku snižovalo a nezvyšovala se tedy fluktuace, znamená to, že pro její zaměstnance jsou podstatné i jiné motivační prvky než pouze výše jejich mzdy. Těmito motivátory mohou být např. dobré jméno společnosti na trhu, nabízené benefity zaměstnancům, příjemné pracovní prostředí, pocit spravedlivého hodnocení za odvedenou práci, perspektivnost kariérního postupu atd ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Průměrné nominální mzdy v pojišťovně hrubé čisté Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Obrázek 5: Porovnání hrubé a čisté (skutečně použitelné) průměrné měsíční mzdy [7; 39] Graf průměrné nominální měsíční mzdy v pojišťovně nám ukazuje, jak rozdílné pojmy jsou hrubá a čistá mzda. Vzhledem ke změnám systému odvodů sociálního a zdravotního pojištění a odvodů daní (daňových limitů) se rozdíl mezi těmito hodnotami může v čase měnit. Ve sledovaných letech se legislativa zabývající se touto problematikou výrazně neměnila, proto rozdíly nejsou příliš výrazné. V grafu bychom si ale měli všimnout odlišných rozdílů hrubé a čisté mzdy při nízké průměrné mzdě (např. v Q2/2006) a vysoké průměrné mzdě (např. v Q3/2005 nebo Q4/2006). Tento rozdíl je způsoben progresivním zdaněním, které v daném období platilo. Pokud bychom vyhodnocovali i rok 2008, jistě by se tento poměr výrazně změnil díky zavedené rovné dani a stropům pro odvody sociálního a zdravotního pojištění. Dá se říci, že trend rozdílů (poměrů mezi čistou a hrubou mzdou) by se otočil, protože při vysoké mzdě a následně dosažených stropech jsou odvody z průměrné měsíční mzdy cca ,- Kč 30

31 a více procentuálně nižší než při průměrné nižší mzdě. V minulém systému odvodů to bylo právě naopak. Odvody pro sociální a zdravotní pojištění sice zůstávaly při různých příjmech na stejné výši, ale měnilo se procento daňových odvodů INDEX REÁLNÉ MZDY Index reálné mzdy je podíl indexu průměrné hrubé měsíční nominální mzdy a indexu spotřebitelských cen za shodné období. [5] 4.8. MÍRA INFLACE Definice míry inflace je stanovena jako růst (stálý a nepřetržitý) všeobecné cenové hladiny měřené průměrným cenovým indexem za určité období - většinou průměrným ročním indexem (změna cenové hladiny za posledních 12 měsíců se porovnaná s průměrem za předchozích 12 měsíců). Opakem inflace je deflace, tedy snižování cenové hladiny. Nejčastěji používaným cenovým indexem pro stanovení inflace je index spotřebitelských cen Customer Price Index (dále jen CPI), dále pak index cen výrobců Productors Price Index (dále PPI) a implicitní cenový deflátor (Implicate Price Deflator). [12; 20] CPI odráží změny cen zboží a služeb nakupovaných domácnostmi. Tento index srovnává náklady na pořízení spotřebitelského koše v běžném roce a v roce základním. Spotřebitelský koš je složen z několika set druhů zboží a služeb vybraných dle kupních zvyklostí obyvatel dané země inovuje se pouze jednou za několik let (u nás to bylo v roce 1993, poté v roce 2001), a to pokud dojde k výrazné změně poptávky kupujících. Jednotlivé položky koše mají jinou váhu dle míry zastoupení v dlouhodobé spotřebě domácností. [1] Nevýhodou CPI je nezohledňování zvyšování ceny zboží a služeb v důsledku zvyšování kvality (ne v důsledku inflace). Dalším nedostatkem je tzv. problém indexních čísel. Indexní čísla nám udávají výši hodnoty spotřebitelského koše než ve skutečnosti je, protože zdražením určitého zboží se poptávka po něm sníží a lidé si naleznou substituční zboží. I přesto však je CPI dobrým odhadem změn spotřebitelských cen. [1] 31

32 Vzorec pro výpočet CPI (Laspeyersův cenový index): [1] Obrázek 6: Laspeyersův cenový index [1] q 0i = množství i-tého zboží/služby základního roku p oi = cena i-tého zboží/služby základního roku p li = cena i-tého zboží/služby běžného roku Pokud známe hodnotu cenového indexu vyjadřujícího cenovou hladinu, můžeme vypočítat míru inflace: [1] Obrázek 7: Vzorec míra inflace [1] CPIt = cenový index běžného období CPIt-1 = cenový index základného období Inflace bývá zapříčiněna zvýšením agregátní poptávky následkem zvýšení tempa růstu peněžní zásoby, zvýšením vládních výdajů na zboží a služby nebo snížením daní aniž by se snížily vládní výdaje, případně snížením agregátní nabídky v důsledku zvýšení nákladů (nejčastěji mezd nebo zvýšení světových cen základních surovin). Dle příčiny inflace rozlišujeme inflaci taženou poptávkou nebo tlačenou náklady, obvykle však zahrnuje prvky obou těchto inflačních startérů. [1] Další příčinou inflace pak může být i její pouhé očekávání a učinění kroků: pokud by nastala, tak raději uděláme to a to. [1] Zvyšování inflace (cenové hladiny) vede ke snaze přizpůsobit mzdy těmto vyšším cenám. Následkem této události je opět zvýšení cen, protože není důvod snižovat ceny, pokud na dražší zboží/služby lidé stále mají - mají přece vyšší mzdy. Tento jev neustálého koloběhu zvyšování cen/mezd nazýváme roztáčením inflační spirály. Ta se samozřejmě může roztočit i obdobnou situací, kde na začátku stojí snížení nabídky a zvýšení mezd. [1] 32

33 Jaká byla míra inflace v ČR za zmiňované období? Existuje více způsobů, jak míru inflace měřit, proto různé výsledky za stejné období mohou být správné, pokud se však změna cenové hladiny porovnávala s jiným předešlým obdobím. Nejčastěji se používají následující způsoby srovnání [10]: Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku. Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci. Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období (rok 2005=100). Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období (prosinec 2005=100). Tabulka č. 6: Míra inflace vyjádřená procentuálním přírůstkem prům. ročního indexu spotřebitelských cen [9] 33

34 2,9% Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 2,7% 2,5% 2,3% 2,1% 1,9% 1,7% 1,5% měsíc Obrázek 8: Míra inflace (srovnání jednotlivých let) [9] ,9% Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 2,7% 2,5% 2,3% 2,1% 1,9% 1,7% 1,5% I.05 III.05 V.05 VII.05 IX.05 XI.05 I.06 III.06 V.06 VII.06 IX.06 XI.06 I.07 III.07 V.07 VII.07 IX.07 XI.07 čas Obrázek 9: Míra inflace (vývojový trend za sledované roky) [9] 34

35 Stav k 31. prosinci (tis. Kč) Ukazatel Hrubý výnos z investovaných rezerv pojišťovny 5,53% 5,83% 5,59% Roční míra inflace 1,90% 2,50% 2,80% Čistý výnos z investovaných rezerv pojišťovny 3,63% 3,33% 2,79% Tabulka č. 7: Výnos z investic pojišťovny [39] 2007 Výnos z investic pojišťovny : vliv inflace 2,79% Výnos z investovaných rezerv pojišťovny očištěný od vlivu inflace Roční míra inflace Hrubý výnos z investovaných rezerv pojišťovny ,33% ,63% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% Obrázek 10: Výnos z investic pojišťovny [39] Výnosy z investic (investovaných rezerv) pojišťovny, a to ať už se jedná o investice krátkodobé tedy s návratností do jednoho roku jako jsou např. termínované vklady, nebo investice dlouhodobé jako jsou např. nákupy podílových fondů, výrazně ovlivňuje míra inflace. Tyto výnosy v naší pojišťovně mají nezanedbatelný podíl na celkové výši zisku, a tak je každé procento velice důležité. V grafu (obrázek 10) můžeme vidět hrubé výnosy z investic a roční míru inflace. Rozdílem těchto dvou hodnot získáme hodnotu výnos z investic očištěný od inflace. Tato hodnota očištěného výnosu je součástí hrubého zisku pojišťovny. 35

36 5. HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS Zmíněné makroekonomické ukazatele, stejně jako celou ekonomiku dané země (či jiného území EU, světa) ovlivňuje hospodářský cyklus. Ekonomika by se nemohla vyvíjet bez střídání období hospodářského růstu, tj. expanze a hospodářského poklesu, tj. kontrakce. Hospodářský cyklus není vlastně cyklus v tom pravém slova smyslu, protože se neopakuje pravidelně ve stejných intervalech a ani jeho extrémy (jakési vrcholy sinusoidy) nejsou ve stejné výši. Zatím se odborníci neshodli ani na všech příčinách hospodářského cyklu, ani na délce tohoto cyklu či některé z jeho fází, ale definice zní: Cyklické výkyvy ekonomického vývoje vznikají v důsledku nerovnoměrného vývoje agregátní nabídky a agregátní poptávky, ale i jednotlivých odvětví. Příčin této nerovnováhy může být řada, např. surovinový šok (náhlý nedostatek, vedoucí k výraznému zdražení určitého zdroje), spotřebitelský pesimismus, snížení důvěry v politickou a ekonomickou stabilitu země. [1] hospodářský růst = nárůst dovozů vysoký stupeň zaměstnanosti zvyšující se HDP postupný růst inflace hospodářský pokles = klesá množství výstupů z ekonomiky (produkce) roste míra nezaměstnanosti snižují se výdaje na dovoz podniky i domácnosti nemají kapitál do investic snižuje se inflace 5.1. FÁZE HOSPODÁŘSKÝCH CYKLŮ Dosahuje-li produkt svého maxima, pak se nachází ve fázi vrcholu. Pokles produktu je pak definován fází kontrakce, kterou lze pak definovat ještě blížeji, a to období recese, pokud je pokles po dobu půl roku, nebo období deprese v případě, je-li produkt v dlouhodobém poklesu. 36

37 Dosahuje-li produkt svého minima, pak se jedná o fázi dno. Naopak růst produktu je označován jako fáze expanze. Přesáhne-li fáze expanze vrchol předcházejícího cyklu a poté je dosaženo vrcholu, pak se jedná o fázi konjunktura. [15] 5.2. HOSPODÁŘSKÉ CYKLY Z HLEDISKA ČASU Rozlišujeme tři druhy cyklů z hlediska jejich délky, které se zabývají jednotlivými oblastmi výroby s potřebou inovace: [15] krátkodobý (3 4 roky) - zásoby, rozpracovaná výroba střednědobý (10 11 let) - stroje, zařízení, technické vybavení dlouhodobý (50 60 let) - technologie výroby (= zapracování výsledků vývoje a výzkumu, např. čipy) Všeobecně se hospodářské cykly rozdělují na: Kitchinovy cykly jsou krátkodobé (36-40 měsíců) Juglarovy cykly jsou střednědobé (10 až 11 let) Kundratěvovy cykly jsou dlouhodobé (50-60 let) Obrázek 11: Křivka hospodářského cyklu [19] 37

38 Obrázek 12: Graf jednoho hospodářského cyklu vývoj příjmů a zisků v jednotlivých jeho fázích [20] 38

39 6. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY POJIŠŤOVNY Ekonomické výsledky pojišťovny nejlépe zhodnotíme v následujícího přehledném grafu a tabulce zdrojových dat: Ukazatel Stav k 31. prosinci (tis. Kč) Zasloužené pojistné, očištěné o zajištění , , ,-- Výnosy z investic , , ,-- Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění , , ,-- Celková aktiva , , ,-- Celkové příjmy , , ,-- Zisk za účetní období (zisk po zdanění) , , ,-- Tabulka č. 8: Ekonomické ukazatele pojišťovny [39] , , , , , , , , ,-- Ukazatele ekonomického zdraví pojišťovny , , ,-- Zasloužené pojistné, očištěné o zajištění Výnosy z investic Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění Celková aktiva Celkové příjmy Zisk za účetní období (zisk po zdanění) ,-- tis. Kč , , , , , , , , , , , , , , , , ,-- 0, , , , , , , , , , Obrázek 13: Ekonomické ukazatele pojišťovny [39] 39

40 Jak si můžeme všimnout, všechny položky poměrně lineárně rostou, a to jak výnosy, tak náklady. Proto pro nás bude nejdůležitějším ukazatelem čistý zisk, neboli zisk za účetní období. Jak vidíme, pojišťovna je po celé sledované období zisková, a co více, její zisky rostou. Vzhledem k růstu HDP se však není čemu divit. Ekonomice i občanům se daří, proto nic nebrání, aby své peníze investovali do služby, která se dá nazývat produktem bohaté společnosti. To znamená, že jen ti, kdo mají dostatek finančních prostředků na uspokojení svých aktuálních potřeb, jsou ochotni určitou část těchto financí vázat v investici s dobou návratnosti několik let (často i desítek let). Pojištění je formou investice do své či cizí budoucnosti s vysokou mírou rizikovosti. I to je dalším náznakem bohaté společnosti, protože se sice chci zajistit na horší časy, ale za tuto jistotu platím poměrně vysokou sumu, neboť pokud nedojde k pojistné události (v případě že nemám investiční nebo kapitálové pojištění = něco mezi spořícím účtem a pojistkou), tak o dané finanční prostředky přijdu úplně. Velmi dobrým ukazatelem hovořícím o perspektivní situaci pojišťovny na trhu je zasloužené pojistné, které také po celé sledované období stoupá. Znamená to tedy, že i v době, kdy je na českém trhu vysoká konkurence, jsou prodejci této pojišťovny schopni uzavřít více smluv, než kolik jich dožije (dovrší období, na které byla sjednána), nebo dojde k jejich zrušení. 40

41 7. SHRNUTÍ Tabulka č. 9: Vývoj makroekonomických ukazatelů ČR a ekonomických ukazatelů pojišťovny v časovém horizontu 3 let [7; 8; 9; 11; 39] 41

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace

Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph. D. Makroekonomická rovnováha Krátkodobá křivka nabídky (AS S ) je stoupající, znázorňuje, že krátkodobě nabídka citlivě

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim14 Vypracoval, Dne

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Při hodnocení národního hospodářství musíme sledovat veličiny, které jsou základními cíli makroekonomické hospodářské politiky, ty vyjadřujeme pomocí tzv. magického čtyřúhelníku.

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice Měnová politika impuls (změna úrokové sazby) Nominální šoky tlačí na růst celkové cenové hladiny Finanční trhy zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ Hospodářský rozvoj Moravskoslezského kraje doznal v posledních letech velice podstatných změn. I když se stále jedná o tradičně orientovanou

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie Otázka: Konkurence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petan =soutěž -jde o to, jak uspokojovat zájem jednoho nebo několika subjektů na úkor jiných Podoby konkurence Podle podoby konkurenčního

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

TÉMA č.1. Samostudium

TÉMA č.1. Samostudium TÉMA č.1 1 Makroekonomické prostředí pro podnikání. Klíčové makroekonomické ukazatele a indikátory jejich zdroj a význam jako nositelů informací. Práce s makroekonomickými ukazateli a indexy Samostudium

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR LABOUR PRODUCTIVITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CR AGRICULTURE Úvod Základním předpokladem

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková POJIŠŤOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více